Page 1

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 บทอ่านจากพระวรสารตามคาเล่าของนักบุญลูกา

สะพานใหม่

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ลก 9:18-24

วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยูเ่ พียงพระองค์เดียว บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้า พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า “ประชาชนว่าเราเป็ นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็ นยอห์นผูท้ าพิธลี า้ ง บ้างว่า เป็ นเอลียาห์ บ้างว่าเป็ นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึง่ กลับคืนชีพ” พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า “ท่าน ล่ะว่าเราเป็ นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คอื พระคริสต์ของพระเจ้า” พระองค์จงึ ทรงกาชับบรรดา ศิษย์มใิ ห้พดู เรื่องนี้แก่ผใู้ ด พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุ ษย์จะต้องรับทรมานเป็ นอันมาก จะถูกบรรดาผูอ้ าวุโส มหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวติ แต่จะกลับคืนชีพในวันทีส่ าม” หลังจากนัน้ พระองค์ตรัสกับทุกคนว่า “ถ้าผูใ้ ดอยากติดตามเราก็จง เลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรา ผูใ้ ดใคร่รกั ษาชีวติ ผูน้ นั ้ จะต้องสูญเสียชีวติ แต่ถา้ ผูใ้ ดเสียชีวติ เพราะ เรา ผูน้ นั ้ จะรักษาชีวติ ได้”


เครือ่ งหมายภายนอกของเรา คริสตชน คือกางเขน เรามักเข้าใจว่ากางเขน คือเครือ่ งหมาย ของความทุกข์ ความเศร้า ความตาย เป็นความ หายนะ ความพ่ายแพ้ แต่กางเขนคือเอกลักษณ์ของเรา มีคุณค่า มี ความหมาย เพราะเป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะและ ความชืน่ ชมยินดี เป็ นสิรมิ งคล โดยทางกางเขน พระ เยซูเจ้านาความรอดมาสู่เรา ไม่มหี นทางอืน่ ทีด่ กี ว่านี้ ใครปรารถนาจะเดินตามพระเยซูเจ้า ก็ตอ้ งเดินใน หนทางนี้ ... “ ใครอยากตามเรามา ต้องไม่นึกถึง ตนเอง ทุกวันต้องอุตส่าห์แบกกางเขนของตน เรา ต่างก็มกี างเขนแบกอยู่ ใหญ่บา้ งเล็กบ้าง ตามสภาพของเราแต่ละคน เราพร้อมน้อมรับกางเขนนัน้ ๆ ด้วยความ ยินดี เต็มใจ หรือเราแบกไปก็บ่นไป การทีเ่ รายอมรับกางเขนใน ชีวติ ประจาวัน ยอมทนทุกข์ ยอมลาบาก ต่อสู้ ดิ้นรน เพราะเราตระหนักดีว่า โดยทางกางเขนนี้เอง จะนาเราไปสู่ความสุข และความชืน่ ชมยินดีอย่าง แท้จริง จากประสบการณ์ในชีวติ ประจาวันของเรา การทีจ่ ะได้รบั ความสาเร็จอะไรสักอย่าง อันนาไปสู่ความสุข ความพอใจ และภาคภูมใิ จนัน้ เราต้องเสียสละ และออกแรง ดังนัน้ ภาระหน้าทีป่ ระจาวัน ปญั หา อุปสรรค ความทุกข์ยากลาบาก ความเจ็บปวดทรมาน ไม่ว่าทางกาย ใจ ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ทีน่ าความไม่สบายใจมาสู่เรา เราทา อย่างไร เมือ่ เผชิญกับสภาพการเช่นนี้ เราตีโพยตีพาย หรือท้อแท้หมด


กาลังใจ หรือประชดชีวติ เราควรหันไปพึง่ สิง่ ใด พระเยซูเจ้าเป็นทีพ่ งึ ่ และ ความบรรเทาใจของเรา “ท่านทัง้ หลายทีต่ กทุกข์ และแบกภาระหนัก จงมา หาเราเถิด เมือ่ เรารูจ้ กั เข้าหาพระ เรามาวัด เราสวดภาวนา เราจะพบความ บรรเทาใจ ความสงบสุขทางจิตใจ เราจะมีความหวัง และกาลังใจทีจ่ ะสูท้ น ต่อไป พระเยซูเจ้า ไม่ปล่อยให้เรามีภาระหนักเกินกว่าทีเ่ ราจะรับได้ พระองค์ จะทรงโปรดให้ทุกอย่างบังเกิดผลดีเสมอสาหรับผูท้ รี ่ กั พระองค์ ให้เราได้มอบ ความหวัง ความไว้วางใจในพระเยซูเจ้าทัง้ ครบ เราจะพบความสงบสุขใน จิตใจเราเสมอ สูตรสาหรับการดาเนินชีวติ คือ... แบกกางเขน และติดตาม เป็ นถ้อยคาทีท่ าให้เรารูส้ กึ อึดอัดใจ ไม่ สบายใจ เพราะการติดตามพระเยซูเจ้านัน้ ดูเหมือนมีแต่ ความทุกข์เช่นนี้ ใครจะอยากติดตาม หากมีใครมาบอก กับเราว่า ไปกับฉันไหม ? แต่ลาบากหน่อยนะ ต้อง เหนือ่ ย ต้องลาบาก กับอีกคนบอกว่า ไปกับฉันเถอะ สบาย.ไม่ตอ้ งออกแรง ไปต้องเหน็ดเหนือ่ ย ไม่ตอ้ ง ลาบาก เราจะเลือกใคร ? ถ้อยคาของพระเยซูเจ้าท้า ทายเรา ให้กาลังใจเรา เพราะกิจการทีพ่ ระองค์ทรงกระทานัน้ ไม่เพียงแต่แบกกางแขน แต่ยอมตายบนกางเขน เป็น กิจการทีแ่ สดงความรักอันใหญ่หลวง ไม่มกี จิ การใดยิง่ ใหญ่กว่านี้อกี แล้ว


“ วิถีช ุมชนวัด ” Basic Ecclesial Community “ท่านล่ะว่าเราเป็ นใคร?”

“ท่านล่ะว่าเราเป็ นใคร?”

“ท่านล่ะว่าเราเป็ นใคร?” ------------------------------ ( ลก 9: 18 – 24 ) ---------------------------

นัน่ นะสิ! นายเยซูคนนี้ เป็ นใครกันหนอ?... บางทีเราอาจไม่มคี าตอบดีดสี วยๆเหมือนทีน่ กั บุญเปโตรตอบว่า “ พระองค์คอื พระคริสต์ของพระเจ้า ” .....แต่น่าจะเป็นโอกาสดีทเ่ี ราจะ ตอบคาถามของพระเยซู ทีค่ งอยากจะถามเราแต่ละคนด้วย ว่าพระองค์ เป็นใครในสายตาของเรา? ในชีวติ และประสบการณ์ของเรากับพระองค์ เยซูคนนี้มบี ทบาทอะไรบ้าง? ถ้าไม่มเี ยซูคนนี้ ชีวติ เราจะเป็ น อย่างไร? และถ้ามีแล้วจะมีอะไรต่างไปไหม? เป็นคาถามสาหรับเราทุก คน ไม่ว่าเราจะเป็นคริสตชนมานานแล้วแค่ไหน หรือเพิง่ จะเป็ น หรือ กาลังเตรียมตัวจะเป็ น หรือแม้แต่คนทีเ่ พิง่ ได้ยนิ ชื่อเยซูน้เี ป็นครัง้ แรก... ไม่ว่าคาตอบของเราจะเป็ นอย่างไร.... สิง่ ทีพ่ ระเยซูย้ากับเราสัน้ ๆ และต้องการให้เราไม่ลมื คือ พระองค์ จะถูกปฏิ เสธ รับทรมาน ตาย และกลับคืนชีพ และเราทีส่ มัครใจติดตามพระองค์กต็ อ้ งเผชิ ญชะตากรรม เดียวกัน แต่อย่าลืมการกลับคืนชีพ เพราะนัน่ คือเป้าหมายและชัยชนะทีแ่ ท้จริงของเราคริสตชน

แล้วเราจะทาอย่างไรได้บ้างละ? ถึงจะพร้อมติดตามพระองค์...

...ผู้ใดอยากติ ดตามเรา จงเลิ กนึ กถึงตนเอง

จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวัน และติดตามเรา...


วิ ธีดาเนิ นวิ ถีชมุ ชนวัดและกลุ่มคริ สตชนพืน้ ฐาน “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน และทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ ๆ ไปทุกตาบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จ พระองค์ตรัสกับเขาว่า ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด เมื่อท่านเข้าบ้านใด จงกล่าวก่อนว่า สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด... ...และบอกเขาว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว”

ก่อนเริ่มกลุม่ คริสตชนพื้นฐาน ควรพิจารณาอะไรบ้าง และควรเตรียมการอย่างไร ? แม้พระศาสนจักรในไทย จะมีทิศทางงานอภิบาลกาหนดไว้อย่างชัดเจน ใน “การฟื้นฟูวิถีชีวิต พระศาสนจักร” แต่ที่สาคัญคือ ใครละจะเป็นผู้ริเริ่มลงมือปฏิบัติ เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความ ใฝ่ฝันที่มุ่งหวัง? มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับการพิจารณาก่อนเริ่มก้าวอย่างเป็นระบบด้วย ความมั่นใจ เช่น 

สถานการณ์และสภาพจริงของชุมชนวัดของท่านเป็นอย่างไร? หากมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มี ต้นตอของปัญหาอยู่ที่ไหน?


สิ่งที่มุ่งหวังในชุมชนวัดของท่านมีลักษณะอย่างไร?

ความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีเพียงไร? ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง?

วิถีชีวิตด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนวัดของท่านเป็นอย่างไร? ท่านพอใจหรือยัง? ยังขาดอะไร อีกบ้าง?

ท่านเองมีส่วนช่วยเหลืออะไรได้บ้าง?

การมี “ชีวิตที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์” ที่พระเยซูเจ้าต้องการคืออะไร?

สิ่งเหล่านี้ต้องมีการปรึกษาพูดคุยกันเป็นกลุ่ม เพื่อสรุปประเด็นที่ต้องปฏิบัติ เพราะท่านเองอาจเป็น เพียงมุมมองเดียว เรามักพบแต่สภาพที่มีแต่คนบ่น ไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่ แต่ไม่ได้ลงมือทาอะไรเสียที ถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แน่ พิจารณาความเป็นจริงในวัดของท่าน ชุมชนวัดหลายแห่งในปัจจุบันมีฆราวาสที่ร่วมกิจกรรมวัดเพียง 2-3% “แกะที่หายไปอีก 99 ตัว” อยู่ที่ไหน? และมีความเป็นอยู่อย่างไร? ท่านพร้อมจะ “ลงทุน” เพื่อการ เจริญชีวิตของท่านเอง ของครอบครัวและชุมชนอย่างคริสตชนเต็มรูปแบบหรือยัง? ก่อนจะเริ่มกลุ่มคริสต ชนพื้นฐานในชุมชนวัดของท่าน ประเด็นต่อไปนี้ ควรได้รับการพิจารณาปรึกษาหารือกันในกลุ่มย่อย ๆ ที่มาพบกันเป็นประจา (อ่านต่อฉบับหน้า) “วิถีชมุ ชนวัด” ไม่ใช่กลุ่มอะไรใหม่อีกกลุ่มในวัดของเรา แต่เป็ นแนวทางใหม่ ในการรื้อฟื้ นชีวติ คริสตชนของเราแต่ละคน สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียได้เสนอวิธีการนี้ และพระศาสนจักรไทยได้ตอบรับ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับพวกเราแต่ละคน

สนใจร่วมรื้อฟื้นชีวิตคริสตชนกับพวกเรา พบกันทุกวันอาทิตย์ 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องเยาวชน บ้านพักพระสงฆ์


วัน

เวลา

วันจันทร์

06.30 น.

วันอังคาร ถึง

19.00 น.

วันเสาร์

หมายเหตุ

วันอังคาร มิสซาภาษาอังกฤษ วันพุธ

วันอาทิตย์

07.30 น. 10.00 น. 18.00 น.

นพวาร

วันเสาร์ต้นเดือน แห่แม่พระ วันอาทิตย์ที่ 3 หลังมิสซาสายล้างบาป เด็ก (ผู้ปกครอง พ่อ/แม่ ทูนหัวของ เด็กต้องเข้ารับการอบรมกับคุณพ่อ เจ้าวัดก่อนถึงวันล้างบาปของเด็ก)

ทุกวันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2013 ขอเชิญพี่น้องร่วมฟังการบรรยาย จากแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ตาม โครงการอบรมดนตรีสัญจร 999 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.00 น. สารองที่นั่ง ได้ฟรีที่กลุ่ม นักดนตรี หรือที่เจ้าหน้าที่วัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ โรงเรียนดนตรี สยามกลการ สาขา บิ๊กซี ลาลูกกาคลอง 5 ที่เอื้อเฟื้อเครื่องดนตรีที่จะใช้สาหรับ งานนี้

สืบเนื่องจากปีแห่งความเชื่อ คุณพ่อเจ้าวัด และสภาอภิบาล มีความคิดในการจะออกเยี่ยมเยียนบ้าน ของพี่น้องในเขตของวัด เพื่อเป็นการอวยพรและนาความเชื่อสู่ครอบครัว คริสตชน โดยการไปเยี่ยม ก็จะมีการสวดภาวนาร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจะเริ่มจากบ้านของ สัตบุรุษ ในย่านถนนสายไหม - วัชรพล วันและเวลา คือ วันอังคาร – วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 17.00 – 19.00 น. เริ่ม วันอังคารที่ 2 ก.ค. ศกนี้ จึงขอให้ พี่น้องทุกท่านอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว มาแจ้ง ชื่อกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าวัด เพื่อแจ้งวัน เวลา ที่สะดวกในการให้คุณพ่อได้ไปพบที่บ้านต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. ขอเชิญพี่น้องร่วมกันสวดสายประคา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และหลังจากจบ มิสซาสายขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ร่วมประชุมบริเวณห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. ทางวัดจะจัดกิจกรรมเข้าเงียบผู้สูงอายุ วัดสะพานใหม่ ประจาปี 2013 โดยในวัน นั้นจะมีการโปรดศีลเจิมให้กับผู้สูงอายุ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุ ทุกท่านมาร่วมงาน โดยแจ้งชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกีเอโร , OMI. เจ้าอาวาส วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ 343/59 ซอยพหลโยธิน 69/4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 02–521-1408, 085–283–4519 Fax 02–972–4990 http://www.facebook.com/วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

สารวัด 23 june 2012  
สารวัด 23 june 2012  
Advertisement