Page 1

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ สา นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า น ค ร ป ฐ ม เ ข ต ๑

ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

งานประชาสัมพันธ์

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

หน้า ๒

วันวิสาขบูชา ถึง ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตี น้อมระลึกถึงพระบริสุทธิคุณ น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ น้อมระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ ชาวพุทธทั้งหลายพร้อมใจกัน.. รักษาศีล ฟังธรรม ทาบุญ ตักบาตร เจริญจิตภาวนา

มอบหนังสือสารานุกรมไทย พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับ เยาวชนไทย เล่มที่ ๓๖

ภายในฉบับนี้: พุทธชยันตี..

มอบหนังสือสารานุกรมไทย

๔ ๕ ๖

สพฐ.ติดตามกลยุทธ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ รร.บ้านสระน้้าส้ม วิสาขบูชา ร.ร.วัดกงลาด เก็บมาฝากอยากจะเล่า เก็บมาฝากอยากจะเล่า

๖ ๗ ๘

สพฐ.ติดตามกลยุทธ์ เพื่อติดตามและประเมินผลการ บริหารงานของเขตพื้นที่เป็นรายกลยุทธ์ ครั้งที่ ๑


ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

งานประชาสัมพันธ์

“พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า” เป็นวันสาคัญของโลก ข้าราชการ สพป.นครปฐม เขต 1 แต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงเทศกาล วัน วิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๕ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ณ วิหารวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อีกทั้งเวียน เทียน ถือศีล ปฏิบัติธรรม อนึ่ง ในปีน้ีตรงกับวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ราช วรมหาวิหาร ได้จัดงาน ''มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก' เนื่องจากเป็นสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาใน ดินแดนสุวรรณภูมิ กิจกรรม อาทิ เวียนเทียน หล่อ พระ ห่มผ้าองค์พระปฐมเจดีย์ การแสดงนิทรรศการ พุทธประวัติ เป็นต้น

พิธีห่มผ้าองค์พระปฐมเจดีย์ โดยการนาของพระธรรมปริยัติ เวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๔

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

หน้า ๓


ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

งานประชาสัมพันธ์

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

หน้า ๔

พิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๖

นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๖ เพื่อมอบให้สถานศึกษาใน สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และ เขต ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนโรงเรียนใน สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และเขต ๒ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ในจังหวัดนครปฐม รวม ๖๗ โรงเรียน เข้ารับ พระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้หอ้ งสมุดของ โรงเรียนเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาของเยาวชนไทย


ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

งานประชาสัมพันธ์

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

สพฐ.ติดตามฯกลยุทธ์ สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๑

นายโสภณ โสมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี สพฐ. ดร.นริศ ปรารมย์ นักวิชาการศึกษา สานักนโยบายและ แผนฯ สพฐ. และ นายอานาจ คุ้มสภา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการติดตามฯ กลยุทธ์ จาก สพฐ. ได้ตดิ ตามผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายของ สพฐ. ณ สพป.นครปฐม เขต ๑ และพร้อมกันนั้นได้ไปสุม่ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบายของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก อ.เมืองนครปฐม และโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.กาแพงแสน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคพร้อม ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัด การศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัด เพื่อนาผลการนิเทศ ติดตาม ไปใช้ ในการวางแผนการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้

หน้า ๕


ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

งานประชาสัมพันธ์

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

หน้า ๖

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนบ้านสระนาส้ม

โรงเรียนบ้านสระนาส้ม ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 โดยมี พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ส.ส.รัฐกร เจนกิจณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครปฐม เขต 2 ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณเจ้า พระครูอดุล ประชารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์บารุง (หนองพงนก) ที่ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา

โรงเรียนวัดกงลาด จัดกิจกรรมวัน วิสาขบูชา ๒๕๕๕ โดยมีการเวียนเทียน ณ วัดกงลาด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา เป็นการปลูกฝั่งให้ นักเรียนมีคุณธรรม ศีลธรรม และที่ สาคัญ คือ ปีน้ีฉลองพุทธชยันตี ครบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...


ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

งานประชาสัมพันธ์

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

หน้า ๗

เก็บมาฝากอยากจะเล่า เมื่อคราวประชุมผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ที่ผ่านมา....ผอ.ทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ ได้แจ้ง ในที่ประชุมว่า ..ในปีน้ี เพื่อเป็น “ขวัญและกาลังใจคนที่ทาดี” โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนใดที่ทาคะแนนสอบ O-net ได้เป็นลาดับ ที่ 1-10 สพป.นครปฐม เขต 1 จะพิจารณามอบเงินเป็นรางวัล เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอน และผลการสอบ O-net ในปีน้ี โดยทั่วไปหลายโรงเรียนมีผลการสอบที่ดขี นึ้ มาก และมีสว่ นน้อย ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่า และในการส่งผลงานซึ่งต่อไปจะต้องนา ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนมาเป็นตัวพิจารณาด้วย ดังนั้นจึง อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมพัฒนา และนอกจากผลสอบ O-Net จะมีผลกับครูผู้สอน ผู้บริหารแล้วยังมีผลต่อการพิจารณาความดี ความชอบ ในส่วนของนักเรียน จะมีผลต่อการจบ ป.6 เพื่อจะไป เรียนต่อ ม.1 จะต้องมีผลการสอบ O-net เข้ามาพิจารณาในการ สอบเข้าเรียนต่อ

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหนังสือปกแข็งรวมประกวดพระเครื่อง มอบให้กับโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนอนุบาลสุธธี ร ในการร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากิจกรรมประกวดพระเครื่อง สพฐ.เพื่อระดมเงินหาทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากไร้ในหลาย ๆ จังหวัด


ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๐๐๔

งานประชาสัมพันธ์

เก็บมาฝากอยากจะเล่า

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จะดาเนินการ พัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ โดยจะเริ่มการดาเนินการ ฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 – 20 กันยายน 2555 ซึ่งมีกาหนดการดาเนินการ ดังนี้ 1. เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ เปิดตัวการอบรมให้ครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในทุกเขตพืน้ ที่ ทราบพร้อมกัน ในวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น พืน้ ฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานhttp:// www.plan.obec.go.th โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พืน้ ฐานเป็นประธาน 2. เข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ โดยให้ศกึ ษาระเบียบการ ฝึกอบรมและลงทะเบียนเรียน ทางเว็บไซต์ http:// www.utqonline.com, http://www.utqonline.net , http:// www.utqonline.in.th ในกลุม่ สาระการเรียนรู้ที่สอนหรือสนใจ อย่างน้อยคนละ 1 วิชา โดยเริ่มต้นเปิดการอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 –20 กันยายน 2555 รวมระยะเวลา 5 เดือน สาหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนอบรม มากกว่า 1 วิชา เมื่อผ่านการอบรมวิชาแรกแล้ว จึงลงทะเบียนใน วิชาต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 หลักสูตรฝึกอบรมจานวน 75 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จะเข้ารับการฝึกอบรมตามบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หมายถึง หลักสูตรที่ ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสมัครใจ 3) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการ ครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถ เลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ เจ้าของ

หน้า ๘

หน้า ๖

๒.2 เกณฑ์การผ่านการอบรม 1) กาหนดเกณฑ์การผ่านการอบรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการ ฝึกอบรมและการทดสอบ หลังการอบรมในแต่ละหลักสูตร รายวิชา ร้อยละ 70 2) ผู้สอบผ่านจะได้รับวุฒบิ ัตรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม และ สามารถพิมพ์วุฒบิ ัตรได้ทันที เมื่อผ่านการอบรมแต่ละวิชา 3) ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรม สมัครเข้าฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร เมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จะได้วุฒิบัตรรวม 2.3 ในกรณีมีปัญหาการฝึกอบรม สพฐ.ได้กาหนดให้มีผู้ ประสานงานโครงการ ประกอบด้วย 1) ผู้ประสานงานโครงการประจาเขตพืน้ ที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้ คาปรึกษาในด้านการฝึกอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ ให้กับผู้ เข้ารับการอบรมในเขตพืน้ ที่ 2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ call center ของ UTQ ออนไลน์ ผ่านระบบ Webboard หรือ Facebook ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของ กระบวนการฝึกอบรม 1)นายพูนศักดิ สักกทัตติยกุล ครูชานาญ การพิเศษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 09-0586-9809 2) นายสุเทพ โตสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพม.10 (เพชรบุรี) 09-0586-9810 ดูแลพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรณี ลืม Password/เข้าระบบไม่ได้/Print วุฒิบัตรไม่ได้ โทรหา Call Center 08.30-17.00 น. ทุกวัน 08-80340160,08-8034-0161,08-8034-0162 08-80340163,08-8034-0164 08-7641-0741,08-76410761,08-9622-8378 (ในกรณีที่ตดิ ต่อไม่ได้ ท่านสามารถ ส่งอีเมล์ มาได้ที่

utqcallcenter@hotmail.com โดยระบุปัญหา และหมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ) หรือสอบถามนโยบายการอบรม..ติดต่อที่ปรึกษาประจาเขตพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนซ้าในหลักสูตรที่ท่านสอบไม่ผ่าน เกณฑ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไป

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

ที่ปรึกษา นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ นายสุภาพ พุทธคุณ รอง ผอ.สพป. นายสนิท ศรีสวัสดิ์

ผอ.กลุ่มอานวยการ

อานวยการโดยนางพนิดา เถื่อนถ้าแก้ว นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการพิเศษ บรรณาธิการ นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ , http://prfa1.wordpress.com

กองบรรณาธิการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๑ ที่อยู่ สพป.นครปฐม เขต ๑ ถนนเพชรเกษม ตาบลพระประโทนเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗ ๓ ๐ ๐ ๐

letter  

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 1 ฉบับที่ 4