Page 1

1 м, 1,5 м 2м

№ 16-17 від 3,10 травня 2018 ро

Ціна 5 грн 99 коп.

ВКЛАДАННЯ


203

(1 м пог.)

декоративна ручної формовки, вогнетривка

червона, жовта

тел.: 77-00-99, 77-00-20, 097-349-23-12, 095-861-75-77


3

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Ç̲ÑÒ, ÀÔ²ØÀ Á²ÇÍÅÑÓ Ç̲ÑÒ

Ліц. МТЗУ АД № 076940 від 08.10.2112 р.

м. Луцьк, вул. Шопена, 18, тел.:(0332) 24-55-65, 72-49-64, (050) 661-68-90, (050) 788-49-49

Ò. 050-378-30-39


4

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ÓÃÎÄÀ, ÂÀвÀÍÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÜ ßÊ ÏÎÄÀÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÍß? Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ – Ù Î Ä Í ß çà ÁÀÃÀÒÎÊÀÍÀËÜÍÈÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ 0(332)

77-00-99, 77-00-20

ÙÎÄÍß ïîäçâîí³òü ³ ïðîäèêòóéòå âàøå îãîëîøåí-

095-861-75-77, 097-34-92-312 àáî ïåðåäàéòå

ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÜ ÍÀ ÑÀÉÒ² AV.VOLYN.UA ª ÏËÀÒÍÈÌ. ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß: 6 ÃÐÍ/ÒÈÆÄÅÍÜ.

Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ – ö³íà +8 ãðí. Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êîëüîðîì ôîíó – +10 ãðí. Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ – +10 ãðí. Ïåðøà ïîçèö³ÿ îãîëîøåííÿ (äîäàòêîâî äî âèä³ëåíü) – 15 ãðí. Ö³íè âêàçàí³ çà ï³äòðèìêó îãîëîøåííÿ íà ïðîòÿç³ îäíîãî òèæíÿ.

íÿ çà òåëåôîíîì:

Ïëàòí³ òà áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: âóë. Âèííè÷åíêà, 2; íà ïóíêò³ ïðèéîìó îãîëîøåíü çà àäðåñîþ: ïð. Âîë³, 27 (ïðèì³ùåííÿ äðóêàðí³, âõ³ä ç âóë. Êîïåðí³êà), ùîäíÿ ç 9 äî 18 ãîä., êð³ì ñóáîòè ³ íåä³ë³.

îãîëîøåííÿ ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ

Âèäðóêóâàíèé òåêñò îãîëîøåííÿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè ôàêñîì, âêàçàâøè ê³ëüê³ñòü éîãî ïîâòîð³â (â³ä 1 äî 2) ³ âàø êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð ôàêñà:

0(332)

Çàãàëüíà óãîäà ì³æ ãàçåòîþ òà ¿¿ ê볺íòàìè

Ïðèñëàí³ íà âèð³çíîìó êóïîí³ â ðåäàêö³þ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ»

çà àäðåñîþ: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2

77-00-99, 77-00-20

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ ÄÎ 12.00 Íàçâó ô³ðìè òà ëîãîòèï â îãîëîøåííÿõ âêàçóâàòè çàáîðîíÿºòüñÿ

ÒÈÏ «À»

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ

ÒÈÏ «Á»

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êðàïêîþ, äî 20 ñë³â

ÒÈÏ «Â»

ÒÈÏ «Ã»

ÒÈÏ «Ä»

ÒÈÏ «Å»

äî 20 ñë³â äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì, äî 20 ñë³â îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ, äî 20 ñë³â

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., áåç êóçîâà òà áåç êîë³ñ, íà çàï÷àñòèíè, äîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

10 ãðí.

1 5 Ïðîïàâ ÷îëîâ³ê, ìàëåíüêèé, ëèñèé, êóëüãຠíà ïðàâó íîãó. ãðí. ßêùî çíàéäåòå, ìîæåòå íå ïîâåðòàòè, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ 20 ãðí.

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä 30 ãðí. ³íøèõ ðàìêîþ íà ÷îðíîìó ôîí³ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó, äî 20 ñë³â ôîòîîãîëîøåííÿ, äî 20 ñë³â

Êóïëþ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ òåù³ â ³íøîìó ì³ñò³. Êîíòàêòè: ÕÕÕÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

35 ãðí.

Áðèãàäà ìîëîäèõ, äîñâ³ä÷åíèõ, òâåðåçèõ âàíòàæíèê³â, äîïîìîæå ïåðåíåñòè áóäüÿêèé âàíòàæ. ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ ÁÌÂ, 1987 ð. â., 2,2, ä., ö³íà 200 ãðí, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ Ïðîäàì êóðêó-íåñó÷êó, ïîðÿäíà, âèõîâàíà, íåñå æîâò³ ÿéöÿ ç ì³æíàðîäíèì çíàêîì ÿêîñò³ ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

Óñþ ³íôîðìàö³þ, ïðèçíà÷åíó äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³», ïðèéìàþòü íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, ðåêëàì³, òàáëèöÿõ ÷è ³íøèõ îãîëîøåííÿõ, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. «Àô³øà Âîëèí³» çí³ìຠç ñåáå óñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïîäàâà÷àìè îãîëîøåíü, ÷èòà÷àìè é îñîáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ îïóáë³êîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çà áóäü-ÿê³ çáèòêè, íàíåñåí³ ÷åðåç íåóâàæí³ñòü, ïîìèëêè ÷è ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè ïîäàâà÷à ³íôîðìàö³¿, ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ÷è ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïóáë³êàö³¿. «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàòðèìêó ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü é äðóêóþòü ëèøå ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ãàçåòîþ «Àô³øà Âîëèí³». Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ, ÿêùî âèíèêຠòàêà ïîòðåáà, ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå é êëàñèô³êîâàíå òàê, ÿê «Àô³øà Âîëèí³» ââàæຠíàéá³ëüø äîö³ëüíèì.

Óìîâè ïóáë³êàö³¿ 1. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà êóïîíàõ, âèð³çàíèõ ³ç ãàçåòè,ïðèíåñåíèõ ³ ïðèñëàíèõ çà àäðåñîþ ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³ 2. Ùîäåííî çà òåëåôîíàìè 77-00-99, 77-00-20. Äëÿ âàøî¿ æ çðó÷íîñò³ ðàäèìî ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè òåêñò îãîëîøåííÿ, à ïîò³ì íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó îïåðàòîðà ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», ïîâ³äîìëÿþ÷è ñïî÷àòêó íîìåð ðóáðèêè, à ïîò³ì òåêñò îãîëîøåííÿ..Ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè çà óìîâè ïðîïëàòè íà ìîìåíò âåðñòêè ãàçåòè. .3. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â.+ 2 íîìåðè òåëåôîí³â.. 4. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 5. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ùî ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïóáë³êóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. 6. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ. 7. Êîæíå áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ äðóêóºòüñÿ ùîíàéìåíøå äâà òèæí³ ï³äðÿä. 8. Îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Àô³øà çíàéîìñòâ» ïîäàþòüñÿ ³ çàáèðàþòüñÿ ëèñòè îñîáèñòî â ðåäàêö³¿ çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà.

Íå ïóáë³êóþòüñÿ: ³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðåäàêö³éíèõ ïðàâèë ó ãàçåò³ íå ïóáë³êóþòüñÿ: – îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóòè, âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäåé, êðîâ³ é ïëàçìè, íåçàðåºñòðîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â; ³íøèõ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³àëè ïðî ïðîïàãàíäó ïðîñòèòóö³¿; – îãîëîøåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãຠïåðåäàâàííþ ³íøèì îñîáàì, à òàêîæ ïîë³òè÷íî¿ òà ðåë³ã³éíî¿, ùî äèñêðåäèòóº ô³çè÷íèõ ÷è ïîë³òè÷íèõ îñ³á, ç íåïðèéíÿòíèìè åòè÷íèìè ìîòèâàìè, ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ïåðåäïëàòó ÷è ïîøòîâ³ ïåðåñèëàííÿ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â ³ ö³ííèõ âêëàä³â ÿê îïëàòó çà òîâàðè é ïîñëóãè; – îãîëîøåííÿ ö³ëêîì íåïðèäàòí³ äëÿ äðóêó (³ç çì³ñòîâèõ àáî åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) àáî òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³. - Ðåäàêö³ÿ ìຠïðàâî íå ïðèéìàòè äî ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ñóìí³âíîãî çì³ñòó.

 îãîëîøåííÿõ íå âêàçóºòüñÿ íàçâà ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿, ô³ðìè. Òàê³ îãîëîøåííÿ ïîäàþòüñÿ ðåêëàìíèìè áëîêàìè ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß Äî áåçêîøòîâíèõ íàëåæàòü ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ ç á³çíåñîì, ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ìຠïåðåâèùóâàòè 200 çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè (ïðèáëèçíî 20 ñë³â), íå âðàõîâóþ÷è íîìåð òåëåôîíà.  îãîëîøåííÿõ ïðî êóï³âëþ àáî ïðîäàæ ïîòð³áíî ïîâ³äîìëÿòè ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â. Ó ðóáðèö³ "Øóêàþ ðîáîòó" áåçêîøòîâíî äðóêóþòü îãîëîøåííÿ ëèøå ïðî ïîøóê ì³ñöÿ ïðàö³. ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. Îäíà ëþäèíà ìîæå ðîçì³ñòèòè ò³ëüêè 5 áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ

Ïîðóøíèê³â öèõ óìîâ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòü ³ ñòàâëÿòü íà êîìï'þòåðíèé êîíòðîëü, ÿêèé ïîçáàâëÿº ¿õ áåçêîøòîâíèõ ïóáë³êàö³é. ÏËÀÒͲ ÊÎÌÅÐÖ²ÉͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - îãîëîøåííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; - ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ãóðòîâèõ òà äð³áíîãóðòîâèõ ïàðò³é òîâàð³â; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â òà áóäü-ÿêî¿ ñïåöòåõí³êè íà áàç³ àâòîìîá³ë³â; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ìàòåð³àë³â ,òîâàð³â ,óñòàòêóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ;

ÐÅÊËÀÌÍÎ-²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ Ñâ³äîöòâî ÂË ¹ 470-203ÏÐ â³ä 23.03.2013 ð.

- îãîëîøåííÿ ïðî íåðóõîì³ñòü ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êóïëþ, âèíàéìó, ïðîäàì,îáì³íÿþ; - óñ³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè; - óñ³ îãîëîøåííÿ â³ä óñòàíîâ òà ïðèâàòíèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ ïîñëóã,ÿêùî âèäè ä³ÿëüíîñò³ ë³öåíçóþòüñÿêîï³ÿ ë³öåí糿; - îãîëîøåííÿ ó ðóáðèêó "Çíàéîìñòâà" ñë³ä ïîäàâàòè îñîáèñòî â ðåäàêö³þ ãàçåòè çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà. - îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü ùîäåííî â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. - ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó áàíêó: îòðèìóâà÷: Øèìîíîâè÷ Ã. ª., êîä 2826611630, ð/ð 26005055472488, Ïðèâàòáàíê ó ì. Ëóöüêó, ÌÔÎ 303440

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 Òåë.: 0(332) 77-00-99, 77-00-20; e-mail: 770099@av.volyn.ua, rek@av.volyn.ua Äèðåêòîð Äæóñþê Ë. Î.

Âèäàâåöü: ÏÏ «Àô³øà Ìåä³à Ïðîô³ò» Ãàçåòà âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà

Íàäðóêîâàíî â äðóêàðí³ Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» Çàì. ¹ 517 Òèðàæ: 2800 ïðèì.

Íîìåð ï³äïèñàíèé äî äðóêó 07.05.2018 ð.

© Âñ³ ïðàâà âèäàâöÿ çàõèùåí³. Ïåðåäðóê òà â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â çàáîðîíÿºòüñÿ òà êàðàºòüñÿ çã³äíî çàêîíó.

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò òåêñòó, ðåêëàìè òà îãîëîøåíü íåñå ðåêëàìîäàâåöü


¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âåòåðàí³â; .............. 4/9ö; ... 40 êâ. ì, êîñì, ðåì., ïëàñò.,â³êíà, ðîçâ. ³íôîðàñòð.; 33 êâàðòàë; ........... 2/9ö; ... 40 êâ.ì, êîñì, ðåìîíò, æèòë.ñòàí, ðîçâ.³íôðàñòð; Âèííè÷åíêà; ............ 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; Ãðóøåâñüêîãî; ......... 2/9ö; .... 40 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàø., ðîçâ., ³íôðàñòðóêò.; Ãðóøåâñüêîãî; ....... 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; ªðøîâà; .................. 4/5ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ ³íô.; ².Ôðàíêà; ................. 2/9ö; ... 51 êâ.ì,à/î, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Êðàâ÷óêà; ................ 2/9ö; ... 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............ 4/5ö; ... 50 êâ.ì, à/î,çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 5/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 2/9ö; ... 40 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð; Ñîáîðíîñò³; ............ 3/5ö; ... 49 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð; ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 47 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/5ö; ... 46 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îííîâîëà; ............. 3/9ö; ... 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î,ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; ×îðíîâîëà; ............. 7/9ö; ... 39 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôð.; ×îðíîâîëà; ............. 5/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 7/9ö; ... 40 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, à/î, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà;

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïîðò ѳò³; ................. 2/9ö; ... 60 êâ.ì,à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; 33 êâàðòàë; .............. 6/9ö; ... 70 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà 33 êâàðòàë; ............. 2/9ö; ... 50 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòð; Âèííè÷åíêà; ........... 3/9ö; ... 77 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; ³äðîäæåííÿ; ......... 4/9ö; ... 70 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ãîðä³þê; .................. 3/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; ².Ôðàíêà; ................. 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ïîðò ѳò³; ................. 1/9ö; ... 60 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ê.Ìàéäàí; ................ 2/9ö; ... 72 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êîíÿê³íà; .................. 6/9ö; .... 64 êâ.ì, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôðàñò.; Êîíÿê³íà; ................. 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ð-í Ïðîì³íü; ........... ö; ... 77 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, à/î; Êðàâ÷óêà; ................ 3/5ö; ... 53 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôð.; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 74 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 4/9ö; ... 64 êâ.ì; , êîñìåò.ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íô; Ìîëîä³; .................... 2/9ö; ... 50 êâ.ì, ðåìîíò, , êîñìåò.ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò,; Ïîðò ѳò³; ................ 3/5ö; ... 50 êâ.ì, êîñì.,ðåìîíò. ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ð-í ÆÊ Êîë³çåé; ....... 3/9ö; ... 75 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í ÇÀÃÑ; ................ 4/9ö; ... 48 êâ.ì, ðåìîíò, ðîçâèíåíà ³íôð.ïîðó÷ ïàðê; Ð-í ³äðîäæåííÿ; .. 3/5ö; ... 48 êâ.ì, êîñì.,ðåìîíò. ðîçâèíåíà ³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............ 7/9ö; ... 76 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; Ñîáîðíîñò³; ............ 3/5ö; ... 67 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, à/î; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 60 êâ.ì, íîâîáóä,, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôð.; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... ö; ..... 64 êâ.ì; à/î, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/9ö; ... 74 êâ.ì; à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... ö; ..... 65 êâ.ì, à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 70 êâ.ì, à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð.; Öåíòð; ...................... 2/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 2/5ö; ... 70 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 71 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 75 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò.,ðîçâ.³íôð.; Ïîðò ѳò³; ................ 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; Ïîðò ѳò³; ................ 6/9ö; ... 64 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò; Ïîðò ѳò³; ................ 2/9ö; ... 60 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò;

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 33 êâàðòàë; .............. 2/9ö; ... 76 êâ. ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; 33 êâàðòàë; .............. 5/9ö; ... 90 êâ.ì, ðåìîíò, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóê.; Àðöåóëîâà; ............. 3/9ö; ... 85 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Âåòåðàí³â; ............... 3/9ö; ... 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâ., ³íôð; Âîë³; ........................ 5/5ö; ... 60 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ï/â, áðîíüîâàí³ äâåð³, ï/ò; Ãîðä³þê; .................. ö .... 70 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ãîðä³þê; .................. 3/9ö 85 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ².Ôðàíêà; .................. 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ê.Ìàéäàí; ................ 2/9ö; ... 100 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êîíÿê³íà; ................. 3/9ö; ... 88 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 3/5ö; ... 70 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, à/î, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 3/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 85 êâ.ì,ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, åë³òíèé áóäèí.; Êðàâ÷óêà; ................ 6/9ö; ... 70 êâ.ì, ðåìîíò, à/î, ðîçâèí.³íôðàñòðàñòðóêòóðà; Ð\í Ïðîì³íü; ........... 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 70 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 65 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ð-í Òàì-Òàìó; ........... 3/9ö; .... 106 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò.,çðó÷íå ì³ñöåðîçò.; Ð-í Òàì-Òàìó; .......... 4/5ö; .... 100 êâ. ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ôåäîðîâà; ............... 3/9ö; .... 82 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ôåäîðîâà; ............... 5/9ö; .... 66 êâ.ì, ðåìîíò, à/î, åë³òíèé áóäèíîê; Öåíòð; ...................... 8/9ö; .... 77 êâ.ì à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 4/9ö; .... 83 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 4/9ö; .... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 4/9ö; .... 80 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï/â, ï/ò; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 100 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 6/9ö; ... 76êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, à/î, åë³òíèé áóäèíîê; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 2/5ö; ... 70 êâ.ì,÷åñüêèé ïðîåêò., íå êóòîâà, ðåìîíò;

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

5

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í гâíåíñüêà; .... 2-5; ..... 37-50 Äóáí³âñüêà; .......... 1-5; ..... 42 êâ Ëèïèíñüêîãî; ....... 7/9 ö; . 54 êâ ð-í ªðøîâà; .......... 4-10; ... 53 êâ ²âàùåíêà; .............. 8/10; ... 47 êâ Ãðóøåâñüêîãî; .... 3/4 ö; . 31 êâ Çàöåïè; .................. 4/5 ö; . 45 êâ Ãðàáîâñüêîãî; ..... 8/9 ï ... 38 êâ Äðàãîìàíîâà; ....... 3 ïîâ; 30 êâ Çàõàðîâà; .............. 8/9 ö; . 37 êâ

êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; ....................... äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î; .............................. äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î, áóäèíîê çäàíèé; äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î; .............................. äîãîâ³ðíà ì à/î, ÿê³ñíèé ðåìîíò; ............. äîãîâ³ðíà ì êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ........ 390 000ãðí ì, íîâîáóäîâà, à/î, ðåìîíò; .. íåäîðîãî ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....... 445 500ãðí ì, áåç ðåìîíòó; ..................... 378 000ãðí ì, õîðîøèé ðåìîíò, í/ñ; ....... 420 000ãðí

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ëèïèíñüêîãî; ....... 7/9 ö; . 89 êâ ì ÷/ñ/ø, áóäèíîê çäàíèé; ......... íåäîðîãî Âèãîâñüêîãî; ....... 3/6; ..... 70 êâ ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, à/î; .......... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 4/10 ö 61/-/17 êâ ì, à/î, äèçàéí. ðåìîíò .... äîãîâ³ðíà Äóáí³âñüêà; ....................... 55 êâ ì ÷/ñ/ø, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; ...... 513 000ãðí Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 65 êâ ì, ðåìîíò, à/î; .......................... äîãîâ³ðíà Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ...... 2/3 ö; . 50 êâ ì, ï³ä êîìåðö³þ, òåðì³íîâî; ... äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 3/5 ö; . 64 êâ ì, à/î, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ...... òåðì³íîâî ³äðîäæåííÿ; ......... 8/9 ö; .. 48 êâ ì, æèòëîâèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè;648 000ãðí Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 48 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/ò íîâà;äîãîâ³ðíà Øåâ÷åíêà; ............. 1 ïîâ; 50 êâ ì, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ; ........ 432 000ãðí гâíåíñüêà; ........... 4/5 ö; . 45 êâ ì, æèòëîâèé ñòàí; ................. 452 200ãðí ñ.Ëèïèíè; ............... 1 ïîâ; 71/-/14 êâ ì, à/î, ÷/ñ/ø, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè;äîãîâ³ðíà

3-, 4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ªðøîâà; ................. 4/5 ö; . 110 êâ ì, äèçàéí. ðåìîíò, à/î; .......... äîãîâ³ðíà гâíåíñüêà; ........... 4/5; ..... 135 êâ.ì, 2-ð³âíåâà, ÷/ñ/ø, à/î; ....... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 9/10 ö 90 êâ ì, à/î, äèçàéí. ðåìîíò ............ äîãîâ³ðíà ñ.Òàðàñîâå; ........... 5-ïîâ; 115/-/26, ñó÷àñíèé ðåìîíò, à/î; ....... äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 5/9 ö; . 78 êâ ì, ðåìîíò, ñ/ò íîâà; ............. 905 000ãðí Êîíÿê³íà; ............... 1/9 ö; . 65 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ........... 638 400ãðí Çàöåïè; .................. 7/8 ï; . 82 êâ ì, êîñì. ðåìîíò, à/î; .............. òåðì³íîâî Ø.Ðóñòàâåë³; ........ 8/9 ö; . 67 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .......... 756 000ãðí. Ìîëîä³; .................. 4/5 ö; . 67 êâ ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³;íåäîðîãî ³äðîäæåííÿ; ....... 5-ïîâ; 62/47/- êâ ì, ðåìîíò, êîëîíêà; ...... 790 000ãðí.

ÁÓÄÈÍÊÈ Âîëîäèìèðñüêà; 2 ïîâ . 200 êâ ì., íåçàâåðøåíå áóä³â, ......................... ................................. 0,12 ãà; ............................................................ 702 000ãðí Êîâåëüñüêà; ......... 1 ïîâ. 80 êâ ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 0,06 ãà, ................. ................................. öåãëà .................................................................... íåäîðîãî Âîëîäèìèðñüêà; ............. 60 êâ ì., 2 ê³ìíàòè, 0,03 ãà, öåãëà .... íåäîðîãî ʳ÷êàð³âñüêà; .................... 55 êâ ì., ê/ð, 2 îêðåì³ ê³ìíàòè, ......................... ................................. 0,04 ãà; ............................................................... äîãîâ³ðíà Áîðàòèí; ................ 1,5 ïîâ. ............................ 120 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, ÷/ñ/ø; ............................................ äîãîâ³ðíà Ëèïèíè; .................. 1,5 ïîâ. ............................ 100 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, ÷/ñ/ø; ............................................. íåäîðîãî Ìàÿêè; .................... 1,5 ïîâ. ............................ 160 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, 0,06ãà; ........................................... äîãîâ³ðíà Ãàðàçäæà; ............... 2 ïîâ. 200 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, .............................. ................................. êîìóí³êàö³¿, 0,11ãà; ........................................... äîãîâ³ðíà Îðåíäà êîìåðö³éíèõ ïðèì³ùåíü Âîë³, Ñîáîðíîñò³, Êðèëîâà, Êðàâ÷óêà

1.1.ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-ê³ìíàòíà. 1-, 2-, 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð 43-83 êâ.ì. ö. Ö³íà â³ä 9000 ãðí/êâ.ì., Êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ. âóë. гâíåíñüêà, äîðîãèé, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü, òåïëà ï³äëîãà, ñèãíàë³çàö³ÿ. Òåëåôîí 095-555-77-75.

1-ê³ìíàòíà, 55,7 ì êâ. âóë. Íàáåðåæíà, äîðîãèé, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü. Òåëåôîí 095-555-77-75. 1-ê³ìíàòíà, 23 ì êâ., 4/5 ïîâ. íà âóë. Ùóñºâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ñóì³ñíèé, ï³äâàë, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 54 ì êâ., 2/3 ïîâ. íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 38 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà âóë. Çàõàðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 24 ì êâ., 1/2 ïîâ. íà âóë. Äóáí³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 5/10 ïîâ. íà ïð. Ïåðåìîãè, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 3/3 ïîâ. íà âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 27 ì êâ., 2/4 ïîâ. íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 32 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Íàëèâàéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàâóçîë ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 25 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Ãîðä³þê, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 39 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. íà âóë. Âèííè÷åíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, íîâîáóäîâà, âóë.гâíåíñüê³é, 5ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé áóäèíîê, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ïîáëèçó äèòñàäîê, ðèíîê. Òåëåôîí 099-492-20-05. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ 33-ãî êâàðòàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, øêîëà, ñàäîê, ìàãàçèí, çóïèíêà ïîðó÷. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âåòåðàí³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.


6

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ê³ìíàòíà, 38 ì êâ. ð- Äóáí³âñüêî¿, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Òåëåôîí 095-354-19-69.

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äóáí³âñüêà; .......... 1/2; ..... 24 Íàëèâàéêà; ........... 5/5; ..... 32 Íàáåðåæíà; ............ 4/10; ... 55 Âîëîäèìèðñüêà; ..... 2/5; ..... 23 Êîïåðíèêà; ............ 1/5; ..... 35 Êîâåëüñüêà; ......... 3/3; ..... 41 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9; ..... 30 Ñ.Êîâàëåâñüêî¿; . 3/5; ..... 25 Ãîðä³þê; ................ 2/5; ..... 25 ×îðíîâîëà; .......... 4/5; ..... 41 Âîë³ ; ....................... 3/5; ..... 29 Êðàâ÷óêà; .............. 1/9; ..... 35 Ã.Àðòåìîâñüêîãî; 1/5; ..... 30 Íàáåðåæíà; ........... 10/10; 50

êâ.ì ê/ð, ï/â, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ê/ð, ä/â, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ºâðîðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; ............... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 5/9; ..... 49 êâ.ì, ä/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ... äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 5/5; ..... 60 êâ.ì, ê/ð, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Ëèïèíñüêîãî; ....... 1/10; ... 65 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; äîãîâ³ðíà Î㳺íêà; .................. 3/3; ..... 44 êâ.ì, ê/ð, ï/â, ñ/â ðîçä³ëüíèé; .... äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 1/9; ..... 43 êâ.ì, ê/ð, ï/â, à/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9; ..... 51 êâ.ì, ä/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà Ïîòåáí³; ................... 5/5; ..... 43 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Äóáí³âñüêà; .......... 2/2; ..... 40 êâ.ì ê/ð, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 7/10; ... 64 êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà ²âàùåíêà; .............. 9/10; ... 60 êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà ×åðíèøåâñüêîãî; 6/7; ..... 48 êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Êîâåëüñüêà; ......... 5/5; ..... 45 êâ.ì, ê/ð, ï/â, ñ/â ðîçä³ëüíèé; .... äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 9/9; ..... 42 êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà Ùóñºâà; .................. 4/5; ..... 31 êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×îðíîâîëà; .......... 4/9; ..... 85 Êðàâ÷óêà; .............. 3/9; ..... 65 Áàãðÿíîãî; ............. 2/3; ..... 80 Ã.Àðòåìîâñüêîãî; 8/9; ..... 68 ì. Ðîæèùå; ........... 5/5; ..... 67 Êîíÿê³íà; ............... 7/9; ..... 67 Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5; ..... 50 Ø.Ðóñòàâåë³; ......... 6/9; ..... 65 Â.²íòåðíàö³îíàë³ñò³â;9/9; 60 Äóáí³âñüêà; .......... 5/10; ... 98 Âåòåðàí³â; ............. 1/5; ..... 54 Íàáåðåæíà; ........... 4/10; ... 75

êâ.ì ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ºâðî, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ñ/â ñóì³ñíèé; ... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ............ äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; ............................. äîãîâ³ðíà êâ.ì ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ..... äîãîâ³ðíà

4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 8/9; ..... 83 êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 7/9; ..... 78 êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ..... äîãîâ³ðíà Ñòàí³ñëàâñüêîãî; 1/5; ..... 130 êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ... äîãîâ³ðíà

2-вÂÍŲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Áàãðÿíîãî; .......................... 94 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; äîãîâ³ðíà гâíåíñüêà; ........... 4/5; ..... 135 êâ.ì ÷/ñ/ø, à/î, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; äîãîâ³ðíà

ÁÓÄÈÍÊÈ

Ëàâð³â; ................... 1 ïîâ; 110 êâ.ì., 0,25ãà, êîìóí³êàö³¿, ........................... ................................. ÷àñòêîâî ðåìîíò; ............................................. äîãîâ³ðíà Ïåðåñïà; ................. 1 ïîâ; 140 êâ.ì, 0,10 ãà; ................................ äîãîâ³ðíà Êëåïà÷³â; ............................ 140 êâ.ì, 0,10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³;äîãîâ³ðíà Ìèðíå; .................... 1,5 ïîâ; 99 êâ.ì, 0,37ãà, êîìóí³êàö³¿, ............................ ................................. óòåïëåíèé; ........................................................ äîãîâ³ðíà ʳâåðö³; .................. 2 ïîâ; 120 êâ.ì, 0,08ãà, 6 ê³ìíàò, ãàç; ......... äîãîâ³ðíà

1-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. â öåíòð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, ºâðîðåìîíò, àâòîíîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ççîâí³ óòåïëåíèé, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

ÎÐÅÍÄÀ 1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×îðíîâîëà; .......... ºâðî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê ïðàëüíà ìàøèíà ;2500+ê.ï. Âåòåðàí³â; ............. ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð, ö/îïàëåííÿ;2000+ê.ï.. Ìîëîä³; .................. êîñì. ðåìîíò, º âèõ³ä íà ïðàëüíó ìàøèíó ;2000+ê.ï.. ð-í ËÏÇ; .................. ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê ; ...... 1600+ê.ï. ³äðîäæåííÿ; ....... êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï/ò, ³íòåðíåò ; .............. 2100+ê.ï. ð-í Ïðèâîêçàëüíèé; ........ êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà; .......... 1600+ê.ï. ð-í Òàì-Òàìó; ........ ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïîáóòîâà òåõí³êà ; ....... 2300 ãðí Êîíÿê³íà; ............... êîñì. ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³; ....... 1800+ê.ï. ð-í ϳâí. ðèíêó; ... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/òåõí³êà, à/î; ................ 3300+ê.ï. Öåíòð; ..................... íîâîáóäîâà, âêîìïëåêòîâàíà, à/î; ............. 3500+ê.ï. Ïåðåìîãè; .............. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê;1700+ê.ï. Êîïåðíèêà; ............ êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³; ........................... 2200+ê.ï. ð-í ѳò³ Ïàðêó; ..... ãóðòîæèòîê, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; .................. 1700 ãðí. ×îðíîâîëà; .......... ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò; ............. 2000+ê.ï. ³äðîäæåííÿ; ....... ìàëîñ³ìåéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .............. 1400+ê.ï. ð-í Äåïî; ................ ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà; ..... 2000+ê.ï. Ñîáîðíîñò³; .......... êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ....... 2300+ê.ï. Ä.Ãàëèöüêîãî; ..... ìåáë³, õîëîäèëüíèê; ........................................ 2000+ê.ï. Êðàâ÷óêà; .............. êîñì. ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ....... 2500+ê.ï. Ëèïèíñüêîãî; ....... àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà, ...................... ................................. ³íòåðíåò; ............................................................ 3300+ê.ï. Êîíÿê³íà; ............... ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; .................. 2500+ê.ï. ð-í Ïîðò ѳò³; ........ íîâîáóäîâà, à/î, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; 3200+ê.ï. Ìîëîä³; .................. ìåáë³, õîëîäèëüíèê; ........................................ 1600+ê.ï. Âåòåðàí³â; ............. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; .. 2000+ê.ï.

ÎÐÅÍÄÀ 2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í Àâòîñòàíö³¿; ... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ......... 2500+ê.ï. Ìîëîä³; .................. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ............................... ................................. áàëêîí, êëàäîâêà; ............................................ 2000+ê.ï. ×îðíîâîëà; .......... íîâîáóäîâà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ......................... ................................. ³íòåðíåò; ............................................................ 3300+ê.ï. Êè¿âñüêèé ìàéäàí;ñó÷àñíèé ðåìîíò, à/î, ìåáë³, ........................................ ................................. ïîáóòîâà òåõí³êà; ............................................ 3500+ê.ï. Ñòð³ëåöüêà; .......... êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, .................................... ................................. õîëîäèëüíèê; ..................................................... 2000+ê.ï. Êîíÿê³íà; ............... ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; .................. 2300+ê.ï. ³äðîäæåííÿ; ....... õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; .......... 2500+ê.ï. Ãîðä³þê; ................ ìåáë³, õîëîäèëüíèê òåëåâ³çîð; ...................... 2300+ê.ï. Ëèïèíñüêîãî; ....... íîâîáóäîâà ºâðîðåìîíò, ï/ò, ìåáë³, à/î; .... 3500+ê.ï. гâíåíñüêà; ........... ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàçîâà êîëîíêà; .. 2200+ê.ï. Êîâåëüñüêà; ......... íîâîáóäîâà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ... 3300+ê.ï. Äåêàáðèñò³â; ........ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ............................... 2500+ê.ï. Âèííè÷åíêà; .......... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, .......................... ................................. ³íòåðíåò; ............................................................. 5000 ãðí ³äðîäæåííÿ; ....... ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáë³; ............... 2400+ê.ï.

ÎÐÅÍÄÀ ʲÌÍÀÒ Âèííè÷åíêà; .......... îêðåìà ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ ä³â÷èíè; 1000 ãðí. Ñîáîðíîñò³; .......... îêðåìà ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ 1-2 ä³â÷àò;700 ãðí. ð-í ÇÎØ ¹5; ........ ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ ä³â÷èíè; .............. 1100 ãðí. Ëüâ³âñüêà; ............ ê³ìíàòà äëÿ õëîïöÿ; ........................................... 700 ãðí. ³äðîäæåííÿ; ....... ê³ìíàòà áåç ãîñïîäàð³â äëÿ ä³â÷èíè; ............ 1300 ãðí. ð-í Òàì-Òàìó; ........ ê³ìíàòà íà ï³äñåëåííÿ ç ãîñïîäèíåþ ............................. ................................. äëÿ ä³â÷èíè; ........................................................ 850 ãðí. ïð. Ìîëîä³; ........... ê³ìíàòà áåç âëàñíèê³â äëÿ 1-2 ä³â÷àò, ï/ò; .... 870 ãðí. ð-í ѳò³ Ïàðêó; ..... ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó äëÿ ïàðè áåç ä³òåé; ... 1500 ãðí. Ìîëîä³; .................. ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó; ..................................... 1200+ê.ï. ð-í 40 êâàðòàëó; .. ê³ìíàòà áåç ãîñïîäàð³â äëÿ õëîïöÿ ; .............. 820 ãðí. Çàë³çíè÷íèé âîêçàë; ....... ê³ìíàòà äëÿ õëîïöÿ; ............................ 1200 ãðí. Ãðóøåâñüêîãî; .... ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè; ........................................ 1300 ãðí.

1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ªðøîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 33 ì êâ., ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. ². Ôðàíêà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè ñâ³òëà, ãàçó, âîäè. ª ï³äâàë. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. 1-ê³ìíàòíà, 23/12/5 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.ѳ÷îâ³é. Ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ãàðíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Òåëåôîí 050-974-50-07. 1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ. íà âóë. Êðàâ÷óêà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà. Ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ³ ïåðåâåäåííÿ â êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü. Áåç êîì³ñ³¿.. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11.

1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóëèö³ Ôåäîðîâà. Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 1-ê³ìíàòíà, ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. ïî âóë. Êðàâ÷óêà. Íîâîáóäîâà. Ñó÷àñíèé äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò. Òåëåôîí 066-768-02-90, 096-919-15-66. 1-ê³ìíàòíà, öåãëÿíèé. â ð-í³ øêîëè ¹14. Êóõíÿ ç ìåáëÿìè òà òåõí³êîþ. ÁÅÇ ÊÎ̲Ѳ¯. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55.

1-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 10/10 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Íàáåðåæí³é, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-471-27-55. 1-ê³ìíàòíà, 55 ì êâ. íà âóë. Íàáåðåæí³é, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 1-ê³ìíàòíà, 39/18/7 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.Äóáí³âñüê³é, ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 1-ê³ìíàòíà, 35 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.Äóáí³âñüêà, ðåìîíò, ìåáë³. Òåëåôîí 095-354-19-69. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Íàáåðåæí³é, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-354-19-69. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 7/8 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. ³äðîäæåííÿ, íîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. . Òåëåôîí 095-354-19-69. 1-ê³ìíàòíà, 37 ì êâ. âóë.Âîëîäèìèðñüêà, äåòàëüí³øå çà òåëåôîíàìè. Òåëåôîí 050-730-08-82, 068-783-40-75.

2-ʲÌÍÀÒͲ 2-ê³ìíàòíà. 2-, 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë. Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð 64-74 êâ.ì.ö. Ö³íà â³ä 9000 ãðí/êâ.ì., êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 50-60 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ. âóë. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, êëàäîâêà 3 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, çàì³íåíî òðóáè, ñàíòåõí³êó, ï³äëîãó, â³êíà. Òåëåôîí 095-555-77-75. 2-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ. âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà øàôà-êóïå. Òåëåôîí 095-555-77-75. 2-ê³ìíàòíà, 5/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ïðîñï.³äðîäæåííÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð ÎÑÁÁ, ïîðó÷ óñÿ ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 050-438-04-87. 2-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ. ïðîñï. Âîë³, ðåìîíò, 1-é ïîâåðõ ç ïðèáóäîâàíèì áàëêîíîì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðäåðîáíà. Òåëåôîí 050-914-31-48.

1-ê³ìíàòíà, 34/14/10 ì êâ., 6/12 ïîâ. íà âóë. Øåâ÷åíêà, ìîíîë³ò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, äàõîâà êîòåëüíÿ. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

2-ê³ìíàòíà, 57 ì êâ., 1/9 ïîâ. íà âóë. гâíåíñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 56 ì êâ., 5/10 ïîâ. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 38 ì êâ., 2/2 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ²âàíà Êîæåäóáà. Áåç ðåìîíòó. Ãàðíå ïëàíóâàííÿ.. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

2-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Ã.Àðòåìîâñüêîãî, áåç ðåìîíòó, ñ/â ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, áàëêîíà íåìàº. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. çà Òàì-Òàìîì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 2/3 ïîâ. íà âóë. ².Áàãðÿíîãî, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Äåïî, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69.

42 ì êâ., 9/9 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â óñì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëèøí³é ãóðòîæèòîê. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 32,1 ì êâ., 4/4 ïîâ., öåãëÿíèé. ïî âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 11. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

2-ê³ìíàòíà. ñ. Ñòðóì³âêà, 50 êâ.ì. Ö. 263 158. Òåëåôîí 050-674-83-26. Âòîìèëèñü ïðîäàâàòè ñâîþ êâàðòèðó? Ìè ãîòîâ³ ïðîäàòè Âàøó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í ïî âèã³äí³é ö³í³! Òåëåôîíóéòå!

ò. 099-600-82-28. 2-ê³ìíàòíà, 41 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 5/9 ïîâ. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, áåç ðåìîíòó, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 5/5 ïîâ. âóë. Ïîòåáí³, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/2 ïîâ. âóë. Äóáí³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 66 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³ ì³ñòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà/. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 71 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì Òàìó íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.


¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 5/5 ïîâ. â ì.Ðîæèùå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/ î, íîâà ñàíòåõí³êà ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 7/9 ïîâ. âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ. âóë. Ëüâ³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé.. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 87 ì êâ., 1/5 ïîâ. âóë. Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð.Ñîáîðíîñò³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÐÀÃÑó, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÆÊ «Êîë³çåé», ðåìîíò, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÇÀÃÑÓ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ìîëîä³, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 4/9 ïîâ. íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 53 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ. ðàéîí³ ÐÊ Ïðîì³íü, 77 êâ.ì. àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 4/9 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ð-í³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³ ì³ñòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-242-53-44, 033-220-02-19. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âèííè÷åíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ 33-ãî êâàðòàëó, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 48/27/7 ì êâ., 1/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³. ʳìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 097-099-24-24, 095-432-02-11. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 097-099-24-24, 095-432-02-11. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³, 1/5Ö, çàì³íåí³ â³êíà, º ë³÷èëüíèêè íà âñå. Òåðì³íîâî. Ö. 440550 ãðí. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 73 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé, ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. Êðàâ÷óêà. Ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. âåëèêèé ï³äâàë.. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 81 ì êâ., 9/10 ïîâ., öåãëÿíèé, ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî. Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà Áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè ãàçó, âîäè, ñâ³òëà, íîâà ãàçîâà êîëîíêà. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 63 ì êâ., 8/10 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ïåðåìîãè, íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ. âóë. Êðàâ÷óêà, 2 ïîâåðõ, íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 2-ê³ìíàòíà, 58 ì êâ. â çäàí³é íîâîáóäîâ³, ðàéîí âóë. Äóáí³âñüêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. ³äðîäæåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, 1/3 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. 8 áåðåçíÿ, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà, óòåïëåíî ççîâí³. Òåëåôîí 095-471-27-55. 2-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. ³äðîäæåííÿ (ðàéîí ì³ñüêî¿ ë³êàðí³), ê³ìíàòè òà ñ/â – ðîçä³ëüí³. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 1/2 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Øåâ÷åíêà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè. Òåðì³íîâî. Ö³íà 415 000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 2-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 2/9 ïîâ., ïàíåëüíèé. çà Òàì-Òàìîì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 2-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ. ó öåíòð³, äâîð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, áóäèíîê êîòåäæíîãî òèïó. Òåðì³íîâî. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69, 000-000-00-00.

3-ʲÌÍÀÒͲ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 80 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé. Òåëåôîí 0 3 3 - 2 2 0 - 0 2 - 1 9 , 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà. 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë. Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð, 75-90 êâ.ì. ö. Ö³íà â³ä 9000 ãðí/êâ.ì., êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 53 ì êâ., 9/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïðîñï.³äðîäæåííÿ, â áóäèíêó ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó. Òåëåôîí 066-629-18-50, 095-453-93-50. 3-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 4/10 ïîâ. íà âóë. Íàáåðåæí³é, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 54 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Âåòåðàí³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë.Çàäâîðåöüê³é, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 9/9 ïîâ. âóë. Ãîðä³þê, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí 050-209-49-48.

7

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5ö, 70 êâ.ì., ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 76 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà âìîíòîâàíà êóõíÿ. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 80 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå äîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ñîáîðíîñò³, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÐÖ «Ïðîì³íü», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80. 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 73 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé. åë³òíèé, çäàíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ öåíòðó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà,àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãîðä³þê, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ôåäîðîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Íàáåðåæíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÒÀÌ-ÒÀÌ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âåòåðàí³â, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Àðöåóëîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé çäàíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ öåíòðó, 4/9, 77 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 106 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÒÀÌ-ÒÀÌó, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 86 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 3/9 ïîâ. âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ê³ìíàòè òà ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Òåëåôîí 050-932-82-24, 067-972-80-50. 3-ê³ìíàòíà, 5 ïîâ. â ì³ñò³ Ëóöüêó. ª ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, êëàäîâà, òà ãàðàæ. Îõàéíèé ï³ä“¿çä. Òèõèé ðàéîí.. Òåëåôîí 050-932-82-24, 067-972-80-50. 3-ê³ìíàòíà, 61 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà çàêîðäîííîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ð-í 40 êâàðòàëó, «÷åøêà», ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âåëèêèé áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. ×àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Õîðîøà ö³íà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. 3-ê³ìíàòíà, 62 ì êâ., ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. ×îðíîâîëà. Ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. 3-ê³ìíàòíà, 72/43/10 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ñîáîðíîñò³, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, çàñêëåíèé áàëêîí. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 3-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 7/8 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Çàöåïè.Ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ìåáë³. Òåõí³êà. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/3 ïîâ., öåãëÿíèé. àâòîíîìíå îïàëåííÿì, öåãëÿíèé ãàðàæ, äâà ï³äâàëà. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69. 3-ê³ìíàòíà, 56 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âñòàíîâëåíî ë³÷èëüíèê íà òåïëî. . Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 62 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò.. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 58 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Ëüâ³âñüê³é, æèòëîâèé ñòàí Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. ³äðîäæåííÿ, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè, ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ï³äâàë. Òåëåôîí 095-471-27-55. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 5/6 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Ñ. Áàíäåðè, äâîð³âíåâà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-471-27-55. 3-ê³ìíàòíà, 83 ì êâ. ðàéîí ËÏÇ, ÆÊ Ô³ëüâàðîê, äâîð³âíåâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

4 ² Á²ËÜØŠʲÌÍÀÒ 4-ê³ìíàòíà, 135 ì êâ. âóë. Ìèðó, äâîð³âíåâà, ÷èñòîâà øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, óòåïëåííÿ ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ ëîä泿. Òåëåôîí 095-555-77-75. 4-ê³ìíàòíà, 130,6 ì êâ. âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, äâîð³âíåâà, áðîíüîâàí³ äâåð³, äîðîãèé ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, âáóäîâàí³ øàôè, 2 ãàðàæ³. Òåëåôîí 095-555-77-75. 4-ê³ìíàòíà, 61,5 ì êâ., 5/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.Ñòð³ëåöüêà, 31, (êîëèøí³é ìàã.»Ñèëóåò»), áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåëåôîí 050-739-71-11.


8

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

2-ð³âíåâó êâàðòèðó íà âóë. ².Áàãðÿíîãî, 94 êâ.ì., ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâîêîíòóðíèé êîòåë. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 78 ì êâ., 7/9 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 83 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 130 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé.. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 2-ð³âíåâó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 135 êâ.ì., 4/5, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äâîêîíòóðíèé êîòåë. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., öåãëÿíèé. íà 40-ìó êâàðòàë³. ʳìíàòè, ñàíâóçîë – ðîçä³ëüí³, âåëèêà ëîäæ³ÿ. ×àñòêîâî çðîáëåíèé ðåìîíò. Ïðèºìíà ö³íà. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-030-37-73. 2-ð³âíåâó êâàðòèðó VIP ð³âíÿ íà âóë. Êîïåðíèêà, 197 ê.â., äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 4-ê³ìíàòíà, 73 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Ãîðä³þê, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-471-27-55. 4-ê³ìíàòíà, 73/10 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.Ãîðä³þê, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. ˳÷èëüíèêè íà õîëîäíó, ãàðÿ÷ó âîäó.. Òåëåôîí 095-354-19-69.

ÊÓÏËÞ 3-ʲÌÍÀÒͲ 3-ê³ìíàòíà. Ó âëàñíèêà â íîâèõ áóäèíêàõ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåëåôîí 095-354-19-69.

ÇÄÀÌ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-ê³ìíàòíà. íà âóë.Êîíÿê³íà, ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïðàëüíà ìàøèíà, ³íòåðíåò, õîëîäèëüíèê. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 093-226-96-36. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. ×îðíîâîëà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò, ÒÂ. Ö. 2000ãðí+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. íà ïð.Ìîëîä³, êâàðòèðà ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, º âèõ³ä íà ïðàëêó. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10, 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. íà ïð.Ìîëîä³, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê. Êâàðòèðà ç áàëêîíîì òà ï³äâàëîì. Ö. 1600+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19. ʳìíàòó äëÿ 1-2 ä³â÷àò, áåç âëàñíèê³â, â ð-í³ Çàãñó, íà ïð. Ìîëîä³, âìåáëüîâàíà, ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ö. 870 ãðí. Òåëåôîí 099-934-20-10, 098-471-77-19.

1-ê³ìíàòíà. ð-í Òàì-Òàìó (âóë. Ñîáîðíîñò³), ç ºâðîðåìîíòîì, ç áîéëåðîì òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ.. Ö. 2300. Òåëåôîí 099-768-38-66, 098-471-77-29. 1-ê³ìíàòíà. ð-í ѳò³ Ïàðêó (âóë. ͳëà Õàñåâè÷à), ãóðòîæèòîê, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ì³êðîõâèëüîâêà.. Ö. 1700. Òåëåôîí 098-471-77-29. ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó ñ³ìåéíîãî òèïó äëÿ ïàðè áåç ä³òåé â ð-í³ Ñ³ò³ ïàðêó íà ïð. Âîë³. Ö. 1500. Òåëåôîí 099-768-38-66, 098-471-77-29. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë.Êîïåðíèêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà.. Ö. 2200+êï. Òåëåôîí 099-151-61-08. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Âåòåðàí³â, ð-í Òàì-Òàì, ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð. Ö³íà 2000+êï. . Ö. 2000+ê.ï. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êðàâ÷óêà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-151-61-08. Îêðåìó ê³ìíàòó â ð-í ÇÀÃÑÓ, âóë.Ñîáîðíîñò³ â 2 –õ ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ äëÿ 1-2 ä³â÷àò, áåç âëàñíèê³â. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòà â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, ïîðó÷ Ïîë³òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò äëÿ õëîïöÿ. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó íà ïð. Ìîëîä³. Ö. 1200+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòó äëÿ õëîïöÿ â ð-í³ 40-ãî êâàðòàëó, áåç ãîñïîäàð³â. Ö. 820 ãðí. Òåëåôîí 099-151-61-08, 096-466-48-77. 1-ê³ìíàòíà. â öåíð³ íà âóë.².Ôðàíêà, íîâîáóäîâà, âêîìïëåêòîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. ð-í³ ÇÀÃÑó, ïð.Ñîáîðíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè.. Ö. 2300+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà.. Ö. 2500+ê.ï. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. Îêðåìó ê³ìíàòó íà âóë. Âèííè÷åíêà, äëÿ ä³â÷èíè áåç âëàñíèê³â.. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó áåç âëàñíèê³â â ð-í³ ÇÎØ ¹5 äëÿ ä³â÷èíè. Ö. 1100 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòà â ð-í³ Â³äðîäæåííÿ äëÿ ä³â÷èíè, áåç ãîñïîäàð³â. Ö. 1300 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64.

ʳìíàòà íà ï³äñåëåííÿ, ç âëàñíèöåþ äëÿ ä³â÷èíè â ð-í³ Òàì-Òàìó, âóë.Ñîáîðíîñò³. Ö. 850 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó äëÿ õëîïöÿ â ð-í³ Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Ö. 1200 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó äëÿ ä³â÷èíè ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, íà âóë.Ãðóøåâñüêîãî. Ö. 1300 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. ð-í³ Ï³âí³÷íîãî ðèíêó, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, º ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. . Ö. 3300+êï. Òåëåôîí 099-768-38-66. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 099-768-38-66. 1-ê³ìíàòíà. ð-í ËÏÇ (âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³), âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê. Ö. 1600+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. ð-í Ïðèâîêçàëüíèé (âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî), ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ç êîëîíêîþ íà ãàðÿ÷ó âîäó. Ö. 1600+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ÷àñòêîâî íåìຠìåáë³â, ìàëîñ³ìåéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. 1400+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. ïð.³äðîäæåííÿ (âóë.Çàãîðîäíÿ), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, ³íòåðíåò. Ö. 2100+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 1-ê³ìíàòíà. ð-í Ïîðò ѳò³, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3200+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Âåòåðàí³â, êâàðòèðà ç õîðîøèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, âìåáëüîâàíà, ç õîëîäèëüíèêîì. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, âìåáëüîâàíà.. Ö. 1800ãðí+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77. 1-ê³ìíàòíà. ïð. Ïåðåìîãè, êâàðòèðà ï³ñëÿ ñâ³æîãî êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó, º êîëîíêà íà ãàðÿ÷ó âîäó, õîëîäèëüíèê.. Ö. 1700+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77. 1-ê³ìíàòíà. â öåíòð³, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà òà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö³íà – 5500+êï. Îïëàòà ïîñëóã ïðè çàñåëåíí³. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 1-ê³ìíàòíà. öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâåðõ, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³ òà òåõí³êà. Òåëåôîí 095-354-19-69.

ʳìíàòó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, º âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ æèòòÿ. Ö. 850 ãðí.+ê/ï. Òåëåôîí 063-730-74-80. Îêðåìó ê³ìíàòó íà ïð. ³äðîäæåííÿ äëÿ ä³â÷èíè, º âñå íåîáõ³äíå.. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 096-974-47-45. ʳìíàòó íà âóë. Ôåäîðîâà, 1 ê³ìíàòà, ìåáë³, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè íåìàº. Ö. 550 ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72. ʳìíàòó â ðàéîí³ ÒÖ «Ïðîì³íü», âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69. ʳìíàòó íà âóë.Ïîòàïîâà, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê.. Ö. 500 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 093-438-76-22. ʳìíàòó íà ïð.³äðîäæåííÿ (á³ëÿ ï³öå𳿠«Ñîëî») äëÿ îäíîãî õëîïöÿ. ª âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 850 ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72. ʳìíàòó íà ïð.Âîë³ (á³ëÿ Íîâî¿ ïîøòè), äëÿ 2 ä³â÷àò, ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 750 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69. ʳìíàòó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é (á³ëÿ ËÍÒÓ) äëÿ 3 ä³â÷àò. Ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72. ʳìíàòó äëÿ îäíîãî õëîïöÿ áåç âëàñíèêà íà âóë.Êîïåðíèêà. Ö. 500 ãðí.+ê/ï. Òåëåôîí 068-729-04-29. ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íà ï³äñåëåííÿ, ïð.Ïåðåìîãè. Âñ³ óìîâè, áåç âëàñíèê³â. Ö. 650 ãðí. Òåëåôîí 067-709-12-38. ʳìíàòó äëÿ äâîõ ä³â÷àò ðàéîí ÑÍÓ, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèê³â, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 063-996-43-13. Îêðåìó ê³ìíàòó íà âóë.Øîïåíà, á³ëÿ óí³âåðñèòåòó. äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè. Ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 050-371-71-37. ʳìíàòó äëÿ äâîõ ä³â÷àò â ðàéîí³ Ïàêêî, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèê³â, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 750 ãðí. Òåëåôîí 050-378-41-14. ʳìíàòó â áóäèíêó, âóë.Êîâåëüñüêà, á³ëÿ «Âîïàêó». Âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 300 ãðí. Òåëåôîí 050-371-71-37. 1-ê³ìíàòíà. âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2000+ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77. 1-ê³ìíàòíà. ïð.Ïåðåìîãè, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåëåôîí 067-709-12-38. 1-ê³ìíàòíà. âóë.Î㳺íêà, ñâ³æèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13. 1-ê³ìíàòíà. âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2800+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-41-14. 1-ê³ìíàòíà. âóë.Âèííè÷åíêà. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè. Ö. 2800+ê/ ï. Òåëåôîí 050-437-71-77. 1-ê³ìíàòíà. âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³. Âìåáëüîâàíà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 096-737-64-88. Êâàðòèðè ïî âóë.Êðàâ÷óêà òà ïî âóë.Ëèïèíñüêîãî. Òåëåôîí 095-825-63-33.

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 050-378-41-14; ........ âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ê/ð, âìåáëüîâàíà, ................... ................................. ï/ò; ...................................................................... 2500+ê.ï. 096-737-64-88; ........ ð-í Ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³, ...................................... ................................. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, áîéëåð; ............................. 2500+ê.ï. 096-974-47-45; ........ âóë. Ê.Ñàâóðè, ê/ð, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ............. ................................. ï/ò; ................................................................ 3000 çà âñå. 099-319-55-56; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ê/ð, ìåáë³, ï/ò; .................. 2700+ê.ï. 093-460-09-60; ........ ïð. Ïåðåìîãè, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ................. 2500+ê.ï. 095-649-69-39; ........ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ìåáë³, íîâèé ðåìîíò, ï/ò;3000 çà âñå 050-437-71-77; .......... âóë. Øîïåíà, ðåìîíò, ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ;3000 çà âñå 067-709-12-31; ........ âóë. Ñ.Áàíäåðè, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê;2500+ê.ï. 097-107-86-17; ........ áð. Ä.Íàðîä³â, ìåáë³, ï/ò, ãàçîâà êîëîíêà; . 2200+ê.ï. 096-737-64-88; ........ âóë. Çàõàðîâà, ê/ð, ìåáë³, âñÿ ï/ò; ............. 2500+ê.ï. 095-649-69-39; ........ âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, ê/ð, ìåáë³, ï/ò.; ........ 2500+ê.ï. 073-003-25-34; ........ ïð. Âîë³, õîðîø. ðåìîíò, ï/ò, ìåáë³; .............. 2700+ê.ï. 050-371-71-37; ........ âóë. Ïîòåáí³, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, à/î.; ................ 2800+ê.ï. 096-974-47-45; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; .............. 2800+ê.ï. 068-729-04-29; ........ âóë. Íàáåðåæíà, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ................................. ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ìåéíî¿ ïàðè; ............. 2500+ê.ï

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 098-009-90-09; ........ âóë. Êðèâèé Âàë, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, õîëîäèë.;3000+ê.ï 050-377-31-77; ........ âóë. Áåíäàë³àí³, íîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò;3500 çà âñå 050-378-41-14; ........ âóë. ×îðíîâîëà, ê/ð, ìåáë³; .......................... 3000+ê.ï. 063-794-76-67; ........ âóë. ßðîùóêà, ðåìîíò, ÷àñò.ìåáë³, ï/ò; ...... 2500+ê.ï. 073-003-25-34; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò. 3 ïîâåðõ;2500+ê.ï. 093-460-09-60; ........ ð-í Öåíòðó, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; ..... 1000+ê.ï 066-550-47-41; ........ ïð. ³äðîäæåííÿ, ìåáë³, ï/ò, äëÿ ïðàö. ä³â÷àò;2500+ê.ï 066-550-50-31; ........ ð-í Ç/âîêçàëó, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, äëÿ ä³â÷àò, .................... ................................. 3 ïîâåðõ; ............................................................ 2500+ê.ï 050-438-21-12; ........ âóë. Êîíÿê³íà, ê/ð, ìåáë³, ï/ì, äëÿ ñ³ì'¿; ..... 3000+ê.ï. 067-709-12-38; ........ ïð. Âîë³, ê/ð, ìåáë³, ï/ò; .................................. 2500+ê.ï. 098-392-33-90; ........ ð-í Òàì-Òàìó, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; .... 5000 çà âñå 073-003-24-46; ........ âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; . 2000+ê.ï. 066-499-52-34; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, ñó÷àñ. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; . 3000+ê.ï. 068-729-04-29; ........ âóë. Êîíîâàëüöÿ, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, ñóáñèä³ÿ; 2500+ê.ï. 063-794-76-67; ........ âóë. Øîòà Ðóñòàâåëë³, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, ......................... ................................. ë³÷èëüíèêè; ........................................................ 3800+ê.ï.

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 063-353-75-91; ........ âóë. Êîïåðíèêà, ê/ð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê,; 2500 + ê.ï. 050-438-21-12; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ìåáë³, ï/ò, 8 ïîâåðõ; ....... 3000+ê.ï. 099-319-55-56; ........ âóë. гâíåíñüêà, ê/ð, ìåáë³, ï/ò; ................... 4500+ê.ï 050-377-31-77; ........ âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, ï/â, ìåáë³, ë³÷èëüíèêè;3000+ê.ï 073-003-24-46; ........ ð-í Ïàêêî, õîðîø. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò ............................. ................................. Êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ; .................... 2500 çà âñå 073-003-25-34; ........ âóë. Êîíîâàëüöÿ, õîðîø. ðåìîíò, ìåáë³, ..................... ................................. ï/ò, êîëîíêà; ....................................................... 3200+ê.ï 067-709-12-18; ........ âóë. Êîïåðíèêà, ê/ð, ÷àñòêîâî ìåáë³; .......... 3200+ê.ï. 096-974-47-07; ........ âóë. Äóáí³âñüêà, ê/ð, ï/ò; ............................... 3200+ê.ï 050-437-71-77; ........ âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ê/ð, ............................................. ................................. âìåáëüîâàíà, ï/ò; ........................................... 2500+ê.ï. 095-649-57-77; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; .......... 3000+ê.ï.

ʲÌÍÀÒÈ 098-009-90-09; ........ ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ìåáë³, ï/ò; .......................... 750 ãðí. 050-378-41-14; ........ âóë. Êîïåðíèêà, äëÿ ä³â÷èíè íà ï³äñåëåííÿ; 500 ãðí. 063-794-76-67; ........ âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, îêðåìà ê³ìí. äëÿ õëîïöÿ, ............. ................................. áåç âëàñíèê³â; .................................................. 1200 ãðí. 098-392-34-43; ........ âóë. Ïðèâîêçàëüíà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, ................................. Ç âëàñíèêàìè; .................................................. 850 + ê.ï. 050-378-35-77; ........ ïð. Ñîáîðíîñò³, ê³ìí. äëÿ 2 ä³â÷àò, ................................ ................................. áåç âëàñíèê³â; .................................................... 750 ãðí.

ÁÓÄÈÍÊÈ 095-649-69-39; ........ âóë. Êîâåëüñüêà, âñå íåîáõ³äíå, .................................. ................................. 1 ê³ìíàòà; ...................................................... 2500 çà âñå 096-785-47-32; ........ ð-í ³äðîäæåííÿ, 2 ê³ì, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì'¿, .................... ................................. âñ³ çðó÷íîñò³; ................................................... 1500+ê.ï. 093-460-09-60; ........ ð-í Ëüâ³âñüêî¿, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ï/ò; ... 1600+ê.ï. 050-437-72-77; ........ ð-í Ïðîìåíÿ, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ................................ ................................. äëÿ õëîïö³â; ...................................................... 2500 ãðí. 098-891-52-77; ........ âóë. Ñâ³òëà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ................................. ................................. ï/ò, ðåìîíò; ......................................................... 3000 ãðí

³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ð-í ËÏÇ, âëàñíèê. Òåëåôîí 099-784-85-41, 000-000-00-00. ³çüìó íà ï³äñåëåííÿ ä³â÷èíó â ð-í³ âóë.Âèííè÷åíêà. Ö. 650 ãðí. Òåëåôîí 098-392-34-43.

2-ʲÌÍÀÒͲ 2-ê³ìíàòíà. ð-í³ Àâòîñòàíö³¿ (âóë.Êðàâ÷óêà), ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, º ïîáóòîâà òåõí³êà, âìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39.

2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êîâåëüñüê³é, íîâîáóäîâà â «Íåáîñõèë³», âêîìïëåêòîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ðåìîíò. Ö. 3300+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Êîíÿê³íà (ð-í ÒÖ «Ñëîí»), ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 2300+êï. Òåëåôîí 098-471-77-29. 2-ê³ìíàòíà. â ð-í³ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò, ÒÂ. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Âèííè÷åíêà, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîñóä, ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò. Ö. 5000ãðí. Òåëåôîí 098-471-76-64, 099-435-35-51.


¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó 2-ê³ìíàòíà. íà âóë.Ãîðä³þê, âìåáëüîâàíà êâàðòèðà, ç õîëîäèëüíèêîì òà òåëåâ³çîðîì. Ö. 2300+êï. Òåëåôîí 099-768-38-66, 093-120-69-39. 2-ê³ìíàòíà. íà ïð.Ìîëîä³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ÒÂ, õîëîäèëüíè. Êâàðòèðà ç áàëêîíîì, º êëàäîâêà. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 2-ê³ìíàòíà. íà ïð.³äðîäæåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê, ³íòåðíåò, áàëêîí. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñêëîïàêåòè, ïàðêåò, âìåáëüîâàíà. Ö. 2400+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, (ðîæåâ³ áóäèíêè), ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ÒÂ, ³íòåðíåò.. Ö. 3300+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë.гâíåíñüê³é, âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê, ãàçîâà êîëîíêà. Ö. 2200+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë.Äåêàáðèñò³â (ð-í ³äðîäæåííÿ), âìåáëüîâàíà, º ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. ð-í ÐÊ Ïðîì³íü (âóë.Ñòð³ëåöüêà), ê³ìíàòè ç³ ñâ³æèì êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, 2 áàëêîíè, º õîëîäèëüíèê. Ö. 2000+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77. 2-ê³ìíàòíà. âóë.Øîïåíà, õîðîøèé ñòàí, âìåáëüîâàíà, âñÿ íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 2400 ãðí+ê/ï.(ñóá). Òåëåôîí 063-353-75-91. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, âìåáëüîâàíà, ïîòóòîâà òåõí³êà, íîâèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. 2800+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-41-14. 2-ê³ìíàòíà. ð-í ÐÖ «Ïðîì³íü», êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 063-730-74-80. 2-ê³ìíàòíà. âóë.Áåíäåë³àí³, äëÿ ñ³ì’¿. Ö. 3500 ãðí.+ê/ ï.(ñóá). Òåëåôîí 096-974-47-45. 2-ê³ìíàòíà. âóë.Âèííè÷åíêà, êâàðòèðà â ãàðíîìó ñòàí³, ìåáë³ òà õîëîäèëüíèê. Ö. 3000+ ê/ï. Òåëåôîí 098-392-34-43. 2-ê³ìíàòíà. íîâîáóäîâà, âóë.Êîíÿê³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, ïîáóòòåõí³êà, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ïðàëüíà ìàøèíà, 6500ãðí + êîìóíïëàòåæ³. Òåëåôîí 095-555-77-75. 2-ê³ìíàòíà. âóë.Êðèâîíîñà + ãàðäåðîáíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáë³, WI-FI, ñó÷àñíèé, 5000 ãðí + êîìóíïëàòåæ³. Òåëåôîí 095-555-77-75. 2-ê³ìíàòíà. ð-í Òàì-Òàìó, ç ºâðîðåìîíòîì, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 099-600-82-28.

3-ê³ìíàòíà. ïð.Ìîëîä³, º âñå íå îáõ³äíå. Äëÿ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè. Ö. 3500+ê/ï. Òåëåôîí 098-00-99-009. 3-ê³ìíàòíà. âóë.Âèííè÷åíêà, âìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, ë³÷èëüíèêè. Ö. 3200+ê/ ï. Òåëåôîí 096-737-64-88. 3-ê³ìíàòíà. ïð.Ñîáîðíîñò³, ãàðíèé ñòàí, º âñå íå îáõ³äíå. . Ö. 3400+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-35-77. 3-ê³ìíàòíà. ð-í «Àâàíãàðäó», õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3300+ê/ï. Òåëåôîí 050-377-31-77.

ÇÄÀÌ ÏÎÄÎÁÎÂÎ 1-ʲÌÍÀÒͲ Êâàðòèðè ïîäîáîâî â ð-í³ Òåðåìíî, º ìàíãàë, áåñ³äêà, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Òåëåôîí 050-235-08-80.

²ÇÜÌÓ Â ÎÐÅÍÄÓ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-, 2-ê³ìíàòíó êâðòèðó ó âëàñíèêà. Òåëåôîí 096-277-28-37, 095-186-70-90. 1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåëåôîí 095-354-19-69.

2-ʲÌÍÀÒͲ 2-, 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ àáî áóäèíîê. Àãåíñòâàì íå òóðáóâàòè. Òåëåôîí 050-971-22-24, 050-987-65-07. ѳì’ÿ âèíàéìå 2-,3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Áàæàíî ð-í 33, 40 êâàðòàëó, âìåáëüîâàíó. Òåëåôîí 099-434-09-34, 097-214-56-98.

̲ÍßÞ 2-ʲÌÍÀÒͲ 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà âóë. 8 Áåðåçíÿ (1/4ö, 46,1 êâ.ì., ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè) íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ àáî 3-ê³ìíàòíó ç äîïëàòîþ â ð-íàõ ÐÊ «Ïðîì³íü», ÇÎØ ¹5. Òåëåôîí 097-949-33-60.

1. 2. ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ

1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà Ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, îãîðîæà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 0 9 5 - 3 8 3 - 7 4 - 8 0 , 050-242-53-44. Íåâåëèêèé áóäèíîê â ñ. Ñîêèðè÷³ (òðàñà Ëóöüê-Ìàíåâè÷³), êóõíÿ, êîëîäÿçü, ãàç ïîðó÷, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,74 ãà. Òåëåôîí 0 3 8 - 2 6 4 - 0 5 - 4 2 , 067-863-34-58. Áóäèíîê âóë. Êîâåëüñüêà, ïîáëèçó Ñïèðòçàâîäó, íîâèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, ãàðàæ, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, òåïë³ ï³äëîãè, «êî3-ʲÌÍÀÒͲ ðî¿ä», 0,05 ãà. Òåëåôîí 3-ê³ìíàòíà. â öåíòð³, ñó- 0 9 9 - 3 3 1 - 8 3 - 8 4 , ÷àñíó, ì³ñòà ðåìîíò, ìåáë³, 068-138-38-48.

ïîáóòîâà òåõí³êà ïîðó÷ ïàðê. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà. âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, äëÿ õëîïö³â ç âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Ö. 3000+ ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77.

Áóäèíîê íà âóë.Âîëîäèìèðñüê³é, 63 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ. Âëàñíèê. Òåëåôîí 095-839-17-66.

Áóäèíîê ñ. Îõìàòê³â, гâíåíñüêî¿ îáë (30 êì. â³ä Ëóöüêà), ãàç, ìåáë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, õë³â, ëüîõ, 1 ãà çåìë³, ïîðó÷ ð³÷êà. Òåëåôîí 096-811-81-36, 066-777-36-83. Áóäèíîê â ñ.Ðîìàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.47ãà. Òåëåôîí 067-794-29-00, 050-902-54-03. Ïîëîâèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì. Ëóöüê. Òåëåôîí 067-794-29-00, 050-902-54-03. 1/3 áóäèíêó âóë. Êëèìà Ñàâóðà, 57.7 êâ.ì, êîòåë, ãàðàæ, ëüîõ, õë³â, 0,02 ãà, ïàðêàí. Òåëåôîí 050-756-33-00. Áóäèíîê â ñ.Ñèðíèêè, 1-ïîâåðõîâèé, 4 ê³ìíàòè, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà. Òåëåôîí 093-159-01-53.

Æèòëîâèé áóäèíîê, ñ.Ìèëóø³, 212 êâ.ì., ä³ëÿíêà 0,0396 ãà. Ö. 1 200 000.

Áóäèíîê â ñ.Ìàëèé Îêîðñüê, äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.47ãà, ïîðÿä îçåðî, òâåðäèé äî¿çä, ï³äâåäåíèé ãàç, âîäà. Òåëåôîí 050-660-23-43. Áóäèíîê ñ.Áóê³â, 15êì â³ä Ëóöüêà, 0.25 + 0.13ãà, ãàç, âîäà â áóäèíêó, òðèôàçíà ë³í³ÿ. Òåëåôîí 067-332-10-61.

Áóäèíîê ñ. ³ëüõ³âêà, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ãàç, âîäà, ïîðó÷ øêîëà. Àáî îáì³í 1,2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Ëóöüêó ç íàøîþ äîïëàòîþ. Òåëåôîí 098-300-63-75, 096-727-27-73.

Áóäèíîê â ì. Ðîæèùå, 115 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà 0,07 ãà + ïðèâàòèçîâàíà ä³ëÿíêà ï³ä ãîðîä 0,33 ãà 700 ì â³ä áóäèíêó. Òåëåôîí 068-601-42-80. Äåðåâ’ÿíèé, ï³âòîðàïîâåðõîâèé áóäèíîê, îöèë³íäðîâàíèé áðóñ, â ñ. Ñòðóì³âêà, 140 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, 0,10 ãà. Òåëåôîí 050-948-50-08.

1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ì. Áåðåñòå÷êî, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ö. 210 526. Òåëåôîí 098-954-65-48.

Òåëåôîí 050-416-05-44.

1/2 áóäèíêó ì. Êîâåëü, ðí âóë. ̳öêåâè÷à, 2 ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, 117 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 050-863-53-56, 050-863-53-57.

Áóäèíîê: 165 ì êâ. â ïåðåäì³ñò³ ì. Ëóöüêà. Êàì³í íà äðîâàõ, áóäèíîê ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé ìåáëÿìè ³ òåõí³êîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,12 ãà. Òåëåôîí 096-030-37-73, 095-616-27-73. Áóäèíîê: 56,5 ì êâ. ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â öåíòð³ ì. Ëóöüêà. Íàÿâí³ âñ³ êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà – 0,06 ãà, òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà.. Ö. êðàùà. Òåëåôîí 095-616-21-77.

Òåëåôîí 050-416-05-44

Áóäèíîê: 160 ì êâ. ó ñ. Ìàÿêè, 1,5 ïîâ., öåãëÿíèé, íîâîçáóäîâàíèé, ÷àñòêîâî çðîáëåíèé ðåìîíò, õîðîøèé äî¿çä. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê â ñ. Áîðàòèí, 120 êâ.ì, íîâîçáóäîâàíèé, ñó÷àñíèé ðåìîíò, õîðîøèé äî¿çä. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê: 183 ì êâ. â ñ. Ñòðóì³âêà, 0,12 ãà, íîâîçáóäîâàíèé, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ íà äâà àâòî, ï³äâàë, çàáóäîâàíà âóëèöÿ. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê: 120 ì êâ. ñ. Ëèïèíè, 1,5 ïîâ., íîâîçáóäîâàíèé, ÷èñòîâà ñòÿæêà, çàâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, îãîðîäæåíèé, áðóê³âêà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-277-28-37, 095-186-70-90. 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ñ.Áîðàòèí, 120 êâ.ì., âîäà, 3-ôàçè, ãàç ïîðó÷, 0,12 ãà. çåìë³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. ×àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ ËÏÇ, 100 êâ.ì., ðåìîíò, ä³ëÿíêà 0,015 ãà, îãîðîäæåíèé. Òåëåôîí 095-354-19-69. Áóäèíîê: ê³ìíàò: 2. ×àñòèíó áóäèíêó ïî âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, òèì÷àñ³âêà, 0,04 ãà çåìë³. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-354-19-69.

ÇÄÀÌ Æèòëîâèé áóäèíîê, ñ. Ïðèëóöüêå, 164,1 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,15 ãà.. Ö. 637000 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44 Áóäèíîê: 2 ïîâ., 145 ì êâ. â ïåðåäì³ñò³ ì. Ëóöüêà, æèòëîâà ïëîùà – 85 êâ.ì. ßê³ñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,12 ãà. Ö. äîñòóïíà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, íîâîáóäîâà, 130 êâ.ì., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07 ãà, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. Áóäèíîê â ð-í³ Âèøêîâà, 2-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, 187 êâ.ì. 0,22 ãà çåìë³. Âñòàíîâëåí³ â³êíà. Îãîðîäæåíèé, êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. Áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 150 êâ.ì., ñâ³òëî, âîäà, ñåïòèê, ãàç íà ë³í³¿, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 0,06 ãà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69. 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó. 285 êâ.ì., ÿê³ñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, ä³ëÿíêà – 0,07 ãà. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. Áóäèíîê: 38 ì êâ. ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, êîðèäîð êóõíÿ, ñàíâóçîë, 2 ê³ìíàòè, 0,02 ãà çåìë³.. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. Áóäèíîê: 200 ì êâ. â ñ. Ñòðóì³âö³. 1-ïîâåðõîâèé, æèòëîâà – 114 êâ.ì. Âåëèêèé ï³äâàë, ãàðàæ íà äâà àâòî, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, 0,12 ãà. Äîäàòêîâî áóäèíîê äëÿ ãîñòåé íà 100 êâ.ì. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

Æèòëîâèé áóäèíîê, ñ.Ç쳿íåöü, 236 êâ.ì, ä³ëÿíêà 0,17 ãà. Ö. 975000.

1/2 áóäèíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, º òè÷àñ³âêà, 0,03 ãà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê ð-í ³äðîäæåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ íà äâ³ ìàøèíè, îãîðîäæåíà òåðèòîð³ÿ. Ìîæëèâèé ïîä³ë áóäèíêó íà äâ³ ñ³ì’¿. Òåëåôîí 095-471-27-55. Áóäèíîê â ñ. Ãàðàçäæà, 220 êâ.ì, 2 ïîâ., 0,10 ãà, öåãëÿíèé, ÷àñòêîâî ðåìîíò, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ çóïèíêà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.

Áóäèíîê: 1 ïîâ., 120 ì êâ. â ñ. Áîðàòèí, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 0,8 ãà. çåìë³, 3 ê³ìíàòè. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69.

Áóäèíîê: 70 ì êâ. â ñ. Äóáèùå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Êîòåäæí³ áóäèíêè â ñ. Ñâ³òÿçü, 72 êâ.ì. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëàâð³â, íîâîáóäîâà, 1-ïîâåðõîâèé, 110 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ä³ëÿíêà 0,25 ãà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Ãóïàëè, Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, 1-ïîâåðõîâèé, 7 êì. â³ä î.Çãîðàíè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1 ãà. Òåëåôîí 066-211-08-08. Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 180 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 050-610-27-66. Öåãëÿíèé áóäèíîê â ð-í³ âóë. Êîâåëüñüêî¿, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 145 êâ.ì., 0,10 ãà, óòåïëåíèé, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. Áóäèíîê: 56 ì êâ. ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì.Ëóöüêà, öåãëÿíèé. Âñ³ êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,03 ãà. Òåëåôîí 095-616-27-73.

9

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 50 êì â³ä Ëóöüêà (Äåìèä³âñüêèé ð-í, гâíåíñüêà îáë), íîâèé ëüîõ, õë³â, áóäèíîê 12õ12, òðüîõôàçíà ë³í³ÿ. Òåëåôîí 050-438-1548, 097-854-21-84

Áóäèíîê â ðàéîí³ ìåäêîëåäæó, 2 ê³ìíàòè, âñ³ óìîâè.. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 050-438-21-12. 1/2 áóäèíêó á³ëÿ ÒÖ «Ãëîáóñ», õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 050-437-71-77. Áóäèíîê íà âóë.Êîâåëüñüê³é, 2 ê³ìíàòè, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2300+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-35-77. Áóäèíîê íà âóë.Çàöåïè, 2 ê³ìíàòè, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 068-729-04-29. 1/2 áóäèíêó íà âóë.Êîâåëüñüê³é, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, îêðåìèé âõ³ä. Ö. 2100+ê/ï. Òåëåôîí 063-794-76-67. Áóäèíîê íà ïð. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, äëÿ õëîïö³â. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69. Áóäèíîê íà âóë.Âîëîäèìèðñüê³é, «òèì÷àñ³âêà», ìåáë³, õîëîäèëüíèê.. Ö. 1200 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 050-438-69-69. Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 3 ê³ìíàòè, ìåáë³, âñÿ ï/ò, äëÿ ñ³ì’¿.. Ö. 2300+ê.ï. Òåëåôîí 098-392-34-43. Áóäèíîê íà íîâî÷åð÷åíñüêîìó ìàñèâ³, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, òóàëåò, äóø, äëÿ ñ³ì’¿, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåëåôîí 063-353-75-91. Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1 ê³ìíàòà, áåç ìåáë³â ³ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö. 2200+ ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77.

Áóäèíîê íà âóë.Ïîòåáí³, 2 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâî ìåáë³. Ö. 1500 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 067-709-12-38. Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, âìåáëüîâàíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2100+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13. Áóäèíîê íà âóë.ʳâåðö³âñüê³é, «òèì÷àñ³âêà», º äåÿê³ çðó÷íîñò³.. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 050-378-41-14. Áóäèíîê íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 050-437-71-77. Áóäèíîê íà âóë. Ïîòàïîâà, 1,5 ïîâåðõîâèé, íîâîáóäîâà, º âñå íåîáõ³äíå, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåëåôîí 096-737-64-88. ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë.Îô³öåðñüê³é, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. . Ö. 1700+ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77. ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 067-709-12-38. Áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 1800+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13. ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Çàõàðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2 ê³ìíàòè. Ö. 2000 ãðí+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-41-14. Áóäèíîê íà âóë. Øåâ÷åíêà (ð-í Íîâî¿ Ë³í³¿), õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2200+ ê/ï. Òåëåôîí 050-437-71-77. Áóäèíîê íà âóë.ßðîùóêà, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ºâðîðåìîíò. Ö. 2300+ê.ï. Òåëåôîí 096-737-64-88. Áóäèíîê íà äà÷íîìó ìàñèâ³, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò. Ö. 2000 ãðí + ñâ³òëî. Òåëåôîí 063-353-75-91. Áóäèíîê á³ëÿ êîðïóñó ÑÍÓ, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõ³êà, äëÿ ä³â÷àò. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 063-730-74-80.

1.3.ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ, ÄÀײ ÏÐÎÄÀÌ Äà÷ó â ñ. Æàáêà, 0,06 ãà, áóäèíîê 6,3õ7,7, öåãëà, ñâ³òëî, âîäà, áëèçüêî á³ëÿ ë³ñó. Òåëåôîí 095-251-75-60. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. Áîðàòèí, 0.12ãà, ç ôóíäàìåíòîì, 8-ë³í³ÿ â³ä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. Âëàñíèê.. Ö. 13500. Òåëåôîí 050-773-28-53. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê, 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ó ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, íà áåðåç³ ð³÷êè. Òåëåôîí 050-717-10-71. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó: ñ. Ðîâàíö³ 0.20ãà, ñ.Áîðàòèí 0.12ãà. Òåëåôîí 095-414-04-54. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Ñòðóì³âêà, âóë.ѳëüñüêà, 0.18ãà, ï³ä çàáóäîâó, íà ä³ëÿíö³ º ñâ³òëî, ãàç, âîäà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåëåôîí 050-527-07-56.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Ïðîì³íü, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Òåëåôîí 095-460-52-62.


10

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü Âèäîáóâàííÿ ïèòíèõ ï³äçåìíèõ âîä (êîðèñí³ êîïàëèíè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, çã³äíî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.12.1994 ð. ¹827) ç Ïàâë³âñüêîãî ðîäîâèùà (ñâåðäëîâèíà ¹110), ùî ðîçòàøîâàíå ó ñ. Ïàâë³âêà, ²âàíè÷³âñüêîãî ðàéîíó, Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ òà âèðîáíè÷èõ ïîòðåá ï³äïðèºìñòâà. Âîäîçàá³ð ñêëàäàºòüñÿ ç ñâåðäëîâèíè ¹ 110, ùî åêñïëóàòóº âåðõíüîêðåéäÿíèé âîäîíîñíèé ãîðèçîíò. Ñâåðäëîâèíà ïðîáóðåíà ó 1980 ðîö³ íà ãëèáèíó 90,0 ì. Äåá³ò ñâåðäëîâèíè ñòàíîâèòü 30 ì3/ãîä. Åêñïëóàòàö³éí³ çàïàñè ïèòíèõ ï³äçåìíèõ âîä - 452 ì3/äîáó. г÷íà ïðîäóêòèâí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ç âèäîáóâàííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ çàïàñ³â ñòàíîâèòü 158,9 òèñ. ì3. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ ïî âóë. Íåçàëåæíîñò³, 1 ó ñ. Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ðàéîíó, Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Ñâåðäëîâèíà ¹ 110 ðîçòàøîâàíà íà òåðèòî𳿠ï³äïðèºìñòâà._______________________________________________________ (çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 2. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Éîäàíêà" êîä ªÄÐÏÎÓ 32220325_Àäðåñà: 45342, Âîëèíñüêà îáë., ²âàíè÷³âñüêèé ðàéîí, ñ. Ïàâë³âêà, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 1. Òåë.: (0337) 22-2403._______________________________________ (ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³), ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó) 3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 ________________________________________ (íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà) 4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ Çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ" ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè_(âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí - ïèòí³ ï³äçåìí³ âîäè) íà Ïàâë³âñüêîìó ðîäîâèù³, ùî âèäàºòüñÿ _ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ãåîëî㳿 òà íàäð Óêðà¿íè._____________ (âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé éîãî âèäàâàòè,íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷ຠéîãî âèäà÷ó) 5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìຠïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ. Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ 19.06.2018 ð. î 14 ãîäèí³ â ïðèì³ùåíí³ Ïàâë³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè (ãðîìàäè), âóë.Íåçàëåæíîñò³ , 15 (çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü) Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ _______________________________________________________________________ (âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü) 6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 ______________________________________ (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó) 7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é Óïðàâë³ííÿ åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Âîëèíñüêî¿ ÎÄÀ, 43027 ì. Ëóöüê, Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 9, òåë. (0332) 74 01 32 E-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. ___ _______ (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó) Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ. 8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 65 àðêóøàõ. __________________________________________________________________________________________ (çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³) __________________________________________________________________________________________ (çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 9. ̳ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè ÒçΠ"Éîäàíêà" Âîëèíñüêà îáë., ²âàíè÷³âñüêèé ðàéîí, ñ. Ïàâë³âêà,

âóë. Íåçàëåæíîñò³, 1;

Ïàâë³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà Âîëèíñüêà îáëàñòü, ²âàíè÷³âñüêèé ðàéîí, ñ.Ïàâë³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³,15 ïðîòÿãîì ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ_______________________________ (íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)

Ìåòðàæ êâàðòèðè: çàãàëüíà ïëîùà/æèòëîâà ïëîùà/ïëîùà êóõí³, (55/45/6) ïîâåðõ (5/5ö)

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ö -öåãëÿíèé áóäèíîê

âóë. -âóëèöÿ

ï -ïàíåëüíèé áóäèíîê

ïë. -ïëîùà

ç/á ïåðåêðèòòÿ -

ïð. -ïðîñïåêò

çàë³çîáåòîííå ïåðåêðèòòÿ ó. î. -óìîâí³ îäèíèö³

êâ. ì -êâàäðàòí³ ìåòðè ñ/â -ñàíâóçîë

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Çãîðàíè, Ëþáîìèëüñüêîãî ð-íó, 0.20ãà, ï³ä çàáóäîâó, íåïîäàë³ê îçåðà. Òåëåôîí 050-527-07-56. Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ìàÿê» (ð-í Åëåêòðîàïàðàòíîãî çàâîäó), çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, º áóäèíî÷îê, âîäà. Òåëåôîí 050-968-42-21, 099-732-85-47. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. Òàðàñîâå, 2.5êì â³ä Ëóöüêà, åêñêëþçèâíó 0.10ãà, çà 200ì çóïèíêà ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Òåëåôîí 095-555-77-75. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Áîðàòèí, âóë.5-òà Íàáåðåæíà, 0.12ãà, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, ñóñ³äè. Òåëåôîí 095-555-77-75. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó âóë. Ìàìñóðîâà, 0.922ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò, 52000ãðí/ñîòêà. Òåëåôîí 095-555-77-75. Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Øåïåëü, 0.08ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, òâåðäèé äî¿çä. Òåëåôîí 050-674-33-47, 099-025-03-09. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Ãàðàçäæà, 0.21ãà, ï³ä çàáóäîâó, çðó÷íèé äî¿çä, ãàðíèé êðàºâèä, íåïîäàë³ê îçåðî, ë³ñ, åëåêòðèêà, ãàç ïîðó÷. Òåëåôîí 095-012-38-56. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, 0.2075ãà, ï³ä çàáóäîâó. Òåëåôîí 050-378-69-99. Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ëàâð³â», 0,12 ãà, ïðèâàòèçîâàíó, âîäà íà îáîõ ä³ëÿíêàõ, ìóðîâàíèé áóäèíîê, õë³â, îãîðîäæåíà, äåðåâà, êóù³, êâ³òè. Òåëåôîí 066-624-72-74. Äà÷ó íà ìàñèâ³ «Ïðîì³íü», 0,06 ãà. Òåëåôîí 067-253-45-07. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. Êîïà÷³âêà (á³ëÿ äîðîãè Êîïà÷³âêà-Òîð÷èí), äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 0,6 ãà. Òåëåôîí 098-571-90-02. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó ñ.Ëèùå, 0,12 ãà, ïåðøà ë³í³ÿ çàáóäîâè, ïðÿìîêóòíà. Ö. 100000 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ.Ãàðàçäæà, 0,15 ãà, ïåðøà ë³í³ÿ çàáóäîâè, ïðÿìîêóòíèêà. Ö. 140000 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ.Ïðîì³íü, 0,25 ãà, ïðÿìîêóòíà, áåç çàáóäîâ. Ö. 65700 ãðí. Òåëåôîí 050-416-05-44. Òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, ñ.Îõîòèí, ïî 0,23 ãà êîæíà, ïðÿìîêóòí³, áåç çàáóäîâ, 45000 ãðí. çà êîæíó. Òåëåôîí 050-416-05-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,10 ãà ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðøîâåöü, 0,25 ãà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, ïîðÿä ð³÷êà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ðîæèùå, 0,21 ãà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, ç³ ñòàâêîì. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïóòèë³âêà, òâåðäèé äî¿çä, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 1,25 ãà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòàðîâîéòîâå, Ëþáîìèëüñüêèé ð-í, 0,20 ãà, ç ñòàâêîì, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Êóëü÷èí, 0,10 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,19ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66.

Øàíîâí³ ïîêóïö³ òà ïðîäàâö³ íåðóõîìîñò³!  çâ'ÿçêó ç íåñòàá³ëüí³ñòþ êóðñó ãðèâí³, ö³íè êîðèãóþòüñÿ íà äåíü ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ â³äíîñíî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,33 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí³, 0,12 ãà, ïðàâèëüíà ïðÿìîêóòíà ôîðìà. Ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê, ìàãàçèíè. Ö. 150 000. Òåëåôîí 068-683-61-77. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Çàáóäîâàíèé ðàéîí. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 068-683-61-77. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â äà÷íîìó ìàñèâ³ «Îçåðöå». 0,12+0,12 ãà (ìîæëèâèé ïðîäàæ ïî 0,12 ãà). çà ë³ñîì, ïîðó÷ ñòàâîê. ÂËÀÑÍÈÊ. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Êîðøîâåöü, 0,50 ãà., ïîä³ëåí³ íà ó÷àñòêè ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ öåðêâà, çóïèíêà. Ö³íà 170 000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ âóë. Êîïåðíèêà, 0,10 ãà., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 2 ë³í³ÿ â³ä ãîëîâíî¿ äîðîãè, ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìèëóø³, 0,10 ãà. Òåëåôîí 066-859-16-41. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Â.Îìåëÿíèê, á³ëÿ äà÷ íà âóë. Ëóâ³âñüê³é, äëÿ ñ/ã. Òåëåôîí 095-473-06-76. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèâàòèçîâàíó, â ñ. ϳääóáö³, Ëóöüêîãî ð-íó, ïîðó÷ ãà, ë³í³ÿ ñâ³òëà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-643-58-09, 098-578-60-33.

1.4.ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÏÐÎÄÀÌ Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó ïðîñï. Ãðóøåâñüêîãî, 55 êâ.ì, ðåìîíò, ðîëåòè, ïëèòêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, îõîðîíà, â³äåîíàãëÿä, òåïëà ï³äëîãà, åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âëàñí³ ë³÷èëüíèêè. Òåëåôîí 095-555-77-75. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ñ.Ëèïèíè, – 398 êâ.ì. òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1 ãà. Ö³íà: äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-416-05-44.

Áàçó â³äïî÷èíêó íà Õð³íèöüêîìó âîäîñõîâèù³ (ñ. Òîâïèæèí). Äâà äåðåâ’ÿí³ äâîïîâåðõîâ³ áóäèíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50 ³ 78 êâ.ì. Áàçà çíàõîäèòüñÿ â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, â ë³ñ³, ì³æ áàçàìè «Ìîòîð» ³ «Äèíàìî». Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10 ãà, îãîðîäæåíà, äîâãîñòðîêîâà îðåíäà (ìîæëèâà ïðèâàòèçàö³ÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè), âèõ³ä äî âîäè, ñâ³é ï³ðñ äëÿ êóïàííÿ ³ ðèáîëîâë³. Òåëåôîí 050-375-08-16.

ÇÄÀÌ Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè, 120êóá.ì. (5õ8õ3ì), òåìïåðàòóðà (â³ä -18 äî +), ð-í Áàëêè. Òåëåôîí 050-378-57-54. Ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ íà ïð.Ñîáîðíîñò³, 44ì2, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà àâòî. Ö. 11000ãðí. Òåëåôîí 095-354-19-69. Ïðèì³ùåííÿ íà ïð.Âîë³, 38 êâ.ì. Ö³íà 12000ãðí. Òåëåôîí 095-354-19-69.

 îðåíäó êàá³íåò â ïåðóêàðí³, ïîáëèçó øêîëè ¹5, ìîæíà ï³ä ³íøå ïðèçíà÷åííÿ, 900ãðí/ ì³ñ âêëþ÷íî ç êîìïîñëóãàìè. Òåëåôîí 050-541-86-97. Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ. Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ â³ä 20 äî 2000 êâ.ì. ó Ëóöüêó ïî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè. ª çàë³çíè÷íà êîë³ÿ. Ïðîâåäåíà åëåêòðîåíåðã³ÿ. Çðó÷íèé ï³ä’¿çä àâòîòðàíñïîðòîì. Òåëåôîí 098-681-03-55.  îðåíäó ìàãàçèí íà ïðîñï.Ãðóøåâñüêîãî, 46 êâ.ì, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ²íòåðíåò, ãðàòè íà â³êíàõ, ïðîõ³äíå ì³ñöå. Òåëåôîí 095-555-77-75. Ïðèì³ùåííÿ íà ïðîñï. Ñîáîðíîñò³, 65 êâ.ì, ïîðó÷ çóïèíêà, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, ²íòåðíåò, îêðåìèé ñàíâóçîë, êóõíÿ ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ. Òåëåôîí 095-555-77-75.

Çäàì â îðåíäó îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, âóë. Çâ’ÿçê³âö³â, ïëîùà 15, 30 êâ.ì. Òåëåôîí 067-332-21-94, 095-286-24-50. Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 270, 132, 16 êâ.ì, âóë.Çàïîð³çüêà (ðàéîí Òåðåìíî), çðó÷íà äî¿çä, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà. Òåëåôîí 066-496-32-20, 067-280-47-87. Îðåíäà òðèïîâåðõîâîãî ïðèì³ùåííÿ, 641 êâ.ì, öåíòð, âóë.²âàíà Ôðàíêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ²íòåðíåò, âíóòð³øíÿ êîìï’þòåðíà ìåðåæà, âíóòð³øí³é äâ³ð. Òåëåôîí 050-297-97-01.

ÎÐÅÍÄÀ ÊÀÁ²ÍÅҲ â ñàëîí³ êðàñè.

ò. 050-666-41-50.

1.6.ÃÀÐÀƲ ÏÐÎÄÀÌ Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò», âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà, ç ï³äâàëîì, îõîðîíîþ. Òåëåôîí 099-914-56-76. Ãàðàæ öåãëÿíèé ç ï³äâàëîì íà ö³ëèé ãàðàæ, êîîïåðàòèâ «Ñòèð-3» (ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿). Òåëåôîí 033-272-92-44, 095-248-62-41. Ãàðàæ öåãëÿíèé, 19.45 êâ.ì, êîîï. «Àâ³àòîð», ó õîðîøîìó ñòàí³, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Òåëåôîí 098-300-33-98. Ãàðàæ öåãëÿíèé íà âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 18 êâ.ì, ÿìà, îõîðîíà, ïðèâàòèçîâàíèé, 65000ãðí çà âñå. Òåëåôîí 095-555-77-75. Ãàðàæ³ äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â Æ-1, 103 êâ.ì., 4 ãàðàæ³ ï³äðÿä, êîìóí³êàö³¿ âñ³ º, öåãëÿí³. Òåëåôîí 050-209-49-48, 068-514-85-00.

Ãàðàæ³ öåãëÿí³, íîâ³ êîîï.»Òóðèñò», îäíî- òà ï³âòîðàïîâåðõîâèé òà ì³ñöå â ãàðàæíîìó êîîï. «Äóáí³âñüêèé», çàáåòîíîâàíå, íàâïðîòè îõîðîíè. Òåëåôîí 050-539-54-21.


¹16-17, 3,10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ 203

Т.

11


12

¹16-17, 3,10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

КЕРАМІЧНА жовта, червона, меланж

КУПЛЮ

необрізну дошку

2.1. ÖÅÃËÀ, ÊÀ̲ÍÜ, ÁÓIJÂÅËÜͲ ÁËÎÊÈ, Ç/Á ÂÈÐÎÁÈ

Ïîñëóãè áîáêàòîì. Öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, æîì. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Çåìëÿ íà çàñèïêó. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåëåôîí 050-941-48-24, 096-601-27-82.

ÏÐÎÄÀÌ Ï³íîáëîêè 20õ30õ60, 12õ30õ60 òà øëàêîáëîêè. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåëåôîí 067-728-29-46, 099-445-13-53. Á³ëó, ÷åðâîíó öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò,ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ. Òåëåôîí 050-696-08-86, 067-303-20-50.

ÖÅÃËÀ ×ÅÐÂÎÍÀ (Ì-75, Ì-100, ïåðåïàë), ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, ãí³é, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, çåìëÿ íà âèìîñòêó, äðîâà, ï³íîáëîêè, ãàçîáëîêè. Ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì.

ò.050-609-77-14, 097-839-42-39

ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ ÒÀ Á²ËÓ, ï³ñîê, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãí³é, ãðóíò íà âèìîñòêó.

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50

ÁÐÓʲÂÊÓ Â²ÁÐÎÏÐÅÑÎÂÀÍÓ,

«ÁÁÑ» ñåðòèô³êîâàíà. Âèãîòîâëåííÿ, ïðîôåñ³éíå âêëàäàííÿ, ïîðåáðèê, âîäîçëèâè, áëîêè. Äîñòàâêà ìàí³ïóëÿòîðàìè. Íèçüê³ ö³íè, â³áðîòðàìáîâêà.

ò:099-493-77-52, 093-716-55-75

Öåãëó ÷åðâîíó, á/â. Òåëåôîí 099-425-61-15. Ôóíäàìåíòí³ áëîêè, 2,4õ0,6õ0,4, 7 øò. Òåëåôîí 099-766-42-84.

Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, íîâó, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30 Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ï³íîáëîêè, ãàçîáëîêè, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, äðîâà, çåìëþ íà âèìîñòêó, òîðôîáðèêåò. Ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì. Êîíòàêòè: 099-491-78-88

ÏÎÑËÓÃÈ ÁÎÁÊÀÒÎÌ Öåãëó, â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, êåðàìçèò, æîì. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. Çåìëÿ íà çàñèïêó. Âèâ³ç ñì³òòÿ.

ò.096-601-27-82, 050-941-48-24. Ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì òà DzËîì-ñàìîñêèäîì. Öåãëà, ãàçîáëîêè, ï³íîáëîêè, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãí³é, òîðôîêðèõòà, äðîâà. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåëåôîí 050-609-77-14, 097-839-42-39.

Öåãëó âîãíåòðèâêó, á/â. Òåëåôîí 095-513-26-40. Äîðîæí³ ïëèòè, á/ó, äëÿ âèìîñòêè äîðîãè, 20-30 øò. Òåëåôîí 066-789-95-37. Ìåòàëåâ³ ëèñòè -òîâùèíà 3,5 ìì. Ðîçì³ð 2õ1,6. Òåëåôîí 096-664-22-41. Êåðàìçèò â ì³øêàõ. Òåëåôîí 095-537-74-28, 033-272-00-35. ÏÏ «Êâàðäðîáóä» ïðîïîíóº: áðóê³âêó, ïîðåáðèêè, áîðäþðè, ñõîäîâ³ ïëèòè, ëèöþâàëüíó ïëèòêó, ïàðàïåòè, äàøêè, ëèöþâàëüíó öåãëó «ï³ä ðâàíèé êàì³íü». Àäðåñà: ñ. Ñîêèðè÷³, âóë. Ñîëäàòñüêà, 4. Òåëåôîí 050-689-15-65, 099-052-85-98. «Åêñòðà áðóê» çä³éñíþº âèãîòîâëåííÿ òà âêëàäàííÿ áðóê³âêè åêñòðà êëàñó. Òåëåôîí 066-967-12-71 ÏÏ ×àéêîâñüêèé çä³éñíþº ïðîäàæ ñò³íîâèõ áëîê³â ç ãðàí³òíèõ âèñ³âîê 20õ20õ40, ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â òà ïëèò ïåðåêðèòòÿ ÏÊ, äîðîæí³õ ïëèò ç/á òà çàë³çîáåòîííèõ ê³ëåöü. Ðåàë³çóº çàë³çîáåòîíí³ òðóáè á/â òà àçáåñòîöåìåíòí³ òðóáè 30, 40, 50 ñì. Òåëåôîí 050-674-24-65. «Áëîê-áóä» çä³éñíþº ïðîäàæ òà âèãîòîâëåííÿ áëîê³â, «ðâàíîãî» êàìåíþ, ïàðàïåò³â, äàøê³â. Ïðîäàæ öåãëè. ßê³ñíå ìóðóâàííÿ, óòåïëåííÿ ôàñàä³â òà ³íø³ áóä³âåëüíî-îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè. Òåëåôîí 096-789-84-42, 050-378-84-36.

2.2. ÏÎÊвÂËß, ²ÇÎËßÖ²ß,ÓÒÅÏËÅÍÍß ÏÐÎÄÀÌ

ϲÍÎÏËÀÑÒ â³ä âèðîáíèêà. Ñóïóòí³ ìàòåð³àëè, êëåé. Âèðîáíèê «Òåïëèé ä³ì» ñ.óðêà Ïîëîíêà (ðàçîì ç äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ç óòåïëåííÿ).

ò.095-148-93-93, 067-148-93-93 Øèôåð 8-õâèëüîâèé. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-438-13-10. ϳíîïëàñò, øèðèíà 15 ñì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-564-91-17, 067-858-95-31. ÏÏ «Òåïëèé ä³ì». Ïðîäàæ ï³íîïëàñòó, ñóïóòíèõ ìàòåð³àë³â, êëåþ. Äîñòàâêà. Òåëåôîí 095-148-93-93, 067-148-93-93.

ÊÓÏËÞ Øèôåð 8-õâèëüîâèé, 50 ëèñò³â, ìîæíà á/ó. Òåëåôîí 050-968-63-08.

2.3. ËÀÊÎ-ÔÀÐÁβ ÂÈÐÎÁÈ, ÁÓIJÂÅËÜͲ ÑÓ̲ز ² ÐÎÇ×ÈÍÈ ÏÐÎÄÀÌ

Äîøêè á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-325-37-46. Äóáîâ³ áàëÿñèíè, 32 øò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-004-55-07. Íîâèé ïàðêåò 150õ30; 3,6 êâ.ì. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-243-17-03, 033-275-12-93.

(÷åðâîíó òà á³ëó), ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü (ð³çíèõ ôðàêö³é), ãðóíò (íà âèìîñòêó).

Äîøêó êàìåðíî¿ ñóøêè 30ìì (äóá ÷åðâîíèé êàíàäñüêèé). Òåëåôîí 099-521-80-22.

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50.

2.5. ÑÈÏÓײ ÌÀÒÅвÀËÈ ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê, ùåá³íü, ïîñëóãè «áîáêåòîì», öåãëà, áóòîâèé êàì³íü, â³äñ³â, ãëèíà, öåìåíò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, òîðôîáðèêåò, äðîâà, çåìëÿ íà âèìîñòêó, æîì. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåëåôîí 050-609-79-86, 098-912-58-84. ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, íèçüê³ ö³íè, ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì «ðà÷îê». Òåëåôîí 050-221-84-76, 097-998-20-91.

ϲÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ùåá³íü, á³ëó, ÷åðâîíó öåãëó, íîâó, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ.

ÏÏ Øîëîòþê. Ïðîäàæ ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ï³íîáëîêè, öåãëà ðÿäîâà òà îáëèöþâàëüíà, êëå¿, öåìåíòí³ áëîêè, öåìåíò. Ïîñëóãè ñàìîñêèäà òà ìàí³ïóëÿòîðà. Òåëåôîí 096-429-69-75, 099-207-17-21.

ÏÏ Êàíòåðóê. Óòåïëåííÿ ôàñàä³â. Ïðîäàæ ï³íîïëàñòó, âàòè. Êîðî¿ä, áàðàíåê, ôàðáà, ï³íà. ßê³ñíî òà øâèäêî âèêîíóºìî óòåïëåííÿ ôàñàä³â.. Òåëåôîí 066-340-53-73, 068-130-07-61.

«ªâðîáðóê» ïðîïîíóº: âêëàäàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ áðóê³âêè, ïðîäàæ ïîðåáðèê³â òà â³äëèâè. ßê³ñíå âêëàäàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè. Òåëåôîí 050-876-19-79, 095-508-08-16.

2.4.ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ, ò.095-535-56-63, ÂÀÃÎÍÊÀ 097-751-64-30.

Âîëèíñüêà ÀÒÇÒ «Óêðãîñïòîâàðè» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð áóä³âåëüíèõ ìàòåðàë³â. Öåãëà äåêîðàòè÷íà ðó÷íî¿ ôîðìîâêè, äåêîðàòèâíà, ëèöüîâà (êåðàì³÷íà, æîâòà, ÷åðâîíà, ìåëàíæ), êë³íêåðíà (÷åðâîíà, æîâòà), ðÿäîâà, «ôàãîò», «ðâàíèé» êàì³íü. Áëîêè êåðàì³÷í³, öåìåíò, øèôåð, áåòîíí³ äîøêè òà ïàðàïåòè. Àäðåñà: âóë. À.Ìàðöåíþêà, 35. Òåëåôîí 033-271-09-35, 050-378-45-84.

ÏÐÎÄÀÌ Âàãîíêà, ëåæàê, ñîñíîâà, â³ëüõîâà, ëèïîâà, äîøêó äëÿ ï³äëîãè, áëîê-õàóñ, ôàëüø-áðóñ. Áàëêè, êðîêâè, ðåéêó 3õ10 (âñå 4 ì.). Òåëåôîí 099-346-91-41. Äóáîâ³ áðóñè ðîçì³ðîì 8õ16ñì, ð³çíî¿ äîâæèíè, ïðèð îä í î ¿ ñ ó ø ê è . Ä å ø å âî. Òåë å ôîí 050-438-13-10.

ÖÅÃËÓ

ÙÅÁ²ÍÜ, ï³ñîê, öåãëà,â³äñ³â,÷îðíîçåì, ãí³é. Ãðóíò íà âèìîñòêó. Òîðôîêðèõòó.

ò.066-329-71-55; 097-318-08-89

Öåìåíò Ì-400, 500 â ì³øêàõ ïî 25, 50 êã, íàñèïîì. Âèðîáíèöòâî: ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, Ìèêîëà¿â, Êàì³íü-Ïîä³ëüñüêèé, Çäîëáóí³â. Äîñòàâêà. Òåëåôîí 050-428-37-37, 033-228-57-57. vitali.lutsk@ukr.net. Á³é áóä³âåëüíèé, áåç ñì³òòÿ – áåçêîøòîâíî. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

2.6. ²Íز ÌÀÒÅвÀËÈ ÏÐÎÄÀÌ

ÄÐÎÂÀ òâåðäèõ ïîð³ä (êðóãëÿê, ðóáàí³ îáàïîëè).

ò.066-329-71-55, 097-318-08-89. Äð³ò îöèíêîâàíèé 4 ìì, ÷îðíèé 3,2 ìì. Òåëåôîí 050-438-13-10. ̳öí³ äîøêè, áðóñêè, øèôåð, ëèñòè áàãàòîøàðîâî¿ ôàíåðè, á/â. Òåëåôîí 033-276-02-21, 099-623-18-38. Ìåòàëåâèé ëèñò, ðîçì³ð 1,25õ2,5, òîâùèíà 2 ìì. Òåëåôîí 095-131-90-59. Òðóáè, êóòíèê, áëÿõó, àðìàòóðó. Òåëåôîí 068-562-61-50. ̳äíó ïðîâîäêó ÂÂÏ 2,5-84 ìåòðè. Òåëåôîí 096-664-22-41. Ëèñò íåðæàâ³éêà ð³çíî¿ òîâùèíè (çàëèøêè), í³õðîìîâèé ³ íåðæàâ³þ÷èé äð³ò. Òåëåôîí 050-197-50-20. Òðóáè ìåòàëåâ³ ä³àìåòðîì 70 ìì, á/â. Òåëåôîí 066-151-62-21. Êàáåëü ãíó÷êèé ÊÐÏÏ 3õ4 + 1 íà 2,5ì, 3õ2,5 + 1 íà 1,5 ì, 3õ1,5ì. Òåëåôîí 098-516-20-19. Äîøêè, ðåéêè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-131-90-59.


¹16-17, 3,10 òðàâíÿ 2018 ðîêó Ëèñò îöèíêîâàíèé, 0,5 ìì, 2õ1,25ì – 2 øò. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30. Ïðóò (êðóã ìåòàëåâèé), d-14ìì, l-6ì – 3 øò. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30. ÏÏ Ë³âøóí âèãîòîâëÿº ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, âîðîòà, êàðêàñè ñõîä³â. Ïîð³çêà òà ãíóòòÿ ìåòàëó. Òåëåôîí 050-560-98-06. «Ðåìòîðãïîñòà÷». Ïðîäàæ ñêëà, äçåðêàë. Ïîð³çêà ñêëà òà äçåðêàë. Ñàíòåõí³÷í³ âèðîáè. Òåëåôîí 099-600-77-65, 096-007-18-69. ÏÏ «Íåñâ³÷» âèãîòîâëÿº ñ³òêó øàðï³ðíó, ñåêö³¿ äëÿ îãîðîæ³. Àäðåñà: âóë. Ðîìàíþêà, 9. Òåëåôîí 095-123-09-79, 067-342-23-04. sitka-nesvich.com.ua. ÏÏ «ÀðòÁóäÑòèëü» âèãîòîâëÿº ñ³òêó äëÿ êëàäêè òà ñòÿæêè (àðìîïîÿñ). Êàíàë³çàö³éí³ ê³ëüöÿ, êðèøêè, äíèùà (1ì, 1,5ì, 2ì). Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». ˳ö. ÄÀÁ² ÀÅ ¹290143 â³ä 18.04.14. ì. Ëóöüê, âóë. ϳäãàºöüêà, 13à. Òåëåôîí 033-229-29-29, 066-178-57-54.

ÊÓÏËÞ Ëèñò ìåòàëåâèé, òîâùèíîþ 3,6ìì. Òåëåôîí 066-127-32-67.

2.7. ²ÊÍÀ, ÄÂÅв, ÁÀËÊÎÍÈ, ÆÀËÞDz ÏÐÎÄÀÌ Â³êíà òà äâåð³ âõ³äí³, äåðåâ’ÿí³, ç ôóðí³òóðîþ. Òåëåôîí 063-443-87-49. Äåðåâ’ÿí³ â³êíà: áàëêîíí³ äâåð³ òà â³êíà â ê³ìíàòó, ìåòàëåâó, áàëêîííó ðàìó. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 068-108-64-50. Ñêëî â³êîííå, 61õ116 ñì. Òåëåôîí 050-914-08-52. ³êíà ð³çíèõ ðîçì³ð³â, á/â. Òåëåôîí 099-623-18-38. ̳æê³ìíàòí³ äâåð³ ç³ ñêëîì ñâ³òëîãî êîëüîðó ç ðó÷êàìè ³ çàìêîì. Òåëåôîí 050-716-62-54. Äåðåâ’ÿí³ â³êíà, á/â, 2 øò., ç êîðîáê àìè òà ãðàòàìè. Ðîçì³ð 1,30õ1,50ì.  õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òå ë å ô î í 050-777-40-40.

ÏÏ «Àêöåíò» ïðîïîíóº: â³êíà, äâåð³, ðóëîíí³ øòîðè, æàëþç³, ãàðàæí³ âîðîòà. Çàì³ðè. Ìîíòàæ. Ãàðàíò³ÿ. Êðåäèò. Òåëåôîí 050-239-03-08, 097-336-87-83. ÏÏ Ðåíîïëàñò, ÒÌ «Â³êíà Âîëèí³» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ìåòàëîïëàñòèêîâèé â³êîí. ßê³ñòü. Ãàðàíò³ÿ. Ñåðâ³ñ. Òåëåôîí 095-358-01-01, 033-278-20-10. www.vikna-volyni.com.ua. ÏÏ «Åòàëîí Ëóöüê» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, âîðîòà, ðîëåòè, øòîðè, ìîñê³òêè, æàëþç³, ï³äâ³êîííÿ. Àäðåñà: âóë. Ãëóøåöü, 49, âóë. гâíåíñüêà, 48/203. Òåëåôîí 099-277-83-76, 098-043-04-47. www.etalonlutsk.com.ua.

2.8. ÁÐÀÌÈ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ, ÎÃÎÐÎÆÀ ÏÐÎÄÀÌ Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿ äëÿ îãîðîæ³, 2,2õ1,25. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-223-13-47, 097-505-55-48.

ÏÐÎÄÀÌ ×àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â, 35 øò. Òåëåôîí 095-781-68-47. ×àâóíí³ ðàä³àòîðè â õîðîøîìó ñòàí³, 22 øò. Òåëåôîí 099-251-34-31. Òðóáè êàíàë³çàö³éí³, ÷àâóíí³. Òåëåôîí 050-438-13-10. ×àâóííó áàòàðåþ, 7 ñåêö³é, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, Ì 140. Òåëåôîí 033-272-67-36, 050-925-40-97. Âàííó – 2 øò., á/â, äîâæèíà 1,5ì. Òåëåôîí 099-623-18-38. ×àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â, 10 øò. Òåëåôîí 099-309-17-11. Êîòåë ãàçîâèé, ïàðàïåòíèé, á/â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Îïàëþâàëüíà ïëîùà 90 êâ.ì. Òåëåôîí 050-611-45-99, 093-652-94-07. Ìèéêó êó õîííó, á/â. Òåëåôîí 099-623-18-38.

Ñòàð³ âîðîòà 4 ì. Òåëåôîí 095-060-44-81. Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿. Òåëåôîí 033-278-85-58, 066-318-60-20.

Âàííó ÷àâóííó äîâæèíîþ 1,5ì, á/â. Òåëåôîí 095-083-91-73.

Ãàðàæí³ âîðîòà ìåòàëåâ³, ðîçì³ðè 2ì õ 2,8ì. Òåëåôîí 099-310-52-27.

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, íîâ³. Òåëåôîí 067-888-90-55.

Âîðîòà ìåòàëåâ³ ç õâ³ðòêîþ, ñ³òêó äëÿ îãîðîæ³, ñòîâï÷èêè, ïèëîìàòåð³àëè, âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â õóäîæíüî¿ êîâêè. Òåëåôîí 033-277-00-51, 066-233-86-51.

Ðåãóëÿòîð òèñêó ãàçó äî ãàçîâîãî êîòëà, åêîíîì³ÿ äî 20%. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40.

Äâåð³ ãàðàæí³, ìåòàëåâ³, ïîäâ³éí³. Òåëåôîí 033-272-83-75.

à à ç î â ó ê î ë î í ê ó á / ó, â ð î áî÷îìó ñòàí³. Ö³íà 800 ãðí. Òå ë å ô î í 0 3 3 - 2 2 3 - 2 3 - 0 6 , 050-157-13-33.

2.9. ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÊÀ̲ÍÈ ÏÐÎÄÀÌ

Òðóáè ãàçîïðîâ³äí³ 32, 50ìì. Òåëåôîí 050-438-13-10.

Áåòîíîçì³øóâà÷ íà 160ë ó äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 098-571-90-02.

Ìèéêà êóõîííà, íåðæàâ³þ÷à. Òåëåôîí 050-214-52-50.

ÊÓÏËÞ

Òðóáà îöèíêîâàíà ä³àìåòðîì 25, 40. Òåëåôîí 098-516-20-19.

Áåíçîïèëó á/ó íà çàï÷àñòèíè «Ïàðòíåð 340». Òåëåôîí 068-647-94-64.

Ïîëüñüê³ áàòàðå¿ îïàëåííÿ.Íîâ³.Íîðìàëüí³ ö³íè. Òåëåôîí 096-664-22-41. Êîòåë íà ãàç, íîâèé, 100 êâ.ì. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-444-35-94.

Òâåðäîïàëèâíèé ÷óãóííèé êîòåë á/ó Ê×ÌÌ «Ð³âíå». Ïîòóæí³ñòü 19,4 êÂò. Òåëåôîí 067-332-70-10.

Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, íîâ³, ðîçì³ð 0,80õ2ì. Òåëåôîí 067-665-77-75.

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ

Êîòåë Ê×Ì-4ì, òâåðäîïàëèâíèé, íîâèé, çàïëàñòèíè. Òåëåôîí 067-888-90-55.

Áàëêîíí³ â³êíà, 8 ïîëîòåí, ðîçì³ðîì 1,6õ0,6 ì. Òåëåôîí 095-441-31-66.

Ñàìîâèâ³ç, äåìîíòàæ, ïîð³çêà. ÀÅ271264, 28.10.13.

Êîòåë «Àòîí», á/â, â ñïðàâíîìó ñòàí³, 18 êÂò. Ö. 1200 ãðí. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

ò. 066-500-63-49

Íåðæàâ³þ÷³ ìèéêè – 2 øò. Òåëåôîí 095-060-44-81. Êîòåë äëÿ ïàë³ííÿ äðîâàìè, åêîíîì. Òåëåôîí 067-266-35-21.

Åëåêòðîäâèãóíè 3 êÂò – 2800 îá/ õâ, 3 êÂò – 1500 îá/õâ, 2 êÂò – 2500 îá/õâ. Òåëåôîí 066-630-11-74. Ñàìîðîáíó, áàãàòîïèëêîâó öèðêóëÿðêó ç ìåõàí³÷íîþ ïîäà÷åþ. Òåëåôîí 068-647-94-64. Òî÷èëî íà 460 Âò, 3000îá/õâ. Òåëåôîí 099-329-98-95.

Òðàíñôîðìàòîð 220õ36 Â. Òåëåôîí 099-327-96-91.

Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ «Mirado», àëþì³í³ºâ³. Òåëåôîí 050-438-06-74.

Ãàçîâèé êîòåë «Âàéëàíä-32», íàïîëüíèé, á/â. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-724-87-34.

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðè÷íó êðàí-áàëêó. Òåëåôîí 050-433-26-32.

Êóòíèê, á/â, 40õ25, òà ïîðåáðèê á/ó. Òåëåôîí 099-325-37-46.

ÊÓÏËÞ

2.11. ÅËÅÊÒÐÈÊÀ ÒÀ ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Çàï³ðíó àðìàòóðó, ä³àì. 40-100. Òåëåôîí 099-325-40-91, 096-686-64-36.

Àëþì³í³ºâ³ ðàä³àòîðè, 40 ðåáåð, ïîëüñüê³. Òåëåôîí 096-664-22-41.

Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ â â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-706-12-02.

Âåðòèêàëüí³ æàëþç³. Êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â çåëåíèé-á³ëèé-ñàëàòîâèé-æîâòèé. 12 ñìóã 13õ160ñì. Òåëåôîí 050-214-52-50.

Íàäàºìî ïîñëóãè: ðóáêà ìåòàëó, âàëüö³âêà ëèñòîâîãî ìåòàëó ³ ïðîô³ëüíèõ òðóá, ãíóòòÿ ìåòàëó, òîêàðí³ òà ôðåçåðóâàëüí³ ðîáîòè, âèãîòîâëåííÿ ð³çíèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåëåôîí 097-698-62-96, 095-517-21-02. max-veles@ukr.net.

Ìåòàëåâèé êóòíèê, á/â, ðîçì³ð 40õ25 ñì. Òåëåôîí 095-131-90-59.

2.10. ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ, ÁÐÓÕÒ ÄÎÐÎÃÎ

Çäàì â îðåíäó áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåëåôîí 098-987-14-24, 095-104-16-46.

2 êàôåëüí³ ãðóáêè íà ãàç àáî òâåðäå ïàëèâî, ç äâåðöÿòàìè. Òåëåôîí 095-455-07-14, 068-021-60-15.

Äåðåâ’ÿí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ç êîðîáêàìè, á/â ç 3-õ ê³ìíàòíî¿ êâà ðòèðè, ñâ³òë îãî êîëüîðó, ³ç ñêëîì. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11.

̳æê³ìíàòí³ äâåð³ ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-701-00-49.

ÏÐÎÄÀÌ

Áåòîíîì³øàëêà,òðüîõôàçíà, íà 0,3 êóá.ì. Òåëåôîí 099-310-52-27.

Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ, á/â, 195õ75 ñì, íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-774-06-50.

³êíà ð³çíîãî ðîçì³ðó, á/â. Òåëåôîí 033-276-02-21, 099-623-18-38.

2.14. ÁÓIJÂÅËÜͲ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Êîòåë ÷àâóííèé Ê×ÌÌ-гâíå, íîâèé. Òåëåôîí 096-743-24-52.

Âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â ç ìåòàëó, êîâàíèõ âèðîá³â, âîð³ò, çàáîð³â, áàëêîí³â, ìàíãàë³â, ìåòàëîêîíñòðóêö³é ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³. Âèãîòîâëåííÿ âõ³äíèõ ìåòàëåâèõ äâåðåé. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåëåôîí 095-870-92-88. gyngal90@gmail.com.

Äåðåâ’ÿí³ äâåð³ á/â â ãàðíîìó ñòàí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà ðîçì³ð 205õ91 ñì. Òåëåôîí 095-455-90-44.

13

2.12. ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ, ÎÏÀËÅÍÍß

Âàííó á/â, ÷àâóííó, ñâ³òëî-ãîëóáîãî êîëüîðó, õîðîøèé ñòàí, 1,5ì. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

ѳòêó äëÿ êëàäêè òà ñòÿæêè, êàíàë³çàö³éí³ ê³ëüöÿ, êðèøêè, äíèùà. Ìîíòàæ, äîñòàâêà. ˳ö. ÄÀÁ² ÀÅ ¹290143 â³ä 18.04.2014 ð. Òåëåôîí 066-178-57-54, 033-229-29-29.

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

Êîòåë-êîëîíêà «Westen», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-923-68-13. Ìàñëÿíèé ðàä³àòîð á/â, 1 0 ð å áå ð . Ö . 5 0 0 ã ð í . Òåë å ôîí 095-513-26-40.

ÊÓÏËÞ Êðóãè äëÿ êðèíèö³, íîâ³ àáî á / â . Òåë å ô î í 0 9 6 - 6 8 6 - 6 4 - 3 6 , 099-325-40-91 . Óìèâàëüíèê â âàííó ê³ìíàò ó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí063-624-38-36, 066-568-60-53.

Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, äåøåâî, ìîæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 095-090-46-24.

2.15. ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁͲ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ Öèðêóëÿðêó ç ìåõàí³÷íîþ ïîäà÷åþ, ïîòóæí³ñòþ 10 êÂò, ñàìîðîáíó. Ö. 30000 ãðí. Òåëåôîí 068-051-17-96.

ÊÓÏËÞ Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåëåôîí 096-270-22-68. Áåíçîïèëó, íåñïðàâíó Stihl 031 AV. Òåëåôîí 068-051-17-96.

Îáëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, øïàêë³âêà ñòåë³ òà ñò³í, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, óëàøòóâàííÿ âàãîíêè, ëàì³íàòó, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Òåëåôîí 068-752-01-91, 066-738-48-33. Ïîñëóãè åëåêòðèêà ó êâàðòèðàõ, áóäèíêàõ, íà äà÷àõ: çàì³íà ñòàðî¿ åë/ïðîâîäêè, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, âèìèêà÷³â, ðîçåòîê òà ³í. ðîáîòè. Òåëåôîí 050-245-43-23, 096-486-94-54. Äàõè (êðèøè) ºâðîðóáåðîéä: ïåðåêðèòòÿ ãàðàæ³â, ñêëàä³â, êâàðòèð, áàëêîí³â, ëîäæ³é, ìàãàçèí³â, ìåòàëåâèõ êîíòåéíåð³â. óäðî³çîëÿö³ÿ ïðèì³ùåíü. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Òåëåôîí 099-563-38-07, 063-615-13-01. Âèêîíóþ âíóòð³øí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, ëàì³íàò, â³äíîâëåííÿ â³äêîñ³â à òàêîæ çáèðàííÿ ìåáë³â, âñòàíîâëåííÿ ³ ïîð³çêà ñêëà òà ³í. Òåëåôîí 050-564-26-45. ªâðîðåìîíòè: øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³ òà ³í. âíóòð³øí³ ðîáîòè. Òåë å ô î í 095-494-48-62. Âèêîíóºìî ôàñàäí³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷»; óòåïëåííÿ öî ê î ëþ òà ³í. Òåë å ô î í 066-745-70-36. Äàõè – ïîêð³âåëüíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè: ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, øèôåð, ðóáåðîéä (äà÷³, áóäèíêè, ñêëàäè, ãàðàæ³). Ìîíòàæ: âîäîçëèâ³â, ï³äøèâ (ï³äñîô³ò³â). Âè¿çä, çàì³ðè, êîíñóëüòàö³ÿ. Òåë å ô î í 050-875-98-90. Âèêîíóþ ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí òà ³í. Òåëåôîí 063-865-37-99. Ðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, ï³äãîòîâêà ñò³í ï³ä øïàëåðè òà ïîêëåéêà øïàëåð, â³äíîâëåííÿ â³äêîñ³â ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ïëàñòèêîâèõ â³êîí, äâåðåé. Òåëåôîí 093-447-23-85, 050-745-20-33.

Ñòàð³ (ìîæíà çëàìàí³) ïèëîðàìí³ ïèëêè. Òåëåôîí 097-043-00-05.

Ìóðóþ ãðóáêè, êàì³íè, ïå÷³, êëàäó áóäü-ÿêó ïëèòêó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåëåôîí 068-923-24-82.

2.16. ÁÓIJÂÅËÜͲ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒͲ ÐÎÁÎÒÈ

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â çàëèâíèì ï³íîïëàñòîì (ï³íî³çîëîì). Çàïîâíåííÿ ì³æñò³íîâèõ ïóñòîò, ï³äëîã, äàõ³â. Åêîíîì³ÿ ãàçó, åíåðãîíîñ³¿â äî 40 %. Åêîëîã³÷íî ÷èñòèé ìàòåð³àë. Ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. Òåëåôîí 067-699-55-97, 050-327-51-31.

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Áðèãàäà âèêîíóº âíóòð³øíº òà çîâí³øíº îçäîáëåííÿ; ôóíäàìåíò,êëàäêà, äàõè, áðóê³âêà, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, îïàëåííÿ, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ.Òåëåôîí 099-726-77-67, 097-802-24-28.

Ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, «ï³ä êëþ÷». Ïîêð³âåëüí³, ôàñàäí³ ðîáîòè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, åëåêòðîìîíòàæ, ñàíòåõí³êà. Âèñîêà ÿê³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåëåôîí 097-951-29-68, 097-420-83-15.

Íàäàþ ïîñëóãè ïî êîïàííþ, ÷èùåííþ, ðåìîíòó òà çàãëèáëåííþ êðèíèöü, ïðàöþþ øâèäêî, ÿê³ñíî, ä/ð ïîíàä 280 êðèíèöü.

ò.: 095-677-23-26, Âàëåð³é ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ íà âîäó, âîäà «ï³ä êëþ÷». Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåëåôîí 096-391-84-53 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÐÅÌÎÍÒ: øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðêà, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, öåãëÿíà êëàäêà, ï³÷êèêàì³íè. Òåëåôîí 095-03857-04, 068-440-05-49.

ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍʲ ϲÍÎÏËÀÑÒÎÌ, ̲ÍÅÐÀËÜÍÎÞ ÂÀÒÎÞ. Äåêîðàòèâíå îôîðìëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â. ϳäáèâêà ñîô³òó.Âñòàíîâëåííÿ âîäîçëèâíèõ ñèñòåì, ï³äâ³êîííèê³â. Ê볺íòàì çíèæêà íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè.

ò.095-020-40-97 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ øòóêàòóðí³ ðîáîòè öåìåíòíîâàïíÿíèì ðîç÷èíîì, øòóêàòóðíîþ ñòàíö³ºþ. Òåëåôîí 099-778-29-93, 098-551-20-94. ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ, «êóáè» 1000ë, 5000ë. Ðåìîíò íàñîñ³â. Ëóöüê, âóë.Ãîðîäåöüêà, 17. Òåëåôîí 050670-90-75, 097-482-40-71.


14

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ 3.1. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

Òåëåâ³çîð LCD SONY, á/â, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-272-00-35, 095-537-74-28.

Àêîðäåîí Áàðêàðîëå, í³ìåöüêèé, «Barcarde», ïîâíèé, 14 ðåã³ñòð³â. Òåëåôîí 096-644-55-37.

Òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-251-34-31.

Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà» â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-293-37-63.

ÏÐÎÄÀÌ

Êîëüîðîâ³ òåëåâ³çîðè «JVC» òà «Ðóá³í» â äîáðîìó ñòàí³. Åêðàí 52 ñì. Òåëåôîí 096-213-70-86.

Êîìï’þòåð á/ó: ìîí³òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, ô³ëüòð, ñèñòåìíèé áëîê. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 099-158-31-20.

Òåëåâ³çîð «Philips», á/â, ä³àãîíàëü 32 ñì., íåðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-473-78-40.

Ìîí³òîð «LG Flatron t711b», á/â, â ãàðíîìó ñòàí³. Ö. 120 ãðí. Òåëåôîí 095-455-90-44.

Òåëåâ³çîð «Tevion», ç ͳìå÷÷èíè, ê³íåñêîï 21 äþéì. Ç ïóëüòîì. Ïðè ïîòðåá³ äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Òåëåôîí 099-555-92-66.

ϳäïðèºìñòâî ïðîäàñòü ëàìïîâ³ ìîí³òîðè â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà 200 ãðí. Òåëåôîí 095-861-75-77, 097-349-23-12. Êîìï’þòåð «Intel Pentium 4» CPU 2.66 GHz (64bit), OÇÓ 1024 MB. HDD íåñïðàâíèé. Ö. 600 ãðí + òîðã. Òåëåôîí 099-754-16-51. Ñèñòåìíèé áëîê â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-748-67-45. Íîóòáóê HP Pavilion DV6 Notebook PC. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 063-620-76-94.

3.2. ÒÅËÅÔÎÍÈ ÏÐÎÄÀÌ Òåëåôîí Panasonic ÊÕÒ 2365 òà ðàä³îòåëåôîí Panasonic 1205. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Òåëåôîí ÀÎÍ ç âèçíà÷íèêîì MELT. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Òåëåôîí Nokia, êíîïî÷íèé, ìåòàëåâèé êîðïóñ, â³äì³ííèé ñòàí. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-990-07-33. Ñìàðòôîí Ulefon Be X Octa Core MTK6592M. Òåëåôîí 067-976-77-20. Íîâèé ðàä³îòåëåôîí «Ô³ë³ïñ». Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52. Òåëåôîí «Samsung S5660», á³ëîãî êîëüîðó. Òåëåôîí 050-378-30-39. Ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè, ²íø³, Panasonik KX F-130, còàí: áóâ ó êîðèñòóâàíí³ . Òåëåôîí – ôàêñ á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 400ãðí. Òåëåôîí 050-438-06-74. Òåëåôîíè Samsung òà Nokia, á/â, ðîáî÷³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-732-44-24. Ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Nokia» 230, á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-451-22-44.

Òåëåâ³çîðè «Àêàé», 54 ñì. ç ïóëüòîì òà «Åëåêòðîí 51ÒÑ 451IJ». Òåëåôîí 066-127-32-67. Êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð «Êåíîí», 2006 ð. Òåëåôîí 067-332-22-14, 095-593-51-75. Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí» ç ïóëüòîì, ðîáî÷èé ñòàí. Ö. 400 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-004-55-07. Òåëåâ³çîð. Ö. 1600 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 066-679-10-30.

ÊÓÏËÞ Òåëåâ³çîð â ðîáî÷îìó ñòàí³, ç ïóëüòîì, ïëàçìîâèé. Òåëåôîí 063-705-78-18. Òåëåâ³çîð, á/â, ç ïóëüòîì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-270-11-25.

3.5. ÔÎÒÎ- ÒÀ ²ÄÅÎÒÎÂÀÐÈ

Ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè, êíîïî÷í³ â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-274-01-51.

3.4. ÒÅËŲÇÎÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

3.10. ØÂÅÉÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ Â’ÿçàëüíó äâîõôîíòóðíó ìàøèíó «Veritas». Òåëåôîí 095-050-68-43. Øâåéíó ìàøèíó â òóìá³, ç íîæíèì êåðóâàííÿì «×àéêà 142». Òåëåôîí 093-533-68-02. Â’ÿçàëüíó ìàøèíó «Veritas», 2-ôîíòóðíó. Òåëåôîí 095-896-65-27.

Õîëîäèëüíèê «Åëåêòðîëþêñ», 2õ0,6ì, á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïîòðåáóº çàêà÷êè ôðåîíà, êîë³ð – ñ³ðîãî àñôàëüòó. Òåëåôîí 095-046-04-93.

3.12. ÏËÈÒÈ,ÂÈÒßÆÊÈ

Õîëîäèëüíèê + ìîðîçèëüíà êàìåðà Snaige, á/â, 2-êàìåðíèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 093-652-94-07, 050-611-45-99.

ÏÐÎÄÀÌ Ãàçîâó ïëèòó, 4-êàìôîðíó, á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-378-23-81. Á³ëó ãàçîâó ïëèòó «Crita», á/ó, ñâ³òëî, àâòîçàïàë, ³äåàëüíèé ñòàí. Ö³íà 3200 ãðí. Òåëåôîí 095-570-93-07. Ãàçîâó ïëèòó «Àçîâìàø», ðîáî÷ó. Òåëåôîí 095-310-19-66. Åëåêòðîäóõîâêó íîâó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 099-623-18-38.

Øâåéíó ìàøèíêó «Ëó÷íèê», ðó÷íó, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-318-60-20, 033-278-85-58.

Âáóäîâàíà åëåêòðîïëèòà ç äóõîâêîþ, êåðàì³÷íèé âåðõ, ìàéæå íîâà, ïîâí³ñòþ ðîáî÷à. Òåëåôîí 099-228-75-98.

Øâåéíó ìàøèíó «×àéêà». Òåëåôîí 033-276-08-75.

Ãàçîâó ïëèòó «Ãåôåñò», 4-êàìôîðíó ç íåïðàöþþ÷îþ äóõîâêîþ. Îð³ºíòîâàíà ö³íà 500 ãðí. Òåëåôîí 095-603-80-28.

Ôîòîàïàðàò Îë³ìïóñ Ìþ Òàô 8000, âîäîñò³éêèé, ïðîòèóäàðíèé, ìîðîçîñò³éêèé. Òåëåôîí 095-908-04-89.

Øâåéíó ìàøèíêó «Singer»íîæíó. Òåëåôîí 096-213-70-86.

3.6.ÀÓIJÎÀÏÀÐÀÒÓÐÀ

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà», â ôóòëÿð³, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-278-36-65.

3.13. ÕÎËÎÄÈËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Íîâó â’ÿçàëüíó ìàøèíó «²ïàëñà-28». Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 067-332-29-44.

ÏÐÎÄÀÌ

Àóä³îêîëîíêè – 2 øò. Ö. ïî 250 ãðí. Òåëåôîí 066-679-10-30.

Øâåéíó ìàøèíó ç òóìáîþ «Ïîäîëüñüê – 142» ç íîæíèì ïðèâîäîì. Òåëåôîí 050-856-31-23.

Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê-145». Òåëåôîí 095-453-93-50.

ϳäñèëþâà÷ çâóêó â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-127-32-67.

Íîæíó øâåéíó ìàøèíó «Îðøà», á/ó. Òåëåôîí 033-275-78-97, 098-221-21-48.

3.14. ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÅËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Å ëåêòðîä ó õîâêó, íîâó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 099-623-18-38. Êàâîâàðêó Bosch Tassimo á/â. Òèï: êàïñóëüíà. Ðåçåðâóàð äëÿ âîäè: 1,5 ë. Âåëèêà ðîçìà¿òí³ñòü ïðèãîòóâàííÿ íàïî¿â: êàâà, åñïðåñî, êàïó÷³íî, ãàðÿ÷èé øîêîëàä, ëàòòå, ÷àé. Ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîáîòè ò³ëüêè ç äèñêàìè Tassimo (T-Äèñêàìè). Òåëåôîí 099-720-12-20. Åëåêòðî÷àéíèê, á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-346-53-02.

Øâåéíó ìàøèíó «Õóñêâàðíà», çøèâíèé îâåðëîê. Òåëåôîí 066-837-88-95, 033-79-98-71.

Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò», 1-êàìåðíèé, á/â. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-224-92-70, 095-775-90-43.

Ñêîðîâàðêó «Philipiak», íîâà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 097-503-27-18.

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà». Òåëåôîí 068-562-61-50.

Õîëîäèëüíèê «Ñàíüî», á/â, 60õ60õ175 ñì. Ö. 3500 ãðí. Òåëåôîí 095-202-52-22.

ÏÐÎÄÀÌ

3.11. ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÊÈ

Óäàðí³ áàðàáàíè âèðîáíèöòâî ì.Åíãåëüñ. Òåëåôîí 096-023-87-34.

ÏÐÎÄÀÌ

óòàðó «Òðåìá³òà», 6-ñòðóííó. Òåëåôîí 033-226-38-67.

Ïðàëüíó ìàøèíó «×àéêà», ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 099-766-42-84.

Áàÿí äèòÿ÷èé «Îðëüîíîê». Òåëåôîí 099-506-14-68.

Ïðàëüíó ìàøèíó Ariston 2000 â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 066-768-07-79.

Ôîðòåï³àíî «Á³ëîðóñü» â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 098-770-88-66.

Òåëåâ³çîð «Grundig», âåëèêèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-491-75-09.

Áàÿí «Óêðà¿íà» â äîáðîìó ñòàí³, çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåëåôîí 050-981-65-15, 050-812-09-02.

Ïðàëüíó ìàøèíó «²íäåç³ò». Òåëåôîí 095-164-61-28.

Òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ» ç ïóëüòîì ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 21 äþéì. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52.

ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ùàñëèâå, á/ ó, ÷îðíèé êîë³ð. Ö. 5000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 095-518-50-90.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Wirlpool», 17 ðîê³â, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Òåëåôîí 095-310-19-66.

Ìîðîçèëüíó êàìåðó «Ð³î÷åë» 61õ62õ145 ñì. Ö. 1200 ãðí. Òåëåôîí 095-202-52-22. Õîëîäèëüíèê Nord, 2-êàìåðíèé, á/ â, â äîáðîìó ñòàí³. Âèñîòà 178 ñì. Òåëåôîí 095-708-73-82, 066-368-11-98. Õîëîäèëüíèê «Samsung» â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, 2010 ð.â., Îá’ºì 230 ë, õîëîäèëüíà êàìåðà 154 ë, ìîðîçèëüíà êàìåðà 76 ë, âèñîòà 1,57ì. Òåëåôîí 066-387-83-32. Õîëîäèëüíèê «Snaige», ó â³äì³ííîìó ñòàí³, á/â. Òåëåôîí 096-575-07-81, 033-224-09-68. Õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíèé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, äîñòàâêà. Òåëåôîí 033-272-15-12, 095-686-38-76. Õîëîäèëüíèê Nord, âèñîòà 145, îá’ºì 280 äì3, á/ó, â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-548-52-43. Õîëîäèëüíèê â õîðîøîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³, 2-êàìåðíèé, á/ó. Âèñîòà 1,40 ì. Ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåëåôîí 099-617-32-86.

3.15. ÏÐÈËÀÄÈ ² ÌÅÕÀͲÇÌÈ ÏÐÎÄÀÌ Ãåíåðàòîð «Honda ÅÑÒ-7000». Òåëåôîí 095-825-63-33. Òðàíñôîðìàòîð, åëåêòðè÷íèé, ÒÑ250. Òåëåôîí 050-914-08-52. Åëåêòðîäâèãóíè â³ä ïðàëüíî¿ ìàøèíè «Ðèãà» – 2 øò. Òåëåôîí 099-223-84-19, 098-262-43-26. Ãâèíò øëþçíèé. Òåëåôîí 096-686-64-36, 099-325-40-91.

3.16. ²ÍØÅ ÏÐÎÄÀÌ Ñ³÷êàðíþ ç åëåêòðîäâèãóíîì. Òåëåôîí 067-802-09-46.

Ëåá³äêó. Ö. 3600 ãðí. Òåëåôîí Ïîáóòîâó òåõí³êó ç ªâðîïè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, 095-370-95-43. ïðàëüí³ ìàøèíè, åëåêòðî-, ãàçîïëèÂåíòèëÿòîð âèæÿæíèé, ïîáóòîòè. Âåëèêèé âèá³ð òîâàðó. Òåëåôîí âèé. Òåëåôîí 098-516-20-19. 066-702-10-26, 099-323-78-16. ϳäñèëþâà÷ êàíòàòà, êîëîíêè

Åëåêòðè÷íèé ñàìîâàð, íà 4 ë., òóëüñüêîãî âèðîáíèöòâà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-990-07-33.

Ðó÷íó øâåéíó ìàøèíêó. Òåëåôîí 095-441-31-66.

Àêîðäåîí «Âîëòìàéñòåð». Òåëåôîí 050-283-94-11.

Ãàçîâó ïëèòó. Ö. 2650 ãðí. Òåëåôîí 066-679-10-30.

Ìîðîçèëüíó êàìåðó Liebherr, á/ â, íà 4 ÿùèêè.. Ö. 2000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-121-72-83.

Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2», á/ó. Òåðì³íîâî. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 068-108-64-50.

3.7. ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ Íîâèé áàÿí «Åðà». Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-050-68-43.

Êîëîíêó ãàçîâó «Æèòîìèð», á/ â, ó ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11.

Ìîðîçèëüíó êàìåðó «Liebherr», ³äåàëüíèé ñòàí, 7 ïîëîê.. Ö. 5200 ãðí. Òåëåôîí 066-263-32-01, 068-003-77-53.

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà» ç åëåêòðîïðèâîäîì.. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 066-263-32-01, 068-003-77-53.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Gorenje», á/ â, ãîðèçîíòàëüíà çàãðóçêà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-677-36-27.

Òåëåâ³çîð «Philips» ç ïóëüòîì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Ardo» â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-561-87-12, 033-272-58-37.

Øâåéíó øàøèíêó «Singer», íîæíó. Ö³íà 800 ãðí. Òåëåôîí 099-036-46-74.

Àâ³àíàâóøíèêè ïðîòèøóìí³ àáî äî íèõ ïðîêëàäêè. Òåëåôîí 033-274-01-51.

ÊÓÏËÞ

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåëåôîí 066-339-36-34.

Àêóìóëÿòîð äî â³äåîêàìåðè Sony, á/â. Òåëåôîí 098-653-65-65.

Òåëåôîí «Lenovo» S660 â õîðîøîìó ñòàí³ áåç ðåìîíòó, áàòàðåÿ òðèìຠäîáðå, ïðè âèêîðèñòàí³ íàð³êàíü íåìàº. Òåëåôîí 095-828-56-61.

Íîâèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Lenovo R9. Òåëåôîí 063-824-75-40.

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ

Ôîòîàïàðàò «SKINA» – 333 (ßïîí³ÿ). ³äì³ííèé, ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-182-54-24.

3.8. ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Ïîáóòîâó â’ÿçàëüíó ìàøèíó «Íèâà-4». Íîâà, â óïàêîâö³. Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32.

Íîâèé ðàä³îòåëåôîí «Philips». Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 067-265-71-72, 067-265-71-72.

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Samsung GTS 7070. Ö. 320 ãðí. Òåëåôîí 063-824-75-40.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíè, òåëåâ³çîðè, êîíäèö³îíåðè, êîìï’þòåðè ðàäÿíñüê³, ðàä³îäåòàë³, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³. Òåëåôîí 096-340-85-25, 0332-20-18-20

÷åðâîíå äåðåâî, ëàêîâàí³. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-022-50-61. Áðèòâó «Õàðê³â». Òåëåôîí 050-197-50-20. Ðàä³îãó÷íîìîâåöü, á/â. Òåëåôîí 066-127-32-67. Ïðàñêó â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Òåëåôîí 099-408-97-41. Êàðíèç 3 033-225-31-89.

ì.

Òåëåôîí

Çàï÷àñòèíè äî êîìï’þòåðà. Òåëåôîí 097-291-33-81. Àêóìóëÿòîð äî â³äåîêàìåðè «Ñîí³». Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65.

Ïèëîñîñ «Óðàëåöü». Ðîáî÷èé, äóæå ïîòóæíèé ³ íàä³éíèé, â ìåòàëåâîìó êîðïóñ³. Òåëåôîí 093-256-12-50.

³ääàì ðàä³îäåòàë³ íà ïå÷àòíèõ ïëàòàõ â³ä ðàäÿíñüêèõ ïðèéìà÷³â, ìàãí³òîôîí³â òà ³í. Òåëåôîí 033-271-77-76.

Åëåêòðîì³êñåð «Ñê³ô» òà êóõîííèé êîìáàéí Tefal 8660. Òåëåôîí 050-378-25-10.

Òþíåð «Ï³îíåð», â³äåîêàìåðó. Òåëåôîí 050-806-41-90.

Ìóëüòèâàðêó, íîâó. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Ìóçè÷íèé öåíòð á/â òà íîâèé. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-806-41-90.

Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-224-30-89. Åëåêòðè÷íó ñîêîäàâêó «Ðîñèíêà» á/ â. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40.

Ð à ä ÿ í ñ ü ê ³ ï ð à ñ ê è – 4 ø ò. , ð³çí³. Òåëåôîí 095-406-06-32, 066-784-75-07.

Ñêîðîâàðêó äîáðîòíó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-990-07-33.

Å ë å ê ò ð î ñ ³ ÷ ê à ð í þ , ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 067-888-90-55.

̳êðîõâèëüîâó ï³÷. Òåëåôîí 066-679-10-30.

Äðóêàðñüêó ìàøèíêó «Ëèñòâèöà», åëåêòðè÷íà. Òåëåôîí 050-678-82-27.

ÊÓÏËÞ Ïèëîñîñ êîíòåéíåðíèé â õîðîøîìó ñòàí³ àáî íîâèé. Òåëåôîí 050-990-07-33. Õîëîäèëüíèêè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ö³íà äî 600 ãðí. Òåëåôîí 0 9 5 - 6 8 6 - 3 8 - 7 6 . korenhykmaksim11@gmail.com.

ÊÓÏËÞ Ïîëêó äî õîëîäèëüíèêà Liebherr, ððîçì³ð 51,5õ34,5. Òåëåôîí 050-530-54-35. Ïðèâ³äíèé ðåì³íü-ïàñ äî ìîòîðà êó õîííîãî êîìáàéíó Tefal 8660. Òåëåôîí 050-378-25-10.


15

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Âåëèêèé ñóïîâèé íàá³ð «Áîãåì³ÿ» (×åõ³ÿ), 26 ïðåäìåò³â. Ñàìîâèâ³ç. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 063-705-78-18. Íîâèé ïîäàðóíêîâèé íàá³ð â êðóãë³é êîðîáö³: 6 ÷àøîê, ëåæàòü ïî êðóãó, âñåðåäèí³ 6 áëþäåöü. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Êàâîâèé ñåðâ³ç, íîâèé íà 6 îñ³á, â êîìïëåêò âõîäèòü 15 ïðåäìåò³â. Òåëåôîí 095-881-23-54. Ñêîâîðîäêó äëÿ âèï³êàííÿ ïå÷èâà «ãîð³øêè». Òåëåôîí 050-914-08-52.

4.1. ÏÎÑÒ²ËÜ, ÒÊÀÍÈÍÈ, ÒÅÊÑÒÈËÜ ÏÐÎÄÀÌ Â³äð³ç á³ëî¿, ù³ëüíî¿ òêàíèíè, äîâæèíà 2,20 ì, øèðèíà 1,50 ì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Ñóêíî ïàðàäíå, âèùîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó, ðàäÿíñüêîãî ï å ð ³ îä ó, 3 ì . Òå ë å ô î í 099-079-34-53. Ïåðèíà, ïóõîâå îä³ÿëî äóæå òåïëà. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê êîâäðó òàê ³ ÿê ìàòðàñ. Ïåðî ç äîìàøíüî¿ ïòèö³, îáðîáëåíå, í à ï ³ ð í è ê ö ó ï ê è é . Òå ë å ô î í 099-732-77-36. 2 âîâíÿí³ êîâäðè, 2 ïîêðèâàëà, 2 ïîäóøêè ï³ð’ÿí³, 2 êã âîâíè. Òåëåôîí 066-249-58-33, 033-221-00-53. Òåõí³÷íó âàòó äëÿ ïîøèòòÿ áóðîê. Òåëåôîí 098-577-35-34, 099-489-98-78. Âèøèò³ ðóøíèêè òà ñêàòåðòèíè. Ðó÷íà ðîáîòà. Òåëåôîí 099-784-85-41, 096-125-37-58. Ïîäóøêè. Òåë å ô î í 033-275-12-93, 050-243-17-49. Òêàíèíó ïëþø. Òåë å ô î í 033-225-31-89. Ïîäóøêó, êîâäðó. Òåëåôîí 033-225-31-89. ³äð³ç òî í êî ãî ï îë³åñòðó, òåìíî-ãîëóáèé êîë³ð, äîâæèíà 1,70 ì, øèðèíà 1,35 ì. Òå ë å ô î í 0 9 9 - 2 9 0 - 5 6 - 5 9 , 033-223-26-57. Òþëü â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. â³ä 25-50 ãðí. Òåë å ô î í 033-275-12-93, 050-243-17-03. Âîâíó 2 êã, 2 ïîäóøêè, 2 êîâäðè. Òåëåôîí 066-249-58-33, 033-223-00-91.

Òêàíèíè: ìåëàíæ, ñàòèí, àòëàñ, äëÿ ïîøèòòÿ êîâäðè, çàëèøêè øê³ðè. Òåëåôîí 095-117-34-75. Íîâó òêàíèíó: ôëàíåëü, ôàòèí, òþëü, êîñòþìíà òêàíèíà. Òåëåôîí 095-522-48-80. Äåøåâèé ³íä³éñüêèé àòëàñ. Òåëåôîí 095-206-76-00. Äèâàíäåêè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-573-15-27.

4.2. ÄÐÓÊÎÂÀÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß ÏÐÎÄÀÌ ²íîçåìí³ ñëîâíèêè òà ðîçìîâíèêè. Òåëåôîí 050-197-50-20.

Ñêîâîð³äêó íîâó, ç ìåòàëåâîþ êðèøêîþ «Áàõìàóåð», ä³àìåòð 24 ñì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. ×àéíèé ñåðâ³ç 12 ÷àøîê ç áëþäöÿìè, ÷àéíèê, ñàõàðíèöÿ, ìîëî÷íèê. Òåëåôîí 067-581-74-02. Íàá³ð ñòîëîâèõ ïðèáîð³â. سñòü ïîçèö³é ïî ø³ñòü øòóê. Âñüîãî – 36 øòóê. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-360-11-95. Ïðîäàì ÷àéíèé ñåðâ³ñ. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-378-30-39. Áàíêè 3 ë., àëþì³í³ºâ³ âåäåëêè. Òåëåôîí 095-522-48-80. ×àéíèé ñåðâ³ç. Äî ñåðâ³çó âõîäÿòü: 6 ÷àøîê, öóêåðíèöÿ, ÷àéíèê. Òåëåôîí 063-032-05-80. ×àéíèé ñåðâ³ç 2 âèä³â, íîâèé çà ñèìâîë³÷íó ö³íó. Òåëåôîí 050-378-30-39.

Çåðíîâèé ìëèí í³ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà.Òåëåôîí 068-025-82-36.

Äðîâà ç ôðóêòîâîãî ñàäó. Òåëåôîí 099-139-63-45.

Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. Òåëåôîí 068-517-73-67.

ÄÊÓ «Óêðà¿íêà», 1990 ð.â., â õ î ð î ø î ìó ñòàí³. Òåë å ô î í 068-025-82-36.

Íîâó â³çîê «Êðàâ÷ó÷êó». Ö³íà 250 ãðí. Òåëåôîí 093-244-29-42, 033-226-28-47.

Ñâèíþ òóøêîþ. Òåëåôîí 050-706-17-13.

³çîê-«êðàâ÷ó÷êó». Òåëåôîí 063-838-56-54.

ѳ÷êàðíþ, á/â. Òåë å ô î í 098-503-63-39.

Íàñ³íåâó êàðòîïëþ «Ñêàðá», çåðíî ïøåíèö³. Òåëåôîí 050-968-63-08.

Øàòê³âíèöþ. Òåë å ô î í 066-153-16-78, 098-664-80-87.

Ãîðîäí³é îïðèñêóâà÷, á/â. Òåëåôîí 050-197-50-20.

Íàñ³íåâó êàðòîïëþ íà êîðì – 4 ì³øêè. Ç äîñòàâêîþ. Òåëåôîí 096-781-47-36, 095-188-30-60.

Áóðÿêîð³çêó ðó÷íó. Òåëåôîí 098-571-90-02.

ßáëóêà ç âëàñíîãî ñàäó òà ñóõîôðóêòè. Òåëåôîí 050-513-64-03, 098-976-11-35.

Ïøåíèöþ. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-490-46-08, 099-274-95-71. Íàñ³íåâó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 067-260-82-99.

ÊÓÏËÞ

12-òîìíå âèäàííÿ ðåöåïò³â «Ãîòóºìî â ìóëüòèâàðö³». Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32.

×åñüêèé êðèøòàëü, ç âèøóêàíèì â³çåðóíêîì: 3 âàçè äëÿ êâ³ò³â òà 1 âàçà äëÿ öóêàðîê. Òåëåôîí 095-518-50-90.

Äð³áíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 066-174-82-19.

Ïîâíå ç³áðàííÿ òâîð³â Ê. Ïàóñòîâñüêîãî. Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32.

Ñåðâ³ç íà 6 ïåðñîí, êðèøòàëåâ³ ñòîïêè, ñòàêàíè, âàçè. Òåëåôîí 099-329-98-95.

Äåòåêòèâè, øàõîâà, ³ñòîðè÷íà òà õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà. Òåëåôîí 033-224-39-31.

Àëþì³í³ºâó êàñòðóëþ 30 ë., íîâó. Òåëåôîí 098-577-35-34, 099-489-98-78.

4.5. ÄÀ×À, ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ

ÊÓÏËÞ

Åìàëüîâàíó êàñòðóëþ, 40 ë. Òåëåôîí 099-561-87-12.

Êíèãè ïî âèøèâö³: «Õóäîæíº âèøèâàííÿ». Àëüáîì Êñåí³³ Êîëîòèëî. Ãóöóëüñüêà âèøèâêà òà ³íø³ (êð³ì ñó÷àñíèõ âèäàíü). Òåëåôîí 095-699-66-86. Êíèãè ïî âèøèâö³: “Õóäîæíº âèøèâàííÿ”, Êñåí³ÿ Êîëîòèëî, «Ó÷èñü âèøèâàòè» òà ³íø³. Òåëåôîí 099-193-47-89, 095-699-66-86.

ÏÐÎÄÀÌ

×ÎÐÍÎÇÅÌ,

4.4. ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÒÎÐÔÎÊÐÈÕÒÓ,

ÏÐÎÄÀÌ

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50

Ãðå÷êó íàñ³ííºâó ñîðò «Â³ê òîð³ÿ».Òåë å ô î í 050-721-94-55.

4.3. ÏÎÑÓÄ, ÊÓÕÎÍͲ ÒÎÂÀÐÈ

Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³ííºâó òà íà êîðì. Òåëåôîí 063-443-87-49.

ÏÐÎÄÀÌ

Âåëèêó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 095-131-90-59.

Íîâèé êàâîâèé ñåðâ³ç íà 6 ïåðñîí ç âåëèêîþ òàð³ëêîþ. Ö³íà äî 350 ãðí. Òå ë å ô î í 063-705-78-18.

Âåëèêó êàðòîïëþ – 8 ì³øê³â, 1 ì³øîê ìîðêâè, 1 ì³øîê ÷åðâîíîãî áóðÿêà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 063-684-05-06.

òîðôîáðèêåò, ãí³é, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà.

Ïëóãê³ííèé.Òåëåôîí098-571-90-02.

Äåðåâî – òóÿ, 4 ì âèñîòè. Ñàìîâèâ³ç. Ö³íà 1800 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 067-332-29-44. ʳííèé ïëóã. 067-802-09-46.

Òåë å ô î í

Ñ ³ ÷ ê à ð í þ . Òå ë å ô î í 066-173-65-64. ѳ÷êàðíþ, âåëèêó, â õîðîøîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 067-479-74-33, 066-516-78-48. Ðó÷íèé â³çîê. 033-225-31-89.

Òåë å ô î í

ʳííèé â³ç íà ãóìîâîìó õîäó. Òåëåôîí 099-711-50-57. Âèêîñóì³ø, íàñ³íåâó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 050-438-15-48. ʳííèé ïëóã. 099-701-00-49.

Òåë å ô î í

Çåðíî ïøåíèö³, 250 êã. Òåëåôîí 099-004-55-07. ѳ÷êàðíþ, ê³ííèé ïëóã, áîðîíè. Òåëåôîí 095-475-67-73, 067-894-76-58.

ÊÓÏËÞ Áî÷êó äëÿ çáåð³ãàííÿ ïàëèâà – 5-7 êóá. Òåëåôîí 098-488-24-07. Êóïëþ äðîâà, ì. Ëóöüê. Òåëåôîí 097-184-70-27, 095-184-59-79. Íàñîñ äëÿ íàêà÷óâàííÿ ðåçèíîâîãî ÷îâíà. Òåëåôîí 063-451-22-44.

4.6. ÒÀÐÀ ² ÓÏÀÊÎÂÊÀ ÏÐÎÄÀÌ Êåãè. Òåëåôîí 068-517-73-67, 063-877-39-77. Áî÷êè ïëàñòìàñîâ³, 50 ë. Òåëåôîí 099-329-98-95. Á³äîíè íà 40 ë, – 2 øò. Ö. 350 ãðí. Òåëåôîí 068-517-73-67. Áàíêè 2ë, 3ë, 10ë. Òåëåôîí 033-272-67-84, 099-159-29-64. Áàíêè3ë.Òåëåôîí 033-225-31-89. Áàíêè ñêëÿí³. Òåë å ô î í 095-117-34-75.

Êðóãëÿê ãîð³õà íà äðîâà. Òåëåôîí 099-286-81-80.

ªìí³ñòü, 10-100 êóá. ì, íåðæàâ³þ÷à, åìàëüîâàíà, ìåòàëåâà, á/â. Òåëåôîí 095-829-44-15.

ʳííèé ïëóã, á/â. Òåëåôîí 050-833-14-41, 097-314-11-39.

Ïëàñòèêîâ³ áóòë³ ç-ï³ä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, 6 ë. Òåëåôîí 050-804-89-30.

Òåïëèöþ, 4õ8ì, íîâó, çàâîäñüêó, àëþì³í³ºâà òðóáêà. Òåëåôîí 066-624-72-74.

Áóòë³20,0ë.Òåëåôîí063-873-40-65. Áàíêè ñêëÿí³ 0,5ë,1,0ë, 3,0ë. Òåëåôîí 063-873-40-65.

Äåðåâî íà äðîâà – ãîð³õ, âèøíÿ. Òåëåôîí 050-990-07-33.

Ñêëÿí³ áóòë³ 10ë çà ñèìâîë³÷íó ö³íó. Òåëåôîí 050-378-30-39.

Ñ ³ ÷ ê à ð í þ . Òå ë å ô î í 097-212-24-21.

Êîðìîçàïàðíèê, 80 ë., íîâèé. Òåëåôîí 067-888-90-55.

ѳ÷êàðíþ, 095-060-44-81.

Áàäüþ, îá’ºì 2 êóáè. Òåëåôîí 095-772-02-62.

Êîëáè ñêëÿí³ òà ³íøèé ïîñóä äëÿ õ³ì³÷íèõ ðåàêòèâ³â çà ñ è ì âî ë ³ ÷ í ó ö ³ í ó. Òå ë å ô î í 099-336-93-90.

Ï˲ÂÊÓ ÒÅÏËÈ×ÍÓ, Ïîëüùà, øèð.6, 8, 12ì. Áî÷êè ïëàñòìàñîâ³ 200ë; Êðàïåëüíèé ïîëèâ. Òåëåôîí 050-670-90-75, 097-482-40-71.

á/ó.Òåë å ô î í

4


16

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó ÊÓÏËÞ

Ïëàñòìàñîâ³ 200 ë áî÷êè – 2 øò, ç êðèøêàìè òà ïëàñòìàñîâèìè îáðó÷àìè. Òåëåôîí 050-684-36-24.

4.7. ²ÍØÅ ÏÐÎÄÀÌ

4.8. ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò ÏÐÎÄÀÌ Äèòÿ÷íèé âåëîñèïåä, á/â, íà 7-11 ð., õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 099-514-04-85. Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó â ãàðíîìó ñòàí³, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3 ðîê³â. Ö. 590 ãðí. Òåëåôîí 095-874-01-56.

Ïèâíó äðîáèíó (çåðíîâ³ â³äõîäè). Òåëåôîí Äèòÿ÷³ ðå÷³ á/â, äëÿ õëîï÷è050-297-97-01. êà. Ç 1äî 10 ðîê³â. Òåëåôîí Êîìïàñ íàðó÷íèé äëÿ îð³ºíòóâàííÿ. Òåëåôîí 099-079-34-53. Ãîäèííèê íàñò³ííèé ç ìàÿòíèêîì, á/â. Òåëåôîí 095-128-50-52. Âàçó êðèøòàëåâó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåë å ô î í 050-438-06-99. ²íâàë³äíèé â³çîê, ͳìå÷÷èíà. Òåëåôîí 050-804-89-30. Êàðòèíó «Íåçíàéîìà» ².Êðàìñüêîé, ðåïðîäóêö³ÿ çàëèòà ëàêîì íà ÄÑÏ, ôàáðè÷íå âèãîòî âëåííÿ. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30. Ñóøàðêà äëÿ á³ëèçíè ó âàííó «Ä³àíà». Íåäîðîãî. Òå ë å ô î í 0 9 9 - 2 9 0 - 5 6 - 5 9 , 033-223-26-57. Ñóìêó äîðîæíþ. Òåëåôîí 033-225-31-89. ϳäñâ³÷íèê ç ëàòóí³ íà 7 âåëèêèõ ñâ³÷îê.. Òåëåôîí 095-418-49-08. Øê³ðÿíèé ïîðòôåëü, ÷ î ð í î ã î ê î ë ü î ð ó, â è ð î á í è ö ò â î Á îë ãà ð ³ ÿ . Òå ë å ô î í 033-224-39-31. Ïîðòôåëü øê³ðÿíèé ÷îëîâ³÷èé. Òåëåôîí 033-225-31-89. ²íâàë³äíó êîëÿñêó, äîðîæí ó òà ê î ì ï à ê ò í ó. Òå ë å ô î í 050-917-30-46. ²íâàë³äíèé â³çîê, ͳìå÷÷èíà. Òåëåôîí 095-577-68-42. Ìàñàæíèé ïîÿñ àíãë³éñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íîâèé. Ö ³ í à à ä å ê â à ò í à . Òå ë å ô î í 096-664-22-41. Êíèãè, êàðòèíè, ïîñóä, â³øàê äëÿ îäÿãó. Òåëåôîí 066-249-58-33, 033-223-00-91.

à î ä è í í è ê - á óä è ë ü í è ê , ìåõàí³÷íèé, ç âåëèêèì öèô å ð áë àòîì, ñòà ð î ãî ç ð àç êó, â ð î á î÷ î ì ó ñ òàí³. Òå ë å ô î í 033-274-01-51. Ìîäåëüêè àâòîìîá³ë³â ìàñøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ. Ìîæóòü áóòè ïîëîìàí³, òà ìåòàëåâ³ ³ãðàøêè ðÿäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 050-513-62-70.

Íîâó â³éñüêîâó ïëàù-ïàëàòêó. Òåëåôîí 063-838-56-54. ×îëîâ³÷ó äóáëÿíêó, óòåïëåíó, òåìíèé êîë³ð, 52-54 ðîçì³ð, ð³ñò 4. Ö³íà 400 ãðí. Òåëåôîí 095-418-49-08.

Äèòÿ÷èé â³çîê, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, áåæåâèé, õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 067-663-51-97. ˳òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Äæîá³» ³ ãîäóâàëüíó êð³ñëî « Ä æ î á ³ » , á / â . Òå ë å ô î í 099-228-48-72. Äèòÿ÷ó, íîâó êîëÿñêó, ñèíüîãî êîëüîðó. Òåëåôîí 050-076-01-21. Äèòÿ÷ó êîëÿñêó â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-267-79-88. Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä-òðàíñôîðìåð. Òåëåôîí 095-330-15-14. Äåðåâ’ÿíó êîëèñêó ç ìàòðàöîì, ïîëüñüêãî âèðîáíèöòâà, á/ â. Òåëåôîí 066-050-22-93. Äèòÿ÷ó ë ³ æ å÷ êî - ê î ëèñê ó, ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà, â õîðîøîìó ñòàí³, ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì òà íàìàòðàñíèêîì ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë å ô î í 050-378-09-37. Ê îë ÿ ñ ê ó « Òà ê î » , 2 â 1 , òðàíñôîðìåð. Êîðè÷íåâî-áåæ å âî ãî ê î ë ü î ðó. Òå ë å ô î í 066-804-37-17.

Êîæóõ, îâ÷èíà. Ö³íà 250 ãðí. Òåëåôîí 068-370-62-37. Âàðòî òàê ñàìî â³äçíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü ðîñëèí òà ¿õ ïëîä³â ì³ñòÿòü äîñèòü áàãàòî âîäè, öå ñòîñóºòüñÿ á³ëüøîñò³ îâî÷åâèõ êóëüòóð. Áàãàòî îâî÷³â íà 80-95% ñêëàäàþòüñÿ ñàìå ç âîäè. Çà âåãåòàö³éíèé ïåð³îä îâî÷åâ³ êóëüòóðè ìîæóòü âèòðàòèòè â³ä 200 äî 700 ë³òð³â ö³ëþùî¿ âîëîãè, ³ âñå öå ç ðîçðàõóíêó íà 1 ì. êâ. çàéìàíî¿ ïëîù³. Àëå íàäëèøîê âîëîãè, ÿê ³ ¿¿ íåäîñòà÷à, ïî÷èíຠãàëüìóâàòè ð³ñò ðîñëèí. Òàê ñàìî, â ðàç³ õðîí³÷íîãî ïåðåçâîëîæåííÿ ãðóíòó ìîæóòü ðîçâèíóòèñÿ ãðèáêîâ³ õâîðîáè ÷è ãíèëü. Ïðè íàäëèøêó âîëîãè, ð³ñò ðîñëèí ñïîâ³ëüíþºòüñÿ, ëèñòîâà ìàñà ðîçâèâàºòüñÿ ñëàáî ³ â ðåçóëüòàò³ ñòðàæäຠâðîæàéí³ñòü. Âèõ³ä ÿê³ñíèõ ïëîä³â çíèæóºòüñÿ, ÿê çíèæóºòüñÿ ³ ¿õ ÿê³ñòü. Òàê ùî, ïåðø í³æ îðãàí³çóâàòè ðåæèì ïîëèâó äëÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êóëüòóðè, ñë³ä ä³çíàòèñÿ, ÿêà ¿¿ ïîòðåáà â âîä³, ÷è çì³íþºòüñÿ âîíà ïðîòÿãîì óñüîãî âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó àáî çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ. Íèæ÷å íàâåäåíî îãëÿä íàéïîøèðåí³øèõ ãîðîäí³õ êóëüòóð òà ¿õ âèìîãè äî ïîëèâó.

Ïîëèâ ïîì³äîð³â Ïîì³äîð º êóëüòóðîþ ðîçñàäíîþ ³ êîð³ííÿ ó íüîãî ðîçòàøîâàí³ íå ãëèáîêî, ³ òîìó â³í âèìàãຠðÿñíîãî ïîëèâó ³ âèñîêî¿ âîëîãîñò³ ãðóíòó. Àëå òàêà ïîòðåáà ó âîëîç³ íåîäíàêîâà íà ð³çíèõ ïåð³îäàõ ðîñòó òà ïëîäîíîøåííÿ. Ïîëèâ ïîì³äîð³â ó â³äêðèòîìó ãðóíò³ ïîâèíåí áóòè ðÿñíèì â³äðàçó ï³ñëÿ âèñàäêè ðîçñàäè íà ïîñò³éíå ì³ñöå. Òàêèé ïîëèâ çàáåçïå÷èòü øâèäêó ³ õîðîøó ïðèæèâëþâàí³ñòü ðîñëèí. Ïîò³ì ïîëèâ ñë³ä çìåíøèòè äî ïîì³ðíîãî, ïîêè íå íàñòàíå ïåð³îä ïëîäîíîøåííÿ. Çìåíøåííÿ ïîëèâó íåîáõ³äíå ùîá óíèêíóòè íàäì³ðíîãî ðîñòó çåëåíî¿ ìàñè, êð³ì òîãî ðÿñíèé ïîëèâ â öåé ÷àñ ìîæå ïðèâåñòè äî çàòÿãóâàííÿ äîçð³âàííÿ ïëîä³â.

4.9. ÌÎÄÀ, ÑÒÈËÜ, ÊÐÀÑÀ ÏÐÎÄÀÌ

³éñüêîâó ôîðìó, 50 ð., ð³ñò 3, òà òþëü 3õ2,4ì. Òåëåôîí 098-596-99-00, 095-465-08-82.

ò.099-627-76-84, 068-647-85-82.

Âåñ³ëüíó ñóêíþ êîëüîðó «àéâîð³», ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè, â õîðîøîìó ñòàí³, êðóãè ó ïîäàðóíîê, 42-44 ðîçì³ð. Òåëåôîí 068-034-30-59, 066-848-27-08.

Äèòÿ÷èé 2-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, á/âþ Äåøåâî. Òåëåôîí 050-263-52-13.

ÊÓÏËÞ

òà ïë³âêó â ì.Ëóöüêó.

ßê â³äîìî, âîäà öå æèòòÿ, ³ öå òâåðäæåííÿ îñîáëèâî â³ðíå, êîëè ñïðàâà ñòîñóºòüñÿ âèðîùóâàííÿ ðîñëèí. Àäæå âîíè äóæå øâèäêî ãèíóòü áåç âîäè, îñîáëèâî ÿêùî öå îâî÷åâ³ êóëüòóðè. ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà öå òðîõè ç ³íøîãî áîêó, òî âîäà â³ä³ãðຠíàäçâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü ³ äëÿ æèâëåííÿ ðîñëèí, âîíà ïîãëèíຠç ãðóíòó ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ³ ïåðåíîñèòü ¿õ äî ð³çíèõ ÷àñòèí ðîñëèíè, äî ëèñòÿ àáî ïëîä³â. Òàê ñàìî ðîñëèíàì ïîòð³áíà âîëîãà, ùîá óíèêíóòè ïåðåãð³âó, â³ä ñîíöÿ àáî çàíàäòî âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.

Äèòÿ÷èé â³çîê, çèìîâî-ë³òí³é, äîùîâèê, ñóìêà. Ãîäóâàëüíå êð³ñëî ç çàñò³áêîþ. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-809-04-19.

Øóáó íîâó, íàòóðàëüíó, ç ã³ðñüêîãî êîçëèêà, 52 ðîçì³ð. Òåëåôîí 033-276-08-75.

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ,

ÏÎËÈ ÃÎÐÎÄÓ - ÊÎËÈ ² ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÎËÈÂÀÒÈ ÎÂÎײ

068-006-25-75.

Ìåõàí³÷íèé, íàñò³ííèé ãî äèííèê ç áîºì. Òåë å ô î í 063-838-56-54.

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ,

íà ïðàâàõ ðåêëàìè

×îëîâ³÷ó êóðòêó íà õóòð³, ³ìïîðòíó, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçì³ð 50-52, ð³ñò 4. Òåëåôîí 033-274-01-51.

Ïîò³ì éäå ïåð³îä óòâîðåííÿ ïëîä³â, ³ â öåé ÷àñ äëÿ ïîì³äîð³â íåîáõ³äíà âèñîêà âîëîã³ñòü ãðóíòó. Íåäîñòà÷à âîëîãè â öåé ïåð³îä ìîæå çàãðîæóâàòè çíèæåííÿì âðîæàþ òà ïîçíà÷èòèñÿ íà éîãî ÿêîñò³, êð³ì òîãî íåäîñòàòí³é ïîëèâ ìîæå ïðèâåñòè äî îñèïàííÿ êâ³òîê ó çàâ'ÿç³, ùî âæå óòâîðèëàñü.

Ïóõîâèê, ð 54 â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65.

Ó ïåð³îä äîçð³âàííÿ ïëîä³â, ïîëèâ çíîâó ñë³ä çìåíøèòè äî ïîì³ðíîãî ð³âíÿ, îñê³ëüêè íàäëèøîê âîëîãè â öåé ïåð³îä ïðèçâîäèòü äî ðîçòð³ñêóâàííÿ ïëîä³â òà ¿õ ïîäàëüøîãî çàãíèâàííÿ. Òàê ñàìî íàäëèøîê âîëîãè ìîæå ïîçíà÷èòèñÿ íà ñìàêîâèõ ÿêîñòÿõ ìàéáóòíüîãî âðîæàþ ïîì³äîð³â.

×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé, 52 ðîçì³ð. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 063-705-78-18.

Âåëèêå çíà÷åííÿ ìຠ³ ãëèáèíà, íà ÿêó ïðîìî÷óþòü ãðóíò, òàê â ïåð³îäè â³ä ïîñàäêè äî óòâîðåííÿ ïëîä³â ãëèáèíà ïðîìî÷óâàííÿ ãðóíòó ïîâèííà ñòàíîâèòè 20-25 ñì. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ - â ïåð³îä âèçð³âàííÿ âðîæàþ öÿ ãëèáèíà òðîõè çá³ëüøóºòüñÿ, äî 25-30 ñì.

Ïàëüòî, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 450 ãðí. Òåëåôîí 067-361-01-90.

Îïòèìàëüíèé ðåæèì ïîëèâó ñòàíîâèòü â ïîñóøëèâèé ÷àñ - äâà ðàçè íà òèæäåíü ïî 10 ë³òð³â âîäè íà 1 ì. êâ., â ïîì³ðíî ïîñóøëèâèé ïåð³îä - îäèí ðàç â 10 äí³â 20-30 ë³òð³â íà 1 ì. êâ.

Ïóõîâèê, á/â, ó â³äì³íîìó ñòàí³. Ö. 800 ãðí. Òåëåôîí 067-361-01-90. Íîâó âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîë³ð – í³æíî-êðåìîâèé, ðîçì³ð 40. Òåëåôîí 095-896-65-27.

Ïðè ïîëèâ³ ö³º¿ êóëüòóðè êðàùå ðîáèòè ïîâåðõíåâèé ïîëèâ. Äîùóâàííÿ àáî îáïðèñêóâàííÿ ç ìåòîþ ïîëèâó çàñòîñîâóâàòè íå ðåêîìåíäóºòüñÿ. Òîìàòàì íå ïîòð³áíà âèñîêà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ, â ³íøîìó âèïàäêó âîíè ìîæóòü ïî÷àòè õâîð³òè. ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß Ó ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅв

×îëîâ³÷ó äóáëÿíêó ç ñèíòåòè÷íîãî õóòðà, ðîçì³ð 54, ð³ñò 180-185ñì. Ö³íà 800 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30. Øê³ðÿíèé ïëàù, ïîëüñüêèé, íà ï³äêëàäö³, 52 ð. Òåëåôîí 099-159-29-64, 033-272-67-84. Íàòóðàëüí³ äèòÿ÷³ äóáëÿíêè. Òåëåôîí 050-573-15-27. Ïëàù-ïàëàòêó â³éñüêî âó, íîâà. Òåëåôîí 033-271-55-64,. Íîâèé ïóõîâèê, ÷îëîâ³÷èé. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-653-65-65.

Àíãë³éñüêèé ïîÿñ äëÿ ñõóäíåííÿ. Òåëåôîí 096-664-22-41. Âåñ³ëüíó ñóêíþ á/â, ó âèøóêàíîìó ãðåöüêîìó ñòèë³, ñó÷àñíó, ñí³æíîãî êîëüîðó, ç êàì³íííÿì. Õàëàò ó ïîäàðóíîê. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 095-518-50-90. Äèïëîìàò, ïîðòôåëü, á/ó. Ö. 40 ãðí. Òåëåôîí 099-029-97-56. Êðîñ³âêè ³òàë³éñüê³, íîâ³, 43 ð., òóôë³, êàâîâ³, øê³ðÿí³, 43 ð., ÷îëîâ³÷³. Òåëåôîí 099-159-29-64, 033-272-67-84. ³éñüêîâó ôîðìó (ðàäÿíñüêèé çðàçîê), á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 097-442-29-00, 033-226-37-38. ×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé 4 8 ð . , ñ â ³ ò ë è é . Òå ë å ô î í 099-029-97-56.

ÊÓÏËÞ Êèðçîâ³ ÷îáîòè, àðì³éñüê³, ðàäÿíñüê³, íîâ³. Òåëåôîí 098-285-93-59.

Øóáó, ïîëóøóáîê êîçëÿ÷èé, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ – 2 øò., êóðòêó âåñíÿíó. Òåëåôîí 099-203-21-97.

4.10. ÇÎÎÊÓÒÎ×ÎÊ ÒÀ ÐÎÑËÈÍÈ

Ïàëüòî ÷îëîâ³÷å, îñ³ííº, ÷îðíå, 50 ð., äîâãå – 130 ñì, á/â. Ö. 380 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 050-378-25-10.

ÏÐÎÄÀÌ

×îðíà, æ³íî÷à, øê³ðÿíà êóðòêà ï³ä ïîÿñ, á/ó, 50 ð., äîâæèíà 80 ñì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57.

ijéí³ êîçè òà êîçåíÿòà. Òåëåôîí 096-507-89-74, 066-246-27-72. Êîçó. Òåëåôîí 099-521-99-63, 098-072-55-45.

×îëîâ³÷èé êîñòþì 54-56 ð., ÷îáîòè, òóôë³. Òåëåôîí 033-272-75-89.

Êîçó àëüï³éñüêî¿ ïîðîäè. Òåëåôîí 095-131-90-59.

Ƴíî÷ó áëóçêó, ïëàòòÿ, ñï³äíèöþ, êîñòþì, ïëàù, ï³äæàê. Òåëåôîí 033-272-75-89.

Êîçëèêà 9 ì³ñ. â ñ.Àíòîí³âêà. Ö. 300 ãðí. Òåëåôîí 095-184-22-84.

Øê³ðÿíèé ðåì³íü äëÿ çàíÿòü âàæêîþ àòëåòèêîþ, ðîçì³ð L, á/ â. Òåëåôîí 050-663-53-45.

Ëîøàê â ñ.³òîãîùà, Ðîæèùåíñüêèé ð-í, 1,7 ì³ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 067-269-50-35, Íàòàøà.

Âåñ³ëüíó ñóêíþ á³ëîãî êîëüîðó ç ñàëîíó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 44-46 ðîçì³ð. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 097-146-34-17.

Ìîëîäó êîðîâó â ñ. Äóáîâà, Ãî ð îõ³âñüêèé ð-í (á³ëÿ ñ. Óãðèí³â), 8 ðîê³â. Òå ë å ô î í 098-652-80-84.

Êîëü÷óãà, 50 ð. Òåëåôîí 095-128-50-52.

Áäæîëè ç âóëèêîì íà óêð. ðàìêè. Òåëåôîí 050-772-52-51.

Óòåïëåí³ øòàíè ï³ëîòà íà ëÿìêàõ. Òåëåôîí 063-838-56-54.

Äâ³ êîçè â³êîì â 4 ì³ñÿö³, äâà êîçëèêè 2 ì³ñÿö³, ì.Ëóöüê. Òåëåôîí 050-821-15-12.

Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ìàëîãî ðîçì³ðó. Îðèã³íàëüíà. Òåëåôîí 099-701-00-49. Ñèíòåòè÷í³ øóáè ðîçì³ð 48-54, ïàëüòî çèìîâå òà îñ³ííº. Òåëåôîí 095-522-48-80

Êîçó àëüï³éñüêî¿ ïîðîäè. Òåëåôîí 099-139-63-45.

Ƴíî÷ó òà ÷îëîâ³÷ó êóðòêè. Òåëåôîí 033-225-31-89.

4.11. ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ, ²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

Øê³ðÿíå ïàëüòî, 48-50 ðîçì, íîðêîâó øóáó. Òåëåôîí 095-117-34-75.

ÏÐÎÄÀÌ

×îáîòè õðîìîâ³, 42 ð. Òåëåôîí 099-309-17-11.

Ãàíòåë³: îäíó âàãîþ 10 êã, äâ³ – ïî 3 êã. Òåëåôîí 099-329-98-95.


17

¹16-17, 3,10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

5.2.ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÀ ÊÎÑÌÅÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ëîð-öåíòð ë³êàðÿ ³ãîâñüêîãî ïðîïîíóº ñëóõîâ³ àïàðàòè, àêñåñóàðè, ï³äá³ð òà íàëàøòóâàííÿ. Ïðîïîíóº ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ ëîð-çàõâîðþâàíü. Çä³éñíþº îáñòåæåííÿ ñëóõó ó äîðîñëèõ òà ä³òåé. Òåëåôîí 050-661-68-90, 050-788-49-49.

5.7. ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÊÓÐÑÈ, ÏÅÐÅÊËÀÄÈ, ÒÐÅͲÍÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Íàâ÷àëüíèé öåíòð «Óñï³õ» çàïðîøóº íà êóðñè ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà, ìàéñòðà ìàí³êþðó, ìàñàæó, òàòóàæó, â³çàæó òà ³í. Òåëåôîí 066965-98-78, 093-498-35-17.

5.9. ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯, äîïîìîãà ïðè ï³äãîòîâö³ äîêóìåíò³â ïî ñêàñóâàííþ äåïîðòàö³¿ ç Ïîëüù³ òà êðà¿í ªÑ, âèð³øåííÿ ïðîòÿãîì 45 äí³â. Òåëåôîí 063-516-55-52, 099-629-83-99.

5.12. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁ˲ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ðåìîíò ì’ÿêèõ òà êîðïóñíèõ ìåáë³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ (ïåðåòÿãóâàííÿ). Ðåñòàâðàö³ÿ (çàì³íà êîëüîðó) êóõîííèõ ôàñàä³â. Òåëåôîí 095-883-34-22, 097-622-94-28.

5.13. ÐÅÌÎÍÒ ² ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÒÅÕͲÊÈ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: «Ñ³ìåíñ», «Áîø», «²íäåç³ò», «Àð³ñòîí», «Õàíñà», «Àðäî», LG, «Ñàìñóíã», «Çàíóñ³», «Åëåêòðîëþêñ» ³íø³ íà äîìó, ãàðàíò³ÿ, ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåëåôîí 099-027-34-89, 095-350-73-74. Ïðîäàæ, ìîíòàæ, ñåðâ³ñ, ñóïóòíèêîâå, ²íòåðíåò, WI-FI. Ãóðò òà ðîçäð³á. Òåëåôîí 050-694-47-45.

Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: òåëåâ³çîðè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³ òà ³í. Äîñòàâêà. Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä çà ì³ñòî. Ïðèâàòíèé ìàéñòåð. Òåëåôîí 099-118-62-80, 096-059-38-10. ÏÏ «Íîðä» âèêîíóº ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â óñ³õ ìîäèô³êàö³é ³ç âè¿çäîì ó ìåæàõ îáëàñò³. Ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ. Òåëåôîí 095-295-91-19, 067-901-89-66.

5.16. ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ïàì’ÿòíèêè. Âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ðîáîòà. Òåëåôîí 050-438-13-90, 093-237-79-53. Ô³ðìà «Àòðèáóò» âèãîòîâëÿº ïàì’ÿòíèêè ç ãàðáî, ãðàí³òó, áàçàëüòó. Âèñîêîÿê³ñíå õóäîæíº îôîðìåííÿ, çàãëèáëåíí³ íàïèñè ï³ä çîëîòî, êîëüîðîâå ôîòî. Àäðåñà: ì. Ëóöüê, âóë. Ãîðä³þê, 49 («Ï³âí³÷íèé ðèíîê», ìàã. 34; ì. Ðîæèùå, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 8 («Ñ³ò³-öåíòð»). Òåëåôîí 093-453-3449, 097-687-91-31. atribut.ub.ua.

ßʲÑͲ ÏÀÌ'ßÒÍÈÊÈ ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ. Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ. Ãðàí³òíèé ïàì'ÿòíèê ç ïîðòðåòîì Â²Ä 2380 ÃÐÍ. ÂÓË. ËܲÂÑÜÊÀ, 63.

ò. 066-835-03-75

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲ âñ³õ âèä³â òà ïðàëüíèõ ìàøèí, âäîìà ó çàìîâíèêà, â ìåæàõ îáëàñò³. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Ïåíñ³îíåðàì çíèæêè.

ò. 099-632-65-49, 093-882-13-82.

Çàâäÿêè ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ» ó ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³» âè ðåàëüíî ìîæåòå çóñòð³òè ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêó, ùî ñòàíå âàøîþ äîëåþ, à òàêîæ çíàéòè â³ðíèõ äðóç³â. Äëÿ á³ëüøî¿ çðó÷íîñò³ íàøèõ ÷èòà÷³â ìè ââîäèìî êîäóâàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ íàøèõ äîïèñóâà÷³â. Íà êóïîí³ äëÿ îãîëîøåíü ïîòð³áíî âêàçàòè ñâîº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. Äî âàøèõ ³í³ö³àë³â äîäàºòüñÿ ïîðÿäêîâèé íîìåð – öå ³ áóäå âàøèì êîäîì.

ßêùî âàñ çàö³êàâèëî ïåâíå îãîëîøåííÿ â ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ», ïîòð³áíî çâ’ÿçàòèñÿ ç àáîíåíòîì. Äëÿ öüîãî íàäñèëàéòå ñâ³é ëèñò (àáî ïðèíîñüòå îñîáèñòî) íà àäðåñó ðåäàêö³¿: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷èâøè êîä îãîëîøåííÿ íà êîíâåðò³. Àáîíåíò, íà ÷èé êîä íàä³éøëè ëèñòè, çìîæå îòðèìàòè ¿õ â ðåäàêö³¿, çàïëàòèâøè çà 1 ëèñò – 1 ãðí.

5.17. ²Íز ÏÎÑËÓÃÈ Â³äêà÷óâàííÿ âèãð³áíèõ ÿì òà ñåïòèê³â. Öèñòåðíà ºìí³ñòþ 8 êóá. ì. Òå ë å ô î í 0 9 9 - 4 0 6 - 3 7 - 3 7 , 066-898-47-47.

àâòîìàòè÷íèõ ïðàëüíèõ, ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ñóøàðîê, ì³êðîõâèëüîâèõ ³ õë³áîïåêàðíèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ, êîíñóëüòàö³¿. Âè¿çä ìàéñòðà äîäîìó.

ÐÅÌÎÍÒ

Âè øóêàºòå íîâîãî ïàðòíåðà, ñåðéîçí³ ñòîñóíêè àáî õâèëþþ÷èé ôë³ðò? Ñëóæáà çíàéîìñòâ – öå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç íîâèìè ëþäüìè äëÿ òîâàðèøóâàííÿ, ëèñòóâàííÿ, çóñòð³÷åé, äðóæáè, ñï³ëêóâàííÿ, ðîìàíòè÷íèõ ïîáà÷åíü òà ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó.

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

ÐÅÌÎÍÒ

ò. 050-725-78-08, 098-657-73-77.

ÀÔ²ØÀ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Þò³êî» ïðîïîíóº ïîñëóãè íàä³éíîãî ñòðàõóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó, öèâ³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìåäè÷íèõ âèòðàò. Òåëåôîí 050610-74-66,050-561-37-20. utico.com.ua.

ÂÈÃÎÒÎÂËߪÌÎ

ÏÀÌ'ßÒÍÈÊÈ ç êàìåíþ. Íàø³ ìàéñòðè íàäàäóòü ïðîôåñ³éíó êîíñóëüòàö³þ òà äîïîìîæóòü ó âèáîð³. Ðèíîê á³ëÿ ãîòåëþ "Ëó÷åñüê".

5.19. ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ

ò. 066-073-90-88 www.memoarh.com

ƲÍÊÈ Ëó÷àíêà, âäîâà, 56 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì â³äïîâ³äíîãî â³êó, äëÿ äðóæí³õ â³äíîñèí. ÌÃÀ 309.

5.18. ÇÀÃÓÁËÅÍÅÇÍÀÉÄÅÍÅ ÇÀÃÓÁËÅÍÅ Âòðà÷åíå òèì÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ ÒÏ 780031, âèäàíå íà ³ì’ÿ Îñòàïéîâñüêèé Îëåêñàíäð ²ãîðîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì.

59/57/167. Õî÷ó ïîçíàéîìèòèñü ç ìó æ÷èíîþ ïðèáëèçíî â³äïîâ³äíîãî â³êó. Äëÿ äðóæí³õ â³äíîñèí ³ ìîæëèâî ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ. Ìàòåð³àëüíî íåçàëåæíà. ÌÒÌ-303. Ƴíêà, 44 ðîêè. Ðîçëó÷åíà, ìàòåð³àëüíî íåçàëåæíà. Ïîçíàéîìëþñÿ ç ÷îëîâ³êîì 45-55 ðîê³â, ÿêèé ö³íóº â³ðí³ñòü, ëþáîâ, äðóæáó. ÏÊË - 308.

×ÎËβÊÈ 44/165/63. Äîáðèé, ñïîê³éíèé, ùèðèé ëó÷àíèí, ðîçëó÷åíèé. Ìàòåð³àëüíî ³ æèòëîì çàáåçïå÷åíèé. Ïðàöþþ íà ï³äïðèºìñòâ³. Àëêîãîëåì íå çëîâæèâàþ. Äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ïîçíàéîìëþñü ç ïîðÿäíîþ ³ õàçÿéíîâèòîþ ä³â÷èíîþ ÷è æ³íêîþ, ÿê³é íàáðèäëà ñàìîòí³ñòü òà õî÷åòüñÿ ëþáîâ³, äîìàøíüîãî çàòèøêó ³ òåïëà. Ö²Ñ-310.


18

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

6.1. ÌÅÁ˲

Äèâàí ðîçêëàäíèé ³ êð³ñëî íåðîçêëàäíå, ãàðíèé ñòàí. Òåëåôîí 099-348-99-29.

ÏÐÎÄÀÌ

Øàôà â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, äóæå ÿê³ñíà ³ äîáðîòíà, ó â ³ ä ì ³ í í î ì ó ñ ò à í ³ . Òåë å ô î í 066-487-31-03.

³òàëüíþ ñâ³òëîãî êîëüîðó, á/â, 1,8õ2,2õ0,45. õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë å ô î í 095-643-87-42, 033-274-34-11.

Ñò³íêó «Âîëèíü», äîâæèíîþ 4ì, â íîðìàëüíîìó, äîãëÿíóòîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 050-236-31-15.

Òðþìî ó õîðîøîìó ñòàí³, ç äçåðêàëîì ä³àì. 72ñì, øèð.100ñì, 300ãðí. Ñàìîâèâ³ç. Òåëåôîí 097-841-69-25, 050-262-72-53. Êóõîííi ìåáëi: còië 4 òàáóðåòêè i íàáið øêàô÷èêiâ. Òåëåôîí 066-562-44-85. Êðicëî äëÿ âiòàëüíi àáî âåðàíäè. Òåëåôîí 066-562-44-85, 099-772-96-05. Ñòiíêó â â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-562-44-85. Øàôó 3-äâåðíó, â ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³, â óïàêîâö³. Òåëåôîí 099-223-84-19, 098-262-43-26. Ñò³ë ñòîëîâèé. 050-233-35-37.

Òåëåôîí

Êîðïóñí³ ìåáë³, á/â, 2 øàè, 2 àíòðåñîë³ ðîçì³ð 2,15õ0,6õ2,1ì.. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-422-94-35, 033-271-10-32. Ì’ÿêèé êóòî÷îê ç ðîçêëàäíèìè êð³ñëàìè. Òåëåôîí 096-802-97-97. Ñïàëüíþ: øàôà, äîâæèíà 2,30ì, 2 ë³æêà. Íîâà. Òåëåôîí 066-423-39-67. Ø à ô à , á / ó, ó â ³ ä ì ³ í í î ì ó ñ òàí³. Òî ð ã. Òå ð ì ³ í î â î. Òåë å ôîí 050-777-32-44. Ñò³íêà ç òðüîõ ÷àñòèí. Øàôà ç áàðîì, øàôà ï³ä òåëåâ³çîð òà øàôà ç ïîëè÷êàìè ³ â³øàêàìè.Õîðîøèé ñòàí. Òîðã. Ìîæíà ïî ÷àñòèíàõ.Òåðì³íîâî. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 050-777-32-44. Äèâàí, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 095-640-45-74. Ñò³íêó äèòÿ÷ó, ïðèáàëò³éñüêó. Òåëåôîí 050-378-23-81. Êîìîä ó â³òàëüíþ â íîðìàëüíîìó ñòàí³, äîâæèíà 85ñì, âèñîòà 72ñì. Òåëåôîí 095-070-83-58. Ñò³ë-òóìáó â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-273-71-69. Ñò³ë ðîçêëàäíèé, íàòóðàëüíå äåðåâî, ðîçì³ð 75õ75õ76 ñì. Òåëåôîí 050-967-68-07. Íîâèé ñ ê ë ÿ í è é ñ ò ³ ë , ð î ç ì ³ðè: øèðèíà 80 ñì., äîâæèíà 100 ñì, òîâùèíà ñêëà 1ñì, â è ñ î ò à í ³ æ î ê 7 5 ñ ì . Òåë å ô î í 063-033-51-42. Ñò³ë ðîçêëàäíèé â³ò÷èçíÿíèé. Òåëåôîí 068-424-45-85. Äeðeâ’ÿíèé êóòî÷îê, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçì³ð:150õ120ñì. Òåëåôîí 066-845-16-40. Øàôó 3-äâåðíó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ðîçì³ðè: äîâæèíà 170 ñì, âèñîòà 190 ñì, øèðèíà 60 ñì. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 050-721-68-11. Ñò³íêó «Ðóòà» â äîáðîìó ñòàí³. Äîâæèíà 2,85ì, âèñîòà 2,20ì, ãëèáèíà 0,5ì. Òåëåôîí 095-047-34-73.

Ñò³íêó «Æèòîìèð»: ñåðâàíò, êíèæíà øàôà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð. Òåëåôîí 050-929-95-86. Ïëåòåíèé ãàðí³òóð íåâåëèêîãî ðîçì³ðó: 2 êð³ñëà-êà÷àëê è , ÷ à é í è é ñ ò î ë è ê . Òå ë å ô î í 033-271-04-07. Cò³íêó, äîâæèíà – 2.60 ì, âèñîòà – 1.95 ì., ãëèáèíà – 52ñì. Òåëåôîí 099-338-76-68. Äèòÿ÷å ë³æå÷êî. Ö³íà 1800 ãðí. Òåëåôîí 066-804-37-17. ˳æêî, á/ó, 2õ0,90ì. Òåëåôîí 098-596-99-00, 095-465-08-82. Ðàçîì àáî îêðåìî øê³ðÿíèé äèâàí òà 2-äâåðíó øàôó-â³òðèíó, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ö. 14000 òèñ + òîðã. Òåëåôîí 097-421-87-10. Ì’ÿê³ êð³ñëà – 2 øò., á/â, êîë³ð áîðäî. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 066-662-59-92. Ñò³íêó «Þí³îð» ³ êóòîâó ïîëêó 130õ30õ30. Òåëåôîí 033-224-58-26, 095-348-81-62. Øàôó 2-äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè. Òåëåôîí 095-486-67-08. Ø à ôó 3-äâå ð í ó, áåç àíòðåñîë³â, ñåðâàíò òà êíèæêîâó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Òåëåôîí 099-275-76-01. «Ïóôèê» â³ä ñïàëüíîãî ãàðí³òóðó. Òåëåôîí 095-577-68-42. Äóáîâ³ ïîëè÷êè, òóìáî÷êè. Òåëåôîí 095-117-34-75. Äèâàí «ìàëþòêó», á/â. Ö³íà 400 ãðí. Òåëåôîí 050-646-10-52. Ñò³íêó, äóáîâèé øïîí, äîâæèíà 3,56ì, äâ³ ñåêö³¿ ï³ä ñêëîì, øàôà íà îäÿã, âèñîòà ç àíòåñîëÿìè 2,38 ì. Ö. 4200 ãðí. Òåëåôîí 093-533-68-02. Íàñò³íí³ ïîëèö³ ç øàôêàìè òà òóìáî÷êó. Òåëåôîí 050-916-31-19. Ñò³íêó «Âîëèíü», äîáðèé ñòàí. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-149-90-43. Ìåáë³ á/â: äèâàí, ñò³ë îäíîòóìáîâèé, 3-äâåðíó øàôó. Òåëåôîí 050-267-79-68. Ñ ò ³ í ê ó î ð è ã ³ í à ë ü í ó, á / ó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, äîâæèíà 3 ì . Ö . í å ä î ð î ã î . Òå ë å ô î í 099-701-00-49. Øàôó 3-äâåðíó «Ë³ëåÿ», ñïàëüíþ «Àíòîí³íà». Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. ˳æêî-äèâàí ó ñêëàäåíîìó âèãëÿä³ 90ñì, ñïàëüíå ì³ñöå ó ðîçêëàäåíîìó- 150ñì, äîâæèíà- 190ñì. ª íåâåëè÷êå ïîøêîäæåííÿ. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 099-447-42-68. Íîâå ë³æêî ðàçîì ç ìàòðàöîì, òàêîæ äî íüîãî 2 ïðèë³æêîâ³ òóìáè òà êîìîä. Ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08.

Ø à ô ó 2 - ä âå ð í ó, â ãà ð í î ì ó ñòàí³, êîðè÷íåâà, ïîë³ðîâàíó, ç ïîëè÷êàìè, íà í³æêàõ. Òåëåôîí 097-897-40-63. Ñò³ë-òóìáó â ÷óäîâîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-095-87-75. Íîâå 2-ÿðóñíå ë³æêî. Òåëåôîí 050-295-64-90. Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, êîëüîðó «Âåãå». Òåëåôîí 050-950-15-65. Ðîçêëàäíå êð³ñëî â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-392-97-19. Äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-392-97-19. Äèâàí « Ì à ë þ ò ê à » , 2 ð î ç ê ëàäí³ êð³ñëà, ëüâ³âñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-708-99-62. Cò³íêó «Âîëèíü» á/ó òà øàôó. Òåëåôîí 067-923-84-36. Ìåáë³ äëÿ ïåðåäïîêîþ, âèãîòîâëåí³ íà çàìîâëåííÿ, 260õ220ñì, ãëèáèíà êóòîâî¿ øàôè 90 ñì., ãëèáèíà ïåíàëó 40 ñì. Òåëåôîí 099-754-16-51. Ì’ÿê³ êð³ñëà, â õîðîøîìó ñòàí³, 1300 ãðí îäíå êð³ñëî. Òåëåôîí 096-618-94-74. ˳æêî òåìíîãî êîëüîðó, ìàòðàö «Âåíåòî» â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ðîçì³ð 1,4õ2ì. Òåëåôîí 066-050-22-93. Ñò³íêó «Âîëèíü», á/â.. Ö. 500 ãðí., òîðã. Òåëåôîí 033-279-51-20. Äèâàí, 2õ1,5ì. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-342-98-07. Øàôó 3-äâåðíó, á/â, ïîë³ðîâàíó, äåøåâî. Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. Òåëåôîí 066-127-32-67. Ñåðâàíò â õîðîøîìó ñòàí³, âèñîòà 176, ãëèáèíà 40, äîâæèíà 1 4 9 . Ìîæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 099-727-62-61. Êóõîííèé, ðîçêëàäíèé ñò³ë, 4 ñêëÿí³ ïîëêè 75õ50 ñì. Òåëåôîí 099-029-68-64, 066-746-58-13. Êð³ñëà â çàë íà êîëåñàõ, íåðîçêëàäí³ – 2 øò. â³ä ðóìèíñüêîãî ãàðí³òóðó.. Ö. 450 ãðí./øò + òîðã. Òåëåôîí 063-705-78-18. Áóôåò, àíòèêâàð³àò, âèðîáíèöòâî 18 ñò. Òåëåôîí 095-918-55-58, 033-275-07-19. Øàôó â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ãîð³õ, 140õ150õ40. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-969-21-07. Êð³ñëî-ðîçêëàäíå, äâ³ 3-äâåðí³ øàôè ç àíòðåñîëÿìè, äâà 1,5-ñïàëüí³ ë³æêà, ñò³ë êàíöåëÿðñüêèé. Òåëåôîí 066-624-72-74. Äèâàí, êîìîä á/â, êîìîä íîâèé, ñòîëèê ï³ä òåëåâ³çîð. Òåëåôîí 050-778-30-11. Êóõîíí³ ìåáë³ á/â, äîâæèíà 2,2ì, õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-166-06-38.

Ì’ÿêèé êóòî÷îê íà êóõíþ. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Äèâàí « × å ñ ò å ð ô ³ ë ä » , ð î ç ì³ðè 205õ95õ87ñì. Ìàòåð³àë êàðêàñó-ñîñíà, îááèâêè-âåë þ ð . Ö . 1 3 5 0 0 ã ð í . Òåë å ô î í 050-522-62-47. Ðîçêëàäíèé äèâàí, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 4300 ãðí. Òåëåôîí 095-617-25-71. Òå ðì ³ í î âî ï ð îä à ì ð îç ê ë à ä à ÷ ê ó. Ö . 5 0 0 ã ð í . Òåë å ô î í 099-754-16-51. Ìàñàæíå îðòîïåäè÷íå ë³æêî «Ñåðîãåì». Ö³íà 12 òèñ. ãðí. Ö. 12 000 ãðí. Òåëåôîí 066-514-18-49. Äèâàí, ìàòðàö òà äâà êð³ñëà. Ö. 3200ãðí. Òåëåôîí 095-556-32-01, Ñâ³òëàíà. Äèâàí òà 2 ì’ÿê³ êð³ñëà â ä î á ð î ì ó ñ ò à í ³ , á \ â . Òåë å ô î í 095-640-45-74. Äèâàí òà 2 ì’ÿê³ êð³ñëà â ä î á ð î ì ó ñ ò à í ³ , á \ â . Òåë å ô î í 095-640-45-74. Êóõíþ-òóìáó ç ðîáî÷îþ ïîâåðõíåþ, ðîçì³ð 110õ60õ80 ñì, 2 ä â å ð å é , 3 ï î ë ê è . Òå ë å ô î í 095-418-49-08. Ñò³íêó, äîâæèíà 2.60ì, ãëèáèíà 55ñì, âèñîòà 2ì. Òåëåôîí 068-006-25-75. Òóìáî÷êó ç 2 äâåðöÿòàìè íà í³æêàõ, æóðíàëüíèé ñòîëèê. Òåëåôîí 099-029-68-64.

Øàôó òåìíîãî êîëüîðó, 3-äâåðíó. Òåëåôîí 066-248-06-40. Øàôó ñâ³òëîãî êîëüîðó, á/ó, ç äçåðêàëîì. Òåëåôîí 066-248-06-40.

ÊÓÏËÞ

Êèëèì, 2,5õ3,5ì, íàòóðàëüíèé, øåðñòÿíèé. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-278-97-46. Êèëèì 2õ3ì, íàòóðàëüíèé, íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-774-06-50. Êèëèì, íîâèé, 2,5õ3,5ì.. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 095-577-68-42. Êèëèì ç íàòóðàëüíî¿ øåðñò³ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ðîçì³ð 2õ3 ì. Òåëåôîí 066-952-29-30.

Øàôó, 2-äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè, 89õ58 ñì. Òåëåôîí 095-473-06-76, 033-225-35-24.

6.3. ÌÀÒÐÀÖÈ

Êèëèì íàòóðàëüíèé, áîðä î â î ã î ê î ë ü î ð ó. Í å ä î ð î ã î . Òå ë å ô î í 050-697-27-55, 033-271-47-12.

Øàôó 3-äâåðíó, ïèñüìîâèé ñò³ë, êð³ñëî. Òåëåôîí 068-845-12-47. ˳æêà 1-ñïàëüí³, á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, 2 øò. Òåëåôîí 050-687-41-55. Êíèæêîâó øàôó, øàôó, ñò³ë, ñò³ëüö³, 3-äâåðíó øàôó ó ñïàëüíþ ó äîáðîìó ñòàí³. Íåäîðîãî, òîðã. Òåëåôîí 066-166-53-22, 068-114-28-24. Ñò³ë á³ëüÿðäíèé á/â 12 ôóò³â (ðîçì³ð 3,60õ1,85ì) íà êàìåí³ Àðäåç³ÿ â äîáðîìó ñòàí³ ³ òàéìåð ÷àñó íà á³ëüÿðäí³ êóë³. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11. Øàôó êóòîâó. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-432-87-51. Ñïàëüíþ á/ó: øàôà, 2 ë³æêà, êîìîä. Ö³íà 2500 ãðí. Òåëåôîí 099-736-66-56. Ñò³íêó «Ãåðáîð», íå ïîë³ðîâàíà, 1,95õ2,65. Ö. 5500 ãðí. Òåëåôîí 050-888-48-95.

Øàôó 3-äâåðíó ó äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-077-03-16, 033-224-66-09.

Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-689-01-96, 033-274-31-91.

Ñò³íêó òåìíîãî êîëüîðó, á/ó, 3,3ì. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Êèëèì øòó÷íèé 2õ4ì, á/â. Òå ë å ô î í 0 9 5 - 7 0 8 - 7 3 - 8 2 , 0 6 6 - 3 6 8 - 11 - 9 8 .

Êèëèì, 2,5õ3,5ì, íàòóðàëüíèé, øåðñòÿíèé. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-278-97-46.

Ìåáë³ íà êóõíþ: ñò³ë-òóìáó 110õ60õ80, àíòðèñîëü, 70 ñì, «ïóôèê» äëÿ ñïàëüí³. Òåëåôîí 095-577-68-42.

Äèâàí, êð³ñëî-ë³æêî, á/â. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-272-32-84.

Ì’ÿê³ êð³ñëà, æóðíàëüíèé ñòîëèê, ðîçêëàäíèé ñò³ë. Òåëåôîí 095-522-48-80.

Íîâèé êèëèì, 3õ4 ì. Äåøåâøå ñîá³âàðòîñò³. Òåëåôîí 095-821-20-39, 033-271-65-90.

Êóõíþ á/ó àáî ÷àñòèíó êóõí³. Òåëåôîí 099-276-11-16.

˳æêà: 1-ñïàëüíå, 1300 ãðí, 1,5-ñïàëüíå, 1600 ãðí, 2-ñïàëüíå, 2000 ãðí. Òåëåôîí 098-243-93-71, 050-696-88-32.

Òåëåôîí

Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-êîëèñêó. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-784-25-06, 050-378-48-70.

Êèëèì – 300 ãðí., ïîñóä. Òåëåôîí 066-679-10-30.

Òðè øàôè ÷óäîâî ï³ä³éäóòü ÿê äëÿ îô³ñó òàê ³ äëÿ ìàãàçèíó. Ìàþòü ãàðíèé, íîâèé âèãëÿä. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 099-474-41-08.

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Òåëåôîí 066-166-06-38.

Ìåòàëåâå ë³æêî. 095-443-01-76.

Êóõîííèé ñò³ë, ðîçì³ðîì 60õ90ñì òà 1 òàáóðåò äî íüîãî. Òåë å ô î í 0 9 7 - 1 6 7 - 3 9 - 9 8 , 066-848-27-08.

Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé. Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 095-337-00-52. Äèâàí ì’ÿêèé. 050-824-96-88.

Òåëåôîí

Ø à ôó, êíèæêî âó øàôó, ñåðâàíò ç àíòðåñîëÿìè, øàôà äëÿ îäÿãó, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-378-78-53, 033-225-41-49.

ÏÐÎÄÀÌ Ìàòðàö, á/â, 90õ200õ15. Ö³íà 500 ãðí. Òåëåôîí 050-646-10-52. Ìàòðàö 2-ñïàëüíèé, 160õ200õ20, á/â. Ö. 900 ãðí. Òåëåôîí 063-824-75-40. Ìàòðàöè âàòÿí³, á/â. Òåëåôîí 099-314-48-65, 033-224-30-90. Ìàòðàöè ïðóæèíí³, 2 øò., 1,90õ0,9ì, á/â. Òåëåôîí 095-781-68-47.

6.5. ÎѲÒËÅÍÍß

Êèëèì íàòóðàëüíèé, á/ó, ðîçì³ð 3õ2ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-643-87-42, 033-274-34-11. Êèëèì ðîçì³ðîì 1,40õ1,95 â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-498-45-23, 067-172-78-27. Êèëèì íà ï³äëîãó 2õ3 (×åõ³ÿ), á/ â, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 093-652-39-99. Êèëèì øåðñòÿíèé 2õ1,35ì. Òåëåôîí 033-224-91-74. Êèëèì 2õ3ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-432-87-51.

ÏÐÎÄÀÌ

Êèëèìîâ³ äîð³æêè òà êèëèì 2õ3ì. Òåëåôîí 033-276-08-75.

Ñâ³òèëüíèê íà 5 ïëàôîí³â, â áåæåâèõ òîíàõ. Òåëåôîí 050-916-31-19.

Êèëèìè 2õ3ì, íàòóðàëüí³, 2 øò, 1,5õ2ì, øòó÷íèé – 1 øò. Òåëåôîí 033-272-32-84.

6.6. ÊÈËÈÌÈ, ÊÈËÈÌÎÂÅ ÏÎÊÐÈÒÒß ÏÐÎÄÀÌ Êèëèì 170 õ240 Áåëüã³ÿ, íîâèé, íàáèâíèé. Ö. 800 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30. Êèëèìè á/â. Òåëåôîí 095-618-50-04.

Êèëèì íàòóðàëüíèé, øåðñòÿíèé, á/ó, 2õ4ì, áåæåâî-êîðè÷íåâèé ê îë³ð, Ì îëäîâà. Òåëåôîí 050-916-31-19. Êèëèì, á/â, êàâîâî-êîðè÷íåâèé, 1,5õ4ì. Òåëåôîí 099-555-70-28. Êèëèì 2õ1,5ì â ãàðíîìó ñòàí³, áîðäîâèé êîë³ð. Òåëåôîí 099-314-48-65, 033-224-30-89. Êèëèì, êîâäðó, ïîäóøêè. Òåëåôîí 095-117-34-75. Êèëèì 170õ240 ñì, Áåëüã³ÿ. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 095-418-49-08.

4


19

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Àóä³ A6 103 kw, 1997 ð. â., ö³íà 195825 ãðí, ïðîá³ã 420 òèñ. êì, 2.5 ë, äèçåëü, ñ³ðèé

Àóä³ A6 XENON LED, 2011 ð. â., ö³íà 430650 ãðí, ïðîá³ã 234 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ÷îðíèé

ò. 095-880-14-88

ò. 095-036-29-95, 095-454-94-99

Àóä³ A6 2.0TFSI QUATTRO, 2013 ð. â., ö³íà 610740 ãðí, ïðîá³ã 122 òèñ. êì, ñåäàí, 2 ë., 211 ê.ñ., 155 êÂò, áåíçèí, á³ëèé ìåòàë³ê

ò. 050-651-95-98

Àóä³ A6, 2010 ð. â, ïðîá³ã 183 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ñèãíàëèçàöèÿ, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, êîíäèö³îíåð, êë³ìàò êîíòðîëü, GPS, CD, DVD, MP3

ò. 050-678-49-21

Àóä³ Q7, 4.2 TDI S-Line, 2012 ð. â., ö³íà 102054 ãðí, ïðîá³ã 189 òèñ. êì, êðîñîâåð, 4.2 ë, äèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 067-332-58-58

7.1.ËÅÃÊβ ÀÂÒÎ ÏÐÎÄÀÌ Àóä³ A4 2.0T TFSI QUATTRO, 2012 ð. â., ö³íà 492174 ãðí, ïðîá³ã 86 òèñ. êì, ñåäàí, 2 ë, 211 ê.ñ., 155 êÂò, áåíçèí, ÷îðíèé

ò. 066-610-77-78

Àóä³ A4, 2012 ð. â., ö³íà 422820 ãðí, ïðîá³ã 151 òèñ. êì, ñåäàí, 2 ë, äèçåëü, ÷îðíèé

ò. 095-036-29-95, 095-454-94-99

Àóä³ A5 SPORTBACK, 2013 ð. â., ö³íà 665550 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 170 òèñ. êì, 2 ë., 177 ê.ñ., 130 êÂò, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 099-928-16-83

Àóä³ A6, 2003 ð. â., ö³íà 207575 ãðí, ïðîá³ã 205 òèñ. êì, ñåäàí, 2.5 ë, 179 ê.ñ., 132 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé

Àóä³ A6 3.0TDIQuattro Svezak, 2007 ð. â., ö³íà 373230 ãðí, ïðîá³ã 191 òèñ. êì, 3 ë., 232 ê.ñ., 171 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 095-165-33-42

Àóä³ Q5 3.0TDIQuattro, 2011 ð. â., ö³íà 662940 ãðí, ïðîá³ã 177 òèñ. êì, 3 ë., 239 ê.ñ., 176 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê

Àóä³ A6, 2006 ð. â., ö³íà 352350 ãðí, óí³âåðñàë, ïðîá³ã 249 òèñ. êì, 2.7 ë., äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 050-239-06-78

ò. 050-239-06-78

ò. 067-329-09-36

Àóä³ A4 2.0 TFSI Quatrro, 2011 ð. â., ö³íà 388145 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 184 òèñ. êì, 2 ë, 211 ê.ñ., 155 êÂò, áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 099-778-29-93, 098-551-20-94

Àóä³ A4 2.0 TDI Xenon, 2007 ð. â., ïðîá³ã 215 òèñ. êì, óí³âåðñàë, ïðîá³ã 320 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

ò. 050-901-01-61, 050-721-83-17

Àóä³ A4, 2.0 TDI, 2007 ð. â., ö³íà 280768 ãðí, ïðîá³ã 320 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ABD, ESP

ò. 050-901-01-61, 050-721-83-17

Àóä³ A6 Allroad, 3.0TDIQuattro Svezak, 2008 ð. â., ö³íà 440832 ãðí, ïðîá³ã 242 òèñ. êì, óí³âåðñàë, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

ò. 050-239-06-78


20

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

Àóä³ A4, 2004 ð. â., ö³íà 208196 ãðí, ïðîá³ã 185 òèñ. êì, 1.8 ë, ñ³ðèé

Àóä³ A4, 1.8 TFSI, 2012 ð. â., ö³íà 498560 ãðí, ïðîá³ã 221 òèñ. êì, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 066-642-53-73

Àóä³ A4 105KW, 2012 ð. â., ö³íà 435369 ãðí, ïðîá³ã 151 òèñ. êì, 2 ë, ÷îðíèé

ò. 050-759-88-29

ÁÌ X5, 2005 ð. â., ö³íà 445910 ãðí, ïðîá³ã 248 òèñ. êì, 3 ë, äèçåëü, ÷îðíèé

ò. 096-502-16-70

ò. 096-773-96-63

ò. 095-165-33-42

«Mazda» íà çàï÷àñòèíè, 1998, 2.0 ãàç áåíçèí, º äîäàòêîâ³ ôàðè, ³ íîâåíüêà ðåø³òêà íà ïåðåäîê. Òåëåôîí 093-513-67-42.

«Chevrolet Àveo», 2005 ð.â., 1,5, ãàç-áåíçèí, åëåêòðîï³äéîìíèêè, êîíäåö³îíåð, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-501-56-33.

Ìàçäà 6, 2016 ð. â., ö³íà 380335 ãðí, ïðîá³ã 69 òèñ. êì, ñåäàí, 2.5 ë, áåíçèí, àñôàëüò ìåòàë³ê Àóä³ 100, 1986 ð. â., ö³íà 73791 ãðí, ïðîá³ã 300 òèñ. êì, 1.8 ë, áåæåâèé

ò. 098-538-10-77

ò. 098-362-15-66

ò. 050-834-57-41

«Opel Astra», 1982 ð.â., äâèãóí 1,6 áåíçèí, ÷åðâîíèé, êîìá³-â, ñòðàõîâêà, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó, ìàøèíà íà õîäó. Òåëåôîí 066-097-21-72.

Àóä³ A6, 2014 ð. â., ö³íà 768475 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 120 òèñ. êì, 2 ë, 190 ê.ñ., 140 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 066-599-90-45

Àóä³ A6, 2012 ð. â., ö³íà 489740 ãðí, ïðîá³ã 212 òèñ. êì, 2 ë, 177 ê.ñ., 130 êÂò, äèçåëü, á³ëèé

Çàõîäèòü ó ñàëîí Ìàçåðàò³ ðîá³òíèê ó ñïåö³âö³, ï³äõîäèòü äî ìåíåäæåðà é çàïèòóº: — Ïî÷³ì Ëåâàíòå? — 2 000 000. — À íà âèïëàò íà 5 ðîê³â? — 400 000 íà ð³ê. — À íà 10 ðîê³â? — 200 000 íà ð³ê. — Äîðîãåíüêî! — ßêùî êîøòè íå äîçâîëÿþòü, ìîæå âèáåðåòå ìàøèíó ïîäåøåâøå? — Òà ÿ á âèáðàâ, àëå ïëèòà íà òàêó âïàëà…

ò. 095-036-29-95, 095-454-94-99

Àóä³ 80, 1988 ð. â., ö³íà 63249 ãðí, ïðîá³ã 300 òèñ. êì, 1.8 ë

Àóä³ A6, 2003 ð. â., ö³íà 207098 ãðí, ïðîá³ã 205 òèñ. êì

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Àóä³ 100 A6, 1993 ð. â., ö³íà 138065 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 351 òèñ. êì, 2.5 ë, 140 ê.ñ., 103 êÂò, äèçåëü, çåëåíèé ìåòàë³ê

«Ïåæî Åêñïåðò», 2002 ð.â., á³ëèé, ãðóçî-ïàñàæèð, êîíäèö³îíåð, äèçåëü – 1996. Òåëåôîí 096-913-40-46. «Peugeot Partner», 2013 ð.â., 1,6 äèçåëü, ïàñàæèð. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 063-824-75-40.

4 29 7 -6 4 7 -0 5 -:

Ìàçäà 626, 2.0, 1998 ð. â., ö³íà 110166 ãðí, ïðîá³ã 265 òèñ. êì, ë³ôòáåê, 2 ë, ãàç/áåíçèí, çåëåíûé

ò. 095-871-48-81, 067-421-73-17

«Fiat Ducato», 1992 ð.â., íà çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 033-271-71-24.

ò. 093-132-70-10 Àóä³ A6, 2006 ð. â., ö³íà 363684 ãðí, ïðîá³ã 249 òèñ. êì, 2.7 ë, ÷îðíèé ìåòàë³ê

Àóä³ A4 2.0 TFSI Quatrro, 2011 ð. â., ö³íà 388145 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 184 òèñ. êì, 2 ë, 211 ê.ñ., 155 êÂò, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 063-421-61-62

ò. 099-778-29-93, 098-551-20-94

«Ìåðñåäåñ ³òî» íà çàï÷àñòèíè, 1999 ð., ìîòîð CDI 2.0. ϳñëÿ ÄÒÏ, íå ðîçìèòíåíå. Òåëåôîí 067-720-16-40.

ÁÌ 530, 2007 ð. â., ö³íà 393600 ãðí, ïðîá³ã 315 òèñ. êì, ñåäàí, 3 ë, ÷îðíèé Àóä³ A6, 2010 ð. â., ö³íà 390950 ãðí, ïðîá³ã 180 òèñ. êì, óí³âåðñàë, ÷îðíèé ìåòàë³ê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ABD, ESP

ò. 098-979-05-79

ò. 050-678-49-21

«Volkswagen Ðolo» 1.4 2005ð. ÊÏ àâòîìàò. Àâòîìîá³ëü â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü. Íîâèé ñàëîí «Àëüêàíòàðå», îäèí âëàñíèê, íå áèòà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 098-626-33-15.

«ÂÀÇ-2104», 2002 ð.â. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 096-739-52-02. «ÂÀÇ-21011», 80 ð.â., õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 099-636-21-45. «ÂÀÇ-2121 «Íèâà», á³ëîãî êîëüîðó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-444-35-94, 097-864-04-12.

«Volkswagen Passat» 2012 ð., 2,0 ë, 198 òèñ.êì, ïàðêòðîí³êè, íàâ³ãàö³ÿ, êë³ìàò – êîíòðîëü, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 067-492-61-94.

«Nissan Sunny», 1986 ð.â., äâèãóí 1,4, áåíçèí, ÷åâîíèé êîë³ð, óí³âåðñàë, êóçîâ Á-11. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-392-97-19.

Àóä³ A6 Xenon_125 kw, 2011 ð. â., ö³íà 411590 ãðí, ïðîá³ã 190 òèñ. êì, 2 ë, 170 ê.ñ., 125 êÂò, äèçåëü, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

«ÂÀÇ–21063» â õîðîøîìó ñòàí³. Íå ãíèëèé. Íà õîäó. Êàï³òàëîâêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ìàñëî çàì³íåíå. Òåëåôîí 066-490-82-46. «ÂÀÇ 2106», 85 ð.â., äâèãóí 1,3, õîðîøèé ñòàí. Âëàñíèê. Òåëåôîí 050-648-10-42.

«Volkswagen» Â3 àáî Ò4. Ö. äî 30000 ãðí. Òåëåôîí 066-647-02-88.

ò. 067-329-09-36

Àóä³ A6, 2008 ð. â., ö³íà 331089 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 164 òèñ. êì, 2.4 ë, 177 ê.ñ., 130 êÂò, áåíçèí, ÷îðíèé ìåòàë³ê

«Skoda», 1952 ð.â. Òåëåôîí 099-325-40-91, 096-686-64-36.

«Îïåëü-Âåêòðà », 1996 ð.â., 1,6, ìåõàí³êà, áåíçèí, ÷îðíîãî êîëüîðó. Òåëåôîí 066-211-08-08.

«ÃÀÇ-69», âîñüìèì³ñíèé, ç äâîìà âåäó÷èìè ìîñòàìè. Òåëåôîí 068-123-85-47. «ÃÀÇ–53», 91 ð.â., áåíçèí, ñàìîñêèä. Òåëåôîí 096-427-18-67.

«Ôîðä òðàíçèò», ãðóçîâèé, 2006 ð.â., â³ä 1 âëàñíèêà. Òåëåôîí 095-402-48-09.

ò. 066-713-83-81 «BMW», 2012 ð., ïîâíèé ïðèâ³ä, àâòîìàò, êë³ìàò – êîíòðîëü, ñåíñîð äîùó, ãàëîãåíí³ ôàðè, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 067-492-61-94.

«Volkswagen Øàðàí», 99 ð.â., 1,8 òóðáî, áåíçèí-ãàç, ñèí³é, 7 ì³ñöü, êë³ìàò êîíòðîëü, ïîâíèé åëåêò. ïàêåò. Òåëåôîí 097-972-34-75.

«Ford Sierra», 1989 ð.â., 1,6, êàï³òàëüíèé ðåìîíò äâèãóíà ³ õîäîâî¿, ð³äíà ôàðáà, õå÷áåê. Òåëåôîí 097-605-66-81, 098-578-57-85.

«ÃÀÇ 31029 (Âîëãà)», ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö. 22 òèñ. ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 067-332-29-44. «Âîëãà ÃÀÇ 31029», ãàç-áåíçèí, ñ³ðà, íîðìàëüíèé ñòàí. Ö³íà 23 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 095-615-76-40. «Âîëãà ÃÀÇ 31», ãàç-áåíçèí, åêîíîìíà, äîêóìåíòè. Ö. 22 òèñ. ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-020-07-00.


7.4.ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ ÏÐÎÄÀÌ «ÇÀÇ-1102», 93 ð.â., äâ. 1,2, ðîáî÷èé ñòàí. Ö. 18305. Òåëåôîí 097-333-49-29, 050-377-44-52. «Ñëàâóòó», â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 097-480-14-98. «Ñëàâóòà ÇÀÇ» 1,2, 2005 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, äîáðèé ñòàí, ïðîá³ã 37 òèñ. êì. Òåëåôîí 033-272-92-44, 095-248-62-41. «Çàïîðîæåöü» â ðîáî÷îìó ñòàí³, 1991 ð.â., äâèãóí 40 ê.ñ., ïðîá³ã 57000 êì. Òåëåôîí 099-642-90-51.

Òðàêòîð ÞÌÇ-6, âåëèêà êàá³íà. Äâèãóíè äî òðàêòîðà Ò-40, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, êàá³íó, ÊÏÏ òà ³í. çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 066-027-88-92, 096-292-82-47. Òðàêòîð Ò40ÀÌ â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-864-44-75. Òðàêòîð ÕÒÇ – 12 ç ïðè÷³ïîì àáî îáì³íÿþ íà «ë³ñ». Òåëåôîí 050-800-35-73. Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé «John Deere 330» 1971 ð.â. Øèðèíà æàòêè 220ñì. Àáî îáì³íÿþ íà òðàêòîð ÌÒÇ. Òåëåôîí 095-104-05-15. ÌÒÇ-80, â ðîáî÷îìó ñòàí³, äåÿêèé ÷àñ ïåðåáóâຠáåç åêñïëóàòàö³¿. Òåëåôîí 067-173-46-74. Òðàêòîð Ò-40 ç ïëóãàìè òà ïðè÷åïîì. Òåëåôîí 098-777-78-23, 095-190-77-85.

«Ìîñêâè÷ Ì-412²Å», 90 ð.â., ïðîá³ã 75 òèñ. êì. Òåëåôîí 050-438-13-10. «²æ» 2125 «Êîìáè», 1992 ð.â., íà õîäó, äîáðèé ñòàí. Òåëåôîí 067-390-43-49, 066-901-72-40.

«Rower 2004», ïîâíèé ïàêåò, êð³ì øê³ðè, óí³âåðñàë, òèòàíîâ³ äèñêè, ãàç-áåíçèí. Ö. 60 000 ãðí. Òåëåôîí 095-219-78-62.

Òðàêòîð Ò-25, 1995 ð.â., åêñïîðòíèé âàð³àíò, íå ïåðåôàðáîâàíèé. Òåëåôîí 096-804-87-33.

ÏÐÎÄÀÌ

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ «Çåòîð». Õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-864-44-75, 097-540-89-20.

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ «Çåòîð». Õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-864-44-75, 097-540-89-20. Òðàêòîð Ò40ÀÌ â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 82000 ãðí. Òåëåôîí 095-864-44-75. Ïðèöåï ñàìîðîáíèé, îäíîîñíèé, ñàìîñêèäíèé. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40. Òðàêòîð Ò-16, ðîáî÷èé. Òåëåôîí 096-274-98-19. «ÞÌÇ»-6, ÀÊ, 1995 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-515-85-85. Ðîáî÷èé 3-êîðïóñíèé ïëóã ç áîðîíåþ äëÿ òðàêòîðà. Ö. 100000 ãðí. Òåëåôîí 099-015-47-12.

Òðàêòîð ÞÌÇ ÅÎ – 2124. Òðàêòîð íà õîäó, êîâø º â íàÿâíîñò³, â³äñóòí³ çë³âà äâåð³. Òåëåôîí 096-045-89-51.

«ÃÀÇ-53», äèçåëü, ñàìîñêèä, áîðòîâà. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40.

Êîìáàéí Êààñ Êîíñóë, äîâæèíà æàòêè 3 ì. Òåëåôîí 066-110-73-45.

ÊÓÏËÞ «Mercedes», âàíòàæ. ïàñàæèðñüêèé, áàæàíî íà ðàì³, óêðà¿íñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Ö³íà äî 50 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 098-834-77-65. «ÃÀÇ»-66 ìîæíà áåç äâèãóíà àáî îáì³íÿþ íà ìîòîáëîê «Çóáð». Òåëåôîí 395-507-41-36.

õîäó.

Òåëåôîí

Ìîòîöèêë «Ì³íñüê». Òåëåôîí 050-944-19-76. Âåëîñèïåä â õîðîøîìó ñòàí³. Êîëåñà 24, 21 ïåðåäà÷à. Òåëåôîí 093-260-85-77, 095-020-33-34. 2 âåëîñèïåäè «Òóðèñò» ïî ö³í³ 500 ãðí. çà îäèíèöþ. Òåëåôîí 033-271-67-05. Ìàãàçèí «Âåëîçîíà» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð âåëîñèïåä³â.

Êàðòîôåëåêîïàëêó äî ìîòîáëîêó, îäíîðÿäíó. Òåëåôîí 050-012-81-34. ʳííèé â³ç, äðàáèíè, áîðîíè, ïëóã, êîñèëêó ê³ííó. Òåëåôîí 066-859-16-41.

7.6.ÏÐÈ×ÅÏÈ ÏÐÎÄÀÌ

Òðàêòîð ÕÒÇ Ò-012, 93 ð.  õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Îá’ºì äâèãóíà 0,5 ë. Òåëåôîí 099-480-94-78.

Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4. 068-049-75-04.

Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí «Claas Consul». Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-833-30-65.

Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 2 ÏÒÑ 4, 2-äâåðíèé, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-015-17-12.

Îäíîâ³ñíèé ïðèöåï ç äîêóìåíòàìè. Òåëåôîí 093-485-29-27, 097-866-44-54.

Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-994-69-96.

«Òðàêòîð ¹1» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ì³í³òðàêòîð³â. Äîñòóïí³ ö³íè, áåçêîøòîâíà äîñòàâêà. Ãàðàíò³ÿ. Àäðåñà:âóë. гâíåíñüêà, 48. Òåëåôîí 067-989-17-98, 096-626-26-93. minitraktor.com.ua.

7.8.ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÏÐÎÄÀÌ Çàï÷àñòèíè äî êîìáàéíà «Íèâà». Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52. Çàï÷àñòèíè äî «Ford Transit» ç 1991-2010 ð. â. Òåëåôîí 093-847-08-22. Êðèøêó áàãàæíèêà «Ford Sierra» óí³âåðñàë. Òåëåôîí 050-861-02-22. Êàðáþðàòîð «Íèâà-Òàéãà», 1,7 â ðîáî÷îìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ «Ôîðä ѳºðà». Òåëåôîí 050-861-02-22.

²äå ÷îëîâ³ê âóëèöåþ é ðàïòîì ÷óº ãîëîñ: — Ñò³é, àí³ ðóø. ²ùå îäèí êðîê, ³ òîá³ âïàäå öåãëèíà íà ãîëîâó é òè ïîìðåø. ×îëîâ³ê çóïèíèâñÿ é íàñïðàâä³: öåãëèíà âïàëà ïðîñòî ïåðåä íèì. ²äå äàë³, çíîâó ãîëîñ: — Ñò³é, íå ðóõàéñÿ. Ùå îäèí êðîê ³ â òåáå â’¿äå ìàøèíà. ×îëîâ³ê çóïèíèâñÿ é íàñïðàâä³: ìàøèíà ïðîëåò³ëà ïðîñòî ïåðåä íèì. ×îëîâ³ê: — Äå òè, õòî òè òàêèé?

Àäðåñà: âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 15, âóë. Õóðñåíêà, 56. Òåëåôîí 096-230-17-78, 067-497-02-72. velozona.lutsk.ua.

Íîâó ñ³ò÷àñòó áîðîíó äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³. Òåëåôîí 063-034-23-22.

«Ç²Ë-130», äèçåëü, ðîçõ³ä 12 ë. Òåëåôîí 095-225-63-77, 096-888-92-04.

Ñêóòåð-ìîòîðîëåð Ìàêñî 150ÑÑ. Òåëåôîí 095-441-31-66.

Ìîòîðîëåð «Ìóðàâåé». Òåëåôîí 068-051-17-96.

Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà 2 ÏÒÑ4 ç äîêóìåíòàìè. Ö. 15500. Òåëåôîí 095-347-07-76.

«ÃÀÇ-53», äèçåëü, ñàìîñêèä, áîðòîâà. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40.

Âåëîñèïåä «Âåëîäîêòîð», íîâèé, îðòîïåäè÷íèé, òðèêîë³ñíèé, íàâàíòàæåííÿ 100 êã, ç äîêóìåíòàìè. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-314-43-17.

Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. Òåëåôîí 098-664-95-71.

Ìîòîáëîê «Çóáð» 10ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. Òåëåôîí 050-718-50-92.

7.2. ÂÀÍÒÀÆͲ ÀÂÒÎ

ÏÐÎÄÀÌ Äîðîæí³é âåëîñèïåä «Òóðèñò», åëåêòðîô³êñîâàíèé ï³ä ð³ñò 180 ñì. Òåëåôîí 098-262-43-26, 099-223-84-19.

Ñêóòåð íà õîäó. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 095-625-11-23.

ÂÀÇ, Ìîñêâè÷ àáî ²æ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåëåôîí 093-555-31-65, 095-911-99-05.

Àâòîâèêóï â³ò÷èçíÿíèõ, ³íîçåìíèõ àâòî, ìîæëèâî íà ïîëüñüê³é ðåºñòðàö³¿, íåðîçìèòíåí³, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-770-92-43, 050-242-02-44.

7.5.ÂÅËÎ-ÌÎÒÎ ÒÅÕͲÊÀ

Ìîòîáëîê «Çóáð» ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-507-41-36.

Íîâó äèñêîâó áîðîíó. Òåëåôîí 095-640-52-03, 066-663-40-02.

«ÂÀÇ» 2121, íåäàëåêî â³ä ì.ʳâåðö³. Òåëåôîí 050-378-50-47.

Ëüâ³âñüêèé àâòîíàâàíòàæóâà÷ äèçåëüíèé, ï³ñëÿ ïîâíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó,ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â. Ö. 6500. Òåëåôîí 067-270-51-90.

Ñêóòåð íà 095-625-11-23.

ÊÓÏËÞ Àâòîìîá³ëü «Ãàçåëü» àáî «Ñîáîëü». Òåëåôîí 067-502-79-12.

ÏÏ ×àïêî ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ñ/ã òåõí³êè: çåðíîâ³ êîìáàéíè, ðîòîðí³ êîñàðêè, ãðàáàðêè, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîìáàéíè, êàðòîïëåêîïà÷êè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè òà ³í. Òðàêòîðè Ò-25, ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82. Òåëåôîí 050-690-59-83, 096-178-13-38.

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ ó äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-345-62-67.

Ïðåñ-ï³äáèðà÷ «Rivierre Casalis» 40. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52.

21

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Òåëåôîí

Òðàêòîð ÌÒ 382. Òåëåôîí 068-517-73-67. Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêó. Òåëåôîí 096-403-30-44. Ïðè÷åï 2ÏÒÔÍ, ç äîêóìåíòàìè. Òåëåôîí 050-648-10-42.

Êàðáþðàòîð «Íèâà-Òàéãà», 1,7 â ðîáî÷îìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ «Ôîðä ѳºðà». Òåëåôîí 050-861-02-22. Ñêëî äî Ì1412. Òåëåôîí 098-571-90-02. Êîë³íâàë ³ ïîðøåíü äî òðàêòîðà Ò-40. Òåëåôîí 095-771-63-46. ³äâàë-ëîïàòó äî òðàêòîðà ÌÒÇ. Ðàìà òà ð³æó÷à ÷àñòèíà âèêîíàí³ ç òîâñòîãî ìåòàëó. Ôîòî ìîæó íàä³ñëàòè íà âàéáåð. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08. Òóðá³íó äî àâòîìîá³ëÿ Ðåíî-Êåíãî ²², 2008-10 ð.â., 50kw, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-251-88-81. Äèñêè äëÿ àâòî ÂÀÇ. Òåëåôîí 050-914-08-52. Øèíè 225õ55õ16, 185õ65õ14, 195õ60õ14. Òåëåôîí 098-571-90-02. Êîëåñî äî òðàêòîðà Ò-40 ç äèñêîì ³ êàìåðîþ, á/â. Òåëåôîí 050-648-10-42. Êàïîò á/â äî «Skoda Octavia», 1,6 áåíçèí, 1997 ð.â. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11. Ãîëîâêó áëîêà äî «Ãàçåëü», 8-êëàïàëüíà. Òåëåôîí 066-557-25-31. Áàãàæíèê äî ì³êðîàâòîáóñà «Volkswagen». Òåëåôîí 095-777-31-74. Àêóìóëÿòîð àâòîìîá³ëüíèé, ñòàðèé. Òåëåôîí 099-439-35-19. Ñèä³íÿ òà ï³÷êà äî «ËóÀÇ-Âîëèíÿíêà». Òåëåôîí 099-276-17-35. ÊÏÏ àáî êàðòåð äî «ËóÀÇ» -1302. Òåëåôîí 068-038-75-58.

Êóëüòèâàòîð äî òðàêòîðà ÌÏà ³ ÞÌÇ. Ö³íà 8000 ãðí. Òåëåôîí 099-015-47-12. Ôàðè äî àâòîìîá³ëÿ «Ford». Òåëåôîí 099-055-08-21, 098-669-27-17. Ñîëîìîòðÿñè äî êîìáàéíà á/â – 4 øò., âàð³àòîð. Òåëåôîí 066-594-57-64. Íîâ³ çàï÷àñòèíè äëÿ ÷åñüêîãî àâòîìîá³ëÿ À²À. Òåëåôîí 067-903-01-72. Ñêëî ç³ ñòîðîíè âîä³ÿ äî Ñêàí³ÿ 113ì. Òåëåôîí 097-363-57-25. Îðèã³íàëüíå ñêëî ëîáîâå, áåç óøêîäæåíü. Òåëåôîí 097-363-57-25. Êðèøêó áàãàæíèêà Ìåðñåäåñ 210 óí³âåðñàë, îðèã³íàë. Òåëåôîí 097-363-57-25. Çàï÷àñòèíè äî Volkswagen Ò4: áëîê äâèãóíà 2,4, ðàä³àòîð, ðó÷êà äâåðíà, ïàñàæèðñüêà. Ö³íà ïîì³ðíà. Òåëåôîí 050-653-61-26. Øàñ³ DzË-130. ϳñëÿ êàïðåìîíòó. Òåëåôîí 066-042-28-92. Äâèãóí äî êîìáàéíà «Íèâà» ÑÌÄ-22 òóðáî. ϳñëÿ êàïðåìîíòó. Òåëåôîí 066-042-28-92. 4,5 ñòóï³í÷àñòà ÊÏÏ äî àâòîìîá³ëÿ «Âîëãà». Òåëåôîí 066-630-11-74. Êîìïëåêò áîðòîâèõ ðåäóêòîð³â ËóÀÇ (4øò). Òåëåôîí 099-749-03-53. Ãàçåëü íà çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 067-595-33-37. Ãîëîâêó áëîêà, êîë³íâàë, ðàñïðåäâàë, øåñòåðí³ äî ³íîìàðêè. Òåëåôîí 066-594-57-64. Ãîëîâêó áëîêà íà «Ãàçåëü». Ö. 3500 ãðí. Òåëåôîí 066-594-57-64. Ðàìà äî «Ford Transit», êîë³ð á³ëèé, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè, ëîáîâå ñêëî òà ³í. äåòàë³ êóçîâà. Òåëåôîí 097-740-63-52. Ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà äî «Ãàçåëü», çàäí³é ì³ñò äî «Ãàçåëü3302». Òåëåôîí 066-630-11-74. Àâòîìîá³ëüíèé ãåíåðàòîð ïîñò³éíîãî ñòðóìó: íàïðóãà 12Â, Ã-130 ³ ð-ð äî íüîãî. Òåëåôîí 099-327-96-91. Àâòîìîá³ëüí³ øïðèöè. Òåëåôîí 099-327-96-91. Áåíçèíîâèé, îäíîöèë³íäðè÷íèé ì³í³ ìîòîð, 6,5 êÂò. Òåëåôîí 033-226-38-67. Äâèãóí äî àâòîáóñà» ÏÀÇ»-3205, ç óñ³ì íàâåñíèì. Ö. 12000 ãðí. Òåëåôîí 067-914-00-40. Äî «Ãàçåëü» ãîëîâêó áëîêà, 16 êëàïàëüíà, á/â. Ö. 3200 ãðí. Òåëåôîí 066-647-02-88. Ãîëîâêó áëîêà, êîë³í÷àòèé âàë äî ³íîìàðêè á/â. Ö³íà 2500 ãðí. Ãîëîâêà áëîêà äî «Ãàçåë³» – 3900 ãðí. Òåëåôîí 098-121-40-10. Ìàãàçèí «Áóñ³ê» ïðîïîíóº çàï÷àñòèíè äëÿ áóñ³â òà ì³í³âåí³â ãóðòîì òà âðîçäð³á. Òåëåôîí 097-152-13-31, 097-726-66-40. ÏÏ»Àâòîëàéô» âèêîíóº ðåìîíò òà ïðîäàæ àâòîñêëà (ëîáîâå, áîêîâå, çàäíº), òîíóâàííÿ ñêëà, ïåðåòÿæêà òà îáøèâêà ñàëîíó. Òåëåôîí 096-782-79-86, 066-375-77-99. Çàï÷àñòèíè äî ñïåöòåõí³êè. Çàï÷àñòèíè äî ëüâ³âñüêîãî íàâàíòàæóâà÷à, ïîâíèé àñîðòèìåíò çàï÷àñòèí: äî ðåâåðñà, äî ã³äðîöèë³íäð³â ³ ã³äðîöèë³íäðè, çàï÷àñòèíè äî õîäîâî¿, òà ³íøå. Ö. 225. Òåëåôîí 067-270-51-90.

ÊÓÏËÞ Ïåðåäíº êðèëî äà ÃÀÇ-24, çàäí³ ëàíäæåðîíè. Òåëåôîí 096-403-30-44. ϳäøèïíèêè ð³çí³. Òåëåôîí 068-376-21-21.

7.9.ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÏÏ «Ðåñòàðò» çä³éñíþº ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òà ïðîäàæ ñòàðòåð³â ³ ãåíåðàòîð³â íà ëåãêîâ³ òà âàíòàæí³ àâòî, çíÿòòÿ òà âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåëåôîí 067-800-76-22, 067-707-07-79. ÏÏ «Ìàéñòåð 12 Âîëüò» âèêîíóº ðåìîíò åëåêòðîîáëàäíàííÿ àâòî, ðåìîíò ³íæåêòîð³â òà ³í. Çä³éñíþº êîìï’þòåðíó ä³àãíîñòèêó àâòî. Òåëåôîí 033-228-65-80, 050-378-32-26. «Àâòîòîí» ïðîïîíóº ÿê³ñíå òîâóâàííÿ àâòî. Òåëåôîí 066-388-98-20, 098-737-62-44. Âîëèíñüêèé àâòîöåíòð «ÊÀÌÀÇ» ðåìîíòóº âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³ òà àãðåãàòè, ïàëèâí³ àïàðàòóðè âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â òà ñ³ëüãîñïìàøèí. Âèêîíóº òîêàðí³ ðîáîòè, ïðîïîíóº çàï÷àñòèíè ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇ, DzË, ÌÀÇ, Ãàçåëü, ÌÒÇ, ÏÀÇ, îëèâè, ñïåöð³äèíè, øèíè, àêóìóëÿòîðè, ï³äøèïíèêè. Àäðåñà: âóë. Äóáí³âñüêà, 97à. Òåëåôîí 050-339-74-52, 050-339-74-97.

ÍÀÄÀªÌÎ ÏÎÑËÓÃÈ ç

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÐÅÌÎÍÒÓ òåíò³â òà êàðêàñíîòåíòîâèõ êîíñòðóêö³é.

ò.095-123-12-21, 099-430-71-91.

7.10.ÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà îáëàñò³ àâòîìîá³ëåì «Ôîëüêñâàãåí-LÒ35» ìàêñ³áàçà. Òåëåôîí 066-649-90-10, 067-528-53-80.

ÏÎÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÌ Â/Ï 25Ò, òðèìîñòîâèé, ñòð³ëà 18ì, êðàí íîâèé (â³ëüíèé).

ò.066-772-48-56.

4


22

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПрАТ

Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ìîðîçèâà, âóëè÷íà òîðã³âëÿ, ç/ï âèñîêà.Òåëåôîí 068-097-51-30, 099-216-79-48. Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ðàéîí ËÏÇ, ãðàô³ê 4/4 äí³, 8-22ãîä, çàðïëàòà â³ä 3800ãðí. Òåëåôîí 050-668-54-68. Ïîòð³áí³ ìîëîä³, åíåðã³éí³ ïðîäàâö³ â ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ç/ï âèñîêà. Òåëåôîí 050-971-22-24, 050-987-65-07. Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïèâà-êâàñó òà ìîðîçèâà ó ë³òíº êàôå, ð-í Ëüâ³âñüêî¿, âóë.Äàíüøèíà. Òåëåôîí 050-674-33-47, 099-025-03-09.

+38 (050) 015 22 81

8.1. ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÏÎ̲×ÍÈÊÈ ÊÅвÂÍÈʲ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÎÐÀ ÒÀ ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ.

ò.095-608-20-16. Ðîáîòà â îô³ñ³: ïîì³÷íèê êåð³âíèêà, êåð³âíèê â³ää³ëó. ÄÐ: áåç äîñâ³äó, ãíó÷êèé ãðàô³ê, ÇÏ: 5000. Òåëåôîí 095-877-60-13, 097-093-17-34.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó àäì³í³ñòðàòîðà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòó âàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîëåêòèâ³. Òåëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76.

²ÍÆÅÍÅÐÈ, ÀÐÕ²ÒÅÊÒÎÐÈ, ÒÅÕͲ×Ͳ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ Î «ÄÏ Êîìôîðòáóä» çàïðîøóº íà ðîáîòó ²ÍÆÅÍÅÐÀ Ç ÎÕÎÐÎÍÈ ÏÐÀÖ². Òåëåôîí 096-232-02-11. Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó ³íæåíåðà ÏÖÎ. Òåë å ô î í 050-200-30-30.

Åëåêòðèê íà õàð÷îâå âèðîáíèöòâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17.

ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó òîðãîâîãî àãåíòà. Òåëåôîí 050-438-43-88.

Ïðîäàâö³ â ïàâ³ëüéîíè. Ðîáîòà çà êàñîâèì àïàðàòîì. Ãðàô³ê: 5ðîá/5 âèõ. Ç 8-20.00 ãîä. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17.  ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÏÐÎÄÀÂÖß òà ñòàðøîãî ïðîäàâöÿ. Ãðàô³ê 2 ÷åðåç 2 äí³. Çàðïëàòà â³ä 6 òèñ. ãðí.

ÏÐÎÄÀÂÖ², ÊÀÑÈÐÈ

ò.099-000-76-00.

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó ïðîäàâåöü ïðîäòîâàð³â íà ðèíîê «Öåíòðàëüíèé». Òåëåôîí 050-236-37-05.

Ïîòð³áåí ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ïèâà, êâàñó, â ñïåö³àë³çîâàíèé ê³îñê. Òåëåôîí 050-296-40-51.

³çüìó íà ðîáîòó ïðîäàâöÿ äëÿ òîðã³âë³ íà «Çàâîêçàëüíîìó ðèíêó». Òåëåôîí 067-332-02-07, 095-578-01-11. ³çüìó íà ðîáîòó ïðîäàâö³â ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí, îáîâ’ÿçêîâå çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòà òà äîñâ³ä ðîáîòè. Òåëåôîí 050-674-33-47, 099-025-03-09.

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ÏÐÎÄÀÂÖ²ÊÀÑÈÐÈ Ãðàô³ê 2/2.

ò.099-143-03-29


¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó Ïîòð³áí³ âàíòàæíèê òà ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò â ìàãàçèí áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Äîñâ³ä ðîáîòè â³òàºòüñÿ. Çàðîá³òíà ïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåëåôîí 097-968-19-20, 095-602-81-67.

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ó Ëóöüêó ïðàö³âíèêè ð³çíèõ áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé (ôàñàäíèêè, ïëèòî÷íèêè, øïàêëþâàëüíèêè òà ³í.), ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåëåôîí 066-745-70-36.

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó êàñèð. Òåëåôîí 050-438-43-88.

ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó åëåêòðèê. Òåëåôîí 050-438-43-88.

Ìåõàí³ê ïî ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ õàð÷îâîãî îáëàäíàííÿ, çàðïëàòà â³ä 7òèñ ãðí òà âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, çàðïëàòà â³ä 6òèñ ãðí. Òåëåôîí 066-508-47-10.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êàñèðà-ïðîäàâöÿ. Îô³ö³éíå ïðàöå âëàøòó âàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîë å êòèâ³. Òåë å ô î í 066-005-05-55, 067-701-76-76. «Íîâà ë³í³ÿ» ïðîïîíóº âàêàíñ³¿ ïðîäàâöÿ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà îõîðîííèêà. Òåëåôîí 033-270-11-25, 050-382-70-45.

ÂÎIJ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÊÓÐ’ªÐÈ Ïîòð³áí³ ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ äëÿ äîñòàâêè ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ïî Âîëèíñüê³é îáë. òà Ëóöüêó, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè. Òåëåôîí 050-954-00-31. Ïîòð³áåí íà ðîáîòó ÂÎÄ²É ÊÀÒ. Å, äëÿ ïî¿çäîê çà êîðäîí, Ïîëüùà, ×åõ³ÿ. Òåëåôîí 050-910-56-11. ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº ÂÎIJ¯Â ç âëàñíèì àâòî äëÿ ðîçâåçåííÿ õë³áà. Òåëåôîí 033-271-06-80, 050-172-77-26. Çàïðîøóºìî ÂÎIJ¯Â. Çàðîá³òíà ïëàòà 7000-7500 ãðí. + áîíóñ. Òåëåôîí 033-271-06-80, 050172-77-26. Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó âîä³ÿ åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷à òà âàíòàæíèê³â. Òåëåôîí 050-532-93-93. Ïîòð³áåí íà ðîáîòó âîä³é êàò. Â, Ñ1. Òåëåôîí 095-599-42-33, 097-013-49-09. ³çüìó íà ðîáîòó ìàøèí³ñò³â ñïåöòåõí³êè (áóëüäîçåð, åêñêàâàòîðà, êîòîê, íàâàíòàæóâà÷, àâòîãðåéäåð). Òåëåôîí 095-541-16-44. Âîä³é-åêñïåäèòîð. Ïî÷àòîê ðîáîòè î 4.00 ãîä. Çàðïëàòà 7-10 òèñ.ãðí. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17.

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

23

³çüìó íà ðîáîòó ïðàö³âíèêà äëÿ çáèðàííÿ âèðîá³â ç êîëüîðîâèõ ìåòàë³â. Òåëåôîí 050-952-82-97. ³çüìó íà ðîáîòó òîêàðÿ (ìîæíà ïåíñ³éíîãî â³êó), íà ïîâíèé àáî íåïîâíèé ðîá î÷èé äåíü, ì.Ëóöüê. Òåëåôîí 097-552-95-55.

Ïîòð³áí³ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ íà ïîëüîâ³ ðîáîòè (11 ðîáî÷èõ ãîäèí, 6 äí³â), áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, (íàÿâí³ñòü á³îìåòðè÷íîãî ïàñïîðòó). Òåëåôîí 063516-55-52, 097-372-64-00. ³çüìó íà ðîáîòó

ϲÄÑÎÁÍÎÃÎ ÐÎÁ²ÒÍÈÊÀ. ò. 066-389-01-06. ³çüìó íà ðîáîòó вÇÍÎÐÎÁÎ×ÈÕ. Òåëåôîí 099-702-49-28, 067-900-20-60. Òåðì³íîâî íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³

ÁÅÒÎÍßв â öåõ ïî âèãîòîâëåííþ áëîê³â. óäíà îïëàòà ïðàö³.

ò. 050-378-84-36, 050-258-59-59. ³çüìó íà ðîáîòó ÌÀÉÑÒв ïî âêëàäàííþ áðóê³âêè òà ï³äñîáíèõ ðîá³òíèê³â. Òåëåôîí 096-966-97-03, 066-182-71-12. Íàéìó ÔÎÐÌÓÂÀËÜÍÈʲ áåòîííèõ âèðîá³â äëÿ ðîáîòè íà â³áðîïðåñ³. Çàðïëàòà â³ä 7000 ãðí. Òåëåôîí 050-91630-58, 097-999-77-96.

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó âîä³é êàò. Â, Ñ. Òåëåôîí 050-438-43-88. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó åêñïåäèòîðà. Òåëåôîí 050-438-43-88.

ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊÈ Â³çüìó íà ðîáîòó ïîêð³âåëüíèêà, áåòîíóâàëüíèêà, ìóëÿðà òà ï³äñîáíèêà.Òåëåôîí 050-957-46-30.

Íà âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî ïîòð³áí³

ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7000 ãðí. Êîíòàêòíà îñîáà: Ïàâëî ³êòîðîâè÷.

ò. 066-925-10-90.

4


24

Ïîòð³áåí ð³çíîðîáî÷èé íà áóä³âíèöòâî. Òåëåôîí 050-711-57-87. Çàïðîøóºìî ñëþñàðÿ-ðåìîíòíèêà. Ðåìîíò, ïðîô³ëàêòèêà âèðîáíè÷îãî îáëàäíàííÿ (ïå÷³, ïàêóâàëüí³ ìàøèíè ³í.) Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÇÏ: â³ä ðîçðÿäó. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17. Ìóëÿð â áóä³âåëüíó áðèãàäó ï³äïðèºìñòâà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ: ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ ç 8.00 äî 17.00. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17. Àâòîñëþñàð â òðàíñïîðòíèé â³ää³ë ï³äïðèºìñòâà. Ãðàô³ê: 8-20.00, 2/2 äí³. Îô³ö³éíå ïðàöå âëàøòó âàííÿ. Òåë å ô î í 050-385-85-60, 050-487-97-17. Ñàíòåõí³ê â ðåìîíòíó áðèãàäó ï³äïðèºìñòâà. Ãðàô³ê: ç 8-17.00. 5 ðîáî÷èõ/2 âèõ³äí³. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17. Çâàðíèê ñèñòåì îïàëåííÿ â ìåõàí³÷íó ãðóïó ï³äïðèºìñòâà. Ãðàô³ê: ç 8-17.00. 5 ðîáî÷èõ/2 âèõ³äí³. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17. Ïîòð³áåí íà ðîáîòó ñëþñàð-ðåìîíòíèê. Òåëåôîí 050-438-43-88. Íà ðîáîòó ïîòð³áåí åëåêòðîìîíòåð. Òåëåôîí 050-438-43-88.

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ϲÄÑÎÁÍÈÊÈ Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ ÒÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀËÜÍÈÊÈ íà ñêëàä ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ç/ï â³ä 5500ãðí. Òåëåôîí 099-230-96-60 Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âàíòàæíèê³â. Ãðàô³ê ïîçì³ííèé. ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñòð³ëåöüêà 73à, ªðøîâà 11, ˳äàâñüêà,2. Òåëåôîí 067-610-56-07. Òåðì³íîâî çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âàíòàæíèê³â ñêëàäó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 15 òèñ. ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äâîðàçî âå õà ð÷ ó âàííÿ. Òåë å ô î í 033-220-40-35, 033-276-99-60. Âàíòàæíèê ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. ÃÐ:3 äí³ ç 7-19.00, 3 âèõ³äíèõ, 3 íî÷³ ç 19-07 ãîä, 3 âèõ³äíèõ. ÇÏ: 6000 ãðí. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âàíòàæíèêà. Òåëåôîí 050-438-43-88.

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó ÄÎÃËßÄÀËÜÍÈÊÈ ² ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ïåêàðÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîëåêòèâ³. Òåëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76.

²íâàë³ä íà â³çêó øóêຠäîãëÿäàëüíèöþ (â³òàºòüñÿ çíàííÿ ìàñàæó) â Ïîëüùó. ÎáîÎÔ²Ö²ÀÍÒÈ, â’ÿçêè: ïðèáèðàííÿ, ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ïîêóïêà ïðîäóêò³â, ÁÀÐÌÅÍÈ, ÁÀÐÈÑÒÈ äîïîìîãà â ïðèéíÿòò³ äóøó ³ Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó îô³ö³àíòè, ïðè íàäÿãàíí³ îäÿãó, â ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàíÿòòÿõ. Ïðîæè- äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâèé, áàðâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîø- ìåí ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ãðàô³ê 2 òîâí³. Çàðïëàòà 10-16 òèñ. ÷åðåç 2 äí³. Òåëåôîí 050-675-64-11. ãðí.lyudas1r@ya.ru.Òåëåôîí ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖ², +48732600133. Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà õâîðîþ äèòèíîþ (14 ðîê³â), ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, îïëàòà ïðàö³ ïîãîäèííà, â³ä 30ãðí/ãîä. Òåëåôîí 097-167-71-51, 095-487-12-93.

ÊÓÕÀв, ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÊÓÕͲ ÊÓÕÀÐ â êàôå. Ðîáî÷èé äåíü ç 8.00-16.00, ãðàô³ê òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåëåôîí 095-050-47-91. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÊÓÕÀÐß (ç áàæàííÿì ïðàöþâàòè, â³ääàìî ïåðåâàãó îñîáàì ñòàðøîãî â³êó, ç äîñâ³äîì ðîáîòè) òà ÁÀÐÌÅÍÀ íà âåñíÿíîë³òí³é ïåð³îä.

ò.050-526-41-14  êàôå ñ³ìåéíîãî òèïó íàéìó íà ðîáîòó ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖÞ, ÏÎ̲×ÍÈÊÀ ÊÓÕÀÐß, ÏÎ̲×ÍÈÊÀ ÁÀÐÌÅÍÀ ² ÎÔ²Ö²ÀÍÒÀ. Òåëåôîí 095-216-81-22. Ôîðìóºìî êîëåêòèâ äëÿ ðîáîòè â íîâîìó ðåñòîðàí³ ó ì.Ëóöüêó. Ïîòð³áí³: áàðìåíè, îô³ö³àíòè, êóõàð³, ìàíãàëüíèê, ïî÷àòîê ðîáîòè ç ñåðåäèíè ëèïíÿ. Ç/ï âèñîêà (çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè). Òåëåôîí 095-578-53-90.

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖ², ÏÎÊίÂÊÈ Â çàêëàä, ðîçòàøîâàíèé â öåíòð³ ì³ñòà, çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ÒÅÕÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ. Òåëåôîí 095-917-85-83. Íà âèðîáíèöòâî ïîòð³áí³ Ä²ÐÍÈÊÈ, ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖ². Òåëåôîí 097-669-17-35.

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: ïîêî¿âêà (ïðèáèðàëüíèöÿ), îõîðîíåöü-çàâãîñï òà êóõàðÿ, ñ.Êðóïà. Òåëåôîí 050-378-57-54. Ïîòð³áíà ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè – òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç 20.30 äî 6.00, äåòàë³ çà òåëåôîíîì. Òåëåôîí 068-556-19-89. Ïðèáèðàëüíèöÿ íà âèðîáíèöòâî (õë³á). ÃÐ: 8-17.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17.

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â, ÄÎÄÀÒÊÎÂÈÉ ÇÀÐÎÁ²ÒÎÊ Ï³äðîá³òîê äëÿ ñòóäåíò³â. Ðîáîòà äëÿ ìîëîäèõ, àìá³ö³éíèõ, ð³øó÷èõ ëþäåé. ßêùî òè ñàìå òàêèé, òîä³ òåëåôîíóé ³ ïðèºäíóéñÿ äî íàñ!. Òåëåôîí 099-361-12-21.

ÏÅÐÓÊÀв, ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈ

ÎÕÎÐÎÍÖ²

Íàðîáîòóïîòð³áí³:êóõàð,ïîì³÷íèê êóõàðÿ òà áàðìåí-îô³ö³àíò. Òåëåôîí 050-205-18-91, 068-058-45-63.

³çüìó íà ðîáîòó îõîðîííèêà, âóë.гâíåíñüêà, ãðàô³ê äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 350ãðí äîáà. Òåëåôîí 099-492-70-59.

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó êóõàð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, áàðìåí-îô³ö³àíò. Òåëåôîí 050-205-18-91, 068-058-45-63.

Îõîðîííà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó îõîðîííèêà ç³ ñâ³äîöòâîì îõîðîííèêà. Òåëåôîí 050-200-30-30, 067-200-30-30.

 ðåñòîðàö³þ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè: ïðèáèðàëüíèöÿ-ïîñóäîìèéíèöÿ, îô³ö³àíò, áàðìåí, êóõàð, øåô-êóõàð, ãðàô³ê ðîáîòè ïîòèæíåâèé, ñòàá³ëüíà ç/ï. Òåëåôîí 066-888-88-03, 066-870-41-12.

Çäàì â îðåíäó êð³ñëî â ïåðóêàðí³, 400ãðí/çà ï³â ì³ñÿöÿ, âêëþ÷íî ç êîìïîñëóãàìè, ïîáëèçó ÇÎØ ¹5. Òåëåôîí 050-541-86-97.

Äåðæàâíà óñòàíîâà «Ëóöüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» çàïðîøóº íà ðîáîòó ÷îëîâ³ê³â. Çàðïëàòà â³ä 7000 ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâèé ï îçì³ííèé ãðàô³ê. Òåë å ô î í 033-224-41-55, 099-346-85-92.

³çüìó íà ðîáîòó â êàôå êóõàðÿ òà áàðìåíà (ð-í âóë. Äóáí³âñüêî¿). Òåëåôîí 095-202-52-58.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Ôîðìóâàëüíèö³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Áåç ÄÐ. Ãðàô³ê: 2 äí³ ç 8.00 -20.00, 1 âèõ³äíèé, 2 íî÷³ ç 20.00 -08.00 ãîä, 3 âèõ³äíèõ. Òåëåôîí 050-385-85-60, 050-487-97-17.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó îõîðîííèêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîëåêòèâ³. Òåëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êóõàðÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ðîáîòó ó äðóæíüîìó êîëåêòèâ³. Òåëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76.

Ðîáîòà ç à ê î ð ä î í î ì . Ðî á î÷ ³ çà ï ð î ø å í í ÿ ( ç á ³ î ìåòðè÷íèìè ïàñïîðòàìè áåç â³ç): Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, ²òàë³ÿ: çâàðþâàëüíèêè, âî䳿-äàëåêîá³éíèêè, áóä³âåëüíèêè, îï³êóíêè, ñ/ã ðîáîòè òà ³í. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåë å ô î í 0 9 9 - 7 6 9 - 8 9 - 9 1 , 093-672-38-69.

³çüìó íà ðîáîòó

ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÎÐÀ ÒÀ ÌÀÉÑÒÐÀ æ³íî÷îãî òà ÷îëîâ³÷îãî çàë³â.

ò.050-666-41-50.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÏÎÑËÓÃÈ ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì. Ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçêîøòîâíå â Ïîëüù³ äëÿ æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â íà ñåçîíí³, ïîñò³éí³ ðîáîòè (ð³çí³ âàêàíñ³¿).

ò.+48 530 515 005. 099-438-30-66. dominikjosk2@gmail.com. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß çà êîðäîíîì. Ðîáîòà â Øâåö³¿. Ïåðåâàãó íàäàìî ÷îëîâ³êàì. Çàðïëàòà â³ä 160 ãðí/ãîä. Ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ áàçêîøòîâí³. Òåëåôîí 099-974-06-34.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÏÎÑËÓÃÈ ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì. Íà ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî â Ëèòâó ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè. Ðîáîòà íà òðàêòîð³, äîãëÿä çà òâàðèíàìè, áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Çàðïëàòà 27000 ãðèâåíü.

ò.+37068681448 Êåñòóêàñ. +37068788582 vibår.

ÐÎÁÎÒÀ  ÏÎËÜÙ² Áåçêîøòîâíà âàêàíñ³ÿ. Çá³ð ïîëóíèö³. Îïëàòà ïðàö³ õîðîøà. Òàêîæ ïðîïîíóºìî ³íø³ âàêàíñ³¿. Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà ñîöïîë³òèêè Óêðà¿íè ¹1645, â³ä 18.10.2017 ð

ò.099-231-47-13, 068-102-47-12. Ðîáîòà â Ïîëüù³: áóä³âåëüíèêè, çâàðíèêè, ñëþñàð³, ñòîëÿðè, ïðàö³âíèêè íà ñêëàäè, ôàáðèêè, çàâîäè. ³çîâà ï³äòðèìêà. Äîâ³ç äî ïðàö³. ˳öåíç³ÿ ÌÑÏÓ ñåð³ÿ À ¹585198, 3 0 . 0 7 . 1 2 . Òå ë å ô î í 0 9 6 - 9 5 6 - 3 7 - 9 6 , 066-799-53-22.

вÇÍÅ Îô³ö³àíò, áàðìåí, ïîì³÷íèê ìàíãàëüíèêà, ð-í âóë.Ñòð³ëåöüêî¿, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè (áåç â³êîâèõ îáìåæåíü), ãíó÷êèé ãðàô³ê, ðîçâîçèìî äîäîìó. Òåëåôîí 099-082-64-87, 067-368-77-63. ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ðîáîòó ïðàö³âíèê³â â êîíäèòåðñüêèé öåõ, ç/ï â³ä 270ãðí/çì³íà. Òåëåôîí 066-312-12-87. Ðîáîòà, ÿêà äîñòóïíà êîæíîìó, îô³ñíà ðîáîòà! Òåëåôîíóéòå ïðÿìî çàðàç. Òåëåôîí 099-361-12-21. Çàïðîøóºìî í à ð î á î òó îõîðîíöÿ òà ð³çíîðîáî÷îãî â ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ ñ.Îçåðöå, äî¿çä òà õàð÷óâ à í í ÿ ç à áå ç ï å÷óºìî. Òå ë å ôîí 097-979-76-42.  øâåéíó ìàéñòåðíþ-àòåëüº ïîòð³áíà øâà÷êà ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ð-í «Ïîðò-ѳò³». Õîðîø³ óìîâè ïðàö³, ãðàô³ê ïîçì³ííèé. Òå ëåôîí 098-592-90-34. Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ âîä³é êàò. Â,Ñ, åëåêòðèê òà ð³çíîðîáî÷³. Òåëåôîí 050-339-91-64. Òîâàðèñòâî «Ì.Æ.Ê.» çàïðîøóº íà ïîñò³éíó ðîáîòó: åëåêòðîãàçîçâàðíèê³â; ñëþñàð³â-ñàíòåõí³ê³â; åëåêòðîìîíòåð³â; ðîá³òíèê³â çåëåíîãî áóä³âíèöòâà; ìàéñòðà òåõí³÷íî¿ ä³ëüíèö³; äâ³ðíèêà; ïðèáèðàëüíèöþ, âîä³ÿ. Òåëåôîí 095-516-96-79, 033-271-28-21. mgk.lutsk@gmail.com. Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: àäì³í³ñòðàòîð, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåí, äâ³ðíèê, ïîêî¿âêà.. Òåëåôîí 095-644-85-94, 097-558-71-20. Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: îô³ö³àíò, áàðìåí, êó õàð, òåõïðàö³âíèê, áóõãàëòåð (÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü), àäì³í³ñòðàòîð. Òåëåôîí 099-637-38-69. Íà ï³äïðèºìñòâî â ñ. Ìàÿêè ïîòð³áí³ ð³çíîðîáî÷³, êåð³âíèê çì³íè, ïåðåáèðàëüíèö³ ÿã³ä. Òåëåôîí 033-229-28-07, 050-375-25-77. Óêëàäàëüíèö³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Áåç ÄÐ. Ãðàô³ê: 2 äí³ ç 8-20.00, 1 âèõ³äíèé, 2 íî÷³ ç 20-08 ãîä, 3 âèõ³äíèõ. Òåë å ô î í 050-385-85-60, 050-487-97-17. ϳäñîáíèé ðîá³òíèê (ñëþñàð) íà âèðîáíèöòâî. Âèìîãè: áåç ÄÐ, ô³çè÷íî âèòðèâàëèé. ÃÐ: ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ. Ç 8-17.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøò ó â à í í ÿ . Òå ë å ô î í 050-385-85-60, 050-487-97-17.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈʲ âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü òà вÇÍÎÐÎÁÎ×ÈÕ. Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà. Äî¿çä òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâí³.

ò. 067-332-14-35. ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÇÀÏÐÎØÓª: âàíòàæíèê³â, ô³ëüòðóâàëüíèê³â ïèâà, îïåðàòîð³â ë³í³¿ ðîçëèâó, îïåðàòîðà âèäóâàëüíèõ ìàøèí, ìèéíèêà òåõíîëîã³÷íèõ ºìêîñòåé áóä³âåëüíèê³â. Òåëåôîí 050-29797-01, 095-875-07-87. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÁÀÐÌÅÍÀ, ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, îô³ö³àíòà, ïðèáèðàëüíèöþ, àâòîìèéíèêà.

ò. 095-337-86-93. Íà âèðîáíèöòâî ïîòð³áí³ ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊÈ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊÈ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀËÜÍÊÈ, ÎÏÅÐÀÒÎÐ âàêóìíèõ ìàøèí. Òåëåôîí 097-669-17-35. ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊÈÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ, åêñïåäèòîðè. Çì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîíêóðåíòíà, ñâîº÷àñíà çàðîá³òíà ïëàòà. Òåëåôîí 050-375-37-45 ÐÎÁÎÒÀ – ÏÎØÒÎÂÀ ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ (á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò) ðîçâàíòàæåííÿ, ñîðòóâàííÿ, óïàêîâêà ïîñèëîê; âî䳿 êàò.Å, ïî ªâðîï³. Áåçêîøòîâíî: ðîñ³éñüêîìîâíèé êîîðäèíàòîð, æèòëî, ñïåöîäÿã. Òåëåôîí 063516-55-52, 097-372-64-00. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó êîìï ë å ê ò ó â à ë ü í è ê à . Òå ë å ô î í 050-438-43-88. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòóâàíòàæíèêà. Îô³ö³éíå ïðàöå âë à ø ò ó â à í í ÿ , ñ î ö ï à ê å ò, ìîæëèâ³ñòü íàäñòð³ìêîãî ê à ð ’ º ð í î ãî ð î ñ ò ó, ð î á îò ó ó ä ð ó æ í ü î ì ó ê î ë å ê ò è â ³ . Òå ëåôîí 066-005-05-55, 067-701-76-76.


¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Ö²ÊÀÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÀÔ²ØÀ ÄÎDzËËß

25

ËÓ×ÀÍÈ ÄÎËÓ×ÈËÈÑß ÄÎ ÎÄͲª¯ Ç ÍÀÉÁ²ËÜØÈÕ ÏÅÒÈÖ²É ÎÎÍ Á³ëüø í³æ ï'ÿòäåñÿò òèñÿ÷ æèòåë³â Óêðà¿-

íè, à ðàçîì ç íèìè ³ ìåøêàíö³ Ëóöüêà - 29 êâ³òíÿ 2018ðîêó, ï³äïèñàëè ïåòèö³þ, ùî ñòàëà äðóãîþ íàéá³ëüøîþ çà âñþ ³ñòîð³þ ö³º¿ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ÷èñåëüí³ñòþ ç³áðàíèõ ï³äïèñ³â. Àâòîðè ïåòèö³¿ - ïðåäñòàâíèêè DAFOH (îá'ºäíàííÿ "˳êàð³ ïðîòè íàñèëüíèöüêîãî âèäàëÿííÿ îðãàí³â"). Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ï'ÿòè ðîê³â ï³ä öèì äîêóìåíòîì ï³äïèñè ïîñòàâèëè âæå á³ëüøå í³æ 2,7 ì³ëüéîíà îñ³á ó ï'ÿòäåñÿòè êðà¿íàõ ñâ³òó. Ïåòèö³ÿ çàêëèêຠíåãàéíî çóïèíèòè çëî÷èííå âèäàëÿííÿ îðãàí³â ó â'ÿçí³â ñîâ³ñò³, æèâèõ ëþäåé ó Êèòà¿. "ß âàñ ï³äòðèìóþ, ³ âçàãàë³ - ïðîòè âáèâñòâà áóäüÿêî¿ æèâî¿ ³ñòîòè", "Öå íåïîäîáñòâî ïîòð³áíî çóïèíèòè!" - â³äçíà÷àëè æèòåë³ Ëóöüêà, ÿê³ ïîñòàâèëè ï³äïèñè. Îäíà ç âîëîíòåð³â ç³ çáîðó ï³äïèñ³â, Ëþäìèëà, êàæå, ùî íàñèëüíèöüêå âèäàëÿííÿ îðãàí³â ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè Êèòàþ, îñê³ëüêè îõî÷³ òðàíñïëàíòóâàòè ñîá³ îðãàí ¿äóòü äî ÊÍÐ ç óñüîãî ñâ³òó. Òóò ÷àñ ïîøóêó íåîáõ³äíîãî îðãàíó ³ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ ñòàíîâèòü ê³ëüêà òèæí³â, òîä³ ÿê â ³íøèõ äåðæàâàõ äëÿ öüîãî ìîæå çíàäîáèòèñÿ ê³ëüêà ðîê³â. Îäíàê ïàö³ºíòè íå çíàþòü, ùî çàäëÿ îòðèìàííÿ îðãàíó áóäå âáèòî í³ â ÷îìó íåâèííó ëþäèíó, â'ÿçíÿ ñóìë³ííÿ. Áóâàþòü âèïàäêè, êîëè îðãàí íå ïðèæèâàºòüñÿ. Òîä³ øóêàþòü îäðàçó æ ³íøîãî äîíîðà. ³äïîâ³äíî ùå îäíó ëþäèíó áóäå âáèòî. Âîäíî÷àñ ëþäè, ÿê³ õî÷óòü ïåðåñàäèòè ñîá³ îðãàí ñòàþòü ñï³âó÷àñíèêàìè öèõ óáèâñòâ. Áóì çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ îïåðàö³é ³ç ïåðåñàäêè îðãàí³â ó ÊÍÐ ïî÷àâñÿ â 2000 ðîö³. Ñàìå òîä³ ïî÷àëèñÿ ðåïðåñ³¿ ïîñë³äîâíèê³â Ôàëóíüãóí ç áîêó êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó. Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî ïðè÷èíîþ òèñêó íà ïðàêòèêóâàëüíèê³â Ôàëóíü Äàôà ñòàëà âåëèêà ïîïóëÿðí³ñòü öüîãî â÷åííÿ. Îñíîâîþ ö³º¿ ïðàêòèêè ñàìîâäîñêîíàëåííÿ º ï³äâèùåííÿ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè çà ïðèíöèïàìè "²ñòèíà-Äîáðîòà-Òåðï³ííÿ", à òàêîæ âèêîíàííÿ ï'ÿòè íåñêëàäíèõ åíåðãåòè÷íèõ âïðàâ, çîêðåìà é ìåäèòàö³¿. Çà îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ êèòàéñüêîãî óðÿäó, â 1998 ðîö³ ÷èñåëüí³ñòü ïðàêòèêóâàëüíèê³â Ôàëóíüãóí ó ÊÍÐ çðîñëà äî ñ³ìäåñÿòè ì³ëüéîí³â ëþäåé, ³ öå ïåðåâèùèëî çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü êîìóí³ñò³â ó ö³é êðà¿í³.

Îâåí. (21.03 – 20.04) Ìîæóòü âèíèêíóòè ïåðåøêîäè â äîðîç³, òîìó ïåðåíåñè âàæëèâ³ çóñòð³÷³. Òâî¿ ïàðòíåðè â³äìîâëÿòüñÿ â³ä ñâî¿õ îá³öÿíîê, äîâåäåòüñÿ âæèòè æîðñòêèõ çàõîä³â. Ñòàðàéñÿ îáìåæèòè ñï³ëêóâàííÿ ç îïîíåíòàìè, ùîá óíèêíóòè ñêàíäàëó. Íàâåäè ïîðÿäîê íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, òè âèÿâèø âàæëèâó äîêóìåíòàö³þ. Òåëåöü. (21.04 – 20.05) Òåáå ÷åêຠáàãàòî ðóòèíîþ ðîáîòè, ÿêà òåáå âòîìèòü. Íàìàãàéñÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä àâàíòþðíèõ óãîä ³ ðèçèêîâàíèõ çàõîä³â. Ìîæóòü âèíèêíóòè ñêëàäíîù³ ç îòðèìàííÿì êîøò³â. Òîá³ ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî êåð³âíèêà, ùîá âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ. Âèðóøàé ó ãîñò³ äî áëèçüêî¿ ïîäðóãè, ùîá îòðèìàòè åìîö³éíó ðîçðÿäêó. Áëèçíþêè. (21.05 – 21.06) Íà òåáå ÷åêຠç'ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â ³ç íà÷àëüñòâîì. Äîâåäåòüñÿ áîðîòèñÿ çà ñïðàâåäëèâ³ñòü, ùîá çáåðåãòè ñâ³é àâòîðèòåò. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òèæäíÿ ïàðòíåðè ïîòðåáóâàòèìóòü çâ³òó ïðî òâî¿ ä³¿. Íå âàðòî í³÷îãî ðîáèòè àáèÿê, òè ìîæåø áàãàòî âòðàòèòè. Óâå÷åð³ ðîäè÷³ ìîæóòü ïðèãîëîìøèòè òåáå âèð³øåííÿì ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì.

Öçÿí Öçåì³íü, ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð êîìïàðò³¿ ÊÍÐ òîãî ÷àñó, ïîðàõóâàâ öå çàãðîçîþ äëÿ ñâîãî ³äåîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ íàä æèòåëÿìè Êèòàþ ³ 20 ëèïíÿ 1999 ð. ïî÷àâ ðåïðåñóâàòè ì³ëüéîíè ìèðíèõ ëþäåé, ÿê³ ïðàêòèêóâàëè Ôàëóíüãóí. Ïðèõèëüíèê³â Ôàëóíü Äàôà ïî÷àëè ñàäèòè â òðóäîâ³ òàáîðè òà òþðìè. Êð³ì òîãî, ùîäî ó÷í³â Ôàëóíüãóí áóëî ðîçïî÷àòî êàìïàí³þ âîðîæíå÷³, à ñàìå: óñ³ Ç̲ ó Êèòà¿ ïîøèðèëè áðåõëèâó íåãàòèâíó ³íôîðìàö³þ ïðî Ôàëóíü Äàôà. ϳñëÿ öüîãî êîíñóëüñòâà òà ïîñîëüñòâà ÊÍÐ ðîçïîâñþäèëè ö³ íàêëåïíèöüê³ ÒÂïðîãðàìè òà ñòàòò³ òàêîæ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. ßê ³íôîðìóþòü ïðàâîçàõèñíèêè ç Êàíàäè ó ñâîºìó íåçàëåæíîìó çâ³ò³ "Êðèâàâå âèäàëÿííÿ îðãàí³â. Á³éíÿ", ó Êèòà¿ ç ïî÷àòêó 2000-õ ðð. ùîðîêó âèêîíóâàëîñü 60-100 òèñ. òðàíñïëàíòàö³éíèõ îïåðàö³é. Àâòîðè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ïåðåâàæíî æåðòâàìè íàñèëüíèöüêîãî âèäàëÿííÿ îðãàí³â º ïðàêòèêóâàëüíèêè Ôàëóíüãóí, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ñåðåä â'ÿçí³â ñîâ³ñò³ íàéá³ëüøèé â³äñîòîê. Êð³ì íèõ - òàêîæ óéãóðè, õðèñòèÿíè, òèáåòö³. Ó 2016 ð. êîíãðåñ ÑØÀ ³ ªâðîïàðëàìåíò ï³äïèñàëè ðåçîëþö³þ òà äåêëàðàö³þ, ó ÿêèõ âèìàãàþòü â³ä êèòàéñüêîãî óðÿäó íåãàéíî çóïèíèòè âèäàëÿííÿ îðãàí³â ó ïðèõèëüíèê³â Ôàëóíü Äàôà â ÊÍÐ. Çá³ð ï³äïèñ³â ï³ä ïåòèö³ºþ DAFOH òðèâàº. Ó Âàñ º ìîæëèâ³ñòü ï³äïèñàòè öþ ïåòèö³þ òóò: https://dafoh.org/petition-to-the-united-nations/

Ðàê. (22.06 – 22.07) Ñïðîáóé â³äâîë³êòèñÿ â³ä ïîáóòîâèõ ïîäðàçíèê³â ³ çîñåðåäèòèñÿ íà ïîáóäîâ³ ïëàí³â. Òîá³ ïîòð³áíî çì³íèòè ï³äõ³ä äî çâè÷íî¿ ðîáîòè, ùîá ïîë³ïøèòè ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò. Ñòàðàéñÿ àíàë³çóâàòè ñòàòèñòèêó, ùîá óíèêíóòè ïîìèëîê. Íå âàðòî ³ãíîðóâàòè ïîðàäè êîëåã. Óâå÷åð³ ïîòóðáóéñÿ ïðî îçäîðîâëåííÿ ñâîãî îðãàí³çìó ³ ñïðîáóé ïîçáóòèñÿ øê³äëèâèõ çâè÷îê.

Òåðåçè. (23.09 – 23.10) Òâ³é êåð³âíèê ìîæå â³äìîâèòè â ï³äòðèìö³, ³ âñå äîâåäåòüñÿ ðîáèòè ñàìîñò³éíî. Íàìàãàéñÿ íå âòðó÷àòèñÿ â ñóïåðå÷êè, ùîá íå âòðà÷àòè äàðåìíî ñèëè. Ó òâîºìó îòî÷åíí³ º òàºìíèé íåäîáðîçè÷ëèâåöü, áóäü óâàæí³øå. Âå÷³ð âàðòî ïðèñâÿòèòè íàâåäåííþ ïîðÿäêó â ñâîºìó ãàðäåðîá³ ³ ñïðîáóâàòè çì³íèòè çâè÷íèé ñòèëü îäÿãó.

Êîçåð³ã. (22.12 – 20.01) Íà òåáå ÷åêຠáàãàòî çóñòð³÷åé ³ç íîâèìè ïàðòíåðàìè. Âèêîðèñòîâóé ñâ³é äàð ïåðåêîíàíü, ùîá äîñÿãòè ïîñòàâëåíîãî ðåçóëüòàòó. Òåáå ÷åêຠâåëèêèé ïðèáóòîê â³ä ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îòðèìàí³ êîøòè âàðòî âêëàñòè â ³íâåñòóâàííÿ âëàñíîãî ïðîåêòó. Çóñòð³÷ ç³ ñòàðèìè äðóçÿìè ïðèíåñå áàãàòî ïîçèòèâíèõ âðàæåíü ³ äîïîìîæå â³äâîë³êòèñÿ â³ä ïîáóòîâèõ ïðîáëåì.

Ëåâ. (23.07 – 23.08) Âàðòî ïðèä³ëèòè óâàãó êîëåêòèâí³é ðîáîò³ òà îðãàí³çàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Òîá³ ïîòð³áíî ç³áðàòè íàâêîëî ñåáå ÿêîìîãà á³ëüøå îäíîäóìö³â. Ìîæóòü âèíèêíóòè ðîçá³æíîñò³ ç êåð³âíèöòâîì. Íå âàðòî äîâîäèòè ñâîþ ïðàâîòó, ïîâîäüñÿ ñòðèìàíî ³ ñïîê³éíî. Ñòàðàéñÿ îáìåæèòè âæèâàííÿ ì³öíîãî ÷àþ ³ êàâè, ùîá çàïîá³ãòè áåçñîííþ.

Ñêîðï³îí. (24.10 – 22.11) Ïîòð³áíî á³ëüøå ÷àñó ïðèä³ëèòè ñâîºìó çîâí³øíüîìó âèãëÿäó, çà÷³ñö³ é ìàê³ÿæó. Êåð³âíèê çàïðîïîíóº âèã³äí³ óìîâè, ùî äîïîìîæå çá³ëüøèòè òâ³é ïðèáóòîê. Ñòàðàéñÿ ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà îäí³é âàæëèâ³é ìåò³. Íå âàðòî çàéìàòèñÿ ê³ëüêîìà ñïðàâàìè îäíî÷àñíî.

Âîäîë³é. (21.01 – 19.02) Çìîæåø ïîäîëàòè ñêëàäíîù³ ó âçàºìî䳿 ç áþðîêðàòè÷íèìè ³íñòàíö³ÿìè. Áóäü ïîñë³äîâíîþ ó ñâî¿õ ä³ÿõ ³ òè äîñÿãíåø áàæàíî¿ ìåòè. Ìîæóòü âèíèêíóòè ðîçá³æíîñò³ ç îïîíåíòàìè. Òâî¿ ³äå¿ ïóáë³÷íî ðîçêðèòèêóº êåð³âíèê. Äîâåäåòüñÿ çàòðèìàòèñÿ íà ðîáîò³, ùîá íàâåñòè ïîðÿäîê ó ñïðàâàõ.

ijâà. (24.08 – 22.09) Ñòàðàéñÿ âèêîíàòè âñþ ñêëàäíó ðîáîòó, ÿêà ïîòðåáóº êîíöåíòðàö³¿ óâàãè. Òîá³ ïîòð³áíî ïîðàäèòèñÿ ç êîëåãàìè, ùîá çíàéòè îïòèìàëüíå ð³øåííÿ. Ïåðåãîâîðè ç ïàðòíåðàìè áóäóòü ñêëàäíèìè. Òîá³ íåîáõ³äíî ïîâîäèòèñÿ ñòðèìàíî ³ ì'ÿêî, â³äìîâèâøèñü â³ä àãðåñèâíèõ ä³é. Óâå÷åð³ òâ³é ïàðòíåð ìîæå ñïðîâîêóâàòè ñâàðêó íà ãðóíò³ ðåâíîù³â.

Ñòð³ëåöü. (23.11 – 21.12) Íå âàðòî ñ³äàòè çà êåðìî, êðàùå ñêîðèñòàéñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì àáî òàêñ³. Òîá³ ïîòð³áíî çàéíÿòèñÿ ïëàíóâàííÿì ³ óñóíåííÿì íåäîë³ê³â ó ðîáîò³. Ïàðòíåðè ìîæóòü âèñòàâèòè äîäàòêîâ³ óìîâè äî ïðèéíÿòèõ ðàí³øå äîìîâëåíîñòåé. Íå âàðòî éòè íà ïîâîäó, ïðîÿâè íàïîëåãëèâ³ñòü ³ æîðñòê³ñòü ó ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ. Âå÷³ð ïðèñâÿòè òâîð÷îìó çàíÿòòþ àáî ðóêîä³ëëþ, ùîá â³äâîë³êòèñÿ.

Ðèáè. (20.02 – 20.03) Ïîñòàðàéñÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä êðåäèòóâàííÿ ³ îáìåæèòèñÿ âëàñíèìè êîøòàìè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òèæäíÿ òîá³ âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà ðîáîòó êîíêóðåíò³â. Âèêðèâøè â÷àñíî ïëàíè íåäîáðîçè÷ëèâö³â, òè îòðèìàºø ïðèáóòîê. Óâå÷åð³ ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè÷àìè ìîæå â³äíîâèòè ñòàð³ äóøåâí³ ðàíè ³ ïåðåæèâàííÿ.


26

Ö²ÊÀÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÁÎÃ ª ËÞÁÎÂ

Ìèíóâ â³äâåäåíèé ìåí³ ìàêñèìóì - ñ³ì äí³â. ß íå âìèðàëà, à ç àïåòèòîì ¿ëà êîâáàñó ³ áàíàíè. Ìåí³ áóëî äîáðå. À ë³êàðþ áóëî ïîãàíî: âîíà í³÷îãî íå ðîçóì³ëà.

Ìåíå âåçëè íà êð³ñë³ êîðèäîðàìè îáëàñíî¿ ë³êàðí³. - Êóäè? - çàïèòàëà îäíà ìåäñåñòðà ³íøó. - Ìîæå, íå â îêðåìó, ìîæå, â çàãàëüíó? ß çàõâèëþâàëàñÿ. ×îìó æ ó çàãàëüíó, ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü â îêðåìó ïàëàòó? Ñåñòðè ïîäèâèëèñÿ íà ìåíå ç òàêèì ùèðèì ñï³â÷óòòÿì, ùî ÿ çäèâóâàëàñÿ. Öå ïîò³ì ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî â îêðåìó ïàëàòó ïåðåâîäèëè, õòî âìèðàº, ùîá ¿õ íå áà÷èëè ³íø³. - ˳êàð ñêàçàëà â îêðåìó, - ïîâòîðèëà ìåäñåñòðà. ß çàñïîêî¿ëàñÿ. À êîëè îïèíèëàñÿ íà ë³æêó, â³ä÷óëà ñïîê³é â³ä òîãî, ùî í³êóäè íå òðåáà éòè, ùî ÿ âæå í³êîìó í³÷îãî íå âèííà. ß â³ä÷óâàëà äèâíå â³äñòîðîíåííÿ â³ä íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, ³ ìåí³ áóëî àáñîëþòíî âñå îäíî, ùî â íüîìó â³äáóâàºòüñÿ. Ìåíå í³÷îãî ³ í³õòî íå ö³êàâèâ. ß îòðèìàëà ïðàâî íà â³äïî÷èíîê. ² öå áóëî äîáðå. ß çàëèøèëàñÿ íàîäèíö³ ç ñîáîþ, ç³ ñâîºþ äóøåþ, ç³ ñâî¿ì æèòòÿì. Ò³ëüêè ß ³ ß. Çíèêëè ïðîáëåìè, çíèêëà ìåòóøíÿ ³ âàæëèâ³ ïèòàííÿ. Óñÿ öÿ á³ãàíèíà çà ìèòòºâèì çäàëàñÿ íàñò³ëüêè äð³áíîþ â ïîð³âíÿíí³ ç ³÷í³ñòþ, ç Æèòòÿì ³ Ñìåðòþ, ç òèì íåçâ³äàíèì, ùî ÷åêຠòàì, çà íåáóòòÿì… ² òîä³ çàâèðóâàëî íàâêîëî ñïðàâæíÿ Æèòòÿ! Âèÿâëÿºòüñÿ, öå òàê ÷óäîâî: ñï³â ïòàõ³â óðàíö³, ñîíÿ÷íèé ïðîì³íü, ÿêèé ïîâçå ïî ñò³í³ íàä ë³æêîì, ëèñòÿ äåðåâà, ùî ìàõຠìåí³ ó â³êíî, ãëèáèííî-ñèíº íåáî, øóìè ì³ñòà, ùî ïðîêèäàºòüñÿ… Ãîñïîäè, ÿêå ÷óäîâå Æèòòÿ! ² ÿ ò³ëüêè çàðàç öå çðîçóì³ëà … - Íó ³ íåõàé, - ñêàçàëà ÿ ñîá³. - Àëå æ çðîçóì³ëà âñå-òàêè. ² ó òåáå º ùå ê³ëüêà äí³â, ùîá íàñîëîäèòèñÿ íèì ³ ïîëþáèòè âñ³ì ñåðöåì. ³ä÷óòòÿ ñâîáîäè ³ ùàñòÿ âèìàãàëî âèõîäó, ³ ÿ çâåðíóëàñÿ äî Áîãà, àäæå â³í áóâ äî ìåíå íàéáëèæ÷å. - Ãîñïîäè! - ðàä³ëà ÿ. Ìåíå çàïîâíþâàâ ñòàí ñïîê³éíîãî ùàñòÿ, óìèðîòâîðåííÿ, ñâîáîäè îäíî÷àñíî. - Äÿêóþ Òîá³ çà òå, ùî äàâ ìåí³ ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè, ÿêå ïðåêðàñíå Æèòòÿ, ³ ïîëþáèòè éîãî. Íåõàé ïåðåä ñìåðòþ, àëå ÿ ä³çíàëàñÿ, ÿê ÷óäîâî æèòè! Îêðåìà ïàëàòà ³ ä³àãíîç ãîñòðèé ëåéêîç ÷åòâåðòîãî ñòóïåíÿ ìàëè ñâî¿ ïåðåâàãè. Äî òèõ, õòî âìèðàº, ïóñêàëè âñ³õ ³ â áóäü-ÿêèé ÷àñ. гäíèì çàïðîïîíóâàëè âèêëèêàòè áëèçüêèõ íà

ïîõîðîí, ³ äî ìåíå ïîòÿãíóëèñÿ ïðîùàòèñÿ ðîäè÷³. ß ðîçóì³ëà ¿õí³ òðóäíîù³: ïðî ùî ãîâîðèòè ç ëþäèíîþ, ÿêà îò-îò ïîìðå? ßêà, òèì ïà÷å, ïðî öå çíàº. Ìåí³ áóëî ñì³øíî äèâèòèñÿ íà ¿õí³ ðîçãóáëåí³ îáëè÷÷ÿ. ß ðàä³ëà: êîëè á ÿ ùå ïîáà÷èëà ¿õ óñ³õ! À íàéá³ëüøå íà ñâ³ò³ ìåí³ õîò³ëîñÿ ïîä³ëèòèñÿ ëþáîâ'þ äî Æèòòÿ! ß âåñåëèëà ð³äíèõ ³ äðóç³â, ÿê ìîãëà: ðîçïîâ³äàëà àíåêäîòè, ³ñòî𳿠ç æèòòÿ. Óñ³ ðåãîòàëè, ³ ïðîùàííÿ ìèíàëî â àòìîñôåð³ ðàäîñò³. Ïðèáëèçíî íà òðåò³é äåíü ìåí³ íàáðèäëî ëåæàòè, ÿ ïî÷àëà ãóëÿòè ïî ïàëàò³, ñèä³òè á³ëÿ â³êíà. Òàì ìåí³ ë³êàð ³ âëàøòóâàëà ³ñòåðèêó ç ïðèâîäó òîãî, ùî ìåí³ íå ìîæíà âñòàâàòè. ß ùèðî çäèâóâàëàñÿ: - Öå ùîñü çì³íèòü? - ͳ, - òåïåð ðîçãóáèëàñÿ ë³êàð. - Àëå âàì íå ìîæíà õîäèòè. - ×îìó? - Ó âàñ àíàë³çè òðóïà. Âè ³ æèòè íå ìîæåòå, à âñòàâàòè ïî÷àëè. Ìèíóâ â³äâåäåíèé ìåí³ ìàêñèìóì - ñ³ì äí³â. ß íå âìèðàëà, à ç àïåòèòîì ¿ëà êîâáàñó ³ áàíàíè. Ìåí³ áóëî äîáðå. À ë³êàðþ áóëî ïîãàíî: âîíà í³÷îãî íå ðîçóì³ëà. Àíàë³çè íå çì³íþâàëèñÿ, êðîâ êàïàëà ëåäü ðîæåâîãî êîëüîðó, à ÿ ïî÷àëà âèõîäèòè â õîë äèâèòèñÿ òåëåâ³çîð. - ˳êàðþ, à ÿêèìè âè á õîò³ëè áà÷èòè ö³ àíàë³çè? - Íó, õî÷à á òàê³, - âîíà øâèäêî íàïèñàëà ìåí³ íà ëèñòî÷êó ÿê³ñü áóêâè ³ öèôðè. ß í³÷îãî íå çðîçóì³ëà, àëå óâàæíî ïðî÷èòàëà. ˳êàð ïîäèâèëàñÿ íà ìåíå, ùîñü ïðîáóáîí³ëà ³ ï³øëà. Î äåâ'ÿò³é ðàíêó âîíà óâ³ðâàëàñÿ äî ìåíå â ïàëàòó ç êðèêîì: - ßê âè öå ðîáèòå?! - Ùî ÿ ðîáëþ? - Àíàë³çè! Âîíè òàê³, ÿê ÿ âàì íàïèñàëà. - À-à! Çâ³äêè ÿ çíàþ? Òà é ÿêà ð³çíèöÿ? Ëàôà ñê³í÷èëàñÿ. Ìåíå ïåðåâåëè â çàãàëüíó ïàëàòó. Ðîäè÷³ âæå ïîïðîùàëèñÿ ³ õîäèòè ïåðåñòàëè. Ó ïàëàò³, êð³ì ìåíå, áóëî ùå ï'ÿòü æ³íîê. Âîíè ëåæàëè, âòóïèâøèñü ó ñò³íó, ³ ïîõìóðî, ìîâ÷êè é àêòèâíî âìèðàëè. ß âèòðèìàëà òðè ãîäèíè. Ìîÿ Ëþáîâ ïî÷àëà çàäèõàòèñÿ. Òðåáà áóëî ùîñü òåðì³íîâî ðîáèòè. Âèêîòèâøè ç-ï³ä ë³æêà êàâóí, ÿ çàòÿãëà éîãî íà ñò³ë, íàð³çàëà ³ ãîëîñíî ïîâ³äîìèëà: - Êàâóí çí³ìຠíóäîòó ï³ñëÿ õ³ì³îòåðàﳿ. Ïàëàòîþ ïîïëèâ çàïàõ. Äî ñòîëó íåïåâíåíî ï³äòÿãíóëèñÿ ³íø³. - ² ïðàâäà çí³ìàº? - Óãó, - ç³ çíàííÿì ñïðàâè ï³äòâåðäèëà ÿ, ïîäóìàâøè: "À õîëåðà éîãî çíàº". Êàâóí ñîêîâèòî çàõðóìò³â. - ² ïðàâäà, ìèíóëî, - ñêàçàëà òà, ÿêà ëåæàëà á³ëÿ â³êíà ³ õîäèëà íà ìèëèöÿõ. - ² â ìåíå… ² â ìåíå… - ðàä³ñíî ï³äòâåðäèëè ³íø³. - À ÿ ùî êàçàëà? - çàäîâîëåíî çàêèâàëà ÿ ó â³äïîâ³äü. - ßêîñü âèïàäîê ó ìåíå îäèí áóâ… À àíåêäîò ïðî öå çíàºø? Î äðóã³é ãîäèí³ íî÷³ â ïàëàòó çàçèðíóëà ìåäñåñòðà é îáóðèëàñÿ: - Âè êîëè ðåãîòàòè ïåðåñòàíåòå? Âè æ óñüîìó ïîâåðõó ñïàòè íå äàºòå! ×åðåç òðè äí³ ë³êàð íåð³øó÷å ïîïðîñèëà ìåíå: - À âè íå ìîãëè á ïåðåéòè â ³íøó ïàëàòó? - Íàâ³ùî? - Ó ö³é ïàëàò³ ó âñ³õ ïîêðàùèâñÿ ñòàí. À â ñóñ³äí³é áàãàòî âàæêèõ.

¹16-17, 3, 10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

- ͳ! - çàêðè÷àëè ìî¿ ñóñ³äêè. - Íå â³äïóñòèìî. ² íå â³äïóñòèëè. Ò³ëüêè â íàøó ïàëàòó ïîòÿãíóëèñÿ ñóñ³äè, ïðîñòî ïîñèä³òè, ïîãîâîðèòè, ïîñì³ÿòèñÿ. Îñîáëèâî ìåí³ ïîäîáàëàñÿ ä³â÷èíêà ðîê³â ø³ñòíàäöÿòè ó á³ë³é õóñòèí³, çàâ'ÿçàí³é íà ïîòèëèö³ âóçëèêîì. Ó íå¿ áóâ ðàê ë³ìôîâóçë³â, ³ ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî âîíà íå â쳺 óñì³õàòèñÿ. À ÷åðåç òèæäåíü ÿ ïîáà÷èëà, ÿêà ó íå¿ ÷àð³âíà ³ ñîðîì'ÿçëèâà óñì³øêà. À êîëè âîíà ñêàçàëà, ùî ë³êè ïî÷àëè ä³ÿòè ³ âîíà îäóæóº, ìè âëàøòóâàëè ñâÿòî, íàêðèâøè ðîçê³øíèé ñò³ë, à ïîò³ì íàâ³òü òàíöþâàëè. Ïðèéøîâøè íà øóì, ÷åðãîâèé ë³êàð î÷ìàí³ëî äèâèâñÿ íà íàñ, à ïîò³ì ñêàçàâ: - ß òðèäöÿòü ðîê³â òóò ïðàöþþ, àëå òàêå áà÷ó âïåðøå. Ðîçâåðíóâñÿ ³ ï³øîâ. Ìè äîâãî ñì³ÿëèñÿ, çãàäóþ÷è âèðàç éîãî îáëè÷÷ÿ. Áóëî äîáðå. ß ÷èòàëà êíèæêè, ïèñàëà â³ðø³, äèâèëàñÿ ó â³êíî, ñï³ëêóâàëàñÿ ç ñóñ³äêàìè, ãóëÿëà êîðèäîðîì ³ òàê ëþáèëà âñå, ùî áà÷èëà: êíèãó, êîìïîò, ñóñ³äêó, ìàøèíó ó äâîð³ çà â³êíîì, ñòàðå äåðåâî. Ìåí³ êîëîëè â³òàì³íè. Òðåáà æ áóëî ùîñü êîëîòè. ˳êàð ç³ ìíîþ ìàéæå íå ðîçìîâëÿëà, ò³ëüêè ñêîñà äèâèëàñÿ. À ÷åðåç òðè òèæí³ òèõî ñêàçàëà: - Ãåìîãëîá³í ó âàñ íà 20 îäèíèöü âèùå íîðìè çäîðîâî¿ ëþäèíè. Íå òðåáà éîãî á³ëüøå ï³äâèùóâàòè. Çäàâàëîñÿ, âîíà çà ùîñü ñåðäèòüñÿ íà ìåíå. Âèõîäèëî, í³áè âîíà äóðíà ³ ïîìèëèëàñÿ ç ä³àãíîçîì, àëå áóòè öüîãî í³ÿê íå ìîãëî, ³ âîíà öå òåæ çíàëà. À îäíîãî ðàçó âîíà ìåí³ ïîñêàðæèëàñÿ: - ß íå ìîæó âàì ï³äòâåðäèòè ä³àãíîç. Âè îäóæóºòå, õî÷à âàñ í³õòî íå ë³êóº. À öüîãî íå ìîæå áóòè. Êîëè ìåíå âèïèñóâàëè, ë³êàð ç³çíàëàñÿ: - Òàê øêîäà, ùî âè éäåòå, ó íàñ ùå áàãàòî âàæêèõ õâîðèõ. Æèòòÿ òðèâàëî. Ò³ëüêè ïîãëÿä íà íüîãî ñòàâàâ ³íøèì. Ñåíñ æèòòÿ âèÿâèâñÿ òàêèì ïðîñòèì ³ äîñòóïíèì. Òðåáà ïðîñòî íàâ÷èòèñÿ ëþáèòè, ³ òîä³ òâî¿ ìîæëèâîñò³ ñòàíóòü áåçìåæíèìè, à âñ³ áàæàííÿ çáóäóòüñÿ, ÿêùî òè, çâè÷àéíî, áóäåø ö³ áàæàííÿ ôîðìóâàòè ç ëþáîâ'þ. ² í³êîãî íå áóäåø îáìàíþâàòè, íå ñòàíåø çàçäðèòè, îáðàæàòèñÿ ³ áàæàòè êîìóñü çëà. Òàê âñå ïðîñòî ³ òàê âñå ñêëàäíî. Àäæå öå ïðàâäà, ùî Áîã º Ëþáîâ. Òðåáà ò³ëüêè âñòèãíóòè öå çãàäàòè…


• СТРИЖКА • ТРИМІНГУВАННЯ • МИТТЯ • ПІДРІЗАННЯ КІГТІВ • ЧИСТКА ВУШОК

+38 (0332) 72-87-22


тм

ПрАТ

тел.: 77-00-99, 77-00-20, 097-349-23-12, 095-861-75-77

Афіша Волині від 3, 10 травня 2018 року  
Афіша Волині від 3, 10 травня 2018 року  
Advertisement