Page 1

Відділ освіти Дружківської міської ради Міський методичний кабінет з питань освіти Дружківської міської ради

З досвіду роботи учителя хімії гімназії «Інтелект». Артемової Л.М.


АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТІВ У POWER POINT НА УРОКАХ ХІМІЇ Л.М. Артемова учитель хімії вищої категорії, учитель-методист Дружківської гімназії «Інтелект» м. Дружківка Донецької обл.

Вступ Результатами роботи протягом 2006-2011 р. над темою «Розвиток творчих здібностей учнів на основі організації самоосвітньої діяльності, використання ІКТ при вивченні хімії» є: 

Збірник «Сучасні проблеми якості освіти. Пошуки і рішення», ДонДУ, 2007р. Стаття «Використання ІКТ, реалізація обласної програми «Дистанційна освіта» при роботі з учнями, що знаходяться на індивідуальному навчанні»

Артемова Л.М. Алгоритми спеціальних умінь. Довідковий матеріал курсу середньої загальноосвітньої школи - Артемівськ: Третє тисячоліття - НТ, 2006. - 8с. російською та українською мовами.

Шпаргалка з хімії. Довідковий матеріал. Артемова Л.М. Третє тисячоліття - НТ, 2006 російською та українською мовами.

Науково-методичний журнал «Хімія» №24, грудень 2008р. Інформаційний проект. Конференція «Проблема води»

Науково-методичний журнал «Хімія» №7, 2010р. Сценарій хімічного вечора для учнів 7 класу «Вивчаємо правила техніки безпеки в кабінеті хімії»

Науково-методичний журнал «Хімія» №12, листопад 2010 «Створення ситуації зацікавленості учнів під час вивчення нового матеріалу»;

Доповідь та стаття «Розвиток творчих здібностей учнів у процесі створення і використання комп’ютерних презентацій на уроках хімії» у виданні «Тези п’ятої Всеукраїнської наукової конференції «Хімічні проблеми сьогодення, науково методичного семінару вчителів хімії «Сучасна освіта: досвід та перспективи», Донецьк 2011

Науково-методичний журнал «Хімія» № 13-14 , липень 2011 «Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання ІКТ при вивченні хімії».

Створення учнями та вчителем медіатеки презентацій до уроків у програмі Power Point


Внаслідок опрацювання теми «Розвиток творчих здібностей учнів на основі організації самоосвітньої діяльності, використання ІКТ при вивченні хімії» виникла потреба розглянути питання «Активізація творчої діяльності учнів у процесі створення і використання проектів у Power Point на уроках хімії».

Актуальність теми У сучасній Україні сформувався соціальний запит, пов'язаний компетентної

особистості,

з вихованням і розвитком

здатної діяти осмислено, творчо, орієнтуючись у постійно змінному

навколишньому світі. Випускник сучасної школи, який житиме і працюватиме в новому тисячолітті, має володіти певними якостями, зокрема: самостійно здобувати необхідні знання, вміло застосовуючи їх на практиці для розв’язування назрілих проблем; критично мислити, уміти бачити труднощі і шукати шляхи їх подолання; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня. Комп'ютерні технології в освіті сьогодні є реальною частиною культури. Учні старшої школи, які вивчають хімію на рівні стандарту, не завжди мають достатньо часу і мотивації до вивчення предмета. У даний час існують різні програмні засоби, а також інформаційні технології, що вивчаються в шкільному курсі інформатики, які можна використовувати на уроках хімії, бо вони здатні полегшити процес навчання. Процес учення і пізнання найбільш плідний через продуктивну діяльність. Залучення учнів до створення комп'ютерних презентацій допомагає забезпечити неформальне засвоєння курсу хімії, формувати уявлення про хімічну будову світу навіть у несприятливих умовах, таких як: 

відсутність інтересу до предмета в учня, коли він вважає, що хімія надалі йому не потрібна;

відсутність здібностей до вивчення точних наук;

брак лабораторного обладнання в школі для демонстрації експерименту.

Удосконалюються практичні навички учнів роботи з ПК, пошуку інформації, створення продукту, навички самоосвіти, розвиваються творчі здібності. Створені презентації вчитель може використати під час викладання предмета в інших класах, організації дистанційного навчання учнів, що перебувають на індивідуальному навчанні або відсутні тривалий час через хворобу або участь в змаганнях і конкурсах.

Цілі, які досягаються унаслідок розв’язання даної проблеми.


1. У процесі роботи з навчальними програмами на ПК сформувати вміння учнів самостійно отримувати знання, інформацію для виконання навчальних завдань, уміння самоконтролю і корегування. 3. Розвивати творчі здібності школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити. 4. Підвищувати інтерес до вивчення хімії. 5. Удосконалювати практичні навички учнів в роботі на ПК, формувати навички які допоможуть їм продовжувати навчання протягом життя.

Загальні аспекти використання інформаційних технологій на уроках хімії Інформаційна технологія — це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для пошуку, накопичення, зберігання, передачі, опрацювання наданої інформації з допомогою комп’ютера. Закон України «Про загальну середню освіту» дає орієнтацію на виховання творчої особистості. Для реалізації цієї проблеми необхідно творчо опрацьовувати нові технології. Особливо це пов’язано з бурхливим розвитком інформаційних, телекомунікаційних або мультимедійних технологій, використання яких дозволяє формувати методично обґрунтований потік інформації, що включає, зокрема, фактологічний матеріал, який надалі може стати базою для систематизації та пояснення теоретичних знань. Використання комп’ютерних технологій у навчанні дає можливість: 

досягти якісного рівня наочності;

здійснити демонстрацію об’єктів і явищ;

вивчати явища та процеси у мікро- та макросвіті, всередині складних технічних і хімічних систем на основі використання засобів комп’ютерної графіки та моделювання;

демонструвати в зручному для вивчення масштабі та формі різні фізичні та хімічні процеси, що реально протікають з дуже великою або малою швидкістю;

проводити демонстрації в умовах імітації реального досліду або експерименту.

Нові інформаційні технології взагалі і використання мультимедійних

систем зокрема здатні

неабиякою мірою і розвантажити вчителя, і збільшити зацікавленість школярів у предметі, що вивчається. Ефективність проведення уроку підвищується за рахунок зменшення ролі «класної дошки» як основного інструмента викладання хімії. Замість дошки нині можна використовувати відео демонстрації хімічних дослідів, динамічні малюнки, що дають змогу наочно збагатити пояснення матеріалу, звертаючи увагу на особливо складні та неоднозначні моменти.


ІКТ передбачає аудіоефекти (музика, фотодокументи і т. д.), відеоряд (графіка, схеми, фотографії, відео) та ін. Це дозволяє досягнути різноманітності форм подачі матеріалу, що, у свою чергу, дає можливість утримувати увагу учнів на предметі навчання, уникаючи небезпеки перенапруження їх у ході уроку. Інформація, дубльована через різні сенсорні шляхи, через текст, відео, графіку і звук, засвоюється краще і зберігається набагато довше, згідно теорії асоціативного запам'ятовування (суть її в тому, що пам'ять про подію буде тим міцнішою, чим більше сенсорних подразників асоціюється з нею в людини). До найбільш ефективних форм викладання навчального матеріалу слід віднести мультимедійні презентації, створені вчителями та учнями за допомогою Microsoft Power Point. Ця мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у школярів системи образного мислення. Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси фізичних сил та уваги дітей. Це стає можливим завдяки властивостям інтерактивності електронних додатків, які оптимально пристосовані до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Використання презентацій дозволяє побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам’яті, розумової діяльності, гуманізації змісту навчання та педагогічних взаємодій, реконструкції процесу навчання з позиції цілісності. Презентація - форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, на яких можуть бути представлені таблиці, схеми, малюнки, ілюстрації, аудіо- і відеоматеріали. Можливості презентацій: 1.

Демонстрація фільмів, анімації.

2.

Виділення (потрібній області).

3.

Гіперпосилання.

4.

Послідовність кроків.

5.

Інтерактивність.

6.

Рух об'єктів.

7.

Моделювання. Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й

традиційні посібники, а саме: науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не


тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій .

Комп'ютерні презентації - ефективний метод уявлення і вивчення будь-якого матеріалу. Під час подачі матеріалу в графіках, малюнках, таблицях, тезах, віртуальних моделях включаються механізми не лише звукової, але і зорової, і асоціативної пам'яті. Можливість вставляти в презентацію будь-які об'єкти робить її особливо привабливою під час вивчення складних тим, якщо необхідно показати моделі (молекули, будова атома, будова кристалічних ґраток), процеси (механізми, ознаки реакцій, їх перебіг, розчинення речовин, явище гібридизації, дисоціації і тощо). У разі використання комп'ютерних технологій будь-який об'єкт може бути представлений не лише в строго певній, зафіксованій формі на площині, його можна переміщати в просторі і розглядати під різними кутами. Але головне достоїнство комп'ютерного проектування на уроці хімії – його використання при розгляді вибухово- і пожежонебезпечних процесів, реакцій за участю токсичних речовин, радіоактивних препаратів, всього, що небезпечно для здоров'я учнів. Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю. Водночас презентація виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, що співпрацює з колективом, окремим учнем. Використання комп'ютерних презентацій на уроках дозволяє зробити викладання хімії більш змістовним, цікавим, емоційним, наочним, ефективним. Презентація органічно вписується в структуру уроку, супроводжуючи лекцію. За допомогою презентації можна підготувати й узагальнюючі уроки. Завдання такого типу уроку – зібрати всі спостереження, зроблені в процесі аналізу, в єдину систему цілісного сприйняття теми та вже на рівні глибшого розуміння вийти за межі проблем, яких уже торкнулися, емоційно охопити всю тему. Схеми, таблиці, тезове розташування матеріалу дозволяють заощадити час і, найголовніше, представити вивчений матеріал цілісно. Практично всі засоби навчання, окрім

хімічного експерименту, можуть замінити слайди

презентації. Це доречно зокрема тому, що не перемикає увагу учнів на технічні паузи: вивішування плаката, включення кодоскопа, відеомагнітофона і тощо. Слід відзначити, що сучасні учні готові до використання новітніх технологій на уроках із різних дисциплін. Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами й програмами, ні використання Інтернет-ресурсів, ні комп’ютерне тестування, оскільки на уроках інформатики учні


отримують як уявлення про можливості тих чи інших інформаційних технологій, так і конкретні практичні вміння.

Загальні аспекти використання методу навчальних проектів Одним із таких методів, що суттєво збагачує навчальний процес нашої сучасної школи, є метод навчальних проектів, використання якого змінює традиційний підхід до навчання учнів, підхід, у якому акцент перенесено на самостійну активну навчальну діяльність учнів. Учитель здійснює лише «підтримку» цієї діяльності, тобто забезпечує матеріалами й опосередковано керує нею, ставить перед учнями проблеми. Така модель навчання має назву «навчання, у центрі якого знаходиться учень». Але вчитель не є виключним центром навчання, джерелом знань та інформації. В основу такого навчального процесу покладено співробітництво і продуктивне спілкування учнів, спрямоване на спільне розв’язання проблем, формування здібностей виділяти важливе, ставити цілі, планувати діяльність, розподіляти функції, відповідальність, критично міркувати, досягати значних результатів. У педагогіці такий підхід пов’язаний з використанням проблемного та проектного методів навчання, в яких навчальну діяльність учнів спрямовано на успішну роботу в умовах реального суспільства. Результатом навчання стає вже не засвоєння знань, умінь і навичок, а формування основних компетентностей, які забезпечують успіх практичної діяльності. У випадку використання проектної технології в роботі пріоритетним є процес пізнання з метою підготувати учня, здібного гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, вміло використовувати їх на практиці для розв’язання проблем, що виникають. Важливою рисою проектного підходу є гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивний запал, спрямований не лише на навчання, а й на розвиток особистості учня. У педагогічній літературі є різні визначення навчального проекту,але в будь-якому випадку він базується на таких моментах: 

розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, критичного мислення, умінь самостійно шукати інформацію;

самостійна діяльність учнів: індивідуальна, парна, групова, яку учні виконують протягом певного часу;

розв’язування певної суттєвої для учнів проблеми, яке б моделювало діяльність спеціалістів конкретної предметної галузі;


подання підсумків проектів, що реалізується в реальному вигляді, формі (звіт, презентація, вебсайт, доповідь, газета чи журнал тощо).

ці результати повинні мати конкретну форму й бути готовими до застосування на практиці;

співробітництво учнів між собою й учителем («педагогіка співробітництва»).

Метод проектів є ефективним у тому випадку, коли в навчальному процесі поставлено певне дослідне, творче завдання, для розв’язування якого потрібні інтегровані знання з різних галузей, а також застосування дослідних методик. Проектна форма педагогічної діяльності ефективна лише в контексті загальної концепції навчання й виховання. Вона передбачає відхід від авторитарних і репродуктивних методів навчання, вимагає обміркованого й обґрунтованого поєднання з різними методами, формами й засобами навчання та є однією з чималої кількості інноваційних розробок в українській освіті. Унаслідок використання проектної технології кожний учень:  учиться здобувати знання самостійно й використовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних задач;  набуває комунікативних навичок і вмінь;  набуває практичних умінь дослідної роботи: збирає необхідну інформацію, вчиться аналізувати факти, робити висновки й підбивати підсумки. Метод проектів у школі реалізується не тільки за допомогою традиційних засобів: книг, довідників, енциклопедій тощо, але й завдяки використанню новітніх інформаційних технологій, зокрема мультимедійних презентацій.

Основні вимоги, які висуває проектна технологія до її організації: 1) наявність значущої в дослідному, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв’язання; 2) практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; 3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; 4) структурування змістовної частини проекту; 5) використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають із неї, висунення гіпотези їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки.


Працюючи над проектом, школярі проходять наступні етапи роботи: 

постановка мети;

обговорення можливих варіантів дослідження, порівняння передбачуваних стратегій, вибір способів;

самоосвіта і актуалізація знань;

продумування ходу діяльності, розподіл обов'язків (при роботі в групі);

дослідження, вирішення конкретних завдань;

узагальнення результатів, висновки;

аналіз успіхів і помилок.

Проектне навчання полягає в тому, щоб створити умови, при яких учні самостійно і охоче здобувають знання з різних джерел, вчаться

користуватися ними для вирішення пізнавальних і

практичних завдань. У старших класах сам учень може бути автором уроку-презентації, який стає його підсумковою роботою з теми або курсу, творчим звітом про результати дослідницької роботи. Опановуючи культуру проектування, учень привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично реалізувати засвоєні засоби та способи роботи, а також удосконалює свої навички й культуру особистого спілкування та співробітництва.

Таким чином, у учнів формуються ключові компетентності, такі, що пред'являються Державними стандартами освіти: 

уміння узагальнювати, аналізувати, систематизувати інформацію з теми, що цікавить;

уміння працювати в групі;

уміння знаходити інформацію в різних джерелах;

комунікативна компетентність;

усвідомлення корисності отримуваних знань і умінь.

ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ Розвиток творчих здібностей учнів у процесі створення і використання комп’ютерних презентацій на уроках хімії


Творчість — вища форма діяльності учня. Процес учення і пізнання найбільш плідний через продуктивну діяльність, тому в процесі навчання хімії ми привертаємо учнів до створення презентацій (міні- підручників у вигляді слайдів) до матеріалу підручника хімії використовуючи програму Power Point, до створення проектів в HTML форматі. Кожен такий проект обов'язково включає розробку тестових завдань, використання програмних засобів контролю. У нашій гімназії створено численну колекція презентацій з усіх тем шкільного курсу хімії, яка постійно поповнюється і оновлюється. У кабінеті хімії ми використовуємо стаціонарний комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, мультимедійний проектор. Для більш змістовних, барвистіших і цікавіших розробок використовуються додаткові матеріальні засоби: 1. Всесвітня мережа Інтернет 2. Цифровий фотоапарат 3. Цифрова відеокамера 4. Медіатека

Ми розробили «Вимоги до презентацій» 

головний принцип: помістити максимум інформації в мінімум тексту;

максимальна наочність матеріалу, поступове наповнення слайду;

використання різних «маркерів» для виділення елементів тексту (марковані тексти);

оптимальне використання кольору; найбільш ефективно виділяти окремі шматки тексту кольором або окремі комірки таблиць; уся презентація виконується в одній кольоровій палітрі, зазвичай, на базі одного шаблону;

застосування стислого інформаційного стилю викладу матеріалу;

використання аматорських світлин, відео, голосові супроводження, таблиці, схеми;

до хімічних реакцій використовувати відео, анімацію та анімаційні рівняння реакцій паралельно;

не перевантажувати анімаційними ефектами саму презентацію;

по можливості застосовувати дані про Україну, область, місто;


наприкінці презентації повинен бути тест на 5-6 питань з теми, що була розглянута;

на окремому слайді – повні відповіді на питання тесту та критерії оцінювання.

Для проведення уроків з використанням ІКТ даємо учням випереджаючі завдання: вивчити тему і скласти презентацію. Учні заздалегідь знайомляться з темами презентацій на вибір, вимогами до змісту і оформлення, отримують консультації в міру виконання проектів. Таким чином, учні мають можливість вибрати будь-яку тему за програмою і створити презентацію самостійно або в парі за вивченим на уроках хімії матеріалом. Матеріали і слайди цієї презентації учні використовують при представленні теми на уроці. Тому вони не бояться виступати з нової теми, маючи такі «шпаргалки». Тематика проектів має відношення до теоретичного боку навчальної програми та є метою поглиблення знань окремих учнів у певній царині для диференціації процесу навчання. Найчастіше теми проектів стосуються конкретного практичного питання, що є актуальним для реального життя («Загальні правила поводження з побутовими хімікатами». «Мило, його склад, мийна дія». «Синтетичні мийні засоби». «Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами». «Органічні розчинники, їх застосування»). Разом із тим, вона вимагає залучення знань учнів не лише з одного предмета, але й із різних галузей, стимулює систематичне творче мислення, «вмикання» навичок дослідної роботи. Саме таким чином учні досягають природної інтеграції знань. У рамках проектної діяльності учні, працюючи над технічним виконанням презентації, використовують знання і навички, отримані не тільки на уроках хімії, але й інформатики. Завдання творчого і дослідницького характеру суттєво підвищують зацікавленість учнів у вивченні хімії і з'являються додатковим мотивуючим чинником. Учні отримують знання в процесі самостійної творчої роботи. Ці знання необхідні їм для здобуття конкретного, видимого на екрані комп'ютера, результату. Залучення учнів до створення комп'ютерних презентацій допомагає забезпечити неформальне засвоєння курсу хімії, формувати уявлення про хімічну будову світу. За рахунок кольору, звуку, руху поліпшується наочність подачі матеріалу, що, за Я.А. Каменським, є «золотим правилом дидактики». Хімія значною мірою є предметом, що вимагає наочності з необхідністю використання демонстраційного матеріалу. Ми прагнемо розглядати хімічні процеси паралельно: анімацію і відео фільм. Поєднання відео-, аудіо- і текстового матеріалу, комплексне освітлення теми забезпечують глибше занурення в матеріал, сприяють його творчому осмисленню, підвищують мотивацію навчання.


Учитель у таких випадках є лише помічником у творчому процесі формування знань. Одночасно кожний проект є результатом скоординованих спільних дій учителя та учня, тому що: 

учитель допомагає учням у пошуку джерел;

сам є джерелом інформації;

координує весь процес;

підтримує й заохочує учнів;

підтримує безперервний зворотний зв’язок.

Робота з готовою презентацією на уроках не є її звичайним переглядом. Ми прагнемо максимально активізувати учнів. Працюємо з кожним слайдом. Учні мотивовані ще і тим, що в кінці кожної презентації доведеться відповідати на питання тесту.

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

Коментарі до слайда 1 «Метан. Молекулярна, електронна й структурна формули метану, поширення в природі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування» .

Після появи теми уроку учням пропонується самим, виходячи з назви теми, сформулювати, вибрати завдання уроку. Клацаючи мишкою, учні по черзі виводять на екран текст сформульованих завдань.

Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування Завдання уроку .

 Розглянути склад, будову молекули

метану  Охарактеризувати фізичні і хімічні властивості метану  Обґрунтувати застосування метану


Коментарі до слайда 2 «Фізичні властивості метану».

Після появи заголовка слайду учням пропонується дати перелік фізичних властивостей речовин. Після появи переліку учні по черзі дають відповіді для заповнення таблиці. Перевірка клацанням мишки.

Коментарі до слайдів 3, 4 «Хімічні властивості метану».

Учням пропонується, розглянувши мультиплікацію та відеофрагмент, скласти рівняння реакції. Обговорюються коефіцієнти, частини рівняння з'являються по черзі. Перевірка по клацанню.

Хімічні властивості Реакція горіння (повного окиснення)

Скласти рівняння реакції

СН4+ 2O2→СO = 2+2Н2O Якщо кисню не вистачає утворюється чадний газ чи вуглець

СН4+O2→ СO+Н2O СН4+O2→ С+Н2O


Коментарі до слайда 5 «Застосування метану» .

Після появи заголовка слайду та фотографій учням пропонують описати застосування метану. Перевірка клацанням мишки.

Коментарі до слайдів 6, 7 «Тест «Метан»» .

Питання тесту з'являються по черзі.


Коментарі до слайда 8 «Відповіді» .

Відповіді на питання тесту надані повністю та позначені іншим кольором. Учні дізнаються не лише літеру відповіді, а й, найголовніше, саму відповідь.


Під час захисту проекту учні звітують, полемізують, відстоюють свою точку зору, роблять остаточні висновки,

слухають, ставлять питання як пересічні учасники. Беруть участь в оцінюванні шляхом

колективного обговорення й само оцінювання, розвиваючи в такий спосіб уміння володіти мистецтвом і культурою комунікації. Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках хімії значно збільшує число різноманітних форм учбової діяльності, піднімає науковість на якісно новий рівень, підтримує інтерес учнів до роботи протягом всього уроку. Завдання тренінгу полегшує відпрацювання

знань і умінь. Усе це сприяє

ефективнішому і глибшому засвоєнню учбового матеріалу. Учні при цьому відчувають себе активними учасниками процесу навчання, перебувають у постійному пошуку, створюють сучасні засоби навчання. Проектне навчання активізує істинне навчання учнів, оскільки воно є особистісно зорієнтованим, дозволяє навчатися на власному досвіді та досвіді інших у конкретній справі, приносить учням задоволення, оскільки вони бачать результати власної праці.

Висновки Інформаційні технології, а також інші інновації в освіті відкривають нові можливості для вивчення хімії. Насамперед це проявляється в тому, що вони стають для учнів засобом пізнавальної діяльності, розвивають їхні творчі здібності, виховують інтерес до предмета. Учні мають можливість удосконалювати вміння працювати з інформаційною технікою, вчаться створювати й захищати власні проекти, розвивають


логічне мислення, здобувають самостійно знання та вчаться застосовувати їх на практиці, порівнюють, аналізують, критично мислять. Можливості використання новітніх мультимедійних засобів забезпечують гуманізацію освіти, що передбачає ціннісне ставлення до різних особистісних проявів школяра, тобто знання є не метою, а засобом розвитку особистості.

Зміст роботи над проблемою «Активізація творчої діяльності учнів у процесі створення і використання проектів у Power Point на уроках хімії». 

Забезпечення розвитку творчих здібностей учнів під час використання ІКТ при вивченні хімії, привертаючи школярів до створення комп'ютерних продуктів.

Перетворення педагогічного керівництва самоосвітою особи на пріоритет організації навчальної роботи.


Література 1.

Вілкова Г. С. Інформаційні технології на уроках хімії / Уклад.К. М. Задорожний. Проектна діяльність учнів у процесі вивчення хімії— Х.: Вид. група «Основа», 2009.

2. Дендебер С.В., Ключникова О.В. Современные технологии в процессе преподавания химии. – М., 2007. – 186 с. 3. Джей Э. Эффективная презентация/ Пер. с англ. Т.А .Сиваковой. – Минск: Амалфея, 1997. – 208 с. 4. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення хімії.— X.: Вид. гру-па «Основа», 2008. — 107 с. 5.

Задворний О., Задворна І. Використання комп’ютерних моделей на уроках хімії // Біологія і хімія в школі. – 2004. - №4

6. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна/Под ред. к. п. н. М.В. Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 216 с. 7. Інтерактивне навчання на уроках хімії/ Упоряд. Г. Мальченко, О. Каретникова. – К.: Ред. Загальнопед. газ., 2004. – 128 с. 8. Калугіна Л. І. Уроки хімії з використанням комп’ютерної техніки. 9 клас // Хімія.— 2006.— № 8.— С. 2. 9. Клюкова В.В. Методика використання колективного інтегрованого навчання (метод проектів) і застосування презентаційної системи Power Point// Хімія. – 2009. - №24. – с.5 10. Корсакова О.К., Трубачова С.Е. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти// Біологія і хімія в школі. – 2002. – №6. – С. 8-11. 11. Кострюкова Ю.О. Використання комп’ютерної підтримки під час викладання хімії // Хімія. – 2010. - №19. – с.2 12. Мельникова Т.М. Компютерізація на уроках хімії // Хімія. – 2009. - №7. – с.16 13. Національна доктрина розвитку освіти України // Указ Презид. 14. Нові педагогічні технології // Директор школи.— 2001.— № 41.—С. 11–13. 15. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 16. Платонова Т.Н. Об использовании электронной презентации на уроке//Химия в школе. 2007. 17. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с. 18. Сайт для вчителя «Я йду на урок хімії» (URL: http://him.1september.ru); 19. Сиваченко Т.С. ППЗ (педагогічне програмне забезпечення) на уроці // Хімія. – 2009. - №4. – с.8 20. Токарева О. О. Метод проектів та використання комп’ютерних технологій під час вивчення хімії // Хімія.— 2006.— № 5. 21. Указ від 17.04.2002 р. № 347 // Офіційний вісник України.— 2002.—№ 16 22. Хуртенко Л. Метод проектів у навчанні хімії // Біологія і хімія в школі. – 2005. - №5

Работа гімназія  
Работа гімназія  
Advertisement