Page 1

OUTLOOK

by THTI

Thai Textile

ฉบับที่ 9 / มกราคม - มีนาคม 2556

Interview

จ�ำเป็นแค่ไหน? อุตสาหกรรมไทย ต้องเตรียมตัวกับ Product carbon footprint

Situation

สรุปการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม ปี 2555

scoop

ยกระดับผักตบชวา สู่ Home textile

Hot Issue

- กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า - สถานการณ์สงิ่ ทอในกลุม่ PIGS - ความคืบหน้าสิทธิ GSP ใหม่ ยุโรป-อาเซียน Thai textile outlook issue 9. Jan - mar 2013 by Thti จัดท�ำโดย ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

lor con tre d

2013 รวบรวมแฟชั่ น สุ ด ชิ ค ของ เมื อ งไทย ในปี 2012 แฟชั่ น ลายพริ้ น ท์ ส� ำ หรั บ สวยทุ ก สถานการณ์


Situation 04 สรุปสถานการณ์ สิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม ปี 2555

13

Interview 06 จ�ำเป็นแค่ไหน?... อุตสาหกรรมไทยต้อง เตรียมตัวกับ Product carbon Footprint รศ. ดร. ธ�ำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 08 ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

06

16

Hot issue 10 กฎหมายการลงทุน ฉบับใหม่ของพม่า 13 สถานการณ์อุตสาหกรรม สิ่งทอฯ ในกลุม่ PIGS 16 ความคืบหน้าสิทธิ GSP ใหม่ ที่สหภาพยุโรปให้ประเทศ สมาชิกอาเซียน

scoop

28

18 ยกระดับผักตบชวา สู่... Home Textile

TREND 20 Hot Hit Fashion Women Fashion 24 Men Fashion 28 Color Trend 2013

18 2 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

04

activities 34 กิจกรรมสถาบันฯสิ่งทอ


บทบรรณาธิการ Thai Textile Outlook Online by THTI เป็น วารสารที่น�ำเสนอข้อมูลด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง นุ่งห่มรายไตรมาส จัดท�ำโดยศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วารสาร Thai Textile Outlook Online by THTI ฉบับที่ 9 นี้ เป็นฉบับที่ต่อเนื่องจาก Thai Textile Outlook ฉบับที่ 8 ซึ่งได้จัดท�ำในรูปแบบ Online เพื่อ ให้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์และให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น ส�ำหรับ Thai Textile Outlook ฉบับนี้ ได้ สรุปสถานการณ์การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2555 สั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นแวดวงอุ ต สาหกรรมในหั ว ข้ อ “จ�ำเป็นแค่ ไหน… ที่อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยต้องเตรียมตัว กับสิ่งแวดล้อม Product Carbon Footprint” ประเด็น ของ Hot Issue ที่น่าสนใจ อาทิ ความคืบหน้าสิทธิ GSP ใหม่ ที่สหภาพยุโรปให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รอบรู้สิ่งทอ เป็นการวิจัยและพัฒนาผักตบชวาให้เป็นหนึ่งในนวัตกรรม สิ่งทอรักษ์โลก และที่พลาดไม่ ได้คือ In Trend ด้วยการ รวบรวมแฟชั่นสุดฮิตในปี 2012 ที่ผ่านมา และแนวโน้มของ สีที่ก�ำลังอินเทรนด์กันสุดๆ ในปี คณะผู้จัดท�ำ ขอขอบคุณบุคคลที่ ให้โอกาสให้เรา สัมภาษณ์และผู้ที่สนับสนุนข้อมูลแก่เราด้วยดีมาโดยตลอด และหวังว่า วารสารฉบับนี้จะให้ความรู้และประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

“บทสัมภาษณ์ บทความ และงานเขียนที่ตี พิมพ์ ในฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะน�ำ บทความไปเผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ”

จัดท�ำโดย

ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ที่ปรึกษา

ผู้อ�ำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี ชาญชัย ศิริเกษมเลิศม ดร. ผู้อ�ำนวนการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ พีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พัฒนาอุตสาหกรรม วนิดา พิชาลัย

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจักษ์ แอกทอง ปรีชา ดีมาก พิชัย พงษ์วิรัตน์ สนั่น บุญลา

คณะบรรณาธิการ ฐิติพร แสงบุดดา รัฐพล สวัสดี วรพงษ์ บุษบา อมรเทพ จตุพรวาที อัคนี ชาตะนาวิน

ทรรศนีย์ รักท้วม ณัฏฐวดี ไทยเจริญ พิเชษฐ์ วาสประเสริฐ ประเสริญ มะยมตัน

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 3


Situation

สรุปสถานการณ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2555 การส่งออก

การส่งออกในปี 2555 ในปีที่ผ่านมา จะ เห็นว่าการส่งออกในกลุ่มของสิ่งทอปรับตัวลดลง มากกว่าเครื่องนุ่งห่ม เป็นผลมาจากการส่งออก เส้นด้ายประดิษฐ์ขยายตัวลดลงร้อยละ 25.89 และ เส้นด้าย ฝ้ายลดลงร้อยละ 18.02 การส่งออกไปยังตลาดหลักสิ่งทอที่ส� ำคัญ ของไทยได้ขยายตัวลดลงทุกตลาด โดยเฉพาะตลาด อาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ด้วยมูลค่า 1,524.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 1.65 อันเนื่องมาจากการส่งออกผ้าผืน และเส้นด้ายปรับตัวลดลงร้อยละ 8.49 และ 8.29 ตามล�ำดับ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุดคือ ผ้า ผืน มีมูลค่า 1,465.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยาย

ตัวลดลงร้อยละ 9.08 ตลาดที่มีการส่งออกผ้า ผืนมากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม บังคลาเทศ พม่า และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส�ำหรับตลาดเครื่องนุ่งห่ม ถึงแม้ว่าในปีที่ ผ่านเครื่องนุ่งห่มจะมีการขยายตัวลดลง อันเนื่อง มาจากการส่ ง ออกไปยั ง ตลาดหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ของ ไทยที่มูลค่าการส่งออกสูง เช่น สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรปขยายตัวลดลงร้อยละ 10.99 และ 22.45 ตามล�ำดับ ในทิศทางตรงกันข้ามพบว่า ตลาดญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.26 ซึ่งขยาย ตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มชุดชั้นในสูงถึงร้อยละ 39.65 และ ในกลุ่มอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มด้วยเช่น กัน

การน�ำเข้า

ด้านการน�ำเข้า จะเห็นว่ากลุ่มสิ่งทอเป็นกลุ่ม

รวม

สิง่ ทอ

เครือ่ งนุง่ ห่ม

ส่งออก

ส่งออก

ส่งออก

7,222.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4272.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4272.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขยายตัวลดลง

ขยายตัวลดลง

ขยายตัวลดลง

12.20

เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ของป ี 2554 4 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

13.68

9.95


อาเซี ยน (9) สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม 7,222.54 (-1.65) สิง่ ทอ 7,222.54 (-2.73) เครือ่ งนุง่ ห่ม 7,222.54 (8.84)

การส่งออกไปยัง ตลาดหลักที่สำ�คัญ ของไทย : มกราคม – ธันวาคม 2555 (หน่วยล้าน เหรียญสหรัฐฯ) ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร โดยความร่วมมือ ของกรมศุลกากร รวบรวมโดย : ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ, สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุ โรป (27)

สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม 1,207.90 (-14.08) สิง่ ทอ 190.97 (-24.47) เครือ่ งนุง่ ห่ม 1,016.94 (-10.99)

สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม 1,094.80 (-24.27) สิง่ ทอ 320.26 (-28.34) เครือ่ งนุง่ ห่ม 774.54 (-22.45)

จีน

ญีป่ ุ ่น สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม 683.15 (-4.81) สิง่ ทอ 314.67 (-19.79) เครือ่ งนุง่ ห่ม 368.48 (13.26)

อืน่ ๆ

สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม 388.53 (-15.53) สิง่ ทอ 341.60 (-17.78) เครือ่ งนุง่ ห่ม 46.93 (5.54)

ที่มีมูลค่าการน�ำเข้ามากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นการ น�ำเข้าผ้าผืนซึ่งมีมูลค่าการน�ำเข้า 1,837.59 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 ตลาดน�ำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี ใต้ รองลงมาคือ การน�ำเข้าเส้นใยสิ่งทอ มูลค่าการน�ำเข้า 1,045.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวลดลง 23.98 จะเห็ น ว่ า ภาพรวมด้ า นการส่ ง ออกสิ่ ง ทอ และเครื่องนุ่งห่มของไทยในปี 2555 ได้ขยายตัว

โลก

สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม 2,324.01 (-1.65) สิง่ ทอ 1,742.16 (N/A) เครือ่ งนุง่ ห่ม 581.85 (N/A)

สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม 7,222.54 (-12.20) สิง่ ทอ 4,272.85 (-13.68) เครือ่ งนุง่ ห่ม 2,949.69 (-9.95)

ลดลง โดยเฉพาะจากตัวเลขการส่งออกไปยัง ตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ภายในประเทศและมีผลต่อค�ำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลด ลง ส�ำหรับการส่งออกของไทยไปยังตลาดอาเซียน จะเห็นว่ามีการขยายตัวลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ตลาดอาเซียนเป็นตลาดการส่งออกสิ่งทอที่ส�ำคัญ ของไทยและตลาดอาเซียนยังเป็นตลาดฐานการผลิต ที่ส�ำคัญให้กับทั้งสองตลาดนี้จึงมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ การส่งออกในภาพรวมของไทยปรับตัวลดลง

รวม

สิง่ ทอ

เครือ่ งนุง่ ห่ม

น�ำเข า้

น�ำเข า้

น�ำเข า้

4,932.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3,989.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

943.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขยายตัวเพิม่ ขึน้

ขยายตัวลดลง

ขยายตัวเพิม่ ขึน้

0.68

เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ของป ี 2554

2.81

18.67

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 5


Interview

จ�ำเป็นแค่ไหน? อุตสาหกรรมไทยต้องเตรียมตัวกับ Product carbon Footprint รศ. ดร. ธ�ำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วัน

นี้ ไ ด้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ ท่ า นผู ้ มี ค วามรู ้ แ ละ เชี่ยวชาญทางด้านคาร์บอน ฟุตปริ้นส์ ในหัวข้อ จ�ำเป็นแค่ไหน... อุตสาหกรรมไทยต้องเตรียมตัว กับ Product Carbon Footprint บุคคลท่านแรกที่เราได้สัมภาษณ์คือ รศ. ดร. ธ�ำรง รัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล่าว่า... “จากสถานการณ์แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ เราจะพบว่า ในหลาย ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนา แล้ว จะมีการขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก เขามองว่าตรงนั้นเป็นข้อได้เปรียบเพราะผู้ผลิตบางรายอาจไม่ สามารถแข่งขันด้านราคาได้ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมัน ได้สร้างผลกระทบต่อโลกเรามากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2015 ประเทศไทยต้องเสนอตัวเลขการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ในภาคอุตสาหกรรมได้มี ใช้พลังงานและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าจ�ำนวนมาก จึงเป็น เรื่องส�ำคัญที่พวกเราต้องช่วยกันในการลดก๊าซเรือน กระจก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับฉลากคาร์บอนฟุตปริ้น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบางอย่างมีการใช้สารเคมี ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับอุตสาหกรรม สิ่งทอ ตามแนวคิดของทางยุโรปเขาคิดว่าการคิดค่าคาร์บอน อย่างเดียวไม่เพียงพอนัก เขาคิดว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอบางอย่างมี การใช้สารเคมีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น น�้ำ และอากาศ หรือเกิดจากคาร์บอนฟุตปริ้น การใช้น�้ำ และสารเคมีที่เป็นพิษ เนื่องจากทั้ง 3 ประเภทนี้เขามองว่า เป็น Environment footprint ที่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อม เช่นเดียวกับวารสาร The Economist ที่ได้พูดถึง เรื่องนี้ 6 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


Note

เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศ แ ร ก ที่ น� ำ ร ่ อ ง เ รื่ อ ง นี้ กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ต่าง ๆ รวมถึงสิ่งทอ ถ้าแนวความ คิ ด นี้ ส� ำ เร็ จ เขาอาจจะก� ำ หนดกฎหมาย ก็เป็นได้ นั่นหมายความว่า ถ้าเราส่ง ผลิตภัณฑ์ ไปฝรั่งเศสเราจะต้องแสดงค่า Environmental Footprint จึงจ�ำเป็น อย่างยิ่งที่เราจะต้องมีองค์ความรู้ที่แสดง ค่าเหล่านี้และถ้าหากสินค้าเรามีค่าคาร์บอน ฟุ ต ปริ้ น อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ลู ก ค้ า อาจจะไม่ ซื้ อ สินค้าเราก็ได้

หากเราพิจารณาในประเด็นค่าจ้าง แรงงานของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมี ค่าจ้างที่ต�่ำกว่าแล้ว แน่นอนเลยที่ประเทศ เพื่อนบ้านมีความได้เปรียบด้านต้นทุน หาก เราเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในด้ า นนี้ ใ ห้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก็ จ ะท� ำ ให้ เ รามี ค วามได้ เ ปรี ย บ มากกว่าในประเทศที่ยังไม่ ได้ท� ำ เราก็จะ สามารถขายในราคาที่สูงได้

หากจะมองว่า จึงมองว่าการ แสดงค่าคาร์บอน ฟุตปริ้น เป็นมาตรการ ทางการค้าที่ไม่ ใช่ภาษี (NTB) ก็ถือว่าเป็น ดังนั้นเราก็ต้องลดค่าลดคาร์บอน แนวทางที่มีความเป็นไปได้ เพราะสิ่งนี้อาจ ลงนั่นก็คือ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น�้ำ จะถูกผลักดันให้เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งหรือ ลดการใช้เคมี ซึ่งนั่นคือ “การลดต้นทุน” อาจถูกก�ำหนดเป็นกฎหมายได้ หากอุตสาหกรรมท�ำเรื่องนี้ส�ำเร็จก็จะช่วย ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ต้นทุนด้าน และได้มีบางประเทศที่ต้องแสดง สิ่งแวดล้อมได้รวมถึงความสามารถในการ ค่าคาร์บอน ฟุตปริ้น ในตัวสินค้าถึงจะขาย แข่งขันในตลาดโลกได้อีกด้วย แน่นอนเลย สินค้าในประเทศนั้นได้ ถ้าไม่แสดงก็ขายไม่ได้ ที่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นมี ค วามได้ เ ปรี ย บด้ า น ต้องขายประเทศอื่นแทน จะเห็นได้ว่าแสดง ต้นทุน หากเราเพิ่มขีดความสามารถในด้าน ค่าคาร์บอน ฟุตปริ้น เป็นมาตรการที่ไม่ ใช่ นี้ ใ ห้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก็ จ ะท� ำ ให้ เ รามี ค วามได้ ภาษี โ ดยน� ำ สิ่ ง แวดล้ อ มมาเป็ น ตั ว ก� ำ หนด เปรียบมากกว่า ส�ำหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันอีก แนวทางหนึ่ง”

อุ ต สาหกรรมฟอกย้ อ ม แ ล ะ ต ก แ ต ่ ง ส� ำ เ ร็ จ ถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมกลาง น�้ำ กระบวนการผลิตส่วน ใหญ่ เป็นกระบวนการ ทางเคมี ที่ อ าศั ย การปรั บ เ ป ลี่ ย น คุ ณ ส ม บั ติ ข อง เส้ น ใยและผื น ผ้ า ทั้ ง หมด โดยการใช้สารเคมี สีย้อม และสารตกแต่งที่เหมาะสม ซึ่ ง อาศั ย น�้ ำ เป็ น ตั ว กลาง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฟ อ ก ย้ อ มและตกแต่ ง ส� ำ เร็ จ จึ ง เ ป ็ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใ ช ้ น�้ ำ ม า ก เ ป ็ น อั น ดั บ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบางอย่างมี การใช้สารเคมี ซึ่งอาจมีผลก ระทบต่อสุขอนามัยและสิ่ง แวดล้อม ส�ำหรับอุตสาหกรรม สิ่งทอ ตามแนวคิดของทาง ยุโรปเขาคิดว่าการคิดค่า คาร์บอนอย่างเดียวไม่เพียงพอ นัก เขาคิดว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บางอย่างมีการใช้สารเคมีซึ่ง อาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม” Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 7


Interview

จ�ำเป็นแค่ไหน?... อุตสาหกรรมไทยต้องเตรียมตัวกับ Product carbon Footprint ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

ปัญ

หาส�ำคัญที่สุดของโลกในขณะนี้คือ การท�ำลาย สภาวะแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ นัก วิ ท ยาศาสตร์ ป ระมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของโลกได้ เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดในปัจจุบัน

จึงท�ำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีความ เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องส�ำคัญและ เป็นปัญหาที่ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน ในส่วนแรกคือ ส่วนของ แนวทางที่เราต้องจัดการว่า “ท�ำอย่างไรจึงจะลดการปล่อยก๊าซ ได้มากที่สุด” เนื่องจากในปัจจุบันโลกเรามีก๊าซเรือนกระจกอยู่ ประมาณ 350 ppm ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ได้พยากรณ์ว่า ถ้า เรายังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นในปัจจุบันจะท�ำให้คาร์บอนเพิ่ม ขึ้นอีกประมาณ 450 ppm ซึ่งก็จะท�ำให้อุณหภูมิของโลก สูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส และเมื่อนั้นก็จะเกิดภัยพิบัติขึ้นเยอะ แยะมากมาย เราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ ให้ภาคอุตสาหกรรมและ ภาคผู้ผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเรา ปล่อยก๊าซไปมากน้อยเท่าไหร่นั่นก็คือ การค�ำนวณค่าคาร์บอน ฟุตปริ้น ขององค์กรหรือของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เราจะรู้ว่ามีการ ปล่อยคาร์บอนไปในช่วงการผลิตใดมากที่สุดและจะสามารถลด ปริมาณคาร์บอนในช่วงการผลิตนั้นได้ เช่น หากว่าซัพพลายเออร์ของเราปล่อยคาร์บอน ในปริมาณมาก เราก็จะได้ไปแก้ปัญหาที่ซัพพลายเออร์ เมื่อเรา ปล่อยคาร์บอนน้อย เราก็อาจใช้กลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนให้ 8 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

ผู้บริโภคเห็นว่า เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย ผู้บริโภค ก็จะซื้อสินค้าเรา กระแสตรงนี้เป็นกระแสที่แรงมากในประเทศที่ พัฒนาแล้ว ในประเทศที่ซัพพลายเชนยาวๆ ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น สินค้าเกษตรและอาหารก็จะตื่นตัวในเรื่องของคาร์บอน ฟุตปริ้น กัน ในกรณีของสินค้าสิ่งทอส่วนใหญ่อุตสาหกรรมสิ่งทอ จะค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการสวมใส่ ผู้บริโภคจึงยังไม่ได้มี ความสนใจที่จะต้องใส่เสื้อ low Carbon กัน ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ กับวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการมองว่าเป็น โอกาส ก็จะสามารถเพิ่ม Value Add ให้กับสินค้าของเราได้ ซึ่ง เราอาจจะต้องชี้ ให้ผู้บริโภคเห็นถึงปริมาณการปล่อย คาร์บอน ฟุตปริ้น และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคตที่ท�ำให้ ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ถ้าพูดถึง เรื่องกระแสว่าจะต้องท�ำไหม ตรงนั้นยังไม่มีและยังไม่เหมือน อุตสาหกรรมอาหารที่เขามีการลดและแข่งขันการปลดปล่อย ปริมาณคาร์บอน ฟุตปริ้น กัน หากถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้องดูกลุ่มเป้าหมาย ของสินค้าด้วยเหมือนกันว่าขายสินค้ากับผู้บริโภคกลุ่มใด เรา อยากให้ภาพลักษณ์ของสินค้าเราเป็นอย่างไร เราก็ต้องมาจับ เทรนด์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเทรนด์ที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ได้สูง และตอนนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอของทางสหรัฐฯ ได้ค�ำนวณ แล้วว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ ใช้พลังงาน ซึ่ง ติดระดับ 1 ใน 10 ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต


ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอใน เมืองไทย การขอให้มีการแสดงปริมาณ คาร์บอนฟุตปริ้นยังมีไม่มากเท่าไหร่ ส่วน ใหญ่เป็นระดับปลายน�้ำมากกว่า เช่น เสื้อ เชิ้ต แต่ว่าการจัดการตั้งแต่ต้นน�้ำเป็นต้น มาจะมีการใช้พลังงานในจ�ำนวนมาก แต่ ถ้ า มี ก ารจั ด การตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ เป็ น มาก็ จ ะ สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลงได้ การลดปริมาณคาร์บอนในภาค อุตสาหกรรมการผลิตถือได้ว่า เป็นการ สร้ า งข้ อ ได้ เ ปรี ย บและเป็ น การสร้ า ง มูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการ

แข่งขันได้ ให้กับผู้ประกอบการและการค้า ในตลาดโลกได้ จากการท่านได้ ให้เราสัมภาษณ์ ในครั้งนี้ ได้ท�ำให้เราทราบถึงความส�ำคัญ และทิศทาง แนวโน้มความต้องการของ ตลาดแล้ว ในเมื่อเราไม่มีความได้เปรียบ ในเรื่องของต้นทุนต�่ำอีกต่อไปแล้ว จึง เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างข้อ ได้เปรียบในด้านอื่นๆ ให้กับอุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเรา การเตรี ยมความพร้อมด้าน Carbon Footprint นี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ประกอบ การเข้าถึงตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่มีการ

ก า ร ล ด ป ริ ม า ณ คาร์ บ อนในภาค อุ ต ส า ห ก ร ร ม การผลิต ถือได้ ว่ า เป็ น การสร้ า ง ข้ อ ได้ เ ปรี ย บและ เป็นการสร้าง มู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง เป็นการสร้าง โอกาสในการ แข่งขันได้ ให้กับผู้ ประกอบการและ การค้าในตลาดโลก ได้”

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 9


Hot Issue “รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการห้าม สิ ท ธิ์ น� ำ เข้ า สิ น ค้ า จากประเทศพม่ า ท�ำให้คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะน�ำเข้า เสื้อผ้าจากประเทศพม่าในปริมาณมาก เช่ น เดี ย วกั บ สหภาพยุ โ รปที่ ไ ด้ ผ ่ อ น คลายการกีดกันการน�ำเข้าจากพม่า”

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของพม่า

จากการที่ รั ฐ บาล พ ม ่ า ไ ด ้ ป ฎิ รู ป ร ะ บ บ การเ มื อ งการปกครอง ภายในประเทศและ เปิ ด ประเทศ จึ ง ท� ำ ให้ พ ม ่ า เ ป ็ น ที่ ส น ใ จ ข อ ง นั ก ล ง ทุ น ต ่ า ง ช า ติ ที่ จ ะ เ ข ้ า ไ ป ล ง ทุ น แ ส ว ง ห า ป ร ะ โ ย ช น ์ ท า ง ธุ ร กิ จ ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ใ น ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ไ ด ้ มี ก า ร ป รั บ นโยบายให้สอดคล้อง กั บ ก า ร ป ฏิ รู ป ใ น ค รั้ ง นี้ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก าได้ ระงับสิทธิ์ห้ามน�ำเข้าสินค้า

จากพม่าเมื่อปี 2003 (2546) และ เมื่ อ ปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายนที่ ผ ่ า นมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการห้ามสิทธิ์ น�ำเข้าสินค้าจากประเทศพม่า ท�ำให้คาด การณ์ว่าสหรัฐฯ จะน�ำเข้าเสื้อผ้าจาก ประเทศพม่าในปริมาณมาก เช่นเดียวกับ สหภาพยุโรปที่ ได้ผ่อนคลายการกีดกัน การน�ำเข้าจากพม่าก่อนที่จะมีการยกเลิก มาตรการคว�่ ำ บาตรในเดื อ นเมษายน 2555 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง แห่งเมีย นมาร์ ได้ ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย การลงทุ น ต่ า งชาติ ฉ บั บ ใหม่ ข องพม่ า สรุปโดยสังเขป ดังนี้

กฎหมายการลงทุน 1. รูปแบบการลงทุน ก�ำหนดว่า การ

10 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

ลงทุนสามารถท�ำได้ 3 แบบคือ 1.1 ต่างประเทศลงทุนทั้งหมด 1.2 การร่วมลงทุนระหว่างเอกชนหรือ หน่วยงานของรัฐบาลพม่า 1.3 การร่วมลงทุนหลายฝ่าย ใน กรณีที่เป็นการร่วมทุน สัดส่วนการ ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่หุ้นส่วนตกลงกัน สัดส่วนการลงทุนขั้นต�่ำไม่ ได้ระบุเอาไว้ ในกฎหมายชัดเจนแต่ ให้คณะกรรมการ มีอ�ำนาจก�ำหนดโดยแปรผันตามลักษณะ เฉพาะของธุรกิจแต่ละสาขา 2. สิทธิพิเศษ 2.1 การลงทุนจากต่างประเทศจะได้รับ การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี ถ้า มีการน�ำก�ำไรมาลงทุนต่อจะได้รับการ ยกเว้นภาษีรายได้ ในส่วนนั้น 1 ปี 2.2 การลงทุนเพื่อการส่งออก จะ เสี ย ภาษี ร ายได้ ใ นส่ ว นของก� ำ ไรเพี ย ง 50 เปอร์เซ็นต์ การน�ำเข้าเครื่องจักร


อะไหล่ ส่วนประกอบ วัตถุดิบที่จ�ำเป็น ต้องน�ำเข้าในช่วงการก่อสร้างโครงการ จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษี น�ำเข้าวัตถุดิบที่ ใช้ส�ำหรับการผลิตเมื่อ เริ่มโครงการแล้วจะได้รับยกเว้น 3 ปี หลังจากที่ก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว การขอยกเว้ น ภาษี ศุ ล กากรส� ำ หรั บ เครื่องจักร อะไหล่ ส่วนประกอบหรือ วั ต ถุ ดิ บ ระหว่ า งที่ เ ดิ น เครื่ อ งท� ำ การ ผลิ ต แล้ ว สามารถท� ำ ได้ โ ดยการขอ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการเป็ น การ เฉพาะ การผลิตเพื่อการส่งออกจะได้รับ การยกเว้นภาษีการค้า 3. การเช่าที่ดิน นั ก ล ง ทุ น ต ่ า ง ประเทศมี สิ ท ธิ์ ใช้ ที่ ดิ น ใน ประเทศพม่าโดยการเช่า ไม่ ว่าจะเช่าจากหน่วยงานของ รัฐหรือจากเอกชน ได้นาน ถึง 50 ปีขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดของการลงทุน และ สามารถต่อสัญญาได้ครั้งละ 10 ปี 2 ครั้ง รวมระยะ เวลาเช่าซื้อที่ดินได้นานที่สุด ถึง 70 ปี

ที่ เ ป็ น สกุ ล เดี ย วกั บ เมื่ อ เข้ า ลงทุ น เริ่ ม 2.เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของห่ วงโซ่ อุ ป ทานใน ภูมิภาคอาเซียน: การเป็นสมาชิกของ แรก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้(อาเซียน) สามารถสร้างโอกาส 7. บทลงโทษ กฎหมายลงทุ น ต่ า งประเทศ ให้ กั บ พม่ า ในการเป็ น ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ของพม่าฉบับนี้มีบทลงโทษส�ำหรับกรณี เครื่องนุ่งห่มด้วยการ การน�ำเข้าเส้น ที่นักลงทุนได้กระท�ำการขัดต่อกฎหมาย ด้ายและผ้าผืนจากประเทศญี่ปุ่น เช่น นี้ หรือ กฎหมายอื่นๆ หรือ ระเบียบ การน�ำเข้าวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูงจาก หรือค�ำสั่งอื่นใด การลงโทษนั้นจะมี ประเทศไทย ล�ำดับชั้นจากเบาไปหาหนัก เริ่มจากการ ตักเตือน พักสิทธิพิเศษเป็นการชั่วคราว 3.ค่า จ้า งแรงงาน ​: ค่ า แรงใน เพิกถอนใบอนุญาตลงทุน และขึ้นบัญชี อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของจีนเพิ่ม สูงขึ้น อาจท�ำให้อุตสาหกรรมบางส่วน ด�ำนักลงทุนรายนั้นๆ อย่ า งไรก็ ต ามกฎหมายนี้ ยั ง เคลื่อนย้ายไปยังแถบเอเซียใต้ พม่ามี ไม่ ได้กล่าวถึงแนวทางการลงทุนจาก แรงงานประมาณ 40 ล้านคน ราย ได้ขั้นต�่ำเฉลี่ยประมาณ 70 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หาก เทียบกับที่ฮานอย รายได้ ประมาณ 96 เหรียญสหรัฐ ต่อเดือน และที่ Serang (เทศบาล Serang) ประเทศ อินโดนีเซีย ประมาณ 145 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

การจ้างงาน ในช่วง 2 ปีแรก ของการด�ำเนินโครงการจะต้อง จ้ า งแรงงานพม่ า อย่ า งน้ อ ย 25 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ใน อีก 2 ปีถัดมาให้เพิ่มเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ และให้เป็น 75 เปอร์เซ็นในอีก 2 ปีถัดมา”

4. การจ้างงาน ในช่วง 2 ปีแรก ของการด� ำ เนิ น โครงการจะ ต้องจ้างแรงงานพม่าอย่าง น้อย 25 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ใน อีก 2 ปีถัดมาให้เพิ่มเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ และให้เป็น 75 เปอร์เซ็นในอีก 2 ปี ถัดมา ในกรณีที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ กฎหมายก�ำหนดว่าจะต้องจ้างชาวพม่า เท่านั้น ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ความ ช�ำนาญพิเศษ การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ ต�ำแหน่งงานนั้นๆ ทั้งคนพม่าและต่าง ชาติต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม

5.การให้หลักประกัน เรื่องการเวนคืน ทรัพย์สินของธุรกิจ ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ จะไม่ยุติลงโดยปราศจากเหตุผลอย่าง เพียงพอก่อนที่สัญญาหมดอายุ (ซึ่งมี นัยยะว่า หากมีเหตุผลเพียงพอ ธุรกิจ อาจจ�ำเป็นต้องยุติลงก่อนสัญญาหมด อายุ) 6. การถอนทุนคืนจากการลงทุน ก�ำหนดให้นักลงทุนต่างชาติน�ำ เงินทุนกลับในสกุลเงินตราต่างประเทศ

ต่ า งประเทศโดยชั ด เจนเสี ย ทั้ ง หมด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งข้ อ จ� ำ กั ด ใน การลงทุน ซึ่งต้องอ้างอิงจากกฎหมา ยอื่นๆที่อาจจะไม่เป็นการทราบกันโดย ทั่วไป ปัจจัยที่ส่งเสริมการลงทุน ในประเทศ พม่า 1.เป็ น แหล่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ ใน การจัดหาวัตถุดิบ: ประเทศพม่า ถือ ได้ ว ่ า เป็ น ประเทศที่ มี จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ แหล่ ง จั ด หาทรั พ ยากร ที่ ใ กล้ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ ส� ำ คั ญ เช่น อินเดีย และจีน ประกอบกับมี ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ และหลากหลาย ท�ำให้เป็นที่น่าสนใจแก่ นักลงทุน อาทิ มีแบรนด์เสื้อผ้าและผู้ ปลีกหลายราย ได้ ให้ความสนใจเยี่ยม ชมประเทศพม่าเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าบาง ประเภท

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ ต่ อ การลงทุ น ในประเทศ อาทิ 1.ขาดแคลนแรงงานที่ มี ทักษะ : ถึงแม้ว่าพม่าจะเป็น ประเทศที่ พั ฒ นาน้ อ ยกว่ า ประเทศอื่นๆ ในแถบเพื่อน บ้าน ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนา และ ระบบการศึกษา แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการศึกษาและไม่มีทักษะ ตั้งแต่ทหาร ได้ปกครองประเทศมาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 2.ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค : ยั ง ขาดความพร้ อ มหรื อ การอ� ำ นวย ความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ พลังงาน การขนส่ง และสารธารณูป โภค อาจมีผลกระทบต่อภาคการผลิต ของโรงงาน นอกจากนี้ นั ง มี ป ระเด็ น ความขั ด แย้ ง ระหว่างศาสนาและความแตกต่างทาง ชาติ พั น ธุ ์ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ สถานภาพ ทางการเมืองของประเทศ. ที่มา: [1] http://www.emergingtextiles.com, 22/11/55 และ [2] www.bangkokbiznews.com

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 11


12 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


Hot Issue

สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่ม

ากปั ญ หาหนี้ ส าธารณะของ ประเทศในกลุ่ม PIGS ได้แก่ โปรตุเกส อิตาลี กรีซ และ สเปนท� ำ ให้ ห ลายฝ่ า ยมี ค วาม กังวลว่าปัญหานี้จะลุกลามไปเป็นปัญหา ของสหภาพยุโรปและเศรษฐกิจโลกโดย รวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไทยและภาคการส่ ง ออกของไทยได้ โดยสถานการณ์ ล ่ า สุ ด ในแต่ ล ะประเทศ ได้มีการปรับตัวพร้อม ๆ กับการใช้ กลยุ ท ธ์ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และ อุตสาหกรรม ได้แก่

โปรตุเกส (Portugal)

ภาคอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ของโปรตุ เ กสต้ องเผชิ ญ กับคู่แข่งขันต้นทุนถูกจาก ภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ระบบศุลกากรของสหภาพยุโรป และ อุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ โดยขณะ นี้ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม

และรองเท้า ผลิตได้ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ ใช่อาหาร อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยังคงสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ในการ ส่งออกโดยรวมของโปรตุเกส ตัวเลขการส่งออกสิ่งทอของ โปรตุเกสในปี 2011 ขยายตัวร้อยละ 9.3 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี 2010 สมาคมสิ่งทอโปรตุเกสคาดการณ์ มูลค่าการส่งออกประมาณ 4-5.3 พัน ล้านยูโร ซึ่งใกล้เคียงระดับก่อนวิกฤต การเงินปี 2008 โดยผู้ประกอบการที่คง สภาพได้ ในวิกฤติเศรษฐกิจ ยังคงเป็นก ลุ่มที่เหมาะสม และไม่ได้เป็นบริษัทที่ ใหญ่ มาก แต่มีข้อได้เปรียบด้านนวัตกรรม และยอดขายในต่ า งประเทศโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา โดยเน้นการออกแบบ แฟชั่นที่สอดรับกับวัสดุและเครื่องจักร แบรนด์ที่เป็นระดับบน (เช่น L.L. Bean, Sears Holdings (SHLD.O), Vicri

PIGS P I G S

- Portugal

- Italy - Greece - spain

ปั ญ หาหนี้ ส าธารณะของ ประเทศในกลุ ่ ม PIGS อั น ได้ แ ก่ โปรตุ เ กส อิ ต าลี กรี ซ และสเปน ท� ำ ให้ ห ลาย ฝ่ า ยมี ค วามกั ง วลว่ า ปั ญ หานี้ จ ะลุ ก ลามไปเป็ น ปั ญ หาของสหภาพยุ โ รป และเศรษฐกิ จ โลกโดยรวม

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 13


Porto, Paul Smith, Neil Barrett) แม้ วิ ก ฤตในยุ โ รปและภาระหนี้ สิ น ของโปรตุเกสยังคงน่ากังวล แต่ ไม่ ได้ส่ง ผลกระทบต่อการน�ำเข้าของผู้ค้าปลีก และ ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ลดอัตราการจ้าง งานโดยผู ้ ว ่ า งงานในโปรตุ เ กสสู ง ถึ ง ร้ อ ย ละ 13 ถึงแม้แรงงานจากจีนจะถูกกว่าร้อย ละ 60-70 แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่มีนโยบายที่จะย้ายออก ด้วยเหตุผลด้าน คุณภาพและงานฝีมือที่จะหาไม่ ได้ ในแรงงาน จีน อย่างไรก็ตามจีนยังคงเป็นแหล่งผลิตสิ่ง ทอที่ต้นทุนถูกกว่า แต่ตลาดจีนต่างยังมีความ ต้องการในเสื้อผ้ายุโรปที่มีคุณภาพสูง โดยมี การเติบโตไปพร้อมกับอ�ำนาจการใช้จ่ายของ ประชากรจีน

อิตาลี (Italy)

จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท�ำให้ ความต้องการส�ำหรับวัสดุชั้น เยี่ยม (High-end) ของอิตาลี อยู่ ในภาวะถดถอย ซึ่งได้มีการปรับนโยบาย โดยการรวมกลุ ่ ม ของกิ จ การอุต สาหกรรม สิ่งทอในประเทศ เพื่อการดึงดูดลูกค้าต่าง ประเทศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย “Made in Italy” แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอ อิ ต าลี ก ลั บ ต้ อ งผจญกั บ ค่ า พลั ง งานที่ สู ง โดยต้องพึ่งพาการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติร้อย

“แม้ แ รงงานจาก จี น จะถู ก กว่ า ร้ อ ย ละ 60-70 แต่ผู้ ประกอบการส่ ว น ใหญ่ ไ ม่ มี น โยบาย ที่ จ ะ ย ้ า ย อ อ ก ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า น คุ ณ ภาพและงาน ฝีมือที่จะหาไม่ได้ใน แรงงานจีน” ละ 90 ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสุดในกลุ่มค่าไฟฟ้า ในยุโรปถึงร้อยละ 40 ซึ่งมากกว่าคู่แข่งขัน โดยบรรดาผู้ประกอบการในอิตาลีต่างได้เรียก ร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล รายได้ส�ำหรับภาคสินค้าแฟชั่นของ อิ ต าลี มี ก ารคาดการณ์ ว ่ า จะลดลงร้ อ ยละ

14 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

5.6 ในปี 2012 เนื่องจากความต้องการ ภายในประเทศลดลง และการส่งออกสิ่ง ทอโดยรวมลดลงร้อยละ 5 ในช่วงไตรมาส แรก ซึ่งอิตาลีสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ ผ้าขนสัตว์ (Wool) ใหญ่ที่สุดของโลก และ เป็นผู้ส่งออกผ้าลินินและผ้าไหมเป็นอันดับที่ สอง และด้วยคุณภาพฝีมือของอิตาลีที่หวัง จะดึงดูดผู้ซื้อในหมู่ผู้บริโภคแฟชั่นนอกทวีป ยุโรป โดยเฉพาะประเทศจีน รัสเซีย บราซิลและ แอฟริกาใต้ (BRIC) ที่มีการเติบโตสูงขึ้นใน หมู่ผู้นิยมสินค้าแฟชั่นซึ่งน�ำไปสู่ความต้องการ มากขึ้ น ส� ำ หรั บ งานคุ ณภาพฝี มือ ที่ ได้เปรียบ ของอิตาลี แม้จะต้องแข่งขันกับอุตสาหกรรม สิ่งทอของจีน

กรีซ (Greece)

นั บ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เ ลวร้ า ย ส�ำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่มกรีซ ที่ได้รับผลก ระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็น สาเหตุให้มีผู้ว่างงานมากกว่า 1 ล้านคน โดย ในปั จ จุ บั น กรี ซ มี ร ายรั บ จากอุ ต สาหกรรม เครื่องนุ่งห่มน้อยมาก โดยภาคการผลิต เครื่องนุ่งห่มลดลงร้อยละ 25.8 และสิ่งทอ ลดลงร้อยละ 21 ในปี 2011 การส่งออก เครื่องนุ่งห่มลดลงร้อยละ 23.6 และการส่ง ออกสิ่งทอลดลงร้อยละ 17.6 โดยกรี ซ ต้ องส่ ง ออกสิ น ค้ า สิ่ ง ทอ


ผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน เช่น บัลแกเรีย หรือโรมาเนีย สาเหตุจากการขาดสภาพคล่อง ในประเทศ ในสภาพการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เช่นนี้ ผู้จัดจ�ำหน่ายต่างประเทศต่างต้องการ ให้ช�ำระด้วยเงินสด และไม่ยอมรับการค�้ำ ประกันเครดิตและบัญชีธนาคารกรีซ

สเปน (Spain)

แม้ ว ่ า แต่ ล ะประเทศในยุ โ รป ก�ำลังประสบภาวะถดถอยทาง เศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการสิ่ง ทอของสเปนกลับมีการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดย ธุรกิจเครื่องนุ่งห่มขนาดใหญ่ ใช้กลยุทธ์รวม กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วม ต่อยอดไปยังตลาดต่างประเทศในปี 2012 คาดว่ า อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอของ สเปนสามารถส่งออกด้วยสถิติ ใหม่มากกว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบันผู้ส่ง ออกสิ่งทอในสเปนมีมากกว่า 3,000 แห่ง ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของ ตลาดสิ่งทอในประเทศ ผู้ประกอบการสิ่งทอ จ�ำนวนมากจึงมุ่งเน้นไปยังตลาดต่างประเทศ โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอของผู ้ ป ระกอบการ ในสเปน ได้ถูกน�ำเสนอและส่งเสริมอย่างมี ประสิทธิภาพให้แง่คุณภาพของการออกแบบ สเปนยังคงเป็นแกนหลักของการส่ง ออกสิ่งทอไปยังทวีปยุโรป โดยมีปริมาณการ

ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 65 ของการส่งออก สิ่งในยุโรปทั้งหมด แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการสิ่ง ทอของสเปนมุ่งเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่ รวมทั้ง โมร็อกโก เม็กซิโก ตุรกี จีนและรัสเซีย ซึ่งสเปน ส่ ง ออกไปยั ง ประเทศเหล่ า นี้ เ ป็ น อั ต ราส่ ว น ร้อยละ 16 ของการส่งออกรวม เทียบใน อดีตที่ผ่านมา 5 ปีการส่งออกไปยังประเทศ เหล่านี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 แม้ปัจจุบันสเปนก�ำลังเผชิญหน้ากับ วิกฤติภายในประเทศ ควบคู่กับการชะลอตัว ของตลาดยุโรป แต่ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ของสเปนมีแรงบันดาลใจให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ขยายตัวไปยังตลาดเกิดใหม่ ไม่เพียงในแง่ของ การขายโดยตรง ยังสะท้อนให้เห็นถึงการกระ จายตลาดและความร่วมมือจากภายนอก ผลกระทบจากปัญหาหนี้ สาธารณะของ ประเทศในกลุ่ม PIGS ต่อเศรษฐกิจไทย มี ผลกระทบผ่านภาคการเงิน (Financial Impacts) อยู่ ในวงจ�ำกัด เนื่องจากสถาบัน การเงินไทยส่วนใหญ่ไม่มี Direct Exposure กับประเทศในกลุ่ม PIGS มากนัก อีกทั้ง สถาบันการเงินไทยมีฐานะเข้มแข็ง สามารถ รองรับความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงิน ทุนที่อาจเกิดขึ้นจากประเทศในกลุ่ม PIGS ได้ นอกจากนี้ ผลกระทบผ่านภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector Impacts) อยู่ ในวงจ�ำกัด

เช่นกัน เนื่องจากมูลค่าการค้าและการลงทุน ระหว่างไทยและประเทศในกลุ่ม PIGS คิดเป็น สั ดส่ วนที่ น ้อ ยเมื่ อเที ย บกั บ มูลค่าการค้าและ การลงทุนของไทยทั้งหมด ที่มา: [1] http://uk.reuters.com/article/2012/02/08/uk-portugal-textile-idUKTRE8170YF20120208 [2] http://www.taipeitimes.com/News/biz/archiv es/2012/09/30/2003543981/1 [3] http://www.just-style.com/analysis/greek-apparel-sector-resilient-in-troubled-times_id113746. aspx [4] http://textileindustry.info/ Information/Spanish-textile-exportin-2012-is-expected-to-breakthe-reco-7869.html#.UKD0PTZYrU (20/11/2555)

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 15


ความคืบหน้าสิทธิ GSP ใหม่ ที่ สหภาพยุโรปให้ประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่ ม า: ข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก งานพณิ ช ย์ ใ นต่ า งประเทศ ณ กรุ ง บรั ส เซลล์ เรี ย บเรี ย ง: ศู น ย์ ข ้ อ มู ล สิ่ ง ทอ สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ

วันที่ 31 ต.ค. 2555 คณะกรรมาธิการ ยุโรปได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับโครงการ GSP ใหม่ (REGULATION (EU) No 978/2012) ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ (วันที่ 20 พ.ย. 2555) อย่างไรก็ตาม สิทธิ GSP ที่ประเทศต่างๆ จะได้รับในโครงการใหม่นี้ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วัน ที่ 1 ม.ค. 2557 ส�ำหรับกฎระเบียบดังกล่าว มีสาระส�ำคัญ ดังนี้ สหภาพยุโรปจะตัดสิทธิ GSP แก่ประเทศก�ำลังพัฒนาที่ธนาคารโลก

เมื่อ

16 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

ได้จัดให้อยู่ ในกลุ่ม high-income หรือ upper-middle income เป็นระยะเวลา 3 ปีล่าสุดติดต่อกัน โดยปัจจุบัน ประเทศไทยยัง คงอยู่ ในกลุ่มประเทศผู้ได้รับสิทธิเนื่องจากอยู่ ในกลุ่ม upper-middle income เพียง 2 ปีติดต่อกัน (ปี 2554-2555) แต่โดยที่ กฎระเบียบได้ก�ำหนดให้มีการทบทวนรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ในวัน ที่ 1 ม.ค. ของทุกปี ดังนั้นในกรณีที่ประเทศไทยยังคงอยู่ ในกลุ่ม upper-middle ในปี 2556 (ธนาคารโลกจะประกาศการจัดกลุ่ม ประเทศตามระดับรายได้ครั้งต่อไปในเดือน ก.ค.2556) จะมีผลให้ สหภาพฯ ตัดสิทธิประเทศไทยหลังการทบทวนในวันที่ 1 ม.ค. 2557 ทั้งนี้ จะให้ระยะเวลาปรับตัว โดยให้มีผลหลังจากวันที่ข้อตัดสินการ ตัดสิทธินั้นมีผลบังคับใช้ไปแล้ว 1 ปี

1.

ประเทศที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี จากการจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงที่ ใ ห้ สิ ท ธิ พิ เ ศษเพื่ อ การเข้าสู่ตลาด (preferential market access arrangement) ในอัตราที่เทียบ เท่าหรือมากกว่าที่ ได้รับจากโครงการ GSP จะไม่สามารถได้รับสิทธิพิเศษนั้นๆ ได้อีกจาก โครงการ GSP ทั้งนี้ จะให้ระยะเวลาปรับตัว โดยการถูกตัดสิทธิจะมี ผลหลังจากวันที่ความตกลงนั้นๆ มีผลบังคับใช้ไปแล้ว 2 ปี ส�ำหรับ ช่วงปรับตัว ประเทศนั้นๆ จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษจากโครงการ GSP

2.


ส� ำ หรั บ ประเทศที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ข่ า ยถู ก ตั ด สิ ท ธิ GSP ตามข้อ 3 ข้างต้น แต่เข้าข่ายถูกตัด สิทธิตามข้อ 2 หากประเทศนั้นได้ลงนามย่อ (initial) ความตกลง preferential market access arrangement ทวิภาคีกับ สหภาพฯ ก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2555 จะมีผล ให้ประเทศนั้นๆ ยังไม่ถูกตัดสิทธิ GSP จนกว่าจะถึงวันที่ 21 พ.ย. 2557 ส�ำหรับประเทศไทย โดยที่ยังไม่ได้ลงนามย่อความตกลงฯ ใดๆ กับสหภาพฯ ก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2555 จึงไม่เข้าข่ายได้รับระยะ เวลาปรับตัวจนถึงวันที่ 21 พ.ย. 2557 ดังกล่าวข้างต้น

3.

ในส่วนของการพิจารณาตัดสิทธิ GSP ราย กลุ่มสินค้าในลักษณะ Graduation สหภาพ ยุโรปจะตัดสิทธิ GSP รายกลุ่มสินค้าของ แต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากสถิติมูลค่าและ สัดส่วนการน�ำเข้าของสินค้าแต่ละกลุ่มมายัง สหภาพฯ เฉลี่ย 3 ปีติดต่อกัน โดยสัดส่วน มูลค่าการน�ำเข้าจะต้องไม่เกินร้อยละ 17.5 ของมูลค่าสินค้ากลุ่มนั้น จากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ทั้งหมด ยกเว้นสินค้า textiles จะ ต้องไม่เกินร้อยละ 14.5 ในเรื่องดังกล่าว ส�ำนักงานพาณิชย์ ในต่าง ประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้คาดการณ์เบื้องต้นโดยค�ำนวณสถิติ ของสินค้าไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษ โดยใช้ข้อมูลสถิติจาก Eurostat โดยคาดว่าสหภาพฯ จะตัดสิทธิประเทศไทย ส�ำหรับสินค้า Section 4a (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป) และ Section 7b (ยาง และผลิตภัณฑ์จากยาง) อย่างไรก็ตาม คณะกร รมาธิการฯ จะประกาศรายชื่อสินค้าที่จะถูกตัดสิทธิอย่างเป็นทางการ ประมาณต้นปี 2556 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557

4.

สิทธิ์ GSP ที่สหภาพยุโรป ให้ ประเทศสมาชิกอาเซียน

ไ ท ย ยั ง ค ง อ ยู ่ ใ น ก ลุ ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ผู ้ ไ ด ้ รั บ สิ ท ธิ เ นื่ อ ง จ า ก อ ยู ่ ใ น ก ลุ ่ ม upper-middle income เพียง 2 ปีติดต่อกัน (ปี 2 5 5 4 - 2 5 5 5 ) จ ะ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ ห ลั ง ก า ร ท บ ท ว น ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 กัมพูชา ได้รับสิทธิ ประโยชน์ภายใต้ Everything But Arms (EBA)

อินโดนีเซีย ได้รับสิทธิ ประโยชน์ภายใต้ GSP ลาว ได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้ EBA ฟิลิปปินส์ ได้รับสิทธิ ประโยชน์ภายใต้ GSP และสามารถขอรั บ สิ ท ธิ ประโยชน์ภายใต้ GSP+ ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตาม เงื่ อ นไขตามสนธิ สั ญ ญา ระหว่ า งประเทศเพื่ อ สิ ท ธิ มนุษยชน สิทธิแรงงาน การ ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล

สิงคโปร์ ไม่อยู่ในรายชื่อประเทศ ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์

เวียดนาม ได้รับสิทธิ ประโยชน์ภายใต้ GSP

บรูไน ถูกตัดสิทธิรายประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีรายได้ สูงอยู่ในระดับ High Income ติดต่อกันเกิน 3 ปี

สหภาพยุโรป ได้ยกเลิก มาตรการคว�่ ำ บาตรพม่ า เมื่อเดือนเมษายน 2555 และก�ำลังพิจารณาคืนสิทธิ์ GSP การพิจารณาจะอยู่ บนพื้นฐานของการประเมิน ประเด็นเรื่องการใช้แรงงาน บั ง คั บ ในพม่ า โดยองค์ ก ร แรงงานโลก (International Labor Organization : ILO)

มาเลเซีย ถูกตัดสิทธิรายประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีรายได้ สูงอยู่ในระดับ Upper Middle Income ติดต่อกันเกิน 3 ปี

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 17


Scoop

ยกระดับผักตบชวาสู่ Home textile เรี ย บเรี ย งโดย: คุ ณ กรวิ ก า กั น ทะ และที ม งานศู น ย์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ

งาน

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คหะสิ่ ง ทอจากเส้ น ใยผั ก ตบชวา ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเคหะสิ่ ง ทอและผ้ า ผืนด้วยเทคโนโลยีฟอกย้อม ตกแต่ง ส�ำเร็จ ปี 2555 จัดได้ว่าเป็นผลงาน ที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในนวั ต กรรมสิ่ ง ทอรั ก ษ์ โ ลก (INNOVATIVE ECO TEXTILES) จาก งานวิจัยและพัฒนาเส้นใยจากธรรมชาติ (Natural fibers) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเคหะสิ่ง ทอจากเส้นใยผักตบชวานี้ ได้พัฒนามา จากเส้นใยผักตบชวาของผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เคหะสิ่ ง ทอและผ้ า ผื น ด้ ว ยเทคโนโลยี ฟอกย้อมตกแต่งส�ำเร็จปี 2555 กลุ่ม

จักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุน จากส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ทางสถาบั น ฯได้ ท� ำ การวิ จั ย พั ฒ นา ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช มงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เส้นใยธรรมชาติจากวัตถุดิบใหม่ๆมาใช้ ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผักตบชวา

ผั ก ตบชวา มี ชื่ อ ทาง พฤกษศาสตร์ ว ่ า Eichlornia crassipes Solms ชื่อสามัญ ว่า Water Hyacinth อยู่ ในวงศ์ Pontederiaceae เป็นพืชน�้ำประเภท ใบเลี้ยงเดี่ยว ลอยน�้ำได้โดยไม่ต้องมีที่ ยึดเกาะ สามารถแพร่พันธุ์ ได้รวดเร็ว มาก แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจเป็นมันหนา

18 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

ก้านใบพองออกตรงช่องกลาง ภายใน มี ลั ก ษณะเป็ น รู พ รุ น ช่ ว ยพยุ ง ล� ำ ต้ น ให้ ลอยน�้ำได้ เป็นพืชน�้ำล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ ได้ทุกสภาพน�้ำ มีถิ่นก�ำเนิด ในแถบลุ่มน�้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต้ มีดอก สีม่วงอ่อน คล้ายช่อดอกกล้วยไม้ และแพร่พันธุ์ ได้ อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้าย แรงในแหล่งน�้ำทั่วไป การขยายพันธุ์ แยกต้นอ่อนที่ปลายไหลไปปลูก ด้านการ บริโภค ดอกอ่อนและก้านใบอ่อนกินเป็น ผักลวกจิ้มน�้ำพริกหรือท�ำแกงส้ม และ มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยระบายความร้ อ นใน ร่างกาย เป็นต้น ผักตบชวาจัดเป็น “เอเลี่ยน สปีชี่ส์” หรือ “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” ที่เข้ามา แพร่ระบาดรุกรานจนก่อให้เกิดความเสีย หายต่อระบบนิเวศน์ ในประเทศไทย มีการ


ผักตบชวา มีชื่อ ทางพฤกษศาสตร์ ว่า Eichlornia crassipes Solms ชื่อสามัญว่า Water Hyacinth อยู่ ในวงศ์ Pontederiaceae” แพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว จนกลาย เป็นปัญหาทางน�้ำและทวีความรุน แรงจน เป็นปัญหาระดับประเทศ ท�ำให้รัฐบาลต้อง เสียงบในการก�ำจัดผักตบชวาจ�ำนวนมาก ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ เข้ามาช่วยเหลือในการก�ำจัด เช่น น�ำไปผลิต เป็นของใช้ อาหารสัตว์ ท�ำปุ๋ย ฯลฯ เพื่อ ควบคุมจ�ำนวนประชากรของผักตบชวา กระบวนการผลิตเส้นใยผักตบชวา 1.เลือกล�ำต้นที่มีผิวไม่มีต�ำหนิ หรือบิดงอ มีขนาดความยาวประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร ตัดล�ำต้นจากปลายโคนถึงใบได้ ก้านยาวส�ำหรับการท�ำความสะอาด น�ำผัก ตบชวาผ่าซีกภายหลังล้างท�ำความสะอาด แล้วผ่ากลางต้นจากโคนไปหาปลาย

2.ท�ำให้แห้งโดยการตากแดด คอยกลับให้ ถูกแดดสม�่ำเสมอจนกว่าจะแห้งสนิท 3.น� ำ ไปตี เ กลี ย วเส้ น ด้ า ยด้ ว ยเครื่ อ งตี เกลียวต้นแบบที่เพิ่มความยาวของเส้นใย ได้ตามต้องการ แล้วเข้าสู่กระบวนการทอ เป็นผ้าผืน การเพิ่มคุณสมบัติผ้าทอผักตบชวาด้วย เทคโนโลยีการตกแต่งส�ำเร็จ ศู น ย์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอได้ ท� ำ การวิ จั ย พั ฒ นาผ้ า ทอผั ก ตบชวาให้ มี คุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี การตกแต่งส�ำเร็จ ท�ำให้ผ้ามีคุณสมบัติ สะท้ อ นน�้ ำ และต้ า นการลามไฟ เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของ ผลิตภัณฑ์ด้านเคหะสิ่งทอ

การออกแบบและตั ด เย็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้นแบบ หลั งจากที่ ไ ด้ เ พิ่ ม ฟั ง ก์ ชั่ น ลงบน ผ้าแล้ว ได้ออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ ในด้านเคหะสิ่งทอ เป็นชุดโซฟา ประกอบ ด้วย โต๊ะ โซฟา พาร์ทิชั่นฉากกั้น และโคมไฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ Tel. 02-7135492-9 ext. 408,413 Fax. 02-7135492-9 ext. 415 E-mail : sasima@thaitextile.org

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 19


Trend

Intrend

women fashion

ใน

คอลัมภ์ Intrend ฉบับนี้ ได้รวบรวมแฟชั่นสุดชิคของเมืองไทย ในปี 2012 ที่ผ่านมา บอกได้เลยว่าแรง จริงๆ และคิดว่าผู้บริโภคไทยไม่ว่าจะเพศหญิงหรือชายได้เป็นเจ้าของในบาง Item กันบ้างแล้ว และบาง คนอาจเตรียมพร้อมส�ำหรับเทรนด์แฟชั่นใหม่ ในปีนี้ แต่ที่แน่ๆ เราขอน�ำเสนอเทรนด์สี ในปี 2013 เพื่อให้ ผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นได้เตรียมสรรหาเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกันไว้ก่อน

แฟชั่น เสื้อพิมพ์ลาย สวยทุกสถานการณ์ เสื้อผ้าพิมพ์ลาย สีสันสดใส อาจดูเหมือนแมทช์ยาก แต่มันเป็นเทรนด์ที่มาแรง จนสาวๆ แฟชั่นนิสต้าเองก็อาจ อดใจไม่อยู่ ส�ำหรับใครที่ยังไม่เคยลอง อย่ามัวแต่มองจด ๆ จ้อง ๆ อยู่เฉย ๆ เชื่อเถอะว่า เสื้อผ้า แฟชั่น พิมพ์ลาย หรือ ลายพริ้นท์ ใส่แล้วจะสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะ ทั้งลายจุด ลายชน เผ่า ลายหลุยส์ ลายทาง หรือลายดอก ลายอะไรก็ไม่หวั่น เรา สามารถจับมามิกซ์แอนด์แมทช์ให้ทุกวันสวยได้สนุกด้วย ไม่ เชื่อล่ะเซ่…มาดูทางนี้ เรื่องการใช้ลายพรินท์มาแรงมาก โดยเฉพาะลาย พิมพ์ที่มีลวดลายแปลกแตกต่าง ลวดลายที่ใช้คอมพิวเตอร์ มาพัฒนาท�ำให้มีกลิ่นอายขอความเป็นอนาคตมากขึ้น รวม ถึงลายของอดีตจะถูกกลับมาตีความใหม่ มิลเลอร์อิมเมจและ การทับซับซ้อนและการใช้เลเยอร์ท�ำให้ลวดลายมีความโดด

เด่นมากขึ้น ส�ำหรับสีสันทั้ง Spring/Summer และ Autumn/ Winter เป็นสีพาสเทล เช่น สีเขียวอ่อน ชมพูอ่อน ส้มอ่อน และเหลืออ่อน เสื้อผ้ามีอารมณ์ขันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งมา จากทั่วโลก และเมืองไทยเองเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่มัน ซบเซา เสื้อผ้าทั้งหมดเห็นแล้วจะอมยิ้ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี ลายพรินท์ มีความน่ารักน่าเอ็นดูมากยิ่งขึ้น

TOPSHOP

Waterfall Back Print Tunic 20 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

ERDEM: Cecilia Blouse


เ สื้ อ ผ ้ า แ ฟ ชั่ น พิ ม พ ์ ลาย ปฏิเสธไม่ ได้แล้ว ส� ำ หรั บ เสื้ อ ผ้ า พิ ม พ์ ลายสุดเก๋ และได้มี การออกแบบเสื้ อ ผ้ า ที่ ดู ล งตั ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น เดรสสั้นหรือยาว ชุด กางเกงขาสั้นที่ดูทะมัด ทะเมง”

BELLATRIX: Embellished Collar Print Chiffon Shirt

RIVER ISLAND: Spotty Blouse JESSICA SIMPSON:Short Sleeve Floral print Highlow Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 21


dress Topshop Camo: Print Lantern Dress

Dolce & Gabbana: floral short sleeve dress 22 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น

SEA: Gym Shorts

RACHEL RACHEL ROY Floral Jacquard Mini

CLOVER CANYON Multicolor Fish Ray Skirt

RAOUL Border Stripe Silk Shorts Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 23


Intrend men fashion

เสื้อเชิ้ต ที่เพิ่มลูกเล่นบนผ้าพื้นให้ดูน่า สนใจมากขึ้น ลายสุดฮิตก็คงจะหนีไม่พ้นลาย สก๊อต ที่สามารถน�ำมาสวมใส่เป็นเสื้อตัวเดียว หรือคลุมทับด้วยเจ็กเก็ตหรือสูท ก็เพิ่มความ หล่อและเนี๊ยบได้มากขึ้น

24 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


กางเกงพับขา ขา 5 ส่วน กางเกงขา เต่อ และกางเกงขาสั้น ไม่ว่าจะกางเกงขาสั้นหรือ

ขายาวเป็นสีสันหนึ่งของแฟชั่นใหม่ของหนุ่ม ๆ ในปีนี้ กางเกงขาสั้นเลยเข่ามานิดหน่อยยังฮิตอยู่ต่อไป ส่วน ขาเดฟก็หดสั้นลง เรียกว่าแฟชั่นปีนี้ของผู้ชาย ซึ่งเหมาะ กับเสื้อหลายแบบทั้งโปโล เชิ้ต และเสื้อยืด จะเพิ่มราย ละเอียดเป็นเสื้อไหมพรมสวมทับก็ดูดี รองเท้าที่เหมาะ กับกางเกงแบบนี้ ก็คือรองเท้าแตะหนัง และรองเท้า ผ้าใบ

รองเท้าสไตล์ โลฟเฟอร์ (Loafers) เป็นทรงสวมใส่ง่าย สามารถปรับได้หลายลุคไม่ว่าจะ ทางการกึ่งแคชชวล ล�ำลอง ใส่เที่ยว หรือใส่ออกก�ำลัง กาย สวมกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดคอกลม เสื้อเชิ้ต นอก เหนือจากเรื่องรูปทรงที่เหมาะสม สีของรองเท้าก็ช่วย ส่งเสริมให้ชุดที่เลือก ดูดีสมาร์ทขึ้นได้ไม่น้อย รองเท้า สีน�้ำตาลเป็นตัวเลือกที่ง่ายแหละเหมาะสมที่สุด เพราะ สามารถใส่กับเข้ากับกางเกงได้เกือบทุกสี โดยเฉพาะ กางเกงโทนสีแทน น�้ำตาล เบจ เขียว หรือสีเอิร์ทโทน เข้ม ๆ รวมถึงรองเท้าสีขาวและสีน�้ำเงินด้วยเช่นกัน

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 25


FASHION KNOWLEDGE CREATION CENTER by Thailand Textile Institute

FKCC ศูนย�สร�างสรรค�องค�ความรู�แฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โอกาสสู�โลกแห�งสิ่งทอและแฟชั่นเต็มรูปแบบ พบกับองค�ความรู�และตัวอย�าง นวัตกรรมสิ่งทอ ผ�าผืน สีสัน วัสดุ แบบแฟชั่นใหม� ๆ ที่ทันสมัย ช�วยจุดประกาย ความคิดและแรงบันดาลใจ ให�นักออกแบบ และผู�สนใจแฟชั่น ให�เพิ่มมูลค�า การผลิต ที่ตรงกับแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของตลาด พบกับเรา FKCC พร�อมให�บริการ • ห�องรวบรวมผลิตภัณฑ�สิ่งทอ แหล�งรวมตัวอย�าง วัสดุ สิ่งทอตั้งแต�ต�นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช�น เส�นใย เส�นด�าย ผ�าทอ ผ�าถัก และวัสดุตกแต�ง จากผู�ผลิตในระดับแนวหน�า ของประเทศ • ห�องสมุดสิ่งทอและแฟชั่น แหล�งรวมองค�ความรู� หนังสือ นิตยสาร บทวิเคราะห�และข�อมูลเชิงลึก ด�านสิ่งทอและแนวโน�มแฟชั่นจากผู�กำหนดแนวโน�มแฟชั่นชั้นนำระดับโลก • ห�องแสดงนิทรรศการ พื้นที่จัดกิจกรรมกว�า 300 ตร.ม. ไว�บริการงานฝ�กอบรม การสัมมนา หรือใช�แสดงผลงานการประกวดของกลุ�มนักออกแบบไทย

สอบถามข�อมูลเพิม่ เติม :

ศูนย�สร�างสรรค�องค�ความร�ูแฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 26 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. (66) 2 713-5492-9 ต�อ 400, 700, 711, 731 แฟ�กซ� : (66) 2 712-1593 อีเมล� : fashion@thaitextile.org www.thaitextile.org/fkcc www.facebook.com/designers.thailand


Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 27


28 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


Intrend fashion color spring 2013 Emerald green by pantone

“ปี 2013 ทางบริษัท Pantone ได้ท�ำโพล ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น จากดีไซเนอร์ และกลุ่ม คนทั่วไปพบว่า สีที่จะ เป็นเทรนด์หลักประจ�ำปี 2013 คือ Emerald หรือ สีเขียวมรกต ซึ่ง สามารถน�ำมาใช้ ในหลาย กลุ ่ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น แฟชั่ น การตกแต่งภายใน และ ความงาม”

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 29


โดยธรรมชาติแล้วสีเขียวเป็น สีที่ตามนุษย์เรามองเห็นได้มากกว่าสี อื่น ๆ สีเขียวเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ ของการเจริญเติบโต การเกิดใหม่ และความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ ในบางทียังใช้สีเขียวเป็นสีสัญลักษณ์ ของการรักษาเยียวยา ความโชค ดี และการมาถึงของฤดู ใบไม้ผลิ กระตุ ้ น ให้ รู ้ สึ ก ถึ ง ความกระจ่ า ง กระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา เขียวมรกต จึงถูกน�ำมาใช้ ในคอลเลกชั่นส�ำหรับ Spring/ Summer 2013 ของหลายแบรนด์

30 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


นอกจาก ‘Emerald’ แล้ว PANTONE Color Institute ยังได้เปิดเผยอีก 9 เฉดสีที่ จะมาเป็นเทรนด์ ในวงการแฟชั่น ซึ่งทาง Leatrice Eiseman ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง executive director ได้กล่าวไว้ว่า โทนสี “Monaco Blue” นั้น จะถูกหยิบขึ้นมาใช้ ให้เห็นกันหนาตาอย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นสีที่ดูสงบแล้ว ยังชวนให้นึกถึง บรรยากาศของท้องทะเลอีกด้วย

และนอกจากนั้น ยังมีอีก 8 เฉดสีที่เหมาะกับ ฤดูร้อนแสนสดใส คือ Dusk Blue, Grayed Jade, Linen, Poppy Red, African Violet, Tender Shoots, Lemon Zest และ Nectarine

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 31


32 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 33


Activities ท�ำบุญ กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมร่วมสวัสดีปี ใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมท�ำบุญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ น�ำโดยผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารสถาบันฯ หน่วยงานในเครือข่าย รวมทั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอเข้าร่วม เมื่อวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม ๖

เปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม สถาบันฯสิ่งทอเปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม สร้างมูลค่า สนับสนุนให้เกิด ฮาลาลแฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับศูนย์ อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย และอุตสาหกรรมจังหวัด สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา เปิดตัวโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม แนะการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม หวังสร้าง งาน สร้างมูลค่าเพิ่ม เตรี ย มความพร้ อ มให้ กับบุคลากรไทยก้าวเข้า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน พร้อมเปิดรับ สมั ค รผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว ม โครงการ

THTI - สมอ. ลงนามความร่วมมือการก�ำหนดมาตรฐาน นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ และ นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือ ด้านการกำ�หนดมาตรฐาน ระหว่าง สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

34 • Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute


นักศึกษาจากฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

ผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ กล่าวต้อนรับ พร้อมน�ำคณะนักศึกษาด้านแฟชั่นจาก ประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ จากบริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศูนย์สร้างสรรค์ องค์ความรู้แฟชั่น ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และศูนย์ วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบ ประกาศนียบัตรแก่ คณะอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณภาพ มาตรฐานและการทดสอบ สำ�หรับเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Train the Trainer) เจ้าหน้าที่จาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และ นราธิวาส ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอและเครื่ อ งแต่ ง กายมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ได้เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556 ณ สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันฯ ร่วมพิธีเปิด BIFF&BIL 2013 13 มี.ค. 56 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมพิธีเปิด งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง 2556 หรือ Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2013 (BIFF&BIL 2013) พร้อมเยี่ยมชมบูธสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

Thai Textile Outlook Issue 9. by Thailand Textile Institute • 35


Thai Textile Outlook Issue 9  

Thai Textile Outook Issue 9 by THTI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you