Page 11

11 °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º—  „π°“√°‘π °“√‡¥‘π °“√π—Ëß °“√πÕπ ∑’Ë®–¡’ ®–‡°‘¥ §«“¡‚°√∏ §«“¡‚≈¿ §«“¡À≈ß  ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëߢ÷Èπ®“° °“√°√–∑”π—ÈπÊ ‚¿™‡π¡—µµ—≠êÿµ“ „Àâ√Ÿâ®—°ª√–¡“≥µπ √Ÿâµπ„Àâ æ√âÕ¡ æÕ‡À¡“–æÕ§«√∑’Ë®–°√–∑” ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß ∑’Ë®–¡’®–‡°‘¥ ¢÷Èπ„π°“√查 „πÕ“À“√°“√°‘π °“√„™â°“√®à“¬ ™“§√‘¬“πÿ‚¬§– æ‘®“√≥“§«∫§ÿ¡√ŸâÕ¬Ÿà „π°“√°√–∑”∑’Ë æ÷ߪ√–惵‘ªØ‘∫—µ‘µπ„ÀâÕ¬Ÿà „π°“√ —ß«√»’≈  ”√«¡Õ‘π∑√’¬å ‚¿™‡π¡—µµ—≠êÿµ“ ∑—Èß Û ¢âÕ„Àâ ‰¥â∂Ÿ°µâÕßµ√ß®√‘ß ·≈–∑”„À⥒ ¬‘ËßÊ¢÷Èπ »√—∑∏“ ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πÀ≈—°∏√√¡§” —Ëß Õπ ¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ªØ‘∫—µ‘µπ √Ÿâµπ ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ«à“ ªØ‘∫—µ‘Õ¬Ÿà „π ∑“ß∑’Ë∂Ÿ°µâÕߥ’ß“¡ ‡ªìπ —¡¡“·≈â«®√‘ß ¡’º≈‡°‘¥·≈â« ‡ÀÁπº≈ ·≈â« ‰¥â·≈â« ‡ªìπ·≈â«„πµππ’È æ“°‡æ’¬√µ—Èß„®ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘„Àâ ‡°‘¥º≈¬‘Ëߢ÷Èπ À‘√‘ ¡’§«“¡≈–Õ“¬·°à „®µπ‡Õß ‡¡◊ËÕ√Ÿâ«à“µπ‰¥â°√–∑”  ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ë߇°‘¥¢÷Èπ∑“ß°“¬ «“®“ „® ∑“ß„¥∑“ßÀπ÷Ëß°Á¥’ ∑’Ë ‰¡à∂Ÿ° ‰¡à§«√·≈â« √Ÿâº‘¥≈–Õ“¬µπ‡Õß ·≈–®–‰¡à∑” ‘Ëß∑’˺‘¥π’È „À⇰‘¥¢÷Èπ Õ’°‡≈¬„Àâ ‰¥â®√‘ßÊ ‚Õµµ—ªª– ‡°√ß°≈—«µàÕ∫“ª°√√¡ ∑’˵π‰¥â°√–∑”  ‘Ëß∑’Ë ‰¡à∂Ÿ°‰¡à§«√ ‰¡à¥’ ‰¡àß“¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èππ—ÈπÊ √–«—ߧ«∫§ÿ¡µπ ‰¡à „À⇰‘¥Õ’°

2

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"