Page 1


ขั้นตอนการติดตั้งและใช้ งาน Winamp-SHOUTcast-DSP-Plugin (สำหรับลูกค้ำที่สมัครใช้บริ กำร Online Radio เท่ำนั้น)

ขั้นตอนการเตรียมการ ก่อนอื่นท่ำนจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ Hardware/Software ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หลักที่ใช้ในกำรแปลงสัญญำณเสี ยงและส่งขึ้นไปที่ Multimedia Streaming Server o สเปกขั้นต่ำ CPU: Intel Pentium III RAM: 128 MB OS: Windows XP อุปกรณ์เพิ่มเติม: Sound Card, Microphone o Modem แบบ Dial-up (56kbps) หรื อ ADSL Modem Router (128kbps - 1Mbps)

2. บัญชีใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ต สำหรับเชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่ำนเข้ำสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ควำมเร็ วขั้นต่ำ 56Kbps สำหรับกำรถ่ำยทอด เสี ยงที่มีควำมละเอียดต่ำกว่ำ 32kbps หำกควำมละเอียด สูงกว่ำนี้ ขอแนะนำให้ท่ำนใช้บญั ชีอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL ที่มีควำมเร็ วสูงตั้งแต่ 128Kbps ขึ้นไป

3. โปรแกรมทีจ่ าเป็ นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่ าน o โปรแกรม Winamp (โปรแกรมหลักสำหรับเปิ ดเพลง) Download - ฟรี o SHOUTcast DSP Plug-in (สำหรับแปลงสัญญำณเสี ยงและส่ งไปที่ Server) Download - ฟรี

4. หมายเลข Server IP, Server Port และ รหัสผ่าน สำหรับกำรเชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่ำนเข้ำกับ Multimedia Streaming Server ซึ่งทำงทีมงำนของ Siamwebhost.Com จะจัดส่งให้ท่ำนทำงอีเมล์ หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรกรอกใบสมัครใช้บริ กำร และชำระ ค่ำบริ กำรเรี ยบร้อยแล้ว (ทดลองใช้งำนได้ก่อนฟรี 3 วัน) ขั้นตอนการติดตั้งและใช้ งาน 1. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำร Download และ Install โปรแกรม Winamp และ SHOUTcast DSP Plug-in เรี ยบร้อยแล้ว (ขั้นตอนกำร Install โปรแกรมเหมือนกับโปรแกรมโดยทัว่ ไป จึงไม่ขออธิบำยในที่น้ ี) ให้เปิ ดโปรแกรม Winamp โดย


ดับเบิ้ลคลิกที่ icon ที่อยูบ่ นหน้ำจอ Desktop จะพบกับหน้ำจอดังต่อไปนี้ (รู ปแบบอำจแตกต่ำงกับตัวอย่ำง ขึ้นอยูก่ บั Version และ Skin ของโปรแกรม Winamp)

2. คลิกที่เมนู Options --> Preferences

3. จะพบกับหน้ำต่ำง Winamp Preferences ให้ท่ำนคลิกเลือกคำสัง่ DSP/Effect ในหน้ำต่ำงด้ำนซ้ำย จำกนั้นคลิกเลือก Nullsoft SHOUTcast Source DSP ในหน้ำต่ำงด้ำนขวำ ดังภำพต่อไปนี้


4. โปรแกรม Winamp จะทำกำรเปิ ดหน้ำต่ำง SHOUTcast Source ขึ้นมำใหม่ ให้ท่ำนคลิกเลือกที่แท็ป Output   

ในช่อง Address ให้ท่ำนกรอก หมำยเลข IP หรื อ URL (ที่ได้รับจำกทำงทีมงำน) ในช่อง Port ให้ท่ำนกรอก หมำยเลข Port (ที่ได้รับจำกทำงทีมงำน) ในช่อง Password ให้ท่ำนกรอก รหัสผ่ำน สำหรับเชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่ำนเข้ำกับ Multimedia Streaming Server


5. จำกนั้นให้ท่ำนคลิกที่แท็ป Encoder  

ในช่อง Encoder Type ให้ท่ำนเลือก MP3 Encoder ในช่อง Encoder Setting ให้ท่ำนเลือก ควำมละเอียดของเสี ยง (Bitrate), ควำมถี่ (Khz) และระบบเสี ยง (Mono/Strereo)

หมำยเหตุ: ท่ำนจะต้องระบุรำยละเอียดให้ตรงตำมที่ท่ำนได้สมัครใช้บริ กำรไว้แล้วเท่ำนั้น ซึ่งท่ำนสำมำรถเลือก Bitrate ที่ต่ำ กว่ำที่สมัครไว้ได้ แต่ไม่สำมำรถเลือก Bitrate ที่สูงกว่ำ เพรำะจะทำให้ ระบบกำร ถ่ำยทอดเสี ยงเกิดปั ญหำ และอำจจะทำให้ ผูฟ้ ังของท่ำนไม่ได้ยนิ เสี ยง ที่ท่ำนต้องกำรออกอำกำศ 6. จำกนั้นให้ท่ำนคลิกเลือกที่แท็ป Input  

ในช่อง Input Device ให้ท่ำนเลือก Soundcard Input ในช่อง Input Setting ให้ท่ำนปล่อยไว้โดยใช้ค่ำ Default ของโปรแกรม


ในช่อง Mic Input ให้ท่ำนคลิกเลือก Microphone

7. ให้ท่ำนคลิกกลับมำที่แท็ป Output อีกครั้ง จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อเริ่ มต้นออกอำกำศ โปรแกรม จะทำกำรเชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่ำนเข้ำกับ Multimedia Streaming Server ในกรณี ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของท่ำนสำมำรถเชื่อมต่อกับ Multimedia Streaming Server ได้เรี ยบร้อยแล้วจะสัญเกตุเห็นว่ำตรงบริ เวณ Status จะมีตวั เลข วิง่ ดังภำพ


หมำยเหตุ: หำกพบปั ญหำในกำรเชื่อมต่อ กรุ ณำตรวจสอบ IP Address, หมำยเลข Port และ รหัสผ่ำน อีกครั้ง หำกยังคงไม่ สำมำรถเชื่อมต่อได้ กรุ ณำติดต่อฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำ 8. หลังจำกที่ท่ำนสำมำรถเชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่ำนเข้ำกับ Multimedia Streaming Server ได้เรี ยบร้อยแล้ว (ตำม ขั้นตอนที่ 7) ให้ท่ำนปิ ดหน้ำต่ำง SHOUTcast Source และกลับมำที่หน้ำต่ำงหลักของโปรแกรม Winamp เพื่อทำกำรเปิ ด เพลง หรื อ Sport โฆษณำ ที่ท่ำนได้จดั เตรี ยมเอำไว้แล้ว

9. ในกรณี ที่ท่ำนต้องกำรพูดออกอำกำศ ให้ปฎิบตั ิตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. คลิกที่ Icon SHOUTcast ซึ่งอยูต่ ำง Taskbar ด้ำนล่ำง-ขวำมือ ขอจอภำพ จะพบกับหน้ำต่ำง SHOUTcast Source 2. คลิกเลือกที่แท็ป Input 3. คลิกปุ่ ม Push to Talk ค้ำงไว้ในขณะที่พดู เสี ยงเพลงจะเบำลง หำกต้องกำรพูดต่อเนื่องให้คลิกที่ปุ่ม Lock

หมำยเหตุ: ท่ำนสำมำรถปรับแต่ง Soundcard Mixer ได้ในขณะที่พดู โดยเลื่อนแถบ Slide ตรง Music Level, BG Music Level, Mic Level และ Fade Time 10. วิธีกำรรับฟังสถำนีวทิ ยุออนไลน์ ผูฟ้ ัง สำมำรถรับฟังวิทยุออนไลน์ ได้ 4 ช่องทำงดังต่อไปนี้ ( xxxx คือหมำยเลข IP, pppp คือหมำยเลข PORT ) 1. ผ่ำนโปรแกรม Winamp หรื อ RealPlayer: (URL) http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp/listen.pls

2. ผ่ำนโปรแกรม Windows Media Player หรื อ RealPlayer: (URL) mms://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp


3. เข้ำฟังผ่ำนทำงเว็บไซต์: (URL) http://yourname.myonlineradio.com

4. เข้ำฟังที่เว็บไซต์ของท่ำนเอง (ต้องมีเว็บไซต์และโดเมนเนม): http://www.yourdomain.com/radio.html โดยท่ำนจะต้องนำ HTML CODE นี้ไปใส่ไว้ในหน้ำ radio.html หรื อ หน้ำอื่นๆ ที่ท่ำนต้องกำร ด้วย

อย่ำลืมแก้ไข CODE ตรง value="http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp" เป็ น หมำยเลข IP และ หมำยเลข PORT ที่เรำส่งไปให้

ตัวอย่ำงกำรแสดงผลบนหน้ำเว็บ อนึ่ง สำหรับตัวอย่ำงสคริ ปส์ ที่ใช้ในกำรแสดง สถำนะของสถำนี (Online/Offline), จำนวนผูฟ้ ัง (Online User), สถิติผฟู ้ ัง สูงสุด และ รำยชื่อเพลงที่กำลังเปิ ด ทำงทีมงำนจะจัดส่ง Download Link ไปให้ท่ำน พร้อมกับ หมำยเลข IP, หมำยเลข Port และ Password

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน winamp  

นาย อัคนี ปรีเปรม 560306418049

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you