Page 1

Nb12_1-16.qxd

29.03.2011

15:40

Page 1

Информационноаналитический еженедельник Адрес в интернете: www.nikbiznes.blogspot.com

Газета издается с января 2004 года

№12 (368) 30 марта 2011 г. Тираж 9256 ýêç.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Ýêîíîìèêà  Íèêîëàåâå ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ "Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 2011 ãîäó. Ïðàêòè÷åñêèé àñïåêò"

.......................стр.4

ÎÁËÀÂÀ, èëè Êòî "çàêàçàë" íà÷àëüíèêà îáëàñòíîé ðûáèíñïåêöèè Îäíó è òó æå î÷àêîâñêóþ ìîòîôåëþãó ñ êðàñíîêíèæíîé ðûáîé ñòîëè÷íûå ðûáèíñïåêòîðû çàäåðæàëè äâàæäû...

Ãîðîäñêàÿ æèçíü Ãîòîâèìñÿ ê ïðàçäíèêó

.......................стр.2

Ñîáûòèÿ íåäåëè В Николаеве побывал министр обороны

.......................стр.3

Àáèòóðèåíò-2011 Â ïóòü çà çíàíèÿìè!

.......................стр.5

Ïîëèòèêà "Ôðîíòîâèêè" òðåáóþò îòñòàâêè ïðàâèòåëüñòâà

.....................стр.11

Продолжается подписка на "НБ" за полцены! "НБ" продолжает акцию льготную подписку на газету. Оформить подписку на 2011 г. с 50%ной скидкой можно ТОЛЬКО в редакции “НБ”

Справки по тел. 766745; 766746.

Оставайтесь с нами!

Ñì. ñòð.

6-7


29.03.2011

15:41

Page 16

16 ДОСУГ Астропрогноз 4.04 10.04 ОВЕН. Вторник порадует удачными деловыми встре чами. В среду постарайтесь не попадать в экономическую зависимость к друзьям или родственникам. ТЕЛЕЦ. Деньги будут, так что жаловаться на безде нежье не стоит. Но сильно тратиться или давать круп ные суммы в долг не реко мендуется. Прислушайтесь к голосу разума. БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабилизиру ется. Во вторник будут удачны необходимые покуп ки и приобретения. В конце недели вероятны незначительные, но весьма своевременные денежные поступления.

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

www.nikbiznes.blogspot.com

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Îáìåí öåííîñòåé íà óäîáñòâà. 9. "Ãëàçà" ñëàáîâèäÿùåãî. 10. Ýòî êîãäà æåíùèíû çà ñâîè ïðàâà áîðþòñÿ, íî íå ýêçàìåí â ÃÀÈ. 11. ×òî çàðàáàòûâàþò áàñêåòáîëèñòû. 12. Ñî÷èíåíèå, ðàçäóâøååñÿ â îáúåìå. 18. Ñêàçî÷íèê, îáóâøèé êîòà. 19. Çîëîòàÿ èñïîëíèòåëüíèöà æåëàíèé. 20. Æèòåëüíèöà Âèëüíþñà, êîòîðîé ìîæíî "êîñèòü òðàâó". 21. Àôèøà íà îïåðåæåíèå. 22. Ðîæäåñòâåíñêèé Ñàíòà. 23. Ñòóë, ïîòåðÿâøèé ñïèíêó. 24. Êèíîêóìèð âñåõ ñàíòåõíèêîâ. 25. Âàæíàÿ ïåðñîíà. 26. Êîíü ñ íàåçäíèêîì â îäíîì ëèöå. 32. Ï÷åëèíàÿ øïàãà. 33. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ íåñïðàâåäëèâîñòü. 34. Áëèí äëÿ ìåòàòåëÿ. 35. Ïîòðåïàííàÿ ìûñëü.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïðèáîð â ðóêàõ ïàïàðàööè. 2. Ìóçåéíûé "âîäèëà". 4. Ìåòîä çàíóäû. 5. "Êîðçèííûå" çàðîñëè. 6. Áóêâà, ÷òî "ïðîïèñûâàëè" ðîçãàìè. 7. "Ñåâåðíûé ÷åëîâåê" â ìàñøòàáàõ Àôðèêè. 8. Ïîäõîäÿùàÿ êîíôåòà äëÿ óäàëåíèÿ çóáîâ. 12. ×åëîâåê, êîòîðûé êàøè ìíîãî åë. 13. Ìàãèñòðàëü, ãäå ìîæíî äàòü ãàçó. 14. Ïîäðóãà áàçàðíîé áàáû. 15. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òàíê. 16. Ýòî òî, ÷òî îñòàåòñÿ, êîãäà âñå âûó÷åííîå çàáûòî. 17. Ñëåäóåò ïîñëå ÷óâñòâà è òîëêà. 27. Ìûñëè, âåäóùèå íà êîñòåð. 28. "Íå æèâîå, à äûøèò" (çàãàäêà). 29. "Óðà!" ãàðäåìàðèíîâ. 30. Òî, ÷òî íàäî çíàòü, äàæå êîãäà íå âðåøü. 31. Áîëÿ÷êà, íà êîòîðóþ ñîëü äåéñòâóåò îòðèöàòåëüíî.

Íèêîëàåâñêèé ãîðîäñêîé íîòàðèàëüíûé îêðóã

ÍÈÊÈÒÈÍ Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ частный нотариус

РАК. Чем лучше отношения с партнерами, тем больше денег в кошельке таков де виз этой недели. Кстати, ваш бюджет не рухнет, если вы по балуете себя или своих близких чемнибудь приятным.

ã. Íèêîëàåâ, óë. Àäìèðàëüñêàÿ, 31-á/9, òåë.: (0512) 37-05-53, 37-45-05

Телефоны:

Рег.св. № 13 от 02.12.96 г.

Nb12_1-16.qxd

Áóäü Çäîðîâ!

430365, 424350 Доставка по городу бесплатно

ЛЕВ. Финансовое положение достаточно стабильно. Оно позволяет вам запла нировать и даже совершить покупки. Вполне можно позво лить себе потратиться на разв лечения, но не переходите критичес кой черты. ДЕВА. Финансовое положе ние порадует вас, однако сохраняйте такое положе ние дел в тайне. В поне дельник вероятны денежные поступления. Вторник благоп риятный день для покупок.

Свид. №6464 от 27.07.07

ВЕСЫ. Доходы будут чере доваться с расходами по добно клеткам на шах матной доске. В среду в денежных вопросах возможны издержки и убытки. Запланиро ванные траты на четверг лучше пе ренести на другой день.

Ìèêîëà¿âñüêèé ì³ñüêèé íîòàð³àëüíèé îêðóã

м. Миколаїв,вул. 1 Лінія, 38 (ріг пр. Миру).

тел. 594414, 566720 “гаряча лінія” щочетверга 16.00 18.00 Консультації безкоштовні Працюємо з 8.00 до 19.00, в суботу з 8.00 до 15.00

СКОРПИОН. Чтобы от дохнуть летом так, как вам бы этого хотелось, не обходимо создать заначку, выбрать надежную турфирму и, возможно, внести предоплату. Сейчас можно удачно приобрести бытовую технику.

Ответы на кроссворд из №11 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяемость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 21. Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Летчик. 27. Баланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 13. Шахматист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

СТРЕЛЕЦ. В финансовой сфере может возникнуть путаница, всплывут неяс ности и давние ошибки. Все важные дела стоит планиро вать на первую половину неде ли. Во вторник и среду возможны де нежные поступления. КОЗЕРОГ. В первой половине недели не следует идти на риск, чтобы не остаться без гроша в кармане. В пятницу наступит новый виток отноше ний с деловыми партнерами пос тарайтесь контролировать ситуацию. ВОДОЛЕЙ. В понедельник не спешите заключать сдел ку. Еще раз просмотрите все документы, возможно, в них содержится ошибка. В се редине недели возможны де нежные поступления. РЫБЫ. Неделя благопри ятна с финансовой точки зрения. В понедельник возможны поступления, но с покупками повремените. В пятницу возможна прибыль, которая способствует появлению в жизни приятных моментов.

а: Изготовлениеи установк памятники из гранита; мраморные камины; столешницы из гранита, кварцита, мрамора; подоконники из мрамора, гранита; мойдодыры из мармора, гранита; лестницы и фасады из гранита, мрамора; художественная ковка, металлоизделия.. Ул. Чкалова, 185/угол Комсомольской. Тел.: 246246, 575290 Пр. Ленина, 5. Тел.: 340756. Ул. Гагарина, 74 (Октябрьское)

Ñâèäåòåëüñòâî ÌÊ ¹528-24/Ð îò 11.12.2006 ã. Адрес редакции: 54001, г. Николаев, ул. Садовая, 3В, каб. 41, 42. Тел./факс (0512) 766745, 766746; email: nikbiz@i.ua

Информационно аналитический еженедельник Учредитель и издатель: ООО «Редакция газеты “НБ”». Подписной индекс 90060

!

Реквизиты: р/с №26002000016777 ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”. МФО 300614 код 34707420

Подписано в печать 29.03.11. Цена свободная. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции “НБ”.

Гл. редактор: Татьяна ФАБРИКОВА. Номер отпечатан в Николаевской областной типографии (ул. Парижской коммуны, 3).

Зак. №

Тираж 9256 экз.

Ответственность за содержание и достоверность информации несет автор и рекламодатель. Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Переписка с читателями ведется на страницах газеты. Перепечатка материалов разрешается только по согласованию с редакцией.


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 2

2 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

www.nikbiznes.blogspot.com

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

Íèêîëàåâ îòïðàçäíîâàë 67-þ Çà ãðå÷êîé - îâñÿíêà? За последний месяц цена Íà ôîíå àæèîòàæà, ïîäíÿâãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ îò за килограмм овсяных øåãîñÿ âîêðóã ðîñòà öåí è äåвыросла на 56 ôèöèòà ìóêè è ãðå÷êè, èçìåíåíåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ хлопьев гривен. Специалисты утве íèå ñòîèìîñòè îâñÿíêè ïðîø28 марта дата особенная для николаевцев. В этот день в 1944 году наш род ной город был освобожден от немецких оккупантов.  íûíåøíåì ãîäó ïîäâèãó îñâîáîäèòåëåé Íèêîëàåâà èñïîëíèëîñü 67 ëåò. Ïî ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà Ñîâåòñêîé - ñîñòîÿëîñü ìíîãîëþäíîå øåñòâèå ãîðîæàí, âåòåðàíîâ, âîèíîâ, ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè. Êîëîííà ïðîøëà äî óëèöû Àäìèðàëüñêîé. Âîçëå ìåìîðèàëà îñâîáîäèòåëÿì ãîðîäà - 68 ó÷àñòíèêàì äåñàíòà Êîíñòàíòèíà Îëüøàíñêîãî ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã, íà êîòîðîì âûñòóïèëè ãóáåðíàòîð Íèêîëàé Êðóãëîâ, ïðåäñåäàòåëü Íèêîëàåâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà Èãîðü Äÿòëîâ, ãîðîäñêîé ãîëîâà Âëàäèìèð ×àéêà. Ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü Íèêîëàåâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Àëåêñàíäð Ìîìîòåíêî.  çàâåðøåíèå ìèòèíãà â íåáî áûëè âûïóùåíû äåñÿòêè ãîëóáåé. Ïðîäîëæåíèå òîðæåñòâà ñîñòîÿëîñü âå÷åðîì, íåñìîòðÿ

íà õîëîäíûé ìîðîñÿùèé äîæäü. Âíîâü ïî Ñîâåòñêîé ìàðøåì ïðîøëè ó÷àñòíèêè ìîëîäåæíîé àêöèè "Íàñ îáúåäèíÿåò îãîíü ñåðäåö": â êîëîííå íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå òûñÿ÷è ñòóäåíòîâ, øêîëüíèêîâ, âîåííîñëóæàùèõ, ðÿäîâûõ æèòåëåé ãîðîäà. Èäóùèå áåðåæíî íåñëè â ðóêàõ çàææåííûå ñâå÷è. Âïåðåäè êîëîííû øåñòâîâàëè ñòóäåíòû âîåííîé êàôåäðû Íèêîëàåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî. Áîéöû âûñòðîèëèñü â ôîðìå æóðàâëèíîãî êëèíà.  ñîñòàâå êîëîííû åõàë ãðóçîâèê, íà êîòîðîì àêòåðû ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðà "ÑÒÓÊ" èçîáðàæàëè ïàìÿòíèê ãåðîÿì-îëüøàíöàì. Âîçëå ìåìîðèàëà, íà êîòîðîì áûëà èçîáðàæåíà öèôðà "67", ó÷àñòíèêè øåñòâèÿ âûñòðîèëèñü, à çàòåì ïîä çâóêè ïåñåí î âîéíå îñòàâèëè ñâå÷è íà êàìåííûõ ïëèòàõ, ãäå óêàçàíû èìåíà îñâîáîäèòåëåé ãîðîäà. Елена АНДРЕЕВА

рждают, что овсянка тоже может стать дефицит ным продуктом послед ние два года в Украине был неурожай овса, сообщает ForUm.

ëî íåçàìå÷åííûì. Îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì îâñÿíîé êðóïû â Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ Äíåïðîïåòðîâùèíà, íî, êàê óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñòû, ñûðüÿ äëÿ ïåðåðàáîòêè â îáëàñ-

òè íå îñòàëîñü. Ïðåä÷óâñòâóÿ äåôèöèò, ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè èç ñîñåäíèõ îáëàñòåé íå ñïåøàò îòïóñêàòü ïðîäóêöèþ äëÿ ïåðåðàáîòêè, æäóò ìàêñèìàëüíî âûñîêèõ öåí. Ñî ñâîåé ñòîðîíû â òîðãîâûõ ñåòÿõ óâåðÿþò, ÷òî ðîñò öåíû ñâÿçàí ñ îáùèì àæèîòàæåì íà êðóïû â öåëîì.

“Ôðîíòîâèêè” íà ñóááîòíèêå Забота о живых ветеранах и вечная память тем, кто не дожил до Дня Победы этот подход является определя ющим для николаевских фронтовиков, когда речь идет о планировании ме роприятий, связанных с та кими праздниками, как День Победы и День освобожде ния Николаева. Поэтому на ряду с поздравлениями ве теранов, принимавших участие в освобождении на шей области от немецко фашистских захватчиков, помощи ветеранским орга низациям и т.п., активисты "Фронта Змін" обязательно устраивают субботники по наведению порядка вокруг могил героев, памятных мест и мемориалов. Êîíå÷íî æå, òàêàÿ çàáîòà î ïàìÿòíèêàõ îñâîáîäèòåëÿì íå èñ÷åðïûâàåòñÿ òîëüêî ïðåäïðàçäíè÷íûìè äíÿìè, âåäü íèêîëàåâñêèå "ôðîíòîâèêè" øåôñòâóþò íàä òàêèìè ìåñòà-

ìè, ðàçáðîñàííûìè ïî âñåé îáëàñòè, â òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Íî äíè íàêàíóíå 28 ìàðòà - îñîáåííûå. Ëèäåð "Ôðîíòà Çì³í" íà Íèêîëàåâùèíå, äåïóòàò îáëàñòíîãî ñîâåòà Âàäèì Ìåðèêîâ, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå âîçëå áðàòñêîé ìîãèëû â ïîñåëêå Ãîðüêîãî, ïîä÷åðêíóë, ÷òî íå òîëüêî êàæäûé èç íàñ äîëæåí ÷òèòü òåõ, êîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü óâèäåòü âåëèêóþ Ïîáåäó, è òåõ, êòî çàïëàòèë ñâîåé æèçíüþ çà íàøå ìèðíîå íåáî, íî è, ïðåæäå âñåãî, ãîñóäàðñòâî äîëæíî äåéñòâîâàòü òàê, ÷òîáû âåòåðàíàì íå áûëî ñòûäíî è áîëüíî çà òî, êàê æèâóò ñåãîäíÿ èõ ðîäíûå è áëèçêèå, à çà÷àñòóþ è îíè ñàìè. - Âåäü òå, êòî ïðîëèâàë ñâîþ êðîâü íà ôðîíòå è êîâàë ïîáåäó â òûëó, âåðèëè, ÷òî äåëàþò ýòî âî èìÿ íàøåãî ñ÷àñòëèâîãî áóäóùåãî. Áóäóùåãî ñâîèõ ïîòîìêîâ. È âëàñòü, êàê áû íè íàçûâàëàñü ïàðòèÿ, èç ïðåäñòàâèòåëåé êîòîðîé îíà ñîñòîèò, íå

èìååò ïðàâà ñâîèìè äåéñòâèÿìè ïðîôàíèðîâàòü òå æåðòâû, êîòîðûå ïðèíåñëè íàøè äåäû, - ñêàçàë Â. Ìåðèêîâ. Âìåñòå ñ Âàäèìîì Ìåðèêîâûì â ñóááîòíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû ôðàêöèè "ÔÇ" â Íèêîëàåâñêîì ãîðñîâåòå Îëåã Ìóäðàê è Ñåðãåé Êëþñ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÏÏ "Ôðîíò Çì³í" â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Âàäèì Ïîäáåðåçíÿê è ÷ëåí "Óðÿäó Çì³í" Îêñàíà ßíèøåâñêàÿ. Îíè âìåñòå âûñêàçàëè ìíåíèå, ÷òî íåîáõîäèìî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå âëàñòåé ê ñîñòîÿíèþ òàêèõ íåáîëüøèõ ìåìîðèàëîâ, ìíîæåñòâî êîòîðûõ ðàçáðîñàíî ïî âñåé Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè, è òùàòåëüíî óõàæèâàòü äàæå çà ñàìûìè ìàëåíüêèìè èç íèõ. "Ôðîíòîâèêè" íå òîëüêî ïðèâåëè â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ âîêðóã ìåìîðèàëà, íî è âûñàäèëè òàì êóñòû è öâåòû. Владимир Ярославов

РЕПЛИКА

Ïèíêîì ñ ïîäíîæêè ïîåçäà

Самые свежие николаевские новости читайте на сайте

http://nikvesti.com/

Изделия из дерева Бани, сауны, лестницы, евроокна, двери Òåë.

59-27-41

ПОГОДА

Ïðèøëà âåñíà Ïî ïðîãíîçó ñèíîïòèêîâ Gismeteo, â ÷åòâåðã, 31 ìàðòà îæèäàåòñÿ ÿñíàÿ ïîãîäà, òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì ñîñòàâèò +14 ãðàäóñîâ, íî÷üþ äî +2, âåòåð ñåâåðî-âîñòî÷íûé, 3-4 ì/ñ. ßñíî

áóäåò è â ïÿòíèöó, äíåì äî +13, âåòåð þæíûé, äî 4 ì/ñ.  ñóááîòó è âîñêðåñåíüå òåìïåðàòóðà äíåì ïîäíèìåòñÿ äî +16 ãðàäóñîâ, íî÷üþ äî +4, âåòåð ñåâåðî-âîñòî÷íûé, 4-7 ì/ñ, áåç îñàäêîâ.

Именно так выпроводил сту дентку из вагона поезда №122 "Николаев Киев" проводник Сабир Мамедов. Попытка уехать домой, в Ни колаев, накануне Дня 8го марта 17летней студентке киевского вуза Даше К. за помнилась синяками от уда ра проводника и испорчен ным настроением. Провод ник не пустил Дашу в вагон. А все изза того, что у де вушки не оказалось с собой студенческого билета, хотя на руках был железнодо рожный билет со льготной скидкой в 25%. Об инциден те и дальнейшем развитии событий написала в редак цию мама девушки. "Âå÷åðîì 5 ìàðòà Äàøà ñîáèðàëàñü íà ïîåçä, ÷òîáû ïðèåõàòü â Íèêîëàåâ íà ïðàçäíèêè, - ðàññêàçàëà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà. - Ìèíóò çà 20 äî îòïðàâëåíèÿ Äàøà ïîçâîíèëà ìíå è ñêàçàëà, ÷òî çàáûëà â îáùåæèòèè ñâîé ñòóäåí÷åñêèé áèëåò. Åùå ìèíóò ÷åðåç 15 ðàçäàëñÿ ñëåäóþùèé çâîíîê. Äàøà áûëà â ñëåçàõ: "Ìàìà, îí ìåíÿ óäàðèë è âûãíàë èç âàãîíà!". Êàê îêàçàëîñü, ïðîâîäíèê ïîòðåáîâàë ïðåäúÿâèòü ñòóäåí÷åñêèé áèëåò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî ïðîåçäà ïî áèëåòó ñî ñêèäêîé (õîòÿ ñòóäåí÷åñêèé áèëåò ïðîâåðÿþò äàëåêî íå âñå ïðîâîäíèêè), à óçíàâ, ÷òî ñòóäåí÷åñêîãî íåò, îáìîëâèëñÿ î äîïëàòå, íî íå îáúÿñíèë òîëêîì, êàê ýòî ñäåëàòü áûñòðî, äî îòõîäà ïîåçäà, ÷òîáû âñå-òàêè óåõàòü. Âåäü ñèòóàöèÿ âïîëíå æèòåéñêàÿ, ïîíÿòíàÿ, à äåâóøêà - è ïî âèäó, è ïî âîçðàñòó ÿâíî ñòóäåíòêà. Çàíÿòü ñâîå ìåñòî â âàãîíå Äàøå Ìàìåäîâ çàïðåòèë.

Çíàÿ, ÷òî ó íåå åñòü áèëåò íà ïðîåçä, Äàøà íà÷àëà ïîäíèìàòüñÿ íà ïëîùàäêó âàãîíà. Îäíàêî äâà ïðîâîäíèêà, ðàáîòàâøèå â òîò äåíü â âàãîíå ïîä ¹1, çàñòàâèëè åå âûéòè. Îñîáåííî îòëè÷èëñÿ Ñàáèð Ìàìåäîâ. Îí òîëêíóë íîãîé äåâóøêó â òîò ìîìåíò, êîãäà îíà ñïóñêàëàñü ïî ñòóïåíüêàì, íå äóìàÿ î òîì, ÷òî îíà ìîæåò óïàñòü. Äåâóøêà ñèëüíî óäàðèëàñü íîãîé î ïîäíîæêó, ïîñëå ÷åãî ìåñòî óäàðà ðàñïóõëî, è ïðèøëîñü ïðèìåíÿòü ëåêàðñòâî. Äîâåäåííàÿ äî ñëåç, â èñòåðèêå, äåâóøêà îñòàëàñü íà ïåððîíå, à ïîåçä óåõàë. È äëÿ íåå, è äëÿ ìåíÿ ïðàçäíèê áûë èñïîð÷åí. Âìåñòå ñ íåé, êîíå÷íî æå, ñèëüíî ïåðåæèâàëà è ÿ. Âûåõàòü äîìîé Äàøà ñìîãëà òîëüêî 6 ìàðòà, ïîòåðÿâ öåëûé äåíü (ñòóäåíòû, êîòîðûå ó÷àòñÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ, à òàêæå èõ ðîäèòåëè ïðåêðàñíî çíàþò, êàê äîðîã êàæäûé äåíü è ÷àñ, êîãäà óäàåòñÿ ïîáûòü âìåñòå äîìà, òåì áîëåå, â ïðàçäíèê!). Ïðè ýòîì ïðè îòïðàâêå î ñòóäåí÷åñêîì áèëåòå ïðîâîäíèê äàæå íå âñïîìíèë. Íà ñëåäóþùèé äåíü, 6 ìàðòà, ÿ ïðèøëà â ðåçåðâ ïðîâîäíèêîâ Íèêîëàåâñêîãî ïàññàæèðñêîãî äåïî "Íèêîëàåâ". Èíñòðóêòîð Ê. Ðóäàñ çàâåðèë ìåíÿ, ÷òî Ñ. Ìàìåäîâ îáÿçàòåëüíî îáúÿñíèòñÿ ñî ìíîé è èçâèíèòñÿ, è ïîîáåùàë óñòðîèòü ìíå âñòðå÷ó ñ ïðîâîäíèêîì. Ïðîøëî áîëüøå äâóõ íåäåëü, íî íèêòî òàê è íå ïîçâîíèë è íå èçâèíèëñÿ ïåðåä íàìè çà ýòîò èíöèäåíò. ß íàïèñàëà æàëîáó íà÷àëüíèêó ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ë.Ô. Òðîôèìîâîé è òåïåðü æäó îòâåòà".

Ñëó÷àé, î êîòîðîì ñîîáùèëà íàøà ÷èòàòåëüíèöà, èíà÷å, êàê äèêèì íå íàçîâåøü. Âçðîñëûé ÷åëîâåê, ïðîâîäíèê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ïîçâîëÿåò ñåáå õàìñòâî ïî îòíîøåíèþ ê ìàëåíüêîé õðóïêîé äåâ÷óøêå, äîõîäèò äî ðóêîïðèêëàäñòâà. Ïðè÷åì, òîãäà, êîãäà äåâóøêà îäíà â äîðîãå, è áîëüøå ïîìî÷ü åé íåêîìó! Íåóæåëè íåëüçÿ áûëî óðåãóëèðîâàòü íåäîðàçóìåíèå, íå ðàçæèãàòü êîíôëèêò, óñïîêîèòü ïàññàæèðêó è ïîìî÷ü åé óåõàòü? Âåäü, êàê ïîçæå îáúÿñíèëè ìàòåðè äåâóøêè, â òàêèõ ñëó÷àÿõ çà áèëåò ïîëàãàåòñÿ äîïëàòà, êîòîðóþ ìîæåò îôîðìèòü èëè íà÷àëüíèê ïîåçäà, èëè ñàì ïðîâîäíèê. Îáúÿñíèòü âñå ýòî ñïîêîéíî è äîáðîæåëàòåëüíî ýòî îáÿçàííîñòü ïðîâîäíèêà, òåì áîëåå, ÷òî Äàøà â ïåðâûé ðàç îêàçàëàñü â òàêîé ñèòóàöèè. Îäíàêî âìåñòî ïîìîùè â çàòðóäíèòåëüíîé ñèòóàöèè îíà óñëûøàëà ãðóáîñòü. Äàøèíà ìàìà ñ÷èòàåò, ÷òî ïîâåäåíèå ïðîâîäíèêà áûëî áû ñîâñåì èíûì, îêàæèñü íà ìåñòå Äàøè ïàðåíü êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ, êîòîðûé ìîã áû äàòü Ìàìåäîâó äîñòîéíûé îòïîð. Ïðîâîäíèê ÿâíî áûë óâåðåí â ñîáñòâåííîé áåçíàêàçàííîñòè è äàæå íå ïûòàëñÿ ñäåðæèâàòü íåãàòèâíûå ýìîöèè, íà÷èñòî çàáûâ î ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòÿõ è ÷åñòè ïðîôåññèè. Ðåäàêöèÿ "ÍÁ" îæèäàåò îòâåòà îò äîëæíîñòíûõ ëèö ïàññàæèðñêîãî äåïî "Íèêîëàåâ" î ðàçáèðàòåëüñòâå ýòîãî êîíôëèêòà è ïðèíÿòûõ ìåðàõ. Елена АНДРЕЕВА


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 3

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

Ïèòáóëü ïîëó÷èë ïîùå÷èíó îò ïîíè. Êîïûòîì В субботу, 26 марта, на главной пешеходной улице Николаева Советской произошло ЧП, сообщает сайт "Новости Н". На пони, катающего детей, откуда ни возьмись, кинулся питбуль. Как только собака бойцовс кой породы, без хозяина, без намордника и поводка, уцепилась пони за хвост, лошадка со всей силы ляг нула ее копытом. Î÷åâèäöû ×Ï òóò æå ïîçâîíèëè â ìèëèöèþ, îäíàêî ïðàâîîõðàíèòåëåé îïåðåäèëè çàùèòíèêè æèâîòíûõ. "Î ñëó÷èâøåìñÿ íàì ñîîáùèëè çíàêîìûå êèíîëîãè, êîòîðûå áûëè î÷åâèäöàìè âñåãî, è ñêàçàëè, ìîë, ïðèåçæàéòå áûñòðåå, à òî ñîáàêó, âðîäå, õîòÿò çàñòðåëèòü. Ê ñ÷àñòüþ, ìû

ïðèåõàëè ðàíüøå è çàáðàëè íåñ÷àñòíîå æèâîòíîå". Ó ïèòáóëÿ áûëà ñèëüíî ðàçáèòà ãîëîâà, ðàñïóõëà ÷åëþñòü. Ïîñëå îêàçàíèÿ ñîáàêå ïåðâîé ïîìîùè ìû çàáðàëè åå ê ñåáå. Ïîñòðàäàâøåìó ïèòáóëþ òðè èëè ÷åòûðå ãîäà, ýòî - "äåâî÷êà". Íàâåðíîå, îíà ñî÷ëà ïîíè çà áîëüøóþ ñîáàêó... Äëÿ íåå ýòî, êîíå÷íî, áûë øîê. Êîíå÷íî, âîçìóòèòåëüíî, ÷òî ïèòáóëü, ñîáàêà áîéöîâñêîé ïîðîäû, îêàçàëàñü â ëþäíîì ìåñòå ñàìà. È, ñóäÿ ïî âñåìó, åå õîçÿåâà ïðîñòî âûáðîñèëè íà óëèöó...", - ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ìàçóðåíêî èç ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Îáùåñòâî ñïàñåíèÿ ïðèðîäû". Ïî ñëîâàì Ìàçóðåíêî, îáùåñòâåííèêè ñíà÷àëà âûõîäÿò ñîáàêó, à êîãäà îíà ïîïðàâèòñÿ, áóäóò èñêàòü åé õîçÿèíà.

Управління Державного казначейства у Жовтневому районі Головного управління Державного казначейства України у Миколаївській області

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на посади державних службовців:

начальника відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів (тимчасово, на період декретної відпустки основного працівника);

провідного казначея відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів (тимчасово, на період декретної відпустки основного працівника). Основні вимоги до кандидатів: Вища економічна освіта, стаж 3 роки в фінансових органах, знання ПК, державної мови; Термін подачі заяви 1 місяць з дня виходу оголошення. Звертатися за адресою: м.Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, тел. 637050.

www.nikbiznes.blogspot.com

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 3

Ñóäüáà êîðàáëÿ â ðóêàõ ðîññèÿí? Во вторник министр оборо ны Украины Михаил Ежель с рабочим визитом посетил Николаев. Основными те мами его поездки стали: судьба многострадального крейсера "Украина", прог рамма "Корвет" и планы по строительству жилья для военнослужащих. Ïîåçäêà ÷èíîâíèêà âûñîêîãî ðàíãà ïîëó÷èëàñü íåñêîëüêî ñêîìêàííîé. Íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî óòðîì íèêîëàåâñêîå íåáî çàâîëîêëî ãóñòûì òóìàíîì, ïîýòîìó íåñêîëüêî ÷àñîâ ìèíèñòð ïðîñòî íå ìîã âûëåòåòü èç Áîðèñïîëÿ.  êîíöå êîíöîâ êîå-êàê ðàñïîãîäèëîñü, è âìåñòî äåâÿòè óòðà ñàìîëåò ñ ãëàâîé âîåííîãî âåäîìñòâà âûëåòåë, ïðèçåìëèâøèñü â Êóëüáàêèíî ðîâíî â ïîëäåíü. Ïåðâûì îáúåêòîì, êîòîðûé ïîñåòèë ìèíèñòð, ñòàë çàâîä èì. 61 êîììóíàðà, íà êîòîðûé âîåííûé ÷èíîâíèê ïðèåõàë, ÷òîáû åùå ðàç âçãëÿíóòü íà ìíîãîñòðàäàëüíûé êðåéñåð "Óêðàèíà". Âîîáùåòî êîðàáëÿ ñ òàêèì íàçâàíèåì îôèöèàëüíî íå ñóùåñòâóåò. Åùå â ìèíóâøåì ãîäó Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû ïðèíÿëà ðåøåíèå ñìåíèòü èìÿ ó êîðàáëÿ. Ïðè÷åì ñòàðîãî èìåíè êîðàáëü ëèøèëè, à íîâîå ïðèäóìàòü òî ëè íå óñïåëè, òî ëè íå ïîæåëàëè.  íàäåæäå, ÷òî ðîññèÿíå, êîòîðûå îáåùàëè êîðàáëü êóïèòü, ñàìè íàçîâóò ñâîþ íîâóþ áîåâóþ åäèíèöó ôëîòà. Íî ðîññèÿíå êîðàáëü òîãäà òàê è íå ïðèîáðåëè. È êóïÿò ëè âîîáùå - íåèçâåñòíî.

Министру обороны журналисты задали вопросов больше, чем губернатору

Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íàø âîåííûé ìèíèñòð íè÷åãî ïîäîáíîãî íå îáåùàåò. Ïîñåòèâ êîðàáëü, îí ñîîáùèë òîëüêî, ÷òî â ñåðåäèíå àïðåëÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì Óêðàèíó ïîñåòèò ìèíèñòð áðàòñêîãî ñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà Àíàòîëèé Ñåðäþêîâ, ñ êîòîðûì è áóäåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ áóäóùåãî ðàêåòíîãî êðåéñåðà. Âïðî÷åì, îïðåäåëèòüñÿ ñ ñóäüáîé êîðàáëÿ áóäåò âåñüìà íåïðîñòî. Ñî ñëîâ Ìèõàèëà Áðîíèñëàâîâè÷à, ñëîæèëàñü ôàêòè÷åñêè ïàòîâàÿ ñèòóàöèÿ. Åñëè ðîññèÿíå íå ñîãëàñÿòñÿ ïîêóïàòü êîðàáëü, êîòîðûé óæå è ìîðàëüíî-òî óñòàðåë (ñïðîåêòèðîâàí â êîíöå 70-õ ãîäîâ â Ëåíèíãðàäå), òî ïðîäàòü â òðåòüè ðóêè åãî áóäåò î÷åíü ñëîæíî. Êàê ïîÿñíèë Ìèõàèë Åæåëü, çàáëîêèðîâàòü ïðîäàæó ìîãóò òå æå ðîññèÿíå, êîòîðûå îáëàäàþò ïðàâîì èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåêèå óçëû

êîðàáëÿ. Êàêèå èìåííî, ïðàâäà, ìèíèñòð íå óòî÷íèë, íî ñòîÿâøèå ðÿäîì êîðàáëåñòðîèòåëè ñ çàâîäà â çíàê ñîãëàñèÿ ñ ìèíèñòðîì óñèëåííî êèâàëè ãîëîâàìè. Ñêàçàë íåñêîëüêî ñëîâ ìèíèñòð è ïî ïðîãðàììå "Êîðâåò". Ñíà÷àëà ñîîáùèë, ÷òî äåíåã íà ïîñòðîéêó ïîêà íåò, íî åñòü èäåÿ, êàê èõ ìîæíî äîñòàòü. Äëÿ ýòîãî íóæíî òîëüêî áðîñèòü êëè÷ ïî ñòðàíå î òîì, ÷òîáû íàðîä ñáðîñèëñÿ äåíüãàìè íà êîðàáëü, è ñðåäñòâà íàéäóòñÿ. Ìèíèñòðó îäèí çíàêîìûé óæå ïîîáåùàë âûäåëèòü ìèëëèîí. Íàîáåùàë Ìèõàèë Åæåëü è íîâûå êâàðòèðû âîåííûì â Íèêîëàåâå. Íà ýòî äåíåã òîæå íåò, íî åñëè ìåñòíûå âëàñòè ñîãëàñÿòñÿ ñòàòü ñïîíñîðàìè ñòðîèòåëüñòâà, òî íèêîëàåâñêèå âîåííûå òàêè ïîëó÷àò äîëãîæäàííûå êâàðòèðû. Андрей КОРН

 Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè íåìåäëåííîé ðåêîíñòðóêöèè òðåáóþò òðè îáúåêòà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé На территории Николаевс кой области три объекта очистных сооружений в Первомайске, Новой Одес се, а также в селе Луговом Березанского района на черноморском побережье курортной зоны требуют немедленной помощи госу дарства, то есть выделения средств и реконструкции. Об этом журналистам зая вил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич. 23 марта он посетил Николаевскую область и провел инспекторскую про верку технического состоя ния систем централизован ного водоотведения горо дов Первомайска, Южноук раинска, Вознесенска, Но вой Одессы и Николаева. Ïî ñëîâàì Õèâðè÷à, ñàìàÿ ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàåòñÿ íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ Ïåðâîìàéñêà, ãäå èçíîñ ñåòåé äîñòèãàåò ïî÷òè 90%, à ñàìè ñîîðóæåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå ðàáîòàþò. "Ïðàêòè÷åñêè íåò î÷èñòíûõ â Ïåðâîìàéñêå, îíè íè÷åãî íå î÷èùàþò, - ñêàçàë çàììèíèñòðà. - Î÷èñòêà èäåò òîëüêî áëàãîäàðÿ 3 ïðóäàì-îòñòîéíèêàì". Þðèé Õèâðè÷ ñîîáùèë, ÷òî äî èþëÿ ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êîíêðåòíî ïî êàæäîé îáëàñòè ñòðàíû.

" ïåðâóþ î÷åðåäü, íàñ òðåâîæàò òå ãîðîäà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïîáåðåæüå ðåê è ñáðàñûâàþò ñòîêè â ðåêè, èç êîòîðûõ ìû áåðåì âîäó äëÿ ïèòüÿ, ñêàçàë çàììèíèñòðà. - Êðîìå ýòîãî, ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ïîáåðåæüþ Àçîâñêîãî è ×åðíîãî ìîðåé. Ìû âûíåñåì ýòîò âîïðîñ íà çàñåäàíèå Âåðõîâíîé Ðàäû, êàê òîëüêî ïðîãðàììà ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áóäåò óòâåðæäåíà". Êàê ñêàçàë Þðèé Õèâðè÷, ðåêîíñòðóêöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïóòåì ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî, îáëàñòíûõ è ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Òî÷íûå ñóììû, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ âûäåëèòü êàæäîé îáëàñòè, áóäóò îïðåäåëåíû ïîñëå òîãî, êàê îáëàñòè ïðåäñòàâÿò ñâîè ïðîåêòû. "Ìû ñìîòðèì ñåãîäíÿ, êîìó ïðèíàäëåæèò îáúåêò - ãîðîäñêîé ñîáñòâåííîñòè èëè ïðåäïðèÿòèÿì. Íàøà çàäà÷à - ïðèâëå÷ü ñèëû ãîðîäà, êàê ñîáñòâåííèêà, îêàçàòü äîëåâîå ó÷àñòèå è ñäåëàòü âñå, ÷òîáû î÷èñòíûå ðàáîòàëè, î÷èùàëè ñòîêè äî äîïóñòèìûõ ïðåäåëîâ è ñáðàñûâàëè â ðå÷êó", - ñêàçàë Þðèé Õèâðè÷. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Ãåííàäèé Íèêîëåíêî ñîîáùèë, ÷òî âñåãî â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò 16 ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ êàíàëèçàöèåé è êàíàëèçàöèîííûìè ñòîêàìè.  èõ ÷èñëå -

î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ òðåõ èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íîâîäàíèëîâñêîé, Ñíèãèðåâñêîé, Îëüøàíñêîé êîëîíèé. "Îíè íå èìåþò êà÷åñòâåííûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.  Íîâîäàíèëîâñêîé è Ñíèãèðåâñêîé çîíå íàõîäÿòñÿ çàêëþ÷åííûå ñ áîëüøîé ñòåïåíüþ ðèñêà äëÿ îêðóæàþùèõ áîëüíûå òóáåðêóëåçîì è ÑÏÈÄîì", - ñêàçàë Ãåííàäèé Íèêîëåíêî. Ïî åãî ñëîâàì, íà ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è îáíîâëåíèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè ïîòðåáóåòñÿ îêîëî 20 ìëí. ãðí. Êàê ñîîáùàëîñü, Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ äàë ïîðó÷åíèå ñðî÷íî ïðîâåðèòü ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îáúåêòîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íà òåððèòîðèè âñåãî ãîñóäàðñòâà.  ÷àñòíîñòè, ýòî ñâÿçàíî ñî ñáðîñàìè íå÷èñòîò â áàññåéíû ðåê Óêðàèíû.  Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè ýòî ðåêè - Èíãóë è Þæíûé Áóã, ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåçèäåíòà áûëî ñîçäàíî 4 ðàáî÷èå ãðóïïû íà 4 ðåãèîíà ñòðàíû. Íèêîëàåâñêóþ îáëàñòü èíñïåêòèðîâàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Þðèé Õèâðè÷.

Татьяна ФИЛИППОВА


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 4

4 БИЗНЕС

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

www.nikbiznes.blogspot.com

ЭКОНОМИКА Äåëî - çà ìàëûì… Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â ñåññèîííîì çàëå ãîðñîâåòà ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé âëàñòè, íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, áèçíåñìåíû è áàíêîâñêèå ýêñïåðòû îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè âëàñòè, íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà áàíêîâ ñ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà (ÌÑÁ) è äðóãèå àêòóàëüíûå òåìû Конференцию "Перспекти вы развития малого и сред него бизнеса в 2011 году. Практический аспект" про вел Центр поддержки и раз вития предпринимательства ОТП Банка (ЦПРП).

ÌÑÁ: âåäóùèé è áåççàùèòíûé  ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ÌÑÁ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ëîêîìîòèâîì ýêîíîìèêè. Îò ÌÑÁ çàâèñÿò òåìïû åå ðîñòà, ñòðóêòóðà è êà÷åñòâî âàëîâîãî ïðîäóêòà, óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí. Êðîìå òîãî, íà ÌÑÁ ïðèõîäèòñÿ áîëåå 70% ðàáî÷èõ ìåñò, à äîëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ÂÂÏ ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ ñîñòàâëÿåò 50%.  Óêðàèíå, ê ñîæàëåíèþ, äîëÿ ÌÑÁ â âàëîâîì ïðîäóêòå íå òîëüêî íåçíà÷èòåëüíà (7-9%), íî è ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, ñàìûì óÿçâèìûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ÖÏÐÏ Áîãäàíà Ðîïîòèëîâà, â îòëè÷èå îò êðóïíîãî áèçíåñà, êîòîðûé îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûìè ôèíàíñîâûìè è ïîëèòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè, ÌÑÁ íå ñïîñîáåí çàùèòèòü ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íà öåëåâóþ ïîìîùü è ðåãóëèðîâàíèå ñî

ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàññ÷èòûâàòü íå ïðèõîäèòñÿ, è îíè çà÷àñòóþ íàõîäÿòñÿ "â èíôîðìàöèîííîì è þðèäè÷åñêîì âàêóóìå".  òàêîé ñèòóàöèè îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèáðåòàþò ïîäîáíûå ôîðóìû, íà êîòîðûõ ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãëè ïîãîâîðèòü î ïðîáëåìàõ è ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ êîíñóëüòàöèþ, äîïîëíèë ñâîåãî êîëëåãó äèðåêòîð Þæíîé ðåãèîíàëüíîé äèðåêöèè ÎÒÏ Áàíê Ñåðãåé Êîñòåâ. Ìíîãî âîïðîñîâ ó ïðåäïðèíèìàòåëåé âîçíèêëî è â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî íàëîãîâîãî êîäåêñà, îòìåòèëà çàìåñòèòåëü ãîðîäñêîãî ãîëîâû, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ Âàëåíòèíà Áîíäàðåíêî. Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî ãîðîäñêîãî ôèíàíñèñòà, â 2011 ãîäó áóäåò äåéñòâîâàòü 5 âèäîâ ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ. Ýòî åäèíûé íàëîã, íàëîã íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ñáîð çà âíåäðåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (àíàëîã òîðãîâîãî ïàòåíòà), ñáîð çà ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå, êåìïèíãàõ, îòåëÿõ (àíàëîã òóðèñòè÷åñêîãî ñáîðà), ñáîð çà ïàðêîâêó.  ãîðîäñêîé áþäæåò â òåêóùåì ãîäó îæèäàþò ïîñòóïëåíèÿ îò

Íåãàòèâíûå ôàêòîðû*, êîòîðûå ïîâëèÿþò íà ðàçâèòèå ÌÑÁ â 2011 ãîäó: Дальнейшие изменения Налогового кодекса. Принятие Таможенного кодекса. Может коснуться предприятий, работающих с экспортноимпортными операциями. Возможны те же перипетии, как и при принятии Налогового кодекса Постоянный рост цен на энергоносители. Спровоцирует изменения в ценообразовании продуктов и промышленных товаров Финансовый голод. Отсутствие должного банковского кредитования Тенденция закрытия предпринимательства сохранится. На 1 марта 2011 года зарегистрировано 500 тысяч заявлений о закрытии предпринимательства Экспансия иностранных предпринимателей из России, Китая, Турции и Европы Отсутствие инвестиционных фондов, которые могли бы финансировать МСБ Давление со стороны фискальных органов на предприятия, работающие по "черным" и "серым" схемам

Ïîëîæèòåëüíûå ôàêòîðû:* Укрепление национальной валюты. гривны и доллара не изменится

Соотношение

Улучшение бизнесклимата. Проверяющие органы нацелены не на наказание, а на профилактику нарушений *ïî âåðñèè ïðåäñåäàòåëÿ Öåíòðà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà Åâñååâà

íàëîãîâ è ñáîðîâ â ðàçìåðå 33 ìëí. ãðí., ëüâèíàÿ äîëÿ - 28 ìèëëèîíîâ ãðèâåí - ïðèõîäèòñÿ íà åäèíûé íàëîã. È Диалог с аудиторией был оживленным åñëè ïî ýòîìó íàëîãó Çàòåïëèëñÿ ðûíîê è ïîòðåñòàâêè íå èçìåíèëèñü, òî ïî êðåäèòîâàíèÿ. íàëîãó íà íåäâèæèìîñòü åùå áèòåëüñêîãî íåò ÿñíîñòè: "ïðîöåäóðà îòðà- Ñåðãåé Êîñòåâ îáúÿâèë î çàáàòûâàåòñÿ", ðåøåíèå áóäåò ïóñêå ïðîãðàììû "ÎÒÏ Êðåïðèíèìàòüñÿ íà ñåññèè ãîðîäñ- äèò" ïî êðåäèòîâàíèþ â òî÷êàõ ïðîäàæ. Óæå ñîçäàíî 10 òî÷åê êîãî ñîâåòà. ïðîäàæ. Ïðè ýòîì áàíê èçáðàë Êðåäèòû ñòðàòåãèþ ðàáîòû â íåáîëüøèõ òî÷êàõ ïðîäàæ, à íå ñ ñåòåâûìè áóäóò äåøåâåòü Âïðî÷åì, èçìåíåíèÿ â íàëî- îïåðàòîðàìè. Íàñêîëüêî áóäåò ãîâîì êîäåêñå íå åäèíñòâåí- ýôôåêòèâíà ýòà ïðîãðàììà, çàíîå, ÷òî èíòåðåñîâàëî ïðåäï- âèñèò îò òîãî, êàê ñòðàíà ïðåîðèíèìàòåëåé íà êîíôåðåíöèè. äîëååò êðèçèñ ïîòðåáëåíèÿ è  ïîñòêðèçèñíîå âðåìÿ ÌÑÁ ñïðîñà. îñòðî íóæäàåòñÿ â ðåñóðñàõ. Âåäü â ïåðèîä êðèçèñà áîëüøèíñòâî ïðîãðàìì áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ áûëè ñâåðíóòû. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ÌÑÁ ÎÒÏ Áàíêà Ðóñëàíà Ñïèâàêà, ðûíîê êðåäèòîâàíèÿ íà÷àë ïîòèõîíüêó îæèâàòü. Âïðî÷åì, ïîêà ÷òî ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ èçáèðàòåëüíû â ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòîâ: íà ôèíàíñèðîâàíèå ïîêà ÷òî ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ïîñòîÿííûå êëèåíòû áàíêîâ. Îãðàíè÷åí è ñðîê êðåäèòîâàíèÿ: â õîäó òîëüêî êðàòêîñðî÷íûå è ñðåäíåñðî÷íûå êðåäèòû, äîëãîñðî÷íûå ôèíó÷ðåæäåíèÿ óæå íå ïðàêòèêóþò. ×òî êàñàåòñÿ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, òî íàèáîëåå ïðèáûëüíîé è ñòàáèëüíîé áàíêèðû ñ÷èòàþò òîðãîâëþ è ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Ýòèì îòðàñëÿì è áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ïðèîðèòåò â êðåäèòîâàíèè. À âîò â ñôåðó íåäâèæèìîñòè áàíêèðû ïîêà íå ãîòîâû âêëàäûâàòü äåíüãè. - Åñëè ïîäñ÷èòàòü äîëþ ïðîñðî÷åííûõ êðåäèòîâ, òî íà èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå ïðèõîäèòñÿ îêîëî 20%, - îòìåòèë Ðóñëàí Ñïèâàê. Ïî ìíåíèþ áàíêèðà, ýòîò ðûíîê íà÷íåò âîçîáíîâëÿòüñÿ íå ðàíåå 4 êâàðòàëà ýòîãî ãîäà. Òàê ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñíîâíûì âèäîì êðåäèòîâàíèÿ äëÿ ÌÑÁ îñòàåòñÿ ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Íåñìîòðÿ íà ïîñòêðèçèñíûå ÿâëåíèÿ, ñòàâêà ïî êðåäèòàì ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó îíà áûëà íà óðîâíå 22-23% â ãðèâíå, òî ñåãîäíÿ ÎÒÏ áàíê êðåäèòóåò ïîä 18% ãîäîâûõ. À ê êîíöó ýòîãî ãîäà, ïî ïðîãíîçó Ðóñëàíà Ñïèâàêà, îíà ìîæåò ñíèçèòüñÿ äî 11-12%.

ÌÑÁ Íèêîëàåâà â öèôðàõ* Ôèçè÷åñêèõ ëèö -

53

òûñÿ÷è

Þðèäè÷åñêèõ ëèö -

19

òûñÿ÷

*Данные департамента финансов

Èííîâàöèè ñïàñóò áèçíåñ Îäíàêî äåøåâèçíà êðåäèòîâ îòíþäü íå ïàíàöåÿ, ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Öåíòðà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Åâñååâ. Ïî åãî ìíåíèþ, ÌÑÁ â Óêðàèíå îæèâèòü ìîãóò òîëüêî èííîâàöèîííûå ìîäåëè áèçíåñà.  ýòîì ãîäó, ïî ïðîãíîçàì Åâñååâà, îòå÷åñòâåííûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ æåñòêîé êîíêóðåíöèåé ñ áèçíåñìåíàìè èç äðóãèõ ñòðàí - Êèòàÿ, Òóðöèè, Ðîññèè. Ýêñïàíñèþ íà óêðàèíñêèé ðûíîê çàãðàíè÷íûå ïðåäïðèíèìàòåëè ãîòîâèëè åùå â ïðåäûäóùèå ãîäû, íî èççà êðèçèñà îòëîæèëè. Íî â ýòîì ãîäó îíè õëûíóò â Óêðàèíó, çàâåðÿåò Âëàäèìèð Åâñååâ. Èíîñòðàííûå áèçíåñìåíû áîëåå ãðàìîòíû è îáðàçîâàííû, ïîýòîìó êîíêóðèðîâàòü ñ íèìè ìîæíî òîëüêî çà ñ÷åò èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Òàêæå Åâñååâ ïðèçâàë

ïðåäïðèíèìàòåëåé ê áîëåå òåñíîìó äèàëîãó ñ âëàñòüþ, îñîáåííî, â ÷àñòè øëèôîâêè íàëîãîâîãî êîäåêñà.  íàñòîÿùóþ äèñêóññèþ ïðåâðàòèëîñü âûñòóïëåíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè. Ïðåäïðèíèìàòåëè áóêâàëüíî çàáðîñàëè âîïðîñàìè íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè Òàòüÿíó Àíäðååâó. Âîïðîñû çâó÷àëè ðàçíûå: î ïðîâåðêàõ ÑÏÄ, î âîçìîæíîñòè ðàáîòû "åäèíîíàëîæíèêîâ" ñ ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ è ò.ä. Ê ñîæàëåíèþ, íå íà âñå íàëîãîâèêàì óäàëîñü íàéòè îòâåòû. Íî òî, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ Íàëîãîâîãî êîäåêñà îòíþäü íå èäåàëüíà, ïðèçíàþò è ñàìè íàëîãîâèêè. Äåéñòâèòåëüíî, îòìåòèëà Àíäðååâà, ïîäàåòñÿ ìíîãî çàÿâëåíèé î çàêðûòèè ïðåäïðèÿòèé, âîïðîñ äî êîíöà íå ÿñåí. Èíòåðåñíûì è àêòóàëüíûì áûë äîêëàä è äðóãîãî "ñèëîâèêà" - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè ÓÌÂÄ â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ Ñòóæóêà. Òåìà âûñòóïëåíèé "Ñîòðóäíè÷åñòâî ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ âçÿòî÷íè÷åñòâó è êîððóïöèè".  âîïðîñàõ èç çàëà, êàê è ñëåäîâàëî ïðåäïîëîæèòü, àêöåíò äåëàëñÿ íà ïðîâåðêàõ ÑÏÄ è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, âîçìîæíîñòè ýòèõ ïðîâåðîê, èõ çàêîííîñòè è ïîëíîìî÷èé ïðîâåðÿþùèõ.  çàêëþ÷åíèå âûñòóïèë ïðåäñòàâèòåëü þðèäè÷åñêîé ôèðìû "Óêðôðàõò-Ñïåöýêñïîðò" Äåíèñ Ïðîíü, êîòîðûé ïðîèíôîðìèðîâàë àóäèòîðèþ î ãîòîâíîñòè îêàçûâàòü ëþáóþ ïðàâîâóþ ïîìîùü ïðåäïðèíèìàòåëÿì ÷åðåç Öåíòð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÎÒÏ áàíêà. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî èíòåðåñ ê êîíôåðåíöèè íå îñëàáåâàë äî ñàìîãî êîíöà. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå òåìû, èíòåðåñóþùèå íèêîëàåâñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, óäàëîñü îáñóäèòü. Íî èõ îáÿçàòåëüíî ðàññìîòðÿò, ïîñêîëüêó îðãàíèçàòîðû, êàê ñîîáùèë Ñåðãåé Êîñòåâ, íàìåðåâàþòñÿ ïðîâîäèòü ïîäîáíûå âñòðå÷è ðåãóëÿðíî. Олег ОГАНОВ


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 5

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

ОБЩЕСТВО 5

www.nikbiznes.blogspot.com

"АБИТУРИЕНТ 2011"

 ïóòü çà çíàíèÿìè! В субботу, 26 марта, Нико лаевский национальный университет им. В. А. Су хомлинского и его структур ное подразделение кол ледж принимали будущих абитуриентов. Несколько сотен учеников выпускных классов городских и сельс ких школ, а также их роди тели пришли, чтобы позна комиться с вузом, узнать об условиях поступления и обучения выбранной специ альности.  íûíåøíåì ãîäó ýòîò Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé áûë óæå âòîðûì ïî ñ÷åòó - ïåðâûé ïðîøåë â ôåâðàëå è òàêæå ñîáðàë íåìàëî ðåáÿò, êîòîðûå æåëàþò îáó÷àòüñÿ èìåííî çäåñü.  àêòîâîì çàëå óíèâåðñèòåòà áóäóùèõ ñòóäåíòîâ ïðèâåòñòâîâàë ðåêòîð ÍÍÓ èì. Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî Âàëåðèé Áóäàê. Çàòåì îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè ðàññêàçàë îá îñîáåííîñòÿõ âñòóïèòåëüíîé êàìïàíèè íûíåøíåãî ãîäà. Ó÷àñòíèêè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ óíèâåðñèòåòà ïðåäñòàâèëè ãîñòÿì ìóçûêàëüíóþ âèçèòêó ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ãäå áûëî ïðåçåíòîâàíî êàæäîå èç 10 ïîäðàçäåëåíèé, â òîì ÷èñëå, âñå ôàêóëüòåòû. Âïåðâûå îáî âñåõ ñïåöèàëüíîñòÿõ ðàññêàçûâàëè íå ïðåïîäàâàòåëè, êàê ðàíüøå, à ñàìè ñòóäåíòû. Ïîñëå âñòðå÷è ðåáÿòà è èõ ðîäèòåëè ðàçîøëèñü ïî àóäèòîðèÿì, ãäå ïîëó÷èëè îòâåòû íà âîïðîñû, ïîçíàêîìèëèñü ñ

óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ îáó÷àþòñÿ ñòóäåíòû. Àáèòóðèåíòû âñòðåòèëèñü ñ äèðåêòîðàìè èíñòèòóòîâ, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ óíèâåðñèòåòà, à òàêæå äèðåêòîðîì êîëëåäæà Âèêòîðîì Îðëîâñêèì. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî åùå â ïðîøëîì ãîäó íàáîð àáèòóðèåíòîâ ïðîõîäèë â òåõíèêóì ïðè ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå. Ïîñëå òîãî, êàê óíèâåðñèòåòó èì. Â.À.Ñóõîìëèíñêîãî áûë ïðèñâîåí âûñøèé ñòàòóñ íàöèîíàëüíîãî, íà ñòóïåíüêó âûøå ïîäíÿëñÿ è òåõíèêóì. Ñåé÷àñ òåõíèêóì ñòàë êîëëåäæåì, ïîëó÷èâ ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ è ïîäòâåðäèâ àêêðåäèòàöèè íà 6 ñïåöèàëüíîñòåé. Âûïóñêíèêè 9-õ è 11-õ êëàññîâ, à òàêæå ïðîôòåõó÷èëèù, ïîñòóïèâøèå ñþäà, ïîëó÷àþò ìíîãîñòóïåí÷àòîå îáðàçîâàíèå - îò îáùåãî ñðåäíåãî, îñâîèâ ïðîãðàììó ñðåäíåé

øêîëû, äî ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî, ïîäòâåðæäàåìîãî ãîñóäàðñòâåííûì äèïëîìîì ìëàäøåãî ñïåöèàëèñòà. Ïðàêòè÷åñêè âñå âûïóñêíèêè êîëëåäæà çàòåì ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå ïî âûáðàííîìó ïðîôèëþ íà 2-3 êóðñå óíèâåðñèòåòà, ïðîéäÿ ñîáåñåäîâàíèå. Ïî îêîí÷àíèè óíèâåðñèòåòà ñòóäåíòû èìåþò êâàëèôèêàöèþ áàêàëàâðà èëè ìàãèñòðà. Îáó÷åíèå â êîëëåäæå ïðîõîäèò ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì è øåñòè ñïåöèàëüíîñòÿì. Íà ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì îòäåëåíèè ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì "Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò", "Ôèíàíñû è êðåäèò", "Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà", "Îáñëóæèâàíèå êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé". Íà ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîì îòäåëåíèè ðåáÿòà ïîëó÷àþò çíàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì "Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà" è "Ïðàâîâåäåíèå".

×òî ïðèíåñåò íîâûé çàêîí!? По оценкам многих междуна родных организаций и много численных опросов рядовых украинцев, коррупция являет ся одной из главных проб лем нашего государства. Однако Украина продол жает жить без антикор рупционного закона. Верховная Рада при няла во втором чте нии президентский законопроект об ос новах предотвраще ния и противодей ствия коррупции за исключением трех статей. Статьи №1 (определение тер минов в законе), №11 (специальная про верка лиц, претендующих на занятие должностей, свя занных с выполнением функ ций государства), №12 (фи нансовый контроль) и заклю чительные положения депу таты отправили на повторное второе чтение. Когда же закон будет принят в целом и всту пит в действие, неизвестно, ведь после принятия Верхов ной Радой его еще должен подписать Президент. Áóäåò ëè îí íàïðàâëåí íà óñòðàíåíèå ïðè÷èí êîððóïöèè, à íå åå ïîñëåäñòâèé? Êàæäûé äåíü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàåòñÿ î ðàñêðûòèè ôàêòîâ êîððóïöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ. Íî îò ýòîãî ïðîñòîìó ãðàæäàíèíó, ïðåäïðèíèìàòåëþ ëåã÷å æèòü íå ñòàíîâèòñÿ. Ïîêàçàòåëåì äîëæíî áûòü

íå êîëè÷åñòâî ïîñàæåííûõ, ïðèâëå÷åííûõ ê îòâåòñòâåííîñòè, à èçìåíåíèå ê ëó÷øåìó æèçíè ÷åëîâåêà. Êðîìå òîãî, âñå çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ çàêîíà íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì áû îí íè áûë õîðîøèì èëè ïëîõèì. Îäíèì èç êëþ÷åâûõ íîâîââåäåíèé çàêîíîïðîåêòà ñòàëî ðàñøèðåíèå êðóãà ëèö, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êîððóïöèîííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. È çäåñü âàæíî, êàê îí áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ. Ðÿäîâûå ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèé ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì íå ÿâëÿþòñÿ ïî ïðåäûäóùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ñóáúåêòàìè êîððóïöèîííûõ äåÿíèé. À ïîä íèõ îïåðàòèâíûå ðàáîòíèêè ïîëíûì õîäîì øòàìïîâàëè ïðîòîêîëû î êîððóïöèè. Íàïðèìåð, ðÿäîâîé ïîæàðíîé îõðàíû, îò-

äåæóðèâ ñóòêè â ñâîåé ÷àñòè, èìååò òðîå ñóòîê âûõîäíûõ. Åãî ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó îõðàííèêîì, ãäå îí ìîæåò çàðàáîòàòü äîïîëíèòåëüíóþ òûñÿ÷ó ãðèâåí, êîòîðàÿ ñîâñåì íå ëèøíÿÿ äëÿ åãî ñåìüè. È, ê ñîæàëåíèþ, ïî íîâîìó çàêîíîïðîåêòó ðÿäîâûå ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèé ñëóæáû ãðàæäàíñêîé çàùèòû îïÿòü ïîäïàäàþò ïîä åãî äåéñòâèå. Åñëè ñòðîèòü ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà è áîðüáó ñ êîððóïöèåé íà ñåêðåòàðÿõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâ è ðÿäîâûõ ïîæàðíîé îõðàíû, ìû îïÿòü ïðèäåì â íèêóäà. Íàêîíåö-òî áóäåò ââåäåíî îæèäàåìîå äåêëàðèðîâàíèå íå òîëüêî äîõîäîâ, íî è ðàñõîäîâ ÷èíîâíèêîâ. Îäíàêî âîïðîñ â ñóáúåêòàõ, íà êîòîðûõ áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ äåêëàðèðîâàíèå ðàñõîäîâ. Áóäóò ëè äåêëàðèðîâàòü ðàñõîäû ðîäñòâåííèêè òåõ, êòî àâòîìàòè÷åñêè ïîäïàäàåò ïîä äåéñòâèå çàêîíà? Ïîâåðèò ëè íàðîä â òî, ÷òî çàêîí áóäåò äåéñòâîâàòü â åãî áëàãî, çàùèòèò åãî? Ïîêà ÷òî âåðû â òî, ÷òî èäåò áîðüáà ñ êîððóïöèåé, ó ãðàæäàí, âèäíî, íåò. Âåäü ïîñëå ìàòåðèàëîâ, ðàçìåùåííûõ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íå ïîñòóïèëî íè îäíîé æàëîáû íà äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé Ì×Ñ îáëàñòè. Александр ЩЕРБИНА, главный специалист сектора безопасности и предупреждения проявлений коррупции УМЧС Украины в Николаевской области.

Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ïåðâûé êóðñ êîëëåäæà âûïóñêíèêàì 9-õ êëàññîâ íåîáõîäèìî ñäàòü òåñòû ïî ìàòåìàòèêå è óêðàèíñêîìó ÿçûêó - íà ýêîíîìèêîìàòåìàòè÷åñêîì îòäåëåíèè, à òàêæå ïî èñòîðèè Óêðàèíû è óêðàèíñêîìó ÿçûêó - íà ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîì îòäåëåíèè. Âûïóñêíèêè 11-õ êëàññîâ øêîë è ïðîôòåõó÷èëèù ïîñòóïàþò ñðàçó íà âòîðîé êóðñ íà îñíîâå êîíêóðñà ñåðòèôèêàòîâ âíåøíåãî íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ çíàíèé. Êðîìå òîãî, âûïóñêíèêàì ïðîôòåõó÷èëèù, êîòîðûå èìåþò äèïëîì êâàëèôèöèðîâàííîãî ðàáîòíèêà ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó íàïðàâëåíèþ, íóæíî áóäåò òàêæå ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå. Îäíîâðåìåííî ñ äðóãèìè àáèòóðèåíòàìè âñòóïèòåëüíûå òåñòû ñäàþò è ñëóøàòåëè ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ. Ïî íîâûì ïðàâèëàì ïîñòóïëåíèÿ â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ê ðåçóëüòàòó èõ òåñòîâ ïðèáàâëÿåòñÿ 20 áàëëîâ. Ðåáÿò, êîòîðûì ïîñ÷àñòëèâèòñÿ ïîñòóïèòü â êîëëåäæ, îæèäàåò íàñûùåííàÿ è èíòåðåñíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü. Îíè ñìîãóò íå òîëüêî ïîëó÷àòü öåííûå çíàíèÿ ïî áóäóùåé ñïåöèàëüíîñòè, íî è çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå óíèâåðñèòåòà, ïîñåùàòü õóäîæåñòâåííûå êîëëåêòèâû, ó÷àñòâîâàòü â êîíöåðòàõ è ïðàçäíèêàõ, çàíèìàòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ. Íå ïðèäåòñÿ ñêó÷àòü âî âðå-

ìÿ êàíèêóë. Ïî èíèöèàòèâå ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çèìîé îðãàíèçóþòñÿ ïîåçäêè íà ëûæíûå êóðîðòû.  íàãðàäó çà îòëè÷íóþ ó÷åáó, îïëàòèâ òîëüêî ïîëîâèíó ñòîèìîñòè ïóòåâêè, ñòóäåíòû ìîãóò ñîâåðøèòü òóðèñòè÷åñêèå ïîåçäêè çà ãðàíèöó. Ïðèìåðíî êàæäûé âòîðîé ñòóäåíò ó÷èòñÿ â êîëëåäæå çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà è ïîëó÷àåò ñòèïåíäèþ â 400 ãðí. Îòëè÷íèêàì ïîëàãàåòñÿ ïîâûøåííàÿ ñòèïåíäèÿ â 450 ãðí. Èíîãîðîäíèå ñòóäåíòû ïðîæèâàþò â áëàãîóñòðîåííîì îáùåæèòèè.  áóäóùåì ó÷åáíîì ãîäó â êîëëåäæå áóäåò ââåäåíà íîâàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ ýêñòåðíîì äëÿ òåõ, êòî æåëàåò îáó÷àòüñÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ãðàôèêó, è ðàññ÷èòûâàåò íà ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ è êîíñóëüòàöèè ïðåïîäàâàòåëåé. Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî ïðèåìíàÿ êîìèññèè êîëëåäæà íà÷èíàåò ðàáîòó ñ 1 èþëÿ, òîãäà æå íà÷èíàåòñÿ è ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ïðèåìíîé êîìèññèè è ïîäàòü íóæíûå áóìàãè íåîáõîäèìî äî 22 èþëÿ. Òåñòû äëÿ 9-êëàññíèêîâ íà÷íóòñÿ 25 èþëÿ. Âñåì àáèòóðèåíòàì õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ïðàâèëüíî âûáðàòü ñâîþ áóäóùóþ ñïåöèàëüíîñòü è óäà÷è ïðè ïîñòóïëåíèè!

Елена АНДРЕЕВА

Êàê äîáèòüñÿ îò Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèè Украинским пенсионерам недосчитывают пенсии. Это касается людей, уже вышед ших на заслуженный отдых, но которые продолжают ра ботать. Им каждые два года Пенсионный фонд должен пересматривать размер де нежного обеспечения, пос кольку из их заработной пла ты, как и раньше, поступают взносы в ПФ. Однако то, как госучреждение делает это, во многих случаях не закон но, говорят юристы. Ведь пе ресчет проводят по средним показателям зарплаты не прошлого года, а позапрош лого, а то и трехлетней дав ности. Соответственно, у пенсионеров, которые рабо тают, пенсия практически не меняется. Об этом пишет га зета "Факты". "Íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä è ïîëó÷èòü îò íèõ îôèöèàëüíûé îòâåò î ðàçìåðå íà÷èñëåííîé ïåíñèè è íà îñíîâàíèè ÷åãî è êàêèì îáðàçîì áûëà íà÷èñëåíà ýòà ïåíñèÿ, êàê äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òîáû îáðàòèòüñÿ â ñóä, è ñóä ñîîòâåòñòâåííî áóäåò âûõîäèòü - ïðàâîìåðíî íà÷èñëåíà ïåíñèÿ èëè íåò. Ìîé ñîâåò îäíîçíà÷åí - íóæíî îáðàùàòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì þðèñòàì, ýòî ñîöèàëüíûå þðèñòû, èëè ýòî þðèñòû, îêàçûâàþùèå ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ãðóïïàì ñëîåâ áëàãîòâîðèòåëüíóþ

ïîìîùü, èëè îáðàùàòüñÿ â þðèäè÷åñêèå êîìïàíèè, þðèäè÷åñêèå âóçû, ôàêóëüòåòû, êîòîðûå ñìîãóò ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâèòü è ïîäàòü â ñóä ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû. Õî÷åòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå ïåíñèîíåðîâ èëè ëèö, êîòîðûå áóäóò îáðàùàòüñÿ çà çàùèòîé èõ íàðóøåííûõ ïðàâ, íà òî, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèå ñïîðû ðàññìàòðèâàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè ñóäàìè. Ó÷èòûâàòü íåîáõîäèìî òàêæå òî, ÷òî ñðîê îáðàùåíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ èñêàìè çà çàùèòîé ñâîèõ íàðóøåííûõ ïðàâ ñîñòàâëÿåò âñåãî 6 ìåñÿöåâ", - êîììåíòèðóåò àäâîêàò Àëåêñàíäð Áðàíèöêèé. Þðèñòû ãîâîðÿò, îáû÷íî ñóäû âûíîñÿò ðåøåíèÿ â ïîëüçó ïåíñèîíåðîâ, îäíàêî ýòî íå ãàðàíòèðóåò âûïëàòû íåäîñ÷èòàííûõ äåíåã. Êîììåíòèðóåò àäâîêàò Àëåêñàíäð Áðàíèöêèé: " Ïåíñèîííîì ôîíäå íåò äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ, ÷òîáû óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè âñåõ ïåíñèîíåðîâ, òî åñòü òàêèå äåéñòâèÿ íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû íå âûïëà÷èâàòü ïîëíûé ðàçìåð ïåíñèé è òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñêàçàòü, ñîçäàâàòü óñëîâíóþ ýêîíîìèþ ñðåäñòâ". Ïîýòîìó Ïåíñèîííûé ôîíä èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ íå ìîæåò âåðíóòü íåäîñ÷èòàííîå ïåíñèîíåðàì. Îäíàêî è ýòî íå ïîâîä îïóñêàòü ðóêè.


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 6

6 РАССЛЕДОВАНИЕ

www.nikbiznes.blogspot.com

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

Îäíó è òó æå î÷àêîâñêóþ ìîòîôåëþãó ñ êðàñíîêíèæíîé ðûáîé ñòîëè÷íûå ðûáèíñïåêòîðû çàäåðæàëè äâàæäû 15 ôåâðàëÿ è 15 ìàðòà. Ïðåäïîëîæèòåëüíûé óùåðá, íàíåñåííûé ãîñóäàðñòâó, îöåíèâàåòñÿ â 200 òûñÿ÷ ãðèâåí. Íîâîñòü î ×Ï, ïîäõâà÷åííàÿ ÑÌÈ, ìãíîâåííî âûøëà çà ðàìêè î÷àêîâñêîãî ìàñøòàáà è âñêîëûõíóëà îáùåñòâåííîñòü. Ðàçëè÷íûå âåðñèè è ïðåäïîëîæåíèÿ ïîðîäèëè ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ðåäàêöèÿ "ÍÁ" ïîïûòàëàñü ïîëó÷èòü îòâåòû. Ðûáíûõ äåë ìàñòåðà  ðåäàêöèþ "ÍÁ" îáðàòèëèñü î÷àêîâñêèå ðûáàêè ñ êîëëåêòèâíûì ïèñüìîì (19 ïîäïèñåé), â êîòîðîì îíè èçëîæèëè êðè÷àùèå ôàêòû çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû íà÷àëüíèêà îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ "Íèêîëàåâãîñðûáîõðàíû" Èãîðÿ Êîïåéêè. Çàäåðæàíèå áðàêîíüåðîâ â ôåâðàëå è ìàðòå ðûáàêè íàïðÿìóþ ñâÿçûâàþò ñ èìåíåì ãëàâíîãî îáëàñòíîãî íà÷àëüíèêà. Îá ýòîì, ïî èõ ñëîâàì, îíè óæå ñîîáùèëè â êîìèòåò Âåðõîâíîé Ðàäû ïî áîðüáå ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ, â Ãåíåðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó è Ïðåçèäåíòó Óêðàèíû. Ïèñüìî â ðåäàêöèþ ïî ïîðó÷åíèþ ðûáàêîâ ïðèâåç Àëåêñàíäð Ãðîìîâîé äèðåêòîð Î÷àêîâñêîãî ðûáîëîâåöêîãî ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ðûáàê ñ áîëüøèì ñòàæåì ðàáîòû. - Èçíà÷àëüíî, êîãäà â Íèêîëàåâñêóþ ðûáèíñïåêöèþ ïðèøåë ðóêîâîäèòåëåì Èãîðü Êîïåéêà, - ïèøóò â ñâîåì ïèñüìå î÷àêîâöû, - îí ñîáðàë âñåõ ðûáàêîâ â ðåñòîðàíå è ïåðåä òåëåâèçèîííûìè êàìåðàìè îòêðûòî îáúÿâèë áîðüáó ñ áðàêîíüåðàìè, à íàì ïîîáåùàë, ÷òî îòíûíå îí äëÿ íàñ ñòàíåò ñàìûì áëèçêèì äðóãîì è òîâàðèùåì. Êàêîå-òî âðåìÿ òàê è áûëî. Çàòåì íà÷àëèñü ïîáîðû: åñëè ðàíüøå ðûáèíñïåêöèè ïëàòèëè äåíüãè ëèøü ïðèáëèæåííûå áðàêîíüåðû, òî çà îäèí ãîä ïðàêòè÷åñêè âñåõ ðûáàêîâ "ïîñòàâèëè íà ñ÷åò÷èê". Ìåòîäèêà ïðîñòà: óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåñÿ÷íàÿ òàêñà (îò 1000 ãðí. äî 500 äîëëàðîâ ÑØÀ) çà ïðàâî ðàáîòàòü, â êîíöå ìåñÿöà ïðèõîäèò îò Êîïåéêè ðûáèíñïåêòîð è çàáèðàåò äåíüãè. Ïðè÷åì, óñòàíîâëåííàÿ òàêñà èçûìàëàñü, íåñìîòðÿ íà òî, ðàáîòàëè ðûáàêè èëè íåò. Ñóììà çàâèñåëà îò ìåñòà ëîâà, êîëè÷åñòâà ðûáàêîâ è ñåòåé, ðàçìåðîâ ïëàâñðåäñòâà, âèäîâ îáúåêòîâ ïðîìûñëà. Ñîãëàñèòåñü, ðàññêàçûâàþò ðûáàêè, ïîñëå òàêîãî ðàñêëàäà âûõîäèò, ÷òî êðûøóåìûå ðûáîîõðàíîé áðàêîíüåðû ïëàòÿò Êîïåéêå ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è ïðîìûñëîâèêè. À ïîñêîëüêó áðàêîíüåðû íå ïëàòÿò íàëîãîâ, íå ïðîâîäÿò òåõíè÷åñêèõ îñìîòðîâ è ò.ä., òî ìíîãèå ðûáàêè ïîäóìûâàþò ñâåðíóòü ñâîå äåëî è ïåðåéòè â áðàêîíüåðû, âåäü òàê âûãîäíåå. Çà âðåìÿ ðàáîòû Êîïåéêè â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà Íèêîëàåâñêîé ðûáèíñïåêöèè è íà÷àëüíèêà Þæíîãî áàññåéíîâîãî óïðàâëåíèÿ êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé óìåíüøèëîñü ïî÷òè â äâà ðàçà. Óæå íåò òàêèõ ïîëüçîâàòåëåé, êàê Ñìûêàëîâ, Ñàä÷åíêî, Ãåðàñèìåö, "Áàâàð", "Ëàðè÷" è äðóãèå. Ýòî âñå òå ëþäè, êîòîðûå îñìåëèëèñü ñêàçàòü Êîïåéêå "íåò". - Ñåãîäíÿ â ôàâîðèòàõ ó

Èãîðÿ Êîïåéêè õîäèò åãî çàìåñòèòåëü Þõíåíêî Âàëåðèé Çàõàðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû âîäíûõ æèâûõ ðåñóðñîâ. Ýòî íàçíà÷åíèå äëÿ âñåõ áûëî ñòðàííûì, âåäü âñå ðûáàêè çíàþò, ÷òî ó Þõíåíêî íåò îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè, äà è â ïðîøëîì áûë çàÿäëûì áðàêîíüåðîì, ðàâíûõ êîòîðîìó íà Þæíîì Áóãå íå áûëî. Ðàáîòó â èíñïåêöèè Âàëåðèé Çàõàðîâè÷ íà÷àë ñ òîãî, ÷òî íà ñâîþ æåíó îòêðûë ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, ïîëó÷èâ â Ãîñêîìðûáõîçå êâîòó íà âîäíûå æèâûå ðåñóðñû. Ïðîìûøëÿëè ñíà÷àëà â ÄíåïðîÁóãñêîì ëèìàíå, à çàòåì ïåðåøëè â ×åðíîå ìîðå. Äà è íå ïðîñòî ×åðíîå ìîðå, à åùå è êàìáàëó êàëêàí óäàëîñü âûõëîïîòàòü. Ñ êàêèõ çàñëóã æåíà Þõíåíêî ïîëó÷èëà òàêèå áëàãà, òîãäà êàê äðóãèì ïîëüçîâàòåëÿì ïðèõîäèòñÿ ãîäàìè ðàáîòàòü â ×åðíîì ìîðå è äîëãî æäàòü ïðàâà íà âûäåëåíèå êâîòû íà êàëêàí? Óæ íå êîððóïöèÿ ëè ýòî? - ñïðàøèâàþò îáðàòèâøèåñÿ â ðåäàêöèþ ðûáàêè. Ðàññêàçàëè îíè è î òîì, êàê èõ âûíóæäàëè ïëàòèòü äåíüãè, ÿêîáû, äëÿ Êèåâà çà âûäåëåíèÿ êâîòû. - Áðàëè ñíà÷àëà íå ñî âñåõ, à âûáîðî÷íî: ñ òåõ, êòî ïðîâèíèëñÿ, êòî õî÷åò áîëüøå íîðìû, â îáùåì, èñêàëè ñëàáîå ìåñòî. Ðûáàêè äàâàëè äåíüãè, à êâîòû âûäåëÿëèñü êàê îáû÷íî èëè ìåíüøå.  êîíöå 2010 ãîäà âñåõ ïîëüçîâàòåëåé ïî ñïèñêó ñòàëè âûçûâàòü ïðÿìî â êàáèíåò Êîïåéêè èëè Þõíåíêî è â îòêðûòóþ òðåáîâàëè äåíüãè íà âûäåëåíèå êâîòû, îïÿòü ÿêîáû äëÿ Ãîñêîìðûáõîçà. Ñíà÷àëà òðåáîâàëè 10 ïðîöåíòîâ îò îïòîâîé ñòîèìîñòè ðûáû ïî âûäåëåííîé êâîòå. Ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ðûáàêè âîçìóòèëèñü, ïîäõîä èçìåíèëñÿ: êàæäîìó ðûáàêó èíäèâèäóàëüíî áûëà îçâó÷åíà

Îáëàâà, èëè Êòî "çàêàçàë" îáëàñòíîé ðûáèíñ êîâ. Ðûáàêè òðóñèëè è äàâàëè äåíüãè, íèêòî íå îñìåëèâàëñÿ ñîñòÿçàòüñÿ ñ ãèãàíòñêîé ìàøèíîé ïî âûìîãàíèþ äåíåã, èìåíóåìîé Íèêîëàåâñêàÿ ðûáèíñïåêöèÿ. Äàëè äåíüãè äàæå òå, êòî ïîçèöèîíèðîâàë ñåáÿ êàê îïïîçèöèÿ Êîïåéêå. Äàëè ïîòîìó, ÷òî âñå ïîòåðÿëè âåðó â òî, ÷òî â ýòîé îòðàñëè ìîæíî íàâåñòè ïîðÿäîê.  íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî àïïåòèòû ïðèõîäÿò âî âðåìÿ åäû. Òàê, âåðîÿòíî, áûëî è ó ðóêîâîäñòâà ðûáèíñïåêöèè. Êàê ðàññêàçàëè â ñâîåì ïèñüìå ðûáàêè, ñîáðàëè èõ êàê-òî è â îòêðûòóþ ñêàçàëè, ìîë, âñå, ðåáÿòà, øàðà çàêîí÷èëàñü, ìû

ÊÑÒÀÒÈ Êàê ñòàëî èçâåñòíî ðåäàêöèè, â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòíîé ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðå ïî ôàêòó çàäåðæàíèÿ áðàêîíüåðîâ íå ðàñïîëàãàåò ìàòåðèàëàìè. Ýòî ïîäòâåðäèë ïðèðîäîîõðàííûé ïðîêóðîð Êîíñòàíòèí Áàíäóðà. Âñå ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû ïî çàäåðæàíèþ áðàêîíüåðîâ íàõîäÿòñÿ â Êèåâå. ñóììà îò îäíîé äî äâóõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ ÑØÀ. Ðàçãîâîð áûë êîðîòêèì: ëèáî ïëàòèøü è ðàáîòàåøü, ëèáî óõîäè è íå ìåøàéñÿ ïîä íîãàìè. ×òî õàðàêòåðíî, ðóêîâîäñòâî ðûáèíñïåêöèè âåëî ñåáÿ óæ î÷åíü óâåðåííî: åñëè ðàíüøå ïîäîáíûå ðàçãîâîðû âåëèñü òåò-àòåò â áåñåäêå âîçëå âîäû, òî ñåé÷àñ ýòî âñå îçâó÷èâàëîñü â ðàáî÷åì êàáèíåòå íà÷àëüíè-

òóò ïðèêèíóëè, ñ âàñ 30 ïðîöåíòîâ îò âñåãî óëîâà ðûáû, âàì 70 ïðîöåíòîâ ñ ãîëîâîé õâàòèò, à êòî íå ñîãëàñåí - äî ñâèäàíüÿ. ×óòü ïîçæå 30-ïðîöåíòíóþ ìçäó óâåëè÷èëè äî 40 ïðîöåíòîâ, êðîìå òîãî, ïðåäïîëàãàëîñü âñå çàáèðàòü ðûáîé ïðÿìî íà âîäå. Ãîâîðÿò, äàæå ðûáèíñïåêòîðû òàêèì ðàñêëàäîì áûëè êðàéíå óäèâëåíû. È íå ïîòîìó, ÷òî îíè òàêèå ãó-

ìàííûå, âåäü Êîïåéêà ñàì äåíüãè ó ðûáàêîâ íå áåðåò, ýòî äåëàþò åãî èíñïåêòîðû. Âèäàòü, îí ïðèêèíóë, ïðè òàêîì ïîäõîäå ó ðûáàêîâ ìîãóò íå âûäåðæàòü íåðâû, è îíè ïîéäóò íà ÷òî óãîäíî, âïëîòü äî çàÿâëåíèÿ â ïðîêóðàòóðó è ÑÁÓ. Õîòÿ Êîïåéêà, êàê èçâåñòíî, âñåãäà âûõîäèë ñóõèì èç âîäû. Ïîìíÿò èñòîðèþ ñ ðàéîííûì èíñïåêòîðîì Âàëåðèåì Çàáðîöêèì, êîòîðûé çà òàêèå äåëà ñåë â òþðüìó, à Êîïåéêà îò íåãî îòêðåñòèëñÿ. È åñëè ñåãîäíÿ íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ, îïÿòü êòî-òî ñÿäåò. Íà ñîáðàíèè, îðãàíèçîâàííîì ðûáèíñïåêöèåé, èõ ñòðîãî ïðåäóïðåäèëè: åñëè êòî íàðóøèò óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê, áóäåò íàêàçàí. À ïîðÿäîê ñëåäóþùèé. ×òîáû ðûáàêè íå ïûòàëèñü ñêðûòü óëîâ, èì ïðèêàçàíî âûõîäèòü íà ïðîìûñåë ãðóïïîé. Òàêæå ïðåäïèñàíî äîêëàäûâàòü â èíñïåêöèþ î ïëàíèðóåìîì âûõîäå è ñîãëàñîâûâàòü âðåìÿ è êâàäðàòû, ãäå îíè áóäóò ðàáîòàòü ïîä êîíòðîëåì îïåðàòèâíîé ãðóïïû, ðóêîâîäèìîé Âàëåðèåì Þõíåíêî. Ãðóïïà áóäåò ïåðåâåøèâàòü èëè ïåðåñ÷èòûâàòü óëîâ è çàáèðàòü ïðè÷èòàþùóþ ðóêîâîäñòâó äîëþ. Âîò òàê!

Íî÷íûå ðàíäåâó ñî ñòîëè÷íûìè èíñïåêòîðàìè 15 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, îêîëî ïîëóíî÷è, èíñïåêòîðîì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ðûáíîãî õîçÿéñòâà Íîñåíêî âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéäîâ ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ íåçàêîííîãî âûëîâà âîäíûõ æèâûõ ðå-

ñóðñîâ â ãîðîäå Î÷àêîâå íà ïðè÷àëå ¹334 çàäåðæàíà ìîòîôåëþãà ßÌÊ 0041.  íåé îáíàðóæåíî è èçúÿòî 83 ðûáèíû îñåòðîâûõ ïîðîä, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó. Âûëîâëåííàÿ áðàêîíüåðàìè ðûáà áûëà â îñíîâíîì îñåòðîâûì ìîëîäíÿêîì, âåñîì îò 2 äî 5 êèëîãðàììîâ (ñòàíäàðòíàÿ ñåâðþãà ìîæåò äîñòèãàòü íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ êèëîãðàììîâ). Ïîýòîìó ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî áðàêîíüåðû, óíè÷òîæàÿ ìîëîäíÿê, íà êîðíþ ïîäðûâàëè áóäóùåå ñóùåñòâîâàíèå ýòîãî âèäà ðûáû â áàññåéíå ×åðíîãî ìîðÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ñåâðþãà áûëà îáíàðóæåíà íå ñïðÿòàííîé íà áåðåãó è íå â àâòîìîáèëå, à èìåííî â ôåëþãå. Çàìåòüòå, ïðèøëà îíà íà òåððèòîðèþ Î÷àêîâñêîé ðûáèíñïåêöèè. Çàôèêñèðîâàí è íîìåð ôåëþãè - ßÌÊ 0041.  îòíîøåíèè êàïèòàíà ñóäíà Â.Í. Êó÷åðåíêî ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë. Òî, ÷òî ðûáà áûëà âûëîâëåíà ñåòÿìè, ïðèçíàë îäèí èç áðàêîíüåðîâ.  ôåëþãå îáíàðóæåíû è îðóäèÿ ëîâà - ñåòè, êîòîðûå èíñïåêòîð õàðàêòåðèçóåò êàê çàïðåùåííûå. Ïî ñîîáùåíèþ ïðàâîîõðàíèòåëåé, ó áðàêîíüåðîâ îáíàðóæåíû äîêóìåíòû, âûäàííûå íà ÔÎÏ Þõíåíêî.  èçúÿòûõ óäîñòîâåðåíèÿõ ðûáàêà óêàçàíî ìåñòî ðàáîòû: "ÔÎÏ Þõíåíêî". Âûõîäèò, æåíà ãëàâíîãî õðàíèòåëÿ îáëàñòíûõ âîäíûõ æèâûõ ðåñóðñîâ çàíèìàåòñÿ áðàêîíüåðñòâîì? Ïî äàííîìó ôàêòó Î÷àêîâñêèì ãîðîäñêèì îòäåëîì ìèëè-


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 7

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

áåçâîçâðàòíî. Âñïîìíèòå èñòîðèþ, âî âðåìåíà Ïåòðà I, êîãäà ïðîõîäèë íåðåñò, äàæå â êîëîêîëà íå çâîíèëè, áîÿñü ïåðåïîëîøèòü ðûáó, òîãäà êàê â ïðîøëîì ãîäó âî âðåìÿ íåðåñòà äëÿ íåïîíÿòíûõ íàó÷íûõ öåëåé áûëî âûëîâëåíî 4,5 òûñ. òîíí íåðåñòîâîé ðûáû. Ïðîñòûìè ñëîâàìè - èäåò ìàññîâîå èñòðåáëåíèå ðûáû êàê âèäà. Ó÷åíûå äàâíî áüþò òðåâîãó. Ïîâñåìåñòíî ïðîöâåòàåò êîððóïöèÿ: ïîêà ðûáîäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ äîõîäÿò íåïîñðåäñòâåííî äî ëîâëè, îíè âûíóæäåíû ïëàòèòü êîëîññàëüíûå âçÿòêè. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïîòîì èì ïðèõîäèòñÿ îòáèâàòü çàòðà÷åííûå äåíåæêè, ïîòîìó è íà÷èíàåòñÿ íåêîíòðîëèðóåìîå èñòðåáëåíèå âñåãî æèâîãî - ëîâ òðàëàìè, âîëîêîì, ñåòÿìè ñ ìèêðîÿ÷åéêàìè, ïîñëå êîòîðûõ îñòàþòñÿ îäíè ðàêóøêè íà äíå. Ïîñìîòðèòå, ñåãîäíÿ âñå íàøè âîäîåìû çàòÿíóòû ñåòÿìè. Ïðîñòîìó ðûáàêó-ëþáèòåëþ íåãäå ñïèííèíã çàáðîñèòü. Íó, à ïî íèêîëàåâñêîìó ñëó÷àþ áðàêîíüåðñòâà íà äíÿõ ÿ ðàçãîâàðèâàë ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñêîìðûáõîçà Âèêòîðîì Ñåðãååâè÷åì Äðîííèêîì, è, íàäåþñü, ñêîðî áóäóò ñäåëàíû ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû. Ïîêà èäåò ñëåäñòâèå.

Áîðüáà çà ðûíîê ðûáû

íà÷àëüíèêà ïåêöèè öèè áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 249 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû. Ñïóñòÿ ìåñÿö, 15 ìàðòà, ñîòðóäíèêàìè Ãîñïîãðàíñëóæáû Óêðàèíû â àêâàòîðèè ×åðíîãî ìîðÿ ñíîâà áûëà çàäåðæàíà âñå òà æå ìîòîôåëþãà, íà áîðòó êîòîðîé îáíàðóæèëè 12 ìîêðûõ ñåòîê è ñïðÿòàííûé â ìåøêàõ áðàêîíüåðñêèé óëîâ - 24 ñåâðþãè è 2 îñåòðà îáùèì âåñîì áîëåå 85 êèëîãðàììîâ. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ãîñïîãðàíñëóæáû, ìîòîôåëþãó îòêîíâîèðîâàëè â Îäåññêèé ïîðò, à â îòíîøåíèè íåñêîëüêèõ ðûáàêîâ îôîðìèëè ïðîòîêîëû î íàðóøåíèè ïîãðàíè÷íîãî ðåæèìà. Ïðåäñòàâèòåëè Ãëàâðûáâîäà ñîñòàâèëè äîêóìåíòû àäìèíïðîèçâîäñòâà çà ãðóáîå íàðóøåíèå ïðàâèë ðûáîëîâñòâà. Ïî èõ ïîäñ÷åòàì, áðàêîíüåðû íàíåñëè óùåðá íà 76 òûñÿ÷ ãðèâåí. Ñíàñòè ó ðûáàêîâ èçúÿëè. Ìàòåðèàëû ïðàâîíàðóøåíèÿ ïåðåäàíû â ïðèðîäîîõðàííóþ ïðîêóðàòóðó äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðàâîâîãî ðåøåíèÿ. Õîòÿ åùå â ôåâðàëå, ïðè ïåðâîì çàäåðæàíèè ìîòîôåëþãè äåëî ïîëó÷èëî øèðîêóþ îãëàñêó â ÑÌÈ, è ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìðûáõîçà Äðîíèê Â.Ñ. ëè÷íî äåðæàë åãî íà êîíòðîëå, ïîîáåùàâ îáùåñòâåííîñòè ñïðàâåäëèâî ðàçîáðàòüñÿ è íàêàçàòü âèíîâíûõ. - Ïî ôàêòó íåçàêîííîãî âûëîâà ðûáû îñåòðîâûõ ïîðîä 23 ôåâðàëÿ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ñåé÷àñ èäåò ðàññëåäîâàíèå, - ïðîêîììåíòèðîâàë æóðíàëèñòó "ÍÁ" íà÷àëüíèê

ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Î÷àêîâñêîãî ðàéîòäåëà ìèëèöèè Ñåðãåé Àíòîíåíêî. - Î òîì, êîãäà äåëî áóäåò ïåðåäàíî â ñóä, ñåãîäíÿ òðóäíî ñêàçàòü, âåäü çàäåðæàíèå ïðîèçâîäèëè êèåâëÿíå ñîòðóäíèêè Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ðûáíîãî õîçÿéñòâà Óêðàèíû, è âñå ïåðâîíà÷àëüíûå äîêóìåíòû íàõîäÿòñÿ ó íèõ. Äîïðàøèâàåì î÷åâèäöåâ. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ àðåñòà äàííîé ìîòîôåëþãè. Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ïðè ïåðâîì çàäåðæàíèè êàïèòàí ñóäíà íàïèñàë ðàñïèñêó îá åå ñîõðàííîñòè. Õîçÿéêîé ôåëþãè ÿâëÿåòñÿ æèòåëüíèöà ãîðîäà Î÷àêîâà Èâàíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà.

"Ñàìûì îïàñíûì áðàêîíüåðîì â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî" Òàê ñ÷èòàåò ãëàâíûé ðûáîëîâ Óêðàèíû Àëåêñàíäð ×èñòÿêîâ, âîçãëàâëÿþùèé àññîöèàöèþ ðûáîëîâîâ Óêðàèíû.  ñâîèõ êîììåíòàðèÿõ æóðíàëèñòó "ÍÁ" ïî äâîéíîìó çàäåðæàíèþ ìîòîôåëþãè, êîñâåííî èìåþùåé îòíîøåíèå ê ðóêîâîäñòâó ðûáèíñïåêöèè â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè, îí çàÿâèë: - ×èíîâíèêè âûäàþò ðàçðåøåíèå íà óíè÷òîæåíèå ïðèðîäû. Ýòè ìóæè îáÿçàíû ïîïîëíÿòü çàïàñû ðûáû è ñîõðàíÿòü èõ èñ÷åçàþùèå âèäû, íî âûõîäèò òàê, ÷òî ëþäè, êîòîðûå òàì ðàáîòàþò, âèäÿò òîëüêî ñîáñòâåííûé êàðìàí. Ñåãîäíÿ 23 âèäà ðûáû íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ, 13 ìû óæå ïîòåðÿëè

РАССЛЕДОВАНИЕ 7

www.nikbiznes.blogspot.com

Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè î÷àêîâñêèõ ðûáàêîâ â ðåäàêöèþ ïðèøåë è ïðåäïðèíèìàòåëü Åâãåíèé Ïîëòàâ÷óê, çàíèìàþùèéñÿ òîðãîâëåé ñâåæåé ðûáîé â ãîðîäå Íèêîëàåâå. Êàê ïîÿñíèë Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, îí ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû ìíîãèõ ëþäåé, âîëåþ ñóäüáû âûíóæäåííûõ òîðãîâàòü ñâåæåé ðûáîé íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó - íà òðàìâàéíîì êîëüöå ïî óë. 8 Ìàðòà. - Óæå ñåìü ëåò íà ýòîì ìåñòå ìû òîðãóåì ñâåæåé ðûáîé. Òîðãóåì ñòèõèéíî, - çàìåòèë Åâãåíèé Ïîëòàâ÷óê, - ïîòîìó êàê âñå ñåìü ëåò ïûòàåìñÿ çàêîííî îôîðìèòü ýòî ìåñòî êàê òîðãîâóþ ïëîùàäêó, íî ãîðîäñêàÿ âëàñòü ïî íàäóìàííûì ïðè÷èíàì îòêàçûâàåò íàì â ýòîì.  ñåíòÿáðå 2009 ãîäà ñåññèÿ ãîðñîâåòà ïåðåäàëà òåððèòîðèþ ñòèõèéíîãî ðûíêà íåêîé Ãîíçå Ò.Å. äëÿ îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. ×óòü ïîçæå ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà îòìåíèò ýòî ðåøåíèå, îäíàêî äàëüíåéøåå ðàçðåøåíèå íàáîëåâøåãî âîïðîñà, ê ñîæàëåíèþ, çàòîðìîçèëîñü. Êðîìå òîãî, êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî, â ïðîøëîì ãîäó ñ ëåãêîé ðóêè ãîñïîäèíà Êîïåéêè äåïóòàòû äàëè äîáðî íà ðàçìåùåíèå â ãîðîäå íà ãëàâíûõ ãîðîäñêèõ ïåðåêðåñòêàõ 21 êèîñêà ïî ïðîäàæå ðûáû. Татьяна ФАБРИКОВА

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, íà ïîðîãå ðåäàêöèè ïîÿâèëàñü äðóãàÿ ãðóïïà î÷àêîâñêèõ ðûáàêîâ. Îíè ïðèíåñëè â ðåäàêöèþ êîëëåêòèâíîå ïèñüìî ïðîòèâîïîëîæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Î÷åâèäíî, ñðåäè ïîäïèñàâøèõñÿ ïîä ïåðâîé æàëîáîé â ðåäàêöèþ áûëè íåñîãëàñíûå, ïîýòîìó åå ñîäåðæàíèå ñòàëî äîñòîÿíèåì âñåõ î÷àêîâñêèõ ðûáàêîâ è âûçâàëî íåîäíîçíà÷íóþ ðåàêöèþ. ×òîáû áûòü îáúåêòèâíûìè, ìû íå ìîãëè íå ó÷åñòü èõ ìíåíèå â äàííîé ñèòóàöèè.

Êîãäà ëþáûå ìåòîäû õîðîøè Уважаемая редакция! Нас глубоко возмутило появление в Интернете грязного клевет

нического письма, состряпан

ного кучкой недовольных ру

ководством Николаевской рыбинспекции рыбаков. Нео

боснованные, голословные обвинения, нагнетание ситуа

ции, откровенная провокация

все это направлено на дес

табилизацию работы нашей отрасли. Вероятно, кому то очень хочется занять кресло начальника рыбинспекции. Подписавшиеся под письмом от имени всех рыбаков Нико

лаевской области это всего лишь два частных предпри

нимателя Александр Громо

вой и Сергей Буров, осталь

ные "подписанты" работаю

щие у них по найму рыбаки. Согласитесь, подневольные люди не откажут в просьбе на

чальству. Мало кто знает, что только в Очакове работает 22 частных рыболовецких предприятия, и в каждом из них по 5 6 наем

ных рыбаков. То есть, взяв

шие смелость подписаться за всех рыбаков области это не "все", а только сотая часть коллектива. И большинство из них имеет противополож

ную точку зрения, которую мы изложили в коллективном письме на имя Президента Украины. В чем суть дела? Во пер

вых, денежные "поборы" и "откаты" пошли не при Копей

ке, а гораздо раньше, при тех, кто сейчас метит в его кресло. Мы помним, сколько у нас в Очакове было браконьеров, и только с приходом Игоря Ни

колаевича ситуация резко из

менилась к лучшему. Конечно, он вторгся в "запрещенную территорию", наступил на хвост тем, кто считал собственной вотчиной реч

ные и морские просторы, и работал на сугубо личный карман. Безусловно, что эти люди затаили зло и сейчас мстят. Во вторых, Громовой и Бу

ров обвиняют начальника рыбинспекции в том, что без взятки сейчас нельзя полу

чить квоту на вылов рыбы. Но при этом не пишут кто конк

ретно, кому и за что платил. И Громовой почему то умалчи

вает о том, что сам имеет кво

ту на вылов трех тонн камбалы калкан в Черном море. Раз по

лучил квоту, тоже, выходит, давал взятку? Нет, этого он не утверждает. Так кто же тогда дает взятки? Никто не спорит: Копейка не без греха. Возможно, у не

го тоже есть свой бизнес и свои интересы. Но с его при

ходом порядка на воде стало больше, и с этим не поспо

ришь. Обиженных стало боль

ше. Для них Копейка стал вра

гом, и повторное ЧП с мото

фелюгой произошло тоже не случайно. Это хорошо проду

манная подстава, чтобы в очередной раз дискредитиро

вать начальника рыбинспек

ции. Чувствуется: Громовой и те, кто стоят за ним, разыгра

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...

ли хитрый сценарий, в кото

ром самым веским аргумен

том будет мотофелюга с доку

ментами жены заместителя начальника рыбинспекции. И это им удалось. Судите сами: все очаковские рыбаки знают, что задержанное судно при

надлежит не супруге замести

теля начальника рыбинспек

ции Валерия Юхненко, а местной предприниматель

нице Марине. Она работала, используя разрешительные документы на промысел, вы

данные жене Юхненко. Если рассуждать логически, какой "браконьер", поймавшись на крючок рыбинспекции и зная, что против него возбуждено уголовное дело, ровно через месяц пойдет на преступле

ние во второй раз? Понятно, что Марина использовала разрешительные документы Галины Юхненко, а Марину использовали те, кому хочет

ся убрать Копейку. Вот и замк

нулся порочный круг. Кроме того, если уж быть до конца объективными, как стало известно, Галина Юх

ненко с начала года офици

ально не занимается рыбным промыслом, и все рыбаки об этом знают. А само плавсред

ство, по информации Госфло

тинспекции, за ФОП Юхненко не зарегистрировано. И если уж на то пошло, по

чему вдруг заговорили вслух и начали писать письма бор

цы за справедливость Громо

вой и Буров? Почему раньше молчали? Неужели "поборы" только появились? Нет, поя

вился строгий контроль, а это многим не нравится. В Очако

ве все отлично знают отца Громового, который торгует на местном рынке свежей ры

бой. Этот бизнес кормит большое семейство Громо

вых. А рыбу поставляет папе сын Александр, он же автор скандального письма. Авторы письма обвиняют не только Копейку, но и руко

водство области, в частности губернатора Николая Кругло

ва, в том, что он, якобы, не проявляет внимания к проис

ходящему и не комментирует ситуацию. И правильно посту

пает: пока идет следствие, скоропалительные выводы не уместны. Уж слишком много в этой истории белых пятен и белых ниток. И последнее. Мы ответ

ственно заявляем: все изло

женное в коллективном пись

ме Громового Бурова клеве

та. Понятно, что должность начальника рыбинспекции привлекательная, и многие бы хотели ее занять. Но мы твердо знаем, что те, кто ме

тит в это кресло люди нечис

топлотные и лживые. Для них, как видно из письма, любые методы хороши. (49 подписей). Письмо в редакцию по поручению предпринимателей, поль зователей и рыбаков об ласти принесли Василий Полищук и Владимир Бор дюжа.


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 11

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

СИТУАЦИЯ 1 1

www.nikbiznes.blogspot.com

Çàÿâà Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïîë³òè÷íî¿ Ïàðò³¿ "Ôðîíò çì³í" ùîäî â³äñòàâêè óðÿäó Àçàðîâà 25 ëþòîãî 2010 ðîêó â³äáóëàñÿ ³íàóãóðàö³ÿ ÷åòâåðòîãî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè - ³êòîðà ßíóêîâè÷à. 11 áåðåçíÿ Âåðõîâíà Ðàäà çàòâåðäèëà ñêëàä íîâîãî óðÿäó íà ÷îë³ ç Ìèêîëîþ Àçàðîâèì. Ìèíóâ ð³ê ¿õ ðîáîòè. ϳäñóìêè éîãî ðîáîòè ìîæíà ñôîðìóëþâàòè äóæå êîðîòêî: óêðà¿íöÿì îá³öÿëè "ïîêðàùåííÿ âæå ñüîãîäí³" - à îòðèìàëè "íàéâàæ÷èé ð³ê â ³ñòîð³¿". Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî âèñíîâêó äîñòàòíüî íàâåñòè ëèøå äåê³ëüêà öèôð, ÿê³ º íàñò³ëüêè êðàñíîìîâíèìè, ùî íå ïîòðåáóþòü êîìåíòàð³â. Îòæå, îñü ÿê âèãëÿäຠÓêðà¿íà î÷èìà ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ ³íñòèòóö³é: * Óêðà¿íó âèêëþ÷èëè ç êàòåãî𳿠â³ëüíèõ êðà¿í ó ðåéòèíãó "Freedom House". Ó ¿õíüîìó ðåéòèíãó âîíà âïàëà íà 43 ïîçèö³¿. * Âñåñâ³òí³é åêîíîì³÷íèé ôîðóì: çà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòþ Óêðà¿íà ñïóñòèëàñÿ íà 7 ïîçèö³é. * Her³tage Foundat³on òà Wall Street Journal: çà åêîíîì³÷íèìè ñâîáîäàìè Óêðà¿íà ñïóñòèëàñÿ íà 2 ïîçèö³¿. * Ñâ³òîâèé áàíê: çà ïðîñòîòîþ ïðîöåäóðè ñïëàòè ïîäàòê³â Óêðà¿íà íà 181-ìó ì³ñö³ ç 183. * ʳëüê³ñòü ïëàòåæ³â á³çíåñó äî áþäæåòó â íàø³é êðà¿í³ íàéá³ëüøà ó ñâ³ò³: 135 (183-å ì³ñöå ç 183; ó Øâåö³¿ 2 ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³, ó Íîðâå㳿 - 4, ó ѳíãàïóð³ - 5). * ªâðîïåéñüêà á³çíåñàñîö³àö³ÿ: ïîêðàùåííÿ ä³ëîâîãî êë³ìàòó â³äáóëîñÿ â óñ³õ êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, êð³ì Óêðà¿íè. Âíàñë³äîê ð³÷íîãî ãîñïîäàðþâàííÿ àçàð³âñüêî¿ "êîìàíäè ïðîôåñ³îíàë³â" õàð÷³ â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ êîøòóþòü ñò³ëüêè æ, ñê³ëüêè â ªÑ. Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè íàéá³äí³ø³ â ªâðîï³, ï³ñëÿ ìîëäîâàí. Íà õàð÷³ é êîìóíàëüí³ ïîñëóãè âîíè âèòðà÷àþòü ïîíàä 80% ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòí³ (ó êðà¿íàõ ªÑ - 36%). Çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ âïðîäîâæ ðîêó - â³ä 30 äî 260%. Ïðè öüîìó Äåðæêîìñòàò íàïîëÿãຠíà òîìó, ùî ³íôëÿö³ÿ â 2010 ðîö³ áóëà íà ð³âí³ 9,4%. Ö³íà íà ãàç äëÿ Óêðà¿íè íåçíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ºâðîïåéñüêî¿. Ñåðåäíÿ ö³íà ðîñ³éñüêîãî ãàçó äëÿ Óêðà¿íè 250 äîëàð³â çà 1 òèñ. êóá. ì. Ñåðåäíÿ ö³íà ðîñ³éñüêîãî ãàçó â ªÑ - 250 äîëàð³â çà 1 òèñ. êóá. ì. Àëå æ Óêðà¿íà íà 2 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â áëèæ÷à äî Ðîñ³¿… Êóäè ïîä³ëàñÿ "çíèæêà íà ãàç", íåçðîçóì³ëî - óêðà¿íö³ ñïëà÷óþòü "ç³ çíèæêîþ" òàêó ñàìó ö³íó çà ðîñ³éñüêèé ãàç, ùî é êðà¿íè ªÑ áåç "çíèæêè â îáì³í íà â³éñüêîâ³ áàçè". Ó 2010 ð. çíèæêè íà ðîñ³éñüêèé ãàç îòðèìàëè: Ôðàíö³ÿ - íà 10%, ͳìå÷÷èíà -

øëÿõ ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿, ñâîáîä, êóëüòóðè òà äóõîâíîñò³, ï³äïðèºìíèöòâà. ÌÈ ÂÈÌÀÃÀªÌÎ: * â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 106 òà 115 êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³äïðàâèòè ó â³äñòàâêó Êàá³íåò ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè; * â³ä íîâîñòâîðåíîãî Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè óõâàëåííÿ íàñòóïíèõ ð³øåíü:

Ó âíóòð³øí³é ïîë³òèö³: Вадим Меріков, керівник Миколаївської обласної організації Політичної Партії "Фронт змін"

íà 15%, ²òàë³ÿ - íà 15%, Ëàòâ³ÿ íà 15%, Åñòîí³ÿ - íà 15%. Âîíè ïðè öüîìó íå òîðãóâàëè êðà¿íîþ, à òîðãóâàëèñÿ çà ö³íó. Ç ºâðîïåéñüêî¿ æèòíèö³ Óêðà¿íà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ³ìïîðòåðà õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. Óêðà¿íà êóïóº: ãðå÷êó - â Êèòà¿, ìàñëî - â Á³ëîðóñ³, êàðòîïëþ - â ªãèïò³. Íà ÷è¿õ âèðîáíèê³â ïðàöþº âëàäà? Çàì³ñòü ðåôîðì íàä óêðà¿íöÿìè ïðîâîäÿòü æîðñòîê³ åêñïåðèìåíòè: "ðåôîðìà îñâ³òè" çâåëàñÿ äî çàêðèòòÿ øê³ë òà ñêîðî÷åííÿ äåðæçàìîâëåííÿ íà âñòóïíèê³â äî âèø³â. "Ðåôîðìà ìåäèöèíè" âåäå äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ë³êàðåíü òà ë³êàð³â. "Ïîäàòêîâà ðåôîðìà" çìåíøèëà ðåºñòðàö³þ íîâèõ ï³äïðèºìö³â íà 60%. Îô³ö³éíèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ çà ð³ê çð³ñ ç 502 äî 545 òèñÿ÷. Ðåàëüíèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ - 1,5 ìëí. Î÷³êóâàíå çðîñòàííÿ áåçðîá³òòÿ â 2011 ð. - 28%.

Íàñë³äêè àäì³íðåôîðìè òà "ñêîðî÷åííÿ" ÷èíîâíèê³â Ó áþäæåò³-2011 çá³ëüøåíî âèòðàòè íà óòðèìàííÿ: ïðåçèäåíòà - íà 40,9%; Ãåíïðîêóðàòóðè - íà 77,8%; íà ðåçèäåíö³¿ ³ ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî ïðåçèäåíòà - íà 50,5%; ñàíàòîðíîêóðîðòí³ çàêëàäè äëÿ äåïóòàò³â òà ÷èíîâíèê³â - íà 82%; ïîë³êë³í³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ äåïóòàò³â, êåð³âíèê³â - íà 20%, ñòàö³îíàðíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ äåïóòàò³â, êåð³âíèê³â íà 62,6%. 8 ìëðä. ãðèâåíü äåðæàâà â³ääຠùîì³ñÿ÷íî äëÿ ïîãàøåííÿ ñâî¿õ áîðã³â - öå á³ëüøå, í³æ ïåðåäáà÷åíî â 2011 ðîö³ âèòðàòèòè íà îõîðîíó çäîðîâ'ÿ (7 ìëðä. ãðí.). Êîæåí óêðà¿íåöü ìຠâ³ääàâàòè ç³ ñâ êèøåí³ 175 ãðí. íà ì³ñÿöü çà áîðãè, çðîáëåí³ óðÿäîì. Çà ð³ê áîðã êîæíîãî óêðà¿íöÿ â³ä ìàëîãî äî âåëèêîãî çð³ñ ç 868 äî 1180 äîëàð³â.

Âìèðàþ÷è òàêèìè òåìïàìè, Óêðà¿íà íåçàáàðîì çàëèøèòüñÿ áåç ëþäåé Ïðåçèäåíò îá³öÿâ, ùî íàñåëåííÿ êðà¿íè çðîñòå äî 50 ì³ëüéîí³â äî 2020 ð. Çà äàíèìè æ Äåðæêîìñòàòó, â 2010 ðîö³ âïåðøå ç 2005-ãî çàô³êñîâàíî ïàä³ííÿ íàðîäæóâàíîñò³ é òåíäåíö³ÿ äî íàðîñòàííÿ ñïàäó íà-

ñåëåííÿ. Óêðà¿íà çà 2010 ð. âòðàòèëà 184,4 òèñÿ÷³ ãðîìàäÿí.

"Íàâåäåííÿ ïîðÿäêó" òà "áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ" Îïîçèö³þ êèäàþòü çà ãðàòè, à çëî÷èíí³ñòü ðîñòå: ó 2010 ðîö³ çëî÷èíí³ñòü çðîñëà íà 30%. Ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â ïîã³ðøèëîñÿ íà 52%. Çà äàíèìè "Òðàíñïàðåíñ³ ²íòåðíåøíë", ó 2010 ð. 34% ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âèçíàëè, ùî äàâàëè õàáàð³ (ó 2009-ìó òàêèõ áóëî - 21%). Ó 2010 ð. òèõ, õòî ââàæàº, ùî ñèòóàö³ÿ ç êîðóïö³ºþ ó 2010-ìó ïîã³ðøèëàñÿ, ó÷åòâåðî á³ëüøå, í³æ îïòèì³ñò³â. Ïðè öüîìó çà ð³ê - æîäíîãî çàòðèìàííÿ ïî ì³ëüéîííèõ õàáàðàõ "íîâî¿ âëàäè". ̳ë³ö³ÿ êàòóº íàðîä: ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó 2010 ðîö³ çá³ëüøèëàñÿ óäâ³÷³, ïîð³âíÿíî ³ç 2009 ð. Íà æîâòåíü 2010 ð. â óñòàíîâàõ ÌÂÑ çàô³êñîâàíà 41 ñìåðòü (2009 ð. - 21). Ó 2010 ð. ê³ëüê³ñòü çëî÷èí³â ïðîòè ïðàö³âíèê³â Ç̲ çá³ëüøèëàñÿ ìàéæå âòðè÷³ - 159 ïðîòè 60 - ó 2009 ðîö³. Òðàã³÷íèì ï³äñóìêîì óñ³º¿ ïîë³òèêè, ùî ïðîâîäèòüñÿ Ïðåçèäåíòîì òà óðÿäîì, ñòàëî òå, ùî çàâäÿêè çì³íàì äî Êîíñòèòóö³¿ Ïðåçèäåíò îòðèìàâ âåñü îáñÿã âëàäè, íå íàäàíèé éîìó íàðîäîì. Óðÿä ñôîðìîâàíî âñóïåðå÷ ðåçóëüòàòàì âèáîð³â. Ðåçóëüòàòè ì³ñöåâèõ âèáîð³â ï³äòàñîâàí³. Íåçàëåæí³ñòü ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè - ñêàñîâàíî. Êðà¿íà âïåâíåíî êðîêóº äî äèêòàòóðè. Òàêèì ÷èíîì, ìè ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî îñíîâíèìè "äîñÿãíåííÿìè" âëàäè çà îñòàíí³é ð³ê ñòàâ ïîâíèé ïðîâàë ïëàíó ðåôîðì, îá³öÿíèõ ßíóêîâè÷åì-Àçàðîâèì-Ò³ã³ïêîì. Óêðà¿íà âïàëà â óñ³õ ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãàõ çà ð³âíåì ñâîáîäè ³ ñòàíäàðò³â æèòòÿ. Âîäíî÷àñ çðîñòàþòü ö³íè, øèðèòüñÿ êîðóïö³ÿ, çàêðèâàþòüñÿ ë³êàðí³ òà øêîëè, çá³ëüøèâñÿ ïîäàòêîâèé ïðåñ íà ï³äïðèºìö³â. Âëàäà âåäå áîðîòüáó ç âëàñíèì íàðîäîì òà ñïðèÿº ïîäàëüøîìó ðîçêîëó êðà¿íè. Äåðæàâà â áóêâàëüíîìó ñåíñ³ çàõîïëåíà ïðåçèäåíòîì òà éîãî îòî÷åííÿì.  çâ'ÿçêó ç öèì, Ïîë³òè÷íà Ïàðò³ÿ "Ôðîíò Çì³í" ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³, ¿¿ äåïóòàòñüê³ ôðàêö³¿ òà ãðóïè ó Ìèêîëà¿âñüê³é ì³ñüê³é, îáëàñí³é òà ðàéîííèõ, ì³ñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàäàõ ð³øó÷å çàÿâëÿþòü, ùî Óêðà¿íó íåîáõ³äíî ïîâåðíóòè íà

* Ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ Êîíñòèòóö³éíî¿ àñàìáëå¿ çà ó÷àñòþ ïðåçèäåíòà, ïàðò³é òà äåïóòàò³â. * Çì³íà Êîíñòèòóö³¿ âèíÿòêîâî ÷åðåç ïàðëàìåíò ³ çàòâåðäæåííÿ ¿¿ íà âñåóêðà¿íñüêîìó ðåôåðåíäóì³.  äåðæàâ³ ìຠáóòè â³äíîâëåíèé áàëàíñ ã³ëîê âëàäè. * Ïðèïèíåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïåðåñë³äóâàíü ³ âèá³ðêîâîãî çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. * Çàïðîâàäæåííÿ êîíòðîëþ çà îñîáèñòèì ãîëîñóâàííÿì íàðîäíèìè äåïóòàòàìè.

Ó çîâí³øí³é ïîë³òèö³: * ϳäïèñàííÿ óãîäè ç ªâðîñîþçîì ïðî ñòâîðåííÿ ïîãëèáëåíî¿ òà âñåîõîïëþþ÷î¿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³. * Ïîøèðåííÿ íà âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ñïðîùåíîãî â³çîâîãî ðåæèìó ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì òà ââåäåííÿ áåçâ³çîâîãî ðåæèìó. * Äåíîíñàö³ÿ óãîäè ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ ïðî ïîäîâæåííÿ íà 25 ðîê³â òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ áàç ðîñ³éñüêîãî â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ó ñôåð³ ñâîáîäè ñëîâà: * Ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ùîäî ïîñèëåííÿ ãàðàíò³é ñâîáîäè ñëîâà â Óêðà¿í³ òà ïðîòè䳿 öåíçóð³ ç ïîïðàâêàìè Àðñåí³ÿ ßöåíþêà. * Çàâåðøåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ðåçîíàíñíèõ çëî÷èí³â ïðîòè æóðíàë³ñò³â. * Ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêîãî òåëåáà÷åííÿ.

 åêîíîì³ö³: * Çì³íè â çàêîí ïðî äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2011 ð³ê äëÿ ñêàñóâàííÿ ï³ëüã äåïóòàò³â ³ çìåíøåííÿ âèòðàò íà âñþ äåðæàâíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ. * Ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî ñòèìóëþâàííÿ ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ çàáåçïå÷åííÿ ìîëîä³ ïåðøèì ðîáî÷èì ì³ñöåì. * Ïðåäñòàâëåííÿ ïëàíó ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çá³ëüøåííÿ ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ, ñòèìóëþâàííÿ íàðîäæóâàíîñò³, äåò³í³çàö³¿ åêîíîì³êè òà ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòí³. Ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ìîæëèâå ïðîâåäåííÿ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè. * Çîáîâ'ÿçàòè Êàá³íåò ì³í³ñòð³â âíåñòè ó Âåðõîâíó Ðàäó ïðîåêòè Æèòëîâîãî ³ Òðóäîâîãî êîäåêñ³â òà ïðîâåñòè ¿õ øèðîêå ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ. * Íåãàéíèé ïåðåãëÿä ãàçîâî-

ãî êîíòðàêòó ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ ³ ïðèâåäåííÿ ö³íè íà ãàç äëÿ Óêðà¿íè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ðèíêîâèõ. * Ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà ï³äâèùåííÿ ö³í ³ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äî âèêîíàííÿ äåðæàâîþ ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü ïî âèïëàò³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà äî ïðîâåäåííÿ 䳺âî¿ ðåôîðìè ó ñôåð³ ÆÊÃ.

Ó ñôåð³ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ: * ³äíîâëåííÿ 䳿 àíòèêîðóïö³éíèõ çàêîí³â ³ ïðèéíÿòòÿ "àíòèêîðóïö³éíîãî ïàêåòó" Àðñåí³ÿ ßöåíþêà (ç ï'ÿòè çàêîí³â). * Çóïèíèòè ðîçêðàäàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ÷åðåç ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ çàêîíó "Ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³".

Ó ñôåð³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðåôîðìóâàííÿ: * Çîáîâ'ÿçàòè ïðåçèäåíòà òà óðÿä Óêðà¿íè âíåñòè äî ïàðëàìåíòó ïàêåò çàêîí³â ùîäî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè. Ñóòü ö³º¿ ðåôîðìè ìຠïîëÿãàòè â ñêîðî÷åíí³ ê³ëüêîñò³ ÷èíîâíèê³â òà ïîêðàùåíí³ ÿêîñò³ äåðæàâíèõ ïîñëóã. * Ïîâåðíóòè ì³ñöåâèì ðàäàì ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì.

Ó ñôåð³ ìåäèöèíè: * Ïðèïèíèòè íåîá´ðóíòîâàíå çàêðèòòÿ ë³êàðåíü ³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Ïåðâèííà ìåäè÷íà äîïîìîãà ìຠáóòè ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíà äî íàñåëåííÿ. * Âíåñòè çì³íè äî áþäæåòó2011, ïåðåíàïðàâèâøè êîøòè, ïåðåäáà÷åí³ äëÿ îçäîðîâëåííÿ âèùèõ ÷èíîâíèê³â òà äåïóòàò³â, íà ìåäè÷íó äîïîìîãó ä³òÿì³íâàë³äàì òà îíêîõâîðèì.

Ó ãóìàí³òàðí³é ñôåð³: * Ââåñòè ìîðàòîð³é íà âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî çàêîíîäàâñòâà ùîäî ìîâíî¿ ïîë³òèêè. * Ïðèïèíèòè ³äåîëîã³çàö³þ çì³ñòó îñâ³òè íà äîãîäó ïàðò³¿ âëàäè - ïðèéíÿòè çàêîíîïðîåêò ùîäî åêñïåðòèçè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ï³äðó÷íèê³â äëÿ ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. * Çàáîðîíèòè çàêðèòòÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. * Âèêîíàòè çîáîâ'ÿçàííÿ ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ï³äðó÷íèêàìè, øê³ëüíèìè àâòîáóñàìè ³ îáëàäíàííÿì.

Ó ñôåð³ ñâîáîäè ñîâ³ñò³: * ³äíîâèòè ä³àëîã âëàäè ³ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é. Ñõâàëèòè Êîíöåïö³þ äåðæàâíîêîíôåñ³éíèõ â³äíîñèí, íà ÷îìó íàïîëÿãàþòü ïðåäñòàâíèêè âñ³õ öåðêîâ ³ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öèõ êðîê³â óæå ðîçðîáëåí³ çàêîíîïðîåêòè Àðñåí³ÿ ßöåíþêà, ÿê³ âíåñåí³ ó ïàðëàìåíò ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðîêó. Óðÿä Çì³í âèìàãຠïðèéíÿòòÿ ¿õ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè.


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

12 СПОРТ

Page 12

Редактор: Сергей РОЗУМЯК. тел. 096 93 42 189; www.rozumyak.info

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

КУНГ ФУ

БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛИГА

Ñåäüìàÿ äîìàøíÿÿ ïîáåäà ïîäðÿä MÁÊ "Íèêîëàåâ" - "Äíåïð" - 75:68 (12:17, 26:17, 22:11, 15:23) 26 марта, Николаев, СК "Надежда", 1700 зри телей МБК "Николаев" оч. вр. Онуфриев 16 27 Яйло 4 17 Лав 8 26 Мажутис 6 20 Грин 16 28 Хьюз 8 25 Гилевич 11 15 Буцкий 0 20 Умбрашко 6 18 Сильковский 0 4 Главный тренер Валентин Берестнев Íà ôèíèøíîé ïðÿìîé ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà ñîïåðíèêè áîðþòñÿ çà áîëåå âûñîêîå ìåñòî â âîñüìåðêå ñèëüíåéøèõ. Òî, ÷òî è íèêîëàåâöû, è äíåïðîïåòðîâöû óæå ïðîáèëèñü â ñåðèþ ïëåé-îôô, ñîìíåíèÿ íå âûçûâàåò. Îñòàëîñü ëèøü âûÿñíèòü, êàêàÿ èç êîìàíä áîðüáó çà íàãðàäû ñóïåðëèãè íà÷íåò ñ áîëåå êîìôîðòíîé, ÷òî ëè, ïîçèöèè. Ñòàðòîâóþ ÷åòâåðòü õîçÿåâà îòêðîâåííî ïðîâàëèëè. Ïîâåäÿ ñî ñ÷åòîì 2:0 (àâòîðîì ïåðâûõ çàáðîøåííûõ î÷êîâ ñòàë Õüþç), îíè óìóäðèëèñü ïðîïóñòèòü ïÿòü ðåçóëüòàòèâíûõ àòàê ñîïåðíèêà. È òîëüêî ïðè ñ÷åòå 2:10 íàêîíåö-òî "ïîéìàëè ïðèöåë". Ïðàâäà, ýòî íå óáåðåãëî íàøèõ áàñêåòáîëèñòîâ îò ëîêàëüíîãî ïîðàæåíèÿ. Ñèòóàöèÿ ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü âî âòîðîì èãðîâîì îòðåçêå. Äâà äàëüíèõ ïîïàäàíèÿ Îíóôðèåâà, ê êîòîðûì

Турнирная таблица

Ãðèí äîáàâèë 4 áàëëà, îôîðìëåííûõ ñ ëèíèè øòðàôíûõ áðîñêîâ, à òàêæå èç-ïîä ùèòà, ïîçâîëèëè íèêîëàåâöàì ïîâåñòè â ñ÷åòå. Ãîñòè âûãëÿäåëè ðàñòåðÿííûìè, â èõ ñîñòàâå ñîïðîòèâëÿëèñü ëèøü Èâàíîâ, Êîðíèåíêî è Áðàóí, íî è îíè áûëè áåññèëüíû ïåðåä àòàêàìè õîçÿåâ, êîòîðûå ðåçóëüòàòèâíî çàâåðøàëèñü Ãèëåâè÷åì, Ìàæóòèñîì è Õüþçîì. À äàëåå èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè âçÿë ïëåéìåéêåð "Äíåïðà" Áóðòò, çà 2 ìèíóòû ïðèíåñøèé â àêòèâ ñâîåãî êëóáà 7 ïóíêòîâ. Åãî ãëàâíûì îïïîíåíòîì â ýòîò âðåìåííîé îòðåçîê ñòàë Ãðèí, ñóìåâøèé "ïîëîæèòü" â êîëüöî äâå "äâóøêè" ïîäðÿä. Íà áîëüøîé ïåðåðûâ ñîïåðíèêè óøëè ñî ñ÷åòîì 38:34 â ïîëüçó ÌÁÊ "Íèêîëàåâ". Øàòêîå ïðåèìóùåñòâî ïîäîïå÷íûõ Âàëåíòèíà Áåðåñòíåâà ñòàëî ðàñòè, êàê íà äðîææàõ, âî âòîðîé ïîëîâèíå òðåòüåãî èãðîâîãî îòðåçêà. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè, â ïåð-

âóþ î÷åðåäü, Ãðèí è Ãèëåâè÷. Íèêîëàåâñêèé ëåãèîíåð âîîáùå ïðîâåë îäíó èç ëó÷øèõ ñâîèõ âñòðå÷, çà÷àñòóþ ñòàâÿ â "òóïèê" äíåïðîïåòðîâñêèõ çàùèòíèêîâ. Óêðàèíåö, â ñâîþ î÷åðåäü, â òå÷åíèå 2-õ ìèíóò òðèæäû "ðàñïèñàëñÿ" â êîëüöå ñîïåðíèêà, ñäåëàâ ïðåèìóùåñòâî õîçÿåâ ìàêñèìàëüíûì - 58:41. Ïîñëåäíÿÿ àòàêà â äàííîé ÷åòâåðòè ïðèíåñëà ðåçóëüòàò âñå òîìó æå Ãðèíó, êîòîðûé õëàäíîêðîâíî èñïîëíèë øòðàôíûå áðîñêè. Èìåÿ ãàíäèêàï â 15 áàëëîâ â íà÷àëå çàâåðøàþùåé 10-ìèíóòêè, ñëîæíî áûëî ïðîèãðàòü. Íàøè ãóëëèâåðû íå ïîçâîëèëè ñåáå ðàññëàáèòüñÿ, òåì áîëåå, ÷òî äíåïðÿíå ïûòàëèñü "ãðþêíóòü äâåðüþ". Ìàêñèìóì, íà ÷òî ó íèõ õâàòèëî ìàñòåðñòâà, òàê ýòî ìèíèìèçèðîâàòü íàøå ïðåèìóùåñòâî äî âîñüìè î÷êîâ. Äà è ïðîèçîøëî ýòî ïîñëå äàëüíåãî "âûñòðåëà" Áóðòòà, êîòîðûé è ïîäâåë èòîã ïðîòèâîñòîÿíèÿ äâóõ àìáèöèîçíûõ êîìàíä. Äàííàÿ ïîáåäà äëÿ ÌÁÊ "Íèêîëàåâ" ñòàëà 7-é ïîäðÿä íà äîìàøíåé àðåíå. Òàê ÷òî ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò? ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÎÑÒÀËÜÍÛÕ ÈÃÐ: ÁÊ Äîíåöê - Ãîâåðëà - 97:90; ÁÊ Îäåññà - Äíåïð 98:95; Êðèâáàññáàñêåò - Äíåïð Àçîò - 69:70; Ôåððî - ÁÊ Êèåâ 90:87; Àçîâìàø - Ãîâåðëà 82:77; Áóäèâåëüíèê - Õèìèê 103:56; ÁÊ Äîíåöê - Ãàëè÷èíà 84:65

КИКБОКСИНГ

"Ñòèëüíîå" çîëîòî Более 800 спортсме нов не старше 18 лет собрал чемпионат Ук раины среди юношей и девушек, состояв шийся в Харькове. Они оспаривали пер венство, как в конта ктных ринговых раз делах, так и в музы кальных формах. Ни колаевские кикбоксе ры выступили на этих ответственных стар тах традиционно сильно. Â ïðîòèâîñòîÿíèè ñòàðøèõ þíîøåé ñèëüíåéøèìè ñòàëè Àíäðåé Áàáè÷ (75 êã, Ê-1, ÄÞÑØ ¹2), Èãîðü ßêîâëåâ (86 êã, ôóëë-êîíòàêò, ÄÞÑØ ¹2) è Äåíèñ Ñîáîëåâ (91 êã, ëîó-êèê, ÖÃÑ). Òàêæå âíå êîíêóðåíöèè îêàçàëèñü ñïîðòñìåíû 1996-1998 ã.ð. Äåíèñ Äûðåíêî (57 êã, ôóëë-êîíòàêò, ÄÞÑØ ¹2) è Åâãåíèé Ëåôðàíê (60 êã, ëîó-êèê, ÄÞÑØ ¹2). Âçÿâ âñå ëó÷øåå èç àðñåíàëà ñâîèõ ñòàðøèõ îäíîêëóáíèêîâ, çàâîåâàâøèõ çîëîòûå ìåäàëè, áëåñòÿùå ïðîâåë ðèíãîâûå ïîåäèíêè 11-ëåòíèé Äìèòðèé Ñàìáóðà, êîòîðûé âûèãðàë áîè â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 37 êã ðàçäåëà "ëàé-êîíòàêò". Þíûé êèêáîêñåð äîñòîèí îñîáîãî óâàæåíèÿ, òàê êàê îí îñòàâèë "íå ó äåë" áîëåå 30 ñîïåðíèêîâ. Ëèøü â ôèíàëüíûõ ïîåäèíêàõ óñòóïèëè ñòàðøèå þíîøè

Ñåðãåé Åôèìîâ (63,5 êã, Ê-1, ÖÃÑ), Âàäèì Îìåëü÷åíêî (67 êã, ëîó-êèê, ÄÞÑØ ¹2), Êîíñòàíòèí ×åðíîâ (81 êã, ôóëë-êîíòàêò, ÄÞÑØ ¹2), à òàêæå Èãîðü ßêîâëåâ (ëîóêèê), ïîäíÿâøèåñÿ íà "ñåðåáðÿíûé" ïüåäåñòàë ïî÷åòà.  àêòèâå íèêîëàåâñêèõ ðèíãîâûõ áîéöîâ è ÷åòûðå "áðîíçû". Èõ îáëàäàòåëÿìè ñòàëè ñòàðøèå þíîøè Äìèòðèé Ìàêàãîíîâ (57 êã, ëîó-êèê, ÄÞÑØ ¹2), Äåíèñ Øåðáàòîâ (63,5 êã, ëîó-êèê, ÄÞÑØ ¹2), Àëåêñàíäð Ïåòðåíêî (71 êã, ëîó-êèê, ÑÊ "Îëèìï") è Äåíèñ Ñîáîëåâ (Ê-1). Âåëèêîëåïíî çàâåðøèëè âûñòóïëåíèÿ â ðàçäåëå "ìóçûêàëüíûå ôîðìû" âîñïèòàííèêè ÍÎÊÊÄÞÑØ, ðàñïîëîæåííîãî â ÔÎÊå íà Íàìûâå.  ñòàðøåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ÷åìïèîíàìè Óêðàèíû ñòàëè Äàðüÿ Âàñþòà (ìÿãêèé ñòèëü - ñ îðóæèåì è áåç îðóæèÿ), Ìàðèÿ ×åðíàÿ (ìÿãêèé

ñòèëü, ñ/î), Îëüãà Òèì÷åíêî (ìÿãêèé ñòèëü, á/î).  ñîðåâíîâàíèÿõ þíîøåé 1996-1998 ã.ð. íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà ïîäíÿëèñü Èâàí Ìàõèíÿ (ìÿãêèé ñòèëü - ñ/î, á/î) è Èãîðü Áîðèñîâ (æåñòêèé ñòèëü, ñ/î).  ýòîì æå âîçðàñòå, íî ñðåäè äåâóøåê ëó÷øèìè áûëè Àíàñòàñèÿ Ïåòðè÷åíêî (ìÿãêèé ñòèëü, á/î) è Ñâåòëàíà Ïåòåíåâà (ìÿãêèé ñòèëü, ñ/î). Ñðåäè ñïîðòñìåíîâ 1999-2001 ã.ð. ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Îëåñÿ Áóëãàêîâà (ìÿãêèé ñòèëü - ñ/î, á/î), Óëüÿíà ×àïëåíêî (æåñòêèé ñòèëü ñ/î, á/î), à òàêæå Èëüÿ Ôåëåòîâè÷ (æåñòêèé ñòèëü - ñ/î, á/î). Ñàìûìè þíûìè (2002 ã.ð. è ìëàäøå) òðèóìôàòîðàìè õàðüêîâñêèõ ñòàðòîâ ñòàëè Ìàðèÿ Êðàâ÷åíêî (ìÿãêèé ñòèëü - ñ/î, á/î), Ñâåòëàíà Ïàâëåíêî (æåñòêèé ñòèëü, ñ/î) è Äìèòðèé Ñîëîâüåâ (æåñòêèé ñòèëü, á/î). Ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ÷åìïèîíàòà ñòðàíû ïîäãîòîâèëè çàñëóæåííûå òðåíåðû Óêðàèíû Åëåíà Áóêàëîâà, Ñåðãåé Õâîðîâ, Àëåêñàíäð Òðîíäèí, Äàðüÿ Äàíàóñîâà, Îëüãà Äóíàåâñêàÿ, Íèêîëàé Äóíàåâñêèé, Àëåêñàíäð Êîçà÷åíêî, Îëåã Øåâ÷åíêî, Ðîìàí ×õåèäçå, Íèêîëàé Øèðÿåâ, Âëàäèìèð Îëåôèðåíêî.

Ïóòü ê ìèðîâîìó ïüåäåñòàëó îòêðûò Сто десять спортсменов из 20 регионов страны приня ли участие в чемпионате Украины, который прохо дил в Киевском Выставоч ном центре. Город корабе лов был представлен кунг фуистами Центрального городского стадиона, кото рые выступали как в основ ном взрослом турнире, так и в юношеских поедин ках. Ñ òðèóìôîì çàâåðøèëè "âçðîñëûå" áîè Àëåêñàíäð Êèì (56 êã) è Äìèòðèé Çàâèðþõà (65 êã), ïîäíÿâøèåñÿ íà âûñøóþ ñòóïåíü ìåäàëüíîãî ïüåäåñòàëà. Çàâèðþõà âîîáùå ñòàë îòêðûòèåì ÷åìïèîíàòà. Îí íå òîëüêî äåêëàññèðîâàë ñâîåãî ñîïåðíèêà ïî ôèíàëó, ÷åìïèîíà Åâðîïû êðûì÷àíèíà Òèìóðà Óðìàíîâà, íî è îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì ñïîðòñìåíîì, ÷åé ôèíàëüíûé ïîåäèíîê, ñ òåì æå Óðìàíîâûì, áûë îòîáðàí äëÿ âèäåîïîêàçà

íà ìèðîâîì ôîðóìå íåîëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà. Ñ "ñåðåáðÿíûì" íàñòðîåíèåì çàâåðøèëè ñîðåâíîâàíèÿ Ðîáåðò Âîðîáüåâ (80 êã) è Ðîìàí Êîíîíîâ (90+ êã). Åäèíñòâåííûé íèêîëàåâñêèé þíîøà Íèêèòà Êðóïîðóøêèí â âåñîâîé êàòåãîðèè ñâûøå 85 êã íå îñòàâèë øàíñîâ âñåì ñâîèì ñîïåðíèêàì è ïðèíåñ â êîïèëêó ðîäíîãî ãîðîäà òðåòüþ çîëîòóþ ìåäàëü. Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà ñòðàíû Äìèòðèé Çàâèðþõà óêðåïèëñÿ â ñáîðíîé Óêðàèíû, è òåïåðü åìó ïðåäñòîèò ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå ìèðà, êîòîðûé â êîíöå ìàÿ ïðîéäåò â Êóâåéòå. Íàø çåìëÿê óñèëåííî ãîòîâèòñÿ ê ãëàâíîìó ñïîðòèâíîìó ñòàðòó ãîäà, îñòàëîñü ëèøü îäíî "íî"... Äëÿ ïîåçäêè â àðàáñêóþ ñòðàíó íåîáõîäèìî íàéòè ôèíàíñû. Èíà÷å î êàêîì-ëèáî äîñòîéíîì âûñòóïëåíèè ìîæíî ëèøü ìå÷òàòü.

БОКС

Àëåêñàíäð Êëþ÷êî ñåðåáðÿíûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû ïî áîêñó В Харькове состоялся ХХ юбилейный чемпионат страны по боксу. Сборная Николаевской области бы ла представлена пятью спортсменами, из которых до финала дошел только Александр Ключко (до 64 кг). По пути на пьедестал почета наш земляк выиграл у севастопольца Батиржана Ахметова 12:0, Василия Полищука (Волынская обл.) 7:1, Владимира Ющенко (Черкасская обл.) досроч но во втором раунде, так как соперник не смог продол жить поединок, и в полуфи нале у Вячеслава Кислицы на (Крым) 6:1. Êàê è ãîä íàçàä (òîãäà îí âûèãðàë 6:0), Àëåêñàíäð â ôèíàëå âñòðåòèëñÿ ñ ñóì÷àíèíîì Áîãäàíîì Øåëåñòþêîì. Íà ýòîò ðàç ñîïåðíèê îêàçàëñÿ ñèëüíåå Êëþ÷êî. Äðóãèå íèêîëàåâñêèå áîêñåðû âûáûëè èç áîðüáû íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñîðåâíîâàíèé. Ñåðãåé Êîð÷èíñêèé (äî 75 êã) ïîáåäèë õåðñîíöà Ñòàíèñëàâà Êèìà - 10:7, à âî âòîðîì ïîåäèíêå ïðîèãðàë õàðüêîâ÷àíèíó Àëåêñàíäðó Èâàíîâó - 3:8. Èâàí Ðåáåð (äî 91

êã) âûèãðàë ó Àëåêñåÿ Æóêà èç Êèåâñêîé îáëàñòè - 11:5, îäíàêî ñëåäóþùèé ïîåäèíîê ñ Àëåêñàíäðîì ßöûíîé (Âèííèöêàÿ îáë.) íå ñìîã ïðîâåñòè èç-çà òðàâìû ðóêè. Àãàðîí Ñèðàêàíÿí (äî 60 êã) â ïåðâîì æå áîþ óñòóïèë õåðñîíöó Äìèòðèþ Áóëåíêîâó - 2:22, Àðøàê Àðøàêÿí (äî 69 êã) - Ðîìàíó Ëèïîâåöêîìó èç ñòîëè÷íîé îáëàñòè - 1:10. Êðîìå Áîãäàíà Øåëåñòþêà çîëîòûå ìåäàëè çàâîåâàëè Äåíèñ Øêàðóáî (äî 49 êã, Õàðüêîâ), Ãåîðãèé ×èãàåâ (äî 52 êã, Ëüâîâ), Ïàâåë Èùåíêî (äî 56 êã, Õåðñîí), Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî (äî 60 êã, Êèåâ), Òàðàñ Øåëåñòþê (äî 69 êã, Ñóìû), Åâãåíèé Õèòðîâ (äî 75 êã, Êðèâîé Ðîã), Àëåêñàíäð Ãâîçäèê (äî 81 êã, Õàðüêîâ), Àëåêñàíäð Óñèê (äî 91 êã, Ñèìôåðîïîëü) è Ðîìàí Êàïèòîíåíêî (ñâûøå 91 êã, Ôàñòîâ). Ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà áóäóò ó÷àñòâîâàòü â ìèðîâîì ïåðâåíñòâå, ãäå ïîáîðþòñÿ çà ïóòåâêè íà Îëèìïèéñêèå èãðû 2012 ãîäà â Ëîíäîíå. Прессслужба федерации бокса Николаевской области


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 13

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹121 (368), 30.03.2011

Ï

ÐÎÑÛÏÀÞÙÈÅÑß âðåìÿ îò âðåìåíè â ìóæå çàìàøêè âñåçíàþùåé âîñïèòàòåëüíèöû êîãäà-òî çàáàâëÿëè Þëèþ, íî ñåé÷àñ... - Ïÿòü ìèíóò äåâÿòîãî óæå. Òâîÿ äî÷ü áóäòî êëîí ñâîåé ìàòåðè, òàêàÿ æå íåïóíêòóàëüíàÿ. - Ðàíüøå ó íåå áûë ïóíêòóàëüíûé îòåö! - ïàðèðîâàëà Þëÿ. Íåêñòàòè âûðâàâøèéñÿ óïðåê áûë ñìÿã÷åí íàòÿíóòîé óëûáêîé. "Äóøà ìîÿ, âû æå êàê-íèêàê àêòðèñà. Ïðîñòî ñûãðàéòå ðîëü íå æàëêîé ñòðàäàëèöû, à áëàãîïîëó÷íîé äàìû, êîòîðàÿ íåñìîòðÿ íè íà ÷òî ïîëó÷àåò óäîâîëüñòâèå îò æèçíè, - òàê íàïóòñòâîâàë Þëèþ, ïîãëàæèâàÿ óõîæåííóþ çàìûñëîâàòóþ áîðîäêó ïñèõîòåðàïåâò - ýòîãî êðàñàâöà Þëå ïåðåäàëà, êàê ýñòàôåòíóþ ïàëî÷êó, åå ñâåæåðàçâåäåííàÿ ïîäðóæêà. - Çàïîìíèòå, óïðåêè áóäóò ðàáîòàòü íå â âàøó ïîëüçó. Íå ïîìåøàåò ïîäêèíóòü ìàëåíüêèé ïîâîä äëÿ ðåâíîñòè". "Ìàëåíüêèé ïîâîä", îäèíîêèé è ïðåêðàñíûé, òîð÷àë èç âàçû ïîñåðåäèíå äëèííîãî îáåäåííîãî ñòîëà, çà êîòîðûì îíè ñèäåëè.  áûëûå âðåìåíà Âàäèì âñåãäà ðàçìåùàëñÿ âî ãëàâå, Þëÿ ïî ïðàâóþ ðóêó, íàïðîòèâ - äî÷ü. Ñåãîäíÿ âîçíèêøàÿ çà ìåñÿö ðàçäåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ äèñòàíöèÿ ìåæäó ìóæåì è æåíîé çàñòàâèëà èõ ðàçáåæàòüñÿ íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå ðàññòîÿíèå. Áåäà íå ïðèõîäèò îäíà òîëüêî äðàãîöåííûé ñóïðóã ïðåäàòåëüñêè ñâèíòèë ê ñâîåé îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíîé ñî âñåõ ñòîðîí ñåêðåòàðøå, êàê âçáóíòîâàëàñü èõ 19-ëåòíÿÿ äî÷ü Ìàøà. Êîðîòêîå çíàêîìñòâî ñ íåêèì þíîøåé, êîòîðîãî íèêòî â ãëàçà íå âèäûâàë, òàê çàïàëî â äóøó âïå÷àòëèòåëüíîé áàðûøíå, ÷òî îíà ðåøèëà íå îòêëàäûâàòü "íà ïîòîì" âîïðîñ ñ íàñëåäíèêîì, î ÷åì èçâåñòèëà ðîäèòåëåé ïîñòôàêòóì. Çàêëþ÷èâ ìåæäó ñîáîé ïåðåìèðèå, ðîäèòåëè â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïðèãëàñèëè "ìåðçàâöà" ê ñåáå â ãîñòè. Ê âîñüìè ÷àñàì. - À âäðóã îí åå óæå áðîñèë? îñòîðîæíî ïîæàëîâàëàñü Þëÿ. À ìîæåò, îí óæå ïÿòåðûõ áðîñèë? È ïðåâîñõîäíî ñåáÿ ÷óâñòâóåò! "È òû ïðåâîñõîäíî ñåáÿ ÷óâñòâóåøü?!" - íå òåðïåëîñü

Ïîâîä äëÿ ðåâíîñòè êðèêíóòü Þëå. Þëèÿ ñëîâíî âèäåëà äóðíîé ñîí - íàÿâó-òî, åñëè íà òî ïîøëî, îíà ìíîãî â ÷åì ñîìíåâàëàñü, à âîò â ìóæå íèêîãäà. Ïóñòü ó íåå íå ñëîæèëîñü íà àêòåðñêîì ïîïðèùå îíà âñåãî òîëüêî âîäèëà ýêñêóðñèè, - çàòî â ñåìåéíîé ëîòåðåå" êàçàëîñü, åé âûïàë "ñàìûé ãëàâíûé áèëåò". Âñòðå÷à ñ "ñóäüáîé" ïðîèçîøëà íà êàïóñòíîì ïîëå, ãäå îíè, áóäó÷è ñòóäåíòàìè, ïðîõîäèëè ïðàêòèêó. Êàê âïîñëåäñòâèè ðàçúÿñíÿë ìàëåíüêîé äî÷êå Âàäèì, è ìàìó, è Ìàøó îí ïîäîáðàë â êàïóñòå. Çíàêîìñòâî ðåøèëè çàêðåïèòü ãóëÿíèåì â ïàðêå. Ñòîÿëà òà ñàìàÿ ÷óäåñíàÿ îñåííÿÿ ïîðà, êîãäà ïðèðîäà ðàäóåò ãëàç ÿðêèìè ñîëíå÷íûìè êðàñêàìè, à ïðîõëàäíûé âîçäóõ áîäðèò, êàê òîíêîå âèíî. Êîëåñî îáîçðåíèÿ âîçíåñëî èõ ê îáëàêàì, îñòàâëÿÿ âíèçó âåñü ãîðîä è âåñü ìèð. Þëå íðàâèëñÿ ýòîò óãëîâàòûé ïàðåíü, íðàâèëèñü åãî øóòêè è òî, ÷òî ïðèñòàëüíûé âçãëÿä òåìíî-ñåðûõ ãëàç âñåãäà îñòàâàëñÿ ñåðüåçíûì. È Þëÿ ÿñíî âèäåëà, ÷òî òîæå íðàâèòñÿ åìó.  êîíöå êîíöîâ, íå çðÿ æå îíà ðàñïëåëà ñâîþ ãîðäîñòü, ñâîå íàñëåäíîå áîãàòñòâî - äèâíóþ ðîñêîøíóþ êîñó. Íî áûëî îäíî "íî". Ìàëåíüêàÿ òó÷êà ìàÿ÷èëà íà áåçìÿòåæíîì ÿñíîì íåáîñêëîíå. Ïîñòûäíàÿ Þëèíà òàéíà áûëà ïîä óãðîçîé ðàçîáëà÷åíèÿ - ñ ìëàäûõ íîãòåé Þëÿ íå âûíîñèëà âûñîòû. Ñìàëîäóøíè÷àòü ïåðåä êàâàëåðîì íå ïîçâîëÿëà äåâè÷üÿ ãîðäîñòü, ïîýòîìó Þëÿ áåç ëèøíèõ êîëåáàíèé "ñ âîñòîðãîì" ïðèíÿëà ïîñòóïèâøåå ïðèãëàøåíèå ïðîêàòèòüñÿ. Ðàçìåñòèâøèñü íàïðîòèâ Âàäèìà â êàáèíêå, Þëÿ ïîãðóçèëàñü â ðàçäóìüÿ: êàê áû ñåáÿ ïîäáîäðèòü? Íàäóìàëà íàêîíåö âíóøàòü ñåáå, áóäòî åäåò îíà â îáû÷íîì âàãîíå, ïî îáû÷íûì ðåëüñàì, ãëàâíîå - íå ïÿëèòüñÿ ïî ñòîðîíàì. Ïëàí íà ïîâåðêó îêàçàëñÿ âïîëíå æèçíåñïîñîáíûì. Þëÿ ïî÷òè ïîçàáûëà, ãäå íà ñàìîì äåëå íàõîäèòñÿ, áëàãî Âàäèì çàâëàäåë âñåì åå âíèìà-

Письма абонентам пишите по адресу: Абоненту НБ …, а/я 166, г. Николаев 30, 54030. С анкетами абонентов, подборкой брачных объявлений, фотокартотекой можно ознакомиться и подать объявление о знакомстве в службе "Со

действие" (г. Николаев, ул. Рабочая, 2 "а", 5 й этаж, офис 511, оста

новка трамвая 1 го маршрута ДК строителей) в среду, четверг и пят

ницу с 12.00 до 18.00. Объявление можно подать и не приходя в службу. Телефоны для справок и предварительной записи 563499, 8 (067) 2641467, Email: irina_vik@i.ua

АБОНЕНТ НБ4779. Работаю

щая, хозяйственная, добрая жен

щина (64/156/64) проживает в Ни

колаеве в частном доме с семьей дочери, желает познакомиться для серьезных отношений с самостоя

тельным жителем Николаева до 70 лет. АБОНЕНТ НБ4780. Порядоч

ная, работающая шатенка (38/170/62) с серо голубыми гла

зами и высшим образованием, без детей, проживаю в Николаеве с ма

мой, Козерог, люблю спорт. Позна

комлюсь для серьезных отноше

ний с порядочным, коммуника

бельным, интеллектуальным, тру

долюбивым, честным, достойным уважения мужчиной от 36 до 45 лет, не ниже 175 см, приятной внеш

ности, с чувством юмора, не злоу

потребляющим алкоголем, желаю

щим иметь совместного ребенка. Дети избранника препятствием не являются. АБОНЕНТ НБ4781. Надеюсь на встречу с добрым, надежным, порядочным, верным мужчиной 56 65 лет, который станет мне спутником жизни. О себе: 59/160/70, светловолосая, спокой

НА ЖИЗНЕННЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ 13

ная, живу в Николаеве одна в част

ном доме. АБОНЕНТ НБ4782. Работаю

щая, привлекательная, приятная в общении, веселая женщина (56/167) с высшим образованием, живет в Николаеве одна в кварти

ре, ищет для романтических отно

шений достойного мужчину 50 65 лет. АБОНЕНТ НБ4783. Деятель

ная, простая в общении женщина (49 лет) хочет встретить человека, который нуждается в уходе и помо

щи в ведении хозяйства. АБОНЕНТ НБ4784. Порядоч

ная, работающая, материально не

зависимая женщина (52/165/64), Телец, живет в Николаеве одна в частном доме, желает для серьез

ных отношений познакомиться с хозяйственным, трудолюбивым, самостоятельным мужчиной до 57 лет, не имеющим проблем с алко

голем. АБОНЕНТ НБ4785. Приятный внешне и в общении, надежный, серьезный, добрый мужчина (63/180) живет один в частном до

ме в 32 км от Николаева, автолюби

тель, хочет познакомиться с жизне

íèåì, òî÷íî ôîêóñíèê èç øëÿïû, èçâëåêàÿ èç ïàìÿòè îäíó çà äðóãîé àíåêäîòè÷íûå èñòîðèè èç èõ "êàïóñòíî-êàðòîôåëüíîãî" ïåðèîäà. Þëÿ âñòðåïåíóëàñü òîëüêî òîãäà, êîãäà ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî "ïîåçä" âäðóã ðåçêî äåðíóëñÿ è òîðìîçèò. Ïðè÷åì òîðìîçèò êàê-òî íåíàòóðàëüíî, òàê, ÷òî åå áðîñàåò èç ñòîðîíû â ñòîðîíó. Îíà åäâà óäåðæàëà ðàâíîâåñèå, íî îäíî ëèøü ôàëüøèâîå çâåíî âìèã ðàçîìêíóëî çûáêóþ öåïü ôàíòàçèé, è ïåðåä Þëåé âî âñåé ïîëíîòå ðàñïàõíóëàñü ñóðîâàÿ ðåàëüíîñòü - îíà, âìåñòå ñî âñåìè ñâîèìè âûñîòíûìè ïñèõàìè, çàñòðÿëà íà óðîâíå ïðèìåðíî äâàäöàòèýòàæíîãî äîìà! Îêîí÷àòåëüíî ïîòåðÿâøàÿ ÷óâñòâî ðåàëüíîñòè Þëÿ ñìîòðåëà íà Âàäèìà - îí ÷òî-òî ãîâîðèë, íî îíà íå ïîíèìàëà íè ñëîâà. Ëàñêîâûé âåòåðîê îò÷åãî-òî áåñïîùàäíî ïðîäèðàë äî êîñòåé, è åå çàòðÿñëî, êàê â ëèõîðàäêå. À ïîòîì îíà ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî åå ëàäîíü ïîïàëà â òèñêè ÷åãî-òî ìÿãêîãî è òåïëîãî - ýòî Âàäèì äî áîëè ñæàë åå ðóêó: "×òî, Þëüêà?" Íàâåðíîå, îòâåò îí íàøåë ñàì. "Ðàññëàáüñÿ, ñîëíöå ìîå, ÿ ñ òîáîé". "Ïèëþëÿ" íà óäèâëåíèå ïîäåéñòâîâàëà - Þëþ îòïóñòèëî. Õèòðûé Âàäèì íå âûïóñêàë åå ðóêè äî ñàìîãî äîìà. À óæå ñïóñòÿ ìåñÿö ñâèäàíèÿì áûë ïîëîæåí êîíåö îíè ïîæåíèëèñü... Ðÿäîâàÿ, â îáùåì-òî, ñèòóàöèÿ íà êîëåñå îáîçðåíèÿ âñêîðå ïîëó÷èëà âåñüìà ëþáîïûòíîå ïðîäîëæåíèå. Þëÿ ñíîâà â ïàíèêå - ðîäû çàòÿíóëèñü. Õóäåíüêèé ìîëîäåíüêèé äîêòîð âñå ÷àùå îòëó÷àëñÿ â êóðèëêó, íî è ýòî íå ïîìîãàëî åìó ñïðàâèòüñÿ ñ âîëíåíèåì, è ó íåãî çàäåðãàëñÿ ãëàç. Ãðîçíîå ñëîâî "ãèïîêñèÿ" ãóëÿëî ïî ðîäîâîé. Ìóæåé â òå ãîäû ê òàèíñòâó ðîæäåíèÿ áëèçêî íå ïîäïóñêàëè, ïîýòîìó Þëÿ òàê è àõíóëà, êîãäà âìåñòî ïðèâû÷íîãî ïîðó÷íÿ êðåñëà íàùóïàëà... ãîðÿ÷óþ ëàäîíü Âàäèìà è óñëûøàëà òå ñàìûå íåñêîëüêî ïðîñòûõ ñëîâ. Ñîáðàâ ïîñëåäíèå ñèëû.

Þëÿ îøàðàøèëà îáåñïîêîåííîãî äîêòîðà ñòðåìèòåëüíûìè ðîäàìè. Ñ òåõ ïîð ñïàñèòåëüíîå âèäåíèå ïðèõîäèëî ê Þëå íå îäíàæäû. À òåïåðü ïðèäåòñÿ åé ïåðåñòðàèâàòüñÿ, ëîìàòü óñòàðåâøèå ìîðàëüíûå ñòåðåîòèïû. Êàê íè÷òî ëó÷øå ïîäîéäåò çàìóòèòü ðîìàí ñ ýòèì íåñóðàçíûì Øóðèêîì. Øóðèêó âðîäå åùå íåò òðèäöàòè. Øóðèê ñëàâåí áûë òåì, ÷òî ïîñòîÿííî òîð÷àë íà Þëèíûõ ýêñêóðñèÿõ, ãèïíîòèçèðîâàë åå ïûëêèìè âçãëÿäàìè, æàäíî ëîâèë âñÿêîå åå ñëîâî, çàäàâàë ìèëëèîí âîïðîñîâ è èìåë ïðèâû÷êó êðàéíå ðåäêî ìûòü ëîõìàòóþ ãîëîâó. - Íó, âëþáèëñÿ ìàëü÷èê âî âçðîñëóþ òåòþ, ñåðäöó íå ïðèêàæåøü, - êîêåòëèâî îïðàâäûâàëàñü Þëèÿ. - Ïîñìîòðè, âîò îí â î÷êàõ íà ãðóïïîâîì ôîòî. Ìû íåïëîõî ñìîòðèìñÿ âìåñòå. Îöåíèâ "êîíêóðåíòà", Âàäèì èçëîæèë ñâîþ âåðñèþ: - Ïîäîæäè, Þëå÷êà, òî ëè åùå áóäåò. À â÷åðà Øóðèê ïîäàðèë åé ðîçó è ÷òî-òî ïðîìÿìëèë ïðî "äîëãîæäàííîå ñâèäàíèå", íî Þëÿ ñ "ïåðåñòðîéêîé" ðåøèëà ïîâðåìåíèòü, ïîòîìó ÷òî Ïåòðîâè÷, âîäèòåëü åå ýêñêóðñèîííîãî àâòîáóñà, ñìîòðåë íà èõ óåäèíåííûå îáúÿñíåíèÿ ñ ëóêàâîé óñìåøêîé, êîòîðóþ Þëÿ ðàçãëÿäåëà äàæå ïîä åãî ïûøíûìè ñåäûìè óñèùàìè. " äðóãîé ðàç êàê-íèáóäü. Îáîéäóñü ïîêà áåç ñâèäåòåëåé", - òðóñëèâî ðàññóäèëà îíà. - Íó è êàê æèçíü? Êàê òâîé ìàëàõîëüíûé ýêñêóðñàíò? ñïðîñèë Âàäèì. - Øóðèê? Äà âñå õîäèò, êàê åìó íå íàäîåñò. Âîò ðîçîé îäàðèë. - Äà ÷òî òû! Ðàä çà òåáÿ! Ïðèÿòíî, êîãäà ïîêëîííèê äàðèò öâåòû äî... íî åùå ïðèÿòíåå, êîãäà ïîñëå. Íå òàê ëè? Ìàëî ñêàçàòü, ÷òî Þëÿ áûëà çàñòèãíóòà âðàñïëîõ. - Àáñîëþòíî íå ïîíèìàþ, íà ÷òî òû íàìåêàåøü. Òåì áîëåå, ÿ òåïåðü êàê áû ñâîáîäíàÿ æåíùèíà è íå îáÿçàíà ïåðåä òîáîé îò÷èòûâàòüñÿ.

- Òû è ðàíüøå íå îò÷èòûâàëàñü. - Õì... Ýòî òåïåðü òðåíä òàêîé, ÷òî ëè, ñ áîëüíîé ãîëîâû íà çäîðîâóþ âàëèòü? Äà ó ìåíÿ è â ìûñëÿõ... - äâåðíîé çâîíîê ïðåðâàë ðàçãîðàþùóþñÿ ñåìåéíóþ ñöåíó. - Ýòî îíè. - À ìîæåò, ýòî òâîé Øóðèê ïðèøåë? Ñ öâåòàìè!!! Þëÿ ïîòåðÿëà äàð ðå÷è, êîãäà îòâîðèëà äâåðü: íà ïîðîãå ñòîÿë Øóðà ñ âûðàçèòåëüíûì áóêåòîì è ïðàçäíè÷íî îòìûòîé øåâåëþðîé. - À ãîâîðèøü, è â ìûñëÿõ... Õîðîøàÿ òû àêòðèñà, Þëå÷êà! Àïëîäèðóþ ñòîÿ! Òû äóìàåøü, ÿ íå âèäåë, êàê âû îáíèìàëèñü ó ïîäúåçäà ìåñÿö íàçàä?! - Áðåä êàêîé-òî. Øóðà, íó ñêàæè åìó, ÷òî âñå ýòî áðåä! - Ýòî ïðàâäà, Þëèÿ Ïàâëîâíà, òîëüêî ÿ îáíèìàë âàøó äî÷ü. - Òàê òû è åñòü?.. - Âîîáùå-òî äà, - ïðîáóð÷àë Øóðèê, çàðäåâøèñü. - Ïîñòîéòå, êàæåòñÿ, ÿ äîãàäûâàþñü, - Þëÿ ïîêàçàëà íà ñâîþ òåïëóþ åíîòîâóþ øóáó, ñïàñàâøóþ åå â ìîðîçû íà ýêñêóðñèÿõ. - Ìàøà áûëà â ýòîé øóáêå? Òàê âîò â ÷åì äåëî! Âàäèì, òû æå ñàì êóïèë íàì äâå îäèíàêîâûå øóáû, çàáûë? Ñàøà, à ãäå òû Ìàøó ïîòåðÿë? - Îíà çàäåðæàëàñü ó ñåáÿ â áàíêå, ñ îò÷åòîì, è ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå èäòè áåç íåå. Âû âåäü íàñ æäàëè... - Âàäèì, îáðàòè âíèìàíèå, íàøà äî÷ü - íà ñàìîì äåëå êëîí ñâîåãî îòöà, òàêàÿ æå òðóäîëþáèâàÿ. Øóðà, ïðèçíàâàéñÿ íåìåäëåííî, çà÷åì òû íà ìîè ýêñêóðñèè âå÷íî õîäèë? - Ìàðèè õîòåë ïîíðàâèòüñÿ. Äåñÿòûé ãîä, ãîâîðèò, æèâåøü â ñòîëèöå, à íè÷åãî íå âèäåë. Ìîÿ ìàòóøêà, ìîë, çàìå÷àòåëüíûé ýêñêóðñîâîä. Íó ÿ è õîäèë... Çàñûïàëè ñ÷àñòëèâûå. Âñå íåäîðàçóìåíèÿ, íåäîâåðèå, ðàçäîðû, ðåâíîñòü, íåïîíèìàíèå ïîçàäè. Æàëü, ÷òî ìíîãî ëåò íàçàä îíà óïóñòèëà íå÷òî âàæíîå, íî âñå åùå íå ïîçäíî èñïðàâèòü. Îíà íåæíî êîñíóëàñü ëàäîíè ìóæà ãóáàìè è ïðîøåïòàëà: Ðàññëàáüñÿ, ñîëíöå ìîå, ÿ - ñ òîáîé! Наталья ШЕРСТЮК

ÑËÓÆÁÀ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ “ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ” Поздравляем с созданием семьи абонентов НБ3993, НБ3991, НБ3989, НБ3972, НБ3982, НБ3986. Желаем им счастья с избранниками, здоровья, любви.

радостной, порядочной, надежной, энергичной женщиной 56 60 лет, желательно согласной на переезд к нему. АБОНЕНТ НБ4786. Матери

ально обеспеченный, солидный, деловой мужчина (58/170) для ин

тимно духовного общения позна

комится с приятной во всех отно

шениях, симпатичной женщиной, которая сумеет разделить его ин

тересы. АБОНЕНТ НБ4787. Энергич

ная, справедливая, честная, мате

риально обеспеченная, моложа

вая, женственная, привлекатель

ная вдова (70/168), 50 лет жила на Севере, в настоящее время прожи

вает в Николаеве одна в шикарной двухкомнатной квартире, желает познакомиться для общения с бес

хитростным мужчиной с неболь

шой разницей в возрасте, не злоу

потребляющим спиртным. В перс

пективе при обоюдном желании возможны серьезные отношения. АБОНЕНТ НБ4788. Работаю

щая, материально обеспеченная, преданная, верная, интеллигент

ная, приветливая, общительная, бескорыстная, миловидная разве

денная женщина (50/163) живет в Николаеве одна в квартире, ведет активный образ жизни. Она хочет,

чтобы рядом был настоящий, вер

ный, интересный в общении, близ

кий по духу, серьезный спутник жизни до 57 лет. АБОНЕНТ НБ4789. Твердый в решениях, простой в общении вдо

вец (68/176) с уравновешенным ха

рактером, живет в частном доме в пригороде Николаева и предлагает знакомство для создания семьи порядочной, умеющей создавать домашний уют, преданной, хозяй

ственной, аккуратной, простой женщине. Место жительства по согласованию, но на переезд в сельскую местность не согласен. АБОНЕНТ НБ4790. Красивая, добрая, порядочная, интересная в общении, любящая домашний уют, работающая блондинка (33/

164/54) с уравновешенным харак

тером и высшим образованием, Телец, актриса, хорошая хозяйка, живет в Николаеве в своей кварти

ре, дочери 9 лет. Она хочет создать дружную семью, чувствовать под

держку со стороны любящего, по

рядочного, верного мужа не стар

ше 43 лет. При обоюдном желании возможен совместный ребенок. АБОНЕНТ НБ4791. Порядоч

ная, хозяйственная, материально независимая, женственная, свет

ловолосая вдова (49/156), оптими

стка, живет в Николаеве одна в частном доме, хочет встретить по

рядочного, не злоупотребляющего спиртным, доброго, надежного, самостоятельного, умного мужчи

ну 47 65 лет. АБОНЕНТ НБ4792. Симпатич

ная, изящная, добрая, отзывчивая девушка (23/175) с высшим обра

зованием, работает, желает соз

дать семью с добрым, деликатным, не злоупотребляющим спиртным, тактичным парнем до 30 лет. АБОНЕНТ НБ4793. Трудолю

бивый, ответственный, совестли

вый, добрый, порядочный, весе

лый, общительный, неконфликт

ный, работающий вдовец (42/174/72) без вредных привычек, Дева/Обезьяна, проживает в Юж

ноукраинске в двухкомнатной квартире с 13 летней дочерью, хо

чет познакомиться для серьезных отношений с душевной, любящей природу, трудолюбивой, не скан

дальной, бесхитростной женщиной среднего телосложения в возрасте 38 45 лет, с чувством юмора. Пред

почтение отдаст жительнице Юж

ноукраинска. АБОНЕНТ НБ4794. Имеющая свое жилье вдова (62/170/72), жи

тельница Николаева, хочет иметь надежного друга до 65 лет, равно

душного к спиртному.


29.03.2011

18:07

Page 14

14 ЗДОРОВЬЕ ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ

Çîá Есть морскую ка

пусту (ламинария сахаристая), ее используют в на

родной меди

цине при лече

нии легких форм базедо

вой болезни. Можно применять ее в порошке по 0,5 1 чайной ложке, запивая водой, 2 3 раза в день до еды. Курс лечения 30 дней.

Ñòåíîêàðäèÿ èëè ãðóäíàÿ æàáà Для предотвращения развития сердечного приступа при появле

нии боли в области сердца реко

мендуется проглотить целиком небольшой очищенный зубчик чеснока. Средство это одноразо

вое, к нему можно прибегнуть при отсутствии под рукой нитроглице

рина. *** Накапать 5 6 капель пихтового масла в ложку сахарного песка. Принимать внутрь 1 раз в день. *** Смешать по 200 мл оливково

го масла и пшеничной водки. Смесь пить по 50 мл 3 раза в день в течение 3 4 недель при одыш

ке.

Ïàðàëè÷ При паркинсонизме следует пить соки из свежих растений по

дорожника, сельдерея, крапивы. *** У пациентов с болезнью Пар

кинсона, появившейся на почве атеросклероза сосудов головно

го мозга, стойкое улучшение наб

людается при приеме внутрь пло

дов и сока фейхоа.

Ìèîïàòèÿ Очень важную роль играют по

сильные физические упражне

ния, улучшающие обменные про

цессы в организме и увеличиваю

щие силу и жизнеспособность мышц. *** Проводить ежедневный мас

саж всего тела и его частей. Мас

саж стимулирует кровообраще

ние, устраняет застой крови как в отдельных мышцах, так и во всем организме, улучшает кровоснаб

жение и питание мышц.

Ãðûæà Если произошло ущемление, нужно посадить больного в теп

лую ванну и в воде попытаться вправить грыжу. Можно поста

вить клизму из теплой воды. Сла

бительные давать нельзя.

Ãàñòðèò Взять 250 г меда, 3 стакана оливкового масла, добавить сок 2 лимонов, перемешать. Хранить смесь в стеклянной банке в прох

ладном месте. Перед приемом перемешать. Принимать по 1 ст. л. за 30 минут до еды 3 раза в день. *** Пить свежий сок картофеля по 1/2 стакана 3 раза в день, доба

вив 1/2 ст. л. меда, за 30 минут до еды. Курс лечения 10 дней (че

рез 10 дней курс можно повто

рить).

Ãèïåðòîíèÿ Смешать взятые в равных час

тях мед и свекольный сок. Прини

мать по 1 2 ст. л. 4 раза в день.

Ïàðîäîíòîç Больные десна можно обильно смазывать соком чистотела, пов

торяя процедуру 3 5 раз с непро

должительными паузами. В тече

ние дня сок чистотела наносят 3

4 раза.

!

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

www.nikbiznes.blogspot.com

Áîëåçíåííûå ìåíñòðóàöèè Смешать 300 г измельченных листьев алоэ с 3 стаканами крас

ного вина и 550 г майского меда и поставить смесь в прохладное место на 5 дней. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Курс лечения 20 45 дней.

Êàøåëü Один лимон варить на слабом огне 10 минут. Затем остудить, срезать кожуру, выдавить сок в стакан. Добавить 2 ст.л. глицерина и доверху наполнить стакан ме

дом. После тщательного переме

шивания пить по чайной ложке до восьми раз в сутки, желательно за час или через два часа после еды, утром натощак. *** 1 стакан молока и 3 стакана ки

пятка налить в кастрюлю, довести до кипения, добавить нарезанные мелкими кубиками 1 2 сырые картофелины и сырую луковицу. Кипятить 2 3 минуты. Делать ингаляции.

Аденоиды Залить 1 столовую ложку из

мельченного околоплодника грец

кого ореха 1 стаканом воды, дове

сти до кипения и настоять. Закапы

вать в нос по 6 8 капель 3 4 раза в день. Курс лечения 20 дней. *** Взять по 1 части травы душицы и травы мать и мачехи, 2 части травы череды. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом ки

пятка, настоять 6 8 часов в термо

се, процедить, добавить 1 каплю пихтового масла, промывать нос и носоглотку 1 2 раза в день. Курс лечения 4 дня.

Насморк Натереть свеклу на мелкой тер

ке, выжать сок. Оставить на сутки в теплом месте. Слегка забродив

ший сок закапывать в нос по 2 3 капли 3 раза в день.

Варикозное расширение вен

Ïî÷åìó âåñíîé áîëèò ñåðäöå Сердце может болеть изза отсутствия витаминов О сезонных проблемах рас сказал известный кардио хирург Геннадий Кнышов в ходе онлайнконференции в "АиФ". "Êîãäà âåñíîé îùóùàþò áîëè â ñåðäöå äàæå âïîëíå çäîðîâûå ëþäè, ýòî ìîæåò áûòü ñåçîííàÿ ïðîáëåìà, - ãîâîðèò äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ñåðäå÷íî-ñî-

Отечественные эндокринологи информиру ют, как провести профилактику воздействия радиации на организм человека. Они рас сказали, какие еще продукты питания, кро ме морепродуктов, являются йодсодержа щими. Òàêèìè ñâîéñòâàìè îáëàäàþò òàêæå áàíàíû, õóðìà, ëèìîí, ôåéõîà, ÿéöà, ìàñëî è ãîâÿäèíà. Îäíàêî óïîòðåáëÿòü ýòè ïðîäóêòû íóæíî åæåäíåâíî, ÷òîáû íàñûòèòü îðãàíèçì íåîáõîäèìûì êîëè÷åñòâîì éîäà. Îòëè÷íîé ïðîôèëàêòèêîé ÿâëÿåòñÿ ïðèãîòîâëåíèå ïèùè ñ éîäèðîâàííîé ñîëüþ. Ñïåöèàëèñòû íàïîìèíàþò, ÷òî åñòü ïðîäóêòû, áëîêèðóþùèå óñâîåíèå éîäà: áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà, õðåí, ôàñîëü, ðåïà, àðàõèñ, ïèøåò Ëèêàð. èíôî.

Êàê ñêàçàòü ñëàäêîìó "Íåò!" Никак не можете удержать ся, чтобы пройти с гордо поднятой головой мимо прилавка со сладостями? А может быть, вам кажется, что без печенья, пирожного и шоколада нельзя обой тись, так как они заряжают энергией и помогают успо коиться в стрессовой ситу ации? Но справиться со сладкой зависимостью можно! - Òÿãà ê ñëàäêîìó ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íåäîñòàòêå õðîìà â îðãàíèçìå. Ýòîò Лиц. МОЗУ АА №12123535 от 12.06.2006 г.

ìèêðîýëåìåíò ïîíèæàåò óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè. Êîãäà åãî íåäîñòàòî÷íî, âàñ òÿíåò íà ÷òî-íèáóäü ñëàäåíüêîå. Âêëþ÷èòå â ñâîé ðàöèîí ïðîðîùåííûå çåðíà ïøåíèöû è ìîðåïðîäóêòû. - Äëÿ õîðîøåé ðàáîòû ãîëîâíîãî ìîçãà íåîáõîäèìà ãëþêîçà. À ãëþêîçà - ýòî íå òîëüêî ñëàäîñòè. Îíà åñòü äàæå â òàêîì ïîëåçíîì è âêóñíîì áëþäå, êàê ðèñ c îâîùàìè! Ýòî áëþäî ïîìîæåò óñòîÿòü ïåðåä ñëàäêèì ñîáëàçíîì. Ê òîìó æå, ïðè ñæèãàíèè

Избавит вас от порчи, сглаза, проклятия, испуга, энуреза, заикания, алкоголизма, табакокурения и других болезней. Поставит защиту на удачу, семью, бизнес. На индивидуальный прием иметь: хлеб, соль, сахар, воду, фото, одежду, 3 яйца. Пр. Октябрьский, 24, кв. 14.

Тел. 442540, 0978508954,

0932216856

30,31 марта, 1,2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20 апреля

Плеврит

Àëêîãîëüíîé

Çàâèñèìîñòè Âûâåäåíèå èç çàïîÿ Êîäèðîâàíèå Ïðåïàðàò “Òîðïåäî”, “Ýñïåðàëü” è äðóãèå âèäû ëå÷åíèÿ. Àáñîëþòíàÿ àíîíèìíîñòü, êîíôèäåíöèàëüíîñòü, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Âîçìîæíû êîíñóëüòàöèè íà äîìó.

Ëèö.ÀÀ ¹ 121541 ÌÎÇÓ îò. 17.07. 2004 ã.

невропатолог;

заболевание суставов;

остеохондроз позвоночника;

невриты;

межпозвоночные грыжи;

геморрой;

варикозное расширение вен;

Áîëåçíè ïî÷åê

тромбофлебит;

фурункулез;

простатит;

головные боли;

постинфарктные и постинсультные . .состояния.

Адрес: ул. Артиллерийская, 13 Лиц. МОЗУ АВ №394175 от 10.01.2008 г.

Пн., ср., пт. 9.0016.00; Вт., чт. 9.0018.00 Суб. 9.0014.00

Тел. 377739.

Ïåðõîòü

Прежде чем воспользоваться рецептом из нашей газеты, проконсультируйтесь с лечащим врачом

По материалам журнала "Единственная"

Àäðåñ: Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 315. Òåë. 25-32-54; 8-097-538-97-07

Чтобы снять боль при плеври

те, рекомендуется накладывать на больное место лекарственную повязку с горчицей. Оливковое масло разогреть на водяной бане и втирать в больной бок, после чего сделать компресс и тепло укутаться.

Взять сок алоэ и медицинский спирт в соотношении 4:1, разме

шать и втирать в кожу головы, отодвигая волосы по прядке. Курс лечения через день в тече

ние 3 месяцев. Раствор держать в холодиль

нике.

ñëîæíûõ óãëåâîäîâ, êîòîðûõ äîñòàòî÷íî â ðèñå, âûðàáàòûâàåòñÿ ãîðìîí, îòâå÷àþùèé çà õîðîøåå íàñòðîåíèå. - Âû ñúåäèòå ìåíüøå ñëàäêîãî, åñëè øîêîëàä è êîíôåòû íå áóäóò ëåæàòü íà âèäíîì ìåñòå. Åñëè õîòèòå èìåòü ïðåâîñõîäíóþ ôèãóðó, êîíôåòû, áóëî÷êè è ïðî÷èå ñëàäîñòè ñïðÿ÷üòå êóäà-íèáóäü ïîäàëüøå, à íà ñòîëå îñòàâüòå îâîùè è ôðóêòû.

Ëþäìèëà ÏÎËÈÙÓÊ ËÅ×ÅÍÈÅ Потомственная знахарка, ясновидящая, психолог: исцеляет молитвами.

Гастрит

Пить отвар из под сваренного в мундире картофеля по 0,25

0,5 стакана перед едой в течение 3 недель. Курс повторить через 1 2 месяца.

"Íî êàêîé áû íè áûëà ïðè÷èíà, îáÿçàòåëüíî íàäî âûÿñíèòü åå ïðîèñõîæäåíèå. Íàäî ñäåëàòü ýëåêòðîêàðäèîãðàììó, â òîì ÷èñëå è ñ íàãðóçêîé. Åñëè åñòü ïðèçíàêè èøåìèè, ñòîèò ïðîâåñòè è êîðîíàðîãðàôèþ, ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ. Òàê âû ñìîæåòå ïðåäóïðåäèòü èíôàðêò ìèîêàðäà èëè äðóãèå ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ", - îòìåòèë ýêñïåðò.

Ïðîäóêòû, êîòîðûõ áîèòñÿ ðàäèàöèÿ

Места со вспухшими венами несколько раз в день примачивать соком свежего картофеля или на

кладывать повязки, смоченные в этом соке. Хорошо такую процеду

ру совмещать с употреблением со

ка картофеля. Взять по 2 части листа мяты перечной, травы чабреца и цвет

ков лаванды, 1 часть цветков гвоздики. Приготовить настой из 2 чайных ложек сбора на 1 стакан воды. Принимать по 1 2 стакана днем и на ночь через 30 минут по

сле еды.

ñóäèñòîé õèðóðãèè èì. Í. Ì. Àìîñîâà, àêàäåìèê ÍÀÍÓ, ÀÌÍ Óêðàèíû è ÐÀÌÍ Ãåííàäèé Êíûøîâ. - Åå ïðè÷èíîé ìîæåò ïîñëóæèòü àâèòàìèíîç. À åùå - óïîòðåáëåíèå ïàðíèêîâûõ îâîùåé, â êîòîðûõ ìîæåò áûòü èçáûòîê êàêèõ-òî ñîëåé èëè ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ. Âåäü êîíòðîëÿ çà âûðàùèâàíèåì òàêèõ îãóð÷èêîâ-ïîìèäîðîâ ïðàêòè÷åñêè íåò".

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

. âûâåäåíèå èç çàïîÿ . êîäèðîâàíèå

ÌÅÄÖÅÍÒÐ

“ÄβÐÀ”

БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД УСПІШНОГО

˲ÊÓÂÀÍÍß ÎÆÈвÍÍß та ЗАЙВОЇ ВАГИ за методом академіка Смєлова

˳ö.À ¹ 191954â³ä 20.10.06 ÌÎÇÓ

Nb12_2-15.qxd

Лікування алкозалежності та тютюнопаління

Ïðèåì âåäåò âðà÷ ÀÂÅÐÁÓÕ À. È.

www.doveriemed.com

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ НАРКОЗАВИСИМОСТИ ¹367545 ÌÎÇÓ Тел.: 590707, моб.: 0503372053 Ëèö. îòÀÂ17.08.2007 ã.

097 949 73 93 717593


Nb12_2-15.qxd

29.03.2011

18:07

Page 15

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ ¹12 (368), 30.03.2011

www.nikbiznes.blogspot.com

РЫНОК УСЛУГ 1 5

  

”Отдел кадров” Срочно требуется

Приглашает к знакомствам по созданию семьи (г. Николаев, и Николаевской обл.) имеется КАТАЛОГ большой выбор данных, а также для знакомств девушек до 35 лет (бесплатно) с мужчинами Европы и Америки Адрес: ул. Рабочая, 2а, офис 411 (4 этаж). Время работы: с 12 до 18 часов. Выходной воскресенье. Тел. 71 13 82, моб. 094 94 34 382

тел./факс: 477720, 477350; 0506504241. Адрес: 54029, г. Николаев, ул. Пушкинская, 26, ”Отдел кадров” Свид. № 14474 от 08.04.2002г.

Поиск до полного трудоустройства. Большой выбор вакансий (работ) Для работодателя заявка по подбору сотрудников БЕСПЛАТНО. Адрес: ул. Рабочая, 2а, офис 411 (4 этаж). Время работы: с 13 до 19 часов. Выходной воскресенье. Тел. 711382, моб. 0949434382

Для лиц, решивших быть заказчиком6застройщиком: подготовка пакета разрешительных документов и согласование; организация проектно изыскательских работ и их контроль; организация строительства и технический надзор; подготовка и ввод объекта в эксплуатацию. тел. (067)6827830, (050)6736654

Мы работаем для того, чтобы успешно работали Вы!!! Вакансии обновляются ежедневно! Устраиваем на государственные и частные предприятия города! HTML верстальщик от 2000 грн. WEB дизайнер от 1500 грн. Автомаляр 6000 грн. Автомойщики от 1500 грн. Агроном от 3000 грн. Администратор торгового зала 2500 грн. Аргонщики 5000 грн. Бармены от 1700 грн.; официанты от 1500 грн.; повара от 2000 грн. Бетонщики от 2000 грн. Бульдозерист 2500 грн. Бухгалтерэкономист 2000 грн. В банк: кассиры от 2000 грн. Верстальщик от 1500 грн. Водители (ВСДЕ) 1700 5000 грн. Водители автопогрузчиков от 2000 грн. Водолаз 2500 грн. Врач стоматолог 4000 грн. Врач терапевт 2000 грн. Гл. бухгалтер 3500 грн.; Зам. гл. бухгалте

ра 2500 грн.; Бухгалтер рядовой 1500 грн. Главный инженер (механик) от 3000 грн. Главный энергетик от 3150 грн. Грузчики 1500 грн. Дворники. Дизайнер верстальщик от 1500 грн. Дизайнер конструктор корпусной мебели

2500 грн. Дизайнер Coral, Photoshop от 2400 грн. Дизайнер металлоконструкций. Директор кредитного общества от 2200 грн. Директор промтоварного магазина 6600 грн. Диспетчер (грузоперевозки) 1500 грн. Диспетчер завода (1С) 1500 грн. Диспетчер радиотакси (смены). Женщины без опыта работы: Разнора бочая 1500 грн.; Курьер 1200 грн.; Фасовщицы 1500 грн. Контролеры охраны женщины (вахты) 1500 грн.; Посудомойки 1200 грн.; Консьержки (пенсионерки); Уборщица 1500 грн. Зав. аптекой от 3000 грн. Заведующий колбасным отделом 2000 грн. Инженер конструктор (механик) от 2000 грн. Инженер конструктор (электрощиты) от 3000 грн. Инженер механик (элеваторы) 3000 грн. Инспектор по кадрам (крюинг) от 5000 грн. Каменщики, штукатуры, плиточники, от

делочники от 2500 грн. Кассир валютной кассы 1600 грн. Кассиры (с обучением) от 1300 грн. Кладовщики 2500 грн. Клиентменеджер по бронированию (англ. яз) от 2000 грн. Компрессорщики 2500 грн.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! На территории Тор

гового комплекса ООО «СигмаСпортМедиа», расположенного по пр. Октябрьскому (угол ул. Строителей, возле тор

гово промышленного рынка «Колос»)

имеются в наличии свободные торговые площади. За дополнительной информацией обра

щайтесь в дирекцию торгово промышлен

ного рынка ООО «Сиг маСпортМедиа» или по телефонам

(067) 5915758; 583212.

Консультант приемщик обуви; Мастер по ремонту обуви. Лаборант (ГМО) 4000 грн. Мастер по ремонту мобильных телефо

нов. Машинисты тепловозов 3000 грн.; Ремо

нтники тепловозов. Медсестра 1500 грн.; Медсестра лабо

рант 2000 грн. Менеджер коммерческого отдела от 1500 грн. Менеджер по закупке зерна от 3000 грн. Менеджер по продаже полиграфического оборудования от 2000 грн. Менеджер по работе с клиентами 1500 грн. Менеджер по развитию сети от 3000 грн. Менеджер по установке промышленных приборов учета от 8000 грн. Менеджер торгового зала от 1500 грн. В банк: менеджеры по работе с малым бизнесом (без опыта) 1400 грн. Менеджеры по рекламе от 1500 грн. Мерчендайзер 4000 грн. Микробиолог от 1500 грн. Монтажник пожарной сигнализации от 2500 грн. Муз. работник 1000 грн. На базы отдыха: сестрахозяйка, гор ничные, зав. производством, офици анты, посудомойки, повара, анимато ры, охранники, прачки, дворники, кас сиры, рабочие на бассейн (прожива ние, питание бесплатно!!!). На СТО: мотористы, автоэлектрики, ав

тослесари. Наладчик КИПиА 1700 грн. Начальник автотранспортного цеха от 4500 грн. Начальник котельной от 2000 грн. Начальник отдела потребительского кре

дитования от 3000 грн. Начальник отдела претензионной работы

от 3000 грн. Начальник столярного цеха от 2500 грн. Начальник стройлаборатории от 2000 грн. Операторы газкотельной (смены). Операторы пульта охраны (смены). Отделочники строители (с удостоверени

ями) от 3000 грн. Офис менеджер 1500 грн. Оформители кредитов 1500 грн. Охранники (смены, вахты) 1300 1700 грн. Оценщики ломбарда с обучением от 2000 грн. Парикмахеры, мастера маникюра, педи

кюра от 2500 грн. Пекари от 2000 грн. Переводчики (англ. яз.) 2000 грн. Переплетчик надомник. Подсобники, разнорабочие от 1500 грн. Помощник директора по финансам 2000 грн. Помощник столяра от 1000 грн.

Помощница бухгалтера 1500 грн. Помощница директора (юрист) 2500 грн. Программист (поддержка сайтов) от 3000 грн.; WEB разработчик от 2000 грн. Программист микроконтроллеров 3000 грн. Программист РНР от 3000 грн. Продавец авто в автосалоне от 1500 грн. Продавцы продтоваров от 1300 грн. Продавцы промтоваров 1500 2000 грн. Работа для инвалидов 3 й гр. Рабочий "на все руки" 1500 грн. Рабочий по частному дому 70 грн./день. Разнорабочие от 1500 грн. Распиловщик ДСП от 2500 грн. Расчетчик металлопластиковых окон

3000 грн. Ремонтник обуви и кожгалантереи (с обу

чением) 3000 грн. Руководитель производства 3000 грн. Сантехник 2200 грн. Сборщики корпусной мебели от 2000 грн. Сварщик слесарь 2500 грн. Секретарь референт (англ. яз.) 3000 грн. Семья, муж и жена 40 60 лет, для ухода за домом и участком (с проживанием) 4000 грн. Системный администратор от 2000 грн. Сметчик (АВК) от 2000 грн. Специалист по внедрению SAP. Столяр от 2500 грн. Судовые сборщики, сварщики (проезд, проживание, питание бесплатно!!!)

10000 грн. Токари, фрезеровщики 3000 грн. Торговые представители с автомобилем

от 3000 грн. + компенсации. Трактористы от 3000 грн. Ученики шиномонтажника от 2000 грн. Учитель электротехнических дисциплин

2000 грн. Фармацевты провизоры от 1500 грн. Фасовщики 1700 грн. Химик микробиолог от 2500 грн. Швеи 2000 грн. Экономисты (госпредприятие) 1400 грн. Экскаваторщики от 2500 грн. Экспедитор (зерно) от 2000 грн. Экспедиторы от 2000 грн. Экспедиторы нефтепродуктов на Ж.Д.

3500 грн. Электрики. Электромеханик (ЧПУ) 1800 грн. Электросварщик от 1500 грн. Энергетик 3150 грн. Юрист 4000 грн.; Юрист от 2000 грн.; Помощница юриста 1000 грн. В удобное для вас время!!! Индивиду альные занятия по обучению работе на ПК (любые программы, в т.ч. 1С 7.7). Бесплатный, профессиональный под бор специалистов любой квалифика ции (от уборщицы до директора) для любых предприятий и частных фирм.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ НОТАРІАЛЬНИЙ ОКРУГ

ÃÐÈÙÅÍÊÎ Людмила Анатоліївна приватний нотаріус Режим роботи: ,

Свід. №05005 від 20.01.2004

Б2087 обаятельная, стройная, голу

Б2032 интеллигентный мужчина 58/170/78, своя квартира, дача, познако боглазая женщина 47/172/64, медработ

мится для создания семьи с милой, ник, прекрасная хозяйка, познакомится стройной женщиной до 54 лет (Феличи для создания семьи с надежным мужчи

ной (Феличита люкс). та люкс). Б2061 красивая, стройная девушка Ш0902 мужчина из Южноукраинс

ка, 42 года, рост 175, без вредных привы 31/167/64, образование высшее, спо

чек, познакомится с симпатичной жен койная, хозяйственная, познакомится для создания семьи с порядочным, отве

щиной для создания семьи (Феличита). Б2052

одинокий мужчина тственным мужчиной (Феличита люкс). Б2054 симпатичная женщина 51/199/120, образование техникум, свой бизнес, квартира, автомобиль, познако 47/170/69, обеспечена, одна в своей мится для создания семьи с симпатич квартире, познакомится для создания ной, стройной, порядочной женщиной семьи с умным, ответственным, добрым мужчиной (Феличита люкс). (Феличита люкс). Б2003 интеллигентная, обаятель

Б2025 вдовец 61/167/64, проблем нет, обеспечен, свой дом, познакомится ная женщина 52/157/60, хозяйственная, для создания семьи с симпатичной, по чистосердечная, одна в своей уютной квартире, познакомится для создания рядочной женщиной (Феличита люкс). Б2039 мужчина 41/184/80, образо семьи с умным, порядочным мужчиной вание высшее, свой бизнес, частный (Феличита люкс). Ш0468 вдова 58/162/72, обеспече

дом, автомобиль, познакомится с симпа

тичной, стройной девушкой для созда на, имеет свой бизнес, проживает в при

городе, познакомится с порядочным ния семьи (Феличита люкс). Б2001 спортивный, надежный па мужчиной до 63 лет, согласным на пере

рень 35/190/80, образование высшее, езд (Феличита). Б2035 красивая, изящная девушка свой дом в Николаеве, познакомится для создания семьи с обаятельной, строй 28/176/62, образование высшее, серь

ной, ответственной девушкой (Феличи езное отношение к жизни, познакомится для создания семьи с умным, образован

та люкс). Б2029 надежный мужчина ным, надежным мужчиной (Феличита

46/176/75, образование высшее, прес люкс). Ш0717 симпатичная женщина тижная работа, своя квартира, познако

мится для создания семьи с симпатич 39/164/64, образование высшее, чисто

ной, стройной женщиной, желательно с сердечная, хозяйственная, познакомит

высшим образованием (Феличита ся для создания семьи с порядочным мужчиной (Феличита). люкс). Б2011 красивая, изящная девушка Ш0879 вдовец 69/175/70, здоров, интересный собеседник, хозяйственный, 33/162/50, образование техникум, ответ

один в своей квартире, познакомится ственная, хозяйственная, познакомится для совместной жизни с симпатичной, для создания семьи с надежным, умным хозяйственной, заботливой женщиной мужчиной (Феличита люкс). Ш0713 красивая блондинка (Феличита). Ш0897 мужчина 50/182/72, хоро 36/165/63, образование высшее, заме

ший заработок, автомобиль, один в сво чательная хозяйка, познакомится для ей квартире, познакомится для создания создания семьи с порядочным мужчиной семьи с симпатичной женщиной до 48 (Феличита). Ш0709 стройная, симпатичная лет (Феличита). Ш0893 надежный мужчина блондинка 46/172/67, образование тех

60/178/100, образование техникум, никум, вдова, детей нет, одна в своей обеспечен, дача, автомобиль, познако квартире, познакомится для создания мится с симпатичной женщиной до 55 семьи с надежным, порядочным мужчи

ной (Феличита). лет (Феличита). Служба по трудоустройству "ФЕЛИЧИТА" поможет Вам найти РАБОТУ от НЯНИ, СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ до ДИРЕКТОРА для предприятий, фирм, в семью

Понеділок п ятниця с 9.00 до 17.00, субота с 10.00 до 14.00, неділя за домовленістю тел.(факс): 766729, тел.: (0512) 765050 М. Миколаїв, вул. Садова, 3В, каб.№1 (приміщення “БізнесЦентру”) email:notarius.GL@mail.ru

Çàÿâêà íà îòðèìàííÿ äîçâîëó на викиди забруднюючих речовин в атмосферу ТОВ "Грузавтосервіс" ТОВ "Грузавтосервіс" розташована в центральній частині м. Миколаєва за ад

ресою: вул. 1 а Слобідська, 62, (тел. 47 91 19). Підприємство спеціалізується на технічному обслуговуванні і ремонті автотра

нспорту. Підприємство межує:

з півночі зі спортивним майданчиком;

з заходу з житловою забудовою і проїзною частиною вул. 1 Слобідська;

з півдня і сходу з житловою забудовою. Відстань від джерел викидів підприємства до найближчої житлової забудови складає 55 м. Згідно з "Державними санітарними правилами планування та забудови населе

них пунктів"', санітарно захисна зона встановлюється розміром 15 м. Підприємство діюче, відноситься до об'єктів третьої групи. Промислової продукції підприємство не виробляє. Процесами, які впливають на атмосферне повітря, є: спалювання палива в опа

лювальних котлах з метою забезпечення потреб на опалення приміщень підприємства і гарячого водопостачання; виконання зварювальних під час вико

нання ремонтних робіт. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: вуглецю оксид, азоту оксиди (в перерахунку на N02). залізо та його сполук, манган та його сполуки, хром та його сполуки, парни

кові гази та неметанові леткі органічні сполуки. Усього по підприємству викидається в атмосферу забруднюючих речовин

0,4482 т/рік. Наявне на підприємстві технологічне обладнання не спричиняє до наднорма

тивного забруднення атмосферного повітря. Ймовірність виникнення аварійних ситуацій низька. Особливі попереджувальні або компенсаційні заходи не потрібні. Ця публікація здійснюється в рамках розробки документів, в яких обґрунтову

ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел. Зауваження та звернення від громадських організацій та окремих громадян надсилати за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7, управління охоро

ни навколишнього природного середовища департаменту ЖКГ міської ради.

Николаевский бизнес  

еженедельник