Page 1

Valsts amatpersonas deklarācija Deklarācijas veids: Kārtējā gada deklarācija - par 2011. gadu Vārds uzvārds: ANATOLIJS SUŠKOVS Darbavieta: SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" Amats: VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Iesniegta VID: 25.03.2012 Publicēta: 31.05.2012

3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) Nekustamā īpašuma Nekustamā atrašanās vieta (valsts, īpašuma pilsēta/apdzīvota veids vieta) Māja + zeme Latvija, Liepāja Garāža Latvija, Liepāja

Ja ir valdījumā, Atzīme par to, vai ir lietošanā vai īpašumā kopīpašumā, norādīt (kopīpašumā), īpašnieka vai valdījumā vai līdzīpašnieka vārdu lietošanā un uzvārdu īpašumā īpašumā -

5. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata Transportlīdzekļa Izlaides Marka veids gads Vieglā automašīna

VW Bora

2002

Reģistrācijas gads 2002

Atzīme par to, vai ir īpašumā, valdījumā vai lietošanā īpašumā

6. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas (attiecīgās valūtas vienībās)


Skaidrās naudas uzkrājuma summa Skaidrās naudas uzkrājuma summa Valūta ar cipariem ar vārdiem 1500.00 EUR viens tūkstotis pieci simti eiro 00 centi Juridiskai personai Bezskaidrās naudas reģistrācijas numurs uzkrājumu turētāja vai Valūta Komercreģistrā un juridiskā norēķinu kartes adrese; fiziskās personas vārds izdevēja nosaukums un uzvārds 40003024725 Latvija, Rīga, 458.00 LVL AS DNB banka Skanstes 12 40003024725 Latvija, Rīga, 12074.00 USD AS DNB banka Skanstes 12 40003024725 Latvija, Rīga, 10484.00 EUR AS DNB banka Skanstes 12

Bezkaidrās naudas uzkrājuma summa

7. Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi Ienākumu gūšanas vieta (avots) – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds AS DNB banka, 40003024725, Latvija, Rīga, Skanstes 12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA", 40003101808, Latvija, Rīga, Lomonosova 4 SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA", 42103035386, Latvija, Liepāja, Ludviķa 15

Ienākumu Summa Valūta veids Procenti

66.40 LVL

Alga

48.60 LVL

Alga

38541.35 LVL

Anatolijs Suškovs  
Anatolijs Suškovs  

Anatolija Suškova amatpersonas deklarācija.

Advertisement