Page 1

19 ΥΡΟΝΙΑ ‘ΜΤΗ΢Ι΢’

ΦΓ΢ΣΙΒΑΛ ΠΑΙΔΓΙΑ΢ ΔΗΜΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΓΛΑ

Δεηείηαη Ψεύηεξ Δ. Ψαζά Τα ηέζζενα πόδηα ημο ηναπεδημύ Ζ.Ηαμπακέιιε Τμ Πακεγύνη Δ. Ηεπασδε Ο Θάκαηόξ ζμο, ε Δςή μμο Α.Σαθειιάνημο Ε Πηκαθμζήθε ηςκ ειηζίςκ Κ.Τζηθόνμο «Πενί ηςκ Γάμςκ» μμκόπναθηα Γ. Σμονή, Ι.Ακκίκμο, Η.Ιμονζειά Ο Άιιμξ Αιέλακδνμξ Ι. Θομπενάθε Τμ Φηκηακάθη Π. Χόνκ Ε Τειεηή Π. Ιάηεζη Τα δέκηνα πεζαίκμοκ όνζηα Αι. Ηαζόκα Ο θμκ Δεμεηνάθεξ Δ. Ψαζά Ε θόνε ημο πακημπώιμο Α. Βιάπμο Ο ζάκαημξ ημο Πενηθιέμοξ Δ. Ημνμμειά 2007 -2008 Αγγέια Γ.Σεβαζηίθμγιμο 2008 -2009 Ε ιεηημονγία θάης απ’ηεκ Αθνόπμιε Κ. Βνεηηάθμο 2010 - 2011 Γκηειώξ Ακαλημπνεπέξ !..... Β. Ηαηζηθμκμύνε 2011 - 2012 Ε μπμοπάνα. Τμ δίθακκμ. Ιμκόπναθηα Η. Ιμονζειά 2012 - 2013 Πενηδηαβαίκμκηαξ ηε ζθεκή ημο “ζεάηνμο…” …Αγγίδμκηαξ ηεκ ροπή ημο Ηςκ/κμο Π. Ηαβάθε μέζα από ηεκ θανδηά, ηεκ ροπή, ηε ζθέρε θαη ηα βηώμαηά μαξ 2013 - 2014 Έκαξ άιιμξ θόζμμξ είκαη εθηθηόξ

4ξ ΓΓΝΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ΢

1995 – 1996 1996 – 1997 1997 – 1998 1998 – 1999 1999 – 2000 2000 –2001 2001 – 2002 2002 –2003 2003 –2004 2004 –2005 2005 -2006 2006 -2007

• Η οαπάςσαςη οεπιλαμβάμει ατσξςφέδια ιςσξπία με διαλόγξτρ σψμ μαθησώμ: Ηλιάδξτ Αμαςσαςίαρ, Δπάγα Δέςοξιμαρ και Παμαγιώσαρ Σξτολικιώση. • Δπαμασξοξίηςη βαςιςμέμη ςε κείμεμα αοό σημ «Αμαυξπά ςσξ Γκπέκξ» σξτ Ν. Καζαμσζάκη. • Δπαμασξοξίηςη σξτ οξιήμασξρ σηρ Κ. Γώγξτ «Θα’πθει καιπόρ». • Ακξύγξμται επί σκημήπ: • Εμόρ λεοσξύ ςιγή (Ν. Φπιςσιαμόοξτλξρ, Μ. Φασζιδάκηρ) • Κάοξσε θα’πθξτμ (Λ. Παοαδόοξτλξρ, Γ. Θεξδψπάκηρ) • Αμ θα μοξπξύςα (Πτν Λαν)

ΘΓΑΣΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ‘ΜΤΗ΢Ι΢’ “Έμαρ άλλξρ κόςμξρ είμαι ευικσόρ”

“Πώρ νεκίμηςε σξ σανίδι….» Οι αγωμίες, οι προβληματισμοί, οι αμαζητήσεις, το δικαίωμα στ’ όμειρο, η αμάγκη για αποδοχή, έκφραση, επικοιμωμία, συμαίσθηση, δημιουργία, για αμάταση του εαυτού μας, για μια βαθύτερη καταμόηση τωμ γύρω μας, για εμεργοποίηση, συμειδητοποίηση ότι όλοι είμαστε φτιαγμέμοι από θέατρο: «ό,τι παρουσιάζουμε επί σκημής είμαι ό,τι ζούμε στη ζωή, ό,τι χτίζουμε με τα χέρια μας” δείχμουμ πως Σξ μα είςαι οξλίσηρ δεμ ςημαίμει όσι ζειρ ςε μια κξιμψμία, ςημαίμει όσι σημ αλλάζειρ…..

14 Μαΐου 2014, 20:00 Κέντρο Πολιτισμού ΧΡΗ΢ΣΟ΢ Σ΢ΑΚΙΡΗ΢


ΔΙΑΝΟΜΗ Γιαγκούδη Νικολέηα

Μασροσδή Παναγιώηα

Γιοσβάνης Δημήηρης

Πιζηοθίδης Κώζηας

Δράγα Δέζποινα

Σιάπκα Αναζηαζία

Εμμανοσηλίδης Δημήηρης

Σκαρλάηοσ Σοθία

Εμμανοσηλίδοσ Χαρά

Τζακίρη Εσγενία

Ηλιάδοσ Αναζηαζία

Τζαλίκη Σηέλλα

Καϊμαζίδοσ Μαρία Κοσηζοσκά Δέζποινα Λογγινίδης Χάρης

Τζόγκα Αναζηαζία Τζιμερίκα Σηέλλα

Μξρσική παίζξρμ ζωμταμά: • Βμγηαηδήξ Δακηήι (ζαλόθςκμ) • Χαηδεθςκζηακηίκμο Έθε (θηζάνα) • Σθανιάημο Σμθία (ηναγμύδη) Ακξύγξμται επί σκημήπ: • Γκόξ ιεπημύ ζηγή (Κ.Χνηζηηακόπμοιμξ, Ι.Χαηδηδάθεξ) • Ηάπμηε ζα’ νζμοκ (Θ.Παπαδόπμοιμξ, Γ.Θεμδςνάθεξ) • Ακ ζα μπμνμύζα (Πολ Θαλ) ΢ύλληψη - Δοαματξρογική επενεογασία – ΢κημξθεσία Γηακκμύια (Άκκα) Τζαναμπμοιίδμο (Ημηκςκημιόγμξ) Κξστξύμια Γοαγγειία Παπασςάκκμο (Φηιόιμγμξ) Γηακκμύια (Άκκα) Τζαναμπμοιίδμο Κατασκερή σκημικξύ Παπαδόπμοιμξ Χνήζημξ (Ιαζεμαηηθόξ)

ΘΓΑΣΡΙΚΟ ΓΡΓΑ΢ΣΗΡΙ - ΟΜΑΔΑ ‘ΜΤΗ΢Ι΢’

“Σξ σανίδι μαρ” ςε λίγερ λένειρ…. • Να αλλάνξτμε όσι γίμεσαι και δε μαρ απέςει! • Οι άμθπψοξι δεμ μξιάζξμσαι για σξτρ ςτμαμθπώοξτρ σξτρ…. • Να ναμαβπξύμε σημ αμθπψοιά μαρ.

• Εκυπάςαμε ση υαμσαςία μαρ. • ΢τμαιςθαμθήκαμε, ςτμεπγαςσήκαμε, δημιξτπγήςαμε…. • Ήσαμ οπψσόστοξ, οαπαςτπθήκαμε και αυήςαμε σξτρ εατσξύρ μαρ μα μοξτμ ςσξτρ πόλξτρ…. • Ωπαίξ, ετφάπιςσξ, διαςκεδαςσικό, υαμσαςία αλλά και οπαγμασικόσησα… • Μάθαμε οψρ είμαι μα τοάπφξτμ κξιμξί ςσόφξι, και μέςα αοό σιρ διαυψμίερ, αμσιθέςειρ, ςτγκπξύςειρ· δημιξτπγήςαμε, ςεβόμεμξι σιρ αοόχειρ σψμ άλλψμ μελώμ σηρ ξμάδαρ: ΠΡΩΣΟΓΝΩΡΟ! Η ΓΟΗΣΕΙΑ ΣΗ΢ ΟΜΑΔΙΚΟΣΗΣΑ΢… • Εταιςθησξοξιηθήκαμε για κξιμψμικά ζησήμασα (βία – αμεπγία – οείμα – πασςιςμόρ), αμσιληυθήκαμε ση μέφπι σώπα αοάθειά μαρ και είοαμε :

«Δεμ μοξπεί ξ άμθπψοξρ μα μικήςει σιρ κακξμξιπιέρ και σιρ ασέλειέρ σξτ; Μοξπεί!! Νσπξοή μα δέφξμαι οαθησικά όσι μξτ’δψκε η υύςη… ΘΑ ΢ΗΚΩ΢Ω ΚΕΥΑΛΙ!!!» •Οι μαθησέρ σηρ ξμάδαρ «Μύηςιρ» •Σςαπαμοξτλίδξτ Άμμα


ξ 4 Γεμικό Λύκειξ ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ΢

ΘΓΑΣΡΙΚΟ ΓΡΓΑ΢ΣΗΡΙ - ΟΜΑΔΑ ‘ΜΤΗ΢Ι΢’

Θεατρο 2014  
Θεατρο 2014  
Advertisement