Page 1

№ 42 від 1 листопада 2018 ро

Ціна 5 грн 99 коп.

ВКЛАДАННЯ


Швидкий пошук варіантів купівлі, продажу об’єктів нерухомості в в м. Луцьку та області


¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

3

Ç̲ÑÒ, ÀÔ²ØÀ Á²ÇÍÅÑÓ Ç̲ÑÒ

м. Луцьк, вул. Шопена, 18, тел.:(0332) 24-55-65, 72-49-64, (050) 661-68-90, (050) 788-49-49

Ò. 050-378-30-39


4

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó


¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Âåòåðàí³â; .............. 4/9ö; ... 40 êâ. ì, êîñì, ðåì., ïëàñò.,â³êíà, ðîçâ. ³íôîðàñòð.; 33 êâàðòàë; ........... 2/9ö; ... 40 êâ.ì, êîñì, ðåìîíò, æèòë.ñòàí, ðîçâ.³íôðàñòð; Âèííè÷åíêà; ............ 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; Ãðóøåâñüêîãî; ......... 2/9ö; .... 40 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàø., ðîçâ., ³íôðàñòðóêò.; Ãðóøåâñüêîãî; ....... 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; ªðøîâà; .................. 4/5ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ ³íô.; ².Ôðàíêà; ................. 2/9ö; ... 51 êâ.ì,à/î, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Êðàâ÷óêà; ................ 2/9ö; ... 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............ 4/5ö; ... 50 êâ.ì, à/î,çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 5/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 2/9ö; ... 40 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð; Ñîáîðíîñò³; ............ 3/5ö; ... 49 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôðàñòð; ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 47 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/5ö; ... 46 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 36 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îííîâîëà; ............. 3/9ö; ... 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, à/î,ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 51 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; ×îðíîâîëà; ............. 7/9ö; ... 39 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò., ðîçâ.³íôð.; ×îðíîâîëà; ............. 5/9ö; ... 46 êâ.ì, à/î, íîâîáóä, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 7/9ö; ... 40 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, à/î, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà;

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïîðò ѳò³; ................. 2/9ö; ... 60 êâ.ì,à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; 33 êâàðòàë; .............. 6/9ö; ... 70 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà 33 êâàðòàë; ............. 2/9ö; ... 50 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòð; Âèííè÷åíêà; ........... 3/9ö; ... 77 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; ³äðîäæåííÿ; ......... 4/9ö; ... 70 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ãîðä³þê; .................. 3/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; ².Ôðàíêà; ................. 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ïîðò ѳò³; ................. 1/9ö; ... 60 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ê.Ìàéäàí; ................ 2/9ö; ... 72 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êîíÿê³íà; .................. 6/9ö; .... 64 êâ.ì, íîâîáóä, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôðàñò.; Êîíÿê³íà; ................. 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ð-í Ïðîì³íü; ........... ö; ... 77 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, à/î; Êðàâ÷óêà; ................ 3/5ö; ... 53 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôð.; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 74 êâ.ì; à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 4/9ö; ... 64 êâ.ì; , êîñìåò.ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íô; Ìîëîä³; .................... 2/9ö; ... 50 êâ.ì, ðåìîíò, , êîñìåò.ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò,; Ïîðò ѳò³; ................ 3/5ö; ... 50 êâ.ì, êîñì.,ðåìîíò. ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ð-í ÆÊ Êîë³çåé; ....... 3/9ö; ... 75 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í ÇÀÃÑ; ................ 4/9ö; ... 48 êâ.ì, ðåìîíò, ðîçâèíåíà ³íôð.ïîðó÷ ïàðê; Ð-í ³äðîäæåííÿ; .. 3/5ö; ... 48 êâ.ì, êîñì.,ðåìîíò. ðîçâèíåíà ³íôðàñòð.; Ñîáîðíîñò³; ............ 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, çðó÷íå ì³ñöåðîçò, ðîçâ.³íôðàñòðóòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............ 7/9ö; ... 76 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; Ñîáîðíîñò³; ............ 3/5ö; ... 67 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, à/î; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 60 êâ.ì, íîâîáóä,, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðîçâ.³íôð.; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... ö; ..... 64 êâ.ì; à/î, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/9ö; ... 74 êâ.ì; à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... ö; ..... 65 êâ.ì, à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 3/9ö; ... 70 êâ.ì, à/î,íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ; Öåíòð; ...................... 3/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð.; Öåíòð; ...................... 2/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 2/5ö; ... 70 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 71 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôð; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 75 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçò.,ðîçâ.³íôð.; Ïîðò ѳò³; ................ 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò.; Ïîðò ѳò³; ................ 6/9ö; ... 64 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò; Ïîðò ѳò³; ................ 2/9ö; ... 60 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóä., ðîçâ.³íôðàñòðóêò;

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 33 êâàðòàë; .............. 2/9ö; ... 76 êâ. ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; 33 êâàðòàë; .............. 5/9ö; ... 90 êâ.ì, ðåìîíò, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóê.; Àðöåóëîâà; ............. 3/9ö; ... 85 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Âåòåðàí³â; ............... 3/9ö; ... 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâ., ³íôð; Âîë³; ........................ 5/5ö; ... 60 êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, ï/â, áðîíüîâàí³ äâåð³, ï/ò; Ãîðä³þê; .................. ö .... 70 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ãîðä³þê; .................. 3/9ö 85 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ².Ôðàíêà; .................. 2/9ö; ... 77 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ê.Ìàéäàí; ................ 2/9ö; ... 100 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êîíÿê³íà; ................. 3/9ö; ... 88 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 3/5ö; ... 70 êâ. ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, à/î, ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................. 3/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Êðàâ÷óêà; ................ 3/9ö; ... 85 êâ.ì,ðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, åë³òíèé áóäèí.; Êðàâ÷óêà; ................ 6/9ö; ... 70 êâ.ì, ðåìîíò, à/î, ðîçâèí.³íôðàñòðàñòðóêòóðà; Ð\í Ïðîì³íü; ........... 4/9ö; ... 65 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 70 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 65 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîåêò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà; Ñîáîðíîñò³; ............. 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ð-í Òàì-Òàìó; ......... 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ð-í Òàì-Òàìó; ........... 3/9ö; .... 106 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò.,çðó÷íå ì³ñöåðîçò.; Ð-í Òàì-Òàìó; .......... 4/5ö; .... 100 êâ. ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ôåäîðîâà; ............... 3/9ö; .... 82 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Ôåäîðîâà; ............... 5/9ö; .... 66 êâ.ì, ðåìîíò, à/î, åë³òíèé áóäèíîê; Öåíòð; ...................... 8/9ö; .... 77 êâ.ì à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; Öåíòð; ...................... 4/9ö; .... 83 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 4/9ö; .... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 4/9ö; .... 80 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï/â, ï/ò; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 100 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 6/9ö; ... 76êâ.ì, êîñì. ðåìîíò, à/î, åë³òíèé áóäèíîê; ×îðíîâîëà; ............. 2/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà; ×îðíîâîëà; ............. 3/9ö; ... 90 êâ.ì, à/î, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâ.³íôðàñòðóêòóðà;; ×îðíîâîëà; ............. 2/5ö; ... 70 êâ.ì,÷åñüêèé ïðîåêò., íå êóòîâà, ðåìîíò;

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

5

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ð-í гâíåíñüêà; .... 2-5; ..... 37-50 Äóáí³âñüêà; .......... 1-5; ..... 42 êâ Ëèïèíñüêîãî; ....... 7/9 ö; . 54 êâ ð-í ªðøîâà; .......... 4-10; ... 53 êâ ²âàùåíêà; .............. 8/10; ... 47 êâ Ãðóøåâñüêîãî; .... 3/4 ö; . 31 êâ Çàöåïè; .................. 4/5 ö; . 45 êâ Ãðàáîâñüêîãî; ..... 8/9 ï ... 38 êâ Äðàãîìàíîâà; ....... 3 ïîâ; 30 êâ Çàõàðîâà; .............. 8/9 ö; . 37 êâ

êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; ....................... äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î; .............................. äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î, áóäèíîê çäàíèé; äîãîâ³ðíà ì ÷/ñ/ø, à/î; .............................. äîãîâ³ðíà ì à/î, ÿê³ñíèé ðåìîíò; ............. äîãîâ³ðíà ì êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ........ 390 000ãðí ì, íîâîáóäîâà, à/î, ðåìîíò; .. íåäîðîãî ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....... 445 500ãðí ì, áåç ðåìîíòó; ..................... 378 000ãðí ì, õîðîøèé ðåìîíò, í/ñ; ....... 420 000ãðí

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ëèïèíñüêîãî; ....... 7/9 ö; . 89 êâ ì ÷/ñ/ø, áóäèíîê çäàíèé; ......... íåäîðîãî Âèãîâñüêîãî; ....... 3/6; ..... 70 êâ ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, à/î; .......... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 4/10 ö 61/-/17 êâ ì, à/î, äèçàéí. ðåìîíò .... äîãîâ³ðíà Äóáí³âñüêà; ....................... 55 êâ ì ÷/ñ/ø, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; ...... 513 000ãðí Àðöåóëîâà; ........... 7/9 ö; . 65 êâ ì, ðåìîíò, à/î; .......................... äîãîâ³ðíà Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ...... 2/3 ö; . 50 êâ ì, ï³ä êîìåðö³þ, òåðì³íîâî; ... äîãîâ³ðíà Êðàâ÷óêà; .............. 3/5 ö; . 64 êâ ì, à/î, ñó÷àñíèé ðåìîíò; ...... òåðì³íîâî ³äðîäæåííÿ; ......... 8/9 ö; .. 48 êâ ì, æèòëîâèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè;648 000ãðí Ñîáîðíîñò³; .......... 2/9 ö; . 48 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/ò íîâà;äîãîâ³ðíà Øåâ÷åíêà; ............. 1 ïîâ; 50 êâ ì, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ; ........ 432 000ãðí гâíåíñüêà; ........... 4/5 ö; . 45 êâ ì, æèòëîâèé ñòàí; ................. 452 200ãðí ñ.Ëèïèíè; ............... 1 ïîâ; 71/-/14 êâ ì, à/î, ÷/ñ/ø, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè;äîãîâ³ðíà

3-, 4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ªðøîâà; ................. 4/5 ö; . 110 êâ ì, äèçàéí. ðåìîíò, à/î; .......... äîãîâ³ðíà гâíåíñüêà; ........... 4/5; ..... 135 êâ.ì, 2-ð³âíåâà, ÷/ñ/ø, à/î; ....... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... 9/10 ö 90 êâ ì, à/î, äèçàéí. ðåìîíò ............ äîãîâ³ðíà ñ.Òàðàñîâå; ........... 5-ïîâ; 115/-/26, ñó÷àñíèé ðåìîíò, à/î; ....... äîãîâ³ðíà Ñîáîðíîñò³; .......... 5/9 ö; . 78 êâ ì, ðåìîíò, ñ/ò íîâà; ............. 905 000ãðí Êîíÿê³íà; ............... 1/9 ö; . 65 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; ........... 638 400ãðí Çàöåïè; .................. 7/8 ï; . 82 êâ ì, êîñì. ðåìîíò, à/î; .............. òåðì³íîâî Ø.Ðóñòàâåë³; ........ 8/9 ö; . 67 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí; .......... 756 000ãðí. Ìîëîä³; .................. 4/5 ö; . 67 êâ ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³;íåäîðîãî ³äðîäæåííÿ; ....... 5-ïîâ; 62/47/- êâ ì, ðåìîíò, êîëîíêà; ...... 790 000ãðí.

ÁÓÄÈÍÊÈ Âîëîäèìèðñüêà; 2 ïîâ . 200 êâ ì., íåçàâåðøåíå áóä³â, ......................... ................................. 0,12 ãà; ............................................................ 702 000ãðí Êîâåëüñüêà; ......... 1 ïîâ. 80 êâ ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 0,06 ãà, ................. ................................. öåãëà .................................................................... íåäîðîãî Âîëîäèìèðñüêà; ............. 60 êâ ì., 2 ê³ìíàòè, 0,03 ãà, öåãëà .... íåäîðîãî ʳ÷êàð³âñüêà; .................... 55 êâ ì., ê/ð, 2 îêðåì³ ê³ìíàòè, ......................... ................................. 0,04 ãà; ............................................................... äîãîâ³ðíà Áîðàòèí; ................ 1,5 ïîâ. ............................ 120 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, ÷/ñ/ø; ............................................ äîãîâ³ðíà Ëèïèíè; .................. 1,5 ïîâ. ............................ 100 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, ÷/ñ/ø; ............................................. íåäîðîãî Ìàÿêè; .................... 1,5 ïîâ. ............................ 160 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, ................................. êîìóí³êàö³¿, 0,06ãà; ........................................... äîãîâ³ðíà Ãàðàçäæà; ............... 2 ïîâ. 200 êâ ì., íîâîçáóäîâàíèé, .............................. ................................. êîìóí³êàö³¿, 0,11ãà; ........................................... äîãîâ³ðíà Îðåíäà êîìåðö³éíèõ ïðèì³ùåíü Âîë³, Ñîáîðíîñò³, Êðèëîâà, Êðàâ÷óêà

1.1.0. ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-, 2-, 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð 43-83 êâ.ì. ö. Ö³íà â³ä 9000ãðí/êâ.ì., Êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 45,5 ì êâ., 6/ 10 ïîâ. âóë.Êðàâ÷óêà, çäàíà íîâîáóäîâà, åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî áóäèíêó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Òåëåôîí 095-654-40-52. 1-ê³ìíàòíà, 50,5 ì êâ., 4/9 ïîâ. âóë.Çàöåïè, íåçäàíà íîâîáóäîâà. Ö³íà 9500/êâ.ì. Òåëåôîí 099-716-60-66.

1-ê³ìíàòíà, 43,7 ì êâ., 6/ 10 ïîâ., öåãëÿíèé. çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Âëàñíèê. Òåëåôîí 050-829-65-21. 1-ê³ìíàòíà âóë.Ñ.Êîâàëåâñüêî¿,1/5ö 34,2 êâ ì.ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè.Ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ. Òåëåôîí 097-474-35-79. 1-ê³ìíàòíà íà âóë. Íàáåðåæí³é, 8à, 46 êâ ì.10/10, ÷èñòîâà ñòÿæêà ³ øòóêàòóðêà, à/î, äâà áàëêîíà.Âèñîòà ñòåë³ 3ì. Òåëåôîí. 1-ê³ìíàòíà, 41 ì êâ., 3/3 ïîâ. íà âóë. Êîâåëüñüê³é, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîíà íåìàº. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 30 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ºâðîðåìîíò, ö/î, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 37 ì êâ., 6/7 ïîâ. íà âóë. Êðèâîíîñà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 24 ì êâ., 1/2 ïîâ. íà âóë. Äóáí³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ÷àñòê îâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 32 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Íàëèâàéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 24 ì êâ., 1/2 ïîâ. íà âóë. Äóáí³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 5/10 ïîâ. íà ïð. Ïåðåìîãè, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 27 ì êâ., 9/9 ïîâ. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, áåç ðåìîíòó, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 35 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Êîïåðí³êà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ìîæëèâ³ñòü ï³ä êîìåðö³þ. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 2/4 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.Ïðèâîêçàëüíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèê îâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàøèòèé. Òåëåôîí. 1-ê³ìíàòíà, 55 ì êâ., 4/10 ïîâ. íà âóë. Íàáåðåæí³é, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 23 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 23 ì êâ., 4/5 ïîâ. íà âóë. Ùóñºâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ñóì³ñíèé, ï³äâàë, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 54 ì êâ., 2/3 ïîâ. íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Ãðàáîâñüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ï³äâàë, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.


6

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Äóáí³âñüêà; .......... 1/2; ..... 24 Íàëèâàéêà; ........... 5/5; ..... 32 Íàáåðåæíà; ............ 4/10; ... 55 Âîëîäèìèðñüêà; 2/5; ..... 23 Êîïåðíèêà; ............ 1/5; ..... 35 Êîâåëüñüêà; ......... 3/3; ..... 41 Ñîáîðíîñò³; .......... 8/9; ..... 30 Ñ.Êîâàëåâñüêî¿; . 3/5; ..... 25 Ãîðä³þê; ................ 2/5; ..... 25 ×îðíîâîëà; .......... 4/5; ..... 41 Âîë³ ; ....................... 3/5; ..... 29 Êðàâ÷óêà; .............. 1/9; ..... 35 Ã.Àðòåìîâñüêîãî; 1/5; ..... 30 Íàáåðåæíà; ........... 10/10; 50

êâ.ì ê/ð, ï/â, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ê/ð, ä/â, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ºâðîðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; ............... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â³äðîäæåííÿ; ....... 5/9; ..... 49 Êîíÿê³íà; ............... 5/5; ..... 60 Ëèïèíñüêîãî; ....... 1/10; ... 65 Î㳺íêà; .................. 3/3; ..... 44 Ìîëîä³; .................. 1/9; ..... 43 ³äðîäæåííÿ; ....... 7/9; ..... 51 Ïîòåáí³; ................... 5/5; ..... 43 Äóáí³âñüêà; .......... 2/2; ..... 40 Íàáåðåæíà; ........... 7/10; ... 64 ²âàùåíêà; .............. 9/10; ... 60 ×åðíèøåâñüêîãî; 6/7; ..... 48 Êîâåëüñüêà; ......... 5/5; ..... 45 Ìîëîä³; .................. 9/9; ..... 42 Ùóñºâà; .................. 4/5; ..... 31

êâ.ì, ä/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ñ/â ðîçä³ëüíèé; .... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, à/î, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì, ä/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ºâðîðåìîíò, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì ê/ð, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ñ/â ðîçä³ëüíèé; .... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ê/ð, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ ×îðíîâîëà; .......... 4/9; ..... 85 Êðàâ÷óêà; .............. 3/9; ..... 65 Áàãðÿíîãî; ............. 2/3; ..... 80 Ã.Àðòåìîâñüêîãî; 8/9; ..... 68 ì. Ðîæèùå; ........... 5/5; ..... 67 Êîíÿê³íà; ............... 7/9; ..... 67 Ëüâ³âñüêà; ............ 3/5; ..... 50 Ø.Ðóñòàâåë³; ......... 6/9; ..... 65 Â.²íòåðíàö³îíàë³ñò³â;9/9; 60 Äóáí³âñüêà; .......... 5/10; ... 98 Âåòåðàí³â; ............. 1/5; ..... 54 Íàáåðåæíà; ........... 4/10; ... 75

êâ.ì ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé; äîãîâ³ðíà êâ.ì ºâðî, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ñ/â ñóì³ñíèé; ... äîãîâ³ðíà êâ.ì, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ............ äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, à/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î; ............................. äîãîâ³ðíà êâ.ì ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ..... äîãîâ³ðíà

4-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êîíÿê³íà; ............... 8/9; ..... 83 êâ.ì, ï/â, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé;äîãîâ³ðíà Ìîëîä³; .................. 7/9; ..... 78 êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ..... äîãîâ³ðíà Ñòàí³ñëàâñüêîãî; 1/5; ..... 130 êâ.ì ï/â, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé; ... äîãîâ³ðíà

ÎÐÅÍÄÀ 1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ïåðåìîãè; .............. ê/ð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà; . 2500+ê.ï. Âåòåðàí³â; ............. âìåáëüîâàíà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ; .......... 3000+ê.ï. Ìîëîä³; .................. ðåìîíò, º âèõ³ä íà ïðàëüíó ìàøèíó; ........... 2300+ê.ï. Øîòà Ðóñòàâåë³; .. âìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê; ....................... 2500+ê.ï. Çàãîðîäíÿ; ............ êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ²íòåðíåò; ...................... 2500+ê.ï. ².Ôðàíêà; ................ ìåáë³, ºâðîðåìîíò, ï/ò, º âñå íåîáõ³äíå; .... 2400+ê.ï. Ãîðä³þê; ................ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ................................ 3000+ê.ï. Äàíüøèíà; ............. ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, º âñå íåîáõ³äíå; . 3000+ê.ï. Ãðóøåâñüêîãî; .... êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óêîìïëåêòîâàíà; ........ 3200+ê.ï. ×åõîâà; .................. âìåáëüîâàíà, º âñå íåîáõ³äíå; .................... äîãîâ³ðíà Ê.-Êàðîãî; ............. âìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ; ........ 4000+ê.ï. Âåòåðàí³â; ............. âìåáëüîâàíà, ²íòåðíåò; ............................ 3500 çà âñå Ôåäîðîâà; ............. õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ....................... 3200+ê.ï. Âîðîí³õ³íà; ........... ºâðîðåìîíò, ìàëîñ³ìåéêà; .............................. 2500+ê.ï. Â.-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â;êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ................................ 1300+ê.ï. Ä.Ãàëèöüêîãî; ..... âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê; .......................... 2000+ê.ï. Êðàâ÷óêà; .............. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà;2500+ê.ï. Ëèïèíñüêîãî; ....... à/î, ²íòåðíåò, ÒÂ, õîëîäèëüíèê, ..................................... ................................. ïðàëüíà ìàøèíà; .............................................. 3300+ê.ï. Êîíÿê³íà; ................ ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, ²íòåðíåò, õîëîäèëüíèê;2500+ê.ï. Ïîðò-ѳò³; ............... íîâîáóäîâà, à/î, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; 3200+ê.ï. Ìîëîä³; .................. ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ç áàëêîíîì òà ï³äâàëîì;1600+ê.ï. Âåòåðàí³â; ............. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; .. 2000+ê.ï.

ÎÐÅÍÄÀ 2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Êðàâ÷óêà; .............. ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ........................... ................................. âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà; .................................... 2500+ê.ï. Ñòð³ëåöüêà; .......... ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ................................ 3500+ê.ï. ×îðíîâîëà; .......... íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ................................... ................................. ïîáóòîâà òåõí³êà; ............................................ 3300+ê.ï. Íîâî÷åð÷åíñüêà; ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ................................ 3500+ê.ï. ×àéêîâñüêîãî; ..... êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, õîëîäèëüíèê;4500+ê.ï. Ëèïèíè; .................. ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; .................. 4500+ê.ï. Âèííè÷åíêà; .......... ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ²íòåðíåò; ........ 4000+ê.ï. Êîíÿê³íà; ............... ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð; ..................... 4500+ê.ï. Ëèïèíñüêîãî; ....... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, à/î; . 3500+ê.ï. гâíåíñüêà; ........... ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê; ......... 2200+ê.ï. Êîâåëüñüêà; ......... õîðîøèé ðåìîíò, âêîìïëåêòîâàíà, ................................ ................................. ïîáóòîâà òåõí³êà; ............................................ 3300+ê.ï. Äåêàáðèñò³â; ........ âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà; .................. 2500+ê.ï. Âèííè÷åíêà; .......... ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, .......................... ................................. ïîñóä, ²íòåðíåò; .......................................... 5000 çà âñå ³äðîäæåííÿ; ....... ðåìîíò, ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïàðêåò; . 3400+ê.ï. Ïåðåìîãè; .............. ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ................................ 3500+ê.ï. Êîíîâàëüöÿ; ........ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà; ........................... 4500 çà âñå Êîíÿê³íà; ............... ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà; ........................ äîãîâ³ðíà Âîë³; ....................... õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .................. 3800 çà âñå

2-вÂÍŲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

ÎÐÅÍÄÀ ʲÌÍÀÒ

Áàãðÿíîãî; .......................... 94 êâ.ì, ÷/ñ/ø, à/î, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; äîãîâ³ðíà гâíåíñüêà; ........... 4/5; ..... 135 êâ.ì ÷/ñ/ø, à/î, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè; äîãîâ³ðíà

ð-í ÇÎØ ¹5; ........ äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèê³â; ........................... 1100 ãðí. Ëüâ³âñüêà; ............ äëÿ õëîïöÿ; ......................................................... 700 ãðí. ³äðîäæåííÿ; ....... äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèê³â; .......................... 1300 ãðí. Ñîáîðíîñò³; .......... äëÿ ä³â÷èíè, ç âëàñíèöåþ; .............................. 850 ãðí. Ìîëîä³; .................. äëÿ 1-2 ä³â÷àò, áåç âëàñíèê³â, ìåáë³, ï/ò; ..... 870 ãðí. ѳò³-Ïàðê; ................ ãóðòîæèòîê ñ³ìåéíîãî òèïó äëÿ ïàðè áåç ä³òåé;1500 çà âñå Ìîëîä³; .................. â ãóðòîæèòêó; ................................................... 1200+ê.ï. ð-í 40 êâàðòàëó; .. äëÿ õëîïöÿ, áåç âëàñíèê³â; .............................. 820 ãðí. Ç/âîêçàë; ............... äëÿ õëîïöÿ; ................................................. 1200 çà âñå. Ãðóøåâñüêîãî; .... äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèê³â; .......................... 1300 ãðí.

ÁÓÄÈÍÊÈ Ëàâð³â; ................... 1 ïîâ; 110 êâ.ì., 0,25ãà, êîìóí³êàö³¿, ........................... ................................. ÷àñòêîâî ðåìîíò; ............................................. äîãîâ³ðíà Ïåðåñïà; ................. 1 ïîâ; 140 êâ.ì, 0,10 ãà; ................................ äîãîâ³ðíà Êëåïà÷³â; ............................ 140 êâ.ì, 0,10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³;äîãîâ³ðíà Ìèðíå; .................... 1,5 ïîâ; 99 êâ.ì, 0,37ãà, êîìóí³êàö³¿, ............................ ................................. óòåïëåíèé; ........................................................ äîãîâ³ðíà ʳâåðö³; .................. 2 ïîâ; 120 êâ.ì, 0,08ãà, 6 ê³ìíàò, ãàç; ......... äîãîâ³ðíà

1-ê³ìíàòíà, 27 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Øåïòèöüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ï³äâàë. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 38 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà âóë. Çàõàðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 23 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ï³äâàë. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 32 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 25 ì êâ., 3/5 ïîâ. íà âóë. Ñ.Êîâàëåâñüêî¿, ºâðîðåìîíò, ö/î, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 38 ì êâ., 2/2 ïîâ. íà âóë. Êîâåëüñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç áàëêîíà, ñ/â ñóì³ñíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 3/3 ïîâ. íà âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 27 ì êâ., 2/4 ïîâ. íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ö/î, ñ/â ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

1-ê³ìíàòíà, 32 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Íàëèâàéêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàâóçîë ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 25 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Ãîðä³þê, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 36 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, ºâðîðåìîíò, àâòîíîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ççîâí³ óòåïëåíèé, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. íà âóë. Âèííè÷åíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âåòåðàí³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóê òóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ. â öåíòð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóê òóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44.

1 ʲÌÍÀÒͲ Êîíÿê³íà: ............... 3/10 ö 41,5 à/î, íîâîáóäîâà, ......................................... ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ .................................... äîãîâ³ðíà; Ì.Çàíüêîâåöüêî¿; ö 47 à/î, íîâîáóäîâà, ..................................................... ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...................................... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ............ ö46à/î,íîâîáóäîâà,ñó÷àñíåïëàíóâàííÿ ....... äîãîâ³ðíà Ãëóøåöü; ................ ö44à/î, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...... äîãîâ³ðíà Ïð.Ïåðåìîãè; ......... 43 à/î, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ....... äîãîâ³ðíà

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñàãàéäà÷íîãî; .................. 49,6 êâ.ì ; ............................................ äîãîâ³ðíà Ïåðåìîãè; ........................... 57 êâ ì, ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, òåõí³êà;äîãîâ³ðíà ϳäãàéö³; ............................. ðåìîíò, öåãëà, à/î; ............................ äîãîâ³ðíà. Ñîáîðíîñò³; .......... 1 ïîâ; 45 êâ.ì, ï³ä êîìåðö³þ; ....................... äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 2/10 ö 67,13, à/î, íîâîáóäîâà, ...................................... ................................. ðîçâ. ³íôðàñòðóêòóðà ...................................... äîãîâ³ðíà Ì.Çàíüêîâåöüêî¿; ö 64 à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ............ ö 64 à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ äîãîâ³ðíà Ãëóøåöü; ............... ö 63 à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ äîãîâ³ðíà Ïð.Ïåðåìîãè; ........ ö 64 à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ äîãîâ³ðíà

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ñ.Êîâàëåâñüêî¿; .............. 62 êâ.ì, ðåìîíò; ................................. äîãîâ³ðíà Ïåðåìîãè; ........................... ðåìîíò; ................................................. äîãîâ³ðíà Ãîðä³þê; ............................. ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ; .......... äîãîâ³ðíà Êîíÿê³íà; ............... 7/10 80,13 à/î, íîâîáóäîâà, .......................................... ................................. ñó÷àñíà ðîçâ ³íôðàñòðóêòóðà ..................... äîãîâ³ðíà Ì.Çàíüêîâåöüêî¿; ö 94 à/î, íîâîáóäîâà, ..................................................... ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...................................... äîãîâ³ðíà Íàáåðåæíà; ........... ö83 à/î, íîâîáóäîâà, ....................................................... ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...................................... äîãîâ³ðíà Ãëóøåöü; ............... ö83 à/î, íîâîáóäîâà ........................................................ ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...................................... äîãîâ³ðíà Àðöåóëîâà; ........... ö 78,5 à/î íîâîáóäîâà .................................................... ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...................................... äîãîâ³ðíà Àðöåóëîâà; ........... ö 89 à/î ............................................................................... ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...................................... äîãîâ³ðíà

4 ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ Ãëóøåöü; ............... ö 104 à/î, íîâîáóäîâà, ................................................... ................................. ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ ...................................... äîãîâ³ðíà

ʲÌÍÀÒÈ Ìîëîä³; ............................... 24 êâ ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; .......... äîãîâ³ðíà

ÁÓÄÈÍÊÈ Ï³äã³ðíå; ................ 50 êâ.ì; .............................................................. äîãîâ³ðíà Êîðøîâåöü; ...................... çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1,2 ãà; .................... äîãîâ³ðíà Âåñíÿíêà; ............... 80 êâ.ì;1,5-ïîâåðõîâèé; ................................ äîãîâ³ðíà Åë³òíèé; ................. 200 êâ.ì; 2-ïîâåðõîâèé; ................................ äîãîâ³ðíà ................................. 181,5 êâ.ì; 2-ïîâåðõîâèé, íåäîáóäîâàíèé;äîãîâ³ðíà Äóáí³âñüêà; .......... 125 êâ.ì; íåäîáóäîâàíèé; ............................. äîãîâ³ðíà ʳâåðö³; ............................... 6 ê³ìíàò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò; ......... äîãîâ³ðíà ʳâåðö³; .................. 60 êâ.ì;êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 0,06 ãà çåìë³; äîãîâ³ðíà ϳäãàéö³; ................ 350 êâ.ì; íåäîáóäîâàíèé; ............................. äîãîâ³ðíà

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï³âí³÷. ðèíîê; ...... 55 êâ.ì.ñàëîí êðàñè, ðåìîíò; ........................ äîãîâ³ðíà

1-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòó ðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ªðøîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 39 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ 33-ãî êâàðòàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, øêîëà, ñàäîê, ìàãàçèí, çóïèíêà ïîðó÷. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 1-ê³ìíàòíà, 38/8 ì êâ., 6/12 ïîâ. âóë. Øåâ÷åíêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, º ïàðêîâêà äëÿ àâòî. Òåëåôîí 099-600-82-28. 1-ê³ìíàòíà, 36/8 ì êâ., 1/9 ïîâ., ïàíåëüíèé. âóë.Ãîðä³þê, æèëèé ñòàí, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí 099-600-82-28. 1-ê³ìíàòíà, 6/9ö,43/8,çäàíà íîâîáóäîâà,à/î,òåïëà ï³äëîãà ïð Ïåðåìîãè. Òåëåôîí 099-600-82-28. 1-ê³ìíàòíà,5/5.Õîðîøèé ðåìîíò,ìîæíà æèòè.Ö³íà 420000 ãðí. Òåëåôîí 095-838-84-62. 1-ê³ìíàòíà, 5/5,23 êâ ì.ª âñå-ðåìîíò+ ìåáë³.Ö³íà 444000 ãðí. Òåëåôîí 095-838-84-62.

1-ê³ìíàòíà, 37 ì êâ. âóë. Äóáí³âñüê³é, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè. Ö³íà 445 200 ãðí. Òåëåôîí 099-736-03-00. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ñ.ϳäãàéö³, ïîðó÷ çóïèíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ðåìîíò. Áóäèíîê îãîðîäæåíèé. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 1-ê³ìíàòíà. â íîâîáóäîâ³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ðåìîíò. Ö³íà 485000 ãðí. Òåëåôîí 099-736-03-00. 1-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ. 3 ïîâåðõ, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Ö³íà 465000ãðí. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 1-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/10 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Êðàâ÷óêà, êóõíÿ – 12 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 1-ê³ìíàòíà, íîâîáóäîâà, âóë. ªðøîâà, 53 êâ ì,2/6 ö, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê êîòåäæíîãî òèïó,ïàðêîâêà. Òåëåôîí 099-736-03-00. 1-ê³ìíàòíà, 23/12/5 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.ѳ÷îâ³é. Ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ãàðíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Òåëåôîí 050-974-50-07. 1-ê³ìíàòíà, 32,1 ì êâ., 4/4 ïîâ., öåãëÿíèé. ïî âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 11. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.


¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

1-ê³ìíàòíà, 34/14/10 ì êâ., 6/12 ïîâ. íà âóë. Øåâ÷åíêà, ìîíîë³ò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, äàõîâà êîòåëüíÿ. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 1-ê³ìíàòíà, 33 ì êâ., ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. ². Ôðàíêà. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè ñâ³òëà, ãàçó, âîäè. ª ï³äâàë. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. 1-ê³ìíàòíà, 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð.Âîë³, íå êóòîâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, º ï³äâàë. Òåëåôîí 050-932-82-24, 067-972-80-50. 1-ê³ìíàòíà, 30 ì êâ. â öåíòð³ ì³ñòà (âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî), öåãëÿíèé, 3-ïîâåðõîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè. Òåëåôîí 050-932-82-24, 067-972-80-50. 1-ê³ìíàòíà, öåãëÿíèé. â ð-í³ øêîëè ¹14. Êóõíÿ ç ìåáëÿìè òà òåõí³êîþ. ÁÅÇ ÊÎ̲Ѳ¯. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55. 1-ê³ìíàòíà, 38 ì êâ., 2/2 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ²âàíà Êîæåäóáà. Áåç ðåìîíòó. Ãàðíå ïëàíóâàííÿ.. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

2-ʲÌÍÀÒͲ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 50-60 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-, 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë. Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð 64-74 êâ.ì.ö. Ö³íà â³ä 9000 ãðí/êâ.ì., êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 62 ì êâ. âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, êîòåäæíîãî òèïó, 2 ïîâå ðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, îãîðîäæåíà òåðèòîð³ÿ, ïàðêîâêè. Âëàñíèê. Òåëåôîí 050-829-65-21. 2- àáî 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó Ïðèâîêçàëüíîìó ð-í³. Áóäèíîê öåãëÿíèé, 5-é ïîâåðõîâèé. Òåëåôîí 093-804-34-99. 2-ê³ìíàòíà,1/5,40 â ì, 1 ïîâåðõ,ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë. Äåøåâî.Òîðã.Âëàñíèê. Òåëåôîí 063-878-59-44, 066-681-50-59. 2-ê³ìíàòíà, 1/5 , âóë. Ùóñåâà (ðàéîí ³äðîäæåííÿ), 50 êâ ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä î õ îðîíîþ. Òåë å ô î í 091-612-62-83, 095-433-91-94. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ. íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 9/9 ïîâ. íà âóë. ²âàùåíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîâí³ñòþ âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 1/4 ïîâ. íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ï³äâàë. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

2-ê³ìíàòíà, 44 ì êâ., 2/4 ïîâ. íà ïð. Ïåðåìîãè, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 47 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Ã.Àðòåìîâñüêîãî, áåç ðåìîíòó, ñ/â ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, áàëêîíà íåìàº. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 3/6 ïîâ. íà âóë. Âèííè÷åíêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 2/3 ïîâ. íà âóë. ².Áàãðÿíîãî, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 42 ì êâ., 9/9 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â óñì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëèøí³é ãóðòîæèòîê. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 41 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà ïð. Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 31 ì êâ., 4/5 ïîâ. íà âóë. Ùóñºâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³ñíèé, ê³ìíàòà ïðîõ³äíà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 49 ì êâ., 5/9 ïîâ. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, áåç ðåìîíòó, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 1/10 ïîâ. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, â³êíà ó äâ³ð. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 44 ì êâ., 3/3 ïîâ. íà âóë. Î㳺íêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 1/9 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 51 ì êâ., 7/9 ïîâ. ïð. ³äðîäæåííÿ, ºâðîðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Ãîðä³þê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 57 ì êâ., 1/9 ïîâ. íà âóë. гâíåíñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 56 ì êâ., 5/10 ïîâ. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 45 ì êâ., 5/5 ïîâ. íà âóë. Êîâåëüñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 53 ì êâ., 4/4 ïîâ. íà âóë. Ñ.Áàíäåðè, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 44 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Äåêàáðèñò³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/5 ïîâ. íà âóë. Çàõàðîâà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 5/5 ïîâ. âóë. Ïîòåáí³, ºâðîðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 40 ì êâ., 2/2 ïîâ. âóë. Äóáí³âñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 71 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì Òàìó íîâîáóäîâà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð.Ñîáîðíîñò³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÆÊ «Êîë³çåé», ðåìîíò, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ìîëîä³, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 4/9 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íîâîáóäîâà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³ ì³ñòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-242-53-44, 033-220-02-19. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ 33-ãî êâàðòàëó, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

7

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòó ðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 66 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â öåíòð³ ì³ñòà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà/. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÐÀÃÑó, ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÇÀÃÑÓ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 4/9 ïîâ. íà âóë. Êðàâ÷óêà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 53 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðó÷ ïàðê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ. ðàéîí³ ÐÊ Ïðîì³íü, 77 êâ.ì. àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ð-í³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âèííè÷åíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 2-ê³ìíàòíà, íà âóë. гâíåíñüê³é,3/ 5,70/12, íîâîáóäîâà, à/î, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. Òåëåôîí 099-600-82-28. 2-ê³ìíàòíà, 52/8 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð.Ñîáîðíîñò³, ðåìîíò, â³êíà â äâ³ð, á³ëÿ ÇÎØ ¹ 26, ïàðêîâêà â äâîð³. Òåëåôîí 099-600-82-28. 2-ê³ìíàòíà, 52 ì êâ., 6/9 ïîâ. âóë. Êðàâ÷óêà, çäàíà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 099-600-82-28. 2-ê³ìíàòíà, íà âóë.Äóáí³âñüê³é,2/ 5 ö, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69.

Весь спектр будівельних послуг

2-ê³ìíàòíà, â öåíòð³,78 êâ ì,àâòîíîìíå îïàëåííÿ.Áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, ÆÊ»Êîñòà áðàâà»6/ 7,50 êâ ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³.Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00. 2-ê³ìíàòíà, 66 ì êâ., 9/10 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.²âàùåíêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ãàðíèé êðàºâèä. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, 73 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.Àðöåóëîâà, à/î, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, Ïð. ³äðîäæåííÿ 50 êâ ì,à/î,âìîíòîâàíà êóõíÿ,øàôà -êóïå,6/7. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Íàáåðåæí³é, áóäèíîê çäàíèé, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 095-354-19-69. 2-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 6/7 ïîâ. â ÆÊ «Êîñòà Áðàâî», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. 2-ê³ìíàòíà, 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. гâíåíñüêà, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, õîðîø³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, ï³äâàë. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 2-ê³ìíàòíà, 68 ì êâ., 7/10 ïîâ. ð-í³ ÒÐÖ «Ïîðò ѳò³», ñó÷àñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, ï³äçåìíèé ïàðê³íã. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-030-37-73. 2-ê³ìíàòíà. â ð-í³ 5 øêîëè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1 ïîâåðõ, öåãëà, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàòèøíèé äâ³ð. Ö³íà – 440 000 ãðí. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-030-37-73. 2-ê³ìíàòíà, â öåíòð³.Çàãàë ïëîùà 55 êâ ì. Êóõíÿ 11 êâ ì. 1 ïîâåðõ.Êàï³òàëüíèé ðåìîíò.ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³.ë³÷èëüíèêè,ï³äâàë. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. 2-ê³ìíàòíà. íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè ãàçó, âîäè, ñâ³òëà, íîâà ãàçîâà êîëîíêà. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 48/27/7 ì êâ., 1/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ø. Ðóñòàâåë³. ʳìíàòè òà ñ/â ðîçä³ëüíèé. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 097-099-24-24, 095-432-02-11. 2-ê³ìíàòíà, 48 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 097-099-24-24, 095-432-02-11. 2-ê³ìíàòíà, 46 ì êâ., 5/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Çàõàðîâà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ïàðêåò, º áàëêîí ³ ï³äâàë, óñ³ ë³÷èëüíèêè. Òåëåôîí 097-099-24-24, 095-432-02-11. 2-ê³ìíàòíà, ïî âóë. Êðàâ÷óêà, 2/ 9 ö, çàãàëüíà ïëîùà 73 êâ ì. ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøà ö³íà, áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 43 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³, 1/5Ö, çàì³íåí³ â³êíà, º ë³÷èëüíèêè íà âñå. Òåðì³íîâî. Ö. 440550 ãðí. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 2-ê³ìíàòíà, 81 ì êâ., 9/10 ïîâ., öåãëÿíèé, ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî. Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà Áóäèíîê çäàíèé. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

3-ʲÌÍÀÒͲ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 80 êâ. ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé. Òåëåôîí 0 3 3 - 2 2 0 - 0 2 - 1 9 , 050-242-53-44. 3-, 4-, 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè íà âóë. Àðöåóëîâà, Êðàâ÷óêà, Òàì-Òàì, Öåíòð, 75-90 êâ.ì. ö. Ö³íà â³ä 9000 ãðí/êâ.ì., êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, áóäèíîê çäàíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíî ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 0 3 3 - 2 2 0 - 0 2 - 1 9 , 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 1/9 ïîâ. íà âóë. Ôåäîðîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 72 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Íîâî÷åð÷èöüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 30 ì êâ., 3/5 ïîâ. íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 75 ì êâ., 4/10 ïîâ. íà âóë. Íàáåðåæí³é, ºâðîðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 63 ì êâ., 3/9 ïîâ. íà ïð. ³äðîäæåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 54 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Âåòåðàí³â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë.Çàäâîðåöüê³é, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 5/5 ïîâ. â ì. Ðîæèùå, âóë. Íåçàëåæíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 5/5 ïîâ. â ì. Ðîæèùå, âóë. Íåçàëåæíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñàíâó çîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 5/6 ïîâ. âóë. ×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 3/9 ïîâ. âóë. Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, ö/î, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, âìåáëüîâàíà ÷àñòêîâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 80 ì êâ., 2/3 ïîâ. âóë. Áàãðÿíîãî, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 68 ì êâ., 8/9 ïîâ. âóë. Ã.Àðòåìîâñüêîãî, áåç ðåìîíòó, ö/î, ñàíâó çîë ðîçä³ëüíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 98 ì êâ., 5/10 ïîâ. íà âóë. Äóáí³âñüê³é, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00.


8

3-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 9/9 ïîâ. âóë. Ãîðä³þê, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Òåëåôîí. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 5/5 ïîâ. â ì.Ðîæèùå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/ î, íîâà ñàíòåõí³êà ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 7/9 ïîâ. âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö/î, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 50 ì êâ., 3/5 ïîâ. âóë. Ëüâ³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö/î, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé.. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 87 ì êâ., 1/5 ïîâ. âóë. Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, ö/î, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 2/5 ïîâ. íà âóë. Ñóõîìëèíñüêîãî, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, í/ñ, ñ/â ñóì³ñíèé, áàëêîí çàñêëåíèé. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, 2/5ö, 70 êâ.ì., ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòó ðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 76 ì êâ., 6/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòó ðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 64 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà âìîíòîâàíà êóõíÿ. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Òàì-Òàìó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 65 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÐÖ «Ïðîì³íü», àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòó ðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êó òîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êîíÿê³íà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé. åë³òíèé, çäàíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòó ðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44.

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Íàáåðåæíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Àðöåóëîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé çäàíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóê òóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 86 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóê òóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 80 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå äîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ×îðíîâîëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ öåíòðó, 4/9, 77 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ öåíòðó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 5/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ôåäîðîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÒÀÌ-ÒÀÌ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-220-02-19, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 106 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ ÒÀÌ-ÒÀ Ìó, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Ñîáîðíîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ñîáîðíîñò³, ÷åñüêèé ïðîåê ò, íå êó òîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóê òóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Êðàâ÷óêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80. 050-242-53-44.

3-ê³ìíàòíà, 73 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Êðàâ÷óêà ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êó òîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 100 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Êè¿âñüêîãî Ì àéäàíó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. ²âàíà Ôðàíêà,àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íåäîðîãî, åë³òíèé áóäèíîê. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Ãîðä³þê, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êó òîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 70 ì êâ., 3/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âåòåðàí³â, ºâðîðåìîíò, ÷åñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 90 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. â ðàéîí³ Ïîðò ѳò³, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé, åë³òíèé áóäèíîê, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 095-383-74-80, 050-242-53-44. 3-ê³ìíàòíà, 85 ì êâ., 8/10 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë. Íàáåðåæíà, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ òà ºâðîðåìîíò. Òåëåôîí 099-600-82-28. 3-ê³ìíàòíà, 60 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. ïð. Ñîáîðíîñò³, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, íà äâ³ ñòîðîíè º áàëêîíè. Òåëåôîí 099-600-82-28. 3 ê³ì êâàð íà ïð.³äðîäæåííÿÿ,5/ 5,õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîí,63 êâ ì,ìåòàëîïëàñò â³êíà,ïîðó÷ çóïèíêà,øêîëà,ñàäî÷îê. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 58 ì êâ., 4/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë.Ëüâ³âñüê³é, æèòëîâèé ñòàí Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 88 ì êâ. â öåíòð³, ñó÷àñíèé äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò â ñâ³òëèõ òîíàõ, âìîíòîâàí³ ìåáë³ òåõí³êà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 88 ì êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Òåëåôîí 095-354-19-69. 3-ê³ìíàòíà, 61 ì êâ., 3/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà çàêîðäîííîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 80 ì êâ., 4/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì, â êîìôîðòíîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, ìåáë³, òåõí³êà.. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 3-ê³ìíàòíà, 74 ì êâ., 7/8 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Çàöåïè.Ñó÷àñíèé ðåìîíò. Ìåáë³. Òåõí³êà. Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. 3-ê³ìíàòíà, 67 ì êâ., 7/9 ïîâ., öåãëÿíèé. ð-í 40 êâàðòàëó, «÷åøêà», ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âåëèêèé áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. ×àñòêîâî âìåáëüîâàíà. Õîðîøà ö³íà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. 3-ê³ìíàòíà, 77 ì êâ., 2/3 ïîâ., öåãëÿíèé. àâòîíîìíå îïàëåííÿì, öåãëÿíèé ãàðàæ, äâà ï³äâàëà. Ö. õîðîøà. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69.

3-ê³ìíàòíà, 62 ì êâ., ³íäèâ³äóàëüíå îïàë. íà âóë. ×îðíîâîëà. Ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. 3-ê³ìíàòíà, 57 ì êâ., 1/5 ïîâ., öåãëÿíèé. âóë.Ïîòåáí³, º ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè, ãàçîâà êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ìåáë³. Ö³íà 21500. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. 3 ê³ì êâàðòèðó ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì â êîñôîðòíîìó ðàéîí³ ì³ñòà.Íîâîáóäîâà.Àâòîíîìíå îïàëåííÿ.Ïëîùà 100,9 êâ ì.Ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè,ìåáë³,òåõí³êà.Áåç êîì³ñ³¿. Òåëåôîí 097-005-00-51, 050-974-50-07. 3-ê³ìíàòíà, 5 ïîâ. â ì³ñò³ Ëóöüêó. ª ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, êëàäîâà, òà ãàðàæ. Îõàéíèé ï³ä“¿çä. Òèõèé ðàéîí.. Òåëåôîí 050-932-82-24, 067-972-80-50. 3-ê³ìíàòíà, 56 ì êâ., 2/5 ïîâ., öåãëÿíèé. íà ïð. Âîë³. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Âñòàíîâëåíî ë³÷èëüíèê íà òåïëî. . Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. 3-ê³ìíàòíà, 62 ì êâ., 8/9 ïîâ., öåãëÿíèé. íà âóë. Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â. Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò.. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

4 ² Á²ËÜØŠʲÌÍÀÒ 2-ð³âíåâó êâàðòèðó íà âóë. ².Áàãðÿíîãî, 94 êâ.ì., ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâîêîíòóðíèé êîòåë. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 78 ì êâ., 7/9 ïîâ. íà ïð. Ìîëîä³, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 83 ì êâ., 8/9 ïîâ. íà âóë. Êîíÿê³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 4-ê³ìíàòíà, 130 ì êâ., 1/5 ïîâ. íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ö/î, í/ñ, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé.. Òåëåôîí, 068-514-85-00. 2-ð³âíåâó êâàðòèðó íà âóë. гâíåíñüê³é, 135 êâ.ì., 4/5, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äâîêîíòó ðíèé êîòåë. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

ÊÓÏËÞ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1 ê³ì êâàðòèðó ïî âóë. Êðàâ÷óêà, Êîíÿê³íà, Ôåäîðîâà, Ãîðä³þê,Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ïð. Ñîáîðíîñò³. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåëåôîí 066-145-22-67, 096-524-54-85.

2-ʲÌÍÀÒͲ 1-2 ê³ì êâàð ó âëàñíèêà â íîâîáóäîâ³. Òåëåôîí 099-736-03-00.

3-ʲÌÍÀÒͲ 3-ê³ìíàòíà. Ó âëàñíèêà â íîâèõ áóäèíêàõ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåëåôîí 095-354-19-69.

ÇÄÀÌ 1-ʲÌÍÀÒͲ 1-ê³ìíàòíà. ð-í ÄÅÏÎ, âóë. Äàíüøèíà, ºâðîðåìîíò, ãàçîâà êîëîíêà, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ³íòåðíåò, º ïîáóòî âà òåõí³êà. Ö. 2000+êï. Òåë å ô î í 093-120-69-39. 1-ê³ìíàòíà. íà âóë. Ëèïèíñüêîãî, ð-í ÒÀÌ-ÒÀÌÓ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ³íòå ð í åò, ÒÂ, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, º ë³÷èëüíèêè. Ö. 3300+êï. Òåë å ô î í 093-120-69-39.

1-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 050-378-41-14; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, êîñì. ðåì., âìåáëüîâ., ï/ò;3000+ê.ï. 096-737-64-88; ........ âóë. Ñòð³ëåöüêà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, áîéëåð;3000+ê.ï. 096-974-47-45; ........ ïð. Ìîëîä³, ê/ð, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ï/ò;3000 çà âñå 099-319-55-56; ........ âóë. Ãîðä³þê, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, äëÿ ñ³ì’¿; ........ 3000+ê.ï. 093-460-09-60; ........ âóë. Áåíäåë³àí³, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; ............. 3000+ê.ï. 095-649-69-39; ........ âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ìåáë³, ðåìîíò, ï/ò; ... 3000 çà âñå 050-437-71-77; ........ âóë. Ñîáîðíîñò³, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, .................... ................................. âìîíòîâàíà êóõíÿ; ..................................... 3000 çà âñå 067-709-12-31; ........ âóë.. Çàõàðîâà, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèë.; .. 3300+ê.ï. 097-107-86-17; ........ ïð. ³äðîäæåííÿ, ìåáë³, ï/ò, ãàçîâà êîëîíêà;3400+ê.ï. 096-737-64-88; ........ áð.Äðóæáè Íàðîä³â, ê/ð, ìåáë³, ï/ò.; ............ 3000+ê.ï.

2-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 098-009-90-09; .......... ïð. Ñóõîìëèíñüêîãî, ðåì., âìåáëüîâ. õîëîäèëüíèê;3000+ê.ï 050-377-31-77; ........ ïð. Êîïåðíèêà, íîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò; 3500 çà âñå 050-378-41-14; ........ ïð. Ñîáîðíîñò³, êîñì. ðåì., âìåáëüîâ.; ..... 3000+ê.ï. 063-794-76-67; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ðåìîíò, ÷àñò.ìåáë³, ï/ò; .. 4500+ê.ï. 073-003-25-34; ........ âóë. ×îðíîâîëà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, 3 ïîâåðõ;4500+ê.ï. 093-460-09-60; ........ âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê; 3000+ê.ï 066-550-47-41; ........ âóë. Î㳺íêà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò, ........................... ................................. ìåáë³, ï/ò; ........................................................... 3500+ê.ï 066-550-50-31; ........ ð-í ÃÏÇ, ê/ð, ìåáë³, ï/ò, äëÿ ä³â÷àò, 3 ïîâåðõ;3500+ê.ï 050-438-21-12; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, ê/ð, ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, .............. ................................. äëÿ ñ³ì’¿; ............................................................ 3000+ê.ï. 067-709-12-38; ........ ïð. Âîë³, ê/ð, ìåáë³, ï/ò; .................................. 3500+ê.ï.

3-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ 063-353-75-91; ........ âóë. Ñòð³ëåöüêà, ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, áîéëåð;3500+ê.ï. 050-438-21-12; ........ âóë. Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, ï/ò, 8 ïîâåðõ; ....... 3000+ê.ï 099-319-55-56; ........ âóë. Âèííè÷åíêà, ê/ð, º ìåáë³, ï/ò; ............... 4500+ê.ï 050-377-31-77; ........ âóë.. ². Ôðàíêà, ï/â, âìåáëüîâ., ë³÷.; ........ 3000 +ê. ï 073-003-24-46; ........ ïð. Ïåðåìîãè, õîð. ðåìîíò, ìåáë³, ï/ò ........................... ................................. êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ; .................... 3500 çà âñå 073-003-25-34; ........ âóë. Òåðåìí³âñüêà, ðåì., ìåáë³, ï/ò, êîëîíêà;3200+ê.ï 067-709-12-18; ........ ïð. ³äðîäæåííÿ, ê/ð, ÷àñòêîâî ìåáë³; ......... 3200+ê.ï. 096-974-47-07; ........ âóë. Êîíîâàëüöÿ, ê/ð, ï/ò; .............................. 3200+ê.ï 050-437-71-77; ........ âóë. Øîòà Ðóñòàâåëë³, ê/ð, âìåáëüîâàíà, ï/ò;4500+ê.ï. 095-649-57-77; ........ âóë. ×åõîâà, âìåáëüîâ., ï/ò, ðåìîíò; ........ 3000+ê.ï.

ʲÌÍÀÒÈ 098-009-90-09; ........ ð-í Ïîðò ѳò³, ìåáë³, ï/ò; ................................... 750 ãðí. 050-378-41-14; ........ âóë. ². Ôðàíêà, äëÿ ä³â÷èíè íà ï³äñåëåííÿ; . 500 ãðí. 063-794-76-67; ........ âóë. Êðàâ÷óêà, îêðåìà ê³ìí. äëÿ õëîïöÿ, .................... ................................. áåç âëàñíèê³â; .................................................. 1200 ãðí. 098-392-34-43; ........ âóë. Êîïåðíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ï/ò, ................................. Ç âëàñíèêàìè; .................................................. 850 + ê.ï. 050-378-35-77; ........ âóë. ×îðíîâîëà, ê³ìí. äëÿ 2 ä³â÷àò, ............................. ................................. áåç âëàñíèê³â; .................................................... 750 ãðí. 067-709-12-38; ........ âóë. Áåíäåë³àí³, íà ï³äñåëåííÿ 1 õëîïöÿ, ................... ................................. âñ³ óìîâè; ............................................................. 650 ãðí 050-377-31-77; ........ âóë. Ñëîâàöüêîãî, îêðåìà ê³ìíàòà, .............................. ................................. äëÿ õëîïöÿ; ....................................................... 1200 ãðí. 063-730-74-80; ........ âóë. Øîïåíà, ìåáë³, ï/ò, äëÿ ä³â÷èíè; .......... 800 ãðí. 099-319-55-56; ........ âóë. Êîâåëüñüêà, äëÿ ä³â÷èíè íà ï³äñåëåííÿ;565 ãðí. 096-737-64-88; ........ ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ, äëÿ ñ³ì’¿, ....................................... ................................. îêðåìà ê³ìíàòà; ................................................ 1000 ãðí.

ÁÓÄÈÍÊÈ 095-649-69-39; ........ âóë. Ëüâ³âñüêà, âñå íåîáõ³äíå, 1 ê³ìíàòà;2500 çà âñå 096-785-47-32; ........ ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ, 2 ê³ì, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿, ............. ................................. âñ³ çðó÷íîñò³; ................................................... 1500+ê.ï. 093-460-09-60; ........ ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ï/ò;1600+ê.ï. 050-437-72-77; ........ ð-í ÒÖ «Ïðîì³íü», ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ....................... ................................. äëÿ õëîïö³â; ...................................................... 2500 ãðí. 098-891-52-77; ........ âóë. Ñâ³òëà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ................................. ................................. ï/ò, ðåìîíò; ....................................................... 3000 ãðí. 063-353-75-91; ........ âóë. Âîëîäèìèðñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, ìåáë³, .......... ................................. ï/ò, çðó÷íîñò³ íà äâîð³; ................................... 1500 ãðí. 050-438-21-12; ........ âóë. Ìàçåïè, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, .............................. ................................. ìåáë³, ï/ò; ..................................................... 3000 çà âñå 093-460-09-60; ........ ð-í Öåíòðó, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, ìåáë³, ..................... ................................. ï/ò; ..... 2500+ê.ï. 098-392-33-90; ........ ñ. Ëèïèíè, íîâîçáóäîâàíèé, ìåáë³, ï/ò, ....................... ................................. ðåìîíò; ............................................................... 3000+ê.ï. 050-437-71-77; ........ ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿, íîâèé ðåìîíò, .............................. ................................. ìåáë³, ï/ò; ..................................................... 3000 çà âñå

1-ê³ìíàòíà. âóë. Ëèïèíñüêîãî (ð-í ÒÀÌ-ÒÀÌÓ), àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ÒÂ, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, ë³÷èëüíèêè. Ö. 3300 + êï. Òåëåôîí 093-120-69-39. ʳìíàòó â ð-í³ Çàãñó (ïî ïð. Ìîëîä³) äëÿ 1-2-îõ ä³â÷àò, áåç âëàñíèê³â, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 870 ãðí. Òåëåôîí 099-934-20-10, 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. ïð. Ìîëîä³, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèõ³ä íà ïðàëüíó ìàøèíó. Ö. 2300+êï. Òåë å ô î í 099-934-20-10, 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. âóë. Âåòåðàí³â, âìåáëüâàíà, âñå º, ïðîâåäåíèé ³íòåðíåò.. Ö. 3500 çà âñå. Òåëåôîí 098-471-77-19.

1-ê³ìíàòíà. ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ (âóë.Âîðîí³õ³íà), ìàëîñ³ìåéêà, ºâðîðåìîíò. Ö. 2500+êï. Òåë å ô î í 099-034-20-10, 098-471-77-19. 1-ê³ìíàòíà. ïð.Ìîëîä³, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Êâàðòèðà ç áàëêîíîì òà ï³äâàëîì. Ö. 1600+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19. ʳìíàòó â ð-í ѳò³ ïàðêó (ïî ïð. Âîë³) â ãóðòîæèòêó ñ³ìåéíîãî òèïó äëÿ ïàðè áåç ä³òåé. Ö. 1500 çà âñå. Òåëåôîí 099-768-38-66, 098-471-77-29. 1-ê³ìíàòíà. ïð. Ãðóøåâñüêîãî, âêîìëåêòîâàíà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. 3200 + êï. Òåë å ô î í 096-466-48-77, 099-151-61-08.


¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó Çäàºòüñÿ â îðåíäó 1 ê³ìíàòà (2-õ ê³ì. êâ.) ðí Ãîñòèíöÿ. Ö³íà 2000 ãðí. + ê.ï. Âñ³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ. ª ìåáë³, òåõí³êà. Òåëåôîí 067-617-78-22.

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ð-í Çàë³çíè÷îãî âîêçàëó, øêîëè ¹5, «Òàì-Òàì», Íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè, Wi-Fi. Òåëåôîí 099-328-04-02, 068-717-13-56 1-ê³ìíàòíà. âóë. Âåòåðàí³â (ð-í Òàì Òàìó), âìåáëüîâàíà, îïàëåííÿ öåíòðàëüíå. Ö. 3000 + êï. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó ïî ïð. Ìîëîä³. Ö. 1200+êï. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. ʳìíàòó ð-í 40 êâàðòàëó äëÿ õëîïöÿ, áåç ãîñïîäàð³â.. Ö. 820 ãðí. Òåë å ô î í 099-151-61-08, 096-466-48-77. ʳìíàòà â ð-í âóë. Ëüâ³âñüêî¿ (ïîðó÷ ËÍÒÓ), äëÿ õëîïöÿ. Ö. 700ãðí. Òåëåôîí 096-466-48-77, 099-151-61-08. 1-ê³ìíàòíà. âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî, 2 é ïîâåðõ, âìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. Ö. 4000+ê.ï. Òåëåôîí 099-151-61-08. 1-ê³ìíàòíà. âóë. Êðàâ÷óêà, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-151-61-08. ʳìíàòó â ð-í³ ïð. ³äðîäæåííÿ, äëÿ ä³â÷èíè, áåç ãîñïîäàð³â.. Ö. 1300 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó íà ï³äñåëåííÿ äëÿ ä³â÷èíè â ð-í³ Òàì-Òàìó (âóë.Ñîáîðíîñò³), ç âëàñíèöåþ. Ö. 850 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó â ð-í³ Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó äëÿ õëîïöÿ. Ö. 1200 ãðí. çà âñå. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó â ð-í³ ÇÎØ ¹5, äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèê³â.. Ö. 1100ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. ïð. Ïåðåìîãè, ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. ʳìíàòó äëÿ ä³â÷èíè â ð-í³ Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó (ïð.Ãðóøåâñüêîãî). Ö. 1300 ãðí. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. 1-ê³ìíàòíà. âóë.Êîíÿê³íà, ðåìîíò, âì åáëüîâà í à , ïðàëüíà ìàøèíêà, ³íòåðíåò, õîëîäèëüíèê. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 093-226-96-36. 1-ê³ìíàòíà. ð-í ËÏÇ (âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³), âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. âóë.²âàíà ôðàíêà, ìåáë³, ï/ò, âñå íåîáõ³äíå, ºâðîðåìîíò. Ö. 2400+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 1-ê³ìíàòíà. âóë. Ôåäîðîâà, 3/9 ïîâåðõ, õîðîøèé ê îñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. 3200+êï. Òåë å ô î í 093-226-96-39., 099-435-35-51.

1-ê³ìíàòíà. ïð. ³äðîäæåííÿ (ïî âóë. Çàãîðîäíÿ), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðîâåäåíèé ²íòåðíåò. Ö. 2500 + êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 1-ê³ìíàòíà. ð-í ÇÀÃÑ (âóë.Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â), ïðîñòèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíòîì. Ö. 1300+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 1-ê³ìíàòíà. ð-í Ïîðò ѳò³, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3200+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. ʳìíàòó â ðàéîí³ ÒÖ «Ïðîì³íü», âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69, 050-065-20-72. ʳìíàòó íà âóë. Çàäâîðåöüê³é, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê.. Ö. 500 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 093-438-76-22, 050-438-69-69. ʳìíàòó íà ïð. Ìîëîä³ (á³ëÿ Íîâî¿ ïîøòè), äëÿ 2 ä³â÷àò, ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 750 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69, 050-065-20-72. ʳìíàòó äëÿ ï³äñåëåííÿ äëÿ 3 ä³â÷àò â ðàéîí³ ËÍÒÓ (âóë.Ëüâ³âñüêà). Ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 400 ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72, 050-438-69-69. ʳìíàòó íà âóë Ôåäîðîâà, 1 ê³ìíàòà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà â³äñóòíÿ. Ö. 550ãðí. Òåëåôîí 050-065-20-72, 098-392-34-43. ʳìíàòó äëÿ îäíîãî õëîïöÿ áåç âëàñíèêà íà âóë. Êðàâ÷óêà. Ö. 500 ãðí.+ê/ï. Òåëåôîí 068-729-04-29, 050-065-20-72. Îêðåìó ê³ìíàòó íà âóë. Êàðïåíêà-Êàðîãî (á³ëÿ óí³âåðñèòåòó) äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 050-371-71-37, 063-996-43-13. ʳìíàòó â áóäèíêó íà âóë.Êîíÿê³íà (á³ëÿ Âîïàêó), âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 300 ãðí. Òåëåôîí 050-371-71-37, 050-378-41-14. ʳìíàòó â ð-í³ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, º âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ æèòòÿ. Ö. 850 ãðí.+ê/ï. Òåëåôîí 063-730-74-80, 063-353-75-91. Îêðåìó ê³ìíàòó äëÿ ä³â÷èíè íà ïð.³äðîäæåííÿ. ª âñå íåîáõ³äíå. Ö. 1000ãðí. Òåëåôîí 096-974-47-45, 063-730-74-80. ʳìíàòó äëÿ ä³â÷èíè, íà ï³äñåëåííÿ, â ðàéîí âóë Âèííè÷åíêà. Ö. 650ãðí. Òåëåôîí 098-392-34-43, 096-974-47-45. 1-ê³ìíàòíà. âóë. гâíåíñüêà, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà.3500 +ê/ï. Ö. 3500+ê/ï. Òåë å ô î í 050-437-72-77, 098-392-34-43. 1-ê³ìíàòíà. ïð. Ñîáîðíîñò³, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3500+ê/ï. Òåëåôîí 067-709-12-38, 050-437-72-77. ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íà ï³äñåëåííÿ, ïð. Ãðóøåâñüêîãî. Âñ³ óìîâè, áåç âëàñíèê³â. Ö. 650 ãðí. Òåëåôîí 067-709-12-38, 068-729-04-29.

ʳìíàò ó äëÿ 2 ä³â÷ àò, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèê³â, ðàéîí ÑÍÓ, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 1000ãðí. Òåëåôîí 063-996-43-13, 067-709-12-38. ʳìíàòà äëÿ äâîõ ä³â÷àò, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèêà, ðàéîí ÇÀÃÑÓ. Ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 750 ãðí. Òåëåôîí 050-378-41-14, 050-371-71-37. 1-ê³ìíàòíà. âóë. Êîíîâàëüöÿ. Õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåîáõ³äí³ ìåáë³ ³ âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ë³÷èëüíèêè. 3800+ê/ï. Ö. 3800+ê/ ï. Òåëåôîí 050-437-71-77, 050-378-41-14. 1-ê³ìíàòíà. ïð. Ñîáîðíîñò³, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ ëþäåé. Ö. 3500 ãðí.çà âñå. Òåë å ô î í 096-737-64-88, 050-437-71-77. 1-ê³ìíàòíà. íà Ëèïèíñüêîãî, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, à/î. â³ëüíà ç 16 ëèñòîïàäà.4500 +ê/ï.Îïëàòà ïîñëóã ïðè çàñåëåíí³. Òåëåôîí 099-736-03-00. 1-ê³ìíàòíà. áóë. Äðóæáè Íàðîä³â, ðåìîíò, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3500+ê/ï. Òåëåôîí 063-996-43-13, 067-709-12-38.

2-ʲÌÍÀÒͲ 2-ê³ìíàòíà. Êîíÿê³íà, 7/9 ïîâåðõ, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê òà òåëåâ³çîð. Ö. 4500 + êï. Òåëåôîí 099-768-38-66, 093-120-69-39. 2-ê³ìíàòíà. ð-í Àâòîñòàíö³¿ (âóë.Êðàâ÷óêà), ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 098-471-77-19. 2-ê³ìíàòíà. ñ.Ëèïèíè, âóë. Øê³ëüíà, ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 4500+êï. Òåëåôîí 098-471-77-29. 2-ê³ìíàòíà. ïð. ³äðîäæåííÿ (íàâïðîòè ï³öå𳿠«Ñîëî»), ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñêëîïàêåòè, ïàðêåò, âìåáëüîâàíà. Ö. 3400+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51, 098-471-76-64. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Êîâåëüñüêà, íîâîáóäîâà â «Íåáîñõèë³», âêîìïëåêòîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ðåìîíò. Ö. 3300+êï. Òåëåôîí 098-471-76-64. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Âèííè÷åíêà, ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïîñóä, ïîáóòîâà òåõí³êà, ³íòåðíåò. Ö. 5000ãðí çà âñå. Òåëåôîí 098-471-76-64, 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Ñòð³ëåöüêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 093-226-96-39. 2-ê³ìíàòíà. ïð. Ïåðåìîãè, á³ëÿ ÇÎØ ¹5, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Íîâî÷åð÷åíñüêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîâí³ñòþ âñå º. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Êîíÿê³íà, (ð-í «Ñëîíà»), ìåáë³, âñÿ ï î áó òî âà òåõí³ê à. Òåë å ô î í 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Âèííè÷åíê à , õîðîøèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ³íòåðíåò, áàëêîí. Ö. 4000+êï. Òåëåôîí 099-934-20-10. 2-ê³ìíàòíà. ïî âóë. Ñëîâàöüêîãî. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìåáëüîâàíà, âñÿ ïîá. òåõí³êà. 4500 çà âñå. Òåëåôîí 063-730-74-80.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ê³ìíàòíà. âóë. Äåêàáðèñò³â (ð-í ïð. ³äðîäæåííÿ), âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. âóë. гâíåíñüêà, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, ãàçîâà êîëîíêà. Ö. 2200+êï. Òåë å ô î í 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Ëèïèíñüêîãî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ïîáó òî âà òåõí³êà , âìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ö. 3500+êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. ïð. Âîë³, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Ö. 3800 çà âñå. Òåë å ô î í 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. âóë. ×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà (ðîæåâ³ áóäèíêè), ºâðîðåìîíò, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ÒÂ, ³íòåðíåò. Ö³íà . Ö. 3300 + êï. Òåëåôîí 099-435-35-51. 2-ê³ìíàòíà. ïð. Âîë³, äëÿ ñ³ì’¿. 3500+ê/ï(ñóá). Ö. 3500 ãðí.+ê/ï.(ñóá). Òåë å ô î í 096-974-47-45, 063-730-74-80. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, â ãàðíîìó ñòàí³, ìåáë³ òà õîëîäèëüíèê. Äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé 3200+ê/ï. Ö. 3200+êîì.ïîñ. Òåëåôîí 098-392-34-43, 096-974-47-45. 2-ê³ìíàòíà. âóë. Âèííè÷åíêî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìå áëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà.3800+ê/ï. Ö. 4500 ãðí. çà âñå. Òåëåôîí 063-730-74-80, 050-378-41-14.

9

1.2. ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ

1,5-ïîâåðõîâèé áóäèíîê íà Ëèïèíñüêîìó ìàñèâ³, îãîðîæà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, îïàëåííÿ, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåëåôîí 0 9 5 - 3 8 3 - 7 4 - 8 0 , 050-242-53-44. Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà (âóë.Õàê³ìîâà), 5 ê³ìíàò, öåãëÿíèé, ðåìîíò, ìåáë³, º ãàðàæ, îãîðîäæåíèé. Òåëåôîí 099-600-82-28. Áóäèíîê: âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ, êàíàë³çàö³ÿ.  ñ. Òàðàñîâî Ëóöüêîãî ð-íó (200ì â³ä Ëóöüêà) ïðîäàºòüñÿ íîâèé âåëèêèé æèòëîâèé áóäèíîê. ª âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, îãîðîæà, 0,25 ãà ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿíêè. Ö³íà ïî äîìîâëåíîñò³. Òåëåôîí 067-498-22-14. Áóäèíîê ð-í Âèøêîâà, 55 êâ.ì, 0,1ãà çåìë³, 3 ê³ìíàòè, ñàíâóçîë, ãàç, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåëåôîí 0 9 3 - 2 6 9 - 3 2 - 2 6 , 050-881-20-87. Íåâåëèêèé áóäèíîê â ñ. Ñîêèðè÷³ (òðàñà Ëóöüê-Ìàíåâè÷³), êóõíÿ, êîëîäÿçü, ãàç ïîðó÷, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,74 ãà. 3-ʲÌÍÀÒͲ Òåëåôîí 038-264-05-42, 3-ê³ìíàòíà. ïð.Ïåðåìîãè, 067-863-34-58.

º âñå íåîáõ³äíå, äëÿ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè. Ö. 3500+ê/ï. Òåëåôîí 098-009-90-09, 050-437-72-77. 3-ê³ìíàòíà. âóë. Àðöåóëîâà, õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà 4500ãðí+ ê/ ï. Ö. 4500+ê/ï. Òåë å ô î í 050-377-31-77, 050-378-35-77. 3-ê³ìíàòíà. âóë.ßðîùóêà, äëÿ õëîïö³â, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Ö. 3000 ãðí+ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77, 050-371-71-37. 3-ê³ìíàòíà. âóë. Âèííè÷åíêà, âìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, ë³÷èëüíèêè. Ö. 3200 + ê/ï. Òåë å ô î í 096-737-64-88, 098-009-90-09.

ÇÄÀÌ ÏÎÄÎÁÎÂÎ 1-ʲÌÍÀÒͲ Êâàðòèðè ïîäîáîâî, 350ãðí/äîáà çà 2-õ, º ìàíãàë, áåñ³äêà, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ ä î êó ìåíòè, ð-í Òåðåìíî. Òåëåôîí 050-235-08-80, 063-060-92-02.

²ÇÜÌÓ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷ àò. Ïðîæ è âàííÿ áåç âëàñíèêà. Êâàðòèðà ó Ïðèâîêçàëüíîìó ðàéîí³. Òåëåôîí 093-804-34-99.

²ÇÜÌÓ Â ÎÐÅÍÄÓ 1-ʲÌÍÀÒͲ Çí³ìó òåðì³íîâî êâàðòèðó â õîðîøîìó ðàéîí³ ó âëàñíèêà. Òåëåôîí 099-736-03-00.

Áóäèíîê â öåíòð³ âóë. ². Ôðàíêà. ç 4 ê³ìíàò, 2 ³çîëüîâàí³ âõîäè, ìîæóòü ïðîæèâàòè 2 ñ³ì’¿, 0,04 ãà ãîðîäó, ãàðàæ, òèì÷àñ³âêà, ïàðîâå îïàëåííÿ, âàðò³ñòü – 990ò.ãðí. ÷è îáì³í íà êâàðòèðó. Òåëåôîí 099-608-32-27. Áóäèíîê ç ìàíñàðäîþ â ñ.Ìàëèé Îêîðñüê, íà áåðåç³ îçåðà, 160 êâ.ì., ãàç. Ìîæëèâèé î áì³í. Ö. 450 òèñ. Òåëåôîí 050-632-58-24. Áóäèíîê â ñ. Õîðîõîðèí Ëóöüêîãî ðàéîíó ïëîùåþ 60êâ ì ç óñ³ìà íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè. Æèòëîâèé ñòàí, ãàç, âîäà, ijëÿíêà 05 ãà ïðèâàòèçî âàíà. Òåë å ô î í 068-351-12-16, 050-530-52-08. Áóäèíîê â ñ.Ïðèëóöüêå ïëîùåþ 83 êâ ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 043 ãà. Ãàç, ñâ³òëî , êîëîäÿçü, äîäàòêîâî ï³÷íå îïàëåííÿ. Õîðîøèé àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Âëàñíèê. Òåëåôîí 093-131-13-83. Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, 180 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ÷èñòà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåëåôîí 050-610-27-66. Äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê â ñ. Ãóïàëè, Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, 1-ïîâåðõîâèé, 7 êì. â³ä î.Çãîðàíè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1 ãà. Òåëåôîí 066-211-08-08. Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî â ñ. Áîãîëþáè, 1 ïîâ., åëåêòðèêà, ãàç, âîäà, 0,23 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Áóäèíîê: 70 ì êâ. â ñ. Äóáèùå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Áóäèíîê: 2 ïîâ., 120 ì êâ., öåãëÿíèé. â ì. ʳâåðö³. 6 ê³ìíàò, ñàíâóçîë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08 ãà, îïàëåííÿ ãàç. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Áóäèíîê ñ. Áîðàòèí, íîâèé, öåãëÿíèé, çäàíèé, 4 ê³ìíàòè, 126 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, åëåêòðîîïàëåííÿ, ²íòåðíåò, îãîðîæà, àñôàëüò, ãàç.

Òåëåôîí 099-325-27-91, 050-378-55-62. Áóäèíîê: 70 ì êâ. â ì. Ðîæèùå, 4 ê³ìíàòè, ñàíâóçîë, áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 0,06 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Êîòåäæí³ áóäèíêè â ñ. Ñâ³òÿçü, 72 êâ.ì. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ. Ëàâð³â, íîâîáóäîâà, 1-ïîâåðõ îâèé, 110 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ä³ëÿíêà 0,25 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Áóäèíîê â ñ. Ìñòèøèí, Ëóöüêîãî ð-íó, 45 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ, 0,48 ãà. Òåëåôîí. Öåãëÿíèé áóäèíîê â ñ.Ìèðíå, 1,5-ïîâåðõîâèé, 99 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, áîéëåð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, óòåïëåíèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 0,37 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Áóäèíîê: 1 ïîâ., ê³ìíàò: 3, 70 ì êâ. â ñ. Ñüîìàêè, áåç ñàíñóçëà, 0,60 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Áóäèíîê â ñ. Ïåðåñïà, 1-ïîâåðõîâèé, 140 êâ.ì., ïîòðåáóº ðåìîíòó. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Áóäèíîê â ñ.Áîðàòèí, 115 êâ.ì, 1-ïîâåðõîâèé, íîâèé ñó÷àñíèé ðåìîíò,âìîíòîâàíà êóõíÿ, ä³ëÿíêà 0,08 ãà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00. Áóäèíîê â ñ. Òàðàñîâå, 105 êâ ì, 0,06 ãà çåìë³, ñòÿæêà øòóêàòóðêà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00. Áóäèíîê â ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ çàâåäåí³, 200 êâ.ì, 0,10ãà çåìë³. ª ãàðàæ òà ï³äâàë. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 099-736-03-00, 000-000-00-00. 1/2 áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 80 êâ.ì, 0,03 ãà çåìë³, 1,5-ïîâåðõîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 099-736-03-00. 1/4 áóäèíêó âóë. Âîëîäèìèðñüêà 60 êâ ì.Ðåìîíò,à/î, êîìóí³êàö³¿, ñàíòåõí³êà çàì³íåíà, îêðåìèé âõ³ä òà ïîäâ³ð’ÿ, òèì÷àñ³âêà, 003ãà.Ö³íà 68700ãðí. Òåëåôîí 099-736-03-00. ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ëüâ³âñüê³é, 80 êâ.ì, 1.5-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îïàëåííÿ, 0,03 ãà çåìë³. Òåëåôîí 095-354-19-69. ×àñòèíó áóäèíêó â ñ.Òàðàñîâå. 120 êâ.ì. 1,5-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, îãîðîäæåíèé, áðóê³âêà. Òåëåôîí 095-354-19-69. Íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê â ñ.Òàðàñîâå, 105 êâ.ì, 0,11 ãà. Êîìóí³êàö¿¿, îïàëåííÿ (òåïëà ï³äëîãà). Ñò³íè ï³äãîòîâëåí³ ï³ä ô³í³ø, îãîðîäæåíèé, áðóê³âêà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê â ñ.Ãàðàçäæà, 220 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, 0,10 ãà, öåãëÿíèé, ÷àñòêîâî ðåìîíò, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó ÷ çóïèíêà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Áóäèíîê â ñ.Áîðàòèí, 115 êâ.ì, 0,08 ãà, íîâîçáóäîâàíèé, ñó÷àñíèé ðåìîíò, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. ×àñòèíó áóäèíêó ðàéîí âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿, 2 ê³ìíàòè, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, òèì÷àñ³âêà, 0,04 ãà çåìë³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. ×àñòèíó áóäèíêó â ñ. Ëèïèíè, 120 êâ.ì, 1,5-ïîâåðõîâèé, íîâîçáóäîâàíèé, ÷èñòîâà ñòÿæêà, çàâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, îãîðîäæåíèé. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37.


10

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Áóäèíîê ñó÷àñíîãî ïðîåêòóâàííÿ â ïåðåäì³ñò³ Ëóöüêà, 165 êâ ì., êàì³í íà äðîâàõ, áóäèíîê ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé ìåáëÿìè ³ òåõí³êîþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12 ãà. Òåëåôîí 096-030-37-73, 095-616-27-73. ×àñòèíà áóäèíêó â ì. Ëóöüêó, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè, 70 êâ. ì., îêðåìèé âõ³ä, ë³÷èëüíèêè, êîìóí³êàö³¿, 0,035 ãà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. Áóäèíîê ñ. Ñòðóì³âêà, ìàíñàðäíèé, ï’ÿòèê³ìíàòíèé, 183 êâ.ì. 0,12 ãà çåìë³, ðîçâåäåíå ñâ³òëî, ³íòåðíåò, ÷îðíîâà ñòÿæêà. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11. Áóäèíîê: 56 ì êâ. ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ ì.Ëóöüêà, öåãëÿíèé. Âñ³ êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,03 ãà. Òåëåôîí 095-616-27-73. Òàóíõàóñ ñ. Ñòðóì³âêà, 110 êâ.ì, íîâèéñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ òà êàì³í, ä³ëÿíêà 0,03 ãà.ϳäâàëüíå ïðèì³ùåííÿ 48 êâ.ìÒåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. Áóäèíîê: 2 ïîâ., 145 ì êâ. 2 ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ïåðåäì³ñò³ ì. Ëóöüêà, æèòëîâà ïëîùà – 85 êâ.ì. ßê³ñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,12 ãà. Ö. äîñòóïíà. Òåëåôîí 095-616-21-77, 068-683-61-77. Òàóíõàóñ ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà ãàðàæåì â ñ.Ëèïèíè, 130 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³ òà òåõí³êà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04 ãà, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿, ë³÷èëüíèêè Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69. Áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 150 êâ.ì., ñâ³òëî, âîäà, ñåïòèê, ãàç íà ë³í³¿, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 0,06 ãà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 066-768-02-90, 068-632-38-69. Áóäèíîê: âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Òåðì³íîâî ïðîäàì íîâîçáóäîâàíèé áóäèíîê íà ìàñèâ³ «Ìàÿê».Ïëîùà 90êâ ì,ñó÷àñíèé ïðîåêò.Ïëàñòèêîâ³ â³êíà,ìåòàëî÷åðåïèöÿ.Ñâ³òëî,ñâîÿ ñâåðäëîâèíà,ñåïòèê,³íòåðíåò.ijëÿíêà 006ãà. Òåëåôîí 095-432-02-11, 097-099-24-24. Öåãëÿíèé áóäèíîê ñ.Ñòðóì³âêà, 170 êâ.ì. Äàõ – íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, º òåðàñà òà ãàðàæ. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà – 0,12 ãà. Òåëåôîí 050-932-82-24, 067-972-80-50. 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê â ì. Ëóöüêó. 285 êâ.ì., ÿê³ñíèé ðåìîíò, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, ä³ëÿíêà – 0,07 ãà.ãàðàæ íà 3 àâòî. Âñ³ êîìóí³êàö³¿,âñòàíîâëåíî êîòåë íà åëåêòðèêó òà ãàç. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. Áóäèíîê: 38 ì êâ. ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿, 1-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, êîðèäîð êóõíÿ, ñàíâóçîë, 2 ê³ìíàòè, 0,02 ãà çåìë³.. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92. Áóäèíîê: 200 ì êâ. â ñ. Ñòðóì³âö³. 1-ïîâåðõîâèé, æèòëîâà – 114 êâ.ì. Âåëèêèé ï³äâàë, ãàðàæ íà äâà àâòî, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, 0,12 ãà. Äîäàòêîâî áóäèíîê äëÿ ãîñòåé íà 100 êâ.ì. Òåëåôîí 099-605-17-55, 068-634-44-92.

ÇÄÀÌ Áóäèíîê á³ëÿ êîðïóñó ÑÍÓ, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, äëÿ ä³â÷àò. Ö. 2500 çà âñå. Òåëåôîí 063-730-74-80, 063-353-75-91. Áóäèíîê â ðàéîí³ ì åäêîë åä æó, 2 ê³ìíàòè, âñ³ óìîâè.. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 050-438-21-12, 063-730-74-80. Áóäèíîê íà âóë. Êîâåëüñüê³é, 2 ê³ìíàòè, âìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2300+ê/ï. Òåëåôîí 050-378-35-77, 050-437-71-77. Áóäèíîê íà âóë.Çàöåïè, 2 ê³ìíàòè, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 068-729-04-29, 050-378-35-77.

Áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é. ×àñòêîâî âìåáëüîâàíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. ˳÷èëüíèêè.

Òåëåôîí 050-207-40-82 1/2 áóäèíêà íà âóë. Êîâåëüñüêà, ç îêðåìèì âõîäîì, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2100+ê/ï. Òåëåôîí 063-794-76-67, 068-729-04-29. Áóäèíîê íà âóë. Ïîòàïîâà, 1,5 ïîâåðõîâèé, íîâîáóäîâà, º âñå íåîáõ³äíå, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåë å ô î í 096-737-64-88, 050-437-71-77. Áóäèíîê íà íîâî÷åð÷åíñüêîìó ìàñèâ³, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, òóàëåò, äóø, äëÿ ñ³ì’¿, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2500+ê/ï. Òåë å ô î í 063-353-75-91, 098-392-34-43. Áóäèíîê íà äà÷íîìó ìàñèâ³ (âóë. Äóáí³âñüêà), 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò. Ö. 2300ãðí+ ñâ³òëî. Òåë å ô î í 063-353-75-91, 096-737-64-88. Áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, «òèì÷àñ³âêà», ìåáë³, õîëîäèëüíèê.. Ö. 1200 ãðí.+ê.ï. Òåë å ô î í 050-438-69-69, 063-794-76-67. Áóäèíîê íà ïð. ³äðîäæåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, äëÿ õëîïö³â. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 050-438-69-69, 063-794-76-67. Áóäèíîê â ñ. Ìàÿêè, 3 ê³ìíàòè, ìåáë³, âñÿ ï/ò, äëÿ ñ³ì’¿.. Ö. 2300+ê.ï. Òåëåôîí 098-392-34-43, 050-438-69-69. ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Îô³öåðñüê³é, âìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê. . Ö. 1700+ê/ï. Òåëåôîí 050-437-72-77, 096-737-64-88. Áóäèíîê íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 1 ê³ìíàòà, áåç ìåáë³â ³ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö. 2200+ ê/ï. Òåë å ô î í 050-437-72-77, 063-353-75-91. ×àñòèíó áóäèíêó íà âóë. Ïóãà÷îâà, 2 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà.. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 067-709-12-38, 050-437-72-77. Áóäèíîê íà âóë.Ïîòåáí³, 2 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêî âî ìåáë³ 1500 ãðí +ê/ï. Ö. 1500 ãðí.+ê.ï. Òåëåôîí 067-709-12-38, 050-437-72-77. Áóäèíîê íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 1800+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13, 067-709-12-38. Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà, âìåáëüîâàíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 2100+ê.ï. Òåëåôîí 063-996-43-13, 067-709-12-38. Áóäèíîê íà âóë.ʳâåðö³âñüê³é, «òèì÷àñ³âêà», º äåÿê³ çðó÷íîñò³.. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 050-378-41-14, 063-996-43-13. Áóäèíîê íà âóë.Çàõàðîâà. Õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáó òî âà òåõí³êà.2000ãðí+ê/ï. Ö. 2500+ê/ ï. Òåëåôîí 050-437-71-77, 050-378-41-14. Áóäèíîê íà âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêî ãî, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 050-437-71-77, 050-378-41-14. 1/2 áóäèíêó á³ëÿ ÒÖ «Ãëî áóñ», õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³. Ö. 3000 ãðí. çà âñå. Òåëåôîí 050-437-71-77, 050-438-21-12.

Áóäèíîê íà âóë ßðîùóêà, 2 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ö. 2500+ ê/ ï. Òåëåôîí 096-737-64-88, 050-437-71-77.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, ËÏÇ (ð-í íîâîãî ðèíêó), äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,0954 ãà, åëåêòðèêà, ì³ñüêà êàíàë³çàö³ÿ íà ä³ëÿíö³. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Áóäèíîê: âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ, êàíàë³çàö³ÿ. çäàþ ê³ìíàòó äëÿ ñ³ì’¿ ÷è ñòóäåíòîê â öåíòð³ íà âóë ².Ôðàíêî.Ïàðîâå îïàëåííÿ. Ìîæëèâ³ñòü ñòàâèòè àâòîìîá³ëü. Ìîæëèâî ïîñóòî÷íî, ïîãîäèííî. Òåëåôîí 099-608-32-27, 099-657-27-59.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,10 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

²ÇÜÌÓ Â ÎÐÅÍÄÓ Ñ³ì’ÿ ç ä³òüìè âèíàéìå áóäèíîê ç ðåìîíòîì, áåç ìåáë³â, â ðàéîí³.ËÏÇ, ËÍÒÓ ïî âóë.Ëüâ³âñüê³é, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåëåôîí 066-520-06-40.

1.3. ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ, ÄÀײ ÏÐÎÄÀÌ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òóð, Ðàòí³âñüêèé ð-í, 0,18 ãà. ijëÿíêà íà ïî÷àòêó ñåëà, 500 ì. â³ä î. Ñâÿòå, ïîðó÷ ñîñíîâèé ë³ñ. Òåðèòîð³ÿ îãî ð îäæåíà ìåòàëåâèì ïàðêàíîì, ïðîâåäåíå ñâ³òëî, ïðîáèòà ñâåðäëîâèíà, îáëàøòîâàíà íåâåëèêà êîïàíêà. Âñòàíîâëåíî äâà åêñïåäèö³éíèõ áóäèíî÷êè. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 067-361-30-75. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ.Áîðàòèí 012 ãà. Òåëåôîí 096-519-58-06.  ñ. óðêà Ïîëîíêà ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0,12 ãà. Ñâ³òëî ïîðó÷. Ö³íà 15000 ãðí., òîðã. Òåëåôîí 068-375-81-90. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî, 0,12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10ãà, ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðàòèí, 0,12 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ.Êóëü÷èí, 0,10 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, 0,10 ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,19ãà. Òåëåôîí 050-610-27-66.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðåìåíåöü, Ðîæèùåíñüêèé ð-í, 0,25 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, á³ëÿ òðàñè. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áàøîâà, Ðîæèùåíñüêèé ð-í, 0,25, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, 0,20 ãà, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Òàðàñîâå, 0,15 ãà äëÿ ñ/ã, á³ëÿ ãîëîâíî¿ äîðîãè. Åëåêòðèêà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Ïðèëóöüêå ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî, 0,15 ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Õð³ííèêè, 0,62 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Âåëèêèé Îìåëÿíèê, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,0954 ãà, åëåêòðèêà, ì³ñüêà êàíàë³çàö³ÿ íà ä³ëÿíö³. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Æèäè÷èí, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 0,83 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,12 ãà, áåç êîìóí³êàö³é. Òåëåôîí. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîâàíö³, 0,12 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåëåôîí. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ. Ðîìàøê³âêà, 8 ãà, 4 ãà, 3 ãà, ñ/ã. Òâåðäèé äî¿çä. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó (âóë. ×åðíèøåâñüêîãî), 0,78 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êðåìåíåöü, 0,25 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîïà÷³âêà, á³ëÿ äîðîãè, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,14 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ìóðàâèùå, 0,06 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä êîìåðö³þ, 0,50ãà â ñ. óðêà Ïîëîíêà. Òåëåôîí 050-209-49-48. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,12 ãà â ñ. ϳääóáö³, ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåëåôîí 050-209-49-48. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Ùåïê³íà, ï³ä çàáóäîâó, ç³ ñòàðèì áóäèíî÷êîì 98 êâ ì. Âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³. Òåëåôîí 050209-49-48.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,33 ãà, ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Òåëåôîí 050-610-27-66.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,36 ãà â ñ.Ãàðàäæà, ï³ä æèòë î âå áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåëåôîí 050-209-49-48.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êîðøîâåöü, 0,25 ãà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, ïîðÿä ð³÷êà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Ñèðíèêè, ïðè äîðîç³. Òåëåôîí 050-209-49-48

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ðîæèùå, 0,21 ãà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, ç³ ñòàâêîì. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèïèíè, 0,10 ãà ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïóòèë³âêà, òâåðäèé äî¿çä, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 1,25 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîðîõ³â äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,25 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñòàðîâîéòîâå, Ëþáîìèëüñüêèé ð-í, 0,20 ãà, ç ñòàâêîì, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñìò Êîëêè, ï³ä çàñòðîéêó æèëîãî áóäèíêó, ïîðÿä åë å êò ð î ìåðåæà, öåíòðàëüíà äîðîãà. Á³ëÿ òðàñè. ³ä âëàñíèêà, òîðã ìîæëèâèé. 098-785-24-18

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Êóëü÷èí, 0,06 ãà, ï³ä ñàäîâîäñòâî. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëàâð³â, 0,25 ãà äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà òà 0,60 ãà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüêó, âóë. Ô³ëüâàðêîâà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,12 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ãîðîäèùå äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,11 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Íåá³æêà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,15 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ïóëüìî äî îçåðà 400 ì, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,12 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ðîãîç³â (òðàñà íà ì. Áîðèñï³ëü) äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,24 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ ËÏÇ, 0,10 ãà., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, çàáóäîâàíà âóëèöÿ. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Çàáîðîëü, 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Êîìóí³êàö³¿, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ ñòàâîê. Òåëåôîí 095-354-19-69 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, ðàéîí ë³êàðí³, 0,11 ãà, êîìóí³êàö³¿. Òåðì³íîâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-736-03-00. Äà÷ó â äà÷íîìó ìàñèâ³ «Âîðîòí³â», ä³ëÿíêà ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 0,075 ãà, º ñâ³òëî, â³ä ì.Ëóöüêà 7 êì. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-354-19-69. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Ðîâàíö³, 0,10 ãà., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, çà ìàãàçèíîì. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ ËÏÇ, 0,10 ãà., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Òàðàñîâå, 0,26 ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, çàáóäîâàíà âóëèöÿ. Ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ñ. Íîâîñòàâ, 0,12 ãï., ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä. Ö³íà 176 000 ãðí. + òîðã. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â äà÷íîìó ìàñèâ³ «Îçåðöå». 0,12+0,12 ãà (ìîæëèâèé ïðîäàæ ïî 0,12 ãà). çà ë³ñîì, ïîðó÷ ñòàâîê. ÂËÀÑÍÈÊ. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Áîãîëþáè, ç êîðîáêîþ, öåíòð ñåëà, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,26 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó âóë. Äóáí³âñüêà. 0.07 ãà, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, ñâ³òëî ³ âîäà íà ä³ëÿíö³, ãàç ïîðó÷. Ðàéîí çàáóäîâàíèé. Òåëåôîí 066-584-35-10, 068-634-45-11.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ëèùå, á³ëÿ ñòàâê³â, äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, 0,12 ãà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ.Áîðàòèí ïî âóë.Öåíòðàëüí³é (1 ë³í³ÿ), 0,25ãà, ïðàâèëüíà ïðÿìîêóòíà ôîðìà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäî÷îê, ìàãàçèíè. Ðîçáóäîâóºòüñÿ ðàéîí. Òåëåôîí 095-616-27-73, 096-030-37-73.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Ëóöüê, âóë. Íàã³ðíà, 0,089 ãà äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ðàéîí³ âóë Ëüâ³âñüêî¿, 0,12ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Çàáóäîâàíèé ðàéîí, õîðîøà ö³íà. Òåëåôîí 068-683-61-77.

1.4. ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ÇÄÀÌ Ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ çà Òàì-Òàìîì (âóë. Ëèïèíñüêî ãî), 116 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâèé ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå . Òåëåôîí 095-186-70-90, 096-277-28-37. Ïðèì³ùåííÿ íà ïð. Âîë³, 38 êâ.ì., íîâèé ðåìîíò, ï ð îõ³äíå ì³ñöå. Òåë å ô î í 095-186-70-90, 096-277-28-37. Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ â³ä 20 äî 2000 êâ.ì. ó Ëóöüêó ïî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè. ª çàë³çíè÷íà êîë³ÿ. Ïðîâåäåíà åëåêòðîåíåðã³ÿ. Çðó÷íèé ï³ä’¿çä à âòîòðàíñïîðòîì. Òåë å ô î í 098-681-03-55.

1.5. ʲÎÑÊÈ ÇÄÀÌ Â îðåíäó ÷è ïðîäàì 2 ê³îñêè íà ðèíêó «Ïðèâ³ç» (ïëîùà Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó). Í åäîðîãî. Òåë å ô î í 095-585-57-46, 096-956-92-51.

1.6. ÃÀÐÀƲ ÏÐÎÄÀÌ Ãàðàæ êîîï. «Àâòîìîá³ë³ñò-5», âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà, 20.3 êâ.ì, 6õ3.6ì, êàïðåìîíò, ï³äâàë íà ãàðàæ, ïðèâàòèçîâàíèé. Òåëåôîí 096-096-31-82. Ãàðàæ öåãëÿíèé, ïðèâàòèçîâàíèé íà âóë. Âèííè÷åíêî. Ö³íà äîãîâ³ðíà Òåë å ô î í 093-132-34-83, 0332-24-83-47. Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Ñòèð -2», âóë. Åëåêòðîàïàðàòíà, öåãëÿíèé, 23 êâ.ì., ç ÿìîþ. Òåëåôîí, 068-514-85-00.

ÖÅÃËßÍÈÉ ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâ³ «Ìð³ÿ» (âóë. Êîíÿê³íà, 20 (á³ëÿ Ðèááàçè). ª ÿìà òà ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà ãàðàæà 23,3 êâ.ì. (äîâæèíà 6 ì, øèðèíà 3,8ì). Çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Ãàðàæ åëåêòðèô³êîâàíèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Îãîëîøåííÿ â³ä âëàñíèêà.

ò. 050-725-92-54


¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ

КУПЛЮ

необрізну дошку

11


12

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

2.1. ÖÅÃËÀ, ÊÀ̲ÍÜ, ÁÓIJÂÅËÜͲ ÁËÎÊÈ, Ç/Á ÂÈÐÎÁÈ ÏÐÎÄÀÌ Ïðîäàæ íåêîíäèö³éíèõ áëîê³â(öå ãëè2,5-5 ãðí). Òåë å ô î í 050-378-84-36, 050-258-59-59. Äîðîæí³ ïëèòè, á/ó, äëÿ âèìîñòêè äîðîãè, 20-30 øò. Òåëåôîí 066-789-95-37. Öåãëó âîãíåòðèâêó, á/â. Òåëåôîí 095-513-26-40. ÏÏ Øîëîòþê. Ïðîäàæ ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ï³íîáëîêè, öåãëà ðÿäîâà òà îáëèöþâàëüíà, êëå¿, öåìåíòí³ áëîêè, öåìåíò. Ïîñëóãè ñàìîñêèäà òà ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë å ô î í 096-429-69-75, 099-207-17-21.

ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ ÒÀ Á²ËÓ, ï³ñîê, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãí³é, ãðóíò íà âèìîñòêó.

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50

ÁÐÓʲÂÊÓ Â²ÁÐÎÏÐÅÑÎÂÀÍÓ,

«ÁÁÑ» ñåðòèô³êîâàíà. Âèãîòîâëåííÿ, ïðîôåñ³éíå âêëàäàííÿ, ïîðåáðèê, âîäîçëèâè, áëîêè. Äîñòàâêà ìàí³ïóëÿòîðàìè. Íèçüê³ ö³íè, â³áðîòðàìáîâêà.

ò:099-493-77-52, 093-716-55-75

Á²ËÓ, ×ÅÐÂÎÍÓ ÖÅÃËÓ, íîâó, â³äñ³â, ï³ñîê, êåðàìçèò, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30

«Åêñòðà áðóê» çä³éñíþº âèãîòîâëåííÿ òà âêëàäàííÿ áðóê³âêè åêñòðà êëàñó. Òåëåôîí 066-967-12-71.

ÏÏ «Òåïëèé ä³ì». Ïðîäàæ ï³íîïëàñòó, ñóïóòíèõ ìàòåð³àë³â, ê ëåþ. Äîñòà â êà. Òåë å ô î í 095-148-93-93, 067-148-93-93.

Ôóíäàìåíòí³ áëîêè, 2,4õ0,6õ0,4, 7 øò. Òåë å ô î í 099-766-42-84.

ÊÓÏËÞ

Ìåòàëåâ³ ëèñòè -òîâùèíà 3,5 ìì. Ðîçì³ð 2õ1,6. Òåë å ô î í 096-664-22-41. «Áëîê-áóä» çä³éñíþº ïðîäàæ òà âèãîòî âëåííÿ áëîê³â, «ðâàíîãî» êàìåíþ, ïàðàïåò³â, äàøê³â. Ïðîäàæ öåãëè. ßê³ñíå ìóðóâàííÿ, óòåïëåííÿ ôàñàä³â òà ³íø³ áóä³âåëüíî-îçäîáëþâ à ë ü í ³ ð î á îò è . Òå ë å ô î í 096-789-84-42, 050-378-84-36. Ïðîäàæ ñò³íîâèõ áëîê³â ç ãðàí³òíèõ âèñ³âîê 20õ20õ40, ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â òà ïëèò ïåðåêðèòòÿ ÏÊ, äîðîæí³õ ïëèò ç/á òà çàë³çîáåòîííèõ ê³ëåöü. Ðåàë³çóº çàë³çîáåòîíí³ òðóáè á/â òà àçáåñòîöåìåíòí³ òðóáè 30, 40, 50 ñì. Òåëåôîí 050-674-24-65. «ªâðîáðóê» ïðîïîíóº: âêëàäàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ áðóê³âêè, ïðîäàæ ïîðåáðèê³â òà â³äëèâè. ßê³ñíå âêëàäàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè. Òåëåôîí 050-876-19-79, 095-508-08-16.

Øèôåð 8-õâèëüîâèé, 50 ëèñò³â, ìîæíà á/ó. Òåëåôîí 050-968-63-08.

2.4.ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ, ÂÀÃÎÍÊÀ ÏÐÎÄÀÌ Ïðîäàì á/â ôàíåðó 20êâ ì. Òåëåôîí 099-623-18-38. Íîâèé ïàðêåò 150õ30; 3,6 êâ.ì. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-243-17-03. Äóáîâ³ áðóñè ðîçì³ðîì 8õ16ñì, ð³çíî¿ äîâæèíè, ïðèðîäíî¿ ñóøêè. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-438-13-10. Äîøêè á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-325-37-46. Äîøêó êàìåðíî¿ ñóøêè 30ìì (äóá ÷åðâîíèé êàíàäñüêèé). Òåëåôîí 099-521-80-22.

Âîëèíñüêà ÀÒÇÒ «Óêðãîñïòîâàðè» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð áóä³âåëüíèõ ìàòåðàë³â. Öåãëà äåêîðàòè÷íà ðó÷íî¿ ôîðìîâêè, äåêîðàòèâíà, ëèöüîâà (êåðàì³÷íà, æîâòà, ÷åðâîíà, ìåëàíæ), êë³íêåðíà (÷åðâîíà, æîâòà), ðÿäîâà, «ôàãîò», «ðâàíèé» êàì³íü. Áëîêè êåðàì³÷í³, öåìåíò, øèôåð, áåòîíí³ äîøêè òà ïàðàïåòè. Àäðåñà: âóë. À.Ìàðöåíþêà, 35. Òåëåôîí 033-271-09-35, 050-378-45-84.

Äóáîâ³ áàëÿñèíè, 32 øò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-004-55-07.

2.2. ÏÎÊвÂËß, ²ÇÎËßÖ²ß, ÓÒÅÏËÅÍÍß

³ääàì áåçêîøòîâíî øëàê ³ çåìëþ íà âèìîñòêó ñàìîâèâîçîì. Òåëåôîí 066-127-32-67.

ÏÐÎÄÀÌ

ï³ñîê, öåãëà,â³äñ³â,÷îðíîçåì, ãí³é. Ãðóíò íà âèìîñòêó. Òîðôîêðèõòó.

ϲÍÎÏËÀÑÒ â³ä âèðîáíèêà. Ñóïóòí³ ìàòåð³àëè, êëåé. Âèðîáíèê «Òåïëèé ä³ì» ñ.óðêà Ïîëîíêà.

ò.095-148-93-93, 067-148-93-93 Ëèñòêè îíäóë³íó á/â. Òåëåôîí 099-336-68-51. Øèôåð 8-õâèëüîâèé. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-438-13-10. ϳíîïëàñò, øèðèíà 15 ñì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë å ô î í 050-564-91-17, 067-858-95-31. Ìåòàëî÷åðåïèöþ,âîðîòà. Òåëåôîí 097-732-27-22.

Äîøêè á/â íà îïàëîáêó. Òåëåôîí 099-139-63-45.

2.5. ÑÈÏÓײ ÌÀÒÅвÀËÈ ÏÐÎÄÀÌ

ÙÅÁ²ÍÜ, ò.066-329-71-55; 097-318-08-89

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ, á³ëó, ÷åðâîíó öåãëó, íîâó, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà, òîðôîáðèêåò. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà, âèâ³ç áóäñì³òòÿ.

ò.095-535-56-63, 097-751-64-30.

ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó òà á³ëó), ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü (ð³çíèõ ôðàêö³é), ãðóíò (íà âèìîñòêó).

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50. ϳñîê, ùåá³íü, öåãëà, á³é öåãëè, áóòîâèé êàì³íü, â³äñ³â, ãëèíà, öåìåíò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, òîðôîáðèêåò, äðîâà, çåìëÿ íà âèìîñòêó, æîì. Âèâ³ç ñì³òòÿ, ïîñëóãè «áîáêåòîì». Òåëåôîí 050-609-79-86, 098-912-58-84. ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, íèçüê³ ö³íè, ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì «ðà÷îê». Òåëåôîí 050-221-84-76, 097-998-20-91. Êåðàìçèò, 2 êóá.ì., íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-537-74-28. Á³é ùåáíÿ áåç øòóêàòóðêè ³ ñì³òòÿ. Áåçêîøòîâíî. Ñàìîâèâ³ç. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

2.6. ²Íز ÌÀÒÅвÀËÈ ÏÐÎÄÀÌ

ÄÐÎÂÀ

Ïëèòêà íàñò³ííà 15õ20, 20õ30, 30õ45ñì. Òåëåôîí 050-214-52-50.

Ñêëî â³êîííå, 61õ116 ñì. Òåëåôîí 050-914-08-52.

Ìåòàëåâèé ëèñò, ðîçì³ð 1,25õ2,5, òîâùèíà 2 ìì. Òåëåôîí 095-131-90-59.

³êíà äåðåâ’ÿí³ á/â, ó äîáðîìó ñòàí³, ïîäâ³éí³, çàñêëåí³. Ðîçì³ðè 150õ150 – 2 øò., 110õ150 – 3 øò. Òåëåôîí 033-226-44-29, 050-646-23-69.

Êàáåëü ãíó÷êèé ÊÐÏÏ 3õ4 + 1 íà 2,5ì, 3õ2,5 + 1 íà 1,5 ì, 3õ1,5ì. Òåëåôîí 098-516-20-19. Äð³ò îöèíêîâàíèé 4 ìì, ÷îðíèé 3,2 ìì. Òåëåôîí 050-438-13-10. Ëèñò îöèíêîâàíèé, 0,5 ìì, 1õ2ì – 3 øò. Ö³íà 150 ãðí./øò. Òå ë å ô î í 0 6 7 - 6 6 5 - 7 7 - 7 5 , 050-756-33-30.

Ïðîäàºìî â³êíà,âåð³.ijº âàãîìà ñèñòåìà çíèæîê. Òåëåôîí 0332-71-40-60, 097-593-10-55.

̳äíó ïðîâîäêó ÂÂÏ 2,5-84 ìåòðè. Òåëåôîí 096-664-22-41.

Ïðîäàºìî â ³ ê í à , ä â å ð ³ , ìîñê³òí³ ñ³òêè,ðóëîíí³ øòîðè,æàëþç³,â³äëèâè,ï³äâ³êîííÿ,çàõèñí³ ðóëåòè. Òåëåôîí 0332-28-57-58, 097-732-27-22.

Ëèñò íåðæàâ³éêà ð³çíî¿ òîâùèíè (çàëèøêè), í³õðîìîâèé ³ íåðæàâ³þ÷èé äð³ò. Òåë å ô î í 050-197-50-20. Ïðîäàì êåðàìçèò,ùàòàðåíèé â ì³øê à õ . Ä å ø å âî. Òåë å ô î í 095-537-74-28. ÏÏ «ÀðòÁóäÑòèëü» âèãîòîâëÿº ñ³òêó äëÿ êëàäêè òà ñòÿæêè (àðìîïîÿñ). Êàíàë³çàö³éí³ ê³ëüöÿ, êðèøêè, äíèùà (1ì, 1,5ì, 2ì). Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». ˳ö. ÄÀÁ² ÀÅ ¹290143 â³ä 18.04.14. ì. Ëóöüê, âóë. ϳäãàºöüêà, 13à. Òåë å ô î í 033-229-29-29, 066-178-57-54. «Ðåìòîðãïîñòà÷». Ïðîäàæ ñêëà, äçåðêàë. Ïîð³çêà ñêëà òà äçåðêàë. Ñàíòåõí³÷í³ âèðîáè. Òåëåôîí 099-600-77-65, 096-007-18-69. Áðóê³âêó, 25 êâ.ì. Ö. 100 ãðí. Òåëåôîí 050-806-41-90. Ïëèòêó äëÿ îáêëàäàííÿ áóäèíêó, õë³âà. Ö. 25 ãðí./êâ.ì. Òåëåôîí 096-330-33-10.

ò.066-329-71-55, 097-318-08-89.

Ïàðòåò, 40 êâ.ì., á/â. Òåëåôîí 066-662-59-92.

Òðóáè ìåòàëåâ³ ä³àìåòðîì 70 ìì, á/â. Òåëåôîí 066-151-62-21. Äîøêè, ðåéêè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-131-90-59. Òåêñòîë³ò ëèñòîâèé, òîâùèíà 1 ñì. Òåëåôîí 099-329-98-95.

Äóáîâèé ïàðêåò òà ïë³íòóñ â³ä 250 ãðí./êâ.ì., òåðàñíà òà ôàñàäíà òåðìî äîøêà, ñòîëè. Òåëåôîí 095-309-51-07.

ÊÓÏËÞ Ëèñò ìåòàëåâèé, òîâùèíîþ 3,6ìì. Òåëåôîí 066-127-32-67.

2.7. ²ÊÍÀ, ÄÂÅв, ÁÀËÊÎÍÈ, ÆÀËÞDz

Ñêëî â³êîííå á/â, ðîçì³ð 119*74. Òåëåôîí 099-623-18-38.

ÏÐÎÄÀÌ

Ëèñòè áàãàòîøàðîâî¿ ôàíåðè, á/â. Òåëåôîí 033-276-02-21, 099-623-18-38.

Âåðòèêàëüí³ æàëþç³, 4 îêðåì³ êîìïëåêòè ïî 12 ñìóã, 13õ160 ñì, íîâèé ñòàí. Êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â çåëåíèé-æîâòèé-á³ëèé-ñàëàòîâèé. Ö³íà êîìïëåêòà 600 ãðí. Òåëåôîí 050-214-52-50.

Êóòíèêè ìåòàëåâ³ òà àëþì³í³ºâ³.Òåëåôîí 099-329-98-95. ÏÏ Ë³âøóí âèãîòîâëÿº ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, âîðîòà, êàðêàñè ñõîä³â. Ïîð³çêà òà ãíóòòÿ ìåòàëó. Òåëåôîí 050-560-98-06. Òðóáè, êóòíèê, áëÿõó, àðìàòóðó. Òåëåôîí 068-562-61-50.

Ïðîäàºìî ÿê³ñí³ â³êíà,âîðîòà,íàä³éí³ äâåð³.²ñíóº ñèñòåìà çíèæîê. Òåëåôîí 095-630-03-35.

Ïðóò (êðóã ìåòàëåâèé), d-14ìì, l-6ì – 3 øò. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

òâåðäèõ ïîð³ä (êðóãëÿê, ðóáàí³ îáàïîëè).

Äðîâà òâåðäèõ òà ì’ÿêèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ìåòðîâèé êðóãëÿê, òîðôîáðèêåò. Äîñòà â êà áóäìàòåð³àë³â, ï³ñîê â³äñ³â, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãðóíò, òîðôîêðèõòà, âèâåçåííÿ áóä³â å ë ü í î ãî ñ ì ³ ò ò ÿ . Òå ë å ô î í 068-626-55-12, 050-109-40-84.

Äåðåâ’ÿí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ç êîðîáêàìè, á/â ç 3-õ ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè, ñâ³òëîãî êîëüîðó, ³ç ñêëîì. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11.

Äâåð³ áåç êîðîáîê. Òåëåôîí 033-276-08-75. Äåðåâ’ÿí³ â³êíà: áàëêîíí³ äâåð³ òà â³êíà â ê³ìíàòó, ìåòàëåâó, áàëêîííó ðàìó. Íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 068-108-64-50.

³êíà äåðåâ’ÿí³, 150õ60, 8 øò. Òåëåôîí 095-441-31-66. Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ñîñíîâ³, ç êîðîáêîþ, ñêëîì, îáíàë³÷êîþ. Òåëåôîí 095-441-31-66. Äåðåâ’ÿí³ â³êíà, á/â, 2 øò., ç êîðîáêàìè òà ãðàòàìè. Ðîçì³ð 1,30õ1,50ì.  õîðîøîìó ñòàí³. Ö ³ í à ä î ãî â ³ ð í à . Òå ë å ô î í 050-777-40-40. Ðîëåòè á³ëîãî êîëüîðó, ðîçì³ð 2õ2,5ì, äåøåâî, á/â. Òåëåôîí 066-536-98-75. ³êíà ð³çíîãî ðîçì³ðó, á/â. Òå ë å ô î í 0 3 3 - 2 7 6 - 0 2 - 2 1 , 099-623-18-38. ³êíà,äâåð³ ç êîðîáêàìè ñîñíîâ³,íîâ³,íå äîðîãî. Òåëåôîí 095-113-97-58. ³êíî-äâåð³ íà áàëêîí,íîâ³. Òåëåôîí 066-702-15-55. ÏÏ Ðåíîïëàñò, ÒÌ «Â³êíà Âîëèí³» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ìåòàëîïëàñòèêîâèé â³êîí. ßê³ñòü. Ãàðàíò³ÿ. Ñåðâ³ñ. Òåë å ô î í 095-358-01-01, 033-278-20-10. www.vikna-volyni.com.ua. ̳æê³ìíàòí³ äâåð³. Òåëåôîí 099-701-00-49. ÏÏ «Åòàëîí Ëóöüê» ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, âîðîòà, ðîëåòè, øòîðè, ìîñê³òêè, æàëþç³, ï³äâ³êîííÿ. Àäðåñà: âóë. Ãëóøåöü, 49, âóë. гâíåíñüêà, 48/ 203. Òåëåôîí 099-277-83-76, 0 9 8 - 0 4 3 - 0 4 - 4 7 . www.etalonlutsk.com.ua. Äåðåâ’ÿí³ äâåð³ á/â â ãàðíîìó ñòàí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà ð îçì³ð 205õ91 ñì. Òåëåôîí 095-455-90-44. Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ, á/â, 195õ75 ñì, íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-774-06-50. ̳æê³ìíàòí³ äâåð³ ç³ ñêëîì ñâ³òëîãî êîëüîðó ç ðó÷êàìè ³ çàìêîì. Òåëåôîí 050-716-62-54. ÏÏ «Àêöåíò» ïðîïîíóº: â³êíà, äâåð³, ðóëîíí³ øòîðè, æàëþç³, ãàðàæí³ âîðîòà. Çàì³ðè. Ìîíòàæ. Ãàðàíò³ÿ. Êðåäèò. Òåëåôîí 050-239-03-08, 097-336-87-83.


¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

Êîòåë Ê×Ì-4ì, òâåðäîïàëèâíèé, íîâèé, çàïëàñòèíè. Òåëåôîí 067-888-90-55.

2.8. ÁÐÀÌÈ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ, ÎÃÎÐÎÆÀ

2.11. ÅËÅÊÒÐÈÊÀ ÒÀ ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ

Òðóáè ãàçîïðîâ³äí³ 32, 50ìì. Òåëåôîí 050-438-13-10.

ÏÐÎÄÀÌ

Ñàìîðîáíó, áàãàòîïèëêîâó öèðêóëÿðêó ç ìåõàí³÷íîþ ïîäà÷åþ. Òåëåôîí 068-647-94-64.

Ãàçîâó êîëîíêó á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö³íà 800 ãðí. Òåëåôîí 033-223-23-06, 050-157-13-33.

Åëåêòðîòî÷èëî, 300 îá/õâ. Òåëåôîí 099-329-98-95.

×àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â, 35 øò. Òåëåôîí 095-781-68-47.

Åëåêòðîäâèãóíè 3 êÂò – 2800 îá/õâ, 3 êÂò – 1500 îá/õâ, 2 êÂò – 2500 îá/õâ. Òåëåôîí 066-630-11-74.

×àâóíí³ ðàä³àòîðè â õîðîøîìó ñòàí³, 22 øò. Òåë å ô î í 099-251-34-31.

Ãàðàæí³ âîðîòà ìåòàëåâ³, ðîçì³ðè 2ì õ 2,8ì. Òåë å ô î í 099-310-52-27. Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿. Òåëåôîí 033-278-85-58, 066-318-60-20. Âîðîòà ìåòàëåâ³ ç õâ³ðòêîþ, ñ³òêó äëÿ îãîðîæ³, ñòîâï÷èêè, ïèëîìàòåð³àëè, âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â õóäîæíüî¿ êîâêè. Òåëåôîí 033-277-00-51, 066-233-86-51. Äâåð³ ãàðàæí³, ìåòàëåâ³, ïîäâ³éí³. Òåëåôîí 033-272-83-75. Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿ äëÿ îãîðîæ³, 2,2õ1,25. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-223-13-47, 097-505-55-48.

2.10. ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ, ÁÐÓÕÒ ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ

2.12. ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ, ÎÏÀËÅÍÍß ÏÐÎÄÀÌ Êîòåë-êîëîíêà «Westen», á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-923-68-13. ϳ÷-áóðæóéêó, ÷óãóííó. Òåëåôîí 093-504-73-73. Ìàñëÿíèé ðàä³àòîð á/â, 10 ðåáåð. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40. Âàííó ÷àâóííó, 150õ70. Òåëåôîí 050-804-89-30. ×àâóííó áàòàðåþ, 7 ñåêö³é, á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³, Ì 140. Òåëåôîí 033-272-67-36, 050-925-40-97.

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ

Íîâ³ ÷àâóíí³ áàòàðå¿. Òåëåôîí 050-907-09-37.

Ñàìîâèâ³ç, äåìîíòàæ, ïîð³çêà. ÀÅ271264, 28.10.13.

Âàííó – 2 øò., á/â, äîâæèíà 1,5ì. Òåëåôîí 099-623-18-38.

ò. 066-500-63-49

2 êàôåëüí³ ãðóáêè íà ãàç àáî òâåðäå ïàëèâî, ç äâåðöÿòàìè. Òåëåôîí 095-455-07-14, 068-021-60-15. ×àâóíí³ ðàä³àòîðè, á/â, 10 øò. Òåëåôîí 099-309-17-11.

Óìèâàëüíèê-á/â,á³ëèé. Òåëåôîí 066-509-53-59.

Òðóáè êàíàë³çàö³éí³, ÷àâóíí³. Òåëåôîí 050-438-13-10. Ìèéêà êóõîííà, íåðæàâ³þ÷à. Òåëåôîí 050-214-52-50.

Êîòåë íà ãàç, íîâèé, 100 êâ.ì. Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-444-35-94. Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ â â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-706-12-02.

Êðóãè äëÿ êðèíèö³, íîâ³ àáî á/ â. Òåëåôîí 096-686-64-36, 099-325-40-91.

Êîòåë «Àòîí», á/â, ãàçîâèé, ðîáî÷èé, 18 êÂò. Ö. 800 ãðí. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

Äóøîâèé ï³ääîí, áîéëåð, äâåð³ äóáîâ³ øèðèíîþ 80 ñì., â³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, á/â. Òåëåôîí 098-446-73-89.

Òâåðäîïàëèâíèé ÷óãóííèé êîòåë á/ó Ê×ÌÌ «Ð³âíå». Ïîòó æí³ñòü 19,4 êÂò. Òåëåôîí 067-332-70-10.

Êîòåë íà òâåðäå ïàëèâî á/â äëÿ îá³ãð³âó ïëîù³ 80-100êâ ì. Òåëåôîí 099-020-07-00.

Ðåãóëÿòîð òèñêó ãàçó äî ãàçîâîãî êîòëà, åêîíîì³ÿ äî 20%. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40. Á óð æ ó é ê ó. Òå ë å ô î í 099-323-18-52.

Íåðæàâ³þ÷³ ìèéêè – 2 øò. Òåëåôîí 095-060-44-81.

Ïðîäàì á/â êîëîíêó ÂÏÃ-18ó ð î á î÷îìó ñòàí³. Òåë å ô î í 050-777-40-40.

Ãàçîâèé, êîíòóðíèé êîòåë «Âàéëàíä-32», íàïîëüíèé, á/â, 32 êâ.ì., â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-724-87-34.

Íîâó àêðèëîâó êóòîâó âàííó ç ã³äðîìàñàæåì. Òåë å ô î í 050-716-62-54.

Âàííó á/â, ÷àâóííó, êîë³ð «ìîðñüêà õâèëÿ», õîðîøèé ñòàí, 1,5ì. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 067-665-77-75, 050-756-33-30.

Îá³ãð³âà÷, çâàðåíèé ç òðóá.700 ãðí. Òåëåôîí 063-824-75-40.

Âàííó ÷àâóííó äîâæèíîþ 1,5ì, á/â. Òåëåôîí 095-083-91-73.

Ìèéêó êóõîííó, á/â. Òåëåôîí 099-623-18-38.

Óìèâàëüíèê â âàííó ê³ìíàòó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-624-38-36, 066-568-60-53.

Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ «Mirado», àëþì³í³ºâ³. Òåëåôîí 050-438-06-74.

Ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê. Òåëåôîí 063-873-40-65.

Óí³òàç, á/â, áîêîâå ç’ºäíàííÿ âîäè, ïðÿìèé çëèâ. Òåëåôîí 050-646-10-52.

Ïîëüñüê³ áàòàðå¿ îïàëåííÿ.Íîâ³.Íîðìàëüí³ ö³íè. Òåëåôîí 096-664-22-41.

Àëþì³í³ºâ³ ðàä³àòîðè, 40 ðåáåð, ïîëüñüê³. Òåëåôîí 096-664-22-41.

Êîòåë äëÿ ïàë³ííÿ äðîâàìè, åêîíîì. Òåëåôîí 067-266-35-21.

Êîòåë ãàçîâèé, ïàðàïåòíèé, á/ â, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Îïàëþâàëüíà ïëîùà 90 êâ.ì. Òåëåôîí 050-611-45-99, 093-652-94-07.

ÊÓÏËÞ

Êîòåë á/â íà òâåðäå ïàëèâî äëÿ îá³ãð³âó 80-100 êâ.ì. Òåëåôîí 099-020-07-00.

Áóôåðíó ºìí³ñòü äî òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â, îá’ºìîì 1000 ë. Òåëåôîí 066-600-87-84.

Êîòåë íà òâåðäå ïàëèâî. Ö³íà 5200 ãðí. Òåëåôîí 067-332-29-44.

Òðóáà îöèíêîâàíà ä³àìåòðîì 25, 40. Òåëåôîí 098-516-20-19.

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, íîâ³. Òåëåôîí 067-888-90-55.

Êîòåë ãàçîâèé,äèìîõ³äíèé,ÀÎÎÃÂÌ»Àòîí» ç ï³ä³ãð³âîì âîäè. Òåëåôîí 050-777-40-40. Ô³ëüòð, 3-ñòóïåíåâî¿ î÷èñòêè âîäè, á/â. Òåëåôîí 068-014-64-72. ×àâóííó âà í í ó. Òåë å ô î í 097-291-33-81. Àçáåñòîâ³ òðóáè äîâæèíîþ 3ì100ìì-4 øòóêè. Òåëåôîí 099-323-18-52.

13

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ

2.13. ÂÅÍÒÈËßÖ²ß, ÊÎÍÄÈÖ²ÞÂÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ Ïðîìèñëîâó âèòÿæêó «Ïèëó». Òåëåôîí 095-455-07-14, 068-021-60-15. «ªâðîêë³ìàò». Ïðîäàæ êîíäåö³îíåð³â. Âåíòèëÿö³ÿ. Îïàëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Öåíòðàëüí³ ïèëîñîñè. Õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ. Òåëåôîí 033-277-44-26, 050-315-25-09.

Íàäàºìî ïîñëóãè: ðóáêà ìåòàëó, âàëüö³âêà ëèñòîâîãî ìåòàëó ³ ïðîô³ëüíèõ òðóá, ãíóòòÿ ìåòàëó, òîêàðí³ òà ôðåçåðóâàëüí³ ðîáîòè, âèãîòîâëåííÿ ð³çíèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåëåôîí 097-698-62-96, 095-517-21-02. max-veles@ukr.net. Äðàáèíó ìåòàëåâó, 3ì, íîâà, òðóáà ä³àìåòðîì 40 ìì. Òåëåôîí 066-151-62-21. Áåòîíîì³øàëêà,òðüîõôàçíà, íà 0,3 êóá.ì. Òåëåôîí 099-310-52-27.

Åëåêòðîöèðêóëÿðêó. Òåëåôîí 050-339-92-16. Öèðêóëÿðíèé ñòàíîê áåç ìîòîðà. Òåëåôîí 063-684-05-06.

ÊÓÏËÞ

Ìåòàëåâèé êóòíèê, á/â, ðîçì³ð 40õ25 ñì. Òåëåôîí 095-131-90-59.

Ñòàð³ (ìîæíà çëàìàí³) ïèë î ð à ì í ³ ï è ë ê è . Òå ë å ô î í 097-043-00-05.

Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, äåøåâî, ìîæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 095-090-46-24.

Áåíçîïèëó, íåñïðàâíó Stihl 031 AV. Òåëåôîí 068-051-17-96.

Òðèíîãó ç ðåéêîþ äî í³âåë³ðà. Òåëåôîí 098-516-20-19.

Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåëåôîí 096-270-22-68.

Âåðñòàò «Ðåéñìóì», 60 ñì. ç çàòî÷íèì, ôóãàíîê 60 ñì. Òåëåôîí 096-270-22-68. Íàñàäêà äëÿ äðåë³. Òåëåôîí 067-906-23-36. Åëåêòðîïèëó «Êåíòàâð», íîâó, ïîòóæí³ñòü 220 Âò, äîâæèíà øèíè 440 ñì, êîòóøêà ç ïðîâîäîì 50ì. Òåëåôîí 033-276-77-56, 095-491-03-47. гçö³ ïî äåðåâó. Òåëåôîí 095-123-65-99. Åëåêòðè÷íó êðàí-áàëêó. Òåëåôîí 050-433-26-32. Êóòíèê, á/â, 40õ25, òà ïîðåáðèê á/ó. Òåëåôîí 099-325-37-46. Êëþ÷³ ãàçîâ³ – 2 øò., ñîêèðè – 2 øò. Òåëåôîí 033-272-67-84, 099-159-29-64. Ïðîôåñ³éíèé äîâîä÷èê äâåðåé. Íîâèé. Òåëåôîí 099-048-81-13. Åëåêòðîðóáàíîê «Ô³îëåò 1000». Òåëåôîí 068-014-64-72. Çàï³ðíó àðìàòó ðó, ä³àì. 40-100. Òåëåôîí 099-325-40-91, 096-686-64-36. Øë³ôïàï³ð ïîë³ðóâàëüíèé, ëèñòîâèé 5-40 ì³êðîí. Òåëåôîí 033-228-16-37, 050-214-52-50.

ÊÓÏËÞ Âàêóìíèé íàñîñ äî 3 êóá.ì. Òåëåôîí 068-025-82-36. Áåíçîïèëó á/ó íà çàï÷àñòèíè «Ïàðòíåð340».Òåëåôîí068-647-94-64. Í å ðîáî÷ó åëåêòðîäðåëü «²íòåðñêîë» ÄÓ – 1000 Âò. Òåëåôîí 050-516-54-79.

2.14. ÁÓIJÂÅËÜͲ 2.15. ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁͲ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ

Òîêàðíèé äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, 4 ïåðåäà÷³, ñòàíèíà ïðîäîâæåíà íà ñò³ë 1,20+øë³ôîâêà, âåëèêà ê³ëüê³ñòü òîêàðíèõ ïàòðîí³â, ð³æó÷³ ³íñòðóìåíòè. Òåëåôîí 050-987-49-92.

ÏÐÎÄÀÌ Öèðêóëÿðêó ç ìåõàí³÷íîþ ïî-

Çäàì à îðåíäó áóä³- äà÷åþ, ïîòóæí³ñòþ 10 êÂò, ñàìîÊîòåë ÷àâóííèé Ê×ÌÌ-гâíå, âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåëå- ðîáíó. Ö. 30000 ãðí. Òåëåôîí íîâèé. Òåëåôîí 096-743-24-52. ôîí 098-987-14-25. 068-051-17-96.

2.16. ÁÓIJÂÅËÜͲ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒͲ ÐÎÁÎÒÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÁÐÈÃÀÄÀ Ç 3-Õ ×ÎËβʲ ÍÀÄÀª ÏÎÑËÓÃÈ ÊÀϲÒÀËÜÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÑÌÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÁÓÄÈÍʲÂ, ÎԲѲ ² ÒÄ. Âèêîíóºìî âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 20 ðîê³â äîñâ³äó ðîáîòè. Ïðàöþºìî ïî ì. Ëóöüê, Ëóöüêîìó ð-íó.

ò.050-967-10-79. Äàõè (êðèøè) ºâðîðóáåðîéä: ïåðåêðèòòÿ ãàðàæ³â, ñêëàä³â, êâàðòèð, áàëêîí³â, ëîäæ³é, ìàãàçèí³â, ìåòàëåâèõ êîíòåéíåð³â. óäðî³çîëÿö³ÿ ïðèì³ùåíü. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Òåëåôîí 099-563-38-07, 063-615-13-01. Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Òåëåôîí 050-106-62-69. Ïîñëóãè åëåêòðèêà ó êâàðòèðàõ, áóäèíêàõ, íà äà÷àõ: çàì³íà ñòàðî¿ åë/ïðîâîäêè, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, âèìèêà÷³â, ðîçåòîê òà ³í. ðîáîòè. Òåëåôîí 050-245-43-23, 096-486-94-54. Öèêëþþ ïàðêåò òà äîøêó, â³ä ìåðåæ³ 220Â, øïàêëþþ, ë à ê ó þ , â ê ë à ä à þ ë à ì ³ í à ò, ïëèòêó. Òà êî æ ê ë å þ ø ï à ë å ðè. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-325-95-60, 096-668-47-36.


14

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ 3.1.ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

Òåëåâ³çîð «Philips», á/â, ä³àãîíàëü 32 ñì., íåðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-473-78-40.

ÊÓÏËÞ

3.10. ØÂÅÉÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

3.12. ÏËÈÒÈ, ÂÈÒßÆÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Òåëåâ³çîð â ðîáî÷îìó ñòàí³, ç ïóëüòîì, ïëàçìîâèé. ijàãîíàëü-32. Òåëåôîí 063-705-78-18.

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Íîóòáóê HP Pavilion DV6 Notebook PC. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 063-620-76-94.

Òåëåâ³³çîð ç òþíåðîì àáî îáì³íÿþ íà ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä. Òåëåôîí 74-01-51.

Ïîáóòîâó â’ÿçàëüíó ìàøèíó «Íèâà-4». Íîâà, â óïàêîâö³. Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32.

Ãàçîâó ïëèòó, 4-êîíôîðíó, á/â. Ö³íà 400 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30.

ϳäïðèºìñòâî ïðîäàñòü ëàìïîâ³ ìîí³òîðè â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà 200 ãðí. Òåëåôîí 095-861-75-77, 097-349-23-12.

Òåëåâ³çîð, á/â, ç ïóëüòîì, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-270-11-25.

Ãîëêè-øâåéí³ ìàøèíí³ ¹150,110,100. Òåëåôîí 066-509-53-59.

Êîëîíêó ãàçîâó «Æèòîìèð», á/â, ó ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11.

Øâåéíó ìàøèíó «Ç³íãåð», àíòèêâàð³àò. Òåëåôîí 068-562-84-97.

Ãàçîâó ïëèòó, 4-êîíôîðíó, á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-378-23-81.

Íîæíó, øâåéíó ìàøèíó «Ëó÷íèê», ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-724-87-34.

Ãàçîâó ïëèòó, á/â, 4-êîíôîðíó, «Á³ëîðóñü». Òåëåôîí 095-441-31-66.

Êîìï’þòåð «Intel Pentium 4» CPU 2.66 GHz (64bit), OÇÓ 1024 MB. HDD íåñïðàâíèé. Ö. 600 ãðí + òîðã. Òåëåôîí 099-754-16-51. Ñèñòåìíèé áëîê â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-748-67-45.

3.2. ÒÅËÅÔÎÍÈ ÏÐÎÄÀÌ Ðîáî÷³ òåëåôîíè Íîê³ÿ 90ãðí,Ñàìñóíã 90 ãðí. Òåëåôîí 063-824-75-40. Ñòàö³îíàðíèé òåëåôîííèé àïàðàò «New Tone» ñèíüîãî êîëüîðó. Ôóíêö³¿: Ïàóçà, ̳êðîôîí, Ôëåø, Ïîâòîð. Òåëåôîí 050-678-81-48. Íîâèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Lenovo R9. Òåëåôîí 063-824-75-40. Òåëåôîí Panasonic ÊÕÒ 2365 òà ðàä³îòåëåôîí Panasonic 1205. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Òåëåôîí Nokia, êíîïî÷íèé, ìåòàëåâèé êîðïóñ, â³äì³ííèé ñòàí. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-990-07-33. Ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè, ²íø³, Panasonik KX F-130, còàí: áóâ ó êîðèñòóâàíí³ . Òåëåôîí – ôàêñ á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 400ãðí. Òåëåôîí 050-438-06-74.

3.6. ÀÓIJÎÀÏÀÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÄÀÌ DVD LSD ïîðòàòèâíèé, åðãî-êíèæêà. Òåëåôîí 050-998-51-82. Àóä³îêîëîíêè – 2 øò. Ö. ïî 250 ãðí. Òåëåôîí 066-679-10-30.

óòàðó 6-ñòðóííó, õîðîøèé ñòàí, á/â. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 067-332-29-44. ϳàí³íî «Óêðà¿íà», á/â. Òåëåôîí 033-272-72-13. Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà» â õîðîøîìó ñòàí³, ÷îðíîãî êîëüîðó. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 063-293-37-63.

Òåëåôîí «Lenovo» S660 â õîðîøîìó ñòàí³ áåç ðåìîíòó, áàòàðåÿ òðèìຠäîáðå, ïðè âèêîðèñòàí³ íàð³êàíü íåìàº. Òåëåôîí 095-828-56-61.

ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ùàñëèâå, á/ ó, ÷îðíèé êîë³ð. Ö. 5000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 095-518-50-90.

ÏÐÎÄÀÌ Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã, LG. Òåëåôîí 050-806-41-90. Òåëåâ³çîð, á/â, ä³àãîíàëü 54, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 1200 ãðí.+òîðã. Òåëåôîí 068-014-64-72. Òåëåâ³çîð «Grundig», âåëèêèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-491-75-09. Òåëåâ³çîð «Tevion», ç ͳìå÷÷èíè, ê³íåñêîï 21 äþéì. Ç ïóëüòîì. Ïðè ïîòðåá³ äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Òåëåôîí 099-555-92-66. Òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ», á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-251-34-31. Êîëüîðîâ³ òåëåâ³çîðè «JVC» òà «Ðóá³í» â äîáðîìó ñòàí³. Åêðàí 52 ñì. Òåëåôîí 096-213-70-86. Òåëåâ³çîð LCD SONY, á/â, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-272-00-35, 095-537-74-28.

Àêîðäåîí «Âîëòìàéñòåð». Òåëåôîí 050-283-94-11. Ôîðòåï³àíî «Á³ëîðóñü» â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 098-770-88-66. ϳàí³íî «Á³ëîðóñü», í³ìåöüêèé ìåõàí³çì, â³äì³ííèé ñòàí. Òåëåôîí 098-644-72-61. Àêîðäåîí Áàðêàðîëå, í³ìåöüêèé, «Barcarde», ïîâíèé, 14 ðåã³ñòð³â. Òåëåôîí 096-644-55-37. Óäàðí³ áàðàáàíè âèðîáíèöòâî ì.Åíãåëüñ. Òåëåôîí 096-023-87-34.

ÊÓÏËÞ Áàíäóðó, äîìáðó, â³îëîí÷åëü, ñêðèïêó, êîíòðàáàñ ñêðèïêîâèé,êîíòðàáàñ áàëàëàéî÷íèé,àêîðäåîí,áàÿí,òðó áó,áàðèòîí,ñàêñàôîí. Òåëåôîí 097-856-75-00, 063-907-87-75. Ñêðèïêó, â³îëîí÷åëü, áàíäóðó. Òåëåôîí 098-812-00-80.

3.8. ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Åëåêòðî÷àéíèê, á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-346-53-02. Êàâîâàðêó Ñàäåêîá/â.Ö³íà 2500ãðí. Òåëåôîí 050-806-41-90. Ïèëîñîñ Ñàòóðí á/â â ðîáî÷îìó ñòàí³. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-990-07-30, 097-467-15-40. Ãàçîâó ïëèòó 2 êàìôîðíó ïåðåíîñíó â ôóòëÿð³. Òåëåôîí 095-113-97-58. Ïðîäàì ñîêîâèæèìàëêó á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-412-71-73, 0332-24-42-39. Ò³ñòîì³øàëêó, àëþì³í³ºâó. Ö. 8000 ãðí. Òåëåôîí 050-806-41-90. Åëåêòðîïðÿëêó ç ³íñòðóêö³ºþ ÏÅ 1Á. Òåëåôîí 099-687-85-18.

ÏÐÎÄÀÌ Âàãó ïîøòîâó, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-799-53-36. Îñöèëîãðàô Ñ1-49, ìàëîãàáàðèòíèé, ïåðåíîñíèé, ðîáî÷èé. Òåëåôîí 066-515-26-80. Ãåíåðàòîð ïîñò³éíîãî ñòðóìó ³ ðåëå-ðåãóëÿòîð äî íüîãî. Òåëåôîí 099-327-96-91. Îñòèëîãðàô S1-49 â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-491-03-47. ³äåîíàãëÿä, á/â. Òåëåôîí 050-806-41-90. Ïðèñòð³é äëÿ çàõèñòó ëþäèíè íåéòðàë³çàòîð «Ãàììà 7Í». Òåëåôîí 033-226-41-32, 095-828-84-41.

Êóõîííó âèòÿæêó, á/â. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 050-914-08-52.

Åëåêòðîãðèëü, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-799-53-36.

Åêîíîì³÷íèé îá³ãð³âà÷ (âèòðàòè â³ä 30 êîï. çà ãàç). Òåëåôîí 050-135-44-52, 068-370-62-77.

Øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëêà», â ôóòëÿð³, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-278-36-65.

Âáóäîâàíà åëåêòðîïëèòà ç äóõîâêîþ, êåðàì³÷íèé âåðõ, ìàéæå íîâà, ïîâí³ñòþ ðîáî÷à. Òåëåôîí 099-228-75-98.

Ïèëîñîñ «Âåòåðîê-2». Òåëåôîí 099-309-17-11.

Ãâèíò øëþçíèé. Òåëåôîí 096-686-64-36, 099-325-40-91.

Â’ÿçàëüíó äâîõôîíòóðíó ìàøèíó «Veritas». Òåëåôîí 095-050-68-43.

Ãàçîâà ïëèòà, á/â. Òåëåôîí 095-161-32-45.

Ïèëîñîñ «Óðàëåöü». Ðîáî÷èé, äóæå ïîòóæíèé ³ íàä³éíèé, â ìåòàëåâîìó êîðïóñ³. Òåëåôîí 093-256-12-50.

Åëåêòðîäâèãóíè â³ä ïðàëüíî¿ ìàøèíè «Ðèãà» – 2 øò. Òåëåôîí 099-223-84-19, 098-262-43-26.

ϳäñèëþâà÷ çâóêó â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-127-32-67.

ÏÐÎÄÀÌ

Ñêîðîâàðêó äîáðîòíó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-990-07-33.

3.15. ÏÐÈËÀÄÈ ² ÌÅÕÀͲÇÌÈ

Åëåêòðîì³êñåð «Ñê³ô» òà êóõîííèé êîìáàéí Tefal 8660. Òåëåôîí 050-378-25-10.

Øâåéíó ìàøèíó «Õóñêâàðíà», çøèâíèé îâåðëîê. Òåëåôîí 066-837-88-95, 033-79-98-71.

3.7. ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

Åëåêòðîäóõîâêó íîâó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 099-623-18-38.

Åëåêòðè÷íó ñîêîäàâêó «Ðîñèíêà» á/â. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-513-26-40.

Ãàçîâó ïëèòó «Ãåôåñò», 4-êîíôîðíó ç íåïðàöþþ÷îþ äóõîâêîþ. Îð³ºíòîâàíà ö³íà 500 ãðí. Òåëåôîí 095-603-80-28.

ÊÓÏËÞ

Áàÿí «Óêðà¿íà» â äîáðîìó ñòàí³, çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåëåôîí 050-981-65-15, 050-812-09-02.

3.4. ÒÅËŲÇÎÐÈ

Â’ÿçàëüíó ìàøèíó «Veritas», 2-ôîíòóðíó. Òåëåôîí 095-896-65-27. Øâåéíó ìàøèíó ç òóìáîþ «Ïîäîëüñüê – 142» ç íîæíèì ïðèâîäîì. Òåëåôîí 050-856-31-23.

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí «Nokia» 230, á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 063-451-22-44.

Ïåðåíîñíèé òåëåôîí «Panasonic», á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-878-96-00.

Øâåéíó ìàøèíó â òóìá³, ç íîæíèì êåðóâàííÿì «×àéêà 142». Òåëåôîí 093-533-68-02.

Ãàçîâó ïëèòó, 4-êîíôîðíó, òà äóõîâêà, óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 096-330-33-10.

Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-224-30-89.

Øâåéíó ìàøèíó «×àéêà 142Ì», íîæíó, ç òóìáîþ íà êîëåñàõ.  êîìïëåêò³: 7 ëàïîê, ãîëêè, øïóëüêè. Òåëåôîí 099-161-85-77. Øâåéíó ìàøèíó « ×àéêà», á/â. Òåëåôîí 066-423-39-67. Øâåéíó øàøèíêó «Singer», íîæíó. Ö³íà 800 ãðí. Òåëåôîí 099-036-46-74.

3.11. ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ðèãà». Òåëåôîí 033-225-31-89. Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ìàëþòêà» á/ â. Òåëåôîí 095-631-07-23.

3.13. ÕÎËÎÄÈËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ Õîëîäèëüíèê Samsung, á/â. Òåëåôîí 050-806-41-90. Õîëîäèëüíèê-ìîðîçèëüíó êàìåðó, 5 ïîëîê, âèñîòà 2 ì, í³ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 096-330-33-10. Ìîðîçèëüíó êàìåðó «Liebherr», ³äåàëüíèé ñòàí, 7 ïîëîê.. Ö. 5200 ãðí. Òåëåôîí 066-263-32-01, 068-003-77-53. Õîëîäèëüíèê + ìîðîçèëüíà êàìåðà Snaige, á/â, 2-êàìåðíèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 093-652-94-07, 050-611-45-99.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Gorenje», á/ â, ãîðèçîíòàëüíà çàãðóçêà. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-677-36-27.

Õîëîäèëüíèê «Åëåêòðîëþêñ», 2õ0,6ì, á/ó, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïîòðåáóº çàêà÷êè ôðåîíà, êîë³ð – ñ³ðîãî àñôàëüòó. Òåëåôîí 095-046-04-93.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Â’ÿòêà» àâòîìàò. Òåëåôîí 068-562-61-50.

Õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíèé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, äîñòàâêà. Òåëåôîí 033-272-15-12, 095-686-38-76.

Ïðàëüíó ìàøèíó Bosch, áîêîâà çàãðóçêà. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 096-330-33-10. Ïðàëüíó ìàøèíó «×àéêà», ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 099-766-42-84. Ïðàëüíó ìàøèíó «Ardo» â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-561-87-12, 033-272-58-37.

Õîëîäèëüíèê Nord, 2-êàìåðíèé, á/â, â äîáðîìó ñòàí³. Âèñîòà 178 ñì. Òåëåôîí 095-708-73-82, 066-368-11-98. Õîëîäèëüíèê «Snaige», ó â³äì³ííîìó ñòàí³, á/â. Òåëåôîí 096-575-07-81, 033-224-09-68.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Ìàëþòêà». Òåëåôîí 063-873-40-65.

Õîëîäèëüíèê ó â³äì³ííîìó ñòàí³ ç ͳìå÷÷èíè, áåç ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè, á/ó. Òåëåôîí 099-791-01-80.

Ïðàëüíó ìàøèíó-àâòîìàò, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 095-685-60-93.

Ìîðîçèëüíó êàìåðó Liebherr, á/ â, íà 4 ÿùèêè.. Ö. 2000 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-121-72-83.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Ëèá³äü», â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-224-66-09, 095-077-03-16. Ïðàëüíó ìàøèíó Ariston 2000 â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 066-768-07-79.

Òåëåâ³çîð «Sharp». Òåëåôîí 068-562-61-50.

ÏÐÎÄÀÌ

Òåëåâ³çîð «Philips» ç ïóëüòîì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52.

Ïðàëüíó ìàøèíó «Wirlpool», 17 ðîê³â, ïîòðåáóº ðåìîíòó. Òåëåôîí 095-310-19-66.

Õîëîäèëüíèê ïðîìèñëîâèé, á/ â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-799-53-36.

Ïðàëüíó ìàøèíó â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 096-871-50-11.

3.14. ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÅËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ Àåðîãð³ëü Polaris. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Ò ³ ñ ò î ì ³ ø à ë ê ó. Òå ë å ô î í 099-203-21-97. Ìîðîçèëüíó êàìåðó «Àðäî» á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-416-91-22. Ïðîäàì åëåêòðîäóõîâêó á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-623-18-38. Êàâîâàðêó Bosch Tassimo á/ â. Òèï: êàïñóëüíà. Ðåçåðâóàð äëÿ âîäè: 1,5 ë. Âåëèêà ðîçìà¿òí³ñòü ïðèãîòóâàííÿ íàïî¿â: êàâà, åñïðåñî, êàïó÷³íî, ãàðÿ÷èé øîêîëàä, ëàòòå, ÷àé. Ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîáîòè ò³ëüêè ç äèñêàìè Tassimo (T-Äèñêàìè). Òåëåôîí 099-720-12-20. Åëåêòðè÷íèé ñàìîâàð, íà 4 ë., òóëüñüêîãî âèðîáíèöòâà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-990-07-33. Ñêîðîâàðêó «Philipiak», íîâà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 097-503-27-18.

ÊÓÏËÞ Íåðîáî÷³ ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³: õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, âàííè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, êîòëè, â³ò÷èçíÿí³ òåëåâ³çîðè, ìàãí³òîôîíè, ðàä³îëè, êîìï’þòåðè, àêóìóëÿòîðè. Òåëåôîí 050-637-37-50. Åëåêòðîäóõîâêó, ìèþ÷èé ïîðîõîòÿã, òðüîõïðîãðàìíå ðàä³î,ïð³íòåð,øïàëåðè(çàëèøêè). Òåëåôîí 068-848-57-27. Õîëîäèëüíèêè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ö³íà äî 600 ãðí. Òåëåôîí 0 9 5 - 6 8 6 - 3 8 - 7 6 . korenhykmaksim11@gmail.com.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíè, òåëåâ³çîðè, êîíäèö³îíåðè, êîìï’þòåðè ðàäÿíñüê³, ðàä³îäåòàë³, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³. Òåëåôîí 033-220-18-20, 096-340-85-25.

Êîíâåêòîð, á/â, åëåêòðè÷íèé. Òåëåôîí 050-806-41-90.

ÊÓÏËÞ Ãîð³õîêîë Ìåòåëèê-2 àáî îáì³íÿþ íà 2 åëåêòðîïðÿëêè Ϫ 1Á. Òåëåôîí 099-687-85-18, 068-848-57-27.

3.16. ²ÍØÅ ÏÐÎÄÀÌ Ï³äñèëþâà÷ êàíòàòà, êîëîíêè ÷åðâîíå äåðåâî, ëàêîâàí³. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 095-022-50-61. Êàñòðþëþ-ñêîðîâàðêó ðàäÿíñüêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-990-07-30. Âîçà. Òåëåôîí 066-427-58-39. Òðóáà-íåðæàâ³éêà, õàð÷îâà, ä³àìåòð 30 ñì (íà ñîêîäàâêó). Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-226-44-29, 050-646-23-69. Åëåêòðîñ³÷êàðíþ, ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 067-888-90-55. Äðóêàðñüêó ìàøèíêó «Ëèñòâèö à » , åë å ê ò ð è ÷ í à . Òåë å ô î í 050-678-82-27. Çàï÷àñòèíè äî êîìï’þòåðà. Òåëåôîí 097-291-33-81. Àêóìóëÿòîð äî â³äåîêàìåðè «Ñîí³». Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. ³ääàì ðàä³îäåòàë³ íà ïå÷àòíèõ ïëàòàõ â³ä ðàäÿíñüêèõ ïðèéìà÷³â, ìàãí³òîôîí³â òà ³í. Òåëåôîí 033-271-77-76. ѳ÷êàðíþ ç åëåêòðîäâèãóíîì. Òåëåôîí 067-802-09-46. Ïðàñêó â õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Òåëåôîí 099-408-97-41. Ðàä³îãó÷íîìîâåöü, á/â. Òåëåôîí 066-127-32-67. Ìàñàæåð äëÿ õðåáòà. Òåëåôîí 099-029-97-56.

ÊÓÏËÞ Ïðèâ³äíèé ðåì³íü-ïàñ äî ìîòîðà êóõîííîãî êîìáàéíó Tefal 8660. Òåëåôîí 050-378-25-10. Ïîëêó äî õîëîäèëüíèêà Liebherr, ððîçì³ð 51,5õ34,5. Òåëåôîí 050-530-54-35.


15

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

4.10. ÏÎÑÒ²ËÜ, ÒÊÀÍÈÍÈ, ÒÅÊÑÒÈËÜ ÏÐÎÄÀÌ Äåøåâèé ³íä³éñüêèé àòëàñ. Òåëåôîí 095-206-76-00. ³äð³ç á³ëî¿, ù³ëüíî¿ òêàíèíè, äîâæèíà 2,20 ì, øèðèíà 1,50 ì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Ñóêíî ïàðàäíå, âèùîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó, ðàäÿíñüêîãî ï å ð ³ îä ó, 3 ì . Òå ë å ô î í 099-079-34-53. 2 âîâíÿí³ êîâäðè, 2 ïîêðèâàëà, 2 ïîäóøêè ï³ð’ÿí³, 2 êã âîâíè. Òåëåôîí 066-249-58-33, 033-221-00-53. ³äð³ç òîíêîãî ïîë³åñòðó, òåìíî-ãîëóáèé êîë³ð, äîâæèíà 1,70 ì, øèðèíà 1,35 ì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Âèøèò³ ðóøíèêè òà ñêàòåðòèíè. Ðó÷íà ðîáîòà. Òåëåôîí 099-784-85-41, 096-125-37-58. Ïîäóøêó, êîâäðó. Òåëåôîí 033-225-31-89. Òêàíèíè: ìåëàíæ, ñàòèí, àòëàñ, äëÿ ïîøèòòÿ êîâäðè, ç à ë è ø ê è ø ê ³ ð è . Òå ë å ô î í 095-117-34-75. Ïîêðèâàëî íà ë³æêî. Òåëåôîí 033-225-31-89. Âîâíó 2 êã, 2 ïîäóøêè, 2 êîâäðè. Òåëåôîí 066-249-58-33, 033-223-00-91. Òåõí³÷íó âàòó äëÿ ïîøèòòÿ áóðîê. Òåëåôîí 098-577-35-34, 099-489-98-78. Òêàíèíó ïëþø. Òåë å ô î í 033-225-31-89. Íîâó òêàíèíó: ôëàíåëü, ôàòèí, òþëü, êîñòþìíà òêàíèíà. Òåëåôîí 095-522-48-80. Òþëü.Òåëåôîí 050-243-17-03. Ïåðèíà, ïóõîâå îä³ÿëî äóæå òåïëà. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê êîâäðó òàê ³ ÿê ìàòðàñ. Ïåðî ç äîìàøíüî¿ ïòèö³, îáðîáëåíå, íàï³ðíèê öóïêèé. Òåë å ô î í 099-732-77-36. Ïîä óøêè.Òåë å ô î í 050-243-17-49. Äèâàíäåêè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-573-15-27.

4.2. ÄÐÓÊÎÂÀÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß ÏÐÎÄÀÌ Íîòè, ìóçè÷íó ë³òåðàòóðó, êíèãè. Òåëåôîí 098-644-72-61. Ïîâíå ç³áðàííÿ òâîð³â Ê. Ïàóñòîâñüêîãî. Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32.

²íîçåìí³ ñëîâíèêè òà ðîçìîâíèêè. Òåëåôîí 050-197-50-20. 12-òîìíå âèäàííÿ ðåöåïò³â «Ãîòóºìî â ìóëüòèâàðö³». Òåëåôîí 095-828-84-41, 033-226-41-32. Äåòåêòèâè, øàõîâà, ³ñòîðè÷íà òà õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà. Òåëåôîí 033-224-39-31.

ÊÓÏËÞ Êíèãè ïî âèøèâö³: “Õóäîæíº âèøèâàííÿ”, Êñåí³ÿ Êîëîòèëî, «Ó÷èñü âèøèâàòè» òà ³íø³. Òåëåôîí 099-193-47-89, 095-699-66-86. Êíèãè ïî âèøèâö³: «Õóäîæíº âèøèâàííÿ». Àëüáîì Êñåí³³ Êîëîòèëî. Ãóöóëüñüêà âèøèâêà òà ³íø³ (êð³ì ñó÷àñíèõ âèäàíü). Òåëåôîí 095-699-66-86.

4.3. ÏÎÑÓÄ, ÊÓÕÎÍͲ ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ Íîâèé ïîäàðóíêîâèé íàá³ð â êðóãë³é êîðîáö³: 6 ÷àøîê, ëåæàòü ïî êðóãó, âñåðåäèí³ 6 áëþäåöü. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Êàâîâèé ñåðâ³ç, íîâèé íà 6 îñ³á, â êîìïëåêò âõîäèòü 15 ïðåäìåò³â. Òåëåôîí 095-881-23-54. Ñêîâîðîäêó äëÿ âèï³êàííÿ ï å÷èâà «ãîð³øêè». Òåëåôîí 050-914-08-52. ×àéíèé ñåðâ³ç. Äî ñåðâ³çó âõîäÿòü: 6 ÷àøîê, öóêåðíèöÿ, ÷àéíèê. Òåëåôîí 063-032-05-80. ×àéíèé ñåðâ³ç 2 âèä³â, íîâèé çà ñèìâîë³÷íó ö³íó. Òåëåôîí 050-378-30-39. Êàñòðþëþ á/â 40 ë åìàëüîâàíà. Òåëåôîí 066-151-62-21. Ñêîâîð³äêó íîâó, ç ìåòàëåâîþ êðèøêîþ «Áàõìàóåð», ä³àì åò ð 2 4 ñ ì . Òå ë å ô î í 099-290-56-59, 033-223-26-57. Áàê àëþì³í³ºâèé íà 40 ë³òð³â. Òåëåôîí 095-406-06-32. ×åñüêèé êðèøòàëü, ç âèøóêàíèì â³çåðóíêîì: 3 âàçè äëÿ êâ³ò³â òà 1 âàçà äëÿ öóêàðîê. Òåëåôîí 095-518-50-90.

Åìàëüîâàíó êàñòðóëþ, 40 ë. Òåëåôîí 099-561-87-12.

ÊÓÏËÞ Êàñòðóë³ åìàëüîâàí³ 30-40 ë, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-274-01-51.

4.4. ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÄ Ç ÂËÀÑÍί ÏÀѲÊÈ.

ò.050-876-04-83, 096-170-55-41. Ñâ³æ³ ÿáëóêà ð³çíèõ ñîðò³â, òà ñàäæàíö³. Òåëåôîí 050-513-64-03, 098-976-11-35.

Íàø ñàéò – walnutgarden.com.ua. Ö. 50 ãðí.

ò.096-709-31-57, 066-887-81-14. ÏÐÎÄÀÌ ÑÎÐÒÈ ÌÀËÈÍÈ «Çþãàíà»âèñîêîâðîæàéíèé ðåìîíòàíòíèé îñ³íí³é ñîðò ìàëèíè. Òåëåôîí 099-261-36-20.

Ïøåíèöþ. Í åä î ð î ãî. Òå ëåôîí 066-490-46-08, 099-274-95-71.

ÒÎÐÔÎÊÐÈÕÒÓ,

Äð³áíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 050-243-17-03. ×åðâîíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 050-669-90-66.

òîðôîáðèêåò, ãí³é, ãðóíò íà âèìîñòêó, äðîâà.

ò.050-644-59-59, 097-187-90-50

Êîìïàñ íàðó÷íèé äëÿ îð³ºíòóâàííÿ. Òåëåôîí 099-079-34-53.

Áóðÿêîð³çêó ðó÷íó. Òåëåôîí 098-571-90-02.

Ñêëî ñòàë³í³òîâå, òîâùèíà 60 ìì, íåä î ð î ãî. Òåë å ô î í 068-108-64-50.

ʳííèé ïëóã.Òåë å ô î í 099-701-00-49. Ñ ³ ÷ ê à ð í þ . Òå ë å ô î í 066-173-65-64. ѳ÷êàðíþ, âåëèêó, â õîðîøîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 067-479-74-33, 066-516-78-48. Ñ ³ ÷ ê à ð í þ . Òå ë å ô î í 097-212-24-21. Áàäüþ, îá’ºì 2 êóáè. Òåëåôîí 095-772-02-62.

²íâàë³äíèé â³çîê, ͳìå÷÷èíà. Òåëåôîí 050-804-89-30. ²íâàë³çíèé â³çîê, íîâèé, íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-378-09-25. ²íâàë³äíó êîëÿñêó, äîðîæíó òà êîìïàêò í ó. Òåë å ô î í 050-917-30-46. Êíèãè, êàðòèíè, ïîñóä, â ³ ø à ê ä ë ÿ îä ÿ ã ó. Òå ë å ô î í 066-249-58-33, 033-223-00-91.

ѳ÷êàðíþ, á/â. Òåë å ô î í 098-503-63-39.

ϳäñâ³÷íèê ç ëàòóí³ íà 7 â å ë è ê è õ ñ â ³ ÷ î ê . Òå ë å ô î í 095-418-49-08.

ʳííèé ïëóã, á/â. Òåëåôîí 050-833-14-41, 097-314-11-39.

Í î÷âè öèíêîâ³. Òåë å ô î í 099-489-98-78, 098-577-35-34.

ÊÓÏËÞ Äðîâà, ì. Ëóöüê. Òåëåôîí 097-184-70-27, 095-184-59-79. Áóðÿêîð³çêó òà êîðìîçàïàðíèê. Òåëåôîí 099-786-85-57. Áî÷êó äëÿ çáåð³ãàííÿ ïàëèâà – 5-7 êóá. Òåëåôîí 098-488-24-07. Íàñîñ äëÿ íàêà÷óâàííÿ ðåçèíîâîãî ÷îâíà. Òåëåôîí 063-451-22-44.

4.6. ÒÀÐÀ ² ÓÏÀÊÎÂÊÀ

Íîâ³ ð³çí³ â³äð³çêè òêàíèíè (ñèòåöü, ëàïñàí òà ³í.), äåøåâî, òþëü 20 ãðí çà ìåòð. Òåëåôîí 066-523-72-82. Ãóñÿ÷å ï³ð’ÿ. 033-276-08-75.

Òåë å ô î í

Ñóøàðêà äëÿ á³ëèçíè ó âàííó «Ä³àíà». Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57. Øê³ðÿíèé ïîðòôåëü, ÷îðíîãî êîëüîðó, âèðîáíèöòâî Áîëãàð³ÿ. Òåëåôîí 033-224-39-31. ϳääîíè: àëþì³í³ºâ³ ³ ïëàñòèêîâ³. Òåëåôîí 095-441-31-66. Òðóáè: ãàçîâà 0,4õ8 ì., àçáåñòîâà 150õ8 ì., ìåòàëåâà 0,4õ2 ì., ìåòàëåâà 0,5õ3 ì. Òåëåôîí 095-441-31-66.

Ïðîäàì ñâèíþ âàãîþ ïîðÿäêà 150 êã ãîäîâàíó äîìàøí³ìè êîðìàìè. Òåëåôîí 097-212-24-21.

Äðîâà ç ôðóêòîâîãî ñàäó. Òåëåôîí 099-139-63-45.

Çåðíî ïøåíèö³ òà äð³áíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 050-968-63-08.

ʳííèé ïëóã. 067-802-09-46.

Òåë å ô î í

Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. Òåëåôîí 068-517-73-67.

Ðó÷íèé â³çîê. 033-225-31-89.

Òåë å ô î í

Äð³áíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 095-608-48-22.

Íîâó â³çîê «Êðàâ÷ó÷êó». Ö³íà 250 ãðí. Òåëåôîí 093-244-29-42, 033-226-28-47.

Áàíêè 2ë, 3ë, 10ë. Òåëåôîí 033-272-67-84, 099-159-29-64.

ʳííèé â³ç íà ãóìîâîìó õîäó. Òåëåôîí 099-711-50-57.

Áàíêè3ë.Òåëåôîí 033-225-31-89.

Ïîðòôåëü øê³ðÿíèé ÷îëîâ³÷èé. Òåëåôîí 033-225-31-89.

Áàíêè ñêëÿí³. Òåë å ô î í 095-117-34-75.

Ãîäèííèê íàñò³ííèé. Ö³íà 30 ãðí. Òåëåôîí 099-029-97-56.

ªìí³ñòü, 10-100 êóá. ì, íåðæàâ³þ÷à, åìàëüîâàíà, ìåòàëåâà, á/ â. Òåëåôîí 095-829-44-15. Êàí³ñòðà àëþì³í³ºâà, 20 ë. Òåëåôîí 099-329-98-95.

Êèñíåâèé êîíöåíòðàòîð Bitmos OXY 6000-íåîáõ³äíèé ïðè öåðöåâ³é íåäîñòàòíîñò³. Òåëåôîí 093-132-34-83, 0332-24-83-47.

Á³äîíè íà 40 ë, – 2 øò. Ö. 350 ãðí. Òåëåôîí 068-517-73-67.

Ïàðîâó âîñêîòîïêó. Òåëåôîí 033-226-24-63, 063-789-67-66.

Áàíêè ñêëÿí³ 0,5ë,1,0ë, 3,0ë. Òåëåôîí 063-873-40-65.

Ãîäèííèê íàñò³ííèé ç ìàÿòíèêîì, á/â. Òåëåôîí 095-128-50-52.

ÊÓÏËÞ

Âàçó êðèøòàëåâó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåë å ô î í 050-438-06-99.

ßáëóêà ç âëàñíîãî ñàäó ð³çíèõ ñîðò³â íà âóë.Êîâåëüñüê³é.Ö³íè â³ä 5 ãðí. Òåë å ô î í 050-515-64-03. Ïøåíèöþ òà ³íä³éñüêó öèáó ëþ ë³êó âà ë ü í ó. Òå ë å ô î í 066-427-58-39. Äð³áíó êàðòîïëþ, ïøåíèöþ, îâåñ. Òåëåôîí 099-724-03-74.

Áàíêè 3 ë., àëþì³í³ºâ³ âåäåëêè. Òåëåôîí 095-522-48-80.

Äð³áíó êàðòîïëþ, ïøåíèöþ. Òåëåôîí 063-684-05-06.

Ñåðâ³ç íà 6 ïåðñîí, êðèøòàëåâ³ ñòîïêè, ñòàêàíè, âàçè. Òåëåôîí 099-329-98-95.

ß÷ì³íü, äð³áíó êàðòîïëþ. Òåëåôîí 066-658-32-83.

Íàá³ð ñòîëîâèõ ïðèáîð³â. سñòü ïîçèö³é ïî ø³ñòü øòóê. Âñüîãî – 36 øòóê. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-360-11-95.

+380633855509

×ÎÐÍÎÇÅÌ,

Çåðíî ïøåíèö³. Òåë å ô î í 050-963-63-08.

×àéíèé ñåðâ³ç 12 ÷àøîê ç áëþäöÿìè, ÷àéíèê, ñàõàðíèöÿ, ìîëî÷íèê. Òåëåôîí 067-581-74-02.

ÂÎËÎÑÜÊÎÃÎ ÃÎвÕÀ ² ÔÓÍÄÓÊÀ. гçíîãî â³êó ³ ñîðòó. Çä³éñíþºìî â³äïðàâêè ïî âñ³é Óêðà¿í³ óñ³ìà äîñòóïíèìè òðàíñïîðòíèìè êîìïàí³ÿìè.

Êàðòîïëþ âåëèêó òà äð³áíó. Òåëåôîí 066-017-44-40.

Ïðîäàì ÷àéíèé ñåðâ³ñ. Äåøåâî. Òåëåôîí 050-378-30-39.

Âåëèêèé ñóïîâèé íàá³ð «Áîãåì³ÿ» (×åõ³ÿ), 26 ïðåäìåò³â. Ñàìîâèâ³ç. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 063-705-78-18.

ÏÐÎÄÀªÌÎ ÑÀÄÆÀÍÖ²

Äåðåâî íà äðîâà – ãîð³õ, âèøíÿ. Òåëåôîí 050-990-07-33.

Ãîðîäí³é îïðèñêóâà÷, á/â. Òåëåôîí 050-197-50-20.

Ïëóã ê³ííèé.Òåë å ô î í 098-571-90-02. Çåðíî ïøåíèö³, 250 êã. Òåëåôîí 099-004-55-07. ѳ÷êàðíþ, ê³ííèé ïëóã, áîðîíè. Òåëåôîí 095-475-67-73, 067-894-76-58. Êðóãëÿê ãîð³õà íà äðîâà. Òåëåôîí 099-286-81-80. Çåðíîâèé ìëèí í³ìåöüêîãî â è ð î á í è ö ò âà . Òå ë å ô î í 068-025-82-36.

Çåðíî ïøåíèö³. Òåë å ô î í 033-278-28-77, 099-385-28-26.

ÄÊÓ «Óêðà¿íêà», 1990 ð.â., â õî ð î ø î ìó ñòàí³. Òåë å ô î í 068-025-82-36.

4.5. ÄÀ×À, ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ

³çîê-«êðàâ÷ó÷êó». Òåëåôîí 063-838-56-54.

ÏÐÎÄÀÌ

ѳíî, ñîëîìó â êâàäðàòíèõ òþêàõ. Ãàðáóçè ³ ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ. Òåëåôîí 099-365-83-51, 050-596-35-08.

Øàòê³âíèöþ. Òåë å ô î í 066-153-16-78, 098-664-80-87.

Êîðìîçàïàðíèê, 80 ë., íîâèé. Òåëåôîí 067-888-90-55.

ÏÐÎÄÀÌ Êàí³ñòðè – 2 øò. ïî 30 ë. Òåëåôîí 095-441-31-66. Ïëàñòèêîâ³ áóòë³ ç-ï³ä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, 6 ë. Òåëåôîí 050-804-89-30.

Áóòë³20,0ë.Òåëåôîí063-873-40-65.

Ïëàñòìàñîâ³ 200 ë áî÷êè – 2 øò, ç êðèøêàìè òà ïëàñòìàñîâèìè îáðó÷àìè. Òåëåôîí 050-684-36-24.

Øâåéí³ ãîëêè âèðîáíèöòâà ²íäîíåç³ÿ.Òåëåôîí 068-848-57-27. ²íâàë³äíèé â³çîê, ͳìå÷÷èíà. Òåëåôîí 095-577-68-42. Ñóìêó äîðîæíþ. Òåëåôîí 033-225-31-89.

Ìåõàí³÷íèé, íàñò³ííèé ãîäèííèê ç áîºì. Òåëåôîí 063-838-56-54.

4.7. ²ÍØÅ

Íîâèé êîíòåéíåð äëÿ ñì³òòÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Òåëåôîí 099-336-68-51.

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ

Ìàñàæíèé ïîÿñ àíãë³éñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íîâèé. Ö³íà àäåêâàòíà. Òåëåôîí 096-664-22-41.

³øàê ó â³òàëüíþ, âåëèêèé, â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, 1,5-2 ì. Òåëåôîí 099-150-06-02.


16

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó íà ïðàâàõ ðåêëàìè

ÄÅÊÐÅÒͲ ÂÈÏËÀÒÈ Ó ÇÂ’ßÇÊÓ Ç ÂÀòÒͲÑÒÞ ÒÀ ÏÎËÎÃÀÌÈ Â 2018 ÐÎÖ²

Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3 ðîê³â. Ö³íà 300 ãðí. Òåëåôîí 067-663-51-97. Äèòÿ÷³ ðå÷³ á/â, äëÿ õëîï÷èêà. Ç 1äî 10 ðîê³â. Òåëåôîí 068-006-25-75.

Ìèñëèâåöü ïðîäàñòü æèð áîðñóêà. Òåëåôîí 096-956-18-04.

Çèìîâî-ë³òíþ êîëÿñêó â ãàðíîìó ñòàí³, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3 ðîê³â. Ö. 590 ãðí. Òåëåôîí 095-874-01-56.

Øê³ëüíó ôîðìó á/â,÷îðí³ øòàíè,çåëåíèé ï³äæàê(íàï³âøåðñòü). Òåëåôîí 099-764-01-83.

ÊÓÏËÞ Ñàìîêàò, á/â. 095-123-65-99.

Òåë å ô î í

Ñêåéò äëÿ äèòèíè 10 ðîê³â, á/ â. Òåëåôîí 066-523-72-82.

Õòî ìຠïðàâî íà äîïîìîãó ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ? ³äïîâ³äíî äî óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, çîêðåìà äî ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè» ïðàâî íà îòðèìàííÿ ãðîøîâî¿ âèïëàòè ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ ó 2018 ðîö³ ìຠêîæíà âàã³òíà æ³íêà (â òîìó ÷èñë³ íåïîâíîë³òíÿ), àëå ðîçì³ð äîïîìîãè òà ïîðÿäîê ¿¿ îòðèìàííÿ áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä ñòàòóñó îäåðæóâà÷à. Ìîâà éäå ïðî òå — ïðàöþº æ³íêà, â÷èòüñÿ, º ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì, â³éñüêîâîñëóæáîâöåì àáî áåçðîá³òíîþ.

Çà ÿêèé ïåð³îä âèïëà÷óºòüñÿ äîïîìîãà ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ? Ãðîøîâ³ âèïëàòè ïðèçíà÷àþòüñÿ çà âåñü ïåð³îä äåêðåòó, çà óìîâè, ùî çâåðíåííÿ çà äîïîìîãîþ â³äáóëîñÿ íå ï³çí³øå 6 ì³ñÿö³â â³ä çàê³í÷åííÿ â³äïóñòêè. Çàãàëüíà òðèâàë³ñòü â³äïóñòêè ó çâ’ÿçêó ç âàã³òí³ñòþ òà ïîëîãàìè ñòàíîâèòü 126 äí³â (70 êàëåíäàðíèõ äí³â äî ïîëîã³â ³ 56 äí³â ï³ñëÿ). Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ óñêëàäíåíü ï³ä ÷àñ íàðîäæåííÿ äèòèíè àáî áàãàòîïë³äíî¿ âàã³òíîñò³ òðèâàë³ñòü ï³ñëÿïîëîãîâî¿ â³äïóñòêè çá³ëüøóºòüñÿ äî 70 äí³â, òàêèì ÷èíîì äåêðåòí³ âèïëàòè áóäóòü íàðàõîâàí³ çà 140 êàëåíäàðíèõ äí³â. Ƴíêè, â³äíåñåí³ äî 1-4 êàòåãîð³é îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà îïëàòó 180 äí³â äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè.

Äåêðåòí³ âèïëàòè äëÿ ïðàöþþ÷èõ Ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè â³äáóâàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñò³, âèäàíîãî â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 13.11.2001 ðîêó ¹ 455. Âèïëàòà äîïîìîãè çä³éñíþºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè (ñëóæáè) â ðîçì³ð³ 100% â³ä ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ) ³ íàäàºòüñÿ â³äðàçó çà âåñü ïåð³îä äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè.

ßê ðîçðàõóâàòè ðîçì³ð äîïîìîãè ïî âàã³òíîñò³ â 2018 ðîö³? Ðîçì³ð äîïîìîãè ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ ðîçðàõîâóºòüñÿ ñóìàðíî ³ íàäàºòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ äí³â â³äïóñòêè, ôàêòè÷íî âèêîðèñòàíèõ äî ïîëîã³â. Öå îáóìîâëåíî òèì, ùî äàíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ïðàö³âíèö³ ÿê ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå êîìïåíñóº âòðàòó äîõîäó (çàðîá³òíî¿ ïëàòè) çà ïåð³îä â³äïóñòêè ó çâ’ÿçêó ç âàã³òí³ñòþ òà ïîëîãàìè. Ðîçðàõóíîê äåêðåòíèõ ïðîâîäèòüñÿ áóõãàëòåðîì ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ» òà «Ïîðÿäêó îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó, ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ) äëÿ ðîçðàõóíêó âèïëàò çà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì äåðæàâíèì ñîö³àëüíèì ñòðàõóâàííÿì», çàòâåðäæåíèì Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 1266. Ñóìà äåêðåòíèõ âèïëàò çàëåæèòü â³ä äâîõ ïîêàçíèê³â: ñåðåäíüîäåííî¿ çàðïëàòè ³ ê³ëüêîñò³ êàëåíäàðíèõ äí³â äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè. Ïðè öüîìó, ðîçðàõóíêîâèì ïåð³îäîì, çà ÿêèé îá÷èñëþºòüñÿ ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà º 12 êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â (ç 1-ãî äî 1-ãî ÷èñëà) ïåðåáóâàííÿ â òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ, ùî ïåðåäóþòü ì³ñÿöþ, â ÿêîìó íàñòàâ ñòðàõîâèé âèïàäîê.

ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅв Ìîäåëüêè àâòîìîá³ë³â ìàñøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ. Ìîæóòü áóòè ïîëîìàí³, òà ìåòàëåâ³ ³ãðàøêè ðÿäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåëåôîí 050-513-62-70. Ãîäèííèê-áóäèëüíèê, ìåõàí³÷íèé, ç âåëèêèì öèôåðáëàòîì, ñòàðîãî çðàçêó, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 033-274-01-51.

4.8. ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò ÏÐÎÄÀÌ Äèòÿ÷èé 2-êîë³ñíèé âåëîñèïåä, á/âþ Äåøåâî. Òåëåôîí 050-263-52-13. ˳òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó « Ä æ î á ³ » , á / â . Òå ë å ô î í 099-620-01-16.

Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä-òðàíñôîðìåð. Òåëåôîí 095-330-15-14.

Äèòÿ÷èé â³çîê, çèìîâî-ë³òí³é, äîùîâèê, ñóìêà. Ãîäóâàëüíå êð³ñëî ç çàñò³áêîþ. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-809-04-19.

Äåðåâ’ÿíó êîëèñêó ç ìàòðàöîì, ïîëüñüêãî âèðîáíèöòâà, á/ â. Òåëåôîí 066-050-22-93.

Äèòÿ÷íèé âåëîñèïåä, á/â, íà 7-11 ð., õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 099-514-04-85.

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, ÷åðâîíó, ñòàí íîâî¿ 80%. Ö. 700 ãðí. Òåëåôîí 096-330-33-10.

Äèòÿ÷èé â³çîê, â³ä 8 ì³ñÿö³â äî 3 ðîê³â, ÷åðâîíèé êîë³ð, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà 500 ãðí. Òåëåôîí 067-663-51-97.

Äèòÿ÷ó êîëÿñêó â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-267-79-88.

Äèòÿ÷ó ìåòàëåâó ãîéäàëêó á/ â. Òåëåôîí 066-151-62-21. Äèòÿ÷èé â³çîê «Äæàìïåð» áóçêîâîãî êîëüîðó â êîìïëåêò³ â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-633-90-51. Äèòÿ÷íèé â³çîê Chicco, òåìíî-ñèí³é êîë³ð, «òðîñòèíêó» Baby ñàëàòîâîãî êîëüîðó. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-123-77-95.

˳òíþ äèòÿ÷ó êîëÿñêó «Äæîá³» ³ ãîäóâàëüíó ê ð ³ ñ ë î « Ä æ î á ³ » , á / â . Òåë å ôîí 099-228-48-72.

Áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé àêóïóíêòóðíèé åëåêòðîìàñàæåð»²ÿíîóêàí». Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 097-503-27-18.

Òåìíî-ñ³ðèé êîñòþì 5-6 êëàñ â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-764-01-83. Êðîñ³âêè çàì³ííèê ð40-41 Ïîëüùà. Òåëåôîí 099-764-01-83. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, îðèã³íàëüíó, ìàëîãî ðîçì³ðó.Òåëåôîí 099-701-00-49.

ÑÀÄÆÀÍÖ² ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÈÕ ÒÀ ÏËÎÄÎÂÈÕ ÐÎÑËÈÍ,  Ò.×. Ã˲ÖÈÍ²ß ÒÀ òÁ²ÑÊÓÑ.

ò.050-130-47-94, 099-274-77-29. Ìîëîäó êîðîâó â ñ. Äóáîâà, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í (á³ëÿ ñ. Óãðèí³â), 8 ðîê³â. Òåëåôîí 098-652-80-84. Êîçó äâîð³÷íó. Òåë å ô î í 099-325-37-46. Êîçà,2ðîêè.Òåëåôîí099-139-63-45.

4.9. ÌÎÄÀ, ÑÒÈËÜ, ÊÐÀÑÀ

×îðíà, æ³íî÷à, øê³ðÿíà êóðòêà ï³ä ïîÿñ, á/ó, 50 ð., äîâæèíà 80 ñì. Òåëåôîí 099-290-56-59, 033-223-26-57.

Êîçó. Òåëåôîí 099-521-99-63, 098-072-55-45.

ÏÐÎÄÀÌ

×îëîâ³÷èé êîñòþì 54-56 ð., ÷îáîòè, òóôë³. Òåëåôîí 033-272-75-89.

Àêâàð³óì ç îðñêëà íà 120 ë. Òåëåôîí 097-291-33-81.

Ïëàù-ïàëàòêó â³éñüêî âó, íîâà. Òåëåôîí 033-271-55-64,.

Øê³ðÿíå ïàëüòî, 48-50 ðîçì, íîðêîâó øóáó. Òåëåôîí 095-117-34-75.

Øóáó íîâó, íàòóðàëüíó, ç ã³ðñüêîãî êîçëèêà, 52 ðîçì³ð. Òåëåôîí 033-276-08-75.

Âåëîòðåíàæåð äîðîñëèé STILSLL. Òåëåôîí 099-197-95-07.

Ëîøàê â ñ.³òîãîùà, Ðîæèùåíñüêèé ð-í, 1,7 ì³ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 067-269-50-35.

³éñüêîâó ôîðìó, 50 ð., ð³ñò 3, òà òþëü 3õ2,4ì. Òåëåôîí 098-596-99-00, 095-465-08-82. ×îáîòè õðîìîâ³, 42 ð. Òåëåôîí 099-309-17-11. Àíãë³éñüêèé ïîÿñ äëÿ ñõóäíåííÿ. Òåëåôîí 096-664-22-41. Âåñ³ëüíó ñóêíþ á/â, ó âèøóêàíîìó ãðåöüêîìó ñòèë³, ñó÷àñíó, ñí³æíîãî êîëüîðó, ç êàì³íííÿì. Õàëàò ó ïîäàðóíîê. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 095-518-50-90. Äèïëîìàò, ïîðòôåëü, á/ó. Ö. 40 ãðí. Òåëåôîí 099-029-97-56. Êðîñ³âêè ³òàë³éñüê³, íîâ³, 43 ð., òóôë³, êàâîâ³, øê³ðÿí³, 43 ð., ÷îëîâ³÷³. Òåëåôîí 099-159-29-64, 033-272-67-84. ×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé 48 ð., ñâ³òëèé. Òåëåôîí 099-029-97-56. Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, íîâèé. Òåëåôîí 099-489-98-78, 098-577-35-34. Íîâèé ïóõîâèê, ÷îëîâ³÷èé. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-653-65-65. Ïàëüòî ÷îëîâ³÷å, îñ³ííº, ÷îðíå, 50 ð., äîâãå – 130 ñì, á/â. Ö. 380 ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 050-378-25-10. Âåñ³ëüíó ñóêíþ êîëüîðó «àéâîð³», ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè, â õîðîøîìó ñòàí³, êðóãè ó ïîäàðóíîê, 42-44 ðîçì³ð. Òåë å ô î í 068-034-30-59, 066-848-27-08. Øê³ðÿíèé ðåì³íü äëÿ çàíÿòü âàæêîþ àòëåòèêîþ, ðîçì³ð L, á/ â. Òåëåôîí 050-663-53-45. Âåñ³ëüíó ñóêíþ á³ëîãî êîëüîðó ç ñàëîíó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 44-46 ðîçì³ð. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 097-146-34-17. Óòåïëåí³ øòàíè ï³ëîòà íà ëÿìêàõ. Òåëåôîí 063-838-56-54. Íîâó â³éñüêîâó ïëàù-ïàëàòêó. Òåëåôîí 063-838-56-54.

Äèòÿ÷ó, íîâó êîëÿñêó, ñèíüîãî êîëüîðó. Òåëåôîí 050-076-01-21.

×îëîâ³÷ó äóáëÿíêó, óòåïëåíó, òåìíèé êîë³ð, 52-54 ðîçì³ð, ð³ñò 4. Ö³íà 400 ãðí. Òåë å ô î í 095-418-49-08.

Êîëÿñêó «Òàêî», 2 â 1, òðàíñôîðìåð. Êîðè÷íåâî-áåæåâîãî êîëüîðó. Òåëåôîí 066-804-37-17.

Ñèíòåòè÷í³ øóáè ðîçì³ð 48-54, ïàëüòî çèìîâå òà îñ³ííº. Òåëåôîí 095-522-48-80.

×îëîâ³÷ó êóðòêó íà õóòð³, ³ìïîðòíó, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçì³ð 50-52, ð³ñò 4. Òåëåôîí 033-274-01-51. Ïóõîâèê, ð 54 â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65.

Ìåòàëåâó êë³òêó äëÿ êðîë³â. Òåëåôîí 099-489-98-78, 098-577-35-34.

ijéíó êîðîâó ò³³ëüíó 2 òåëÿìâ ñ.ìàëåâîÄåìèä³âñüêîãî ðàéîíó.(35 êì â³ä Ëóöüêà). Òåëåôîí 099-483-70-56. Êîçó, 2 ðîêè. 095-131-90-59.

Òåë å ô î í

ʳìíàòí³ ðîñëèíè: ïàëüìó 2,5 ì., øåôëåðó òà³í.Òåëåôîí 099-923-68-13.

×îëîâ³÷èé êîñòþì, íîâèé, 52 ðîçì³ð. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 063-705-78-18.

Ñàäæàíö³ âîëîñüêîãî ãîð³õà 300 øò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-745-13-54.

Øóáó, ïîëóøóáîê êîçëÿ÷èé, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ – 2 øò., êóðòêó âåñíÿíó. Òåëåôîí 099-203-21-97.

Âèñîêîä³éíó êîðîâó, çà 3 òåëÿì, 1 ì³ñÿöü ï³ñëÿ îòåëó. Òåëåôîí 050-378-80-71.

Ïàëüòî, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 450 ãðí. Òåëåôîí 067-361-01-90.

Ìîëîäó êîáèëó â Ëóöüêîìó ð-í³, 2 ðîêè. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 096-800-01-82.

Ïóõîâèê, á/â, ó â³äì³íîìó ñòàí³. Ö. 800 ãðí. Òåëåôîí 067-361-01-90. Íîâó âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîë³ð – í³æíî-êðåìîâèé, ðîçì³ð 40. Òåëåôîí 095-896-65-27. Ƴíî÷ó áëóçêó, ïëàòòÿ, ñï³äíèöþ, êîñòþì, ïëàù, ï³äæàê. Òåëåôîí 033-272-75-89. Êîëü÷óãà, 50 ð. Òåëåôîí 095-128-50-52. Êîæóõ, îâ÷èíà. Ö³íà 250 ãðí. Òåëåôîí 068-370-62-37. Íàòóðàëüí³ äèòÿ÷³ äóáëÿíêè. Òåëåôîí 050-573-15-27. ³éñüêîâó ôîðìó (ðàäÿíñüêèé çðàçîê), á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 097-442-29-00, 033-226-37-38.

ÊÓÏËÞ Òåïëå, çèìîâå âçóòòÿ, ñïåöâçóòòÿ. Òåëåôîí 033-274-01-51. Êèðçîâ³ ÷îáîòè, àðì³éñüê³, ðàäÿíñüê³, íîâ³. Òåëåôîí 098-285-93-59.

ÊÓÏËÞ ÊÓÏËÞ ÑÈÐÓ

ÑÎÑÍÎÂÓ ÁÐÓÍÜÊÓ, ÊÎвÍÜ À²ÐÓ ÒÀ ÊÎËÃÀÍÓ.

ò.067-266-92-91

4.11. ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ, ²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ ÏÐÎÄÀÌ Ãóìîâèé ÷îâåí «Êîë³áð³ ÊÌ-260» ç ïîñèëåíèìè áîêàìè òà íàñîñîì. Òåëåôîí 050-339-92-16.

4.10. ÇÎÎÊÓÒÎ×ÎÊ ÒÀ ÐÎÑËÈÍÈ

Êàðïîâèé êîìïëåêò, 3 âóäêè «ÂÐÀÒ». Äîâæèíà 3,9 ì., ï³äâ³ñ 80-150. Òåëåôîí 050-339-92-16.

ÏÐÎÄÀÌ

Ñòàíîê-ñèãíàë³çàòîð. Òåëåôîí 050-339-92-16.

Ñàäæàíö³ ìîðîçîñò³éêèõ ê³â³,ãðàíàòó, ôóíäóêà õ óðìè, ³íæèðó. Ñàäæàíö³ âèðîùåí³ â êîíòåéíåðàõ. Òåëåôîí 099-798-29-88.

Ìèñëèâñüêå òà ðèáàëüñüêå ñïîðÿäæåííÿ. Òåëåôîí 068-848-57-27.

Êîðîâó. Òåëåôîí 095-420-24-89.

ÊÓÏËÞ Ïîÿñ øòàíã³ñòà. Òåë å ô î í 033-274-01-51.


17

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

5.2.ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÀ ÊÎÑÌÅÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ëîð-öåíòð ë³êàðÿ ³ãîâñüêîãî ïðîïîíóº ñëóõîâ³ àïàðàòè, àêñåñóàðè, ï³äá³ð òà íàëàøòóâàííÿ. Ïðîïîíóº ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ ëîð-çàõâîðþâàíü. Çä³éñíþº îáñòåæåííÿ ñëóõó ó ä î ð î ñ ë è õ ò à ä ³ ò å é . Òåë å ô î í 050-661-68-90, 050-788-49-49.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÊËÓÁÓ

"ÙÀÑËÈÂÀ ƲÍÊÀ"  ïðîãðàìó âõîäèòü êîíñóëüòàö³ÿ ïñèõîëîãà, àðò-òåðàï³ÿ, 䳺òîëîãà.

ò. 066-192-19-92. ÍÀÄÀÞ ÏÎÑËÓÃÈ ÌÀͲÊÞÐÓ: -ã³ã³ºí³÷íèé ìàí³êþð, -ïîêðèòòÿ ãåëü-ëàêîì, -ðîçïèñ,íàðîùåííÿ ãåëåì.Ö³íè äîñòóïí³. Äîñâ³ä ðîáîòè 11ðîê³â. Çâåðòàéòåñü çà âêàçàíèìè òåëåôîíàìè. Ö. 50ãðí. Òåëåôîí 099727-26-58, 096-047-72-12. faire.ua89@gmail.com.

5.7. ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÊÓÐÑÈ, ÏÅÐÅÊËÀÄÈ, ÒÐÅͲÍÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Í à â÷àëüíèé öå í ò ð « Óñ ï ³ õ » çàïðîøóº íà êóðñè ïåðóêàðÿóí³âåðñàëà, ìàéñòðà ìàí³êþðó, ìàñàæó, òàò óàæó, â³çàæ ó òà ³ í . Òå ë å ô î í 0 6 6 - 9 6 5 - 9 8 - 7 8 , 093-498-35-17.

5.10 Ô²ÍÀÍÑβ ÏÎÑËÓÃÈ ÒÀ ÀÓÄÈÒ ïðîïîíóþ Íàä³éíå ñòðàõóâàííÿ: àâòîòðàíñïîðòó, öèâ³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìåäè÷íèõ âèòðàò. Òåëåôîí 033-277-09-81, 050-610-74-66

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲ òà ìîðîçèëüíèõ êàìåð, â ìåæàõ 40-êì çîíè ì³ñòà Ëóöüêà.

ò.067-173-06-30, 095-407-57-88.

5.12. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁ˲ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ðåìîíò ì’ÿêèõ òà êîðï ó ñ í è õ ì å á ë ³ â áó ä ü - ÿ ê î ¿ ñêëàäíîñò³ (ïåðåòÿãóâàííÿ). Ðåñòàâðàö³ÿ (çàì³íà êîëüîðó) êó õîííèõ ôàñàä³â. Òåëåôîí 095-883-34-22, 097-622-94-28.

5.13. ÐÅÌÎÍÒ ² ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÒÅÕͲÊÈ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: "ѳìåíñ", "Áîø", "²íäåç³ò", "Àð³ñòîí", "Õàíñà", "Àðäî", LG, "Ñàìñóíã", "Çàíóñ³", "Åëåêòðîëþêñ" ³íø³ íà äîìó, ãàðàíò³ÿ, ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåëåôîí 099-02734-89, 095-350-73-74.

ÐÅÌÎÍÒ àâòîìàòè÷íèõ ïðàëüíèõ, ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ñóøàðîê, ì³êðîõâèëüîâèõ ³ õë³áîïåêàðíèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ, êîíñóëüòàö³¿. Âè¿çä ìàéñòðà äîäîìó.

ò. 050-725-78-08, 098-657-73-77.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÁÓÒÎÂί ÒÅÕͲÊÈ, ãàðàíò³éíèé ïîçàãàðàíò³éíèé ïðîäàæ çàï÷àñòèí òà àêñåñóàð³â. Âè¿çä ìàéñòðà äî ñïîæèâà÷à, ìîæëèâèé ðåìîíò íà äîìó. ØÂÈÄÊÎ. ßʲÑÍÎ. ÃÀÐÀÍÒ²ß.

ÀÔ²ØÀ ÇÍÀÉÎÌÑÒ Âè øóêàºòå íîâîãî ïàðòíåðà, ñåðéîçí³ ñòîñóíêè àáî õâèëþþ÷èé ôë³ðò? Ñëóæáà çíàéîìñòâ – öå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç íîâèìè ëþäüìè äëÿ òîâàðèøóâàííÿ, ëèñòóâàííÿ, çóñòð³÷åé, äðóæáè, ñï³ëêóâàííÿ, ðîìàíòè÷íèõ ïîáà÷åíü òà ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó. Çàâäÿêè ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ» ó ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³» âè ðåàëüíî ìîæåòå çóñòð³òè ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêó, ùî ñòàíå âàøîþ äîëåþ, à òàêîæ çíàéòè â³ðíèõ äðóç³â. Äëÿ á³ëüøî¿ çðó÷íîñò³ íàøèõ ÷èòà÷³â ìè ââîäèìî êîäóâàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ íàøèõ äîïèñóâà÷³â. Íà êóïîí³ äëÿ îãîëîøåíü ïîòð³áíî âêàçàòè ñâîº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³. Äî âàøèõ ³í³ö³àë³â äîäàºòüñÿ ïîðÿäêîâèé íîìåð – öå ³ áóäå âàøèì êîäîì.

ßêùî âàñ çàö³êàâèëî ïåâíå îãîëîøåííÿ â ðóáðèö³ «Ñëóæáà çíàéîìñòâ», ïîòð³áíî çâ’ÿçàòèñÿ ç àáîíåíòîì. Äëÿ öüîãî íàäñèëàéòå ñâ³é ëèñò (àáî ïðèíîñüòå îñîáèñòî) íà àäðåñó ðåäàêö³¿: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷èâøè êîä îãîëîøåííÿ íà êîíâåðò³. Àáîíåíò, íà ÷èé êîä íàä³éøëè ëèñòè, çìîæå îòðèìàòè ¿õ â ðåäàêö³¿, çàïëàòèâøè çà 1 ëèñò – 1 ãðí.

ò. 095-643-22-02, 097-720-04-98. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: òåëåâ³çîðè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³ òà ³í. Äîñòàâêà. Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä çà ì³ñòî. Ïðèâàòíèé ìàéñòåð. Òåëåôîí 099-118-62-80, 096-059-38-10. Ïðîäàæ, ìîíòàæ, ñåðâ³ñ, ñóïóòíèêîâå, ²íòåðíåò, WI-FI. Ãóðò òà ðîçäð³á. Òåëåôîí 050-694-47-45.

5.17. ²Íز ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ

5.16. ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ïàì'ÿòíèêè. Âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ðîáîòà. Òåëåôîí 095-452-03-57

5.18. ÇÀÃÓÁËÅÍÅÇÍÀÉÄÅÍÅ ÇÀÃÓÁËÅÍÅ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲ âñ³õ âèä³â òà ïðàëüíèõ ìàøèí, âäîìà ó çàìîâíèêà, â ìåæàõ îáëàñò³. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Ïåíñ³îíåðàì çíèæêè.

ò. 099-632-65-49, 093-882-13-82.

Ââàæàòè íå ä³éñíèì âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ìàøèíè ñå𳿠ÅÅ ¹124086 â³ä 22.02.2018ð. íà íàâàíòàæóâà÷ BOBCAT S650, 2012ð.â, çàâîäñüêèé ¹ A3NV15713, äâèãóí ¹ BU0087 âèäàíå ÒçΠ«ÊÀÐÑ ÃÐÓÏ», 43000, Âîëèíñüêà îáë., ì. Ëóöüê, ïðê ³äðîäæåííÿ, 24/14, ªÄÐÏÎÓ 41138231.

5.19.ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ ƲÍÊÈ 45/75/170. Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 45-55 ðîê³â, ùîá ðàçîì ä³ëèòè ðàä³ñòü, á³äó, ëþáîâ. ÄÀÍ-312.


18

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

6.1. ÌÅÁ˲ ÏÐÎÄÀÌ Äóáîâ³ ïîëè÷êè, òóìáî÷êè. Òåëåôîí 095-117-34-75. Äèâàí «ìàëþòêó», á/â. Ö³íà 400 ãðí. Òåëåôîí 050-646-10-52. Ñò³íêó, äóáîâèé øïîí, äîâæèíà 3,56ì, äâ³ ñåêö³¿ ï³ä ñêëîì, øàôà íà îäÿã, âèñîòà ç àíòåñîëÿìè 2,38 ì. Ö. 4200 ãðí. Òåëåôîí 093-533-68-02. Ñò³íêó «Âîëèíü», äîáðèé ñòàí. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-149-90-43. Ìåáë³ á/â: äèâàí, ñò³ë îäíîòóìáîâèé, 3-äâåðíó øàôó. Òåëåôîí 050-267-79-68. Øàôó 3-äâåðíó «Ë³ëåÿ», ñïàëüíþ «Àíòîí³íà». Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Òåðì³íîâî ïðîäàì ðîçêëàäà÷êó. Ö. 500 ãðí. Òåëåôîí 099-754-16-51. Íîâå ë³æêî ðàçîì ç ìàòðàöîì, òàêîæ äî íüîãî 2 ïðèë³æêîâ³ òóìáè òà êîìîä. Ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08. Êóõîííi ìåáëi: còië 4 òàáóðåòêè i íàáið øêàô÷èêiâ. Òåëåôîí 066-562-44-85. Êðicëî äëÿ âiòàëüíi àáî âåðàíäè. Òåëåôîí 066-562-44-85, 099-772-96-05. Ì’ÿêèé êóòî÷îê ç ðîçêëàäíèìè êð³ñëàìè. Òåëåôîí 096-802-97-97. Ñïàëüíþ: øàôà, äîâæèíà 2,30ì, 2 ë³æêà. Íîâà. Òåëåôîí 066-423-39-67. Øàôà, á/ó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 050-777-32-44. Äèâàí, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 095-640-45-74.

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, êîëüîðó «Âåãå». Òåëåôîí 050-950-15-65.

Ñò³ë ñòîëîâèé. 050-233-35-37.

Äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-392-97-19.

Äèâàí òà 2 ì’ÿê³ êð³ñëà â äîáðîìó ñòàí³, á\â. Òåëåôîí 095-640-45-74.

Äèâàí «Ìàëþòêà», 2 ðîçêëàäí³ êð³ñëà, ëüâ³âñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-708-99-62. Cò³íêó «Âîëèíü» á/ó òà øàôó. Òåëåôîí 067-923-84-36. Ì’ÿê³ êð³ñëà, â õîðîøîìó ñòàí³, 1300 ãðí îäíå êð³ñëî. Òåëåôîí 096-618-94-74. Äèâàí øê³ðÿíèé, äèâàí âåëþðîâèé, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-806-41-90. Äèâàí, á/â, â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 097-543-53-06. Ñò³ë ïèñüìîâèé. Òåëåôîí 099-489-98-78, 098-577-35-34. Ìåáë³ á/â: äèâàí, 2-ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, ñò³ë ïèñüìîâèé, øàôà 3-äâåðíà, ëàêîâàíà ç àíòðåñîëÿìè, êð³ñëî ðîçêëàäíå. Òåëåôîí 066-523-72-82. Ì’ÿê³ êð³ñëà – 2 øò., á/â, ïèñüì î â è é ñ ò ³ ë , ê ð ³ ñ ë î. Òåë å ô î í 066-343-59-41. Äèâàí, êð³ñëî-ë³æêî, á/â. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 033-272-32-84. Ì’ÿê³ êð³ñëà – 2 øò., á/â, êîë³ð áîðäî. Ö. 200 ãðí. Òåëåôîí 066-662-59-92. ˳æêî, 1,5-ñïàëüíå, äåðåâ’ÿíå, á/â, õîðîøèé ñòàí. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-720-52-49. Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè â íîðìàëüíîì ó ñòàí³. Òåëåôîí 095-689-01-96, 033-274-31-91. Ì’ÿêèé êóòî÷îê íà êóõíþ. Òåëåôîí 095-666-24-02, 098-653-65-65. Ñò³íêó «Þí³îð» ³ êóòîâó ïîëêó 130õ30õ30. Òåëåôîí 033-224-58-26, 095-348-81-62. Øàôó 2-äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè. Òåëåôîí 095-486-67-08.

Ñò³ë-òóìáó â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-273-71-69.

Øàôó 3-äâåðíó, áåç àíòðåñîë³â, ñåðâàíò òà êíèæêîâó øàôó ç àíòðåñîëÿìè. Òåëåôîí 099-275-76-01.

Ñò³ë ðîçêëàäíèé, íàòóðàëüíå äåðåâî, ðîçì³ð 75õ75õ76 ñì. Òåëåôîí 050-967-68-07.

«Ïóôèê» â³ä ñïàëüíîãî ãàðí³òóðó. Òåëåôîí 095-577-68-42.

Ñò³ë ðîçêëàäíèé â³ò÷èçíÿíèé. Òåëåôîí 068-424-45-85.

Ñò³ë-òóìáó, 1-ñïàëüíå ë³æêî, äåðåâ’ÿíå. Òåëåôîí 033-224-91-74.

Äeðeâ’ÿíèé êóòî÷îê, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçì³ð:150õ120ñì. Òåëåôîí 066-845-16-40.

Íîâèé ìàí³êþðíèé ñò³ë. Ö. 1500 ãðí. Òåëåôîí 095-571-38-75.

Øàôó 3-äâåðíó, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ðîçì³ðè: äîâæèíà 170 ñì, âèñîòà 190 ñì, øèðèíà 60 ñì. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 050-721-68-11. Ñò³íêó «Ðóòà» â äîáðîìó ñòàí³. Äîâæèíà 2,85ì, âèñîòà 2,20ì, ãëèáèíà 0,5ì. Òåëåôîí 095-047-34-73. Äèâàí ðîçêëàäíèé ³ êð³ñëî íåðîçêëàäíå, ãàðíèé ñòàí. Òåëåôîí 099-348-99-29. Ìàñàæíå îðòîïåäè÷íå ë³æêî «Ñåðîãåì». Ö³íà 12 òèñ. ãðí. Ö. 12 000 ãðí. Òåëåôîí 066-514-18-49. Äèâàí, ìàòðàö òà äâà êð³ñëà. Ö. 3200ãðí. Òåëåôîí 095-556-32-01, Ñâ³òëàíà. Ïëåòåíèé ãàðí³òóð íåâåëèêîãî ðîçì³ðó: 2 êð³ñëà-êà÷àëêè, ÷àéíèé ñòîëèê. Òåëåôîí 033-271-04-07. Ñò³ë-òóìáó â ÷óäîâîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-095-87-75.

˳æêî, 2õ0,90 ì., â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 098-596-99-00. ˳æêî ìåòàëåâå, 1-ñïàëüíå. Òåëåôîí 099-329-98-95. Íàñò³íí³ ïîëèö³ ç øàôêàìè òà òóìáî÷êó. Òåëåôîí 050-916-31-19. Ñò³íêó îðèã³íàëüíó, á/ó, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, äîâæèíà 3 ì. Ö. íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-701-00-49. Ðîçêëàäíèé äèâàí, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö. 4300 ãðí. Òåëåôîí 095-617-25-71. ˳æêî-äèâàí ó ñêëàäåíîìó âèãëÿä³ 90ñì, ñïàëüíå ì³ñöå ó ðîçêëàäåíîìó- 150ñì, äîâæèíà190ñì. ª íåâåëè÷êå ïîøêîäæåííÿ. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 099-447-42-68. Ñòiíêó â â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-562-44-85. Øàôó 3-äâåðíó, â ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³, â óïàêîâö³. Òåëåôîí 099-223-84-19, 098-262-43-26.

Òåëåôîí

Äèâàí òà 2 ì’ÿê³ êð³ñëà â äîáðîìó ñòàí³, á\â. Òåëåôîí 095-640-45-74. Êóõíþ-òóìáó ç ðîáî÷îþ ïîâåðõíåþ, ðîçì³ð 110õ60õ80 ñì, 2 äâåðåé, 3 ïîëêè. Òåëåôîí 095-418-49-08. Ñò³íêó, äîâæèíà 2.60ì, ãëèáèíà 55ñì, âèñîòà 2ì. Òåëåôîí 068-006-25-75. Òóìáî÷êó ç 2 äâåðöÿòàìè íà í³æêàõ, æóðíàëüíèé ñòîëèê. Òåëåôîí 099-029-68-64. Òðè øàôè ÷óäîâî ï³ä³éäóòü ÿê äëÿ îô³ñó òàê ³ äëÿ ìàãàçèíó. Ìàþòü ãàðíèé, íîâèé âèãëÿä. Ö. 3000 ãðí. Òåëåôîí 099-474-41-08. ˳æêî òåìíîãî êîëüîðó, ìàòðàö «Âåíåòî» â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ðîçì³ð 1,4õ2ì. Òåëåôîí 066-050-22-93. Äèâàí, 2õ1,5ì. Õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-342-98-07. Êóõîííèé, ðîçêëàäíèé ñò³ë, 4 ñêëÿí³ ïîëêè 75õ50 ñì. Òåëåôîí 099-029-68-64, 066-746-58-13.

Ñò³ë-òóìáó íà êóõíþ 1,1*060*080 â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-804-89-30. Êíèæêîâó ïîëèöþ, íàñò³ííó, ç³ ñêëîì. Ñêëî 100õ32. Òåëåôîí 099-161-85-77.

Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-êîëèñêó òà äèòÿ÷êó êîëÿñêó. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 099-784-25-06, 050-378-48-70. Øàôó òåìíîãî êîëüîðó, 3-äâåðíó. Òåëåôîí 066-248-06-40. Øàôó ñâ³òëîãî êîëüîðó, á/ó, ç äçåðêàëîì. Òåëåôîí 066-248-06-40.

Ñò³ë á³ëüÿðäíèé á/â 12 ôóò³â (ðîçì³ð 3,60õ1,85ì) íà êàìåí³ Àðäåç³ÿ â äîáðîìó ñòàí³ ³ òàéìåð ÷àñó íà á³ëüÿðäí³ êóë³. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11.

Ìåáë³ íà êóõíþ: ñò³ë-òóìáó 110õ60õ80, àíòðèñîëü, 70 ñì, «ïóôèê» äëÿ ñïàëüí³. Òåëåôîí 095-577-68-42.

Òåðì³íîâî ³ íåäîðîãî. Ìåáë³ á/â: òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð. ïëåòåíà øàôà äëÿ îäÿãó, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, êîìîä. Òåëåôîí 095-111-81-27, 066-083-08-92.

Øàôó êóòîâó. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-432-87-51.

Ìåòàëåâå ë³æêî. 095-443-01-76.

Òåëåôîí

Øê³ðÿí³ ìåáë³ «Êëåð»,äèâàí 2,3,êð³ñëî,ïóô³ê. Òåëåôîí 098-416-77-24.

Ñïàëüíþ á/ó: øàôà, 2 ë³æêà, êîìîä. Ö³íà 2500 ãðí. Òåëåôîí 099-736-66-56.

Ñò³ëåöü-ò óàëåò. 095-043-75-70.

Òåëåôîí

Áóôåò, àíòèêâàð³àò, âèðîáíèöòâî 18 ñò. Ö. 5000 ãðí. Òåëåôîí 095-918-55-58, 033-275-07-19. Øàôó â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ãîð³õ, 140õ150õ40. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-969-21-07. Ðîçêëàäíå êð³ñëî. Òåëåôîí 033-276-08-75. Ìåáë³ á/â: ì’ÿêèé êóòî÷îê, ñò³íêó «Âîëèíü», ñò³ë-òóìáó, â³äêðèòó â³òàëüíþ, ñò³ëüö³ òà ³íøå. Òåëåôîí 050-109-05-77. +7 (978) 79-69-745. Êóõíþ ç ÍÄÔ, òåìíîãî êîëüîðó, äîâæèíà 2,40 ì, êóõîííèé ñò³ë, 3 òàáóðåòè. Òåëåôîí 095-188-30-60, 096-781-47-36. Øàôó, 2-äâåðíó, ïîë³ðîâàíó, á/ â. Òåëåôîí 099-492-34-40, 067-332-41-00. ì’ÿêèé êóòî÷îê á/â â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-509-53-59. Òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð. Òåëåôîí 068-014-64-72. Êð³ñëî-ðîçêëàäíå, äâ³ 3-äâåðí³ øàôè ç àíòðåñîëÿìè, äâà 1,5-ñïàëüí³ ë³æêà, ñò³ë êàíöåëÿðñüêèé. Òåëåôîí 066-624-72-74. Äèâàí, êîìîä á/â, êîìîä íîâèé, ñòîëèê ï³ä òåëåâ³çîð. Òåëåôîí 050-778-30-11. Êóõîíí³ ìåáë³ á/â, äîâæèíà 2 , 2 ì , õîðîøèé ñòàí. Òåëåôîí 066-166-06-38.

ÊÓÏËÞ

Êîìîä ó â³òàëüíþ â íîðìàëüíîìó ñòàí³, äîâæèíà 85ñì, âèñîòà 72ñì. Òåëåôîí 095-070-83-58.

Êóõíþ á/ó àáî ÷àñòèíó êóõí³. Òåëåôîí 099-276-11-16.

Øàôó, 2-äâåðíó, ç àíòðåñîëÿìè, 89õ58 ñì. Òåëåôîí 095-473-06-76, 033-225-35-24.

6.3. ÌÀÒÐÀÖÈ

Øàôó 3-äâåðíó, ïèñüìîâèé ñò³ë, êð³ñëî. Òåëåôîí 068-845-12-47. ˳æêà 1-ñïàëüí³, á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, 2 øò. Òåëåôîí 050-687-41-55. Êíèæêîâó øàôó, øàôó, ñò³ë, ñò³ëüö³, 3-äâåðíó øàôó ó ñïàëüíþ ó äîáðîìó ñòàí³. Íåäîðîãî, òîðã. Òåëåôîí 066-166-53-22, 068-114-28-24. Ñåðâàíò â õîðîøîìó ñòàí³, âèñîòà 176, ãëèáèíà 40, äîâæèíà 1 4 9 . Ì îæëèâèé òîðã. Òåëåôîí 099-727-62-61. Ñò³íêó «Ãåðáîð», íå ïîë³ðîâàíà, 1,95õ2,65. Ö. 5500 ãðí. Òåëåôîí 050-888-48-95. ˳æêà: 1-ñïàëüíå, 1300 ãðí, 1,5-ñïàëüíå, 1600 ãðí, 2-ñïàëüíå, 2000 ãðí. Òåëåôîí 098-243-93-71, 050-696-88-32. Øàôó 3-äâåðíó, êîë³ð ÷åðâîíîãî äåðåâà, ó äîáðîìó ñòàí³ â³ääàì áåçêîøòîâíî. Òåëåôîí 095-077-03-16, 033-224-66-09. Øàôó, êíèæêîâó øàôó, ñåðâàíò ç àíòðåñîëÿìè, øàôà äëÿ îäÿãó, â õ îðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-378-78-53, 033-225-41-49.

ÏÐÎÄÀÌ Ìàòðàö, á/â, 90õ200õ15. Ö³íà 500 ãðí. Òåëåôîí 050-646-10-52. Ìàòðàö ïàðàëîíîâèé, ðîçì³ð 0,8õ2 ì. Òåëåôîí 033-275-04-92. Ìàòðàöè âàòÿí³, á/â. Òåëåôîí 099-314-48-65, 033-224-30-90. Ìàòðàöè ïðóæèíí³, 2 øò., 1,90õ0,9ì, á/â. Òåëåôîí 095-781-68-47.

6.5. ÎѲÒËÅÍÍß ÏÐÎÄÀÌ Ñâ³òèëüíèê íà 5 ïëàôîí³â, â áåæåâèõ òîíàõ. Òåëåôîí 050-916-31-19.

6.6. ÊÈËÈÌÈ, ÊÈËÈÌÎÂÅ ÏÎÊÐÈÒÒß ÏÐÎÄÀÌ

Íîâèé êèëèì, 3õ4 ì. Äåøåâøå ñîá³âàðòîñò³. Òåëåôîí 095-821-20-39, 033-271-65-90. Êèëèì øòó÷íèé 2õ4ì, á/â. Òåëåôîí 095-708-73-82, 066-368-11-98. Êèëèì, 2,5õ3,5ì, íàòóðàëüíèé, øåðñòÿíèé. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-278-97-46. Êèëèì 2õ3ì, íàòóðàëüíèé, íåäîðîãî. Òåëåôîí 066-774-06-50. Êèëèì, íîâèé, 2,5õ3,5ì.. Ö. 2000 ãðí. Òåëåôîí 095-577-68-42. Êèëèì ç íàòóðàëüíî¿ øåðñò³ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Ðîçì³ð 2õ3 ì. Òåëåôîí 066-952-29-30. Êèëèì íàòóðàëüíèé, áîðäîâîãî êîëüîðó. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-697-27-55, 033-271-47-12. Êèëèì ðîçì³ðîì 1,40õ1,95 â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-498-45-23, 067-172-78-27. Êèëèì íà ï³äëîãó 2õ3 (×åõ³ÿ), á/ â, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåëåôîí 093-652-39-99. Êèëèì øåðñòÿíèé 2õ1,35ì. Òåëåôîí 033-224-91-74. Êèëèì 2õ3ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 098-432-87-51. êèëèì 2,5*3,5á/â â íîðìàëüíîìó âèãëÿä³. Òåëåôîí 093-244-29-42. Ïðîäàì êèëèì á/â ðîçì³ð 2,92*2,08 â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-623-18-38. Êèëèì íàòóðàëüíèé, øåðñòÿíèé, á/ó, 2õ4ì, áåæåâî-êîðè÷íåâèé ê îë³ð, Ì îëäîâà. Òåëåôîí 050-916-31-19. Êèëèì, á/â, êàâîâî-êîðè÷íåâèé, 1,5õ4ì. Òåëåôîí 099-555-70-28. Êèëèì 2õ1,5ì â ãàðíîìó ñòàí³, áîðäîâèé êîë³ð. Òåëåôîí 099-314-48-65, 033-224-30-89. Êèëèì íàòóðàëüíèé, á/ó, ðîçì³ð 3õ2ì, â õîðîøîìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 095-643-87-42, 033-274-34-11.

Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Òåëåôîí 066-166-06-38.

Êóõîííèé ñò³ë, ðîçì³ðîì 60õ90ñì òà 1 òàáóðåò äî íüîãî. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08.

Êèëèì 170 õ240 Áåëüã³ÿ, íîâèé, íàáèâíèé. Ö. 800 ãðí. Òåëåôîí 050-804-89-30.

Äåðåâ’ÿíèé ðîçñóâíèé ñò³ë òà 4 äóáîâèõ êð³ñëà â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà 3500 ãðí. Òåëåôîí 050-866-76-94.

Êð³ñëà â çàë íà êîëåñàõ, íåðîçêëàäí³ – 2 øò. â³ä ðóìèíñüêîãî ãàðí³òóðó.. Ö. 480 ãðí./øò + òîðã. Òåëåôîí 063-705-78-18.

Êèëèìè á/â. Òåëåôîí 095-618-50-04.

Êèëèì, êîâäðó, ïîäóøêè. Òåëåôîí 095-117-34-75.

Êèëèìè 2õ3ì, íàòóðàëüí³, 2 øò, 1,5õ2ì, øòó÷íèé – 1 øò. Òåëåôîí 033-272-32-84.

Êèëèì 170õ240 ñì, Áåëüã³ÿ. Ö. 1000 ãðí. Òåëåôîí 095-418-49-08.

4


19

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

7.1. ËÅÃÊβ ÀÂÒÎ ÏÐÎÄÀÌ

Audi A4, 2010 ð. â., ö³íà 362361 ãðí, ïðîá³ã 286 òèñ. êì, óíiâåðñàë, 2 ë., äèçåëü, ÷îðíèé

ò. 095-695-12-16

Audi Q5 3.0TDI Quattro, 2011 ð. â., ö³íà 695800 ãðí, ïðîá³ã 179 òèñ. êì, ïîçàøëÿõîâèê, êðîñîâåð, Ëåãêîâ³ Ïðîá³ã 179 òèñ. êì, 3 ë, 239 ê.ñ., 176 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê, ïîäóøêà áåçïåêè (Airbag), ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, øê³ðÿíèé ñàëîí, êëiìàò êîíòðîëü, êðó¿ç êîíòðîëü, ïàðêòðîí³ê, ï³ä³ãð³â ñèä³íü, ìàãí³òîëà, àêóñòèêà, GPS, CD, DVD, MP3

Audi A6 3.0TDI Quattro, 2008 ð. â., ö³íà 401544 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 238 òèñ. êì, 3 ë, 232 ê.ñ., 171 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 050-239-06-78

Audi A4 2.0 TDI, 2013 ð. â., ö³íà 482976 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 150 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð,

ò. 099-358-46-43

Àóä³ A4 2.0T TFSI QUATTRO, 2012 ð. â., ö³íà 498205 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 88 òèñ. êì, 2 ë., 211 ê.ñ., 155 êÂò, áåíçèí, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 066-610-77-78

ò. 050-239-06-78

Audi A4 2.0 TFSI quattro, 2013 ð. â., ö³íà 450372 ãðí, ïðîá³ã 124 òèñ. êì, 2 ë, áåíçèí, á³ëèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè (Airbag), ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, øê³ðÿíèé ñàëîí, ëþê, êîíäèö³îíåð, êëiìàò êîíòðîëü

ò. 050-132-54-99

Àóä³ A4, 2007 ð. â., ö³íà 274890 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 320 òèñ. êì, 2 ë, 140 ê.ñ., 103 êÂò, äèçåëü

ò. 050-901-01-61, 050-721-83-17

Audi Q5 3.0TDI Quattro, 2011 ð. â., ö³íà 688205 ãðí, ïðîá³ã 179 òèñ. êì, ïîçàøëÿõîâèê, êðîñîâåð, 3 ë, 239 ê.ñ., 176 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 050-239-06-78 Àóä³ A6 2.8 i V6 30V, 2011 ð. â., ö³íà 483303 ãðí, ïðîá³ã 257 òèñ. êì, ñåäàí, 2.8 ë, áåíçèí, ñ³ðèé

ò. 095-030-04-00

Audi A6 3.0TDIQuattro S-LINE, 2009 ð. â., ö³íà 418392 ãðí, ïðîá³ã 226 òèñ. êì, óíiâåðñàë, 3 ë, 232 ê.ñ., 171 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

Audi Q7 3.0 TDI quattro, 2011 ð. â., ö³íà 807980 ãðí, ïîçàøëÿõîâèê, êðîñîâåð, ïðîá³ã 150 òèñ. êì, 3 ë, 240 ê.ñ., 177 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 068-393-27-87

Àóä³ A6 DIESEL, 2003 ð. â., ö³íà 211401 ãðí, ïðîá³ã 241 òèñ. êì, 2.5 ë., 163 ê.ñ., 120 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 095-030-62-61

ò. 050-239-06-78

Àóä³ A6, 1997 ð. â., ö³íà 179588 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 29 òèñ. êì, 2.5 ë, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 066-514-18-39

Audi A6 XENON LED 125KW, 2011 ð. â., ö³íà 393232 ãðí, ïðîá³ã 234 òèñ. êì, äèçåëü, ÷îðíèé

ò. 095-036-29-95, 095-454-94-99

Àóä³ A6 3.0TDI Quattro, 2008 ð. â., ïðîá³ã 252 òèñ. êì, óíiâåðñàë, 3 ë., 232 ê.ñ., 171 êÂò, äèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 050-239-06-78 ÁÌ X5, 2006 ð. â., ö³íà 445060 ãðí, ïðîá³ã 296 òèñ. êì, êðîñîâåð, 3 ë, äèçåëü. Êîíòàêòè: 097-794-41-84

Audi A4, 2011 ð. â., ö³íà 355000 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 190 òèñ. êì, 2 ë, ïðèâ³ä ïåðåäí³é

Àóä³ A6 2.8 i V6 30V, 2011 ð. â., ö³íà 492819 ãðí, ïðîá³ã 257 òèñ. êì, ñåäàí, 2.8 ë, áåíçèí, ñ³ðèé

ò. 099-025-03-43

ò. 095-030-04-00


20

ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

Àóä³ A6, 2004 ð. â., ö³íà 266607 ãðí, ïðîá³ã 250 òèñ. êì, 2.5 ë., 163 ê.ñ., 120 êÂò, äèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê

ò. 093-577-57-00

Audi A6 Allroad 3.0TDI Quattro SLine, 2008 ð. â., ö³íà 471912 ãðí, ïðîá³ã 246 òèñ. êì, óíiâåðñàë, 3 ë, 232 ê.ñ., 171 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê, á³-êñåíîí, ïàðêòðîí³ê, äàò÷èê äîùó ³ ñâ³òëà, åë. ôîðêîï, åë. äçåðêàëà ñ ïîâîðîòîì, åë. ñèä³ííÿ, åë. ëþê, àåðáàê, DVD, ÷åéíäæåð íà 6 CD, ìóëüòèìåä³ÿ BOSE, USB

«BMW», 2012 ð., ïîâíèé ïðèâ³ä, àâòîìàò, êë³ìàò – êîíòðîëü, ñåíñîð äîùó, ãàëîãåíí³ ôàðè, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 067-492-61-94.

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

«Ìåðñåäåñ ³òî», íà çàï÷àñòèíè, 1999 ð., ìîòîð CDI 2.0. ϳñëÿ ÄÒÏ, íå ðîçìèòíåíå. Òåëåôîí 067-720-16-40. «Ìåðñåäåñ À170», 2003 ð.â., ïîëüñüêà ðåºñòðàö³ÿ.. Ö. 57000. Òåëåôîí 063-824-75-40.

ò. 050-239-06-78

Audi A7 3.0 TFSI, 2012 ð. â., ö³íà 1048503 ãðí, õåò÷áåê, ïðîá³ã 126 òèñ. êì, 3 ë, 555 ê.ñ., 408 êÂò, áåíçèí, ÷îðíèé, ñåðâ³ñíà êíèæêà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ïîäóøêà áåçïåêè Airbag, ABS, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïíåâìîï³äâ³ñêà, ESP, ñåðâîêåðìî

ò. 050-554-99-18

Mercedes-Benz B 180, 2011 ð. â., ö³íà 330636 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 208 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ñ³ðèé ìåòàë³ê Audi A6, 2014 ð. â., ö³íà 711068 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 170 òèñ. êì, 2 ë, 140 ê.ñ., 103 êÂò, äèçåëü, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê

Mazda 6 ÌAZDA 6 BOSSE, 2010 ð. â., ö³íà 277497 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 172 òèñ. êì, 2.2 ë, 163 ê.ñ., 120 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê

ò. 097-624-96-50, 099-636-05-76

ò. 050-888-50-28

ò. 095-006-45-24, 067-880-30-33

Audi Q5 2.0 TDI QUATTRO, 2011 ð. â., ö³íà 739293 ãðí, ïîçàøëÿõîâèê, êðîñîâåð, ïðîá³ã 155 òèñ. êì, 2 ë, 177 ê.ñ., 130 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî

ò. 050-239-06-78

Audi A6 2.0 TDI, 2010 ð. â., ö³íà 362619 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 192 òèñ. êì, 2 ë, äèçåëü, ÷îðíèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, ñåðâîêåðìî, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, åëåêòðîñêëîïiä³ìà÷³, áîðòîâèé êîìï'þòåð

ò. 099-329-17-76, 066-393-31-96

ò. 099-020-07-50

«Îïåëü Îìåãà, 2000 ð.â, 2,5ë, áåíçèí, âåëþðîâèé ñàëîí, ìåõàí³êà. Ö. 100 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 050-806-41-90.

«Ïåæî Åêñïåðò», 2002 ð.â., á³ëèé, ãðóçî-ïàñàæèð, êîíäèö³îíåð, äèçåëü – 1996. Òåëåôîí 096-913-40-46.

ò. 095-899-27-33, 067-361-33-37

Mazda 323, 2002 ð. â., ö³íà 98175 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 191 òèñ. êì, 1.6 ë, áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê

ò. 098-264-95-28 «Mazda» íà çàï÷àñòèíè, 1998, 2.0 ãàç áåíçèí, º äîäàòêîâ³ ôàðè, ³ íîâåíüêà ðåø³òêà íà ïåðåäîê. Òåëåôîí 093-513-67-42.

«Volkswagen Øàðàí», 99 ð.â., 1,8 òóðáî, áåíçèí-ãàç, ñèí³é, 7 ì³ñöü, êë³ìàò êîíòðîëü, ïîâíèé åëåêò. ïàêåò. Òåëåôîí 097-972-34-75.

«Ford Sierra», 1989 ð.â., 1,6, êàï³òàëüíèé ðåìîíò äâèãóíà ³ õîäîâî¿, ð³äíà ôàðáà, õå÷áåê. Òåëåôîí 097-605-66-81, 098-578-57-85. «Ôîðä òðàíçèò», ãðóçîâèé, 2006 ð.â., â³ä 1 âëàñíèêà. Òåëåôîí 095-402-48-09.

Mazda 6, 2014 ð. â., ö³íà 558195 ãðí, ñåäàí, ïðîá³ã 69 òèñ. êì, 2.5 ë, 192 ê.ñ., 141 êÂò, áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê «Ðåíî Êåíãî», 2010 ð âèïóñêó, ïðîá³ã 180 òèñ. êì, äèçåëü, 1500 êóá.ñì, â õîðîøîìó ñòàí³. Ö³íà 7100. Òåëåôîí 066-251-18-81.

ò. 050-210-96-16

Audi A6, 1996 ð. â., ö³íà 202176 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 227 òèñ. êì, 2.5 ë, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, øê³ðÿíèé ñàëîí, ëþê, åëåêòðîñêëîïiä³éìà÷³, áîðòîâèé êîìï'þòåð, êëiìàò êîíòðîëü, êðó¿ç êîíòðîëü, ï³ä³ãð³â ñèä³íü

Çàõîäÿòü äâà ïàöàíè â àâòîìàãàçèí: – Íàì òðåáà ùîñü äëÿ òà÷êè… – Âèáèðàéòå. Îñü… Îñü… – Âñå íå òå. Ó íàñ òà÷êà êîëüîðó ìîðñüêî¿ õâèë³. – Òîä³ âàì òðåáà Àéâàçîâñüêèé. – Òàê â³í æå ïîìåð!

«Volkswagen Passat», 2012 ð., 2,0 ë, 198 òèñ.êì, ïàðêòðîí³êè, íàâ³ãàö³ÿ, êë³ìàò – êîíòðîëü, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òåëåôîí 067-492-61-94.

«Nissan Sunny», 1986 ð.â., äâèãóí 1,4, áåíçèí, ÷åâîíèé êîë³ð, óí³âåðñàë, êó çîâ Á-11. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-392-97-19. Audi Q5 3.0T DI Quattro, 2011 ð. â., ö³íà 689185 ãðí, ïîçàøëÿõîâèê, êðîñîâåð, ïðîá³ã 179 òèñ. êì, 3 ë, 239 ê.ñ., 176 êÂò, äèçåëü, ñèí³é ìåòàë³ê, ïàðêòðîí³ê ïåðåäí³é ³ çàäí³é. åë. ôîðêîï, åë. äçåðêàëà ç ïîâîðîòîì, Airbag, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ABD, ESP, ãàëîãåíí³ ôàðè

Îãîëîøåííÿ íà àâòîñòîÿíö³ (ãîëîñ æ³íî÷èé): – Ãîñïîäàð ÷îðíîãî ÁÌ ç íîìåðîì 003, ùî ïðèïàðêîâàíèé á³ëÿ ÷åðâîíîãî «Ôåððàð³», â³äæåí³òü ñâîº êîðèòî, áî ÿ íå ìîæó â³ä÷èíèòè äâåðöÿòà!

Opel Combo ïàññ. ECOflex, 2012 ð. â., ö³íà 230502 ãðí, ì³í³âåí, ïðîá³ã 178 òèñ. êì, 1.3 ë, 75 ê.ñ., 55 êÂò, äèçåëü, á³ëèé

ò. 095-556-62-20

«Ñ³òðîºí Êñàðà ϳêàññî 2001ð, 1,80, ïðîá³ã 220000 êì,ç Ãîëëàí䳿.1990. Òåë å ô î í 099-608-32-27, 099-657-27-59.

«Chevrolet Àveo», 2005 ð.â., 1,5, ãàç-áåíçèí, åëåêòðîï³äéîìíèêè, êîíäåö³îíåð, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåëåôîí 099-501-56-33.

«Skoda», 1952 ð.â. Òåëåôîí 099-325-40-91, 096-686-64-36.

«Opel Astra», 1982 ð.â., äâèãóí 1,6 áåíçèí, ÷åðâîíèé, êîìá³-â, ñòðàõîâêà, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó, ìàøèíà íà õîäó. Òåëåôîí 066-097-21-72. «Fiat Ducato», 1992 ð.â., íà çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 033-271-71-24.

«ÂÀ Ç-2105» Ö³íà 500. Àâòî íà õîä ó.Ìîæíà íà çàï÷àñòèíè. Òå ë å ô î í 068-682-88-66. «Volkswagen» Â3 àáî Ò4. Ö. äî 30000 ãðí. Òåëåôîí 066-647-02-88. Audi A4, 2011 ð. â., ö³íà 371052 ãðí, óíiâåðñàë, ïðîá³ã 189 òèñ. êì, 2 ë, 140 ê.ñ., 103 êÂò, äèçåëü, ÷îðíèé

ò. 050-867-64-33

«Volkswagen Ðolo» 1.4 2005ð. ÊÏ àâòîìàò. Àâòîìîá³ëü â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íå ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü. Íîâèé ñàëîí «Àëüêàíòàðå», îäèí âëàñíèê, íå áèòà. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 098-626-33-15.

«ÂÀÇ-2106», 85 ð.â., äâèãóí 1,3, õîðîøèé ñòàí. Âëàñíèê. Òåëåôîí 050-648-10-42. «Â À Ç-2104», 2002 ð.â. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 096-739-52-02. «ÂÀÇ-2121 «Íèâà», á³ëîãî êîëüîðó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåëåôîí 096-444-35-94, 097-864-04-12.


ÀÂÒÎÀÔ²ØÀ

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó «ÂÀÇ-21063» â õîðîøîìó ñòàí³. Íå ãíèëèé. Íà õîäó. Êàï³òàëîâêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Ìàñëî çàì³íåíå. Òåëåôîí 066-490-82-46. «ÂÀÇ-21011», 80 ð.â., õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåëåôîí 099-636-21-45.

Êîìáàéí Êààñ Êîíñóë, äîâæèíà æàòêè 3 ì. Òåëåôîí 066-110-73-45. Ìîòîáëîê «Çóáð» 10ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. Òåëåôîí 050-718-50-92. «Ç²Ë-130», äèçåëü, ðîçõ³ä 12 ë. Òåëåôîí 095-225-63-77, 096-888-92-04.

ÊÓÏËÞ «Mercedes», âàíòàæ. ïàñàæèðñüêèé, áàæàíî íà ðàì³, óêðà¿íñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Ö³íà äî 50 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 098-834-77-65. «Âîëãà ÃÀÇ 31», ãàç-áåíçèí, åêîíîìíà, äîêóìåíòè. Ö. 22 òèñ. ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 099-020-07-00. «Âîëãà ÃÀÇ-31029», ãàç-áåíçèí, ñ³ðà, íîðìàëüíèé ñòàí. Ö³íà 23 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 095-615-76-40.

«ÃÀÇ-66» ìîæíà áåç äâèãóíà àáî îáì³íÿþ íà ìîòîáëîê «Çóáð». Òåëåôîí 395-507-41-36.

7.4.ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

«ÃÀÇ-24», ó äîáðîìó ñòàí³, íà õîäó. Òåëåôîí 093-804-34-99.

ÏÐÎÄÀÌ

«ÃÀÇ-31029 (Âîëãà)», ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Ö. 22 òèñ. ãðí. + òîðã. Òåëåôîí 067-332-29-44.

Òðàêòîð Ò-25.äâèãóí äî Ò40, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, êàá³íó, ÊÏÏ òà ³í. çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 066-027-88-92, 096-292-82-47.

«ÃÀÇ-31», 1992 ðîêó âèïóñêó â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-615-76-40. «ÃÀÇ-69», âîñüìèì³ñíèé, ç äâîìà âåäó÷èìè ìîñòàìè. Òåëåôîí 068-123-85-47. «ÃÀÇ-53», 91 ð.â., áåíçèí, ñàìîñêèä. Òåëåôîí 096-427-18-67.

Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà 2 ÏÒÑ4 ç äîêóìåíòàìè. Ö. 15500. Òåëåôîí 095-347-07-76. Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ «Çåòîð». Õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-864-44-75, 097-540-89-20. Òðàêòîð Ò40ÀÌ â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-864-44-75. Òðàêòîð ÕÒÇ – 12 ç ïðè÷³ïîì àáî îáì³íÿþ íà «ë³ñ». Òåëåôîí 050-800-35-73.

«Ñëàâóòó», â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 097-480-14-98. «Ñëàâóòà ÇÀÇ» 1,2, 2005 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, äîáðèé ñòàí, ïðîá³ã 37 òèñ. êì. Òåëåôîí 033-272-92-44, 095-248-62-41. «Çàïîðîæåöü» â ðîáî÷îìó ñòàí³, 1991 ð.â., äâèãóí 40 ê.ñ., ïðîá³ã 57000 êì. Òåëåôîí 099-642-90-51.

«Ìîñêâè÷ Ì-412²Å», 90 ð.â., ïðîá³ã 75 òèñ. êì. Òåëåôîí 050-438-13-10. «²æ» 2125 «Êîìáè», 1992 ð.â., íà õ îä ó, äîáðèé ñòàí. Òåëåôîí 067-390-43-49, 066-901-72-40.

«Rower», 2004, ïîâíèé ïàêåò, êð³ì øê³ðè, óí³âåðñàë, òèòàíîâ³ äèñêè, ãàç-áåíçèí. Ö. 60 000 ãðí. Òåëåôîí 095-219-78-62.

ÊÓÏËÞ À âòîìîá³ëü «Ãàçåëü» àáî «Ñîáîëü». Òåëåôîí 067-502-79-12. «ÂÀÇ», «Ìîñêâè÷» àáî «²æ» â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåëåôîí 093-555-31-65, 095-911-99-05. «Ôîðä Ìîíäåî», óí³âåðñàë, ÷è ì³í³âåí. Ö³íà äî 70 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 098-121-40-10. «Ôîëüöâàãåí Ïàñàò», óí³âåðñàë, äî 50 òèñ. ãðí. Òåëåôîí 098-121-40-10.

7.2. ÂÀÍÒÀÆͲ ÀÂÒÎ ÏÐÎÄÀÌ

Òðàêòîð ÌÒ 382. Òåëåôîí 068-517-73-67. Òðàêòîð Ò40ÀÌ â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ö. 82000 ãðí. Òåëåôîí 095-864-44-75. Ìîòîáëîê «Çóáð» ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåëåôîí 095-507-41-36.

Ïðèöåï ñàìîðîáíèé, îäíîîñíèé, ñàìîñêèäíèé. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40. Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. Òåëåôîí 098-664-95-71. Íîâó ñ³ò÷àñòó áîðîíó äëÿ îáðîá³òê ó êàðòîïë³. Òåëåôîí 063-034-23-22. Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí «Claas Consul». Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 066-833-30-65. Êàðòîïëåêîïàëêó ñàìîðîáíó, îäíîê³ííó, âåðò óøêà. Òåëåôîí 068-647-94-64.

çäàì â îðåíäó Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî íàäຠïîñëóãè àâòîâèøêîþ. Âàðò³ñòü 350 ãðí çà ãîäèíó. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó 200 ãðí, çà ì³ñòî-20 ãðí çà 1 êì. Òåëåôîí 067-334-34-52.

7.5. ÂÅËÎ ÌÎÒÎ ÒÅÕͲÊÀ ÏÐÎÄÀÌ

Òðàêòîð Ò-16, ðîáî÷èé. Òåëåôîí 096-274-98-19.

Äîðîæí³é âåëîñèïåä «Òóðèñò», åëåêòðîô³êñîâàíèé ï³ä ð³ñò 180 ñì. Òåëåôîí 098-262-43-26, 099-223-84-19.

«ÞÌÇ»-6, ÀÊ, 1995 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåëåôîí 050-515-85-85.

Ñêóòåð íà 095-625-11-23.

Êàðòîïëåñ àæàëêà íà ïëóã. Òåëåôîí 099-015-47-12.

Ñêóòåð íà õîäó. Ö. 2500 ãðí. Òåëåôîí 095-625-11-23.

Òðàêòîð ÞÌÇ ÅÎ – 2124. Òðàêòîð íà õîäó, êîâø º â íàÿâíîñò³, â³äñóòí³ çë³âà äâåð³. Òåëåôîí 096-045-89-51.

Ìîòîöèêë «Äíåïð 11» â ðîç³áðàíîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåëåôîí 097-689-94-41.

Íîâó äèñêîâó áîðîíó. Òåëåôîí 095-640-52-03, 066-663-40-02.

Ìîòîðîëåð «Ìóðàâåé». Òåëåôîí 068-051-17-96.

Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé «John Deere 330» 1971 ð.â. Øèðèíà æàòêè 220ñì. Àáî îáì³íÿþ íà òðàêòîð ÌÒÇ. Òåëåôîí 095-104-05-15.

Âåëîñèïåä «Âåëîäîêòîð», íîâèé, îðòîïåäè÷íèé, òðèêîë³ñíèé, íàâàíòàæåííÿ 100 êã, ç äîêóìåíòàìè. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 095-314-43-17.

ÌÒÇ-80, â ðîáî÷îìó ñòàí³, äåÿêèé ÷àñ ïåðåáóâຠáåç åêñïëóàòàö³¿. Òåëåôîí 067-173-46-74.

Îáì³íÿþ âåëîñèïåä á/â äàìêà28 íà á/â ìàëèé ñêëàäíèé 20,24. Òåëåôîí 095-022-50-61.

Òðàêòîð Ò-40 ç ïëóãàìè òà ïðè÷åïîì. Òåëåôîí 098-777-78-23, 095-190-77-85.

Âåëîñèïåä «Á³ëîðóñü», äîðîñëèé, ó äîáðîìó ñòàí³. Ö. äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 033-276-77-56, 095-491-03-47.

Òðàêòîð Ò-25, 1995 ð.â., åêñïîðòíèé âàð³àíò, íå ïåðåôàðáîâàíèé. Òåëåôîí 096-804-87-33. Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ ó äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-345-62-67. Òðàêòîð ÕÒÇ Ò-012, 93 ð.  õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Îá’ºì äâèãóíà 0,5 ë. Òåëåôîí 099-480-94-78. Îäíîâ³ñíèé ïðèöåï ç äîêóìåíòàìè. Òåëåôîí 093-485-29-27, 097-866-44-54. Ïðåñ-ï³äáèðà÷ «Rivierre Casalis» 40. Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52. Êàðòîôåëåêîïàëêó äî ìîòîáëîêó, îäíîðÿäíó. Òåëåôîí 050-012-81-34. Êàðòîïëåêîïà÷êó. Òåëåôîí 099-724-03-74. Êàðòîïëåçáèðàëüíèé êîìáàéí «Êàðë³ê».Äîãëÿíóòèé. Òåëåôîí 050-868--93-74, 098-647-45-80.

«ÃÀÇ-53», äèçåëü, ñàìîñêèä, áîðòîâà. Òåëåôîí 050-705-70-75, 097-254-90-40.

Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ «Çåòîð». Õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí. Òåëåôîí 095-864-44-75, 097-540-89-20.

ʳííèé â³ç, äðàáèíè, áîðîíè, ïëóã, êîñèëêó ê³ííó. Òåëåôîí 066-859-16-41.

õîä ó.

Òåëåôîí

Âåëîñèïåä â õîðîøîìó ñòàí³. Êîëåñà 24, 21 ïåðåäà÷à. Òåëåôîí 093-260-85-77, 095-020-33-34. 2 âåëîñèïåäè «Òóðèñò» ïî ö³í³ 500 ãðí. çà îäèíèöþ. Òåëåôîí 033-271-67-05. Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà». Òåëåôîí 063-873-40-65. Ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä «Ñïóòíèê» àáî îáì³íÿþ íà ïèëîñîñ. Òåëåôîí 033-274-01-51. Âåëîñèïåä, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ö. 1450 ãðí + òîðã. Òåëåôîí 099-020-07-00. Ìîòîöèêë «Ì³íñüê». Òåëåôîí 050-944-19-76. Âåëîñèïåä Óêðà¿íà á/â. Òåëåôîí 095-631-07-23.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà ÌÒ Äí³ïðî - ãåíåðàòîðè 6 âò, ðåëå ðð 302, ïîðøí³ ïàëüö³, ñï³äîìåòðè, ôàðè, çàäí³é ì³ñò, ãîëîâêà öèë³íäðà, êðèøê³, îñíîâà ïåðåäíüîãî êîëåñà. Òåëåôîí 099-108-88-92

Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà ÌÒ Äí³ïðî , êàòóøêà çàïàëþâàííÿ Á-201. À,6 âò, äâèãóí, êàðáþðàòîð á/â, äèñêè ñöåïëåíí, öèë³íäðè, â³ñü êîëåñà, ïåðåäíº, çàäíº ,ñïèö³ òà ³íøå. Òåëåôîí 099-108-88-92.

7.6.ÏÐÈ×ÅÏÈ ÏÐÎÄÀÌ Ïðè÷åï 2ÏÒÔÍ, ç äîêóìåíòàìè. Òåëåôîí 050-648-10-42. Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4. 068-049-75-04.

Òåëåôîí

21

Á/â àìîðòèçàòîðè çàäí³é ³ ïåðåäí³é äëÿ Ôîëüöâàãåí Ò5, Ôîëüöâàãåí 2003-20. Ôîëüöâàãåí 2003-2009 ð. ð âèïóñêó. Òåëåôîí 0095-158-79-45. Àêóìóëÿòîð àâòîìîá³ëüíèé, ñòàðèé. Òåëåôîí 099-439-35-19. Ñèä³íÿ òà ï³÷êà äî «Ëó ÀÇ-Âîëèíÿíê à». Òåëåôîí 099-276-17-35.

Êðèëî ïåðåäíº, ïðàâå áåç æåëîáêà ÂÀÇ 05-07, ñêëî äî ï’ÿòèõ äâåðåé ÂÀÇ 04. Òåëåôîí 068-562-84-97. Êîë³íâàë ³ ïîðøåíü äî òðàêòîðà Ò-40. Òåëåôîí 095-771-63-46. Ðàìà äî «Ford Transit», êîë³ð á³ëèé, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè, ëîáîâå ñêëî òà ³í. äåòàë³ êóçîâà. Òåëåôîí 097-740-63-52. Ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà äî «Ãàçåëü», çàäí³é ì³ñò äî «Ãàçåëü3302». Òåëåôîí 066-630-11-74. Ñêëî ç³ ñòîðîíè âîä³ÿ äî Ñêàí³ÿ 113ì. Òåëåôîí 097-363-57-25.

Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêó. Òåëåôîí 096-403-30-44.

ÊÏÏ àáî êàðòåð äî «ËóÀÇ» -1302. Òåëåôîí 068-038-75-58.

Îðèã³íàëüíå ñêëî ëîáîâå, áåç óøêîäæåíü. Òåëåôîí 097-363-57-25.

Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 050-994-69-96.

Ïëóã òà êóëüòèâàòîð äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÞÌÇ, Ò40.. Òåëåôîí 099-015-47-12.

ϳäøèïíèêè îïîðí³ ¹ 8309 – 9 øò. Òåëåôîí 068-051-17-96.

Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 2 ÏÒÑ 4, 2-äâåðíèé, ç äîêóìåíòàìè. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåëåôîí 099-015-17-12. Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî ç äîêóìåíòàìè. Ìîæëèâèé àâàð³éíèé ñòàí. Òåëåôîí 066-772-76-96.

7.8.ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÏÐÎÄÀÌ Ñîëîìîòðÿñè äî êîìáàéíà á/â – 4 øò., âàð³àòîð. Òåëåôîí 066-594-57-64. ³äâàë-ëîïàòó äî òðàêòîðà ÌÒÇ. Ðàìà òà ð³æó÷à ÷àñòèíà âèêîíàí³ ç òîâñòîãî ìåòàëó. Ôîòî ìîæó íàä³ñëàòè íà âàéáåð. Òåëåôîí 097-167-39-98, 066-848-27-08.

Ôàðè äî àâòîìîá³ëÿ «Ford». Òåëåôîí 099-055-08-21, 098-669-27-17. Íîâ³ çàï÷àñòèíè äëÿ ÷åñüêîãî àâòîìîá³ëÿ À²À. Òåëåôîí 067-903-01-72. Êðèøêó áàãàæíèêà Ìåðñåäåñ 210 óí³âåðñàë, îðèã³íàë. Òåëåôîí 097-363-57-25. Çàï÷àñòèíè äî Volkswagen Ò4: áëîê äâèãóíà 2,4, ðàä³àòîð, ðó÷êà äâåðíà, ïàñàæèðñüêà. Ö³íà ïîì³ðíà. Òåëåôîí 050-653-61-26. Øàñ³ DzË-130. ϳñëÿ êàïðåìîíòó. Òåëåôîí 066-042-28-92. Ïðîäàì ãåíåðàòîð,ñêëî ïåðåäíº ³ çàäíº. Òåëåôîí 096-575-07-81.

Êàïîò á/â äî «Skoda Octavia», 1,6 áåíçèí, 1997 ð.â. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 050-916-31-19, 067-661-10-11. Áàãàæíèê äî ì³êðîàâòîáóñà «Volkswagen». Òåëåôîí 095-777-31-74.

Ãîëîâêó áëîêà íà «Ãàçåëü». Ö. 3500 ãðí. Òåëåôîí 066-594-57-64. Áåíçèíîâèé, îäíîöèë³íäðè÷íèé ì³í³ ìîòîð, 6,5 êÂò. Òåëåôîí 033-226-38-67.

ÊÓÏËÞ Ïåðåäíº êðèëî äà ÃÀÇ-24, çàäí³ ëàíäæåðîíè. Òåëåôîí 096-403-30-44. Äâèãóí äî ÃÀÇ 24. Òåëåôîí 097-622-31-83. ϳäøèïíèêè ð³çí³. Òåëåôîí 068-376-21-21.

Òóðá³íó äî àâòîìîá³ëÿ Ðåíî-Êåíãî ²², 2008-10 ð.â., 50kw, â äîáðîìó ñòàí³. Òåëåôîí 066-251-88-81.

Áàãàæíèê äî ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â Ìîñêâè÷, Æèãóë³, Âîëãà. Òåëåôîí 099-020-07-00.

Ãîëîâêó áëîêà, êîë³íâàë, ðàñïðåäâàë, øåñòåðí³ äî ³íîìàðêè. Òåëåôîí 066-594-57-64.

Äâèãóí äî êîìáàéíà «Íèâà» ÑÌÄ-22 òóðáî. ϳñëÿ êàïðåìîíòó. Òåëåôîí 066-042-28-92.

Ïðîäàæ øèí äëÿ âàíòàæíèõ òà ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â. Àêóìóëÿòîðè. Øèíîìîíòàæ. Òåëåôîí 067-372-02-98, 099-329-39-99.

Øèíè 225õ55õ16, 185õ65õ14, 195õ60õ14. Òåëåôîí 098-571-90-02.

Ãîëîâêó áëîêà äî «Ãàçåëü», 8-êëàïàëüíà. Òåëåôîí 066-557-25-31.

Øèíè äî «Âîëèíÿíêè, íîâ³, 2 øò. Òåëåôîí 099-701-00-49.

Ïðîäàì ñòàðòåðè ÑÒ117,ÑÒ 230. Òåëåôîí 096-575-07-81.

Äèñêè äëÿ àâòî ÂÀÇ. Òåëåôîí 050-914-08-52.

Ãàçåëü íà çàï÷àñòèíè. Òåëåôîí 067-595-33-37.

Ãîëîâêó áëîêà, êîë³í÷àòèé âàë äî ³íîìàðêè á/â. Ãîëîâêà áëîêà äî «Ãàçåë³» – 4500 ãðí. Òåëåôîí 098-121-40-10.

Äèñêè íà Ôîðä Ôîêóñ, íåäîðîãî. Òåëåôîí 063-824-75-40.

Ïðîäàæ ãóìè òà äèñê³â. Ðèõòóâàííÿ äèñê³â óñ³õ òèï³â. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåëåôîí 050-378-33-42.

Êîìïëåêò áîðòîâèõ ðåäóêòîð³â ËóÀÇ (4øò). Òåëåôîí 099-749-03-53.

Äî «Ãàçåëü» ãîëîâêó áëîêà, 16 êëàïàëüíà, á/â. Ö. 3200 ãðí. Òåëåôîí 066-647-02-88.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ï³äëåãëèì: – Ñüîãîäí³ ì³í³ñòð áóäå â³òàòè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Íà çàâòðà í³÷îãî íå ïëàíóéòå, áóäå ôóðøåò. – Òàê ôóðøåò ñüîãîäí³? – ß æ ³ êàæó, íà çàâòðà í³÷îãî íå ïëàíóéòå.

ÏÏ»Àâòîëàéô» âèêîíóº ðåìîíò òà ïðîäàæ àâòîñêëà (ëîáîâå, áîêîâå, çàäíº), òîíóâàííÿ ñêëà, ïåðåòÿæêà òà îáøèâêà ñàëîíó. Òåëåôîí 096-782-79-86, 066-375-77-99.

4,5 ñòóï³í÷àñòà ÊÏÏ äî àâòîìîá³ëÿ «Âîëãà». Òåëåôîí 066-630-11-74.

Äâèãóí äî àâòîáóñà» ÏÀÇ»-3205, ç óñ³ì íàâåñíèì. Ö. 12000 ãðí. Òåëåôîí 067-914-00-40.

Ïî÷àòîê 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Êðóòåëèê íà çàïðàâö³. ×èòຠ³íñòðóêö³þ, ÿê êîðèñòóâàòèñÿ êîëîíêîþ: 1. Âèéì³òü ï³ñòîëåò. ijñòຠç êîáóðè «Ìàêàðîâà». 2. Âñòàâòå ï³ñòîëåò â áàê àâòîìîá³ëÿ. Âñòàâèâ. 3. Íàòèñí³òü.

Ïðîïîíóºìî çàï÷àñòèíè íîâ³ òà á/ â.  íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåëåôîí 066-222-67-60, 050-560-92-22.

Êîëåñî äî òðàêòîðà Ò-40 ç äèñêîì ³ êàìåðîþ, á/â. Òåëåôîí 050-648-10-42.

Çàï÷àñòèíè äî êîìáàéíà «Íèâà». Òåëåôîí 067-265-71-72, 099-243-20-52. Çàï÷àñòèíè äî «Ford Transit» ç 1991-2010 ð. â. Òåëåôîí 093-847-08-22. Êðèøêó áàãàæíèêà «Ford Sierra» óí³âåðñàë. Òåëåôîí 050-861-02-22. Êàðáþðàòîð «Íèâà-Òàéãà», 1,7 â ðîáî÷îìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ «Ôîðä ѳºðà». Òåëåôîí 050-861-02-22. Êàðáþðàòîð «Íèâà-Òàéãà», 1,7 â ðîáî÷îìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ «Ôîðä ѳºðà». Òåëåôîí 050-861-02-22.

7.9. ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ï³ñêîñòðóìåíåâà îáðîáêà, ïîðîøêîâå ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Ãàëòóâàííÿ àâòî äèñê³â. Òåëåôîí 068-547-51-11, 095-731-51-11. Êîìï’þòåðíèé ï³äá³ð ôàðá, àâòîìîá³ëüí³ ôàðáè, ëàêè, ãðóíòè, øïàêë³âêè, àâòîêîñìåòèêà, ³íñòðóìåíòè, øóìî³çîëÿö³ÿ. Òåëåôîí 067-970-76-57, 050-198-26-02. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ðåìîíò äâèãóí³â, õîäîâî¿ ÷àñòèíè, ôàðáóâàííÿ, ðèõòóâàííÿ. Òåëåôîí 067-493-35-33, 099-334-63-21.

Òåëåôîí

ÏÏ «Ìàéñòåð 12 Âîëüò» âèêîíóº ðåìîíò åëåêòðîîáëàäíàííÿ àâòî, ðåìîíò ³íæåêòîð³â òà ³í. Çä³éñíþº êîìï’þòåðíó ä³àãíîñòèêó àâòî. Òåëåôîí 033-228-65-80, 050-378-32-26.

Íîâ³ õîäîâ³ ðåìí³ äî êîìáàéíà «Íèâà». Ö. 750 ãðí. Òåëåôîí 097-922-32-04.

Ðåìîíò õîäîâî¿, äâèãóí³â òà ãîëîâîê áëîêó öèë³íäðà. Çàì³íà ðåìåí³â, ìàñòèë, êîìï’þòåðíà ä³àãíîñòèêà. Ðîçâàë-ñõîäæåííÿ. Àâòîåëåêòðèê. Òåëåôîí 050-554-51-72, 068-380-62-26.

Çàï÷àñòèíè äî Ôîëüöâàãåí Ïàñàò  4, ãåíåðàòîð 500 ãðí., íàñîñ ïàëèâà 400 ãðí., ìîòîð 1,8 áåíçèí. Òåëåôîí 096-330-33-10.

Çàì³íà àâòîñêëà, òîíóâàííÿ ñêëà äëÿ ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòî, áóñ³â, ì³í³âåí³â. Òåëåôîí 067-701-00-46, 066-701-00-46.

Ñêëî äî Ì1412. 098-571-90-02.


22

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

8.1. ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÏÎ̲×ÍÈÊÈ ÊÅвÂÍÈʲ Ïîòð³áåí ïîì³÷íèê êåð³âíèêà â îô³ñ, äîõ³ä äîñòîéíèé. Òåëåôîí 099-185-66-18.

ÎÔ²ÑÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË, ÑÅÊÐÅÒÀв Ïðàö³âíèêè â îô³ñ ç îñâ³òîþ âèêëàäà÷à-ïñèõîëîãà. Âèñîêèé äîõ³ä. Òåëåôîí 0 9 6 - 8 1 6 - 3 2 - 6 7 , 066-212-99-51.

ÏÐÎÄÀÂÖ², ÊÀÑÈÐÈ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ÊÀÑÈÐÀ ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎÃÎ ÇÀËÓ ÒÀ ÏÐÎÄÀÂÖß ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîí 099-926-85-94 ³çüìó íà ðîáîòó ÏÐÎÄÀÂÖß íà «Öåíòðàëüíèé» ðèíîê, òîðã³âëÿ ïðîìèñëîâîþ ãðóïîþ òîâàð³â, çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà. Òåëåôîí 050-553-91-01, 093-531-44-77.

ÂÎIJ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÊÓÐ’ªÐÈ

Çàïðîøóºìî ÂÎIJ¯Â. Çàðîá³òíà ïëàòà 9000 ãðí. + áîíóñ. Òåëåôîí 033-271-06-80, 050-172-77-26.

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

23

ÊÓÕÀв, ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÊÓÕͲ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº ÂÎIJ¯Â ç âëàñíèì àâòî äëÿ ðîçâåçåííÿ õë³áà. Òåëåôîí 033-271-06-80, 050-172-77-26.

ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ Ï³äïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ðîáîòó ÌÅÕÀͲÊÀ ïî ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ õàð÷îâîãî îáëàäíàííÿ, ç/ï â³ä 7000ãðí. Òåëåôîí 066-508-47-10. Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ÌÈÉÍÈÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â ò.095-245-97-50. Ïîòð³áí³ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ó ïðàëüíþ êèëèì³â, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ëóöüê 40 êâàðòàë. Òåëåôîí 050-733-73-77.

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ϲÄÑÎÁÍÈÊÈ Ïîòð³áåí âàíòàæíèê, ìîæëèâî ïåíñ³éíîãî â³êó, ïðîæèâàííÿ â ðàéîí³ ÀÑ1, òðåáà ðîçêëàäàòè ïàëàòêó â 6 ðàíêó, òà ñêàëàäàòè â 6 âå÷îðà, ðîáîòà íà ãîäèíó. Îïëàòà 100 ãðí-â äåíü. Ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. ÄÐ: áåç äîñâ³äó, ãíó÷êèé ãðàô³ê, ÇÏ: 100 ãðí â äåü. Òåëåôîí 050-719-02-50. paroxonko@gmail.com.

ÊÓÕÀÐß, ÎÔ²Ö²ÀÍÒÀ. Çàðïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ.

ò.033-271-40-45, 066-507-97-46. ÏÅÐÓÊÀв, ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÏÅÐÓÊÀÐßÓͲÂÅÐÑÀËÀ ÒÀ ÌÀÉÑÒÐÀ ÌÀͲÊÞÐÓ. ò.095-493-30-14. Ïîòð³áí³

ÌÀÉÑÒÐÈ ÌÀͲÊÞÐÓ, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè.

ò.050-015-22-81. ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ Êîìïàí³ÿ ç äîñâ³äîì 5 ðîê³â íà ðèíêó ïîñëóã íà䳺 ³íôîðìàö³þ ³ äîïîìîãຠâ â³äêðèòò³ ïîëüñüêèõ ³ ÷åøñüêèõ â³ç. Ãîòîâèìî ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â. Âåëèêèé âèá³ð âàêàíñ³é â³ä ïåðåâ³ðåíèõ ðîáîòîäàâö³â. Òåëåôîí 050-026-33-89.

Øóêàºìî âî䳿â åëåêòðîíàвÇÍÅ ÎÕÎÐÎÍÖ² âàíòàæóâà÷³â,áàæàíî ç äîñâ³äîì,ç/ï â³ä 11500 ãðí,ïîçì³ííèé Íà âèðîáíèöòâî Îõîðîííà ô³ðìà â³çüìå ãðàô³ê ðîáîòè,äî¿çä çàáåçïå÷óº- íà ðîáîòó îõîðîííèêà. Çàðï- ïîòð³áí³ êîìïëåêòóâàëüíèêè ìî. Òåëåôîí 095-407-56-89, ëàòà âèñîêà. Òåëåôîí ò î â à ð ³ â . Ò å ë å ô î í 096-521-31-82. 067-116-50-60. 095-490-51-16.

4


24

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ϳäïðèºìñòâó íà ðîáîòó ïîòð³áí³ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ:

ÊÎÍÄÈÒÅÐÈ; ÖÓÊÅÐÍÈÊÈ; вÇÍÎÐÎÁÎײ (ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ); ÑËÞÑÀÐ; ÅËÅÊÒÐÈÊ; ÁÓIJÂÅËÜÍÈÊ. Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 5 500 ãðí.

ò.067-360-06-16, 095-207-24-42. Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðàö³ çàïðîøóºòüñÿ ÔË Î Ð È Ñ Ò - Ï Ð Î Ä À Â Å Ö Ü . Òå ë å ô î í 050-581-74-86.

Ïîòð³áí³ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ â êîíäèòåðñüê³é öåõ.çàðïëàòà â³ä 345 ãðí/çì³íà.Ïðî¿çä êîìïåíñóºòüñÿ. Òåëåôîí 099-235-73-39. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ÊÓÕÀÐß, ÁÀÐÌÅÍÀ, ÏÎ̲×ÍÈÊÀ ÊÓÕÀÐß, ÎÔ²Ö²ÀÍÒÀ, ÊÓÕÀÐßÃвËÜ,ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ, ÀÂÒÎÌÈÉÍÈʲÂ. ò.095-337-86-93.

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: àäì³í³ñòðàòîð, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåí, äâ³ðíèê, ïîêî¿âê à.Òåëåôîí 0 9 5 - 6 4 4 - 8 5 - 9 4 , 097-558-71-20. Ðîáîòà êîëèøí³ì ä å ð æ ñ ë ó æ á î â ö ÿ ì . Òå ëåôîí 096-816-32-67, 066-212-99-51.

ÍÀÄÀÍÍß ÌÎËÎIJ ÏÅÐØÎÃÎ ÐÎÁÎ×ÎÃΠ̲ÑÖß. Ïðàöåçäàòí³é ìîëîä³ — ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè â³êî ì â³ä 15 äî 28 ðîê³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àáî ïðèïèíåííÿ íàâ÷àííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíî-âèõ îâíèõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çàâåðøåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ïåðåï³äãîòîâêè, à òàêîæ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç³ ñòðîêî âî¿ â³éñüêî âî¿ àáî àëüòåðíà¬òèâíî¿ (íåâ³éñüêîâî¿) ñëóæáè íàäàºòüñÿ ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå íà ñòðîê íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.

íà ïðàâàõ ðåêëàìè

Äåðæàâà ñïðèÿº ñòâîðåííþ ìîëîä³æíèõ öåíòð³â ïðàö³, à òàêîæ ìîëîä³æíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é (àãåíòñòâà, á³ðæ³, áþðî òà ³í.) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëîä³, ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ìîëîä³ òà âäîñêîíàëåííÿ ¿¿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³. Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî ìîëîä³æí³ öåíòðè ïðàö³ çàòâåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. ijÿëüí³ñòü ìîëîä³æíèõ öåíòð³â ïðàö³ ìîæå ô³íàíñóâàòèñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî ôîíäó ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ íà ö³ ö³ë³. Äåðæàâà ñïðèÿº ñòâîðåííþ ñïåö³àë³çîâàíèõ öåíòð³â äëÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ³ ãàðàíòóº ìîëîä³ îäåðæàííÿ ïåðøîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ íà îñíîâ³ êâîò. Êð³ì òîãî, ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³, äå âîíè áåçêîøòîâíî îäåðæóþòü ³íôîðìàö³éíó, ïðàâîâó, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íó, ìåäè÷íó òà ³íøó ñîö³àëüíó äîïîìîãó, â òîìó ÷èñë³ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå ñòðîêîì íå ìåíøå äâîõ ðîê³â (Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ñïðèÿííÿ ñîö³àëüíîìó ñòàíîâëåííþ òà ðîçâèòêó ìîëîä³ â Óêðà¿í³» â ðåäàêö³¿ 23 áåðåçíÿ 2000 p.).

Ìîëîäèì ñïåö³àë³ñòàì — âèïóñêíèêàì äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïîòðåáà â ÿêèõ ðàí³øå áóëà çàÿâëåíà ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, íàäàºòüñÿ ðîáîòà çà ôàõîì íà ïåð³îä íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè.

2. Ìîëîä³æí³ öåíòðè ïðàö³, ùî ä³þòü â³äïîâ³äíî äî Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ, à òàêîæ ãðîìàäñüê³ ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿ (àãåíòñòâà, á³ðæ³, áþðî òà ³í.) çà íàÿâíîñò³ â íèõ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, âèäàíîãî äåðæàâíîþ ñëóæáîþ çàéíÿòîñò³, ñïðèÿþòü ïðàöåâëàøòóâàííþ ìîëîä³, ó òîìó ÷èñë³ ó÷í³â, ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ, íàäàþòü ïîñëóãè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîôîð³ºíòàö³ºþ òà ï³äãîòîâêîþ äî ðîáîòè çà íîâîþ ïðîôåñ³ºþ.

(Ñòàòòÿ 197 â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 263/95-ÂÐ â³ä 05.07.95)

1. Îäíèì ³ç íàïðÿìê³â ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè º çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ ìîëîä³. Ìîëîäü ìຠïðàâî íà ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â çà óìîâè, ùî ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè â³êîì â³ä 15 äî 28 ðîê³â çàê³í÷èâ ÷è ïðèïèíèâ íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³, ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó òà âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, çàâåðøèâ ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó òà ïåðåï³äãîòîâêó; ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç³ ñòðîêîâî¿ â³éñüêîâî¿ ÷è àëüòåðíàòèâíî¿ (íåâ³éñüêîâî¿) ñëóæáè. Äâîð³÷íèé ñòðîê ïåðøîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ïî÷èíຠîá÷èñëþâàòèñü ç ÷àñó ðîáîòè äî ïðèçîâó. Ãàðàíò³ÿ ìîëîä³ íà ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå ïîëÿãຠó ïðàâ³ ìîëîä³ çâåðíóòèñü â ïîøóêó ðîáîòè äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³, ÿêà ³íôîðìóº ïðî ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ çä³éñíþº âèá³ð ïåðøîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. Äåðæàâíà ñëóæáà çàéíÿòîñò³ íàäຠì³ñöåâèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîëîä³æíèì öåíòðàì ïðàö³, ñîö³àëüíèì ñëóæáàì äëÿ ìîëîä³ ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü (âàêàíòíèõ ïîñàä). Ìîëîä³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ çâåðíóëèñÿ äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ â ïîøóêàõ ðîáîòè, îäåðæóþòü áåçïëàòíó ³íôîðìàö³þ òà ïðîôåñ³éíó êîíñóëüòàö³þ ç ìåòîþ âèáîðó âèäó ä³ÿëüíîñò³, ïðîôåñ³¿, ì³ñöÿ ðîáîòè, à òàêîæ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ïðîõîäÿòü ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó ³ ïåðåï³äãîòîâêó.

24 ãðóäíÿ 1999 ð. áóëî ñòâîðåíî ìîëîä³æíó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Àñîö³àö³ÿ òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³ Óêðà¿íè». 28 ñåðïíÿ 2000 ð. âîíà çàðåºñòðîâàíà â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ¹ 1489. ßê çàçíà÷åíî ó ëèñò³ Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè, ñïîðòó ³ òóðèçìó Óêðà¿íè ¹ 01/27 â³ä 18.01.2001 ð. äèðåêòîðàì ðåñïóáë³êàíñüêîãî, Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêîãî òà Ñåâàñòîïîëüñêîãî ì³ñüêèõ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³ ç ̳í³ñòåðñòâîì òðàíñïîðòó Óêðà¿íè äîñÿãíóòî äîìîâëåí³ñòü ïðî ï³ëüãîâèé ïðî¿çä ó÷àñíèê³â òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü ï³ä åã³äîþ Àñîö³àö³¿ òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³ Óêðà¿íè íà áóä³âåëüíèõ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ

òà ³íøèõ ðîáîòàõ. Âåäóòüñÿ ïåðåãî âîðè ç Óêðàâòîäîðîì, ̳í³ñòåðñòâîì àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíèì êîì³òåòîì áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà æèòëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ïðîâ³äíèìè ô³ðìàìè ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ï³äïðèºìñòâàìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ó÷í³â òà ñòóäåíò³â îáñÿãîì ðîá³ò ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë. Êð³ì òîãî, êåð³âíèöòâî Àñîö³àö³¿ òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³ Óêðà¿íè ïîãîäæóº ïèòàííÿ ç êåð³âíèöòâîì ðåã³îí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, â ÿê³ òðàäèö³éíî â³ä'¿æäæàëè ñòóäåíòñüê³ áóä³âåëüí³ çàãîíè ç Óêðà¿íè. Âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè ç ô³ðìàìè Óãîðùèíè, Ïîëüù³, Þãîñëà⳿, ×åõ³¿, Ñëîâà÷÷èíè ç ìåòîþ ïîøóêó ôðîíòó ðîá³ò äëÿ òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³ Óêðà¿íè. Óñòàíîâ÷îþ êîíôåðåíö³ºþ Àñîö³àö³¿ òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³ Óêðà¿íè 24 ãðóäíÿ 1999 ð. çàòâåðäæåíî Ñòàòóò Àñîö³àö³¿ òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³ Óêðà¿íè, ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ÿêî¿, çîêðåìà, âèçíà÷åíî ñïðèÿííÿ ðîçðîáö³ ìåõàí³çì³â ãíó÷êîãî äåðæàâíîãî ïðîãðàì íî-ö³ëüîâîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîþ àäàïòàö³ºþ ìîëîä³ Óêðà¿íè, ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ âñåóêðà¿íñüêî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ êîìï'þòåðíî¿ ìåðåæ³ «Ìîëîä³æí³ òðóäîâ³ ðåñóðñè», ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ ìåðåæ³ øòàá³â ñòóäåíòñüêèõ çàãîí³â, ìîëîä³æíèõ á³çíåñ-öåíòð³â, ìîëîä³æíèõ öåíòð³â ïðàö³ òîùî; îðãàí³çàö³þ ðóõó äîáðîâ³ëüíèõ òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ìîëîä³ (ñòóäåíòñüêèõ òðóäîâèõ, íàóêîâèõ, ñîö³àëüíèõ çàãîí³â, òðóäîâèõ îá'ºäíàíü ñòàðøîêëàñíèê³â, òàáîðè ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó òîùî); ñïðèÿííÿ ñîö³àëüí³é ï³äòðèìö³ áåçðîá³òíî¿ ìîëîä³ (ñòâîðåííÿ ìîëîä³æíèõ êëóá³â áåçðîá³òíèõ, çàëó÷åííÿ ¿õ äî ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò, ñïðèÿííÿ ï³äãîòîâö³ òà ï³äâèùåííþ ¿õ êâà¬ë³ô³êàö³¿, ñòâîðåííÿ ïîñò³éíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó «ñâ ñïðàâè» òîùî); ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ô³íàíñóâàííÿ òà êðåäèòóâàííÿ ìîëîä³ ç ìåòîþ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ¿¿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ, âòîìó ÷èñë³ äëÿ ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð, ðîçðîáêè ³ííîâàö³éíèõ íàóêîâèõ ïðîåêò³â òîùî. ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß Ó ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅв


26

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ÓÃÎÄÀ, ÂÀвÀÍÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÜ ßÊ ÏÎÄÀÒÈ ÎÃÎËÎØÅÍÍß? ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÜ ÍÀ ÑÀÉÒ² AV.VOLYN.UA ª ÏËÀÒÍÈÌ. ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß: 6 ÃÐÍ/ÒÈÆÄÅÍÜ.

Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ – Ù Î Ä Í ß çà ÁÀÃÀÒÎÊÀÍÀËÜÍÈÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ 0(332)

77-00-99, 77-00-20

ÙÎÄÍß ïîäçâîí³òü ³ ïðîäèêòóéòå âàøå îãîëî-

095-861-75-77, 097-34-92-312 àáî ïåðåäàéòå îãî-

Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ ðàìêîþ – ö³íà +8 ãðí. Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êîëüîðîì ôîíó – +10 ãðí. Îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ – +10 ãðí. Ïåðøà ïîçèö³ÿ îãîëîøåííÿ (äîäàòêîâî äî âèä³ëåíü) – 15 ãðí. Ö³íè âêàçàí³ çà ï³äòðèìêó îãîëîøåííÿ íà ïðîòÿç³ îäíîãî òèæíÿ.

øåííÿ çà òåëåôîíîì:

Ïëàòí³ òà áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ» çà àäðåñîþ: âóë. Âèííè÷åíêà, 2; íà ïóíêò³ ïðèéîìó îãîëîøåíü çà àäðåñîþ: ïð. Âîë³, 27 (ïðèì³ùåííÿ äðóêàðí³, âõ³ä ç âóë. Êîïåðí³êà), ùîäíÿ ç 9 äî 18 ãîä., êð³ì ñóáîòè ³ íåä³ë³.

ëîøåííÿ ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ

Âèäðóêóâàíèé òåêñò îãîëîøåííÿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè ôàêñîì, âêàçàâøè ê³ëüê³ñòü éîãî ïîâòîð³â (â³ä 1 äî 2) ³ âàø êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð ôàêñà:

0(332)

Ïðèñëàí³ íà âèð³çíîìó êóïîí³ â ðåäàêö³þ ãàçåòè «ÀÔ²ØÀ ÂÎËÈͲ»

Íàçâó ô³ðìè òà ëîãîòèï â îãîëîøåííÿõ âêàçóâàòè çàáîðîíÿºòüñÿ

ÒÈÏ «À»

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ äî 20 ñë³â äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á

ÒÈÏ «Á»

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ êðàïêîþ, äî 20 ñë³â

ÒÈÏ «Ã»

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì, äî 20 ñë³â

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä ³íøèõ æèðíèì øðèôòîì òà ðàìêîþ, äî 20 ñë³â

Àóä³-100, 1987 ð. â., 2,2, ä., áåç êóçîâà òà áåç êîë³ñ, íà çàï÷àñòèíè, äîðîãî, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

10 ãðí.

Êóïëþ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó äëÿ òåù³ â ³íøîìó ì³ñò³. Êîíòàêòè: ÕÕÕÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

1 5 Ïðîïàâ ÷îëîâ³ê, ìàëåíüêèé, ëèñèé, êóëüãຠíà ïðàâó íîãó. ãðí. ßêùî çíàéäåòå, ìîæåòå íå ïîâåðòàòè, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ 20 ãðí.

ÒÈÏ «Ä»

îãîëîøåííÿ, âèä³ëåíå ñåðåä 30 ãðí. ³íøèõ ðàìêîþ íà ÷îðíîìó ôîí³ ç âèä³ëåííÿì ãîëîâíîãî òåêñòó, äî 20 ñë³â

ÒÈÏ «Å»

ôîòîîãîëîøåííÿ, äî 20 ñë³â

35 ãðí.

Áðèãàäà ìîëîäèõ, äîñâ³ä÷åíèõ, òâåðåçèõ âàíòàæíèê³â, äîïîìîæå ïåðåíåñòè áóäüÿêèé âàíòàæ. ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ ÁÌÂ, 1987 ð. â., 2,2, ä., ö³íà 200 ãðí, ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ Ïðîäàì êóðêó-íåñó÷êó, ïîðÿäíà, âèõîâàíà, íåñå æîâò³ ÿéöÿ ç ì³æíàðîäíèì çíàêîì ÿêîñò³

 îãîëîøåííÿõ íå âêàçóºòüñÿ íàçâà ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿, ô³ðìè. Òàê³ îãîëîøåííÿ ïîäàþòüñÿ ðåêëàìíèìè áëîêàìè

À ÔÂÎËÈͲ ²ØÀ

Ïîðóøíèê³â öèõ óìîâ ïîñòóïîâî âèÿâëÿþòü ³ ñòàâëÿòü íà êîìï'þòåðíèé êîíòðîëü, ÿêèé ïîçáàâëÿº ¿õ áåçêîøòîâíèõ ïóáë³êàö³é. ÏËÀÒͲ ÊÎÌÅÐÖ²ÉͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - îãîëîøåííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; - ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ ãóðòîâèõ òà äð³áíîãóðòîâèõ ïàðò³é òîâàð³â; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â òà áóäü-ÿêî¿ ñïåöòåõí³êè íà áàç³ àâòîìîá³ë³â; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðèéîì íà ðîáîòó; - îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ìàòåð³àë³â ,òîâàð³â ,óñòàòêóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ;

ÐÅÊËÀÌÍÎ-²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ Ñâ³äîöòâî ÂË ¹ 470-203ÏÐ â³ä 23.03.2013 ð.

Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïóáë³êóºòüñÿ ó âñ³õ âèäàõ îãîëîøåíü, ðåêëàì³, òàáëèöÿõ ÷è ³íøèõ îãîëîøåííÿõ, à òàêîæ íå äຠí³ÿêèõ ãàðàíò³é, óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïóáë³êàö³ºþ âèùåâêàçàíèõ ìàòåð³àë³â. «Àô³øà Âîëèí³» çí³ìຠç ñåáå óñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïîäàâà÷àìè îãîëîøåíü, ÷èòà÷àìè é îñîáàìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ îïóáë³êîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çà áóäü-ÿê³ çáèòêè, íàíåñåí³ ÷åðåç íåóâàæí³ñòü, ïîìèëêè ÷è ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè ïîäàâà÷à ³íôîðìàö³¿, ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ÷è ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ äëÿ ïóáë³êàö³¿. «Àô³øà Âîëèí³» íå íåñå í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàòðèìêó ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â, â³äïðàâëåíèõ ïîøòîþ. Îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü é äðóêóþòü ëèøå ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ãàçåòîþ «Àô³øà Âîëèí³». Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ, ÿêùî âèíèêຠòàêà ïîòðåáà, ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå é êëàñèô³êîâàíå òàê, ÿê «Àô³øà Âîëèí³» ââàæຠíàéá³ëüø äîö³ëüíèì.

Óìîâè ïóáë³êàö³¿ 1. Áåçêîøòîâí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó íà êóïîíàõ, âèð³çàíèõ ³ç ãàçåòè,ïðèíåñåíèõ ³ ïðèñëàíèõ çà àäðåñîþ ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³ 2. Ùîäåííî çà òåëåôîíàìè 77-00-99, 77-00-20. Äëÿ âàøî¿ æ çðó÷íîñò³ ðàäèìî ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè òåêñò îãîëîøåííÿ, à ïîò³ì íàáðàòè íîìåð òåëåôîíó îïåðàòîðà ãàçåòè «Àô³øà Âîëèí³», ïîâ³äîìëÿþ÷è ñïî÷àòêó íîìåð ðóáðèêè, à ïîò³ì òåêñò îãîëîøåííÿ..Ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè çà óìîâè ïðîïëàòè íà ìîìåíò âåðñòêè ãàçåòè. .3. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 20 ñë³â.+ 2 íîìåðè òåëåôîí³â.. 4. Îãîëîøåííÿ ïðî çàãóáëåí³ äîêóìåíòè, øòàìïè é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ ï³äïðèºìñòâà ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè â ðåäàêö³¿ çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â. 5. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî ä³ÿëüí³ñòü, ùî ï³äëÿãຠë³öåíçóâàííþ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïóáë³êóºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. 6. Ðåäàêö³ÿ ç ÷èòà÷àìè íå ëèñòóºòüñÿ. 7. Êîæíå áåçêîøòîâíå îãîëîøåííÿ äðóêóºòüñÿ ùîíàéìåíøå äâà òèæí³ ï³äðÿä. 8. Îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Àô³øà çíàéîìñòâ» ïîäàþòüñÿ ³ çàáèðàþòüñÿ ëèñòè îñîáèñòî â ðåäàêö³¿ çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà.

Íå ïóáë³êóþòüñÿ: ³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ðåäàêö³éíèõ ïðàâèë ó ãàçåò³ íå ïóáë³êóþòüñÿ: – îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ äîêóìåíò³â, íàðêîòèê³â, çáðî¿, îòðóòè, âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäåé, êðîâ³ é ïëàçìè, íåçàðåºñòðîâàíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, äåðæàâíèõ íàãîðîä Óêðà¿íè, êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ òà ³íøèõ êðà¿í, ïàñïîðò³â, òðóäîâèõ êíèæîê, äèïëîì³â; ³íøèõ äåðæàâíèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³àëè ïðî ïðîïàãàíäó ïðîñòèòóö³¿;

ò. ÕÕÕ-ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß Äî áåçêîøòîâíèõ íàëåæàòü ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ, ÿê³ íå ïîâ'ÿçàí³ ç á³çíåñîì, ï³äïðèºìíèöüêîþ òà êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òåêñò îãîëîøåííÿ íå ìຠïåðåâèùóâàòè 200 çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè (ïðèáëèçíî 20 ñë³â), íå âðàõîâóþ÷è íîìåð òåëåôîíà.  îãîëîøåííÿõ ïðî êóï³âëþ àáî ïðîäàæ ïîòð³áíî ïîâ³äîìëÿòè ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â. Ó ðóáðèö³ "Øóêàþ ðîáîòó" áåçêîøòîâíî äðóêóþòü îãîëîøåííÿ ëèøå ïðî ïîøóê ì³ñöÿ ïðàö³. ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. Îäíà ëþäèíà ìîæå ðîçì³ñòèòè ò³ëüêè 5 áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

Óñþ ³íôîðìàö³þ, ïðèçíà÷åíó äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Àô³øà Âîëèí³», ïðèéìàþòü íà îñíîâ³ ïîâíî¿ äîâ³ðè.

çà àäðåñîþ: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2

77-00-99, 77-00-20

ÎÑÒÀÍÍ²É ÒÅÐÌ²Í ÏÐÈÉÎÌÓ ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ ÄÎ 12.00

ÒÈÏ «Â»

Çàãàëüíà óãîäà ì³æ ãàçåòîþ òà ¿¿ ê볺íòàìè

– îãîëîøåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãຠïåðåäàâàííþ ³íøèì îñîáàì, à òàêîæ ïîë³òè÷íî¿ òà ðåë³ã³éíî¿, ùî äèñêðåäèòóº ô³çè÷íèõ ÷è ïîë³òè÷íèõ îñ³á, ç íåïðèéíÿòíèìè åòè÷íèìè ìîòèâàìè, ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ïåðåäïëàòó ÷è ïîøòîâ³ ïåðåñèëàííÿ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â ³ ö³ííèõ âêëàä³â ÿê îïëàòó çà òîâàðè é ïîñëóãè; – îãîëîøåííÿ ö³ëêîì íåïðèäàòí³ äëÿ äðóêó (³ç çì³ñòîâèõ àáî åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) àáî òàê³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³. - Ðåäàêö³ÿ ìຠïðàâî íå ïðèéìàòè äî ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ñóìí³âíîãî çì³ñòó.

- îãîëîøåííÿ ïðî íåðóõîì³ñòü ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êóïëþ, âèíàéìó, ïðîäàì,îáì³íÿþ; - óñ³ îãîëîøåííÿ, ïîäàí³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè; - óñ³ îãîëîøåííÿ â³ä óñòàíîâ òà ïðèâàòíèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ ïîñëóã,ÿêùî âèäè ä³ÿëüíîñò³ ë³öåíçóþòüñÿêîï³ÿ ë³öåí糿; - îãîëîøåííÿ ó ðóáðèêó "Çíàéîìñòâà" ñë³ä ïîäàâàòè îñîáèñòî â ðåäàêö³þ ãàçåòè çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà. - îãîëîøåííÿ ïðèéìàþòü ùîäåííî â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2, ùîäåííî ç 9.00 äî 18.00. - ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà ïëàòí³ îãîëîøåííÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó áàíêó: îòðèìóâà÷: Øèìîíîâè÷ Ã. ª., êîä 2826611630, ð/ð 26005055472488, Ïðèâàòáàíê ó ì. Ëóöüêó, ÌÔÎ 303440

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 43025, ì. Ëóöüê, âóë. Âèííè÷åíêà, 2 Òåë.: 0(332) 77-00-99, 77-00-20; e-mail: 770099@av.volyn.ua, rek@av.volyn.ua Äèðåêòîð Äæóñþê Ë. Î.

Âèäàâåöü: ÏÏ «Àô³øà Ìåä³à Ïðîô³ò» Ãàçåòà âèõîäèòü ùî÷åòâåðãà Íàäðóêîâàíî â äðóêàðí³ Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» Çàì. ¹ 1268 Òèðàæ: 2800 ïðèì.

Íîìåð ï³äïèñàíèé äî äðóêó 29.10.2018 ð.

© Âñ³ ïðàâà âèäàâöÿ çàõèùåí³. Ïåðåäðóê òà â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â çàáîðîíÿºòüñÿ òà êàðàºòüñÿ çã³äíî çàêîíó.

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò òåêñòó, ðåêëàìè òà îãîëîøåíü íåñå ðåêëàìîäàâåöü


25

¹42, 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó

ÀÔ²ØÀ ÄÎDzËËß Ðàê. (22.06 – 22.07) Òîá³ äîâåäåòüñÿ âèêîíàòè ðîáîòó íå ò³ëüêè çà ñåáå, àëå é çà ³íøèõ. Ïîñòàðàéñÿ íå â³äâîë³êàòèñÿ íà äð³áíèö³, çàéíÿâøèñü âàæëèâèìè ñïðàâàìè. Òâ³é êåð³âíèê íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî äîõîäó. Äîâ³ðñÿ âíóòð³øíüîìó ãîëîñó, ùîá â÷èíèòè ïðàâèëüíî. Óâå÷åð³ â³äâîë³÷èñü â³ä ñóºòè ³ ïîáóäü íà ñàìîò³.

Òåðåçè. (23.09 – 23.10) òèæäåíü áóäå íàñè÷åíèé ð³çíîìàí³òíèìè çóñòð³÷àìè òà îòðèìàííÿì âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿. Òîá³ âàðòî çâåðíóòèñÿ çà ïîðàäîþ ³ ï³äòðèìêîþ äî êåð³âíèêà. Ìîæóòü âèíèêíóòè ñêëàäíîù³ ó ñï³ëêóâàíí³ ç áþðîêðàòè÷íèìè ³íñòàíö³ÿìè. Âèêîðèñòîâóé ñâîþ ÷àð³âí³ñòü, ùîá ðîçâ'ÿçàòè ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ.

Ê î ç å ð ³ ã . (22.12 – 20.01) Òîá³ âäàñòüñÿ âèð³øèòè âñ³ ñêëàäí³ ïèòàííÿ. Íå á³éñÿ ðóòèííî¿ ðîáîòè, öå äîïîìîæå óíèêíóòè ñêëàäíîù³â ó ìàéáóòíüîìó. Îòðèìàºø ãàðíó çâ³ñòêó â³ä íîâèõ ïàðòíåð³â. Äîêëàâøè çóñèëü, òè çìîæåø óêëàñòè âèã³äíó óãîäó. Çàéìèñÿ âèð³øåííÿì ñ³ìåéíèõ ïèòàíü.

Òåëåöü. (21.04 – 20.05) Òîá³ âàðòî ïðèä³ëèòè á³ëüøå óâàãè ñâî¿é çîâí³øíîñò³. Âèêîðèñòîâóé ÿñêðàâ³ êîëüîðè â îäÿç³, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó. Íà òåáå ÷åêຠçóñòð³÷ ³ç íîâèìè ïàðòíåðàìè. Íàìàãàéñÿ ïåðåêîíàòè ñï³âðîçìîâíèê³â çà äîïîìîãîþ ëîã³÷íèõ âèñíîâê³â ³ ïåðåâàã. Òâ³é êåð³âíèê çàïðîïîíóº ö³êàâèé ïðîåêò.

Ëåâ. (23.07 – 23.08) Ñòàðàéñÿ ñòðèìóâàòè ñâî¿ âèñëîâëþâàííÿ, ùîá íå îáðàçèòè áëèçüêèõ ëþäåé. Òâîº ñàìîïî÷óòòÿ ìîæå ïåðåøêîäèòè âèêîíàííþ âàæëèâî¿ ðîáîòè. Ñêîíöåíòðóéñÿ íà äîñÿãíåíí³ ãîëîâíèõ ö³ëåé ³ íå çâåðòàé óâàãè íà êðèòèêó. Òâî¿ êîëåãè ìîæóòü îá'ºäíàòèñÿ ïðîòè òåáå. Íå âàðòî ïàí³êóâàòè, ñòàðàéñÿ âèð³øèòè êîíôë³êò ìèðíèìè ñïîñîáàìè.

Ñêîðï³îí. (24.10 – 22.11) Íà òåáå ÷åêຠâ³äðàçó ê³ëüêà âèã³äíèõ ïðîïîçèö³é ïðî ñï³âïðàöþ. Âèêîðèñòîâóé âäàëó ìîæëèâ³ñòü, ùîá çá³ëüøèòè ñâ³é ïðèáóòîê. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òèæäíÿ âèïàäêîâà çóñòð³÷ ç îñîáîþ ³ç ìèíóëîãî òåáå ïîðàäóº. Òâî¿ ³äå¿ äîïîìîæå ðåàë³çóâàòè áëèçüêà ëþäèíà. Îòðèìàºø íåñïîä³âàíèé ïðèáóòîê, ÿêèé òåáå ïðèºìíî çäèâóº..

Âîäîë³é. (21.01 – 19.02) Ìîæóòü âèíèêíóòè êîíôë³êòè ç áëèçüêèìè. Íàìàãàéñÿ àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ñ³ìåéíèõ ïðîáëåì, ùîá âïîðàòèñÿ ç ðîáî÷èìè çàâäàííÿìè. Òâ³é êåð³âíèê ðîçêðèòèêóº òâî¿ ä³¿. Âèçíàé ñâî¿ ïîìèëêè, ùîá óíèêíóòè ïðîáëåì ó ìàéáóòíüîìó. Çóñòð³íüñÿ ç ïîäðóãàìè, ùîá çíÿòè ñòðåñ ³ ðîçðÿäèòè îáñòàíîâêó.

Áëèçíþêè. (21.05 – 21.06) Òèæäåíü ïðèíåñå äîäàòêîâ³ ñêëàäíîù³ é ïåðåïîíè. Òâî¿ êîíêóðåíòè ìîæóòü ñòâîðèòè êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ. Íàìàãàéñÿ íå ðîáèòè ðàïòîâèõ âèñíîâê³â ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ âàæëèâèõ ð³øåíü. Îòðèìàºø âàæëèâó ³íôîðìàö³þ â³ä ñòàðèõ ïàðòíåð³â. Âèêîðèñòîâóé ìèíóë³ ä³ëîâ³ êîíòàêòè, ùîá îòðèìàòè ïîòð³áíèé ðåçóëüòàò.

ijâà. (24.08 – 22.09) Òè çìîæåø âèêîíàòè íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ ïëàíóâàëà. Òîá³ íà äîïîìîãó ïðèéäóòü îäíîäóìö³. Áóäü-ÿê³ ïî÷èíàííÿ öüîãî äíÿ ïðèíåñóòü ïðèáóòîê. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òèæäíÿ íàìàãàéñÿ óíèêàòè ñï³ëêóâàííÿ ç îïîíåíòàìè. Íå âàðòî âèòðà÷àòè ÷àñ íà ç'ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â, êðàùå ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà ñâî¿õ äîñÿãíåííÿõ.

Ñòð³ëåöü. (23.11 – 21.12) Òîá³ äîâåäåòüñÿ ñåðéîçíî ïîñòàðàòèñÿ, ùîá âïîðàòèñÿ ç íàêîïè÷åíèìè ñïðàâàìè. Íå âàðòî ðîçðàõîâóâàòè íà äîïîìîãó ç áîêó. Ìîæóòü âèíèêíóòè íåïåðåäáà÷åí³ âèòðàòè. Íàìàãàéñÿ óíèêàòè äàëüí³õ ïî¿çäîê ³ íå ñ³äàòè çà êåðìî. Óâå÷åð³ ñïðîáóé çàéíÿòèñÿ äóõîâíèìè ïðàêòèêàìè, ùîá çíÿòè íåãàòèâ.

Ðèáè. (20.02 – 20.03) Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ òèæäíÿ íà òåáå ÷åêຠìîíîòîííà ³ íóäíà ä³ÿëüí³ñòü. Íàìàãàéñÿ íå áðàòè ó÷àñò³ â ñóïåðå÷êàõ ñåðåä êîëåã. Òîá³ âàðòî ïîãëÿíóòè íà ñèòóàö³þ ³ çàìèñëèòèñÿ ïðî îñîáèñò³ ïåðñïåêòèâè. Âäàëèé ÷àñ, ùîá îáãîâîðèòè ñâî¿ ïëàíè ç êåð³âíèöòâîì. Óâå÷åð³ ñì³ëèâî ìîæåø ç³áðàòèñÿ ç îäíîäóìöÿìè ³ îáãîâîðèòè ñïðàâè.

Îâåí. (21.03 – 20.04) Íàìàãàéñÿ íå ïðîâîêóâàòè êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é. Òâ³é åìîö³éíèé ôîí ïîñò³éíî çì³íþâàòèìåòüñÿ, â÷èñÿ êîíòðîëþâàòè åìîö³¿. Òâî¿ ïàðòíåðè ìîæóòü âèñóíóòè äîäàòêîâ³ âèìîãè. Íå âàðòî éòè íà ïîñòóïêè, ³íàêøå âòðàòèø çíà÷íó ÷àñòèíó ïðèáóòêó. Âèêîðèñòîâóé ñâî¿ æ³íî÷³ ÷àðè, ùîá çì³íèòè ñèòóàö³þ íà ñâîþ êîðèñòü.

ÁÀÒÜʲÂÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀ Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó áóäå îäíà áàòüê³âñüêà ñóáîòà, 3 ëèñòîïàäà "Äìèòð³âñüêà ñóáîòà", êîëè â³ðóþ÷³ çìîæóòü ïîìîëèòèñÿ çà ïîê³éíèõ Ó öåðêîâíîìó êàëåíäàð³ º îñîáëèâ³ äí³ "áàòüê³âñüê³ ñóáîòè", êîëè ïðèéíÿòî ïîìèíàòè ïîê³éíèõ. Ó ïðàâîñëàâí³é ðåë³ã³¿ ïðèéíÿòî âøàíîâóâàòè ïîìåðëèõ, ³ çà öåðêîâíèì êàëåíäàðåì òàê³ äí³ íàé÷àñò³øå âèïàäàþòü íà ñóáîòè. Áàòüê³âñüêèìè âîíè íàçâàí³ òîìó, ùî ñòàðøå ïîêîë³ííÿ çàçâè÷àé éäå ç æèòòÿ ðàí³øå, ³ ä³òè ìîëÿòüñÿ Âèùèì Ñèëàì çà äóø³ ñâî¿õ ðîäè÷³â, ùîá ¿ì áóâ â³äêðèòèé øëÿõ íà Íåáåñà. Áàòüê³âñüêèõ ñóáîò íå òàê áàãàòî, ³ â ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó áóäå îñòàííÿ çà öåé ð³ê áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Äìèòð³âñüêà ñóáîòà ïðîéäå 3 ëèñòîïàäà, ³ íàçâàíà âîíà íà ÷åñòü ñâÿòîãî Äìèòðà Ñîëóíñüêîãî, ÿêèé çàãèíóâ ìó÷åíèöüêîþ ñìåðòþ çà â³ðó.  öåé äåíü â³ðóþ÷³ âèðóøàþòü äî öåðêâè ³ õðàìè, ùîá ïîìîëèòèñÿ Âèùèì Ñèëàì ïðî ïîê³éíèõ ðîäè÷³â, ïîïðîñèòè ó Ãîñïîäà ïðî ïðîùåííÿ ãð³õ³â ³ äàðóâàòè äóøàì Öàðñòâî Íåáåñíå. Ââàæàºòüñÿ, ùî Äìèòð³âñüêà ñóáîòà âèíèêëà â ÷àñè Äìèòðà Äîíñüêîãî, ÿêèé ï³ñëÿ Êóëèêîâî¿ áèòâè çàïðîïîíóâàâ â³äçíà÷àòè äåíü ïàì'ÿò³ âî¿íàì, ÿê³ ñêëàëè ñâî¿ ãîëîâè íà ïîë³ áîþ. Ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ï³äòðèìàëè éîãî, ³ ç öèõ ï³ð äàòà áàòüê³âñüêî¿ ñóáîòè íåçì³ííà.  íàðîäíèõ òðàäèö³ÿõ 3 ëèñòîïàäà ïðîùàþòüñÿ ç îñ³ííþ ³ çóñòð³÷àþòü çèìó. Ó äåíü ïîìèíàííÿ ïîê³éíèõ ïðèáèðàëèñÿ â áóäèíêàõ, ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê ä³ëÿíêè, ùîá íàâåñí³ ïðèñòóïèòè äî ïîñ³âíèõ ðîá³ò ÿê ìîæíà ðàí³øå. ϳñëÿ â³äâ³äóâàííÿ ñëóæáè â êîëèøí³ ÷àñè ³ çàðàç â³ðóþ÷³ âëàøòîâóþòü ïîìèíàëüí³ îá³äè,

äå çà òðàäèö³ºþ íàêðèâàþòü ñò³ë ³ íà ïîìåðëèõ ðîäè÷³â, ââàæàþ÷è, ùî ¿õ äóø³ ñïóñêàþòüñÿ ç Íåáåñ, ùîá äîãëÿíóòè çà æèâèìè. Ðàí³øå ïåðåä Äìèòð³âñüê³é ñóáîòîþ îáîâ'ÿçêîâî â³äâ³äóâàëè ëàçí³, à ï³ñëÿ ìèòòÿ çàëèøàëè â³íèêè, ââàæàþ÷è, ùî äóø³ ïîê³éíèõ çàõî÷óòü ïîìèòèñÿ. Ó Äìèòð³âñüêó ñóáîòó áàãàòî âèðóøàþòü íà êëàäîâèùà, ùîá ïðèáðàòèñÿ íà ìîãèëàõ, çàëèøèòè ïîìèí ³ çàïàëèòè ñâ³÷êè, âçÿò³ â õðàìàõ àáî öåðêâàõ. Íà öâèíòàðÿõ ÷èòàþòü ìîëèòâè çà ïîìåðëèõ ³ ïðîñÿòü ¿õ ïðî äîïîìîãó ³ ï³äòðèìêó. Ìîëèòèñÿ çà ïîê³éíèõ ìîæíà íå ò³ëüêè ï³ä ÷àñ áàòüê³âñüêèõ ñóáîò, àëå ³ ó çâè÷àéí³ äí³. Ñâÿùåííîñëóæèòåë³ íàãîëîøóþòü, ùî ðåãóëÿðí³ ìîëèòâè, ñâÿòîù³ äî Âèùèõ ñèë, íàäàþòü âåëè÷åçíó ï³äòðèìêó ìåðòâèì äóøàì ³ äîïîìàãàþòü ¿ì ïîòðàïèòè íà Íåáåñà. Ùèð³ ìîëèòâè, ùî éäóòü â³ä ñàìîãî ñåðöÿ, îáîâ'ÿçêîâî áóäóòü ïî÷óò³.


АВТО ГЛАМУР


Афіша Волині від 1 листопада 2018 року  
Афіша Волині від 1 листопада 2018 року  
Advertisement