Page 1

Priekšvēlēšanu programma

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Liepāja – radoša, inovatīva, latviska, droša, ģimenei draudzīga, labi pārvaldīta, ērta pilsēta, Kurzemes attīstības centrs.

Darbavietas un izaugsme

Sadarbībā ar valdību izstrādāsim plānu investīciju piesaistei, jaunu dar-bavietu radīšanai, pilsētas inovatīvai attīstībai. Attīstīsim biznesa un tehnoloģis-kos inkubatorus, industriālās teritorijas ar infrastruktūru un pamatpakalpojumiem, kur izvietoties jauniem uzņēmumiem pēc inkubācijas perioda. Veicināsim uzņēmējdarbību, kas balstīta uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Izveidosim publisku SEZ rezervēto un brīvo teritoriju digitālu karti, investoru piesaistei.

Ģimene – mūsu galvenā vērtība

Nodrošināsim vietu bērnu dārzā katram bērnam. Piešķirsim bērna piedzimšanas vienreizējo pabalstu 1000 lati, sākot ar trešo bērnu – 2000 latu. Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli ģimenēm ar bērniem par vienīgo mājokli, atkarībā no bērnu skaita. Nodrošināsim mūsdienīgu medicīnas aprīkojumu Reģionālās slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai. Liepāja kā vadošais veselības aprūpes centrs Kurzemē.

Latviska Liepāja

Pašvaldības bērnudārzos pāriesim uz apmācību tikai latviešu valodā. Veicināsim un finansiāli atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību darbu. Kultūra un sports vienos

sabiedrību. Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām. Sniegsim materiālu atbalstu politiski represētajiem un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Atbalstīsim jaunsardzes kustību, veicināsim jaunatnes patriotisko audzināšanu.

Kultūras un tūrisma centrs

Ar plašo, inovatīvo un dažādo kultūras piedāvājumu piesaistīsim gan kurzemniekus, gan ārvalstu tūristus. Liepājā ir daudzfunkcionāla koncertzāle, restaurētas Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeles, mazā zāle teātrim, plašs amatniecības un folkloras centrs. Veicināsim pilsētas simfoniskā orķestra attīstību. Saglabāsim pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši koka arhitektūru. Inventarizēsim, saglabāsim un atgriezīsim pilsētas vidē vēsturisko bruģi. Ierīkosim mūsdienīgu kempingu jūras tuvumā. Piesaistīsim finansējumu Jūrniecības muzeja celtniecībai.

Tiesiska, caurspīdīga pašvaldība

Atbalstīsim referendumus pilsētai svarīgos jautājumos. Panāksim pašvaldības iestāžu, tai piederošo kapitālsabiedrību finanšu caurskatāmību. Nodrošināsim komiteju un domes sēžu translāciju, pārcelsim tās uz plašākām telpām. Pašvaldības pakalpojumus

padarīsim maksimāli pieejamus e-vidē, vienkāršosim birokrātisko sistēmu. Ieviesīsim ekonomiski pamatotu, uz izaugsmi motivētu, no sasniegtajiem rezultātiem atkarīgu atalgojumu un prēmēšanas sistēmu. Nodrošināsim piemaksas vidējam medicīniskajam personālam, bērnu dārzu pedagogiem un skolotājiem. Darbinieku rotācija un pieņemšana darbā tikai atklāta konkursa kārtībā samazinās korupciju pašvaldībā.

Mazāki rēķini, turīgāki iedzīvotāji

Izmantojot publisko un privāto finansējumu, atbilstoši enerģētikas un energoefektivitātes plānam, īstenosim daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas programmu, panākot katrā ēkā vismaz 60% enerģijas ietaupījumu, pamatā izmantojot Latvijā ražotus materiālus un radot papildu darbavietas. Atcelsim SIA „Liepājas enerģija” monopolstāvokli, veicināsim šķeldas izmantošanu siltuma ražošanā. Dzīvokļu īpašniekiem nodrošināsim iespēju norēķināties tieši ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Pilsēta, kurā ērti pārvietoties

Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām pagarināsim veloceliņus līdz Bernātiem un Grobiņai. Veidosim jaunas gājēju ielas.

Nomainīsim ielu grants segumu ar asfaltbetonu 8 gadu laikā, ielu remontiem nodrošināsim kvalitātes kontroli. Pakāpeniski paplašināsim atvieglojumus pensionāriem un skolēniem sabiedriskajā transportā. Izstrādāsim iekšpagalmu labiekārtošanas programmu turpmākajiem pieciem gadiem.

Visiem draudzīga un droša Liepāja

Labiekārtosim skolu sporta laukumus un PII rotaļlaukumus. Pašvaldības iestādēs un uzņēmumos nodrošināsim cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atbilstoši aprīkotas darbavietas (2-5%). Atbalstīsim diennakts aptiekas izveidi. Likvidēsim narkotisko vielu un nelegālā alkohola tirdzniecības vietas. Aizvāksim azartspēles no dzīvojamiem rajoniem. Uzstādīsim vairāk video novērošanas kameru publiskajā telpā. Likvidēsim maksas autostāvvietas.

Zaļa Liepāja

Saglabāsim un attīstīsim pilsētas zaļo rotu – parkus un mežus. Izveidosim mūsdienīgu pludmales infrastruktūru. Uzlabojot kontroli, mazināsim gaisa piesārņojumu un smakas. Izveidosim dzīvnieku kapsētu un labiekārtotu dzīvnieku patversmi. Atbalstīsim zaļo un amatnieku tirdziņu darbību.

Divas pieejas Liepājas ekonomiskajam novērtējumam Vai Liepājas iedzīvotāju ir pietiekami informēti par pilsētas ekonomisko situāciju? Manuprāt – nē. Kāpēc? Jo informācija, ko viņi saņem, ir ļoti vienpusīga un tendencioza. Pensionētā sporta žurnālista Andžila Remesa redaktorētais laikraksts “Kurzemes Vārds”, portāls liepajniekiem.lv, TV Kurzeme un domes apmaksātais psihoterapeitiskais bezmaksas izdevums “Katram Liepājniekam” par Liepāju stāta tikai kā par ekonomikas „veiksmes stāstu” un publicē daudz citu „cukurainu” muļķību. Nevienā no šiem medijiem nav konkrēti publicēti pilsētas ekonomiskie pamatrādītāji, salīdzinājumā ar astoņām Latvijas lielākajām pilsētām. Vai tā ir kautrība, vai manipulācija ar informāciju!? Ļoti uzskatāmi par pašreizējo

2

BALSO

PA R

situācija liecina šie trīs grafiki: atkritumu tarifi Latvijas pilsētās (lati par kubikmetru plus PVN; avots – SPRK), trūcīgo iedzīvotāju skaits (procentos; avots – Labklājības ministrija) un teritorijas attīstības līmeņa indekss (avots – VRAA).

Apvienības TB/LNNK izdevums.

Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA” tipogrāfijā, Mūkusalas 15a, Rīgā, LV-1004.

Tirāža 17 000

LIEPĀJNIEKIEM

DRAUDZĪGU

UN

L AT VISKU

LIEPĀJU!

SARAKSTS

N r. 6

TB-lnnk-avize_2lpp  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you