Page 1

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013 สมโภชพระจิตเจ้า บทอ่านจากพระวรสารตามคาเล่าของนักบุญยอห์น ยน 14:15-16,23ข-26

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติ ตามบทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป


“ผู้ใดรักเรา ผู้นนั้ จะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพานักอยู่กับเขา ผู้ที่ไม่รกั เราก็ไม่ ปฏิบัติตามวาจาของเรา วาจาที่ท่านได้ยินนี้ไม่ใช่วาจาของเรา แต่เป็นของพระบิดา ผู้ทรงส่งเรามา เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟัง ขณะที่เรายังอยู่กับท่าน แต่พระผู้ ช่วยเหลือ คือพระจิตเจ้า ที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอน ท่านทุกสิ่ง และจะทรงให้ท่านระลึกถึง ทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน

ข้อคิดวันนี้ ในพระวรสารของนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์กับบรรดาศิษย์ในห้องชั้น บน ในคืนปัสกาครั้งแรก ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย และตรัสว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับ ท่านทั้งหลายเถิด” ในช่วงนั้นเอง พระเยซูเจ้าทรงขจัดความกลัวจากใจของบรรดาศิษย์ ที่ลือ กันว่ามีคนมาขโมยพระศพ และช่วยให้พวกเขามั่นใจว่าพระองค์ทรงกลับคืนชีพและรับพระสิริ รุ่งโรจน์ เหตุการณ์นี้ทาให้เรานึกถึงหนังสือปฐมกาล (บทที่ 2:7) เรื่องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ “ทรงเป่าลมแห่งชีวิตเข้าในจมูกของเขา มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต ” ในห้องชั้นบน บนภูเขาซีโยน (กรุงเยรูซาเล็ม) บรรดาอัครสาวกได้รับคาสั่งให้ไปเทศน์และสร้างอาณาจักรพระเจ้า แต่พวก เขายังไม่สามารถทาพันธกิจนี้จนกระทั่งพระเยซูเจ้า ทรงเป่าลม ทรงประทานอานาจของพระ เจ้าเหนือพวกเขา ดังที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและประทานชีวิต ดังนั้นพระคริสตเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักร และประทานพระจิตเจ้าให้นาและคุ้มครองพระศาสนจักร พระเจ้าทรงสร้างอาดัมให้รู้จัก รัก และรับใช้พระองค์ แต่อาดัมไม่เชื่อฟังจึงต้องรับผลของบาป พระเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักรให้ คอยช่วยเหลือมนุษย์ทุกคน จากที่อาดัมได้กระทาไว้ เพื่อให้เราทุกคนรู้จักพระเจ้า รักและรับ ใช้ พ ระองค์ ตราบใดที่ พ ระศาสนจั ก รปฎิบั ติต ามคาสั่ งส าคั ญ นี้ พระศาสนจัก รก็ นามนุ ษ ย์ กลับมาสู่ความไม่รู้จักตาย ในบทข้าพเจ้าเชื่อ เราประกาศความเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ ทรงบันดาลชีวิต ชีวิตที่พระจิตประทานให้พระศาสนจักร โดยอาศัยศีลล้างบาปและศีลกาลัง คือพระพรเดียวกันที่ประทานแก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ความผิดของสัตบุรุษที่หอบาเบล คือ พวกเขาต้องการสร้างหนทางของตนเองไปสวรรค์


พวกเขารูส้ ึกว่าไม่ต้องการพระเจ้าเพื่อไปสวรรค์ บาเบลคือหอสูงที่ถูกสร้างเพราะความหยิ่ง ทะนงตัว มิใช่สร้างบนฐานมั่นคงแห่งความเชื่อ วันเปนเตกอสเต (ฉลองพระจิตเจ้า) พระเจ้า เสด็จมาหาเราในพระจิตเจ้า ทรงเรียกเราสู่หนทางใหม่แห่งชีวติ ในวันเปนเตกอสเตครั้งแรก บรรดาศิษย์ใหม่หลายคนเริ่มชีวติ ตามพระจิต ด้วยพระพรที่ได้รับ ดาเนินชีวติ ในความรักเมตตา ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความดี ความเชื่อ ความอ่อนโยน และความมัสยัสถ์ แทน วิถีชีวติ แบบเก่าแห่งความเห็นแก่ตัว วันปัสกา พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉัน นั้น” ในคาพูด เสียงลม และเปลวไฟ เหมือนดังในพระกายและพระโลหิต พระเยซูเจ้า ประทานพระจิตเจ้าให้เราอีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูเราให้ตระหนักถึงคาสั่งเดิมที่ทรงมอบให้แก่บรรดา ศิษย์สมัยแรก เพื่อเราออกไปทั่วโลก และสร้างศิษย์เพิ่มขึน้ วันนีเ้ ราภาวนาพร้อมกับสัตบุรุษ ทุกกาลสมัยว่า “เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ เชิญมา สถิตในเขตวัด เชิญเสด็จมาสถิตในบ้านของข้าพเจ้าทั้งหลาย และทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่” ที่มา : พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ แปลจาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,

ตารางมิสซาวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ วัน

เวลา

หมายเหตุ

วันจันทร์

06.30 น.

* วันอังคารมิสซาภาษาอังกฤษ

วันอังคาร - วัน

19.00 น.

* วันพุธ มีนพวาร

07.30 น.

* วันศุกร์ตน้ เดือน ส่งศีลตามบ้าน

10.00 น.

* วันเสาร์ตน้ เดือน แห่แม่พระ

18.00 น.

* วันอาทิตย์ท่ี 3 ของเดือนล้าง บาปเด็ก หลัง มิสซาสาย (ก่อนนาเด็กมาล้างบาป ขอเชิญ ผูป้ กครอง เข้ารับการอบรมก่อน 1 ครัง้ )

เสาร์ วันอาทิ ตย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 พ.ค. 2013 

วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2013 ขอเชิญร่วมพิธีเฝ้าศีลฯ ใน เวลา 09.00 น. และขอเชิญสมาชิกคณะอัศวินฯ ทุกท่านร่วมประชุมหลังจากจบมิสซา สาย บริเวณห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2013 ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประชุม หลังจากจบมิสซา สาย บริเวณห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

สาหรับผู้ที่สนใจเรียนคาสอนผู้ใหญ่ และคริสตชนที่ยังรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ไม่ครบ คุณพ่อ จะเปิดสอนคาสอนผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2013 ขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ด้านหน้าวัด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ facebook วัดฯ https://www.facebook.com/saphanmai.church

ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สาหรับศาลาเอนกประสงค์ ในวงเงิน 120,268.- บาท ร่วมบริจาคได้ที่คุณพ่อ หรือที่ตู้รับบริจาคด้านหน้าวัดฯ

คุณพ่อ โดเมนิโก โรดีกีเอโร เจ้าอาวาส วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ 343/59 ซ.พหลโยธิน 69/4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 โทร. 02 - 521 - 1408 , 085 – 283 - 4519 แฟกซ์ 02 - 972 - 4990 http://www.facebook.com / วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

สารวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่  

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you