Page 1

การใช้เข็มทิศหาแนวเลข ....0.... LNB จาน FIX. ขั้นตอนมีดังนี้ 1. ปรับเข็มทิศตามค่าตารางมุมส่าย ( AZ ) ของดาวเทียมที่ต้องการรับ ค่านี้ ในแต่ละจังหวัดมีค่าไม่เท่ากัน

2. ใช้เข็มทิศเทียบหาขั้วการปรับ LNB

ขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่างทดลองปรับรับ ดาวเทียมไทยคม 2/3

1. เปิ ดดูจากตารางมุมส่ายจะมีทิศ (Az) โดยประมาณที่ 240 องศา สำาหรับกรุงเทพฯครับ

ต่างจังหวัดค่าจะไม่เท่ากัน 2.ปรับหมุนเข็มทิศให้ตัวเลขใน วงกลมสีส้มได้ค่าตามตาราง ที่ประมาณ 240 องศา

ให้สังเกตุตัวเลขที่หมุน ให้ไปตรงกับขีด สีแดง ที่ด้านหลังของเข็มทิศ ดังภาพตัวอย่าง

ปรับให้เลข...0...ที่ตัว LNB ชี้ไปทางตัว W ของเข็มทิศในวงกลมสีส้ม


ขั้นตอนที่ 2 - เมื่อตั้งตัวเลขได้ตามองศา Az ของดาว เทียมดวงนั้นๆแล้ว

- ให้ถือตัวเข็มทิศให้ตัว S ที่วงกลมสีดำา รอบนอกชี้ขึ้นด้านบน ดังภาพตัวอย่าง แล้วนำาไปเทียบกับวัดขั้ว LNB

- แล้วปรับให้ข้ว ั เลข ...0...ที่ตัว LNB ชี้ไปทางตัว W ในวงกลมสีส้ม

เท่านี้ เราก็จะปรับขั้วการรับของ LNB ได้อย่างถูกต้องแล้วครับ

ดาวเทียมทุกดวงวัดเทียบได้แบบเดียวกัน

ภาพเปรียบเทียบการใช้เข็มทิศ เพื่อปรับขั้ว LNB ทุกดวงทำาได้เหมือนกัน

เพิ่ มเติ ม LNB C-BAND ของ PSI จะวั ด เที ย บที่ ตั ว N ตามวงกลมสี ส ้ม LNB KU-BAND จะวั ด เที ย บที่ ตั ว N ตามวงกลมสี ส ้ม ( โดยดู จ ากขั ้ว สาย ) LNB C-BAND DYNASAT , INFO , SAMART , MAZZ จะวั ด เที ย บที่ ตั ว W ตามวงกลมสี ส ้ม

เขียนข้อมูลโดย มนตรี สุขรอบ

การใช้เข็มทิศหาแนวเลข ....0.... LNB จาน FIX.  
การใช้เข็มทิศหาแนวเลข ....0.... LNB จาน FIX.  

แนะนำวิธีการใช้เข็มทิศในการติดตั้งจานดาวเทียม

Advertisement