Page 1

หัวข้ อวิจัย ชื่อผู้วจิ ัย คณะ สถาบัน ปี การศึกษา

ำ งานวิจยั เรื่ องการใช้ภาพถ่ายทางอากาศศึกษาการใช้ที่ดินบริ เวณน้าสบของลำ าชีกบั แม่นามู ้ ำ ล อำาเภอท่าตูม และอำาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญสม สังข์สาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ 2548 บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดทำาข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดา้ นการใช้ที่ดินบริ เวณำ น้าสบของลำ าชีกบั แม่นามู ้ ำ ลและบริ เวณใกล้เคียง จังหวัดสุ รินทร์ เพื่อนำาภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ ประโยชน์สาำ หรับการศึกษาท้องถิ่น และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การวิจยั ครั้งนี้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่ วน 1: 10,000 หมายเลขรู ปในม้วนฟิ ล์ม No.195 ลำาดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่ วน 1:50,000 ชื่อระวาง อำาเภอท่าตูม หมายเลขระวาง 5739 IV และชื่อระวางอำาเภอชุมพลบุรี หมายเลขระวาง 5639 I แผนที่การใช้ ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดสุ รินทร์ บริ เวณวังทะลุ ข้อมูลที่ได้จดั เก็บในภาคสนาม การสัมภาษณ์ และแผนที่การใช้ที่ดินที่ได้จดั ทำาขึ้นจากโปรแกรมอาร์ กวิว จีไอเอส 3.1 (ArcView GIS Version 3.1) โดยกำาหนดประเภทการใช้ที่ดินเป็ น 4 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ชั้นข้อมูลสิ่ งที่มนุษย์ สร้างขึ้นและการคมนาคมขนส่ง ชั้นข้อมูลทางน้าำ ชั้นข้อมูลพืชพรรณ และชั้นข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรรม ำ จากการวิเคราะห์ผลปรากฏว่าบริ เวณน้าสบฯและบริ เวณใกล้เคียงในรัศมี 4 กม. พบว่า ำ การใช้ที่ดินเพื่อทำาเกษตรกรรมนาข้าวมากที่สุดโดยเฉพาะด้านใต้ของบริ เวณน้าสบฯ ส่ วนด้าน ำ เหนือเป็ นนาข้าวปะปนกับสวนป่ า ในขณะที่แหล่งน้าธรรมชาติ มีพ้ืนที่นอ้ ยไม่ถึงร้อยละ 10 ด้าน


2 พืชพรรณธรรมชาติที่เป็ นลักษณะเด่น ได้แก่ ป่ าทาม ส่ วนใหญ่มีสภาพเป็ นป่ าทามโปร่ งที่ไม่ สมบูรณ์ ด้านชุมชนหนาแน่น พบว่า ด้านใต้เป็ นที่ต้ งั ของชุมชนหนาแน่นมากกว่าครึ่ งหนึ่งของ พื้นที่ชุมชนหนาแน่นทั้งหมดและเป็ นชุมชนชาวกูย ด้านภูมิประเทศ พบว่า เป็ นพื้นที่ราบหรื อ เกือบราบ ที่ระดับความสูงประมาณ 120-146 ม. ส่ วนแนวทางการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ควรให้ชุมชนที่รวมกลุ่มกันมีส่วนร่ วมในการดำาเนินการ ซึ่งมีแนวทางที่ควรทำา ได้แก่ การจัดทำา ข้อมูลทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรม การจัดทำาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ำ เกาะกลางน้าำ ป่ าแหล่งอาหารช้าง ป่ าทามด้านใต้ การบูรณะฟื้ นฟูในด้านภูมิทศั น์บริ เวณน้าสบ ศูนย์คชศึกษา ป้ ายบอกเส้นทาง และเส้นทางต่อจากสะพานใหม่นาหนองไผ่-กระโพไปบ้าน ยางบ่อภิรมย์ การจัดให้มีกิจกรรมพักผ่อนของนักท่องเที่ยว การจัดทำาเส้นท่องเที่ยว เส้นทางเดิน ป่ าศึกษาธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยวทางน้าำ และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหมู่บา้ นใกล้เคียง การจัดทำาแผนที่แสดงเส้นทาง การจัดทำาโครงการมัคคุเทศก์อาสาสมัคร และการจัดทำาแผนพัฒนา ำ แหล่งน้าสาธารณะ

บทคัดย่อ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you