Page 20

20 Õÿª°‘‡≈ -Õÿªí°°‘‡≈ ∑—ÈßÀ≈“¬ ‡¢â“§√Õ∫ß”®‘µ¥â«¬ª√–°“√µà“ßÊ ¥—ßπ’È (Ò) Õ¬à “ ¡ÿà ß À¡“¬«à “ °“√∑’Ë µ π°√–∑”π—È π µâ Õ ß‰¥â µâÕߥ’ µâÕß ”‡√Á® ¡„®‡ ¡Õ ‡√’¬°«à“ Õ¿‘™¨“«‘ ¡‚≈¿– ‡ªìπ ç‚≈¿¡Ÿ≈®‘µÀ≈ßµπé (Ú) Õ¬à“„Àâ¡’§«“¡Õ“¶“µ¡ÿàß√⓬ ‡√’¬°«à“ 欓∫“∑ ‡ªìπ ç‚∑ ¡Ÿ≈®‘µé (Û) Õ¬à“„Àâ¡’§«“¡¢—¥‡§◊Õß·§âπ ‡√’¬°«à“ ‚°∏– ‡ªìπ ç‚∑ ¡Ÿ≈®‘µé (Ù) Õ¬à“„Àâ¡’§«“¡ºŸ°„®‡®Á∫ – ¡‰«â „𮑵 ‡√’¬°«à“ Õÿªπ“À– ‡ªìπ ç‚∑ ¡Ÿ≈®‘µé µâÕßæ‘®“√≥“„Àâ‡ÀÁ𧫓¡º‘¥ §«“¡∂Ÿ°¢Õßµπµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß µâÕ߉¡à‡¢â“¢â“ßµπ‡Õß ‡¡◊ËÕº‘¥ °ÁµâÕ߬ա√—∫º‘¥ ‡¡◊ËÕ∂Ÿ°°Á „Àâ¡’°“√Õ¿—¬ ‡ªìπ°“√„ÀâÕ¿—¬∑“π ‡√’¬°«à“ √â“ß∑“π∫“√¡’ ‡ªìπ ç‚∑ ¡Ÿ≈®‘µé (ı) Õ¬à“≈∫À≈Ÿà§ÿ≥∫‘¥“ ¡“√¥“ §√Ÿ Õ“®“√¬å ºŸâ¡’ æ√–§ÿ≥ ‰ª¥Ÿ∂Ÿ°∑à“π ‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥ª√–‚¬™πå∑à“π ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ‡¢â“„® «à“∑à“πº‘¥ ‰¡à¡’°“√„ÀâÕ¿—¬ Õ—π‡ªìπ°“√∑”≈“¬µπ ‡√’¬°«à“ ¡—°¢– ‡ªìπ ç‚¡À¡Ÿ≈®‘µ ‚≈¿¡Ÿ≈®‘µ ‚∑ ¡Ÿ≈®‘µé (ˆ) Õ¬à“¬°µπ¢à¡∑à“π ¥Ÿ∂Ÿ°ºŸâÕ◊Ëπ«à“‡¢“‰¡à¥’ √ŸâπâÕ¬ °«à“µπ µ’µπ‡ ¡Õ∑à“π «à“‡¢“∑”º‘¥æ≈“¥‡ ’¬À“¬‡ ¡ÕÊ ·∑â ®√‘ß ∫“ß∑’‡¢“‰¡àº‘¥·≈–‡¢“√Ÿâ¥’°«à“µπ ·µà‡¢“‰¡à „™à§π‚ÕâÕ«¥ ‡√’¬°«à“ ª≈“  ‡ªìπ ç‚¡À¡Ÿ≈®‘µÀ≈ßµπé

3

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"