Page 1

‫ֶׁש ֶטף‬ ‫שירים‬


‫מה קורה כשהגלות נגמרת‪ ,‬ומגיעה הגאולה?‬

‫חברי קבוצת 'שטף'‬

‫בית‬

‫מה קורה כשכיסופים מתממשים והרגליים כבר עומדות‬ ‫בשערי מושא הגעגוע? מה קורה כאשר קו האופק הופך‬ ‫לקו הזינוק?‬ ‫אנחנו דור שלא מכיר גלות‪ .‬דור שנולד בירושלים‬ ‫משוחררת‪ ,‬שלא צריך לחלום על הר הבית‪ ,‬כי יש אליו‬ ‫גישה‪ .‬אולם דווקא משום כך הר הבית הפך ממקום פיזי על‬ ‫הקרקע לנקודת ציון פנימית‪ ,‬ליבית‪ .‬עכשיו הגעגוע הוא‬ ‫במרחב הרצון‪.‬‬ ‫לאן מתפללים כשירושלים היא מרחב המחיה היומיומי‪,‬‬ ‫השגרתי? לא "לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב"‪ ,‬אלא‪ :‬אני‬ ‫חי במרכז העיר ויש כל כך הרבה תכניות תרבות שאני לא‬ ‫יודע מה לבחור‪.‬‬ ‫מה קורה כשמשאלה גבוהה מאוד‪ ,‬קיומית כמעט‪,‬‬ ‫מתממשת? מה מחליף את הכוסף הבלתי מושג שהיה מנוע‬ ‫לחיים?‬ ‫עקרות שנפקדת‪ .‬רווקות שנגמרת‪ .‬ריבונות שמתממשת‪.‬‬ ‫היכן מתקיים כעת מרחב הגעגוע ומה מחזיקים מול העיניים‬ ‫כמטרה נשאפת?‬ ‫על ירושלים שבלב‪ ,‬מרחב הגעגוע הנפשי‪ ,‬ציון שהופכת‬ ‫לנקודה פנימית‪ ,‬כוספת‪ ,‬פועמת כדופק אישי‪ ,‬אנחנו‬ ‫מבקשים לדבר‪.‬‬


‫ףלא‬


‫עמיחי חסון ‪ /‬מדברים עם הבית‬

‫בית‬

‫ּכֻּלָם מְדַ ּבְִרים עִם ַהּבַי ִת ִמּבֵין ַהחֲדָ ִרים‬ ‫וְאִיׁש אֵינֹו ַמזְּכ ִיר הֵיכ ָן ֲאנַחְנּו‬ ‫ּולְאָן ֲאנַחְנּו הֹולְכ ִים‬ ‫ּובֵין ַהּפֶה לָאֹז ֶן נִשְׁאָל ַרק מָה ׁשֶּׁשָגּור‬ ‫לִפְנ ֵי ַהּׁשַּבָתֹות ֵאצֶל ַה ִּמסְּדְ רֹונֹות‬ ‫מִי ָאכ ַל ֵאצֶל מִי וְאֵיְך ָהי ָה‬ ‫ּבַּי ָם וְאֵיְך ַא ְּת מְַרּג ִיׁשָה יָפָה ׁשֶּלִי אֵיְך‬ ‫ּבְתֹם ַהּׂשִיחֹות ּבְדִ ְממַת ִהׁשְ ַּתּתְקּות‬ ‫ז ְִרמֵי ַה ִּמ ְקלָחֹות ֲאנַחְנּו מֹוְרחִים אֶת‬ ‫ַהּג ְִריז עַל ַה ֵּמצַח ּכ ְ ֶא ְמצָעֹו ׁשֶל לּו ַח ַמּטָָרה‬ ‫ו ַה ַּמּג ָבֹות נִז ְָרקֹות אֶל מִּטֹות ַהּבְַרז ֶל‬ ‫ַהּכְבֵדֹות ִמּבְלִי לְ ִה ְתיַּבֵׁש‬ ‫ּבַּׁשֶמֶׁש ׁשֶּתָׁשּוב ָמחָר‪.‬‬


‫ניסיון במוטוריקה עדינה‬

‫למיג‬

‫ַהּנֶׁשֶק ָּתמִיד צָמּודְ לַּגּוף‬ ‫ִמ ְתּפַּתֵל ּבָאֹוטֹוּבּוס ֹלא נֹוגֵעַ ּבְ ַאפְ ֶאחָד‬ ‫ּבֵין הַּמֹוׁשָבִים ְמפַּלֵס ּדֶ ֶרְך לְמָקֹום מְֻרּפָד‬ ‫לְכַּתֵת חְַרבֹותַי לְ ִאּתִים ֲחנ ִיתֹותַי לְ ַהצְלֵב ֹראׁשִי לְׁשִּפּו ַע‬ ‫לִמְֹר ַח לֶ ְחי ִי עַל ז ְכּוכ ִית ּכ ְפּולָה‬ ‫ְמ ֻמּגֶנ ֶת‪ְ ,‬מלֻכְלֶכ ֶת מְאֹוד‪,‬‬ ‫ַמכְּבִידָ ה לְִראֹות סִי ָמנ ֵי ּג ְ ֻאּלָה‪.‬‬


‫הקברנים‬ ‫ּדָ לִינּו אֶת ַהחֹׁשְֶך עַד ּתֹם (פאול צלאן)‬

‫ּפִג ְֵרי הַּכֹוכָבִים הֹופְכ ִים ֵחלֶב ָסמִיְך ּבַּׁשְכּונֹות ׁשֶ ַאחַר ּכְ ָתלֵינּו‬ ‫ֲאנַחְנּו ִמתְּבֹונְנ ִים ּבָהֶם ִמ ְתּכַּלִים ּבְכ ָל ִּתׁשְעָה י ְֵרחִים‬ ‫נִבְָראִים ֵמחָדָ ׁש ּבְכ ַּדֵ י ֵחמָר ּג ְדֹולִים‬ ‫חֹו ְסמִים אֶת הְָרחֹובֹות לְי ַד ּבֵיתֵנּו‪.‬‬

‫ֲאנַחְנּו נֹותִָרים מִחּוץ לַחֹומֹות חֲׂשּופִים‬ ‫לָרּוחֹות‪ ,‬לַּבִּז ָה‪ ,‬חֲׂשּופִים לְכ ָל צֹועָנ ִי‬ ‫ַה ִּמ ְתּפַּנ ֶה לִצְָרכ ָיו ּבְ ַחצְרֹותֵינּו‬ ‫אִיׁש אֵינֹו עֹומֵד עַל ַה ִּמׁשְמָר‪,‬‬ ‫ּובְׁשּובֵנּו ִמּבָּתֵי ַה ְּמלָאכ ָה לִבְצֹעַ‬ ‫אֶת ַהּלֶחֶם‪ ,‬לִׁשְּתֹות אֶת ֶה ָחלָב‪,‬‬ ‫לִבְזֹק ֶמלַח עַל ׁשֻלְחַן ַהּׁשַעַם‪,‬‬ ‫הַּכֹוכָבִים ְמ ַאּבְדִ ים עַצְמָם לָדַ עַת‬ ‫ּובְׂשָָרם ֶהעָי ֵף נ ֶ ְחמָץ לְ ָחלָב‬ ‫רֹו ֵת ַח עַל ַחּי ֵינּו‪.‬‬ ‫אֶת ֵמתֵינּו נ ִ ְקּבֹר ַּתחַת ִרצְפֹות‬ ‫ַהּבָּתִים ּבָ ֲאפֵלָה‪.‬‬

‫דלת‬

‫ּכ ָל ּבֹקֶר ֲאנַחְנּו הֹופְכ ִים אֶת ׁשֻלְחֲנֹות ַה ַחלְפָנ ִים‪.‬‬ ‫ּתֹופְִרים וִילֹונֹות ִמּׂשִמְלֹות ַה ֲח ֻתּנ ָה ׁשֶל עֶֶרב ֶאתְמֹול‪.‬‬ ‫ּגֹונְז ִים קֵיצִים ּבְבֹורֹות ָהאֲדָ מָה‪.‬‬ ‫ּכ ָל ּבֹקֶר ֲאנַחְנּו ַמ ְמּתִינ ִים לַחֹׁשְֶך‪.‬‬


‫צופיה הרבנד‬ ‫‪‬‬

‫אה‬

‫ׁשָלֹום‪ּ .‬כ ָאן ֲאג ֻּדַ ת ָה ֲאנָׁשִים‬ ‫ׁשֶֹּלא מֹוצְאִים מָנֹוחַ‪ׁ .‬שֶּנַפְׁשָם ּכ ְמֹו ּפְִרי‬ ‫ָה ֲאבַּטִיחַ‪ֲ :‬חלָקָה ִמּבַחּוץ וַאֲדֻ ּמָה‬ ‫ִמּבִפְנ ִים‪ׁ .‬שֶֹּלא מֹוצְאִים ׁשּום נ ִחּומִים‪,‬‬ ‫ֹלא ּבַ ַחּג ִים‪ֹ ,‬לא ּבַ ַּמלְּבּוׁשִים הַּזֹוהֲִרים‪.‬‬ ‫לִתְרּומֹות‪ ,‬נִּתָן לִׁשְֹל ַח‬ ‫לְִרחֹוב ַהּיָמִים ָה ֲאפִֹרים‬ ‫ֲחצִי ּתַּפּוחַ‪.‬‬


‫‪‬‬

‫אֱֹלהִים עֹומֵד ּבְג ַּבֹו ֵאלַי ּו ַמׁשְלִיְך עָלַי ֲחלִיפֹות יְׁשָנֹות‬ ‫ּבְג ָדִ ים ׁשֶהּוא ּכְבָר ֹלא צִָריְך נֶעֱָרמִים עַל עֵינ ַי‪.‬‬ ‫ִמּכ ָאן ּכְבָר ֹלא אְֶראֶה אֶת ּפְנ ֵי הַָרקְדָ נ ִית הַּבֹו ַקעַת ִמּמֶּנּו‪,‬‬ ‫ּבִתְנּופָה אַּדִ יָרה‪ְ ,‬מׁשֻחְֶרֶרת ִמ ַּמ ֲאמַץ ַהּבְג ָדִ ים‪,‬‬ ‫קֹוֵראת לְעַצְמָּה ׁשְכ ִינ ָה ‪ -‬וְנָעָה‪.‬‬

‫ֲאנ ִי קַּדָ ה אֶת קִּדַ ת הָעֹולָם‬ ‫וְ ַאּפִי נֹוגֵעַ ּבִ ְקצֵה הַּדֶ ׁשֶא‬ ‫ַחּי ִים ִמתְעֹוְרִרים‪:‬‬ ‫יְלָדַ י‪ ,‬הְַרמֹונְי ַת אֵׁש‬ ‫אִיׁשִי ַה ִּמ ְתלַחֵׁש‬ ‫זִמְזּום חֲָרקִים ּבִ ְמחִּלֹות ָהעֹמֶק‬ ‫לַבַּת הָעֹולָם ּבְלִּבִי‪.‬‬

‫וו‬

‫‪‬‬


‫אלנתן מיה ‪ /‬בבוקר הסתווי ביותר‬

‫ןיז‬

‫‪.1‬‬

‫ָהיְתָה ּבָנּו צִּפִּי ָה מְדּודָ ה לְגֶׁשֶם‪,‬‬ ‫ׁשָעָה אֲֻרּכ ָה ׁשָכַבְנּו ׁשְתּוקִים‬ ‫עַד ׁשֶּבֹקֶר צָרּוב הִֵרים עָלֵינּו סֹוָרג ָיו‬ ‫ּבְפִּנ ַת ַהחֶדֶ ר ִה ְתּגַּלְמּו ּבְג ָדִ ים ּבְֵרי ַח ּגּופֵנּו וַ ֲאחִֵרים‬ ‫ׁשֶהּוְרדּו ֵמ ֶחבֶל ַה ְּתלִּי ָה ֻהּנ ְחּו ּבָעֲֵרמָה ּכְ ֵמתִים‪,‬‬ ‫עַל ַהּׁשִּדָ ה ֵספֶר הָפּוְך ּכ ְמֹו קְָרּבָן ׁשֶּנ ִ ְקלַע לַּז ִיָרה‬ ‫ּפְעּור ּפֶה ּבְעַּמּודָ יו הִָראׁשֹונ ִים‪.‬‬ ‫ֲאוִיר נ ְטּול צִּפִּיֹות קִּדֵ ם אֶת ּפָנ ֵינּו ּבַּמְִרּפֶסֶת‪,‬‬ ‫ָרצִיתִי לְ ַאחֵל לָנּו ּגֶׁשֶם‬ ‫ֲאבָל ָאמְַר ְּת ׁשֶּכְבָר קַר ַמ ְסּפִיק‬ ‫וְנ ִדְ ַחפְ ְּת לְתֹוְך סִָריג ּפַּסִים ּכָחֹל ׁשֶ ִהבְלִיט אֶת קִּמּוֵרי ּגּופְֵך‬ ‫(ּפַעַם ָהי ִית ְמבַ ֶּקׁשֶת ׁשֶ ֲא ַחּבֵק אֹותְָך)‪,‬‬ ‫ּכִתְׁשּובָה לַּׁשְ ֵאלָה ָמתַי ּכְבָר נִצְעַד ּבַּגֶׁשֶם‬ ‫ט ְּת ֵמחָדָ ׁש ּבָעֲנָנ ִים וְהִדְ ּגַׁשְ ְּת‬ ‫ִהּבַ ְ‬ ‫ׁשֶּכְכ ָל ַהּנ ְִראֶה ַהחֶֹרף י ִ ְתעַּכ ֵב ַהּׁשָנ ָה עֹוד‬ ‫יֹותֵר ֵמהָָרג ִיל‪.‬‬


‫‪.2‬‬

‫ּבַּבֹקֶר ַה ְּס ָתוִי ּבְיֹותֵר נ ְַרּתִי ַח אֶת ַה ַּמי ִם ֵמחָדָ ׁש‬ ‫לִימֹונ ִית וְזּוטָה לְבָנ ָה יִצְּבְעּו אֶת ַה ַּמי ִם י ָֹרק‬ ‫ַא ְּת ִּתתְַר ֲחקִי אֶל ַה ְּספִָרים וַ ֲאנ ִי ֶאּזָכ ֵר‬ ‫אֵיְך ּפַעַם ָרצִינּו לְ ַמּמֵׁש אֶת ַהּבֹקֶר‬ ‫לִפְנ ֵי ׁשֶהָאֹור י ִ ְמצָא אֶת הַּדֶ ֶרְך לְעֵינ ֵינּו‬ ‫וְ ַהּׁשֵנ ָה ִּת ְמׁשְֹך אֹותָנּו ֲחז ָָרה‬ ‫לְעֹמֶק ַהּלַיְלָה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫חית‬

‫ּכְׁשֶ ִּת ְסּג ְִרי אֶת הַּדֶ לֶת ֶא ְחזֹר אֶל ַהּזְמַן‬ ‫ׁשֶ ֲאנ ִי ַמּכ ִיר הֵיטֵב ׁשָנ ִים‪,‬‬ ‫ֶא ְת ַחּכ ְֵך ּבְפַחַד ז ְרֹועְֵך ַה ִּמ ְתנ ַדְ נ ֶדֶ ת לְצִּדִ י ּבַּׂשְדֵ ָרה‪.‬‬ ‫ּכְבָר ׁשֶבַע ׁשָנ ִים ַהּזְמַן נֹופֵל ִמּזִכ ְרֹונ ִי‬ ‫וְנֶעֱָרם ּכ ְמֹו ָאבָק‪,‬‬ ‫הַּדְ ָרכ ִים ׁשֶאֵינֶּנ ִי יֹודֵ עַ עֲדַ י ִן ַמ ְסּפִיק‬ ‫עֹולֹות ּבַ ַּמ ְחׁשָבָה ִמּבַעַד לַּבְג ָדִ ים‬ ‫יֹוְרדֹות ּבֵין ַרגְלַי ְִך‬ ‫אֶל ִקפְלֵי ִמפְָרׂשְֵך וְׁשִּפּולֵי ׁשָדַ י ְִך‬ ‫עַד ׁשֶּטִּפֹותַי ַה ְּסמִיכֹות‬ ‫ְמז ִינֹות ֵמחָדָ ׁש אֶת ַהּסְדִ ינ ִים‬ ‫ּו ִמ ְתקַּׁשֹות‪.‬‬


‫נפרדּות‬ ‫‪.1‬‬

‫תיט‬

‫ּכְׁשֶאֹותִּיֹות נֹוׁשְרֹות ִמּפִיְך ּכ ְמֹו ּפֵרּוִרים ׁשֶ ֻהפְְרדּו ּבְג ַּסּות מִן‬ ‫ט ְמצְמֹות לֶָרוַח ׁשֶּבֵין ָהעֵינַי ִם‪ׁ ,‬שְאִֵרּיֹות אֹכֶל‬ ‫ַהּלֶחֶם ּפָנַי ְִך ִמצְ ַ‬ ‫מֹוצְאֹות מָקֹום ְמׁשֻּתָף ּכְׁשֶ ַהּכֵלִים ֻמּנָחִים לִׁשְטִיפָה ּבַּכִּיֹור וְעַל‬ ‫ַה ַּמּפָה ַהּלְבָנ ָה נִׁשְאִָרים ַרק ֶמלַח ּוׁשְתִיקָה ׁשֶּנ ִדְ ּבָקִים הֵיטֵב‬ ‫לָ ֶאצְּבָעֹות וְלַּפֶה‪ּ ,‬כְאִּלּו ׂשְפָ ַתי ִם צְִריכֹות ּתֵרּוץ לְ ִה ְתּכַּוֵץ עַכְׁשָו‬ ‫ּכְׁשֶהָָרצֹון ַמ ְתחִיל לְ ִה ְתיָאֵׁש ּו ַמ ְתחִילָה לְ ִה ְתּבַהֵר ַהּי ְדִ יעָה‬ ‫ׁשֶֹּלא ַהּכֹל חֹוז ֵר וְ ַה ַּמּפָה אֹו ֶחז ֶת ּבַאֲדִ יקּות ּבְמָה ׁשֶּנֹותָר ֲאפִּלּו‬ ‫ּכְׁשֶ ְּמנַעֲִרים הֵיטֵב‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫ּכְׁשֶ ַא ְּת הֹולֶכ ֶת ָהעֵצִים נִצְּבָעִים צָהֹב עֶצֶם ַאחַת ּבַּגּוף ּבֹועֶֶרת‬ ‫ּכ ְמֹו ְסנ ֶה ׁשֶּנ ֶ ֱאכ ַל‪ֲ .‬אנ ִי נֹועֵל ֵמחָדָ ׁש אֶת נַעֲלַי‪.‬‬


‫תנים‬ ‫‪.1‬‬

‫ּבְכ ָל עֶֶרב חֹׁשְֶך ּפֹוֵרעַ אֶת ׂשַעֲרֹות ַהּלַיְלָה ּבֶהִָרים‬ ‫יֹוֵרד אֶל הַּנֹוף ַה ְּמחָֹרץ ּו ִמצְטֵָרף אֶל ַהּתֹהּו‬ ‫ַהּי ְקּום נִבְקָע‬ ‫ּבִילָלָה ֲאפָֹרה וְנֹו ֶקבֶת‪.‬‬ ‫ּבֵין צְְרחָה לִצְָרחָה ַהּׁשֶקֶט ְמ ַחלְחֵל ּבְתֹוכֵנּו ּכְמֹו עָׁשָן‪.‬‬ ‫ּג ַם אִם נ ֶ ֱאסֹף אֶת ּכ ָל הַּדְ ָממָה ׁשֶּנְבַּקֵׁש‬ ‫ֹלא נ ְַרּדִ ים אֶת ַהּבְדִ ידּות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫אִיׁש אֵינֹו ּבֹוכ ֶה‬ ‫עַל ּגּופַת ַּתּנ ִים ְמבֻּתֶֶרת‬ ‫ּבִ ְקצֵה ַא ְספַלְט‪.‬‬

‫יוד‬

‫ּגּופֵנּו ּכ ָתּוׁש‬ ‫ּבְׁשּולֵי ַהּכְבִיׁשִים אֵיבֵָרנּו ְמכֻּוָצִים ֵמחֹם ַהּׁשֶמֶׁש‪,‬‬ ‫אֲֻרּבֹות עֵינ ֵינּו ְמעֻּׁשָנֹות צְרּובֹות ִמּזִכְרֹון ַהּפָנָסִים‪,‬‬ ‫ּדָ מֵנּו קָרּוׁש וְגֹוהֵר עַל לּו ַח ַמ ֶּתכ ֶת יָׁשָן‬ ‫ּטלְטֵל ּבְרּו ַח ַהּׁשָָרב‪.‬‬ ‫ִמ ַ‬ ‫הַּגּוף ֵמנ ִי ַח ֲחלָקָיו ּבִמְקֹומֹות ּבִלְּתִי צְפּוי ִים‬ ‫כְּאִיּלּו ּבְ ִמקְֶרה‬


‫יסכה כנרת בדיחי ‪ /‬עגונה‬ ‫א‪.‬‬

‫ַמעֲׂשֶה ּבְאָדָ ם ׁשֶאֵֵרׂש ִאּׁשָה‬ ‫וְֹלא ׁשִּלְחָּה ֵמעָלָיו וְֹלא לְ ָקחָּה‪.‬‬ ‫וְ ָהיְתָה נַפְׁשָּה קְׁשּוָרה ּבְנַפְׁשֹו‬ ‫וְ ָהיְתָה ְמנ ַ ֶהמֶת‪ּ" :‬בֹואָה‪ּ ,‬ג ְָרׁשֵנ ִי"‬

‫ףלא דוי‬

‫וְ ָהיְתָה נִׁשְ ָמתָּה ּפֹוַרחַת ּבְׁשָ ַמי ִם ּג ְבֹוהִים‬ ‫וְנ ֶ ְחּבֶטֶת ּבַּקְַרקַע‪ֹ :‬לא ּבָא‪.‬‬ ‫וְ ָהיְתָה ְמלַ ֶחכ ֶת ׁשּולֵי ּגְלִימָתֹו‬ ‫עֹותֶֶרת‪ּ ,‬בְ ֵאלֶם‪ּ" :‬ג ְָרׁשֵנ ִי‪,‬‬ ‫ּבֹואָה ‪" - -‬‬ ‫וְ ָהי ָה ַמׁשְּפִיל ַמּבָטֹו‪ֹ" :‬לא‬ ‫ּכ ְדַ אי לְָך"‬ ‫וְ ָהיְתָה נֶעְּגֶנ ֶת יָמִים אֲֻרּכ ִים‬ ‫ִמּכֹ ַח אֹותָּה ַה ְמ ָּתנ ָה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬

‫אִיׁש ָהי ָה ּבִירּוׁשָלַי ִם וְ ִאּׁשָה ַאחַת ָהיְתָה לֹו עִּמֹו‪.‬‬ ‫וַּיִּסַע ָהאִיׁש אֶל אֶֶרץ נֵכ ָר וַּיַעֲׂשֶה ּבָּה ַחי ִל ַרב‬ ‫וַּיִּקַח ִאּׁשָה ַאחֶֶרת עַל ּפָנ ֶי ָה‬ ‫וְֹלא ׁשָמַר לִּבֹו לְהֹודִ יעָּה ּדָ בָר‪.‬‬


‫לְיָמִים ּכְׁשֶּׁשָב אֶל ָהעִיר ָהי ָה ַמׁשְּג ִי ַח‬ ‫ּבְָרצָפֹות ּובַּכ ְ ָתלִים נֶהֱדָ פִים ַּתחַת ַרגְלָיו‬ ‫ּובְדּוכְנ ֵי הַּׁשּוק הַּכֹולְאִים ֶחמְּדָ תָם‬ ‫נִׁשְ ָמטִים ִמ ַּמּבָטֹו‪.‬‬ ‫וְ ָהי ָה עֹומֵד ּבְִרחֹובָּה ׁשֶל עִיר וְ ָת ֵמ ַּה‬ ‫ְמיַּגֵעַ מֹוחֹו וְלִּבֹו‬ ‫עַד עָלָה ּבְ ָאזְנ ָיו ַהּׁשֶקֶט‪" :‬סֹעֲָרה‪ ,‬סֹעֲָרה‬ ‫ֹלא נ ֻ ָחמָה ‪" - -‬‬ ‫וַּיִּפֹל עַל ּפָנ ָיו‪ ,‬וַּי ִיָרא‪.‬‬

‫עֲגּונ ָה ַאחַת ָהיְתָה ּבִירּוׁשָלַי ִם‬ ‫לִּבָּה ְמכ ִּתֹות ַא ֲהבָה ֲאיֻּמָה‬ ‫וְז ִיו ּפָנ ֶי ָה ֵמאִיר‪.‬‬ ‫וְהָיּו ַהּבְִרּיֹות ַמׁשְּג ִיחִים ּבְז ִיוָּה‬ ‫ּו ַמ ְחז ִיִרים ּפְנ ֵיהֶם ּכְנֶג ֶד הָאֹור‬ ‫וְֹלא הָיּו ַמׁשְּג ִיחִים ּבִבְאֵר הָאֹוצָר ַהּׁשְבּוָרה‬ ‫ׁשֶּז ְ ָהבָּה ַהּׁשָפּוְך ּבֹועֵר אֹור יְקָרֹות‪.‬‬

‫יוד בית‬

‫ג‪.‬‬


‫שלמה [מתוך מחזור]‬

‫למיג דוי‬

‫ֶאלֶף הָיּו‪ֲ ,‬אנ ִי‬ ‫ֹלא ָמצָאתִי‪.‬‬ ‫מַה ּלִי ָאלִין וְ ָאלִין?‬ ‫אֶל ַהּנַעַר ַהּז ֶה ִה ְתּפַּלַלְּתִי‪.‬‬ ‫ָה ֶאלֶף לְָך‪ֲ .‬אבָל ּכ ְַרמִי‪,‬‬ ‫ֲאבָל ׁשֶּלִי‪,‬‬ ‫ׁשּועָלִים ׁשּועָלִים‬ ‫ַמבְהִילִים‪:‬‬ ‫ֲאנ ִי נ ְבּואַת אּוִרּי ָה‬


‫מרב מדינה‬

‫‪‬‬ ‫"כְּשֶׁיְּעָרֹות עֹולִים ּבָאֵש ֹלא עֵת חֲמֹול עַל ׁשֹוׁשָנ ִים"‬ ‫(יוליוש סלובצקי‪)1‬‬

‫ֲאבָל יּולְיּוׁש‪ֲ ,‬אנ ִי רֹואָה אֵיך עֵץ הַּתּות שֶּׁלָנּו‪,‬‬ ‫ַהּזִכ ְִרי‪ ,‬ז ֶה שֶֹּׁלא ְמלַכְלְֵך אֶת ַהּשְׁבִילִים‪,‬‬ ‫הֹולְֵך‬ ‫טּמֵק‪.‬‬ ‫ּו ִמצְ ַ‬

‫טחְתָּ שֶּׁתָבֹוא בַּּזְמַן‪.‬‬ ‫יּולְיּוׁש‪ִ ,‬הבְ ַ‬ ‫י ָדַ י ְמלֵאֹות‪ָ ,‬חז ִי ּג ָדּוׁש‪.‬‬ ‫ַה ֻּתּכ ִי שֶׁל הַּשָׁכ ֵן צֹווֵחַ‪,‬‬ ‫‪ 1‬משורר ומחזאי פולני‪ .‬תחילת המאה ה‪.19-‬‬

‫יוד דלת‬

‫ַרעַׁש ּבְקִיעָה‪.‬‬ ‫סְדָ קִים זֹו ֲחלִים עַל קִירֹות ַהחֶדֶ ר‪,‬‬ ‫ַהּטִי ַח ַהּצָהֹב ִמתְּפֹוֵרר‪.‬‬ ‫ֶאפְשָׁר לְהְַרּג ִיׁש אֶת הָרּוחַ‪.‬‬ ‫ַמי ִם זֹולְג ִים ֵמהַגַּג‪,‬‬ ‫ְספִָרים ּכְבֵדִ ים רֹועֲדִ ים‬ ‫וְנֹופְלִים‪ּ .‬פַעַם שָׁ ַמעְתִּי אֶת ַאּבָא ְמ ַקּלֵל‪.‬‬ ‫ֲאנ ִי ׁשֹולַחַת י ָד‬ ‫ֲאבָל י ָדַ י ְמלֵאֹות‪.‬‬


‫ַרץ עַל הִָרצְּפָה הָרֹועֶדֶ ת‪,‬‬ ‫ֹלא יֹודֵ עַ אֵיְך לְחַּשֵׁב אֶת ַהּקֵץ‪.‬‬ ‫ּפִ ְתאֹם נִזְּכ ַר שֶׁהּוא עֹוף‪.‬‬ ‫לְמַטָּה‪ּ ,‬בְג ַן סָאקֵר‪,‬‬ ‫ֲאנ ָשִׁים ַמ ֲאכ ִילִים חֲתּולִים ּבִבְ ָהלָה‬ ‫ֲאבָל אֵין ּדָ בָר שֶּׁנִכְנ ַס ּבִי‪.‬‬ ‫אֵין ּדָ בָר שֶּׁצֹועֵק‪.‬‬

‫וו תיט‬

‫יּולְיּוׁש‪ ,‬‬ ‫עֵץ הַּתּות שֶׁלָּנּו‪.‬‬


‫בגוף ראשון‬

‫טית זין‬

‫ֲאנַחְנּו ְמפַחֲדִ ים לְ ַהּבִיט ּבְעֵינ ֵי ָה ֲאנָׁשִים‬ ‫הֹולְכ ִים יָׁשָר ּו ִמ ְת ַחּכְכ ִים ַרק ּבִקְצֹות ַהּכְ ֵתפַי ִם‪.‬‬ ‫לָמַדְ ּתִי מֵהֹופְמַן לְ ִהׁשְ ַּתּמֵׁש ּבְלָׁשֹון " ֲאנַחְנּו"‬ ‫לְהֹודֹות ּבַּמְבּוכ ָה שֶּׁבַּגּוף ַהּפְָרטִי‪.‬‬ ‫ֲאבָל הּוא ַמעֲלֶה ּבָאֵׁש ׂשְמָלֹות צְהֻּבֹות ּבְִרחֹובֹות ּתֵל‪ָ -‬אבִיב‬ ‫וַ ֲאנ ִי ַמפְִריחָה צִּפֹוִרים ּבְהֵָרי י ְרּוׁשָלַי ִם‪.‬‬ ‫( ָחׁשַבְּתִי ּפַעַם שֶׁלִּכְּתֹב ׁשִיָרה ּפֵרּוׁשֹו‬ ‫לְ ַחּפֵׂש ּדִ ּמּוי לַ ְּמצִיאּות‪.‬‬ ‫הַּיֹום ֲאנ ִי חֹושֶבֶת‪,‬‬ ‫לְ ַחּפֵש ְמצִיאּות)‬ ‫לְמָשָׁל צִּפֹוִרים ז ֶה ּתְׁשּוקָה‪.‬‬ ‫לְמָשָׁל י ְרּוׁשָלַי ִם ‪-‬‬ ‫מָקֹום‪ .‬‬ ‫ַהּקְַרקַע ּבְיָמִים אֵלֶּה‬ ‫נֹו ֶסקֶת‬ ‫ֲאנ ִי לֹו ֶחצֶת עָלֶי ָה ּבַעֲדִ ינּות‪.‬‬ ‫אֵין צֶֹרְך לְ ַמהֵר‪.‬‬


‫[מחזור]‬ ‫‪.1‬‬

‫ֲאנ ִי ָרצָה‪ּ ,‬דֹופֶקֶת ּבַשְּׁעִָרים‪.‬‬ ‫סִי ָמנ ֵי חִּכּוְך ּבְפְִרקֵי ָה ֶאצְּבָעֹות‬ ‫עַל הַּדֶ לֶת ַהּצְ ֻהּבָה ִרסְּסּו "ּפָתּוחַ"‬ ‫ּבְאֹותִּיֹות עֲנ ָק‪.‬‬ ‫ֲאנ ִי ּדֹופֶקֶת‬ ‫ֹלא ּפֹו ְתחִים‪.‬‬

‫ןיז דוי‬

‫‪.2‬‬

‫ֲחבִיֹות הַזֶּפֶת ְמסֻּדָ רֹות יָפֶה יָפֶה בְּ ִּמסְדְּ רֹונֹות תֵּל ָאבִיב‪.‬‬ ‫הַּשָׁחֹר‬ ‫זֹולֵג לִי‬ ‫ּבַּג ָרֹון‪.‬‬ ‫ֹלא יֹודַ עַת לָּמָה ֲאנ ִי ּבֹוכ ָה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫ֲאנ ִי עָפָה‬ ‫טּנ ִים‪.‬‬ ‫וְ ַאּתֶם ּכ ָ ֵאּלֶה ְק ַ‬ ‫לִפְעָמִים ַאּתֶם עָפִים‬ ‫וַ ֲאנ ִי נְקֻּדָ ה נֶעֱלֶמֶת‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ּבָאתִי ֲאלֵיכ ֶם ּבְי ָדַ י ִם ּפְׁשּוטֹות‬


‫שֶׁ ִּתבְעֲטּו ּבָָרדּום‪.‬‬ ‫שֶׁ ָּתעִירּו ּותְעֹוְררּו‬ ‫ֲאבָל ַאּתֶם ּכ ִבִּיתֶם אֶת הָאֹור‬ ‫(בְּנ ִימּוס‪ּ ,‬כ ַּמּובָן)‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ֵרי ַח ֻמּכ ָר זֹולֵג אֶל ּתֹוך ַהחֶדֶ ר‪ַ .‬הּזִּכ ָרֹון ַמּמָׁש עַל ַהּסַף‪.‬‬ ‫ָחמַק ִמ ֶּמּנ ִי‪.‬‬

‫ֲאנ ִי מְדַ ּבֶֶרת עַל ּדִ ּיּוק וְ ַאּתֶם חֹו ְתכ ִים ּבִי ְרצּועֹות ְרחָבֹות‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫ּפַעַם י ְרּוחַם ָאמַר לִי ׁשֶּלְעֵץ חָרּוב י ֵׁש ֵרי ַח ז ֶַרע ׁשֶל ּגֶבֶר‪.‬‬ ‫ּבָהִיתִי ּבַחֲרּוב שָׁעֹות‪.‬‬ ‫ַאחַר ּכ ְָך ָהי ִיתִי ּכ ָל ּכ ְָך ְרעֵבָה‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫ַמעֲשִֹים אֲסּוִרים ָראּוי לָהֶם שֶּׁיֵעָשֹּו ּבַ ֲחלָלִים ְר ָחבִים‬ ‫שְׁטּופֵי אֹור‪.‬‬

‫יוד חית‬

‫וָנ ִיל?‬ ‫צִּפֶֹרן?‬


‫‪.8‬‬

‫אֱֹלהִים שֶׁלִּי ְמ ֻמסְגָּר עַכ ְשָׁיו ּבְ ִמ ְסג ֶֶרת עֵץ ּבְצֶבַע יַי ִן‪ ,‬עָמֹוק‪.‬‬ ‫ּכ ְשֶׁ ִּמ ְס ַתּכְלִים עָלֶי ָה ‪ -‬רֹוצִים לִשְקֹעַ‬ ‫ּכ ְשֶׁעֹוצְמִים עֵינַי ִם ‪ -‬רֹוצִים לָעּוף‪.‬‬ ‫‪.9‬‬

‫י ֵׁש יְקִיצָה‪.‬‬ ‫קֹוְראִים לָּה‪ּ :‬תַּפּו ַח ָרקּוב‪.‬‬ ‫קֹוְראִים לָּה‪ :‬שְֹפָ ַתי ִם נ ְׁשּוכֹות עַד זֹוב דַּ ם‪.‬‬

‫תיט דוי‬

‫‪.10‬‬

‫שְׁנ ֵי גַּבִים מְֻרּבָעִים עֹוזְבִים אֹותִי ּבְ ֶא ְמצַע ַהחֶדֶ ר‪.‬‬ ‫הַּבּושָׁה‬ ‫‪.11‬‬

‫ֲאנ ִי ַמשְׁאִיָרה אֶת ַהּצֵ'ק ּפָתּוחַ‪ִּ .‬תכ ְתְּ בִי מָה ׁשֶ ַא ְּת רֹוצָה‬


‫בתאל קולמן ‪ /‬לשוב עם חול בכיסים‬ ‫"ּתָעּו בַּמִדְ ּבָר ּבִיׁשִימֹון ּדָ ֶרְך‪ ,‬עִיר מֹוׁשָב ֹלא ָמצָאּו‬ ‫‪ְ  ‬רעֵבִים ּג ַם צְ ֵמאִים נַפְׁשָם ּבָהֶם ִּת ְתעַּטָף‬ ‫‪ ‬וַּיִצְעֲקּו אֶל י ְהוָה ּבַּצַר לָהֶם‪ִ ,‬מּמְצּוקֹותֵיהֶם יַּצִילֵם‪".‬‬ ‫תהילים ק"ז‬

‫*‬ ‫ׁשֶּבְכ ָל ַהּלֵילֹות‬ ‫י ָדִ י ּפְׁשּוטָה לְנ ִדְ בַת הָרּוחַ‪,‬‬ ‫לַּׂשָדֶ ה ַהּפָתּוחַ‪,‬‬ ‫לַּׁשִיר‪.‬‬ ‫*‬ ‫וְכ ִי אֵיְך יָכֹלְּתִי לְׁשַעֵר ּבְנַפְׁשִי ּכַּמָה ַא ְּת צֹודֶ קֶת‪,‬‬ ‫אָז‪ּ ,‬כְׁשֶ ִאּי ַ ְמ ְּת ּבִבְדִ יחּות הַּדַ עַת עַל יָמִים ֲאחִֵרים ׁשֶּי ָבֹואּו‪.‬‬ ‫ָאכ ֵן‪ּ ,‬תְִריסֵי ַהחַּלֹון ׁשֶהּוג ְפּו ׁשּוב ּפְתּוחִים‪,‬‬ ‫עַל ֶחבֶל ּכְבִיסָה נִתְלּו ּבְג ָדִ ים לְבָנ ִים‪,‬‬

‫כף‬

‫לָׁשּוב עִם חֹול ּבַּכ ִיסִים‪,‬‬ ‫טעַם ַהּצָמָא‪.‬‬ ‫עִם ַ‬ ‫ּכ ָל ַהּׁשְתִיקֹות ּכֻּלָן ּבָאּו ִאּתִי ֵמהַּדֶ ֶרְך‪.‬‬ ‫וַ ֲאנ ִי עֲיֵפָה וִיגֵעָה‬ ‫וַעֲדַ י ִן ֹלא י ְֵראָה ַמ ְסּפִיק אֶת ָהאֱֹל‪-‬‬ ‫אִם ָהי ָה ַאחֶֶרת‪,‬‬ ‫אִם ֹלא ּדִ ּבְַר ָּת ֵאלַי ּבִׁשְעַת לַיְלָה ְמ ֻאחֶֶרת‪,‬‬ ‫אִם ַהּׁשִּג ָעֹון ֹלא ּבָא‪ֶ ,‬אּלָא ּכְׁשֶּפֹו ְתחִים לֹו ּדֶ לֶת‪.‬‬


‫ףלא ףכ‬

‫טּנ ִים ׁשּוב ָמצְאּו אֶת הַּדֶ ֶרְך לִזְחֹל‪.‬‬ ‫מְחֹוג ֵי ַהּׁשָעֹון ַה ְּק ַ‬ ‫ֲאנ ִי ׁשֹו ַמעַת אֹותְָך ְמ ַחּיֶכ ֶת‪ַ ,‬א ְּת ּבֶטַח ַמ ְמּתִיקָה אֶת ַהּתֵה‬ ‫ּובֹו ֶחׁשֶת‬ ‫ַמּטָה אֹז ֶן ּבְִרּכּוז ָרב לִצְלִיל ַה ַּמ ֶּתכ ֶת ּבַּז ְכּוכִית הַּדַ ּקָה‪,‬‬ ‫ּכ ְָך ַא ְּת ִמ ְתּפַּלֶלֶת לֶאֱֹלהֵי ַה ֻּסּכ ָר וְ ָהעֶׂשֶב‪.‬‬ ‫ֲאנ ִי ׁשֹו ַמעַת ּפֵרּוִרים ׁשֶל עּוג ָה‪ ,‬אֵיְך הֵם נֹוׁשְִרים לִָרצְּפָה‪,‬‬ ‫נ ְ ָמלִים חָרּוצֹות ִמ ְת ַקּבְצֹות ּומַּטֹות י ָד אֶל ׁשֶכֶם גּופָן ַה ָּקטָן‪.‬‬


‫להתאים את מידות הלב‬

‫אֵיְך ַמ ְתאִימִים אֶת מִּדֹותָיו ׁשֶל ַהּלֵב‬ ‫לָאֹׁשֶר ַהּז ֶה ׁשֶ ִּמתְַרּג ֵׁש לָבֹוא עָלֵינּו ּולְ ַהּתִיר אֹותָנּו‪.‬‬ ‫ּבְי ָד ַאחַת נֹאחַז ּבִ ְקצֶה הַחּוט ׁשֶ ָאבַד‪,‬‬ ‫וְׁשֶּׁשָב‪ׁ ,‬שֶ ְּמבַּקֵׁש ְקצָת אֵׁש‬ ‫ׁשֶ ִּתׂשְֹרף וְאָז ׁשֶ ְּתהַּדֵ ק‪.‬‬

‫כף בית‬

‫אֵיְך נִפְָרדִ ים ִמּכְאֵב‬ ‫ּבִנְׁשִיקָה? ּבְחִּבּוק?‬ ‫ּבְ ִמּלָה טֹובָה?‬


‫‪‬‬

‫למיג ףכ‬

‫ַהּׁשֶקֶט ְמעַפְעֵף ּבְוִילֹונֹות ַהּבַי ִת‪.‬‬ ‫ֲאנַחְנּו נ ִ ְמ ָּתחִים ּבִׁשְעַת ּבֵין עְַרּבַי ִם‬ ‫טּבָח‬ ‫ִמּנְקֻּדַ ת ַהּז ְִריחָה אֶל אֹפֶק ׁשֻלְחַן ַה ִּמ ְ‬ ‫הָאֹור ְמפַׁשְּפֵׁש ּבְכ ִיסֵנּו‪ּ ,‬בֹודֵ ק ַאחֲֵרינּו‬ ‫ּכַּמָה ָהי ִינּו קְרֹובִים‬ ‫לַּדְ בִָרים עַצְמָם‪.‬‬ ‫ַהּׁשָעָה עֹודֶ ּנ ָה יָפָה‪,‬‬ ‫יְלָדִ ים ּבִׁשְעַת ִמׂשְחָק ַאחֲרֹון‬ ‫ּבִׁשְבִילֵי ֶה ָחצָץ נִצְּבָעִים זָהָב‬ ‫ַהּׁשֶמֶׁש ַמפְנ ָה אֶת ּגַּבָּה ‪ -‬חָדְ לָה ִמּלְהַּכֹות‪.‬‬ ‫ּכָעֵת הִיא ְמ ַקּפֶלֶת קְַרנַי ִם ַאחֲרֹונֹות‬ ‫אֶל ּתֹוְך ַרגְלֶי ָה וְׁשָבָה ּבְדַ ְרּכ ָּה ַה ְּמפֻ ֶּתלֶת לַ ִּמז ְָרח‪.‬‬ ‫וְ ַא ְּת ּכְבָר ְמג ִיפָה אֶת הַּיֹומְיֹום ּבְפַׁשְטּות‬ ‫ׁשֶל ּכִּכ ַר לֶחֶם ׁשְחָֹרה‪ּ ,‬פֹוׁשֶטֶת‬ ‫אֶת ׂשִ ְמלַת ַהּכ ֻ ְתנ ָה הַּדַ ּקָה‪,‬‬ ‫ַמׁשְלִיכ ָה ָאבָק ׁשֶּדָ בַק ּבְָך‬ ‫אֶל סַל ַהּכְבִיסָה‪,‬‬ ‫ַה ַּמי ִם זֹוְרמִים‪.‬‬ ‫טטֶת לַ ַּמי ִם נְקֻּדֹות ֲאחִיז ָה ּבְגּופְֵך ַהּלָבָן‪,‬‬ ‫ַא ְּת ְמׂשְַר ֶ‬ ‫ַמ ְסּבִיָרה אֵיְך וְהֵיכ ָן ַא ְּת אֹו ֶהבֶת ׁשֶּנֹוגְעִים ּבְָך ‪-‬‬ ‫ּבַּׁשָעָה ַהּיָפָה ּבָּה ּגַּבְֵך ֻמפְנ ֶה אֶל הָעֹולָם‪.‬‬


‫דעאל רודריגז גארסיה ‪ /‬רצוף אהבה‬

‫וְ ַה ַחּי ִים יַעַבְרּו ּדַ ְרּכ ְָך ּבִׁשְִריקָה‬ ‫וְ ַה ַחּי ִים יַעַבְרּו וִי ַסחְְררּו אֶת ֹראׁשְָך‬ ‫ֻמפְלָאָה וְיָפָה ּתָבֹוא לִקְָראתְָך‬ ‫ְמנַפְנֶפֶת הֹומָה‬ ‫ִמּבַעַד אְַרּבָעָה חַּלֹונֹות נֹו ְסעִים‬ ‫וְהִיא נֶעְלָמָה‪.‬‬ ‫וְלִהְיֹות ָרצִיף‬ ‫לָתֵת לַ ַחּי ִים לְ ַהּג ִיעַ‬ ‫וְֹלא ַאּתָה ַּתּג ִיעַ‪.‬‬ ‫וְלִהְיֹות לְֹלא ֶהפְסֵק‪.‬‬ ‫וְלִהְיֹות‬ ‫ָרצּוף ַא ֲהבָה‪.‬‬

‫כף דלת‬

‫מָה ְמ ַסּפְִרים ַהּׁשָ ַמי ִם‬ ‫וְאֵין עֹומֵד ּבִפְנ ֵיהֶם ּדָ בָר‬ ‫ַה ִּמּלִים יַעַבְרּו ּדַ ְרּכ ְָך‬ ‫לְֹלא ִמּלִים‬ ‫וְ ַאּתָה מִדְ ּבָר‪.‬‬ ‫אֵיזֹו רּו ַח מְֶר ַחּקִים‬ ‫ּגֹו ַמעַת לֹועָטָה‬ ‫וְֹלא ַאּתָה‪.‬‬ ‫ַאּתָה ַרק ּבַּדֶ ֶרְך‬ ‫ְמכַּוֵן ַרּכ ָבֹות נֶהֱדָ ר‬ ‫ּבִתְנּועֹות י ָדַ י ִם ׁשְלּוחֹות‬ ‫טלֶת‪.‬‬ ‫ִמ ְתּפַּלְלֹות ּכ ְמֹו מְטּו ֶ‬


‫אה ףכ‬

‫אל הפדיון‬

‫אֵינ ְסֹוף אֹותִי ֵאלֶיָך י ֵׁש‬ ‫ֶה ְחז ֵר עַל ּבַקְּבּוקִים ֵריקִים‬ ‫ַּתעֲבֹר ֶאחָד ֶאחָד‬ ‫טּבֵר ּבַּלֵילֹות‪.‬‬ ‫ְּת ַחּפֵׂש אֹותִי ִמצְ ַ‬ ‫ֲאנ ִי ׁשֶ ָהי ִיתִי צָמּוד לְפִּיֹות ָה ֲאנָׁשִים‬ ‫עַכְׁשָו הֵם יְׁשֵנ ִים ּופִיהֶם ּפָעּור‬ ‫ֶהבֶל ֲהבָלִים הֵם ׁשֹו ְתקִים וְאֹומְִרים‬ ‫וַחֲלֹומָם סָגּור‪.‬‬ ‫וַ ֲאנ ִי ּפָתּו ַח ֵאלֶיָך אֵינ ְסֹוף‬ ‫ְמ ַקׁשְקֵׁש ּבְקֹולֹות ׁשְבּוִרים‬ ‫ׁשָקּוף וְחֹותְֵך ַּתעֲבֹר עַל ּפָנ ַי‬ ‫וְ ִתכ ְַרע ֶאחָד ֶאחָד וַ ֲאנ ִי‬ ‫עִם הֵָריקִים ּומֵָרי ַהּנֶפֶׁש‬ ‫חָפּון וְַרחּום ּבְׂשַק עַל ּגַּבְָך ַהּכֹל י ָכֹול‬ ‫עַכְׁשָו ּבַ ֲחבִילֹות ֲחבִילֹות‬ ‫עַד אֹור ַהּבֹקֶר‬ ‫ָּתבִיא אֹותִי‬ ‫אֶל ַהּפִדְ יֹון‪.‬‬


‫לעוף‬

‫ֲאבָל ּכ ְמֹו אָדָ ם לָעּוף‬ ‫ּכ ְמֹו אָדָ ם‪.‬‬

‫כף וו‬

‫לִּמְדּו אֹותְָך לָעּוף‬ ‫ּכ ְמֹו ֲחלָלִית‪ּ ,‬בְלִי ּכֹ ַח ּכְבִידָ ה‪.‬‬ ‫ּבְלִי ּכֹ ַח לָעּוף לָעּוף‪.‬‬ ‫לִּמְדּו אֹותְָך לָעּוף‬ ‫ּכ ְמֹו מָטֹוס‬ ‫ּבְַרעַׁש עַל קֹולִי‬ ‫מְַרעִיד לְבָבֹות‪.‬‬ ‫ּכ ְמֹו מַּסֹוק לִּמְדּו אֹותְָך‬ ‫לַעֲלֹות ּבְלִי ּתְנּופָה‬ ‫יָׁשָר ֵמ ַהּמָקֹום‪.‬‬ ‫ּכ ְמֹו ּכ ַּדּור ּפֹוֵר ַח‬ ‫צִבְעֹונ ִי ּו ָמלֵא חֹם‪.‬‬ ‫ּכ ְמֹו ּבָלֹון ׁשֶּבַָרח‬ ‫ִמּי ָדֹו ׁשֶל יֶלֶד ׁשֶ ָהי ָה ׂשָמֵח‬ ‫וְעַכְׁשָו ׁשָכ ַח‪.‬‬ ‫ּכ ְמֹו ׂשַּקִית ֵריקָה‬ ‫ּכ ְמֹו צִּפֹור נ ְדִ יָרה‬ ‫מַּקֹור ּכָתֹם ּגֹוז ֵר אֶת ַהּׁשָ ַמי ִם‪.‬‬ ‫ּכ ְמֹו ַמלְאְָך‪.‬‬


‫יפעת שטיינמץ הרסט‬

‫‪‬‬

‫ןיז ףכ‬

‫ִמ ַּתחַת ׁשִכְבַת הַּמֹודָ עֹות‬ ‫ּו ִמ ַּתחַת לַּכ ִּתּוב‬ ‫"אָסּור לִתְלֹות מֹודָ עֹות"‬ ‫ּו ִמ ַּתחַת לַ ַּמ ֶּתכ ֶת‪ּ ,‬בְתֹוְך ָהאָרֹון‪,‬‬ ‫ַחׁשְמַל‬


‫‪‬‬ ‫י ְרּוׁשָלַי ִם ִחּכְתָה וְ ִחּכְתָה‬ ‫וְצָמְחּו לָּה ׂשְעָרֹות ּבְבֵית ַהּׁשֶחִי‪,‬‬ ‫י ְֻרּקֹות ּו ְמבִיכֹות ִמּבֵין הְָרוָחִים‪.‬‬ ‫מַה ּנַעֲׂשֶה לַאֲחֹותֵנּו‪.‬‬ ‫ֲאנַחְנּו ּבָאִים לְדַ ג ְּדֵג אֶת י ְרּוׁשָלַי ִם ּבְנֹוצֹות לְבַנְּבַּנֹות‬ ‫אֵיפֹה ׁשֶ ַהּפְ ָתקִים נָפְלּו‬

‫כף חית‬

‫ּכ ְמֹו ַאּפְצִ'י ׁשֶ ִחּכ ָה הְַרּבֵה לָצֵאת‬ ‫הִיא ִּתּבָקַע ּפִתְאֹום‬ ‫ִּתפְֹלט ּבְטָעּות אֶת ֶהחָתּום‬ ‫ּבַ ֲאבָנ ִים ּכְבֵדֹות‬ ‫ִמ ַּתחַת טַּבּור הָעֹולָם‪.‬‬


‫הים של ירושלים‬

‫ַהּי ָם ׁשֶל י ְרּוׁשָלַי ִם‬ ‫רֹוחֵׁש ִמ ַּת ְחּתֶיהָ‪.‬‬

‫תיט ףכ‬

‫עַל ּפִי ַהּבְאֵר‬ ‫קְרּום ּדַ ק ְמכַּסֶה ּו ַמ ְמּתִין‬ ‫לִנְׁשִיקַת יַעֲקֹב‪.‬‬


‫‪‬‬ ‫ֲאנ ִי יֹוצֵאת‬ ‫ִמּנְקֻּדַ ת ַה ֲהנָחָה‬ ‫ׁשֶל ָה ֶאבֶן ַהּכְבֵדָ ה‬ ‫עַל ּפֶתַח ּג ְרֹונ ִי‪.‬‬

‫ִמּנְקֻּדַ ת ַה ֲהנָחָה‬ ‫אֶל נְקֻּדַ ת ַה ִהּׁשָמְטּות‬ ‫אֶל נְקֻּדֹות ַה ַּמי ִם‬ ‫הָרֹודְ פֹות אֶת ָה ֲאוִיר‬ ‫ֵמעַל לְֹראׁשִי‬ ‫ָחג ָה ּבְאֵר‬ ‫מְסֹובֶבֶת אֹותִי ּכ ְמֹו ּכַּפָרֹות‬ ‫לְ ַהעֲלֹות ִמ ֶּמּנ ִי ּגֶׁשֶם‬

‫למד‬

‫ִמ ַּתחַת נְקֻּדַ ת ַה ֲהנָחָה‬ ‫ּפִיר ׁשֶל ּג ְרֹוג ָרֹות‪:‬‬ ‫ֶאבֶן‬ ‫ַּתחַת‬ ‫ֶאבֶן‬ ‫ּכ ָל הַּדֶ ֶרְך‬ ‫ַמּטָה‬


‫ףלא דמל‬

‫הילה מלמד ‪ /‬דובדבן‬

‫ּכ ָל לַיְלָה ֲאנ ִי ַמּצִיתָה ּבְָך ֵמחָדָ ׁש אֶת ַחּי ֶיָך‬ ‫יֶלֶד‪ּ ,‬כ ָל לַיְלָה ֵמחָדָ ׁש ְמיַּלֶדֶ ת‬ ‫אֶת ּתְנּועַת ַהחִּכּוְך ַה ָּקׁשָה‬ ‫ַהּמְַרחִיקָה אֶת ּגּופְָך ַהּגַפְרּוִרי מִּגּופִי‬ ‫ּו ַמּצִיתָה ֵמחָדָ ׁש אֶת ַחּי ֶיָך‬ ‫ּכ ָל לַיְלָה‬ ‫רֹוׁשֶפֶת אֶת רּו ַח ַאּפֶָך וְרֹו ֶחקֶת‬ ‫זְהִיָרה ֵמהָֹראׁש‬ ‫ֵמ ָה ָאדֹם ֶהעָגֹל‬ ‫יֹודַ עַת‬ ‫ּכַּמָה קֹר‬ ‫ׁשֶּבָעֹולָם ַהּז ֶה‬ ‫חֹובֵק הַּדֻ בְּדְ בָן ּכ ְדֵ י לְ ַהבְׁשִיל‪.‬‬


‫קיבלת מה ביקשת דוד‬

‫ִקּבַלְ ָּת מָה ּבִ ַּקׁשְ ָּת ּדָ וִד‬ ‫ֲאנַחְנּו הְָרׁשָעִים ֹלא ָקמִים‬ ‫ּבְ ִמׁשְּפָט‬ ‫ּוכְבָר ֹלא ְמנַּסִים לַעֲמֹד‬ ‫ּבְ ִמּלָה‬ ‫וְֹלא ְמ ַחּפְׂשִים לָנּו אֹות‬ ‫ִמּׁשָ ַמי ִם‬ ‫לִכְּתֹב ּבָּה ׁשְי ֵָרי ְּת ִהּלָה‬ ‫למד בית‬

‫ֲאבָל סֹולְחִים לְָך ּדָ וִד‬ ‫ַהּלַיְלָה עִם ּג ִיטָָרה ְקלָסִית‬ ‫צֹהַר עֹוׂשִים‬ ‫לְ ֵתבַת ַהּתְהּודָ ה‬ ‫סּוגְׁשֶל צַּדִ יקִים ּבְדֹורֹותֵינּו‬ ‫וְנֹו ַח לָנּו‬ ‫ּבְמֹוׁשַב לֵצִים ּדְ מּוי עֹור ִמּי ָד ׁשְנִּי ָה‬ ‫וְכֹוסֵנּו ּבְִריפִיל ְרוָי ָה‬ ‫(אַל ּתִדְ אַג עַל ַהּבִיָרה‬ ‫טעַם נ ְִרּכ ָׁש‬ ‫ז ֶה ַ‬ ‫ּכ ְמֹו ׁשִיָרה)‬ ‫אָז מָה ַאּתָה אֹומֵר ּדָ וִד‬ ‫אּולַי ֵּתׁשֵב לְג ֵ'אם עִם נְבָלִים‬ ‫וְ ַתעֲׂשֶה אָקֹוְרד ּבַנֵּבֶל‬ ‫ְּתזַּמֵר‪ ‬‬


‫ְקהַל מְֵרעִים ׂשָנ ֵא ָת ‪-‬‬ ‫ֹלא נ ִ ְהי ֶה ָקהָל‪ ‬‬ ‫וְֹלא נ ִָריעַ‬ ‫ַרק ַּתׁשְמִיעַ‬ ‫אֵיז ֶה ׁשִיר ִמז ְמֹור ּכ ִי ּכְבָר‬

‫למיג דמל‬

‫ִקּבַלְ ָּת מָה ּבִ ַּקׁשְ ָּת‬ ‫לָּמָה עֹומֵד ׁשָם ּבַּפִּנ ָה‬ ‫ּו ְמ ַקּנ ֵא ּבַהֹולְלִים ּדָ וִד‬


‫לא רק להחיות את המתים‬

‫וְ ַאחַר ּכ ְָך נְפַּז ֵר ִאּתָם ַּתחֲנּונ ִים‬ ‫ּכְז ְֵרעֹונ ִים ׁשְ ֵקטִים‬ ‫הֵן אַדְ ָמתֵנּו ׁשּוב נֹוחָה לִׁשְתֹול‬ ‫ְּתפִּלָה עַל הָרּוחֹות‬ ‫וְעַל ַהּטַל וְ ַה ָּמטָר‬ ‫הֵן אַדְ ָמתֵנּו ׁשּוב ּתְחּוחָה ּכ ָל ּכ ְָך‬ ‫וַהֲפּוכ ָה‬ ‫וְ ַהּׁשָנ ִים ז ְקּופֹות ּבֵינ ֵינּו‬ ‫וְי ָפֹות‬ ‫ּכְנִּצָנ ִים ּבַ ֲאג ְַרטָל‬

‫למד דלת‬

‫ֹלא ַרק לְ ַהחֲיֹות אֶת ַה ֵּמתִים‬ ‫ּג ַם לְ ַהכְנ ִיס אֹותָם ַהּבַיְתָה‬ ‫לְ ַחּמֵם לָהֶם אֶת קְצֹות‬ ‫ַהחִּבּוק ׁשֶּיַפְׁשִיר‬ ‫ּג ַם לְהְַרּתִי ַח ּבֹץ ׁשָחֹר ָסמִיְך‬ ‫ּכ ְדֵ י לְ ָהעִיר אֶת ַה ֵּמתִים‬ ‫וְאֹותָנּו‬ ‫ּולְנַעֵר חֹולֹות ׁשְחִֹרים ֵמ ַהּׂשֵעָר‬ ‫לָתֵת לָהֶם ּבְג ָדִ ים יָפִים‬ ‫ּולְ ַחּבֵר אֶת ַהּקְָרעִים ּבְׁשֶּלָנּו‬ ‫ּג ַם מּוז ִיקָה נַּתִיר לָהֶם‬ ‫קּוֵרי ׁשֵנ ָה נַּתִיר וַחֲלֹומֹות‬ ‫מִָרים‬ ‫וְג ַם אֹותָנּו‬


‫אה דמל‬

‫ףוס‬


‫חברי קבוצת שטף‪:‬‬ ‫עמיחי חסון‬ ‫צופיה הרבנד‬ ‫אלנתן מיה‬ ‫יסכה כנרת בדיחי‬ ‫מרב מדינה‬ ‫בתאל קולמן‬ ‫דעאל רודריגז גארסיה‬ ‫יפעת שטיינמץ הרסט‬ ‫הילה מלמד‬

‫‪‬‬

‫עיצוב החוברת‪ :‬סטודיו עפעף ‪054-3117455 /‬‬ ‫פייסבוק‪ :‬עפעף ‪ -‬סטודיו לעיצוב גרפי‬ ‫על הכריכה‪ :‬עבודה של איילת גד ‪054-7244013 /‬‬ ‫פייסבוק‪ayelet gad inside art :‬‬

שטף - חוברת שירים  
Advertisement