Page 1

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา ชื่อ

ชาตรี ทองสาริ ปริญญานิพนธสาขาพัฒนศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2547

ชื่อเรื่อง

การสถาปนาการปกครองทองถิ่นไทยภายใตอุดมการณของรัฐ

(The Construction of Thai Local Government under the Ideology of State) บทสรุป/ ขอเสนอแนะ การศึกษาวิจัยนี้ตองการเผยใหเห็นวา การปกครองทองถิ่นไทยที่เปนมามีกระบวนการ ในการสถาปนาใหเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับ และเชื่อวาเปนรากฐานการปกครองของรัฐในยุคสมัย ตาง ๆ การสถาปนาการปกครองทองถิ่นของไทยใหเห็นวาเปนจริงไมวาจะเปนยุคสมัยไพรฟา และมูลนาย ยุคสมัยการสรางรัฐชาติ จนถึงยุคสมัยการขยายฐานอํานาจภายใตการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยลวนแลวแตมีกระบวนการที่ทําใหเชื่อวาการปกครองทองถิ่นเปนรูปแบบการใช อํานาจปกครองที่บอกถึงความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถิ่นตามยุคสมัยนั้น ๆ ดวยการสราง วาทกรรมการปกครองทองถิ่นขึ้นมาเปนชุดๆ ในแตละยุคสมัยที่แตกตางกัน จากการวิเคราะห วาทกรรมไดเผยใหเห็นวาความเปนผูนําชุมชนในฐานะที่เปนคนในทองถิ่นซึ่งมีฐานะตําแหนง เปนกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ลวนถูกควบคุมและกํากับใหอยูภายใต อํานาจของรัฐผานกระบวนการที่ทําใหเชื่อวาเปนตัวแทนรัฐ กระบวนการนี้มิไดเกิดขึ้นเองตามหลัก วิวัฒนาการอยางที่เชื่อกัน แตเปนไปตามอุดมการณในฐานะเปนเจตจํานงแหงรัฐ เพื่อการปกครอง และควบคุมประชาชนและพื้นที่ และทําใหชุมชนทองถิ่นตองมาอยูภายใตอํานาจของรัฐศูนยกลาง ทั้งนี้เพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียว ความสงบเรียบรอย การตองเชื่อฟงคําสั่งรัฐ การที่รัฐจะยังคง สามารถอยูในอํานาจและรักษาอํานาจดังเดิมไวได ก็ดวยการตอกย้ําและการตรึงวาทกรรมการ ปกครองท อ งถิ่ น ที่รั ฐ สถาปนาขึ้ น ใหท รงพลั ง ในฐานะเป น วาทกรรมหลั ก ที่ มี อํ า นาจครอบงํ า ประชาชนใหเชื่อและยอมรับการปกครองทองถิ่นซึ่งถูกสถาปนาขึ้นมาใหเปนระบอบของความจริง ตลอดไป

www.kpi.ac.th

หนา 1


วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา Abstract This dissertation reveals the construction process of the past Thai local government that is accepted and is believed to be the foundation of a state government in each episteme.

The constitution

of the truth about Thai local

government whether it is the episteme of Feudalism

(Prai-Fha and Mulnai),

Nation–State Building, or the expansion of power under the name of Democracy, all of them possess the process in making people believe that these forms of governmentality imply the relationships between the state and local community. This study uncovers the fact that the state has applied various mode of control by implementing discourse of local government in each different episteme. Using discourse analysis, it reveals that the so called “local community leaders” Kham Nan, Phu Yai Baan, members of Or Bor Tor, all of them, through the process of making people trust that they are “state representatives”, are in fact under control of state command. Underlying this process is the discursive practice of local government discourse aiming at controlling people and centralizing the state control over local community in order to constitute state unity. To maintain the state power is to secure the power of the local government discourse as a dominant one to eternally hegemonize people and, thus, consent to the regime of truth about local government.

www.kpi.ac.th

หนา 2

นายชาตรี ทองสาริ  

นายชาตรี ทองสาริ

นายชาตรี ทองสาริ  

นายชาตรี ทองสาริ

Advertisement