Page 1


С О В Р Е МЕ Н Н О С Т Ь

МЫП Р ИДЕ Р ЖИВ А Е МС ЯС О В Р Е МЕ Н Н О Г ОП О ДХ О ДА В Е ДЕ Н ИЯБ ИЗ Н Е С АВ ОВ С Е ХЕ Г ОА С П Е К Т А Х : МЫС Т А В ИМИН Т Е Р Е С ЫК Л ИЕ Н Т АН АП Е Р В О ЕМЕ С Т О С О З ДА Е МН О В ЫЙС Т А Н ДА Р ТП О Т Р Е Б Л Е Н ИЯУ С Л У Г А В Т О С Е Р В ИС А , П Р Е ДО С Т А В Л Я ЯВ ЫС О К О ЕК А Ч Е С Т В О С Е Р В ИС АИК О МФО Р Т А ; МЫП Р ИМЕ Н Я Е МТ О Л Ь К ОС О В Р Е МЕ Н Н ЫЕТ Е Х Н О Л О Г ИИ ДИА Г Н О С Т ИК ИИР Е МО Н Т А ; МЫИС П О Л Ь З У Е МС А МО ЕВ ЫС О К О Т Е Х Н О Л О Г ИЧ Н О ЕИ К А Ч Е С Т В Е Н Н О ЕО Б О Р У Д О В А Н И Е .

О Т К Р ЫТ О С Т Ь МЫЦ Е Н ИМДО В Е Р ИЕН А ШИХК Л ИЕ Н Т О ВИО Т В Е Ч А Е М ИМТ Е МЖЕ . МЫВ С Е Г ДАО Т К Р ЫТ ЫКДИА Л О Г УС К Л ИЕ Н Т О М, П О Т О МУЧ Т ОТ О Л Ь К ОТ А КМЫСК А ЖДЫМ ДН Е МС Т А Н О В ИМС ЯЛ У Ч ШЕ . МЫЧ Е С Т Н ЫИН ИК О Г ДАН Е  Р А З В О ДИМК Л ИЕ Н Т А . ДЛ ЯН А СВ А ЖН Ы ДО Л Г О С Р О Ч Н ЫЕО Т Н О ШЕ Н ИЯ , АН ЕК Р А Т К О С Р О Ч Н А Я В ЫГ О ДА .

Н А Д Е ЖН О С Т Ь А В Т О МО Б ИЛ ЬЭ Т ОП О Т Е Н Ц ИА Л Ь Н ЫЙИС Т О Ч Н ИК П О В ЫШЕ Н Н О ЙО П А С Н О С Т ИК А КДЛ ЯВ О ДИТ Е Л ЯИЕ Г О П А С С А ЖИР О В , Т А КИДЛ ЯО К Р У ЖА ЮЩИХЕ Г ОЛ ЮДЕ Й. МЫН Е С Е МО Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т ЬЗ АБ Е З О П А С Н О С Т Ь Н А ШИХК Л ИЕ Н Т О В . ИП О Э Т О МУО К А З ЫВ А Е МТ О Л Ь К ОН А ДЕ ЖН ЫЕУ С Л У Г И, С ИС П О Л Ь З О В А Н ИЕ МК А Ч Е С Т В Е Н Н ЫХЗ А П А С Н ЫХЧ А С Т Е Й ИК О МП Л Е К Т У ЮЩИХ , Ч Т ОГ А Р А Н Т ИР У Е ТН А ДЕ ЖН О С Т ЬИ Б Е З О П А С Н О С Т ЬЭ К С П Л У А Т А Ц ИИА В Т О МО Б ИЛ Я .

О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь МЫЦ Е Н ИМВ Р Е МЯС В О ИХК Л ИЕ Н Т О В . П О Э Т О МУС Т А Р А Е МС ЯС ДЕ Л А Т ЬО Б С Л У ЖИВ А Н ИЕ А В Т О МО Б ИЛ Е ЙМА К С ИМА Л Ь Н ОБ ЫС Т Р ЫМН АВ С Е Х Э Т А П А Х , Н А Ч ИН А ЯО ТО П Е Р А Т ИВ Н О ЙП Р ИЕ МК ИИ ДИА Г Н О С Т ИК ИН Е ИС П Р А В Н О С Т Е ЙДОР Е МО Н Т А .


ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА FI TSERVI CE ФРАНЧАЙЗИНГ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅÁÐÅÍÄÀ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅÂÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅÂÑÎÖÈÀËÜÍÛÕÑÅÒßÕ ÐÅÊËÀÌÀÍÀÒÂ ÐÅÊËÀÌÀÍÀÐÀÄÈÎ ÏÐÎÌÎÀÊÖÈÈÍÀÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ Ã ÎÐÎÄÑÊÎÃ ÎÌÀÑØÒ ÀÁÀ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ÏÎÂÛØÅÍÈÅËÎßËÜÍÎÑÒÈ ÊËÈÅÍÒΠÂÛÑÎÊÎÅÊÀ×ÅÑÒÂÎÑÅÐÂÈÑÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÑÊÈÄÎÊÈ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕÏÐÈÂÈËÅÃÈÉ ÏÎÄÀÐÊÈÈÁÎÍÓÑÛ ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÐÅÃÓ ËßÐÍÛÉÊÎÍÒ ÀÊÒÑÊËÈÅÍÒ ÀÌÈ

ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÅÊËÈÅÍÒΠÊÎÍÒÅÊÑÒÍÀßÐÅÊËÀÌÀ ÁÀÍÍÅÐÍÀßÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀÂ2ÃÈÑ ÀÊÖÈÈÈÑÏÅÖ. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ËÈÔËÅÒÈÍÃ


FIT SERVICE