Page 1

รง.ซ่อมสร้างเรือเหล็ก องค์ความรู้ ( KM ) เรื่อง การดัดแผ่นเหล็กตัวเรือ & การดัดกงเรือ


ประธานชุมชน


สมาชิกชุมชน


ขั้นตอนการนาเสนอ ๑. ๒. ๓.

๔. ๕. ๖.

บทนา แผนภูมิขั้นตอนการทางาน เครื่องมือที่ใช้ รายละเอียดการดัดแผ่นเหล็กตัวเรือ ,ปัญหาและวิธีการแก้ (ข้อแนะนา) รายละเอียดการดัดกงเรือ ,ปัญหาและวิธีการแก้ (ข้อแนะนา) ตอบข้อซักถาม


บทนา โดยปกติการทางานที่จะให้ได้ผลออกมาดี สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ เครื่องมือที่ทันสมัย แต่สภาพความจริงที่เป็นอยู่การจะได้เครื่องมือที่ทันสมัย นั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากอาจจะติดขัดเรื่องงบประมาณ เมื่อไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย จึง ได้มีการระดมความคิดว่างานที่จะต้องทาประกอบกับเครื่องมือที่มีอยู่เราจะมีวิธีไหน บ้างที่จะทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดย ๑. ประหยัดงบประมาณ ๒. ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน ๓. ใช้เวลาน้อย ๔. ผลงานออกมาดี และเมื่อคิดออกมาได้แล้วจาเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปได้รับรู้ จึงเกิด “ KM “ หรือการจัดการองค์ความรู้ เรื่องนี้ขึ้นมา


   

เริ่มจากปัญหาในการทางาน รง.ซ่อมสร้างเรือเหล็กฯ ไม่มีเครื่องมือทาการดัดกงเรือ วิธี เดิมๆที่ทาการดัดกงเรือ คือใช้แก๊สเผาแล้วทุบด้วยค้อน สิ่งที่ได้ไม่คุ้มกับแรงงานที่ใช้ไป จึงมีการระดมความคิดจากสมาชิกว่า เครื่องมือที่มีอยู่ ได้แก่เครื่องกดอัดไฮดรอลิกส์ ซึ่ง ปกติใช้ทาการดัดแผ่นเหล็กตัวเรือ นามาดัดกงเรือได้ด้วยหรือไม่ ก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้อง ออกแบบแท่นรองดัดเพื่อใช้ทาการดัดกงเรือ เพราะในการดัดแผ่นเหล็กตัวเรือก็มีแท่น รองดัดด้วย สุดท้ายเราจึงได้เครื่องมือสาหรับดัดกงเรือที่ใช้ได้ผลดีออกมา เป็นสิ่งที่ สมาชิกทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ผลิตขึ้นมาใช้เองจากเศษวัสดุที่ เหลือจากการใช้งาน ข้อเปรียบเทียบระหว่างวิธีเก่ากับวิธีใหม่ วิธีเก่า (เผาและทุบ) วิธีใหม่ (เครื่องกดอัดและแท่นรอง) ๑. สิ้นเปลือกแรงงานมาก สิ้นเปลืองแรงงานน้อย ๒. สุขภาพจิตเสียเพราะเสียงดัง สุขภาพจิตดีเพราะไม่มีเสียง ๓. ใช้เวลามาก ใช้เวลาน้อย ๔. ผลงานไม่ดี ผลงานดี


เจ้าขององค์ความรู้


๑.หาขนาด ๖.นากงเรือ

แผ่น ตัวเรือ, ขนาดลองดัด

๒.นาขนาดที่

แผ่นเปลือกเรือ ประกอบที่เรือ

ได้มาทาบลงแผ่น เหล็กแล้วตัด

๕.ดัดกงเรือ

๓.ทาลองดัด ๔.ดัดแผ่น เปลือกเรือ


เครื่องมือที่ใช้ เครื่องกดอัดไฮดรอลิกส์ ใช้สาหรับกดอัด เพื่อทาการดัดกงเรือ และ ดัดแผ่นเหล็กตัวเรือ 

แผ่นรองดัดกงเรือ ใช้สาหรับวางรองบนกงเรือขณะทาการ ดัด เพื่อให้เครื่องกดอัดสัมผัสกับตัว กงเรือเฉพาะจุด 


เครื่องมือที่ใช้ แท่นรองดัดกงเรือ ใช้สาหรับเป็นตัวประคองกงเรือที่จะดัดไม่ให้ล้มเมื่อทา การกดดัด ประกอบด้วย - เหล็กฉาก ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๕๐ ซ.ม.หันด้านหลังฉาก เข้าหากันให้มีช่องว่างประมาณ ๑๐ มม. เป็นตัว ประคองกงเรือที่จะดัด ไม่ให้ล้มเมื่อทาการกดดัด - เหล็กเส้นกลม Ø ๑ นิ้ว ประกบด้านหัว- ท้ายเหล็กฉาก แล้วประสานติดกับเหล็กฉาก เป็นตัวรองรับกงเรือขณะดัด เมื่อมีการกดดัด หน้าสัมผัสที่น้อยระหว่างกงเรือกับเหล็กเส้นกลมจะ ทาให้การดัดลื่นไหลไม่ติดขัด กรณีที่กงเรือสูงน้อยกว่าตัวเหล็กฉาก จะมีการหนุนเสริมเหล็กเส้นกลม แล้วเชื่อมติด 


รายละเอียดและขั้นตอน การดัดแผ่นเหล็กตัวเรือ ๑. การหาขนาดแผ่นเหล็กตัวเรือ ใช้ไม้ทาบตามขนาดแผ่นเหล็ก ที่ต้องการเปลี่ยน

๒. นาขนาดแผ่นเปลือกเรือหมายลงบนแผ่น เหล็กแล้วตัด


- ถ่ายระยะหาลองดัดเนื่องจากแผ่นเหล็ก มีความโค้ง โดยใช้เครื่องมือหาแบบลองดัด

๓. นาไม้ถ่ายระยะมาลงแผ่นไม้ ทา แบบลองดัด เพื่อเป็นแบบทาบขณะดัดแผ่นตัวเรือ และกงเรือ


๔. นาแผ่นเหล็กที่ตัดแล้วขึ้นวางบน เครื่องกดอัดไฮดรอลิกส์เพื่อดัด โดยวางแผ่นบนแท่นรองดัดลักษณะรูปตัวยู

ข้อแนะนา ต้องทาการดัดโค้ง ๒ ครั้ง ครั้งแรก ทาการดัดโค้งเพียงเล็กน้อย ทั้งแผ่นเพื่อให้แผ่นเหล็กยืดตัว ครั้งต่อไป จึงทาการดัดตามแบบลองดัด - นาแบบลองดัดมาทาบเพื่อ ดัดตามความโค้ง


- ดัดจากริมขอบแผ่นที่มีความโค้งน้อยไปส่วน ที่โค้งมาก ใช้ไม้รองขณะทาการกดดัดเพื่อให้ เครื่อง กดอัดสัมผัสกับแผ่นเหล็กเฉพาะจุด

- ดัดจากหัวแผ่นไปหาท้ายแผ่น


- ดัดให้ใกล้เคียงกับแบบลองดัด


- เมื่อทาการดัดเสร็จแล้ว ส่วนท้องของแผ่นต้องแนบกับลองดัด ขอบ แผ่นเหล็กทั้งด้านบนและด้านล่าง ให้ห่าง จากลองดัดประมาณ 5 มม. เพื่อการเข้า แผ่นจะได้ใช้ลิ่มอัดให้แนบกับตัวเรืออีก ครั้ง


๕. การดัดกงเรือ - นาแท่นรองดัดกงขึ้นวางบนแท่นเครื่อง กดอัดไฮดรอลิกส์

- นาชิ้นงานวางลงในร่องแท่นรองดัดกง


- วางเหล็กรองรับเครื่องกดอัดไฮดรอลิกส์ บนชิ้นงาน

- กรณี กงเรือสูงน้อยกว่าแท่นรองดัด ให้ใช้ เหล็กเส้นกลม วางหนุนบนเหล็กเส้น กลมที่แท่นรองดัดแล้วเชื่อมเกาะ จากนั้นทาการดัดต่อไป


- ทาการดัดกงเรือให้ได้ตามแบบลองดัด

ข้อแนะนา การดัดกงเรือที่มีความโค้งมาก เมื่อทาการดัดจะทาให้เกิดการบิดพลิ้ว ต้องทาการดัดให้โค้งมากกว่าลองดัดเล็กน้อย จากนั้นจับกงเรือพลิกกลับด้าน แล้วทาการดัด คืน จะได้กงเรือที่โค้งตามแบบลองดัด


วิธีการดัดกงฉากทาเช่นเดียวกัน


ตอบข้อซักถาม

bodyship  
bodyship  

how to Curling of the ship.