Page 18

18 ∑’Ë√ŸâÕ¬Ÿà ‡ÀÁπÕ¬Ÿà ‡¢â“„®Õ¬Ÿà ·µà®‘µ‰¡à¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ„π ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬ ∑—È ß ª«ß ∑”°“√≈–«“ß ‰¡à µ‘ ¥ ¬÷ ¥ ‡æ√“–‡ÀÁ π ‚∑…¿— ¬ „π  —≠‚≠™πå Ò ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¥—ßπ’È  —°°“¬∑‘∞‘ §«“¡À≈߬÷¥µ—«µπ‡ªìπ‡√“‡ªìπ‡¢“ ¢Õ߇√“ ¢Õ߇¢“ ºŸ°æ—π‡ªìπÕ—µµ“µ—«µπ ‰¡àª≈àÕ¬ ‰¡à«“ß «‘®‘°‘®©“‹ §«“¡≈—߇≈ ß —¬ ¢âÕß„®„πÀ≈—°∏√√¡ ‰¡à ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘„À⇰‘¥„Àâ‡ÀÁπ„Àâ ‰¥â∑’Ëµπ »’≈æ√µª√“¡“   —°·µà«à“√Ÿâ ‡¢â“„®„πÀ≈—°°“√¢Õß»’≈ ·µà ‰¡à‡Õ“¡“ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘„À⇰‘¥∑’Ëµπ ‰¥â·µà≈Ÿ∫§≈” ‰¡à∂◊Õ ‰¡à®—∫„Àâ¡—Ëπ§ß ‰¡à‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß»’≈ ¡’§«“¡ª√–¡“∑»’≈ °“¡√“§– À≈߇ æ À≈ßµ‘¥ À≈ß¡—«‡¡“„π«—µ∂ÿ ∑—ÈßÀ≈“¬∑’ˇ¢“À≈Õ°‡¢“≈àե⫬°“¡§ÿ≥ ı ∑“ß µ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ª“° °“¬ Õ—π‡ªì𰑇≈ µ—≥À“„ àµπ ªØ‘¶– ¡’§«“¡¢ÿàπ¢âÕßÀ¡Õß„® √”§“≠„® ‡∫◊ËÕÀπà“¬ ‰¡à π„®„πÀ≈—°°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘∏√√¡„À⇰‘¥¢÷Èπ∑’˵π √Ÿª√“§– À≈߬÷¥ºŸ°æ—π„π√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º—  °√–∑”ª√ÿß·µà߇ √‘¡ √â“ß Õ—π‡ªìπ°“¡µ—≥À“„ àµπ Õ√Ÿª√“§– À≈ß¡—«‡¡“µ‘¥¬÷¥ºŸ°æ—𠔧—≠À¡“¬„π ≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠  ÿ¢ ‡ ◊ËÕ¡≈“¿ ‡ ◊ËÕ¡¬» π‘π∑“ ∑ÿ°¢å À≈߬‘π¥’·≈–‡ ’¬„® Õ—π‡ªìπ¿«µ—≥À“ ¡“π– ¡’§«“¡À≈ßµπ ¬°µπ¢à¡∑à“𠧑¥«à“µπ

3

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"