Page 1

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2013

สะพานใหม่

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารตามคาเล่าของนักบุญลูกา ลก 16:1-13 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า“ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่อง เล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ดว้ ย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้นถ้า ท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลก อธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริง ให้ท่านดูแลเล่า ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการ ดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์ สมบัติของท่านแก่ท่าน ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย ได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีก คนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและ


จะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทอง พร้อมกันไม่ได้”ผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ทา่ นไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะ จงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิน่ นายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะ ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

เรื่องนี้ชัดเจนในอุปมาเรื่องผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์ในพระวรสารวันนี้ ดูเหมือน แปลกๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงยกมาสอน ราวกับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี เรื่องนี้ชัดเจน เมื่อเราเข้าใจการสอนของพระเยซูเจ้า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทอง ของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ต นเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พานักนิรันดร” นี่หมายความว่า เราต้องขโมยของ จากคนหนึ่งและไปให้อีกคนหนึ่งหรือ

เปล่าเลย

เราได้ยินพระเยซูเจ้าทรง

ตาหนิค วามไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจ เราได้ยินบทอ่านแรก (ประกาศกอาโมส) ชัดเจนว่า พระเจ้าทรงตาหนิผู้เหยียบย่าคนขัดสน คนทาลาย คนยากจนอย่างไร


เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกล่าวให้สร้างมิตรด้วยทรัพย์สินเงินทองของโลกอธรรม จริง ๆ พระองค์ทรงเตือนเราให้รู้จักใช้เวลา สติปัญญาความสามารถ ทรัพย์สินเงินทอง เรากาลังใช้สิ่งของพระเจ้า มิใช่ของเรา เราเป็นเหมือนผู้จัดการคนนั้น ผู้ใช้ ทรัพย์สินของนาย เพื่อประกันอนาคตของตนเอง เราต้องใช้ทรัพย์สินของนายที่ แท้จริง (คือพระเจ้า) เพื่อช่วยทาให้เรามั่นใจว่าอนาคตของเรา คือ สวรรค์ บางทีเราผู้เป็นบุตรของความสว่าง ต้องตระหนักถึงความสาคัญของการให้เวลา สติปัญญาความสามารถ และทรัพย์สมบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือให้บรรลุชีวิต นิรันดร เราทาทุกสิ่งนี้เพราะเรารู้ว่าอนาคตจะมาถึงสักวัน และเราต้องการมั่นใจ ในสวรรค์ พระคัมภีร์วันนี้สอนเราให้สนใจวิธีที่เราปฏิบัติกับสิ่งที่เราได้ให้ ชัดเจน ว่าเราต้องมั่นคงในการลงทุนใช้เวลา ปัญญา ความสามารถ และทรัพย์สมบัติที่พระเจ้า ทรงมอบให้เราช่วยสร้างอาณาจักรของ พระองค์ เพียงขอให้เราเป็นบุตรของความ สว่างที่รอบคอบและไว้ใจได้ ที่มา : พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,


ฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ “ วิถีชุมชนวัด ” Basic Ecclesial Community “ ท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกัน ไม่ได้หรอก”

“ท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกัน ไม่ได้หรอก”

“ท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกัน ไม่ได้หรอก” ------------------------------ ( ลก 16:1 - 13) ————————ถ้าเราได้อ่านเรือ่ งเปรียบเทียบในพระวรสารตอนนี้ดว้ ย เราคงรูส้ กึ แปลกๆบ้าง ทีพ่ ระเยซูชมผูจ้ ดั การทุจริตคนนัน้ ว่าฉลาดมาก เพราะเขาสามารถเอาตัวรอดได้ โดยการช่วยเหลือพวกลูกหนี้ของนาย เขียนใบสัญญาให้ว่าแต่ละคนเป็นหนี้น้อยกว่าความเป็นจริง

“ จงใช้เงินทองอันอธรรมเพื่อสร้างมิตรไว้ให้ตนเอง เมื่อเงินทองนัน้ หมด เขาจะได้รบั ท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวร ” นี่ แหละคือกุญแจ หรือเทคนิค ที่พระเยซูอยากจะบอกกับเรา เพื่อให้เราใช้เงินทอง หรือทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ ให้เป็ น


วิถีชุมชนวัด ผูป้ ระสานสัมพันธ์ในกลุม่ คริสตชนพืน้ ฐาน และการเยี่ยมบ้าน จุดประสงค์ทสี่ าคัญ ๆ ของการเยี่ยมบ้านและเยี่ยมกลุม่ มีดงั นี้ 1.

เยี่ยมเพื่อสารวจสภาพครอบครัวคริสตชน ใคร อยู่ที่ไหน ย้ายมาจากวัดไหน รับศีลศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้ว เก็บ

ข้อมูลทาทะเบียนครอบครัวคาทอลิก ทะเบียนวัด การประชาสัมพันธ์ เพื่อสะดวกในการอภิบาลต่อไป 2.

เยี่ยมเพื่อให้คาแนะนาในด้านชีวิตคริสตชน ส่งข่าวคราวสอนคาสอนเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์

3.

เยี่ยมบ้าน อ่านพระคัมภีร์ สวดภาวนาด้วยกัน เพื่อสร้างความสานึกการเป็นคริสตชนที่ต้องฟื้นฟูตนเองอยู่

เสมอ 4.

เยี่ยมบ้านเพื่อสร้างกลุ่มคริสตชนเพื่อนัดหมายให้มาชุมนุมกันในบริเวณใกล้เคียง และฝึกทักษะการใช้พระ

คัมภีร์ การสวดภาวนาเป็นกลุ่มย่อย ๆ 5.

เยี่ยมกลุ่มคริสตชน เมื่อครอบครัวกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันได้มีการพบปะกันเพื่ออ่านพระคัมภีร์ สวดภาวนา

อย่างสม่าเสมอ การเยี่ยมกลุ่มก็จะช่วยให้เติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นการให้ความรู้ ให้ความมั่นใจแก่กลุ่มที่จะ ประกาศความเชื่อของตน เยี่ยมเพื่อประกอบพิธีกรรม เช่นมิสซาประจาสัปดาห์ มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน หรือฉลองตามเทศกาลต่าง ๆ ส่ง ศีลคนป่วย คนชรา โปรดศีลเจิมคนป่วยเป็นต้น ใครล่ะ จะไปเยี่ยมบ้าน ? เยี่ยมทุกบ้านเชียวหรือ ? ถ้าเขาไม่อยู่บ้านล่ะ จะทาอย่างไร มีไหมที่ไปแล้วเจ้าของ บ้านไม่ต้อนรับ?


สารพัดปัญหา จากผู้ที่ไม่เคยไปเยี่ยมบ้านแบบนี้ แต่สนใจใคร่รู้คาตอบก็คือว่าต้องลองแล้วจะรู้ ทีม อภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้เยี่ยมบ้านด้วยวิธีนี้ปีละ 5 ครั้ง ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสเตรียม ฉลองคริสตมาส เตรียมฉลองปัสกาและเตรียมฉลองวัด ตามวัดที่พระสงฆ์เจ้าอาวาสติดต่อมา หรือพื้นที่ที่ขอใช้ เป็นสนามงานสัมผัสชีวิตงานอภิบาล ในเวลาเดียวกันก็ได้สนับสนุนให้ผู้นาฆราวาสที่ผ่านการอบรมแล้ว ไป เยี่ยมบ้านในเขตวัดของตนด้วยวิธีเดียวกัน ...อ่านต่อฉบับหน้า

พระเจ้าไม่ได้ให้เราพบเจอคนที่ เราต้องการ พระองค์ประทานคนที่จาเป็ นสาหรับชิวติ เรามากกว่า คนที่ ช่วยเหลือเรา หรือ คนที่ ทาให้เราเจ็บ คนที่ ทิ้งเราไป หรือ คนที่ รักเรา เพื่อทาให้เราเป็ นตัวเรา อย่างที่เราเป็ น

“วิถีชมุ ชนวัด” ไม่ใช่กลุ่มอะไรใหม่อีกกลุ่มในวัด ของเรา แต่เป็ นแนวทางใหม่

ในการรื้อฟื้ นชีวติ คริสตชนของ เราแต่ละคน

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียได้เสนอวิธีการนี้ และพระศาสนจักรไทยได้ตอบรับ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับพวกเราแต่ละคน โดยหวังว่าจากกลุ่มคริสตชนย่อยเล็กๆ จะช่วยกันเสริมสร้างพระศาสนจักรให้เข้มแข็งขึ้น

21 กันยายน ฉลองนักบ ุญมัทธิ ว

สนใจร่วมรื้อฟื้นชีวิตคริสตชนกับพวกเรา

พบกันทุกวันอาทิตย์ 11.30 - 12.30 น.

ณ ห้องเยาวชน บ้านพักพระสงฆ์

ผูเ้ ขียนพระวรสารฉบับแรก


วัน

เวลา

วันจันทร์

06.30 น.

หมายเหตุ

วันอังคาร ถึง 19.00 น.

วันอังคาร มิสซาภาษาอังกฤษ

วันเสาร์

วันพุธ

นพวาร

วันเสาร์ตน้ เดือน แห่แม่พระ วันอาทิตย์

07.30 น.

1.สวดสายประคา ทุกวันอาทิตย์ 9.00 - 9.30 น.

10.00 น.

2.ซ้อมเพลง ทุกวันอาทิตย์ 9.40 - 9.55 น.

18.00 น.

3.เฝ้ าศีลฯ วันอาทิตย์ที่ 3 เวลา 9.00 น. 4.วันอาทิตย์สปั ดาห์ที่ 3 ของเดือน ล้างบาปเด็ก ***โดยผูป้ กครอง พ่อ / แม่ทูนหัวของเด็กต้องเข้ารับการอบรม

ทุกวันศุกร์ต้นเดือน คุณพ่อจะไปส่งศีลให้ กบั ผูส้ งู อายุ และผูป้ ่ วยที่บ้าน ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 12.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2013 

วันพุธที่ 25 ก.ย. จะมีพิธีอภัยบาปรวม เพื่อเตรียมจิตใจพี่น้องสาหรับการฉลองวัด ในเวลา 19.00 น. โดยมีคุณพ่อ วัยพรต พุฒสา อธิการบ้านเณรใหญ่ (OMI.) เป็น ประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 28 ก.ย. ซึ่งเป็นวันฉลองวัด ทางวัดของดมิสซาเย็น ขอแจ้งให้ ทราบทั่วกัน ขอเชิญสมาชิกคูร์ซิลโล ร่วมงานอบรม คูร์ซิลโลรุ่น 148 (ญ) และ 149 (ช) ในวัน พฤหัสบดีที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2013 ณ อาคารสุวรรณศรี อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่คุณจรัส ศิริเลิศ โทร. 086-368-4110 ขอเชิญพี่น้องร่วมงาน “โครงการ เดือนคาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสาย ประคา” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2013 ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ (คลองจั่น) ท่านที่สนใจไปร่วมงาน ลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าวัด

สาหรับพี่น้องที่มีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยสนับสนุนในการจัดงาน ฉลองวัดปีนี้ บริจาคได้ที่คุณพ่อทั้งสอง

สารวัด for facebook 22 09 2013  
สารวัด for facebook 22 09 2013  
Advertisement