Page 1

คะแนนสอบวิชา General Arabic No.

Name

T. 1

T.2 T.3 T.4

T.5 T.6 T.7

T.8

T.9

1. สาริตา ดอเลาะ 8.55 2. ซัซภนี ยูโซะ 7.20 3. วัสซุคนีย์ อาแว 8.00 4. อัซซูนา่ ตาเยะ 4.75 ** หมายเหตุ การเรี ยนในทุกสัปดาห์จะมีการทดสอบ ขอให้ น้องหมัน่ อ่านหนังสือด้ วยน่ะครับ ติดต่อสอบถาม 09-0074-4841 (B’ อิมรอน)

T.10

Total

Arabic_point  

คะแนนสอบวิ ช า General Arabic