Page 1

โครงการฝึ กอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน

โครงการฝึ กอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรูก้ ารเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน ) หลักการและเหตุผล ในทศวรรษ !"#$-!""$ เป็ นช่วงที)ประชาชนโดยทั)วไปให้ ความสําคัญกับแนวคิดและเนื1อหา ในรั ฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะเรื) องสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน หน่ วยงานต่ าง ๆ ให้ ความสําคัญกับ การเผยแพร่ ความรู้ความเข้ าใจแก่ประชาชนเกี)ยวกับสิทธิ เสรี ภาพ และการตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรั ฐ ที)ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในช่วงดังกล่าวประชาชนจึงคํานึงถึงเรื)องการเรียกร้ องสิทธิและ เสรี ภาพของตนเอง ให้ ความสําคัญน้ อยมากกับการเข้ ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง และการแก้ ไขปั ญหา ทางการเมือง ปั จ จุ บั น หลั ง เกิ ด วิ ก ฤติ ท างการเมื อ ง ประชาชนแบ่ ง เป็ นฝั ก ฝ่ ายด้ า นแนวคิ ด ทางการเมื อ ง เกิดความแตกแยกระหว่างคนในสังคม แนวคิดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองเป็ นที)สนใจของประชาชนใน วงกว้ าง ประชาชนเห็นความสําคัญของการเข้ ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยตรง จึ งจําเป็ นอย่ างยิ) ง ที)จะต้ องให้ ความรู้ความเข้ าใจ เพิ) มทักษะและปรับทัศนคติของประชาชนในทางที)ถูกต้ องเกี)ยวกับการมี ส่วนร่ วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมือง ดังนั1นการปลูกฝังแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงเป็ นแนวทางที)จะเป็ นประโยชน์กบั ประเทศชาติอย่าง แท้ จริงและยั)งยืน แต่การเผยแพร่ความรู้ให้ กับเยาวชนซึ)งมีจาํ นวนมากทั)วประเทศนั1น เป็ นเรื)องที)ท้าทาย อย่ างมาก และต้ องใช้ ระยะเวลา กว่ าจะทั)วถึงและเห็นผลเป็ นรู ปธรรม ดังนั1 นการมีผ้ ู ทาํ หน้ าที)ในการ เผยแพร่และขยายความรู้ความเข้ าใจทางด้ านการมีส่วนร่ วมทางการเมือง การเมืองภาคพลเมือง รวมทั1ง ความรู้พ1 ืนฐานด้ านรัฐธรรมนู ญและประชาธิปไตยแทนหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็ นสิ)งจําเป็ น การฝึ กอบรม วิ ทยากรเผยแพร่ ความรู้ ก ารเมือ งภาคพลเมื อ ง จึ งเป็ นหนึ) งในวิ ธีก ารเผยแพร่ ความรู้ เ รื) อ งการเมื อ ง ภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที)ขยายผลได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตกต่างจาก การให้ ความรู้ แก่ ประชาชนโดยตรง ทั1งในแง่ จํานวนผู้ รับ การถ่ า ยทอดและเครื อ ข่ ายการเรี ยนรู้ ทั1งนี1 เนื)องจากวิทยากรเผยแพร่ได้ ทาํ หน้ าที)เป็ นตัวคูณ (Multiplier) ซึ)งสามารถนําความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที)ได้ จ ากการฝึ กอบรมไปเผยแพร่ ข ยายผลแก่ เ ยาวชนและประชาชนระดั บ รากหญ้ า ในพื1 นที)ข องตน อย่างทั)วถึง อีกทั1งความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และความใกล้ ชิดกับผู้รับการถ่ายทอด ซึ)งมีความ แตกต่างกันในแต่ละพื1นที)ถือเป็ นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ)งที)ทาํ ให้ กระบวนการเรียนรู้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ สถาบันพระปกเกล้ า ตระหนักถึงความสําคัญของการให้ ความรู้และเผยแพร่ ประชาธิปไตยและ แนวคิ ดการเมื อ งภาคพลเมื อ ง จึ ง จั ดให้ มีโครงการฝึ กอบรมวิ ท ยากรเผยแพร่ ความรู้ ก ารเมื อ งภาค พลเมืองสู่เยาวชนขึ1น โดยมุ่งหวังที)จะสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี)ยวกับการเมืองภาคพลเมือง การมีส่วน ร่ วมทางการเมือง จิตสํานึกสาธารณะ ทัศนคติท)ดี ีและพฤติกรรมประชาธิปไตยแก่ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม 1


โครงการฝึ กอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน

วิทยากร เพื)อจะนําไปเผยแพร่ ให้ กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั)วไป ซึ)งจะเอื1อต่อ การเกิดสันติสขุ ขึ1นได้ ในสังคมอย่างยั)งยืนต่อไป %) วัตถุประสงค์ !.B เพื) อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและทัศ นคติ ท)ีดีเ กี)ย วกับ การเมื อ งภาคพลเมื อ งและ ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้เข้ ารับการอบรม เพื)อนําไปเผยแพร่ ต่อแก่เยาวชน และผู้เกี)ยวข้ อง !.! เพื) อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมเกิ ด ทั ก ษะและสามารถใช้ เทคนิ ค ในการฝึ กอบรมต่ า งๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม อีกทั1งยังสามารถนําทักษะและเทคนิคดังกล่ าวไปปฏิบัติได้ จริ งเมื)อนําไป ขยายผลในพื1นที) !.D เพื)อสร้ างและขยายเครือข่ายการเรียนรู้เพื)อการเผยแพร่ แนวคิดการเมืองภาคพลเมืองและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภูมิภาคของประเทศ )) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม รับจํ านวนจํ ากัด 7. คน โดยมีคุณสมบัติดังนี1 D.B เป็ นบุคลากรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที)ปฏิบัติงานเกี)ยวข้ องกับ การพัฒนาเยาวชน D.! สามารถเข้ าร่วมในทุกกิจกรรมของโครงการได้ ตลอดจนเสร็จสิ1นโครงการ /) ขอบเขตเนื0 อหาการฝึ กอบรม เนื1อหาการฝึ กอบรม มีหัวข้ อหลักดังนี1 #.B เรื)องที) B การเมืองกับชีวิต #.! เรื)องที) ! เยาวชนกับการเมืองในจินตนาการ #.D เรื)องที) D ศักดิFศรีความเป็ นมนุษย์ความเสมอภาค และการเลือกปฏิบัติ #.# เรื)องที) # เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน #." เรื)องที) " มาตรการ-กลไกการคุ้มครองสิทธิ และการตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐ #.G เรื)องที) G การเมืองภาคพลเมืองและการสร้ างจิตสํานึกพลเมือง #.H เรื)องที) H การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน #.I เรื)องที) I การใช้ กจิ กรรมบทบาทสมมติ #.J เรื)องที) J ศีลของเยาวชนพลเมือง #.B$ เรื)องที) B$ เทคนิคการเป็ นวิทยากรการเมืองภาคพลเมือง #.BB เรื)องที) BB การจัดทําโครงการเพื)อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และการนําเสนอโครงการ #.B! การบรรยายพิเศษ เรื)อง การสร้ างความเป็ นพลเมืองในเยาวชน

2


โครงการฝึ กอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน

1) กิจกรรมและเนื0 อหาเสริมในโครงการ ".B ปรับความคาดหวัง ".! การทําแผนการสอน จัดทีม เลือกวิชา เขียนแผนการสอน การเตรียมฝึ กปฏิบัติ และการฝึ กปฏิบัติ 5.3 สรุปผลการฝึ กปฏิบัติ เสนอแนะความคิดเห็น ชี1แจงทิศทางการขยายผล และการประเมินผล 3) ระยะเวลาการฝึ กอบรม G.B ใช้ เวลา # คืน " วัน G.! ระยะเวลาการฝึ กอบรม G.!.B กิจกรรมเชิงอภิปราย B ปรับความคาดหวัง B ชั)วโมง D$ นาที G.!.! เรื)องที) B การเมืองกับชีวิต ! ชั)วโมง G.!.D เรื)องที) ! ศักดิFศรีความเป็ นมนุษย์ ความเสมอภาค ! ชั)วโมง 30 นาที และการเลือกปฏิบัติ G.!.4 เรื)องที) D เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพ D ชั)วโมง ของประชาชน G.!." เรื)องที) # มาตรการ-กลไกการคุ้มครองสิทธิ และ ! ชั)วโมง การตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐ G.!.G เรื)องที) " เยาวชนกับการเมืองในจินตนาการ ! ชั)วโมง G.!.H เรื)องที) G การเมืองภาคพลเมือง ! ชั)วโมง และการสร้ างจิตสํานึกพลเมือง G.!.I เรื)องที) H การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน D ชั)วโมง G.!.J เรื)องที) I การใช้ กจิ กรรมบทบาทสมมติ ! ชั)วโมง G.!.B$ เรื)องที) J ศีลของเยาวชนพลเมือง B ชั)วโมง D$ นาที G.!.BB เรื)องที) B$ เทคนิคการเป็ นวิทยากรการเมืองภาคพลเมือง H ชั)วโมง G.!.B! กิจกรรมเชิงอภิปราย ! การทําแผนการสอน จัดทีม BD ชั)วโมง เลือกวิชา เขียนแผนการสอน การเตรียมฝึ กปฏิบัติ และการฝึ กปฏิบัติ G.!.BD เรื)องที) BB การจัดทําโครงการเพื)อพัฒนา D ชั)วโมง การเมืองภาคพลเมือง และการนําเสนอโครงการ G.!.B# กิจกรรม D สรุปผล เสนอแนะความคิดเห็น 30 นาที ชี1แจงทิศทางการขยายผลและประเมินผล G.!.B" เรื)องที) B! การบรรยายพิเศษ เรื)อง B ชั)วโมง การสร้ างความเป็ นพลเมืองในเยาวชน รวม /3 ชัว4 โมง

3


โครงการฝึ กอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน

5) รูปแบบและวิธีการฝึ กอบรม รูปแบบการฝึ กอบรม เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยยึดผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นศูนย์กลาง ให้ ความรู้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีการแลกเปลี) ยนความคิดเห็นระหว่ างผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมและ วิทยากร ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมจนครบเกณฑ์ทีส4 ถาบันพระปกเกล้ากําหนด คือ ร้อยละ .. ของระยะเวลาการอบรม โดยผูท้ ีผ4 ่านเกณฑ์จะได้รบั ใบรับรองจากทางสถาบันฯ <) กําหนดวัน และสถานที4 รุ่นที4 1 ระหว่างวันที) 25-29 มกราคม !""G ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัด นนทบุรี =) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการฝึ กอบรม สถาบันพระปกเกล้ า รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมของผู้เข้ าร่ วมการฝึ กอบรม แต่ละท่าน ได้ แก่ ค่าอาหาร ค่ าที)พัก (เฉพาะช่ วงวันฝึ กอบรม) และค่ าเอกสารประกอบการฝึ กอบรม ยกเว้น ค่าเดินทางเข้าร่วมการฝึ กอบรมทั0ง ไปและกลับ ผูเ้ ข้าร่วมการฝึ กอบรมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง หรือเบิกจ่ ายจากต้นสังกัด .) ผลทีค4 าดว่าจะได้รบั B$.B ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ รับความรู้ความเข้ าใจ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมอันดีเกี)ยวกับ การเมืองภาคพลเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย B$.! ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมสามารถนําความรู้ ท)ไี ด้ รับไปถ่ ายทอดแก่เยาวชนและประชาชนใน พื1นที)ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ B$.D เกิดเครื อข่ายการเรียนรู้เพื)อการเผยแพร่ ความรู้ด้านการเมืองภาคพลเมืองในทุกภูมิภาค ทั)วประเทศ B$.# ผู้ผ่านการฝึ กอบรมเป็ นวิทยากร สามารถขยายความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ และทัศนคติ เกี)ยวกับการเมืองภาคพลเมืองให้ กบั เยาวชนและผู้เกี)ยวข้ องได้ ) การวัดและประเมินผลการฝึ กอบรม BB.B วัดความรู้โดยการสังเกต สุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ BB.! ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม BB.D ประเมินผลงานโดยการสังเกต BB.# ประเมินเจตคติโดยการสังเกตและสอบถาม ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ $!-B#B–J"!I–D$ โทรสาร $!-B#D-IBH!

4

โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน รุ่นที่ 5new  

โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน รุ่นที่ 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you