Page 1

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา ชื่อ

พรอัมรินทร พรหมเกิด วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2551

ชื่อเรื่อง กลยุทธการสรางความอยูรอดขององคการพัฒนาเอกชนไทย : การวิเคราะหตามแนวทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากร (THE STRATEGY OF THAI NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS’ SURVIVAL: A RESOURCE DEPENDENCE APPROACH)

**************************

บทคัดยอ การวิจัยนี้ใชทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรเพื่ อศึกษาถึงการบริ หารจั ดการและการปรับตัว ขององคการพัฒนาเอกชนตอการตองพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก เปาหมายของแตละกลยุทธ คือ การไดมาซึ่งทรัพยากรและความอยูรอดขององคการ ผลการวิจัย พบวา องคการพัฒนาเอกชนทั้ง 6 เครือขายหลักใชกลยุทธในการไดมาซึ่ง ทรัพยากรไมแตกตางกัน กลาวคือ สวนใหญใชกลยุทธในการไดมาซึ่งทรัพยากร 5 วิธีดวยกัน คือ 1) การเขียนโครงการขอเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานตางประเทศ 2) การเขียนโครงการขอเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 3) การขอรับบริจาคจากองคการภาคธุรกิจเอกชน 4) การระดมทุนจากสาธารณะ 5) การมีกิจกรรมในการหารายไดขององคการเอง แต ในบรรดาทั้ ง 6 เครื อข ายมี ระดั บความสามารถในการได มาซึ่ งทรั พยากรแตกต างกั น ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการไดมาซึ่งทรัพยากรมากที่สุด คือ องคการมีการดําเนินกิจกรรม มายาวนานจนมีผลงานเปนรูปธรรมชัดเจนและมีชื่อเสียงดี องคการพัฒนาเอกชนทั้ง 6 เครือขายหลัก มีระดับคะแนนเฉลี่ยความอยูรอดขององคการ แตกต างกั นอย างมี นั ย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ในเครื อข ายองค การพั ฒนาเอกชนที่ ทํ างาน www.kpi.ac.th

หนา 1


วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา ดานสิ่งแวดลอม ดานเด็กและเยาวชน ดานสุขภาพและการคุมครองผูบริโภค มีโอกาสในการ ไดมาซึ่งทรัพยากรและอยูรอดไดมากกวาเครือขายองคการพัฒนาเอกชนที่มีกิจกรรมดานการสงเสริม ประชาธิ ปไตยและสิ ท ธิ มนุ ษยชน ด านการเกษตรและพั ฒนาชนบท และเครื อข ายองค ก ารที่ ปฏิบัติงานในเขตชุมชนเมืองบางองคการ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร กั บ ความอยู ร อดขององค ก าร พบว า การแสวงหาแหล ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น จากหลายแหล ง ความสามารถในการปรับตัวไดขององคการ การสรางความชอบธรรมใหแกองคการ การพึ่งพา อาศัยระหวางกันขององคการ และการจัดตั้งกรรมการอํานวยการรวมมีความสัมพันธกับความ อยูรอดขององค ก ารพั ฒนาเอกชนไทยอยา งมี นั ย สําคั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 และสอดคล องกั บ สมมติฐานการวิจัย แตไมพบความสัมพันธระหวางการทําใหองค การมีขนาดใหญขึ้นกับความ อยูรอดขององคการพัฒนาเอกชนไทย **************************

www.kpi.ac.th

หนา 2


วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา Abstract This research work applies a resource dependence approach to the study of the management and adaptability of Thai Non-governmental Organizations which depend on external resources for their success and survival. The research findings show that the selected six networks of NGOs utilized almost the same strategies to acquire their resources. Most resorted to five kinds of strategies : 1) writing project proposals to seek funding support from foreign organizations; 2) writing proposals to seek similar funding support from government agencies; 3) seeking contributions from the private business sector; 4) mobilizing funds from the general public; and 5) organizing activities to generate their own Incomes. The six networks ability to acquire needed resources, however, differed. The most Important factor for their success was their long and continuous activities which have

produced concrete results thereby earning them recognition and

reputation. The analysis of their rate of survival shows a difference of 0.01 in statistical significance. The networks of the NGOs which operated in the fields of environment, child and youth welfare, health care and consumer protection, have had greater chances of success in acquiring necessary resources. Their survival rate is also greater than that of other networks of NGOs in the fields of democracy and human rights promotion, agriculture and rural development, and some of those operating in the slum areas.

An analysis of the co-efficiency between resource dependency

approach variables and survival variables shows that diversity of funding sources, organizational

adaptability,

legitimacy,

Interdependency,

and

Interlocking

directorate, are highly related to the survival of the Thai NGOs with a statistical significance of 0.05. This finding corresponds with the hypotheses, but no relation is found between the larger organization and the survival of these NGOs.

************************** www.kpi.ac.th

หนา 3

นายพรอัมรินทร์ พรหมเกิด  
นายพรอัมรินทร์ พรหมเกิด  

นายพรอัมรินทร์ พรหมเกิด

Advertisement