Page 1

Valsts amatpersonas deklarācija Deklarācijas veids: Kārtējā gada deklarācija - par 2011. gadu Vārds uzvārds: EDGARS RĀTS Darbavieta: 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME' Amats: Izpilddirektors Iesniegta VID: 20.03.2012 Publicēta: 29.04.2012

2. Citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem papildus valsts amatpersonas amatam (t.sk. amati biedrībās, nodibinājumos, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās), un citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā, kā arī informācija par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda Amata nosaukums, darbi, informācija par uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem budžeta komisijas loceklis Valdes loceklis Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Juridiskās personas nosaukums; fiziskās personas vārds un uzvārds 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME' Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde" SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"

Juridiskai personai reģistrācijas numurs Komercreģistrā un juridiskā adrese 90000063185 Latvija, Liepāja, Rožu 6 42103017215 Latvija, Liepāja, Uliha 44 42103035386 Latvija, Liepāja, Ludviķa 15

3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību)


Nekustamā īpašuma Nekustamā atrašanās vieta (valsts, īpašuma pilsēta/apdzīvota veids vieta) dzīvoklis zeme

Latvija, Liepāja Latvija, Durbes nov.

Ja ir valdījumā, Atzīme par to, vai ir lietošanā vai īpašumā kopīpašumā, norādīt (kopīpašumā), īpašnieka vai valdījumā vai līdzīpašnieka vārdu lietošanā un uzvārdu īpašumā īpašumā -

5. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata Transportlīdzekļa veids traktors motorlaiva piekabe

Marka

Izlaides Reģistrācijas gads gads

BELARUS 2006 320 BLESSER 2008 RESPO 2008

Atzīme par to, vai ir īpašumā, valdījumā vai lietošanā

2007

īpašumā

2008 2008

īpašumā īpašumā

6. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas (attiecīgās valūtas vienībās) Juridiskai personai Bezskaidrās naudas reģistrācijas numurs uzkrājumu turētāja vai Valūta Komercreģistrā un juridiskā norēķinu kartes adrese; fiziskās personas vārds izdevēja nosaukums un uzvārds 40003151743 Latvija, Ķekavas 28038.46 LVL AS "SEB banka" pag., Valdlauči, Meistaru 1 40003151743 Latvija, Ķekavas 22693.42 EUR AS "SEB banka" pag., Valdlauči, Meistaru 1

Bezkaidrās naudas uzkrājuma summa

7. Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas


izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi Ienākumu gūšanas vieta (avots) – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME', 90000063185, Latvija, Liepāja, Rožu 6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde", 42103017215, Latvija, Liepāja, Uliha 44 SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA", 42103035386, Latvija, Liepāja, Ludviķa 15

Ienākumu Summa Valūta veids Alga

19378.54 LVL

Alga

4005.05 LVL

Alga

4244.05 LVL

10. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas Summa ar cipariem Valūta Summa ar vārdiem 4500.00 LVL četri tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi

Edgars Rāts  

Edgara Rāta amatpersonas deklarācija.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you