Page 2

************* วิทยานิ พนธ์ฉบับนี ้ ได้รบั การสนั บสนุ นจากสถาบันพระปกเกล้า *************

นายวศิน โกมุท : การเคลื่อนยายทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. (THE FLOW OF HUMAN RESOURCES AMONG LOCAL GOVERNMENTS) อ. ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ, 93 หนา. ISBN 974-14-2209-1 การศึกษาเรื่อง “การเคลื่อนยายทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ลักษณะและปญหาการเคลื่อนยายทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความจําเปนในการมีระบบการ โอนยายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการเคลื่อนยายทรัพยากรบุคคลของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยไดคัดเลือกจังหวัดนนทบุรีเปนพื้นที่ในการศึกษา เพราะมีอัตราการเคลื่อนยายสูงที่สุด ระหวางป 2544 – 2547 โดยทําการเก็บขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และการเก็บ รวบรวมขอมูลจากพนักงานสวนทองถิ่นโดยใชแบบสอบถามจํานวน 240 ชุด โดยทําการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2548 ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนทองถิ่นรอยละ 65 เคยยื่นความจํานงในการขอโอนยาย ในจํานวนนี้สวน ใหญเปนพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงระดับ 1 - 3 การโอนยายเปนการโอนยายระหวางองคกรปกครองสวน ทองถิ่น ประเภทและระดับเดียวกันหรือระดับสูงกวา โดยใชแหลงขอมูลจากพนักงานสวนทองถิน่ ทีเ่ ปนผูป ฏิบตั งิ านใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการสอบถามจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ที่มีความสนใจ ทั้งนี้การขอ โอนยายรอยละ 89.70 ได รับการอนุมัติ และสาเหตุ สวนใหญในการขอโอนยายของพนั กงานสวนทองถิ่น คื อ การกลับภูมิลําเนาเดิมของตนเอง และการดูแลบิดาและ/หรือมารดา ปญหาในการเคลื่อนยายพนักงานสวนทองถิ่น ประกอบดวย (1) พนักงานสวนทองถิ่นเขาไปปฏิบัติงานใน องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก เพื่อเปนทางผานไปทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ (2) องคกร ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก และขนาดกลางประสบปญหาจากการมีอัตราการโอนยายในระดับสูง (3) ขั้นตอนการ โอนยายมีความยุงยาก หลายขั้นตอน และใชเวลานานในการขอโอนยาย (4) อํานาจการตัดสินใจอนุมัติการโอนยายอยู ที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น (5) การใชอํานาจของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นระดับจังหวัดในการ จัดการโอนยาย และ (6) การแทรกแซงการโอนยายจากการเมืองระดับชาติ เพื่อเปนฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ผูวิจัย มีขอเสนอในการลดการโอนยาย คือ การกําหนดระยะเวลาขั้ นต่ําในการทํางานของพนักงานสว น ทองถิ่น และการกําหนดภูมิลําเนาของผูสมัคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมจําเปนตองมีหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการโอนยายสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อไมใหพนักงานสวนทองถิ่นใชเปนชองทางในการแสวงหา ประโยชนใหแกตนเอง โดยองคการไมไดรับประโยชน

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2548

ลายมือชื่อนิสิต......................................................... ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา........................................

นายวศิน โกมุท  

นายวศิน โกมุท

นายวศิน โกมุท  

นายวศิน โกมุท

Advertisement