Page 1

บัน เทิง news magazine

บับ แรก รายเดือ น มค57


Start 1 information technology by gent‌


ตอบโจทย์ค นไทยชอบคุย หา ! BeeTalk ครองแชมป์ อันคุยดับ 1 นานกว่า 1 แรงไม่หยุดกัApp บ Application แชทบนมือถือทีช ่ ื่อ BeeTalk ที่ อาทิ ต ย์ ! ตอนนี้ครองตำาแหน่งแชมป์ เพื่อ น

App อันดับ 1 ของเมืองไทยมา นานกว่า 1 อาทิตย์แล้ว และดู เหมือนกระแสยังคงแรงขึ้น เรื่อยๆ หลังจากการเปิดตัว ด้วยกลุ่มอินเตอร์เน็ตไอดอล อันดับ 1 ของเมืองไทยอย่าง VRZO ก็เป็นคิวของกลุ่มสุด เกรียน ขวัญใจวัยโจ๋อย่างเฟ็ด


หลุ ดราคา! Note 3 Neo แพงไม่ เกรงใจรุ่ น ใหญ่ !? เว็บไซต์ SamMobile เผยข้อมูลจากร้านค้าออนไลน์ ในประเทศเบลเยีย ่ มเกีย ่ วกับสมาร์ทโฟนรุ่น mini ของ Samsung Galaxy Note 3 ทีม ่ ข ี ่าวว่าใกล้จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ โดย Note 3 Neo โชว์ป้ายราคาอยูบ ่ นเว็บที่ 599 ยูโร หรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ทป ี่ ระมาณ 24,000 บาท! ซึ่งราคาเมือ ่ เทียบกับรุ่นใหญ่แล้ว ดูไม่เหมือน เป็นราคาของรุ่นเล็กเลย ส่วนสเปคของ Galaxy Note 3 Neo คาดว่าจะมา พร้อมกับหน้าจอ 5.5 นิ้ว ความละเอียด 720p ใช้ หน้าจอ Super AMOLED กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล RAM 2GB และแบต 3100mAh และทีข ่ าดไม่ได้คือมา พร้อมกับปากกา S Pen แน่นอน เห็นราคาแบบนี้แล้วยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า Note 3 Neo เปิดราคามาแบบนีแ ้ ล้วจะจับตลาดกลุ่มไหนกัน


ว ง ใ น เ ผ ย Galaxy S5 เ ปิ ด ตั ว 23 ก .พ . ข า ย จ ริ ง เ ม .ย . พ ร้ อ ม ห ลุ ด ร า ค า ! ทัง้ คนทีเ่ ป็น แฟนสมาร์ท โฟน Android จาก Samsung และถึง แม้จ ะไม่ใ ช่ก ็ต าม เชื่อ ว่า ในช่ว งเวลาไม่ก ี่เ ดือ นต่อ จากนี้ จะต้อ ง เฝ้า ดูส มาร์ท โฟนเรือ ธงจากแบรนด์ท ี่เ รีย กได้ว ่า เป็น เบอร์ 1 ในตลาด Android ตอนนี้อ ย่า ง Samsung เป็น แน่แ ท้ เพราะ Samsung Galaxy S5 ใกล้จ ะครบกำา หนดรอบในการอัพ เดตรุ่น ใหม่แ ล้ว นั่น เอง และคงจะอยากรู้ว ่า เจ้า น้อ งใหม่น ี้ม ีอ ะไรเจ๋ง บ้า ง ! เป็นประจำาทุกปีครับ ที่ Samsung จะส่งสมาร์ทโฟนตระกูล Galaxy S ลงสู่ตลาดในช่วงครึ่งปีแรก และตระกูล Galaxy Note ในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ล่าสุดแหล่งข่าววงในทีม ่ ก ั ให้ข่าวถูกเสมออย่างนาย Eldar Murtazin ทวีตข้อความออกมาว่า Samsung จะเปิดตัว Galaxy S5 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ในราคาเท่าเดิม และจะเริ่มวางจำาหน่ายในเดือนเมษายน 2014 นั่นก็หมายความว่า Samsung จะใช้เวที MWC 2014 ในประเทศ สเปน ทีจ ่ ะเริ่มในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เปิดตัวก่อนงานหนึ่งวัน   ส่วนสเปคนั้น นาย Murtazin บอกว่าสเปคของ Galaxy S5 นั้่่นพวกเราทุกคนทราบดีอยู่แล้ว ดังนั้นอาจจะมีสเปคตามข่าวลือก่อนหน้านี้คือ มา พร้อมหน้าจอ 5.25 นิ้ว ความละเอียดระดับ 2K ใช้ CPU Snapdragon 800 และมี RAM มาให้อก ี 3GB นอกจากนี้ยงั มี TouchWiz UI ตัวใหม่ ตามที่ได้เห็นภาพหลุดกันไปก่อนหน้านี้ สำาหรับข่าวหลุดจากนายคนนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับ เพราะก่อนหน้านี้ที่ Samsung Galaxy S4 เปิดตัวเมื่อปีทแ ี่ ล้ว นาย Eldar Murtazin ก็สามารถทำานายวันเปิดตัวได้อย่างแม่นยำามาแล้ว


เ รื่ อ ง ข อ ง แ ว่ น 3 มิ ต ิ เรื่อ งที่ค ุณ ไม่เ คยคิด มาก่อ นจนกระทัง่ …จะซื้อ ทีว ี 3มิต ิ ตอน เรื่อ งของแว่น 3 มิต ิ ก่อนหน้านี้แค่ดูทีว ี Full HD จอใหญ่ๆทีบ ่ ้านก็ว่ามันเจ๋งพอแล้วเพราะคิดมาตลอดว่าภาพสามมิตม ิ ันคงจะเหมือนกับแบบ สมัยก่อนกับที่ดแ ู ล้วภาพยังเป็นแบบแดงๆฟ้าๆปวดหัวๆ หรือไม่ก็คงต้องทำาตาเหล่ๆเหมือนเวลาดูสมุดภาพ3มิต แน่ ิ ๆ แต่นับ ตัง้ แต่ได้ดห ู นัง 3มิต ิ เรื่อ งอวตาร ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไป ดาวแพนโดร่าจากหนังอวตารก็ได้ทำาให้โลกแห่งความจริง เปลี่ยนไป เจ้าแว่น 3มิต แ ิ บบแว่น2สี แดงๆฟ้าๆ แบบเก่าน่ะมันเรียกว่า Anaglyphic 3D ซึ่งแบบเนี้ยจะไม่สามารถหาดูได้อก ี แล้ว ตามโรงภาพยนตร์ แต่สามารถหาดูได้จาก แผ่น DVD หนังตามท้องตลาดทัว ่ ๆไปก็มีกันแล้ว จะแถมแว่นกระดาษ แดงฟ้ามาให้ด้วย ถ้าใครอยากดูก็ไปหาซื้อได้ แต่อาจจะปวดหัวจนลามไปถึงตับได้เลยทีเดียว พอมาถึงตอนนี้ ส่วนตัวผมเองผมเรียกว่ายุคหลังอวตารทีห ่ นัง3มิตก ิ ลับมานิยม (แต่จริงมันมีมาก่อนหนังเรื่องอวตารอีก) ได้เปลี่ยน ระบบและแว่น3มิติ มาเป็นแบบ Polarized 3D ซึ่งก็ตอ ้ งมีทงั้ TV 3มิต ิ แบบ Polarized และแว่นตาแบบ Polarized Glasses ด้วย หลักการแบบละเอียดของมันก็มแ ี ต่เราขออธิบายแบบง่ายๆคือ ทีวจ ี ะปล่อยภาพสำาหรับตาซ้ายและ ตาขวาสลับกันอย่างเร็ว ทำาให้เห็นเป็นภาพ3มิตล ิ อยออกมา โรงหนัง3มิตใ ิ นปัจจุบัน ก็ใช้ระบบนี้ครับ ซึ่งภาพทีไ ่ ด้จะ ลอยออกมาสวยงามชัดเจนไม่ปวดหัวปวดตับเหมือนกับระบบ Anaglyphic 3Dแบบเดิมๆ และแบบล่าสุดทีม ่ ค ี ือแบบ Frame Sequential 3D ซึ่งมันมีความแตกต่างชัดเจนอยู่ทแ ี่ ว่นตาทีจ ่ ะทำาให้ภาพทีไ ่ ด้คมชัดและ ภาพทีม ่ ม ี ิตล ิ ึกกว่า แบบ Polarized 3D แต่ตัวแว่นต้องใช้แบตเตอรี่ด้วย ซึ่งทีวี 3มิตริ ุ่นใหม่ๆทีอ ่ อกมาก็จะเป็นระบบนี้กัน หมดแล้ว และระบบ3มิตก ิ ็ยังไม่หยุดพัฒนาแค่นี้แน่ๆ อีกไม่นานเราอาจจะไม่ตอ ้ งดูโดยใส่แว่นตากันอีกต่อไปก็เป็นไปได้ นะ


Start 2game by kitty‌


ข้ อ ดี ท ี่ Xbox One มี เ ห นื อ ก ว่ า PlayStation 4 ! ชื่อว่าทุกวันนี้ หนุม ่ ๆ หลายคนยังคงชืน ่ ชอบการเล่นเกมอยู่เป็นแน่ และคงหนีไม่พน ้ เครื่องเกมคอนโซลตระกูล เพลย์สเตชั่น และเอ็กซ์ บ็อกซ์ ล่าสุด ต้นสังกัดของทัง้ สองได้เปิดตัวเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ประจำาปี 2013 ได้แก่ เพลย์สเตชั่น 4 (PlayStation 4) และ เอ็กซ์บ็ อกซ์ วัน (Xbox One) สร้างความคึกคักให้แก่ผู้เล่นเกมเป็นจำานวนมาก และแน่นอนว่า จะต้องมีคนนำาเครื่องเล่นทัง้ สองมาเปรียบมวย หาความแตกต่างว่าใครจะเหนือกว่ากันเป็นแน่ ซึ่งวันนี้ กระปุกดอทคอมได้นำาข้อดี 10 ประการทีเ่ อ็กซ์บอ ็ กซ์เหนือกว่าเครือ ่ งเพลย์สเตชั่ น 4 เห็น ๆ จาก เว็บไซต์ elitedaily.com ให้หนุม ่ ๆ ทีส ่ นใจได้พจ ิ ารณากันดูครับ จอยสติ๊ก ของเอ็ก ซ์บ ็อ กซ์ วัน ดีก ว่า เพลย์ส เตชั่น 4 อย่า งชัด เจนสำา หรับ มือ โปร ถึงแม้ว่าจอยสติ๊กของเครื่องเพล ย์สเตชัน ่ 4 จะมีหน้าตาทีค ่ น ุ้ เคยบรรดานักเล่นเกมมานานเกือบ 20 ปี แต่ถ้าเทียบแล้ว คุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว จอยสติ๊กของเอ็กซ์บอ ็ กซ์ วัน กลับทำาได้ดีกว่าชัดเจน ทัง้ ปุม ่ ต่าง ๆ ทีค ่ วบคุมได้อย่างแม่นยำา และตัวปุม ่ บังคับทิศทาง D-pad ที่ได้รบ ั การปรับปรุงใหม่ รับรองได้ ว่าไม่ว่าจะมาแนวบู๊กระจายหรือเกมแข่งรถสุดมันส์ก็เอาอยู่แน่นอน เอ็ก ซ์บ ็อ กซ์ วัน เปิด ตัว พร้อ มเกมใหม่จ ำา นวนมากกว่า เพล ย์ส เตชัน ่ 4 เราซื้อเครื่องเล่นเกมมาแล้วเล่นได้แค่ไม่กี่เกมก็คงน่าเสียดายแย่ ดังนัน ้ ไมโครซอฟท์ ต้นสังกัดจึงได้จัดเปิดตัวเกมสำาหรับเครือ ่ งเอ็กซ์บ็ อกซ์ วัน มากถึง 21 เกมตั้งแต่เปิดตัว ซึ่งมากกว่าเพลย์สเตชัน ่ 4 อยู่เยอะทีเดียว แถมยังมีเกมทีม ่ เี ฉพาะเครื่องเอ็กซ์บ็อกซ์ วัน อย่าง เกมแข่งรถ Forza Motorsport 5 และเกมบาสเกตบอล NBA 2K14 อีกด้วย เกมยอดฮิต อย่า ง Halo 5, Dead Rising 3 และอีก มาก เฉพาะเอ็ก ซ์บ อ ็ กซ์เ ท่า นั้น ถ้าเป็นนักเล่นเกมล่ะก็ คงจะต้องรู้ถึงความมันส์ของเกม แอ็คชั่นชูตติ้งชื่อดังอย่าง Halo แน่นอน ซึ่งเดิน ทางมาถึงภาค 5 แล้ว และเป็นเกมพิเศษสำาหรับเอ็กซ์บอ ็ กซ์ วัน เท่านัน ้ รวมทั้งยังมี Dead Space 3, Forza Motorsport 5 และอืน ่ ๆ อีก มาก ส่วนเพลย์สเตชั่น 4 มีเพียง Killzone:Shadowfall เท่านัน ้ ที่พอจะเทียบชัน ้ ได้


Start 3 fashion by plam za‌


รองเท้ า แฟชั่ น ตอบโจทย์ ส าวๆ ทุ ก สไตล์ ตั้งแต่ก้าวเข้าปี 2014 อากาศบ้านเราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆ บางวันลมหนาวพัดผ่านซะจนหาเสือ ้ ขนเฟอร์มาใส่ แทบไม่ทัน หรือพอหมดหนาวแดดก็ร้อนเปรี้ยงขึน ้ มาซะอย่างงั้น แต่ไม่วา่ อากาศจะเป็นเช่นไร ผู้หญิงอย่างเราก็ไม่ควร จะหยุดสวยจริงมัย ๊ คะ นอกจากเสือ ้ ผ้า หน้าผมแล้ว รองเท้า ก็เป็นสิ่งที่คุณสาวๆ Sanook! Women หลายคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมาก ไม่ ว่าจะเป็น รองเท้า ส้น สูง สุดหรู หรือ รองเท้า แฟชั่น สีสน ั สดใสทีส ่ วมใส่ได้ง่ายในวันสบายๆ ก็ตา่ งเป็นทีต ่ อ ้ งการ ทั้งนั้น ใครอยากสวยใสมีสไตล์!! วันนี้เกร็ดดี้มี รองเท้า แฟชัน ่ สวยแจ่ม ให้คุณได้เลือกใส่ได้ทุกสภาพอากาศ ตอบโจทย์ สาวๆ ทุกคน อย่างแน่นอน แต่ก่อนอืน ่ เราอืน ่ เรามาดูเทคนิคการเลือกซื้อรองเท้ากันก่อนดีกว่าค่ะ 1. เลือกซื้อรองเท้าทีล ่ ักษณะเหมือนรูปเท้าของตัวเอง อย่าง สาวเท้าใหญ่ หน้าเท้ากว้าง ไม่ควรใส่รองเท้าทีห ่ ว ั เล็ก แหลม ควรคิดไว้เสมอว่ารองเท้ามีไว้เพื่อป้องกันเท้า ไม่ใช่ใส่แล้วเจ็บนะคะ 2. เลือกซื้อรองเท้าตอนบ่ายๆ หรือเย็นๆ เนื่องจากช่วงนั้นเท้าจะมีขนาดใหญ่ เพือ ่ ป้องกันปัญหารองเท้าคับด้วยค่ะ 3. อย่าลืมเช็คพื้นรองเท้าทุกครั้งทีซ ่ ื้อ ส้นรองเท้าต้องแข็งแรง ยืดหยุน ่ เกาะพื้น ไม่ลื่นขณะเดิน 4. เมือ ่ ลองสวม ดูสว ่ นหัวรองเท้าควรกว้างพอทีจ ่ ะขยับนิ้วเท้าได้ 5. อย่าคิดว่ารองเท้าส้นแบน จะดีเสมอไป เพราะ พืน ้ รองเท้าแบนราบไม่เหมาะกับสรีระเท้าต่อการรับนำ้าหนัก หากใส่ รองเท้าแตะทีม ่ ีลักษณะแบนควรเลือกรองเท้าชนิดที่มพ ี ื้นนิ่ม เพื่อลดแรงกระแทกขณะเดินบนพืน ้ แข็งค่ะ


ชุ ดแจ้ งเกิ ดของดาราสาวที่ ขึ้ นชื่ อ ว่ าเกิ ดที่ สุ ดแห่ งปี จัดขึน ้ เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะคะ สำาหรับงานประกาศรางวัลของคนบันเทิง "เกิด อวอร์ด " งานที่รวบรวม ดาราแจ้งเกิดทีส ่ ุดแห่งปีไว้อย่างมากมาย งานเลอค่าแบบนี้ เจ๊ต ุ้ง กระทุ้ง แฟชั่น จะพลาดได้อย่างไร ยิ่ง ขึ้นชื่อว่างาน เกิดอวอร์ด ดาราแต่ละคนที่มาต้องจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้า งานนี้เจ๊ตุ้งได้คัดดาราสาวคนดัง มาพินิจพิเคราะห์ ว่าแต่ละชุดที่พวกนางเลือกใส่มาจะเริ่ดซะแค่ไหน เอ้า!! อย่ารีรอให้เสียเวลา รีบไปดูกน ั เลยดีกว่า ตอนนี้เจ๊คันปากยุบยิบไปหมดแล้ว! เดินหน้าเริ่ด เชิด สวยเป๊ะมาเลยนะคะ สำาหรับ พลอย เฌอมาลย์ กับลุคที่คล้ายแคทวูแมน ดูเป็นสาวเปรี้ยวสุดมั่นหน้าสั้นหลังยาว ช่วงนี้นางดูผอมเพรียว ฟิต แอนด์เฟิร์มแบบนี้จะหยิบใส่เสื้อผ้าชุดไหนมาใส่ก็สวยเกิดได้อย่างแน่นอน นอกจากจะเลือกชุดและทรงผม ได้เริ่ดแล้วเธอยังควงคู่มากับพระเอกหนุ่ม มาริโ อ้ เมาเร่อ ที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันนอกจอจากเรื่อง มาดาม ดัน ทำาเอาสาวๆ อิจฉาอยากจะเป็น มาดามพุช ชี่ บ้างไรบ้าง คนอะไรทั้งสวย เก่ง แบบนี้จะโสดได้อีก นานมั๊ยน๊าาา โอ้แม่เจ้า เธอมาตรงคอนเซ็ปต์ลำายองจริงๆ สำาหรับ ละม่อ ม หรือ รตวรรณ ออมไธ สง เจ้าของฉายา ไข่ต ุ้ม สาวใช้จากเรื่อง ทองเนื้อ เก้า มาในชุดแปลกสุดเก๋ เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุง ดีไซน์ ด้านแอสเซสเซอรี่กจ ็ ัดเต็มใส่สร้อยคอและต่างหูเพชรทีส ่ ุดแสนอลังการแบบทีเ่ จ๊ตุ้งกระทุ้งแฟชั่น เห็นแล้วต้องอ้าปากค้างกับความน่ารักและความคิดสร้างสรรค์ทเี่ ธอได้เปลี่ยนชุดคุณยายสมัยโบราณเป็น ลุคสาวยุคใหม่ได้เริ่ดถูกใจเจ๊จริงๆ


Start 4music by bos‌


ทำา ค ว า ม รู้ จั ก - ช ม ภ า พ ' ใ บ เ ต ย – สุ ว พิ ช ญ์ ไ ต ร พ ร ว ร กิ จ ' ส า ว ส ว ย สุ ด น่ า รั ก จ า ก เ อ็ ม วี 'แ ค่ ล ้ อ เ ล่ น ' นอกจากจะเพลงเพราะ + เอ็มวีสวยแล้ว นางเอกในเรือ ่ งก็ยังคงน่ารักอยู่ตามสไตล์ 'พีป ่ า้ ง นคริน ทร์' อยู่เสมอ ไล่เรียงมาตั้ง แต่เอ็มวีอากาศ - แอนจี้ เฮสติ้ง ส์, ปอดแหก - มิย าบิ, คบไม่ได้ - แยม พิม พ์ศ ริ ิ, กระดกลิ้น - ก้อ ย รัช วิน , ภูมแ ิ พ้กรุงเทพ - แพรว เฌอมาวีร์ สุวรรณภานุโชค และอีกมากล่า สุด แฟนเพลงพีป ่ า้ ง ได้ฟ น ิ กัน อีก แล้ว ในเอ็ม วี แค่ล ้อ เล่น ที่ไ ด้ส าว สวยสุด น่า รัก ซึ่ง เคยฝากผลงานเอ็ม วี ลมเปลี่ย นทิศ จาก BigAss เอ็ม วี เพลงสุด ท้า ยของวง Clash รวมถึง เอ็ม วี Avenue ของวงวัช ราวลีใ ห้แ ฟนเพลงได้ช มกัน ไปแล้ว ก่อ นหน้า นี้ค อ ื 'ใบเตย – สุว พิช ญ์ ไตรพรวรกิจ ' นั่น เองบ่อ ง ตง... ใครก็ตามที่ได้ชมเป็นต้องสะดุดในความน่ารักและอยากทำาความรูจ ้ ักกับเธออย่างมากแน่นอน ถ้างั้นอย่ารอช้า เราไปทำาความรู้จักกับ 'ใบเตย – สุว พิช ญ์ ไตรพรวรกิจ ' ที่มาพูดคุยกับ genie records เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา และความรู้สก ึ ต่างๆ ในการได้มาเล่มเอ็มวีในครั้งนี้วา่ เป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย สวัส ดีค ะ่ ก่อ นอื่น เลยช่ว ยแนะนำา ตัว กับ เพื่อ นๆหน่อ ยค่ะ สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ ชื่อเล่นใบเตยค่ะ ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำากับการ แสดง มศว. ค่ะ ผลงานตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ ซีรย ี่ ์ โฆษณาและก็มเี อ็มวีคะ่ ก่อ นหน้า นี้ม ีผ ลงานอะไรบ้า ง ?        ก่อนหน้านี้ก็มโี ฆษณา 7-Eleven,โฆษณาโค้ก, MVเพลงสุดท้ายของวง Clash, MV เพลงAvenue ของวงวัชราวลีคะ่ ,MVมีสท ิ ธิ์ อะไร SPF,ภาพยนตร์ฤดูที่ฉันเหงา แล้วก็ MV ลมเปลี่ยนทิศ ของ Big Ass(genie records) ค่ะ


บี้ ค ว ง พ ล อ ย สั ม ผั ส ล ม ห น า ว เ ชี ย ง ใ ห ม่ เ ปิ ด ตั ว 'คิ ด ถึ ง วิ ท ย า ' ห นั ง รั ก โ ร แ ม น ติ ค จ า ก GTh

ภาพยนตร์เรื่อง "คิดถึงวิทยา" เป็นผลงานของผูก ้ ำากับฝีมือดี "ต้น นิธ ว ิ ัฒ น์" ที่่ ี ่่่เคยกำากับภาพยนตร์ชื่อ ดังมาแล้ว อย่าง Season Change, หนีตามกาลิเลโอ ซึ่งหนังเรื่องนีไ ้ ด้แรงบันดาลใจมาจากสองโปรดิวเซอร์ ของ GTH จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และการร่วมงานครั้งแรกระหว่างสองหนุม ่ สาวสุดฮอต บี้ สุกฤษฏิ์ และ พลอย เฌอมาลย์ต้น นิธิวัฒน์ ผู้กำากับของเรื่องเผยว่า ทีเ่ ลือก บี้ สุกฤษฎิ์ มารับบทเป็น "ครู สอง" ในเรื่องนีก ้ เ็ พราะ่่ว่า คาแรคเตอร์ทเี่ ขาต้องการคือ เป็นคนบ้านๆ มีความตลกและทะเล้น น่ารัก ซื่อๆ ซึ่งทำาให้นก ึ ถึงหนุ่มบี้ขึ้นมาทันที เพราะบี้มีมุมนีอ ้ ยู่ และที่เลือกสาวพลอย เฌอมาลย์ มาเป็นนางเอกของ เรื่องก็เพราะว่า คาแรคเตอร์ของ "ครูแอน" ตัวละครทีส ่ าวพลอยได้รับนัน ้ จะเป็นผู้หญิงทีม ่ ีลก ั ษณะเข้มแข็ง เป็นคนที่สู้ชว ี ิต มีเหตุมีผล เป็นคนทีม ่ ีความชัดเจน เหงา ตลกร้ายนิดๆ ขี้บ่นหน่อยๆ ต้องอยูค ่ นเดียว และ ทีส ่ ำาคัญต้องอยู่ทา่ มกลางเกาะกลางนำ้าที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆ ซึ่งด้านผูก ้ ำากับ ต้น นิธิวัฒน์ ก็เชื่อว่า พลอย จะสามารถอยูต ่ รงนัน ้ ได้จริงๆ"ผมปิ๊งทัง้ 2 ไอเดีย ที่พเี่ ก้ง และวรรณฤดี เล่าให้ฟงั ทัง้ เรื่อง ไดอารี่ สื่อรัก และโรงเรียนกลางนำ้า ผมเลยนำาไอเดียมาพัฒนาเป็นบทหนัง คิดถึงวิทยา เรื่องราวของครูสอง (บี-้ สุกฤษฎิ์) ทีช ่ ีวิตพลิกผันมาเป็นครูสอนโรงเรียนกลางนำ้า ทีไ ่ ม่มีไฟฟ้า นำ้าประปา ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ กลางคืนมีเพียงแสงดาว และผืนนำ้า และทีน ่ น ั่ เขาได้เจอไดอารี่ของ ครูแอน (พลอย-เฌอมาลย์) ครูคนเก่า ทีล ่ ืมทิง้ ไว้ ไดอารี่เล่มนีค ้ ือเพือ ่ นแก้เหงา ทุกวันทีเ่ ขาเปิดอ่าน เขาค่อยๆ ตกหลุมรักเจ้าของไดอารี่เล่มนี้ เขาอยากตามหาเธอ แต่ว่าเขาจะเจอเธอได้อย่างไร หนังรัก โรแมนติก เรื่องนี้ ผมนึกถึง บี้ กับ พลอย ต้อง 2 คนนี้จริงๆ ที่จะมารับบทในหนังเรื่องนีไ ้ ด้"


Start 5 movie SECRETS by gent kitty plam bos ‌


ตี ส า ม คื น ส า ม 3D

กลับมาทวงบัลลังก์ความหลอนกันอีกครัง้ ใน ตีสามคืนสาม.. ได้ฤกษ์เปิดตัว โปสเตอร์ “ตีสาม คืนสาม 3D” ภาพยนตร์ระทึกขวัญ สัน ่ ประสาทยกกำาลัง 3 กับเรื่องราวสยอง ขวัญ 3 เรือ ่ ง 3 รส ที่เกิดขึน ้ ในคืนเดียวกัน ณ ช่วงเวลาตีสาม!!  ตีส ามคืน สาม 3D ประกอบไปด้วย เรือ ่ งราว 3 ความกลัวคือ คืน 3 กับคำากล่าวที่ว่า ในคืนที่ 3 คนตายจะกลับมาสะสางสิ่งที่ยังค้างคา!!! นำาแสดงโดย เรย์ แม็คโดแนลด์, อินดี้ อินทัช เหลียวรักวงศ์, เอิรธ ์ ธวัช พรรัตนประเสริฐ, แพ็ตตี้ เพตี้อิ โฮการิ, แม็กกี้ ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์, ยิม ้ วรชัย นวลศรี คอนแวนต์” ที่กล่าวถึงเรือ ่ งหลอนที่เล่าขานถึงตำานานเสียงเปียโนตอนตีสามที่บรรเลง โดย ซิสเตอร์หัวขาดเป็นเรือ ่ งจริงหรือไม่ทำาให้กลุ่มเด็กสาวคอนแวนต์เข้าไปหาคำา ตอบ นำาแสดงโดย สิ พิชญ์สน ิ ี ตันวิบล ู ย์, ติ๊นา ศุภนาฏ จิตตลีลา, เทวี ฤาชนก มีแสง, พิม หทัยชัช เอื้อกิตติโรจน์ และ “กงเต๊ก ” เรื่องราวของ ร้านกงเต๊ก ร้านหนึ่งที่เมื่อรู้ว่าเจ๊เจ้าของร้านตาย ทั้ง เฮียและเหล่าลูกจ้างในร้านจะเอาตัวรอดให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปได้ยังไง นำาแสดงโดย นก สินจัย เปล่งพานิช, อาวอ จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร, เอิรธ ์ ธวัช พรรัตนประเสริฐ, ฟลุ๊ค พงศธร ศรีปน ิ ตา เพราะเวลาตีสามไม่ได้มเี พียงคืนเดียว!! เตรียมสัมผัสความหลอนกำาลัง 3 ใน “ตีสาม คืนสาม 3D” 16 มกราคมนี้ หลอน ระทึก พร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์


ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ...จ น วั น นี้

โรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

“ต้น” เด็กชายแสนสุภาพ ขี้อาย กลับต้องกลายเป็นเพื่อนคู่ซก ี้ ับ “แก้ว” เด็กสาว จอมแก่นหัวโจกประจำาห้องเรียน ด้วยความที่แก้วมักชอบชวนต้นทำาบางสิ่งที่เด็กทัว ่ ไป ไม่กล้าทำาบ่อยๆ ต้นเองก็จะถูกทำาโทษ รับเคราะห์แทนแก้วอยูบ ่ ่อยครั้ง.. วันเวลาผ่านไป ทั้งสองเติบโตมาด้วยกันจนเข้าสู่วย ั รุน ่ “ต้น” เริ่มคิดว่าตัวเองมี ความรู้สึกดีๆ กับ “แก้ว” มากกว่าความเป็นเพือ ่ นซะแล้ว แต่ไม่กล้าบอกความในใจ หลังจากเหตุการณ์ที่ทั้งคู่พลัดหลงป่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทำาให้แก้วเริ่มมองเพื่อน หนุม ่ คนนี้ด้วยความรู้สึกทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน….

ก่อนที่ทั้งคู่จะเปิดใจกันและกันให้อีกฝ่ายรับรู้…แต่แล้วจู่ๆ ครอบครัวของแก้วก็ หายไปจากหมู่บ้านอย่างกระทันหันโดยไม่มีใครรู้วา่ เกิดอะไรขึ้น และต้นเองก็ไม่เคยได้ ข่าวคราวของแก้วอีกเลย……. 15 ปี ผ่านไป …ต้น ชายหนุ่มในวัย 33 ที่กำาลังจะเข้าพิธี แต่งงานกับ “ตาล” แฟนสาวทีค ่ บกันมาเกือบ 4 ปี ก่อนที่จะถึงวันแต่งงานจริงๆ นั้น … ต้นกลับมีความรู้สึกว่า “แก้ว” กลับมาอยูร่ อบๆ ตัวเขาอีกครั้ง …เหลือเวลาอีกเพียง 2 อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงาน..ต้นทำาตามทีห ่ ัวใจเรียกร้องโดยเริ่มตามหาแก้วอีกครั้ง… เรื่องราวของแก้ว และความทรงจำาในอดีต …กลับมาปรากฏชัดเจนอีกครั้ง … คนบางคน ออกตามหารักแท้….แต่บางคน…กลับตามหารักแรก รักไหน จะเป็นรักสุดท้ายในชีวต ิ … Until Now กาลครั้งหนึ่ง….จนวันนี้


ซื้ อบั ตรชมภาพยนตร์ เ รื่ อง " ตี ส า ม คื น ส า ม " ทุ ก 2 ที่ นั่ ง ผ่ า น ทาง www.sfcinemacity.com  หรื อ SF Showtimes In Hand ลุ้ น รั บ ..!!  น า ฬิ ก า Premium


thank-you http://tech.mthai.com/ http://men.kapook.com/ http://women.sanook.com/ http://www.gmember.com/ http://www.sfcinemacity.com/


บัน เทิง กัล ถ้ว นหน้า เพราะพวก

บันเทิง news magazine  

นิยสารบันเทิงnews เล่มแรกมาละจร

บันเทิง news magazine  

นิยสารบันเทิงnews เล่มแรกมาละจร

Advertisement