Page 1

ระบบจัดการรานแวนตา

นางสาวเกศินี ศักดาภิพาณิชย นายปเนต กุลฉันทวทิ ย นายณัฐพงศ ลอยเลิศฤทธิ์

โครงงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต รายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2550


หัวขอโครงงาน คณะผูดําเนินโครงงาน

ระบบจัดการรานแวนตา นางสาวเกศินี ศักดาภิพาณิชย นายปเนต กุลฉันทวิทย นายณัฐพงศ ลอยเลิศฤทธิ์ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยลักษมี จงถิรวงศ ภาควิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ ปการศึกษา 2549 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อนุมัติใหนับโครงงานฉบับนี้เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ บัณฑิต ………………………………………หัวหนาภาควิชา (ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล) คณะกรรมการสอบโครงงาน ……………………………………ประธานกรรมการ (อาจารยณรงคฤทธิ์ สุคนธสิงห) ……………………………………...อาจารยที่ปรึกษา (อาจารยลักษมี จงถิรวงศ) ………………………………………..กรรมการสอบ (อาจารยอรรณพ กางกั้น) ………………………………………..กรรมการสอบ (อาจารยบรรพต เที่ยงคํา)


บทคัดยอ วัตถุประสงคของการดําเนินโครงงานนี้เพื่อพัฒนาระบบจัดการรานแวนตาใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนการจัดเก็บขอมูลเพื่อปองกันการสูญหายของเอกสารตางๆ ยังมีสวนในการชวยเพิ่มความ สะดวกสบายใหกับผูใชในการคนหาหรือบันทึกขอมูลตางๆชวยใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวมาก ขึ้น ซึ่งมีการศึกษาปญหาและวิเคราะหความตองการตางๆของผูใชเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใช มากที่สุด วิเคราะหและออกแบบโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ทดสอบ และปรับปรุงแกไขโปรแกรมเพื่อ ใชงาน การพัฒนาระบบจัดการรานแวนตาไดใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005ในการเขียน โปรแกรมและใช Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานขอมูลของระบบจัดการรานแวนตา ระบบจัดการรานแวนตา สามารถใชในการจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลผูจัด จําหนาย ขอมูลสินคา และขอมูลพนักงาน สามารถบันทึกขอมูลการบริการ การขาย การนัดหมาย การ ชําระเงิน การสั่งซื้อสินคา การสั่งทําสินคา การเคลมสินคา การรับสินคา คํานวณยอดขายพนักงาน การ จายเงินเดือนพนักงาน คํานวณยอดขาย(วัน/เดือน/ป)ของกิจการ รวมถึงการออกรายงานตางๆ เชน รายงานยอดขาย รายงานลูกหนี้คงคาง รายงานเจาหนี้คงคาง รายงานสินคาคงคลัง รายงานการสั่งซื้อ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


กิตติกรรมประกาศ โครงงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยมุงสรางและออกแบบโปรแกรมระบบจัดการรานแวนตาซึ่ง จากการวิจัยพบวาโปรแกรมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานแวนตา ได โครงงานเรื่อง ระบบจัดการรานแวนตานี้ สําเร็จดวยดีดวยความชวยเหลือจากอาจารยศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล อาจารยณรงคฤทธิ์ สุคนธสิงห อาจารยลักษมี จงถิรวงศ และอาจารยอานนท ครุฑธา นุช ซึ่งทานไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ตลอดจนใหความเอาใจใสในการตรวจแกไข และปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ดวยดีตลอดมา จึงขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ทุกทานที่กรุณาใหกําลังใจ และความชวยเหลืออยางดีตลอดมา ทายที่สุดนี้ คณะผูดําเนินโครงงานขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณ แม และพี่ ๆ ที่สนับสนุนใหกําลังใจและความหวงใยแกผูวิจัยอยางดีจนสําเร็จการศึกษา และขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ทุกคนที่ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือเกี่ยวกับการดําเนินโครงงานครั้งนี้ คณะผูดําเนินโครงงาน


สารบัญ หนา บทคัดยอ............................................................................................................................................... กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................... สารบัญ ................................................................................................................................................. สารบัญตาราง....................................................................................................................................... สารบัญภาพ..........................................................................................................................................

ก ข ค ง จ

บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ................................................................................. 1 วัตถุประสงคของโครงงาน ..................................................................................................... 3 กลุมเปาหมาย.......................................................................................................................... 3 ขอบเขตโครงงาน ................................................................................................................... 3 ขั้นตอนการดําเนินงาน ........................................................................................................... 5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ .................................................................................................... 6 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ลักษณะของโครงงาน ............................................................................................................. 7 แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ............................................................................................... 7 เว็บไซตที่เกี่ยวของ ................................................................................................................. 8 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ............................................................................................................... 16 3 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การศึกษาขอมูลเบื้องตน ...................................................................................................... 22 การเก็บรวบรวมขอมูล ......................................................................................................... 22 การวิเคราะหระบบงาน........................................................................................................ 23 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม...................................................................................... 32 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทดสอบโปรแกรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน......................................................................................................... 62 การทดสอบโปรแกรม ....................................................................................................... 105


สารบัญ (ตอ) บทที่ 5 สรุปผลโครงงานและขอเสนอแนะ สรุปผลการดําเนินโครงงาน................................................................................................ ปญหาและอุปสรรคที่พบ.................................................................................................... ขอเสนอแนะ....................................................................................................................... บรรณานุกรม.................................................................................................................................... ภาคผนวก ภาคผนวก ก E-R Diagram .............................................................................................. Data Dictionary .......................................................................................... Context Diagram ........................................................................................ Data Flow Diagram Level 0....................................................................... Data Flow Diagram Level 1 ...................................................................... Data Flow Diagram Level 2 ...................................................................... ภาคผนวก ข คูมือการติดตั้งโปรแกรม............................................................................. ภาคผนวก ค ตัวอยางรายงาน........................................................................................... ประวัติคณะผูด ําเนินโครงงาน..........................................................................................................

หนา 154 155 155 156 158 160 170 171 173 181 185 192 209


สารบัญตาราง ตารางที่ หนา 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปจจุบัน................................................................................ 24 3.2 แสดงสภาพปญหาที่เกิดจากระบบงานในปจจุบัน ................................................................. 28 3.3 รายละเอียดฐานขอมูล ............................................................................................................ 57 ก.1 รายการตารางขอมูล ............................................................................................................ 160 ก.2 ตารางลูกคา ....................................................................................................................... 161 ก.3 ตารางการรักษา................................................................................................................... 161 ก.4 ตารางใบเสร็จรับเงิน ........................................................................................................... 161 ก.5 ตารางการขายสินคา ............................................................................................................ 162 ก.6 ตารางรายระเอียดการขายสินคา .......................................................................................... 162 ก.7 ตารางการรับชําระเงิน......................................................................................................... 163 ก.8 ตารางพนักงาน ................................................................................................................... 163 ก.9 ตารางรายละเอียดเงินเดือน................................................................................................. 163 ก.10 ตารางเวลาการทํางานพนักงาน........................................................................................... 164 ก.11 ตารางประเภทการลาหยุด ................................................................................................... 164 ก.12 ตารางการจายเงินเดือน ....................................................................................................... 164 ก.13 ตารางประเภทการจายเงินเดือน.......................................................................................... 165 ก.14 ตารางรายละเอียดของรานแวนตา....................................................................................... 165 ก.15 ตารางเคลมสินคา ................................................................................................................ 165 ก.16 ตารางการสั่งทําสินคา ......................................................................................................... 166 ก.17 ตารางรายละเอียดการสั่งทําสินคา....................................................................................... 166 ก.18 ตารางผูจัดจําหนาย.............................................................................................................. 167 ก.19 ตารางการสั่งซื้อสินคา ........................................................................................................ 167 ก.20 ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินคา ...................................................................................... 167 ก.21 ตารางสินคา .................................................................................................................... 168 ก.22 ตารางประเภทสินคา ........................................................................................................... 168 ก.23 ตารางรายละเอียดการจายเช็ค ............................................................................................. 169 ก.24 ตารางการรับสินคาแยก ...................................................................................................... 169


สารบัญภาพ รูปที่ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

หนา โครงสรางการทํางานของระบบ ............................................................................................. 7 http://www.thaiware.com/main.............................................................................................. 9 http://www.millennium.co.th.............................................................................................. 10 http://www.sourcecode.in.th ............................................................................................... 11 http://www.thaidev.com...................................................................................................... 12 http://www.krungthaioptic.com .......................................................................................... 13 http://www.thai-programmer.com ...................................................................................... 14 http://www.indysoft.co.th/product/software/acback1.html#ST.......................................... 15 ระบบขายสงสินคารานชัยพาณิชย ....................................................................................... 16 ระบบจัดการซื้อ ขายของรานธนาภรณ ............................................................................... 17 ระบบบริหารงานรานเจริญถาวร.......................................................................................... 18 ระบบจัดการซื้อ–ขายอุปกรณผามานหจก.เอกลักษณ เดคคอร เซ็นเตอร ............................ 19 ระบบการหารงานรานประดับยนต...................................................................................... 20 ระบบขายเครือ่ งสําอาง......................................................................................................... 21 Flow chart ระบบงานปจจุบนั ดานการขาย การสั่งซื้อ การสั่งทํา การรับสินคา ................... 29 Flow chart ระบบงานปจจุบนั การดานเคลม ........................................................................ 30 Program Map ..................................................................................................................... 31 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนา Login เขาสูระบบ ................................................. 32 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลบริษัท........................................................... 33 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลผูจัดจําหนาย ................................................ 34 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลสินคา ........................................................... 35 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลพนักงาน ...................................................... 36 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลลูกคา ............................................................ 37 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขายสินคา............................................................... 38 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาใบเสร็จรับเงิน ....................................................... 39 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาเคลมสินคา............................................................. 40 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลการรักษา...................................................... 41 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาการสั่งซื้อสินคา ..................................................... 42 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาการรับสินคา .......................................................... 43


สารบัญภาพ (ตอ) รูปที่ 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

หนา การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนากําหนดสงสินคา .................................................... 44 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาชําระเงินผูจัดจําหนาย............................................ 45 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนารับชําระเงินลูกคา................................................... 46 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาเคลมสินคาผูจัดจําหนาย ........................................ 47 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาสัง่ ซื้อสินคา ........................................................... 48 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาสงสั่งทําสินคา ....................................................... 49 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนารับสั่งทําสินคา ....................................................... 50 การออกแบบสวนของผลลัพธใบเสร็จรับเงิน ...................................................................... 51 การออกแบบสวนของผลลัพธรายงานการสั่งซื้อสินคา ....................................................... 52 การออกแบบสวนของผลลัพธรายงานยอดขายประจําป ...................................................... 53 การออกแบบสวนของผลลัพธรายงานสินคาคงคลัง ............................................................ 54 การออกแบบสวนของผลลัพธหนังสือสัญญาซื้อสินคาเงินผอน.......................................... 55 การแสดงความสัมพันธของขอมูล ....................................................................................... 56 การออกแบบฐานขอมูล ....................................................................................................... 58 การออกแบบหนาจอขอมูลลูกคา ......................................................................................... 59 แสดงการเขียนโปรแกรมเพือ่ ใชติดตอกับฐานขอมูล ........................................................... 60 แสดงการเขียนโปรแกรมเพือ่ ดึงขอมูลจากฐานขอมูล.......................................................... 61 หนาจอ Login เขาสูระบบ.................................................................................................... 62 หนาจอเมนูการใชงานสวนตางๆ ของโปรแกรม ................................................................. 63 หนาจอเมนูการใชงานในสวนการจัดการขอมูล................................................................... 65 หนาจอสินคา ..................................................................................................................... 66 หนาจอประเภทสินคา .......................................................................................................... 67 หนาจอคนหาสินคา ............................................................................................................. 68 หนาจอผูจดั จําหนาย............................................................................................................. 69 หนาจอคนหาผูจัดจําหนาย................................................................................................... 70 หนาจอชําระเงินดวยเช็คกับผูจ ัดจําหนาย............................................................................. 71 หนาจอพนักงาน .................................................................................................................. 72 หนาจอคนหาพนักงาน......................................................................................................... 73 หนาจอเปลีย่ นรหัสผานพนักงาน......................................................................................... 74


สารบัญภาพ (ตอ) รูปที่ 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41

หนา หนาจอเบิกเงินเดือนลวงหนา ............................................................................................. 75 หนาจอลางาน .................................................................................................................... 76 หนาจอคนหาพนักงานลาหยุด ............................................................................................ 77 หนาจอการจายเงินเดือน ..................................................................................................... 78 หนาจอรานแวนตา.............................................................................................................. 79 หนาจอรายละเอียดลูกคา .................................................................................................... 80 หนาจอคนหาลูกคา ............................................................................................................. 81 หนาจอการบริการลูกคา...................................................................................................... 82 หนาจอการสงคืนสินคาสั่งซื้อกับลูกคา............................................................................... 83 หนาจอการรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคา .................................................................................. 84 หนาจอการสงคืนสินคาสั่งทํากับลูกคา ............................................................................... 85 หนาจอการรับสั่งทําสินคาจากลูกคา ................................................................................... 86 หนาจอการสงคืนสินคาเคลมกับลูกคา ................................................................................ 87 หนาจอการรับคลมสินคาจากลูกคา..................................................................................... 88 หนาจอการรับชําระเงินแบบเงินเชื่อ ................................................................................... 89 หนาจอการขายสินคา .......................................................................................................... 90 หนาจอเมนูการใชงานในสวนสั่งทํา/รับสินคา .................................................................... 91 หนาจอการสั่งทําสินคากับผูจัดจําหนาย.............................................................................. 92 หนาจอการรับสินคาสั่งทํากับผูจัดจําหนาย......................................................................... 93 หนาจอเมนูการใชงานในสวนสั่งซื้อ/รับสินคา ................................................................... 94 หนาจอการสั่งซื้อสินคากับผูจัดจําหนาย............................................................................. 95 หนาจอแสดงรายการที่ลูกคาสั่งซื้อสินคา............................................................................ 96 หนาจอการรับสินคาสั่งซื้อกับผูจัดจําหนาย ........................................................................ 97 หนาจอเมนูการใชงานในสวนเคลม/รับสินคา .................................................................... 98 หนาจอการเคลมสินคากับผูจัดจําหนาย .............................................................................. 99 หนาจอแสดงรายการที่ลูกคาเคลมสินคา ........................................................................... 100 หนาจอการรับสินคาเคลมกับผูจัดจําหนาย ....................................................................... 101 หนาจอเวลาเขา/ออกทํางาน .............................................................................................. 102 หนาจอออกรายงาน .......................................................................................................... 103


สารบัญภาพ (ตอ) รูปที่ 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70

หนา หนาจอผูจดั ทําระบบ........................................................................................................... 104 หนาจอ Login เขาสูระบบ................................................................................................... 105 ขอความไมพบรหัสพนักงาน.............................................................................................. 106 ขอความรหัสผานไมถูกตอง ............................................................................................... 106 ขอความพนักงานไมสามารถเขาสูระบบได ........................................................................ 106 หนาจอจัดการขอมูลประเภทสินคา .................................................................................... 107 ขอความบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว .................................................................................... 108 ขอความแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ...................................................................................... 108 ขอความพบขอผิดพลาดไมสามารถบันทึกขอมูลได ........................................................... 108 หนาจอจัดการขอมูลสินคา.................................................................................................. 109 ขอความบันทึกสินคาเรียบรอยแลว..................................................................................... 109 ขอความแกไขขอมูลสินคาเรียบรอยแลว ............................................................................ 110 ขอความแจงขอผิดพลาดไมสามารถบันทึกขอมูลได .......................................................... 110 หนาจอจัดการขอมูลผูจัดจําหนาย....................................................................................... 111 ขอความบันทึกผูจัดหนายเรียบรอยแลว .............................................................................. 111 ขอความแกไขขอมูลผูจัดจําหนายเรียบรอยแลว.................................................................. 112 ขอความพบขอผิดพลาดไมสามารถบันทึกขอมูลได ........................................................... 112 หนาจอบันทึกชําระเงินดวยเช็คใหกับผูจดั จําหนาย ............................................................ 113 ขอความไมมีรายการจายเช็ค ............................................................................................... 113 ขอความกรุณากรอกขอมูลใหครบ...................................................................................... 114 ขอความเลขที่เช็คไมสมบรูณ .............................................................................................. 114 หนาจอจัดการขอมูลพนักงาน............................................................................................. 115 ขอความพบขอผิดพลาดแสดงขอมูลที่ตองการของพนักงาน.............................................. 116 ขอความแกไขขอมูลพนักงานเรียบรอย .............................................................................. 116 หนาจอเปลีย่ นรหัสผานพนักงาน........................................................................................ 117 ขอความแจงตือนรหัสผานเกาไมถูกตอง ............................................................................ 117 ขอความแจงตือนรหัสผานใหมไมเหมือนกัน ..................................................................... 118 ขอความแจงการบันทึกเปลี่ยนรหัสผานเรียบรอยแลวา ...................................................... 118 หนาจอการเบิกเงินเดือนลวงหนาของพนักงาน .................................................................. 119


สารบัญภาพ (ตอ) รูปที่ 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90 4.91 4.92 4.93 4.94 4.95 4.96 4.97 4.98 4.99

หนา ขอความแจงเตือนไมสามารถทําการเบิกเงินเดือนลวงหนาได ............................................ 119 ขอความพบขอผิดพลาด...................................................................................................... 120 ขอความถามเพื่อยืนยันการเบิกเงินเดือนลวงหนาอีกครั้ง .................................................... 120 ขอความแจงผลการเบิกเงิน ................................................................................................. 120 หนาการลาหยุดสําหรับบันทึกการลาหยุดพนักงาน............................................................ 121 ขอความแจงเตือนใหใสรหัสพนักงาน................................................................................ 121 ขอความแจงเตือนใหเลือกประเภทการลา........................................................................... 122 ขอความแจงเตือนไมสามารถเลือกวันที่สนิ้ สุดนอยกวาวันที่เริ่มตน ................................... 122 ขอความบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว .................................................................................... 122 หนาจอการคํานวณการจายเงินเดือนพนักงาน .................................................................... 123 ขอความยืนยันการทํางานกอนการบันทึกขอมูล ................................................................. 124 ขอความบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว .................................................................................... 124 หนาจอจัดการขอมูลราน..................................................................................................... 125 ขอความแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ...................................................................................... 125 หนาจอจัดการขอมูลลูกคา .................................................................................................. 126 ขอความบันทึกขอมูลลูกคาเรียบรอยแลว ........................................................................... 126 ขอความแกไขขอมูลลูกคาเรียบรอยแลว ............................................................................. 127 หนาจอการบริการลูกคา...................................................................................................... 127 ขอความบันทึกขอมูลการบริการเรียบรอยแลว ................................................................... 128 ขอความแกไขขอมูลการบริการเรียบรอยแลว..................................................................... 128 หนาจอการรับสินคาสั่งซื้อของลูกคา .................................................................................. 129 ขอความพบขอผิดพลาด...................................................................................................... 129 หนาจอรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคา......................................................................................... 130 ขอความแจงวาไมพบสินคาที่คนหาจะทําการคนหาอีกหรือไม .......................................... 131 ขอความแจงเตือนใสจํานวนเงินมัดจํากอนการบันทึกการสั่งซื้อ ........................................ 131 ขอความบันทึกการสั่งซื้อสินคาเรียบรอยแลว ..................................................................... 131 หนาจอสงคืนสินคาสั่งทํากับลูกคา ..................................................................................... 132 หนาจอรับสั่งทําสินคากับลูกคา .......................................................................................... 133 ขอความบันทึกการสั่งทําสินคาเรียบรอยแลว ..................................................................... 133


สารบัญภาพ (ตอ) รูปที่ 4.100 4.101 4.102 4.103 4.104 4.105 4.106 4.107 4.108 4.109 4.110 4.111 4.112 4.113 4.114 4.115 4.116 4.117 4.118 4.119 4.120 4.121 4.122 4.123 4.124 4.125 4.126 4.127 4.128

หนา หนาจอสงคืนสินคาเคลมกับลูกคา ...................................................................................... 134 หนาจอรับสินคาเคลมกับลูกคา ........................................................................................... 135 ขอความบันทึกการเคลมสินคาเรียบรอยแลว ...................................................................... 135 หนาจอรับชําระเงินแบบเงินเชื่อ.......................................................................................... 136 ขอความแจงเตือนใหใสจํานวนเงินที่ตองการชําระ ............................................................ 136 หนาจอการขายสินคาแบบชําระเงินสด............................................................................... 137 ขอความพบขอผิดพลาดในการรับชําระเงินจากการขายสินคา ........................................... 137 หนาจอสั่งทําสินคากับผูจัดจําหนาย.................................................................................... 138 ขอความแจงใหเลือกผูจัดจําหนายที่ตองการสงสั่งทํา ......................................................... 139 ขอความเตือนวามีการสั่งทําอยูตองการจะยกเลิกหรือไม .................................................... 139 หนาจอรับสินคาสั่งทํากับผูจัดจําหนาย............................................................................... 140 ขอความเตือนวามีการสั่งทําอยูตองการจะยกเลิกหรือไม .................................................... 140 หนาจอสั่งซื้อสินคากับผูจัดจําหนาย ................................................................................... 141 ขอความแจงวาผูจัดจําหนายที่อยูในสถานะยกเลิกสั่งซื้อ .................................................... 141 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการสั่งซื้อรายการนีใ้ ชหรือไม ........................................... 142 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมดใชหรือไม .............................................. 142 หนาจอรับสินคาสั่งซื้อกับผูจัดจําหนาย .............................................................................. 143 ขอความแจงวาใสจํานวนรับมากกวาจํานวนคางรับไมได .................................................. 143 ขอความแจงวาสินคากําลังอยูในกระบวนการรับสินคา ...................................................... 144 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการรับสินคาสั่งซื้อทั้งหมดใชหรือไม ............................... 144 หนาจอเคลมสินคากับผูจัดจําหนาย .................................................................................... 145 ขอความแจงวากําลังอยูในกระบวนการแกไข..................................................................... 146 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการเคลมทั้งหมดใชหรือไม ............................................... 146 หนาจอรับเคลมสินคากับผูจัดจําหนาย................................................................................ 147 ขอความแจงกรุณาเลือกรายการเคลมกอน.......................................................................... 147 ขอความแจงวาใสจํานวนรับมากกวาจํานวนคางรับไมได .................................................. 148 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการเคลมทั้งหมดใชหรือไม ............................................... 148 หนาจอเขา-ออกของพนักงาน............................................................................................. 149 ขอความแจงเตือนไมพบรหัสพนักงาน............................................................................... 149


สารบัญภาพ (ตอ) รูปที่ 4.129 4.130 4.131 4.132 4.133 ก.1 ก.2 ก.3 ก.4 ก.5 ก.6 ก.7 ก.8 ก.9 ก.10 ก.11 ก.12 ก.13 ก.14 ก.15 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ค.1 ค.2

หนา แสดงการเขางาน................................................................................................................. 150 คําเตือนเมื่อตองการเลิกงานกอนเวลา................................................................................. 150 แสดงการเลิกงาน................................................................................................................ 151 แจงเตือนไมสามารถเขางานของวันนี้ไดอกี ........................................................................ 152 แจงเตือนไมสามารถเขางานเวลานี้ได ................................................................................. 153 E-R Diagram (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 158 E-R Diagram (ภาษาไทย).................................................................................................. 159 Context Diagram................................................................................................................ 170 Data Flow Diagram Level 0............................................................................................... 171 Data Flow Diagram Level1 of Process 1 .......................................................................... 173 Data Flow Diagram Level1 of Process 2 .......................................................................... 174 Data Flow Diagram Level1 of Process 3 .......................................................................... 175 Data Flow Diagram Level1 of Process 4 .......................................................................... 176 Data Flow Diagram Level1 of Process 5 .......................................................................... 177 Data Flow Diagram Level1 of Process 6 .......................................................................... 178 Data Flow Diagram Level1 of Process 7 .......................................................................... 179 Data Flow Diagram Level1 of Process 8 .......................................................................... 180 Data Flow Diagram Level2 of Process 1.5 ....................................................................... 181 Data Flow Diagram Level2 of Process 8.2 ...................................................................... 182 Data Flow Diagram Level 2 of Process 8.3 ..................................................................... 183 รูปไฟลการติดตั้งระบบ ...................................................................................................... 185 หนาจอเขาสูการติดตั้งโปรแกรม ........................................................................................ 185 หนาจอเลือกตําแหนงในการติดตั้งโปรแกรม ..................................................................... 186 หนาจอการยืนยันการติดตั้งโปรแกรม ................................................................................ 187 หนาจอเริ่มตนการติดตั้งโปรแกรม ..................................................................................... 188 รูปแสดงการติดตั้งสําเร็จ..................................................................................................... 189 การเขาสูโปรแกรมที่ Start Menu........................................................................................ 190 หนาจอการเลือกรายงาน..................................................................................................... 192 รูปขอความเตือนกรณีไมเลือกรายงาน................................................................................ 192


สารบัญภาพ (ตอ) รูปที่ ค.3 ค.4 ค.5 ค.6 ค.7 ค.8 ค.9 ค.10 ค.11 ค.12 ค.13 ค.14 ค.15 ค.16 ค.17 ค.18 ค.19 ค.20

หนา หนาจอรายงานขอมูลลูกคาทั้งหมด .................................................................................... 193 หนาจอรายงานขอมูลพนักงานทั้งหมด............................................................................... 194 หนาจอรายงานขอมูลผูจัดจําหนายทั้งหมด......................................................................... 195 หนาจอรายงานสินคาคงคลัง ............................................................................................... 196 หนาจอรายงานสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ..................................................................................... 197 หนาจอรายงานรายการสินคาที่ขายอยูในปจจุบัน ............................................................... 198 หนาจอรายงานเจาหนี้คงคางทั้งหมด .................................................................................. 199 หนาจอรายงานลูกหนี้คงคางทั้งหมด .................................................................................. 200 หนาจอรายงานการขาย....................................................................................................... 201 ขอความแสดงผลของการคนหาเมื่อไปพบขอมูลในชวงที่ตองการ .................................... 201 หนาจอรายงานกําไรขาดทุน ............................................................................................... 202 หนาจอรายงานสินคาคางรับ ............................................................................................... 203 หนาจอรายงานสินคารับเกินจํานวนสั่งซื้อ.......................................................................... 204 หนาจอหารายงานจากไฟลรายงาน..................................................................................... 205 หนาจอการคนหา................................................................................................................ 206 รูปขอความเตือนกรณีไมปอนขอความคนหาเมื่อตองการคนหา ........................................ 206 หนาจอการปรับขนาด......................................................................................................... 207 หนาจอการพิมพรายงาน..................................................................................................... 208


บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ป จ จุ บั น ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศเข า มามี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํามาใชในการประกอบธุรกิจโดยอาจจะมีการนํามาใชใน ดานการบริหารจัดการในสวนของการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งจะชวยใหการดําเนิ นงานทางธุรกิจ เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การนําอินเทอรเน็ตเขามาใชในการ ประกอบธุรกิจกําลังเขามามีบทบาทอยางมาก เนื่องจากการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆสงผลให ธุรกิจตางๆ พยายามหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพเหนือคูแขงเพื่อความไดเปรียบทางธุรกิจ จากการที่คณะผูดําเนินโครงงานไดทําการศึกษารานแวนตาเล็งเห็นถึงสาเหตุความไมสะดวก ในการบริหารจัดการภายในธุรกิจบางอยาง ซึ่งประกอบดวย 1. การจัดเก็บสินคา ซึ่งสินคาประกอบดวยกันหลายประเภท ไดแก กรอบแวนตา เลนส อะไหลแวนตา ซึ่งทางรานไดจัดเก็บโดยการบันทึกไวบนกลองบรรจุสินคา โดยที่สินคา แตละประเภทจะจัดเก็บอยูคนละตําแหนงของราน ซึ่งเมื่อตองการคนหาสินคาประเภท ไหนจํ า เป น ต อ งไปยั ง ตํ า แหน ง จั ด เก็ บ สิ น ค า ประเภทนั้ น ๆ แล ว ทํ า การค น หาสิ น ค า ที่ ตองการตอไป 2. การจัดเก็บรายชื่อของบริษัทผูจัดจําหนาย จะอาศัยจากประสบการณการประกอบธุรกิจมา นานจึงทําใหสามารถที่จะจดจําไดวาบริษัทผูจัดจําหนายรายนี้ขายสินคาประเภทไหน แตก็ ยังไมสามารถที่จะจดจํารายละเอียดตางๆ ของสินคาได เชน ราคาตนทุนของสินคา ราคาที่ ขาย ความแตกตางของสินคาระหวางแตละบริษัทได เนื่องจากมีสินคาหลายประเภทและมี สินคาเขามาใหมตลอดเวลา 3. การจัดเก็บรายชื่อ ประวัติการรักษา และขอมูลการขายของลูกคา ทางรานจะบันทึกไวใน สมุดซึ่งหากจะทําการคนหาลูกคารายใดก็จะตองคนหาจากสถานที่ทํางานและแผนกของ ลูกคาเสียกอน มิฉะนั้นจะตองใชเวลานานในการคนหา


2

4. การตรวจสอบจุดสั่งซื้อ เมื่อตองการตรวจสอบวาสินคาประเภทใดใกลจะหมดสต็อกจะ ทําโดยการนับจํานวนสินคาประเภทนั้นๆ วามีจํานวนสินคาเหลืออยูเทาใดและถึงจุดสั่งซื้อ แลวหรือไม แลวจึงบันทึกรายการสินคาที่ตองสั่งเพิ่ม ซึ่งตองใชเวลานานและอาจจะพลาด หลายรายการไดหรือในบางครั้งขาดการตรวจสอบจุดสั่งซื้อ จึงทําใหสินคาบางรายการไม มีในสต็อก อีกทั้งไมสามารถกําหนดปริมาณการสั่งซื้อไดอยางแนนอน ทําใหเกิดปญหามี สินคาในสต็อกมากเกินไปหรือขาดสตอกได 5. การตรวจสอบลูกหนี้ ทางรานจะดําเนินการโดยตรวจสอบจากสัญญาซื้อขายที่ทํากับลูกคา ซึ่งมีทั้งแบบเงินสดและเงินเชื่อ แลวนํามาบันทึกลงในบัญชี เพื่อรอการตรวจสอบรอบการ ชําระเงินในแตละเดือนและหักยอดการชําระเงิน ซึ่งจะตองใชความละเอียดเปนอยางมาก ในการคนหารายชื่อลูกคาที่มีรอบการชําระเงินในเดือนนั้นๆ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความ เสียหายได 6. การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย สินคา พบวาการทําเอกสารตางๆ มีปญหาการคนหา ขอมูลไดลาชาและเกิดการสูญหายของขอมูล เนื่องจากการบันทึกขอมูลตางๆ เปนการ บันทึกลงกระดาษ สงผลทําใหการดําเนินการตางๆ ตองลาชาไปดวย เนื่องจากการคนหา ขอมูลที่เก็บไวเปนและการจัดเก็บเอกสารที่ไมเปนระเบียบทําใหมีการคนหาที่คอนขาง ลําบาก 7. การคํานวณรายได ซึ่งทางรานจะทําเปนบัญชีรายรับ-รายจาย ที่เกิดขึ้นในแตละวันเทานั้น และจะทําในลักษณะที่เปนรายไดรวมจะไมมีการนํารายไดจากการขายสินคาประเภทตางๆ มาแยกประเภทในการคํานวณรายได ทําใหไมสามารถประเมินไดวาสินคาประเภทไหน ยี่หอไหนขายดีลูกคามีความตองการสินคาประเภทไหน และการเก็บบันทึกรายรับ-รายจาย นี้ยังเปนการบันทึกลงกระดาษอยู ซึ่งมีโอกาสในการสูญหายของขอมูลสูงและในการ คนหาก็ตองใชเวลานาน 8. การคํานวณเงินเดือนพนักงาน ซึ่งจะตองคํานวณโดยรวมกับคาคอมมิชชั่นของพนักงานแต ละจากยอดขายในแตละเดือน จึงเปนงานที่ตองใชความละเอียดและรอบคอบอยางมาก และอาจเกิดควมผิดพลาดไดงาย


3

วัตถุประสงคของโครงงาน เพื่อสราง Windows Application ในการจัดการระบบรานแวนตา กลุมเปาหมาย เจาของรานแวนตาหรือรานคาที่ขายแวนตา ขอบเขตโครงงาน 1. คุณสมบัติของระบบจัดการรานแวนตามีความสามารถดังนี้ 1.1 สวนการทํางานจัดการซื้อ- ขายสินคา 1.1.1 ทําการคํานวณราคาสินคาทั้งหมดไดในการขายแตละครั้ง 1.1.2 เก็บขอมูลการขายสินคาในแตละครั้ง 1.1.3 ทําการคนหาจํานวนสินคาคงเหลือ ราคาขาย ตนทุนสินคาภายในรานได 1.1.4 รับเคลมสินคาจากลูกคาได 1.1.5 สงเคลมสินคากับผูจําหนายได 1.2 การจัดเก็บขอมูล 1.2.1 ทําการจัดเก็บขอมูลลูกคา ผูจัดจําหนาย พนักงาน และสินคา 1.2.2 บันทึกขอมูลประวัติการรักษาของลูกคาได 1.3 การจัดการเงินเดือนพนักงาน 1.3.1 คํานวณคาคอมมิดชั่นของพนักงานแตละคนได 1.4 รายงานตางๆ 1.4.1 ออกใบเสร็จรับเงิน 1.4.2 ออกรายงานสินคาคงคลัง 1.4.3 ออกรายงานการสั่งซื้อ 1.4.3 ออกรายงานสรุปยอดขายของราน(วัน/เดือน/ป) 1.4.4 ออกรายงานแสดงรายละเอียด ลูกหนี้-เจาหนี้ 2. คุณสมบัติของฮารดแวร 2.1 ฮารดแวรสําหรับผูพัฒนาระบบ 1) CPU Inter Pentium4 2.4 GHz 2) Hard Disk 80 GB 3) RAM 512 MB 4) CD-RW Drive 6) Floppy Disk Drive


4

7) Printer 8) MODEM 9) Digital Camera 2.2 ฮารดแวรสําหรับผูใชระบบ 1) CPU Pentium 4 1.4 GHz หรือสูงกวา 2) Hard Disk ที่มีเนื้อที่ไมนอยกวา 40 GB 3) RAM 256 MB หรือมากกวา 4) CD-ROM Drive 5) Printer 3. คุณสมบัติของซอฟตแวร 3.1 ซอฟตแวรสําหรับผูพัฒนาระบบ 1) Microsoft Windows XP Professional Service Pack2 2) Microsoft Visual Studio 2005 3) Microsoft Office 2003 4) Adobe Photoshop CS2 5) Adobe Image Ready CS2 5) Microsoft Visio 2003 6) Microsoft SQL Server 2000 3.2 ซอฟตแวรสําหรับผูใชระบบ 1) Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 2) Microsoft SQL Server 2000 3) โปรแกรมระบบจัดการรานแวนตา 4) Microsoft .NET Framework 2.0


5

ขั้นตอนการดําเนินงาน ในการจั ด ทํ า ระบบการจั ด การร า นแว น ตาคณะผู ดํ า เนิ น โครงงานได ร ว มกั น วางแผนการ ดําเนินงานไวดังนี้ 1. ศึกษาปญหาในการดําเนินธุรกิจของรานแวนตา วาพบปญหาในสวนใดบาง จากการที่คณะ ผูดําเนินโครงงานไดทําการศึกษาทําใหพบกับปญหาดังตอไปนี้ 1) การจัดเก็บสินคา 2) การจัดเก็บรายชื่อของบริษัทผูจัดจําหนาย 3) การจัดเก็บรายชื่อและประวัติการรักษาของลูกคา 4) ตรวจสอบจุดสั่งซื้อ 5) ตรวจสอบลูกหนี้ 2 รวบรวมขอมูล ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินธุรกิจทั้งหมด โดยแบงออกเปน สวนๆ ไดแก 1) การขายสินคา-ซื้อสินคา 2) การจัดเก็บขอมูลตางๆ 3) ออกรายงานตางๆ 3. นําขอมูลที่ไดมาออกแบบ ER-Diagram และ Data Flow Diagram เพื่อทําการจัดทําระบบ ฐานขอมูลใน ระบบจัดการรานแวนตารวมถึงการดําเนินงานในธุรกิจรานแวนตาทั้งหมด 4. สราง Windows Application 1) ออกแบบ User Interface ในการติดตอกับผูใชระบบ 2) นําฐานขอมูลมาชวยจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลผูจัด จําหนายเปนตน 3) สรางสวนชวยเหลือ (Help) การใชงานโปรแกรมระบบจัดการรานแวนตา 5. ทดสอบและแกไขโปรแกรม เพื่อทําการตรวจสอบวาโปรแกรมสามารถทํางานไดถูกตอง ตามที่ ตองการและไดผลลัพธที่ถูกตอง 6. จัดทําคูมือสําหรับผูใชระบบ เพื่อใชในการอธิบายสวนการทํางานของโปรแกรมในสวน ตางๆ วิธีการใชงานโปรแกรมรวมถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม 7. นําเสนอโครงงาน


6

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1. ชวยใหการจัดการระบบรานแวนตามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ทําใหสามารถลดเวลาในการคนหาทั้งสต็อกสินคา รายชื่อบริษัทจัดจําหนาย รายชื่อลูกคา เมื่อลูกคามาติดตอภายหลังจะสามารถทําการติดตอสื่อสารกับลูกคาไดรวดเร็วขึ้น 3. ทําใหสามารถตรวจสอบจํานวนสินคาคงคลังไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 4. ทําใหการตรวจสอบลูกหนี้-เจาหนี้มีความแมนยํา ถูกตอง สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 5. ชวยลดคาใชจายจากการใชกระดาษหรือสมุด 6. ทําใหสามารถออกรายงานไดอยางถูกตอง


บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะโครงงาน โครงงานระบบจัด การร า นแว น ตา เป น โปรแกรมตน แบบที่ ไ ดรั บ การพั ฒ นาจากโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ใชในการออกแบบสวนติดตอกับผูใชและสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 เพื่อใชในกิจการที่เกี่ยวกับแวนตา ซึ่งโปรแกรมนี้ไดชวยทําใหการ ดําเนินงานทุกๆสวนใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตองมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบของโปรแกรมมีการ จัดเก็บขอมูลลูกคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลสินคาและยังมีระบบสต็อกสินคาเพื่อตรวจสินคาคงเหลือ และ ยังมีระบบชวยเหลือโปรแกรม (Help) ชวยในการศึกษาวิธีการใชโปรแกรมและรูปแบบการทํางานใหมี ประสิทธิมากขึ้น จึงชวยลดความผิดพลาด ความลาชาในการทํางาน อันเนื่องมาจากเกิดกิจกรรมหลายๆ อยางพรอมกัน เชน กําลังขายสินคามีการบันทึกขอมูลการขาย ในขณะนั้นมีพนักงานมาสงสินคา ซึ่ง ตองรอทําการเก็บขอมูลการรับสินคา จึงตองรอทําการขายใหเสร็จกอนและยังชวยไมใหเกิดความ ยุงยากในการเก็บเอกสารเกี่ยวกับขอมูลลูกคาในฐานขอมูล ทําใหชวยประหยัดทรัพยากรตางๆ ขอมูลไม สูญหายแมจะเก็บมาเปนเวลานานก็ตาม มีสวนของการออกแบบรายงานตางๆ เชน รายงานการซื้อขาย รายงานลูกหนี้ไดตรงตามตองการ แนวคิด หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

รูปที่ 2.1 โครงสรางการทํางานระบบ


8

การทํางานของระบบจัดการรานแวนตามีลักษณะเปน Stand Alone เพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยที่จะมีการประมวลผลการทํางานของโปรแกรมและดึงขอมูล มาจากฐานขอมูลในเครื่องเดียวกัน โดยไมจําเปนตองทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นอีก เชน พนักงานสามารถคนหาขอมูลสินคาใหลูกคา ซึ่งมีการดึงขอมูลสินคาจากฐานขอมูลที่ถูกเก็บไวที่เครื่อง มาแสดงใหพนักงานขายทราบขอมูลสินคา ณ เครื่องนั้นไดเลย เปนตน การที่ทางรานขายแวนตามีการ เก็บขอมูลไวในรูปแบบของฐานขอมูล และเก็บฐานขอมูลไวที่เครื่องเลยนั้น ทําใหขอมูลในฐานขอมูล เปนขอมูลปจจุบันอยูตลอดเวลาและขอมูลคอนข างปลอดภัยเนื่องจากมีฐานขอมู ลอยูที่เครื่องที่ใ ช โปรแกรมนั้นเครื่องเดียว ทั้งยังเหมาะสําหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่นตนหรือธุรกิจขนาดเล็ก เพราะใชเงินลงทุน ไมมาก แตขอเสียของการทํางานแบบ Stand Alone เมื่อเครื่องที่ใชงานเกิดเสียขึ้นก็จะเกิดผลกระทบตอ การปฏิบัติงานของทางรานแวนตาโดยตรง เว็บไซตที่เกี่ยวของ โครงงานเรื่ อ งระบบจั ด การร า นแว น ตา ได มี ก ารศึ ก ษาค น คว า หาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า โครงงานจากแหลงขอมูลหลายประเภทเชน หนังสือ ตัวอยางงานวิจัย เหลานี้ลวนเปนแหลงขอมูลที่มี การศึกษากันอยูเปนประจําอยูแลว แตในยุคปจจุบันอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทตอชีวิตของเรามากขึ้น ทุกที เว็บไซตก็เปนแหลงขอมูลที่ดีอีกชนิดหนึ่งที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลความรูในดานตางๆ เอาไว ซึ่งเว็บไซตก็มีการแบงประเภทของเว็บไซตออกเปนหลายประเภทตามจุดประสงคของเว็บไซตนั้นๆ อยางเชน เว็บไซตประเภทช็อปปง เว็บไซตประเภท E-Commerce หรือจะเปนเว็บไซตบันเทิงที่รวมทั้ง เกม และขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงและยังมีเว็บไซตอีกประเภทหนึ่งที่ทางคณะ ผูจัดทําโครงงานจะกลาวถึงนี้เปนเว็บไซตที่ใหความรูคําแนะนําตางๆ เฉพาะดาน อยางเชนเว็บไซตที่ เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมตางๆ หรือเว็บไซตที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานจัดทํา โครงงาน ที่เปนประโยชนตอโครงงานเปนอยางยิ่ง


9

รูปที่ 2.2 http://www.thaiware.com/main เปนเว็บไซตที่รวบรวมเหลาโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เชนโปรแกรมที่เอาไวสําหรับใหสรางใบ แจงหนี้ (Invoice) แบบ สําเร็จรูป โดยโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก (ขนาดยอม) จึงนํามา ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการออกใบทวงหนี้


10

รูปที่ 2.3 http://www.millennium.co.th เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเกีย่ วกับระบบงานบริการสินคาคงคลัง ระบบบริหารขอมูลลูกคาและ ระบบขายสินคาหนาราน และขอมูลประเภทอื่นๆ ซึ่งทางคณะผูจดั ทําโครงงานไดนํามาใชเปนแนวทาง ในการออกแบบระบบบริหารการจัดการรานแวนตา


11

รูปที่ 2.4 http://www.sourcecode.in.th เว็บไซตนี้มีประโยชนในการสราง Windows Application และ Web Application ของโครงงาน เนื่องจากมีตัวอยาง Source code ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับโปรเจคได และยังมีตัวอยางโปรแกรมที่ ใชภาษา Visual Basic.NET ในการพัฒนา


12

รูปที่ 2.5 http://www.thaidev.com เปนเว็บไซตเหมาะในการสอบถามปญหาที่เกิดจากการทําโครงงานและเหมาะตอการเขามาหา ขอ มู ลหรื อป ญ หาต า งๆที่ ผู อื่ น เข า มาตั้ง กระทู ถามคํา ถามไวซึ่ ง คํา ตอบเหล า นั้ น เราก็ ส ามารถนํ า มา ประยุกตใชในการทําโครงงาน


13

รูปที่ 2.6 http://www.krungthaioptic.com เปนเว็บไซตที่ผูจัดทําโครงงานนํามาศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการทํางานของบริษัทที่มีลักษณะการ ดําเนินที่คลายกับโครงงานที่ทําจากการศึกษาขอมูลทางเว็บไซตนี้ยังไมมีการขายสินคาทางเว็บไซตแตมี การเก็บสินคาโดยแบงตามยี่หอและประเภทสินคาโดยมีการเก็บเปนรหัสสินคา ชื่อสินคา


14

รูปที่ 2.7 http://www.thai-programmer.com เปนเว็บไซตที่เราสามารถเขาไปศึกษากับการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลไดหลายกลุมอยางเชน ADO Database ในสวนที่ทางผูพัฒนาโปรแกรมนํามาใช อยางเชน การนําDatabase ออกไปติดตั้งใน ระบบของผูใชโปรแกรม เปนตน


15

รูปที่ 2.8 http://www.indysoft.co.th/product/software/acback1.html#ST เปนเว็บไซตที่แสดงการทํางานของโปรแกรมขายปลีกและบัญชีสําเร็จรูป INDY POS ซึ่งจะ อธิบายคุณสมบัติของระบบหลังราน และหนารานโดยละเอียด ซึ่งลักษณะการดําเนินงานของโปรแกรม ขายปลีกและบัญชีสําเร็จรูป INDY POS เปนระบบที่มีลักษณะใกลเคียงกับระบบการจัดการรานแวนตา จึงทําใหสามารถนํามาเปนแนวทางในการออกแบบระบบรานแวนตาเพื่อใหโครงงานเกิดความสมบูรณ มากที่สุด


16

งานวิจัยที่เกี่ยวของ โครงงานระบบจัดการรานแวนตาไดจัดทําโครงงานที่มีลักษณะของงานหลักเกี่ยวกับการซื้อขาย สิน คา หรื อระบบจั ดการสิน ค าคงคลัง ไดทําการศึกษาโครงงานวิจั ยที่มีลัก ษณะคลายคลึงกับ โครงงานระบบจัดการรานแวนตา จึงไดศึกษางานวิจัยดังตอไปนี้

รูปที่ 2.9 ระบบขายสงสินคารานชัยพาณิชย สุนิสา พลาวัสนันทน สัญชัย สุภสิทธิเมธีและผกาวดี อัษฏมงคลเลิศ (2547) ไดทําโครงงานเรื่อง ระบบขายสงสินคารานชัยพาณิชย การทํางานของโปรแกรมมีการพัฒนาใหมีการคนหาขอมูล บันทึก ขอมูล ลบและแกไขขอมูล ของสินคาหรือลูกคา การทํางานของระบบนั้นก็จะมีการคํานวณราคาสินคา และมีการรองรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา มีการนําบารโคดเขามาใชงานในระบบ โปรแกรม ที่ใชในการพัฒนาไดแก Microsoft SQL Server 2000 ในเรื่องการจัดการฐานขอมูล และโปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net 2003 ในการพัฒนาแอพพลิเคชันและในการสรางรายงาน


17

รูปที่ 2.10 ระบบจัดการซื้อ ขายของรานธนาภรณ นพดล สุนทรศิลสังวร จิรัฏฐ อนันทชาติวงศและพรวิภา ทองกลิ่น (2547) ไดทําโครงงานเรื่อง ระบบจัดการซื้อ ขายของรานธนาภรณ การทํางานของโปรแกรมเก็บและรวบรวมขอมูลของลูกคา ผูผลิตวัตถุดิบ สินคา รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา รายละเอียดของการ สั่งซื้อวัตถุดิบ การจายงาน การรับงาน การจายคาจาง ซึ่งผูใชสามารถทําการแกไข เพิ่มขอมูล ลบขอมูล ได เปนตน โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาไดแก Microsoft Office Access 2003 ใชเปนฐานขอมูล Microsoft Visual Studio 2005 เปนโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบ Adobe Photoshop 8.0 ใชในการ ตกแตงรูปภาพ


18

รูปที่ 2.11 ระบบบริหารงานรานเจริญถาวร ตรีวัฒน อภิวัฒนกาลจน สุรเชษฐ เซี่ยงวองและสรรพญา แซจิว (2547) ไดทําโครงงานเรื่อง ระบบบริหารงานรานเจริ ญถาวรการทํางานของโปรแกรม จัดการขอมูลสินคา ลูก คาและผูขายสง ตรวจสอบสินคาคงคลัง คนหาขอมูลตางๆ และยังสามารถออกใบเสร็จและใบสั่งซื้อสินคคา โปรแกรม ที่ใชในการพัฒนา ใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net 2003 ในการเขียนโปรแกรมและระบบ จัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดเก็บขอมูล และโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 ในการตกแตงสวนเชื่อมตอกับผูใช


19

รูปที่ 2.12 ระบบจัดการซื้อ–ขายอุปกรณผามานหจก.เอกลักษณ เดคคอร เซ็นเตอร รัตนาวลี หาญสิทธิพร กนกนุช ภมรบุตรและวิรัญญา สัจจโสภณ (2547) ไดทําโครงงานเรื่อง ระบบจัดการซื้อ–ขายอุปกรณผามาน หจก.เอกลักษณ เดคคอร เซ็นเตอร การทํางานของโปรแกรม สามารถเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ รวมทั้งสามารถสืบคนขอมูล ออกใบเสร็จ ออกรายงาน คํานวณเงิน พรอมใหสวนลดกับลูกคา โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาไดแก ระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft Office Access 2003 และใช Microsoft Visual Studio .NET 2003 เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ ติดตอกับผูใชบนเครื่องคอมพิวเตอร


20

รูปที่ 2.13 ระบบการหารงานรานประดับยนต จาริพร ปุราทะกัง เอกลักษณ ฉ.ตระกูลและสมพงศ บุนนา (2546) ไดทําโครงงานเรื่อง ระบบการ หารงานรานประดับยนต การทํางานของโปรแกรม ชวยในการตรวจสอบคนหาอุปกรณประดับยนต ได ตามความตองการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหระบบ ชวยลดขอผิดพลาดในการทํางาน และ ชวยลดปริมาณเอกสาร โปรแกรมที่ใชในการพัฒนา Microsoft Office Access 2000, Microsoft Visual Basic 6.0 และ Microsoft Visio 2002


21

รูปที่ 2.14 ระบบขายเครื่องสําอาง กชกร อนันตะกูล อนุช โพธิ์สิทธิ์และเรือนขวัญ แถวอยู (2546) ไดทําโครงงานเรื่อง ระบบขาย เครื่องสําอาง การทํางานของโปรแกรม สามารถจัดเก็บขอมูลสมาชิกที่เขามาสั่งซื้อ หรือเปลี่ยนคืน สินคาในแตละครั้ง ซึ่งผูใชโปรแกรมสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังตางๆ ได โดยสามารถทําการคนหา ขอมูล นอกจากนี้ยังออกใบเสร็จรับเงินและใบสั่งซื้อ สามารถจัดทํารายงาน โปรแกรมที่ใชในการ พัฒนาใช Microsoft Visual Basic 6.0 เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดตอกับผูใชบนเครื่อง คอมพิวเตอรสวนบุคคล และการจัดการฐานขอมูล ใช Microsoft SQL Server 2000 และยังมีการใช Adobe Photoshop 7.0 เปนเครื่องมือชวยในการออกแบบ


บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การศึกษาขอมูลเบื้องตน จากการศึกษาขอมูลและลักษณะการดําเนินงานของรานแวนตา ทําใหพบปญหาในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 1. การตรวจสอบสินคาคงเหลือเปนไปอยางลาชา ประกอบกับสินคามีจํานวนมากอาจทําใหเกิดการ ตรวจสอบไมครบถวน 2. การเก็บขอมูลสวนใหญจะอยูในรูปของการบันทึกลงในกระดาษ ซึ่งอาจจะทําใหสูญหายไดงาย 3. เกิดความไมสะดวกในการคนหาขอมูลตางๆ 4. การตรวจสอบรอบการชําระเงินของลูกคาในแตละเดือนตองใชความละเอียดและเกิดความไม ถูกตองของขอมูล 5. ขอมูลผูจัดจําหนายและขอมูลรายละเอียดของสินคาอาศัยการจดจําโดยเจาของกิจการเปนสวนใหญ การเก็บรวบรวมขอมูล 1. คณะผูดําเนินโครงงานไดทําการเก็บขอมูลจากเจาของกิจการรานแวนตา จากการสัมภาษณพบวา ทางรานแวนตาจะมีการขายสินคาทางหนาราน ขายตามสถานที่ราชการ และที่จตุจักร ดานการขาย สินคา มีการขายสินคาทั้งแบบเงินสดและเงินเชื่อ ซึ่งการขายสินคาเงินเชื่อสวนมากกลุมลูกคาจะ เปนขาราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามสถานที่ราชการเปนสวนใหญ ประกอบกับการจัดเก็บขอมูล ตางๆ ในการดําเนินงานยังอยูในรูปของการบันทึกดวยการเขียนเปนหลัก 2. เก็บรวบรวมขอมูลทางเว็บไซดที่เกี่ยวของกับกิจการรานแวนตาอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการ ออกแบบระบบ ไดแก http://www.krungthaioptic.com/product_cebe.asp 3. เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือที่เกี่ยวกับภาษา VB.NET กับDatabase เพื่อนําขอมูลตางๆ มาชวยใน การออกแบบและเขียนโปรแกรม


23

การวิเคราะหระบบ ระบบงานเดิมมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 1. มีการจัดเก็บขอมูลตางๆ โดยการบันทึกไวในกระดาษ ไดแก ขอมูลพนักงาน สินคา ลูกคา ผูจัด จําหนาย ยอดขายสินคา 2. การขายสินคาใหกับลูกคามีทั้งแบบการชําระเงินสดและการชําระเงินเชื่อ 3. มีการจางใหบริษัทที่มีความชํานาญดานการประกอบแวนตาทําสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อ 4. การเคลมสินคากับผูจัดจําหนาย 5. การจัดสงสินคาใหกับลูกคาซึ่งสวนใหญจะเปนสถานที่ราชการซึ่งเปนสถานที่ทํางานของลูกคา 6. การสั่งซื้อสินคาโดยจะมีพนักงานที่เปนตัวแทนของแตละบริษัทผูจัดจําหนายมาเสนอสินคาแตละ ยี่หอกับทางรานหรือทางรานจะโทรศัพทไปสั่งซื้อสินคาเอง 7. การออกใบเสร็จใหกับลูกคาทําโดยการเขียนลงในแบบฟอรมใบเสร็จของทางรานและในกรณีขาย ใหกับลูกคาที่ทํางานตามสถานที่ราชการจะมีการออกสัญญาซื้อ-ขายใหดวย 8. เมื่อถึงกําหนดรอบการชําระเงินของลูกคาจะมีพนักงานไปเก็บเงินตามสถานที่ที่ลูกคาทํางาน 9. การจายเงินเดือนพนักงาน จะรวมถึงคาคอมมิสชั่นซึ่งมาจากยอดขายในแตละเดือนที่พนักงาน แต ละคนขายได หากเปนพนักงานใหมซึ่งอยูในรอบการทํางานภายใน3เดือนแรกจะยังไดรับเงิน คาจาง เปนรายวันที่มาทํางาน 10. มีการรับสินคาแยกหากสินคามีจํานวนไมครบตามที่สั่งซื้อซึ่งจะทําการบันทึกลงในกระดาษ 11. มีการชําระคาสินคาที่สั่งซื้อ ทั้งแบบเงินสดและแบบเช็ค 12. หากสินคาที่สั่งซื้อกับผูจําหนายไมตรงตามที่สั่งซื้อ หรือชํารุดเสียหายจะทําการสงคืน


24

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปจจุบัน งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวของ 1. การจัดเก็บ จัดเก็บขอมูลพนักงานลงสมุด สมุดบันทึกพนักงานเก็บบันทึก ขอมูลพนักงาน บันทึก - ขอมูลทั่วไป เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท - การเขาทํางาน - ยอดขายในแตละวัน 2. การจัดเก็บ การจัดเก็บขอมูลผูจัดจําหนาย สมุดบันทึกผูแทนจําหนายเก็บ ขอมูล ลงสมุดบันทึก บันทึก ผูจัดจําหนาย - ขอมูลทั่วไป ชื่อ ที่อยู เบอรติดตอ - ขอมูลสินคา - ยอดเงินคางชําระ 3. การจัดเก็บ การจัดเก็บขอมูลสินคาลง สมุดบันทึกสินคา เก็บบันทึก ขอมูลสินคา สมุดบันทึก - ขอมูลทั่วไป เชน ยีห่ อ รุน ขนาด ประเภทสินคา -โดยแสดงขอมูลสินคาไวหนา กลองบรรจุ เพื่อการคนหา ที่รวดเร็ว 4. การใหบริการ จัดเก็บขอมูลการขายสินคาลง สมุดบันทึกยอดขายสินคา เก็บ ลูกคาและการ สมุดบันทึก บันทึก ขายสินคาแก 1. ตรวจสอบขอมูลลูกคาหาก - ขอมูลทั่วไปของสินคา เชน ลูกคา ไมมีจะทําการบันทึก ยี่หอ รุน ขนาด ประเภท ขอมูลลูกคาใหม - ขอมูลทั่วไปของลูกคา เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 2. ขายสินคา - ประวัตกิ ารใชบริการ 3. บันทึกขอมูลการขาย - ยอดเงินคางชําระ 4. การใหบริการลูกคาหลัง การขาย - รอบการชําระเงินของสินคา

ผูรับผิดชอบ เจาของกิจการ และพนักงาน

เจาของกิจการ

เจาของกิจการ และพนักงาน

เจาของกิจการ และพนักงาน


25

ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงรายละเอียดของระบบงานปจจุบัน งาน/กิจกรรม 5. การสั่งซื้อ สินคา

6. การชําระคา สินคาใหแก ผูจัดจําหนาย 7. การสั่งทํา สินคา

รายละเอียดของงาน/กิจกรรม 1. มีตัวแทนผูจัดจําหนายมา เสนอสินคากับทางราน - เมื่อทําการสัง่ ซื้อจะบันทึก ลงในสมุดการสั่งซื้อ 2. ทางรานโทรศัพทไปสั่งซื้อ สินคา - ตรวจสอบสินคาคงคลัง - ตรวจสอบผูจัดจําหนาย - โทรศัพทไปสั่งซื้อสินคา กับผูจัดจําหนาย - เมื่อทําการสัง่ ซื้อจะบันทึก ลงในสมุดการสั่งซื้อ 1. ตรวจสอบการสั่งซื้อ 2. ตรวจสอบผูจัดจําหนาย 3. ตรวจสอบรอบการ ชําระเงิน 1. ตรวจสอบการขายสินคา 2. สงสินคาไปสั่งทํากับ รานอื่น

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

สมุดบันทึกการสั่งซื้อสินคา เจาของกิจการ เก็บบันทึก - ขอมูลทั่วไปของสินคา เชน ยี่หอ รุน ขนาด ประเภท - ขอมูลทั่วไปของผูจัดจําหนาย เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท - จํานวนสินคาที่สั่งซื้อ - ราคาสินคาตอหนวย - ราคาสินคาทั้งหมด - วันกําหนดชําระเงิน 1. สมุดบันทึกการสั่งซื้อสินคา 2. สมุดบันทึกผูแทนจําหนาย 3. ใบวางบิล 4. เช็คชําระคาสินคา ใบสั่งทําสินคา

เจาของกิจการ

เจาของกิจการ


26

ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงรายละเอียดของระบบงานปจจุบัน งาน/กิจกรรม 8. การเคลมสินคา กับลูกคาและ ผูจัดจําหนาย

9. การรับสินคา สั่งทําและ สินคาเคลม

10. การจัดสง สินคาใหกับ ลูกคา

รายละเอียดของงาน/กิจกรรม การเคลมสินคากับลูกคา 1. ตรวจสอบการขายสินคา 2. หากมีสินคาในสตอก จะทําการเคลมใหกับลูกคา ทันที 3. หากไมมีสนิ คาในสตอก ตองรอเคลมจากผู จัดจําหนาย การเคลมสินคากับ ผูจัดจําหนาย - หากสินคายังไมไดขาย หรืออยูในสภาพดีสามารถ สงเคลมได 1. ทางรานที่สั่งทําหรือผู จัดจําหนายทีส่ งเคลม เปนผูนําสินคามาสงให กับทางราน 2. ทางรานไปรับสินคาที่สั่ง ทําหรือสินคาที่สงเคลม 1. ตรวจสอบจากการขาย สินคาวาตองสงสินคา ใหกับลูกคา ณ สถานที่ใด 2. จัดเรียงลําดับการสงสินคา ใหกับพนักงานสงสินคา พรอมนําใบเสร็จรับเงิน ใหกับลูกคา

เอกสารที่เกี่ยวของ 1. ใบเคลมสินคา 2. สมุดบันทึกยอดขายสินคา

ผูรับผิดชอบ เจาของกิจการ

1. ใบเคลมสินคา 2. ใบสั่งทําสินคา

เจาของกิจการ และพนักงาน

1. ใบจัดสง (ใบวางบิล) 2. ใบเสร็จรับเงิน

เจาของกิจการ และพนักงาน


27

ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงรายละเอียดของระบบงานปจจุบัน งาน/กิจกรรม 11. การชําระคา สินคาจาก ลูกคา

12. การจาย เงินเดือน พนักงาน

13. การออก รายงานสรุป ยอดขายใน แตละเดือน

รายละเอียดของงาน/กิจกรรม การชําระเงินสด 1. ตรวจสอบการขายสินคา 2. รับชําระเงินจากลูกคา การชําระเงินเชื่อ 1. ตรวจสอบการขายสินคา 2. การตรวจสอบรอบการ ชําระเงินเชือ่ ของสินคา 3. รับชําระเงินจากลูกคา 1. ตรวจสอบเวลาการเขา ทํางานของพนักงาน 2. ตรวจสอบยอดขายใน แตละเดือน 3. นํายอดขายที่ไดมาคํานวณ หาคาคอมมิชชั่น 4. บันทึกการจายเงินเดือน ตรวจสอบยอดขายสินคา

เอกสารที่เกี่ยวของ 1.ใบเสร็จรับเงิน 2.สัญญาซื้อขาย 3.สมุดบันทึกยอดขายสินคา

ผูรับผิดชอบ เจาของกิจการ และพนักงาน

สมุดบันทึกพนักงาน

เจาของกิจการ

สมุดบันทึกยอดขายสินคา

เจาของกิจการ


28

ตารางที่ 3.2 แสดงสภาพปญหาที่เกิดจากระบบงานในปจจุบัน งาน/กิจกรรม 1. การจัดการ ขอมูลตางๆ

ปญหา 1. มีความลาชาในการคนหาขอมูล 2. เกิดความผิดพลาดในการจัดการ ขอมูลในหลายๆสวน 3. เอกสารเกิดการสูญหาย 2. การตรวจสอบ 1. การตรวจสอบคลังสินคาทําไดลาชา คลังสินคา เนื่องจากสินคามีหลายประเภท 2. เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ อาจจะทําใหสินคาขาดสต็อกได 3. การจัดจําหนายสินคาตามลําดับการ รับเขากอน-หลังทําไดลําบาก 3. การตรวจสอบ 1. ตองใชความละเอียดในการตรวจสอบ เปน รอบการชําระ อยางมาก เนื่องจากลูกคาอาจขอ เงินเชื่อของ เปลี่ยนแปลงรอบการชําระเงินเดิม สินคา 2. เกิดความลาชาเนื่องจากตองตรวจสอบจาก สมุดบันทึกการขายสินคา

4. การจาย เงินเดือน พนักงาน 5. การออก รายงาน

ความตองการ 1. คนหาขอมูลไดสะดวก 2. ขอมูลมีความถูกตอง

1. สามารถตรวจสอบไดวามี สินคาใดถึงจุดสั่งซื้อ 2. สามารถการจัดลําดับการรับเขา ของสินคาและสามารถบันทึก สถานที่เก็บของสินคานั้นได

1. สามารถคนหารายชื่อลูกคาที่ ตองชําระเงินเชื่อของสินคาใน แตละเดือน 2. สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขรอบ การชําระเงินเชื่อเดิมเมื่อลูกคา มีการติดตอมาภายหลังได รวดเร็วและถูกตอง 1. การคํานวณเงินเดือนพนักงานเกิดความลาชา สามารถคํานวณเงินเดือน รวมถึงคาคอมมิชชั่นของ 2. เกิดความผิดพลาดในการคํานวณเงินเดือน พนักงานแตละคนไดถกู ตอง ไดงาย และรวดเร็ว 1. การสรุปยอดการขายสินคาเปนไปอยางลาชา สามารถสรุปยอดขายสินคาที่ ถูกตองและรวดเร็ว 2. เกิดความผิดพลาดในการรวบรวมขอมูล


29

รูปที่ 3.1 Flow chart ระบบงานปจจุบันดานการขาย การสั่งซื้อ การสั่งทํา การรับสินคา


30

รูปที่ 3.2 Flow chart ระบบงานปจจุบันการดานเคลม


31

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระบบจัดการรานแวนตา

จัดการขอมูล

บริการสมาชิก

ขายสินคากับลูกคา

สั่งทํา/รับ

สั่งซื้อ/รับ

สงเคลม/รับ

ขอมูลสินคา

รายละเอียดลูกคา

คํานวณราคา

สั่งทําสินคา

สั่งซื้อสินคา

สงเคลมสินคา

ขอมูลผูจัดจําหนาย

ขายสินคา กับสมาชิก

ออกใบเสร็จ

รับสินคาสั่งทํา

รับสินคาสั่งซื้อ

รับสินคาสงเคลม

ออกใบรับสินคา สั่งทําแกลูกคา

ออกใบรับสินคา สั่งซื้อแกลูกคา

ออกใบรับสินคา สงเคลมแกลูกคา

ขอมูลพนักงาน ขอมูลรานแวนตา ผูใชระบบ เวลาเขา/ออก

การบริการ รับสั่งซื้อสินคา

เวลาเขา/ออก เวลาเขา/ออก พนักงาน

ออกรายงาน รายงานยอดขาย รายงานลูกหนี้ คงคาง รายงานเจาหนี้ คงคาง รายงานสินคา คงคลัง

รับสั่งทําสินคา

รายงานการสั่งซื้อ รับเคลมสินคา คํานวณราคา ออกใบเสร็จ

รูปที่ 3.3 Program Map


32

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การออกแบบสวนขอมูลนําเขา (Input Design)

รูปที่ 3.4 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนา Login เขาสูระบบ หนาจอการล็อกอินเขาสูระบบรานแวนตาโดยตองมีการพิมพรหัสพนักงานและรหัสผาน แลวกด ปุมตกลงหรือกดปุมยกเลิกหากไมตองการเขาสูระบบ เพื่อเปนการปองกันการเขามาใชงานโปรแกรมจาก ผูอื่นและยังเปนการกําหนดสิทธิในการใชงานของพนักงานแตละคน


33

รูปที่ 3.5 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลบริษัท พิมพขอมูลของบริษัทผูเขาใชระบบสามารถเลือกรูปภาพหรือโลโกของบริษัทไดแลวกดตกลง เพื่อบันทึกขอมูลของบริษัท ซึ่งจะสามารถบันทึกไดเพียงครั้งเดียว แตสามารถแกไขไดตามตองการ


34

รูปที่ 3.6 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลผูจัดจําหนาย พิมพขอมูลผูจัดจําหนายเพื่อบันทึกหรือแกไขโดยสามารถเลือกประเภทสินคาที่ผูจําหนายรายนั้น ไดจําหนายอยู และสามารถบอกยอดคางชําระที่ทางบริษัทยังคางชําระอยูกับผูจัดจําหนายรายนั้นๆ ซึ่งจะทํา ใหสะดวกในการคนหาในภายหลัง รวมทั้งสามารถลบขอมูลของผูจัดจําหนายนั้นไดอีกดวย


35

รูปที่ 3.7 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลสินคา พิมพ ขอมู ลรายละเอียดสิ น คา เพื่อบันทึกหรือ แกไ ข ซึ่ ง จะทําใหสะดวกในการค นหาสินคา ใน คลังสินคาและสามารถทราบไดวาสินคาอยูในประเภทอะไร ผูจัดจําหนายรายใดเปนผูจําหนาย


36

รูปที่ 3.8 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลพนักงาน พิมพขอมูลพนักงานเพื่อบันทึกหรือแกไข โดยการกําหนดวันที่เริ่มเขาทํางานและหยุดทํางาน รวมทั้งสามารถตรวจสอบเวลาเขาทํางานหรือเลิกทํางานได ตรวจสอบยอดขายสินคาที่พนักงานคนๆ นั้น ทําไวสามารถเปลี่ยนรหัสพนักงานได ดูยอดการจายเงินเดือนที่พนักงานคนนั้นไดรับแลวในบางสวน


37

รูปที่ 3.9 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลลูกคา พิมพรายละเอียดของลูกคาเพื่อบันทึกหรือแกไข ซึ่งจะทําใหสะดวกในการคนหาขอมูลลูกคาใน ภายหลัง บอกยอดคางชําระของลูกคาคนนั้น รวมถึงมีปมุ เปดหนาประวัติการรักษา


38

รูปที่ 3.10 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขายสินคา พิมพหรือคนหาขอมูลลูกคาที่ซื้อสินคา ซึ่งจะแสดงวงเงินสูงสุดในสําหรับลูกคาคนนั้น พิมพหรือ คนหาขอมูลสินคาที่จะขาย แลวทําการเลือกวาชําระเงินรูปแบบใด ถาชําระแบบเงินเชื่อจะพิมพระยะเวลา ผอนตามเดือน


39

รูปที่ 3.11 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาใบเสร็จรับเงิน พิมพหรือคนหาขอมูลใบเสร็จรับเงิน เมื่อตองการตรวจสอบขอมูลใบเสร็จรับเงินลูกคายอนหลัง ซึ่งจะมีการแสดงขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการขายในครั้งนัน้ ๆ


40

รูปที่ 3.12 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาเคลมสินคา เปนการเคลมกับลูกคาโดยสามารถเลือกไดวาเปนการรับเคลมจากลูกคาหรือสงคืนสินคาใหกับ ลูก คาและมี การบอกสถานะการส งเคลม วันรับสิน คา วัน สงเคลมสิน คากับผูจัด จํ าหนาย มี การอางอิง รหัสสินคาและผูจัดจําหนาย


41

รูปที่ 3.13 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาขอมูลการรักษา พิมพหรือคนหาขอมูลการรักษาของลูกคา ในแตละครั้งที่ลูกคามาใชบริการจะมีการบันทึกการ รักษาไว รวมทั้งสามารถแกไขขอมูลหรือลบขอมูลการรักษาได


42

รูปที่ 3.14 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาการสัง่ ซื้อสินคา แสดงการสั่งซื้อสินคาในแตละวัน แตละเดือน แสดงชื่อพนักงานผูสั่งและจํานวนเงินที่ตองชําระ ในการสั่งซื้อครั้งนั้น เพื่อออกใบสั่งซื้อสงใหกับผูจัดจําหนาย


43

รูปที่ 3.15 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาการรับสินคา แสดงขอมูลการสั่งซื้อสินคากับผูจัดจําหนายรวมถึงรายละเอียดการสั่งซื้อ เพื่ออางอิงกับการรับ สินคาจากผูจัดจําหนายวาถูกตองหรือไม


44

รูปที่ 3.16 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนากําหนดสงสินคา คนหาใบเสร็จที่ครบกําหนดสงสินคาของลูกคา สามารถคนหาจากตามวันที่กําหนดสงและคนหา จากรหัสลูกคาได


45

รูปที่ 3.17 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาชําระเงินผูจัดจําหนาย ชําระเงินใหกับผูจัดจําหนายตามใบสั่งซื้อที่สั่งออกไปโดยสามารถเลือกลักษณะการชําระเงินไดวา ตองการชําระดวยเงินสดหรือชําระดวยเช็ค


46

รูปที่ 3.18 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนารับชําระเงินลูกคา รับชําระเงินจากลูกคาโดยอางอิงการซื้อสินคาจากใบสั่งซื้อสินคาพรอมทั้งแสดงรายละเอียดการ สั่งซื้อครั้งนั้นๆ


47

รูปที่ 3.19 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาเคลมสินคาผูจัดจําหนาย การสงเคลมและรับสินคาเคลมคืนกับทางผูจัดจําหนาย โดยสามารถระบุการทํางานวาเปนการสงเค ลมหรือเปนการรับสินคาคืน


48

รูปที่ 3.20 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาสั่งซื้อสินคา การสั่งซื้อสินคากับทางผูจัดจําหนายโดยการสั่งซื้อตองมีการเลือกผูจัดจําหนายและสามารถคนหา สินคาโดยระบุเงื่อนไขวาจะใหแสดงสินคาทั้งหมดหรือเฉพาะสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ


49

รูปที่ 3.21 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนาสงสั่งทําสินคา การสงสินคาไปสั่งทํากับผูจัดจําหนายโดยสามารถเลือกเงื่อนไขไดวาเปนการสงสินคาไปสั่งทํา หรือเปนการรับคืนสินคาที่สั่งทํา


50

รูปที่ 3.22 การออกแบบสวนของขอมูลนําเขาหนารับสั่งทําสินคา การรับสินคาจากลูกคาที่สั่งทําสินคาไวโดยสามารถเลือกเงื่อนไขไดวาเปนการรับสินคาสั่งทํามา จากลูกคาหรือเปนการสงคืนสินคาสั่งทําใหกับลูกคา


51

การออกแบบสวนของผลลัพธ (Output Design)

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จ………. กิ่งเพชรการแวน 508/27 ถนนพรานนก<ตรงขามรานอาหารใตฉวาง> เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ เบอรโทรศัพท (02)472-2953 ชื่อผูรับสินคา......................... ชื่อผูขายสินคา................................ รหัสสินคา

ชื่อสินคา

จํานวน

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน รูปที่ 3.23 การออกแบบสวนของผลลัพธใบเสร็จรับเงิน

ราคา/หนวย


52

รายงานการสั่งซื้อสินคา วันที่...........เดือน........................พ.ศ..............

รหัสการสั่งซื้อ

ชื่อสินคา

จํานวนสินคา

ผูจัดจําหนาย

ยอดเงินรวมทัง้ สิ้น รูปที่ 3.24 การออกแบบสวนของผลลัพธรายงานการสั่งซือ้ สินคา

ราคารวม


53

รายงานยอดขาย ป2549 วันที่...........เดือน........................พ.ศ.............. เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ยอดขายทั้งสิน้

ตนทุน

รวมทั้งสิ้น รูปที่ 3.25 การออกแบบสวนของผลลัพธรายงานยอดขายประจําป

กําไร


54

รายงานสินคาคงคลัง วันที่...........เดือน........................พ.ศ.............. ประเภทสินคา......................... รหัสสินคา ชื่อสินคา

ราคาสินคา

ผูจัดจําหนาย

จํานวนสินคา คงเหลือ

รูปที่ 3.26 การออกแบบสวนของผลลัพธรายงานสินคาคงคลัง


55

หนังสือสัญญาซื้อสินคาเงินผอน เลขที่........ วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ........................ ขาพเจา.........................................................ผูซื้อ อายุ..........ป อยูบานเลขที่......................ถนน.............................ตําบล/แขวง .....................อําแภอ....................จังหวัด.....................................บัตรประจําตัว/บัตรขาราชการเลขที่......................................ฝายหนึ่งกับ หาง กิ่งเพชรการแวน 508/27 ถนนพรานนก ตรงขามรานอาหารใตฉวาง เขตบางกอกนอย กทม. ผูขายโดย ........................................ โทร.02-4122953 ผูจัดการหรือมอบอํานาจจากหางฯ ผูขายอีกฝายหนึ่งทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันโดยมีขอสัญญากันโดยมีขอสัญญากันโดยมีขอสัญญา ดังตอไปนี้ 1. ขาพเจา..............................................................ผูซื้อ ไดเชาซื้อแวนตา..............................สายตา R…….L……. PD…………… เลนซ....................สี............... เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น..........................บาท มัดจํา.......................บาท คงเหลือ..........................บาท 2. ผูซื้อตกลงยินยอมผอนชําระเงินใหแกผูขายภายในระยะเวลาที่กําหนด.............เดือน โดยผูซื้อตกลงยินยอมจะชําระเงินใหแก ผูขาย เปน..................งวด แบงออกเปน งวดที่ 1 วันที่..................เดือน.............................พ.ศ.....................เปนเงิน....................บาท งวดที่ 2 วันที่..................เดือน.............................พ.ศ.....................เปนเงิน....................บาท งวดที่ 3 วันที่..................เดือน.............................พ.ศ.....................เปนเงิน....................บาท ............................................................................................................................................................. จนกวาจะครบตามสัญญา 3. ไมวากรณีใดก็ตามหลังจากที่ผูซื้อไดตรวจสภาพ และรับสินคาเรียบรอยแลว ผูซื้อจะคืนสินคาใหแกผูขายไมได 4. ผูซื้อใหสัญญาวาจะยินยอม ผอนชําระเงินใหแกทางหางฯ จนครบตามสัญญา ถาหากผูซื้อไมชําระเงินกับทางหางฯ ผูซื้อยินยอม ใหทางหางฯ เรียกเก็บเงินคาสินคาจากฝายการเงินของผูซื้อแทนได 5. คูสัญญาตกลงกันวา หากมีขอพิพาทเกิดขึ้น ใหเสนอคดีตอศาลฯ ในกรุงเทพมหานคร สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเปน 2ฉบับ มี ขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ ตางเขาใจขอความดีแลว จึงขอลายมือไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน หมายเหตุ ในกรณีผูซื้อไดสั่งทําแวนแลว หากมีการบอกยกเลิกภายหลัง ผูซื้อตองชําระคาเสียหายใหกับทางหางฯ เปนจํานวน 30% ของยอดสินคา ลงชื่อ................................................................ผูซื้อ ลงชื้อ................................................................ผูขายหรือผูรับมอบอํานาจ ลงชื่อ................................................................ผูค้ําประกัน/พยาน

รูปที่ 3.27 การออกแบบสวนของผลลัพธหนังสือสัญญาซื้อสินคาเงินผอน


56

รูปที่ 3.28 การแสดงความสัมพันธของขอมูล


57

การออกแบบฐานขอมูล ตารางที่ 3.3 รายละเอียดฐานขอมูล ชื่อตาราง members cures receipts bills billDetails cashes employees salarydetails empTimework Typesstopwork paySalarys typePayments companies claims makes makeDetails suppliers orders orderDetails products productTypes cheques partialReceives

คําอธิบาย ลูกคา การรักษา ใบเสร็จรับเงิน การขายสินคา รายละเอียดการขายสินคา การรับชําระเงิน พนักงาน รายละเอียดเงินเดือน เวลาการทํางานพนักงาน ประเภทการลาหยุด การจายเงินเดือน ประเภทการจายเงินเดือน รานแวนตา เคลมสินคา การสั่งทําสินคา รายระเอียดการสั่งทําสินคา ผูจัดจําหนาย การสั่งซื้อสินคา รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา สินคา ประเภทสินคา รายระเอียดการจายเช็ค การรับสินคา


58

4. พัฒนาโปรแกรม 4.1 ออกแบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000

รูปที่ 3.29 การออกแบบฐานขอมูล


59

4.2 ออกแบบหนาจอดวย Microsoft Visual Studio 2005

รูปที่ 3.30 การออกแบบหนาจอขอมูลลูกคา


60

4.3 การเขียนโปรแกรมเพื่อใชติดตอกับฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005

รูปที่ 3.31 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติดตอกับฐานขอมูล


61

4.4 การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงขอมูลจากฐานขอมูล

รูปที่ 3.32 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อดึงขอมูลจากฐานขอมูล


บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและทดสอบโปรแกรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปรแกรมระบบจัดการรานแวนตามีขั้นตอนการทํางานดังตอไปนี้

รูปที่ 4.1 หนาจอ Login เขาสูระบบ หนาจอแรกสําหรับการเปดใชระบบ คือ การเขาสูระบบโดยการ Login ซึ่งผูใชจะตองกรอกรหัส พนักงานและรหัสผาน แลวกดปุมรูปกุญแจก็จะสามารถเขาไปใชโปรแกรมได หรือกดปุมสีแดง คือ การ ยกเลิก


63

รูปที่ 4.2 หนาจอเมนูการใชงานสวนตางๆ ของโปรแกรม เมื่อผูใชใสรหัสพนักงานและรหัสผานถูกตองแลว ผูใชจะพบกับเมนูตางๆของโปรแกรมดังนี้ - ปุมจัดการขอมูล สําหรับจัดการขอมูลหลักตางๆ - ปุมลูกคา สําหรับกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นกับลูกคาแตละคน - ปุมขายสินคา สําหรับดําเนินกิจกรรมการขายสินคาแกลูกคา - ปุมสั่งทํา/รับ สําหรับสงสินคาที่ลูกคาสั่งทําใหกับผูจัดจําหนายพรอมทั้งสามารถตรวจสอบ รายการสั่งทําเพื่อรับสินคากับผูจัดจําหนายรายนั้นๆได - ปุมสั่งซื้อ/รับ สําหรับสั่งซื้อสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อ สั่งซื้อสินคาที่ถึงจุกสั่งซื้อของกิจการ หรือสั่งซื้อ สินคาอื่นๆที่ผูจัดจําหนายรายนั้นๆจําหนายอยู พรอมทั้งสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อเพื่อทําการรับ สินคากับผูจัดจําหนายรายนั้นๆ และยังสามารถรับจํานวนสินคาแยกไดกรณีที่ไดรับจํานวนสินคาไมครบ ตามจํานวนที่สั่งซื้อ


64

- ปุมสงเคลม/รับ สําหรับสงเคลมสินคาจากลูกคา หรือเคลมสินคาอื่นๆของกิจการ พรอมทั้ง สามารถตรวจสอบรายการสงเคลมพื่อทําการรับสินคากับผูจัดจําหนายรายนั้นๆ และยังสามารถรับจํานวน สินคาแยกไดกรณีที่ไดรับจํานวนสินคาไมครบตามจํานวนที่สงเคลม - ปุมเวลาเขา/ออก สําหรับการบันทึกขอมูลเขาออกเวลางานของพนักงาน - ปุมออกรายงาน สําหรับออกรายงานตางๆ ของกิจการ เชน รายงานสินคาคงคลัง รายงานยอดขาย รายงานลูกหนี้คงคาง และรายงายเจาหนี้คงคาง เปนตน - ปุมผูจัดทําระบบ สําหรับแสดงรายชื่อของผูจัดทําระบบ และเมื่อมีการทํางานในหนาจอตางๆดังกลาวคางไวโดยการกดปุมรูปวงกลมสีน้ําเงินทางดานขวา บนภายในหนาจอนั้นๆจะปรากฏรูปไฟลงานขึ้นมาหลังปุมที่มีการทํางานบนหนาจอเมนู โดยรูปไฟลงาน เหลานั้นจะมีสตี รงตามปุมที่ทํางานคางไว เมื่อตองการกลับไปทํางานตอสามารถกดที่ไฟลงานนั้นๆได


65

รูปที่ 4.3 หนาจอเมนูการใชงานในสวนการจัดการขอมูล เมื่อผูใชกดเขามาในปุมจัดการขอมูลภายในจะประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ - ขอมูลสินคา - ขอมูลผูจัดจําหนาย - ขอมูลพนักงาน - ขอมูลการลา - ขอมูลเงินเดือน - ขอมูลรานแวนตา


66

รูปที่ 4.4 หนาจอสินคา หนาจอขอมูลสินคา ใชในการจัดการขอมูลของสินคา ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวย รหัสสินคา ชื่อสินคา รุน ประเภท สายตาซาย(L) สายตาขวา(R) ชื่อผูจัดจําหนายที่จําหนาย สี ขนาด วัสดุที่ใชทํา รูปสินคา จํานวนสินคาคงเหลือ จํานวนจุดสั่งซื้อ ราคาตนทุน/หนวย ราคาที่ขาย/หนวย และ สถานะของสินคา โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มหรือแกไขขอมูลได


67

รูปที่ 4.5 หนาจอประเภทสินคา ใชในการจัดการขอมูลประเภทสินคา ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวยรหัสประเภทสินคา ชื่อประเภทสินคา คาคอมมิสชั่น และสถานะเคลม โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มหรือแกไขขอมูลได


68

รูปที่ 4.6 หนาจอคนหาสินคา ในสวนการคนหา สามารถเรียกขอมูลทั้งหมดของสินคา ทําการคนหาจากรหัสสินคา หรือประเภท สินคา


69

รูปที่ 4.7 หนาจอผูจัดจําหนาย หนาจอผูจัดจําหนาย ใชในการจัดการขอมูลผูจัดจําหนาย ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวย รหัสผูจัดจําหนาย ชื่อบริษัทผูจัดจําหนาย ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทสินคา เครดิต รายการสินคาที่ผู จัดจําหนายรายนั้นจําหนาย และสถานะการสั่งซื้อวาผูจัดจําหนายรายนี้ไดทําการยกเลิกสั่งซื้อแลวหรือยัง สั่งซื้ออยู โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มหรือแกไขขอมูลได


70

รูปที่ 4.8 หนาจอคนหาผูจัดจําหนาย ในสวนการคนหา สามารถเรียกขอมูลทั้งหมดของผูจัดจําหนาย ทําการคนหาจากชื่อบริษัทผูจัด จําหนาย


71

รูปที่ 4.9 หนาจอชําระเงินดวยเช็คกับผูจัดจําหนาย การคนหาขอมูลผูจัดจําหนายที่ตองการหากมีรายการสั่งซื้อจะแสดงรายการใบสั่งซื้อของผูจัด จํ า หน า ยรายนั้ น ๆ เมื่ อ ต อ งการบั น ทึ ก การชํ า ระด ว ยเช็ ค ให เ ลื อ กใบสั่ ง ซื้ อ ซึ่ ง ในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล จะ ประกอบดวย ขอมูลเลขที่เช็ค ธนาคาร สาขา จํานวนเงิน วันที่จาย ชื่อและนามสกุลเจาของบัญชีโดย โปรแกรมสามารถทําการเพิ่มขอมูลได ในสวนการคนหา สามารถเรียกขอมูลทั้งหมที่ไดทําการชําระกับผู จัดจําหนาย ทําการคนหาจากเดือนและปที่ตองการคนหา


72

รูปที่ 4.10 หนาจอพนักงาน หนาจอพนักงาน ใชในการจัดการขอมูลพนักงาน ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวยรหัส พนักงาน ชื่อ-นามสกุลพนักงาน เพศ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู เบอรโทรศัพท วันที่เริ่มทํางาน รหัสผาน รูปพนักงาน เงินเดือน จํานวนวันที่หยุด/เดือน และสถานะพนักงาน โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มหรือ แกไขขอมูลได


73

รูปที่ 4.11 หนาจอคนหาพนักงาน ในสวนการคนหา สามารถเรียกขอมูลทั้งหมดของพนักงาน ทําการคนหาจากชื่อหรือนามสกุลของ พนักงาน


74

รูปที่ 4.12 หนาจอเปลี่ยนรหัสผานพนักงาน การเปลี่ยนรหัสผานพนักงาน โปรแกรมจะสามารถทําการแกไขรหัสผานไดโดยการใสรหัสผาน เกา รหัสผานใหมและยืนยันรหัสผานใหมอีกครั้ง


75

รูปที่ 4.13 หนาจอเบิกเงินเดือนลวงหนา การเบิกเงินเดือนลวงหนาของพนักงาน จะแสดงเงินเดือนของพนักงาน ยอดเบิกรวมที่เคยเบิก ลวงหนาของเดือนนี้ไปแลว เงินเดือนที่เบิกได สามารถเลือกไดวาจะเบิกเงินทั้งหมดหรือกําหนดจํานวน เงินตามตองการ โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มขอมูลได


76

รูปที่ 4.14 หนาจอลางาน หนาจอการลางาน ใชในการจัดการขอมูลการลางานของพนักงาน ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะ ประกอบดวยรหัสพนักงาน ประเภทการลา วันที่เริ่มลาหยุด วันที่สิ้นสุดลาหยุด จํานวนวันทีห่ ยุด หมายเหตุ โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มหรือแกไขขอมูลได


77

รูปที่ 4.15 หนาจอคนหาพนักงานลาหยุด การแสดงปญหา จะแสดงรายการที่พนักงานขอลาหยุดแตวันนั้นกลับมาทํางาน เพื่อไวทําการแกไข ตอไป


78

รูปที่ 4.16 หนาจอการจายเงินเดือน หนาจอการจายเงินเดือน ใชในการจัดการขอมูลการจายเงินเดือนของพนักงาน โดยจะทําการเลือก รายชื่อพนักงานที่ตองการ เมื่อเลือกแลวขอมูลการลาหยุดของพนักงานที่เลือกจะแสดงเปนรายการดานลาง ซึ่งสามารถเลือกวันลาหยุดที่จะนํามาคํานวนเงินเดือนได โดยโปรแกรมสามารถทําการคํานวณเงินเดือน รวมและเพิ่มขอมูลได


79

รูปที่ 4.17 หนาจอรานแวนตา หนาจอรานแวนตา ใชในการจัดการขอมูลรานแวนตา ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวยชื่อ ราน ที่อยู เบอรโทรศัพท โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มขอมูลไดเพียงครั้งเดียวตสามารถแกไขขอมูล ได


80

รูปที่ 4.18 หนาจอรายละเอียดลูกคา เมื่อผูใชกดเขามาในปุมลูกคาภายในจะประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ หนาจอรายละเอียดลูกคา ใชในการจัดการขอมูลลูกคา ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวยรหัส ลูกคา ชื่อ-นามสกุลลูกคา เพศ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู เบอรโทรศัพท และสถานะลูกคา โดยโปรแกรม สามารถทําการเพิ่มหรือแกไขขอมูลได


81

รูปที่ 4.19 หนาจอคนหาลูกคา ในสวนการคนหา สามารถเรียกขอมูลทั้งหมดของลูกคา ทําการคนหาจากชื่อหรือนามสกุลของ ลูกคา


82

รูปที่ 4.20 หนาจอการบริการลูกคา หน า จอการบริ ก ารลู ก ค า ใช ใ นการจั ด การข อ มู ล การบริ ก ารลู ก ค า ซึ่ ง ในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล จะ ประกอบดวยเลขที่การบริการ วันที่รับบริการ สายตา รายละเอียดการบริการ โดยโปรแกรมสามารถทําการ เพิ่มขอมูลได หลังจากการเพิ่มขอมูลแลวจะแสดงรายการที่เพิ่มไป


83

รูปที่ 4.21 หนาจอการสงคืนสินคาสั่งซื้อกับลูกคา หนาจอการสงคืนสินคาสั่งซื้อกับลูกคา ใชในการจัดการขอมูลการสงคืนสินคาสั่งซื้อกับลูกคา ซึ่ง แสดงรายการสั่งซื้อของลูกคาแตละคน โดยสามารถเลือกรายการสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดในแตละรายการได ซึ่งในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวย รหัสสินคา ชื่อสินคา วันที่นัดรับสินคา จํานวนสินคาในราน จํานวนคางรับ จํานวนรับสินคา และกดปุมรับสินคา โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มขอมูลได แตหาก เลือกปุมสั่งซื้อสินคา จะขึ้นหนาจอ ดังรูปที่ 4.21


84

รูปที่ 4.22 หนาจอการรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคา หนาจอการรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคา ใชในการจัดการขอมูลการรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคาโดย สามารถเลือกที่ปุมเลือกสินคา ซึ่งแสดงรายการสินคา ประกอบดวย รหัสสินคา ชื่อสินคา รุนสินคา ราคา ตอหนวย สินคาคงเหลือ จํานวนที่ตองการสั่งซื้อ วันที่นัดรับสินคา สวนรายละเอียดในการสั่งซื้อสินคาจะ ประกอบดวย วันที่นดั ชําระเงิน จํานวนรายการที่สั่งซื้อ จํานวนสินคาทัง้ หมด ยอดเงินคางชําระ ราคารวม ของการสั่งซื้อ ยอดเงินมัดจํา โดยโปรแกรมสามารถเพิ่มขอมูลได


85

รูปที่ 4.23 หนาจอการสงคืนสินคาสั่งทํากับลูกคา หนาจอการสงคืนสินคาสั่งทํากับลูกคา ใชในการจัดการขอมูลการสงคืนสินคาสั่งทํากับลูกคา โดย การสงคืนสินคาสั่งทําจะตองเลือกใบสั่งทําของลูกคา และสามารถเลือกรายการสั่งทําเพื่อดูรายละเอียด ซึ่ง ในการจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวยเลขที่สั่งทํา ราคาสั่งทํา วันที่นัดรับสินคา สถานะการสง รายละเอียด และกดปุมสงคืนสินคา โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มขอมูลได แตหากกดปุมสั่งทําสินคา จะขึ้นหนาจอ ดังรูปที่ 4.23


86

รูปที่ 4.24 หนาจอการรับสั่งทําสินคาจากลูกคา หนาจอการรับสั่งทําสินคาจากลูกคา ใชในการจัดการขอมูลการรับสั่งทําสินคาจากลูกคาโดย สามารถเลือกที่ปุมสั่งทําจากรายการสินคาดานบน ซึ่งการจัดเก็บขอมูลประกอบดวย วันทีน่ ัดรับสินคา รายละเอียด คาสั่งทําสินคา โดยโปรแกรมสามารถเพิ่มขอมูลได


87

รูปที่ 4.25 หนาจอการสงคืนสินคาเคลมกับลูกคา หนาจอการสงคืนสินคาเคลมกับลูกคา ใชในการจัดการขอมูลการสงคืนสินคาเคลมกับลูกคา โดย การสงคืนสินคาเคลมจะตองเลือกใบเคลมของลูกคา และสามารถเลือกรายการเคลมเพื่อดูรายละเอียด ซึ่งใน การจัดเก็บขอมูลจะประกอบดวยเลขที่เคลมสินคา ชื่อสินคา วันรับสินคาจากลูกคา วันที่นัดรับสินคา จํานวนสินคาเคลม หมายเหตุ สถานและกดปุมสงคืนสินคา โดยโปรแกรมสามารถทําการเพิ่มขอมูลได แต หากกดปุมเคลมสินคาสินคา จะขึ้นหนาจอ ดังรูปที่ 4.25


88

รูปที่ 4.26 หนาจอการรับคลมสินคาจากลูกคา หน า จอการรั บ เคลมสิ น ค า จากลู ก ค า ใช ใ นการจัด การข อมู ลการรั บ เคลมสิ น ค า จากลู ก คา โดย สามารถเลือกที่ปุมเคลมจากรายการสินคาดานบน ซึ่งการจัดเก็บขอมูลประกอบดวย เลขที่เคลมสินคา ชื่อ สิ น ค า จํ า นวนสิ น ค า เคลม หมายเหตุ วั น ที่ นั ด รั บ สิ น ค า โดยโปรแกรมสามารถเพิ่ ม ข อ มู ล ได


89

รูปที่ 4.27 หนาจอการรับชําระเงินแบบเงินเชื่อ หนาจอการรับชําระเงินแบบเงินเชื่อ ใชสําหรับจัดการขอมูลการชําระเงินแบบเงินเชื่อของลูกคา โดยเลือกใบเสร็จรับเสร็จเงินที่ตองการ จะแสดงรอบการชําระเงินในแตละงวด มีรายละเอียดดังนี้ เลขที่ ใบเสร็จ ราคารวม ชําระเงินงวดละ ยอดคางชําระ งวดที่ชําระ และจํานวนเงินที่รับชําระ


90

รูปที่ 4.28 หนาจอการขายสินคา เมื่อผูใชกดเขามาในปุมขายภายในจะประกอบดวย หนาจอการขายสินคาแบบชําระเงินสดหรือชําระเงินผอน โดยจะทําการเลือกสินคาที่ตองการ จะ แสดงรหัสสินคา ชื่อ รุน ราคาขายตอหนวย สินคาคงเหลือ แลวจึงทําการกําหนดจํานวนซื้อ วันที่นัดรับ สินคา หมายเหตุ กดตกลงรายการสซื้อจะแสดงขางลางพรอมทั้งรายละเอียดในการซื้อครั้งนั้นทั้งหมด


91

รูปที่ 4.29 หนาจอเมนูการใชงานในสวนสั่งทํา/รับสินคา เมื่อผูใชกดเขามาในปุมสั่งทํา/รับสินคา ภายในจะประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ - สั่งทําสินคา - รับสินคาสั่งทํา


92

รูปที่ 4.30 หนาจอการสั่งทําสินคากับผูจัดจําหนาย หนาจอการสั่งทําสินคากับผูจัดจําหนาย จะแสดงรายการที่ลูกคาสั่งทําไว เลือกรายการสินคาที่ ตองการสั่งทํารายการที่เลือกจะแสดงในดานลาง สวนรายละเอียดของแตละรายการจะแสดงทางดานขวา จากนั้นเลือกคนหาผูจัดจําหนายที่ตองการสงสั่งทําแลวกดบันทึก


93

รูปที่ 4.31 หนาจอการรับสินคาสั่งทํากับผูจัดจําหนาย คนหาผูจัดจําหนายที่สงสั่งทํา สามารถเลือกดูรายการใบสั่งทําเพื่อกําหนดวันนัดรับสินคาหรือกด เลือกรายการสินคาที่ตองการรับ จะแสดงรายละเอียดการรับสินคาวามีจํานวนสั่งทําเทาใด ใสราคาสั่งทํา กําหนดวันชําระเงิน แลวกดตกลง เมื่อเลือกรายการใบสั่งทําครบแลวจึงกดบันทึก


94

รูปที่ 4.32 หนาจอเมนูการใชงานในสวนสั่งซื้อ/รับสินคา เมื่อผูใชกดเขามาในปุมสั่งซื้อ/รับสินคา ภายในจะประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ - สั่งซื้อสินคา - รับสินคาสั่งซื้อ


95

รูปที่ 4.33 หนาจอการสั่งซื้อสินคากับผูจัดจําหนาย คนหาผูจัดจําหนายที่ตองการสั่งซื้อ สามารถเลือกดูรายการที่ลูกคาสั่งซื้อจะแสดงรายการที่ลูกคาได สั่งซื้อสินคาไว รายการสินคาที่ถึงจุกสั่งซื้อ หรือรายการสินคาทั้งหมดซึ่งเปนสินคาที่ผูจัดจําหนายรายนั้น จําหนายอยู แลวกดเลือกรายการสินคาที่ตองการสั่งซื้อ ใสจํานวนสั่งซื้อ รายละเอียดรายการสินคาที่สั่งซื้อ ทั้งหมดจะแสดงใหเห็นดานลาง แลวกดตกลง หรือหากกดปุมรายการสั่ง จะขึ้นหนาจอ ดังรูปที่4.33


96

รูปที่ 4.34 หนาจอแสดงรายการที่ลูกคาสั่งซื้อสินคา แสดงรายการที่ลูกคาสั่งซื้อสินคากับผูจัดจําหนายตางๆและมีจํานวนกี่รายการ ซึ่งหากไมมีรายการ สั่งซื้อสินคาจากลูกคา จะไมมีขอมูลนําแสดง


97

รูปที่ 4.35 หนาจอการรับสินคาสั่งซื้อกับผูจัดจําหนาย คนหาผูจัดจําหนายที่สั่งซื้อ สามารถเลือกดูรายการใบสั่งซื้อ แลวกดเลือกรายการสินคาที่ตองการ รับ จะแสดงรายละเอียดการรับสินคาวามีจํานวนสั่งซื้อเทาใด จํานวนคางรับอีกเทาใด มีจํานวนรับเกิน หรือไมและเปนจํานวนเทาใด พรอมทั้งกําหนดวันชําระเงินได เมื่อใสขอมูลใหกับรายการที่ตองการรับ ครบถวนแลวจึงกดบันทึก


98

รูปที่ 4.36 หนาจอเมนูการใชงานในสวนเคลม/รับสินคา เมื่อผูใชกดเขามาในปุมเคลม/รับสินคา ภายในจะประกอบดวยเมนูยอยดังนี้ - เคลม - รับสินคาเคลม


99

รูปที่ 4.37 หนาจอการเคลมสินคากับผูจัดจําหนาย คนหาผูจัดจําหนายที่ตองการสงเคลม สามารถเลือกดูรายการที่ลูกคาสงเคลมจะแสดงรายการที่ ลูกคาไดเคลมสินคาไวหรือรายการสินคาทั้งหมดซึ่งเปนสินคาที่ผูจัดจําหนายรายนั้นจําหนายอยู แลวกด เลือกรายการสินคาที่ตองการสงเคลม ใสจํานวนสงเคลม รายละเอียดรายการสินคาที่สงเคลมทั้งหมดจะ แสดงใหเห็นดานลางและสามารถกําหนดหมายเหตุใหกับสินคาแตรายการได แลวกดตกลง เมื่อเลือก รายการที่ตองการสงเคลมครบแลวจึงกดบันทึก และหากกดปุมรายการเคลม จะขึ้นหนาจอดังรูปที่ 4.37


100

รูปที่ 4.38 หนาจอแสดงรายการที่ลูกคาเคลมสินคา แสดงรายการที่ลูกคาเคลมสินคากับผูจัดจําหนายตางๆและมีจํานวนกี่รายการ ซึ่งหากไมมีรายการเค ลมสินคาจากลูกคา จะไมมีขอมูลนําแสดง


101

รูปที่ 4.39 หนาจอการรับสินคาเคลมกับผูจัดจําหนาย คนหาผูจัดจําหนายที่สงเคลม จะสามารถเลือกดูรายการใบเคลมเพื่อกําหนดวันนัดรับสินคาหรือกด เลือกรายการสินคาที่ตองการรับ จะแสดงรายละเอียดการรับสินคาวามีจํานวนเคลมเทาใด จํานวนคางรับ อีกเทาใด พรอมทั้งหมายเหตุของแตละรายการ เมื่อใสขอมูลใหกับรายการที่ตองการรับครบถวนแลวจึงกด บันทึก


102

รูปที่ 4.40 หนาจอเวลาเขา/ออกทํางาน เมื่อผูใชกดเขามาในปุมเวลาเขา/ออก ภายในจะประกอบดวย หนาจอเวลาเขา/ออกทํางาน คือ การเก็บขอมูลเวลาเขา/ออกงานของพนักงานแตละคน โดยใสรหัส พนักงาน แลวกดปุมรูปกุญแจ ซึ่งจะแสดงชื่อ-นามสกุลพนักงาน และเวลาเขา/ออกงาน


103

รูปที่ 4.41 หนาจอออกรายงาน เมื่อผูใชกดเขามาในปุมออกรายงาน ภายในจะประกอบดวย หนาจอออกรายงาน คือ สามารถเลือกรายงานที่ตองการดู กําหนดขอมูลที่ตองการคนหา ปรับ ขนาดมุมมอง เลือกหนาที่ตองการดู


104

รูปที่ 4.42 หนาจอผูจัดทําระบบ แสดงขอมูลเกีย่ วกับผูจัดทําระบบจัดการรานแวนตา


105

การทดสอบโปรแกรม คณะผูดําเนินโครงงานไดทําการปองกันขอผิดพลาดของโปรแกรมดังตอไปนี้

รูปที่ 4.43 หนาจอ Login เขาสูระบบ


106

ถารหัสพนักงานไมถูกตอง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.44

รูปที่ 4.44 ขอความไมพบรหัสพนักงาน ถารหัสผานไมถูกตอง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.45

รูปที่ 4.45 ขอความรหัสผานไมถูกตอง ถาพนักงานไดลาออกแลว จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.46

รูปที่ 4.46 ขอความพนักงานไมสามารถเขาสูระบบได


107

รูปที่ 4.47 หนาจอจัดการขอมูลประเภทสินคา หนาจอประเภทสินคา สามารถแสดง เพิ่ม หรือแกไขขอมูลได


108

ถาใสขอมูลครบถวนและกดปุมเพิ่ม จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.48

รูปที่ 4.48 ขอความบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลวและกดปุมแกไข จะขึน้ ความ ดังรูปที่ 4.49

รูปที่ 4.49 ขอความแกไขขอมูลเรียบรอยแลว หากใสขอมูลไมครบและตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูล จะขึ้นความ ดังรูปที่ 4.50

รูปที่ 4.50 ขอความพบขอผิดพลาดไมสามารถบันทึกขอมูลได


109

รูปที่ 4.51 หนาจอจัดการขอมูลสินคา ถาใสขอมูลครบถวนและกดปุมเพิ่ม จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.52

รูปที่ 4.52 ขอความบันทึกสินคาเรียบรอยแลว


110

เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลวและกดปุมแกไข จะขึน้ ความ ดังรูปที่ 4.53

รูปที่ 4.53 ขอความแกไขขอมูลสินคาเรียบรอยแลว หากใสขอมูลไมครบและตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูล จะขึ้นความ ดังรูปที่ 4.54

รูปที่ 4.54 ขอความแจงขอผิดพลาดไมสามารถบันทึกขอมูลได


111

รูปที่ 4.55 หนาจอจัดการขอมูลผูจัดจําหนาย ถาใสขอมูลครบถวนและกดปุมเพิ่ม จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.56

รูปที่ 4.56 ขอความบันทึกผูจ ัดหนายเรียบรอยแลว


112

เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลวและกดปุมแกไข จะขึน้ ความ ดังรูปที่ 4.57

รูปที่ 4.57 ขอความแกไขขอมูลผูจัดจําหนายเรียบรอยแลว หากใสขอมูลไมครบและตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูล จะขึ้นความ ดังรูปที่ 4.58

รูปที่ 4.58 ขอความพบขอผิดพลาดไมสามารถบันทึกขอมูลได


113

รูปที่ 4.59 หนาจอบันทึกชําระเงินดวยเช็คใหกับผูจัดจําหนาย ถาไมมีรายการจายเช็ค จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.60

รูปที่ 4.60 ขอความไมมีรายการจายเช็ค


114

หากมีรายการจายเช็คใหเลือกรายการที่ตองการและใสขอ มูลการชําระเงินดวยเช็คใหครบถวน ถา ใสขอมูลไมครบถวนและกดปุมบันทึก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.61

รูปที่ 4.61 ขอความกรุณากรอกขอมูลใหครบ หากใสเลขที่เช็คไมครบและกดปุมบันทึก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.62

รูปที่ 4.62 ขอความเลขที่เช็คไมสมบรูณ


115

รูปที่ 4.63 หนาจอจัดการขอมูลพนักงาน


116

หากใสขอมูลไมครบถวนและกดปุมเพิม่ จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.64

รูปที่ 4.64 ขอความพบขอผิดพลาดแสดงขอมูลที่ตองการของพนักงาน เมื่อทําการแกไขขอมูลพนักงานเรียบรอยและกดปุมแกไข จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.65

รูปที่ 4.65 ขอความแกไขขอมูลพนักงานเรียบรอย


117

รูปที่ 4.66 หนาจอเปลี่ยนรหัสผานพนักงาน หากใสรหัสผานพนักงานไมถูกตองและกดปุมบันทึก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.67

รูปที่ 4.67 ขอความแจงตือนรหัสผานเกาไมถูกตอง


118

หากใสรหัสผานใหมและยืนยันรหัสผานไหมไมตรงกัน เมื่อกดปุมบันทึก จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.68

รูปที่ 4.68 ขอความแจงตือนรหัสผานใหมไมเหมือนกัน เมื่อทําการใสขอมูลถูกตองครบถวนแลวและกดปุม บันทึก จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.69

รูปที่ 4.69 ขอความแจงการบันทึกเปลี่ยนรหัสผานเรียบรอยแลว


119

รูปที่ 4.70 หนาจอการเบิกเงินเดือนลวงหนาของพนักงาน เมื่อทําการเบิกเงินเดือนลวงหนาในวันที่เงินเดือนออก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.71

รูปที่ 4.71 ขอความแจงเตือนไมสามารถทําการเบิกเงินเดือนลวงหนาได


120

เมื่อทําการใสขอมูลจํานวนเงินที่ตองการเบิกเกินยอดเงินที่มีหรือทําการเบิกเงินลวงหนาไปแลว จะ ขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.72

รูปที่ 4.72 ขอความพบขอผิดพลาด เมื่อทําการใสขอมูลจํานวนเงินที่ตองการเรียบรอยแลวและกดปุมตกลง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.73

รูปที่ 4.73 ขอความถามเพื่อยืนยันการเบิกเงินเดือนลวงหนาอีกครั้ง เมื่อกดปุมYes จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.74

รูปที่ 4.74 ขอความแจงผลการเบิกเงิน


121

รูปที่ 4.75 หนาการลาหยุดสําหรับบันทึกการลาหยุดพนักงาน หากไมทําการใสรหัสพนักงาน จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.76

รูปที่ 4.76 ขอความแจงเตือนใหใสรหัสพนักงาน


122

หากไมทําการเลือกประเภทการลาหยุด จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.77

รูปที่ 4.77 ขอความแจงเตือนใหเลือกประเภทการลา หากทําการเลือกวันที่สิ้นสุดนอยกวาวันที่เริ่มตนของการลาหยุด จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.78

รูปที่ 4.78 ขอความแจงเตือนไมสามารถเลือกวันที่สิ้นสุดนอยกวาวันที่เริ่มตน หากทําการใสขอมูลครบถวนและกดปุมตกลง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.79

รูปที่ 4.79 ขอความบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว


123

รูปที่ 4.80 หนาจอการคํานวณการจายเงินเดือนพนักงาน


124

เมื่อเลือกพนักงานที่ตองการคํานวณเงินเดือน กําหนดวันลาหยุดทีต่ องการกําหนดไปคํานวณและ กดปุมจายเงิน จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.81

รูปที่ 4.81 ขอความยืนยันการทํางานกอนการบันทึกขอมูล เมื่อกดปุมYes จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.82

รูปที่ 4.82 ขอความบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว


125

รูปที่ 4.83 หนาจอจัดการขอมูลราน เมื่อทําการแกไขเรียบรอยและกดปุมแกไข จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.84

รูปที่ 4.84 ขอความแกไขขอมูลเรียบรอยแลว


126

รูปที่ 4.85 หนาจอจัดการขอมูลลูกคา หากทําการใสขอมูลครบถวนและกดปุมตกลง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.86

รูปที่ 4.86 ขอความบันทึกขอมูลลูกคาเรียบรอยแลว


127

เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลวและกดปุมแกไข จะขึน้ ความ ดังรูปที่ 4.87

รูปที่ 4.87 ขอความแกไขขอมูลลูกคาเรียบรอยแลว

รูปที่ 4.88 หนาจอการบริการลูกคา


128

หากทําการใสขอมูลครบถวนและกดปุมตกลง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.89

รูปที่ 4.89 ขอความบันทึกขอมูลการบริการเรียบรอยแลว เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลวและกดปุมแกไข จะขึน้ ความ ดังรูปที่ 4.90

รูปที่ 4.90 ขอความแกไขขอมูลการบริการเรียบรอยแลว


129

รูปที่ 4.91 หนาจอการรับสินคาสั่งซื้อของลูกคา เมื่อตองการสงสินคาสั่งซื้อใหกับลูกคา จําเปนตองใสจํานวนรับสินคา และลูกคาตองชําระเงิน รายการสินคาที่สั่งซื้อ หากไมเปนดังที่กลาว จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.92

รูปที่ 4.92 ขอความพบขอผิดพลาด


130

เมื่อตองการรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคากดปุม สั่งซื้อสินคาจะแสดงหนาจอรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคา ดังรูปที่ 4.93

รูปที่ 4.93 หนาจอรับสั่งซื้อสินคาจากลูกคา


131

เมื่อกดปุมเลือกสินคา หากไมพบรายการสินคาที่คนหา จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.94

รูปที่ 4.94 ขอความแจงวาไมพบสินคาที่คนหาจะทําการคนหาอีกหรือไม หากไมใสจํานวนเงินมัดจําในการสั่งซื้อ จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.95

รูปที่ 4.95 ขอความแจงเตือนใสจํานวนเงินมัดจํากอนการบันทึกการสั่งซื้อ เมื่อบันทึกการสั่งซื้อเรียบรอย จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.96

รูปที่ 4.96 ขอความบันทึกการสั่งซื้อสินคาเรียบรอยแลว


132

รูปที่ 4.97 หนาจอสงคืนสินคาสั่งทํากับลูกคา เมื่อตองการสั่งทําสินคากดปุมสั่งทําสินคา จะแสดงหนาจอรับสั่งทําสินคากับลูกคา ดังรูปที่ 4.98


133

รูปที่ 4.98 หนาจอรับสั่งทําสินคากับลูกคา เมื่อบันทึกการสั่งทําเรียบรอย จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.99

รูปที่ 4.99 ขอความบันทึกการสั่งทําสินคาเรียบรอยแลว


134

รูปที่ 4.100 หนาจอสงคืนสินคาเคลมกับลูกคา เมื่อตองการรับเคลมสินคาจากลูกคากดปุมเคลมสินคา จะแสดงหนาจอรับเคลมสินคากับลูกคา ดัง รูปที่ 4.101


135

รูปที่ 4.101 หนาจอรับสินคาเคลมกับลูกคา เมื่อบันทึกการสั่งทําเรียบรอย จะขึน้ ขอความ ดังรูปที่ 4.102

รูปที่ 4.102 ขอความบันทึกการเคลมสินคาเรียบรอยแลว เมื่อกดปุมYes จะทําการออกรายงาน


136

รูปที่ 4.103 หนาจอรับชําระเงินแบบเงินเชือ่ เมื่อกดปุมชําระเงินโดยที่ไมไดใสจํานวนเงินที่ตองชําระ จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.104

รูปที่ 4.104 ขอความแจงเตือนใหใสจํานวนเงินที่ตองการชําระ


137

รูปที่ 4.105 หนาจอการขายสินคาแบบชําระเงินสด หากในการขายสินคาแบบชําระเงินสด แตมีการใสจํานวนเงินรับชําระไมครบตามจํานวน จะขึ้น ขอความ ดังรูปที่ 4.106

รูปที่ 4.106 ขอความพบขอผิดพลาดในการรับชําระเงินจากการขายสินคา


138

รูปที่ 4.107 หนาจอสั่งทําสินคากับผูจัดจําหนาย


139

เมื่อเลือกรายการที่ลูกคาสั่งทําเรียบรอยแลว แตหากไมเลือกผูจัดจําหนายที่ตองการสงสั่งทําและกด ปุมบันทึก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.108

รูปที่ 4.108 ขอความแจงใหเลือกผูจัดจําหนายที่ตองการสงสั่งทํา เมื่อกดปุมยกเลิกหรือกดปุมปดสีแดงหรือกดคนหาผูจ ัดจําหนายใหม จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.109

รูปที่ 4.109 ขอความเตือนวามีการสั่งทําอยูตองการจะยกเลิกหรือไม ถากดปุมYes จะทําการยกเลิกการสั่งทําทั้งหมด


140

รูปที่ 4.110 หนาจอรับสินคาสั่งทํากับผูจัดจําหนาย เมื่อเลือกรายการที่ตองการรับเรียบรอยแลว และกดปุมยกเลิกหรือปุมปดสีแดงหรือกดคนหาผูจ ัด จําหนายใหม จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.111

รูปที่ 4.111 ขอความเตือนวามีการสั่งทําอยูตองการจะยกเลิกหรือไม


141

รูปที่ 4.112 หนาจอสั่งซื้อสินคากับผูจัดจําหนาย เมื่อเลือกคนหาผูจัดจําหนายที่อยูในสถานะยกเลิกสั่งซื้อ จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.113

รูปที่ 4.113 ขอความแจงวาผูจัดจําหนายทีอ่ ยูในสถานะยกเลิกสั่งซื้อ


142

เมื่อกดปุมลบที่รายการสินคาที่เลือก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.114

รูปที่ 4.114 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการสั่งซื้อรายการนีใ้ ชหรือไม ถากดปุมYes จะทําการยกเลิกการสั่งซื้อที่เลือก เมื่อกดปุมยกเลิกหรือกดปุมปดสีแดงหรือกดคนหาผูจ ัดจําหนายใหม จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.115

รูปที่ 4.115 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมดใชหรือไม ถากดปุมYes จะทําการยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมด


143

รูปที่ 4.116 หนาจอรับสินคาสั่งซื้อกับผูจัดจําหนาย เมื่อใสจํานวนรับมากกวาจํานวนคางรับและกดปุมตกลง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.117

รูปที่ 4.117 ขอความแจงวาใสจํานวนรับมากกวาจํานวนคางรับไมได


144

เมื่อรายการสินคาถูกเลือกอยูและกดปุมบันทึก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.118

รูปที่ 4.118 ขอความแจงวาสินคากําลังอยูใ นกระบวนการรับสินคา เมื่อกดปุมยกเลิกหรือกดปุมปดสีแดงหรือกดคนหาผูจ ัดจําหนายใหม จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.119

รูปที่ 4.119 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการรับสินคาสั่งซื้อทั้งหมดใชหรือไม ถากดปุมYes จะทําการยกเลิกการรับสินคาสั่งซื้อทั้งหมด


145

รูปที่ 4.120 หนาจอเคลมสินคากับผูจัดจําหนาย


146

เมื่อรายการสินคาถูกเลือกอยูและกดปุมบันทึก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.121

รูปที่ 4.121 ขอความแจงวากําลังอยูในกระบวนการแกไข

เมื่อกดปุมยกเลิกหรือกดปุมปดสีแดงหรือกดคนหาผูจ ัดจําหนายใหม จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.122

รูปที่ 4.122 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการเคลมทั้งหมดใชหรือไม ถากดปุมYes จะทําการยกเลิกการเคลมทั้งหมด


147

รูปที่ 4.123 หนาจอรับเคลมสินคากับผูจัดจําหนาย เมื่อกดปุมตกลงโดยที่ยังไมไดเลือกรายการเคลม จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.124

รูปที่ 4.124 ขอความแจงกรุณาเลือกรายการเคลมกอน


148

เมื่อใสจํานวนรับมากกวาจํานวนคางรับและกดปุมตกลง จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.125

รูปที่ 4.125 ขอความแจงวาใสจํานวนรับมากกวาจํานวนคางรับไมได เมื่อกดปุมยกเลิกหรือกดปุมปดสีแดงหรือกดคนหาผูจ ัดจําหนายใหม จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.126

รูปที่ 4.126 ขอความเตือนวาตองการยกเลิกการเคลมทั้งหมดใชหรือไม ถากดปุมYes จะทําการยกเลิกการเคลมทั้งหมด


149

รูปที่ 4.127 หนาจอเขา-ออกของพนักงาน เมื่อกดปุมตกลงโดยที่พิมพรหัสพนักงานผิด จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.128

รูปที่ 4.128 ขอความแจงเตือนไมพบรหัสพนักงาน


150

เมื่อกดเขางาน จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.129

รูปที่ 4.129 แสดงการเขางาน เมื่อตองการเลิกงานกอนเวลาเลิกงาน จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.130

รูปที่ 4.130 คําเตือนเมื่อตองการเลิกงานกอนเวลา ถากดปุมYes จะทําการเลิกงาน


151

เมื่อกดเลิกงาน จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.131

รูปที่ 4.131 แสดงการเลิกงาน


152

เมื่อเลิกงานของวันนัน้ แลว จะไมสามารถเขางานไดอีก จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.132

รูปที่ 4.132 แจงเตือนไมสามารถเขางานของวันนีไ้ ดอีก


153

หากเขางานในเวลาที่ไมใชเวลางาน จะขึ้นขอความ ดังรูปที่ 4.133

รูปที่ 4.133 แจงเตือนไมสามารถเขางานเวลานี้ได


บทที่ 5 สรุปผลโครงงานและขอเสนอแนะ สรุปผลการดําเนินโครงงาน การพัฒนาของระบบจัดการรานแวนตา เริ่มตนคณะผูดําเนินโครงงานไดเขาไปศึกษาและเก็บ รวบรวมขอมูล สอบถามถึงรายละเอียดและปญหาการดําเนินงาน รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวของเพื่อมาใชในการดําเนินโครงงาน จากการสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลทําใหทราบถึงความ ตองการที่แทจริงของผูใช ประกอบกับขอมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมดถูกนํามาวิเคราะหและจัดเปน โครงสรางของระบบ เนื่องจากวาคณะผูดําเนินโครงงานไดทราบถึงปญหาการดําเนินงาน เชน การจัดเก็บขอมูลดวย การบันทึกลงในกระดาษซึ่งอาจจะทําใหขอมูลสูญหาย การคนหาขอมูลตางๆ ไมสะดวกและเปนไป อยางลาชา เปนตน ดังนั้นคณะผูดําเนินโครงงานจึงไดจัดทําโปรแกรมระบบจัดการรานแวนตาขึ้นโดย ใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและใชโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานขอมูล โดยโปรแกรมระบบจัดการรานแวนตาสามารถจัดการกับขอมูลตางๆ ได เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลสินคา ขอมูลผูจัดจําหนาย ขอมูลการขายทั้งแบบเงินสดและแบบเงินเชื่อ ขอมูล การสั่งซื้อสิ น ค า ข อมู ลการสั่งทํ าสิน คา ข อมูลการเคลมสิ น คา ข อมู ลการรั บสิน คา การคํ า นวณ ยอดขายของพนักงานแตละคน รวมถึงการออกรายงานตางๆ เชน การออกรายงานลูกหนี้คงคาง การ ออกรายงานเจาหนี้คงคาง การออกรายงานสินคาคงคลัง รายงานยอดขาย(วัน/เดือน/ป)ของกิจการ และรายงานการสั่ งซื้ อ สิน ค า ซึ่ ง จะทําใหก ารดํ า เนิน งานมีค วามสะดวก รวดเร็ว ลดขั้ น ตอนการ ดําเนินงาน ลดความผิดพลาดและขอมูลสูญหาย ชวยใหการตรวจสอบหรือคนหาขอมูลตางๆ เปนไป อยางสะดวกและรวดเร็ว สงผลใหการดําเนินงานมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


155

ปญหาและอุปสรรค 1. โครงงานของระบบจัดการรานแวนตาไดออกแบบระบบไวครอบคลุมรายละเอียดทุกอยางจึง ทําใหระบบคอนขางกวางมาก 2. เสียเวลาในการจัดรูปแบบหนาโปรแกรมเพื่อใหใชงานไดสะดวก 3. เนื่องจากไมเขาใจการทํางานของระบบดีพอจึงทําใหตองแก Database อยูหลายครั้ง 4. บางครั้งเสียเวลากับรายละเอียดบางสวนมากเกินไปจึงทําใหการทํางานคอนขางลาชา 5. ในการเครื่องโปรแกรมเวลาเขียนที่เครื่องที่บาน จะไมเกิดขอผิดพลาดแตพอนําโปรแกรมไป เปดเครื่องอื่นกับพบขอผิดพลาด จึงทําใหเกิดปญหาขึ้นเมื่อนําโปรแกรมที่เขียนไปใชกับ เครื่องอื่น 6. เมื่อมีการประชุมกลุมเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานไมเพียงพอตอความตองการของ กลุมสงผลใหการทํางานไมคืบหนาเทาที่ควร 7. หนังสือที่ใชในการศึกษาขอมูลในการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 มี รายละเอียดตางๆ ไมครบถวน ขอเสนอแนะ 1. ในอนาคตอาจจะมีการจัดเก็บขอมูลลงใน Pocket PC ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล

เพื่อสะดวกในการพกพางายในการ

2. การเพิ่ม BarCode แทนปายราคาแบบเดิม เพื่อความเปนมาตรฐานสากล 3. การจัดเว็บไซตในการประชาสัมพันธกิจการ รวมทั้งการขายสินคาผานทางเว็บไซต


บรรณานุกรม จําลอง ครูอุตสาหะ. (2545). VB.NET ฉบับโปรแกรมเมอร.กรุงเทพมหานคร:บริษัท เคทีพี คอมพ แอนด คอลซัลท จํากัด ชัชวาล ศุภเกษม. (2545). คัมภีรการใช Microsoft Visual Basic.Net ฉบับสมบรูณ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ธาริน สิทธิธรรมชารี. Microsoft Visual Basic.Net ฉบับสมบรูณ.กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด. เรวัตร ธรรมาอภิรมย. Start Microsoft Visual Basic.Net.กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.พี.ซี. พริ้นติ้ง จํากัด. ศุภชัย สมพานิช. (2549). สรางรายงานดวยCrystal Reports XI ฉบับสมบรูณ.นนทบุรี: บริษัท ไอดีซี ดิสทริบิวเดอร เซ็นเตอร จํากัด. สมพร จิวรสกุล. (2545). คูมือการติดตั้งและใชงานMicrosoft SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ.นนทบุร:ี บริษัท ไอดีซี ดิสทริบิวเดอร เซ็นเตอร จํากัด. ขอมูลจากเว็บไซต http://www.thaiware.com/main http://www.millennium.co.th http://www.sourcecode.in.th http://www.thaidev.com http://www.krungthaioptic.com http://www.thai-programmer.com http://www.indysoft.co.th/product/software/acback1.html#ST


ภาคผนวก ก


158

รูปที่ ก.1 E-R Diagram (ภาษาอังกฤษ)


159

รูปที่ ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย)


Data Dictionary ตารางที่ ก.1 รายการตารางขอมูล ชื่อตาราง members cures receipts bills billDetails cashes employees salarydetails empTimework Typesstopwork paySalarys typePayments companies claims makes makeDetails suppliers orders orderDetails products productTypes cheques partialReceives

คําอธิบาย ลูกคา การรักษา ใบเสร็จรับเงิน การขายสินคา รายละเอียดการขายสินคา การรับชําระเงิน พนักงาน รายละเอียดเงินเดือน เวลาการทํางานพนักงาน ประเภทการลาหยุด การจายเงินเดือน ประเภทการจายเงินเดือน รานแวนตา เคลมสินคา การสั่งทําสินคา รายระเอียดการสั่งทําสินคา ผูจัดจําหนาย การสั่งซื้อสินคา รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา สินคา ประเภทสินคา รายระเอียดการจายเช็ค การรับสินคา


161

ตารางที่ ก.2 ลูกคา (members) Name mId mName mSerName mSex mAdd mTel mIdcard mStatus creditLimit unpaid

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(50) Varchar(10) Varchar(80) Varchar(40) Varchar(20) Varchar(20) Numeric Numeric

P Yes No No No No No No No No No

M Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes No No

Refer to

Description รหัสลูกคา ชื่อลูกคา นามสกุลลูกคา เพศลูกคา ที่อยูลูกคา เบอรโทรศัพทลูกคา เลขที่บัตรประชาชน สถานะลูกคา วงเงินสูงสุด ยอดเงินคางชําระ

P Yes Yes No No No No No No No No

M Yes Yes No No No No No No No Yes

Refer to

Description รหัสการบริการ รหัสลูกคา สายตาขวา สายตาซาย ระยะหางของตา ความสูงตา รายละเอียดการบริการ วันที่รับการบริการ รหัสการขายสินคา รหัสพนักงาน

P Yes

M Yes

ตารางที่ ก.3 การรักษา (cures) Name cureId mId cRight cLeft PD H cDetail cDate bId empId

Type Varchar(10) Varchar(10) Varchar(20) Varchar(20) Varchar(20) Varchar(20) Varchar(200) Varchar(30) Varchar(10) Varchar(10)

members.mId

bills.bId employees.empId

ตารางที่ ก.4 ใบเสร็จรับเงิน (receipts) Name rId

Type Varchar(10)

Refer to

Description เลขที่ใบเสร็จรับเงิน


162

ตารางที่ ก.5 การขายสินคา (bills) Name bId bDate dueDate commission total rId creditMonth earnest unpaid empId mId

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(30) Numeric Numeric Varchar(10) Varchar(2) Numeric Numeric Varchar(10) Varchar(10)

P Yes No No No No No No No No No No

M Yes Yes Yes No Yes No No No Yes Yes Yes

Refer to

employees.empId members.mId

Description รหัสการขายสินคา วันขายสินคา วันรับชําระเงิน คาคอมมิชชั่น ราคาสินคาทั้งหมด เลขที่ใบเสร็จรับเงิน จํานวนเดือนผอนชําระ เงินมัดจํา ยอดเงินคางชําระ รหัสพนักงาน รหัสลูกคา

ตารางที่ ก.6 รายระเอียดการขายสินคา (billDetails) Name bId pId pdUnit pdPrice commission bStatus dateMeetReceive dataReceive comment makeId oId

Type Varchar(10) Varchar(10) Numeric Numeric Numeric Varchar(1) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(200) Varchar(10) Varchar(10)

P Yes Yes No No No No No No No No No

M Yes Yes Yes Yes No No No No No No No

Refer to bills.bId products.pId

makes.makeId orders.oId

Description รหัสการขายสินคา รหัสสินคา จํานวนสินคาที่ขาย ราคาสินคาตอหนวย คาคอมมิสชั่น สถานะการสง วันนัดรับสินคา วันรับสินคา หมายเหตุ รหัสการสั่งทําสินคา รหัสการสั่งซื้อ


163

ตารางที่ ก.7 การรับชําระเงิน (cashes) Name bId dueDate cDate cAmt cNum rId empId

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(30) Numeric Numeric Varchar(10) Varchar(10)

P Yes Yes No No No No No

M Yes Yes No No No No Yes

Refer to bills.bId

P Yes No No No No No No No No No No No No

M Yes Yes Yes Yes No No No No Yes Yes Yes Yes Yes

Refer to

Description รหัสพนักงาน รหัสผานพนักงาน ชื่อพนักงาน นามสกุลพนักงาน ที่อยูพนักงาน เบอรโทรศัพทพนักงาน รูปภาพพนักงาน เงินเดือนพนักงาน วันเริ่มเขาทํางาน วันหยุดพนักงาน เพศพนักงาน สถานะพนักงาน เลขที่บัตรประชาชน

M Yes Yes Yes

Refer to employees.empId paSalarys.eDate

Description รหัสพนักงาน วันออกเงินเดือน วันจายเงินเดือน

employees.empId

Description รหัสการขายสินคา วันกําหนดชําระเงิน วันรับชําระเงิน จํานวนเงินรับชําระ งวดที่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน รหัสพนักงาน

ตารางที่ ก.8 พนักงาน (employees) Name empId empPassword empName empSerName empAdd empTel empImage empSalary empStart empHoliday empSex empStatus empIdcard

Type Varchar(10) Varchar(12) Varchar(30) Varchar(50) Varchar(80) Varchar(40) Varchar(50) Numeric Varchar(30) Varchar(2) Varchar(20) Varchar(20) Varchar(20)

ตารางที่ ก.9 รายละเอียดเงินเดือน (salarydetails) Name empId eDate eDatePay

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(30)

P Yes Yes Yes


164

ตารางที่ ก.9 (ตอ) รายละเอียดเงินเดือน (salarydetails) Name eAmt

Type Numeric

P No

M Yes

Refer to paSalarys.eDate

Description จํานวนเงินเดือน

Refer to employees.empId

Description รหัสพนักงาน วันเขาทํางาน,วันลาหยุด ประเภทการลาหยุด วันสิ้นสุดการลาหยุด จํานวนวันการลาหยุด เวลาเขาทํางาน เวลาออกทํางาน หมายเหตุ สถานะการเขางาน สถานะการเลิกงาน

M Yes Yes No

Refer to

Description รหัสประเภทการลาหยุด ประเภทการลาหยุด สถานะการนํามาแสดง

M Yes Yes Yes No No Yes

Refer to employees.empId

Description รหัสพนักงาน วันออกเงินเดือน จํานวนเงินเดือนทั้งหมด รายได รายจาย รหัสประเภทการจายเงิน

ตารางที่ ก.10 เวลาการทํางานพนักงาน (empTimeWork) Name empId datework tsId dateEnd countDay timein timeout comment empstatustimein empstatustimeout

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(10) Varchar(30) Real Varchar(30) Varchar(30) Varchar(300) Varchar(50) Varchar(50)

P Yes Yes Yes No No No No No No No

M Yes Yes Yes No No No No No No No

ตารางที่ ก.11ประเภทการลาหยุด (Typesstopwork) Name tsId tsName tsShow

Type Varchar(10) Varchar(100) Varchar(2)

P Yes No No

ตารางที่ ก.12 การจายเงินเดือน (paySalarys) Name empId eDate totalAmt income expense TpId

Type Varchar(10) Varchar(30) Numeric Numeric Numeric Varchar(10)

P Yes Yes Yes No No No

typePayments.TpId


165

ตารางที่ ก.13 ประเภทการจายเงินเดือน (typePayments) Name TpId typeName status typeDate

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(1) Varchar(30)

P Yes No No No

M Yes Yes Yes Yes

Refer to

Description รหัสประเภทการจายเงิน ชื่อประเภท สถานะการจายเงินเดือน วันกําหนดจายเงินเดือน

ตารางที่ ก.14 รายละเอียดของรานแวนตา (companies) Name comId comName comAdd comTel comImage

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(80) Varchar(40) Varchar(50)

P Yes No No No No

M Yes Yes No No No

Refer to

Description รหัสรานแวนตา ชื่อรานแวนตา ที่อยูรานแวนตา เบอรโทรศัพท สัญลักษณรานแวนตา

P Yes No No No No No No No No No No No No No

M Yes No No No No No No Yes No No No No No Yes

Refer to

Description รหัสการเคลมสินคา วันรับจากลูกคา วันรับจากผูจัดจําหนาย วันนัดรับสินคาลูกคา วันสงสินคาลูกคา วันนัดรับผูจัดจําหนาย วันสงสินคาผูจัดจําหนาย จํานวนสงเคลม จํานวนรับเคลม หมายเหตุ สถานะการสงเคลม ประเภทการสงเคลม สถานะการรับสินคา รหัสผูจัดจําหนาย

ตารางที่ ก.15 เคลมสินคา (claims) Name cId cDateMem cDateSup cDatemeetMem cDateSendMem cDateMeetSup cDateSendSup cQTY cQtyReceive cComment cStatus cType cflagComplete sId

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Numeric Numeric Varchar(200) Varchar(1) Varchar(50) Varchar(30) Varchar(10)

suppliers.sId


166

ตารางที่ ก.15 (ตอ) เคลมสินคา (claims) Name pId bId empId

Type Varchar(10) Varchar(10) Varchar(10)

P No No No

M Yes No No

Refer to products.pId bills.bId employees.empId

Description รหัสสินคา รหัสการขายสินคา รหัสพนักงาน

P Yes No No No No No No No No No No No No No

M Yes No No No No No No No Yes No No Yes No No

Refer to

Description รหัสการสั่งทําสินคา วันรับจากลูกคา วันนัดรับสินคาจากลูกคา วันสงลูกคา วันสั่งทําสินคา วันนัดรับผูจัดจําหนาย วันรับสินคาผูจัดหนาย วันชําระคาสั่งทําสินคา ราคาสั่งทําในการขาย ราคารวมทั้งหมด หมายเหตุ สถานะการรับสินคา รหัสผูจัดจําหนาย รหัสพนักงาน

ตารางที่ ก.16 การสั่งทําสินคา (make) Name makeId receiveDateMem meetDatemem sendDatemem makeDateSend meetDateSup receiveDatesup paymentDate MemTotal TotalmAmt mComment makeflagComplete sId empId

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Numeric Numeric Varchar(200) Varchar(30) Varchar(10) Varchar(10)

suppliers.sId employees.empId

ตารางที่ ก.17 รายละเอียดการสั่งทําสินคา (makeDetails) Name makeId bId pId mQty mMemQtyReceive

Type Varchar(10) Varchar(10) Varchar(10) Numeric Numeric

P Yes Yes Yes No No

M Yes Yes Yes Yes No

Refer to make.makeId billDetails.bid billDetails.pid

Description รหัสการสั่งทําสินคา รหัสการขายสินคา รหัสสินคา จํานวนสินคาสั่งทํา จํานวนรับสินคาลูกคา


167

ตารางที่ ก.18 ผูจัดจําหนาย (suppliers) Name sId sName sAdd sTel sCredit sStatus ptId

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(80) Varchar(40) Numeric Varchar(20) Varchar(10)

P Yes No No No No No No

M Yes Yes No Yes Yes Yes Yes

P Yes No No No No No No No No No

M Yes Yes No No No No No No Yes No

Refer to

productTypes. ptId

Description รหัสผูจัดจําหนาย ชื่อบริษัท ที่อยูบริษัท เบอรโทรศัพทบริษัท วงเงินสูงสุด สถานะผูจัดจําหนาย รหัสประเภทสินคา

ตารางที่ ก.19 การสั่งซื้อสินคา (orders) Name oId oDate flagCompleate dueDate oDateCash oAmt sId chId empId bId

Type Varchar(10) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Varchar(30) Numeric Varchar(10) Varchar(10) Varchar(10) Varchar(10)

Refer to

suppliers.sId cheques.chId employees.empId bills.bId

Description รหัสการสั่งซื้อ วันสั่งซื้อ สถานะการรับ วันกําหนดชําระเงิน วันชําระเงิน ราคารวมทั้งหมด รหัสผูจัดจําหนาย รหัสการจายเช็ค รหัสพนักงาน รหัสการขายสินคา

ตารางที่ ก.20 รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา (orderDetails) Name oId pId oPrice oQTY oQtyReceive orderAmt

Type Varchar(10) Varchar(10) Numeric Numeric Numeric Numeric

P Yes Yes No No No No

M Yes Yes No No No No

Refer to orders.oId products.pId

Description รหัสการสั่งซื้อ รหัสสินคา ราคาสินคาตอหนวย จํานวนสินคาที่สั่ง จํานวนรับสินคา ราคาสินคาแตละรายการ


168

ตารางที่ ก.20 (ตอ) รายละเอียดการสั่งซื้อสินคา (orderDetails) Name oStatus

Type Varchar(20)

P No

M No

Refer to

Description สถานะการสั่งซื้อ

P Yes No No No No No No No No No No No No No No No

M Yes Yes Yes No No No No No No No No Yes Yes No Yes Yes

Refer to

Description รหัสสินคา ชื่อสินคา ราคาขายตอหนวย ราคาตนทุนตอหนวย รูปภาพสินคา สีสินคา ขนาดสินคา รุนสินคา วัสดุที่ใชทําสินคา สายตาซาย สายตาขวา ปริมาณสินคา สถานะสินคา จุดสั่งซื้อ รหัสประเภทสินคา รหัสผูจัดจําหนาย

ตารางที่ ก.21 สินคา (products) Name pId pName pPrice pOrderPrice pImage pColor pSize pGroup pMake pL pR pQty pStatus pPointOrder ptId sId

Type Varchar(10) Varchar(30) Numeric Numeric Varchar(50) Varchar(20) Varchar(30) Varchar(50) Varchar(100) Varchar(10) Varchar(10) Numeric Varchar(20) Numeric Varchar(10) Varchar(10)

productTypes.ptId suppliers.sId

ตารางที่ ก.22 ประแภทสินคา (productTypes) Name ptId ptName ptCommission ptStatus

Type Varchar(10) Varchar(30) Numeric Varchar(50)

P Yes No No No

M Yes Yes Yes Yes

Refer to

Description รหัสประเภทสินคา ชื่อประเภทสินคา คาคอมมิชชั่นสินคา สถานะการเคลม


169

ตารางที่ ก.23 รายละเอียดการจายเช็ค (cheques) Name chId chequesId bank branch chAmt approved hostname hostSername

Type Varchar(10) Varchar(10) Varchar(30) Varchar(100) Numeric Varchar(30) Varchar(100) Varchar(150)

P Yes No No No No No No No

M Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Refer to

Description รหัสการจายเช็ค รหัสเช็ค ชื่อธนาคาร สาขา จํานวนเงินจายเช็ค วันจายเช็ค ชื่อเจาของเช็ค นามสกุลเจาของเช็ค

Refer to ordersDetails.oId products.pId

Description รหัสการสั่งซื้อ รหัสสินคา วันรับสินคา จํานวนรับสินคา จํานวนรับเกิน ราคาตนทุนตอหนวย ราคารวมแตละรายการ สถานะการรับสินคาเกิน

ตารางที่ ก.24 การรับสินคาแยก (partialReceives) Name oId pId aDate aQty aOverQty aPrice aAmt aStatus หมายเหตุ P = Primary Key M = Mandatory

Type Varchar(10) Varchar(10) Varchar(30) Numeric Numeric Numeric Numeric Varchar(1)

P Yes Yes No No No No No No

M Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes


170

รูปที่ ก.3 Context Diagram


171

รูปที่ ก.4 Data Flow Diagram Level0


172

รูปที่ ก.4 (ตอ) Data Flow Diagram Level0


173

รูปที่ ก.5 Data Flow Diagram Level1 of Process 1


174

เจาของกิจการ

ขอมูลการสั่งทําสินคา

2.1

2.2

ขอมูลการสั่งทําสินคา

ตรวจสอบ การขายสินคา

ขอมูลการสั่งทําสินคา

ตรวจสอบ ผูจัดจําหนาย

ขอมูลการขายสินคา

ขอมูลผูจัดจําหนาย

สั่งทําสินคา

แฟมผูจัดจําหนาย

D5

D3

2.3

ขอมูลการขายสินคา

แฟมการขาย

ขอมูลการสั่งทําสินคา D13

แฟมการสั่งทําสินคา ใบสั่งทําสินคา

2.5

เจาของกิจการ

ขอมูลการขายสินคา

ใบสั่งทําสินคา รับสินคาสั่งทํา

ขอมูลการรับสินคา

2.4

ตรวจรับ สินคาสั่งทํา

ขอมูลการสั่งทําสินคา ใบสั่งทําสินคา ขอมูลผูจัดจําหนาย D5

รูปที่ ก.6 Data Flow Diagram Level1 of Process 2

แฟมผูจัดจําหนาย

ผูจัดจําหนาย


175

รูปที่ ก.7 Data Flow Diagram Level1 of Process 3


176

รูปที่ ก.8 Data Flow Diagram Level1 of Process 4


177

รูปที่ ก.9 Data Flow Diagram Level1 of Process 5


178

6.1

เจาของกิจการ

ขอมูลการขายสินคา ขอมูลการขายสินคา

D3

ตรวจสอบ การขายสินคา/ การเคลมสินคา

แฟมการขาย ขอมูลการเคลมสินคา

D8

แฟมการเคลมสินคา

ขอมูลลูกคา

6.2

ขอมูลการขายสินคา ขอมูลลูกคา

D2

แฟมลูกคา

จัดลําดับ การสงสินคา

ขอมูลการขายสินคา

6.3

ขอมูลการขายสินคา ขอมูลการสงสินคา

D3

แฟมการขาย

ขอมูลการสงเคลมสินคา

รูปที่ ก.10 Data Flow Diagram Level1 of Process 6

จัดสงสินคา

การจัดสงสินคา ใบเคลมสินคา

ลูกคา


179

รูปที่ ก.11 Data Flow Diagram Level1 of Process 7


180

รูปที่ ก.12 Data Flow Diagram Level1 of Process 8


181

รูปที่ ก.13 Data Flow Diagram Level2 of Process 1.5


182

รูปที่ ก.14 Data Flow Diagram Level2 of Process 8.2


183

ขอมูลระยะเวลาการทํางาน พนักงาน ขอมูลการเขาทํางาน D15

แฟมการเขาทํางาน

8.3.1

ตรวจสอบ การเขาทํางาน D12

ขอมูลการขายสินคา คาคอมมิชชั่น แฟมการจายเงินเดือน

ขอมูลการเบิกเงินเดือน ขอมูลการจายเงินเดือน ขอมูลรายละเอียดเงินเดือน ประเภทการจายเงินเดือน

8.3.2

ตวจสอบ คาคอมมิดชั่น D12

8.3.3

ตรวจสอบการ เบิกเงินเดือน

แฟมการจายเงินเดือน ขอมูลการเบิกเงินเดือน

D16 แฟมรายละเอียดเงินเดือน D17 แฟมประเภทการจายเงินเดือน

ประเภทการจายเงินเดือน ขอมูลรายละเอียดเงินเดือน ขอมูลการจายเงินเดือน

พนักงาน

รูปที่ ก.15 Data Flow Diagram Level 2 of Process 8.3

8.3.4

คํานวณเงินเดือน

ขอมูลรายไดรายเดือน


ภาคผนวก ข


คูมือการติดตั้งโปรแกรม

รูปที่ ข.1 รูปไฟลการติดตั้งระบบ เลือกดับเบิลคลิกไฟล Setup ที่ไดรฟ ซีด-ี รอม ระบบจัดการรานแวนตา ระบบจะขึน้ หนาการ ติดตั้งโปรแกรมมา

รูปที่ ข.2 หนาจอเขาสูการติดตั้งโปรแกรม คลิกที่ปุม Next เพื่อเขาสูหนาการติดตั้งระบบ ถาตองการยกเลิกการติดตั้งระบบก็กดปุม Cancel


186

รูปที่ ข.3 หนาจอเลือกตําแหนงในการติดตัง้ โปรแกรม ระบบจะกําหนดตําแหนงที่จะทําการลงโปรแกรมไวที่ C:\Program Files\OpticalBeta\ หาก เราไมตองการเลือกตําแหนงดังกลาว เราก็สามารถกําหนดตําแหนงเองไดโดยการกดปุม Browse… จากนั้นก็เลือกตําแหนงที่เราตองการเมื่อเลือกเสร็จเรียบรอยแลวก็กดปุม Next เพื่อทําการติดตั้งใน ขั้นตอนถัดไป


187

รูปที่ ข.4 หนาจอการยืนยันการติดตั้งโปรแกรม หนาจอที่ทําการแจงเดือนวาระบบจะทําการติดตั้งระบบถาเราตองการติดตั้งกดปุม Next หาก เราตองการยอนกลับไปดังขัน้ ตอนกอนหนานี้กดปุม Back และถาเราตองการยกเลิกการติดตั้งระบบกด ปุม Cancel


188

รูปที่ ข.5 หนาจอเริ่มตนการติดตั้งโปรแกรม กําลังทําการติดตั้งระบบลงในเครื่องคอมพิวเตอร กดปุม Cancel ถาตองการยกเลิกการติดตั้ง


189

รูปที่ ข.6 รูปแสดงการติดตั้งสําเร็จ การติดตั้งระบบสําเร็จเรียบรอยแลว กดปุม Close เพื่อที่จะออกจากการติดตั้ง


190

รูปที่ ข.7 การเขาสูโปรแกรมที่ Start Menu การเขาโปรแกรมที่ Start Menu คลิกที่ Start เลือก Programs เลือก Optical-Beta


ภาคผนวก ค


192

ตัวอยางรายงานระบบจัดการรานแวนตา

รูปที่ ค.1 หนาจอการเลือกรายงาน

รูปที่ ค.2 รูปขอความเตือนกรณีไมเลือกรายงาน


193

รูปที่ ค.3 หนาจอรายงานขอมูลลูกคาทั้งหมด


194

รูปที่ ค.4 หนาจอรายงานขอมูลพนักงานทัง้ หมด


195

รูปที่ ค.5 หนาจอรายงานขอมูลผูจัดจําหนายทั้งหมด


196

รูปที่ ค.6 หนาจอรายงานสินคาคงคลัง


197

รูปที่ ค.7 หนาจอรายงานสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ


198

รูปที่ ค.8 หนาจอรายงานรายการสินคาที่ขายอยูในปจจุบนั


199

รูปที่ ค.9 หนาจอรายงานเจาหนี้คงคางทั้งหมด


200

รูปที่ ค.10 หนาจอรายงานลูกหนี้คงคางทั้งหมด


201

รูปที่ ค.11 หนาจอรายงานการขาย ซึ่งสามารถเลือกชวงของวันที่ที่ตองการใหแสดงได

รูปที่ ค.12 ขอความแสดงผลของการคนหาเมื่อไปพบขอมูลในชวงที่ตอ งการ


202

รูปที่ ค.13 หนาจอรายงานกําไรขาดทุน


203

รูปที่ ค.14 หนาจอรายงานสินคาคางรับ รายงานสินคาคางรับสําหรับสรุปรายการรับสินคาที่สั่งซื้อ สามารถแสดงรายการสินคาที่ยังรับ สินคาไมครบได


204

รูปที่ ค.15 หนาจอรายงานสินคารับเกินจํานวนสั่งซื้อ รายงานสินคารับเกินจํานวนสั่งซื้อมีทั้งแบบคิดราคาเพิ่มตามจํานวนที่รบั เกินมาหรือไมมีคิด ราคาเพิ่มแตจะคิดราคาเทากับจํานวนตอนสั่งซื้อ


205

รูปที่ ค.16 หนาจอหารายงานจากไฟลรายงาน สามารถกดหารายงานที่เปนไฟลรายงานจากที่อื่นได โดยกดปุมหารายงาน เพื่อรองรับรายงาน ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต


206

รูปที่ ค.17 หนาจอการคนหา สามารถคนหาขอมูลที่ตองการโดยใสขอมูลที่รายละเอียดเตรียมพิมพและกดคนหาคํา

รูปที่ ค.18 รูปขอความเตือนกรณีไมปอนขอความคนหาเมื่อตองการคนหา


207

รูปที่ ค.19 หนาจอการปรับขนาด สามารถปรับมุมมองของรายงานไดตามตองการ


208

รูปที่ ค.20 หนาจอการพิมพรายงาน


ประวัติคณะผูด้ าํ เนินโครงงาน รหัสนักศึกษา 460500240 ชื่อ-นามสกุล นางสาวเกศินี ศักดาภิพาณิ ชย์ ที่อยู่ 508/27 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ 08-5045-6674 E-Mail baby_naka@hotmail.com ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม รหัสนักศึกษา 460500247 นายปเนต กุลฉันท์วิทย์ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 17หมู่11 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170 เบอร์โทรศัพท์ 08-9165-1093 E-Mail wasabi_net01@hotmail.com ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนโพธิสารพิทยากร ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม รหัสนักศึกษา 460500283 ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ ลอยเลิศฤทธิ์ ที่อยู่ 34/5 ถนนเจริ ญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพ 10600 เบอร์โทรศัพท์ 08-9114-1238 E-Mail mypostar@hotmail.com ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนแสงอรุ ณ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

เล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์  

เล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์