Page 1

ประวัติความเป็ นมาของจักรยาน Fixed

Gear

Fixed Gear หรือ Fixie เป็ นคาแสลงของจักรยานที่มีเกียร์ เดียว และล้ อ หลังไม่ สามารถฟรีได้ คือ เท้ าต้ องปั่นตามไปด้ วยทุกครั้งที่รถวิง่ อยู่ และรถ ประเภทนีเ้ ป็ นรถที่ไม่ ต้องการใบจานหลายใบ หรือแม้ กระทั่งอุปกรณ์ ช่วยเหลือ ในการเปลีย่ นเกียร์ และบางคนก็ไม่ ใช้ เบรคด้ วยซ้า สมัยก่ อนเป็ นพาหนะส่ ง เอกสารตามตึก และเป็ นกีฬาที่ใช้ แข่ งในเวลโลโดม เดิมทีเจ้ ารถ Fixed Gear ในต่ างประเทศนั้น มันมีหน้ าที่เป็ นรถจักรยาน ใช้ ส่งเอกสาร หรือที่รู้ จักกันในชื่อของ Messenger Bike เนื่องจากรถ มอเตอร์ ไซค์ ในต่ างประเทศล้ วนมีขนาดใหญ่ ไม่ ค่อยเหมาะกับการใช้ งานออก ตระเวนซอกแซก ไปตามตรอกซอกซอย หรือบนถนนที่มียวดยานการจราจร ติดขัด รถจักรยานจึงสะดวกรวดเร็วกว่ าเยอะ และสามารถพกพาขึน้ รถไฟฟ้า ได้ ง่ายเพราะมันเล็ก ผอมเพรียวกะทัดรัด นา้ หนักเบา เลยคล่ องตัวกว่ ามอร์ เตอร์ ไซค์ เป็ นไหนๆต่ อมามีการพลิกแพลงประยุกต์ ท่ าทางแบบ BMX Stunt นักปั่นที่เก่ งๆ สามารถเล่ นท่ า ทั้งยกล้ อ ควงมันไปมา ด้ วยการ balance รถที่ต้องคอยจับจังหวะในการขี่ทุกฝี ก้ าวที่ยา้ นา้ หนักลงบนลูกบันได ซึ่งสิ่ ง เหล่ านีม้ ันเป็ นการเพิม่ รสชาด เปรี้ ยว เผ็ด มันส์ ให้ เข้ ากับรถที่มีสีสัน สดใส แสบทรวง หรือจะหวานแหววแนวลูกกวาด ผสมกลมกลืนกับท่ าทางพลิก แพลงได้ อย่ างลงตัว เห็นแล้ วเป็ นที่สะดุดตาสะดุดใจของใครหลายๆ คน รวมถึง ตัวผู้เขียนนีด้ ้ วย จึงเป็ นที่มาของ Trend ใหม่ ในตอนนีท้ ี่อยากจะแนะนายังไง ครับ รถจักรยาน Fixed Gear เข้ าสู่ ประเทศไทยจากนักศึกษาที่ไปเรียนต่ อยัง ต่ างประเทศ แล้ วได้ นากระแสนีม้ าเผยแพร่ เมื่อยามที่เดินทางกลับมา


บ้ านเกิด ยังมาพร้ อมกับข้ อมูลมากมายทั้งแนวการแต่ งกาย เทคนิคการ ขับขี่เล่ นท่ า ซึ่งเราๆ สามารถหาข้ อมูลเหล่ านีเ้ พิม่ อย่ างง่ ายดายจากโลก อินเตอร์ เน็ตที่เพียงคลิก๊ คาว่ า fixed gear ลงใน google นอกจากนีย้ งั มีกระแส มาจากนักจักรยานประเภทลู่ ที่ มีกลุ่มเล่ นอยู่แล้ วในประเทศไทยจับเอารถคู่ใจ มาปรับแต่ งเพือ่ ขี่เล่ นในเมือง ซึ่งรถ Fixed Gear ในปัจจุบันมีการเปลีย่ นโฉม ปรับปรุงวัสดุให้ มีความแข็งแรงคงทนมากยิง่ ขึน้ เหมาะสาหรับการเล่ นท่ าผาด โผน หรือไม่ กจ็ ะใช้ รถลู่เดิมๆ ที่ปรับเปลี่ยนอะไหล่ บางชิ้น มาเป็ นรถ Fixed Gear ดูแล้ วก็ให้ ความรู้ สึกคลาสสิ กไปอีกแบบแต่ กย็ งั สามารถให้ ความสนุก เพลิดเพลินแก่ ผู้ขี่ได้ ไม่ แพ้กนั

รถลู่ ( Track Bike)

vs. Fixed Gear Bike รถลู่

( Track Bike) และ Fixed Gear Bike ที่จริงแล้ วมันก็คอื รถชนิดเดียวกันนั่น แหละ เจ้ ารถลู่มันถูกสร้ างขึน้ มาเพือ่ ใช้ สาหรับการแข่ งขันใน Velodrome และ ถูกออกแบบมาไม่ ให้ มันมีท้งั เบรกหน้ า และหลัง เพราะว่ าการแข่ งขันประเภทนี้ ไม่ จาเป็ นต้ องใช้ การชะลอความเร็วในช่ วงสปี ด หรือช่ วงทางโค้ ง เป้ าหมาย เพียงแต่ ไปข้ างหน้ าด้ วยความเร็วแบบสุ ดๆ เนื่องจากสนามที่เป็ นรู ปวงรี และจะ มีพนื้ ที่ลา ดเอียงรับแรงพุ่งปะทะของรถที่ต้องสาดโค้ งรอบสนามตลอดระยะเวลาการ แข่ งขัน รถลู่ยงั มีนา้ หนักเบา จากวัสดุอลูมิเนียม ไททาเนียม หรือ คาร์ บอน ซึ่งสดุแต่ ละชนิดมีคุณลักษณะ และให้ ประโยชน์ ที่ต่างกัน ได้ เปรียบเสี ยเปรียบ ต่ างกันไป เช่ น คาร์ บอนให้ ความเบาแต่ ความคงทนอาจสู้ อลูมิเนียม หรือ ไททา เนียมไม่ ได้ เมื่อรถ Fixed Gear แล่ นบนท้ องถนนก็ควรจะมีเบรกเพือ่ เสริม ความปลอดภัยมากขึน้ อีกทั้งรถประเภทนีจ้ ะไม่ มีฟรีที่ล้อหลัง ผู้ขี่ต้องจับ


จังหวะในการปั่นที่ต่อเนื่องให้ ดี บวก กับการที่มันไม่ มีเบรค จึงต้ องใช้ ทักษะ ความชานาญ และความแม่ นยาในการบังคับรถจักรยานเป็ นอย่ างดี


Fixed Gear Trick Bike ส่ วนอีกประเภทที่เร้ าใจเร้ าร้ อนขึน้ มาหน่ อย จากการผาดโผน กระโดดกระเด้ ง กระดอนไปตามภาษาชาว Fixed Gear ประเภทTrick เริ่มมีการใช้ อุปกรณ์ ใน การสร้ างสาร อะดีนาลีน เช่ นเดียวกับสนาม Bmx ประเภท Street & Dirt Jump ดังนั้นอุปกรณ์ ที่ใช้ เริ่มปรับเปลีย่ นเพือ่ ความคงทนจากความซุกซนของ นักขี่แต่ ล่ะท่ าน เริ่มจากรู ปทรงเฟรมที่กลายพันธ์ ออกมาทางแนว Dirt นิดนิด ช่ วงระยะของเฟรมจะมีขนาดยาวกว่ าสายปั่นแต่ ยงั มีเค้ าโครงเดิมอยู่ สี สันจัด จ้ านด้ วยสติ๊กเกอร์ ตามสไตล์ ที่ตดิ กันเข้ าไป ตะเกียบหน้ าของจักรยานมีขนาด ยาวขึน้ และกว้ างขึน้ เป็ นรู ปแบบ Bmx เพือ่ รองรับขนาดของยางที่ใหญ่ และ ขอบล้ อที่กว้ างขึน้

ล้ อที่ใช้ ในสาย ทริค จะมีขนาด 3 แบบคือ ล้ อเสื อหมอบทั่วไป ทั้งล้ อแม็ก หรือซี่ ลวด ที่ขนาดมาตรฐาน 700 C แบบที่สองเล็กลงมานิดนึงเพือ่ ลดการเสี ยดสี ของล้ อระหว่ างเล่ นท่ ากับเฟรมท่ อนล่ าง คือขาด 650 C ส่ วนแบบสุ ดท้ าย เอา ล้ อ Bmx และล้ อ เมาเท่ นไบค์ มาดัดแปลงมันซะเลย เพราะตัวถังของรถ สายนีม้ ีความเป็ นลูกครึ่งมากมายกับ Dirt Jump และ Bmx จึงนาอะไหล่ ของ พ่อพันธ์ แม่ พนั ธ์ มาใช้ กนั ได้ บางส่ วน ตอนนีเ้ ริ่มมีการใช้ เป๊ กหรือที่เหยียบเท้ า ของชาว Bmx มาตะกายขอบคอนกรีตต่ างๆ มากขึน้


ข้ อดีของ fixed gear ก็คอื สามารถที่จะควบคุมความเร็ว หรือหยุดรถ ได้ ตามการเคลือ่ นไหวของ เท้ าทั้งสอง และเป็ นการออกกาลังกายที่ดมี าก เพราะเท้ าทั้งสองจะต้ องหมุนไป ตามเกียร์ ตลอดเวลา

ข้ อเสี ยของ Fixed gear ถ้ าควบคุมหรือบังคับรถไม่ ดี อาจจะทาให้ เกิดอุบัตเิ หตุ หน้ าแหกได้ หากไม่ สวมชุดป้ องกันหรืออุปกรณ์ ป้องกันเอาไว้ เวลาขับเคลือ่ น บนถนนใหญ่ ก็ควรขับขี่ชิดซ้ าย ทางจักรยานเอาไว้ จะได้ ไม่ เกิดอุบัตเิ หตุ ร้ ายแรงตามมาในภายหลัง


นิยมใช้ ที่สุด Fixed Gear Bike ในอเมริกาก็เพิง่ มาฮิตกันแบบเข้ าสายเลือดไม่ กปี่ ี นี้ เหมือนกันครับ หน้ าร้ อนที่แล้ วแถวบ้ านผมไม่ เห็นมีคนปั่นเลย ส่ วนใหญ่ ที่ผม เห็นจะปั่นกันมาก แถวๆ สยามสแควร์ แต่ ปีนี้ ปั่นไปที่ไหนก็เจอครับ สรุปคื อ ประเทศอืน่ ก็พงึ่ มาฮิตปั่นกัน อายุ 6-7 ปี หลังมานีเ้ องครับ

กลุ่มผู้นิยมใช้ เด็กวัยรุ่น แนวแฟชั่น แต่ งรถสวย ๆ สี เจ็บ ๆ เอามาปั่นเล่ นให้ เข้ ากับ เทรนด์ fixie ปั่นออกกาลังกาย ก็คงเหมือนจักรยานชนิดอืน่ แค่ เลือกที่จะ เอา fixie มาเป็ นเครื่องมือออกกาลังกายเพราะความชอบส่ วนตัวปั่น fixed gear สิ่ งที่ต้องคานึงมากสุ ดคือต้ องแลกความสนุกกะความปลอดภัยเล็กน้ อย ครับ วิธีแก้ ที่ใช้ กนั โดยทั่วไปคือ ใช้ gear ratioแล้ วเวลาปั่นแรก ๆ อย่ าปั่นเร็ว มากถ้ าไม่ มั่นใจว่ าจะมีเหตุการณ์ ที่ต้องทาให้ หยุดรถกระทันหัน ใน ขณะเดียวกัน ฝึ ก skid stop ทาไม่ ยากครับ โน้ มตัวไปด้ านหน้ า เอาหน้ าขา ยันกะบาร์ เพือ่ ล็อค motion ของขา ในขณะเดียวกัน ใช้ ขาข้ างนั้นยัน กะ pedal เพือ่ ล็อค motion ของ pedal ด้ านนั้น พอล้ อหลังเริ่มล็อคแล้ วเริ่ม สไลด์ กะพืน้ ก็โน้ มตัวกลับเพือ่ เพิม่ นา้ หนักให้ ล้อหลัง


การเก็บรักษา นักปั่นส่ วนใหญ่ ชอบที่จะตกแต่ งจักรยาน ให้ สวย และ ปั่ นดีอยู่ สม่าเสมอ โดยการซื้ออุปกรณ์ เสริมมาใส่ และตกแต่ ง และอีกอย่ าง รถจักรยาน Fixed Gear เป็ นรถจักรยานที่ ไม่ ต้องการการดูแลอย่ างมาก เหมือนรถทั่วไป เพราะ ไม่ มีเกียร์ มาให้ ว่ นุ วายใจด้ วย

ราคาในตลาดบ้ านเรา เดีย๋ วนีม้ ีท้งั รถของแท้ และแบบดัดแปลง เช่ น รถแท้ กค็ อื Fixed Gear รถ แปลงก็คอื นารถจักรยานเสื อหมอบแล้ วแต่ ยหี่ ้ อเลย แล้ วนามาดัดแปลงที่ตรง หางปลาด้ านหลังของจักรยาน ราคาจะไม่ ค่อยแน่ นอนซักเท่ าไหร่ ครับ ราคาที่ คนเล่ นจักรยานอาจจะมีค่าใช้ จ่ายสู งซักหน่ อย ราคาเบสิ คในตอนนีี้ อยู่ที่ราวๆ 14500-15500 ครับถ้ าเป็ นของแท้ ถ้ ารถดัดแปลงมา ราคา ก็จะอยู่ราวๆ 900012000 บาท


Fixed Gear มี 2 ประเภทได้แก่ 1. ฟิ๊ กเกียร์แบบสาเร็ จรู ปมีหลายราคาตั้งแต่13,000 บาท ถึง 35,000 บาท หา ซื้อได้ตามลาดับของแบรนด์จากไต้หวันถึงแบรนด์อิตาลีอย่างแบรนด์ Cinilli หรื อ Masi แต่ผลิตในไต้หวัน ไม่ใช่อิตาลีแท้ๆ หรื อแบรนด์อเมริ กา จาก SE และ SOMA ก็เช่นกันอาจจะมีราคาอยูท่ ี่ประมาณ25,000 บาท ถึง 35,000 บาท แต่กย็ งั ผลิตในเอเชียอยูด่ (ี ราคาต่าจะผลิตในเอเชียแทบหมด) สาหรับเฟรมสาเร็จนั้นมีต้งั แต่รูปทรงแบบSLIM หรื อ BIG&BOLD แบรนด์ จากไต้หวันอาจจะดูไม่เรี ยบร้อยเหมือนเฟรมของอิตาลี ที่สาคัญมีน้ าหนัก มากกว่าแบบทาเองต่อเอง ทาให้เล่นท่าได้ยากกว่า http://www.youtube.com/watch?v=QC0XZxH8EHE&feature=player_embedded


2. ฟิ๊ กเกียร์ แบบต่ อหรือประกอบเอง

แบบนี้สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ทุกชิ้นตั้งแต่เฟรมลงไป ซึ่ งอาจจะเป็ น แบบ Tailor-made เหมือนการสัง่ ตัดเสื้ อซึ่ งราคาทาเองต่อเองก็มีต้งั แต่ ประมาณ 10,000 บาท ไปจนถึงประมาณแสนกว่าๆถ้าเป็ นของอเมริ กา ที่นิยมกันก็มี Circle A Cycle ที่ญี่ปุ่นมีแบรนด์สงั่ ตัดได้ เช่น Kalavinka, Nagasawa, Baramon ฯลฯ ส่ วนในบ้านเรานั้น คนไทยที่ทาคือ คุณช๊วง โคราชราคาอยูป่ ระมาณ10,000 บาท ซึ่งการทาเองต่อเองจะได้ ความรู้สึกสนุกกับการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมายตามต้องการ และ ที่สาคัญเราได้ประกอบเองด้วย ประโยชน์ของจักรยานไม่วา่ จะเป็ นทั้งฟิ๊ กเกียร์ หรื อแม้แต่ยหี่ อ้ อื่นๆก็ลว้ นแล้วแต่ให้คุณประโยชน์กบั ร่ างกายของเราโดยสามารถทาให้เรา แข็งมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนประหยัด พลังงานทาให้โลกของเราหน้าอยูขึ่ ้ น


ตัวอย่ างจักรยาน Fixed Gear ที่ นิยมใช้ ด้ วยลักษณะทีโ่ ฉบเฉี่ยวและ สวยงาม

ประวัติความเป็นมาของจักรยาน fixed gear  
Advertisement