Page 1


Autor : Wiktor Gabrusewicz Tytuł : Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie Wydawca : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14565 VIII.5 Czytelnia

Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy niniejszej książki obejmuje cztery najważniejsze obszary analizy finansowej, czyli: teoretyczno-merytoryczne podstawy analizy finansowej; metody i narzędzia analizy zasobów majątkowych i kapitałowych oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych w wymiarze bezwzględnym; analizę wskaźnikową obejmującą analizę rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i sprawności działalności przedsiębiorstwa; ocenę zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju. W książce ukazano analizę finansową w ujęciu retro- i prospektywnym. Połączono więc ocenę przeszłości z przyszłością przedsiębiorstwa.


Autor : Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski Tytuł : Anatomia i fizjologia człowieka Wydawca : Wydawnictwo lekarskie PZWL Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2009 Sygnatura : 14566 XVIII.4 Czytelnia

Podręcznik ten jest kontynuacją wydań ukazujących się uprzednio - pod redakcją Witolda Sylwanowicza, Aleksandra Michajlika i Witolda Ramotowskiego. Obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące budowy i czynności organizmu ludzkiego. Obecne wydanie książki zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z postępem wiedzy. Wprowadzono w nim znaczne zmiany dotyczące przede wszystkim fizjologii. Gruntownie zmieniono i unowocześniono rozdziały poświęcone krwi i gruczołom dokrewnym. Fizjologię układu trawiennego uzupełniono omówieniem regulacji hormonalnej i nerwowo-mięśniowej przewodu pokarmowego. Duża liczba rycin uatrakcyjnia materiał i ułatwia jego przyswajanie.


Autor : red. nauk. Tadeusz Szreter Tytuł : Anestezjologia dziecięca Wydawca : Wydawnictwo Lekarskie PZWL Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2013 Sygnatura : 14567 XVIII.1.3 Czytelnia

Książka obejmuje całość problemów anestezjologii dziecięcej. Omówiono w niej wszystkie zagadnienia organizacyjne i merytoryczne dotyczące znieczuleń dzieci w wieku od urodzenia do 18 roku życia. Przedstawiono choroby najczęściej występujące na oddziałach intensywnej terapii oraz sposoby ich leczenia m.in.: przywrócenie i podtrzymanie czynności życiowych, diagnostykę przyczyn wywołujących stan zagrożenia życia. Oddzielny rozdział poświęcono leczeniu pooperacyjnemu oraz zagadnieniom znieczuleń w "chirurgii jednego dnia". Omówione działania ilustrują przejrzyste algorytmy, które stanowią cenną pomoc w utrwaleniu i zastosowaniu zebranych wiadomości.


Autor : red. nauk. Dariusz Kubinowski i Urszula Lewartowicz Tytuł : Animacja kultury : współczesne dyskursy teorii i praktyki Wydawca : Wydawnictwo Makmed Miejsce i rok wydania : Lublin, 2013 Sygnatura : 14564 IV.7 Czytelnia

Animacja kultury wylansowana została jeszcze w ubiegłym stuleciu przez kraje zachodnioeuropejskie, a przede wszystkim Francję jako swoista koncepcja działalności/aktywności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, skrywająca skarbiec walorów ideologiczno-metodycznych niezbędnych w realizacji nowych wyzwań. Stąd animatora kultury określono mianem wybitnej osobowości działającej wedle wskazań nowego ducha czasu - ducha animacji. Publikacja jest zbiorem dwudziestu opracowań autorów, przedstawiającym rzeczową i krytyczną opinię na temat dotychczasowego dorobku rodzimej wykładni animacji kultury/społeczno-kulturalnej, diagnozę osiągnięć i niedociągnięć współczesnej teorii i praktyki oraz oświetlającym istotne dla przyszłych badań i działań pola problemów i rozwiązań. (z recenzji Barbary Jedlewskiej)


Autor : Przemysław Żurawski vel Grajewski Tytuł : Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny Wydawca : Wydawnictwo Naukowe PWN Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2012 Sygnatura : 14569 X.6 Czytelnia

Opracowanie dotyczące militarnych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego składa się z czterech części tematycznych. W pierwszej z nich została omówiona rola i modele armii oraz ich ewolucja, rodzaje sił zbrojnych wybranych państw europejskich, Rosji, USA i Izraela. Część druga jest poświęcona strukturom, jakie społeczność międzynarodowa wytworzyła w ramach wysiłków na rzecz utrzymania pokoju i zapobiegania wojnie. Część trzecia dotyczy kontroli zbrojeń, natomiast czwarta prezentuje miejsce Polski i stan jej bezpieczeństwa narodowego na tle sytuacji międzynarodowej i w kontekście problemów przedstawionych we wcześniejszych częściach książki. (ze Wstępu)


Autor : Michał Piekarski Tytuł : Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013 : wybrane aspekty Wydawca : Grupa Medium Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14568 X.6 Czytelnia Tematem publikacji są wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w szczególnym okresie dla systemu politycznego, jakim były dwie dekady transformacji społecznoustrojowej. Została podzielona na dwie funkcjonalne części. W pierwszej z nich nakreślono historyczny kontekst bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ewolucję problematyki bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym oraz aspekt taktyczny zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, koncentrując się na tych cechach, które decydują o specyfice współczesnego terroryzmu oraz jednostek specjalnych. W drugiej części omówiono uwarunkowania strategiczne bezpieczeństwa Polski (doktrynę bezpieczeństwa wewnętrznego, główne akty prawne), tło instytucjonalne funkcjonowania jednostek specjalnego przeznaczenia oraz postrzeganie bezpieczeństwa w programach wybranych partii politycznych i koalicji wyborczych. Praca ma charakter interdyscyplinarny.


Autor : red. Marek Leszczyński [i in.] Tytuł : Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary Wydawca : Difin Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2013 Sygnatura : 14570 X.6 Czytelnia

Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we współpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa. Badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, oprócz studiów teoretycznych, tworzenia rozwiązań praktycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Celem książki jest prezentacja i omówienie podstawowych kategorii odnoszących się do bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz z prezentacją zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Książka opisuje relacje państwo - obywatel w odniesieniu do spraw lokalnych wraz z prezentacją konkretnych rozwiązań praktycznych obrazowanych przez instrukcje, zarządzenia i procedury postępowania.


Autor : red. nauk. Joanna Różyńska, Weronika Chańska Tytuł : Bioetyka Wydawca : Wolters Kluwer Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14571 II.2 Czytelnia

Publikacja stanowi nowoczesny, kompleksowy przewodnik po bioetyce - nowej dziedzinie refleksji teoretycznej i praktyki społecznej zajmującej się etycznymi aspektami nauk biomedycznych w kontekście ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, ekonomicznych i prawnych. W książce zaprezentowano najważniejsze problemy etyczne, jakie pojawiają się we współczesnej praktyce klinicznej i badawczej oraz w procesie tworzenia i realizacji polityki zdrowotnej. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają ich genezę i złożoną, wielowymiarową naturę. Dostarczają wiedzy na temat podstawowych pojęć, wartości, zasad i argumentów, jakie pojawiają się w dyskusjach bioetycznych. Ukazują różnorodność poglądów i stylów uprawiania bioetyki.


Autor : red. nauk. Feliks Jaroszyk Tytuł : Biofizyka : podręcznik dla studentów Wydawca : Wydawnictwo Lekarskie PZWL Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2011 Sygnatura : 14572 XVIII.9 Czytelnia

Biofizyka to najbardziej uniwersalny i profesjonalny podręcznik, zgodny z obowiązującymi na uczelniach programami nauczania. Drugie wydanie wzbogacone zostało o nowe elementy dotyczące postępu, jaki w ostatnich latach nastąpił w medycynie i naukach pokrewnych. Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych.


Autor : A. G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal ; przekł. Małgorzata Galus Tytuł : Chemia fizyczna Wydawca : Wydaw. Naukowe PWN Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2012 Sygnatura : 14584 XVIII.9 Czytelnia

Zwięzły, lecz wyczerpujący wykład chemii fizycznej dla studentów. W książce poruszono wszystkie ważne problemy chemii fizycznej i ujęto je w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka została zaplanowana w kolejności umożliwiającej czytanie od początku do końca, przy minimalnej liczbie odsyłaczy. Zaczęto od podstawowych właściwości materii, przez termodynamikę do równowag, roztworów i kinetyki. Końcowe części dotyczące wiązań i spektroskopii wynikają z podstaw przedstawionych w części dotyczącej mechaniki kwantowej.


Autor : Rachael Hough, Iftikhar Ul Haq ; [z ang. tł. Aneta Czupryniak et al.] Tytuł : Choroby wewnętrzne Wydawca : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2013 Sygnatura : 14579 XVIII.1.1 Czytelnia

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą nie tylko podstawowych pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, lecz także aktualnie stosowanych uregulowań prawnych w zakresie celów, zadań i instrumentów polityki ekologicznej na poziomach międzynarodowym, unijnym i krajowym. Autorzy bardzo szczegółowo omówili m.in. ochronę atmosfery, przyrody o krajobrazu, zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne, gospodarkę wodną, a ponadto wskazali na konieczność realizacji działań ekologicznych oraz wdrażania zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju, zwłaszcza w obliczu gwałtownego postępu technologicznego. Książka jest dobrym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem środowiska i jego ochroną. Dzięki przyswojeniu i zrozumieniu zawartych w niej treści przyszli inżynierowie będą mieli możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z obserwacji rzeczywistości przyrodniczej oraz będą zorientowani w swoich działaniach na dbałość o środowisko naturalne.


Autor : Douglas S. Paauw, Mary B. Migeon, Lisanne R. Burkholder ; red. wyd. 1 pol. Piotr Kuna ; [tł. z jęz. ang. Bogdan Kamiński et al.].Tytuł : Choroby wewnętrzne : praktyczny przewodnik kliniczny. T. 1 Wydawca : Elsevier Urban & Partner Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2009 Sygnatura : 14573 XVIII.1.1 Czytelnia Podręcznik zawiera praktyczną wiedzę lekarską, począwszy od podstaw medycyny, klasycznych zasad postępowania u chorych, zbierania wywiadu, badania przedmiotowego, wnioskowania medycznego, zlecania i interpretacji badań dodatkowych oraz nowoczesnego leczenia. W każdym rozdziale znajduje się opis interesujących przypadków klinicznych z licznymi wypunktowaniami, tabelami i rycinami. Publikacja omawia stany patologiczne uszeregowane na podstawie objawów lub nieprawidłowości w badaniach dodatkowych, a także zawiera tradycyjne opisy określonych chorób. Wiedza zawarta w książce oparta jest na najnowszych zdobyczach naukowych i obejmuje zastosowanie najnowocześniejszych technologii medycznych, ale mających korzenie w tradycji i solidnym wykonywaniu zawodu lekarskiego.


Autor : Douglas S. Paauw, Mary B. Migeon, Lisanne R. Burkholder ; red. wyd. 1 pol. Piotr Kuna ; [tł. z jęz. ang. Bogdan Kamiński et al.].Tytuł : Choroby wewnętrzne : praktyczny przewodnik kliniczny. T. 2 Wydawca : Elsevier Urban & Partner Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2009 Sygnatura : 14574XVIII.1.1 Czytelnia Podręcznik zawiera praktyczną wiedzę lekarską, począwszy od podstaw medycyny, klasycznych zasad postępowania u chorych, zbierania wywiadu, badania przedmiotowego, wnioskowania medycznego, zlecania i interpretacji badań dodatkowych oraz nowoczesnego leczenia. W każdym rozdziale znajduje się opis interesujących przypadków klinicznych z licznymi wypunktowaniami, tabelami i rycinami. Publikacja omawia stany patologiczne uszeregowane na podstawie objawów lub nieprawidłowości w badaniach dodatkowych, a także zawiera tradycyjne opisy określonych chorób. Wiedza zawarta w książce oparta jest na najnowszych zdobyczach naukowych i obejmuje zastosowanie najnowocześniejszych technologii medycznych, ale mających korzenie w tradycji i solidnym wykonywaniu zawodu lekarskiego.


Autor : Małgorzata Więczkowska Tytuł : Co wciąga twoje dziecko? Wydawca : Wydawnictwo M Miejsce i rok wydania : Kraków, 2012 Sygnatura : 14575 VI.11 Czytelnia

Nauczenie dzieci i młodzieży rozsądnego korzystania z mediów jest jednym z najważniejszych zadań wychowawczych w rodzinie i w szkole. Do mediów można wychować jedynie przez media. Należy nauczyć dzieci i młodzież odczytywać ich język, ukazywać im sposoby manipulacji, rozmawiać o tym, z czym stykają się w mediach. Jest to proces długotrwały. Książka jest pomocą dla rodziców i wychowawców. Pozycja składa się z cztery części, z których każda ma inne zadanie. Część pierwsza: Dziecko w świecie mediów, opisuje mechanizmy działania mediów, ich funkcje i cele oraz wpływ, jaki mają na dzieci. Część druga: Kolorowy świat mediów, zawiera charakterystykę poszczególnych środków przekazu oraz sposoby ich oddziaływania na dzieci. Część trzecia: Co wciąga twoje dziecko?, ostrzega przed zagrożeniami, na jakie może być narażone dziecko korzystające z mediów. Część czwarta: Jak chronić swoje dziecko?, zawiera praktyczne porady dotyczące tego, jak wzmocnić odporność medialną dzieci oraz jak przeciwdziałać wcześniej opisanym zagrożeniom. (fragment Wstępu)


Autor : Andrzej Rutkowski Tytuł : Części maszyn Wydawca : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2012 Sygnatura : 14577 XVIII Czytelnia

Podręcznik przedstawia zasady obliczania i konstruowania połączeń (nitowych, spajanych, wciskowych, kształtowych, gwintowych, rurowych), osi i wałów, łożysk ślizgowych i tocznych, sprzęgieł, hamulców, przekładni (ciernych, cięgnowych, zębatych) oraz ogólne wiadomości o mechanizmach dźwigniowych i krzywkowych. W zmienionym - dwunastym wydaniu uzupełniono tematykę o projektowanie wspomagane komputerowo, konstrukcje kompozytowe, konstrukcje mikro- i nanosystemów, nowe rozwiązania mieszków sprężystych, zaworów itp.


Autor : Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz Tytuł : Ekologia Wydawca : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14579 XVII.1 Czytelnia

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą nie tylko podstawowych pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, lecz także aktualnie stosowanych uregulowań prawnych w zakresie celów, zadań i instrumentów polityki ekologicznej na poziomach międzynarodowym, unijnym i krajowym. Autorzy bardzo szczegółowo omówili m.in. ochronę atmosfery, przyrody o krajobrazu, zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne, gospodarkę wodną, a ponadto wskazali na konieczność realizacji działań ekologicznych oraz wdrażania zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju, zwłaszcza w obliczu gwałtownego postępu technologicznego. Książka jest dobrym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem środowiska i jego ochroną. Dzięki przyswojeniu i zrozumieniu zawartych w niej treści przyszli inżynierowie będą mieli możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z obserwacji rzeczywistości przyrodniczej oraz będą zorientowani w swoich działaniach na dbałość o środowisko naturalne.


Autor : red. nauk. Jarosław Królewski, Paweł Sala Tytuł : E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy Wydawca : Wydawnictwo Naukowe PWN Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14578 IX.16.4 Czytelnia

Książka przybliży Czytelnikowi doświadczenia praktyków branży interaktywnej. Pozwoli poznać współczesne trendy w marketingu internetowym, ukazać szerszy kontekst zmian dokonujących się w Internecie, zrozumieć, że nowoczesny marketer to osoba kochająca technologie, a przede wszystkim wybrać skuteczną metodę realizacji kampanii marketingowych w Internecie. Marketing internetowy to dziś jedna z najbardziej skutecznych form promocji i reklamy, w czasach kryzysu jest remedium dla firm, których nie stać na drogie formaty marketingowe, często stosowane w sposób nieprzemyślany. Książka ta pozwoli poznać obecnych i przyszłych klientów, dla których Internet jest miejscem, w którym chcą, lubią i zamierzają funkcjonować w przyszłości.


Autor : Zbigniew Antczak Tytuł : Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej : (w optyce badawczej knowledge management) Wydawca : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2013 Sygnatura : 14582 IX.4 Czytelnia

Celem rozważań zawartych w pracy było zdiagnozowanie ewolucji rozumienia kapitałów intelektualnego i ludzkiego w badawczym ujęciu knowledge management. W dociekaniach diagnoza została potraktowana instrumentalnie i zawężająco, jako narzędzie służące przede wszystkim identyfikacji elementów potrzebnych do skonstruowania nowego ich modelu. Część monografii poświęcona została badaniu zakresów znaczeniowych podstawowych pojęć, ich różnorodnej systematyzacji, a w ramach zgłębiania struktury rzeczywistości - propozycjom modelowego ujęcia problematyki. Zwieńczeniem rozważań, po ukazaniu kontekstu w postaci społeczeństwa wiedzy i dokonaniu przeglądu i identyfikacji różnorodnych zakresów znaczeniowych pojęć związanych z kapitałem intelektualnym i kapitałem ludzkim, jest wygenerowanie ich autorskiego modelu.


Autor : Jan W. Bossak Tytuł : Konkurencja i współpraca międzynarodowa Wydawca : Difin Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14633 XI.3 Czytelnia

Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej. Główną tezą książki jest stwierdzenie, że w warunkach globalizacji i liberalizacji tylko kraje otwarte, dbające o rozwój kapitału ludzkiego i traktujące przedsiębiorczość, wolność wyboru, konkurencję i innowacyjność społeczeństwa jako dobro publiczne tworzą trwałą podstawę konkurencyjnej gospodarki zdolnej sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości, jakie oferuje współpraca międzynarodowa.


Autor : Mieczysław Kaczorowski, Anna Krzyńska Tytuł : Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe Wydawca : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2008 Sygnatura : 14583 XXVI.3 Czytelnia

Skrypt jest podzielony na cztery części. W pierwszej omówiono podstawowe właściwości materiałów, a w szczególności wiązania między atomami. W dalszej części podano podstawowe własności mechaniczne i użytkowe materiałów oraz sposoby umacniania materiałów plastycznych. Przedstawiono grupę materiałów sprężysto-plastycznych, a więc metale i ich stopy, w tym stopy żelaza i metali nieżelaznych. Kolejna część dotyczy materiałów ceramicznych, w tym struktury, jej kształtowania i właściwości użytkowych. W ostatniej części omówiono kompozyty o osnowie metalowej i ceramicznej, które nie są jeszcze tak powszechnie stosowane jak kompozyty o osnowie polimerowej.


Autor : red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose Tytuł : Kultura współczesna a zdrowie : aspekty psychologiczne Wydawca : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Miejsce i rok wydania : Sopot, 2013 Sygnatura : 14585 III Czytelnia

Książka przedstawia zagadnienia związane z rozumieniem zdrowia i choroby w dzisiejszym świecie, podejmowanie zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz radzeniem sobie z chorobą. Punktem odniesienia rozważań jest specyfika mentalności. W poszczególnych rozdziałach omówiono: definicję pojęcia i funkcji mentalności na tle pięciu filarów współczesnej kultury; rozumienie zdrowia we współczesnym świecie; zdrowie w relacjach do innych wartości i celów życiowych; percepcję choroby i funkcjonowanie w roli chorego; ból (także społeczny) i radzenie sobie z nim w kontekście współczesnej mentalności; zachowania zwiazane ze zdrowiem; źródła wiedzy o zdrowiu i chorobie, z jakich czerpie współczesny człowiek.


Autor : Frank Flake, Boris Lutomsky ; wyd. 1 polskie pod red. Andrzej Kübler Tytuł : Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii Wydawca : Elsevier Urban & Partner Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2013 Sygnatura : 14586 XVIII.3 Czytelnia

Książka gromadzi wiadomości na temat leków stosowanych w ratownictwie oraz intensywnej terapii. Poszczególne leki zostały opisane zwięźle, według ustalonego schematu, ponadto zamieszczono tabelaryczne przeliczenia dawek do podawania w perfuzorach, zakresy lecznicze wybranych leków, schematy dawkowania w niewydolności nerek oraz możliwości stosowania w różnych okresach ciąży.


Autor : Jan Kijewski [et al.] Tytuł : Maszynoznawstwo Wydawca : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2009 Sygnatura : 14587 XXVII Czytelnia

W publikacji omówiono podstawowe prawa termodynamiki i hydrodynamiki, budowę i działanie: silników cieplnych, pomp i sprężarek; kotłów, siłowni i turbin parowych; napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych; urządzeń chłodniczych oraz dźwignic i przenośników. Poruszono podstawowe zagadnienia z zakresu eksploatacji maszyn.


Autor : Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer Tytuł : Materiałoznawstwo Wydawca : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2009 Sygnatura : 14588 XXVI.3 Czytelnia

W części pierwszej publikacji omówiono budowę teoretyczną i rzeczywistą metali i stopów, ważniejsze typy podwójnych układów równowagi, podstawy obróbki cieplnej i cieplnochemicznej, rodzaje i zastosowanie stali, staliw i żeliw oraz metali i stopów modelowych. W części drugiej podano charakterystykę i zastosowanie ważniejszych tworzyw niemetalowych. W części trzeciej omówiono materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice


Autor : Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer, Roman Zarzycki Tytuł : Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska Wydawca : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14589 XXVII Czytelnia

W ostatnich latach zainteresowanie inżynierią środowiska gwałtownie wzrosło. Na większości politechnik i akademii rolniczych powstały odrębne wydziały, zajmujące się tą dziedziną wiedzy. Jednym z podstawowych przedmiotów wykładanych na nich jest mechanika płynów. Oprócz teorii, student powinien nauczyć się wykorzystywać mechanikę płynów w praktyce, czyli w inżynierii środowiska. Ta książka na pewno mu to ułatwi. Autorzy przedstawili w niej mechanizmy kinetyki oraz opis przepływów jednofazowych i dwufazowych. Wiele uwagi poświęcili zagadnieniom rozkładu czasu przebywania płynu w zbiornikach. Podali też przykłady praktycznych zastosowań mechaniki płynów w różnych procesach technicznych. Poszczególne rozdziały uzupełnili


Autor : Bogusław Kozak Tytuł : Mechanika techniczna Wydawca : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2012 Sygnatura : 14590 XXVII. Czytelnia

Podręcznik zawiera wiadomości dotyczące podstawowych działów mechaniki technicznej: statyki (siły i wektory, układy sił, moment siły, zjawisko i rodzaje tarcia, środek ciężkości); wytrzymałości materiałów (naprężenia, rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie, skręcanie; wytrzymałość złożona, wyboczenie, wytrzymałość zmęczeniowa); kinematyki (ruch i jego rodzaje) oraz dynamiki (praca, moc, energia, moment bezwładności). Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca ćwiczenia (wraz z rozwiązaniami) do wszystkich działów mechaniki technicznej.


Autor : Magdalena Proczek Tytuł : Międzyrządowe organizacje międzynarodowe : finansowanie działalności przykład ONZ i MFW Wydawca : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14591 X.5 Czytelnia Istotą książki jest zbadanie finansowania działalności wewnętrznej i zewnętrznej międzyrządowych organizacji międzynarodowych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i na wybranych przykładach. Pierwsza cześć pracy koncentruje się na zbadaniu i uporządkowaniu najistotniejszych zagadnień dotyczących problemu instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych oraz problematyki powstawania i funkcjonowania międzyrządowych organizacji międzynarodowych, jak również finansowania działalności tych podmiotów. W drugiej części pracy przedstawiono problematykę finansowania działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.


Autor : red. nauk. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski Tytuł : Nowoczesne rozwiązania w logistyce Wydawca : Wolters Kluwer Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14592 XI.14 Czytelnia

Logistyka należy obecnie do najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i praktyki gospodarczej. Rozwój technologiczny w wielu obszarach, między innymi w telekomunikacji i informatyce, doprowadził także do istotnych zmian w logistyce. Współczesny transport i magazynowanie opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, te zaś na systemach mobilnych, automatycznej identyfikacji i robotyce. Następuje również intensywny rozwój przedsiębiorstw logistycznych, zachodzą duże zmiany w logistyce w innych sektorach gospodarki oraz w administracji publicznej, na przykład w sądownictwie. Celem książki jest zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i rozwiązań z zakresu logistyki. logistyce obsługi klientów


Autor : Mariusz-Jan Radło Tytuł : Offshoring i outsourcing : implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw Wydawca : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14593 IX.9 Czytelnia

Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach.


Autor : red. nauk. Krystyna Twarduś, Mieczysława Perek Tytuł : Opieka nad dzieckiem w wybranych chorobach chirurgicznych Wydawca : Wydawnictwo Lekarskie PZWL Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14594 XVIII.1.5 Czytelnia

W książce omówiono zasady opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem leczonym chirurgicznie, uwzględniając aktualne osiągnięcia medycyny. W poszczególnych rozdziałach publikacji, poświęconych najczęściej spotykanym stanom chorobowym, autorzy skupili się na obowiązkach pielęgniarki w postępowaniu przed- i pooperacyjnym, a także opiece nad dzieckiem przebywającym na oddziale "chirurgii jednego dnia". Osobny rozdział poświęcono leczeniu żywieniowemu dziecka poddawanego zabiegom chirurgicznym. Książka zawiera informacje na tema opieki: po urazach, w chorobach układu pokarmowego, krążenia, oddechowego, moczowo-płciowego, kostno-stawowego i nerwowego, w stanach nowotworowych.


Autor : Tadeusz Maj Tytuł : Organizacja robót rozbiórkowych : podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa : kwalifikacja B.33.5 Wydawca : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14595 XXVI.1 Czytelnia

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. W książce omówiono przygotowanie i wykonywanie robót rozbiórkowych oraz roboty wyburzeniowe. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości, a także ćwiczenia kształtujące umiejętności.


Autor : red. Krzysztof Guzowski, Alicja Kostencka, Grzegorz Barth ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego KUL Tytuł : Osoba a wychowanie : wokół pedagogiki personalistycznej i edukacji zdrowotnej według Jana Pawła II Wydawca : Wydawnictwo KUL Miejsce i rok wydania : Lublin, 2013 Sygnatura : 14596 V.2Czytelnia

Personalizm jako refleksja nad osobą jest naukową syntezą łączącą teorię i praktykę, wiedzę i etykę, myśl i ethos, poznanie i działanie na rzecz ochrony osób. W nowoczesnym kształcie ten nurt filozoficzny skupia w sobie takie dziedziny jak: filozofia, antropologia teologiczna, psychologia, pedagogika, etyka, medycyna, które próbują wyjaśnić fenomen osoby ludzkiej. Książka "Osoba a wychowanie" pozwoli dostrzec realność każdej indywidualnej osoby, jej wyjątkowość. piękno tym samym znaleźć drogę do jej człowieczeństwa, wytyczając nowe intelektualne szlaki dla współczesnej pedagogiki i edukacji zdrowotnej. Ufamy także, że posłuży jako impuls i przewodnik do tworzenia konkretnych programów przenikniętych duchem personalizmu w jednostkach szkolno-wychowawczych. (od redaktorów)


Autor : [red.] John S. Bradley, John D. Nelson ; tł. z jęz. ang. Katarzyna FleischerStępniewska Tytuł : Pediatria Nelsona : leczenie zakażeń Wydawca : Wydawnictwo Lekarskie PZWL Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14597 XVIII.1.5 Czytelnia

Znany i ceniony na całym świecie przewodnik leczenia chorób zakaźnych w wieku dziecięcym. Stanowi bardzo ważne źródło inofmracji, które powstały na podstawie badań klinicznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów. Atutem publikacji jest dostosowanie jej do polskich standardów i warunków leczenia dzieci z zakażeniami. W przewodniku omówiono: wybór klasy leków stosowanych w zakażeniach o podłożu wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym oraz grzybiczym; terapię przeciwdrobnoustrojową w określonych stanach klinicznych, antybiotykoterapię u dzieci z otyłością oraz niewydolnością nerek; profilaktykę w zakażeniach układowych; działania niepożądane preparatów przeciwdrobnoustrojowych; interakcje leków


Autor : Barbara Gierusz Tytuł : Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Wydawca : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Miejsce i rok wydania : Gdańsk, 2013 Sygnatura : 14606 VIII.6 Czytelnia

Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część pierwsza przeznaczona jest dla osób rozpoczynających studia w przedmiocie rachunkowość - wprowadza w sam przedmiot rachunkowości, omawia fundamentalne zasady rachunkowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej. W części drugiej omówiono wybrane problemy rachunkowości jednostek gospodarczych. Zaletami niniejszego podręcznika wyróżniającymi go spośród podobnych publikacji są: szczegółowy komentarz do danego zagadnienia poparty licznymi przykładami i schematami księgowań; przejrzysty układ omawianych zagadnień, prosty i klarowny język; wielość przykładów ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia; bogaty wybór zadań wraz z rozwiązaniami.


Autor : Wojciech J. Klimasara, Zbigniew Pilat Tytuł : Podstawy automatyki i robotyki Wydawca : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14598 XV.8 Czytelnia

Automatyka i robotyka należą do najszybciej rozwijających się dziedzin techniki. We wstępnej części książki autorzy wyjaśniają podstawowe pojęcia, takie jak: automatyka i automatyzacja; obiekt, sterowanie i regulacja; układy sterowania. Dalej charakteryzują części składowe układów automatyki: siłowniki, zawory sterujące, elementy sensoryczne, systemy wizyjne; elementy wskaźnikowe i informacyjne; elementy i urządzenia sterujące oraz układy pomocnicze. Podają przykłady praktycznej realizacji układów automatyzacji: kontroli wymiarów, maszyn obróbczych, napędów, montażu, obróbki cieplnej. Kolejne rozdziały dotyczą robotyki, jej najistotniejszych pojęć oraz klasyfikacji i rodzajów robotów przemysłowych w Polsce i na świecie, konfiguracji robotów i manipulatorów oraz ich elementów konstrukcyjnych.


Autor : Stanisław Legutko Tytuł : Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń Wydawca : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2007 Sygnatura : 14599 XXVII Czytelnia

W podręczniku podano najistotniejsze terminy oraz wiadomości na temat fizykochemicznych podstaw eksploatacji maszyn (tarcie, zużywanie się części maszyn; smarowanie). Omówiono cel diagnozowania technicznego, sygnały i badania diagnostyczne, rolę użytkownika maszyn i urządzeń, własności użytkowe maszyn, etapy ich użytkowania oraz zasady bezpiecznej pracy. Przedstawiono czynności związane z obsługą i remontem maszyny oraz przykładowy cykl remontowy maszyny. Opisano etapy procesów remontowych typowych części maszyn i ich połączeń. Scharakteryzowano pojęcie niezawodności oraz omówiono przyczyny zainteresowania tym zagadnieniem. Końcowe wiadomości dotyczą zarządzania eksploatacją i strategii eksploatacyjnych, ergonomiczności maszyn i urządzeń oraz komputerowego wspomagania procesów zarządzania eksploatacją.


Autor : Włodzimierz Chomczyk Tytuł : Podstawy konstrukcji maszyn : elementy, podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń Wydawca : Wydawnictwo WNT Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14607 XXVII Czytelnia W książce przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne elementów, podzespołów i zespołów stosowanych powszechnie w maszynach i urządzeniach, a mianowicie: śruby, wkręty, nakrętki i przykłady połączeń śrubowych, różne rozwiązania konstrukcyjne i sposoby ułożyskowania wałów i osi, w szczególności z zastosowaniem łożysk tocznych, rodzaje kół zębatych, ich rodzaje i wykonywanie. Omówiono również przekładnie zębate i cięgnowe oraz sprzęgła, ich rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne. Książkę kończy rozdział poświęcony armaturze przemysłowej, w którym zamieszczono informacje na temat zaworów, łączników i zacisków przewodów, pomp, prasy, siłowników i elementów obrabiarek. Materiał książki to głównie ilustracje, uzupełnione zwięzłymi opisami, w których zwrócono szczególną uwagę na charakterystyczne cechy konstrukcji.


Autor : Jan Lewiński, Andrzej P. Wilczyński, Danuta Witemberg-Perzyk Tytuł : Podstawy wytrzymałości materiałów Wydawca : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2010 Sygnatura : 14602 XXVI.2 Czytelnia

W pracy przedstawiono zagadnienia z teorii stanu naprężenia i odkształcenia, zagadnienia materiałowe i związków fizycznych, mechaniki pękania oraz zjawisk niesprężystych. Szczegółowo omówiono wytrzymałość ustrojów prętowych na rozciąganie, skręcanie, zginanie, hipotezy wytężeniowe, wytrzymałość złożoną, wyboczenie, zmęczenie, podstawy lepkosprężystości, anizotropii. Ponadto scharakteryzowano ustroje dwuwymiarowe: płyty, powłoki, elementy grubościenne.


Autor : Wojciech Jarecki [i in.] Tytuł : Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi Wydawca : Economicus Miejsce i rok wydania : Szczecin, 2013 Sygnatura : 14603 IX.4 Czytelnia

Monografia zawiera opis podstawowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Praca ma charakter teoretyczny, a jej strukturę tworzy osiem rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia wprowadzające do omawianej problematyki: rozwój historyczny koncepcji, rodzaje i uwarunkowania zzl. W rozdziale drugim skoncentrowano się na problematyce strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział trzeci opisuje zagadnienia dotyczące kształtowania kapitału ludzkiego i intelektualnego organizacji. Kolejne rozdziały przedstawiają problematykę planowania i pozyskiwania pracowników, motywacji, systemu ocen pracowniczych, doskonalenia i rozwoju kadr oraz controllingu personalnego.


Autor : pod red. nauk. Barbary Rysz-Kowalczyk Tytuł : Polityka społeczna gmin i powiatów : kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach Wydawca : Dom Wydawniczy Elipsa : Instytut Polityki Społecznej WDiNP UW Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2011 Sygnatura : 14604 VII.1 Czytelnia

Kompendium wiedzy z zakresu polityki społecznej gmin i powiatów zawiera 191 terminów - uporządkowanych i opisanych - odnoszących się zarówno do lokalnych instytucji, jak też związanych z ich działalnością zawodów oraz sformalizowanych procedur postępowania. Hasła uporządkowano tematycznie w taki sposób, aby czytane kolejno w ramach danego rozdziału złożyły się na możliwie kompletną całość. W związku z tym hasła powiązane merytorycznie z więcej niż jednym rozdziałem uwzględniono w każdym z nich, np. zawartość hasła Powiatowy urząd pracy znajduje się w rozdziale pierwszym, zaś w rozdziale dwunastym, w odpowiednim miejscu, umieszczono hasło ze wskazówką: zob. Powiatowy urząd pracy. Z kompendium można korzystać również wybiórczo, posługując się skorowidzem alfabetycznym.


Autor : kom. red. Józef Orczyk [i in.]. ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Tytuł : Polityka społeczna - kontynuacja i zmiana : z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego Wydawca : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2012 Sygnatura : 14605 VII.1 Czytelnia

Tytuł książki Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, przygotowanej w intencji uhonorowania jubileuszu 90lecia urodzin Prof. Rajkiewicza oddaje zarówno to, co stanowiło swoistą opokę, na której wznosi się teoria i praktyka polityki społecznej, jak i to, co pod wpływem nowych warunków bądź okoliczności ulegało zmianie. Ujęcie tytułu w symboliczny sposób nawiązuje do dokonań Jubilata, w których zarówno On sam, jak i Jego uczniowie bądź współpracownicy odnoszą się do niepodważalnych wartości czy zasad, ale także sygnalizuje adaptacyjny charakter paradygmatu polityki społecznej.


Autor : pod red. Jerzego Z. Sobolewskiego Tytuł : Projektowanie technologii maszyn : praca zbiorowa Wydawca : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2007 Sygnatura : 14609 XXVII. Czytelnia

Skrypt przeznaczony jest dla studentów politechnik wykonujących ćwiczenia projektowe, prace przejściowe i dyplomowe z "Technik wytwarzania". Może być pomocny studentom szkół inżynierskich różnych specjalności konstrukcyjnych. Może być również wykorzystywany przez pracowników przemysłu, zajmujących się opracowaniem procesów technologicznych oraz projektowaniem tłoczników i uchwytów specjalnych do obróbki skrawaniem. W opracowaniu zamieszczono szczegółowy materiał ilustracyjny oraz 171 tablic, pomocnych w obliczeniach. Do skryptu dołączony jest CD-ROM, zawierający katalog obrabiarek, oprawek, narzędzi oraz wytyczne doboru parametrów skrawania oraz CD-ROM, na którym znajduje się program EdgeCAM 11.75 (wersja studencka) - do instalacji na własnym komputerze umożliwiający opracowanie obróbki na niektóre maszyny tokarskie i frezarki.


Autor : Sylwia Morawska Tytuł : Przedsiębiorca w obliczu upadłości : diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce Wydawca : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14610 X.1.2 Czytelnia Tematyka książki koncentruje się na regulacjach zbiorowego dochodzenia wierzytelności od niewypłacalnych dłużników, orzecznictwie sądów upadłościowych oraz systemie sankcji za nieprzestrzeganie reguł ustalonych przez ustawodawcę w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy. Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu. W pierwszym rozdziale opisano otoczenie instytucjonalno-prawne niewypłacalnych przedsiębiorców. Zaprezentowano modele instytucji upadłości, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i funkcjonalnym. Przedstawiono także cel i funkcje prawa upadłościowego i naprawczego. Rozdział drugi prezentuje zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółkami kapitałowymi za nieprzestrzeganie regulacji w obszarze upadłości. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań praktyki sądowej w latach 2004-2010 w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej.


Autor : Stanisław Leon Popek Tytuł : Psychologia twórczości plastycznej Wydawca : Oficyna Wydawnicza "Impuls" Miejsce i rok wydania : Kraków, 2010 Sygnatura : 14611 III.4 Czytelnia

Książka Psychologia twórczości plastycznej jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. Zbudowana jest z trzech części: część I obejmuje teoretyczne podstawy twórczości plastycznej w świetle głównych nurtów psychologii XX w. i teorii psychopatologicznej, psychoanalizy i psychologii głębi, psychologii poznawczej, humanistycznej i interakcyjnej. Autor wychodzi z założenia, że każda z wymienionych teorii wyjaśnia w jakimś stopniu istotę i mechanizmy procesu twórczego, uwarunkowania osobowościowe i społeczne, ale ani jedna z nich nie może pretendować do miana teorii uniwersalnej. Całość ilustrowana przykładami reprodukcji dzieł sztuki i prac dzieci i młodzieży. Podejście teoretyczne, badania eksperymentalne czynią z tej monografii pracy oryginalną dla nauki, a także ważną dla praktyki pedagogicznej.


Autor : słownik red. Maria Martin, Janina Januszkiewicz, Mieczysław Boratyn ; suplement red. Mieczysław Boratyn Tytuł : Słownik naukowo-techniczny polsko-rosyjski z suplementem Wydawca : Wydawnictwa Naukowo -Techniczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2005 Sygnatura : 14613 I.2 Czytelnia

Słownik wraz z Suplementem zawiera ok. 130000 terminów polskich ze wszystkich dziedzin nauki i techniki (infomatyka, telekomunikacja, elektronika, telewizja, matematyka, fizyka, chemia, biologia) występujących w fachowej literaturze polskiej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku rosyjskim. Wyboru terminów złożonych dokonano biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń.


Autor : Jan van Dijk ; przekł. Jacek Konieczny Tytuł : Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci Wydawca : Wydawnictwo Naukowe PWN Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2010 Sygnatura : 14615 VI.11 Czytelnia

Podręcznik jest uznanym na całym świecie, całościowym wprowadzeniem do socjologicznej analizy wpływu nowych mediów na życie społeczne, zarówno w jego wymiarze prywatnym, jak i publicznym. Autor przedstawia technologiczne, ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, kulturowe i psychologiczne aspekty nowych mediów. Ukazuje rewolucję medialną, jaka przetoczyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zwłaszcza rozpowszechnienie Internetu, telefonii komórkowych, sieci komputerowych oraz zarysowuje główne perspektywy badania i rozumienia współczesnego, globalnego społeczeństwa sieci.


Autor : Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik Tytuł : Systemy wspomagania decyzji Wydawca : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14617 IX.9 Czytelnia

Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania oraz użytkowania. Utrwaleniu wiedzy służą pytania i zadania kontrolne na końcu każdego rozdziału. Szeroki zakres źródeł literaturowych umożliwia samodzielne pogłębienie zawartej w nich wiedzy. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji studiów I i II stopnia na uczelniach wyższych różnych typów, a także dla studentów logistyki, administracji i kierunków pokrewnych. Może zainteresować również menedżerów w firmach i praktyków gospodarczych.


Autor : Aleksander Górecki Tytuł : Technologia ogólna : podstawy technologii mechanicznych Wydawca : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2012 Sygnatura : 14618 XXVI.3 Czytelnia

Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące materiałów konstrukcyjnych i ich obróbki oraz sposobów łączenia. Charakteryzuje proste przyrządy i narzędzia ślusarskie, omawia zasady pomiarów warsztatowych. Opisuje metale i stopy oraz podstawy ich obróbki. Na końcu każdego rozdziału znajduje się dział powtórzeniowy, zawierający ćwiczenia testowe. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów szkół zasadniczych następujących grup: mechanicznej, mechaniki precyzyjnej, górniczej, hutniczej, odlewniczej, budowlanej, komunikacyjnej, elektrycznej i poligraficznej.


Autor : Kazimierz Zimniewicz Tytuł : Teoria i praktyka zarządzania : analiza krytyczna Wydawca : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14620 IX.1 Czytelnia

Autor poddał analizie teorie najczęściej wyrażana w nauce o zarządzaniu i zaprezentował własną ocenę praktycznej przydatności tej nauki. Uwaga została skupiona na: przednaukowych badaniach nad organizacją i zarządzaniem (w tym polskim dorobku w tej dziedzinie), istocie nauki o zarządzaniu (w tym naukowości zarządzania i jego funkcji), ofercie nauki o zarządzaniu dla praktyki, najpopularniejszych koncepcjach zarządzania, podejściu holistycznym w zarządzaniu jako sposobie łagodzenia słabych stron nauki o zarządzaniu.


Autor : Zbigniew Wrzesiński Tytuł : Termodynamika Wydawca : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2008 Sygnatura : 14619 XXVII Czytelnia

Książka zawiera najważniejsze pojęcia oraz metody rachunkowe stosowane w termodynamice fenomenologicznej i statystycznej. Pomyślana została jako wprowadzenie do podstawowego wykładu termodynamiki, jednak może być traktowana jako zamknięta całość, gdyż większość zagadnień opracowana została od podstaw. W wybranych problemach stosowane są pojęcia oraz metody mechaniki statystycznej i kwantowej. Zamieszczony w podręczniku materiał zawiera podstawowy zbiór zagadnień i praw termodynamiki opisanych głównie z wykorzystaniem teorii bilansów, co spowodowało konsekwentne posługiwanie się pojęciem zasobu wielkości ekstensywnych i ich gęstości. Omówione zostały przede wszystkim te problemy, które znajdują praktyczne zastosowanie w termodynamice i technice. Pominięto zagadnienia wymagające zaawansowanej znajomości innych działów fizyki i matematyki. Umożliwia to korzystanie z podręcznika studentom z różnych wydziałów.


Autor : Józef Kargul Tytuł : Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury : podręcznik akademicki Wydawca : Wydawnictwo Naukowe PWN Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2012 Sygnatura : 14621 IV.7 Czytelnia

Książka zawiera ujęcie zmian, jakie zachodziły i zachodzą do dnia dzisiejszego, nie tylko w kulturze, ale przede wszystkim w jej doświadczaniu i "dystrybucji" w Polce. Książka omawia: historię upowszechniania kultury w Polsce, zmiany w postrzeganiu, traktowaniu, dystrybucji, udostępnianiu i praktykowaniu kultury, koncepcje, formy i idee uczestnictwa w kulturze, instytucje upowszechniania kultury, znaczenie animacji kultury i rola animatorów w społeczeństwie, wzory aktywności kulturalnej Polaków.


Autor : Grażyna Gunia, Viktor Lechta Tytuł : Wprowadzenie do logopedii Wydawca : Oficyna Wydawnicza "Impuls" Miejsce i rok wydania : Kraków, 2011 Sygnatura : 14624 IV.5 Czytelnia

Monografia stanowi systemową analizę wybranych zagadnień logopedycznych. Całość opracowania podzielono na dwie części: ogólną i specjalistyczną. W pierwszej przedstawiono główne założenia logopedii jako nauki, ustalenia terminologiczne, przedmiot i podmiot badań logopedii, zasady pracy logopedycznej, słowne i pozasłowne porozumiewanie się oraz główne założenia prewencji, diagnozy i terapii wad i zaburzeń mowy. W drugiej, szczegółowej części omówiono poszczególne zaburzenia mowy, uwzględniając istotę problemu, etiologię, klasyfikację, symptomatologię i zasady interwencji logopedycznej. Książka ma postać wielowymiarowego opracowania o logicznej koncepcji: od wstępnych ustaleń logopedii jako dziedziny wiedzy, przez historię do specyfiki poszczególnych specjalizacji zawodowych. (ze wstępu)


Autor : red. nauk. Marcin Zawicki Tytuł : Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej Wydawca : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2014 Sygnatura : 14625 VII.1 Czytelnia

Podręcznik akademicki składa się z dwóch części: w pierwszej zostały przybliżone podstawy teoretyczne oraz metodologia nauki o polityce publicznej. Zostały w niej również omówione typowe etapy procesu polityki publicznej, tj. analiza, implementacja, ewaluacja. W części drugiej podręcznika autorzy zapoznają czytelników z charakterystykami wybranych polityk publicznych, czyli politykami: rynku pracy, innowacyjną, edukacyjną, ochrony zdrowia oraz gospodarowania odpadami.


Autor : Monika Adamczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii Tytuł : Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego Wydawca : Wydawnictwo KUL " Miejsce i rok wydania : Lublin, 2013 Sygnatura : 14623 VI.7 Czytelnia

Celem niniejszego studium jest próba zdefiniowania dominującego typu kapitału społecznego. W celu przybliżenia koncepcji kapitału społecznego w pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano teorie kluczowych dla rozwoju tego pojęcia autorów. W rozdziale drugim omówiono związki problematyki kapitału społecznego z takimi zagadnieniami, jak: społeczeństwo obywatelskie, globalizacja, wpływ kontekstu społeczno-kulturowego na rozwój kapitału społecznego, jak również zagadnienie wymiany pokoleniowej jako czynnika jego przemian. Założeniom metodologicznym badań nad kapitałem społecznym poświęcony jest rozdział trzeci. W rozdziale tym zaprezentowane zostały m. in. sposoby operacjonalizacji kapitału społecznego, jak również poziom analizy badawczej tego zagadnienia: mikrospołecznej, mezospołecznej i makrospołecznej. Na tle tak omówionego zagadnienia zaprezentowany będzie model związku przemiany pokoleniowej z przeważającym typem kapitału społecznego a także metodologia badań. (ze Wstępu)


Autor : Włodzimierz Kurnik Tytuł : Wykłady z mechaniki ogólnej Wydawca : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Miejsce i rok wydania : Lublin, 2012 Sygnatura : 14626 XXVII Czytelnia

Podręcznik obejmuje materiał przedmiotu Mechanika ogólna prowadzonego w ramach studiów akademickich I stopnia na wydziałach mechanicznych politechnik. Może być wykorzystywany także przez studentów innych wydziałów, na których mechanika - również w węższym zakresie - należy do przedmiotów obowiązkowych lub obieralnych. Materiał prezentowany jest w ujęciu geometrycznym uzupełnionym elementami mechaniki analitycznej w zakresie niezbędnym do zastosowań praktycznych.


Autor : Marian Klasztorny Tytuł : Wytrzymałość materiałów dla mechaników : kurs inżynierski Wydawca : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Miejsce i rok wydania : Wrocław, 2013 Sygnatura : 14628 VI.7 Czytelnia

Niniejszy podręcznik akademicki jest przeznaczony do nauczania w systemie audiowizualnym przedmiotu Wytrzymałość Materiałów na studiach pierwszego stopnia. Książka obejmuje następujące działy klasycznej wytrzymałości materiałów: charakterystyki geometryczne figur płaskich, modelowanie płaskie i przestrzenne układów mechanicznych, rozwiązywanie płaskich i przestrzennych układów prętowych, podstawy wytrzymałości materiałów, płaski i przestrzenny stan naprężenia i odkształcenia, związki fizyczne i hipotezy wytężenia materiału izotropowego, proste i złożone przypadki wytrzymałościowe, zastosowanie zasady prac przygotowanych do wyznaczania przemieszczeń, twierdzenia energetyczne, metoda sił, wyboczenie prętów prostych smukłych. Podręcznik ma oryginalną strukturę. Wyodrębniono w nim treści główne, które umieszczono w ramkach (slajdy), przeznaczone do wyświetlania na wykładach i do opanowania pamięciowego przez studentów oraz treści komentarzowe (wyjaśniające i uzupełniające) umieszczone pod slajdami. Wzory są omawiane w komentarzu.


Autor : Dominik Zimon Tytuł : Zarządzanie jakością w logistyce Wydawca : CeDeWu Miejsce i rok wydania : Warszawa, 2013 Sygnatura : 14630 IX. 14 Czytelnia

Publikacja dostarcza przekrojowych informacji z zakresu zarządzania jakością i logistyki skupiając się na pokazaniu szerokich więzi interdyscyplinarnych łączących te dyscypliny naukowe. Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których podjęto próbę wyjaśnienia podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania jakością oraz związków jakie zachodzą pomiędzy jakością a logistyką w jej poszczególnych podsystemach.


Autor : red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tytuł : Życie po udarze w podejściu holistycznym Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Miejsce i rok wydania : Poznań, 2010 Sygnatura : 14631 XVIII.1.8 Czytelnia

Udar mózgu to dynamicznie narastający problem medyczny i społeczny, będący konsekwencją współczesnego stylu życia. Na udary chorują nie tylko seniorzy, chorują ludzie w średnim wieku, aktywni zawodowo. Choroba niszczy dotychczasowe życie zawodowe, społeczne, rodzinne. Rodzi również szereg problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych i psychoemocjonalnych wymagających bieżącego rozwiązywania. Publikacja poszerza wiedzę Czytelnika w zakresie problematyki związanej z życiem chorego po udarze (pielęgnacją, rehabilitacją, komunikowaniem się) i działaniami na rzecz poprawy jego jakości życia, a także zagadnieniami pofilaktyki medycznej. (ze Wstępu)

Nowości wydawnicze Biblioteki PSW - Marzec 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you