Page 1

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2013

สะพานใหม่

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารตามคาเล่าของนักบุญลูกา ลก 10:38-42 ขณะทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงพระดาเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จ เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชือ่ มารธา รับเสด็จพระองค์ที่บ้าน นางมี น้องสาวชื่อมารีย์ ซึง่ นั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระ วาจาของพระองค์ มารธากาลังยุ่งอยู่ กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ ที่น้องสาวปล่อยดิฉนั คนเดียวให้ ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้ มาช่วยดิฉันบ้าง” แต่องค์พระผู้เป็น เจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา เธอเป็น ห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จาเป็น มีเพียงสิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนทีด่ ี ที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”


การ สานึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าเป็นเรื่องสาคัญเหลือเกิน และเป็นสิ่ง ที่พระวาจาวันนี้ชี้นาให้กับเรา สอนเราอับราฮัม ประกาศซึ่งสานึกถึงการที่พระเจ้า เสด็จมาอยู่ต่อหน้าท่าน การกราบนมัสการ การต้อนรับสุดกาลัง การวางใจ วิงวอน ขอพระกรุณาและความโปรดปราน และท่านได้รับพรสูงสุดที่พระเจ้าสัญญากับท่าน พระสัญญาที่ท่านคอยมานานมารีย์ และมาร์ธา ทั้งสองต้อนรับพระเยซูเจ้า และดู เหมือนทั้งสองสานึกถึงการที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในบ้านของเขา ความกระตือรือร้นของ มาร์ธาในการต้อนรับเพราะสานึกว่าพระองค์เสด็จมา และความสงบนิ่งเต็มอิ่มของมา รีย์แทบพระบาท พระเยซูเจ้ายืนยันถึงสิ่งที่มีค่า คือ การที่พระองค์ประทับอยู่และ ประทานพระวาจา อันที่จริง ทั้งสองได้ประกาศซึ่งสานึกถึงการเสด็จมาของพระองค์


เปาโล ย้าว่า พระเยซูเจ้าอยู่ในชีวิตของเราความจริงจากพระวาจาวันนี้ว่า “พระเจ้า สถิตอยู่กับเรา” โดยทางศีลมหาสนิท โดยทางพระวาจา และพระองค์สถิตในชีวิตของ เราเสมอทุกคน ทุกวัน ดังนั้น เราต้อง “สานึก สานึก และก็สานึก” คือดาเนินชีวิต แบบที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว แต่พระเจ้าอยู่กับเรา เราอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ เสมอดังนั้น ท่าทีของคริสตชนที่มีสานึกว่ามีพระเจ้านั้น น่าจะเป็นเช่นตัวอย่างจาก พระคัมภีร์ คือ กระตือรือร้น ต้อนรับพระองค์ทุกวัน ในการฟังพระวาจา และใน การรับศีลมหาสนิททุกๆ ครั้ง และที่สาคัญ ต้อนรับพระองค์อย่างกระตือรือร้นใน เพื่อนพี่น้อง จาได้ไหมว่าพระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่าน ทุกสิ่งที่ท่านได้ ทากับพี่น้องที่ต่าต้อย ท่านทากับเราเอง” เราคริสตังต้องมี “ชีวิตภาวนา” คือ ตระหนักเสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเรา เราอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ เราจึงต้อนรับ พระองค์ โดยภาวนาอย่างลึกซึ้ง ในจิตใจเสมอ เรา สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญที่ พระองค์เป็นพระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่อยู่กับเรา รักเรา ขอโทษพระองค์ใน ความผิดที่เราได้ทา บาป ที่เราทาละเมิดพระองค์และเพื่อนพี่น้อง วิงวอนขอ พระองค์ ในสิ่งที่จาเป็นเพื่อชีวิตคริสตชน เพื่อให้ทุก สิ่งเป็นไปตามน้าพระทัยของพระองค์ผู้เดียว การภาวนาน่ารักเสมอ ง่ายเสมอ เรียบ ๆ ง่าย ๆ ซื่อ ๆ เพียงแต่เราสานึกว่าพระเจ้าอยู่กับเรา และเราพูดกับพระองค์ด้วยความรัก ความสานึกถึง การประทับอยู่ของพระองค์นั่นเอง


ฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ “ วิถีชุมชนวัด ” Basic Ecclesial Community “เธอเป็ นห่วงและวุน่ วายหลายสิ่งนัก”

“เธอเป็ นห่วงและวุน่ วายหลายสิ่งนัก” ------------------------------ ( ลก 10:38-42) -------------------------เราทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ ทีต่ อ้ งเผชิ- ญหรือรูส้ กึ วุน่ วายกับหลายสิง่ หลายอย่าง อาจเป็ น

เพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมเมื่อเจอกับความวุน่ วายนัน้ หรือเพราะมันมีหลายสิง่ อย่างอย่างเข้ามา พร้อมๆกัน หรือเพราะเวลาจากัด หรือเพราะตัง้ ใจอยากจะทาสิง่ นัน้ ให้มผี ลออกมาดีทส่ี ุด ก็เลยกังวล มารธา คงเผชิญเหตุการณ์เช่นเดียวกัน เมื่อพระเยซูแวะไปเยีย่ มเยียน เธอคงทัง้ ดีใจและกังวล เพราะอยากจะต้อนรับพระเยซูอย่างดีทส่ี ุด... ...แต่ถ้าเราเป็ นคนที่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อน แล้วเพื่อนเราไม่มีเวลาแม้แต่จะคุยกับเรา แม้ เขาจะเข้าครัวหรือไปตลาด ก็เพื่อหาอะไรดีดีมาต้อนรับเรา...เราจะรู้สึกอย่างไรบ้าง?... เราคงไม่ได้ไปบ้านเพือ่ นเพือ่ จะกินให้อมิ่ แล้วลากลับบ้านตัวเอง... พระเยซูกเ็ ช่นกันพระองค์มา หาเราทุกวัน ก็เพือ่ จะได้พบกับเรา ให้เราได้คุยกับพระองค์ ฟงั พระองค์ และพระองค์กอ็ ยากจะฟงั เรา ด้วย ว่าเราสุขทุกข์อย่างไรบ้าง มีอะไรให้พระองค์ยนิ ดีกบั เรา มีอะไรให้พระองค์ชว่ ยเรา หรือเป็น กาลังใจให้เรา... “ มารียไ์ ด้เลือกส่วนทีด่ ที ส่ี ุด ” ...อะไรนะ คือสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดนัน้ ... ผมว่ามันน่าจะเป็ น “ การภาวนา ” คงเป็ นสิง่ ทีด่ ที เ่ี ราจะถามตัวเราเองทุกวันว่า “วันนี้ฉนั ได้ภาวนาบ้างหรือยัง” หรือฉันทาแต่งาน หรือไป เทีย่ วเล่นบันเทิงเริงรมย์

“วันนี้..ฉันได้ให้เวลาอยูก่ บั พระมากแค่ไหน ?”


วิถีชุมชนวัด จะจัดตัง้ กลุม่ คริสตชนพืน้ ฐานอย่างไร (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

สิ่งสาคัญ 10 ประการ เพื่อใช้พิจารณาก่อนตั้งกลุ่มคริสตชนพื้นฐานในชุมชนวัดขนาด ใหญ่ ประการที่ 4 ดาเนินการโครงการปลุกจิตสานึกเรือ่ ง “วิถชี มุ ชนวัด” จัดโครงการปลุกจิตสานึกเกี่ยวกับ “วิถีชุมชนวัด” ให้กับผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ ทั้งหมดของวัด เพราะผู้ ประสานงานเหล่านี้เป็นผู้แทนของสัตบุรุษ ซึ่งจาเป็นมากที่จะต้องได้รับการร่วมมือจากพวกเขา ประการที่ 5 กลุม่ กิจกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ ของวัด ทาการศึกษาวิสยั ทัศน์กลุม่ คริสตชนพืน้ ฐานพร้อมกัน กลุ่มกิจกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ ของวัดต้องทาความเข้าใจวิสัยทัศน์ของกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน โดยผ่านโครงการ ปลุกจิตสานึก โครงการนี้จะช่วยสร้างความร่วมมือ และขจัดความวิตกเรื่องการซ้าซ้อนของการมีกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน วัดว่าแตกต่าง หรือสัมพันธ์กับกลุ่มคริสตชนพื้นฐานอย่างไร ประการที่ 6 สร้างความสานึกเรือ่ งหมู่คณะให้สตั บุรษุ ปลุกสานึกสัตบุรุษทั่วไปโอกาสประชุมสุดสัปดาห์ หรือการเทศวันอาทิตย์แต่ละสัปดาห์ โดยนาเสนอแนวคิด เรื่อง “วิถีชุมชนวัด” ในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตชุมชนหรือหมู่คณะอาศัยกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน ประการที่ 7 แบ่งเขตชุมชนวัดเป็นเขตอภิบาลย่อย และกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน อาจมีการแบ่งชุมชนวัดออกเป็นเขตอภิบาล เขตละประมาณ 50—100 ครอบครัว แต่ละเขต อาจมีกลุ่มคริสต ชนพื้นฐานหลาย ๆ กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 10-15 ครอบครัว และควรเป็นกลุ่มคละ คือมาจากหลากหลายอาชีพและ ฐานะ การแบ่งนี้ควรยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นหรือชุมชนวัดนั้น ๆ มองหาผู้สมัคร ใจประสานงานวิถีชุมชนวัดจากผู้ร่วม


กิจกรรมโครงการปลุกจิตสานึก กลุ่มคริสตชนพื้นฐานแต่ละกลุ่มจะมีอาสาสมัครเหล่านี้เป็นแกนนากลุ่มหรือเป็นทีมผู้ ประสานงาน

อ่านต่อฉบับหน้า... “วิถีชมุ ชนวัด” ไม่ใช่กลุ่มอะไรใหม่อีกกลุ่มในวัดของเรา แต่เป็ นแนวทางใหม่

ในการรื้อฟื้ นชีวติ คริสตชนของเราแต่ละคน

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียได้เสนอวิธีการนี้ และพระศาสนจักรไทยได้ตอบรับ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับพวกเราแต่ละคน โดยหวังว่าจากกลุ่มคริสตชนย่อยเล็กๆ สนใจร่วมรื้อฟื้นชีวิตคริสตชนกับพวกเรา

พบกันทุกวันอาทิตย์ 11.30 - 12.30 น.

ณ ห้องเยาวชน บ้านพักพระสงฆ์


วัน

เวลา

วันจันทร์

06.30 น.

หมายเหตุ

วันอังคาร ถึง 19.00 น.

วันอังคาร มิสซาภาษาอังกฤษ

วันเสาร์

วันพุธ

นพวาร

วันเสาร์ตน้ เดือน แห่แม่พระ วันอาทิตย์

07.30 น.

1.สวดสายประคา ทุกวันอาทิตย์ 9.00 - 9.30 น.

10.00 น.

2.ซ้อมเพลง ทุกวันอาทิตย์ 9.40 - 9.55 น.

18.00 น.

3.เฝ้ าศีลฯ วันอาทิตย์ที่ 3 เวลา 9.00 น. 4.วันอาทิตย์สปั ดาห์ที่ 3 ของเดือน ล้างบาปเด็ก ***โดยผูป้ กครอง พ่อ / แม่ทูนหัวของเด็กต้องเข้ารับการอบรม

ทุกวันศุกร์ต้นเดือน คุณพ่อจะไปส่งศีลให้ กบั ผูส้ งู อายุ และผูป้ ่ วยที่บ้าน ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 12.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์... 

วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. นี้ ขอเชิญพี่น้องร่วมนมัสการ เฝ้าศีลมหาสนิท ในเวลา 09.00 น. และของเชิญสมาชิกคณะอัศวินฯ ทุกท่านร่วม ประชุมหลังจบมิสซาสาย บริเวณห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ ขณะนี้ทางวัด ได้เริ่มการซ้อมร้องเพลง สาหรับงานฉลองวัดในปีนี้ พี่น้องท่านใดสนใจร่วมเป็นทีมนักขับร้อง ร่วมซ้อมกับน้อง ๆ ได้ หลังจากจบมิสซาสาย ทุกวันอาทิตย์ วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2013 ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน และผู้ที่สนใจในการ อ่านบทอ่าน ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

กาหนดการฉลองวัดฯ ประจาปี 2013 จะจัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2013 พิธีบชู าขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โดยมี พระคาดินลั ไมเกิล้ มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญชวนพีน่ อ้ งร่วมบริจาคทรัพย์สนับสนุนการจัดงาน

สารวัด for facebook 21 07 2013