Page 34

34 ”‡√Á®¡√√§º≈π‘ææ“π °Á‡ªìπ§ÿ√ÿ°√√¡„ÀâÀ¡¥ ‘Èπ°√√¡ À≈ÿ¥æâπ ∑‘Èߢ“¥ (Ò) æÀÿ≈°√√¡ ‡ªìπ°√√¡∑’Ë°àÕ‡°‘¥¥â«¬§«“¡™‘π §◊Õ§«“¡À≈ߺ‘¥‡ªìππ‘ —¬ ‡™àπ ™Õ∫°‘π‡π◊ÈÕ —µ«å ™Õ∫µ∫¬ÿß À¬‘∫©«¬‚¥¬‰¡àµ—Èß„® µ‘¥„π°“¡‡¡∂ÿπ 查§”¥à“§” ™Õ∫‚°À° ™Õ∫ ‘Ë߇ æ¬åµ‘¥∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë∑”„À⢓¥ µ‘ ·≈–¡’§«“¡ª√–¡“∑ ‡À≈à“π’ȇªìπ°“√°√–∑”¥â«¬§«“¡‡§¬™‘π ∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥º≈«‘∫“° °√√¡™—Ë«„Àâµπ∑—Èß ‘Èπ (ÒÒ) Õ“ —ππ°√√¡ ‡ªìπ°√√¡∑’Ë°àÕ‡°‘¥‡¡◊ËÕ®«πµ“¬ ¥â«¬®‘µºŸ°æ—π¬÷¥∂◊Õ‡ªìπÕÿª“∑“πΩí߉«â‡¡◊ËÕ„°≈ⵓ¬ °√√¡ ‘Ëß„¥ ·√ß°«à“¬àÕ¡‰¥â√—∫º≈«‘∫“°π—Èπ°àÕπ‡ ¡Õ ∂â“π÷°∂÷ß°“√°√–∑” ¥’°Á‡ªìπ«‘∫“°°√√¡¥’ (∫ÿ≠) °Á ‰ª Ÿà (‡°‘¥) ¿æ∑’Ë¥’∑’Ë Ÿß°àÕπ ∂â“π÷° ∂÷ß°“√°√–∑”™—Ë«°Á‡ªìπ«‘∫“°°√√¡™—Ë« (∫“ª) °Á ‰ª Ÿà (‡°‘¥) ¿æ∑’Ë µË” ¡’π√° ‡ª√µ Õ ÿ√°“¬ ‡¥√—®©“π∑—π∑’ ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ‚§∑’Ë Õ¬Ÿà „π§Õ° ‡¡◊ËÕ‡ªî¥ª√–µŸ µ—«∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ßÀπ⓵âÕßÕÕ°°àÕπ∑—π∑’ (ÒÚ) °µ—µµ“°√√¡ ‡ªìπ°√√¡∑’Ë ‰¥â√—∫º≈ ‚¥¬‰¡à ‡®µπ“À√◊ծ߄® ‡™àπ ¢—∫√∂‰ª™π‡¢“ À√◊Õ¢—∫√∂‰ª§«Ë” ∂÷ß ∫“¥‡®Á∫ µ“¬‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“–¢“¥ µ‘ ª√–¡“∑ ‡≈‘π‡≈àÕ  àߺ≈ „Àⵑ¥§ÿ°À√◊Õ∂÷ßµ“¬ Õ—π‡ªìπº≈¢Õß°√√¡™—Ë« À√◊ÕÕ¬Ÿà¥’Ê °Á ‰¥â ≈“¿ ¬» Õ—π‡ªìπº≈æ≈Õ¬‰¥â√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ‚¥¬∑’˺Ÿâ „Àâ ‰¡à ‰¥â¡’ ‡®µπ“À√◊ծ߄®®–„Àâ‡√“ Õ—π‡ªìπº≈¢Õß°√√¡¥’

5

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"