Page 1

L

OKAL I Z ACJ A

O

I PSNI E RUCHOMOŚ CI

G

AL E RI A


L OKAL I Z ACJ A HARKL OWAT OWI E ŚNAPOŁ UDNI UPOL S KI , NI E OPODALNOWE GO T ARGU, US Y T UOWANANAWY J ĄT K OWY M OBS Z ARZ E , GDZ I E GNI AZ DAZ AKŁ ADAJ ĄBĘ DĄCEPODŚ CI S Ł ĄOCHRONĄCZ ARNE BOCI ANY . CZ Y S T E , GÓRS KI EPOWI E T RZ EORAZCI S Z AI S POK ÓJ PRZ Y CI ĄGADOHARKL OWE JPT ACT WOORAZMI Ł OŚ NI K ÓW DZ I E WI CZ E JPRZ Y RODY . GNI AZ DOCZ ARNE GOBOCI ANAT OWY J ĄT K OWA NI E RUCHOMOŚ ĆDL AKAŻ DE GO, KT OCE NI GUS T OWNE I K OMF ORT OWEWNĘ T RZ AORAZZ API E RAJ ĄCĄDE CH W PI E RS I ACHGÓRS KĄPRZ Y RODĘ . DZ I Ę KI POŁ ĄCZ E NI UT RADY CY J NE JZ ABUDOWYPODHAL A ZNOWOCZ E S NY M DE S I GNE M POMI E S Z CZ E Ń, PRZ Y S Z Ł YWŁ AŚ CI CI E L DOMUBĘ DZ I EMÓGŁNI ET Y L K OUCI E CODMI E J S KI E GOZ ABI E GANI A I PRE S J I CZ AS U, AL ET AKŻ EPRZ E BY WAĆW MI E J S CUPI Ę KNY M I WY GODNY M.

WI E ŚZ NAJ DUJ ES I ĘNAMAŁ OPOL S KI MS Z L AKU ARCHI T E KT URYDRE WNI ANE J . PRZ E CHODZ I PRZ E ZNI ĄZ NAK OWANY S Z L AKT URY S T Y CZ NYPROWADZ ĄCYPRZ E ZŁ OPUS Z NĄNAT URBACZ , AW DRUGĄS T RONĘNAS PI S Z . HARKL OWAT OT AKŻ EŚ WI E T NA BAZ AWY P ADOWADOPOBL I S KI CHRE GI ONAL NY CHAT RAK CJ I , T AKI CHJ AKZ AMKI W NI E DZ I CYI CZ ORS Z T Y NI E . GNI AZ DOCZ ARNE GOBOCI ANAZ BUDOWANONAWZ NOS Z ĄCE JS I Ę NADWS I ĄL E Ś NE JŁ ĄCECI ĄGNĄCE JS I ĘAŻDODUNAJ CA, S KĄD PODZ I WI AĆMOŻ NAT AT RY , PI E NI NYORAZJ E Z I OROCZ ORS Z T Y ŃS KI E . POŁ OŻ E NI EZDAL AODGŁ ÓWNY CHDRÓGORAZBRAKBE Z POŚ RE D NI E GOS ĄS I E DZ T WA, DAJ EPOCZ UCI EI NT Y MNOŚ CI ORAZS POK ÓJI CI S Z Ę . GNI AZ DOCZ ARNE GOBOCI ANAMOŻ EBY ĆDOS K ONAŁ Y M MI E J S CE M DOCAŁ OROCZ NE GOZ AMI E S Z KANI A, J AKI DOWE E KE N DOWY CHWY P ADÓW. DZ I Ę KI WY S OKI E MUPOŁ OŻ E NI U, ZS AL ONU WI DOCZ NAJ E S TZ J AWI S K OWA, GÓRS KAP ANORAMA, NI EZ AKŁ ÓCO NAZ ABUDOWĄ. L AS Y , GÓRYI POBL I S KI DUNAJ E C WS Z Y S T K OT O, DAJ EMOŻ L I WOŚ ĆWY POCZ Y NKUNAŁ ONI ENAT URY , GWARANT U J ĄCWI E L EOKAZ J I DOS P ACE RÓW, Z BI E RANI AGRZ Y BÓW ORAZ DAL S Z Y CHWĘ DRÓWE KPI E S Z Y CH. POPRZ E ZOBF I T OŚ ĆOK OL I C Z NY CHS T OK ÓW, GNI AZ DOCZ ARNE GOBOCI ANAT OT AKŻ EDOGOD NAL OKAL I Z ACJ ADL AKAŻ DE GOMI Ł OŚ NI KAS PORT ÓW Z I MOWY CH.


OPI SNI E RUCHOMOŚ CI W PRZ E S T RONNY M GNI E Ź DZ I ECZ ARNE GOBOCI ANAZ NAL E Ź ĆMOŻ NA:

DOM Z OS T AŁ Z APROJ E KT OWANY ,J AK O WY S MAK OWANY K OMPROMI S MI Ę DZ YT RADY CY J NĄS T Y L I S T Y KĄGÓRS KI E JZ ABUDOWY ,ANOWOCZ E S NY MI WY MOGAMI WNĘ T RZ ARS KI MI . GNI AZ DO CZ ARNE GO BOCI ANA Z Z E WNĄT RZ ODZ WI E RCI E DL A CHARAKT E RRE GI ONU. DRE WNI ANAE L E WACJ A, W CI E PŁ Y M, KARME L OWY M K OL ORZ E ,PRZ E Ł AMANA S Ł OMK OWY MIAK CE NT AMI ,OŻ Y WI ONAZ OS T AŁ A ORY GI NAL NY MZ DOBI E NI E MWS T Y L UARCHI T E KT URYGÓRAL S KI E J .CAŁ OŚ Ć PRE Z E NT UJ ES I Ę UROKL I WI E IZ ACHĘ CAJ ĄCO, BUDUJ ĄC AT MOS F E RĘ PRAWDZ I WE GO, CI E PŁ E GODOMOS T WA. WY S T RÓJWNĘ T RZ DOBRANY Z OS T AŁ A W MY Ś LNOWOCZ E S NY CH ROZ WI ĄZ AŃDE S I GNE RS KI CH, ZE L E ME NT AMI , KT ÓRENAWI ĄZ UJ Ą DONAT URY . W HOL UZ AI NS T AL OWANOPI Ę KNE , DRE WNI ANES CHODY , KT ÓRE S T ANOWI ĄWY RAZ I S T YI S T Y L OWYAK CE NT . GNI AZ DO CZ ARNE GO BOCI ANA T O DOM DL A KAŻ DE GO,KT O CE NI WY GODĘIK OMF ORT .WE WNĄT RZZ NAL E Ź ĆMOŻ NABAS E N,S AUNĘORAZ K OMI NE K, COPOZ WOL I WY POCZ ĄĆI Z AK OS Z T OWAĆL UKS US U. WY POS AŻ E NI EOBE J MUJ ET AKŻ ENAJ NOWS Z ET E CHNOL OGI E ,T AKI EJ AK: POMPYCI E PŁ A, RE KUPE RAT OR, CZ YT E ŻI NT E L I GE NT NEOŚ WI E T L E NI E . DZ I Ę KI AUT OMAT Y Z ACJ I , WŁ AŚ CI CI E LBĘ DZ I EVMÓGŁZ AOS Z CZ Ę DZ I ĆCZ AS I PI E NI ĄDZ E , AZ ARAZ E M CI E S Z Y ĆS I ĘWY GODĄUŻ Y T K OWANI A.

P ART E R: POK ÓJZBAS E NE M, DWI EŁ AZ I E NKI , S AUNA, HOLZDRE WNI ANY MI S CHODAMI , S AL ONZK OMI NKI E M ORAZDUŻ Y MI , WI DOK OWY MI OKNAMI PRE Z E NT UJ ĄCY MI GÓRS KĄ P ANORAMĘ , J ADAL NI A, PRZ E S T RONNA, OT WART AKUCHNI A I PI Ę T RO: S AL ONWY POCZ Y NK OWY , DWI EŁ AZ I E NKI , POK ÓJGOŚ CI NNY , PRZ E S T RONNAS Y PI AL NI A, KL AT KAS CHODOWA, GABI NE T PODDAS Z E : S Y PI AL NI A, KUCHNI A, Ł AZ I E NKA, BI BL I OT E CZ KA/ CZ Y T E L NI A PI WNI CA: S US Z ARNI A, POMI E S Z CZ E NI AGOS PODARCZ E . POMI E S Z CZ E NI AUME BL OWANE : KUCHNI ANAP ART E RZ E , Ł AZ I E NKI POWI E RZ CHNI ADOMU: 430M2 POWI E RZ CHNI ADZ I AŁ KI : 72ARY UDOGODNI E NI AI NOWOCZ E S NET E CHNOL OGI E : BAS E N, S AUNA, POMPYCI E PŁ A, RE KUPE RAT OR E K OZ E F I R, PE Ł NAAUT OMAT Y Z ACJ ADOMU, WI E T L E NI E , I NT E L I GE NT NEOŚ MONI T ORI NG OCHRONAPRZ Y J E Ż DŻ AW 4MI N.


GAL E RI A


GAL E RI A


GAL E RI A


GAL E RI A


GAL E RI A


GAL E RI A


GAL E RI A


GAL E RI A

Czarny bociek  
Advertisement