Page 1

บอกเล่าเก้าสิบชาวบางไทร ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ กาหนดให้วนั ที่ 31 พฤษภาคม ของ ทุกปีเป็น วันงดสูบบุหรีโ่ ลก โดยจัด กิจกรรมให้ความรูก้ บั นักเรียน โรงเรียนบางไทรวิทยา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 500 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางไทรวิทยา


วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางไทรวิทยา


วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางไทรวิทยา


วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางไทรวิทยา

บอกเล่าเก้าสิบชาวบางไทร  

วารสารเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนบางไทรวิทยา