Page 63

63

e

·¬°™’È ¿“«–¢Õß®‘µ∑’ˇ°‘¥‰¥â‡ªìπ‰¥â E ®“°‡Àµÿªí®®—¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ

¿“æ ¿“«–¢Õß®‘µ„π¢≥–≈◊¡µ“ªí®®ÿ∫—ππ’È ∑’ˇ√’¬° «à“Õ¬Ÿà „π¨“π∑—Èß ˘ π—Èπ§◊Õ „π¢≥–∑’Ë¡’‡Àµÿ°“√≥凰‘¥¢÷Èπ ®–¡’  µ‘ —¡ª™—≠≠– æ‘®“√≥“æ√âÕ¡Õ¬Ÿà „πÕߧ娓π ‡√‘Ë¡¡’«‘µ° «‘®“√ ªïµ‘ ÿ¢ Õÿ‡∫°¢“ ®‘µ ß∫„§√à§√«≠Õ¬Ÿà „π ‘Ëß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ «“ß®‘µ ß∫ √–ß—∫ ‡ÀÁπÕ¬Ÿà √ŸâÕ¬Ÿà „π ‘Ëßπ—ÈπÊ (¨“π Ò) ®‘µ‡ªìπÀπ÷Ëß ºàÕß„  ‰¡à¥πÈ‘ √𠇥◊Õ¥√âÕ𠇪ìπ∑ÿ°¢å ‰¡àª√ÿß·µàß«‘µ°«‘®“√„π ‘ßË „¥∑—ßÈ  ‘πÈ ¡’ªïµ‘ ÿ¢ Õÿ‡∫°¢“Õ¬Ÿà „πÕ“√¡≥åπ—ÈπÊ (¨“π Ú) ¡’‡ÀÁπÕ¬Ÿà √ŸâÕ¬Ÿà ‡¢â“„®Õ¬Ÿà „𮑵 ª≈àÕ¬«“ß®‘µ‡©¬ ß∫ «“ߪﵑ ÿ¢ (¨“π Û) ®‘µ  ß∫‡∫“«à“ß ‡©¬ ‡ªìπ‡Õ°—§µ“®‘µ ®‘µ‡ªìπÀπ÷Ëß ‡ªìπÕÿ‡∫°¢“ ‡ÀÁπÕ¬Ÿà √ŸâÕ¬Ÿà (¨“π Ù) √ŸâÕ¬Ÿà ‡ÀÁπÕ¬Ÿà ‡¢â“„®™—¥Õ¬Ÿà „𮑵 ‰¡à¬÷¥ µ—«µπ °“¬‡∫“‚ª√àß„   ß∫‡¬Áπ ‡À¡◊Õπ‰¡à¡’µ—«µπÕ¬Ÿà „πÕ“°“ “π—≠®“¬µπ– (¨“π ı) ¡’®‘µ«‘≠≠“≥√—∫√Ÿâ ‡ÀÁπÕ¬Ÿà √ŸâÕ¬Ÿà ‰¡à¡’ °“√ª√ÿß·µàß  ß∫√–ß—∫¥—∫Õ“√¡≥åªØ‘¶– Õÿ∑∏—®®–„¥Ê À¡¥ ‘Èπ ¥—∫«“ߢ“¥ π‘∑ ‡ªìπ«‘≠≠“≥—≠®“¬µπ– (¨“π ˆ) ®‘µ‚ª√àß„  ‡∫“«à“ß  ß∫Õ¬Ÿà √ŸâÕ¬Ÿà ‡ÀÁπÕ¬Ÿà ‡¢â“„®Õ¬Ÿà∑’Ë®‘µ„𮑵 ‰¡à¬÷¥ —ߢ“√ «“ßµ—«µπ¢“¥ ‘Èπ ¡’·µà®‘µ√Ÿâ‡©¬ ß∫¬‘Ëߢ÷È𠇪ìπÕ“°‘≠®—≠≠“¬µπ– (¨“π ˜) ª≈àÕ¬«“ß®‘µ‰¥â¢“¥ π‘∑ À≈ÿ¥æâππ‘«√≥å∑—Èß À≈“¬∑—Èߪ«ßÀ¡¥ ‘È𠇪ìπ‡π« —≠≠“π“ —≠≠“¬µπ– (¨“π ¯) ®‘µ ß∫µ—Èß¡—Ëπ √ŸâÕ¬Ÿà ‡ÀÁπÕ¬Ÿà ‡¢â“„®·®âß™—¥Õ¬Ÿà∑’Ë®‘µ„𮑵 ®‘µ‰¡à

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"