Page 1

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา ชื่อ

สาทร ศรีเกตุ วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551

ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจการเมืองในกระบวนการผลิตเพลงลูกทุงไทย. (THE POLITICAL ECONOMY OF THAI CONTRY-MUSIC PRODUCTION)

***********************

บทคัดยอ วิ ท ยานิ พ นธ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห เ ศรษฐกิ จ การเมื อ งในกระบวนการ ผลิตเพลงลูกทุงไทย ประเด็นหลักในการศึกษามีดังนี้คือ ประการแรก ศึ ก ษาว า การผลิ ต เพลงลู ก ทุ ง ไทยต อ งอาศั ย องค ป ระกอบอะไรบ า งมี กรรมวิธีขั้นตอนการผลิตอยางไรและใครคือผูสรางมูลคา ประการที่สอง ศึกษาวาโครงสรางความสัมพันธของบุคคลฝายตางๆ ในกระบวนการ ผลิ ต เพลงลู ก ทุ ง ไทยเป น ไปในลั ก ษณะใด มี ก ารจั ด สรรอํ า นาจและผลประโยชน กั น อย า งไร กอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นหรือไมอยางไรบาง ประการสุดทาย ศึกษาวาภายใตโครงสรางความสัมพันธทางการผลิตดังกลาวนั้นได กอใหเกิดความขัดแยงอันนําไปสูการตอสูตอรองเพื่อความอยูรอดของแตละฝายขึ้นหรือไมอยางไร บาง ตลอดจนศึกษาบทบาทรัฐและประชาชนผูฟงเพลงตอการจัดการความขัดแยง การตอสูและ ความอยูรอดดังกลาวดวย ผลการศึกษาพบวากระบวนการผลิตเพลงลูกทุงไทยนั้นแบงออกเปน 2 กระบวนการคือ กระบวนการผลิตสินคาเพลง เชน เทป ซีดี ฯลฯ กับกระบวนการแสดงสด ทั้งสองกระบวนการ ตองอาศัยปจจัยการผลิตหลายอยาง โดยมีศิลปนเพลงเปนผูสรางมูลคาผานผลงานเพลง การเขามา ของระบบทุนนิยมกอใหเกิดโครงสรางความสัมพั นธทางการผลิตที่เอื้อให เกิดความไดเปรีย บ เสี ย เปรีย บขึ้น อย า งยิ่ ง ศิ ล ป น เพลงตกเป น ฝ า ยเสีย เปรี ย บเนื่ อ งจากขาดเงิ น ทุ น เพื่ อ เข าถึ ง ปจ จั ย การผลิต เมื่อเขาไมถึงหรือไมมีปจจัยการผลิตเปนของตนเองศิลปนเพลงจึงจําเปนตองเขาไปเปน www.kpi.ac.th

หนา 1


วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา ลูกจางผลิตเพลงใหกับนายทุน ความเสียเปรียบเกิดขึ้นทั้งในเรื่องอิสระในการทํางานและเรื่อง ผลประโยชน ภายใตโครงสรางเชนนี้กอใหเกิดความขัดแยงขึ้นบอยครั้ง ศิลปนเพลงไดพยายาม ตอสูในหลายลักษณะ เชน พูดผานสื่อ วิจารณผานบทเพลง รวมตัวกันเปนสมาคม เปนตน ในการนี้มีการดึงอํานาจรัฐและฐานประชาชนมาเปนแหลงอางอิงเพื่อการตอสูนั้น แตดวย อํ า นาจของฝ า ยทุ น ที่ ม ากกว า จึ ง เข า ถึ ง อํ า นาจรั ฐ และประชาชนได ม ากกว า ศิ ล ป น เพลงลู ก ทุ ง บางส ว นสามารถต อ สู แ ละอยู ร อดในระดั บ หนึ่ ง แต ส ว นใหญ ยั ง ตกเป น ฝ า ยเสี ย เปรี ย บภายใต โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองดังกลาว ***********************

www.kpi.ac.th

หนา 2


วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา Abstract This study is to analyzes the processes of production of Thai Country-Music network by using Marxist Political Economy Frame work as a guideline.The study comprises three themes:,first, to study into the production process itself,second, to study the

structure of relations of the proceses,and third, to study conflicts and

struggles in the above relations of production in order to access and benefits at the expenses of whom. The finding of the study is that the production process was divided into two categories; music productions and music live performances.In both categories of Music-Artists;i.e.,singers,composers,and musicians were important as well as immediate value-creators.Nowadays Country-Music Productions were almost subsummed or integrated by capitalist relations of production.This structure of relations advantaged capitalists ,who owned or were in power to control means and conditions of music production and were capable of appropriating much benefit and social power from the Music-Artists as the real immediate value creators.And in such

the

relations

of

production

there

existed

conflicts

and

struggles

continuously.The Music-Artists had been struggling in various ways such as making criticism agianst capitalist music industries via mass media or attemting to gather into association ,ect.

***********************

www.kpi.ac.th

หนา 3

นายสาทร ศรีเกตุ  

นายสาทร ศรีเกตุ

นายสาทร ศรีเกตุ  

นายสาทร ศรีเกตุ

Advertisement