Page 14

14 Ù. «‘¡—ß “ æ‘®“√≥“ „§√à§√«≠ ‰µ√àµ√Õß„π‡Àµÿ∑’ˇ°‘¥ ¢÷Èππ—ÈπÊ „Àâ‡ÀÁπ·®âß™—¥„𧫓¡‡ªìπ®√‘ߢÕß°ÿ»≈π—Èπ

—¡¡—ª∏“π Ù Ò.  —ß«√ª∏“π  ”√«¡√–«—ß √Ÿâ∑—π‰¡à „À⇰‘¥Õ°ÿ»≈®‘µ ‡¢â“§√Õ∫ß” Ú. ªÀ“πª∏“π µâÕß≈– «“ß µ—¥ ª≈¥ª≈àÕ¬ √Ÿâ „Àâ ∑—π ‘Ëß∑’ˇ°‘¥‡ªìπÕ°ÿ»≈®‘µ¢÷Èπ·≈â« Û. ¿“«π“ª∏“π ‡æ’¬√¥Ÿ®‘µ ®—∫®‘µ „À⮑µµ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà „π°ÿ»≈®‘µ‰¥â ‰¡à‡ ◊ËÕ¡∂Õ¬ Ù. Õπÿ√—°¢π“ª∏“π ‡æ’¬√√—°…“®‘µ §«∫§ÿ¡®‘µ„Àâ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà „π°ÿ»≈®‘µ∑—Èߪ«ß

Õ‘π∑√’¬å ı Ò. »√—∑∏“ ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°¬°¬àÕß π—∫∂◊Õ ‡™◊ËÕ¡—Ëπ ‡ÀÁπ ®√‘ßµ“¡ Ú. «‘√‘¬– ¡’®‘µæ“°‡æ’¬√欓¬“¡ °√–∑”µ“¡ ‰¡à ‡°’¬®§√â“π Û.  µ‘ ¡’ µ‘√Ÿâ∑—π„π ‘Ëß∑’Ë°√–∑∫º—  – «à“Õ–‰√¥’ Õ–‰√ ™—Ë« Õ–‰√∂Ÿ° Õ–‰√º‘¥ Ù.  ¡“∏‘ ¡’®‘µ ß∫√–ß—∫ √Ÿâ∑—π ‰¡àøÿÑß´à“π„π°“√ °√–∑∫ —¡º— 

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"