Page 1

27 морmо 2014 z.

Вuсен,еOепънtllв

ПоOпuсlt ой

u,HO

енс 0 2 1 1 7


кАлЕнмрь рыБоrlовА

от БориGд GдксоновА........3 харьrcовРъIВоохРАНА.............5

кухня

рыБоrlовА

Вч,паш,й Е АРЛоВ.......................8

j'тим мы ловим

опее ПЕВНЕВ..............................Iб

по вопоЁмдлt укрдины и нЕто.пько

Вшапор ТЯПЕО..........................20

lЦКОЛАМАСТЕРGТВА

Апепсей ЛИСИI!А.....................22

riоя люБовь и GтрАGть рыБмш

АнOреt, ШВЕI!'...........................12

lлколАмАGrЕрствА

А лшrcанПр ОГУЛ ЪЧ АНСКИЙ.' 2 5

Ф

.fisbp.",*


Товары для рыбалки и активного отдыха

WWW.rprofishop.com


мАрт

'lШа_.'(G*I,Eв7лмта-",flrта- ,FGfr-

l

lIlIl t I €Э*-,-i-ч4а.f,,.х ф EйrЕыпJ=ы-,-

Е

n"."".""-",",,o",,"*

Е

**"*"***

Р ****.- Е!

и,*^"**** щ Ш

Z

****

El

""* ***,

И ***".* Е! fнfifi;,хг.,,

*-"-" Е ****

*"**,."***",

El,"".^""

Фr,-,*-

El

Е

.",ff*,**,. ,",""",","

G

Ещ

El

u,"","","o,""""

Е!

"**"

Е н","**" ш *---*"" Е ""*"***,....

Товары для рыбалки и активного отдьiха

www.rprofishop,com


N912 (569) 27 марmа 2011 е

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАjНИ

упрАвлlння охорони, використАння l вlдтворЕння водних БlорЕсурсlв тА рЕryлювАння риБАльствА в жркlвськlЙ оБлАстl (хАркlвриБоохоронА) нАкАз 12 березня 2014 р,

N9 18

м. xapкiB

Про всmановлення весняно-лimньоi заборонч на лов рчбч, iншuх BoOHuX бiоресурсiв у рчбоеоспоdарськuх BoOHux об'екmах xapKiBcbKoi обласmi у 2014 роцi Вiдповiдно до Закону УкраТни (Про тваринний cBiT)), Закону УкраТни (Про рибне господарство, про,11.1.9, ]1.2.1 Правил мислове рибальство та охорону водних бiоресурсiвD, згiдно з пп. 8.,1, 8.2, 8.3, промислового рибальства в рибогосподарських водних об'ектах Украiни, затверджених наказом Дер-

жавного KoMiTeтy рибного господарства Украiни вiд 18.0З.1999 р. N9 3З, зареестрованих в MiHicTepcTBi ,1999 юстицii Украiни 25 травня року за N9 З2613619, пп. 3.14, 4.4, 4.5, 4.14.3 Правил любительського i спортивного рибальства, затверджених наказом Державноrо KoMiTeтy рибного rосподарства Украiни вiд 15.02.1999р. N9 19 та заре€строваних в MiHicтepcTBi юстицii Украiни вiд 28,04.1999 року N9 269/3562, на пiдставi Положення про управлiння охорони використання i вiдтворення водних бiоресурсiв та реryлювання рибальства в Харкiвськiй областi

нАкАзУю:

1. Визначити наступнi строки заборони на промисловий, любительський i спортивний лов риби та iнших водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'екгах, що знаходяться в зонi дiяльностi управлiння охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв та реryлювання рибальства в

Харкiвськiй областi: . з 1 квimня оо 1о червня 2о14 року на воdосховuщах (любumельськuй лов з 1 квimня по 10 червня 2014 року); . з 1 квimня dо 21 mравня 2014 року на рiчках, в KopiHЧux воOах (любumельськuй лов з 1 квimня по 20 mравня 2014 року); , з 1 квimня Оо 30 червня 2о14 року в прudаmковuх вооах рiчок (любumельськчй лов з 1 квimня по З0 червня 2014 року). 2. 3аборонити лов paKiB у водоймах XapкiBcbкoi областi в нерестовий перiод, пiд час виношування iкри, личинок, першоi та другоi линьок з 1 квiтня по 30 червня 2014 року i у перiод з 20 серпня по 30 вересня 2014 року, а також у темну пору доби (пiзнiше години вiд заходу сонця та ранiше години до його сходу) iз застосуванням пiдсвiчування. 3, 3аборонясться органiзацiя з[rагань з рибальства та пiдводного полювання в перiод нересту риби. 4, В нерестовий заборонений перiод любительське рибальство на водоймах областi дозволяеться -lx придатковою системою водойм (додаток на спецiально визначених дiлянках водосховищ та рiчок з 2), однiбю поплавковою або донною вудкою iз одним гачком i спiнiнгом з берега. 5. Заборонити пiд час нересту проводити у рибогосподарських водних о6'екrах та в прибережних захисних смугitх днопоглиблювальнi, вибуховi, буровi, сейсмологiчнi роботи, видобугок гравiю та пiщаноракушковоi сумiшi, проводити забiр води без ефективних рибозахисних пристроТв. На дiлянках, оголошених органами рибоохорони нерестовищами (додаток 1) в перiод нересту заборонити пересування Bcix плавучих засобiв. за винятком суден спецiально уповноважених органiв. якi здiйснюють охорону водних бiоресурсiв. 6. lнспекгорап,! та спецiалiстам управлiння: . проконmролюваmч прuпuнення вuлову рuбч корчсmувачамч воdнuх бiоресурсiв на воdнuх об'екmах XapKilcb<oi обласmi mа зняmmя HuMu ycix знаряdь лову з промчслу dо захоdу сонtlя З1 березня 2014 року; . doBecmu do BiooMa районнuх dержаОмiнiсmрацiй mа оповiсmumч через засобч MacoBoi iнформацii населення, зацiкавленi пi прuамсmва, усmановч mа орzанiзацii пiOконmрольнuх районiв про всmанов, лення cmpoKiB весняно-лimньоi заборонч на лов рчбч mа iншчх воOнuх бiоресурсiв; . наdсuлаmч dо управлiння iнформацiю про прохоdження нересmу сmаном на 25 ччсло кожноео мiсяIý в перiоd заборонч7, Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управлiння

в. Резник.


Pnfl*.on - l30 домток

1

до наказу Управлiння охорони, викориGтання i вiдтворення водних бiоресурсiв та реryлювання рибальства в Харкiвськiй областi вiд .l2 березня 2014 р. N9 18

пЕрЕлlк

основних нерестовищ на рибогосподарських водних об'ектах XapKiBcbKoI областi:

PlKA сlвЕрськиЙ

11, Заплавне озеро (Снитьково) 4 кiлометри вверх донЕць з притокАми Дiлянка р. Сiверський Донець вiд Печенiзько] греблi по течi] рiчки вiд п,|осту в с. Коропове, Ммiнiстративнодо с, Леб'яже, Адмlнlстративно-територiальне розташу- територiальне розташування - 3мiiвський райвання - Печенiзький район, Рибогосподарське значення он, територiя Нацiонального природного парку - на площi близько 8 га розташоване одне з основних ( Гомiльшанськi лiси). Основне нерестовище ляща, плонерестовищ ляща, судака, сазана, скирки, лина на площiЗ га. 2. Дiлянка р. Сiверський Донець вiд с. Кицiвка до с, 12, затока (острови) або (Черепаше озеро) на праБашкирiвка, Ммiнiстративно-територiальне розташу- вому березiбiля сходiв з бази вiдпочинку заводу iM, Шеввання - Печенiзький та Чуryiвський райони. Рибогоспо- ченка. Ммiнiстративно-територiальне розташування дарське значення - на площi 5 га розташоване одне з 3мi]вський район, територiя Нацiонального природно_ основних нерестовищ ляща, плоскирки, го парку (гомiльшанськi лiси)- основне нерестовище 3, Дiлянка р. СiверськийДонець вiд мосту автомобiльно-l ляща, плоскирки, лина, краснопiрки на площi З га, траси xapкiB-PocToB до с. Фiгурiвка. Ммiнiстративно]3. Систеп{а мiлководь та pyKaBiB р. Сiверський Дотериторiальне розташування - Чуrylвський район. Рибо- нець вiд мiсця впадiння рiчки Гомольшi (правий бегосподарське значення - на площi5 rа розташоване одне рег) до околиць села Черкаський Бишкин (лiвий без основних нерестовищ сазана, ляща, рег). АдN4iнiстративно-територiальне розташування 4, Дiлянка р, Сiверський Донець вiд rирла р. Уди до ЗмiТвський район, територiя Нацiонального природногреблi ТЕЦ-2 ( Есхар>, AдMiHicтpa I ивно-тери l орiальне го парку (Гомiльшанськi лiси)). Основне нерестовище розташування - Чуry-lвський район. Рибогосподарське судака, ляща, плоскирки, лина, на площi 11 га, значення - на площi 3 га розташоване нерестовище су14.3аплавне озеро (Бiле) (правий берег) бiля дака, окуня, lviсця впадiння рiчки Гомольша в р- Сiверський До5. Дiлянка р. Сiверський Донець вiд с. Гомольша до нець. Адмiнiстративно_територiальне розташування с, Нижнiй Бишкин. Ммiнiстративно-територiальне роз- Змi-rвський район, територiя Нацiонального природноташування - ЗмiIвський район, Рибоtосподарське зна- го парку (Гомiльшанськi лiси>. Основне нерестовище чення - на площi 8 га розташоване одне з основних не- судака, ляща, плоскирки, лина. 15, Дiлянка рiчки вiд радiофiзичноI обсерваторii (прарестовищ судака, 6. Дiлянка р. Сiверськйй Донець в двох кiлометрах вий берег) та Задонецького лiсництва (лiвий берег)до вище i нижче с. Червоний Донець. Ммiнiстративно_ причалу човнiв бiля пляжу колишньоI бази Харкiвського територiальне розташування - Балаклiйський район. Ри- турбlнноlо заводу, MMiHicTpa гивно-тери I орiальне розбогосподарське значення - на площi 15 га розташованi ташування - Змiiвський район, територiя Нацiонального нерестовища судака, ляща, природного парку ( Гомiльшанськi лiси>. Основне нере7. Дiлянка р. Сiверський Донець вiд с, Студенокдо с. стоаище ляща, плоскирки, лина. Кам'янка, Ммiнiстративно-територiальне 16, yci iншi lviлководнi дiлянки рiчки вздовж правого та розташування - lзюмський район, Рибогосподарське значення - нере- лiвого берегiв (Kpilv меж наведених у додатку 2), стовища i лriсце наryлу молодi iстатевозрiлих риб (лящ, судак, щука, бiлизна, плоскирка та iHmi), пЕчЕнlзькЕ водосховищЕ 1.

8, Навкологирловий простiр i гирло р. Берека

(правоТ притоки р. ciв_ Донець) в районi с. Петрiвське,

Адмiнiстративно-територiальне

розташування

-

Балаклiйський та Барвiнкiвський райони. Довжина - 3 кiлометри_ Рибогосподарське значення - на площi б га розташоване одне iз основних нерестовищ ляща, су-

дака, саэана, 9. Рiчка Оскiл (лiва притока р. ciв, Донець) вiд гир_ ла до греблi Червонооскiльськоj ГЕС. Ммiнiстративнотериторiальне розташування - lзюмський район, Рибогосподарське значення - нересiовища i[4iсце нагулу молодi jстатевозрiлих риб (лящ, судак, щука, бjлизна, плоскирка та iншi),

10, Затока та система заплавних озер (Ко-

сачD вiд мосту в с. Коропове вверх по течiJ до озера <Бiле> вздовж автотраси Задjнецьке - Коропове, Ммiнiстративно-територiальне розташування Змiiвський район, територiя Нацiонального природного парку (Гоп,liльшанськi лiси), Основне нерестовище ляща, сома, щуки, судака, в'язя, синця, головня, лина на площi 18 га,

МN,liнiстративно-територiальне розташування - Во-

вчанський та Печенiзький райони, 1. Система мiлководь i ocтpoвiB у верхiв'ях водосховища вiд с. Стариця до с. Рубiжне по лравому березiта до с, Петрiвське - по лjвому березi (включаючи берег, що лежить поблизу останньоТ затоки), Адмiнiстративно-

територiальне розташування - Вовчанський раион.

Площа - 380 га, Рибогосподарське значення - одне iз найбiльш цiнних нерестовищ промислових видiв риб (судакаt ляща, щуки, плiтки la tншi), Nлiсце наryлу iх молодi, 2, Кулакiвська затока - на лiвому березi водосховища в районi с. Першотравневе до ocтpoBiB. Ммiнiстративно-

територiальне розташування

-

Вовчанський та

Печенiзький райони. Площа - З50 га. Рибогослодарське 3начення - одне iз нерестовищ промислових видiв риб, мiсце нагулу i зимiвлiiХ молодi, З, MapтiBcbкa затока - на лiвому берез водо(ховища бiля c.[,1.1, Maproвe iсистема мiлководь бiпя ocтpoвiв вверх та за течiою на 5 кiлометрiв, Ммiнiстративно_ територiальне розташування - Печенiзький район. Площа - 250 га. Рибоlосподарське значеrrя - од-е iз основ-


N912 (569) 27 них нерестовищ промислових видiв ри6, мiсце наryлу, а також зимiвлl (гирло за-оки)Тх молодi, 4- ApTeMiBcbKa затока - на лiвому березi в районi с,

ApTeMiBKa. Мм iH icr ра l и вно-територiальне роз]ашування - Печенiзький район. Площа - 300 га. Рибогоспо-

дарське значення - одне iз нерестовищ проп,|ислових

видiв риб, мiсце наryлу iзимiвлi (гирло затоки)iх молодi, 5, Хотiмлянська затока - на лiвому березi водосховища бiля с, Хотiмля, Ммlнiстративно-територiальне розташування - Вовчанський район. Площа - 15 rа. Рибогосподарське значення - цiнне нерестовище промислових видiв риб, мiсце нагулу ii N4олодi,

6, Система мiлководь iocтpoвiв по правому березi бiля с, Xol iмля, Адмiнiстративно-територiапьне розгашування - Вовчанський район, Площа - 15 га. Рибого_ сподарське значення - цiнне нерестовище проlvислових видiв риб, мiсце нагулу Iх молодi. 7, Дiлянка правого береry вiд (високовольтних лiнiй),

за течiею до Старосалтiвсько-l дамби, Площа - 5 га, АдN,лiнiстративно-територiальне розтацування - Вовчанський район. Цiнне нерестовище судака, ляща,

щуки, сазана, плiтки, 8, yci iнmi мiлководнiдiлянки водосховища вздовж правого та лiвого берегiв (KpiM меж наведених у додатку 2),

ЧЕРВОНООСКlЛЬСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ Адмiнiстративно-територiальне розташування

-

Куп'янський. Борlвський та lзюмський райони, 1. Прибережнi мiлководдя у вершинi водосховища

(правий i лiвий берег) вiд сел. Куп'янськ-Вузлова до Сенкiвського мосту. Ммiнiстративно-територiальне роз-

марпа 2011е

4, Урочище (Велиhий ocтpiBD - система мiлководь на лiвому березi в районi с.м,т. Борова. Ммiнiстративнотериторiальне розташування - Борiвський район. Площа - 150 га, Одне iз основних нерестовищ i мiсце нагу-

лу промислових видiв риб,

5, Сопонянська затока - система мiлководь на

лiвому березi в районi с,м.т, Борова. Ммiнiстративнотериторiальне розташування - Борiвський район. Площа - 450 la. Одне iз основних нерестовищ i мiсце наryлу молодi промислових видiв риб. 6. Дiлянка на лiвому березi в низiв'i водосховища

бiля с, Пiски-Радькiвськi. Система мiлководь iгрупа

ocтpoBiB. Адмiнiстративно-територiальне розташування - Борiвський район. Площа - 150 га. Одне iз основних нерестовищ iмiсце нагулу промислових видjв риб. 7. Лозiвська затока - на лiвому березi в низiв'[ водосховища iз сисlемою мiлководь i lрупою ocтpoвiв, Ддмiнiстративно-територiальне розташування - lзюпIський район на кордонi з Донецькою областю. Площа - 500 га.

Рибогосподарське значення - одне iз основних нересто-

вищ i мiсце наryлу молодi промислових видiв риб8. yci iHmi мiлководнiдiлянки вqдосховища вздовж правого та лiвого берегiв (KpiM меж наведених у додатку 2),

крАснопАвлlвськЕ водосховищЕ

Д4мiнiстративно-територiальне

розташування

-

Лозiвський та Первомайський райони, Верхiв'я водосховища та yci мiлководнi дiлянки вздовж правого та лiвого берегiв (KpiM меж навqдених удодаку 2). Рибоюсподарське значення - ocHoBHi нерестовища ляща, сазана, судака.

ташування - Куп'янський район, Плоца - 1З00 га. Рибо- ОРlЛЬСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ господарське значення - одне iз основних нерестовищ Ддмiнiстративно-територiальне розташуванпроl\4ислових видiв риб (лящ, судак, сазан, щука). ня - Лозiвський район, Верхiв'я водосховища та yci

2. ceHKiBcbKa затока i прилеглi мiлководдя. мiлководнi дiлянки вздовж правого та лiвого берегiв Адмiнiстративно-територiальне розташування - (KpiM меж наведених у додатку 2), Рибогосподарське

Куп'янський район, с. Сеньково. Площа - 240 га. Рибо- значення - ocHoBHi мiсця нересту та наryлу молодi ляща, господарське значення - одне iз основних нерестовищ сазана, судака. промислових видiв риб водосховища, 3. Одноребрiвська затока (або Борiвська затока) i НА BclX lНШИХ водосховищах, рiчках та iX коренеприлеrлi мiлководдя в цен lральнiЙ часlинl водосхови_ вих водах, ща на його лiвому березi мiж с. Новоплатонiвка ic.M,T, ДдN,liнiстративно-територiальне розташування Борова- Адмiнiстративно-територiальне розташування xapкiBcbкa область. Верхiв'я та yci мiлководнi дiлянки - Борiвський район. Площа - 90 га. Одне iз основних не- (KpiM меж наведених у додатку 2). Рибогосподарське значення - мiсця нересту та наryлу молодi цiнних видiв риб. рестовищ i мiсце нагулу промислових видiв риб.

додАток

i

2

до наказу Управлiнllя охорони, використання вiдтворення водних бiоресурсiв та реryлювання рибальства в Харкiвськiй областi вiд 12 березня 20i4 р. N9 18

пЕрЕлlк

дiлянок водойм, видiлених для любительського лову риби у перiод весняно-лiтньоi заборони на лов риби, iнших водних бiоресурсiв у рибоrосподарських водних об'октах XapKiBcbкoi областi у 2014 роцi На Печенiзькому, Червонооскiльському, Краснопавлiвськоми

Орiльськоlvу водосховищах, рiчцiСiверський Донець

з lТ придатковою системою водойм, а також на Bcix iнших водосховищах, рiчках Ta'li кореневих водах областi: . в межах територiй баз вiдпочинку та населених пунктiв, що безпосередньо приляtають до водоЙми,

Головний спецiалiст сектора iхтiологiТ

та реryлювання рибальства Харкiврибоохорона

Старший науковий спiвробiтник НДl бiолоrij ХНУ iM. В.Н. Каразiна ПОГОДЖЕНО:

Диреfiор науково-дослiдного iнституту бiологii ХНУ iM. В.Н. Каразiна, доктор бiолоriчних наук

А.В. Глуховеров, А.М. Колесник, А. l. Божков.


Из длинного ряда поплавочных насадок для ловли мирной рыбы я хочу выделить болтушку из манной крупы. Её особенность в том, что на неё ловится всеца. Рыбы может быть мало, она может быть мелкой, но мне всегда удавалось (размочить счёт)r. Гlри

этом, с другими

насадками

я регулярно

(пролетаюD.

Рыба может игнорировать

и червя, и

перловку, и опарыtl.tа... А вот мотыль и болтуll.tка работают почти всегда. Болтушка часто уступает мотылю и другим насадкам, иногда она их превосходит, но уловиста она по открытой воде в любой сезон, в любую погоду. Даже в дни холодных циклонов с полным бесклёвьем мне удавалось на неё поймать пару мелких краснопёрок (коту). И если по уловистости болтушка не всегда первая насадка, то <на берегу> она явный фаворит. Её не надо покупать

к

рыбалке, копать, варить,

разводить и как-то сложно хранить, Всего лишь несколько минут по ходу сбора рюкзака, и она готова. У меня это первая насадка, а вот соседи по рыбалкам, зная о ней, не часто используют, На вопрос почему так, отвечаю I. ч Io её сложно rотовить. l\,4еня это удивляет - почти все варят перловку, покупают опарыша или копают червей, а ведь болтушка в приготовлении в разы проще, В общем делюсь секретами с теми, кто пока ещё не умеет болтать манку.

ПОХОД В МАГАЗИН Для начала необходимо приобрести манную

крупу. Советую начать иl!1енно с покупки свежего пакета. Та манка, что стоит в банке у вашей жены. може t бы t ь неприtодна лля наших целеи,

Конкретную марку крупы я не укажу, Манка де-

Вumалчй

КДРЛОВ

ёл

,lo


'll!-ii

2i

|.]ер|l1а

2ail

е

лится на сорта по твёрдости <Т>, <i\l> и <П,4Т>, Считается, что для болтушки лучше (Т). Но тут я в вь]боре не силён, подошёл на рынке к прилавку с большим выбором разных круп и попросил саN,lую качественную и твёрдую крупу, пояснив продавцу, что N,4не для рыбалки, Он, понимаюце кивнул, сделал выбор и протянул мне пачку, пояснив, что лучшая манка имеет крупные кру-

,J ЕЕщ . ,

.

'

з,fu

]t ,,

I.5'З.]

лЯ-"!d}r!!t

W"/* t

пинки, то есIь, не похожа на муку, Торг по цене при покупке HeyMecTeJ, taK ьаь ьилограvмовой пачки хватит на несколько леl

J:

fi ук #;,lfi ""ъ : ;х,""-,"тlъ""i ",fJJ;#I она не теряет своих свойств годаN,lи, Для

нении ^

lolo hрупа допжна хран,4ться в сухои герметич ,ои таре. ЛучJJей гары, чем ПЭТ буIыпка из-пол

э

соков (с широким горлышком) я не знаю. Толь, ко её заранее надо вымыть и хорошо высушить, Такая бутылка позволит изолировать I\4aHKy от атмосферной влаги и насекомых, Кроме того, через широкое горлышко легко черпать крупу чайной ложкой (фото 1). Я поначалу не придал значения таре для хранения, Пересыпал манку в обьLчную банку для круп и оставил в кухонном шкафу, Где-то через год-полтора болтушка пересIала получаться, Пlасса забалтывалась, но на крючке не держалась. Причина в воздействии атмосфернои вла)t,-tости на кпейковину

.j"ч"Jё:i."rffiтJr",i#1;#^lr"fi 1[Жl j]-

систенцию размазни, поэтому нужен контеинер для её перевозки и использования, Процесс насаживания-наl\,1отки болтушки на крючок может выполняIься по двум схемам - из открытой баночки деревянной палочкой или выдавливанием из шприца, l\,4этры-болтушечники мотают палочкой. lVlHe шприц кажется более удобным. Нам подойдут шприць] объёмом 10 и 20 смЗ. ] 0 мл готовой болтушки мне всегда хваIало на 3-4 часа

р

активной поплавочной ловли с частыми перебросами, Шприцы продаются в аптеках и стоят совсем дёшево, flля первых проб можно взять гару, Один - для чистои болlушки, второй - для моди ф и ци ро ва н н о й (окрашен ная, ароматизированная.,,). Всегда инrересно сравнить сложное с простым.

' l

ЕEEЦ

ПРОЦЕСС БОЛТАНИЯ У болтушки нет одной <правильной> конси-

стенции. Жидкая и мягкая считается более уловистой, но она хуже держиrся на крючке, Сухая и тугая - наоборот, Если хотите познать таинство приготовления болтушки, обязательно выполните несколько тренировочных замесов, при которых пройдиrе все стадии. Потом перед рыбалкои, в cyete сборов, вы заболтаеlе её "на aBToMaTeD,

-

Не надо болтать сразу стакан манки, Из чай] 0 мл на-

ной ложки крупы получится приl\4ерно

'1..r,iD г*|,

9


Poau.o-n u У{0 садки, Есть классическая рекомендация по соотношению крупы и воды, Надо взять чайную ложку и зачерпнуть ею по максимуlиу и крупы, и воды. Такой замес должен дать нужную консистенцию. Но для первых опытов я предлагаю начать с состава с чуть большим содержанием воды (1,5/1). Смешиваем в чашке воду и манку и видим массу, подобную песку в воде (фото 3).

У болтушки есть два главных условия, Во-

первых

-

пауза для намокания клейковины.,Щи-

етическая ценность манки в эlой самой клейковине, Это растительный белок. Как раз он и склеивает крупинки. Для склеивания, клейковина должна хорошо намокнуть. При комнатной температуре, после смешивания манки с водой нужна пауза минут 10-20. Чем температура смеси ниже, тем пауза дольше, При температуре +5 пауза может быть до одного часа. Второе условие - качественное смешивание - выбалтывание, Я болтаю черенком чайной ложки, Болтаем и смотрим, как изменяется структура замеса. В нашем опыте смесь переувлажнена, и замес растекается по дну чашки (фото 4). !обавляем пару щепоток крупы, даём постоять пару минут и опять болтаем. Продолжаем добавлять сухую манку и на-

блюдаем за массой, В какой-то момент она начинает цепляться за стенки кружки и при-

обретает вид волокнистой структуры (фото 5). Это <влажная), граница <болтушки>. При достижении <сухой> границы, масса соберётся в единый комок вокруг черенка (фото 6). Теперь можно проделать обратную процедуру, потихоньку разбавляя массу каплями из пипетки. На первые рыбалки возьмите три шприца: с влажной, сухой и средней болтушками, и на месте выберите свой вариант. Я обычно догоняю болтушку до начала образования комков. В результате опытов у вас появится чувство состояния болтушки, последующие приготовления к рыбалкам будут очень простыми,

.Щля хранения и использования на рыбалке болтушку надо переместить в шприц. Вынимаем поршень, помещаем комок на открытую полость шприца и засасываем массу во внутрь губами (фото 7). Вставляем поршень, и на рыбалку! Или в морозильную камеру холодильника (фото 8). Состав, заболтанный в декабре, почти без потерь долежит до мая или сентября. После морозилки масса становится только чуть жиже, В камерах с плюсовой температурой болтушку хранить нельзя. Если с вечера готовитесь к утренней рыбалке. то всё равно поместите её морозильник. Если летом предстоит длинная дорога, то лучше болтать манку уже на водоёме, Болтушку можно окрашивать пищевыми кра-

сителями для напитков и ароматизироваIь

разными добавками, .Щля любой модифицированной болтушки готовьте всегда страховку шприц с массой без добавок. ,Щобавка может испортить насадку и рыбалку. Например, сахар делает болтушку (дубовой). Иногда мне кажетсяl

что

какая-то

положительно

сказы-

фикаций,

}нж,i:*";;:.т","тJ,:ltj

1,. .,:

добавка

вается на улове, но потом убеждаюсь, что чистая болтушка самодостаточна. Но читателям всё же советую приобрести свой опыт моди-

1il,jff;t:};,ii:lx"1

il:i:;j.:!::,i #?l;:fi:."

Ръlболовная перuоOtlпа - сповl+о эtсuвоя реко, оно лпечёm u меняеrпся, поапuпlывое моя ру чейftамч опьlлпа оmOельньt х ры,6оповов. Учаслпвуйmе в коплеftлпuвflом fпворчесrпве - Banu, вппа0 в обчlее 0епо лutлlнuм не буOеm. Прuсьt лайtпе на м своч рассrсазьt, 0 е пumесь с tсоллеаа мч-рььболов амч со сплранuц му рпала/сазеlпt о набпюOенuямu, нарабопасамu, вfuечаtпленuямu. Необяааtпельно uмеfпь новъLнч rtсурfuапuслпсtоо , рабоtпы, бъt ло бы, соOерэtсанuе, о возмом ъrc оарехu в паеrсспlе Mbо uсfuравuм. Еслч сmаmъя буOеm шапечаtпана, ВАС ОJItИ[АВТ ВО3НАГРАПtДЕНИЕ! тексты присылайте по e-mail <DoTo

в формате Ms wоrd или обычвой почтой в печатном виде. отправляйте по e-mail в стандартпом формате JPEG (отдельно от теI{ста). Если обычцой почтой. то в конверте, вместе с текстом. Электропный п почтовый адреса укаааны ца стр. 2 наших издаЕий.

кухня рыболова


лу брал с собой на поплавочную ловлю подпор-

По весенней и осенней прохладе проблеN4 l(и-рогульки, но потом понял, что не пользуюсь с хранением во время ловли не бь вает, А вот ип,lи, и перестал, в летнюю жару болтушка быстро теряет свою Правильно приготовленная болтушl(а на l(рючклейкость и сIекает с крючка, Поэтому держать её надо, l{aK минимуfu,], в тени (хотя бь] отбрасы

ваемой стульчиком) Крючки я использую некрупнь е, Болтушка,

в

оlл,/Lир о,l о арDll d в ,JIo\4 год} добавипd ]e-l е съедобности, На крючок болrушка не насаживается, а иN4енно намаIь вается, Вь давливаем из

ке если на неё никто не позарится, вымываетl я до lo\4o-1 а lлбиl ов"/-о, Э-d rле,1l овинd d а

лог (прол,4ытого теста) и тоже является насадкоЙ, На н-^ё рь]ба ловится чуть хуже, чем на свежую намотку,

L lo,/ lаldl е-ы\ и,|-d|,о lовоеF]dоLlр,/ё,,яне\1 vd' ' } гоД@Вая l opUHpM И , а\lа lb Вач jd цевDе, Коючоr чдер l / ваАм ,l.] о lpp .ot в ра,/оне lol еч

Болтушка часто остаётся в шприце после окончания рь балки,,Щля последующих рь балок она *е.lрl4lодl d - . J А,/, овина Арче- rлейrо, ,ь lри ка левой рукой (фото 9)(для правшей), а шприц плюоовь х температурах, Я остатt<и выбрась ваю правой. N4oтaTb Hy)t(Ho по часовой стрелке, Это в воду, вот только выдавить массу из шприца не удобнее, чем против. Ногтем большого пальца, очень легко, Для очистки шприца применяю сопри необходимости, поправляем комок, Получа- ломинку, Вынимаiо поршень, в узкое отверстие ется что-то в этом роде (фото 10), Начните тре lРОldПl ИВdЮ ОЛО\4ИНl У И -аЧИНdЮ l ОДаВdlЬ Fё нироваться в намотке дома, в комфорте, На ры- в перёд, при эrом вращая (фото '] 1 ), ]V]acca ljабалrе ,ача, lую павl dq-оме,d-d,ар,ныиллёв матьiвается на соломинку и удаляется из поло - руки rрясутся, Это без шуток, сти, Соломинки иногда бывают слишl(ом ломкиПопав в воду, комок начинает пь лить крупин- ми, поэтому прошлып,{ летом я использовал проками и мутить l{рахмалом, Это привлекает рыбу, волочку, которую возил в рюкзаке. Но комок бь стро истощается, Поэтому ловля с Как видите, ничего сложного, Теперь отсутболтушкой быстрая, паузы короткие, уместна сlвио опdрь 'Lja ,4г,4 мотD лч не cidHel l о./ только одна удочка с одним l(рючl(ом, Я понача- -,lnoz дло olla.a ol рыбалt,и, ",l

"tr


; :..,

В последние rодЁt ловля шуки на мелководье с применением воблеров

стала необычайно популярна, благо,

}ld, ?.i

производители пек_утся о пополнении линеек евоих приманок и поGтоянно

Ё } Одно !i

выпускают все новые

и новые модели вобле_ров_

мелководников. время возник ах(иотажный i} спDос на Morethan X-Cross l, от фирмы Daiwa, ,оrд" це"ы F на этот воблер доходили

последнем

до грани абсурда, в сезоне

к старому

фавориту стали проворно подОи|атjся вплоri ую Ёше две модельки: дайвовский Morethan crosswake и Pointer1O0SR от Lucky craft.

Анdрей ШВЕЦ

аа

Так всегда бывает: хорошо ловящих воблеров-минноу немало, но на вершину хит-парадов всег-

Do_RUM MEGABASý И какой воблер в результате окажется в коробках большинства спиннингистов, особенно

начинающих, ревностно сле-

да попадают те, которые лучше дящих за последними новинкавсего распиарены и постоянно ми? Правильно - то1 о котором продвигаются в рыболовной периодике и на рыболовных интер-

нет-форумах. Одной способно-

сти того или иного воблера лревосходно ловить щуку для приобретения всенародной мега-популярности мало, для этого приманку еще нужно правильно подать потребителям, то есть, нам

с вами, спиннингистам, Именно поэтому очень часто получает_

ся так, что несколько минноу (не обязательно только минноу - это

относится к воблерам любой геометрии) ловят приблизительно

одинаково, а лавры (щучьего

убийцы) пожинает только один

из них, который надлежащим об-

разом разрекламировали.

столько восторженных отзывов в прессе и интернете, А все ею менее знаменитые, но ловящие ни_ сколько не хуже (одноклассни-

ки)) постепенно отходят на вто-

рой план, а затем и вовсе время погружает их в забвение... Так было и так будет - это законы рынка, и никуда от них не денешься при всем желании. Однако, совсем не лишним будет время от вреfu]ени извлекать из тени на свет Божий некоторые неза-

Раз рк разговор зашел о вобле-

рах, лредназначенных для ловли щуки на мелководье, причем, именно о воблерах-минноу, то вспомним Do-RUm (фото внизу) от знаменитой японской фирмы MegabaSS. Несколько лет назад, когда у нас в стране кипела (воблерная революцияD, да еще и ((отягощенная))

твичингомl

про

эту модель немного поговори-

ли, но дальше разговоров дело не пошло... Немногочисленные положительные отзывы

реальных пол ьзователеи успешно

служенно забытые модели воблеров, которые ловят не хуже распиаренных фаворитов, но в свое время не получили столь lмощной рекламной поддержки,

этпй

a,tы

ловпм

д<

:,:

,1

Р Ё ,.,


N912 (569) 27

лась специалистами своею дела.

Причин этому было две:немалая цена воблера и материал, из которого он якобы бьп изготовлен.

чику или дево]ке, которые непло-

Позиционировался производите-

имости, широкую популярность у наших спиннингистов приманке завоевать было непросто, Но на корню убила всю гипотетическую будущую популярность воблера информация о том, что изготовлен он из бальсового дерева, Абальса, к сожалению, материал мягкий и очень плохо противостоит щучьим зубам, поэтому и срок жизни изготовленных из него воблеров очень недолог - разумеетсяl

если

ловить

на

них

щуку. Зубы хищницы оставляют

в бальсе глубокие дыры, через которые поступает вода. После каждоЙ рыбалки такой воблер приходится просушивать и шпатлевать, чтобы устранить течи, Однако, такое (лечение)) помогает до поры - в один прекрасный

момент приманка, часто очень недешевая, становится совсем непригодноЙ

к

дальнеЙшему ис-

пользованию, и ее приходится выбрасывать. Понятно, что все вышеизложенное популярности

бальсовым воблерам не добавляет, такие расходники большинству из нас не по карману.

l ,{ -. -

вечность этой приманки, моryт не бояться ее использовать. водителя дают перевести с анТеперь, когда со страшилками

опробовавших Do-Rum на нашей отечественной щуке, основную массу спиннингистов на покупку новой приманки не подвигли,

лем Do-RUm как hand made, отсюда и цена, которую просили за него японцы, При такой сто-

И первый постулат, про (ручную работу>, и второй, про материал, из которого якобы изготовлен Do-RUm, являются плодом некомпетентности и слабого владения вопросом тех людей, котоDые подают инфоомациюо приманке. laк и поо,lý/

, . \

сится на язык выражение (плодом воспален-

ного воображения), по-другому и не скажешь, так как эта дезин-

формация на корню убила все

будущее отличной, в общем-то, приманки, Люди верят написанHoMyl поэтому очень важно, чтобы первичная информация о новых снастях и приманках подава-

эт}latt tttы

ловп

марпа 2011 z

Ведь зачастую аннотацию произглийского (или японского) маль-

мы разобрались, развеяв их, как дым по ветру, рассмотрим самое хо знают базовый язык, но ниче- главное, что, собственно говоря, го не понимают в рыбалке. Под- интересует нас в любом воблечас такой перевод без слёз чи- ре - его рабочие качества и спотать невозможно. Или какой-ни- собность привлекать хищника. будь юноша запустит в интернеDo-RUm - типичный минноу те абсурдную чушь, её подхватят класса ssR, предназначенный и растиражируют, вводя людей в для облова самых мелководных заблр4цение. участков водоема, в том числе и Что же такое Do-RUm на са- мя ловли в ToHKolv] слое чистои

мом деле, и так ли страшен

черт, как его малюют? Свергнем лживых идолов аргументированно, с чувством, толком и расстановкой,

Do-RUm все поюловно и совершенно безосновательно <обвиняют) в том, что он бальсовый, однако это не так: называется материал, из которого воблер изготовлен, Air Block. Он представляет собой вспененный пластик,

воды над водорослями, Интересно выполнено тело приманки - оно как бы

закручено по спи-

рали, что в совокупности с большой по площади лопастью при-

дает воблеру сверхактивную

игру на равномерной проводке. Лопасть Do-Rum выполнена из тонкого и хлипкого на вид текстолита, однако, как показала практика, материал этот очень проч-

ный и держится надёжно. Разумеется, если со всего маху бить тельно меньше, чем у обычного: воблером о воду, очищая тройза счет этого игра приманки по- ники от повисшей на них травы, лучается более естественной и то никакая лопасть, даже выполживой, включается такой воблер ненная из металла, долго не выпрактически мгновенно. То есть, держиr 3абрасывается лишенигра приманки, изготовленной из ный каких-либо систем дальнего материала Air Block пракгически заброса и балансировочных шане отличается от игры приманки, ров воблер просто отлично, приизготоменной из бальсовою де- чем, у него довольно неплохая рева - отсюда и пошла ryлять по укладка в цель, что очень немаинтернету дезинформация. Hand ловажно при прицельных заброmade заключается в ручной до- сах под кромку камыша или в неводке и настройке этого минноу, а так как ручная работа в Японии ценится очень дорого, то отсюда и такая сравнительно высокая цена на Do-Rum - все предельно обоснованно.

удельный вес которого значи-

Надо сказать, что Аir Block несколько мягче, чем обыкновенный пластик, из которого

изготавливают воблеры, Щучьи зубы оставляют на нем небольшие вмятины, а один раз в

воблере после поклевки так и остался торчать щучий зуб. ОдHaKol срокжизни такой приманки все-таки долоi и с нежной баль-

сой он не идет ни в какое сравнение, поэтому интересующиеся, которых ранее останавливала именно кажущаяся недолго-


i !иi

'

,).l /i

большие окна в траве, Огружен Do-RUm так, что в воде заниIйает положение с небольшим дифферентоN,1 на хвост, а на поверхно-

сIи IорчиI только нос воблера с частью лопасти, По аниIйации этот минноу универсален: безукоризненно ра_ i ботает и ловит хищника прак-? тически hd любои пDоводr.ё, hо,оро о ( тому }.е, мЫ -о Ьесьо-

trfl нечно комбинировать, Перво-

лее сложныи стиль подачи любой приманки.

Точно так же хорошо. как и обычная равномерная проводка, работаюr и потяжки удилищем: тут rоже полный простор для творческой фантазии рыболова, Потяжки можно вь полнять различной длины и резкости, равномерно и сускорением, при этом меняя продолжитель ность пауз ме)€у

ними и рассто-

наперво - это, конечно, равно- яние, на коIорое всплывет примерная проводка, которую ни- манка, Такая проводка отличкто, несмотря на повальное ув- но ловит хищника, В принципе, Ф лечение твичингом, не отменял, можно ничего больше не пои, На paBHoIMepKe Do-Rum показы- дуI\4ывать и ловить по старинвает очень акrивную игру всем ке, но все же рывковая провод;| телом, Причем, зdводиlся во\ блер с гервь l ).е сантиметров проводки и на поступательном

....

li|_ +.

ка во многих случаях дает более

дви)](ении, благодаря сп и раl ев,lднои форме ела, t,at, бь ввинчивается в воду, а кисIочка из перьев и люрекса на хвостовом rройнике развевается из стороны в сторону в такт движенияN4 тела приманки, l\,4ожно ло вито и \.4о-ото-ной рав, оI/ерной lроводl о/, -о lораlдо J учшии результат получается, коца она

чередуется с паузами разл ич-

ка сериями из двух-четырех ко-

ротких и быстрьх твичей, выполняемых как бь очередью: после того, как минноу прошел

некоIорое расстояние под поверхносIью, даем ему пол ностью вспль ть. а затем продолжаем весь цикл сначала, Такая не любит однообразия. она го- проводка очень хорошо работакамыша раздо лучше отзывается на бо -'ет вдоль стень редкого ''l. i ':|', ]:a. i.Jl7 l.t----":-_:,,.T,, 1.,1,},/'.' ной продолжительносIи и разного рода замедлениям и/ускоренияl!1и, Щука, как и человек,


}.

' t\'

\-,ii ъt

l*-_.

. у', ,1

,й,

':ъ

\

"€'\.

" -:4:

:--,

"{-

{

;

илf lростника, в котором очень ч*то стоит щука, l\,4ощные ко-

лебания, создаваеI\,4ые на твичах телом воблера, выманива-

заброса и

специфика всех поверхностных и подповерхностных приманок щуке сложно To({нo прицелиться на двигающийся сверху воблер, особенно при ярком солнце или волнении на ловерхности воды,

воблера всплыть и пака. Если же щука вышла, но все- узу, для того, что- которые мешают точно опретави не решилась атаковать при- бы потревожейная паден ием делить еIо местонахождение. \i.мачку, то можно с успехом доло- приманки водная гладь успоко- Окунь тоже отлично реаtирует | вить ее каким-нибудь другим, бо- илась, Затем выполняем доста- на Do-RUm, только, разумеется, ] лее медленным, воблером - я в точно плавную короткую потяж_ в самом маленьком (сотом) разтакой ситуации оказывался не ку, l\,4инноу, захватывая лопастью мере, и берет его жадно, полнораз и недва, и очень часто имен- воздух, с негромким бульком за- стью заглатывая оперенный зано так все и происходило, Таюке ныривает под поверхность, за- дний тройник, У меня была одна агрессивная проводка этого мин- тем проходит какое-то расстоя- очень интересная окуневая поноу очень хорошо тянет хищни_ ниеl после чего мы снова клевка на этот воблер - коIда я во даем ка из зарослей травы, даже са- ему всплыть, Продолжаем вести время паузы чуть шевелил конмых ryстых - особенно это акту- Do-Rum и далее в том же духе, чиком удилища воблер на месте, ально в летнюю пору, когда боль- одиночными потяжками с более окунь начал аккуратно засасышинство водоемов зарастают во- или менее продолжительными вать оперение на тройнике. Это дорослями (по самое не MoryD, паузами ме}{ду ними, полезно точь-в-точь напоминало осторожЭффеюгивнее всего работает та- бывает во время паузы чуть по- ную и нерешительную поклевку кая анимация Do-Rum по щуке, шевелить воблер на месте лег- линя на поплавочную удочку, когнаходящейся в стадии средней и кими движениями кончика уди- да он долго аккуратно засасывает высокой активности, хотя и пас- лища, Такая проводка заниNlает насадку, испытывая нервы рыбосивная тоже может оrреагиро- очень много времени и требует лова, В результате воблер притовать на быструю хаотичную про- крепких нервов, но иI!1енно она пило, я коротко подсек и вытащил водку воблера, схватив его чисIо может соблазнить неактивную окуня весом граммов Iриста верефлекrорно, рыбу на хватку. А в тихую пого- сом, l\,4He этот нетипичный случай Совсем по-другому нужно про- ду, когда хищница на мелководье крепко врезался в память. водить этот минноу при охоте за постоянно контролирует поверхЛетом, при ловле среди обивпавшей в заторможенное состо- ность воды и мол.,1ентально обра- лия травы и на малых глубинах, яние по каким- lо, известным ей щаеI вниN,lание на всяческие ее Do-RUm является, по моему одной, причинам щуке - тут нуж- возмуцения, шум ное барахта- мнению, одним из лучших щуно работаrь по-другому: наибо- нье воблера практически на ме- чьих SSR-воблеров. Он прост в лее точнодля Iаких случаев под- сте она точно не оставит без вни- обращении и очень стабильно ходит вь ражение (I\,4едленно и мания. ловит хищника. Самь]й маль й печально). особенно часты та Еще хочется отметить боль- разlйер - ]00 мм, более уникие ситуации, когда ловля прохо- шое количество промахов и вы- версальн ый, так как кроме дит в ясную безветренную пого- ходов щуки на приманку, особен- щуки ловит еще и окуня, а .., ду, на маль х глубинах и при BbF но когда рыба не очень активна, модели 1 20 и 140 мм - уже .4F сокой прозрачности воды, В та- Впрочеful, как мы знаем, такова

даем ему сто следует молниеносная ата- выдерживаем

_ Цт ее из укрытия, после чего ча-


ОБ

подготовкА лАгЕря

ОСОБЕННОСТЯХ

ночнои

ловли

кАрпА ОлееПЕВНЕВ

ёл

Отличительной особенностью карповой рыбалки является то, что она ведется круглосуточно, без перерыва на ночь. Зачастую в темное время суток карп клюет гораздо лучше, чем днем, да и вероятность поимки трофейных экземпляров в то время, когда все успокаивается и затихает, значительно возрастает. Поэтому ночная ловля является очень важной частью карповой рыбалки. Вместе с тем, ловля в темноте значительно осложняет даже привычныедействия рыболова, которые при свете дня производятся совершенно автоматически и не вызывают никаких затруднений. Чтобы свести сложности, создаваемые темнотой, к минимуму, к ночной ловле необходимо правильно подготовиться.

Прещде всего, необходимо тщательно продумать маршруты своего перемещения в процессе ночной ловли и обеспечить отсутствие каких-лиоо препятствии на пу ги от палатки к удилищам. от удилищ к месту, с которого вы предполагаете вываживать рыбу, от этого места к карповому мату, от подставки с удилищами к монтажному столику, на котором вы будете менять поводки и насадки...

Это очень важный элемент подготовки к ночной ловле, поскольку адреналин, бурлящий в крови после ночного (паровозаD в сочетании с притупленными после внезапного пробр(цения рефлексами и темнотой, моryт сослужить плохую службу. С очень высокой долей вероятносlи вы просто не заметите препятствия, выбегая из палатки к род-лоду или неся трофей, после долгоЙ борьбы оказавшийся наконец в подсачеке, к карповому мату, что может привести к получению довольно серьезной травмы, поломке дорогостоящих снастей и иным неприятностям, способным безнадежно испортить рыбалку.

Особое внимание следует обратить на та-

кои элемент лагеря, как растяжки палаток и шатра, Желательно, чтобы для них использовался шнур как можно более яркого цвета, а чтобы не

споткнуться о растяжки ночью, к ним желательно прикрепить кусочки светоотражающей само-

чJкопа мастерства


N912 (569) 27 марmа 2014 е

клеющейся пленки, тогда в свете фонарика не подвешиваются в верхней части укрытия на крючзаметить их будет крайне сложно, ках или магнитных креплениях. Очень удобно, Ночью особенно важно, чтобы любое снаря- если такая лампа автоматически включается пожение, которое может потребоваться в процессе сле поклевки и управляется с помощью дистанциловли, находилось в строго определенных ме- онного пульта, С помощью специальных ламп на стах. Во-первых, это поможет вам быстро оты- (прищепках> можно организовать дополнительскать нужную вещьl а во-вторых, избежать поное локальное освещение монтажного столика, ломки

l например,

дорогостоящей

карбоновой

кобры, которая непременно произойдет, если вы наступите на нее в темноте. Поэтому при подготовке к ночной рыбалке убедитесь в том, что подсачек, кобра, ведро с прикормочными бойлами, запасные удилища находятся на своих местах. Приучите себя после использования всегда класть все элементы снаряжения в строго опре-

деленные места,

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЛАГЕРЯ От правильности организации освещения ключевых зон лагеря во многом зависит успех ловли в ночное время, Иногда от своевременности выполнения вами определенных действий зависит. окажется ли заветный трофей на карповом мате или безнаказанно проплывет мимо вашей зоны ловли. Значительно упростить перемещения по территории лагеря в темное время суток можно, расположив в ключевых ее точках и на соединяющих эти точки маршрутах обычные садовые фонарики на солнечных батареях. В садовых отделах строительных супермаркетов наборы таких фонариков стоят копейки. Чтобы облегчить выполнение разнообразных

ИНДИВИДУАЛЬН ЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Одним из важнейших элементов снаряжения

для ночной ловли являются индивидуальные фонарики, позволяющие оставлять руки свободными. Такие приборы крепятся либо непо-

средс] венно на голове с помощью ленточной резинки (налобные фонарики), либо на козырьке бейсболки (с помощью пластиковых зажимов), Модели для бейсболок очень легкие, но в силу того, что за редким исключением питаются от

очень компактных баrарей. работают от одного их комплекта недолго. Кроме того, холодной ночью в бейсболке можно чувствовать себя не вполне комфортно. Налобные фонарики конструктивно бывают

моноблочными и двухблочными, У двухблоч-

ных моделей элементы питания вынесены в отдельный блок, крепящийся на затылке. Ходить в таком фонарике очень удобно, поскольку его вес симметрично распределяется на голове. Но для специфических условий карповой рыбалки они подходят не очень хорошо, Во-первых, при попытке сидя в кресле с высокой спинкой отдействий, производимых внугри укрытия (в палат- кинуть голову назад, блок с батареями неприке или шатре), желательно организовать освеще- ятно давит на затылок, Во-вторых, в ожидании ние внлренней части укрытия. Проще всего сде- поклевки часто приходится спать, не снимая лать это с помощью специальных ламп, которые фонарик. в этом случае блок. закрепленный на


Poa*"on * /30 лучше прикармливать исключительно с помощью таких почти

бесшумных средств, как трубкакобра и роrатка (если использование последней позволяет дистанция ловли). ночью очень сложно вываживать, поскольку практически не видно, куда движется подсечен-

ная рыба. Если днем это лег-

ко контролировать, наблюдая, под каким углом находится леска, то ночью при использова-

нии традиционных лесок это очень затруднительно. Чтобы легко контролировать маневры рыбы в темноте, пользуйтесь в темное время суток лескоЙ флюоресцентноЙ окраски ярко-желтого цвета. Такую леску очень хорошо видно в свете фонарика. Как уже упоминалось выше,

Если вы не привыкли ((спать в соблюдение тишины в профонарике), держите еrо в спе- цессе ночной ловли является циальном органайзере, присте- очень важным фактором, поэгивающемся к раме раскладуш_ тому с закатом солнца следует ки, тогда фонарик всегда будет уменьшить громкость электронПостарайтесь, чтобы фо- под рукой, а вы не наступите на ных сигнализаторов покпевки, а нарик, независимо от его кон- него впопыхах. при наличии пейджера совсем струкции, был удобен в управоткпючить ее. ОСОБЕННОСТИ затылке, мешает спать на спине. Поэтому оптимальным выбором, на мой взгляд, является легкий моноблочный налобный фонарик.

лении - если для того, чтобы ею выключить, нужно многократно нажимать на кнопку, последовательно перебирая различные

режимы его работы, от такой

ночнои ловли

ПРОЦЕССА

Основное достоинство ноч-

ной ловли состоит том, что в 9то время суток карп (особен-

но крупный) кормится более смело, чем днем; часто под(помнит) последний установ- ходит горашо ближе к берегу. ленный режим свечения и его Нередки случаи поимки ночне нужно настраивать после ных трофеев на дистанции всемодели лучще отказаться. Так-

же очень удобно, если фонарик

кащцого включения.

го нескольких десятков метров

ря, зачастую из последних сил предпринимает несколько от-

нужно всеми силами соблtодать тишину и стараться без крайней необходимости не светить на воду фонарями. Для ночной ловли можно заранее подготовить специальную

Карп, завидев свет фона- от уреза воды. Поэтому ночью

чаянных попыток освободиться от крючка, что нередко приводит к сходам у самого подсачека. Во избежание этою на финальной стадии вываживания лучше пользоваться фонарем с красным светом _ тогда карп ведет себя гораздо спокойнее. Особенно удобны фонари, у которых красный свет включается не многократным нажатием кнопки, а механически - с помощью быстро опускаемого свето-

фильтра.

точку, расположенную в перспективном месте прибрежной

зоны (как <своегоD, так и противоположного берега). Прикармливать зону ночной ловли с помощью шумных средств доставки прикормки (шары и ракеты)

следует заранее, чтобы затем не нарушать ночной покой водоема. В темное время суток

irrе"эЁ-,J},.*,э.л"- --,,-

,,

_

,

"*,]


N912 (569) 27 марmа 2014 е

ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА

нАсАдки

Следует иметь ввиду, что пристрастия рыбы моryг кардинально меняться в течение суrок. Отчасти это связано с иэменением

активности пищеварительных

ферментов карпа. В какой-то период сугок более акгивны ферменты, расщепляющие белки. в какой-то - расщепляющие углеводы. Кроме того, мотыль и другие организмы, составляющие

основу естественного рациона карпа, тоже подвержены сугоч-

ным ритмам, что оказывает влияние на питание рыбы. Поэтому насадка, которая прекрасно работала днем, ночью может пол_

ностью утратить свою эффективность. Если это произошло,

попробуйте сменить насадку кардинально противоположной (сладкую

рыбной, и наоборот).

подлинно неизвестно, Возмож-

В общем, ночная ловля может быть очень увлекательиногда происходят исключитель_ цветок работают за счет отраже- ной, и при надлежащем к ней но на плавающие насадки, при- ния ультрафиолетовых или ка- подходе способна доставить поднятые относительно дна во- ких-либо других лучей, но факг немало приятных минут и a доема, особенно на ярко окра- остается фаrгом - яркие насад- радость от обладания тро- . / шенные. Каким обраэом карп ки зачастую являются ключом к ф3Е}""*"*п""о*! _

Кроме того, ночью поклевки

но, бойлы флюоресцентных рас-

различает цвета в темноте до- успеху во время ночной ловли.


{i *,.

-

'r,

сйдорово

тяпко

шý

Mfi

В последующие полчаса абсолютно неловилось. В трехстах метрах выше по течению просматри...Следует отметить, что Северский Донец в вался еще один поворот.Щонца. В ryстой лес идти окрестностях села Сидорово достаточно изви- совсем не хотелось, поэтому этот отрезок пуги я лист и широк. По берегам лес и густои кустар- прошёл по замерзшему мелководью, На повороте ник, у уреза воды заросли тростника с роrозом. вижу две лодки со спиннингистами, Когда одно из Положение спасали лишь закраины и ледок на суденышек проходило мимо, я обратил внимание подступах к реке, но жить иl\,,l осталось от силы на то, что они ловят сплавом, 3а то время, пока эти неделю. Как потом здесь можно было бы ловить рыболовы были в поле видимости, никто из них не с берега, не представляю... стал на якорь, не видел я. чтобы они что-то поймаПрохожу поворот реки и выхожу на точку, где ли, Считаю, что в это время юда такой способ ловполчаса назад ловил Юра. Забрасываю Опе'Uр ли не самый продукгивный, часть перспективных Shad 4" на ушастике ]8 гр. и жду касания дна. Пока точек облавливается вскользь. что Пять ступенекl и начинаетЯма на повороте оказалась достаточно глубощцал, думал, усну. ся подъем на ближнюю бровку, а затем припланка кой, но ответила мне молчанием. Сегодня в ней простукивает широкий, мелководный участок, Всег- никго не живет. Зато на мелководном поливе мою да кахФую точку я стараюсь облавливать разны- приманку снова придержали, Подсекаю и без труми приманками, И этот раз не стал исключением, да подвожу щучку граммов на шестьсот к береry Когда Опе'Uр Shad 4"отработал положенное вре- One'Up Shad висит снар}rки, крючок навылет промя, ставлю 5-дюймовый, окраской под форельку. бил краешек верхней челюсти. Похоже, и в этом Русло молчит, но есть еще вход в яму, которую об- сезоне приманки от Sawamura отлично себя покалавливаю лишь частично. Эх, сюда бы на лодке! жуг. В тотдень я ловил не только этим силиконом. Поклевка произошла неожиданно, метрах Были съедобные твистеры, раки, черви от других в пятнадцати от берега. one'Up Shad, пройдя фирм, но One'Up Shad пока остается лучшим. А бровку, начал продвигаться невдалеке от стены может, просто сработала вера в приманку. высокого тростника. 3десь его и настигла хищВремя за полдень, пора возвращаться. Хоть и ница. Четкого удара не было, будто по приманке незаметно, но оказывается, что забрался я достакто-то чиркнул. Но стоило подсечь, и я ощутил точно далеко. Лишь спустя сорок минл передвисопротивление рыбы. На полпути она попыта- гаясь быстрым шагом, оказался там, откуда начилась за что-то укрыться, сразу почувствовалась нал ловлю. Берега реки цесь открытые, растуг отдополнительная нагрузка на спиннинг. В итоге, дельные деревья да редкая поросль тростника по щуку пришлось подводить к берегу вместе сдо- урезу воды. Ловить удобно. Этот участок Севервольно толстой веткой, вокруг которой обмота- ского Донца абсолютно прямой, но под правым белась плетенка. регом глубокие места чередуются с обширными

ОкончанUе, начало б

по водоёa,rай Украпны п не только


N912 (569) 27 марmа 2014 е

мелководьями. Ни лрибрежные бровки, ни поливы на этот раз не принесли мне поклёвок. Правда, один раз во время подрыва приманки крючокзасек нечто, но это оказался кирпич, привязанный к куску пенопласта. И N4не снова пришлось распуъlвать бороду, потратив на это пятнадцать минуг. По всей видимости, хищник не любит здесь охотиться, или я не подобрал к нему ключик?..

До самого вечера клев рыбы (выключили>. Возможно причина в порывистом восточном ветре, который не прекращался весь день. Хотя, с

другой стороны. будь рыбалка результативной, с множеством поклевок, сходов и поимок, вряд ли я стал бы обращать внимание на атмосферное давление, фазу луны, температуру воды, воздуха и прочие метеоданные.

Солнце уже почти спряталось за вершина-

ми деревьев. Последней точкой, которой я хо-

тел уделить внимание, был мелководный уча-

сток перед двумя камышовыми островками, Мне сразу пришлось уменьшить огрузку приманки до'14 гр., а заодно поставить 5-дюймовый One'Up Shad ядовитой окраски, Такое ре-

шение было связано с надвигающиlиися сумерками, хотя вода в Донце достаточно прозрачна. Даже при максимальном забросе по русловой зоне я мог делать не больше 3-4 ступенек, а за-

130, которь]й с пониманием откликнулся на нашу

просьбуо помощи. Пятнадцать минуrдела, зель) на твердом покрытии.

и

(Га-

ЗАКЛЮЧЕНИ Е Как и предполагалось, щука вела себя по весенним законам. Самыми уловистыми участками оказались глубины от метра до двух с половиной. Близость нерестового периода, аномально теплая зима - это вынудило рыбу покинуть обычные для этого времени года стоянки, обосноваться на мелководьях со всякой рас rительностью и вблизи зарослей тростника. Что касается цветовой гаммы приманок, то здесь мнения разделились - щука с одинаковым успехом ловилась как на ядовитые, темные, так и на естественные цвета. А также фиолет, карамель и болотный. За исключением единственной хищницы, пойманной на глубоко идущий воблер (Орбит 80>, все остальные щуки были взяты на силикон. Лично я к воблерам даже не притронулся - места

незнакомыl

а

обрывать

их

на

корягах

и зато-

пленных деревьях желания не было. Я опросил участников рыбалки и составил список приманок, на которые хищница реагировала. Кроме one'Up Shad от SaWamUra 4-5 дюйма, оттем начиналась бровка укрытая водорослями, личились Predator 3 от Мапп's, 4-дюймовый виплантация которых простиралась до самого бе- брохвостАwаruпа Pontoon 21, Sakura Belly Shad рега, Весь день я использовал монтаж с oTKpbF 4", а также твистеры Bait Breath Curly GruЬ 3,5тым крючком и не потерял ни единой приманки. 4,5" и Gary Yamamoto Single Tail GrчЬ 4", Как виЭто большая редкость, тем более, на незнако- дим, мелкими приманки назвать сложно. мом участке реки. Д сейчас я выну>tlцен был поЭто относится и к грузам, вес которых был от ставить офсетный крючок, 12 до 'l8 гр. В качестве поводка я использовал 3абросе на пятом, когда Опе'Uр Shad вышел cкpyTкyl которая, yBepeнl не сильно повлияла из русла на плато, следует четкая поклевка. на мой результат, а заодно помогла справиться рыба не засеклась. На этой ноте и закончилась с хорошим трофеем. сегодняшняя рыбалка,,Щрузья к этому времени В заключение хочется сказать, что несмотря уже вышли на берег и собирали лодку. на усталость и редкие контакты с рыбой, мы рыТоварищи из Изюма уехали раньще, по телефо- балкой остались довольны. Ведь, в первую очену сказали, что на четверых они поймали двенад- редь, мы выезжаем, чтобы побыть на приро,-. цать щук, одна из которых весила около 3 кг Витя де. а все остальное - приятное дополнение. с Игорем взяли четьiрех щук, Неплохой результат Новый сезон открыт! для конца февраля. Все с рыбой, все довольны. Всем ни хвоста ни чешуи! П,4ыслями я уже бьл дома - приеду, приму дуц, ляryотдыхать... Но эти мечты внезапноугасли. 3а день грунтовую дороry прогрело солнце, её расквасило. По,.lти до самого села Сидорово мы проехали. а вот последний стометровый отрезокдо асфальта форсировать не смогли - там кругой подъем. Наша (Газель) села на оба моста. Не помогли и цепи на колёсах. Провозившись около часа, мы поняли, что без траlсгора тл не обойтись. Нужно идти за подмогой. К этому времени все вокруг погрузилось в темень, и я мрачновато пошугил, что нам придется шесь задержаться до следующих заморозков. На нашесtlастье мы с Игорем довольно быстро отыскали дом с частным автопарком. Огромное спасибо Сергею, так зовуг хозяина Зил

по водоё}rаa,r Украltны п не топько

,]


i /.,",. ,,- ly t- l/ \' У ý -t -,

{

1rа

:

''

окончанче, начало в N911

зА щукои

)"-

-i

t

-

никакой, и клев со льда не лучше (проверено!). Оно и не удивительно - рыбе там просто нечего делать. При таких раскладах наиболее уловистое место по щуке - граница мелководья и течения. Здесь и кислорода в изобилии, и всег-

Наверное, мало кто мыслит выезд на ранневесеннюю реку без намерения поймать щуку. Во многих ситуациях - это вообще хищник номер да есть шанс для хищницы подкараулить стаю один. Март - не исключение, но в том лишь слу- кормовой рыбы, которая двигается в поисках нечае, если щука еще не ушла массово на нерест. рестилищ. Нередко эта самая граница течения Впрочем, замечено, как бы солидарно себя хищ- и спокойной воды проходит именно там, где заница в период нереста не вела, дружно отказьF канчивается лед.

ваясь от приема пищи, все равно какая-то её Наиболее эффективный способ соблазнить часть не будет нереститься, а, следовательно щуку на поклевку - забросить приманку на лед,

должна интересоваться нашими приманками. Случаются годы, когда март становится прекрасным месяцем для ловли щуки. В эту пору хищница накапливает силы для предстоящего продолжения рода и интенсивно кормится. Впро-

а потом аккуратно стащить ее с кромки. На первом падении шансы заработать поклевку максимальные. Такой трюк обычно удается провернуть, когда залив со льдом находится на противоположной стороне реки, и есть возl\4ожность чем, анализируя нынешнюю ситуацию, март туда добросить. Если же залив расположен на 2014 года едва ли можно считать таким. Пусть том же берегу, что и спиннингист, наилучшей щука сейчас не так активна, но она еще клюет, траекторией проводки будет линия вдоль ледятак что при должной сноровке и настойчивости ной кроlики. Впрочем, всецело увлекаться обломожно добиться хорошего результата. вом ледяных закраин неправильно. Если подо В общем, отправляясь в марте за щукой, я обьN- льдом откровенная мель, да еще и N4ного нитчано ориентируюсь на такие перспективные места. тых водорослей, здесь щуку вряд ли встретишь, -

ОБШИРНЫЕ НЕГЛУБОКИЕ ЗАЛИВЫ. РУСЛО И ЕГО КРАЯ ГРАНИЧАЩИЕ С РУСЛОМ Сложно сказать, почему щука выбирае1 каОчень часто в марте мы можем ещё видеть- залось бы, не самые комфортные условия сто-

лед на заливах. Порой там даже сидят любители приключений, ведь лед сейчас практически

янки в это время, но практика показывает, что во многих ситуациях русло и его края - наибо-

lUкола ,ttacтepcтBa


N912 (569) 27 марmа 2014

лее уловистые места. возможно, в марте русловая часть реки являе lся главной Mal истралью для передвижения стай подлещика и плотвы к их нерестилищам, а это всегда) словно магни_ том, притягивает на щуку. Я давно заметил, что чем прозрачнее ранней весной вода, тем выше вероятность встретить щуку на русле, а не в заливе или возле стены камыша, Несмотря на то, что ловля посередине реки

обычно предполагает применение тяжелых

z

ния - одно из первых [4ест, где можно рассчиты-

вать на щучью поклевку. Что примечательно, в отличие от окуня, щука здесь не требует чрезмерных пауз в проводке и четкой подачи приманки прямо под нос, Нередко зубастая совер-

шает довольно дальний бросок (такое часто видно просто глазами) или подплывает к приманке с расстояния в несколько метров. Это явно свидетельствует о том, что щука голодна и агрес_ сивна. В связи с этим одной из очевидных тактик является та, когда спиннингист без особой привязки к урезу камыша или краю водорослей де-

джиг-головок и довольно агрессивную провод_ ку, начало весны - исключение из этого правила. В марте, на мой взгляд, русло следует облав- лает проводки вдоль берега относительно легливать мало тоaо, что некрупными приманками, кими приманками. Расчет на активную щуку, катак еще и джиги применять такие, которые, каза- раулящую лобычу либо где-нибудь в засаде у лось бы, совершенно несовместимы с конкрет- берега, либо находящуюся в свободном поиске. ной глубиной и течением. Долгое время я не fulог

соединить, на первь й взгляд, совершенно несовместимые вещи: легкую джигу, приличную глу_ бину и заметное течение, Но позже понял: если легкую джигу русловое течение несет, как щепку по дну, а на тяжелую совершенно нет поклевок, Iо l!1ожно делать проводки по течению, лрименяя небольшую джигу, Такой себе (UpstreamD ранней весной, по щуке это сила! По-настоящему я в это поверил в 2011 году, когда в марте на Северском Донце проходил чемпионат Харьковской области. Клевало слабо, и пришлось немало

потрудитьсяl

чтобы

в

разобраться

ситуации.

Доверившись технике (Uрstrеаm)), мы уверенно

ОКУНЕВЫЕ УЧАСТКИ Нередко стоит одновременно ориентироваться и на окуня, и на щуку, Ранней весной эIо до-

вольно эффективно. С одной стороны, места

стоянки этих хищников часто совпадают, с друIой - приманки (и даже проводки) сходные, Замечено, что в тех местах, где мы рассчитываем поймать окуня (такие места названы выше), почти всеtда можно встретить и щуку, А вот обратное менее вероятно - далеко не все щучьи точки населены окунем.

Что касается характерных проводок при лов-

ле мартовской щуки, то я охарактеризовал бы на щуках выиграли тот турнир, Впоследствии эта их как копппромисс между плавностью анимаманера ловли (забросы против, а проводка по ции и максимальным темпом ловли, Нужная течению) на русле и его краях регулярно прино- грань - весьма гонкая штука, вель с одной cloсила свои плоды. Одно иэ основных условий - роны наша задача - не совершать излишне резвода лолжна быть не слишком муlной,

ких движений, а с другой - обловить как можно

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ

большую акваторию, Сказанное справедливо

Иногда п,4не кажется, что какими бы условия ловли на реке ни были и в какое бы время спиннингист ни отправился рыбачить, береговая ли-

восты, Возможно, щука в живой рыбешке видит

как дпя воблеров, так и для джиговых приманок, Если говорить о силиконе, то в эту пору, как по

мне, более уловистыми являются именно виброх-

-*t\

,'.;,r5 il )'. :a'|

".ý.,-+i'Т Lж**


ции, когда мы ловим у берега. Достаточно часто именно твичинг некрупными воблерами приносит злые и реryлярные поклевки щуки там, где джиг молчит и кажется, что хищника здесь просто нет. Причины некоторого преимущества (не всег-

да, конечно!) воблеров-минноу перед силико-

ном я вижу в следующем: воблер (особенно суспендер) на проводке практически всегда можно остановить, и на паузе тот достаточно долго будет оставаться интересным для щуки объектом; воблер гораздо более заметен в условиях,

гораздо большую пищевую ценность, чем в каком-либо беспозвоночном или насекомом, а может, просто хвостовая часть виброхвоста сильнее колеблется и с более дальнего расстояния привлекает щуку, нежели аккуратная работа хвоста твистера или слага. И еще, размер щучьей приlианки в это время очень важен - он должен быть минимален. Отправляясь на рыбалку в мар]е, я пытаюсь избавиться от наработанных стереотипов относительно размера приманок для ловли щуки. Если речь идет о виброхвостах, то размер 2 дюйма часто оказывается оптимальным, Cpedu Moux любuмцев в классе вчброхвосmов

значаmся: Опе Up Shad Sawamura, Fishunter

Mikado, Swing lmpact Keitech. Cpeou mвчсmеров u uM поOобньtх Mou фаворчmы: Curly Grub, SL-Remlx Bugsy Bait Breath, G-Iail Safurn Relns, Инmересны в эmо время по щуке (u по окуню

mоже) mакже счлuконовь!е paKu, cpeOu Komopbtx

когда видимость под водой оставляет желать лучшего; при ловле у берега минноу одновременно и хорошо собирает активного хищника, и пассивную рыбу интересует; вариантов анимации с минноу гораздо больше. Возможно, несколько странным выглядит то обстоятельство, что щука перед нерестом предпочитает мелкий силикон, но тут же реагирует и

на минноу вполне взрослых размеров. Иными словами, на силикон размером с Balisong 100 щука вряд ли обратит внимание, а вот на минноу - запросто, То ли восприятие и реакция у хищницы на воблеры и силикон существенно разная, то ли не успевае] зубастая в мутной воде определить размер добычи, но факг остается факгом - в марте щука охотно атакует воблеры длиной 10 см и более, а вот силикон подавай ей мелкий - максимум 7-8 см. Модели минноу, которые однозначно следует отметить: Ечеrgrееп SUреr Sledge SP и Side Step,l17П Deps Balisong 100SP и '100П o.S.P Аsurа 925 SP, Vagabond Pirarucu. Я ничего не сказал о ловле судака, поскольку более-менее надежной статистикои ловли его в марте на реке не располагаю, Клыкастый, кстати, в начале весны на водоемах с течением довольно активен и его со счетов списывать никак нельэя. Но это, конечно, на тех реках, где

начболее уdачньtмч я счumаю Rush Craw ч Bys СrаW Bait Breath, ВаЬу Drаgоп Jackall, Ну, есmесmвенно, u слаеч paHHeu весной способны по-насmояч.4ему пробуdчmь аппеmчm 0аже у самых прчвереOлчвь!х зубасmых. Лччно я больше всеео 0оверяю Fish Tail u FiSh Tail Shad Bait Breath, Tsunekichi Worm Tsunekichi. его много. Абсолютно неправильно говорить о ловле щуки Напоследок могу лишь пожелать не сда- ,/,, ранней весной, не упомянув о воблерах, Именно ваться и не отказываться от ранневесенних . i геометрия минноу сейчас наиболее эффекгивна выездов на рыбалку со спиннингом - иногда zJ и, главным образом, это проявляется в той сиryа- они получаются чрЬзвычайно успеш"о,ЙЙ. С.Ц,,

lлкола иастерства


ом Длексанdр ОryЛЬЧДНСКИЙ

й

Ночь. ЖутковаТо-гнетуlцая тиtлина, Только из ближайчrей деревни доносился редкий с_обачий лай. В природе встречается такой вид тишины, которую не иначе, как зловеu{ей, назвать нельзя. Как правило, такое случается перед непогодой, 3амолкают птицы и лягуцrки, непонятно куда деваются надоедливые насекомые, перестают lllypllJaтb и забиваются в свои норы вездесуlцие зверьки, даже вётви деревьев, наряду с прибрежным ТростникоМ и камыlлом, перестают чJевелиться, затаивllJись в ожидании надвигаюlлегоСя ненастья. А ставшая вдруг неподвижной темная поверхность воды вызывает просто-таки свяlценный ужас, в такие моменты обостряются все органы чувств, появляется некое внутреннее напряжение. Сна нет. Выхожу из маtлины, разжигаю газовую горелку и ставлю воду...

.,

.'-

,n,

,*Ё.,",:' ':]l]:

,

1__ -ы

,

_,:,;i

,

li':' 1]:

,)

,,+


т,l

..аi :;. .;

С-противоположного бере- живка не тронута, да я особо

га к реке вплотную подобрал-

ся дубовый лес. Вековые деревья гордо и величественно раскинули свои моryчие ветви над самой рекой, отчего вода под ними становилась совсем

черной и ещё больше удручающей. Из-поддеревьев, что стояли на самом краю обрывистого

берега, река когда-то вымыла и те обрушились в воду, и сейчас в этих завалах нашла

твердь,

для себя укрытие рыба. А когдато в глубокой древности в таких

местах поселялись водяные и русалки, Нынче от былого ае-

личия некогда судоходной реки и будоражащего воображение своей таинственностью перво-

бытного леса остались лишь

отtолоски. ,Щавно уже не живут в нем ни эльфы, ни лешие, ни

и

не надеялся, что кто-то на неё накинется. Нравился сам про-

наглую морду кота, усевщегося на капоте-

бросив первую снасть, вторую даже не стал трогать - а что там могло за это время измениться. Уселся как можно удобней в раскладном кресле и поtрузился в медитативные размышления, вдыхая смешанные аро_ маты речной мяты, по всей видимости, растущей где-то неподалеку, преющих листьев и уже начавшей сохнуть травы. Вода закипела, я заварил чай, и пока он настаивался, снова предался думам. Всматриваюсь в ночное небо, пока ещё безоблачное, а потому звездное, пытаясь предугадать, какой же сюр-

я вслух, -,Що ближайшей де-

цесс возни со снастями. за-

приз приготовила природа. Эхо грозовых раскатов, доносящее_ прочие эфемерные создания. ся откуда-то издалека, становиУшли в небытие старые ле- лось все сильнее,,. генды и преданы забвению неИз полусонного состоя н ия когда могучие языческие боги. меня вывел удар, Отчетливый, Но откуда-то из самой глубины хорошо различимый удар по авсвоего подсознания я смутно томобилю, Я, вроде, не иэ пуулавливал остатки того перво- гливых - не раз в одиночку прибытного трепета перед силами ходилось ночевать на берегу, в природы, которым были напол- том числе и здесь. И в засадах нены души наших предков... сидеть во время службы, но все Пока

греется

водаl

прове-

- Откуда ты тут! - удивляюсь

ревни километра три-четыре, не меньше, да и вообще, что за фамильярности...

Кот спрыгнул с машины и, не проронив ни звука, растворился в темноте,,.

А из темноты. только со сIо-

роны реки, донесся уже знакомый мне громкий бульк. Именно бульк, а не всплеск, наподобие сазаньего. Как раэ на этом месте ещё в позапрошлом году, когда гроза застигла меня на воде, метрах в ста от себя я ви-

дел несколько выворотов на поверхность воды очень крупной

рыбы, сопровождавш ихся характерным бульком. В прошлом

году все повторилось, здесь

опять кто-то выворачивался, и опять перед грозой. Совпадения прямо-таки мистические. это был сом. Что именно за-

ставляет его подниматься на поверхность в канун ненастья, мне неизвестно, Есть мнение, что при стремительном паде-

нии атмосферного давления равно от неожиданности вну- снижается количество раство-

ряю одну из двух заброшен- три что-то передернулось, На- ренного ных снастей с выползком. на- щупываю в кармане фонарик и бенно

Зг

в

воде

кислородаJ

осо-

в её нижних слоях, что и

моя любовь п страсть рыбалка


вынущцает сомов подниматься в верхний, более насыщенный воздухом слой. Я и не сторонник эгои теории, ни её противник. но с точки зрения такой логики, перед грозой вообще все рыоы должны подниматься на поверхность, чего, в общем-то, не лроисходит. Внезапный порыв вегра просиrнализировал о тоl\4. что циклон пришел. Зашумели и за-

N912 (569) 27 марmа 2014 е

балку на день-два меня особо не пугала, скорее, даже наобо-

рот, вносила в заурядный вы_

езд приключенческий элемент. Немного смущал малый запас питьевой воды, но его можно было пополнить, сходив в бли-

жайшую деревню по реке на лодке. Куда более важным для меня ьыло то, насколько силь-

но после ливня помугнеет вода, и как в такой воде поведет себя

трещали своиl\4и пересохшими рыба? Несколько шумных и BbF ветвями деревья. повинуясь ве- зывающе ярких приманок для тру, прижался к воде камыш, по предполагаемых условий ловповерхности которой застучали ли меня в арсенале найдется. у первые, тяжелые, вначале ред- вот только оценит ли их Dыбакие, но постоянно нарастающие Завтрашний день ýас"rакапли. И вот уже самый насто- вит по местам, а "се сейчас нужящий ливень отвесной стеной но попытаться хотя бы уснуть обрушился на землю. Молнии на несколько часов. что очень то и дело выхватывали из ноч- долго не получалось, В те миной тьмы причудливые картин- нуты, когда сознание ненадолки, похожие на детские фан- го отключалось, из подсознания тазии, рождавшиеся во время наружу выползали яркие кошчтения фантастических рома- марные сны и полностью овнов. А мощные и затяжные гро- ладевали моим Мне разумом. мовые раскаты буквально раз- снилось, что из леса, из камыламывали небо. Волна за вол- ша, из темной глубины речной ной ливень то немного затихал, появлялись невероятного вида то с новым остервенением уда- твари. Вначале было страшно, рял своими крупными каплями а потом я понимал, что это всепо крыше и стеклам моей ма- го лишь сон, очень долго и безшины, Резкие порывы ломали успешно пытался проснуться, ветви, отчего те или падали на и когда это удавалось, потуземлю или, удерживаемые ко- сторонние чудища ещё долго рой, раскачивались под нати- стояли перед глазами, не жеском ветра. И мне вдруг поду- лая убираться восвояси. Промалось, что некогда могучие Ьущдаясь окончательно, я проведьмы и колдуны воскресли должал лежать в некоем оцеи вернулись из небытия, чтобы устроить всю эту чертовую куролесь...

Томительное ожидание конца непогоды сбило время с его

привычного хода, и оно ста-

ло замедляться. Я все )+!qал, а гроза не заканчивалась. Земля уже вдоволь насытилась и перестала впитывать влаry отчего на ловерхности стали появляться и разрастаться в размерах лужи, а к реке со всех сто-

рон устремились мчтные Dv-

чьи. Стало no""T"o,-

дjiе

"rо пряесли дождь закончиться мо сеичас, дорога даже к ве-

черу завтрашнего дня не высохнет. Перспекгива продлить ры-

aroя

любовь

tI

страсть

пенении. поражаясь, как вообще в моем мозrу могут возникать такие фантастические образы. Потом смотрел на часы, ещё более удивлялся тому, что с момента, когда последнии раз сверял время, прошло всего лишь пятнадцать минут, оценивал обстановку (за бортом). переворачивался на другои оок, и снова пытался чсн\ггь. Сколько себя ломню, ни разу на

рыбалке не удавалось заснуть глуооким полноценным сном,,.

Стало светать. flождя не

было. Где-то высоко в небе о чем-то передразнивались жаворонки. Ещё выше над ними

были тучи, но уже не опасные.

Вслед за жаворонками в одночасье оживились и лесные птицы, наперебой рассказы-

вая друг друry свои радостные песни о том, что ненастье чшло. Река дышала туманом и излучала жизнь. Приятный освежающий ветер, словно извиняясь

за свое вчерашнее безобра-

зие, несильными дуновениями встряхивал с деревьев остатки влаги. Я взбодрился крепким чаем и в предчувствии хорошей рыбалки вышел на воду. Вокруб

кроме меня - ни единой души. Ещё находясь под впечатлением мистических ночных переживаний, которые растормо-. шили дущу, я прислушивался к тому нечто, что всегда куда-то уползает, как только лытаешь-


u /<0

осознать все происходящее, загнать в привычные рамки понимания и научного обоснования, и тем самым найти самоуспокоение. Я как моц лротивился всяким попыткам оскорбленного ума навести порядок в моей душе и мыслях. Сейчас мне казалось, что я в самом центре некой Вселенной, где

все

и

прекрасно

гармонично,

Боясь

потрево-

в щуке оказывается ровно два килограмма, Бывало, что чувство рыбы пропадало и пропадало надолrо, И рыбалки становились пресными, безвкусными и сильно трудовыми, Уловы были, и временами неплохие, но не было в этих уловах ни везенья, ни тревожащей душу рыбацкой удачи. Начинались

самобичевания

на

предмет

тогоl

зачем

жить и нарушить эту гармонию, я не заводил мо- показал уловистую приманку или сдал секретную тор и шел на веслах, И даже неуклюжие хлюпа- точку, Рыболовы суеверны по своей суrи, И никго нья весел не нарушали сию гармонию и вписы- и никогда не сможет убедить меня в обратном... вались в этот великий прашник бытия. Запищал эхолот Громко и неприятно. На экраВо всем сплетении нахлынувших на меня та- не появилась длинная цепочка смотрящих друг инственных чувств только одно я узнал. У меня другу в хвост символов крупных рыб. Это был для неrо даже собственное определение было, он, Я отошел метров надесять и, не бросая якохотя и весьма приблизительное - чувство рыбы. ря, швырнул туда приманку. На втором забросе Это то, мгновенно сошедшее озарение, которое последовал смазанный удар, Я подсек - он деркаким-то непостижимым образом предсказыва- нулся, поначалу несильно. но с ка)t(цой секундой ет или хорошую рыбалку, или из множества при- сопротивление все увеличивалось. И вот он разманок указывает именно на одну единственную, вернул меня в лодке и, увлекая за собой, пошел которая сеrодня сработает, или же во время пол- вдоль бровки. Спиннинг изгибался и отрабатыного отсутствия клева задерживает на воде до вал все свои характеристики, фрикцион трещал темноты и дарит одну-единственную поклевку практически без остановок. Работая на пределе трофейной рыбы. Поклевку, которая потом запо- мощности снасти, я никак не мог оторвать его от минается на всю жизнь. Это то, что отличает на- дна. Так продолжалось минут десять, потом он стоящего рыболова от случайных людей, обыва- начал уставать. Я снова оказался в привычной телей или туристов. Это то, что нельзя ни купить, для себя роли ведущего, а не ведомого, и стал ни изучить в виде науки, ни подсмотреть или от- наматывать обратно утраченные метры шнура. нять

у

других.

Эти

интуитивные

предчувствия

иноrда пугают своей невероятной точностью, Сколько раз 1а<е так бывало - бросаешь якорь, делаешь первый заброс, и как бы мимолетом проноситься мысль о судаке, и тл же на первом за-

бросе в совершенно не свойственном месте

ло-

вишь

ме-

судака.

Никогда

ни

до,

ни

после

с

этого

Сом

в

очередной

раз

и

развернулся

на

этот

разl

неожиданно для меня, пошел к берегу, пытаясь найти спасение под плавающим островом из водорослей. Но какое спасение можно найти в этих мягких, совсем неопасных для шнура серо-зе-

леных растениях. Ещё несколько ослабленных рывковl

и

все

!{оя

закончилось,

. .

любовь п страсть рыбаака


N912 (569) 27 марmа 2014

?

не имел, что кому-то противостоит - он просто

жил свое жизнью, Это я задался целью его выследить и поймать. Вся рыболовная мудрость

мира была на моей стороне, а на его - только

'.'1_: -: ,'

;'_,]

,] , _

_

,,* -i+5:: =_,_.,,,..,,,.],.

.,,

,'.

.: - ,,'.;,_. . _.,, :.; '.]] ,: ,. _,., . :i. ].. ' * .. _'-..,-!.- "- 'l.*" .- ;'_ -]': ,.i-_ ,:__.._,

_:.

--

_-

.. ' . , , _ ,

jl::

_

- ":, :

::.j ,'

,

,:

:,,.-.,:,;::

" Ещё одна ночь..С,ой

,

раз эа'р'азоЙ пыrалея сорааТься с веревки, привязанной к вбитому колу. Какцая такая попытка сопровощqалась громким

всплеском, и заставляла меня невольно вздрагивать. Я вылез из машины, включил налобныЙ фонарик, подкатил штанины и полез в воду, нашупывая веревку. Поймал себя на мысли, что такие проверки, это лишь плохо завуалированное желание в очередной раз потешить свое самолюбие, Потянул на себя, сом поддался, совсем не сопротивляясь, Иэ воды на меня смотрели его маленькие темные глаза, Из воды на меня смотрела безысходность. В этом многолетнем противостоянии он проиграл. Точнее, он и понятия

жизнь, Жизнь, которую я собираюсь отнять, l\i]He вдруг захотелось его отпустить. Это было одно из проявлений того быстрого и тайного озарения. Я чувствовал еrо остро и ярко. Нет, даже не просто отпустить, а отвезти куда подальше от этого злополучного места, что бы нашел для себя новое укрытие и уже больше никогда не встречался ни с кем из людей. Повинуясь нахлынувшему на меня сиюминутному чувству, я спрятал в машину валяющийся в округе свой рыболовный скарб, подкачал стравливаюший баллон на лодке, срезал веревку с колышка и привязал её к лодке. Оттолкнулся от берега, и, сделав несколько усилиЙ на весла, остановился. раздираемый нарастающим чувством внутреннего конфликта и своей малодушной нерешительностью... Ещё один день. Сегqдня я был героем, Домашние искренне радовались и на перебой пошравляли меня с уловом. Кто-то полез в стопку рыболовных журналов, искать рецепты, как приготовить сома, Пришли соседи и ешё какие-то незнакомые мне люди, чтобы посмотреть на диковинную в наших краях рыбу. Что-то спрашивали, я отвечал все больше невпопад. От длительного недосыпания мысли пугались, а эмоции истощились. Проехав в багажнике более ста километров, сом ещё жил. Не

помещаясь на всю свою длину, он

в полу

скру- л

ченном состоянии лениво шевелил жабрами в тазике с колодезной водой. В нем всё ещё искрилась жизнь... пока что искрилась... ds ,

j

нА ]А3Ету <РыБАчокD и журнАл (рыЕолов п ' выписАть

,

журнАл

<Рыболов пРоФиD стр,206, подписноЙ инде(G 95321

НАШИ ИЗДАНИЯ IЙОЖНО

ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ УКРАИНЫ В

до 10.го числА ТЕКУlЛЕГО МЕСЯЦА И

УЖЕ СО СЛЕДУЮЩЕГО

ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ

(РыБАЧок) И/ИлИ С

(РыБолоВ пРоФИ)

ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

ГАЗЕтА (РыБАчок):

143 грн,20 коп. / 8 мес., 107 грн, 40 коп, / б мес., 53 грн, 70 коп. / 3 мес.

<<Рыболов пРоФи>:

110 грн.80 коп. / 8 мес., 83 грн. 10 коп. / б мес., 41 грн. 55 коп. / З мес,


ToBAPbl почтои tl,

Уважаемые заказчики! Сделать заказ можнопотел,: (068) 6022862, понедельник 1,

воБлЕр KAMATSU PoWER

BUG 28S

Вкусы:

дотвращающей самосброс, ро_ лик с мёханизмом антизакручиЦена:27 грн, вания, KaTytjJKa обладает плавным ходом и хорошей баланси Цена:27 грн, ровкой ротора, исключающей ви

- пятница, с9,00до 10,

18,00

АттрАктАнт l!,lEGAMlx

Жrцкость с химическим и биолом Отличная имитация цикады, (код m64140] ческим сосгавом для примеlения Впрочем, наша рыба принимает Тутти фр),.l .и рыбы. Используется, как пропитего за майского ){ука. Особо ак- (код m641402) ка для насадок, Жидкость соqдает туален в апреле мае июне, ког- 4, БлЕснА MEPPS BUG брации при работе и имеет плав- вокруг насадки ароматное облако да язь и голавль лакомятся вы Оригинальная блесна с лепест- ную и точную реryлировку основ_ из масел, KoтopoexopolJo распро ком особоЙ формы, вращение ко- ного фрикциона и бейтраннера. летевчJими хуками, страняется в воде, Объем:50мл, Размер: 2,8 см, Вес|4 гр. Мед- торого для рыбы похоже на бие_ Саrр ХТ GT5000 Вкусы: ние крь л ьев крупньп жуков на по_ Вес: 450 гр плотва верхности воды, Эти блесны соз- лесоемкость: 0,з5мм/200м (код m641001) Цена:12 грн, 24 (код m640101) Цена:45 грн, даны специально для рьб, соби_ Код m640501 Цена:329 грн, Лещ (код m641002) Цена. 12 грн, 27 (код rп640102) Цена]45 грн. раюцих насекомых с поверхносги Саrр ХТ GT6000 голавля и красноперки, 28 (код m64010З) Цена:45 грн. - язяl Од Вес: 460 гр (код m641003) Цена: ]2 грн, нако окунь и щука тоже не пропу- лесоемхость: 0,з5мм/270м 2. мЕгАстик IиЕGАмlх Фидер Натуральная ароматная добавка сгят м имо эту приманку, Вес:8 гр. Код m640502 Цена:З41 грн, (код m641004) Цена: 12 грн, к прикормке. Имеет связуюцие свойства. Добавляется в смесь для склеивания частиц lйожет использоваться самостоятель но как насадка. Для этогодобавьте к содержимому пакета водь и

хорошо раэомните, В результате вы получите ароматную мастыр-

Вес:200 гр, Вкусь: ку,

)

7,

В ue (код m641З01) Цена:27 грн.

нАкомАрник EoS

Панама с противомоскитной сет_ Black коЙ защитит Вас от назойливьlх (код m641З02)Цена: 27 грн. насекомь х на рыбалке. 5. кАтушкА Код Цена: 28 грн, FlSHlNG RolWoNDER в2Fм 8, воБлЕр

m640801

KAMATSU REAL HOBBER ка начального уровня, Подойдет Имитация кузнечика, которая длялюбого спиннинга] а так же в должна соблазнять голавлей Недорогая спиннинговя Kaтyt!-

качестве катушки для болонского удилица, Передний фрикцион. 2 (код m642201) Цена:10 грн, подшипника. Передатоlное отноUJение 5,1:1. |кодm6422О2) Цена: 10 грн, Wonder в2Fм 2000 F Вес: 2З5 гр. з. плАстилин IиEGAMlx Специально разработанная при_ Лесоемкость] 0,20мм/270м

I

форированнаяшпуля.

ry

Сверх_ прочнь й облегченный карбопла_ стовый корпус. Дужка пустоте_ лая, с усиленной пр}rl(иной, пре-

m641005)

Цена: ]2 грн,

(кодm641006)

Цена: 12 грн,

m641007)

Цена: 12 грн,

m641008)

Цена: 12 грн,

m641009)

Цена: 12 грн,

m641010)

Цена: 12 грн,

(код

Сливки (код

Малина (код

Карп

при первом же обороте KaTyUJ_ (код ки! УспеЙте купить к новому ры_ боловному сезону| (код Размер: З,7 см, Вес: 2 гр, Заглубле_ ние:0,5-1 м. Медленно тонущий, З0 (код З,1 (код

п1641701) Цена:49 m641702) Цена: 49

грн. грн,

кормка для ловли всех видов Код m640601 Цена:98 грн, 9, воздушноЕ тЕсто рыб с использованием (метод- Wопdёr в2Fм з000 F ньх> кормушек и (прукин, раз Вес: 250 гр. cUKK рUFFl Шарики из плавающего теста, личноЙ конструкции. Прикормоч- Лесоемкость: 0,25мм/220м ная смесь полностью готова кис_ Код m640601 Цена: 103 грн, которые так полюбились нашей пользованию и не требуетдопол- 6, кАтушкА рыбе, Можно использовать как нительною увлажнения, Блаюда_ FlsHtNG RolcARP хт самостоятельную насадку, или ря высокой клейкости, прикорм- Fishing RolсARPxT мощная и подсаживать к натуральной нака долгое время остается в кор- надежная в работе KaTyUJKa с бей- садке, чтобы приподнять крючок мушке и сохраняет свои привле- траннером, предназначенная для наддном, Используются в поплакательньЕ своЙства. в смеси вы- ловrlи крупной рыбы, Передаточ вочноЙ и донной ловле, Произсокое содержание растительных ное число 4,7:1, б шариковых и '] бёлков, углеводов и аминокислот, роликовый подUJипник, Мгно- Размер П,4iп (6 мм) что полохитёльно сказывается на венный стопор обратного хода. Вкусы: привлечении крупных рыб в точ- Сверхлегкая алюминиевая пер_ куловли, Имеет лриятный аромат и насыщенный цвет, Весa 900 гр, Свежее лоступлениеj

Опарыш

Цена:

щ

(код m641901) 18 грн. Мёд (код m641902)Цена] 18 грн,

скопекс (код

m64190З)

Цена: 18 грн,

11.

кон сЕ рвировАн ны

нАсАдки

Е

Готовые к насаживанию зерна кукурузь и пUJеницы, сдобавлением ароматизатора и аттрактанта, Удобная баночка с чекой, Объем: 25 р,, как раз на одну рь балку, Не известно, какой секретный компо_ нент производитель добавляет в рецептуру приrотовления зерен, но это очень уловистая насадка! Кукуруза, Вкусы:

Клубника

(код

m641801)

Цена:7 грн,

m641802)

Цена:7 грн,

Тутти-Фрутти (код

Пшеница Вкусы: (код

m64180З)

Цена:7 грн.

(код

п164]80а)

Цена:7 грн,

I


."ЕЁ,

ишка 2014 года!

катушек 0т ТМ '.tlSнlNG R(ll"

' Серия карпOвых

{

Газета Рыбачок № 12-2014 — манная болтушка для начинающих поплавочников  
Газета Рыбачок № 12-2014 — манная болтушка для начинающих поплавочников  

Газета Рыбачок № 12-2014 — манная болтушка для начинающих поплавочников http://1riba.com/ http://1riba.com/biblioteka http://1riba.com/bib...

Advertisement