Page 1

ภาษาอาเซียนนารู คําทักทาย สวัสดี สวัสดีตอนเชา สวัสดีตอนบาย สวัสดีตอนเย็น ราตรีสวัสดิ์

ภาษาพมา มิงกาลาบา ” ” ” ”

ภาษาเวียดนาม ชินจาว ” ” ” ”

ภาษาลาว สะบายดี ” ” ” ”

ลากอน

ตุย บา โอง แม

ตั่ม เบียด

ลากอน

ขอบคุณ

เจ ชู ติน บา เด

สบายดีไหม

สบายดี

กาม เอิน แอง กอ แขว คง ? (สําหรับผูชาย) เน เกา บา ตะลา ? จิ กอ แคว คง ? แอม กอ แขว คง ? (สําหรับผูหญิง) เน เกา บา เด

แขว

ขอบใจ

ภาษาอินโดนีเซีย เซอลามัต ปากี เซอลามัต เชียง เซอลามัต โซเร เซอลามัต มาลาม เซอมามัต ติงกาล เซอลามัต จาลัน เตอริมา กาสีห

สะบายดี บ ?

อาปา กาบาร

สะบายดี

ภาษามาเลย ภาษาเขมร ซัวซะไดย เซอลามัต ปากี อรุณ ซัวซะไดย เซอลามัต เปอตัง ทิเวียร ซัวซะไดย ” ”

ภาษาตากาล็อก กุมุสตา/มาบูเฮย มากันดัง อูมากา มากันดัง ฮาปอน มากันดัง กาบี เซอลามัต มาลาม เรีย เตร็ย ซัวซะไดย ” เซอมามัต ติงกาล เซอลามัต จาลัน

เลีย เซ็น ไฮย

ปาลาม

เตอริมา กาสีห

ออ กุน

ซาลามัต

อาปา กาบาร

โก ซับบัย เต (เสียงสูง)

กุมุสตา กา

กาบาร บาอิก/ กาบาร บาอิก บาอิก บาอิก ซาจา

โซก ซับบัย เต (เสียงกลาง)

มาบูตี นามาน

language  

สบายดี เน เกา บา เด แขว สะบายดี กาบาร บาอิก/ บาอิก บาอิก ซาจา กาบาร บาอิก โซก ซับบัย เต (เสียงกลาง) มาบูตี นามาน สบายดีไหม เน เกา บา...