Page 1

Valsts amatpersonas deklarācija Deklarācijas veids: Kārtējā gada deklarācija - par 2011. gadu Vārds uzvārds: AIGARS PUKS Darbavieta: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS" Amats: Valdes loceklis Iesniegta VID: 29.03.2012 Publicēta: 17.05.2012

2. Citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem papildus valsts amatpersonas amatam (t.sk. amati biedrībās, nodibinājumos, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās), un citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā, kā arī informācija par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda Amata nosaukums, darbi, informācija par uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem Komsijas loceklis Komisijas loceklis

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Juridiskai personai Juridiskās personas reģistrācijas numurs nosaukums; fiziskās Komercreģistrā un juridiskā personas vārds un uzvārds adrese 'LIEPĀJAS PILSĒTAS 90000063185 Latvija, Liepāja, DOME' Rožu 6 Sabiedrība ar ierobežotu 42103005911 Latvija, Liepāja, atbildību "LIEPĀJAS Rīgas 54a TRAMVAJS" Valsts sabiedrība ar 40003343729 Latvija, Liepāja, ierobežotu atbildību Jūrmalas 2 "Piejūras slimnīca"

3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) Nekustamā īpašuma veids Māja

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta) Latvija, Liepāja

Ja ir valdījumā, lietošanā Atzīme par to, vai ir vai kopīpašumā, norādīt īpašumā (kopīpašumā), īpašnieka vai līdzīpašnieka valdījumā vai lietošanā vārdu un uzvārdu īpašumā -


Nekustamā īpašuma veids Māja

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta) Latvija, Liepāja

Ja ir valdījumā, lietošanā Atzīme par to, vai ir vai kopīpašumā, norādīt īpašumā (kopīpašumā), īpašnieka vai līdzīpašnieka valdījumā vai lietošanā vārdu un uzvārdu īpašumā -

4. Komercsabiedrības, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs, kā arī norāde, ka deklarācijas iesniedzējs ir individuālais komersants. Deklarācijas iesniedzējam piederošās kapitāla daļas, akcijas un vērtspapīri (privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai skaitu) Juridiskās personas Reģistrācijas numurs Komercreģistrā Kapitāla daļu Summa Valūta nosaukums un juridiskā adrese skaits SIA "3k auto" 42103029623 Latvija, Liepāja, Loku 4 1374 27480.00 LVL

6. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas (attiecīgās valūtas vienībās) Skaidrās naudas uzkrājuma summa ar Skaidrās naudas uzkrājuma summa ar Valūta cipariem vārdiem 7640.00 LVL Septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit lati Bezkaidrās naudas uzkrājuma summa

Bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai Valūta norēķinu kartes izdevēja nosaukums "ERGO Latvija dzīvība" 5200.00 LVL apdrošināšanas akciju sabiedrība

4260.79 LVL

AS "SEB banka"

9516.87 EUR

AS "SEB banka"

Juridiskai personai - reģistrācijas numurs Komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds 40003248886 Latvija, Rīga, Ūnijas 45 40003151743 Latvija, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru 1 40003151743 Latvija, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru 1

7. Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un


komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi Ienākumu gūšanas vieta (avots) – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese; fiziskās personas vārds un uzvārds Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS", 42103005911, Latvija, Liepāja, Rīgas 54a Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS", 42103005911, Latvija, Liepāja, Rīgas 54a "BTA Insurance Company" SE, 40003159840, Latvija, Rīga, Krišjāņa Valdemāra 63 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", 40003343729, Latvija, Liepāja, Jūrmalas 2 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", 40003343729, Latvija, Liepāja, Jūrmalas 2 'VALSTS KASE', 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu 1 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība, 40003494976, Latvija, Rīga, Antonijas 23 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA', 90001669496, Latvija, Rīga, Lāčplēša 70a

Ienākumu veids Summa Valūta Alga

14928.83 LVL

komandējuma nauda atlīdzības izmaksas Alga komandējuma nauda IIN atmaksa apdrošināšanas izmaksas pārmaksas atmaksa

190.02 LVL 287.30 LVL 18091.80 LVL 21.65 LVL 1983.19 LVL 57.96 LVL 2332.18 LVL

8. Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas Darījuma veids Summa Valūta Aizdevuma un procentu atmaksa 18597.80 LVL

9. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas Summa ar cipariem Valūta Summa ar vārdiem 401407.80 EUR četri simti viens tūkstotis četri simti septiņi eiro 80 centi


10. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas Summa ar cipariem Valūta Summa ar vārdiem 20000.00 LVL Divdesmit tūkstoši lati

11. Informācija par citiem faktiem, kas, pēc deklarācijas iesniedzēja domām, attiecas uz viņa mantisko stāvokli un tā izmaiņām pārskata periodā un nav norādīti citos deklarācijas publicējamās daļas punktos Publicējamā daļa Bezskaidras naudas uzkrājumi ārvalstu kompānijās: 1. Capital Bank- GRAWE Gruppe AG, Brandhofg.24, A-8010 GRAZ- 8726,83 EUR 2. Medlife Insurance Ltd- 7000 USD

Aigars Puks  

Aigara Puka amatpersonas deklarācija.

Aigars Puks  

Aigara Puka amatpersonas deklarācija.

Advertisement