Page 1

โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า 80 ปีรัฐธรรมนูญไทย” เนื่องในโอกาส 10 ธันวาคม ครบรอบ 80 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน รัฐธรรมนูญฉบับแรก วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 2 อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงเเรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล วั น ที่ 10 ธั น วาคม พ.ศ. 2475 เป็ น วั น ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรด้วยมีพระประสงค์ให้เป็นหลักในการ ปกครองประเทศแก่ประชาชนชาวไทย และนับจากวันดังกล่าว กระทั่งถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นเวลาร่วม 80 ปี หากแต่ เวลา 80 ปีที่ผ่านมา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ของประเทศไทยยังคงถูกเรียกว่า “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” บ้างก็กล่าวว่า “ประชาธิปไตยในคราบ เผด็จการ” และบางครั้งพัฒนาการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ไทยก็ถูกอธิบายว่าอยู่ภายใต้ “วงจรอุบาทว์” ดังกล่าวแล้วข้างต้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีของวันรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่ ว ยงานภายใต้ ก ากั บ ของประธานรั ฐสภา และมี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา ประชาธิปไตย ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงตระหนักถึง ความสาคัญในการจัด โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า 80 ปีรั ฐธรรมนูญไทย” เพื่ อเป็ นเวทีให้ นั ก วิ ช าการ ผู้ มี ป ระสบการณ์ และผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในทางการเมื อ งได้ แ สดงทั ศ นะเกี่ ย วกั บ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง แนวทางในการ พัฒนาประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืน ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าและวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มุ่งหวังว่ากิจกรรมและผลของการจัดโครงการจะเป็นการสร้างการตระหนักรู้และจุดประเด็นให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนของประชาธิปไตยต่อไป นอกจากนี้ยังมุ่งหวังว่าการจัดโครงการ


เหลียวหลัง แลหน้า 80 ปีรัฐธรรมนูญไทยจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่สาธารณะต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ รับฟั ง ทั ศ นะและความคิด เห็ น ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ เกี่ ยวกั บ ประเด็ นต่ า งๆ ในทาง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนา ประชาธิปไตยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุม (จานวน 200 - 250 คน) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

สมาชิกรัฐสภา สมาชิกพรรคการเมือง บุคลากรของภาครัฐ องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผู้แทนจากองค์กรประชาชน องค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ประชาชนผู้สนใจ สื่อมวลชน

กิจกรรม 1. การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเมือง การปกครอง จานวน 3 ท่าน ๆ ละ 45 นาที 2. เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย 1) รับฟังความคิดเห็นหลังจากการแสดงปาฐกถาสิ้นสุด ประมาณ 30 นาที 2) รับฟังความคิดเห็นผ่านการแสดงความเห็นบริเวณหน้าห้องสัมมนา (มี การจัดกิจกรรม อาทิ เขียนข้อคิดเห็นในกระดาษเพื่อ ติดไว้บน “ต้น กล้าประชาธิปไตย”)


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สถาบันพระปกเกล้าได้รับฟังทัศนะและความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเด็น ต่างๆ ในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. สถาบันพระปกเกล้ามีแนวทางสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีความตื่นตัวทางการเมือง องค์กรภาคีร่วมจัดงาน 1. สถาบันพระปกเกล้า 2. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันพระปกเกล้า (ฝ่ายเลขานุการการจัดงาน : ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9600 ต่อ 19505 – 19510 , 19517 โทรสาร 02-143-8171


โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า 80 ปีรัฐธรรมนูญไทย” เนื่องในโอกาส 10 ธันวาคม ครบรอบ 80 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 2 อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงเเรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00 – 13.30 น. 13.30 – 13.45 น. 13.45 – 14.30 น. 14.30 – 15.15 น. 15.15 – 16.00 16.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน ปาฐกถา เรื่อง “ย้อนรอยรัฐธรรมนูญไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ปาฐกถา เรื่อง “รัฐธรรมนูญไทย : ปัจจุบันและอนาคต” โดย ดร.โภคิน พลกุล ปาฐกถา เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ธีรยุทธ์ บุญมี รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. แนวทางพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2. สาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่พึงประสงค์ 3. แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย 4. การพัฒนาบทบาทและอานาจหน้าที่ของสถาบันการเมือง ของไทย 5. อื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า 80 ปีรัฐธรรมนูญไทย”  
โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า 80 ปีรัฐธรรมนูญไทย”  

โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า 80 ปีรัฐธรรมนูญไทย”

Advertisement