Page 1

1

หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้นายุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 การสร้าง “ผูน้ ารุ่ นใหม่” ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาประชาธิ ปไตยให้ยงั่ ยืนมีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในปั จจุบนั สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดการศึกษาเชิ งปฏิบตั ิการหลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้นา ยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย รุ่ นที่ 3 ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการศึกษาอบรมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ในสังคมโลก และในประเทศไทยโดยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการการปกครองในภาวการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ม ในอนาคต รวมทั้งได้พฒั นาทัก ษะ แนวคิ ด ทิศ ทาง และรู ปแบบของการเป็ นผูน้ าในระบอบประชาธิ ปไตยด้วยคุ ณธรรม จริ ยธรรมและอุดมการณ์ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย จนสามารถสร้างและพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการพัฒนาผูน้ า ในระบอบประชาธิปไตย จานวนรับ 120 คน

คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารับการศึกษา 1. อายุไม่ ต่ากว่ า 25 ปี และไม่ เกิน 40 ปี ณ วันทีส่ มัคร 2.วุฒิการศึกษาไม่ ต่ากว่ าระดับปริญญาตรี กรณี อ ายุ แ ละ/หรื อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด สามารถสมั ค รเข้ า รั บ การศึ ก ษาได้ หากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ต รฯ หรื อคณะกรรมการพิจ ารณาคัดเลือกเชิ ญให้ เข้ ารั บการศึ กษาเพราะมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ หรื อเป็ นบุคคลซึ่ งหน่ วยงานต้ นสั งกัดพิจารณาคัดเลือกส่ งสมัครเข้ ารั บการศึกษาเพราะเห็นว่ าเป็ นผู้มีศักยภาพอัน เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสั งคมประชาธิปไตย แบ่งเป็ น 4 คุณสมบัติ ดังนี้ คุณสมบัติที่ 1.กลุ่มผู้นาเยาวชน

2.นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น

รายละเอียด 1.1 ผูน้ านักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษา หรื อผูน้ านักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา แล้วซึ่ งมีตาแหน่งหรื อบทบาทสาคัญในหน่วยกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เยาวชนผูบ้ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ เช่น ประธานชมรมค่ายอาสามหาวิทยาลัย เยาวชนจากยุวพุทธิ กสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมยุวมุสลิม ยุวคริ สต์ เป็ นต้น 1.2 เครื อข่ายเยาวชนจากพรรคการเมือง 1.3 แกนนาเยาวชนจากองค์ก รเยาวชนในระดับ ชาติ และระดับ ท้องถิ่ น เช่ น ยุวชน ประชาธิ ปไตยสถาบันพระปกเกล้าและรัฐสภา นักศึ กษาที่ได้รับรางวัล SIFE Thailand National Exposition เป็ นต้น 1.4 ผูน้ าภาคประชาสังคม 1.5 ผูบ้ ริ หารองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 2.1 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร 2.2 ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และกานันผูใ้ หญ่บา้ น


3.ข้ าราชการและพนักงาน องค์ กรภาครัฐ

4. สื่ อมวลชน ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม

3.1 ข้าราชการพลเรื อนสามัญ (ประเภททัว่ ไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป/ซี 7-8 เดิม, ประเภท วิชาการ : ระดับชานาญการขึ้นไป/ซี 6-7 เดิม) ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ (อัยการ ผูพ้ ิพากษา ตุลาการ) 3.2 นักบริ หารการเปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่ (นปร.), ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สูง (HiPPS) 3.3 นายทหารหรื อนายตารวจ ที่มีช้ นั ยศอัตราเงินเดือนตั้งแต่ร้อยเอก เรื ออากาศเอก ร้อยตารวจเอกขึ้นไป 3.4 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์หรื อผลงาน การรับใช้สังคมไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เช่น รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็ นต้น 3.5 เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กร มหาชน หรื อเป็ นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรื อเป็ นพนักงานของ รัฐวิสาหกิจ 4.1 สื่ อมวลชน 4.2 ศิลปิ น / ดารา / พิธีกร / นักจัดรายการ 4.3 นักธุ รกิจและผูป้ ระกอบกิจการรุ่ นใหม่ 4.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ

รายละเอียดการศึกษา รวมทั้งสิ้ น 231 ชัว่ โมง แบ่งเป็ น ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ดังรายละเอียด 1. ภาคทฤษฎี 123 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาที่ 1 : โลกยุคใหม่และหลักการของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย กลุ่มวิชาที่ 2 : แนวคิดและคุณสมบัติของผูน้ าที่พึงประสงค์ กลุ่มวิชาที่ 3 : เครื่ องมือสู่ การเป็ นผูน้ าที่พึงประสงค์ กลุ่มวิชาที่ 4 : ประเด็นร่ วมสมัย 2. ภาคปฏิบัติ จานวน 108 ชั่วโมง ประกอบด้วย

27 ชัว่ โมง 33 ชัว่ โมง 42 ชัว่ โมง 21 ชัว่ โมง

1.กิจกรรมปฐมนิเทศ/ค่ายผูน้ ายุคใหม่ในระบอบประชาธิ ปไตย (30 ชัว่ โมง/4 วัน 3 คืน) 2.กิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ (36 ชัว่ โมง) 3.กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศและกิจกรรมอบรมเข้มแบบอยูป่ ระจา (Sensitivity Training) (30 ชัว่ โมง/3 วัน 2 คืน) 4.โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบตั ิ (12 ชัว่ โมง) เงื่อนไขการจบการศึกษา ผูเ้ ข้ารับการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะจากสถาบันพระปกเกล้า ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ 1.มีเวลาเข้าเรี ยนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 75 ตลอดหลักสู ตร 2.จัดทา นาเสนอ และส่ งรายงานผลโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบตั ิ และอาจารย์ที่ปรึ กษาประเมินผลให้ผ่าน 3.เข้าร่ วมการศึกษาภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ ปฐมนิเทศ และกิจกรรมอบรมเข้มแบบอยูป่ ระจา (Sensitivity Training)

2


4.เข้าร่ วมการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

3

5.ไม่ ดาเนินการใดๆ อันนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของสถาบันพระปกเกล้า

ตารางดาเนินการจัดการศึกษา กิจกรรม

วัน/เวลา (เรียนวันศุกร์ ) 7 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2556

รับสมัคร แจ้งผลการคัดเลือก

14 กุมภาพันธ์ 2556

นักศึกษารายงานตัวและรับทราบรายละเอียดหลักสู ตร

18-19 กุมภาพันธ์ 2556 (ลาดับที่ 1-60 รายงานตัววันที่ 18 ก.พ.56 และ ลาดับที่ 61-120 รายงานตัววันที่ 19 ก.พ.56)

พิธีเปิ ดหลักสู ตร ณ สถาบันพระปกเกล้า

1-5 มีนาคม 2556

และปฐมนิเทศ ณ ต่างจังหวัด เปิ ดเรี ยน ณ สถาบันพระปกเกล้า

8 มีนาคม 2556

ระยะเวลาการศึกษาและสถานทีเ่ รียน** จัดการเรี ยนการสอนทุกวันศุ กร์ ต้ งั แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ประมาณ 7 เดือน ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบัน พระปกเกล้า ฝั่งอาคารฝึ กอบรม ชั้น 5 (ทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ

ค่ าธรรมเนียมการสมัครและการศึกษาอบรม

ไม่ มี

ยกเว้ นค่ าใช้ จ่ายทีน่ ักศึกษาต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายเอง ดังต่ อไปนี้ รายละเอียด 1.ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริ มศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ า (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 2.ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวันตลอดระยะ เวลาการอบรม 3.ค่าเครื่ องแบบสถาบันฯ สาหรับใส่ ในพิธีเปิ ด กิจกรรม ศึกษาดูงาน และวันที่มีการเรี ยนการสอน

ค่ าใช้ จ่ายประมาณการ 30,000 บาท (สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ กรณี มีงบประมาณสนับสนุน) 6,000 บาท (จานวนค่าใช้จ่ายอื่นให้ข้ ึนอยูก่ บั การตกลงของ คณะกรรมการรุ่ นนักศึกษา) 2,000 บาท


คณะกรรมการอานวยการหลักสู ตร

4

1. หม่อมราชวงศ์กาลูนเทพ เทวกุล

กรรมการที่ปรึ กษา

2. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการที่ปรึ กษา

3. นายฉันทวัธน์ วรทัต

กรรมการที่ปรึ กษา

4. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน

ประธานกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์วฒ ุ ิสาร ตันไชย

รองประธานกรรมการ

6. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

7. ร้อยตรี วิจิตร อยูส่ ุ ภาพ

กรรมการ (รองผูอ้ านวยการหลักสู ตรฯ)

8. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

กรรมการ

9. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู

กรรมการ

10. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์

กรรมการ

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

กรรมการ

12. รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์

กรรมการ

13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทวี สุ รฤทธิ กุล

กรรมการ

14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล

กรรมการ

15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล

กรรมการ

16. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล

กรรมการ

17. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการ

18. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

กรรมการ

19. นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการ

20. นายเพ็ชร ชินบุตร

กรรมการ

21. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวฒั น์

กรรมการ

22. ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

กรรมการและเลขานุการ (ผูอ้ านวยการหลักสู ตรฯ)


**หมายเหตุ

5

-ตารางการศึกษาอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม -ผูส้ นใจขอรั บใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า หรื อ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th กรณี มีปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ PDF กรุ ณาติดต่อ 02-141-9506 -กรุ ณาส่ ง ใบสมัค รพร้ อมหลัก ฐานประกอบด้วยตนเอง หรื อ ทางไปรษณี ย ์ไ ปที่ วิทยาลัย การเมื องการปกครอง เลขที่ 120 อาคารศู น ย์ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาฯ อาคารรั ฐ ประศาสนภัก ดี (อาคารบี ) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ผูป้ ระสานงาน : นฤมล อินทรลักษณ์ โทร 02-141-9583 หรื อ naruemon@kpi.ac.th วริ ษา ประเสริ ฐไทย โทร 02-141-9584 หรื อ warisa@kpi.ac.th โทรสาร 02-143-8176

ฝั่ ง ทิ ศ ใต้

56-01-07 ปนป 3  

56-01-07 ปนป 3

56-01-07 ปนป 3  

56-01-07 ปนป 3

Advertisement