Page 1

เรื่อง....สมุนไพรเพื่อความงามสําหรับผิวหนา รายวิชา 568 301 Health Information

เสนอ ภก.อ.วรวุฒิ ออนเอี่ยม สมาชิกในกลุม 1. นศภ. กษมพร ปทุมรังสรรค รหัสนักศึกษา 08530008 2. นศภ.เจนาลิน เย็นสบาย รหัสนักศึกษา 08530029 3. นศภ.ณัชชา ชูชินปราการ รหัสนักศึกษา 08530096


สมุนไพรเพื่อความงามสําหรับผิวหนา ใบหนา คือ ดานแรกที่เปนเสนหดึงดูดใจ ของผูพบเห็นแตหลายๆคนกําลังประสบปญหาผิวหนาไมเรียบสวยเพราะเม็ดสิวและรอย แหงกรานดวยจุดดางดําของกระและฝา จนตอ งเสียเงินทองมากมาย เพื่อเขาสถานเสริม ความงามหรือหาซื้อยามารักษาจึงอยากแนะนําใหใชสมุนไพรพืชผักและผลไมที่มีอยู ทั่วไป แตมีคุณประโยชนมากมายทั้งวิตามิน แรธาตุและสารบํารุงผิวธรรมชาติที่ชวยดูแล ผิวพรรณใหชุมชื้นผองใสออนไวอยูเสมอ


วานหางจระเข (Aloe indica Royle)

คุณคาของวานหางจระเขมีมากมาย นอกจากใชรักษาโรคแลว ยังใชบํารุงผิว บํารุงเสนผมไดดวย ปจจุบัน จะเห็นไดวา มีแชมพูสระผม และ เครื่องสําอางหลายอยาง ที่ใชวานหางจระเขเปนสวนประกอบ และกําลังเปนที่นิยมของคนทั่วไป เนื่องจากวานหางจระเข มีคุณสมบัติสามารถชวยให กระบวนการเมตะโบลิซึม ทํางานไดเปนปกติ ลดการติดเชื้อ สลายพิษของเชื้อโรค กระตุนการเกิดใหม ของเนื้อเยื่อสวนที่ชํารุด ฉะนั้น วานหางจระเข จึงถูกนํามาใช เพื่อบํารุงผิวพรรณ ผูที่ใชวานหางจระเขบํารุงผิวพรรณอยูเปนประจํา จะรูสึกไดชัดวา วานหางจระเขมีสวนชวย ใหผิวพรรณผุดผอง สด ชื่น มีน้ํามีนวล และยังสามารถขจัดสิว และลบรอยจุดดางดําไดดวย การใชวานหางจระเข เพื่อบํารุงผิว โดยปอกเปลือกออก ใชแตเมือกวุนสีขาวใส ที่อยูภายใน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการแพ กอนใชควร ตรวจสอบวา ตนเองจะเกิดอาการแพหรือไม โดยใชน้ําที่ไดจากวุนสีขาว ของวานหางจระเข ทาตรงบริเวณโคนหู แลวทิ้งไวสักครู ถาเกิดการระคาย เคืองเปนผื่นแดง แสดงวาไมแพ ไมเหมาะที่จะใชกับผิวหนาอีกตอไป ถาไมมีอาการแพ ก็สามารถใชไดตลอด แตบางคนก็จะเห็นผลไดเหมือนกัน เมื่อ ใชวานหางจระเขทาบริเวณหัวสิว จะทําใหหัวสิวแหงเร็ว นอกจากนี้ วานหางจระเขยังสามารถลดความแหงกราน และลดความมันของผิวหนาได โดยคนที่มีผิวมัน ก็จะชวยใหลดความมัน คนที่มีผิวหนาแหง ก็ยังรักษาความชุมชื่นของผิวไวได สรรพคุณ บํารุงผิว ปองกันฝา ลบรอยจุดดางดํา รักษาสิว สวนผสม วานหางจระเข วิธีทํา เลือก ใบจากตนวานหางจระเขที่มีอายุ 1 ปขึ้นไป โดยเลือกใบลางสุดซึ่งจะอวบโต มีวุนมาก นํามาแชน้ําเพื่อลางยางเหลืองๆ ออกใหหมด(ยาง เหลืองมีฤทธิ์ระคายเคืองผิว ทําใหแสบรอน เปนผื่นแดง) จากนั้นปอกเปลือกออก แลวเอาวุนที่ไดลางน้ําใหสะอาดอีกทีหนึ่ง นําวุนไปปนหรือใชมือ ขยํา ก็จะไดเจลวาน หางจระเข การใชวานหางจระเขสดไดผลดีกวาผลิตภัณฑ แปรรูป ซึ่งจะมีปญหาการคงตัวเมื่อถูกความรอน วิธีใช ลางหนาใหสะอาด เช็ดหนาใหแหง แลวใชเจลพอกทั่วใบหนายกเวนรอบดวงตาและรอบปาก ทิ้งไวประมาณ 20 นาที จึงลางออก สูตรนี้เหมาะ สําหรับคนผิวมันสําหรับคนผิวแหง ไมควรใชวานหางจระเขเดี่ยว ๆ ควรเติมน้ํามันมะกอกกับไขแดง ตีใหเขากัน แลวจึงพอกหนา ทิ้งไวประมาณ 20 นาที แลวจึงลางออกดวยน้ําสะอาดหมายเหตุ ไมควรใชวานหางจระเขกับสิวหัวหนอง เพราะฟลมจากวานจะทําใหสิวหายชา


แตงกวา (Cucumis sativas Linn.)

จะมีวิตามินสูง ในผลแตงกวายังมีเอ็นไซม cryssin ซึ่งชวยยอยโปรตีนได เอ็นไซมชนิดนี้ จะชวยยอยผิวหนังที่หยาบกราน ใหหลุดออกไป เพื่อใหผิวใหมที่ออนนุม เกิดขึ้นมาแทนที่ บางคนใชแตงกวาสด ผาเปนชิ้นบางๆ วางบนใบหนาที่ลางสะอาด แทนน้ําแตงกวา ปจจุบัน มีน้ําแตงกวา ผสมในเครื่องสําอาง เชน ครีมลางหนา ครีมทาตัว เพื่อชวยใหผิวไมหยาบกราน และชวยสมานผิว แตงกวาเปนสมุนไพร ที่หางาย มีประโยชน ราคา ถูก ใชติดตอกับเปนประจํา จะทําใหสวนสดชื่น มีน้ํามีนวล สรรพคุณ : สมานผิว ลบรอยเหี่ยวยน สวนผสม แตงกวา 1 ผล ไขขาวจากไขไก 1 ฟอง น้ํามะนาว 1 ชอนชา วิธีทํา ปอก เปลือกแตงกวาลางน้ําใหสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ นําไปปนใหละเอียด เติมไขขาวและน้ํามะนาวปนจนเปนเนื้อเดียวกัน จะไดครีมพอก หนาแตงกวา วิธีใช ลาง หนาใหสะอาด เช็ดใหแหง ใชครีมแตงกวาพอกใหทั่วหนา ยกเวนรอบปากและดวงตา ทิ้งไว 20 นาทีลางออกดวยน้ําสะอาด สูตรนี้เหมาะ กับคนผิวมัน สําหรับคนผิวแหง ใหนําแตงกวาไปตุนจนเละแลวกรองเอาเฉพาะน้ํามาทาหนา ทิ้งไว 15 นาที ลางออกดวยน้ําสะอาด


ขมิ้นชัน (Curcuma Longa Linn.)

ในขมิ้น จะมีสาร Curcumin และมีน้ํามันหอมระเหย ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะ ขมิ้นมีฤทธิ์ยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา หลายชนิด ใชทาผิวที่มีผดผื่นคัน ผงขมิ้นใชทาตัว เพื่อใหมีสีเหลืองทอง ใชบํารุงผิว และชวยฆาเชื้อ ที่ทําใหเกิดโรคผิวหนังบางชนิด ไดอีกดวย ขมิ้นสด : บํารุงผิวหนาผุดผองสดใสออนวัย และชวยใหสิวยุบเร็ว สูตรผสม ขมิน้ สด (เล็กนอย) ดินสอพอง 2-3 เม็ด มะนาว 1 ผล วิธีผสม นําขมิ้นสดมาลางน้ําใหสะอาดหั่น เปนชิ้นเล็กๆ ปนรวมกับดินสอพองและมะนาว จนละเอียดรวมเปนเนื้อเดียวกัน จะไดเนื้อครีมขนและ เหนียวใชสําหรับนํามาพอกกับหนาที่สะอาดแลวกอนเขานอน โดยพอกทิ้งไวประมาณ 15-20 นาที จึงลางออกดวยน้ําสะอาด จะรูสึกผิวหนาสด ชื่นและเตงตึงขึ้นดวย ทําเปนประจําสัปดาหละ 3 - 4 ครั้งภายในเวลาไมถึงเดือนจะสังเกตเห็นวาผิวหนาดูดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ก็จะเห็นความ เปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตไดมะนาว จะทําใหผิวนวลเนียนขึ้นสามารถสัมผัสได และเมื่อผสมรวมกันกับผักแวน ก็จะยิ่งทําใหผิวหนาดูดีขึ้นอยาง เห็นไดชัด


กลวยน้ําวา

ในบรรดาความหลากหลายของสายพันธุ กลวยที่มีอยูในเมืองเรา ไมวาจะเปนกลวยหอมทอง กลวยหอมเขียว กลวยไข กลวยหักมุก กลวย เล็บมือนาง กลวยนาก และกลวยน้ําไท คงไมมีกลวยชนิดไหนที่คนไทยเราจะนิยมบริโภคมาเปนอันดับหนึ่ง เทากับกลวยน้ําวา ซึ่งทิ้งหางอันดับสอง แบบไมเห็นฝุนเพราะนอกจากกลวยน้ําวาจะมีราคาไมแพง หูฉี่เหมือนกลวยหอมแลว ยังหาซื้อไดงาย ไมยุงยาก ไปเดินตลาดที่ไหนก็มีขายกันเกรอ เทาที่รูกลวยน้ําวาของเรานั้นเปนยอดของผลไมชนิดหนึ่ง ซึ่งแทบจะหาที่ติไมไดเลย นอกจากจะซื้องายขายถูกแลว ยังมีรสหวานพอเหมาะ พอดี กินงาย แปรรูปไดสารพัด ผลมีคุณคาทางโภชนาการสูง ไมวาจะทําดิบ ทําสุก หยวกก็กินดี ปลีก็กินอรอย แถมพวงติดมาดวยความเปนสมุนไพร ที่ใชประโยชนไดอีกตั้งมากมาย พูดไดเต็มปากเต็มคําวา “คุณคาคับผล” จริงๆ และเพื่อใหเห็นความดีของกลวยน้ําวาอยางชัดๆ ตอนนี้จึงขอกลาวเฉพาะดานสารอาหารที่เปนประโยชนตอมนุษยเราโดยตรงวายอด เยีย่ ม อยางไร สวนประโยชนทางออมที่เกี่ยวกับการใชเปนยารักษาโรคหรือการเจ็บปวยนั้นจะ กลาวถึงอีกครั้งในโอกาสตอไปก็แลวกัน ในสวนของผลไมวาจะกินแบบสุก – ดิบอยางไรก็ใหพลังงาน (แคลอรี) โปรตีน ไขมัน (ต่ํา) วิตามินบี1 บี2 และไนอาซินปริมาณเทากันเปะ แตถากินผลดิบจะมีภาษาเหนือกวาผลสุกๆในสวนของเบตาแคโรทีน วิตามินซี และฟอสฟอรัสที่คอนขางชัดเจน ใครที่ชอบกินปลีกลวยก็จงดีใจเถอะ เพราะมากดวยแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินซี แถมยังมีเบตาแคโรทีนติดมาในปริมาณมากดวย สวน หยวกที่กินอรอยนั้นก็โดดเดนตรงที่ใหวิตามินบี2 สูงสุด กลวยน้ําวาสุก : บํารุงผิวนุมเนียนออนวัย สวนผสม

1. กลวยน้ําวาสุก 1 ผล 2. น้ําผึ้งแท 1 ชอนแกง

วิธีทํา

ใหใชกลวยน้ําวาสุก 1 ผลกับน้ําผึ้งแท 1 ชอนแกง ปนรวมกันใหเปนเนื้อครีมขน

วิธีใช

ใหทาครีมใหทั่วผิวหนา (เวนรอบดวงตาและปาก) ทิ้งไวประมาณ 15-20 นาที ลางออกดวยน้ําอุนทําประจําจะชวยใหผิวหนานุมเนียน


หัวไขเทา (Raphanus sativus Linn)

ไช เทา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Raphanus sativus Linn.อยูในวงศ Crutiferae เปนสมุนไพรที่มีอยูในตํารายาจีน (หรือ แมแตของฝรั่งก็ใชสมุนไพรตระกูลเดียวกันในสรรพคุณเชนนี้สมุนไพรที่ วาคือ Horseradish) โดยแนะนําใหคนวัยทองนําหัวไชเทาดิบมาหั่น ซอยเปนเสนฝอยกิน วันละประมาณ 2 ชอนโตะ หรือมื้อละ 1 ชอนโตะ วันละ 2 ครั้ง (ถารูสึกมีกลิ่นฉุนอาจรับประทานรวมกับน้ําผึ้ง) โดยเชื่อวาจะทําใหผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล ดูเปลงปลั่งเหมือนคนหนุมสาว ทั้งยังเชื่อวาหัวไชเทาชวยกําจัดพิษ สามารถชวยใหปสสาวะใส ไมขุน ชวยชําระลางผนังกระเพาะอาหารและลําไส ชวยยอย และชวยทําใหหายใจโลงขึ้นที่สําคัญคือเจาหัวไชเทานี่มีสารโปรวิตามินเอ ที่จะ เปลี่ยนเปนวิตามินเออยูสูงมาก หัวไชเทาจึงเปนแหลงวิตามินเอที่หางายและราคาถูก หัวไชเทาเปนอาหารที่ดีมาก ตําราจีนกลาววาไชเทามีสรรพคุณในการกระจายสิ่งหมักหมมในรางกาย ละลายเสมหะ แกพิษ ลดความดัน ขยายหลอดลมและหลอดเลือด จึงควรเปนอาหารที่อยูในเมนูของคนที่ปวยเปนโรคหวัด ไอเสียงแหบแหง ทองขึ้นเนื่องจากอาหารไมยอย คออักเสบ เรื้อรัง ตํารับยามีดังนี้ นําหัวไชเทาสดมาคั้นน้ําแลวเติมน้ําขิง เติมน้ําตาลทรายขาวพอหวาน ตมใหเดือดแลวจิบบอยๆ หรือนําหัวไชเทามาหั่นเปน ชิ้นเล็กๆ ตมน้ําดื่มแกกระหาย รวมทั้งสามารถนําหัวไชเทาสดมาตําใหแหลก คั้นเอาแตน้ํา เติมน้ําตาลทรายพอหวานรับประทานหรือ นําไชเทาหนึ่ง หัวมาลางใหสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใสไวในขวดแกว โรยน้ําตาล 2-3 ชอนโตะ ปดฝาทิ้งไวหนึ่งคืน รินน้ํารับประทานเปนประจํา เหมาะกับคนที่ เปนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไอมีเสมหะ ไอหอบ การทําเมนูอาหารบํารุงสุขภาพดวยตัวเองจากสมุนไพรที่เรารูจักเปนอยางดี รูแนๆ วาไมเปนพิษเปนภัย เปนสิ่งที่คุมกวาการไป ตะเกียกตะกายหาสมุนไพรที่เราไมรูจัก ไมเคยเห็น เชื่อตามนักวิชาการที่บางทีก็ครึ่งๆ กลางๆ ในความรู ไมรูทั้งแผนโบราณและแผนใหม ทําใหสังคม สับสนอลเวงไปหมด สวนผสม

1.หัวไชเทา

1 หัว(ขนาดเล็ก)

2.น้ํามะนาวสด

1 ชอนแกง


วิธีทํา

ใชหัวไชเทาลางน้ําใหสะอาด ทําการปอกเปลือก แลวหั่นบางๆ นําไปปนใหพอละเอียด ใสน้ํามะนาวประมาณ 1 ชอนแกงปนรวมกันอีก

ครั้ง วิธีใช

ให ทาทั่วผิวหนา (ยกเวนรอบดวงตาและปาก) ทิ้งไวประมาณ 10-15 นาที แลวจึงลางออกดวยน้ําสะอาด ทําเปนประจําจะชวยลดฝา และกระใหสีจางลง


ทุเรียน

ทุเรียน สวนผสม

: ลดปญหาสิวสาว 1.เนื้อทุเรียนสุกพอหาม(สุกไมมาก) 2.ดินสอพอง

วิธีทํา ใชเนื้อทุเรียนสุกพอหาม หรือจะเปนเนื้อทุเรียนดิบ หั่นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 3-5 ชอนแกง (หรือกะเอาพอประมาณ) ปนรวมกับดินสอพอง 1/4 ชอนแกง ปนใหเปนเนื้อเนียนขน วิธีใช

ใชทาทั่วผิวหนา (เวนรอบดวงตาและปาก) หรือบริเวณที่เปนสิว ทิ้งไวประมาณ 10-15 นาที ลางออกดวยน้ําสะอาด (ธาตุกํามะถัน ในทุเรียนจะชวยใหเม็ดสิวแหงเร็วได)


ใบบัวบก: ลดรอยตีนกา

ชื่อสามัญ : Asiatic Pennywort ชื่อวิทยาศาสตร : Centella asiatica (Linn.) Urban. วงศ : UMBELLIFERAE รสและสรรพคุณยาไทย ขอมูลทางวิทยาศาสตร ลดอาการอักเสบ

กลิ่นหอม รสขมเล็กนอย แกออนเพลีย เมื่อยลา แกรอนใน แกโรคความดันโลหิตสูง สารที่สําคัญที่ไดจากใบบัวบกคือ มีฤทธิ์ในการสมานแผล ทําใหแผลหายเร็ว มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรีย ฆาเชื้อราและ

สูตรใบบัวบกลดรอยตีนกา สวนผสม

1. ใบบัวบก 2. น้ําตมสุก

วิธีทํา ใชใบบัวบกสดๆ ลางใหสะอาด หั่นฝอยประมาณ 1/2 ถวย เติมน้ําตมสุกนิดหนอย นําไปปนใหเปนน้ําขนๆ กรองเอาแตน้ํา


มะขามเปยก (Tamarindus indica Linn)

มะขามเปยกมีประวัติการใชมายาวนาน ชวยชําระสิ่งสกปรกจากผิวหนัง เพราะฤทธิ์ที่เปนกรดออนๆ ในมะขาม จะชวยขจัดสิ่งสกปรกจาก ผิวหนังไดดี ปจจุบัน ไดมีหญิงไทยจํานวนมาก ใชมะขามเปยกผสมน้ําอุน และนมสดใหเขากันดี พอกบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณที่เปนรอยดาน เชน ตาตุม ขอศอก ฝามือ ที่มีรอยกรานดํา และบริเวณรักแร ขาหนีบ เพื่อใหผิวหนังที่เปนรอยดําจางลง ทําใหผิวขาวนุมนวลขึ้น และนมสดจะชวย บํารุงผิว ใหนุมได สรรพคุณ

บํารุงผิว ลบรอยเหี่ยวยน ตีนกา

สวนผสม

มะขามเปยก 1 กํามือ นมสดรสจืด 3 ชอนโตะ น้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ

วิธีทํา มะขามเปยกแกะเม็ดเอารกออกแลวลางน้ํา ใหสะอาดผสมกับนมแลวขยําใหเขากัน กรองดวยผาขาวบางหรือกระชอนตาละเอียด เติมน้ําผึ้ง คนใหเขากันก็จะไดครีมมะขามเปยก ใสภาชนะมีฝาปดเก็บไวในตูเย็น วิธีใช ลางหนาดวยน้ําสะอาด ทาครีมมะขามเปยกทิ้งไว 10 นาที ลางดวยน้ําสะอาด สูตรขางตนนี้เหมาะกับคนผิวมัน ถาคนผิวแหงใหลด มะขามเปยก เพิ่มปริมาณนมสดกับน้ําผึ้งใหมากขึ้น สูตรผสม

มะขามเปยก 1 กอน ดินสอพอง (2-3 เม็ด)

วิธีผสม นํามะขามเปยกและดินสอพองมาขยี้รวมจน ละเอียดรวมเปนเนื้อเดียวกัน จะไดเนื้อครีมขนและเหนียว ใชสําหรับนํามาพอกกับหนาที่สะอาด แลวกอนเขานอนโดยพอกทิ้งไวประมาณ 15-20 นาที จึงลางออกดวยน้ําสะอาด จะรูสึกผิวหนาสดชื่น และเตงตึงขึ้นดวยสูตรผสมนี้เปนที่รูจักกันดี ทั่วไป สามารถนํามาขัดพอกผิวหลังจากอาบน้ําทุกครั้งและทิ้งไวประมาณ 10 นาทีจึงลางออกดวยน้ําสะอาด และไมตองฟอกสบูตามก็ไดทําเปน ประจําสัปดาหละ 3-4 ครั้งภายในเวลาไมถึงเดือนจะสังเกตเห็นวาผิวหนาดูดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตได


มะนาว

มะนาว : ลดสีเขมของกระบนใบหนา สูตรผสม

ดินสอพอง 4-5 เม็ด มะนาว 2 ซีก

วิธีผสม นําดินสอพองผสมกับน้ํามะนาวขยี้รวมกัน หากขนเกินไป ใหเติมมะนาวลงไปอีกนิด เมื่อผสมเขาเปนเนื้อเดียวกันแลวจะไดเนื้อครีมขนและ เหนียว ใชสําหรับนํามาพอกหนาที่สะอาดแลว กอนเขานอนพอกทิ้งไวประมาณ 15-20 นาที จึงลางออกดวยน้ําสะอาด จะรูสึกผิวหนานวลเนียน ทําเปนประจําสัปดาหละ 3-4 ครั้ง ภายในเวลาไมถึงเดือน จะสังเกตเห็นวาผิวหนาดูดีขึ้นอยางเห็นไดชัด และเมื่อทําไดประมาณ 3 เดือนแลวก็ใหทํา ตอไป เพียงสัปดาหละ 1-2 ครั้งก็พอ เพื่อเปนการรักษาความงามของผิวหนา ใหคงอยูตลอดไป


มะมวง

มะมวงสุก : แกปญหาฝาและสิว สวนผสม 1. มะมวงสุก 2.น้ํามะนาว 3.ดินสอพอง วิธีทํา

วิธีใช

1 1/2 1/4

ผล ชอนแกง ชอนแกง

ใชเนื้อมะมวงสุก 1 ผล น้ํามะนาว 1/2 ชอนแกง ปนรวมกับดินสอพอง 1/4 ชอนแกง ปนจนเหลวขน

ให ทาทั่วผิวหนา(เวนรอบดวงตาและปาก) ทาทิ้งไวประมาณ 15 นาที แลวคอยลางออกดวยน้ําสะอาด จะชวยแกปญหาสิว ฝาและผิวหนาจะ ขาว เนียนออนกวาวัย


เอกสารอางอิง 1. http://www.thaigoodview.com/node/89326 2. http://www.youtube.com/watch?v=64MK6xBNkPs 3. http://www.youtube.com/watch?v=jSLQ9f9k9D4

สมุนไพรเพื่อความงามสำหรับผิวหน้า  
สมุนไพรเพื่อความงามสำหรับผิวหน้า  

สมุนไพรใกล้ตัวที่ดูแลใบหน้า