Page 1

-

Τελευταία ενημέρωση: 05/07/2011

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, DOC, 113.7 KB prokirikseis_44

-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

a

=========================================================

1 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γλωσσολογίας Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Νεολογισμοί της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Συλλογή, Ταξινόμηση, Έλεγχος, Φάση Β΄" που θα εκπονηθεί από το Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή, προκηρύσσει μια θέση ερευνητή Γλωσσολογίας για ένα έτος, με σύμβαση έργου, με αντικείμενο την Ηλεκτρονική αναζήτηση, μορφολογική ταξινόμηση και ηλεκτρονική λεξικογράφηση νεολογισμών με χρήση/σύσταση σωμάτων κειμένων. Σκοπός της εργασίας είναι η συμβολή στην ολοκλήρωση και χρήση ενός πολυεπίπεδου ηλεκτρονικού προγράμματος αναζήτησης, μορφολογικής ταξινόμησης και κειμενικής ένταξης των νεολογισμών με σκοπό τη μορφολογική επεξεργασία και τη σύσταση σωμάτων κειμένων με ειδική


κατηγοριοποίηση. Απαραίτητα Προσόντα: * Διδακτορικό στη Γλωσσολογία * Δημοσιεύσεις σχετικές με Παραγωγική Μορφολογία και σώματα κειμένων * Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής * Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει βιογραφικό σημείωμα με τίτλους σπουδών (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) και δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους ως υποψηφίων, όπως συστατικές επιστολές από πρόσφατες συνεργασίες. Η τελική επιλογή του ερευνητή θα γίνει μετά από συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα και υπέβαλαν αίτηση. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) κατά το διάστημα 20/6/2011 έως και 10/7/2011 και ώρα 12.00 στη διεύθυνση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ 84 10680 ΑΘΗΝΑ Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη "Νεολογισμοί της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Συλλογή, Ταξινόμηση, Έλεγχος, Φάση Β'". Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3664748 (κ. Δεληκάρη)


b

========================================================

=

2 Θέσεις εργασίας στην Κύπρο 1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομική». Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspx Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής: Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €56,905.42 - €76,747.19 Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48,057.36 - €70,383.17 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - από τα ακόλουθα: Ι Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα). II Βιογραφικό Σημείωμα (2 αντίγραφα).


III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - 2 αντίγραφα). IV Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα). V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα). VI Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να συμπεριλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο (2 αντίγραφα). Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: 22894155/4158, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 22 Αυγούστου 2011. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Αυγούστου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 22 Αυγούστου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου. Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/08/2011 μέχρι και 19/08/2011 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894155/4158) ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (00357 22893605/3650/3636). 2. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης: Διευθυντή/Διευθύντριας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. Ο/ή υποψήφιος/φια που θα επιλεγεί θα εκλεγεί στη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα


Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας) και θα εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή μέχρι το 2014 χρονολογία κατά την οποία λήγει η συμφωνία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Harvard School of Public Health. Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία λειτουργεί από το 2009 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard. Προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) και διεξάγει έρευνα σε τομείς αιχμής του πεδίου της Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν στην Κύπρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κέντρο αριστείας, στους τομείς της δραστηριότητάς του, με διεθνή αναγνώριση. Η θέση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Ινστιτούτου αποτελεί θέση κλειδί για την περαιτέρω πορεία ανάπτυξης και τις μελλοντικές προοπτικές του Ινστιτούτου. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Harvard, επιθυμεί να διορίσει στη θέση αυτή ένα δυναμικό επιστήμονα με αποδεδειγμένες ικανότητες στην ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, την έρευνα και τη διοίκηση, για να ηγηθεί του Ινστιτούτου, διαμορφώνοντας και προωθώντας τη στρατηγική ανάπτυξης του Ινστιτούτου, καθοδηγώντας το επιστημονικό και άλλο προσωπικό του Ινστιτούτου και επιτυγχάνοντας τη δικτύωσή του με άλλα αξιόλογα ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα της περιοχής. Για τη θέση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία απαιτούνται τα προσόντα που αντιστοιχούν στη βαθμίδα του Καθηγητή τα οποία περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy. Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Για τη θέση απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα, καθώς επίσης είτε η κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, είτε έντεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας. Επιπλέον απαιτείται: Διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο στην Επιδημιολογία ή Διατροφή ή Βιοστατιστική ή Δημόσια Υγεία. Αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες σε σχέση με επιστημονικά Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και συντονισμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Αποδεδειγμένη ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικές ή άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής: Κλίμακα Α15 – Α16, € 69.147 - € 89.882. Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένεται ότι ο υποψήφιος που θα εκλεγεί θα μπορεί να αναλάβει καθήκοντα όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2012 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα στην Αγγλική Γλώσσα: (Ι) Σε έντυπη μορφή Βιογραφικό Σημείωμα (2 αντίγραφα) Σημείωμα για το άτομό τους και για το πως προτίθενται να οργανώσουν και να διευθύνουν το Ινστιτούτο (2 αντίγραφα) Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) (ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή, να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα) Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών του εκλεκτορικού σώματος, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποταθούν στη διεύθυνση Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (00357 22893605/3650/3636). 3. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, για το Κέντρο Γλωσσών με έδρα τη Λεμεσό. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν: Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στις σύγχρονες γλώσσες με ειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας Μεταπτυχιακό τίτλο στις σύγχρονες γλώσσες με ειδίκευση στη διδασκαλία της γλώσσας και με υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας ή εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτικός σχεδιασμός, ακαδημαϊκή συγγραφή


Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας (συνήθως με τρία έτη πλήρους απασχόλησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο ή ισότιμο) Ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας ως μητρική Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας Θα αποτελέσουν πλεονέκτημα τα πιο κάτω: Ικανότητα και εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας Γνώση μίας τρίτης γλώσσας Γνώση χειρισμού αιθουσών πολυμέσων για την διδασκαλία της γλώσσας Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό αναμένεται να είναι ενήμερο για τις εξελίξεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθοδολογιών, εκμάθηση δεύτερης γλώσσας και έρευνας εξέτασης, καθώς και εφαρμογές στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Η γνώση και εμπειρία τους σε αυτά τα θέματα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στα γλωσσικά προγράμματα σπουδών καθώς και για την προώθηση και στήριξη παιδαγωγικών καινοτομιών που θα τους ανατεθούν από το Κέντρο Γλωσσών. Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10Α11. Η πλήρωση των θέσεων θα είναι με σύμβαση. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του. Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευθύνες: Επιπρόσθετα της διδασκαλίας της γλώσσας της ειδικότητας τους, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της διδακτέας ύλης, το περιεχόμενο του μαθήματος, την εξέταση και τη διαχείριση του μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: Επιστολή στην οποία να δίνουν σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού/ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων. Επίσης να φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα) Βιογραφικό Σημείωμα (στα αγγλικά ή/και στα ελληνικά) (2 αντίγραφα) Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τους οποίους έχουν ζητηθεί συστάσεις (2 αντίγραφα) Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση - Κέντρο Γλωσσών (Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας)» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο (Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός) με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011, ώρα 2:00 μμ η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy. ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25002466 και 25002601.


4. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης: ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα: «Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Αξιοποίηση Εδαφικών και Υδατικών Πόρων στη Φυτική Παραγωγή, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροοικολογία Φυτών» Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/Qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής: Καθηγητής (Κλίμακα Α15 – Α16) € 69.147 – € 89.882 Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14 – Α15) € 60.985 – € 83.143 Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των €6.834 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2012 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: (Ι) Σε έντυπη μορφή Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα) Βιογραφικό Σημείωμα - στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα) Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα) Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα) Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα)


Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. (ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες,τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα) Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002466.

c

=========================================================

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.». Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι ·

η Ελληνική Ιθαγένεια,

·

η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της Νομικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης ή των Θετικών Επιστημών και

·

πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή


στον ιδιωτικό τομέα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Θα συνεκτιμηθούν η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης, η γνώση ξένων γλωσσών και η επαφή με το χώρο της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας. Καταληκτική Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2011

d

========================================================

= Πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η Γ. Σ. του τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην 4η/06.04.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελλοντική πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του τμήματος: Συγκριτική Εκπαίδευση σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη σχολική μονάδα Μουσειολογεία, Μουσειοπαιδαγωγική Εικαστικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Θεσμών, Οργανισμών και Προγραμμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν σημαντική ερευνητική ή καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν σημαντική ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο πεδίο, να καταθέσουν ή να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου), τα παρακάτω δικαιολογητικά: αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει εκτενές βιογραφικό σημείωμα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά αντίγραφα του δημοσιευμένου έργου τους αντίγραφα τίτλων σπουδών, (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ - ΔΟΑΣΑΠ). τίθεται υπόψη των ενδιαφερομένων ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Η Διεύθυνση του Σμήματος είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οδός Λ. Δημοκρατίας 1, Κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΤΛΟΥ», 1ος όροφος, Σ. Κ. 85100, Ρόδος.


e

========================================================

=

3 Προκηρύξεις θέσεων Ερευνητικού/ Διδακτικού προσωπικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 1. To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ`αριθ. 58/02-06-2011 απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία 04 (τεσσάρων) γνωστικών αντικειμένων. Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα προσόντα των υποψηφίων και τις ώρες διδασκαλίας τους. Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την


αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας). Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες (Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών , 23100, Σπάρτη, κα: Παπαστρατάκου, τηλ.:2731089662, 27310- 89658, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.) από την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011. 2. To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.13/08-06-2011 απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία 07 γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα προσόντα των υποψηφίων και τις ώρες διδασκαλίας τους. Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της


προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας). Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες (Βας. Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Ναύπλιο 21100, τηλ. 27520 96129, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.) από την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011.

f

4

=========================================================

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο


κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου Σύμφωνα με τις διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν : α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από τη πρόσληψή τους ή από προηγούμενη μετάταξη. Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη των προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας και άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού, Τμήμα Κατάστασης Προσωπικού, Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, από 8/7/2011 – 9/8/2011, τα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού στα τηλέφωνα 2105215285, 287, 288 και 284.

g

=========================================================

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα,


προτίθεται να καλύψει τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή κρατικά ΝΠΙΔ ή ΔΕΚΟ ως εξής: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1) ΘΕΣΗ Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3821109 και 210-3806668. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Συλλόγου (Νικηταρά 8-10, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από 01/07/2011 και λήγει στις 01/09/2011.

h

=========================================================

Ο Δήμος Στυλίδας (νομός Φθιώτιδας) επιθυμεί να καλύψει δώδεκα κενές οργανικές θέσεις, του νέου Ο.Ε.Υ. του κλάδου μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής & Διοικητικής Υπηρεσίας του με την διαδικασία μετάταξης από άλλο ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007. 1. ΠΕ5 ή ΤΕ 4 Ηλεκ/γο ή Μηχ/γο Μηχανικό 1 2. ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικό 3. ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό 4. ΔΕ24 Ηλεκτρολόγο 5. ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού 6. ΥΕ1 Κλητήρων - Φυλάκων - Γενικών Καθηκόντων 7. ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης 8. ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

Θέση : Θέση : 1 Θέση : 1 Θέση : 1 Θέση : 3 Θέση : 1 Θέση : 2 Θέση : 2

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το


Γραφείο Προσωπικού του Δήμου στο τηλ: 2238350109.

i

=========================================================

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2011-2012 Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε την εγκύκλιο για τις μεταθέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2011-2012 Η εγκύκλιος ορίζει τις διαδικασίες για μεταθέσεις i) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. του ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις και ii) Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 8 / 7 / 2011 στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ανήκουν οργανικά και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία τα μέλη του Ε.Ε.Π. ανήκουν οργανικά. α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 20 / 7 / 2011. Μετά την παραπάνω ημερομηνία τέτοιες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του οικείου συμβουλίου και κυρίως αν οι προβαλλόμενοι λόγοι ανάκλησης δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. β) Η απόφαση των μεταθέσεων δεν ανακαλείται Οι αιτήσεις μετάθεσης, καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο σύστημα μεταθέσεων e- Datacenter. Το έντυπο της αίτησης μετάθεσης που θα συμπληρώσουν τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υπάρχει στη δικτυακή πύλη (portal) του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης e- Datacenter, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1.1 Προϋπόθεση δύο ετών υπηρέτησης στην οργανική θέση : Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση μέχρι 31 Αυγούστου 2011, οπότε λαμβάνουν και τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης. 1.2 Προϋπόθεση τριών ετών υπηρέτησης στην οργανική θέση : Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζονται από το σχολικό έτος 2010-2011 για να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης απαιτείται να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση σύμφωνα με τις διατάξεις της


παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄), στις οποίες σαφώς ορίζεται ότι «Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά τον διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. 1.3 Δεν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση : Δεν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης. 1.4 Λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης : Ο χρόνος της γονικής άδειας (άρθρο 5 του Ν. 1483/1984 ΦΕΚ 153/τ.Α΄) και Π.Δ. 193/1989 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄), της άδειας μητρότητας (κυοφορίας, κύησης και λοχείας), της εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις μητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/1999), της αναρρωτικής άδειας με ή χωρίς αποδοχές, καθώς και το χρονικό διάστημα ενός μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 17 Ν. 2470/1997-ΦΕΚ 40/τ.Α΄). 1.5 Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης : α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία τα αποσπώμενα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989) β) με το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέρα του ενός μηνός γ) με το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές. Πληροφορίες: Τ. Τριανταφύλλου, Π. Παρασκευιώτου, Μ. Μπατσαλιά στα τηλέφωνα: 210 3442332 και 210 3442931


j

=========================================================

5 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: Έγκριση πρόσληψης: α) εξήντα τριών (63) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες και β) πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, Κρατικού Προγράμματος στις οικείες Περιφέρειες (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει, αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης 63


ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 4 μήνες, και 585 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες, για τη Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, Κρατικού Προγράμματος στις οικείες Περιφέρειες, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως ισχύει. H πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης β) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. κ΄ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009). Πληροφορίες:

k

210-5232803

==================================================


Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με εκατόν δώδεκα (112) Ελεγκτές Ιατρούς και Οδοντιάτρους, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ. – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) Η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει, αποφάσισε την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με 112 Ελεγκτές Ιατρούς και Οδοντιάτρους, για χρονικό διάστημα 1 έτους, στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ., του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Οι ανωτέρω συμβάσεις θα συναφθούν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ212/Α΄/2002).


Πληροφορίες: 210 - 8208837

l

=========================================================

Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Α) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων πεντακοσίων (1500) κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού, στην Ελληνική Αστυνομία, ως εξής: Δόκιμοι αστυφύλακες 1300 Δόκιμοι υπαστυνόμοι 100 Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων 100 Β) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων διακοσίων (1200) θέσεων ειδικών φρουρών με πενταετή θητεία, στην Ελληνική Αστυνομία, των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 3112-2011. Γ) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης επτακοσίων πενήντα (750) θέσεων στη Σχολή Πυροσβεστών και πενήντα (50) θέσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία, των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011. Δ) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) θέσεων στο Λιμενικό Σώμα, ως εξής: Δόκιμοι Σημαιοφόροι 60


Ανθυποπλοίαρχοι Τεχνικοί 40 Ανθυποπλοίαρχοι Οικονομικών 5 Ανθυποπλοίαρχος Ιατρός 1 Δόκιμοι Αξιωματικοί 181 Δόκιμοι Λιμενοφύλακες 300 (των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011). Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πληροφορίες: 4191546

m

210- 6977774,

2132157692/95,

210-

========================================================

=

http://www.ermis.gov.gr/portal/pls/portal/ERMISPORTAL.show_file? p_filename=prokirikseis_44.doc&p_file_id=668023.DOC http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?id=5093118

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, DOC, 113.7 KB  

Περιλήψεις Προκηρύξεων Δημοσίων Φορέων, DOC, 113.7 KB