Page 1

№ 25 від 5 липня 2018ро 

Ціна 5 грн 99 коп.

1 м, 1,5 м 2м

ВКЛАДАННЯ


+38 (0332) 72-87-22


3

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

Ç̲ÑÒ, ÀÔ²ØÀ Á²ÇÍÅÑÓ Ç̲ÑÒ

м. Луцьк, вул. Шопена, 18, тел.:(0332) 24-55-65, 72-49-64, (050) 661-68-90, (050) 788-49-49

Ò. 050-378-30-39


4

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÓÃÎÄÀ, ÂÀвÀÍÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÜ ßÊ ÏÎÄÀÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÍß? Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ – Ù Î Ä Í ß çà ÁÀÃÀÒÎÊÀÍÀËÜÍÈÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ 0(332)

77-00-99, 77-00-20

ÙÎÄÍß ïîäçâîí³òü ³ ïðîäèêòóéòå âàøå îãîëîøåí-

095-861-75-77, 097-34-92-312 àáî ïåðåäàéòå

ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÜ ÍÀ ÑÀÉÒ² AV.VOLYN.UA ª ÏËÀÒÍÈÌ. ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß: 6 ÃÐÍ/ÒÈÆÄÅÍÜ.

Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ – ö³íà +8 ãðí. Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êîëüîðîì ôîíó – +10 ãðí. Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ – +10 ãðí. Ïåðøà ïîçèö³ÿ îãîëîøåííÿ (äîäàòêîâî äî âèä³ëåíü) – 15 ãðí. Ö³íè âêàçàí³ çà ï³äòðèìêó îãîëîøåííÿ íà ïðîòÿç³ îäíîãî òèæíÿ.

íÿ çà òåëåôîíîì:

Ïëàòí³ òà áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: âóë. Âèííè÷åíêà, 2; íà ïóíêò³ ïðèéîìó îãîëîøåíü çà àäðåñîþ: ïð. Âîë³, 27 (ïðèì³ùåííÿ äðóêàðí³, âõ³ä ç âóë. Êîïåðí³êà), ùîäíÿ ç 9 äî 18 ãîä., êð³ì ñóáîòè ³ íåä³ë³.

îãîëîøåííÿ ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ

Âèäðóêóâàíèé òåêñò îãîëîøåííÿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè ôàêñîì, âêàçàâøè ê³ëüê³ñòü éîãî ïîâòîð³â (â³ä 1 äî 2) ³ âàø êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð ôàêñà:

0(332)

Çàãàëüíà óãîäà ì³æ ãàçåòîþ òà ¿¿ ê볺íòàìè

Ïðèñëàí³ íà âèð³çíîìó êóïîí³ â ðåäàêö³þ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ»

çà àäðåñîþ: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2

77-00-99, 77-00-20

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ ÄÎ 12.00 Íàçâó ô³ðìè òà ëîãîòèï â îãîëîøåííÿõ âêàçóâàòè çàáîðîíÿºòüñÿ

ÒÈÏ «À»

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ

ÒÈÏ «Á»

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êðàïêîþ, äî 20 ñë³â

ÒÈÏ «Â»

ÒÈÏ «Ã»

ÒÈÏ «Ä»

ÒÈÏ «Å»

äî 20 ñë³â äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì, äî 20 ñë³â îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ, äî 20 ñë³â

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., áåç êóçîâà òà áåç êîë³ñ, íà çàï÷àñòèíè, äîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

10 ãðí.

1 5 Ïðîïàâ ÷îëîâ³ê, ìàëåíüêèé, ëèñèé, êóëüãຠíà ïðàâó íîãó. ãðí. ßêùî çíàéäåòå, ìîæåòå íå ïîâåðòàòè, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ 20 ãðí.

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä 30 ãðí. ³íøèõ ðàìêîþ íà ÷îðíîìó ôîí³ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó, äî 20 ñë³â ôîòîîãîëîøåííÿ, äî 20 ñë³â

Êóïëþ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ òåù³ â ³íøîìó ì³ñò³. Êîíòàêòè: ÕÕÕÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

35 ãðí.

Áðèãàäà ìîëîäèõ, äîñâ³ä÷åíèõ, òâåðåçèõ âàíòàæíèê³â, äîïîìîæå ïåðåíåñòè áóäüÿêèé âàíòàæ. ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ ÁÌÂ, 1987 ð. â., 2,2, ä., ö³íà 200 ãðí, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ Ïðîäàì êóðêó-íåñó÷êó, ïîðÿäíà, âèõîâàíà, íåñå æîâò³ ÿéöÿ ç ì³æíàðîäíèì çíàêîì ÿêîñò³ ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

Óñþ ³íôîðìàö³þ, ïðèçíà÷åíó äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³», ïðèéìàþòü íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, ðåêëàì³, òàáëèöÿõ ÷è ³íøèõ îãîëîøåííÿõ, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. «Àô³øà Âîëèí³» çí³ìຠç ñåáå óñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïîäàâà÷àìè îãîëîøåíü, ÷èòà÷àìè é îñîáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ îïóáë³êîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çà áóäü-ÿê³ çáèòêè, íàíåñåí³ ÷åðåç íåóâàæí³ñòü, ïîìèëêè ÷è ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè ïîäàâà÷à ³íôîðìàö³¿, ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ÷è ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïóáë³êàö³¿. «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàòðèìêó ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü é äðóêóþòü ëèøå ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ãàçåòîþ «Àô³øà Âîëèí³». Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ, ÿêùî âèíèêຠòàêà ïîòðåáà, ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå é êëàñèô³êîâàíå òàê, ÿê «Àô³øà Âîëèí³» ââàæຠíàéá³ëüø äîö³ëüíèì.

Óìîâè ïóáë³êàö³¿ 1. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà êóïîíàõ, âèð³çàíèõ ³ç ãàçåòè,ïðèíåñåíèõ ³ ïðèñëàíèõ çà àäðåñîþ ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³ 2. Ùîäåííî çà òåëåôîíàìè 77-00-99, 77-00-20. Äëÿ âàøî¿ æ çðó÷íîñò³ ðàäèìî ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè òåêñò îãîëîøåííÿ, à ïîò³ì íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó îïåðàòîðà ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», ïîâ³äîìëÿþ÷è ñïî÷àòêó íîìåð ðóáðèêè, à ïîò³ì òåêñò îãîëîøåííÿ..Ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè çà óìîâè ïðîïëàòè íà ìîìåíò âåðñòêè ãàçåòè. .3. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â.+ 2 íîìåðè òåëåôîí³â.. 4. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 5. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ùî ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïóáë³êóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. 6. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ. 7. Êîæíå áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ äðóêóºòüñÿ ùîíàéìåíøå äâà òèæí³ ï³äðÿä. 8. Îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Àô³øà çíàéîìñòâ» ïîäàþòüñÿ ³ çàáèðàþòüñÿ ëèñòè îñîáèñòî â ðåäàêö³¿ çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà.

Íå ïóáë³êóþòüñÿ: ³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðåäàêö³éíèõ ïðàâèë ó ãàçåò³ íå ïóáë³êóþòüñÿ: – îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóòè, âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäåé, êðîâ³ é ïëàçìè, íåçàðåºñòðîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â; ³íøèõ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³àëè ïðî ïðîïàãàíäó ïðîñòèòóö³¿; – îãîëîøåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãຠïåðåäàâàííþ ³íøèì îñîáàì, à òàêîæ ïîë³òè÷íî¿ òà ðåë³ã³éíî¿, ùî äèñêðåäèòóº ô³çè÷íèõ ÷è ïîë³òè÷íèõ îñ³á, ç íåïðèéíÿòíèìè åòè÷íèìè ìîòèâàìè, ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ïåðåäïëàòó ÷è ïîøòîâ³ ïåðåñèëàííÿ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â ³ ö³ííèõ âêëàä³â ÿê îïëàòó çà òîâàðè é ïîñëóãè; – îãîëîøåííÿ ö³ëêîì íåïðèäàòí³ äëÿ äðóêó (³ç çì³ñòîâèõ àáî åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) àáî òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³. - Ðåäàêö³ÿ ìຠïðàâî íå ïðèéìàòè äî ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ñóìí³âíîãî çì³ñòó.

 îãîëîøåííÿõ íå âêàçóºòüñÿ íàçâà ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿, ô³ðìè. Òàê³ îãîëîøåííÿ ïîäàþòüñÿ ðåêëàìíèìè áëîêàìè ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß Äî áåçêîøòîâíèõ íàëåæàòü ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ ç á³çíåñîì, ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ìຠïåðåâèùóâàòè 200 çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè (ïðèáëèçíî 20 ñë³â), íå âðàõîâóþ÷è íîìåð òåëåôîíà.  îãîëîøåííÿõ ïðî êóï³âëþ àáî ïðîäàæ ïîòð³áíî ïîâ³äîìëÿòè ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â. Ó ðóáðèö³ "Øóêàþ ðîáîòó" áåçêîøòîâíî äðóêóþòü îãîëîøåííÿ ëèøå ïðî ïîøóê ì³ñöÿ ïðàö³. ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. Îäíà ëþäèíà ìîæå ðîçì³ñòèòè ò³ëüêè 5 áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ

Ïîðóøíèê³â öèõ óìîâ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòü ³ ñòàâëÿòü íà êîìï'þòåðíèé êîíòðîëü, ÿêèé ïîçáàâëÿº ¿õ áåçêîøòîâíèõ ïóáë³êàö³é. ÏËÀÒͲ ÊÎÌÅÐÖ²ÉͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - îãîëîøåííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; - ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ãóðòîâèõ òà äð³áíîãóðòîâèõ ïàðò³é òîâàð³â; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â òà áóäü-ÿêî¿ ñïåöòåõí³êè íà áàç³ àâòîìîá³ë³â; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ìàòåð³àë³â ,òîâàð³â ,óñòàòêóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ;

ÐÅÊËÀÌÍÎ-²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ Ñâ³äîöòâî ÂË ¹ 470-203ÏÐ â³ä 23.03.2013 ð.

- îãîëîøåííÿ ïðî íåðóõîì³ñòü ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êóïëþ, âèíàéìó, ïðîäàì,îáì³íÿþ; - óñ³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè; - óñ³ îãîëîøåííÿ â³ä óñòàíîâ òà ïðèâàòíèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ ïîñëóã,ÿêùî âèäè ä³ÿëüíîñò³ ë³öåíçóþòüñÿêîï³ÿ ë³öåí糿; - îãîëîøåííÿ ó ðóáðèêó "Çíàéîìñòâà" ñë³ä ïîäàâàòè îñîáèñòî â ðåäàêö³þ ãàçåòè çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà. - îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü ùîäåííî â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. - ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó áàíêó: îòðèìóâà÷: Øèìîíîâè÷ Ã. ª., êîä 2826611630, ð/ð 26005055472488, Ïðèâàòáàíê ó ì. Ëóöüêó, ÌÔÎ 303440

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 Òåë.: 0(332) 77-00-99, 77-00-20; e-mail: 770099@av.volyn.ua, rek@av.volyn.ua Äèðåêòîð Äæóñþê Ë. Î.

Âèäàâåöü: ÏÏ «Àô³øà Ìåä³à Ïðîô³ò» Ãàçåòà âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà

Íàäðóêîâàíî â äðóêàðí³ Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» Çàì. ¹ 799 Òèðàæ: 2800 ïðèì.

Íîìåð ï³äïèñàíèé äî äðóêó 2.07.2018 ð.

© Âñ³ ïðàâà âèäàâöÿ çàõèùåí³. Ïåðåäðóê òà â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â çàáîðîíÿºòüñÿ òà êàðàºòüñÿ çã³äíî çàêîíó.

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò òåêñòó, ðåêëàìè òà îãîëîøåíü íåñå ðåêëàìîäàâåöü


¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âåòåðàí³â; .............. 4/9ö; ... 40 êâ. ì, êîñì, ðåì., ïëàñò.,â³êíà, ðîçâ. ³íôîðàñòð.; 33 êâàðòàë; ........... 2/9ö; ... 40 êâ.ì, êîñì, ðåìîíò, æèòë.ñòàí, ðîçâ.³íôðàñòð; Âèííè÷åíêà; ............ 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; Ãðóøåâñüêîãî; ......... 2/9ö; .... 40 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàø., ðîçâ., ³íôðàñòðóêò.; Ãðóøåâñüêîãî; ....... 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; ªðøîâà; .................. 4/5ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ ³íô.; ².Ôðàíêà; ................. 2/9ö; ... 51 êâ.ì,à/î, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Êðàâ÷óêà; ................ 2/9ö; ... 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............ 4/5ö; ... 50 êâ.ì, à/î,çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 5/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 2/9ö; ... 40 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð; Ñîáîðíîñò³; ............ 3/5ö; ... 49 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð; ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 47 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/5ö; ... 46 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îííîâîëà; ............. 3/9ö; ... 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î,ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; ×îðíîâîëà; ............. 7/9ö; ... 39 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôð.; ×îðíîâîëà; ............. 5/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 7/9ö; ... 40 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, à/î, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà;

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïîðò ѳò³; ................. 2/9ö; ... 60 êâ.ì,à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; 33 êâàðòàë; .............. 6/9ö; ... 70 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà 33 êâàðòàë; ............. 2/9ö; ... 50 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòð; Âèííè÷åíêà; ........... 3/9ö; ... 77 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; ³äðîäæåííÿ; ......... 4/9ö; ... 70 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ãîðä³þê; .................. 3/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; ².Ôðàíêà; ................. 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ïîðò ѳò³; ................. 1/9ö; ... 60 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ê.Ìàéäàí; ................ 2/9ö; ... 72 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êîíÿê³íà; .................. 6/9ö; .... 64 êâ.ì, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôðàñò.; Êîíÿê³íà; ................. 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ð-í Ïðîì³íü; ........... ö; ... 77 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, à/î; Êðàâ÷óêà; ................ 3/5ö; ... 53 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôð.; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 74 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 4/9ö; ... 64 êâ.ì; , êîñìåò.ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íô; Ìîëîä³; .................... 2/9ö; ... 50 êâ.ì, ðåìîíò, , êîñìåò.ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò,; Ïîðò ѳò³; ................ 3/5ö; ... 50 êâ.ì, êîñì.,ðåìîíò. ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ð-í ÆÊ Êîë³çåé; ....... 3/9ö; ... 75 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í ÇÀÃÑ; ................ 4/9ö; ... 48 êâ.ì, ðåìîíò, ðîçâèíåíà ³íôð.ïîðó÷ ïàðê; Ð-í ³äðîäæåííÿ; .. 3/5ö; ... 48 êâ.ì, êîñì.,ðåìîíò. ðîçâèíåíà ³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............ 7/9ö; ... 76 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; Ñîáîðíîñò³; ............ 3/5ö; ... 67 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, à/î; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 60 êâ.ì, íîâîáóä,, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôð.; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... ö; ..... 64 êâ.ì; à/î, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/9ö; ... 74 êâ.ì; à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... ö; ..... 65 êâ.ì, à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 70 êâ.ì, à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð.; Öåíòð; ...................... 2/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 2/5ö; ... 70 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 71 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 75 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò.,ðîçâ.³íôð.; Ïîðò ѳò³; ................ 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; Ïîðò ѳò³; ................ 6/9ö; ... 64 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò; Ïîðò ѳò³; ................ 2/9ö; ... 60 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò;

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 33 êâàðòàë; .............. 2/9ö; ... 76 êâ. ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; 33 êâàðòàë; .............. 5/9ö; ... 90 êâ.ì, ðåìîíò, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóê.; Àðöåóëîâà; ............. 3/9ö; ... 85 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Âåòåðàí³â; ............... 3/9ö; ... 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâ., ³íôð; Âîë³; ........................ 5/5ö; ... 60 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ï/â, áðîíüîâàí³ äâåð³, ï/ò; Ãîðä³þê; .................. ö .... 70 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ãîðä³þê; .................. 3/9ö 85 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ².Ôðàíêà; .................. 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ê.Ìàéäàí; ................ 2/9ö; ... 100 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êîíÿê³íà; ................. 3/9ö; ... 88 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 3/5ö; ... 70 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, à/î, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 3/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 85 êâ.ì,ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, åë³òíèé áóäèí.; Êðàâ÷óêà; ................ 6/9ö; ... 70 êâ.ì, ðåìîíò, à/î, ðîçâèí.³íôðàñòðàñòðóêòóðà; Ð\í Ïðîì³íü; ........... 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 70 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 65 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ð-í Òàì-Òàìó; ........... 3/9ö; .... 106 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò.,çðó÷íå ì³ñöåðîçò.; Ð-í Òàì-Òàìó; .......... 4/5ö; .... 100 êâ. ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ôåäîðîâà; ............... 3/9ö; .... 82 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ôåäîðîâà; ............... 5/9ö; .... 66 êâ.ì, ðåìîíò, à/î, åë³òíèé áóäèíîê; Öåíòð; ...................... 8/9ö; .... 77 êâ.ì à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 4/9ö; .... 83 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 4/9ö; .... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 4/9ö; .... 80 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï/â, ï/ò; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 100 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 6/9ö; ... 76êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, à/î, åë³òíèé áóäèíîê; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 2/5ö; ... 70 êâ.ì,÷åñüêèé ïðîåêò., íå êóòîâà, ðåìîíò;

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í гâíåíñüêà; .... 2-5; ..... 37-50 Äóáí³âñüêà; .......... 1-5; ..... 42 êâ Ëèïèíñüêîãî; ....... 7/9 ö; . 54 êâ ð-í ªðøîâà; .......... 4-10; ... 53 êâ ²âàùåíêà; .............. 8/10; ... 47 êâ Ãðóøåâñüêîãî; .... 3/4 ö; . 31 êâ Çàöåïè; .................. 4/5 ö; . 45 êâ Ãðàáîâñüêîãî; ..... 8/9 ï ... 38 êâ Äðàãîìàíîâà; ....... 3 ïîâ; 30 êâ Çàõàðîâà; .............. 8/9 ö; . 37 êâ

êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; ....................... äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î; .............................. äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î, áóäèíîê çäàíèé; äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î; .............................. äîãîâ³ðíà ì à/î, ÿê³ñíèé ðåìîíò; ............. äîãîâ³ðíà ì êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ........ 390 000ãðí ì, íîâîáóäîâà, à/î, ðåìîíò; .. íåäîðîãî ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....... 445 500ãðí ì, áåç ðåìîíòó; ..................... 378 000ãðí ì, õîðîøèé ðåìîíò, í/ñ; ....... 420 000ãðí

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ëèïèíñüêîãî; ....... 7/9 ö; . 89 êâ ì ÷/ñ/ø, áóäèíîê çäàíèé; ......... íåäîðîãî Âèãîâñüêîãî; ....... 3/6; ..... 70 êâ ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, à/î; .......... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 4/10 ö 61/-/17 êâ ì, à/î, äèçàéí. ðåìîíò .... äîãîâ³ðíà Äóáí³âñüêà; ....................... 55 êâ ì ÷/ñ/ø, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; ...... 513 000ãðí Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 65 êâ ì, ðåìîíò, à/î; .......................... äîãîâ³ðíà Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ...... 2/3 ö; . 50 êâ ì, ï³ä êîìåðö³þ, òåðì³íîâî; ... äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 3/5 ö; . 64 êâ ì, à/î, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ...... òåðì³íîâî ³äðîäæåííÿ; ......... 8/9 ö; .. 48 êâ ì, æèòëîâèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè;648 000ãðí Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 48 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/ò íîâà;äîãîâ³ðíà Øåâ÷åíêà; ............. 1 ïîâ; 50 êâ ì, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ; ........ 432 000ãðí гâíåíñüêà; ........... 4/5 ö; . 45 êâ ì, æèòëîâèé ñòàí; ................. 452 200ãðí ñ.Ëèïèíè; ............... 1 ïîâ; 71/-/14 êâ ì, à/î, ÷/ñ/ø, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè;äîãîâ³ðíà

5

Комфортний будинок з гаражем в передмісті Луцька

Житловий будинок у Луцьку!

3-, 4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ªðøîâà; ................. 4/5 ö; . 110 êâ ì, äèçàéí. ðåìîíò, à/î; .......... äîãîâ³ðíà гâíåíñüêà; ........... 4/5; ..... 135 êâ.ì, 2-ð³âíåâà, ÷/ñ/ø, à/î; ....... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 9/10 ö 90 êâ ì, à/î, äèçàéí. ðåìîíò ............ äîãîâ³ðíà ñ.Òàðàñîâå; ........... 5-ïîâ; 115/-/26, ñó÷àñíèé ðåìîíò, à/î; ....... äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 5/9 ö; . 78 êâ ì, ðåìîíò, ñ/ò íîâà; ............. 905 000ãðí Êîíÿê³íà; ............... 1/9 ö; . 65 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ........... 638 400ãðí Çàöåïè; .................. 7/8 ï; . 82 êâ ì, êîñì. ðåìîíò, à/î; .............. òåðì³íîâî Ø.Ðóñòàâåë³; ........ 8/9 ö; . 67 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .......... 756 000ãðí. Ìîëîä³; .................. 4/5 ö; . 67 êâ ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³;íåäîðîãî ³äðîäæåííÿ; ....... 5-ïîâ; 62/47/- êâ ì, ðåìîíò, êîëîíêà; ...... 790 000ãðí.

ÁÓÄÈÍÊÈ Âîëîäèìèðñüêà; 2 ïîâ . 200 êâ ì., íåçàâåðøåíå áóä³â, ......................... ................................. 0,12 ãà; ............................................................ 702 000ãðí Êîâåëüñüêà; ......... 1 ïîâ. 80 êâ ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 0,06 ãà, ................. ................................. öåãëà .................................................................... íåäîðîãî Âîëîäèìèðñüêà; ............. 60 êâ ì., 2 ê³ìíàòè, 0,03 ãà, öåãëà .... íåäîðîãî ʳ÷êàð³âñüêà; .................... 55 êâ ì., ê/ð, 2 îêðåì³ ê³ìíàòè, ......................... ................................. 0,04 ãà; ............................................................... äîãîâ³ðíà Áîðàòèí; ................ 1,5 ïîâ. ............................ 120 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, ÷/ñ/ø; ............................................ äîãîâ³ðíà Ëèïèíè; .................. 1,5 ïîâ. ............................ 100 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, ÷/ñ/ø; ............................................. íåäîðîãî Ìàÿêè; .................... 1,5 ïîâ. ............................ 160 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, 0,06ãà; ........................................... äîãîâ³ðíà Ãàðàçäæà; ............... 2 ïîâ. 200 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, .............................. ................................. êîìóí³êàö³¿, 0,11ãà; ........................................... äîãîâ³ðíà Îðåíäà êîìåðö³éíèõ ïðèì³ùåíü Âîë³, Ñîáîðíîñò³, Êðèëîâà, Êðàâ÷óêà

1.1.ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-ê³ìíàòíà. 1-,2-, 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð 43-83 êâ.ì. ö. Ö³íà â³ä 9000ãðí/êâ.ì., Êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, íîâîáóäîâà, âóë.гâíåíñüê³é, 5-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé áóäèíîê, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ïîáëèçó äèòñàäîê, ðèíîê. Òåëåôîí 099-492-20-05. 1-ê³ìíàòíà, 45,5 ì êâ., 6/ 10 ïîâ. âóë.Êðàâ÷óêà, çäàíà íîâîáóäîâà, åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî áóäèíêó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Òåëåôîí 095-654-40-52. 1-ê³ìíàòíà, 44 ì êâ., 4/10 ïîâ. ïîáëèçó «Òàì Òàìó», çäàíà íîâîáóäîâà, åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî áóäèíêó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. Òåëåôîí 066-148-24-53.

1-ê³ìíàòíà, 23 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ï³äâàë. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 32 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 37 ì êâ., 6/7 ïîâ. íà âóë. Êðèâîíîñà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 32/6 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Âîë³, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, öåíòð ì³ñòà. Ö. 416000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28.

1-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ï³äâàë, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 3/3 ïîâ. íà âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 43,7 ì êâ., 6/10 ïîâ. çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Âëàñíèê. Òåëåôîí 050-829-65-21.

1-ê³ìíàòíà, 27 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Øåïòèöüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ï³äâàë. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 27 ì êâ., 2/4 ïîâ. íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 32 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Íàëèâàéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàâóçîë ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 25 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Ãîðä³þê, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 38/7 ì êâ., 1/9 ïîâ., ïàíåëüíèé. âóë.Êîíÿê³íà, æèòëîâèé ñòàí, ïðîñòîðà ê³ìíàòà, ïîðó÷ øêîëà. Ö. 442000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28. 1-ê³ìíàòíà, 38/8 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð.Ñîáîðíîñò³, ðåìîíò, áàëêîí íà ñîíÿ÷íó ñòîðîíó, ñàíâóçåë ðîçä³ëüíèé. Ö. 520 000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28. 1-ê³ìíàòíà, 36/8 ì êâ., 4/9 ïîâ., ïàíåëüíèé. âóë. Ãîðä³þê, áåç ðåìîíòó, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ . Ö. 455000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.


6

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äóáí³âñüêà; .......... 1/2; ..... 24 Íàëèâàéêà; ........... 5/5; ..... 32 Íàáåðåæíà; ............ 4/10; ... 55 Âîëîäèìèðñüêà; ..... 2/5; ..... 23 Êîïåðíèêà; ............ 1/5; ..... 35 Êîâåëüñüêà; ......... 3/3; ..... 41 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9; ..... 30 Ñ.Êîâàëåâñüêî¿; . 3/5; ..... 25 Ãîðä³þê; ................ 2/5; ..... 25 ×îðíîâîëà; .......... 4/5; ..... 41 Âîë³ ; ....................... 3/5; ..... 29 Êðàâ÷óêà; .............. 1/9; ..... 35 Ã.Àðòåìîâñüêîãî; 1/5; ..... 30 Íàáåðåæíà; ........... 10/10; 50

êâ.ì ê/ð, ï/â, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ê/ð, ä/â, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ºâðîðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; ............... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 5/9; ..... 49 êâ.ì, ä/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ... äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 5/5; ..... 60 êâ.ì, ê/ð, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Ëèïèíñüêîãî; ....... 1/10; ... 65 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; äîãîâ³ðíà Î㳺íêà; .................. 3/3; ..... 44 êâ.ì, ê/ð, ï/â, ñ/â ðîçä³ëüíèé; .... äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 1/9; ..... 43 êâ.ì, ê/ð, ï/â, à/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9; ..... 51 êâ.ì, ä/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà Ïîòåáí³; ................... 5/5; ..... 43 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Äóáí³âñüêà; .......... 2/2; ..... 40 êâ.ì ê/ð, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 7/10; ... 64 êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà ²âàùåíêà; .............. 9/10; ... 60 êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà ×åðíèøåâñüêîãî; 6/7; ..... 48 êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Êîâåëüñüêà; ......... 5/5; ..... 45 êâ.ì, ê/ð, ï/â, ñ/â ðîçä³ëüíèé; .... äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 9/9; ..... 42 êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà Ùóñºâà; .................. 4/5; ..... 31 êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×îðíîâîëà; .......... 4/9; ..... 85 Êðàâ÷óêà; .............. 3/9; ..... 65 Áàãðÿíîãî; ............. 2/3; ..... 80 Ã.Àðòåìîâñüêîãî; 8/9; ..... 68 ì. Ðîæèùå; ........... 5/5; ..... 67 Êîíÿê³íà; ............... 7/9; ..... 67 Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5; ..... 50 Ø.Ðóñòàâåë³; ......... 6/9; ..... 65 Â.²íòåðíàö³îíàë³ñò³â;9/9; 60 Äóáí³âñüêà; .......... 5/10; ... 98 Âåòåðàí³â; ............. 1/5; ..... 54 Íàáåðåæíà; ........... 4/10; ... 75

êâ.ì ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ºâðî, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ñ/â ñóì³ñíèé; ... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ............ äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; ............................. äîãîâ³ðíà êâ.ì ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ..... äîãîâ³ðíà

4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 8/9; ..... 83 êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 7/9; ..... 78 êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ..... äîãîâ³ðíà Ñòàí³ñëàâñüêîãî; 1/5; ..... 130 êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ... äîãîâ³ðíà

2-вÂÍŲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Áàãðÿíîãî; .......................... 94 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; äîãîâ³ðíà гâíåíñüêà; ........... 4/5; ..... 135 êâ.ì ÷/ñ/ø, à/î, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; äîãîâ³ðíà

ÁÓÄÈÍÊÈ

Ëàâð³â; ................... 1 ïîâ; 110 êâ.ì., 0,25ãà, êîìóí³êàö³¿, ........................... ................................. ÷àñòêîâî ðåìîíò; ............................................. äîãîâ³ðíà Ïåðåñïà; ................. 1 ïîâ; 140 êâ.ì, 0,10 ãà; ................................ äîãîâ³ðíà Êëåïà÷³â; ............................ 140 êâ.ì, 0,10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³;äîãîâ³ðíà Ìèðíå; .................... 1,5 ïîâ; 99 êâ.ì, 0,37ãà, êîìóí³êàö³¿, ............................ ................................. óòåïëåíèé; ........................................................ äîãîâ³ðíà ʳâåðö³; .................. 2 ïîâ; 120 êâ.ì, 0,08ãà, 6 ê³ìíàò, ãàç; ......... äîãîâ³ðíà

1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

ÎÐÅÍÄÀ 1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×îðíîâîëà; .......... ºâðî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê ïðàëüíà ìàøèíà ;2500+ê.ï. Âåòåðàí³â; ............. ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð, ö/îïàëåííÿ;2000+ê.ï.. Ìîëîä³; .................. êîñì. ðåìîíò, º âèõ³ä íà ïðàëüíó ìàøèíó ;2000+ê.ï.. ð-í ËÏÇ; .................. ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê ; ...... 1600+ê.ï. ³äðîäæåííÿ; ....... êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï/ò, ³íòåðíåò ; .............. 2100+ê.ï. ð-í Ïðèâîêçàëüíèé; ........ êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà; .......... 1600+ê.ï. ð-í Òàì-Òàìó; ........ ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïîáóòîâà òåõí³êà ; ....... 2300 ãðí Êîíÿê³íà; ............... êîñì. ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³; ....... 1800+ê.ï. ð-í ϳâí. ðèíêó; ... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/òåõí³êà, à/î; ................ 3300+ê.ï. Öåíòð; ..................... íîâîáóäîâà, âêîìïëåêòîâàíà, à/î; ............. 3500+ê.ï. Ïåðåìîãè; .............. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê;1700+ê.ï. Êîïåðíèêà; ............ êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³; ........................... 2200+ê.ï. ð-í ѳò³ Ïàðêó; ..... ãóðòîæèòîê, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; .................. 1700 ãðí. ×îðíîâîëà; .......... ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò; ............. 2000+ê.ï. ³äðîäæåííÿ; ....... ìàëîñ³ìåéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 1400+ê.ï. ð-í Äåïî; ................ ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà; ..... 2000+ê.ï. Ñîáîðíîñò³; .......... êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ....... 2300+ê.ï. Ä.Ãàëèöüêîãî; ..... ìåáë³, õîëîäèëüíèê; ........................................ 2000+ê.ï. Êðàâ÷óêà; .............. êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ....... 2500+ê.ï. Ëèïèíñüêîãî; ....... àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà, ...................... ................................. ³íòåðíåò; ............................................................ 3300+ê.ï. Êîíÿê³íà; ............... ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; .................. 2500+ê.ï. ð-í Ïîðò ѳò³; ........ íîâîáóäîâà, à/î, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; 3200+ê.ï. Ìîëîä³; .................. ìåáë³, õîëîäèëüíèê; ........................................ 1600+ê.ï. Âåòåðàí³â; ............. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; .. 2000+ê.ï.

ÎÐÅÍÄÀ 2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í Àâòîñòàíö³¿; ... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ......... 2500+ê.ï. Ìîëîä³; .................. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ............................... ................................. áàëêîí, êëàäîâêà; ............................................ 2000+ê.ï. ×îðíîâîëà; .......... íîâîáóäîâà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ......................... ................................. ³íòåðíåò; ............................................................ 3300+ê.ï. Êè¿âñüêèé ìàéäàí;ñó÷àñíèé ðåìîíò, à/î, ìåáë³, ........................................ ................................. ïîáóòîâà òåõí³êà; ............................................ 3500+ê.ï. Ñòð³ëåöüêà; .......... êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, .................................... ................................. õîëîäèëüíèê; ..................................................... 2000+ê.ï. Êîíÿê³íà; ............... ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; .................. 2300+ê.ï. ³äðîäæåííÿ; ....... õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; .......... 2500+ê.ï. Ãîðä³þê; ................ ìåáë³, õîëîäèëüíèê òåëåâ³çîð; ...................... 2300+ê.ï. Ëèïèíñüêîãî; ....... íîâîáóäîâà ºâðîðåìîíò, ï/ò, ìåáë³, à/î; .... 3500+ê.ï. гâíåíñüêà; ........... ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàçîâà êîëîíêà; .. 2200+ê.ï. Êîâåëüñüêà; ......... íîâîáóäîâà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ... 3300+ê.ï. Äåêàáðèñò³â; ........ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ............................... 2500+ê.ï. Âèííè÷åíêà; .......... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, .......................... ................................. ³íòåðíåò; ............................................................. 5000 ãðí ³äðîäæåííÿ; ....... ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáë³; ............... 2400+ê.ï.

ÎÐÅÍÄÀ ʲÌÍÀÒ Âèííè÷åíêà; .......... îêðåìà ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ ä³â÷èíè; 1000 ãðí. Ñîáîðíîñò³; .......... îêðåìà ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ 1-2 ä³â÷àò;700 ãðí. ð-í ÇÎØ ¹5; ........ ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ ä³â÷èíè; .............. 1100 ãðí. Ëüâ³âñüêà; ............ ê³ìíàòà äëÿ õëîïöÿ; ........................................... 700 ãðí. ³äðîäæåííÿ; ....... ê³ìíàòà áåç ãîñïîäàð³â äëÿ ä³â÷èíè; ............ 1300 ãðí. ð-í Òàì-Òàìó; ........ ê³ìíàòà íà ï³äñåëåííÿ ç ãîñïîäèíåþ ............................. ................................. äëÿ ä³â÷èíè; ........................................................ 850 ãðí. ïð. Ìîëîä³; ........... ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ 1-2 ä³â÷àò, ï/ò; .... 870 ãðí. ð-í ѳò³ Ïàðêó; ..... ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó äëÿ ïàðè áåç ä³òåé; ... 1500 ãðí. Ìîëîä³; .................. ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó; ..................................... 1200+ê.ï. ð-í 40 êâàðòàëó; .. ê³ìíàòà áåç ãîñïîäàð³â äëÿ õëîïöÿ ; .............. 820 ãðí. Çàë³çíè÷íèé âîêçàë; ....... ê³ìíàòà äëÿ õëîïöÿ; ............................ 1200 ãðí. Ãðóøåâñüêîãî; .... ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè; ........................................ 1300 ãðí.

1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. â öåíòð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âåòåðàí³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Çàõàðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, áîéëåð. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11.

1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ªðøîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 33 ì êâ., ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. ². Ôðàíêà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè ñâ³òëà, ãàçó, âîäè. ª ï³äâàë. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24.

1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 23/12/5 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.ѳ÷îâ³é. Ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ãàðíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Òåëåôîí 050-974-50-07.

1-ê³ìíàòíà, 39 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. íà âóë. Âèííè÷åíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ. íà âóë. Êðàâ÷óêà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà. Ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ³ ïåðåâåäåííÿ â êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü. Áåç êîì³ñ³¿.. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11.

1-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, ºâðîðåìîíò, àâòîíîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ççîâí³ óòåïëåíèé, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ 33-ãî êâàðòàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, øêîëà, ñàäîê, ìàãàçèí, çóïèíêà ïîðó÷. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóëèö³ Ôåäîðîâà. Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11.

1-ê³ìíàòíà, öåãëÿíèé. â ð-í³ øêîëè ¹14. Êóõíÿ ç ìåáëÿìè òà òåõí³êîþ. ÁÅÇ ÊÎ̲Ѳ¯. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55. 1-ê³ìíàòíà, 32,1 ì êâ., 4/4 ïîâ., öåãëÿíèé. ïî âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 11. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 1-ê³ìíàòíà, 34/14/10 ì êâ., 6/12 ïîâ. íà âóë. Øåâ÷åíêà, ìîíîë³ò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, äàõîâà êîòåëüíÿ. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 1-ê³ìíàòíà, 38 ì êâ., 2/2 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ²âàíà Êîæåäóáà. Áåç ðåìîíòó. Ãàðíå ïëàíóâàííÿ.. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 1-ê³ìíàòíà, 53 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ðàéîí ϳâí³÷íîãî ðèíêó, à/ î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 1-ê³ìíàòíà. âóë.Íàëèâàéêà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 1-ê³ìíàòíà, 55 ì êâ. íà âóë. Íàáåðåæí³é, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 1-ê³ìíàòíà, 56,8 ì êâ., 7/10 ïîâ., öåãëÿíèé. ó öåíòð³, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 1-ê³ìíàòíà, 55 ì êâ., 7/10 ïîâ. â öåíòð³ ì³ñòà, íîâîáóäîâà, áóäèíîê çäàíèé, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 099-736-03-00. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. çà Òàì-Òàìîì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00.

2-ʲÌÍÀÒͲ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 50-60 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà. 2-, 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë. Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð 64-74 êâ.ì.ö. Ö³íà â³ä 9000 ãðí/êâ.ì., êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Êîâåëüñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 9/9 ïîâ. íà âóë. ²âàùåíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 1/4 ïîâ. íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ï³äâàë. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 44 ì êâ., 2/4 ïîâ. íà ïð. Ïåðåìîãè, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 1/10 ïîâ. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, â³êíà ó äâ³ð. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 44 ì êâ., 3/3 ïîâ. íà âóë. Î㳺íêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 5/5 ïîâ. âóë. Ïîòåáí³, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/2 ïîâ. âóë. Äóáí³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 68 ì êâ., 8/11 ïîâ. ïð.Âîë³, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàíîðàìíèé âèãëÿä ç â³êíà. Ö. 832000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28. 2-ê³ìíàòíà, 52/8 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð.Ñîáîðíîñò³, ðåìîíò, á³ëÿ ÇÎØ ¹ 26, êîìôîðòíèé ðàéîí. Ö. 728000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28. 2-ê³ìíàòíà, 71 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì Òàìó íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 56 ì êâ., 4/4 ïîâ. ñ. Ðîêèí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íàòÿæí³ ñòåë³, ö³íà 18000. Òåëåôîí 095-154-91-58, 095-206-00-86.

2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ. íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð.Ñîáîðíîñò³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.


¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

7

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ê³ìíàòíà, 58 ì êâ. ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Òåëåôîí 099-736-03-00. 2-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 4/5 ïîâ. âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, îêðåìà ê³ìíàòà, íîâèé ðåìîíò, áóäèíîê êîòåäæíîãî òèïó. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-736-03-00. 2-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ñîáîðíîñò³, æèòëîâèé ñòàí, ÷åñüêå ïëàíóâàííÿ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00.

3-ʲÌÍÀÒͲ

2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÐÀÃÑó, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÆÊ «Êîë³çåé», ðåìîíò, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÇÀÃÑÓ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ìîëîä³, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 4/9 ïîâ. íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 53 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ. ðàéîí³ ÐÊ Ïðîì³íü, 77 êâ.ì. àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 4/9 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà. â ð-í³ 5 øêîëè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1 ïîâåðõ, öåãëà, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà – 440 000 ãðí. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-030-37-73.

2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-242-53-44, 033-220-02-19.

2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ð-í ËÏÇ, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-030-37-73.

2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âèííè÷åíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ 33-ãî êâàðòàëó, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 66 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³ ì³ñòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà/. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 48/27/7 ì êâ., 1/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³. ʳìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 097-099-24-24, 095-432-02-11. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 097-099-24-24, 095-432-02-11. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³, 1/5Ö, çàì³íåí³ â³êíà, º ë³÷èëüíèêè íà âñå. Òåðì³íîâî. Ö. 440550 ãðí. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 73 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé, ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. Êðàâ÷óêà. Ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. âåëèêèé ï³äâàë.. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 81 ì êâ., 9/10 ïîâ., öåãëÿíèé, ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî. Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà Áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè ãàçó, âîäè, ñâ³òëà, íîâà ãàçîâà êîëîíêà. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 5/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Äóáí³âñüêà, ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, 58 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Áóäèíîê îãîðîäæåíèé. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Êðàâ÷óêà (ïîðó÷ Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 1/2 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Øåâ÷åíêà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè. Òåðì³íîâî. Ö³íà 415 000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 80 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé. Òåëåôîí 0 3 3 - 2 2 0 - 0 2 - 1 9 , 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà. 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë. Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð, 75-90 êâ.ì. ö. Ö³íà â³ä 9000 ãðí/êâ.ì., êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 0 3 3 - 2 2 0 - 0 2 - 1 9 , 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ., ïàíåëüíèé. ð-í øêîëè ¹26. Ìîæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 066-516-17-33. 3-ê³ìíàòíà, 53 ì êâ., 9/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïðîñï.³äðîäæåííÿ, â áóäèíêó ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó. Òåëåôîí 066-629-18-50, 095-453-93-50. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 1/9 ïîâ. íà âóë. Ôåäîðîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 54 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Âåòåðàí³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5ö, 70 êâ.ì., ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 76 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà âìîíòîâàíà êóõíÿ. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 80 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå äîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 9/9 ïîâ. âóë. Ãîðä³þê, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí 050-209-49-48.

3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ öåíòðó, 4/9, 77 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 5/5 ïîâ. â ì.Ðîæèùå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/ î, íîâà ñàíòåõí³êà ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ öåíòðó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 7/9 ïîâ. âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ôåäîðîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ. âóë. Ëüâ³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé.. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ð-í³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³, ìåáë³, óêîìïëåêòîâàíèé ñàíâóçîë, âñ³ ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ï³äâàë. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77.

2-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ñîáîðíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö³íà 676 000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

3-ê³ìíàòíà, 111 ì êâ., 8/11 ïîâ. âóë. Ëèïèíñüêîãî, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Ö. 1300000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28.

2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³ ì³ñòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 68 ì êâ., 7/10 ïîâ. ð-í³ ÒÐÖ «Ïîðò ѳò³», ñó÷àñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, ï³äçåìíèé ïàðê³íã. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-030-37-73.

2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/3 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Ë. Óêðà¿íêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, êîëîíêà. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

3-ê³ìíàòíà, 68 ì êâ., 9/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð.Ñîáîðíîñò³, æèëèé ñòàí, â³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Ö. 780000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28.

2-ê³ìíàòíà, 63 ì êâ., 8/10 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ïåðåìîãè, íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

тел. 098 660-63-03, 066 660-63-03 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 8/10 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Íàáåðåæíà, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ òà ºâðîðåìîíò. Ö. 1352000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28.

3-ê³ìíàòíà, 87 ì êâ., 1/5 ïîâ. âóë. Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÒÀÌ-ÒÀÌ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ñîáîðíîñò³, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÐÖ «Ïðîì³íü», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80. 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 73 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé. åë³òíèé, çäàíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà,àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 106 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÒÀÌ-ÒÀÌó, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãîðä³þê, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Íàáåðåæíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âåòåðàí³â, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.


8

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Àðöåóëîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé çäàíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 86 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 52 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ïðîñï. ³äðîäæåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-03-03-773. 3-ê³ìíàòíà, 5 ïîâ. â ì³ñò³ Ëóöüêó. ª ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, êëàäîâà, òà ãàðàæ. Îõàéíèé ï³ä“¿çä. Òèõèé ðàéîí.. Òåëåôîí 050-932-82-24, 067-972-80-50. 3-ê³ìíàòíà, 61 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà çàêîðäîííîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ð-í 40 êâàðòàëó, «÷åøêà», ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âåëèêèé áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. ×àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Õîðîøà ö³íà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. 3-ê³ìíàòíà, 62 ì êâ., ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. ×îðíîâîëà. Ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. 3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/3 ïîâ., öåãëÿíèé. àâòîíîìíå îïàëåííÿì, öåãëÿíèé ãàðàæ, äâà ï³äâàëà. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69. 3-ê³ìíàòíà, 72/43/10 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ñîáîðíîñò³, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, çàñêëåíèé áàëêîí. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 3-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 7/8 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Çàöåïè.Ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ìåáë³. Òåõí³êà. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 3-ê³ìíàòíà, 56 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âñòàíîâëåíî ë³÷èëüíèê íà òåïëî. . Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 62 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò.. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ìîëîä³, (ðàéîí ë³òàêà), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, òåïëîâèé ë³÷èëüíèê íà ï³ä’¿çä. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00. 3-ê³ìíàòíà, 58 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Ëüâ³âñüê³é, æèòëîâèé ñòàí Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 88 ì êâ. â öåíòð³, äâîð³âíåâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ. öåíòð Ëóöüêà, ðåìîíò, ìåáë³, º ãàðàæ ³ ï³äâàë. Òåëåôîí 050-673-60-45.

4 ² Á²ËÜØŠʲÌÍÀÒ 4-ê³ìíàòíà, 80 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ð-í 33 êâàðòàëó, ç ðåìîíòîì. Âëàñíèê. Ö. 45000+òîðã. Òåëåôîí 095-571-38-75.

2-ð³âíåâó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 115 êâ.ì., ë³÷èëüíèêè íà ñâ³òëî, âîäó, ãàç. Òåëåôîí 099-724-35-47.

2-ð³âíåâó êâàðòèðó íà âóë. ².Áàãðÿíîãî, 94 êâ.ì., ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâîêîíòóðíèé êîòåë. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 78 ì êâ., 7/9 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 83 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 130 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé.. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ð³âíåâó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 135 êâ.ì., 4/5, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äâîêîíòóðíèé êîòåë. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ïðîñï. Ñîáîðíîñò³, öåãëÿíèé áóäèíîê, 80 êâ.ì, ê³ìíàòè, ñàíâóçîë – ðîçä³ëüí³, âåëèêà ëîäæ³ÿ. ×àñòêîâî ðåìîíò. Ïðèºìíà ö³íà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-68-36-177. 2-ð³âíåâó êâàðòèðó VIP ð³âíÿ íà âóë. Êîïåðíèêà, 197 ê.â., äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 4-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Êîíÿê³íà, ÷àñòêîâî ðåìîíò. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

ÊÓÏËÞ 3-ʲÌÍÀÒͲ 3-ê³ìíàòíà. Ó âëàñíèêà â íîâèõ áóäèíêàõ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåëåôîí 095-354-19-69.

ÇÄÀÌ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-ê³ìíàòíà. íà âóë.Êîíÿê³íà, ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïðàëüíà ìàøèíà, ³íòåðíåò, õîëîäèëüíèê. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 093-226-96-36. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. ×îðíîâîëà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò, ÒÂ. Ö. 2000ãðí+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. íà ïð.Ìîëîä³, êâàðòèðà ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, º âèõ³ä íà ïðàëêó. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10, 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. íà ïð.Ìîëîä³, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê. Êâàðòèðà ç áàëêîíîì òà ï³äâàëîì. Ö. 1600+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19. ʳìíàòó äëÿ 1-2 ä³â÷àò, áåç âëàñíèê³â, â ð-í³ Çàãñó, íà ïð. Ìîëîä³, âìåáëüîâàíà, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö. 870 ãðí. Òåëåôîí 099-934-20-10, 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. ð-í Òàì-Òàìó (âóë.Ñîáîðíîñò³), ç ºâðîðåìîíòîì, ç áîéëåðîì òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ.. Ö. 2300. Òåëåôîí 099-768-38-66, 098-471-77-29. 1-ê³ìíàòíà. ð-í ѳò³ Ïàðêó (âóë.ͳëà Õàñåâè÷à), ãóðòîæèòîê, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ì³êðîõâèëüîâêà.. Ö. 1700. Òåëåôîí 098-471-77-29. ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó ñ³ìåéíîãî òèïó äëÿ ïàðè áåç ä³òåé â ð-í³ Ñ³ò³ ïàðêó íà ïð. Âîë³. Ö. 1500. Òåëåôîí 099-768-38-66, 098-471-77-29.

1-ê³ìíàòíà. 1-, 2-, 3ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ðí Çàë³çíè÷îãî âîêçàëó, øêîëè ¹5, «Òàì-Òàì», Íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè, Wi-Fi. Òåëåôîí 099-328-04-02, 068-717-13-56. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë.Êîïåðíèêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà.. Ö. 2200+êï. Òåëåôîí 099-151-61-08. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Âåòåðàí³â, ð-í Òàì-Òàì, ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð. Ö³íà 2000+êï. . Ö. 2000+ê.ï. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êðàâ÷óêà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-151-61-08. Îêðåìó ê³ìíàòó â ð-í ÇÀÃÑÓ, âóë.Ñîáîðíîñò³ â 2 –õ ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ äëÿ 1-2 ä³â÷àò, áåç âëàñíèê³â. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòà â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, ïîðó÷ Ïîë³òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò äëÿ õëîïöÿ. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà ïð. Ìîëîä³. Ö. 1200+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòó äëÿ õëîïöÿ â ð-í³ 40-ãî êâàðòàëó, áåç ãîñïîäàð³â. Ö. 820 ãðí. Òåëåôîí 099-151-61-08, 096-466-48-77. 1-ê³ìíàòíà. â öåíð³ íà âóë. ².Ôðàíêà, íîâîáóäîâà, âêîìïëåêòîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. ð-í³ ÇÀÃÑó, ïð. Ñîáîðíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè.. Ö. 2300+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà.. Ö. 2500+ê.ï. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. Îêðåìó ê³ìíàòó íà âóë. Âèííè÷åíêà, äëÿ ä³â÷èíè áåç âëàñíèê³â.. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó áåç âëàñíèê³â â ð-í³ ÇÎØ ¹5 äëÿ ä³â÷èíè. Ö. 1100 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòà â ð-í³ Â³äðîäæåííÿ äëÿ ä³â÷èíè, áåç ãîñïîäàð³â. Ö. 1300 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòà íà ï³äñåëåííÿ, ç âëàñíèöåþ äëÿ ä³â÷èíè â ð-í³ Òàì-Òàìó, âóë.Ñîáîðíîñò³. Ö. 850 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó äëÿ õëîïöÿ â ð-í³ Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Ö. 1200 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó äëÿ ä³â÷èíè ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, íà âóë.Ãðóøåâñüêîãî. Ö. 1300 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, º ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. . Ö. 3300+êï. Òåëåôîí 099-768-38-66.

1-ʲÌÍÀÒÍÀ. íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, íîâèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, ðåìîíò. ѳì’ÿì ç ä³òüìè íå òóðáóâàòè.

ò.:050-378-30-39. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 099-768-38-66. 1-ê³ìíàòíà. ð-í ËÏÇ (âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³), âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê. Ö. 1600+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. ð-í Ïðèâîêçàëüíèé (âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî), ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ç êîëîíêîþ íà ãàðÿ÷ó âîäó. Ö. 1600+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ÷àñòêîâî íåìຠìåáë³â, ìàëîñ³ìåéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. 1400+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. ïð.³äðîäæåííÿ (âóë.Çàãîðîäíÿ), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, ³íòåðíåò. Ö. 2100+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 1-ê³ìíàòíà. ð-í Ïîðò ѳò³, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3200+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Âåòåðàí³â, êâàðòèðà ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, âìåáëüîâàíà, ç õîëîäèëüíèêîì. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, âìåáëüîâàíà.. Ö. 1800ãðí+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77. 1-ê³ìíàòíà. ïð. Ïåðåìîãè, êâàðòèðà ï³ñëÿ ñâ³æîãî êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó, º êîëîíêà íà ãàðÿ÷ó âîäó, õîëîäèëüíèê.. Ö. 1700+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77. ʳìíàòó â êâàðòèð³ ð-í ËÏÇ, õîðîø³ óìîâè ïðîæèâàííÿ. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 066-088-94-83. ʳìíàòó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, º âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ æèòòÿ. Ö. 850 ãðí.+ê/ï. Òåëåôîí 063-730-74-80. Îêðåìó ê³ìíàòó íà ïð. ³äðîäæåííÿ äëÿ ä³â÷èíè, º âñå íåîáõ³äíå.. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 096-974-47-45. ³çüìó íà ï³äñåëåííÿ ä³â÷èíó â ð-í³ âóë.Âèííè÷åíêà. Ö. 650 ãðí. Òåëåôîí 098-392-34-43. ʳìíàòó íà âóë. Ôåäîðîâà, 1 ê³ìíàòà, ìåáë³, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè íåìàº. Ö. 550 ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72. ʳìíàòó â ðàéîí³ ÒÖ «Ïðîì³íü», âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69. ʳìíàòó íà âóë.Çàäâîðåöüê³é, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê.. Ö. 500 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 093-438-76-22. ʳìíàòó íà ïð.³äðîäæåííÿ (á³ëÿ ï³öå𳿠«Ñîëî») äëÿ îäíîãî õëîïöÿ. ª âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 850 ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72. ʳìíàòó íà ïð.Ìîëîä³ (á³ëÿ Íîâî¿ ïîøòè), äëÿ 2 ä³â÷àò, ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 750 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69.

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 050-378-41-14; ........ âóë. Êëèìà Ñàâóðè, ê/ð, âìåáëüîâàíà, ï/ò;2500+ê.ï. 096-737-64-88; ........ âóë. Ñîáîðíîñò³, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, áîéëåð;2500+ê.ï. 096-974-47-45; ........ ïð. Ìîëîä³, ê/ð, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ï/ò;3000 çà âñå. 099-319-55-56; ........ âóë. ×îðíîâîëà, ê/ð, ìåáë³, ï/ò; ................... 2700+ê.ï. 093-460-09-60; ........ âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; .. 2500+ê.ï. 095-649-69-39; ........ áð. Äðóæáè íàðîä³â, ìåáë³, ðåìîíò, ï/ò; 3000 çà âñå 050-437-71-77; ........ âóë. ².Ôðàíêà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ........................ ................................. âìîíòîâàíà êóõíÿ; ..................................... 3000 çà âñå 067-709-12-31; ........ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, õîðîø.ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèë.; 2500+ê.ï. 097-107-86-17; ........ ïð. ³äðîäæåííÿ, ìåáë³, ï/ò, ãàçîâà êîëîíêà;2200+ê.ï. 096-737-64-88; ........ âóë. Êîïåðíèêà, ê/ð, ìåáë³, âñÿ ï/ò; ............ 2500+ê.ï. 095-649-69-39; ........ âóë. Êðèâèé Âàë, ê/ð, ìåáë³, ï/ò.; ................. 2500+ê.ï. 073-003-25-34; ........ âóë. Ã.-Àðòåìîâñüêîãî, ðåìîíò, ï/ò, ìåáë³; . 2700+ê.ï. 050-371-71-37; ........ âóë. Çàõàðîâà, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, à/î.; ............. 2800+ê.ï. 096-974-47-45; ........ âóë. Êîíÿê³íà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ................ 2800+ê.ï. 068-729-04-29; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ................................. ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ìåéíî¿ ïàðè; ............. 2500+ê.ï

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 098-009-90-09; ........ áð. Äðóæáè íàðîä³â, õîðîø. ðåìîíò, ............................ ................................. ìåáë³, ï/ò, õîëîäèë.; ......................................... 3000+ê.ï 050-377-31-77; ........ âóë. ßðîùóêà, íîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; 3500 çà âñå 050-378-41-14; ........ ïð. Ñîáîðíîñò³, ê/ð, ìåáë³; ............................. 3000+ê.ï. 063-794-76-67; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ðåìîíò, ÷àñò.ìåáë³, ï/ò; .. 2500+ê.ï. 073-003-25-34; ........ âóë. Êîíÿê³íà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò. 3 ïîâåðõ;2500+ê.ï. 093-460-09-60; ........ ð-í Ïîäàòêîâî¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê;1000+ê.ï 066-550-47-41; ........ âóë. Ïðèâîêçàëüíà, ìåáë³, ï/ò, ...................................... ................................. äëÿ ïðàö. ä³â÷àò; .............................................. 2500+ê.ï 066-550-50-31; ........ ð-í ÒÖ "Ïðîì³íü", ê/ð, ìåáë³, ï/ò, äëÿ ä³â÷àò, ............... ................................. 3 ïîâåðõ; ............................................................ 2500+ê.ï 050-438-21-12; ........ âóë. Êîâåëüñüêà, ê/ð, ìåáë³, ï/ì, äëÿ ñ³ì'¿; 3000+ê.ï. 067-709-12-38; ........ ïð. Ïåðåìîãè, ê/ð, ìåáë³, ï/ò; ........................ 2500+ê.ï. 098-392-33-90; ........ ð-í ÒÖ "Òàì-Òàì", ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/ò;5000 çà âñå 073-003-24-46; ........ âóë Çàöåïè, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; .................... 2000+ê.ï. 066-499-52-34; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, ñó÷àñ. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; . 3000+ê.ï. 068-729-04-29; ........ âóë. Êîíîâàëüöÿ, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, ñóáñèä³ÿ; 2500+ê.ï. 063-794-76-67; ........ âóë. Øîòà Ðóñòàâåëë³, ê/ð, ìåáë³, ................................ ................................. ï/ò, ë³÷èëüíèêè; ................................................. 3800+ê.ï.

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 063-353-75-91; ........ âóë. Ê.Ñàâóðè, ê/ð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê,; 2500 + ê.ï. 050-438-21-12; ........ âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, ðåìîíò, ìåáë³, ........................... ................................. ï/ò, 8 ïîâåðõ; .................................................... 3000+ê.ï. 099-319-55-56; ........ âóë. Ã.Àðòåìîâñüêîãî, ê/ð, ìåáë³, ï/ò; .......... 4500+ê.ï 050-377-31-77; ........ âóë. Ñòð³ëåöüêà, ï/â, ìåáë³, ë³÷èëüíèêè; ..... 3000+ê.ï 073-003-24-46; ........ âóë. Êîíÿê³íà, õîðîø. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò ................................. Êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ; .................... 2500 çà âñå 073-003-25-34; ........ âóë. Çàöåïè, õîðîø. ðåìîíò, ìåáë³, .............................. ................................. ï/ò, êîëîíêà; ...................................................... 3200+ê.ï 067-709-12-18; ........ ïð. Ìîëîä³, ê/ð, ÷àñòêîâî ìåáë³; ................... 3200+ê.ï. 096-974-47-07; ........ âóë. Êîíîâàëüöÿ, ê/ð, ï/ò; .............................. 3200+ê.ï 050-437-71-77; ........ âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ê/ð, âìåáëüîâàíà, ................... ................................. ï/ò; ...................................................................... 2500+ê.ï. 095-649-57-77; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; .......... 3000+ê.ï.

ʲÌÍÀÒÈ 098-009-90-09; ........ ð-í ÒÖ "Ñëîí", ìåáë³, ï/ò; ................................. 750 ãðí. 050-378-41-14; ........ âóë. ßðîùóêà, äëÿ ä³â÷èíè íà ï³äñåëåííÿ; . 500 ãðí. 063-794-76-67; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, îêðåìà ê³ìí. äëÿ õëîïöÿ, .................... ................................. áåç âëàñíèê³â; .................................................. 1200 ãðí. 098-392-34-43; ........ âóë. Êîïåðíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, ................................. Ç âëàñíèêàìè; .................................................. 850 + ê.ï. 050-378-35-77; ........ âóë. ×îðíîâîëà, ê³ìí. äëÿ 2 ä³â÷àò, ............................. ................................. áåç âëàñíèê³â; .................................................... 750 ãðí.

ÁÓÄÈÍÊÈ 095-649-69-39; ........ âóë. Ëüâ³âñüêà, âñå íåîáõ³äíå, 1 ê³ìíàòà;2500 çà âñå 096-785-47-32; ........ ð-í ³äðîäæåííÿ, 2 ê³ì, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì'¿, .................... ................................. âñ³ çðó÷íîñò³; ................................................... 1500+ê.ï. 093-460-09-60; ........ ð-í Ëüâ³âñüêî¿, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ï/ò; ... 1600+ê.ï. 050-437-72-77; ........ ð-í ÒÖ "Ïðîì³íü", ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ......................... ................................. äëÿ õëîïö³â; ...................................................... 2500 ãðí. 098-891-52-77; ........ âóë. Ñâ³òëà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ï/ò, .......................... ................................. ðåìîíò; ............................................................... 3000 ãðí.

ʳìíàòó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é (á³ëÿ ËÍÒÓ) äëÿ 3 ä³â÷àò. Ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72.

ʳìíàòó äëÿ äâîõ ä³â÷àò â ðàéîí³ ÇÀÃÑÓ, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèê³â, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 750 ãðí. Òåëåôîí 050-378-41-14.

ʳìíàòó äëÿ îäíîãî õëîïöÿ áåç âëàñíèêà íà âóë.Êðàâ÷óêà. Ö. 500 ãðí.+ê/ï. Òåëåôîí 068-729-04-29.

ʳìíàòó â áóäèíêó íà âóë.Êîíÿê³íà (á³ëÿ Âîïàêó), âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 300 ãðí. Òåëåôîí 050-371-71-37.

³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íà ï³äñåëåííÿ, ïð.Ãðóøåâñüêîãî. Âñ³ óìîâè, áåç âëàñíèê³â. Ö. 650 ãðí. Òåëåôîí 067-709-12-38.

1-ê³ìíàòíà. âóë. Âèííè÷åíêà, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2000+ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77.

ʳìíàòó äëÿ äâîõ ä³â÷àò, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèê³â, ðàéîí ÑÍÓ, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 063-996-43-13.

1-ê³ìíàòíà. ð-í ïð. Âîë³, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåëåôîí 067-709-12-38.

Îêðåìó ê³ìíàòó íà âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, á³ëÿ óí³âåðñèòåòó, äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 050-371-71-37.

1-ê³ìíàòíà. áóë. Äðóæáè Íàðîä³â, ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà . Ö. 2500+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13.


¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó 1-ê³ìíàòíà. ïð.Ïåðåìîãè, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2800+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-41-14.

2-ê³ìíàòíà. íà âóë.Äåêàáðèñò³â (ð-í ³äðîäæåííÿ), âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51.

1-ê³ìíàòíà. áð. Äðóæáè íàðîä³â, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³ ³ âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè. Ö. 2800+ê/ ï. Òåëåôîí 050-437-71-77.

2-ê³ìíàòíà. ð-í ÐÊ Ïðîì³íü (âóë.Ñòð³ëåöüêà), ê³ìíàòè ç³ ñâ³æèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, 2 áàëêîíè, º õîëîäèëüíèê. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77.

1-ê³ìíàòíà. âóë.Ìàìñóðîâà, âìåáëüîâàíà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ ëþäåé. Ö. 3000 ãðí.çà âñå. Òåëåôîí 096-737-64-88. ³çüìó â îêðåìó ê³ìíàòó íà ï³äñåëåííÿ ñòóäåíòà, ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ íà 1-2 ì³ñÿö³, íà ð³ê. Âñ³ çðó÷íîñò³, íåäàëåêî â³ä ñòàä³îíó. Òåëåôîí 099-290-56-59.

2-ʲÌÍÀÒͲ 2-ê³ìíàòíà. ð-í³ Àâòîñòàíö³¿ (âóë.Êðàâ÷óêà), ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19.

2-ê³ìíàòíà. âóë.Êîíÿê³íà, õîðîøèé ñòàí, âìåáëüîâàíà, âñÿ íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2400 ãðí+ê/ï.(ñóá). Òåëåôîí 063-353-75-91. 2-ê³ìíàòíà. ïð.Ãðóøåâñüêîãî, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, íîâèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. 2800+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-41-14, 000-000-00-00. 2-ê³ìíàòíà. âóë.Âèííè÷åíêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500 çà âñå. Òåëåôîí 063-730-74-80. 2-ê³ìíàòíà. ïð.Ïåðåìîãè, äëÿ ñ³ì’¿. Ö. 3500 ãðí.+ê/ï.(ñóá). Òåëåôîí 096-974-47-45.

2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êîíÿê³íà (ð-í ÒÖ «Ñëîí»), ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 2300+êï. Òåëåôîí 098-471-77-29.

2-ê³ìíàòíà. âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, â ãàðíîìó ñòàí³, ìåáë³ òà õîëîäèëüíèê . Ö. 3000+êîì.ïîñ. Òåëåôîí 098-392-34-43.

2-ê³ìíàòíà. â ð-í³ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò, ÒÂ. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64.

3-ʲÌÍÀÒͲ

2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êîâåëüñüê³é, íîâîáóäîâà â «Íåáîñõèë³», âêîìïëåêòîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ðåìîíò. Ö. 3300+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Âèííè÷åíêà, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîñóä, ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò. Ö. 5000ãðí. Òåëåôîí 098-471-76-64, 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë.Ãîðä³þê, âìåáëüîâàíà êâàðòèðà, ç õîëîäèëüíèêîì òà òåëåâ³çîðîì. Ö. 2300+êï. Òåëåôîí 099-768-38-66, 093-120-69-39.

3-ê³ìíàòíà. â öåíòð³, ñó÷àñíó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà ïîðó÷ ïàðê. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà. âóë.ßðîùóêà, äëÿ õëîïö³â, ç âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. . Ö. 3000+ ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77. 3-ê³ìíàòíà. ïð.Ìîëîä³, º âñå íåîáõ³äíå, äëÿ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè. Ö. 3500+ê/ï. Òåëåôîí 098-009-90-09. 3-ê³ìíàòíà. âóë.Âèííè÷åíêà, âìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, ë³÷èëüíèêè . Ö. 3200+ê/ï. Òåëåôîí 096-737-64-88. 3-ê³ìíàòíà. ïð.Ïåðåìîãè, ãàðíèé ñòàí, âñå íåîáõ³äíå. Ö. 3400+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-35-77.

2-ê³ìíàòíà. íà ïð.Ìîëîä³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ÒÂ, õîëîäèëüíè. Êâàðòèðà ç áàëêîíîì, º êëàäîâêà. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39.

3-ê³ìíàòíà. ð-í Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3300+ê/ï. Òåëåôîí 050-377-31-77.

2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, º ïîáóòîâà òåõí³êà, âìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39.

ÇÄÀÌ ÏÎÄÎÁÎÂÎ

2-ê³ìíàòíà. íà ïð.³äðîäæåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ³íòåðíåò, áàëêîí. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñêëîïàêåòè, ïàðêåò, âìåáëüîâàíà. Ö. 2400+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, (ðîæåâ³ áóäèíêè), ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ÒÂ, ³íòåðíåò.. Ö. 3300+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë.гâíåíñüê³é, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê, ãàçîâà êîëîíêà. Ö. 2200+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51.

1-ʲÌÍÀÒͲ Êâàðòèðè ïîäîáîâî, 350ãðí/äîáà çà 2-õ, º ìàíãàë, áåñ³äêà, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè, ð-í Òåðåìíî. Òåëåôîí 050-235-08-80.

²ÇÜÌÓ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íà ï³äñåëåííÿ, ó ïðèâàòíèé áóäèíîê, áåç ãîñïîäàð³â, âñ³ çðó÷íîñò³, ð-í Òåðåìíî, 750ãðí/ ì³ñÿöü. Òåëåôîí 066-616-47-16.

²ÇÜÌÓ Â ÎÐÅÍÄÓ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-, 2-ê³ìíàòíó êâðòèðó ó âëàñíèêà. Òåëåôîí 096-277-28-37, 095-186-70-90.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Çí³ìó òåðì³íîâî êâàðòèðó â õîðîøîìó ðàéîí³ ó âëàñíèêà. Òåëåôîí 099-736-03-00.

1.2.ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ 1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà Ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, îãîðîæà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 0 9 5 - 3 8 3 - 7 4 - 8 0 , 050-242-53-44. Áóäèíîê ñ. Áîðàòèí, 145 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ 88,5 êâ.ì., 0,16 ãà. Òåëåôîí 050-802-44-40. Áóäèíîê ð-í Òåðåìíî, öåãëÿíèé, 105 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàðàæ, 0,11 ãà. Ö. 43 òèñ. Òåëåôîí 099-758-68-93. Áóäèíîê ñ. Çàáîðîëü, ï³âòîðàïîâåðõîâèé, íåçàâåðøåíèé, ä³ëÿíêà 0.12ãà, 380Â, ãàç, äî¿çä. Ìîæëèâèé îáì³í íà îäíî-, äâîê³ìí. êâàðòèðó. Òåëåôîí 050-680-20-35. Íîâèé áóäèíîê â öåíòð³ ì.Ëóöüêà, ãîòîâèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, 150 êâ.ì, º ãàðàæ, îãîðîæà. Òåëåôîí 050-673-60-45.

Áóäèíîê ñ.Áîðàòèí, íîâèé, öåãëÿíèé, çäàíèé, 4 ê³ìíàòè, 11õ13ì, 12500ãðí/êâàäðàò, 0.06 ãà.

Òåëåôîí 099-325-27-91, 050-378-55-62.

Áóäèíîê ñ. Ëàâð³â, öåãëÿíèé, 75 êâ.ì., ãàçèô³êîâàíèé, êîìá³íîâàíå îïàëåííÿ. Öåãëÿíèé òà äåðåâ’ÿíèé õë³â, ëüîõ, 0,84 ãà. Òåëåôîí 050-062-28-18.

Ñ.ÌÑÒÈØÈÍ, 11êì â³ä Ëóöüêà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç çà 10ì, àñôàëüò, îãîðîæà, ä³ëÿíêà 0.25ãà.

ò. 097-679-99-58.

Áóäèíîê ñ.Óñè÷³, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êîðèäîð, âåðàíäà, êëàäîâêà, êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, ãàç, 0.25ãà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-875-96-49. Áóäèíîê-íîâîáóäîâà ñ. Ñîêèðè÷³, 12êì â³ä Ëóöüêà, 115 êâ.ì, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, ñòàâîê. Òåëåôîí 067-361-06-77, 095-702-82-73.

Æèòëîâèé áóäèíîê, ñ.Ç쳿íåöü, 236 êâ.ì, ä³ëÿíêà 0,17 ãà. Ö. 975000.

Áóäèíîê ñ. Ãóáèí, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ë³òíÿ êóõíÿ ï³ä ðîçá³ð, ä³ëÿíêà 1.15ãà, ñâåðäëîâèíà ç êðàïåëüíèì çðîøóâàííÿì, ñàä. Òåëåôîí 050-718-86-01, 067-168-35-60.

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Õîöüêè, ÏåðåÿñëàâÕìåëüíèöüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë. Ö. 224 868. Òåëåôîí 073-029-01-21.

Áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè ñ. Ñèðíèêè, âîäà, ãàç, ñâ³òëî 380Â, ä³ëÿíêà 0.25ãà. Òåëåôîí 099-027-34-35, 067-661-11-45. Áóäèíîê íà âóë.Âîëîäèìèðñüê³é, 63 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. Âëàñíèê. Òåëåôîí 095-839-17-66. Áóäèíîê: 2 ïîâ., ê³ìíàò: 3, 117 ì êâ., öåãëÿíèé. 1/2 áóäèíêó ì. Êîâåëü, îêðåìèé âõ³ä. Âñ³ çðó÷íîñò³. Ö. 45000. Òåëåôîí 050-863-53-56, 000-000-00-00. Áóäèíîê: 70 ì êâ. â ì. Ðîæèùå, 4 ê³ìíàòè, ñàíâóçîë, áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 0,06 ãà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Êîòåäæí³ áóäèíêè â ñ. Ñâ³òÿçü, 72 êâ.ì. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëàâð³â, íîâîáóäîâà, 1-ïîâåðõîâèé, 110 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ä³ëÿíêà 0,25 ãà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 180 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 050-610-27-66. 1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 70 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 0,07 ãà çåìë³. Ö. 780000 ãðí. Òåëåôîí 099-600-82-28. Òàóíõàóñ â ñ. Ëèïèíè, 130 ì.êâ. ßê³ñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíåå îïàëåííÿ, óñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04 ãà. Òåëåôîí 066-76-80-290, 068-63-23-869.

Òåëåôîí 050-416-05-44

3-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ. Êñàâåð³âêà, ³ííèöüêî¿ îáë. Ö. 2 248 678. Òåëåôîí 068-778-68-90.

Æèòëîâèé áóäèíîê, ñ.Ìèëóø³, 212 êâ.ì., ä³ëÿíêà 0,0396 ãà. Ö. 1 200 000.

Òåëåôîí 050-416-05-44. Áóäèíîê: 200 ì êâ. â ñ. Ñòðóì³âö³. 1-ïîâåðõîâèé, æèòëîâà – 114 êâ.ì. Âåëèêèé ï³äâàë, ãàðàæ íà äâà àâòî, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, 0,12 ãà. Äîäàòêîâî áóäèíîê äëÿ ãîñòåé íà 100 êâ.ì. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. Òàóíõàóñ ñ. Ñòðóì³âêà, 110 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ òà êàì³í, ä³ëÿíêà 0,03 ãà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. Áóäèíîê: 56,5 ì êâ. ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â öåíòð³ ì. Ëóöüêà. Íàÿâí³ âñ³ êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà – 0,06 ãà, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà.. Ö. êðàùà. Òåëåôîí 095-616-21-77. Áóäèíîê: 2 ïîâ., 145 ì êâ. â ïåðåäì³ñò³ ì. Ëóöüêà, æèòëîâà ïëîùà – 85 êâ.ì. ßê³ñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,12 ãà. Ö. äîñòóïíà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77.

9

17. 05. 2018ð. (äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó, íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ) ¹ 2018517804 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü Áóä³âíèöòâî àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó (ÀÇÊ) ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âî䳿⠳ ïàñàæèð³â òà àâòîãàçîçàïðàâíèì ïóíêòîì (ÀÃÇÏ) çà àäðåñîþ: c. Ïðèëóöüêå, ʳâåðö³âñüêèé ð-í, Âîëèíñüêà îáë. íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,6 ãà. Ðåæèì ðîáîòè ÀÇÊ - ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áóäèíêó ÀÇÊ - 60 ðîê³â. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â. гê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 2018 ð. Àâòîçàïðàâíèé êîìïëåêñ, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, áóäå çä³éñíþâàòè ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ âî䳿â òà ïàñàæèð³â ç íàäàííÿì ïîñëóã ïî çàïðàâö³ àâòîìîá³ë³â áåíçèíîì, äèçïàëèâîì, ÇÂà (çð³äæåíèì âóãëåâîäíåâèì ãàçîì), ïðîäàæó ñóïóòí³õ òîâàð³â. ʳëüê³ñòü çàïðàâîê íàôòîïðîäóêòàìè íà äîáó ñêëàäຠ630 àâòîìîá³ë³â. г÷íèé îáñÿã ñêëàäຠ6090 ì? íà ð³ê. ʳëüê³ñòü çàïðàâîê ãàçîì íà äîáó ñòàíîâèòü 120 àâòîìîá³ë³â. г÷íèé îáñÿã ÇÂà ñêëàäຠ- 1752 ì?/ð³ê. Áóä³âíèöòâî ÀÇÊ ïëàíóºòüñÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,6 ãà â ñ. Ïðèëóöüêå ʳâåðö³âñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. (çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 2. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âîëèíñüêà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ" êîä ªÄÐÏÎÓ 37067940. Àäðåñà: 43000, Âîëèíñüêà îáë., ì. Ëóöüê, âóë. Çâ'ÿçê³âö³â, 1. Ò.: (0332) 25-13-77. _______________________________________________________ (ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³), ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó) 3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 (íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà) 4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ Çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ" ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè_____________ (âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé éîãî âèäàâàòè,íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷ຠéîãî âèäà÷ó) 5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìຠïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ. Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ 20.08.2018ð. î 12 ãîäèí³ â ïðèì³ùåíí³ Ïðèëóöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Âîëèíñüêà îáë., ʳâåðö³âñüêèé ð-í., ñ. Ïðèëóöüêå, âóë. ʳâåðö³âñüêà, 35à. (çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü) Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ _______________________________________________________________________ (âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü) 6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 (íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà) 7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 E-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó) Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ. 8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 96 àðêóøàõ. __________________________________________________________________________________________ (çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³) __________________________________________________________________________________________ (çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 9. ̳ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè ÒΠ"Âîëèíñüêà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ" Âîëèíñüêà îáë., ì. Ëóöüê, âóë. Çâ'ÿçê³âö³â, 1; ÒΠ"Âîëèíüåêîïðîìïðîåêò" Âîëèíñüêà îáë., ì. Ëóöüê, ïð. Ïåðåìîãè, 1, îô³ñ 426 ïðîòÿãîì ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ _____________________________________________________ (íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)


10

Áóäèíîê ñ. Áîðàòèí, 120 êâ.ì, 2 ïîâ., 0,12 ãà., íîâîçáóäîâàíèé, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, çàâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ çóïèíêà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Ñó÷àñíèé áóäèíîê ñ.Áîðàòèí, 130ì2, 3 ê³ìíàòè, êóõííÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 0,12 ãà çåìë³, îãîðîäæåíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

Æèòëîâèé áóäèíîê, ñ. Ïðèëóöüêå, 164,1 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,15 ãà.. Ö. 637000 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44 Áóäèíîê: 56 ì êâ. ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì.Ëóöüêà, öåãëÿíèé. Âñ³ êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,03 ãà. Òåëåôîí 095-616-27-73. Áóäèíîê: 165 ì êâ. â ïåðåäì³ñò³ ì. Ëóöüêà. Êàì³í íà äðîâàõ, áóäèíîê ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé ìåáëÿìè ³ òåõí³êîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,12 ãà. Òåëåôîí 096-030-37-73, 095-616-27-73. Öåãëÿíèé áóäèíîê âóë. Êîâåëüñüê³é, îäíîïîâåðõîâèé, 86 êâ.ì. Æèòëîâèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, 0,10 ãà. çåìë³, ï³äâàë, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. Öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, æèòëîâèé ñòàí, óñ³ êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Íà ä³ëÿíö³ – äâà ãàðàæà, ë³òíÿ êóõíÿ, ëüîõ. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. Òàóíõàóñ â ñ.Ëèïèíè, 130 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³ òà òåõí³ê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04 ãà, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿, ë³÷èëüíèêè. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69. Áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 150 êâ.ì., ñâ³òëî, âîäà, ñåïòèê, ãàç íà ë³í³¿, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 0,06 ãà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69. Áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, 2-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, 187 êâ.ì. 0,22 ãà çåìë³. Âñòàíîâëåí³ â³êíà. Îãîðîäæåíèé, êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. ×àñòèíà áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè, 70 êâ. ì., îêðåìèé âõ³ä, ë³÷èëüíèêè, êîìóí³êàö³¿, 0,035 ãà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. Áóäèíîê ñ. Ñòðóì³âêà, ìàíñàðäíèé, ï’ÿòèê³ìíàòíèé, 183 êâ.ì. 0,12 ãà çåìë³, ðîçâåäåíå ñâ³òëî, ³íòåðíåò, ÷îðíîâà ñòÿæêà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó. 285 êâ.ì., ÿê³ñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, ä³ëÿíêà – 0,07 ãà. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. Áóäèíîê: 38 ì êâ. ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, êîðèäîð êóõíÿ, ñàíâóçîë, 2 ê³ìíàòè, 0,02 ãà çåìë³.. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. ×àñòèíó áóäèíêó ð-í ËÏÇ, 100ì2, ðåìîíò, 0,015 ãà çåìë³, îãîðîäæåíèé. Òåëåôîí 095-354-19-69. Áóäèíîê ñ. Òàðàñîâå, íîâîçáóäîâàíèé, îäíîïîâåðõîâèé, 120ì2, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 0,06 ãà. çåìë³ (áðóê³âêà, îãîðîäæåíèé). Òåëåôîí 095-354-19-69. Áóäèíîê â ñ. Ëèùå, 200 êâ ì, 0,12 ãà, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-354-19-69. ×àñòèíó áóäèíêó ð-í âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 2 ê³ìíàòè, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, òèì÷àñ³âêà, 0,04 ãà çåìë³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, 220 êâ.ì, 2 ïîâ., 0,10 ãà, öåãëÿíèé, ÷àñòêîâî ðåìîíò, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê: 160 ì êâ. ó ñ. Ìàÿêè, 1,5 ïîâ., öåãëÿíèé, íîâîçáóäîâàíèé, ÷àñòêîâî çðîáëåíèé ðåìîíò, õîðîøèé äî¿çä. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê ó ñ. Ãàðàçäæà, 125 êâ.ì, 1,5-ïîâåðõîâèé, 0,19 ãà, ÷èñòîâà ñòÿæêà, êîìóí³êàö³¿, õîðîøèé äî¿çä. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê ñ. Òàðàñîâå, 105 êâ.ì, 0,11 ãà., êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, ñò³íè ï³äãîòîâëåí³ ï³ä ô³í³ø, îãîðîäæåíèé, áðóê³âêà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê: 120 ì êâ. ñ. Ëèïèíè, 1,5 ïîâ., íîâîçáóäîâàíèé, ÷èñòîâà ñòÿæêà, çàâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, îãîðîäæåíèé, áðóê³âêà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-277-28-37, 095-186-70-90. 1/4 áóäèíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, îêðåìèé âõ³ä, º òè÷àñ³âêà, 0,03 ãà. Òåëåôîí 099-736-03-00. 1/2 áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ê³ìíàòè, º âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0,09 ãà çåìë³, æèòëîâèé ñòàí, íà òåðèòî𳿠òèì÷àñ³âêà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-736-03-00. Áóäèíîê â ñ. Ïîëîíêà, 54 êâ.ì, 0,15 ãà çåìë³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ì³ñöå äëÿ ïðèáóäîâè. Òåëåôîí 099-736-03-00. Áóäèíîê ð-í ñ. Ïîëîíêà, 113 êâ ì, 0,135 ãà çåìë³, êîðîáêà, âñòàíîâëåí³ â³êíà, äâåð³, êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 099-736-03-00. Áóäèíîê ñ. Áîðàòèí, 127 êâ ì, îäíîïîâåðõîâèé, 3 ê³ìíàòè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 0,12 ãà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00. Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Ãóïàëè, Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, 1-ïîâåðõîâèé, 7 êì. â³ä î.Çãîðàíè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1 ãà. Òåëåôîí 066-211-08-08.

ÇÄÀÌ Áóäèíîê âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 2 ê³ìíàòè, 60ì2, æèòëîâèé ñòàí, º íåîáõ³äí³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö. 3000+ê/ï. Òåëåôîí 099-600-82-28. Áóäèíîê á³ëÿ êîðïóñó ÑÍÓ, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, äëÿ ä³â÷àò. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 063-730-74-80.

Áóäèíîê â ì. Îäåñà, âóë. Ëóííà (Ñîâèíüîí), ïîäîáîâî. Ö. 2 700. Òåëåôîí 050-911-12-76. Áóäèíîê íà âóë.Çàöåïè, 2 ê³ìíàòè, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 068-729-04-29.

Áóäèíîê íà âóë.ßðîùóêà, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ºâðîðåìîíò. Ö. 2500+ê.ï. Òåëåôîí 096-737-64-88.

1/2 áóäèíêó íà âóë.Êîâåëüñüê³é, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, îêðåìèé âõ³ä. Ö. 2100+ê/ï. Òåëåôîí 063-794-76-67.

Áóäèíîê íà äà÷íîìó ìàñèâ³ (âóë. Äóáí³âñüêà), 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò. Ö. 2300 ãðí + ñâ³òëî. Òåëåôîí 063-353-75-91.

Áóäèíîê íà ïð. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, äëÿ õëîïö³â. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69.

̲ÍßÞ

Áóäèíîê íà âóë.Âîëîäèìèðñüê³é, «òèì÷àñ³âêà», ìåáë³, õîëîäèëüíèê.. Ö. 1200 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 050-438-69-69. Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 3 ê³ìíàòè, ìåáë³, âñÿ ï/ò, äëÿ ñ³ì’¿.. Ö. 2300+ê.ï. Òåëåôîí 098-392-34-43. Áóäèíîê íà íîâî÷åð÷åíñüêîìó ìàñèâ³, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, òóàëåò, äóø, äëÿ ñ³ì’¿, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåëåôîí 063-353-75-91.

067-709-12-38.

Áóäèíîê íà âóë.ʳâåðö³âñüê³é, «òèì÷àñ³âêà», º äåÿê³ çðó÷íîñò³.. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 050-378-41-14.

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó: ñ. Ðîâàíö³ 0.20ãà, ñ.Áîðàòèí 0.12ãà. Òåëåôîí 095-414-04-54.

Áóäèíîê íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 050-437-71-77.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Ñîêèðè÷³, 0.45ãà, ï³ä çàáóäîâó ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà, 100ãà ïà¿â, ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî ãðåöüêîãî ãîð³õà. Òåëåôîí 050-673-60-45.

Áóäèíîê íà âóë. Ïîòàïîâà, 1,5 ïîâåðõîâèé, íîâîáóäîâà, º âñå íåîáõ³äíå, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåëåôîí 096-737-64-88. ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Îô³öåðñüê³é, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. . Ö. 1700+ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77.

Áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 1800+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13.

Áóäèíîê íà âóë.Êîâåëüñüê³é, 2 ê³ìíàòè, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2300+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-35-77.

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Çàõàðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2 ê³ìíàòè. Ö. 2000 ãðí+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-41-14.

ïë. -ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. -ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. -óìîâí³ îäèíèö³

êâ. ì -êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â -ñàíâóçîë

ÏÐÎÄÀÌ

Äà÷ó ñ.Ãàðàçäæà, 0.12ãà, íåâåëèêèé öåãÿëíèé áóäèíî÷îê, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî, ïîáëèçó îçåðà òà çóïèíêè. Òåëåôîí 095-506-45-88.

1/2 áóäèíêó á³ëÿ ÒÖ «Ãëîáóñ», õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 3000 ãðí. çà âñå. Òåëåôîí 050-437-71-77.

ï -ïàíåëüíèé áóäèíîê

1.3.ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ, ÄÀײ

Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, âìåáëüîâàíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2100+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13.

×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 067-709-12-38.

âóë. -âóëèöÿ

1/2 áóäèíêó ì. Ëóöüê, 3 ê³ìíàòè, ñàíâóçîë, êóõíÿ, ãàðàæ, 0,03 ãà íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Àáî ïðîäàì. Òåëåôîí 099-758-68-93.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 5 êì â³ä ì. Ëóöüêà, 0,12 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåëåôîí 096-519-58-06, Áóäèíîê íà âóë. ×åðíè- 050-872-76-14. øåâñüêîãî, 1 ê³ìíàòà, áåç Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. ìåáë³â ³ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö. Ïðîì³íü 0,37 ãà (0,25 ãà ï³ä 2200+ ê/ï. Òåëåôîí çàáóäîâó, 0,12 ãà – ñ/ã). Òåð050-437-72-77. ì³íîâî. Òåëåôîí Áóäèíîê íà âóë.Ïîòåáí³, 0 9 5 - 4 6 0 - 5 2 - 6 2 , 2 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö. 1500 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 000-000-00-00.

Áóäèíîê â ðàéîí³ ìåäêîëåäæó, 2 ê³ìíàòè, âñ³ óìîâè.. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 050-438-21-12.

ö -öåãëÿíèé áóäèíîê

Áóäèíîê íà âóë. Øåâ÷åíêà (ð-í Íîâî¿ Ë³í³¿), õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ ê/ï. Òåëåôîí 050-437-71-77.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Ãàðàçäæà, 0.21ãà, ï³ä çàáóäîâó, çðó÷íèé äî¿çä, ãàðíèé êðàºâèä, íåïîäàë³ê îçåðî, ë³ñ, åëåêòðèêà, ãàç ïîðó÷. Òåëåôîí 095-012-38-56. Òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, ñ.Îõîòèí, ïî 0,23 ãà êîæíà, ïðÿìîêóòí³, áåç çàáóäîâ, 45000 ãðí. çà êîæíó. Òåëåôîí 050-416-05-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ.Ïðîì³íü, 0,25 ãà, ïðÿìîêóòíà, áåç çàáóäîâ. Ö. 65700 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ.Ãàðàçäæà, 0,15 ãà, ïåðøà ë³í³ÿ çàáóäîâè, ïðÿìîêóòíèêà. Ö. 140000 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó ñ.Ëèùå, 0,12 ãà, ïåðøà ë³í³ÿ çàáóäîâè, ïðÿìîêóòíà. Ö. 100000 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüê, âóë. Íàã³ðíà, 0,089 ãà äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

Äà÷íó ä³ëÿíêó â ñ. Ïðîì³íü, ìàñèâ «Êàëèíà», ïðèâàòèçîâàíó, 400 ì. â³ä äîðîãè, º çóïèíêà. Òåëåôîí 095-162-46-06. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 0,06 ãà, ï³ä ñàäîâîäñòâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïóëüìî äî îçåðà 400 ì, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,12 ãà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîãîç³â (òðàñà íà ì. Áîðèñï³ëü) äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,24 ãà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðîõ³â äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,25 ãà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Êóëü÷èí, 0,10 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,19ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,33 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí³, 0,12 ãà, ïðàâèëüíà ïðÿìîêóòíà ôîðìà. Ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê, ìàãàçèíè. Ö. 150 000. Òåëåôîí 068-683-61-77. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Çàáóäîâàíèé ðàéîí. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 068-683-61-77. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â äà÷íîìó ìàñèâ³ «Îçåðöå». 0,12+0,12 ãà (ìîæëèâèé ïðîäàæ ïî 0,12 ãà). çà ë³ñîì, ïîðó÷ ñòàâîê. ÂËÀÑÍÈÊ. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11.

ÁÀÇÓ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ à áåðåç³ îçåðà Òðîñíå Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, äâîïîâåðõîâèé, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 79,1 êâ.ì., âîäà, ñâ³òëî, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà.

ò.:099-724-35-47. Àäì³íáóäèíîê ï³ä çàáóäîâó æèòëîâîãî êîìïëåêñó â ð-í³ Ñòàðîãî ðèíêó, ïëîùåþ 0,86 ãà. Òåëåôîí 099-724-35-47.

ÇÄÀÌ Ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Âîë³, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 3 8 ì 2 , 1 2 0 0 0 ã ð í . Òåë å ô î í 095-354-19-69 Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ â ì. Ëóöüêó. Òåëåôîí 099-758-68-93. Çäàì â îðåíäó ìàí³êþðíèé êàá³íåò íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ðàéîí Âàðøàâñüê îãî ðèíê ó. Òåëåôîí 097-571-38-75. Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ â³ä 20 äî 2000 êâ.ì. ó Ëóöüêó ïî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè. ª çàë³çíè÷íà êîë³ÿ. Ïðîâåäåíà åëåêòðîåíåðã³ÿ. Çðó÷íèé ï³ä’¿çä àâòîòðàíñïîðòîì. Òåëåôîí 098-681-03-55. Îô³ñè. Ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ ïð.Âîë³, 38ì2, ðåìîíò, âåëèêèé ïîò³ê ëþäåé, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó. Òåëåôîí 095-354-19-69.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó âóë. Äóáí³âñüêà. 0.07 ãà, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, ñâ³òëî ³ âîäà íà ä³ëÿíö³, ãàç ïîðó÷. Ðàéîí çàáóäîâàíèé. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, ðàéîí ë³êàðí³, 0,11 ãà, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Çàáîðîëü, 0,45 ãà, (0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,20 – ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ). Òåëåôîí 095-354-19-69, 000-000-00-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. Çàáîðîëü, 0,24 ãà., ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ ñòàâîê, êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Øåïåëü, 0,8 ãà, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ ñòàâîê, íàä äîðîãîþ, õîðîøèé äî¿çä. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ âóë. Êîïåðíèêà, 0,10 ãà., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 2 ë³í³ÿ â³ä ãîëîâíî¿ äîðîãè, ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

1.4.ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÏÐÎÄÀÌ

2-ïîâåðõîâå îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 94 êâ.ì. Àáî ïðîäàì. Òåëåôîí 099-724-35-47. Ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ñëîâàöüêîãî (öåíòð ì³ñòà) ï³ä ïåðóêàðíþ, 45 êâ.ì. Àáî ïðîäàì. Òåëåôîí 099-724-35-47.

1.5.ʲÎÑÊÈ ÇÄÀÌ Â îðåíäó êîíòåéíåð íà ðèíêó «Çàâîêçàëüíèé», ñåêòîð «Ê», ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåëåôîí 095-876-47-09.

Á²ÇÍÅÑ – ÒÎÐÃΊ̲ÑÖÅ,

1.6.ÃÀÐÀƲ

6 êâ.ì, ç îáëàäíàííÿì, ÒÐÖ «Ïîðò ѳò³».

Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñòèð -2», âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà, öåãëÿíèé, 23 êâ.ì., ç ÿìîþ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

ò. 097-679-99-58.

ÏÐÎÄÀÌ


¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ

КУПЛЮ

необрізну дошку

КЕРАМІЧНА жовта, червона, меланж

11


12

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

ϲÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ùåá³íü, á³ëó, ÷åðâîíó öåãëó, íîâó, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30. Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ï³íîáëîêè, ãàçîáëîêè, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà âèìîñòêó, òîðôîáðèêåò. Ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì. Êîíòàêòè: 099-491-78-88 Á³ëó, ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò,ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ. Òåëåôîí 050-696-08-86, 067-303-20-50.

2.1. ÖÅÃËÀ, ÊÀ̲ÍÜ, ÁÓIJÂÅËÜͲ ÁËÎÊÈ, Ç/Á ÂÈÐÎÁÈ ÏÐÎÄÀÌ Ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì òà DzËîì-ñàìîñêèäîì. Öåãëà, ãàçîáëîêè, ï³íîáëîêè, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòà, äðîâà. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåëåôîí 050-609-77-14, 097-839-42-39.

Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, íîâó, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30

ÏÎÑËÓÃÈ ÁÎÁÊÀÒÎÌ Öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, æîì. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Çåìëÿ íà çàñèïêó. Âèâ³ç ñì³òòÿ.

ò.096-601-27-82, 050-941-48-24.

ÖÅÃËÀ ×ÅÐÂÎÍÀ (Ì-75, Ì-100, ïåðåïàë), ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, ãí³é, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, çåìëÿ íà âèìîñòêó, äðîâà, ï³íîáëîêè, ãàçîáëîêè. Ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì.

ò.050-609-77-14, 097-839-42-39

ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ ÒÀ Á²ËÓ, ï³ñîê, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãí³é, ãðóíò íà âèìîñòêó.

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50

ÁÐÓʲÂÊÓ Â²ÁÐÎÏÐÅÑÎÂÀÍÓ,

«ÁÁÑ» ñåðòèô³êîâàíà. Âèãîòîâëåííÿ, ïðîôåñ³éíå âêëàäàííÿ, ïîðåáðèê, âîäîçëèâè, áëîêè. Äîñòàâêà ìàí³ïóëÿòîðàìè. Íèçüê³ ö³íè, â³áðîòðàìáîâêà.

ò:099-493-77-52, 093-716-55-75 ϳíîáëîêè 20õ30õ60, 12õ30õ60 òà øëàêîáëîêè. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåëåôîí 067-728-29-46, 099-445-13-53.

Ïîñëóãè áîáêàòîì. Öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, æîì. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Çåìëÿ íà çàñèïêó. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåëåôîí 050-941-48-24, 096-601-27-82. Ôóíäàìåíòí³ áëîêè, 2,4õ0,6õ0,4, 7 øò. Òåëåôîí 099-766-42-84. Ìåòàëåâ³ ëèñòè -òîâùèíà 3,5 ìì. Ðîçì³ð 2õ1,6. Òåëåôîí 096-664-22-41. Öåãëó âîãíåòðèâêó, á/â. Òåëåôîí 095-513-26-40. Äîðîæí³ ïëèòè, á/ó, äëÿ âèìîñòêè äîðîãè, 20-30 øò. Òåëåôîí 066-789-95-37. «Åêñòðà áðóê» çä³éñíþº âèãîòîâëåííÿ òà âêëàäàííÿ áðóê³âêè åêñòðà êëàñó. Òåëåôîí 066-967-12-71, 000-000-00-00. ÏÏ ×àéêîâñüêèé çä³éñíþº ïðîäàæ ñò³íîâèõ áëîê³â ç ãðàí³òíèõ âèñ³âîê 20õ20õ40, ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â òà ïëèò ïåðåêðèòòÿ ÏÊ, äîðîæí³õ ïëèò ç/á òà çàë³çîáåòîííèõ ê³ëåöü. Ðåàë³çóº çàë³çîáåòîíí³ òðóáè á/â òà àçáåñòîöåìåíòí³ òðóáè 30, 40, 50 ñì. Òåëåôîí 050-674-24-65. «Áëîê-áóä» çä³éñíþº ïðîäàæ òà âèãîòîâëåííÿ áëîê³â, «ðâàíîãî» êàìåíþ, ïàðàïåò³â, äàøê³â. Ïðîäàæ öåãëè. ßê³ñíå ìóðóâàííÿ, óòåïëåííÿ ôàñàä³â òà ³íø³ áóä³âåëüíî-îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè. Òåëåôîí 096-789-84-42, 050-378-84-36. «ªâðîáðóê» ïðîïîíóº: âêëàäàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ áðóê³âêè, ïðîäàæ ïîðåáðèê³â òà â³äëèâè. ßê³ñíå âêëàäàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè. Òåëåôîí 050-876-19-79, 095-508-08-16.

2.2. ÏÎÊвÂËß, ²ÇÎËßÖ²ß, ÓÒÅÏËÅÍÍß ÏÐÎÄÀÌ

ϲÍÎÏËÀÑÒ â³ä âèðîáíèêà. Ñóïóòí³ ìàòåð³àëè, êëåé. Âèðîáíèê «Òåïëèé ä³ì» ñ.óðêà Ïîëîíêà (ðàçîì ç äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ç óòåïëåííÿ).

ò.095-148-93-93, 067-148-93-93

Øèôåð ð³çíîãî ðîçì³ðó – 10 ïîëîòåí. Òåëåôîí 095-441-31-66. Øèôåð 8-õâèëüîâèé. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-438-13-10. ϳíîïëàñò, øèðèíà 15 ñì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-564-91-17, 067-858-95-31.

ÊÓÏËÞ Øèôåð 8-õâèëüîâèé, 50 ëèñò³â, ìîæíà á/ó. Òåëåôîí 050-968-63-08.

2.4. ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÐÎÄÀÌ Âèãîòîâëÿºìî òà ðåàë³çîâóºìî òàêó ïðîäóêö³þ: äîøêó äëÿ ï³äëîãè (çðîùåíà), ôàëüø áðóñ, áëîê õàóñ, âàãîíêó, ïë³íòóñ, êëåºíó ðåéêó, äâåðíó êîðîáêó, ëèøòâó. Òåëåôîí 0 5 0 - 3 3 9 - 7 7 - 4 3 . Geruchdeswaldes@yahoo.com. Âàãîíêà, ëåæàê, ñîñíîâà, â³ëüõîâà, ëèïîâà, äîøêó äëÿ ï³äëîãè, áëîê-õàóñ, ôàëüø-áðóñ. Áàëêè, êðîêâè, ðåéêó 3õ10 (âñå 4 ì.). Òåë å ô î í 099-346-91-41. Áàëêè, êðîêâè, á/â, äîâæèíà 5 ì, 10 øòóê, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-438-97-03. Äóáîâ³ áðóñè ðîçì³ðîì 8õ16ñì, ð³çíî¿ äîâæèíè, ïðèðîäíî¿ ñóøêè. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-438-13-10. Äîøêè á/â íà îïàëîáêó. Òåëåôîí 099-139-63-45. Äóáîâ³ áàëÿñèíè, 32 øò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-004-55-07. Íîâèé ïàðêåò 150õ30; 3,6 êâ.ì. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-243-17-03, 033-275-12-93. Äîøêè á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-325-37-46. Äîøêó êàìåðíî¿ ñóøêè 30ìì (äóá ÷åðâîíèé êàíàäñüêèé). Òåëåôîí 099-521-80-22.

ÙÅÁ²ÍÜ, ï³ñîê, öåãëà,â³äñ³â,÷îðíîçåì, ãí³é. Ãðóíò íà âèìîñòêó. Òîðôîêðèõòó.

ò.066-329-71-55; 097-318-08-89

ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó òà á³ëó), ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü (ð³çíèõ ôðàêö³é), ãðóíò (íà âèìîñòêó).

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50.

2.6. ²Íز ÌÀÒÅвÀËÈ ÏÐÎÄÀÌ

ÄÐÎÂÀ òâåðäèõ ïîð³ä (êðóãëÿê, ðóáàí³ îáàïîëè).

ò.066-329-71-55, 097-318-08-89. ÄÓÁÎÂÈÉ ÏÀÐÊÅÒ òà ïë³íòóñ â³ä 250 ãðí./ êâ.ì., òåðàñíà òà ôàñàäíà òåðìî äîøêà, ñòîëè. Òåëåôîí 095-309-51-07. Ìåòàëîêîíòðóêö³¿: ôåðìè l – 12ì, – 4 øò., êîëîíè – l – 12,6 ì – 6 øò. Òåëåôîí 099-724-35-47. Ïàðòåò, 40 êâ.ì., á/â. Òåëåôîí 066-662-59-92. Ìå ò à ë å â è é ë è ñ ò, ð î ç ì ³ ð 1,25õ2,5, òîâùèíà 2 ìì. Òåëåôîí 095-131-90-59.

ÏÏ Ë³âøóí âèãîòîâëÿº ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, âîðîòà, êàðêàñè ñõîä³â. Ïîð³çêà òà ãíóòòÿ ìåòàëó. Òåëåôîí 050-560-98-06. Òðóáè, êóòíèê, áëÿõó, àðìàòóðó. Òåëåôîí 068-562-61-50. Ïëèòêà íàñò³ííà 15õ20, 20õ30, 30õ45ñì. Òåëåôîí 050-214-52-50. Òåêñòîë³ò ëèñòîâèé, òîâùèíà 1 ñì. Òåëåôîí 099-329-98-95. «Ðåìòîðãïîñòà÷». Ïðîäàæ ñêëà, äçåðêàë. Ïîð³çêà ñêëà òà äçåðêàë. Ñàíòåõí³÷í³ âèðîáè. Òåëåôîí 099-600-77-65, 096-007-18-69. ÏÏ «ÀðòÁóäÑòèëü» âèãîòîâëÿº ñ³òêó äëÿ êëàäêè òà ñòÿæêè (àðìîïîÿñ). Êàíàë³çàö³éí³ ê³ëüöÿ, êðèøêè, äíèùà (1ì, 1,5ì, 2ì). Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». ˳ö. ÄÀÁ² ÀÅ ¹290143 â³ä 18.04.14. ì. Ëóöüê, âóë. ϳäãàºöüêà, 13à. Òåëåôîí 033-229-29-29, 066-178-57-54.

ÊÓÏËÞ Ëèñò ìåòàëåâèé, òîâùèíîþ 3,6ìì. Òåëåôîí 066-127-32-67.

2.7. ²ÊÍÀ, ÄÂÅв, ÁÀËÊÎÍÈ, ÆÀËÞDz ÏÐÎÄÀÌ Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ, á/ â, 195õ75 ñì, íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-774-06-50. ̳æê³ìíàòí³ äâåð³ ç³ ñêëîì ñâ³òëîãî êîëüîðó ç ðó÷êàìè ³ çàìêîì. Òåëåôîí 050-716-62-54. Äåðåâ’ÿí³ â³êíà, á/â, 2 øò., ç êîðîáêàìè òà ãðàòàìè. Ðîçì³ð 1,30õ1,50ì.  õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-777-40-40. Äâåð³ áåç êîðîáîê. Òåëåôîí 033-276-08-75. Äåðåâ’ÿí³ â³êíà: áàëêîíí³ äâåð³ òà â³êíà â ê³ìíàòó, ìåòàëåâó, áàëêîííó ðàìó. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 068-108-64-50. Ñêëî â³êîííå, 61õ116 ñì. Òåëåôîí 050-914-08-52. Äåðåâ’ÿí³ äâåð³ á/â â ãàðíîìó ñòàí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà ðîçì³ð 205õ91 ñì. Òåëåôîí 095-455-90-44. Äåðåâ’ÿí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ç êîðîáêàìè, á/â ç 3-õ ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè, ñâ³òëîãî êîëüîðó, ³ç ñêëîì. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11. ³êíà ð³çíîãî ðîçì³ðó, á/â. Òåëåôîí 033-276-02-21, 099-623-18-38. Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, íîâ³, ðîçì³ð 0,80õ2ì. Òåëåôîí 067-665-77-75. Áàëêîíí³ â³êíà, 8 ïîëîòåí, ðîçì³ðîì 1,6õ0,6 ì. Òåëåôîí 095-441-31-66. Âåðòèêàëüí³ æàëþç³. Êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â çåëåíèé-á³ëèé-ñàëàòîâèé-æîâòèé. 12 ñìóã 13õ160ñì. Òåëåôîí 050-214-52-50. ÏÏ «Àêöåíò» ïðîïîíóº: â³êíà, äâåð³, ðóëîíí³ øòîðè, æàëþç³, ãàðàæí³ âîðîòà. Çàì³ðè. Ìîíòàæ. Ãàðàíò³ÿ. Êðåäèò. Òåëåôîí 050-239-03-08, 097-336-87-83.

2.5. ÑÈÏÓײ ÌÀÒÅвÀËÈ

Ëèñòè áàãàòîøàðîâî¿ ôàíåðè, á/â. Òåëåôîí 033-276-02-21, 099-623-18-38.

ÏÐÎÄÀÌ

̳äíó ïðîâîäêó ÂÂÏ 2,5-84 ìåòðè. Òåëåôîí 096-664-22-41.

ÏÏ Ðåíîïëàñò, ÒÌ «Â³êíà Âîëèí³» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí. ßê³ñòü. Ãàðàíò³ÿ. Ñåðâ³ñ. Òåëåôîí 095-358-01-01, 033-278-20-10. www.vikna-volyni.com.ua.

Ëèñò íåðæàâ³éêà ð³çíî¿ òîâùèíè (çàëèøêè), í³õðîìîâèé ³ íåðæàâ³þ÷èé äð³ò. Òåëåôîí 050-197-50-20.

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. ßê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñ. Òåëåôîí 033-278-20-10, 095-358-01-01.

ϳñîê, ùåá³íü, öåãëà, á³é öåãëè, áóòîâèé êàì³íü, â³äñ³â, ãëèíà, öåìåíò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, òîðôîáðèêåò, äðîâà, çåìëÿ íà âèìîñòêó, æîì. Âèâ³ç ñì³òòÿ, ïîñëóãè «áîáêåòîì». Òåëåôîí 050-609-79-86, 098-912-58-84. ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, íèçüê³ ö³íè, ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì «ðà÷îê». Òåëåôîí 050-221-84-76, 097-998-20-91.

Äð³ò îöèíêîâàíèé 4 ìì, ÷îðíèé 3,2 ìì. Òåëåôîí 050-438-13-10.

Òðóáè ìåòàëåâ³ ä³àìåòðîì 70 ìì, á/â. Òåëåôîí 066-151-62-21. Êàáåëü ãíó÷êèé ÊÐÏÏ 3õ4 + 1 íà 2,5ì, 3õ2,5 + 1 íà 1,5 ì, 3õ1,5ì. Òåëåôîí 098-516-20-19. Äîøêè, ðåéêè á/ó â õîðîøîìó ñ ò à í ³ , í å ä î ð î ã î . Òåë å ô î í 095-131-90-59. Êóòíèêè ìåòàëåâ³ òà àëþì³í³ºâ³. Òåëåôîí 099-329-98-95.

Êåðàìçèò, 2 êóá.ì., íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-537-74-28.

Ëèñò îöèíêîâàíèé, 0,5 ìì, 2õ1,25ì – 2 øò. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

Á³é áóä³âåëüíèé, áåç ñì³òòÿ – áåçêîøòîâíî. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

Ïðóò (êðóã ìåòàëåâèé), d-14ìì, l-6ì – 3 øò. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

2.8. ÁÐÀÌÈ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ, ÎÃÎÐÎÆÀ ÏÐÎÄÀÌ Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿ îãîðîæ³, êâàäðàòà 12õ12, âèñîòà 2,25, øèðèíà 2,13 – 33 øò. Òåëåôîí 099-724-35-47. Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿. Òåëåôîí 033-278-85-58, 066-318-60-20.


¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

13

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿ äëÿ îãîðîæ³, 2,2õ1,25. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-223-13-47, 097-505-55-48. Âîðîòà ìåòàëåâ³ ç õâ³ðòêîþ, ñ³òêó äëÿ îãîðîæ³, ñòîâï÷èêè, ïèëîìàòåð³àëè, âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â õóäîæíüî¿ êîâêè. Òåëåôîí 033-277-00-51, 066-233-86-51. Äâåð³ ãàðàæí³, ìåòàëåâ³, ïîäâ³éí³. Òåëåôîí 033-272-83-75. Ãàðàæí³ âîðîòà ìåòàëåâ³, ðîçì³ðè 2ì õ 2,8ì. Òåëåôîí 099-310-52-27. ѳòêó äëÿ êëàäêè òà ñòÿæêè, êàíàë³çàö³éí³ ê³ëüöÿ, êðèøêè, äíèùà. Ìîíòàæ, äîñòàâêà. ˳ö. ÄÀÁ² ÀÅ ¹290143 â³ä 18.04.2014 ð. Òåëåôîí 066-178-57-54, 033-229-29-29.

2.9. ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÊÀ̲ÍÈ

2.12. ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ, ÎÏÀËÅÍÍß

Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ «Mirado», àëþì³í³ºâ³. Òåëåôîí 050-438-06-74.

Åëåêòðè÷íó êðàí-áàëêó. Òåëåôîí 050-433-26-32.

Ìèéêà êóõîííà, íåðæàâ³þ÷à. Òåëåôîí 050-214-52-50.

Òðàíñôîðìàòîð 220õ36 Â. Òåëåôîí 099-327-96-91.

Óí³òàç, á/â, áîêîâå ç’ºäíàííÿ âîäè, ïðÿìèé çëèâ. Òåëåôîí 050-646-10-52.

Êîòåë «Àòîí», á/â, â ñïðàâíîìó ñòàí³, 18 êÂò. Ö. 1200 ãðí. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

Öèðêóëÿðíèé ñòàíîê áåç ìîòîðà. Òåëåôîí 063-684-05-06.

Ìèéêó êó õîííó, á/â. Òåëåôîí 099-623-18-38.

Íåðæàâ³þ÷³ ìèéêè – 2 øò. Òåëåôîí 095-060-44-81.

Íîâó àêðèëîâó êóòîâó âàííó ç ã³äðîìàñàæåì. Òåëåôîí 050-716-62-54.

Áóôåðíó ºìí³ñòü äî òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â, îá’ºìîì 1000 ë. Òåëåôîí 066-600-87-84.

Âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â ç ìåòàëó, êîâàíèõ âèðîá³â, âîð³ò, çàáîð³â, áàëêîí³â, ìàíãàë³â, ìåòàëîêîíñòðóêö³é ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³. Âèãîòîâëåííÿ âõ³äíèõ ìåòàëåâèõ äâåðåé. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåëåôîí 095-870-92-88. gyngal90@gmail.com.

Êîòåë ÷àâóííèé Ê×ÌÌ-гâíå, íîâèé. Òåëåôîí 096-743-24-52. Êîòåë ãàçîâèé, ïàðàïåòíèé, á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Îïàëþâàëüíà ïëîùà 90 êâ.ì. Òåëåôîí 050-611-45-99, 093-652-94-07.

ÊÓÏËÞ

Âàííó á/â, ÷àâóííó, ñâ³òëî-ãîëóáîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí, 1,5ì. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

ÄÎÐÎÃÎ

Âàííó ÷àâóííó äîâæèíîþ 1,5ì, á/â. Òåëåôîí 095-083-91-73.

Ñàìîâèâ³ç, äåìîíòàæ, ïîð³çêà. ÀÅ271264, 28.10.13.

ò. 066-500-63-49

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, íîâ³. Òåëåôîí 067-888-90-55. Ðåãóëÿòîð òèñêó ãàçó äî ãàçîâîãî êîòëà, åêîíîì³ÿ äî 20%. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40. Òðóáè ãàçîïðîâ³äí³ 32, 50ìì. Òåëåôîí 050-438-13-10. Ãàçîâó êîëîíêó á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà 800 ãðí. Òåëåôîí 033-223-23-06, 050-157-13-33. ×àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â, 35 øò. Òåëåôîí 095-781-68-47.

Êîòåë äëÿ ïàë³ííÿ äðîâàìè, åêîíîì. Òåëåôîí 067-266-35-21. Êîòåë-êîëîíêà «Westen», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-923-68-13. ϳ÷-áóðæóéêó, ÷óãóííó. Òåëåôîí 093-504-73-73. Ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê. Òåëåôîí 063-873-40-65. Ìàñëÿíèé ðàä³àòîð á/â, 10 ðåáåð. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40.

ÊÓÏËÞ Äóøîâèé ï³ääîí, áîéëåð, äâåð³ äóáîâ³ øèðèíîþ 80 ñì., â³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, á/â. Òåëåôîí 098-446-73-89.

×àâóíí³ ðàä³àòîðè â õîðîøîìó ñòàí³, 22 øò. Òåëåôîí 099-251-34-31.

Óìèâàëüíèê â âàííó ê³ìíàòó, á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-624-38-36, 066-568-60-53.

Òðóáè êàíàë³çàö³éí³, ÷àâóíí³. Òåëåôîí 050-438-13-10.

Êðóãè äëÿ êðèíèö³, íîâ³ àáî á/â. Òåëåôîí 096-686-64-36, 099-325-40-91.

Ô³ëüòð, 3-ñòóïåíåâî¿ î÷èñòêè âîäè, á/â. Òåëåôîí 068-014-64-72. ×àâóííó áàòàðåþ, 7 ñåêö³é, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, Ì 140. Òåëåôîí 033-272-67-36, 050-925-40-97.

2.13. ÂÅÍÒÈËßÖ²ß, ÊÎÍÄÈÖ²ÞÂÀÍÍß

Íîâ³ ÷àâóíí³ áàòàðå¿. Òåëåôîí 050-907-09-37.

ÏÐÎÄÀÌ

Âàííó – 2 øò., á/â, äîâæèíà 1,5ì. Òåëåôîí 099-623-18-38.

2.11. ÅËÅÊÒÐÈÊÀ ÒÀ ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

×àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â, 10 øò. Òåëåôîí 099-309-17-11.

×àâóííó âàííó. 097-291-33-81.

Ïðîìèñëîâó âèòÿæêó «Ïèëó». Òåëåôîí 095-455-07-14, 068-021-60-15.

Òåëåôîí

Òðóáà îöèíêîâàíà ä³àìåòðîì 25, 40. Òåëåôîí 098-516-20-19. Ïîëüñüê³ áàòàðå¿ îïàëåííÿ.Íîâ³.Íîðìàëüí³ ö³íè. Òåëåôîí 096-664-22-41. Êîòåë íà ãàç, íîâèé, 100 êâ.ì. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-444-35-94. Çì³øóâà÷ òà äóø äî «Òèòàíó». Òåëåôîí 050-197-50-20.

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðîäâèãóíè 3 êÂò – 2800 îá/õâ, 3 êÂò – 1500 îá/õâ, 2 êÂò – 2500 îá/õâ. Òåëåôîí 066-630-11-74.

Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ â â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-706-12-02.

Íàäàºìî ïîñëóãè: ðóáêà ìåòàëó, âàëüö³âêà ëèñòîâîãî ìåòàëó ³ ïðîô³ëüíèõ òðóá, ãíóòòÿ ìåòàëó, òîêàðí³ òà ôðåçåðóâàëüí³ ðîáîòè, âèãîòîâëåííÿ ð³çíèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåëåôîí 097-698-62-96, 095-517-21-02. max-veles@ukr.net.

Åëåêòðîòî÷èëî, åëåêòðîäâèãóí. Òåëåôîí 099-329-98-95.

Òâåðäîïàëèâíèé ÷óãóííèé êîòåë á/ó Ê×ÌÌ «Ð³âíå». Ïîòóæí³ñòü 19,4 êÂò. Òåëåôîí 067-332-70-10. Ãàçîâèé, êîíòóðíèé êîòåë «Âàéëàíä-32», íàïîëüíèé, á/â, 32 êâ.ì., â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-724-87-34.

Íàñàäêà äëÿ äðåë³. Òåëåôîí 067-906-23-36. Åëåêòðîðóáàíîê «Ô³îëåò 1000». Òåëåôîí 068-014-64-72. Ìåòàëåâèé êóòíèê, á/â, ðîçì³ð 40õ25 ñì. Òåëåôîí 095-131-90-59. Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, äåøåâî, ìîæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 095-090-46-24. Òðèíîãó ç ðåéêîþ äî í³âåë³ðà. Òåëåôîí 098-516-20-19. Âåðñòàò «Ðåéñìóì», 60 ñì. ç çàòî÷íèì, ôóãàíîê 60 ñì. Òåëåôîí 096-270-22-68. Åëåêòðîïèëó «Êåíòàâð», íîâó, ïîòóæí³ñòü 220 Âò, äîâæèíà øèíè 440 ñì, êîòóøêà ç ïðîâîäîì 50ì. Òåëåôîí 033-275-77-56, 095-491-03-47. Áåòîíîì³øàëêà,òðüîõôàçíà, íà 0,3 êóá.ì. Òåëåôîí 099-310-52-27. Êóòíèê, á/â, 40õ25, òà ïîðåáðèê á/ó. Òåëåôîí 099-325-37-46. Êëþ÷³ ãàçîâ³ – 2 øò., ñîêèðè – 2 øò. Òåëåôîí 033-272-67-84, 099-159-29-64. Ïðîôåñ³éíèé äîâîä÷èê äâåðåé. Íîâèé. Òåëåôîí 099-048-81-13. Äðàáèíó ìåòàëåâó, 3ì, íîâà, òðóáà ä³àìåòðîì 40 ìì. Òåëåôîí 066-151-62-21.

ÊÓÏËÞ Íå ðîáî÷ó åëåêòðîäðåëü «²íòåðñêîë» ÄÓ – 1000 Âò. Òåëåôîí 050-516-54-79. Áåíçîïèëó á/ó íà çàï÷àñòèíè «Ïàðòíåð 340». Òåëåôîí 068-647-94-64.

ÊÓÏËÞ Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåëåôîí 096-270-22-68. Ñòàð³ (ìîæíà çëàìàí³) ïèëîðàìí³ ïèëêè. Òåëåôîí 097-043-00-05. Áåíçîïèëó, íåñïðàâíó Stihl 031 AV. Òåëåôîí 068-051-17-96.

2.16. ÁÓIJÂÅËÜͲ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒͲ ÐÎÁÎÒÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Áðèãàäà âèêîíóº âíóòð³øíº òà çîâí³øíº îçäîáëåííÿ; ôóíäàìåíò,êëàäêà, äàõè, áðóê³âêà, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ. Òåëåôîí 099-726-77-67, 097-802-24-28.

ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ íà âîäó, âîäà «ï³ä êëþ÷». Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òå ëå ôîí 096-391-84-53 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂѲ ÂÈÄÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò: áåòîíóâàííÿ, êëàäêà, øòóêàòóðêà, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåëåôîí 095-78459-35, 095-781-54-84. Âèêîíóºìî ð å ì î í ò í ³ ðîáîòè: øòóêàòóðêà, øïàêëþâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí òà ³í. âíóòð³øí³ ðîáîòè. Òåë å ô î í 095-896-64-11. Ïîñëóãè å ë å ê ò ð è ê à ó êâàðòèðàõ, áóäèíêàõ, íà äà÷àõ: çàì³íà ñòàðî¿ åë/ïðîâîäêè, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, âèìèêà÷³â, ðîçåòîê òà ³í. ðîáîòè. Òå ë å ô î í 0 5 0 - 2 4 5 - 4 3 - 2 3 , 096-486-94-54. Îáëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, øïàêë³âêà ñòåë³ òà ñò³í, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, óëàøòóâàííÿ âàãîíêè, ëàì³íàòó, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Òåëåôîí 068-752-01-91, 066-738-48-33.

Âèêîíóþ ºâðî òà êîñìåòè÷í³ ðåìîíòè ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â. Íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíèõ ôàêòóð: âåíåö³àíñüêà, óòî÷åíòî, «àìåðèêàíêà». Òåëåôîí 096-960-64-90, Ìóðóâàííÿ ïàðêàí³â, 050-762-31-69. îáëèöþâàííÿ áóäèíêó öåãÐåìîíò: âèð³âíþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, øïàêëþâàííÿ ï³ä ôàðáóâàííÿ, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, åëåêòðèêà, â³äêîñè, øïàëåðè. Äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè: Îòî÷åíòî, Ìàðìîð³íî, Ãðîòî, ϳêàäî òà ³í. Òåëåôîí 099-556-53-22. Öèêëþþ ïàðêåò òà äîøêó, â³ä ìåðåæ³ 220Â, øïàêëþþ, ëàêóþ, âêëàäàþ ëàì³íàò, ïëèòêó. Òàêîæ êëåþ øïàëåðè. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-325-95-60, 096-668-47-36.

ëîþ, çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, º âëàñí³ ùèòè íà îïàëóáêó, áåòîíîçì³øóâà÷. Òåëåôîí 050-616-72-69. Ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, "ï³ä êëþ÷". Ïîêð³âåëüí³, ôàñàäí³ ðîáîòè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, åëåêòðîìîíòàæ, ñàíòåõí³êà. Âèñîêà ÿê³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè.Òåëåôîí 097-951-29-68, 097-420-83-15

Âàêóìíèé íàñîñ äî 3 êóá.ì. Òåëåôîí 068-025-82-36.

2.14. ÁÓIJÂÅËÜͲ 2.15.ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁͲ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Ñàìîðîáíó, áàãàòîïèëêîâó öèðêóëÿðêó ç ìåõàí³÷íîþ ïîäà÷åþ. Òåëåôîí 068-647-94-64.

Çàï³ðíó àðìàòóðó, ä³àì. 40-100. Òåëåôîí 099-325-40-91, 096-686-64-36.

Àëþì³í³ºâ³ ðàä³àòîðè, 40 ðåáåð, ïîëüñüê³. Òåëåôîí 096-664-22-41.

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ

2 êàôåëüí³ ãðóáêè íà ãàç àáî òâåðäå ïàëèâî, ç äâåðöÿòàìè. Òåëåôîí 095-455-07-14, 068-021-60-15.

Êóòíèê ìåòàëåâèé 63õ5, 40 ïîã.ì., íåäîðîãî èê. Òåëåôîí 033-276-99-19, 099-714-85-04.

Øë³ôïàï³ð ïîë³ðóâàëüíèé, ëèñòîâèé 5-40 ì³êðîí. Òåëåôîí 033-228-16-37, 050-214-52-50.

ÏÐÎÄÀÌ

2.10. ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ, ÁÐÓÕÒ

Êîòåë Ê×Ì-4ì, òâåðäîïàëèâíèé, íîâèé, çàïëàñòèíè. Òåëåôîí 067-888-90-55.

ÏÐÎÄÀÌ Öèðêóëÿðêó ç ìåõàí³÷íîþ ïîäà÷åþ, ïîòóæí³ñòþ 10 êÂò, ñàìîðîáíó. Ö. 30000 ãðí. Òåëåôîí 068-051-17-96. Òîêàðíèé äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, 4 ïåðåäà÷³, ñòàíèíà ïðîäîâæåíà íà ñò³ë 1,20+øë³ôîâêà, âåëèêà ê³ëüê³ñòü òîêàðíèõ ïàòðîí³â, ð³æó÷³ ³íñòðóìåíòè. Òåëåôîí 050-987-49-92.

4


14

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ 3.1. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ ÏÐÎÄÀÌ Êîìï’þòåð á/ó: ìîí³òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, ô³ëüòð, ñèñòåìíèé áëîê. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 099-158-31-20.

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí». Òåëåôîí 066-127-32-67.

Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà» â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-293-37-63.

Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí» ç ïóëüòîì, ðîáî÷èé ñòàí. Ö. 400 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-004-55-07.

Áàÿí «Óêðà¿íà» â äîáðîìó ñòàí³, çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåëåôîí 050-981-65-15, 050-812-09-02.

Òåëåâ³çîð. Ö. 1600 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 066-679-10-30.

ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ùàñëèâå, á/ó, ÷îðíèé êîë³ð. Ö. 5000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 095-518-50-90.

ÏÐÎÄÀÌ

Íîâèé áàÿí «Åðà». Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-050-68-43.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Â’ÿòêà» àâòîìàò. Òåëåôîí 068-562-61-50.

óòàðó «Òðåìá³òà», 6-ñòðóííó. Òåëåôîí 033-226-38-67.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Ardo» â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-561-87-12, 033-272-58-37.

Òåëåâ³çîð Blesk, 72 ñì ä³àãîíàëü. Òåëåôîí 050-998-51-82. Òå ëåâ³çîð Toshiba. Òåëåôîí 068-562-84-97.

Íîóòáóê HP Pavilion DV6 Notebook PC. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 063-620-76-94.

Òåëåâ³çîð LCD SONY, á/â, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-272-00-35, 095-537-74-28.

ϳäïðèºìñòâî ïðîäàñòü ëàìïîâ³ ìîí³òîðè â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà 200 ãðí. Òåëåôîí 095-861-75-77, 097-349-23-12.

Òåëåâ³çîðè «Àêàé», 54 ñì. ç ïóëüòîì òà «Åëåêòðîí 51ÒÑ 451IJ». Òåëåôîí 066-127-32-67.

ϳàí³íî «Á³ëîðóñü», í³ìåöüêèé ìåõàí³çì, â³äì³ííèé ñòàí. Òåëåôîí 098-644-72-61.

Òåëåâ³çîð «Sharp». Òåëåôîí 068-562-61-50.

ϳàí³íî «Óêðà¿íà», á/â. Òåëåôîí 033-272-72-13.

Òåëåâ³çîð «Philips» ç ïóëüòîì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52.

Àêîðäåîí Áàðêàðîëå, í³ìåöüêèé, «Barcarde», ïîâíèé, 14 ðåã³ñòð³â. Òåëåôîí 096-644-55-37.

Êîìï’þòåð «Intel Pentium 4» CPU 2.66 GHz (64bit), OÇÓ 1024 MB. HDD íåñïðàâíèé. Ö. 600 ãðí + òîðã. Òåëåôîí 099-754-16-51. Ñèñòåìíèé áëîê â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-748-67-45.

Òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-251-34-31.

3.2. ÒÅËÅÔÎÍÈ

Êîëüîðîâ³ òåëåâ³çîðè «JVC» òà «Ðóá³í» â äîáðîìó ñòàí³. Åêðàí 52 ñì. Òåëåôîí 096-213-70-86.

ÏÐÎÄÀÌ

Òåëåâ³çîð «Philips», á/â, ä³àãîíàëü 32 ñì., íåðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-473-78-40.

Ñòàö³îíàðíèé òåëåôîííèé àïàðàò «New Tone» ñèíüîãî êîëüîðó. Ôóíêö³¿: Ïàóçà, ̳êðîôîí, Ôëåø, Ïîâòîð. Òåëåôîí 050-678-81-48. Íîâèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Lenovo R9. Òåëåôîí 063-824-75-40. Ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè, ²íø³, Panasonik KX F-130, còàí: áóâ ó êîðèñòóâàíí³ . Òåëåôîí – ôàêñ á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 400ãðí. Òåëåôîí 050-438-06-74. Òåëåôîí Panasonic ÊÕÒ 2365 òà ðàä³îòåëåôîí Panasonic 1205. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Òåëåôîí ÀÎÍ ç âèçíà÷íèêîì M E LT. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Òåëåôîí Nokia, êíîïî÷íèé, ìåòàëåâèé êîðïóñ, â³äì³ííèé ñòàí. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-990-07-33. Ñåíñîðíèé Samsung, á/â, ZTS7070. Ö. 370 ãðí. Òåëåôîí 063-824-75-40. Òåëåôîíè Samsung òà Nokia, á/ â, ðîáî÷³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-732-44-24. Ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Nokia» 230, á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-451-22-44. Òåëåôîí «Samsung» Ñ-3312, – Ñ3530. Òåëåôîí 099-723-87-79. Íîâèé ðàä³îòåëåôîí «Philips». Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 067-265-71-72, 067-265-71-72. Òåëåôîí «Lenovo» S660 â õîðîøîìó ñòàí³ áåç ðåìîíòó, áàòàðåÿ òðèìຠäîáðå, ïðè âèêîðèñòàí³ íàð³êàíü íåìàº. Òåëåôîí 095-828-56-61. Ïåðåíîñíèé òåëåôîí «Panasonic», á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-878-96-00. Ôîòîàïàðàò «SKINA» – 333 (ßïîí³ÿ). ³äì³ííèé, ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-182-54-24.

3.4. ÒÅËŲÇÎÐÈ

Áàÿí äèòÿ÷èé «Îðëüîíîê». Òåëåôîí 099-506-14-68.

Óäàðí³ áàðàáàíè âèðîáíèöòâî ì.Åíãåëüñ. Òåëåôîí 096-023-87-34.

3.10. ØÂÅÉÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Ïðàëüíó ìàøèíó. Òåëåôîí 066-679-10-30. Ïðàëüíó ìàøèíó «Ëèá³äü», â ðîáî÷îì ó ñòàí³. Òåëåôîí 033-224-66-09, 095-077-03-16. Ïðàëüíó ìàøèíó «×àéêà», ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 099-766-42-84. Ïðàëüíó ìàøèíó Ariston 2000 â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 066-768-07-79. Ïðàëüíó ìàøèíó «Gorenje», á/â, ãîðèçîíòàëüíà çàãðóçêà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-677-36-27. Ïðàëüíó ìàøèíó «Wirlpool», 17 ðîê³â, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Òåëåôîí 095-310-19-66.

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðàëüíó ìàøèíó-àâòîìàò, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-685-60-93.

Øâåéíó ìàøèíó «Ç³íãåð», àíòèêâàð³àò. Òåëåôîí 068-562-84-97.

Ïðàëüíó ìàøèíó â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 096-871-50-11.

ÊÓÏËÞ

Íîæíó, øâåéíó ìàøèíó «Ëó÷íèê», ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-724-87-34.

Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ðèãà». Òåëåôîí 033-225-31-89.

Òåëåâ³çîð, á/â, ç ïóëüòîì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-270-11-25.

Øâåéíó ìàøèíó ç òóìáîþ «Ïîäîëüñüê – 142» ç íîæíèì ïðèâîäîì. Òåëåôîí 050-856-31-23.

Òåëåâ³çîð â ðîáî÷îìó ñòàí³, ç ïóëüòîì, ïëàçìîâèé. Òåëåôîí 063-705-78-18.

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà» ç åëåêòðîïðèâîäîì.. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 066-263-32-01, 068-003-77-53.

3.12. ÏËÈÒÈ, ÂÈÒßÆÊÈ

3.5. ÔÎÒÎ- ÒÀ ²ÄÅÎÒÎÂÀÐÈ

Øâåéíó ìàøèíó «Õóñêâàðíà», çøèâíèé îâåðëîê. Òåëåôîí 066-837-88-95, 033-79-98-71.

ÏÐÎÄÀÌ

Ðó÷íó øâåéíó ìàøèíêó. Òåëåôîí 095-441-31-66.

Àêóìóëÿòîð äî â³äåîêàìåðè Sony, á/â. Òåëåôîí 098-653-65-65.

Íîæíó øâåéíó ìàøèíó «Îðøà», á/ó. Òåëåôîí 033-275-78-97, 098-221-21-48.

Òåëåâ³çîð LG Flatron. Òåëåôîí 067-334-69-37. Òåëåâ³çîð «Tevion», ç ͳìå÷÷èíè, ê³íåñêîï 21 äþéì. Ç ïóëüòîì. Ïðè ïîòðåá³ äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Òåëåôîí 099-555-92-66.

Ôîòîàïàðàò «Ìîñêâà-5». Òåëåôîí 050-197-50-20.

3.6.ÀÓIJÎÀÏÀÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÄÀÌ DVD LSD ïîðòàòèâíèé, åðãî-êíèæêà. Òåëåôîí 050-998-51-82.

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà». Òåëåôîí 068-562-61-50.

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà», â ôóòëÿð³, ó â³äì³ííîìó ñ ò à í ³ . Ö ³ í à ä î ãî â ³ ð í à . Òå ë å ôîí 033-278-36-65. Íîâó â’ÿçàëüíó ìàøèíó «²ïàëñà-28». Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 067-332-29-44. Â’ÿçàëüíó äâîõôîíòóðíó ìàøèíó «Veritas». Òåëåôîí 095-050-68-43.

Àóä³îêîëîíêè – 2 øò. Ö. ïî 250 ãðí. Òåëåôîí 066-679-10-30.

Øâåéíó ìàøèíó â òóìá³, ç íîæíèì êåðóâàííÿì «×àéêà 142». Òåëåôîí 093-533-68-02.

ÊÓÏËÞ

Â’ÿçàëüíó ìàøèíó «Veritas», 2-ôîíòóðíó. Òåëåôîí 095-896-65-27.

ϳäñèëþâà÷ çâóêó â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-127-32-67.

Øâåéíó ìàøèíêó «Ëó÷íèê», ðó÷íó, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-318-60-20, 033-278-85-58.

3.7. ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

Øâåéíó ìàøèíó « ×àéêà», á/â. Òåëåôîí 066-423-39-67. Øâåéíó ìàøèíó «×àéêà». Òåëåôîí 033-276-08-75.

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Ïîáóòîâó â’ÿçàëüíó ìàøèíó «Íèâà-4». Íîâà, â óïàêîâö³. Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32.

Òåëåâ³çîð, á/â, ä³àãîíàëü 54, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 1200 ãðí.+òîðã. Òåëåôîí 068-014-64-72.

Àêîðäåîí «Âîëòìàéñòåð». Òåëåôîí 050-283-94-11.

Øâåéíó ìàøèíó «×àéêà, íîæíó, ç òóìáîþ. Òåëåôîí 099-161-85-77.

Òåëåâ³çîð «Grundig», âåëèêèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-491-75-09.

Ôîðòåï³àíî «Á³ëîðóñü» â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 098-770-88-66.

Øâåéíó øàøèíêó «Singer», íîæí ó. Ö³íà 800 ãðí. Òåëåôîí 099-036-46-74.

Àêîðäåîí «Áåð³çêà». Òåëåôîí 099-239-39-91.

Øâåéíó ìàøèíêó «Singer»- íîæíó. Òåëåôîí 096-213-70-86.

Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð «Êåíîí», 2006 ð. Òåëåôîí 067-332-22-14, 095-593-51-75.

3.11. ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÊÈ

Õîëîäèëüíèê Nord, 2-êàìåðíèé, á/â, â äîáðîìó ñòàí³. Âèñîòà 178 ñì. Òåëåôîí 095-708-73-82, 066-368-11-98.

Ïèëîñîñ «Óðàëåöü». Ðîáî÷èé, äóæå ïîòóæíèé ³ íàä³éíèé, â ìåò à ë å â î ì ó ê î ð ï óñ³. Òåë å ô î í 093-256-12-50.

Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», 15 ðîê³â, 2-êàìåðíèé, ðîáî÷èé. Òåëåôîí 095-310-19-66.

Åëåêòðî÷àéíèê, á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-346-53-02.

Ìîðîçèëüíó êàìåðó Liebherr, á/ â, íà 4 ÿùèêè.. Ö. 2000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-121-72-83. Õîëîäèëüíèê + ìîðîçèëüíà êàìåðà Snaige, á/â, 2-êàìåðíèé, â ðîáî÷îì ó ñòàí³. Òåëåôîí 093-652-94-07, 050-611-45-99. Õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíèé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, äîñòàâêà. Òåëåôîí 033-272-15-12, 095-686-38-76. Õîëîäèëüíèê Nord, âèñîòà 145, îá’ºì 280 äì3, á/ó, â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-548-52-43. Õîëîäèëüíèê «Snaige», ó â³äì³ííîìó ñòàí³, á/â. Òåëåôîí 096-575-07-81, 033-224-09-68. Õîëîäèëüíèê â õîðîøîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³, 2-êàìåðíèé, á/ó. Âèñîòà 1,40 ì. Ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåëåôîí 099-617-32-86. Õîëîäèëüíèê «Åëåêòðîëþêñ», 2õ0,6ì, á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïîòðåáóº çàêà÷êè ôðåîíà, êîë³ð – ñ³ðîãî àñôàëüòó. Òåëåôîí 095-046-04-93. Õîëîäèëüíèê ó â³äì³ííîìó ñòàí³ ç ͳìå÷÷èíè, áåç ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè, á/ó. Òåëåôîí 099-791-01-80.

3.14. ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÅËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÈ

ÊÓÏËÞ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíè, òåëåâ³çîðè, êîíäèö³îíåðè, êîìï’þòåðè ðàäÿíñüê³, ðàä³îäåòàë³, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³. Òåëåôîí 033-220-18-20, 096-340-85-25. Õîëîäèëüíèêè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ö³íà äî 600 ãðí. Òåëåôîí 0 9 5 - 6 8 6 - 3 8 - 7 6 . korenhykmaksim11@gmail.com. Ïèëîñîñ êîíòåéíåðíèé â õîðîøîìó ñòàí³ àáî íîâèé. Òåëåôîí 050-990-07-33.

3.15. ÏÐÈËÀÄÈ ² ÌÅÕÀͲÇÌÈ ÏÐÎÄÀÌ Ãâèíò øëþçíèé. Òåëåôîí 096-686-64-36, 099-325-40-91. Åëåêòðîäâèãóíè â³ä ïðàëüíî¿ ìàøèíè «Ðèãà» – 2 øò. Òåëåôîí 099-223-84-19, 098-262-43-26.

ÏÐÎÄÀÌ

3.16. ²ÍØÅ

Ìóëüòèâàðêó, íîâó. Òåëåôîí 066-248-06-40.

ÏÐÎÄÀÌ

Àåðîãð³ëü Polaris. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Ìóçè÷íèé öåíòð á/â òà íîâèé. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-806-41-90.

Ãàçîâó ïëèòó, 4-êàìôîðíó, á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-378-23-81.

Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-224-30-89.

Ðàäÿíñüê³ ïðàñêè – 4 øò., ð³çí³. Òåëåôîí 095-406-06-32, 066-784-75-07.

Ãàçîâó ïëèòó. Ö. 2650 ãðí. Òåëåôîí 066-679-10-30.

Ïðàñêó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 050-556-46-29.

Êóõîííó âèòÿæêó, á/â. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 050-914-08-52.

Åëåêòðè÷íó ñîêîäàâêó «Ðîñèíêà» á/â. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40.

Å ë å ê ò ð î ñ ³ ÷ ê à ð í þ , ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 067-888-90-55.

ÏÐÎÄÀÌ Êîëîíêó ãàçîâó «Æèòîìèð», á/ â, ó ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11.

Åëåêòðîäóõîâêó íîâó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 099-623-18-38. Âáóäîâàíà åëåêòðîïëèòà ç äóõîâêîþ, êåðàì³÷íèé âåðõ, ìàéæå íîâà, ïîâí³ñòþ ðîáî÷à. Òåëåôîí 099-228-75-98. Ãàçîâó ïëèòó «Ãåôåñò», 4-êàìôîðíó ç íåïðàöþþ÷îþ äóõîâêîþ. Îð³ºíòîâàíà ö³íà 500 ãðí. Òåëåôîí 095-603-80-28. Ãàçîâà ïëèòà, á/â. Òåëåôîí 095-161-32-45. Åëåêòðè÷íó ïëèòêó. Òåëåôîí 050-197-50-20.

3.13. ÕÎËÎÄÈËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ

Ñêîðîâàðêó äîáðîòíó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-990-07-33. Õ î ë î ä è ë ü í è ê . Òå ë å ô î í 066-679-10-30. Ò ³ ñ ò î ì ³ ø à ë ê ó. Òå ë å ô î í 099-203-21-97. ̳êðîõâèëüîâó ï³÷.Òåëåôîí 066-679-10-30.

Äðóêàðñüêó ìàøèíêó «Ëèñòâèöà», åëåê òðè÷íà. Òåëåôîí 050-678-82-27. Êàðíèç 3 033-225-31-89.

ì.

Òåë å ô î í

Àêóìóëÿòîð äî â³äåîêàìåðè «Ñîí³». Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. ³ääàì ðàä³îäåòàë³ íà ïå÷àòíèõ ïëàòàõ â³ä ðàäÿíñüêèõ ïðèéìà÷³â, ìàãí³òîôîí³â òà ³í. Òåëåôîí 033-271-77-76. ѳ÷êàðíþ ç åëåêòðîäâèãóíîì. Òåëåôîí 067-802-09-46.

Åëåêòðîì³êñåð «Ñê³ô» òà êóõîííèé êîìáàéí Tefal 8660. Òåëåôîí 050-378-25-10.

Ëåá³äêó. Ö. 3600 ãðí. Òåëåôîí 095-370-95-43.

Ïèëîñîñ «Âåòåðîê-2». Òåëåôîí 099-309-17-11.

Çàï÷àñòèíè äî êîìï’þòåðà. Òåëåôîí 097-291-33-81.

Êàâîâàðêó Bosch Tassimo á/â. Òèï: êàïñóëüíà. Ðåçåðâóàð äëÿ âîäè: 1,5 ë. Âåëèêà ðîçìà¿òí³ñòü ïðèãîòóâàííÿ íàïî¿â: êàâà, åñïðåñî, êàïó÷³íî, ãàðÿ÷èé øîêîëàä, ëàòòå, ÷àé. Ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîáîòè ò³ëüêè ç äèñêàìè Tassimo (T-Äèñêàìè). Òåëåôîí 099-720-12-20.

Ðàä³îãó÷íîìîâåöü, á/â. Òåëåôîí 066-127-32-67. Ïðàñêó â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Òåëåôîí 099-408-97-41. ϳäñèëþâà÷ êàíòàòà, êîëîíêè ÷åðâîíå äåðåâî, ëàêîâàí³. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-022-50-61.

Õîëîäèëüíèê Samsung â ãàðíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-806-41-90.

̳êðîõâèëüîâó ï³÷ LG ³ Gorenje. Òåëåôîí 050-806-41-90.

Ìîðîçèëüíó êàìåðó «Liebherr», ³äåàëüíèé ñòàí, 7 ïîëîê.. Ö. 5200 ãðí. Òåëåôîí 066-263-32-01, 068-003-77-53.

Åëåêòðè÷íèé ñàìîâàð, íà 4 ë., òóëüñüêîãî âèðîáíèöòâà, ó â ³ ä ì ³ í í î ì ó ñ ò à í ³ . Òå ë å ô î í 050-990-07-33.

Ïðèâ³äíèé ðåì³íü-ïàñ äî ìîòîðà êóõîííîãî êîìáàéíó Tefal 8660. Òåëåôîí 050-378-25-10.

Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2», á/ó. Òåðì³íîâî. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 068-108-64-50.

Ñêîðîâàðêó «Philipiak», íîâà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 097-503-27-18.

Ïîëêó äî õîëîäèëüíèêà Liebherr, ððîçì³ð 51,5õ34,5. Òåëåôîí 050-530-54-35.

ÊÓÏËÞ


15

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

íà ïðàâàõ ðåêëàìè

4.1. ÏÎÑÒ²ËÜ, ÒÊÀÍÈÍÈ, ÒÅÊÑÒÈËÜ ÏÐÎÄÀÌ Â³äð³ç á³ëî¿, ù³ëüíî¿ òêàíèíè, äîâæèíà 2,20 ì, øèðèíà 1,50 ì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Ñóêíî ïàðàäíå, âèùîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó, ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó, 3ì. Òåëåôîí 099-079-34-53. Ïåðèíà, ïóõîâå îä³ÿëî äóæå òåïëà. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê êîâäðó òàê ³ ÿê ìàòðàñ. Ïåðî ç äîìàøíüî¿ ïòèö³, îáðîáëåíå, íàï³ðíèê öóïêèé. Òåëåôîí 099-732-77-36. 2 âîâíÿí³ êîâäðè, 2 ïîêðèâàëà, 2 ïîäóøêè ï³ð’ÿí³, 2 êã âîâíè. Òåëåôîí 066-249-58-33, 033-221-00-53. Òþëü. Òåëåôîí 050-243-17-03. Òêàíèíó ïëþø. Òåë å ô î í 033-225-31-89. Ïîäóøêó, êîâäðó. Òåëåôîí 033-225-31-89. ³äð³ç òîíêî ãî ïîë³åñòðó, òåìíî-ãîëóáèé êîë³ð, äîâæèíà 1,70 ì, øèðèíà 1,35 ì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Òåõí³÷íó âàòó äëÿ ïîøèòòÿ áóðîê. Òåëåôîí 098-577-35-34, 099-489-98-78. Âèøèò³ ðóøíèêè òà ñêàòåðòèíè. Ðó÷íà ðîáîòà. Òåëåôîí 099-784-85-41, 096-125-37-58. Ïîäóøêè. Òåë å ô î í 033-275-12-93, 050-243-17-49. Òêàíèíè: ìåëàíæ, ñàòèí, àòëàñ, äëÿ ïîøèòòÿ êîâäðè, çàëèøêè øê³ðè. Òåë å ô î í 095-117-34-75. Ïîêðèâàëî íà ë³æêî. Òåëåôîí 033-225-31-89. Íîâó òêàíèíó: ôëàíåëü, ôàòèí, òþëü, êîñòþìíà òêàíèíà. Òåëåôîí 095-522-48-80. Äåøåâèé ³íä³éñüêèé àòëàñ. Òåëåôîí 095-206-76-00. Âîâíó 2 êã, 2 ïîäóøêè, 2 êîâäðè. Òåëåôîí 066-249-58-33, 033-223-00-91. Äèâàíäåêè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-573-15-27.

4.2. ÄÐÓÊÎÂÀÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß ÏÐÎÄÀÌ Íîòè, ìóçè÷íó ë³òåðàòóðó, êíèãè. Òåëåôîí 098-644-72-61.

²íîçåìí³ ñëîâíèêè òà ðîçìîâíèêè. Òåëåôîí 050-197-50-20. 12-òîìíå âèäàííÿ ðåöåïò³â «Ãîòóºìî â ìóëüòèâàðö³». Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32. Ïîâíå ç³áðàííÿ òâîð³â Ê. Ï àó ñòî âñüêî ãî. Òåë å ô î í 095-828-84-41, 033-226-41-32. Äåòåêòèâè, øàõîâà, ³ñòîðè÷íà òà õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà. Òåëåôîí 033-224-39-31.

ÊÓÏËÞ Êíèãè ïî âèøèâö³: “Õóäîæíº âèøèâàííÿ”, Êñåí³ÿ Êîëîòèëî, «Ó÷èñü âèøèâàòè» òà ³íø³. Òåëåôîí 099-193-47-89, 095-699-66-86. Êíèãè ïî âèøèâö³: «Õóäîæíº âèøèâàííÿ». Àëüáîì Êñåí³³ Êîëîòèëî. Ãóöóëüñüêà âèøèâêà òà ³íø³ (êð³ì ñó÷àñíèõ âèäàíü). Òåëåôîí 095-699-66-86.

4.3. ÏÎÑÓÄ, ÊÓÕÎÍͲ ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ Íîâèé êàâîâèé ñåðâ³ç íà 6 ïåðñîí ç âåëèêîþ òàð³ëêîþ. Ö³íà äî 350 ãðí. Òåëåôîí 063-705-78-18. Âåëèêèé ñóïîâèé íàá³ð «Áîãåì³ÿ» (×åõ³ÿ), 26 ïðåäìåò³â. Ñàìîâèâ³ç. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 063-705-78-18. Íîâèé ïîäàðóíêîâèé íàá³ð â êðóãë³é êîðîáö³: 6 ÷àøîê, ëåæàòü ïî êðóãó, âñåðåäèí³ 6 áëþäåöü. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Êàâîâèé ñåðâ³ç, íîâèé íà 6 îñ³á, â êîìïëåêò âõîäèòü 1 5 ï ð åä ì åò ³ â . Òå ë å ô î í 095-881-23-54. Ñêîâîðîäêó äëÿ âèï³êàííÿ ï å÷èâà «ãîð³øêè». Òåëåôîí 050-914-08-52. ×àéíèé ñåðâ³ç 12 ÷àøîê ç áëþäöÿìè, ÷àéíèê, ñàõàðíèöÿ, ìîëî÷íèê. Òåëåôîí 067-581-74-02. Íàá³ð ñòîëîâèõ ïðèáîð³â. سñòü ïîçèö³é ïî ø³ñòü øòóê. Âñüîãî – 36 øòóê. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-360-11-95. Ïðîäàì ÷àéíèé ñåðâ³ñ. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-378-30-39. Áàíêè 3 ë., àëþì³í³ºâ³ âåäåëêè. Òåëåôîí 095-522-48-80. Ñåðâ³ç íà 6 ïåðñîí, êðèøòàëåâ³ ñòîïêè, ñòàêàíè, âàçè. Òåëåôîí 099-329-98-95. Ñêîâîð³äêó íîâó, ç ìåòàëåâîþ êðèøêîþ «Áàõìàóåð», ä³àì åòð 24 ñì. Òåë å ô î í 099-290-56-59, 033-223-26-57.

ÃÎÒÓªÌÎ ÑÌÀ×Ͳ ÊÎÍÑÅÐÂÀÖ²¯ ÍÀ ÇÈÌÓ ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß Ñàìå ÷àñ áðàòèñÿ çà êîíñåðâàö³¿, àáè âçèìêó ïîò³øèòè ñâî¿õ ð³äíèõ ³ äðóç³â ï³ä ÷àñ "ïîñèäåíüîê" ñìà÷íèìè õðóñòêèìè êèñëèìè îã³ðî÷êàìè, ãîñòðèìè áàêëàæàíàìè ÷è ïîì³äîðàìè. Ìè ïðîïîíóºìî äåê³ëüêà ðåöåïò³â, ÿê³, ñïîä³âàºìîñÿ, äîïîìîæóòü ñìà÷íî çàêîíñåðâóâàòè îâî÷³. ²êðà ç êàáà÷ê³â Âàì çíàäîáèòüñÿ íà ê³ëîãðàì ³êðè: 800 ã êàáà÷ê³â, 100 ã ìîðêâè, 10 ã êîðåíþ ïåòðóøêè, 100 ã öèáóë³, 100 ã òîìàòó-ïþðå, 5 ñò. ë î볿, 1 ÷. ë öóêðó, ñ³ëü òà ïåðåöü çà ñìàêîì. Ïîìèò³ êàáà÷êè íàð³æòå ³ ïîñìàæòå â î볿. Ïðîïóñò³òü ÷åðåç ì'ÿñîðóáêó. Îêðåìî ïîñìàæòå öèáóëþ, äîäàéòå òîìàò-ïþðå ³ ñïåö³¿. Âñå ïåðåì³øàéòå ³ òóøêóéòå íà ìàëîìó âîãí³ äî ãîòîâíîñò³. Ñóì³ø ðîçêëàä³òü ó ñòåðèë³çîâàí³ áàíêè. Ñòåðèë³çóâàííÿ: ï³âë³òðîâ³ áàíêè - 20 õâèëèí, ë³òðîâ³ 30 õâèëèí.

Êâàøåí³ ÷è ìàðèíîâàí³ Ñòåðèë³çóâàííÿ - íàä³éíèé ñïîñ³á êîíñåðâóâàííÿ? ϳä ÷àñ ñòåðèë³çàö³¿ øàíñ ó áàêòåð³é âèæèòè - íåâèñîêèé. Ùîïðàâäà, ÿêùî çáåðåæåíî âñ³ òåõíîëîã³÷í³ íþàíñè. г÷ ó òîìó, ùî ó äîìàøí³õ óìîâàõ íàãð³òè ïðîäóêòè ìîæíà ìàêñèìóì äî 100°Ñ, à çà ö³º¿ òåìïåðàòóðè ³ íåòðèâàëîãî êèï'ÿò³ííÿ äåÿê³ ì³êðîîðãàí³çìè íå ãèíóòü. ßêùî æ, íàìàãàþ÷èñü çáåðåãòè â³òàì³íè, çàì³ñòü íàëåæíèõ 10 õâèëèí ñòåðèë³çóâàòè ãðèáè óñüîãî 8, òî öå ìîæå áóòè íåáåçïå÷íî äëÿ çäîðîâ'ÿ. Àëå îâî÷åâ³ çàêóñêè, âàðåííÿ òîùî, ÿê³ ñòåðèë³çîâàí³ çà âñ³ìà ïðàâèëàìè, áåçïå÷í³ ³ ñìà÷í³, õî÷à ó íèõ ³ ãèíóòü óñ³ â³òàì³íè. ªäèíå, ùî çàëèøàºòüñÿ - öå ì³íåðàëüí³ ñîë³ ³ ðîñëèíí³ âîëîêíà. Íàéêðàùå ïðîäóêòè êâàñèòè? Öåé âèä êîíñåðâàö³¿ äîñèòü "ãóìàííî" ñòàâèòüñÿ äî â³òàì³í³â îâî÷³â ³ ôðóêò³â. Íàïðèêëàä, àñêîðá³íîâà êèñëîòà çáåð³ãàºòüñÿ íà ïîíàä 70 â³äñîòê³â, àäæå êâàøåí³ ïðîäóêòè íå ï³ääàþòüñÿ òåðì³÷í³é îáðîáö³. Íàéá³ëüøà ¿¿ ê³ëüê³ñòü çáåð³ãàºòüñÿ ó ðîçñîë³. Êîíñåðâàíòàìè º ñ³ëü, ïðÿíîù³, ÷àñíèê òà õð³í, îòîæ çáåð³ãàºòüñÿ ó êâàøåíèõ ïðîäóêòàõ áàãàòî ô³òîíöèä³â, ÿê³ ïðîòèñòîÿòü õâîðîáîòâîðíèì áàêòåð³ÿì. Àëå íàéãîëîâí³øó ðîëü ïðè òàêîìó ñïîñîá³ çàãîòîâîê â³ä³ãðàþòü ìîëî÷íî-êèñë³ áàêòåð³¿, ÿê³ áëîêóþòü ðîçâèòîê ³íøèõ áàêòåð³é. Ñàìå òîìó êâàøåíà êàïóñòà ó áàíêàõ íå ïë³ñíÿ⳺ áåç ãåðìåòèçàö³¿.

Çàñîëþâàííÿ îã³ðê³â Âàì çíàäîáèòüñÿ íà ë³òðîâó áàíêó: 650 ã îã³ðê³â, 2 çóáêè ÷àñíèêó, êð³ï, äð³áêà ãîñòðîãî ïåðöþ, ïî 4 ëèñòêè ÷îðíî¿ ñìîðîäèíè ³ äóáà. Äëÿ ðîçñîëó: 450 ã âîäè, 1 ñò. ë ñîë³, øìàòîê õð³íó. Ïîìèò³ îã³ðêè, ï³ä³áðàí³ çà ðîçì³ðîì, êëàäóòü ó áàíêó ðàçîì ç ïðÿíîùàìè. ßêùî îã³ðêè ç³áðàí³ íå ó äåíü ñîë³ííÿ, à ðàí³øå, ïîòð³áíî ¿õ ïîòðèìàòè ó âîä³ 5-7 ãîäèí. Îã³ðêè çàëèéòå õîëîäíèì ðîçñîëîì. Äëÿ ðîçñîëó ñ³ëü ðîç÷èí³òü ó âîä³, ïðîêèï' ÿò³òü, äàéòå îõîëîíóòè ³ äîäàéÀëå ïàì'ÿòàéòå, ùî çëîâæèâàííÿ ñîëåíèìè êâàøåòå øìàòîê õð³íó. Îã³ðêè ïîâèíí³ "áðîäèòè" 10 äí³â. ϳñëÿ öüîãî ðîçñ³ë çëèéòå ³ çàëèéòå íîâèé. Ïðîñòåðèë³çóéòå íèìè ïðîäóêòàìè ïðèçâîäèòü äî çàòðèìêè ð³äèíè â 10-15 õâèëèí ³ çàêàòàéòå êðèøêàìè. îðãàí³çì³ ³ ïðîâîêóº íàáðÿêè. Ìàðèíîâàí³ îã³ðêè íå ã³ðø³ çà êâàøåí³? Öå íå çîâñ³ì òàê, àäæå ïåðåâàæíî êîíñåðâàíòîì ó ìàðèíîâàíèõ ïðîäóêòàõ º îöòîâà êèñëîòà, ÿêå ïîäðàçíþº ñëèçîâó øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó. Òîìó ëþäÿì, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä ãàñòðèòó, îñîáëèâî ç ï³äâèùåíîþ êèñëîòí³ñòþ, à òàêîæ âèðàçêîâîþ õâîðîáîþ øëóíêà òà 12-ïàëî¿ êèøêè, ìàðèíîâàí³ îâî÷³ âæèâàòè íå ðàäÿòü.

Áàãàòî ãîñïîäèíü íàìàãàþòüñÿ äî ìàðèíàäó äîäàâàòè ìåíøå îöòó, à ùîáè ì³êðîáè ³ áàêòå𳿠íå âèæèëè ó ñëàáîêèñëîìó ñåðåäîâèù³, ï³ääàþòü ¿õ òåïëîâ³é îáðîáö³. ßê íàñë³äîê, â³òàì³í³â çàëèøàºòüñÿ ïðèáëèçíî 30 â³äñîòê³â, ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü ïåðåõîäèòü ó ìàðèíàä.

4


16

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

×åñüêèé êðèøòàëü, ç âèøóêàíèì â³çåðóíêîì: 3 âàçè äëÿ êâ³ò³â òà 1 âàçà äëÿ öóêàðîê. Òåëåôîí 095-518-50-90.

ʳííèé ïëóã. 099-701-00-49.

×àéíèé ñåðâ³ç. Äî ñåðâ³çó âõîäÿòü: 6 ÷àøîê, öóêåðíèöÿ, ÷àéíèê. Òåëåôîí 063-032-05-80.

ѳ÷êàðíþ, ê³ííèé ïëóã, áîðîíè. Òåëåôîí 095-475-67-73, 067-894-76-58.

×àéíèé ñåðâ³ç 2 âèä³â, íîâèé çà ñèìâîë³÷íó ö³íó. Òåëåôîí 050-378-30-39.

Êðóãëÿê ãîð³õà íà äðîâà. Òåëåôîí 099-286-81-80.

Åìàëüîâàíó êàñòðóëþ, 40 ë. Òåëåôîí 099-561-87-12.

ÊÓÏËÞ Êàñòðóë³ åìàëüîâàí³ 30-40 ë, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-274-01-51.

Òåë å ô î í

Çåðíî ïøåíèö³, 250 êã. Òåëåôîí 099-004-55-07.

ѳ÷êàðíþ.Òåëåôîí 066-173-65-64. ѳ÷êàðíþ, âåëèêó, â õîðîøîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 067-479-74-33, 066-516-78-48. ѳ÷êàðíþ.Òåëåôîí 097-212-24-21. Êîðìîçàïàðíèê, 80 ë., íîâèé. Òåëåôîí 067-888-90-55.

Êàðòèíó «Íåçíàéîìà» ².Êðàìñüêîé, ðåïðîäóêö³ÿ çàëèòà ëàêîì íà ÄÑÏ, ôàáðè÷íå âèãîòîâëåííÿ. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30. Ãîäèííèê íàñò³ííèé ç ìàÿòíèêîì, á/â. Òåëåôîí 095-128-50-52. Âàçó êðèøòàëåâó, ðàäÿíñüêî ãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 050-438-06-99. ²íâàë³äíèé â³çîê, ͳìå÷÷èíà. Òåëåôîí 050-804-89-30. ²íâàë³çíèé â³çîê, íîâèé, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-378-09-25. Í î÷âè öèíêîâ³. Òåë å ô î í 099-489-98-78, 098-577-35-34.

Äèòÿ÷íèé âåëîñèïåä, á/â, íà 7-11 ð., õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 099-514-04-85. Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó â ãàðíîìó ñòàí³, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3 ðîê³â. Ö. 590 ãðí. Òåëåôîí 095-874-01-56. Äèòÿ÷³ ðå÷³ á/â, äëÿ õëîï÷èêà. Ç 1äî 10 ðîê³â. Òåëåôîí 068-006-25-75.

Øóáó, ïîëóøóáîê êîçëÿ÷èé, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ – 2 øò., êó ðòêó âåñíÿíó. Òåë å ô î í 099-203-21-97.

Ãóñÿ÷å ï³ð’ÿ. 033-276-08-75.

Áàäüþ, îá’ºì 2 êóáè. Òåëåôîí 095-772-02-62.

Ïàðîâó âîñêîòîïêó. Òåëåôîí 033-226-24-63, 063-789-67-66.

Äðîâà ç ôðó êòî âîãî ñàäó. Òåëåôîí 099-139-63-45.

Ñóìêó äîðîæíþ. Òåëåôîí 033-225-31-89.

˳òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Äæîá³» ³ ãîäóâàëüíó êð³ñëî «Äæîá³», á/â. Òåëåôîí 099-228-48-72.

Çåðíî ïøåíèö³ òà äð³áíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 050-968-63-08.

Íîâó â³çîê «Êðàâ÷ó÷êó». Ö³íà 250 ãðí. Òåëåôîí 093-244-29-42, 033-226-28-47.

Ñóøàðêà äëÿ á³ëèçíè ó âàííó «Ä³àíà». Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57.

Äèòÿ÷ó, íîâó êîëÿñêó, ñèíüîãî êîëüîðó. Òåëåôîí 050-076-01-21.

Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. Òåëåôîí 068-517-73-67.

ѳ÷êàðíþ, á/â. Òåë å ô î í 098-503-63-39.

Øê³ðÿíèé ïîðòôåëü, ÷îðíîãî êîëüîðó, âèðîáíèöòâî Áîëãàð³ÿ. Òåëåôîí 033-224-39-31.

Âåëèêó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 095-131-90-59.

ß÷ì³íü, äð³áíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 066-658-32-83.

ÊÓÏËÞ

Ïøåíèöþ. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-490-46-08, 099-274-95-71.

Êóïëþ äðîâà, ì. Ëóöüê. Òåëåôîí 097-184-70-27, 095-184-59-79.

4.5. ÄÀ×À, ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ ÏÐÎÄÀÌ

×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÒÎÐÔÎÊÐÈÕÒÓ, òîðôîáðèêåò, ãí³é, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà.

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50 Äåðåâî – òóÿ, 4 ì âèñîòè. Ñàìîâèâ³ç. Ö³íà 1800 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 067-332-29-44.

Áî÷êó äëÿ çáåð³ãàííÿ ïàëèâà – 5-7 êóá. Òåëåôîí 098-488-24-07. Íàñîñ äëÿ íàêà÷óâàííÿ ðåçèíîâîãî ÷îâíà. Òåëåôîí 063-451-22-44.

4.6. ÒÀÐÀ ² ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÊÓÏËÞ

Á³äîíè íà 40 ë, – 2 øò. Ö. 350 ãðí. Òåëåôîí 068-517-73-67.

Ìåõàí³÷íèé, íàñò³ííèé ãîäèííèê ç áîºì. Òåë å ô î í 063-838-56-54.

Áàíêè 3 ë. Òåëåôîí 033-225-31-89. Áàíêè ñêëÿí³. 095-117-34-75.

Òåë å ô î í

Áóðÿêîð³çêó ðó÷íó. Òåëåôîí 098-571-90-02.

Áàíêè ñêëÿí³ 0,5ë,1,0ë, 3,0ë. Òåëåôîí 063-873-40-65.

Òåë å ô î í

Êîëÿñêó «Òàêî», 2 â 1, òðàíñôîðìåð. Êîðè÷íåâî-áåæ å âî ãî êîëüîðó. Òåë å ô î í 066-804-37-17.

4.9. ÌÎÄÀ, ÑÒÈËÜ, ÊÐÀÑÀ

Áóòë³ 20,0 063-873-40-65.

Ðó÷íèé â³çîê. 033-225-31-89.

Äåðåâ’ÿíó êîëèñêó ç ìàòðàöîì, ïîëüñüêãî âèðîáíèöòâà, á/â. Òåëåôîí 066-050-22-93.

ϳäñâ³÷íèê ç ëàòóí³ íà 7 âåëèêèõ ñâ³÷îê. Òåëåôîí 095-418-49-08.

Ï ë óã ê ³ í í è é . Òå ë å ô î í 098-571-90-02.

³çîê-«êðàâ÷ó÷êó». Òåëåôîí 063-838-56-54.

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä-òðàíñôîðìåð. Òåëåôîí 095-330-15-14.

Áàíêè 2ë, 3ë, 10ë. Òåëåôîí 033-272-67-84, 099-159-29-64.

Øàòê³âíèöþ. Òåë å ô î í 066-153-16-78, 098-664-80-87.

ÄÊÓ «Óêðà¿íêà», 1990 ð.â., â õ î ð î ø î ìó ñòàí³. Òåë å ô î í 068-025-82-36.

Ìàñàæíèé ïîÿñ àíãë³éñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íîâèé. Ö³íà àäåêâàòíà. Òåëåôîí 096-664-22-41.

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-267-79-88.

ÏÐÎÄÀÌ

Ïëàñòèêîâ³ áóòë³ ç-ï³ä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, 6 ë. Òåëåôîí 050-804-89-30.

Çåðíîâèé ìëèí í³ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 068-025-82-36.

²íâàë³äíèé â³çîê, ͳìå÷÷èíà. Òåëåôîí 095-577-68-42.

Äèòÿ÷èé â³çîê, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, áåæåâèé, õ î ð î ø è é ñ ò à í . Òå ë å ô î í 067-663-51-97.

Ñêåéò äëÿ äèòèíè 10 ðîê³â, á/â. Òåëåôîí 066-523-72-82.

Òåë å ô î í

ѳ÷êàðíþ, á/ó. Òåë å ô î í 095-060-44-81.

²íâàë³äíó êîëÿñêó, äîðîæíó òà êîìïàêòíó. Òåëåôîí 050-917-30-46.

˳òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Äæîá³», á/â. Òåëåôîí 099-620-01-16.

Êíèãè, êàðòèíè, ïîñóä, â³øàê äëÿ îäÿãó. Òåë å ô î í 066-249-58-33, 033-223-00-91.

ªìí³ñòü, 10-100 êóá. ì, íåðæàâ³þ÷à, åìàëüîâàíà, ìåòàëåâà, á/ â. Òåëåôîí 095-829-44-15.

ʳííèé ïëóã. 067-802-09-46.

Ïîðòôåëü øê³ðÿíèé ÷îëîâ³÷èé. Òåëåôîí 033-225-31-89.

ë.

Òåëåôîí

Ñêëÿí³ áóòë³ 10ë çà ñèìâîë³÷íó ö³íó. Òåëåôîí 050-378-30-39.

ÊÓÏËÞ Ïëàñòìàñîâ³ 200 ë áî÷êè – 2 øò, ç êðèøêàìè òà ïëàñòìàñîâèìè îáðó÷àìè. Òåëåôîí 050-684-36-24.

4.7. ²ÍØÅ

ʳííèé ïëóã, á/â. Òåëåôîí 050-833-14-41, 097-314-11-39.

ÏÐÎÄÀÌ

ʳííèé â³ç íà ãóìîâîìó õîäó. Òåëåôîí 099-711-50-57.

Êîìïàñ íàðó÷íèé äëÿ îð³ºíòóâàííÿ. Òåëåôîí 099-079-34-53.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ,

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ, òà ïë³âêó â ì.Ëóöüêó.

ò.099-627-76-84, 068-647-85-82. Ãîäèííèê-áóäèëüíèê, ìåõàí³÷íèé, ç âåëèêèì öèôåðáëàòîì, ñòàðîãî çðàçêó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-274-01-51.

ÏÐÎÄÀÌ Ïàëüòî, á/â, â õî ð î ø î ìó ñòàí³. Ö. 450 ãðí. Òåëåôîí 067-361-01-90. Íîâó âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîë³ð – í³æíî-êðåìîâèé, ðîçì³ð 40. Òåëåôîí 095-896-65-27. Øóáó íîâó, íàòóðàëüíó, ç ã³ðñüêîãî êîçëèêà, 52 ðîçì³ð. Òåëåôîí 033-276-08-75. ³éñüêîâó ôîðìó, 50 ð., ð³ñò 3, òà òþëü 3õ2,4ì. Òåëåôîí 098-596-99-00, 095-465-08-82.

Ìîäåëüêè àâòîìîá³ë³â ìàñøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ. Ìîæóòü áóòè ïîëîìàí³, òà ìåòàëåâ³ ³ãðàøêè ðÿäÿíñüêî ãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 050-513-62-70.

Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, íîâèé. Òåëåôîí 099-489-98-78, 098-577-35-34.

4.8. ÄÈÒß×ÈÉ Ñ²Ò

Ïóõîâèê, ð 54 â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65.

ÏÐÎÄÀÌ Äèòÿ÷íèé â³çîê Chicco, òåìíî-ñèí³é êîë³ð, «òðîñòèíêó» Baby ñàëàòîâîãî êîëüîðó. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-123-77-95.

Ïëàù-ïàëàòêó â³éñüêî âó, íîâà. Òåëåôîí 033-271-55-64,.

Äèòÿ÷èé 2-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, á/âþ Äåøåâî. Òåëåôîí 050-263-52-13.

Ãîðîäí³é îïðèñêó âà÷, á/â. Òåëåôîí 050-197-50-20.

ÏÐÎÄÀÌ

Íàòóðàëüí³ äèòÿ÷³ äóáëÿíêè. Òåëåôîí 050-573-15-27.

Íîâèé ïóõîâèê, ÷îëîâ³÷èé. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-653-65-65.

Äåðåâî íà äðîâà – ãîð³õ, âèøíÿ. Òåëåôîí 050-990-07-33.

Òåë å ô î í

Êîæóõ, îâ÷èíà. Ö³íà 250 ãðí. Òåëåôîí 068-370-62-37.

Äèòÿ÷èé â³çîê, çèìîâî-ë³òí³é, äîùîâèê, ñóìêà. Ãîäóâàëüíå êð³ñëî ç çàñò³áêîþ. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-809-04-19.

Íîâ³ ð³çí³ â³äð³çêè òêàíèíè (ñèòåöü, ëàïñàí òà ³í.), äåøåâî, òþëü 20 ãðí çà ìåòð. Òåëåôîí 066-523-72-82.

4.4. ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

×îëîâ³÷ó äóáëÿíêó, óòåïëåíó, òåìíèé êîë³ð, 52-54 ðîçì³ð, ð³ñò 4. Ö³íà 400 ãðí. Òåëåôîí 095-418-49-08.

×îëîâ³÷ó êóðòêó íà õóòð³, ³ìïîðòíó, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçì³ð 50-52, ð³ñò 4. Òåëåôîí 033-274-01-51.

×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé, 52 ðîçì³ð. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 063-705-78-18. Íîâó â³éñüêîâó ïëàù-ïàëàòêó. Òåëåôîí 063-838-56-54.

Ïàëüòî ÷îëîâ³÷å, îñ³ííº, ÷îðíå, 50 ð., äîâãå – 130 ñì, á/ â. Ö. 380 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 050-378-25-10. Ïóõîâèê, á/â, ó â³äì³íîìó ñòàí³. Ö. 800 ãðí. Òåëåôîí 067-361-01-90. Âåñ³ëüíó ñóêíþ êîëüîðó «àéâîð³», ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè, â õîðîøîìó ñòàí³, êðóãè ó ïîäàðóíîê, 42-44 ðîçì³ð. Òåëåôîí 068-034-30-59, 066-848-27-08. Ƴíî÷ó áëóçêó, ïëàòòÿ, ñï³äíèöþ, êîñòþì, ïëàù, ï³äæàê. Òåëåôîí 033-272-75-89. Øê³ðÿíèé ðåì³íü äëÿ çàíÿòü âàæêîþ àòëåòèêîþ, ð îçì³ð L, á/â. Òåë å ô î í 050-663-53-45. Âåñ³ëüíó ñóêíþ á³ëîãî êîëüî ðó ç ñàëî í ó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 44-46 ðîçì³ð. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 097-146-34-17. Óòåïëåí³ øòàíè ï³ëîòà íà ëÿìêàõ. Òåëåôîí 063-838-56-54. ×îëîâ³÷ó äóáëÿíêó ç ñèíòåòè÷íîãî õóòðà, ðîçì³ð 54, ð³ñò 180-185ñì. Ö³íà 800 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30. Øê³ðÿíèé ïëàù, ïîëüñüêèé, íà ï³äêëàäö³, 52 ð. Òåëåôîí 099-159-29-64, 033-272-67-84. Ñèíòåòè÷í³ øóáè ðîçì³ð 48-54, ïàëüòî çèìîâå òà îñ³ííº. Òåëåôîí 095-522-48-80, 000-000-00-00. Ƴíî÷ó òà ÷îëîâ³÷ó êóðòêè. Òåëåôîí 033-225-31-89. Øê³ðÿíå ïàëüòî, 48-50 ðîçì, íîðêîâó øóáó. Òåëåôîí 095-117-34-75. ×îáîòè õðîìîâ³, 42 ð. Òåëåôîí 099-309-17-11. Àíãë³éñüêèé ïîÿñ äëÿ ñõóäíåííÿ. Òåëåôîí 096-664-22-41. Âåñ³ëüíó ñóêíþ á/â, ó âèøóêàíîìó ãðåöüêîìó ñòèë³, ñó÷àñíó, ñí³æíîãî êîëüîðó, ç êàì³íííÿì. Õàëàò ó ïîäàðóíîê. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 095-518-50-90. Äèïëîìàò, ïîðòôåëü, á/ó. Ö. 40 ãðí. Òåëåôîí 099-029-97-56. Êðîñ³âêè ³òàë³éñüê³, íîâ³, 43 ð., òóôë³, êàâîâ³, øê³ðÿí³, 43 ð., ÷îëîâ³÷³. Òåëåôîí 099-159-29-64, 033-272-67-84. ×îðíà, æ³íî÷à, øê³ðÿíà êóðòêà ï³ä ïîÿñ, á/ó, 50 ð., äîâæèíà 80 ñì. Òåë å ô î í 099-290-56-59, 033-223-26-57.

×îëîâ³÷èé êîñòþì 54-56 ð., ÷îáîòè, òó ôë³. Òåë å ô î í 033-272-75-89. Êîëü÷óãà, 50 ð. Òåë å ô î í 095-128-50-52. ³éñüêîâó ôîðìó (ðàäÿíñüêèé çðàçîê), á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 097-442-29-00, 033-226-37-38. ×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé 4 8 ð . , ñ â ³ òë è é . Òå ë å ô î í 099-029-97-56.

ÊÓÏËÞ Êèðçîâ³ ÷îáîòè, àðì³éñüê³, ðàäÿíñüê³, íîâ³. Òåë å ô î í 098-285-93-59. Òåïëå, çèìîâå âçóòòÿ, ñïåöâçóòòÿ. Òåëåôîí 033-274-01-51.

4.10. ÇÎÎÊÓÒÎ×ÎÊ ÒÀ ÐÎÑËÈÍÈ ÏÐÎÄÀÌ Êîçó. Òåëåôîí 099-521-99-63, 098-072-55-45. Ìåòàëåâó êë³òêó äëÿ êðîë³â.Òå ë å ô î í 0 9 9 - 4 8 9 - 9 8 - 7 8 , 098-577-35-34. Àêâàð³óì ç îðñêëà íà 120 ë. Òåëåôîí 097-291-33-81. Ìîëîäó êîáèëó â Ëóöüêîìó ð-í³, 2 ðîêè. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 096-800-01-82. Êîçó àëüï³éñüêî¿ ïîðîäè. Òåëåôîí 095-131-90-59. Ëîøàê â ñ.³òîãîùà, Ðîæèùåíñüêèé ð-í, 1,7 ì³ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 067-269-50-35, Íàòàøà. Ìîëîäó êîðîâó â ñ. Äóáîâà, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í (á³ëÿ ñ. Óãðèí³â), 8 ðîê³â. Òåë å ô î í 098-652-80-84. Êîçó äâîð³÷íó. Òåë å ô î í 099-325-37-46.

4.11. ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ, ²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ÊÓÏËÞ Ïîÿñ øòàíã³ñòà. Òåë å ô î í 033-274-01-51.


17

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

5.2.ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÀ ÊÎÑÌÅÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

5.16. ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

Ïàì’ÿòíèêè. Âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ðîáîòà. Òåëåôîí 050-438-13-90, 093-237-79-53.

Ëîð-öåíòð ë³êàðÿ ³ãîâñüêîãî ïðîïîíóº ñëóõîâ³ àïàðàòè, àêñåñóàðè, ï³äá³ð òà íàëàøòóâàííÿ. Ïðîïîíóº ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ ëîð-çàõâîðþâàíü. Çä³éñíþº îáñòåæåííÿ ñëóõó ó äîðîñëèõ òà ä³òåé. Òåëåôîí 050-661-68-90, 050-788-49-49.

5.7. ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÊÓÐÑÈ, ÏÅÐÅÊËÀÄÈ, ÒÐÅͲÍÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ðåïåòèòîðñòâî ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ä³òåé ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Òåëåôîí 050-992-05-86. Í à â÷àëüíèé öå í ò ð « Óñ ï ³ õ » çàïðîøóº íà êóðñè ïåðóêàðÿóí³âåðñàëà, ìàéñòðà ìàí³êþðó, ìàñàæ ó, òàò ó àæ ó, â³çàæ ó òà ³í. Òåë å ô î í 0 6 6 - 9 6 5 - 9 8 - 7 8 , 0 9 3 498-35-17.

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÁÓÒÎÂί ÒÅÕͲÊÈ, ãàðàíò³éíèé ïîçàãàðàíò³éíèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí òà àêñåñóàð³â. Âè¿çä ìàéñòðà äî ñïîæèâà÷à, ìîæëèâèé ðåìîíò íà äîìó. Øâèäêî. ßê³ñíî. Ãàðàíò³ÿ.

ò. 095-643-22-02, 097-720-04-98.

ÐÅÌÎÍÒ àâòîìàòè÷íèõ ïðàëüíèõ, ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ñóøàðîê, ì³êðîõâèëüîâèõ ³ õë³áîïåêàðíèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ, êîíñóëüòàö³¿. Âè¿çä ìàéñòðà äîäîìó.

ÀÔ²ØÀ ÇÍÀÉÎÌÑÒ Âè øóêàºòå íîâîãî ïàðòíåðà, ñåðéîçí³ ñòîñóíêè àáî õâèëþþ÷èé ôë³ðò? Ñëóæáà çíàéîìñòâ – öå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç íîâèìè ëþäüìè äëÿ òîâàðèøóâàííÿ, ëèñòóâàííÿ, çóñòð³÷åé, äðóæáè, ñï³ëêóâàííÿ, ðîìàíòè÷íèõ ïîáà÷åíü òà ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó. Çàâäÿêè ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ» ó ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³» âè ðåàëüíî ìîæåòå çóñòð³òè ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêó, ùî ñòàíå âàøîþ äîëåþ, à òàêîæ çíàéòè â³ðíèõ äðóç³â. Äëÿ á³ëüøî¿ çðó÷íîñò³ íàøèõ ÷èòà÷³â ìè ââîäèìî êîäóâàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ íàøèõ äîïèñóâà÷³â. Íà êóïîí³ äëÿ îãîëîøåíü ïîòð³áíî âêàçàòè ñâîº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. Äî âàøèõ ³í³ö³àë³â äîäàºòüñÿ ïîðÿäêîâèé íîìåð – öå ³ áóäå âàøèì êîäîì.

ßêùî âàñ çàö³êàâèëî ïåâíå îãîëîøåííÿ â ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ», ïîòð³áíî çâ’ÿçàòèñÿ ç àáîíåíòîì. Äëÿ öüîãî íàäñèëàéòå ñâ³é ëèñò (àáî ïðèíîñüòå îñîáèñòî) íà àäðåñó ðåäàêö³¿: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷èâøè êîä îãîëîøåííÿ íà êîíâåðò³. Àáîíåíò, íà ÷èé êîä íàä³éøëè ëèñòè, çìîæå îòðèìàòè ¿õ â ðåäàêö³¿, çàïëàòèâøè çà 1 ëèñò – 1 ãðí.

5.17. ²Íز ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ

5.12. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÀ ò. 050-725-78-08, ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁ˲ 098-657-73-77. ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ðåìîíò ì’ÿêèõ òà êîðïóñíèõ ìåáë³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ (ïåðåòÿãóâàííÿ). Ðåñòàâðàö³ÿ (çàì³íà êîëüîðó) êóõîííèõ ôàñàä³â. Òå ë å ô î í 0 9 5 - 8 8 3 - 3 4 - 2 2 , 097-622-94-28.

5.13. ÐÅÌÎÍÒ ² ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÒÅÕͲÊÈ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: òåëåâ³çîðè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³ òà ³í. Äîñòàâêà. Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä çà ì³ñòî. Ïðèâàòíèé ìàéñòåð. Òåëåôîí 099-118-62-80, 096-059-38-10. Ïðîäàæ, ìîíòàæ, ñåðâ³ñ, ñóïóòíèêîâå, ²íòåðíåò, WI-FI. Ãóðò òà ðîçäð³á. Òåëåôîí 050-694-47-45.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲ òà ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. ßʲÑÍÎ ÒÀ ØÂÈÄÊÎ.

ò. 093-108-92-33, 066-787-07-48.

5.18. ÇÀÃÓÁËÅÍÅÇÍÀÉÄÅÍÅ ÇÀÃÓÁËÅÍÅ Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, âèäàíèé Òåõí³÷íèì êîë åäæåì ËÍÒÓ í à ³ ì ’ ÿ  à ñ è ë ü÷ ó ê Î ë å ê ñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì.

5.19. ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ ƲÍÊÈ Æ³íêà, 44 ðîêè. Ðîçëó÷åíà, ìàòåð³àëüíî íåçàëåæíà. Ïîçíàéîìëþñÿ ç ÷îëîâ³êîì 45-55 ðîê³â, ÿêèé ö³íóº â³ðí³ñòü, ëþáîâ, äðó æ áó. ÏÊË – 308.

5.10. Ô²ÍÀÍÑβ ÏÎÑËÓÃÈ ÒÀ ÀÓÄÈÒ Ë³êâ³äàòîð ÒçΠ"Êîâåëüñüêèé ÆÁÊ" Ðàáàí Ìèêèòà Òàðàñîâè÷ 10.07.2018 ð. î 17.30 ïðîâîäèòü â³äá³ð (êîíêóðñ) òîðãóþ÷èõ îðãàí³çàö³é ïî ïðîâåäåííþ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè ï³äïðèºìñòâà áàíêðóòà Òî âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êîâåëüñüêèé ÆÁÊ". Çàÿâêè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ äî 09 ëèïíÿ 2018 ð. íà àäðåñó e-mail: n.raban18@gmail.com àáî íà ïîøòîâó àäðåñó Âîëèíñüêà îáë., ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, áóä.8, êâ.3, 43000.


18

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

6.1. ÌÅÁ˲ ÏÐÎÄÀÌ

Ñò³ë ïèñüìîâèé. Òåëåôîí 099-489-98-78, 098-577-35-34.

Ñò³ë ñòîëîâèé. Òåë å ô î í 050-233-35-37.

Äèâàí, êð³ñëî-ë³æêî, á/â. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-272-32-84.

Ì’ÿê³ êð³ñëà – 2 øò., á/â, ïèñüìîâèé ñò³ë, êð³ñëî. Òåëåôîí 066-343-59-41.

Ì’ÿêèé êóòî÷îê ç ðîçêëàäíèìè êð³ñëàìè. Òåëåôîí 096-802-97-97.

Ì’ÿê³ êð³ñëà – 2 øò., á/â, êîë³ð áîðäî. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 066-662-59-92.

Ñïàëüíþ: øàôà, äîâæèíà 2,30ì, 2 ë³æêà. Íîâà. Òåëåôîí 066-423-39-67.

˳æêî, 1,5-ñïàëüíå, äåðåâ’ÿíå, á/â, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-720-52-49.

098-653-65-65.

050-777-32-44.

Øàôó 3-äâåðíó, êîë³ð ÷åðâîíîãî äåðåâà, ó äîáðîìó ñòàí³ â³ääàì áåçêîøòîâíî. Òåëåôîí 095-077-03-16, 033-224-66-09. Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé. Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 095-337-00-52.

Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿͳìåöüêèé êîìîä, ì’ÿêó Äèâàí ì’ÿêèé. Òåë å ô î í ìè â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí ÷àñòèíó, íàïîëüíèé ãîäèí050-824-96-88. Ì’ÿêèé êóòî÷îê íà êóõíþ. Øàôà, á / ó, ó â³äì³ííîìó 095-689-01-96, 033-274-31-91. íèê, â³òàëüíþ ç ͳìå÷÷èíè. Øàôó, êíèæêîâó øàôó, ñåðÒåëåôîí 095-666-24-02, ñòàí³. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí Ðîçêëàäíèé äèâàí, á/â, â Òåëåôîí 066-987-64-55.

Äèâàí-ìàëþê òà äâà Ñò³íêó «Þí³îð» ³ êóòîâó ïîëÄèâàí, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. íåðîçêëàäíèõ êð³ñëà, «âèøíåâèé» êîë³ð 1500 ãðí; ñò³ë ê ó 130õ30õ30. Òåë å ô î í Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 095-640-45-74. 033-224-58-26, 095-348-81-62. Êóõîííèé, ðîçêëàäíèé ñò³ë, 4 êîìï’þòåðíèé, êóòîâèé, Øàôó 2-äâåðíó, ç àíòðåñî- ñêëÿí³ ïîëêè 75õ50 ñì. Òåëåôîí ñâ³òëîãî êîëüîðó. Òåëåôîí ëÿìè. Òåëåôîí 095-486-67-08. 099-029-68-64, 066-746-58-13. 050-563-74-32. Ñò³ë-òóìáó â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-273-71-69. Ñò³ë ðîçêëàäíèé, íàòóðàëüíå äåðåâî, ðîçì³ð 75õ75õ76 ñì. Òåëåôîí 050-967-68-07. Ñò³ë ðîçêëàäíèé â³ò÷èçíÿíèé. Òåëåôîí 068-424-45-85. Äeðeâ’ÿíèé êóòî÷îê, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçì³ð:150õ120ñì. Òåëåôîí 066-845-16-40. Øàôó 3-äâåðíó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ðîçì³ðè: äîâæèíà 170 ñì, âèñîòà 190 ñì, øèðèíà 60 ñì. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 050-721-68-11. Ñò³íêó «Ðóòà» â äîáðîìó ñòàí³. Äîâæèíà 2,85ì, âèñîòà 2,20ì, ãëèáèíà 0,5ì. Òåëåôîí 095-047-34-73.

Øàôó 3-äâåðíó, áåç àíòðåñîë³â, ñåðâàíò òà êíèæêîâó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Òåëåôîí 099-275-76-01. «Ïóôèê» â³ä ñïàëüíîãî ãàðí³òóðó. Òåëåôîí 095-577-68-42. ˳æêî ìåòàëåâå, 1-ñïàëüíå. Òåëåôîí 099-329-98-95. Äóáîâ³ ïîëè÷êè, òóìáî÷êè. Òåëåôîí 095-117-34-75. Äèâàí «ìàëþòêó», á/â. Ö³íà 400 ãðí. Òåëåôîí 050-646-10-52. Ñò³íêó, äóáîâèé øïîí, äîâæèíà 3,56ì, äâ³ ñåêö³¿ ï³ä ñêëîì, øàôà íà îäÿã, âèñîòà ç àíòåñîëÿìè 2,38 ì. Ö. 4200 ãðí. Òåëåôîí 093-533-68-02. Íàñò³íí³ ïîëèö³ ç øàôêàìè òà òóìáî÷êó. Òåëåôîí 050-916-31-19.

Äèâàí ðîçêëàäíèé ³ êð³ñëî íåðîçêëàäíå, ãàðíèé ñòàí. Òåëåôîí 099-348-99-29.

Ñò³íêó «Âîëèíü», äîáðèé ñòàí. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-149-90-43.

Ìàñàæíå îðòîïåäè÷íå ë³æêî «Ñåðîãåì». Ö³íà 12 òèñ. ãðí. Ö. 12 000 ãðí. Òåëåôîí 066-514-18-49.

Ìåáë³ á/â: äèâàí, ñò³ë îäíîòóìáîâèé, 3-äâåðíó øàôó. Òåëåôîí 050-267-79-68.

Äèâàí, ìàòðàö òà äâà êð³ñëà. Ö. 3200ãðí. Òåëåôîí 095-556-32-01, Ñâ³òëàíà. Ïëåòåíèé ãàðí³òóð íåâåëèêîãî ðîçì³ðó: 2 êð³ñëà-êà÷àëêè, ÷àéíèé ñòîëèê. Òåëåôîí 033-271-04-07. Ñò³ë-òóìáó â ÷óäîâîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-095-87-75. Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, êîëüîðó «Âåãå». Òåëåôîí 050-950-15-65. Äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-392-97-19. Äèâàí «Ìàëþòêà», 2 ðîçêëàäí³ êð³ñëà, ëüâ³âñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-708-99-62. Cò³íêó «Âîëèíü» á/ó òà øàôó. Òåëåôîí 067-923-84-36. Ì’ÿê³ êð³ñëà, â õîðîøîìó ñòàí³, 1300 ãðí îäíå êð³ñëî. Òåëåôîí 096-618-94-74. Äèâàí, á/â, â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 097-543-53-06.

Ñò³íêó îðèã³íàëüíó, á/ó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, äîâæèíà 3 ì. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-701-00-49. Øàôó 3-äâåðíó «Ë³ëåÿ», ñïàëüíþ «Àíòîí³íà». Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Òåðì³íîâî ïðîäàì ðîçêëàäà÷êó. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 099-754-16-51. Íîâå ë³æêî ðàçîì ç ìàòðàöîì, òàêîæ äî íüîãî 2 ïðèë³æêîâ³ òóìáè òà êîìîä. Ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08. Êóõîííi ìåáëi: còië 4 òàáóðåòêè i íàáið øêàô÷èêiâ. Òåëåôîí 066-562-44-85. Êðicëî äëÿ âiòàëüíi àáî âåðàíäè. Òåëåôîí 066-562-44-85, 099-772-96-05. Ñòiíêó â â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-562-44-85. Øàôó 3-äâåðíó, â ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³, â óïàêîâö³. Òåëåôîí 099-223-84-19, 098-262-43-26.

õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 4300 ãðí. Òåëåôîí 095-617-25-71. ˳æêî-äèâàí ó ñêëàäåíîìó âèãëÿä³ 90ñì, ñïàëüíå ì³ñöå ó ðîçêëàäåíîìó- 150ñì, äîâæèíà- 190ñì. ª íåâåëè÷êå ïîøêîäæåííÿ. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 099-447-42-68.

Ñò³ë á³ëüÿðäíèé á/â 12 ôóò³â (ðîçì³ð 3,60õ1,85ì) íà êàìåí³ Àðäåç³ÿ â äîáðîìó ñòàí³ ³ òàéìåð ÷àñó íà á³ëüÿðäí³ êóë³. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11.

Êîìîä ó â³òàëüíþ â íîðìàëüíîìó ñòàí³, äîâæèíà 85ñì, âèñîòà 72ñì. Òåëåôîí 095-070-83-58.

Øàôó êóòîâó. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-432-87-51.

Äèâàí òà 2 ì’ÿê³ êð³ñëà â äîáðîìó ñòàí³, á\â. Òåëåôîí 095-640-45-74.

Ñïàëüíþ á/ó: øàôà, 2 ë³æêà, êîìîä. Ö³íà 2500 ãðí. Òåëåôîí 099-736-66-56.

Äèâàí òà 2 ì’ÿê³ êð³ñëà â äîáðîìó ñòàí³, á\â. Òåëåôîí 095-640-45-74.

Êð³ñëà â çàë íà êîëåñàõ, íåðîçêëàäí³ – 2 øò. â³ä ðóìèíñüêîãî ãàðí³òóðó.. Ö. 450 ãðí./øò + òîðã. Òåëåôîí 063-705-78-18. Áóôåò, àíòèêâàð³àò, âèðîáíèöòâî 18 ñò. Ö. 5000 ãðí. Òåëåôîí 095-918-55-58, 033-275-07-19.

Êóõíþ-òóìáó ç ðîáî÷îþ ïîâåðõíåþ, ðîçì³ð 110õ60õ80 ñì, 2 äâåðåé, 3 ïîëêè. Òåëåôîí 095-418-49-08. Ñò³íêó, äîâæèíà 2.60ì, ãëèáèíà 55ñì, âèñîòà 2ì. Òåëåôîí 068-006-25-75.

Øàôó ñâ³òëîãî êîëüîðó, á/ó, ç äçåðêàëîì. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Òóìáî÷êó ç 2 äâåðöÿòàìè íà í³æêàõ, æóðíàëüíèé ñòîëèê. Òåëåôîí 099-029-68-64.

Øàôó â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ãîð³õ, 140õ150õ40. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-969-21-07.

Òðè øàôè ÷óäîâî ï³ä³éäóòü ÿê äëÿ îô³ñó òàê ³ äëÿ ìàãàçèíó. Ìàþòü ãàðíèé, íîâèé âèãëÿä. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 099-474-41-08.

Ðîçêëàäíå êð³ñëî. Òåëåôîí 033-276-08-75. Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð. Òåëåôîí 068-014-64-72. Êð³ñëî-ðîçêëàäíå, äâ³ 3-äâåðí³ øàôè ç àíòðåñîëÿìè, äâà 1,5-ñïàëüí³ ë³æêà, ñò³ë êàíöåëÿðñüêèé. Òåëåôîí 066-624-72-74. Äèâàí, êîìîä á/â, êîìîä íîâèé, ñòîëèê ï³ä òåëåâ³çîð. Òåëåôîí 050-778-30-11. Äèâàí øê³ðÿíèé, ÷åðâîíèé ç ÷îðíèì. Ö³íà 1500 ãðí. Òåëåôîí 050-806-41-90. Êóõîíí³ ìåáë³ á/â, äîâæèíà 2,2ì, õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-166-06-38. Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Òåëåôîí 066-166-06-38. Êíèæêîâó ïîëèöþ, íàñò³ííó, ç³ ñêëîì. Ñêëî 100õ32. Òåëåôîí 099-161-85-77. Ìåáë³ íà êóõíþ: ñò³ë-òóìáó 110õ60õ80, àíòðèñîëü, 70 ñì, «ïóôèê» äëÿ ñïàëüí³. Òåëåôîí 095-577-68-42. Ìåòàëåâå ë³æêî. Òåëåôîí 095-443-01-76.

âàíò ç àíòðåñîëÿìè, øàôà äëÿ îäÿãó, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-378-78-53, 033-225-41-49.

Êóõîííèé ñò³ë, ðîçì³ðîì 60õ90ñì òà 1 òàáóðåò äî íüîãî. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08. Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-êîëèñêó. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-784-25-06, 050-378-48-70. Ì’ÿê³ êð³ñëà, æóðíàëüíèé ñòîëèê, ðîçêëàäíèé ñò³ë. Òåëåôîí 095-522-48-80. Ñò³íêó òåìíîãî êîëüîðó, á/ó, 3,3ì. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Êèëèì 170 õ240 Áåëüã³ÿ, íîâèé, íàáèâíèé. Ö. 800 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30. Êèëèìè á/â. 095-618-50-04.

Òåë å ô î í

Íîâèé êèëèì, 3õ4 ì. Äåøåâøå ñî á ³ âà ðòîñò³. Òåë å ô î í 095-821-20-39, 033-271-65-90. Êèëèì øòó÷íèé 2õ4ì, á/ â. Òåëåôîí 095-708-73-82, 066-368-11-98.

Øàôó òåìíîãî êîëüîðó, 3-äâåðíó. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Êèëèì, 2,5õ3,5ì, íàòóðàëüíèé, øåðñòÿíèé. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-278-97-46.

ÊÓÏËÞ

Êèëèì 2õ3ì, íàòóðàëüíèé, íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-774-06-50.

˳æêà ç øóõëÿäàìè, á/â. Òåëåôîí 066-523-72-82. Êóõíþ á/ó àáî ÷àñòèíó êóõí³. Òåëåôîí 099-276-11-16.

6.3. ÌÀÒÐÀÖÈ

Êèëèì, íîâèé, 2,5õ3,5ì.. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 095-577-68-42. Êèëèì ç íàòóðàëüíî¿ øåðñò³ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ðîçì³ð 2õ3 ì. Òåëåôîí 066-952-29-30.

ÏÐÎÄÀÌ

Êèëèì íàòóðàëüíèé, áîðäîâîãî êîëüîðó. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-697-27-55, 033-271-47-12.

Øàôó, 2-äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè, 89õ58 ñì. Òåë å ô î í 095-473-06-76, 033-225-35-24.

Ìàòðàö, á/â, 90õ200õ15. Ö³íà 500 ãðí. Òåë å ô î í 050-646-10-52.

Êèëèì ðîçì³ðîì 1,40õ1,95 â õ î ð î ø î ìó ñòàí³. Òåë å ô î í 099-498-45-23, 067-172-78-27.

Øàôó 3-äâåðíó, ïèñüìîâèé ñò³ë, êð³ñëî. Òåëåôîí 068-845-12-47.

Ìàòðàöè âàòÿí³, á/â. Òåëåôîí 099-314-48-65, 033-224-30-90.

˳æêà 1-ñïàëüí³, á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, 2 øò. Òåë å ô î í 050-687-41-55.

Ìàòðàöè ïðó æèíí³, 2 øò., 1,90õ0,9ì, á/â. Òåë å ô î í 095-781-68-47.

Êèëèì íà ï³äëîãó 2õ3 (×åõ³ÿ), á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 093-652-39-99.

Êíèæêîâó øàôó, øàôó, ñò³ë, ñò³ëüö³, 3-äâåðíó øàôó ó ñïàëüíþ ó äîáðîìó ñòàí³. Íåäîðîãî, òîðã. Òåëåôîí 066-166-53-22, 068-114-28-24. ˳æêî òåìíîãî êîëüîðó, ìàòðàö «Âåíåòî» â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ðîçì³ð 1,4õ2ì. Òåëåôîí 066-050-22-93. Äèâàí, 2õ1,5ì. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-342-98-07. Ñåðâàíò â õîðîøîìó ñòàí³, âèñîòà 176, ãëèáèíà 40, äîâæèíà 149. Ìîæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 099-727-62-61.

6.5. ÎѲÒËÅÍÍß ÏÐÎÄÀÌ

Êèëèì øåðñòÿíèé 2õ1,35ì. Òåëåôîí 033-224-91-74. Êèëèì 2õ3ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-432-87-51. Êèëèìè 2õ3ì, íàòóðàëüí³, 2 øò, 1,5õ2ì, øòó÷íèé – 1 øò. Òåëåôîí 033-272-32-84.

Ñâ³òèëüíèê íà 5 ïëàôîí³â, â áå æåâèõ òîíàõ. Òåë å ô î í 050-916-31-19.

Êèëèì íàòóðàëüíèé, øåðñòÿíèé, á/ó, 2õ4ì, áåæåâî-êîðè÷íåâèé êîë³ð, Ìîëäîâà. Òåëåôîí 050-916-31-19.

6.6. ÊÈËÈÌÈ, ÊÈËÈÌÎÂÅ ÏÎÊÐÈÒÒß

Êèëèì, á/â, êàâîâî-êîðè÷íåâèé, 1,5õ4ì. Òåë å ô î í 099-555-70-28.

Ñò³íêó «Ãåðáîð», íå ïîë³ðîâàíà, 1,95õ2,65. Ö. 5500 ãðí. Òåëåôîí 050-888-48-95.

ÏÐÎÄÀÌ

˳æêà: 1-ñïàëüíå, 1300 ãðí, 1,5-ñïàëüíå, 1600 ãðí, 2-ñïàëüíå, 2000 ãðí. Òåë å ô î í 098-243-93-71, 050-696-88-32.

Êèëèì íàòó ðàëüíèé, á/ó, ðîçì³ð 3õ2ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë å ô î í 095-643-87-42, 033-274-34-11.

Êèëèì 2õ1,5ì â ãàðíîìó ñòàí³, áîðäîâèé êîë³ð. Òåëåôîí 099-314-48-65, 033-224-30-89. Êèëèì, êîâäðó, ïîäóøêè. Òåëåôîí 095-117-34-75. Êèëèì 170õ240 ñì, Áåëüã³ÿ. Ö. 1000 ãðí. Òåë å ô î í 095-418-49-08.

4


19

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

7.1.ËÅÃÊβ ÀÂÒÎ ÏÐÎÄÀÌ

Àóä³ Q7 3.0 TDI quattro, 2015 ð. â., ö³íà 1279399 ãðí, ïðîá³ã 150 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 095-698-81-55

Àóä³ A6, 2014 î. â., ö³íà 693000 ãðí, ïðîá³ã 167 òèñ. êì, ñåäàí, 2 ë, 190 ê.ñ., 140 êÂò, äèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 097-624-96-50, 099-636-05-76

Àóä³ A3, 2014 ð. â., ö³íà 551250 ãðí, ïðîá³ã 115 òèñ. êì, 1.6 ë, 105 ê.ñ., 77 êÂò), äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 050-555-56-76, 067-888-86-26

Àóä³ A6 3.0 QUATTRO, 2005 ð. â., ö³íà 349125 ãðí, ïðîá³ã 334 òèñ. êì, ñåäàí, ïðîá³ã 334 òèñ. êì, 3 ë., 224 ê.ñ., 165 êÂò, äèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 095-636-44-35

Àóä³ A6 Xenon_125 kw, 2011 ð. â., ö³íà 406875 ãðí, ïðîá³ã 193 òèñ. êì, äèçåëü, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

ÁÌ X5, 2012 ð. â., ö³íà 471240 ãðí, ïðîá³ã 71 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, áåíçèí, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

Àóä³ A6 AUTOMAT WEBASTO 103K, ö³íà 183750 ãðí, ïðîá³ã 267 òèñ. êì, ñåäàí, 2.5 ë, äèçåëü, ñ³ðèé

ò. 098-979-05-79

ò. 099-532-52-33

Àóä³ A6 130kW, 2012 ð. â., ö³íà 475983 ãðí, ïðîá³ã 212 òèñ. êì, óí³âåðñàë, 2 ë, 177 ê.ñ., 130 êÂò, äèçåëü, á³ëèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: 095354-13-45 Àóä³ Q7, 2007 ð. â., ö³íà 392550 ãðí, êðîñîâåð, ïðîá³ã 164 òèñ. êì, 4.2 ë, ãàç/áåíçèí, àñôàëüò. Êîíòàêòè: 066-734-48-95

Àóä³ Q5 3.0TDIQuattro, 2011 ð. â., ö³íà 664718 ãðí, ïðîá³ã 177 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, 239 ê.ñ., 176 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 050-239-06-78

ÁÌ X1, 2015 ð. â., ö³íà 575740 ãðí, ïðîá³ã 39 òèñ. êì, êðîñîâåð, 2 ë, áåíçèí, ÷îðíèé

ò. 098-538-10-77

ò. 099-020-07-50 Àóä³ A6 2.5TDI Quattro, 2001 ð. â., ö³íà 207375 ãðí, ïðîá³ã 297 òèñ. êì, ñåäàí, 2.5 ë, 180 ê.ñ., 132 êÂò, äèçåëü, àñôàëüò ìåòàë³ê

ò. 098-151-40-02 Àóä³ 100, 1993 ð. â., ö³íà 91875 ãðí, ïðîá³ã 301 òèñ. êì, ñåäàí, ïðîá³ã 301 òèñ. êì, 2.8 ë, ãàç/áåíçèí, ñ³ðèé. Êîíòàêòè: 050-075-73-82

Àóä³ Q7, 2014 ð. â., ö³íà 654250 ãðí, êðîñîâåð, ïðîá³ã 76 òèñ. êì, 3 ë, áåíçèí, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

ò. 098-538-10-77 Àóä³ A6 2.5TDI QWATTRO, 2004 ð. â., ö³íà 233625 ãðí, ïðîá³ã 252 òèñ. êì, óí³âåðñàë, 2.5 ë, 179 ê.ñ., 132 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: 099-419-64-94

Àóä³ Q5 2.0 TDI quattro, 2012 ð. â., ö³íà 748125 ãðí, ïðîá³ã 101 òèñ. êì, 2 ë, 177 ê.ñ., 130 êÂò, äèçåëü

ò. 050-538-48-67

Àóä³-A6, 1997 ð. â., ö³íà 80213 ãðí, äèçåëü, 2.5 ë, ïðîá³ã 230 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê. Êîíòàêòè: 097-748-67-70 Àóä³-A4 Allroad, 2003 ð. â., ö³íà 105823 ãðí, 2.5 ë, ïðîá³ã 282 òèñ. êì, ñ³ðèé. Êîíòàêòè: 068-066-56-67

Àóä³ Q5 3.0TDIQuattro, 2011 ð. â., ö³íà 666750 ãðí, ïðîá³ã 177 òèñ. êì, 3 ë, 239 ê.ñ., 176 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê

ÁÌ X5 3.0DIESEL, 2005 ð. â., ö³íà 465224 ãðí, ïðîá³ã 190 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, 218 ê.ñ., 160 êÂò, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ÁÌ X5, 2006 ð. â., ö³íà 413644 ãðí, ïðîá³ã 206 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 050-239-06-78

ò. 050-669-96-68

ò. 068-909-00-26


20

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

«BMW», 2012 ð., ïîâíèé ïðèâ³ä, àâòîìàò, êë³ìàò – êîíòðîëü, ñåíñîð äîùó, ãàëîãåíí³ ôàðè, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 067-492-61-94.

ÁÌ 520 520M, 2015 ð. â., ö³íà 958125 ãðí, ïðîá³ã 109 òèñ. êì, ñåäàí, 2 ë, 190 ê.ñ., 140 êÂò, äèçåëü, ïðèâ³ä çàäí³é, ñåðâ³ñíà êíèæêà, öåíòðàëüíèé çàìîê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, çàìîê íà ÊÏÏ

ò. 050-538-48-67

Ðåöåïò äëÿ ëèñèõ: íàìàñòèòè ãîëîâó ìåäîì, ïî÷åêàòè òðè äí³, ïîò³ì ñèëüíî õëîïíóòè â äîëîí³ - ìóõè ïîëåòÿòü, à ëàïêè çàëèøàòüñÿ. Ìàçäà CX-5, 2014 ð. â., ö³íà 418880 ãðí, ïðîá³ã 70 òèñ. êì, êðîñîâåð, 2.5 ë, áåíçèí, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

ò. 099-532-52-33 ÁÌ 520, 2006 ð. â., ö³íà 288750 ãðí, ïðîá³ã 230 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ïðèâ³ä çàäí³é, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 095-508-08-46

Ìàçäà RX-8 1.3, 2004 ð. â., ö³íà 160125 ãðí, ïðîá³ã 148 òèñ. êì, 1.3 ë, ãàç/áåíçèí, ÷åðâîíèé ìåòàë³ê

Ãðîø³ – çëî. Íå â ãðîøàõ ùàñòÿ. Õòî äóõîì ñèëüíèé – òîé ³ áàãàòèé … ×èì áè ùå ñåáå çàñïîêî¿òè, ïîêè çàðïëàòó íå äàëè?

ò. 063-641-54-02, 050-999-56-68

Mazda CX-7 Exclusive, 2010 ð. â., ö³íà 458150 ãðí, ïðîá³ã 173 òèñ. êì, êðîñîâåð, 2.2 ë, äèçåëü, á³ëèé BMW X1, 2012 ð. â., ö³íà 524974 ãðí, ïðîá³ã 175 òèñ. êì, 2 ë, 143 ê.ñ., 105 êÂò, äèçåëü, á³ëèé ìåòàë³ê

ò. 050-555-56-76, 067-888-86-26

ò. 097-491-71-30 ÁÌ 520, 2013 ð. â., ö³íà 656949 ãðí, ïðîá³ã 206 òèñ. êì, äèçåëü

ò. 097-759-59-12, 097-759-59-03

Ìàçäà CX-7, 2011 ð. â., ö³íà 351750 ãðí, êðîñîâåð, ïðîá³ã 188 òèñ. êì, 2.2 ë, äèçåëü, ïðèâ³ä ïîâíèé, á³ëèé

Ò³ëüêè â Óêðà¿í³ íà ïà÷ö³ ÷àþ ìîæå áóòè íàïèñàíî: “×àéíå ëèñòÿ ç³áðàíî â ²í䳿, íà Öåéëîí³ òà â Êèòà¿. Óïàêîâàíî â Óêðà¿í³. Íàñîëîäæóéòåñÿ ñìàêîì ñïðàâæíüîãî àíãë³éñüêîãî ÷àþ!”

«Mazda» íà çàï÷àñòèíè, 1998, 2.0 ãàç áåíçèí, º äîäàòêîâ³ ôàðè, ³ íîâåíüêà ðåø³òêà íà ïåðåäîê. Òåëåôîí 093-513-67-42.

«Nissan Sunny», 1986 ð.â., äâèãóí 1,4, áåíçèí, ÷åâîíèé êîë³ð, óí³âåðñàë, êóçîâ Á-11. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-392-97-19.

ò. 050-513-87-00, 050-974-60-06

«Ìåðñåäåñ ³òî» íà çàï÷àñòèíè, 1999 ð., ìîòîð CDI 2.0. ϳñëÿ ÄÒÏ, íå ðîçìèòíåíå. Òåëåôîí 067-720-16-40. ÁÌ 745, 2008 ð. â., ö³íà 539569 ãðí, ïðîá³ã 240 òèñ. êì, 4.5 ë, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 050-267-79-40

ÁÌ 520, 2011 ð. â., ö³íà 543400 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 200 òèñ. êì, 2 ë, 184 ê.ñ., 135 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 050-378-64-64

Ìàçäà CX-5, 2016 ð. â., ö³íà 431640 ãðí, êðîñîâåð, ïðîá³ã 56 òèñ. êì, 2.5 ë., áåíçèí êîë³ð àñôàëüò

«Ìåðñåäåñ À170», 2003 ð.â., ïîëüñüêà ðåºñòðàö³ÿ.. Ö. 57000. Òåëåôîí 063-824-75-40.

«Opel Astra», 1982 ð.â., äâèãóí 1,6 áåíçèí, ÷åðâîíèé, êîìá³-â, ñòðàõîâêà, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó, ìàøèíà íà õîäó. Òåëåôîí 066-097-21-72.

Ô³àò Doblo, 2013 ð. â., ö³íà 259974 ãðí, ïðîá³ã 176 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ãðàíàòîâèé

ò 050-321-96-56, 050-239-00-94

«Îïåëü Îìåãà», 2000 ð.â, 2,5ë, áåíçèí, ÷îðíèé êîë³ð, âåëþð ñàëîí, ìåõàí³êà. Òåëåôîí 050-806-41-90. «Îïåëü-Âåêòðà », 1996 ð.â., 1,6, ìåõàí³êà, áåíçèí, ÷îðíîãî êîëüîðó. Òåëåôîí 066-211-08-08.

ò. 098-538-10-77

Ô³àò Scudo, 2010 ð. â., ö³íà 291200 ãðí, ïðîá³ã 178 òèñ. êì, 2 ë, 163 ê.ñ., 120 êÂò, äèçåëü, ñð³áëÿñòèé

ò. 050-539-04-42 «Ïåæî Åêñïåðò», 2002 ð.â., á³ëèé, ãðóçî-ïàñàæèð, êîíäèö³îíåð, äèçåëü – 1996. Òåëåôîí 096-913-40-46. BMW X5 M, 2009 ð. â., ö³íà 732375 ãðí, ïðîá³ã 153 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, äèçåëü, ò³ï-òðîí³ê, ïðèâ³ä ïîâíèé

ò. 050-513-87-00, 050-974-60-06

ÁÌ 520, 2006 ð. â., ö³íà 296400 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 230 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 095-508-08-46

Ìàçäà 6 2.2 120 kw, 2011 ð. â., ö³íà 253313 ãðí, óí³âåðñàë, ïðîá³ã 186 òèñ. êì, 2.2 ë, 163 ê.ñ., 120 êÂò, äèçåëü, á³ëèé

Nissan Juke, 2016 ð. â., ö³íà 384552 ãðí, õåò÷áåê, ïðîá³ã 45 òèñ. êì, 1.6 ë, áåíçèí, ÷îðíèé

ò. 050-907-09-76

ò. 098-538-10-77

«Fiat Ducato», 1992 ð.â., íà çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 033-271-71-24. Ô³àò Grande Punto, 2013 ð. â., ö³íà 208000 ãðí, ïðîá³ã 39 òèñ. êì, 1.4 ë, 77 ê.ñ., 57 êÂò, áåíçèí, ÀÊÁ, öåíòðàëüíèé çàìîê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ãàëîãåíí³ ôàðè

ò. 050-178-66-60

BMW 5 Series GT 520GT, 2013 ð. â., ö³íà 784875 ãðí, ïðîá³ã 163 òèñ. êì, êðîñîâåð, 2 ë, äèçåëü, á³ëèé

ÁÌ X5 M, 2009 ð. â., ö³íà 751400 ãðí, ïðîá³ã 153 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, äèçåëü, ò³ïòðîí³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè

ò. 050-513-87-00, 050-974-60-06

ò. 050-513-87-00, 050-974-60-06

«Volkswagen Øàðàí», 99 ð.â., 1,8 òóðáî, áåíçèí-ãàç, ñèí³é, 7 ì³ñöü, êë³ìàò êîíòðîëü, ïîâíèé åëåêò. ïàêåò. Òåëåôîí 097-972-34-75.


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó «Volkswagen» Â3 àáî Ò4. Ö. äî 30000 ãðí. Òåëåôîí 066-647-02-88.

«ÃÀÇ-24», ó äîáðîìó ñòàí³, íà õîäó. Òåëåôîí 093-804-34-99. «ÃÀÇ-31029» (Âîëãà), ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö. 22 òèñ. ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 067-332-29-44. «ÃÀÇ-53», 91 ð.â., áåíçèí, ñàìîñêèä. Òåëåôîí 096-427-18-67. «ÃÀÇ-69», âîñüìèì³ñíèé, ç äâîìà âåäó÷èìè ìîñòàìè. Òåëåôîí 068-123-85-47

Volkswagen Passat B7 highline, 2011 ð. â., ö³íà 241500 ãðí, ïðîá³ã 165 òèñ. êì, 1.4 ë, ãàç ìåòàí, ïðèâ³ä ïåðåäí³é, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 095-087-91-61 à / «Volkswagen Ïàñàò Â4», 94 ð., ãàðíèé ñòàí. Àâòî íå ïîòðåáóº âêëàäåíü ³ ïîâí³ñòþ îáñëóæåíà. Ö. 125 000 + òîðã. Òåëåôîí 098-982-40-94. «Volkswagen Passat», 2012 ð., 2,0 ë, 198 òèñ.êì, ïàðêòðîí³êè, íàâ³ãàö³ÿ, êë³ìàò – êîíòðîëü, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 067-492-61-94. «Volkswagen Ðolo» 1.4 2005ð. ÊÏ àâòîìàò. Àâòîìîá³ëü â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü. Íîâèé ñàëîí «Àëüêàíòàðå», îäèí âëàñíèê, íå áèòà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 098-626-33-15.

«Ford Sierra», 1989 ð.â., 1,6, êàï³òàëüíèé ðåìîíò äâèãóíà ³ õîäîâî¿, ð³äíà ôàðáà, õå÷áåê. Òåëåôîí 097-605-66-81, 098-578-57-85. «Ôîðä òðàíçèò», ãðóçîâèé, 2006 ð.â., â³ä 1 âëàñíèêà. Òåëåôîí 095-402-48-09.

«Çàïîðîæåöü» â ðîáî÷îìó ñòàí³, 1991 ð.â., äâèãóí 40 ê.ñ., ïðîá³ã 57000 êì. Òåëåôîí 099-642-90-51. «Ñëàâóòó», â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 097-480-14-98. «Ñëàâóòà ÇÀÇ» 1,2, 2005 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, äîáðèé ñòàí, ïðîá³ã 37 òèñ. êì. Òåëåôîí 033-272-92-44, 095-248-62-41.

«²æ-2125 «Êîìáè», 1992 ð.â., íà õîäó, äîáðèé ñòàí. Òåëåôîí 067-390-43-49, 066-901-72-40. «Ìîñêâè÷ Ì-412²Å», 90 ð.â., ïðîá³ã 75 òèñ. êì. Òåëåôîí 050-438-13-10.

«Rower 2004», ïîâíèé ïàêåò, êð³ì øê³ðè, óí³âåðñàë, òèòàíîâ³ äèñêè, ãàç-áåíçèí. Ö. 60 000 ãðí. Òåëåôîí 095-219-78-62.

ÊÓÏËÞ «Chevrolet Àveo», 2005 ð.â., 1,5, ãàç-áåíçèí, åëåêòðîï³äéîìíèêè, êîíäåö³îíåð, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-501-56-33.

«ÂÀÇ», «Ìîñêâè÷» àáî «²æ» â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåëåôîí 093-555-31-65, 095-911-99-05. Àâòîìîá³ëü «Ãàçåëü» àáî «Ñîáîëü». Òåëåôîí 067-502-79-12. «Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò», óí³âåðñàë, äî 50 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 098-121-40-10.

7.2. ÂÀÍÒÀÆͲ ÀÂÒÎ «Skoda», 1952 ð.â. Òåëåôîí 099-325-40-91, 096-686-64-36.

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ «Mercedes», âàíòàæ. ïàñàæèðñüêèé, áàæàíî íà ðàì³, óêðà¿íñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Ö³íà äî 50 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 098-834-77-65. «ÃÀÇ-66» ìîæíà áåç äâèãóíà àáî îáì³íÿþ íà ìîòîáëîê «Çóáð». Òåëåôîí 395-507-41-36.

«ÂÀÇ-21011», 80 ð.â., õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 099-636-21-45.

«ÂÀÇ-21063» â õîðîøîìó ñòàí³. Íå ãíèëèé. Íà õîäó. Êàï³òàëîâêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ìàñëî çàì³íåíå. Òåëåôîí 066-490-82-46.

«Âîëãà ÃÀÇ 31», ãàç-áåíçèí, åêîíîìíà, äîêóìåíòè. Ö. 22 òèñ. ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-020-07-00.

Ñèä³ííÿ äî «Æèãóë³» ïåðåäíº òà çàäíº. Òåëåôîí 095-441-31-66.

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ «Çåòîð». Õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-864-44-75, 097-540-89-20.

Òðàêòîð ÕÒÇ Ò-012, 93 ð.  õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Îá’ºì äâèãóíà 0,5 ë. Òåëåôîí 099-480-94-78.

Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî ç äîêóìåíòàìè. Ìîæëèâèé àâàð³éíèé ñòàí. Òåëåôîí 066-772-76-96.

4,5 ñòóï³í÷àñòà ÊÏÏ äî àâòîìîá³ëÿ «Âîëãà». Òåëåôîí 066-630-11-74.

Òðàêòîð ÕÒÇ – 12 ç ïðè÷³ïîì àáî îáì³íÿþ íà «ë³ñ». Òåëåôîí 050-800-35-73.

Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí «Claas Consul». Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-833-30-65.

7.8.ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Ãàçåëü íà çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 067-595-33-37.

Íîâó äèñêîâó áîðîíó. Òåëåôîí 095-640-52-03, 066-663-40-02.

Îäíîâ³ñíèé ïðèöåï ç äîêóìåíòàìè. Òåëåôîí 093-485-29-27, 097-866-44-54.

ÏÐÎÄÀÌ

Ãîëîâêó áëîêà äî «Ãàçåëü», 8-êëàïàëüíà. Òåëåôîí 066-557-25-31.

Áàãàæíèê äî ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â Ìîñêâè÷, Æèãóë³, Âîëãà. Òåëåôîí 099-020-07-00.

Ãîëîâêó áëîêà, êîë³íâàë, ðàñïðåäâàë, øåñòåðí³ äî ³íîìàðêè. Òåëåôîí 066-594-57-64.

Çàï÷àñòèíè äî êîìáàéíà «Íèâà». Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52.

Ãîëîâêó áëîêà íà «Ãàçåëü». Ö. 3500 ãðí. Òåëåôîí 066-594-57-64.

Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé «John Deere 330» 1971 ð.â. Øèðèíà æàòêè 220ñì. Àáî îáì³íÿþ íà òðàêòîð ÌÒÇ. Òåëåôîí 095-104-05-15.

«Âîëãà ÃÀÇ-31029», ãàç-áåíçèí, ñ³ðà, íîðìàëüíèé ñòàí. Ö³íà 23 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 095-615-76-40.

victoriia.lavreniuk@gmail.com

Êàðòîïëåêîïàëêó ñàìîðîáíó, îäíîê³ííó, âåðòóøêà. Òåëåôîí 068-647-94-64.

Éäå æ³íêà âíî÷³, ï³äõîäèòü äî êëàäîâèùà, áî¿òüñÿ ïðîéòè. Áà÷èòü ðàïòîì éäå ÷îëîâ³ê, ïðîñèòü ïðîâîäèòè. ²äóòü ðàçîì, ìóæèê àíåêäîòè ðîçïîâ³äàº. Ƴíêà ñ쳺òüñÿ, êàæå: - ßêèé òè âåñåëèé ÷îëîâ³ê. ×îëîâ³ê êàæå: - Áà÷èëà á òè ìåíå ïðè æèòò³.

Çàï÷àñòèíè äî «Ford Transit» ç 1991-2010 ð. â. Òåëåôîí 093-847-08-22. Êðèøêó áàãàæíèêà «Ford Sierra» óí³âåðñàë. Òåëåôîí 050-861-02-22. Êàðáþðàòîð «Íèâà-Òàéãà», 1,7 â ðîáî÷îìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ «Ôîðä ѳºðà». Òåëåôîí 050-861-02-22. Êàðáþðàòîð «Íèâà-Òàéãà», 1,7 â ðîáî÷îìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ «Ôîðä ѳºðà». Òåëåôîí 050-861-02-22.

Ƴíêà çà êåðìîì îáóðþºòüñÿ: - Ìèëèé, òè ò³ëüêè ïîäèâèñÿ, ùî âèòâîðÿº öåé áîæåâ³ëüíèé! ³í âæå ï’ÿòü õâèëèí á³æèòü ïîïåðåäó íàøî¿ ìàøèíè! Íåíîðìàëüíèé! Ùî éîìó ïîòð³áíî? - Äóìàþ â³í õî÷å, ùîá òè âñåòàêè ç’¿õàëà ç òðîòóàðó. ÌÒÇ-80, â ðîáî÷îìó ñòàí³, äåÿêèé ÷àñ ïåðåáóâຠáåç åêñïëóàòàö³¿. Òåëåôîí 067-173-46-74. Òðàêòîð Ò-40 ç ïëóãàìè òà ïðè÷åïîì. Òåëåôîí 098-777-78-23, 095-190-77-85. Òðàêòîð Ò-25, 1995 ð.â., åêñïîðòíèé âàð³àíò, íå ïåðåôàðáîâàíèé. Òåëåôîí 096-804-87-33.

Òðàêòîð Ò40ÀÌ â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 82000 ãðí. Òåëåôîí 095-864-44-75.

ò.097-749-97-90.

Øàñ³ DzË-130. ϳñëÿ êàïðåìîíòó. Òåëåôîí 066-042-28-92.

Ïðè÷åï 2ÏÒÔÍ, ç äîêóìåíòàìè. Òåëåôîí 050-648-10-42.

Òðàêòîð Ò40ÀÌ â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-864-44-75.

äâèãóí íîâèé, ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ðåçèíà íîâà, ñïàðíà.

Òåëåôîí

Íîâó ñ³ò÷àñòó áîðîíó äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³. Òåëåôîí 063-034-23-22.

«ÃÀÇ» – 53, äèçåëü, ñàìîñêèä, áîðòîâà. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40.

FAW 1031,

Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4. 068-049-75-04.

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðåñ-ï³äáèðà÷ «Rivierre Casalis» 40. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52.

Âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü

Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-994-69-96.

Çàï÷àñòèíè äî Volkswagen Ò4: áëîê äâèãóíà 2,4, ðàä³àòîð, ðó÷êà äâåðíà, ïàñàæèðñüêà. Ö³íà ïîì³ðíà. Òåëåôîí 050-653-61-26.

Äâèãóí äî êîìáàéíà «Íèâà» ÑÌÄ-22 òóðáî. ϳñëÿ êàïðåìîíòó. Òåëåôîí 066-042-28-92.

«ÃÀÇ» – 53, äèçåëü, ñàìîñêèä, áîðòîâà. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40.

«Ç²Ë» – 130, äèçåëü, ðîçõ³ä 12 ë. Òåëåôîí 095-225-63-77, 096-888-92-04.

Òðàêòîð ÌÒ 382. Òåëåôîí 068-517-73-67.

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêó. Òåëåôîí 096-403-30-44.

Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. Òåëåôîí 098-664-95-71.

«ÂÀÇ-2106», 85 ð.â., äâèãóí 1,3, õîðîøèé ñòàí. Âëàñíèê. Òåëåôîí 050-648-10-42.

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ «Çåòîð». Õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-864-44-75, 097-540-89-20.

7.6.ÏÐÈ×ÅÏÈ

Ïðèöåï ñàìîðîáíèé, îäíîîñíèé, ñàìîñêèäíèé. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40.

Ìîòîáëîê «Çóáð» ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-507-41-36.

«ÂÀÇ-2104», 2002 ð.â. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 096-739-52-02.

Ìîòîáëîê «Çóáð» 10ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. Òåëåôîí 050-718-50-92.

Êðèøêó áàãàæíèêà Ìåðñåäåñ 210 óí³âåðñàë, îðèã³íàë. Òåëåôîí 097-363-57-25.

7.4.ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ ó äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-345-62-67.

««ÂÀÇ-2121» «Íèâà», á³ëîãî êîëüîðó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-444-35-94, 097-864-04-12.

Êîìáàéí Êààñ Êîíñóë, äîâæèíà æàòêè 3 ì. Òåëåôîí 066-110-73-45.

21

Êîë³íâàë ³ ïîðøåíü äî òðàêòîðà Ò-40. Òåëåôîí 095-771-63-46.

Äî «Ãàçåëü» ãîëîâêó áëîêà, 16 êëàïàëüíà, á/â. Ö. 3200 ãðí. Òåëåôîí 066-647-02-88.

³äâàë-ëîïàòó äî òðàêòîðà ÌÒÇ. Ðàìà òà ð³æó÷à ÷àñòèíà âèêîíàí³ ç òîâñòîãî ìåòàëó. Ôîòî ìîæó íàä³ñëàòè íà âàéáåð. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08.

Øèíè äî «Âîëèíÿíêè, íîâ³, 2 øò. Òåëåôîí 099-701-00-49.

Òóðá³íó äî àâòîìîá³ëÿ Ðåíî-Êåíãî ²², 2008-10 ð.â., 50kw, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-251-88-81.

ÏÏ»Àâòîëàéô» âèêîíóº ðåìîíò òà ïðîäàæ àâòîñêëà (ëîáîâå, áîêîâå, çàäíº), òîíóâàííÿ ñêëà, ïåðåòÿæêà òà îáøèâêà ñàëîíó. Òåëåôîí 096-782-79-86, 066-375-77-99.

Øèíè 225õ55õ16, 185õ65õ14, 195õ60õ14. Òåëåôîí 098-571-90-02. Êîëåñî äî òðàêòîðà Ò-40 ç äèñêîì ³ êàìåðîþ, á/â. Òåëåôîí 050-648-10-42. Êàïîò á/â äî «Skoda Octavia», 1,6 áåíçèí, 1997 ð.â. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11. Áàãàæíèê äî ì³êðîàâòîáóñà «Volkswagen». Òåëåôîí 095-777-31-74.

Òåëåôîí

Àêóìóëÿòîð àâòîìîá³ëüíèé, ñòàðèé. Òåëåôîí 099-439-35-19.

Òðàêòîð Ò-16, ðîáî÷èé. Òåëåôîí 096-274-98-19.

Ñêóòåð íà õîäó. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 095-625-11-23.

Ñèä³íÿ òà ï³÷êà äî «ËóÀÇ-Âîëèíÿíêà». Òåëåôîí 099-276-17-35.

«ÞÌÇ»-6, ÀÊ, 1995 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-515-85-85.

Ìîòîðîëåð «Ìóðàâåé». Òåëåôîí 068-051-17-96.

ÊÏÏ àáî êàðòåð äî «ËóÀÇ» -1302. Òåëåôîí 068-038-75-58.

Êàðòîïëåñàæàëêà íà ïëóã. Òåëåôîí 099-015-47-12.

Ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä «Ñïóòíèê» àáî îáì³íÿþ íà ïèëîñîñ. Òåëåôîí 033-274-01-51.

Ïëóã òà êóëüòèâàòîð äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÞÌÇ, Ò40.. Òåëåôîí 099-015-47-12.

Âåëîñèïåä, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö. 1450 ãðí + òîðã. Òåëåôîí 099-020-07-00.

Ôàðè äî àâòîìîá³ëÿ «Ford». Òåëåôîí 099-055-08-21, 098-669-27-17.

Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà 2 ÏÒÑ4 ç äîêóìåíòàìè. Ö. 15500. Òåëåôîí 095-347-07-76. Òðàêòîð ÞÌÇ ÅÎ – 2124. Òðàêòîð íà õîäó, êîâø º â íàÿâíîñò³, â³äñóòí³ çë³âà äâåð³. Òåëåôîí 096-045-89-51.

õîäó.

Ìîòîöèêë «Ì³íñüê». Òåëåôîí 050-944-19-76.

Êàðòîôåëåêîïàëêó äî ìîòîáëîêó, îäíîðÿäíó. Òåëåôîí 050-012-81-34.

Âåëîñèïåä â õîðîøîìó ñòàí³. Êîëåñà 24, 21 ïåðåäà÷à. Òåëåôîí 093-260-85-77, 095-020-33-34.

ʳííèé â³ç, äðàáèíè, áîðîíè, ïëóã, êîñèëêó ê³ííó. Òåëåôîí 066-859-16-41.

2 âåëîñèïåäè «Òóðèñò» ïî ö³í³ 500 ãðí. çà îäèíèöþ. Òåëåôîí 033-271-67-05.

Ãîëîâêó áëîêà, êîë³í÷àòèé âàë äî ³íîìàðêè á/â. Ö³íà 2500 ãðí. Ãîëîâêà áëîêà äî «Ãàçåë³» – 3900 ãðí. Òåëåôîí 098-121-40-10.

Äèñêè íà Ôîðä Ôîêóñ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 063-824-75-40.

Äèñêè äëÿ àâòî ÂÀÇ. Òåëåôîí 050-914-08-52.

Ñêóòåð íà 095-625-11-23.

Àâòîìîá³ëüí³ øïðèöè. Òåëåôîí 099-327-96-91.

Äâèãóí äî àâòîáóñà» ÏÀÇ»-3205, ç óñ³ì íàâåñíèì. Ö. 12000 ãðí. Òåëåôîí 067-914-00-40.

Âåëîñèïåä «Âåëîäîêòîð», íîâèé, îðòîïåäè÷íèé, òðèêîë³ñíèé, íàâàíòàæåííÿ 100 êã, ç äîêóìåíòàìè. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-314-43-17.

Äîðîæí³é âåëîñèïåä «Òóðèñò», åëåêòðîô³êñîâàíèé ï³ä ð³ñò 180 ñì. Òåëåôîí 098-262-43-26, 099-223-84-19.

Àâòîìîá³ëüíèé ãåíåðàòîð ïîñò³éíîãî ñòðóìó: íàïðóãà 12Â, Ã-130 ³ ð-ð äî íüîãî. Òåëåôîí 099-327-96-91.

Êðèëî ïåðåäíº, ïðàâå áåç æåëîáêà ÂÀÇ 05-07, ñêëî äî ï’ÿòèõ äâåðåé ÂÀÇ 04. Òåëåôîí 068-562-84-97.

ϳäøèïíèêè îïîðí³ ¹ 8309 – 9 øò. Òåëåôîí 068-051-17-96.

Ñêóòåð-ìîòîðîëåð Ìàêñî 150ÑÑ. Òåëåôîí 095-441-31-66.

Ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà äî «Ãàçåëü», çàäí³é ì³ñò äî «Ãàçåëü3302». Òåëåôîí 066-630-11-74.

Áåíçèíîâèé, îäíîöèë³íäðè÷íèé ì³í³ ìîòîð, 6,5 êÂò. Òåëåôîí 033-226-38-67.

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîòîöèêë «Äíåïð 11» â ðîç³áðàíîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåëåôîí 097-689-94-41.

Ðàìà äî «Ford Transit», êîë³ð á³ëèé, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè, ëîáîâå ñêëî òà ³í. äåòàë³ êóçîâà. Òåëåôîí 097-740-63-52.

Òåëåôîí

Ñêëî äî Ì1412. 098-571-90-02.

7.5.ÂÅËÎ-ÌÎÒÎ ÒÅÕͲÊÀ

Êîìïëåêò áîðòîâèõ ðåäóêòîð³â ËóÀÇ (4øò). Òåëåôîí 099-749-03-53.

Ñîëîìîòðÿñè äî êîìáàéíà á/â – 4 øò., âàð³àòîð. Òåëåôîí 066-594-57-64. Íîâ³ çàï÷àñòèíè äëÿ ÷åñüêîãî àâòîìîá³ëÿ À²À. Òåëåôîí 067-903-01-72. Ñêëî ç³ ñòîðîíè âîä³ÿ äî Ñêàí³ÿ 113ì. Òåëåôîí 097-363-57-25. Îðèã³íàëüíå ñêëî ëîáîâå, áåç óøêîäæåíü. Òåëåôîí 097-363-57-25.

ÊÓÏËÞ Ïåðåäíº êðèëî äà ÃÀÇ-24, çàäí³ ëàíäæåðîíè. Òåëåôîí 096-403-30-44. Äâèãóí äî ÃÀÇ 24. Òåëåôîí 097-622-31-83. ϳäøèïíèêè ð³çí³. Òåëåôîí 068-376-21-21.

7.9.ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÏÏ «Ìàéñòåð 12 Âîëüò» âèêîíóº ðåìîíò åëåêòðîîáëàäíàííÿ àâòî, ðåìîíò ³íæåêòîð³â òà ³í. Çä³éñíþº êîìï’þòåðíó ä³àãíîñòèêó àâòî. Òåëåôîí 033-228-65-80, 050-378-32-26.

7.10. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà îáëàñò³ àâòîìîá³ëåì «Ôîëüêñâàãåí-LÒ35» ìàêñ³áàçà. Òåëåôîí 066-649-90-10, 067-528-53-80.


22

¹ 25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

,


¹ 25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

8.1. ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÏÎ̲×ÍÈÊÈ ÊÅвÂÍÈʲ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÎÐÀ ÒÀ ÎÔ²Ö²ÀÍÒÀ.

ò.095-608-20-16. Êåð³âíèêó ïîòð³áåí ïîì³÷íèê ç äîñâ³äîì ðîáîòè òåõíîëîãîì. Òåëåôîí 067-361-06-96, 050-612-06-52. Ïîòð³áåí êåð³âíèê â³ää³ëó ç äîñâ³äîì ðîáîòè áóõãàëòåðîì, ïåäàãîãîì, þðèñòîì. Òåëåôîí 067-361-06-96, 050-612-06-52. Àñèñòåíò êåð³âíèêà. Ðîáîòà ç äîêóìåíòàö³ºþ ³ ëþäüìè. Òåëåôîí 099-158-30-18, 098-210-43-18. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 067-332-31-29.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈ, ÅÊÎÍÎ̲ÑÒÈ

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ìåí åäæåðà ç³ çáó òó. Òåë å ô î í 067-332-31-29.

23

ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó òîðãîâîãî àãåíòà. Òåëåôîí 050-438-43-88.

ÏÐÎÄÀÂÖ², ÊÀÑÈÐÈ Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ÏÐÎÄÀÂÖ²ÊÀÑÈÐÈ. Ãðàô³ê ðîáîòè 2/2. Çàðïëàòà 4500 ãðí + ïðåì³ÿ.

ò. 099-143-03-29  ìàãàçèí ïîòð³áåí ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ-ÊÀÑÈÐ ÒÀ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. Òåëåôîí 050541-28-47.  ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïîòð³áí³

ÏÐÎÄÀÂÖ². Çàðîá³òíà ïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ.

ò. 050-516-68-30.

Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëüÇàïðîøóºìî íà ðîáîòó áóõ- ÷èõ òîâàð³â, (ðàéîí ËÏÇ), 4/4 ãàëòåðà-ðåâ³çîðà. Òåë å ô î í äí³, 8-22ãîä, çàðïëàòà 5200 ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. 050-438-43-88. Òåëåôîí 050-668-54-68. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó áóõÏîòð³áåí íà ðîáîòó êàñèð. ãàëòåðà. Òåëåôîí 067-332-31-29. Òåëåôîí 050-438-43-88. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó åêîÏîòð³áåí íà ðîáîòó åëåêòíîì³ñòà. Òåëåôîí 067-332-31-29. ðèê. Òåëåôîí 050-438-43-88.

²ÍÆÅÍÅÐÈ, ÀÐÕ²ÒÅÊÒÎÐÈ, ÒÅÕͲ×Ͳ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

Ïðîäàâö³ â ìàãàçèí íà âóë.ϳäãàºöüê³é. Ãðàô³ê: 5ðîá/2 âèõ. Ç 9.00-19.00 ãîä. Òåë å ô î í 050-377-99-10, 050-487-97-17.

Ïðîäàâö³ â ïàâ³ëüéîíè. Ðîáîòà çà êàñîâèì àïàðàòîì. Åëåêòðèê íà õàð÷îâå âèðîá- Ãðàô³ê: 5ðîá/5 âèõ. Ç 8-20.00 íèöòâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòó- ãîä. Òåëåôîí 050-377-99-10, âàííÿ. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17. 050-487-97-17. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ïðîÇàïðîøóºìî íà ðîáîòó äàâöÿ â ìàãàçèí íà âóë. ³íæåíåðà-òåõíîëîãà. Òåëåôîí ϳäãàºöüê³é, 13á. Ãðàô³ê 5/2, ç 067-332-31-29. 9.00-19.00. Òåëåôîí 050-385-85-60, Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó 050-487-97-17. ³íæåíåðà ç îõîðîíè ïðàö³. ÒåÇàïðîøóºìî íà ðîáîòó êàëåôîí 067-332-31-29. ñèðà-ïðîäàâöÿ. Îô³ö³éíå ïðàÇàïðîøóºìî íà ðîáîòó öå âëàøòó âàííÿ, ñîöïàêåò, åëåêòðîìîíòàæíèêà ñèëîâèõ ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ìåðåæ òà åëåêòðîóñòàòêóâàí- ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîë å êòèâ³. Òåë å ô î í íÿ. Òåëåôîí 067-332-31-29. 066-005-05-55, 067-701-76-76.

ÎÔ²ÑÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË, ÑÅÊÐÅÒÀв  ðåã³îíàëüíó êîìïàí³þ ïîòð³áåí îô³ñíèé ïåðñîíàë ç âì³ííÿì ïðàöþâàòè ç äîêóìåíòàö³ºþ, êîìí³êàáåëüí³, ïîðÿäí³ ëþäè. Òåëåôîí 067-361-06-96, 050-612-06-52. Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó îô³ñ-ìåíåäæåðà, âèìîãè – îáîâ’ÿçêîâî çíàííÿ «1Ñ: Áóõãàëòå𳿻, ç/ï 6000ãðí. Òåëåôîí 050-528-39-26.

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ, вÅËÒÅÐÈ

ÂÎIJ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÊÓÐ’ªÐÈ Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó âî䳿â íà ëåãêîâ³ òà âàíòàæí³ à/ì, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåëåôîí 098-282-83-76, 050-665-00-90. Âî䳿 êàòåãî𳿠«Ñ, Å». Çàðîá³òíà ïëàòà % â³ä ôðàõòó. Íàïðÿìêè Óêðà¿íà-ªâðîïà-Óêðà¿íà. ÄÐ: 1-5 ðîê³â, ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåëåôîí 050-378-81-22. inffo2007@gmail.com.

Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ âî䳿â êàò. Ñ, Å, äëÿ ïî¿çäîê ïî Óêðà¿í³ íà àâòîìîÏîòð³áåí îô³ñ-ìåíåäæåð â á³ëÿõ «Ìåðñåäåñ», «ÌÀÍ». ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â. Çàðïëàòà Äåòàë³ çà òåëåôîíàìè. Òåëåäîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-611-77-03. ôîí 095-861-58-26.

Çàïðîøóºìî ÂÎIJ¯Â. Çàðîá³òíà ïëàòà 9000 ãðí. + áîíóñ. Òåëåôîí 033271-06-80, 050-172-77-26. ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº ÂÎIJ¯Â ç âëàñíèì àâòî äëÿ ðîçâåçåííÿ õë³áà. Òåëåôîí 033-271-06-80, 050-172-77-26. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âî䳿â íàâàíòà æó âà÷³â. Òåëåôîí 033-278-95-77, 050-377-95-67. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó åêñïåäèòîðà. Òåëåôîí 050-438-43-88. Âîä³é-åêñïåäèòîð. Ïî÷àòîê ðîáîòè î 4.00 ãîä. Çàðïëàòà 7-10 òèñ.ãðí. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17.

ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊÈ

Íà âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî ïîòð³áí³

ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ðîáîòó

ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈʲ ÒÀ ÑËÞÑÀвÂ

³çüìó íà ðîáîòó ïîêð³âåëüíèêà òà ñïåö³àë³ñòà äëÿ ôàñàäíèõ òà âíóòð³øí³õ ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Òåëåôîí 050-957-46-30.

Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7000 ãðí. Êîíòàêòíà îñîáà: Ïàâëî ³êòîðîâè÷.

ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ

ò. 066-925-10-90.

Ñåçîííà ðîáîòà: ÿê³ñíà ïîñàäêà, ïðîïîëêà, äîãëÿä çà ñàäæàíöÿìè, çá³ð ÿã³ä (áåç ëèñòÿ, òðàâè), ô³çè÷íà ðîáîòà â ïîë³. Òåëåôîí 067-211-01-99. Ïîòð³áåí ïðàö³âíèê íà øèíîìîíòàæ ì.Ëóöüê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâèé. Òåëåôîí 066-902-82-96, 097-490-60-41.

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ ÑÊËÀÄÓ (ÑÊËÀÄ ÌÅÁ˲Â).

ò. 098-735-98-35.

ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ñôåð³ ãàçîïîñòà÷àííÿ. Çàðîá³òíà ïëàòà 12000 ãðí.

ò.067-653-44-44. Ïîòð³áåí íà ðîáîòó ÀÂÒÎÅËÅÊÒÐÈÊ. Áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè (ìîæëèâå íàâ÷àííÿ). Òåëåôîí 050-378-32-26.


24 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ÃÀÇÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ òà åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèêè. Çàðïëàòà â³ä 9,5 òèñ. ãðí. Ãðàô³ê – 8-17 ãîä, ñóáîòà, íåä³ëÿ – âèõ³äíèé.

ò.033-274-02-33, 050-339-71-87. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ñëþñàð³â ç ìåõàíîñêëàäàëüíèõ ðîá³ò. Òåë å ô î í 033-278-95-77, 050-377-95-67. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó îïåðàòîð³â âåðñòàò³â ç ÏÊ. Òåëåôîí 033-278-95-77, 050-377-95-67. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó åë å êò ð îçâàðíèê à. Òåë å ô î í 033-278-95-77, 050-377-95-67. Çàïðîøóºìî ñëþñàðÿ-ðåìîíòíèêà. Ðåìîíò, ïðîô³ëàêòèêà âèðîáíè÷îãî îáëàäíàííÿ (ïå÷³, ïàêóâàëüí³ ìàøèíè ³í.) Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÇÏ: â³ä ðîçðÿäó. Òå ëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17. Ñàíòåõí³ê â ðåìîíòíó áðèãàäó ï³äïðèºìñòâà. Ãðàô³ê: ç 8-17.00. 5 ðîáî÷èõ/2 âèõ³äí³. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17. Ìóëÿð â áóä³âåëüíó áðèãàäó ï³äïðèºìñòâà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ: ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ ç 8.00 äî 17.00. Òåë å ô î í 050-377-99-10, 050-487-97-17. Àâòîñëþñàð â òðàíñïîðòíèé â³ää³ë ï³äïðèºìñòâà. Ãðàô³ê: 8-20.00, 2/2 äí³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òå ë å ô î í 0 5 0 - 3 7 7 - 9 9 - 1 0 , 050-487-97-17. Ïðîïîíóºìî ðîáîòó ñëþñàðÿ ÊÂϳÏ. Òåëåôîí 033-220-40-35, 033-276-99-60. Ïðîïîíóºìî ðîáîòó åëåêòðîçâàðíèêà. Çàðîá³òíà ïëàòà 8 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 033-220-40-35, 033-276-99-60. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ñëþñàðÿ-ðåìîíòíèêà âèðîáíè÷îãî îáëàäíàííÿ. Òåëåôîí 067-332-31-29. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êîíòðîëåðà çâàðþâàëüíèõ òà âåðñòàòíèõ ðîá³ò. Òåë å ô î í 067-332-31-29.

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ϲÄÑÎÁÍÈÊÈ Ï³äïðèºìñòâî íà ñêëàä òà â öåõ ôàñóâàííÿ öåìåíòó íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóº ÂÀÍÒÀÆÍÈʲÂ, ÂÎÄ²ß ÀÂÒÎÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 10 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 050-438-41-56. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âàíòàæíèêà. Òåëåôîí 050-438-43-88. Âàíòàæíèê-äâ³ðíèê.  è ì î ã è : á å ç Ä Ð, ô ³ ç è ÷ í î âèòðèâàëèé. ÃÐ: ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ, ç 8.00 äî 17.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âà í òàæíèê³â. Òå ë å ô î í 0 6 6 - 4 2 8 - 2 0 - 8 8 , 096-916-38-97.

¹ 25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó ÎÕÎÐÎÍÖ² Ïîòð³áåí íà ðîáîòó

ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ Ãðàô³ê 1/3 äí³. Çàðîá³òíà ïëàòà 2200 ãðí. Ïàâëî ³êòîðîâè÷.

ò.066-925-10-90. Íà ðîáîòó ïîòð³áåí îõîðîíöÿ. Òåëåôîí 050-438-43-88. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó îõîðîííèêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòó âàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæ ëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó ê îë å êòèâ³. Òåë å ô î í 066-005-05-55, 067-701-76-76.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êóõàðÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîëåêòèâ³. Òåëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ïåêàðÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîëåêòèâ³. Òåëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êîíäèòåðà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîëåêòèâ³. Òåëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76.

ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖ², ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖ², ÄÎÃËßÄÀËÜÍÈÊÈ ÏÎÊίÂÊÈ ² ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ Øóêàºìî ÄÎÃËßÄÀËÜÍÈÖÞ ç ïåäàãîã³÷íîþ àáî ìåäè÷íîþ îñâ³òîþ äëÿ äîðîñëî¿ äèòèíè-³íâàë³äà. Çàéíÿò³ñòü 2-3 ãîä â äåíü. Òåëåôîí 067-361-30-75 Íà âèðîáíèöòâî ïîòð³áí³ äâ³ðíèê òà ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåëåôîí 097-669-17-35.

ÊÓÕÀв, ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÊÓÕͲ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÎÔ²Ö²ÀÍÒÀ, ÁÀÐÌÅÍÀ, êóõàðÿ, ïðèáèðàëüíèöþ òà ð³çíîðîáî÷èõ.

ò.050-610-79-40.

Ïîòð³áí³ Ä²ÐÍÈÊ ÒÀ ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß, ç/ï 4000ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâíèé ï³äâ³ç, ãðàô³ê ïîçì³ííèé. Òåëåôîí 095-407-56-89, 068-904-04-40. Ïîòð³áíà ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè äâà ÷åðåç äâà äí³, ç 11.00 äî 21.00, äåòàë³ çà òåëåôîíîì. Òåëåôîí 050-719-43-73. Ïîòð³áíà ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç 10.00 äî 24.00, äåòàë³ çà òåëåôîíîì. Òåëåôîí 068-556-19-89. Ïðèáèðàëüíèöÿ íà âèðîáíèöòâî (õë³á). ÃÐ: 8-17.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17. Çàïðîøóºìî í à ð î á î ò ó ïðèáèðàëüíèöü. Òåë å ô î í 066-428-20-88, 096-916-38-97.

ÏÅÐÓÊÀв, ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈ

Ïîòð³áí³ (ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè): êóõàð, ïîì³÷íèê Íà ïîñò³éíó ð î á î ò ó êóõàðÿ òà áàðìåí-îô³ö³àíò. çàïðîøóºìî ïåðóêàð³â æ³íîÒåëåôîí 050-205-18-91, ÷ î ã î ò à ÷ î ë î â ³ ÷ î ã î ç à ë ³ â , ìàéñòðà ìàí³êþðó. Òåëåôîí 095-607-13-11.  ðåñòîðàö³þ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè: ïðèáèðàëüíèöÿ-ïîñóäîìèéíèöÿ, îô³ö³àíò, áàðìåí, êóõàð, ãðàô³ê ðîáîòè ïîòèæíåâèé, ñòàá³ëüíà ç/ï. Òåëåôîí 066-888-88-03, 066-870-41-12. ³çüìó íà ðîáîòó êóõàðÿ â êàôå, ðàéîí âóë. Äóáí³âñüêî¿. Òåëåôîí 095-202-52-58. Ôîðìóâàëüíèö³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Áåç ÄÐ. Ãðàô³ê: 2 äí³ ç 8.00 -20.00, 1 âèõ³äíèé, 2 íî÷³ ç 20.00 -08.00 ãîä, 3 âèõ³äíèõ. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17. Ïðàö³âíèê äëÿ ðîáîòè çà ò³ñòîì³ñèëüíîþ ìàøèíîþ â áóëî÷íîìó öåõó. Áåç ÄÐ. Ãðàô³ê: 2 äí³ ç 8.00-20.00, 1 âèõ³äíèé, 2 íî÷³ ç 20.00-08.00 ãîä, 3 âèõ³äíèõ. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-385-85-60. Ïðîïîíóºìî ðîáîòó êóõàðÿ. Òåëåôîí 033-220-40-35, 033-276-99-60. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó òåõíîëîãà. Òåëåôîí 066-428-20-88, 096-916-38-97. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ïåêàð³â. Òåëåôîí 066-428-20-88, 096-916-38-97.

033-274-40-70.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÏÎÑËÓÃÈ ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì. Íà ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî â Ëèòâó ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè. Ðîáîòà ïî äîãëÿäó çà òâàðèíàìè, ðîáîòà ìåõàí³çàòîðà, áóä³âåëüí³ ðîáîòè òà íà àâòîòðàíñïîðò³. Çàðïëàòà äîãîâ³ðíà.

ò.+37068681448 Êåñòóêàñ. +37068788582.

ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß Â ÏÎËÜÙ². Âåëèêèé âèá³ð âàêàíñ³é. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳öåíç³ÿ ¹1645, â³ä 18.10.2017 ð.

ò. 099-231-47-13, 068-102-47-12. Ðîáîòà çà êîðäîíîì. Ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ (ç á³îìåòðè÷íèìè ïàñïîðòàìè áåç â³ç): Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, ²òàë³ÿ: çâàðþâàëüíèêè, âî䳿-äàëåêîá³éíèêè, áóä³âåëüíèêè, îï³êóíêè, ñ/ã ðîáîòè òà ³í. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåëåôîí 099-769-89-91, 093-672-38-69. Àãåíö³ÿ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ðîáî÷³ â³çè. Ðîáî÷³ êàðòêè. Ïðàöåâëàøòóâàííÿ ×åõ³ÿ, Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, Øâåö³ÿ, ²çðà¿ëü. ˳öåíç³ÿ ÌÑÏÓ ÀÁ ¹585090 â³ä 11.01.2012 ð. Òåëåôîí 066-123-33-24, 097-123-33-64.

Ïîòð³áí³

вÇÍÅ

ÌÀÉÑÒÐÈ ÌÀͲÊÞÐÓ

Ðîáîòà â îô³ñ³ äëÿ âïåâíåíî¿ òà ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ìîëîä³. Òåëåôîí 067-361-06-96, 050-612-06-52.

ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè.

ò.050-015-22-81. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ÌÀÉÑÒÐÀ ÏÅÐÓÊÀÐßÓͲÂÅÐÑÀËÀ, ìàéñòð³â ÷îëîâ³÷îãî òà æ³íî÷îãî çàë³â, ìàéñòðà ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó. Òåëåôîí 050-655-53-04. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÏÅÐÓÊÀÐß ò.095-493-30-14. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ÌÀÉÑÒÐÀ ÏÅÐÓÊÀÐß â æ³íî÷èé çàë. Òåëåôîí 066-719-41-19.

Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó ìàéñòðà ïî ðåìîíòó äð³áíî¿ ïîáó òî âî¿ òåõí³êè. Òåëåôîí 050-528-39-26.  øâåéíó ìàéñòåðíþ-àòåëüº ïîòð³áíà øâà÷êà ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ð-í «Ïîðò-ѳò³». Õîðîø³ óìîâè ïðàö³, ãðàô³ê ïîçì³ííèé. Òåëåôîí 098-592-90-34. Áóä³âåëüíèé ìàãàçèí çàïðîøóº íà ðîáîòó âàíòàæíèêà òà ìåíåäæåðà-êîíñóëüòàíòà íà ëàêîôàðáîâó ïðîäóêö³þ. Òåëåôîí 067-332-16-73, 095-602-81-67. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ñêëàäàëüíèê³â. Òåë å ô î í 033-278-95-77, 050-377-95-67. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êîìïëåêòó âàëüíèêà. Òåë å ô î í 050-438-43-88. Ïðîïîíóºìî ðîáîòó çàâñêëàäîì. Òåëåôîí 050-438-43-88.

Ìåðåæà ìàãàçèí³â çàïðîøóº íà ðîáîòó (ðàä³ áà÷èòè ïåíñ³îíåð³â, ³ ñòóäåíò³â, äîñâ³ä íå îáîâ’ÿçêîâèé):

ÊÀÑÈвÂ, ÏÐÎÄÀÂÖ²Â, ÂÀÍÒÀÆÍÈʲÂ, ÊÎ̲ÐÍÈʲÂ, ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

ò. 067-217-98-40. ³çüìó íà ðîáîòó â òðèêîòàæíèé öåõ çàêð³éíèöþ, ØÂÀ×ÊÓ ÒÀ ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÖÞ. Òåëåôîí 099-451-43-13. Àãðîô³ðìà çàïðîøóº íà ðîáîòó

ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÀÁΠѲ̒Þ. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Çàðîá³òíà ïëàòà äîãîâ³ðíà. ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷.

ò. 050-804-12-06. Íà âèðîáíèöòâî ïîòð³áí³: ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊÈ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊÈ, ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ, ÎÏÅÐÀÒÎÐ âàêóóìíî¿ ìàøèíè. Òåëåôîí 097-669-17-35. Ïðàö³âíèêè íà âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî (óðêà Ïîëîíêà): óÊËÀÄÀËÜÍÈÊÈ, ÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊËÅÉÍÈÖ². Äî¿çä – ê³íöåâà ìàðøðóòêè ¹19, íîðìîâàíèé ðîáî÷èé òèæäåíü, ñòàâêà + â³äñîòêè. Òåëåôîí 095224-20-07, 096-447-77-15. Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó (ìîðîçèëüí³ êàìåðè): ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, çàðïëàòà 300ãðí/äåíü; çàâñêëàäîì, 400ãðí/äåíü, 6 ðîáî÷èõ äí³â ó òèæäåíü. Òåëåôîí 067-164-30-50. Íà ïîñò³éíó âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó ïîòð³áí³ ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ. Âàêàíñ³¿: êóð’ºð, ïðîäàâåöü, ìåð÷åíäàéçåð. Ç/ï â³ä 360 ãðí/â äåíü. Òåëåôîí 097-102-38-99. Ïîòð³áíà íÿíÿ äëÿ ÄÈÒÈÍÈ ÕËÎÏ×ÈÊÀ, 4 ðîêè. Ãðàô³ê ðîáîòè ³ ç/ï äîãîâ³ðíà. Êâàðòèðà â ì³ñò³. Òåëåôîí 097-102-38-99. Êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü íàá³ð ÐÎÁ²ÒÍÈʲ íà âàêàíñ³¿ êóð’ºð, ïðîäàâåöü, äèñòðèá’þòîð. Ãðàô³ê ïîâíèé. Ç/ï â³ä 360 ãðí â äåíü. Òåëåôîí 067-416-14-02.

Íîâîñòâîðåíå ï³äïðèºìñòâî â³çüìå íà ðîáîòó ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ. óäíó çàðîá³òíó ïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåëåôîí 097545-55-53 Óêëàäàëüíèö³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Áåç ÄÐ. Ãðàô³ê: 2 äí³ ç 8-20.00, 1 âèõ³äíèé, 2 íî÷³ ç 20-08 ãîä, 3 âèõ³äíèõ. Òå ë å ô î í 050-377-99-10, 050-487-97-17. ϳäñîáíèé ðîá³òíèê (ñëþñàð) íà âèðîáíèöòâî.  è ì î ã è : á å ç Ä Ð, ô ³ ç è ÷ í î âèòðèâàëèé. ÃÐ: ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ. Ç 8-17.00. Îô³ö³éíå ïðàöå âëàøòó âàííÿ. Òåëåôîí 050-377-99-10, 050-487-97-17. Ïðîïîíóºìî ð î á î ò ó ó ê ëàäàëüíèêà-ïàêóâàëüíèêà. Òå ë å ô î í 0 3 3 - 2 2 0 - 4 0 - 3 5 , 033-276-99-60. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ä è ñ ï åò ÷ å ð à . Òå ë å ô î í 0 6 6 - 4 2 8 - 2 0 - 8 8 , 096-916-38-97. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ôîðìóâàëüíèöü, ïàêóâàëüíèöü. Òåëåôîí 066-428-20-88, 096-916-38-97. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êåð³âíèêà êîíñòðóêò î ð ñ ü ê î ã î â ³ ä ä ³ ë ó. Òå ë å ôîí 067-332-31-29. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âàíòàæíèêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòó âàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæ ëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó ê îëåêòèâ³.Òåë å ô î í 066-005-05-55, 067-701-76-76.

8.2. ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Ð²ÇÍÅ Øóêàþ ñ ï î í ñ î ð à à á î êîìïàíüéîíà äëÿ âèðîùóâàííÿ ãðåöüêîãî ãîð³õà â ñ.Ñîêèðè÷³.Òåë å ô î í 050-673-60-45.


¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÄÎDzËËß

25

Òåðåçè. (23.09 – 23.10) Òîá³ âàðòî ïîäáàòè ïðî çì³öíåííÿ ñâ ðåïóòàö³¿. Íå âàðòî çâåðòàòè óâàãè íà äð³áí³ ïîäðàçíèêè, ÿê³ çàâàæàþòü ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà âàæëèâ³é ðîáîò³. Ñóïåðíèêè ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè êîíôë³êò ³ç êåð³âíèöòâîì. Òîá³ äîâåäåòüñÿ áîðîòèñÿ çà ñïðàâåäëèâ³ñòü, ùîá â³äñòîÿòè îñîáèñò³ ³íòåðåñè.

Êîçåð³ã. (22.12 – 20.01) Ñë³ä óòðèìàòèñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ áóäü-ÿêèõ äîêóìåíò³â. Òîá³ âäàñòüñÿ îá'ºäíàòè êîëåã ïðîòè ñâî¿õ íåäîáðîçè÷ëèâö³â, ùî äîçâîëèòü ïîçáóòèñÿ ïðîáëåì. Íå ñï³çíþâàòèñÿ íà âàæëèâ³ çóñòð³÷³ òà çàõîäè. Òâîÿ ÷àð³âí³ñòü ³ ïî÷óòòÿ ãóìîðó äîçâîëÿòü îá³éòè ãîñòð³ êóòè íà ïåðåãîâîðàõ.

Ëåâ. (23.07 – 23.08) Ñïðîáóé óíèêíóòè ðîçá³æíîñòåé ³ ñóïåðå÷îê ³ç êåð³âíèêîì. Íå âàðòî çàõèùàòè êîëåã, ÿê³ çàâèíèëè ³ ïðèïóñòèëèñÿ ïîìèëîê. Òîá³ äîâåäåòüñÿ ïåðåðîáèòè âåëèêó ÷àñòèíó ðîáîòè ÷åðåç âëàñíó íåóâàæí³ñòü. Ïàðòíåðè ìîæóòü â³äìîâèòèñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ âàæëèâèõ äîêóìåíò³â. Òîá³ äîâåäåòüñÿ çàòðèìàòèñÿ íà ðîáîò³.

Ñêîðï³îí. (24.10 – 22.11) Âàðòî óòðèìàòèñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ êîíòðàêò³â ç íîâèìè ïàðòíåðàìè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òèæäíÿ íà òåáå ÷åêຠâàæëèâà çóñòð³÷, äî ÿêî¿ ñë³ä ï³äãîòóâàòèñÿ. Òâîº óì³ííÿ ðîçáèðàòèñÿ â ³ñòèííèõ ìîòèâàõ ëþäåé äîçâîëèòü óíèêíóòè ïîìèëêè. Âå÷³ð âàðòî ïðèñâÿòèòè ñï³ëêóâàííþ ç îñîáàìè, ÿê³ òåáå íàäèõàþòü.

Âîäîë³é. (21.01 – 19.02) Òè ç³òêíåøñÿ ç ïåðåøêîäàìè, ÿê³ ñòâîðÿòü êîíêóðåíòè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òèæäíÿ äîâ³ðñÿ ñâî¿é ³íòó¿ö³¿, ùîá óíèêíóòè ïîìèëîê. Ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ äîïîìîæå âèð³øèòè êåð³âíèê, ÿêùî òè â³äêðèòî ïîãîâîðèø ïðî âèíèêë³ ñêëàäíîù³. Âå÷³ð êðàùå ïðîâåñòè íà ñàìîò³ ³ äàëåêî â³ä ñóºòè.

ijâà. (24.08 – 22.09) Ñòàðàéñÿ óáåçïå÷èòèñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ïóáë³÷íèõ çàõîäàõ. Çîñåðåäèâøèñü íà äð³áíèõ äåòàëÿõ, òîá³ âäàñòüñÿ çíàéòè ïîìèëêó ³ óñóíóòè ¿¿. Ñïðèÿòëèâèé ÷àñ äëÿ çóñòð³÷³ ç íîâèìè ïàðòíåðàìè. Äîïîìîãà êåð³âíèêà äîçâîëèòü óêëàñòè âèã³äíó óãîäó. Óâå÷åð³ âàðòî ïîäáàòè ïðî ñâîãî îáðàíöÿ ³ ïðèä³ëèòè óâàãó âèð³øåííþ ñ³ìåéíèõ ïèòàíü.

Ñòð³ëåöü. (23.11 – 21.12) Ñòåðåæèñÿ íåçàêîííèõ ä³é ç áîêó êîíêóðåíò³â. Òîá³ äîâåäåòüñÿ çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî ñòàðîãî äðóãà, ùîá âðåãóëþâàòè êîíôë³êò. Òâîÿ íåóâàæí³ñòü ìîæå ñïðè÷èíèòè ñåðéîçí³ ðîçá³æíîñò³ ç ïàðòíåðàìè. Íå á³éñÿ âèçíàâàòè ñâî¿ ïîìèëêè, ³íàêøå ïîòðàïèø ó ñêðóòíå ñòàíîâèùå. Óâå÷åð³ çóñòð³÷ ³ç äðóçÿìè ìîæå çàòÿãíóòèñÿ.

Îâåí. (21.03 – 20.04) Òîá³ âàðòî íàáðàòèñÿ ñì³ëèâîñò³ ³ ïîãîâîðèòè ç êåð³âíèêîì ïðî òå, ùî äàâíî çàïëàíóâàëà. Íå âàðòî ðåàãóâàòè íà ï³äñòóïè íåäîáðîçè÷ëèâö³â. Ñïðîáóé çì³íèòè çâè÷íó ïîâåä³íêó, ³ òè ïîáà÷èø, ÿê ëåãêî ëþäè äàþòü òå, ùî òîá³ ïîòð³áíî. Ðîç³áðàâøèñü â äîêóìåíòàö³¿, òè çìîæåø çàïîá³ãòè âåëèêèì ô³íàíñîâèì ðîçòðàòàì.

Ðàê. (22.06 – 22.07) Òâîÿ ë³íü ³ ïîâ³ëüí³ñòü ìîæóòü çàâäàòè ÷èìàëî êëîïîòó. Êåð³âíèê ìîæå âèÿâèòè ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ â òâ ä³ÿëüíîñò³. Ïîòð³áíî ñïðÿìóâàòè âñ³ ñâî¿ ñèëè íà âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü. Íå âàðòî ðîçðàõîâóâàòè íà ñòîðîííþ äîïîìîãó, ³íàêøå âòðàòèø áàãàòî ÷àñó. Çóñòð³÷ ³ç ïîäðóãàìè ìîæå çàòÿãíóòèñÿ, ùî âèêëè÷å íåâäîâîëåííÿ ïàðòíåðà.

Òåëåöü. (21.04 – 20.05) Òè ìîæåø ñïðîâîêóâàòè ñâàðêó â êîëåêòèâ³. Ïîòð³áíî â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà ìèðíèì øëÿõîì, ùîá óíèêíóòè âòðàò. Òâî¿ ïàðòíåðè ìîæóòü ïîïðîñèòè çâ³ò ïðî âèêîíàíó ðîáîòó. Íå âàðòî áîÿòèñÿ àô³øóâàòè ðåàëüíó ñòàòèñòèêó, êðàùå ãîâîðèòè ïðàâäó. Äîâåäåòüñÿ çì³íèòè ñâî¿ ïëàíè ÷åðåç íåñïîä³âàíèé â³çèò ðîäè÷³â. Áëèçíþêè. (21.05 – 21.06) Òîá³ âäàñòüñÿ îá'ºäíàòè âîðîãóþ÷èõ êîëåã ñï³ëüíîþ ìàòåð³àëüíîþ ìåòîþ. Ñïðîáóé óíèêàòè ñï³ëêóâàííÿ ç êîíôë³êòíèìè îñîáàìè. Ñï³ëêóâàííÿ ç êåð³âíèêîì äîçâîëèòü ä³çíàòèñÿ áàãàòî ïðîôåñ³éíèõ òàºìíèöü, ùî ïîëåãøèòü òâîþ çâè÷íó ðîáîòó. Âå÷³ð êðàùå ïðèñâÿòèòè òóðáîò³ ïðî ä³ì ³ çðîáèòè íåîáõ³äí³ çàêóï³âë³.

ÀÑÒÐÎËÎà ÍÀÇÂÀ ÊÐÀÙ² ÊÐÀ¯ÍÈ ÄËß Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ ÇÍÀʲ ÇÎIJÀÊÓ Âëàä Ðîññ ïåðåðàõóâàâ íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ êðà¿íè, ì³ñòà ³ ì³ñöÿ, êóäè íàéêðàùå âèðóøàòè â ïîäîðîæ â³äïîâ³äíî äî ñâîãî àñòðîëîã³÷íîãî çíàêó.

Àñòðîëîã íàçâàâ íàéêðàù³ êðà¿íè äëÿ â³äïî÷èíêó äëÿ âñ³õ çíàê³â Çîä³àêó.. ²ñíóþòü êðà¿íè ³ îêðåì³ ì³ñòà, â³äïî÷èíîê â ÿêèõ îñîáëèâî ñïðèÿòëèâèé äëÿ òèõ ÷è ³íøèõ çíàê³â Çîä³àêó. ¯õ ïåðåë³ê çàïðîïîíóâàâ àñòðîëîã Âëàä Ðîññ, Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ "âîäíèõ" çíàê³â (Ðàê, Ñêîðï³îí, Ðèáè) íàéñïðèÿòëèâ³øèé â³äïî÷èíîê á³ëÿ âîäè, äëÿ "çåìíèõ" (Êîçåð³ã, Òåëåöü, ijâà) - â³äïî÷èíîê â ë³ñ³, â ïîë³, äëÿ "ïîâ³òðÿíèõ" (Òåðåçè, Âîäîë³é, Áëèçíþêè) - â ãîðàõ, à äëÿ "âîãíåííèõ" (Îâåí, Ëåâ, Ñòð³ëåöü) - ì³ñöÿ, äå áàãàòî ñîíöÿ, ïëÿæ³, ïóñòåë³. Àñòðîëîã ïåðåðàõóâàâ íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ êðà¿íè, ì³ñòà ³ ì³ñöÿ äëÿ êîæíîãî çíàêà Çîä³àêó. Îâåí - ï³âí³÷íà ͳìå÷÷èíà, îñîáëèâî Ñàêñîí³ÿ, à òàêîæ Êàâêàç. Òåëüö³ - Øâåö³ÿ, Øâåéöàð³ÿ. Áëèçíþêè - ÑØÀ, Áåëüã³ÿ Ðàê - ²íä³ÿ, à òàêîæ âñ³ êðà¿íè ç áàãàòîþ ³ñòîðè÷íîþ ñïàäùèíîþ; â ªâðîï³ - Âåíåö³ÿ, Ãîëëàíä³ÿ.

Ðèáè. (20.02 – 20.03) Ïî÷àòîê òèæäíÿ âàðòî ïðèñâÿòèòè ðîáîò³ ç äîêóìåíòàìè. Òîá³ ïîòð³áíî íàâåñòè ïîðÿäîê íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîðîæíüî¿ áàëàêàíèíè ç êîëåãàìè. Îñòåð³ãàéñÿ îñ³á, ÿê³ ïðîïîíóþòü ðèçèêîâàí³ óãîäè. Òè ìîæåø âòðàòèòè ðåïóòàö³þ ³ êîøòè ÷åðåç ñâîþ æàä³áí³ñòü. Óâå÷åð³ çóñòð³÷ ç³ ñòàðèì äðóãîì ïðèºìíî òåáå çäèâóº ³ ïðèíåñå áàãàòî ÿñêðàâèõ ñïîãàä³â.

Ëåâè - ²ñïàí³ÿ, ÎÀÅ, Äóáàé, ѳíãàïóð. Êðà¿íè â³÷íîãî ñâÿòà, îñê³ëüêè Ëåâè ëþáëÿòü âñå ÿñêðàâå, áëèñêó÷å, ñâÿòêîâå. ijâè - ßïîí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, à òàêîæ ì³ñòî ̳íñüê â Á³ëîðóñ³, îñê³ëüêè ijâè ëþáëÿòü ì³ñöÿ, äå âñå äóæå ÷èñòî ³ êðàñèâî. Òåðåçè - íàéá³ëüø "òåðåç³âñüêà" êðà¿íà - Àâñòð³ÿ. Òàêîæ ñïðèÿòëèâà Âåëèêîáðèòàí³ÿ. Ìîæíà ïîðåêîìåíäóâàòè ïî¿õàòè â Òèáåò, íà ÷àñ çàëèøèòèñÿ â ãàðìîí³éí³é àòìîñôåð³. Ñêîðï³îíè - äëÿ íèõ íàéêðàùå ì³ñöå òàì, äå â³äáóâàþòüñÿ ÿê³ñü ñêëàäí³ ñèòóàö³¿, ðåâîëþö³¿ òà ³íøå. Íàïðèêëàä, Áëèçüêèé Ñõ³ä, ²ðëàíä³ÿ. ×èñòî ñêîðï³îíñêàÿ êðà¿íà â ªâðîï³ - Óãîðùèíà. Ç Ñêîðï³îíàìè òàêîæ ïîâ'ÿçàíèé Àçåðáàéäæàí ³ êðà¿íè, äå º íàôòà. Ñòð³ëåöü - âñå ì³ñöÿ, äå áàãàòî â³ðè ³ ðåë³ã³¿. Ðèì, Âàòèêàí, ªãèïåò, à òàêîæ ϳâäåííà Êîðåÿ ³ Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ. Êîçåð³ã - Êèòàé, ï³âí³÷íà ÷àñòèíà Âåëèêîáðèòàí³¿, Øîòëàíä³ÿ, ã³ðñüê³ ëàíöþãè â Íîðâå㳿 ³ áóäü-ÿê³ ³íø³ ãîðè. Âîäîë³é - Êàíàäà, Ðîñ³ÿ. Âîíè ëþáëÿòü éòè â òàéãó, ïîäàë³ â³ä ëþäåé. Ðèáè - ïåðøå ì³ñöå äëÿ íèõ - ²çðà¿ëü. Êð³ì òîãî, ñïðèÿòëèâ³ îñòðîâà - íàïðèêëàä, Áàë³, Ìàäàãàñêàð, - ³ ³íø³ ì³ñöÿ, äå º ìîðñüêà ôàóíà.


26

Ö²ÊÀÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

7 ÏÐÀÂÈË ²ÄÅÀËÜÍÎÃΠ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ ÍÀ ÌÎв ˳òî, ñîíöå, ïëÿæ - òàê âèãëÿäຠäëÿ áàãàòüîõ ³äåàëüíèé â³äïî÷èíîê. Êîëè ¿äåø ó â³äïóñòêó íà ìîðå, õî÷åòüñÿ ïîâí³ñòþ ðîçñëàáèòèñÿ, ïîí³æèòèñÿ íà ñîíö³, ïîêóïàòèñÿ ó ìîð³, â³äïî÷èòè ³ç äðóçÿìè òà ñ³ì'ºþ. Ïðîòå ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè ê³ëüêà ïðàâèë, ùîá Âàø â³äïî÷èíîê íå ïåðåòâîðèâñÿ íà ïåêëî. 1. Íå ïåðåñòàðàéòåñÿ ³ç çàñìàãîþ ßê æå æ ãàðíî âèãëÿäຠìîðñüêà çàñìàãà! Ãð³õ íå ïîêðàñóâàòèñÿ íåþ íà ôîòî. Ïðîòå ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè: ãàðíó çàñìàãó ìîæíà îòðèìàòè ëèøå ïðàâèëüíî çàñìàãàþ÷è. Íå ïîòð³áíî ëåæàòè íà ñîíö³ ç ðàíêó äî âå÷îðà. Íàéêðàù³ ãîäèíè äëÿ ïðèéìàííÿ ñîíÿ÷íèõ âàíí - ç 7.00 äî 11.00 ³ ç 15.00 äî 19.00. Íå äóìàéòå, ùî ÷èì á³ëüøå ïðèï³êຠñîíöå, òèì êðàùîþ áóäå çàñìàãà. Íàâïàêè: Âè ðèçèêóºòå îòðèìàòè ñèëüí³ îï³êè øê³ðè, à ìîæå é ðàíè. Îáîâ'ÿçêîâî ïðèêðèâàéòå ä³òÿì ïëå÷³ ³ îäÿãàéòå ïàíàìêè, ùîá íà ò³ë³ íå óòâîðèëèñÿ ðàíè. ßêùî Âè âæå ñèëüíî çãîð³ëè íà ñîíö³ - ìàñò³òü ò³ëî ñïåö³àëüíèìè êðåìàìè ³ îäÿãàéòå ëåãêèé îäÿã íà äîâãèé ðóêàâ. ² áåð³òü íà ïëÿæ ïàðàñîëüêó. 2. Íå êóïóéòå ¿æó íà ïëÿæ³

Ïàõëàâà ìåäîâà, ñâ³æà êóêóðóäçà, ïèð³æêè, ðèáà ³ áàãàòî ³íøîãî - íàçâè öèõ ïðîäóêò³â ìè ÷óºìî íà ïëÿæ³ ùîï³âãîäèíè. Ïðîòå íå âàðòî ¿õ êóïëÿòè! Íàêëàä³òü âåòî íà ö³ ïðîäóêòè. Àäæå ðàçîì ³ç ïèð³æêàìè äî âàøîãî îðãàí³çìó ìîæå ïîòðàïèòè êèøêîâà ïàëè÷êà, à ðàçîì ³ç ðèáîþ - áîòóë³çì! ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðèì³ùåíü ï³ä çâ³ðîôåðìó (ðîçâåäåííÿ íîðêè) íà âóë. Ïîëüîâà, 1 ó ñ. ϳäã³ðíå, Ðîæèùåíñüêîãî ðàéîíó, Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ (çà ìåæàìè íàñåëåíîãî ïóíêòó). Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: çåìåëüíèõ: 3,1762 ãà (ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîãîâ³ð îðåíäè); ñèðîâèííèõ: êîðìè äëÿ â³äãîä³âë³ (îáñÿãè - çã³äíî ïðîåêòó) - äæåðåëà íàäõîäæåííÿ: ñïåö³àë³çîâàí³ ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè, âëàñíà çàãîò³âëÿ; åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî): åëåêòðîåíåðã³ÿ - (îáñÿãè - çã³äíî ïðîåêòó) - çàïðîåêòîâàí³ ìåðåæ³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ; òåïëî - (îáñÿãè - çã³äíî ïðîåêòó) - çàïðîåêòîâàí³ åëåêòðîíàãð³âà÷³; âîäíèõ: âîäà íà ïîáóòîâ³ ³ âèðîáíè÷³ ïîòðåáè - â³ä ³ñíóþ÷î¿ àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè; ïèòíà âîäà - ïðèâ³çíà; òðóäîâèõ: 22 ÷îë. (çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 2. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñï³ëüíå óêðà¿íñüêî-ãîëëàíäñüêå ï³äïðèºìñòâî "óðñàì" (ÒçΠÑÏ "òÐÑÀÌ"), ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ: 30007314, Àäðåñà: 45144, Âîëèíñüêà îáë., Ðîæèùåíñüêèé ð-í, ñ. Êðîâàòêà, âóë. Ïîëüîâà, 1, òåë. 050-645-11-81, òåë. (067) 332-5588.______________________________________________ (ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³), ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

ͳõòî íå â³äïîâ³äຠçà ÿê³ñòü ïðîäóêò³â, ÿê³ ðîçíîñÿòü íà ïëÿæ³. ² Âè í³êîìó ïîò³ì íå äîâåäåòå, ùî êóïèëè ¿æó ñàìå ó ö³º¿ ëþäèíè. À ïðîáëåìè ìîæóòü áóòè ñåðéîçíèìè. Ñàìå òîìó íîñ³òü ïðîäóêòè íà ïëÿæ ³ç ñîáîþ. Áåð³òü ò³, ÿê³ íå ìîæóòü øâèäêî ç³ïñóâàòèñÿ ï³ä ñîíöåì. Íàéêðàùå îáèðàòè ñâ³æ³ îâî÷³ òà ôðóêòè. Àëå îáîâ'ÿçêîâî ¿õ ìèéòå! 3. Ïèéòå áàãàòî âîäè

Ïèéòå áàãàòî âîäè, ùîá îðãàí³çì íå ïîòåðïàâ â³ä çíåâîäíåííÿ. Àäæå âèñîêà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ³ ïðÿì³ ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ ìîæóòü çàâäàòè îðãàí³çìîâ³ âåëèêî¿ øêîäè. Îêð³ì çíåâîäíåííÿ, ìîæíà îòðèìàòè ùå é òåïëîâèé óäàð ÷åðåç ïåðåãð³âàííÿ îðãàí³çìó. ßêùî áóäåòå íà ïëÿæ³ âåñü äåíü, òî íîðìà âîäè äëÿ äîðîñëî¿ ëþäèíè - â³ä 11 äî 15 ñêëÿíîê. Òîìó îáîâ'ÿçêîâî áåð³òü ³ç ñîáîþ ïðîñòó àáî ì³íåðàëüíó âîäó, õîëîäíèé ÷àé, êîìïîò, ñîêè. Ò³ëüêè íå ïèéòå ëüîäÿíó âîäó, àäæå ðèçèêóºòå çàõâîð³òè. Êðàùå âèïèòè âîäó ïîì³ðíî¿ õîëîäíîñò³, í³æ çëÿãòè íà â³äïî÷èíêó ç àíã³íîþ. 4. Êóïàéòåñÿ ëèøå ó äîçâîëåíèõ ì³ñöÿõ Îáîâ'ÿçêîâî êóïàéòåñÿ ëèøå ó äîçâîëåíèõ ì³ñöÿõ. Ïîïåðøå, Âè çìåíøèòå ðèçèê çàõâîðþâàííÿ íà ð³çí³ õâîðîáè. Ïî-äðóãå, ï³ñîê ³ âîäà ó òàêèõ ì³ñöÿõ áóäóòü íàáàãàòî ÷èñò³øèìè. Ïî-òðåòº, íà òàêèõ ïëÿæàõ çà Âàìè ñë³äêóâàòèìóòü ðÿòóâàëüíèêè. ßêùî Âè íà ñâ³é ðèçèê ï³äåòå ó ì³ñöÿ, çàáîðîíåí³ äëÿ êóïàííÿ, òî ðèçèêóºòå íå ëèøå ï³äõîïèòè êèøêîâó ïàëè÷êó ÷è ëåïòîñï³ðîç, à é ïîòîíóòè, ÿêùî Âàì ðàïòîâî ñòàíå ïîãàíî ÷è çàíåñå òå÷³ºþ. 3.Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 E-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. (íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà) 4.Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ Çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ" ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè. (âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé éîãî âèäàâàòè,íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷ຠéîãî âèäà÷ó) 5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìຠïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ. Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ 24.07.2018 ð. î 12 ãîä 00 õâ â ïðèì³ùåíí³ Êîïà÷³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè (ãðîìàäè) çà àäðåñîþ: Âîëèíñüêà îáëàñòü, Ðîæèùåíñüêèé ðàéîí, ñ. Êîïà÷³âêà, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà, 46 (çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü). Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ (âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü) 6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé

¹25, 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó ² ïàì'ÿòàéòå: çàïëèâàòè çà áóéêè ÍÅ ÌÎÆÍÀ. 5. Ðåòåëüíî îáèðàéòå ï³ñîê, íà ÿêîìó Âè ëåæèòå ϳñîê ìຠáóòè ñâ³æèì, ñóõèì ³ ÷èñòèì. Âîëîãèé ï³ñîê öå ì³ñöå äëÿ ðîçìíîæåííÿ áàêòåð³é. Àäæå áàêòå𳿠êîìôîðòíî ïî÷óâàþòü ñåáå ñàìå ó âîëîãîìó ñåðåäîâèù³. Ñòàðàéòåñÿ íå õîäèòè áîñèìè ïî ìîêðîìó ï³ñêó, àäæå ³ñíóº ðèçèê ï³äõîïèòè ãðèáîê àáî ñòðèãó÷èé ëèøàé. Òîìó íîñ³òü òàïî÷êè ³ ëÿãàéòå íà ðóøíèê ÷è ïîêðèâàëî. 6. Äîòðèìóéòåñÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè Áåð³òü íà ïëÿæ îñîáèñòèé ðóøíèê, êèëèìîê ³ îäÿã íà ïåðåçì³íó. Êðàùå âçÿòè ç ñîáîþ äâà êóïàëüíèêè, ùîá íå ïåðåîõîëîäæóâàòè ñòàòåâ³ îðãàíè ìîêðîþ ³ õîëîäíîþ á³ëèçíîþ. Íå ìîæíà ñ³äàòè íà ï³ñîê áåç çàõèñòó. Îñîáëèâî æ³íêàì! Îñê³ëüêè íà ñòàòåâ³ îðãàíè ìîæóòü ïîòðàïèòè ðåøòêè ãðèáê³â òà â³ðóñè, ùî ìîæå âèêëèêàòè áàãàòî õâîðîá. Îáîâ'ÿçêîâî ï³ñëÿ ïëÿæó ïðèéì³òü äóø, ùîá çìèòè ðåøòêè ï³ñêó, ì³êðîîðãàí³çì³â òà ñîë³, ÿêà ïîøêîäæóº øê³ðó. 7. Íå âæèâàéòå àëêîãîëü Áàãàòî â³äïî÷èâàþ÷èõ íå óÿâëÿº ñâîþ â³äïóñòêó íà ìîð³ áåç àëêîãîëþ. Ùå é ò³òîíüêè ç ïèâîì òàê ñïîêóøàþòü ñâî¿ìè ôðàçàìè ïðî õîëîäíå ïèâî. Àëå àëêîãîëü íà ïëÿæ³ ïèòè íå ìîæíà. Ïî-ïåðøå, â³í ñïîâ³ëüíþº Âàøó ðåàêö³þ, à ó âîä³ öå äóæå íåáåçïå÷íî. Îäèí íåïðàâèëüíèé ðóõ, îäíà ïðîïóùåíà ñåêóíäà - ³ íàñë³äêè áóäóòü ïëà÷åâíèìè. Ïî-äðóãå, àëêîãîëü ïðîâîêóº íà ñîí. À çàñíóâøè íà ñîíö³, ìîæíà îòðèìàòè òåïëîâèé óäàð ³ ñïàëèòè ñîá³ øê³ðó. Ïî-òðåòº, àëêîãîëü íå âòàìîâóº ñïðàãó, ÿêèì áè õîëîäíèì â³í íå áóâ. ßêùî âæå äóæå õî÷åòüñÿ âèïèòè ÷îãîñü àëêîãîëüíîãî, òî ìîæíà çàì³íèòè îñâ³æàþ÷èìè êîêòåéëÿìè. ² ïàì'ÿòàéòå, ùî ³äåàëüíèé â³äïî÷èíîê Âàì ìîæå çàáåçïå÷èòè õîðîøà êîìïàí³ÿ. Òîìó áåð³òü ð³äíèõ, äðóç³â ³ ãàéäà íà ìîðå.

òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027, ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 E-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó) 7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 Email: eco@voleco.voladm.gov.ua. (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó) Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ. 8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 111 àðêóøàõ. __________________________________________________________________________________________ (çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³) __________________________________________________________________________________________ (çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 9. ̳ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè - ÒçΠÑÏ "òÐÑÀÌ": Âîëèíñüêà îáë., Ðîæèùåíñüêèé ð-í, ñ. Êðîâàòêà, âóë. Ïîëüîâà, 1. Êîíòàêòíà îñîáà - äå Âð³ñ Õåíäð³ê Ãåðåò - ïðîòÿãîì ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ; - Êîïà÷³âñüêà îá'ºäíàíà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà: Âîëèíñüêà îáëàñòü, Ðîæèùåíñüêèé ðàéîí, ñ. Êîïà÷³âêà, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà, 46. Êîíòàêòíà îñîáà - Êîíäðàòþê Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ - ïðîòÿãîì ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ (íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà).


45612, Волинська область, Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 55 тел/факс.: 79-14-60, тел. 70-23-01 www.torchinlicej.at.ua


,

ПрАТ

терміново запрошує на роботу: тм

Афіша Волині від 5 липня 2018 року  
Афіша Волині від 5 липня 2018 року  
Advertisement