Page 1

TA N E A TH™ ¶IANA™ ∆∂ÀÃO™ 3Ô

ñ

TPIMHNIAIA EK¢O™H ñ A¶PI§IO™ - IOYNIO™ 2002

·ÛÙÂ Ì fi ¯ ˘ Â ™·˜ ·›ÚÈ! Î Ô Ï · K K·Ïfi

∞Ë °È¿ÓÓ˘ §ÈÌÔ‚›ÛÈ ÕÏÏ·Í fi„Ë

✓ ¶ƒ√™ø¶∞’: A Ê È ¤ Ú ˆ Ì · Û Ù Ô Ó  ·  · N Ù › Ó Ô ¢ Â Ï ‹ ✓ ∫ÔÛÌÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ÛÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ ✓ ∆È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜


TA NEA TH™ ¶IANA™

2

¶EPIEXOMENA ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ - XÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ................... 2 ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ· ηÈ... ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶È¿Ó·˜ ............................ 3 EΉËÏÒÛÂȘ ¶¿Û¯· & AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ................... 4 AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ·· NÙ›ÓÔ ¢ÂÏ‹ ......................5-6-7 AÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÚÔÙÔÌ‹˜ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ............. 8 •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ..................... 9 TÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ........................................... 10 KÔÈÓˆÓÈο ................................................................ 11 °¿ÌÔ˜ ÛÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ .............................................. 12 M·›Ó·ÏÔ ÙÔ B·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ¶¿Ó· ............................... 13 H º¿Ï·ÓıÔ˜ (ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·) .................................. 14 £Âfi‰ˆÚÔ˜ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ..................................... 15

¶ P O ™ º O P E ™ ñ Eυχαριστο µε τον Αρχιµανδρτη ∆οσθεο ηγο µενο της Μονς Ταρτνας Ευρυτανας (κατ κσµο Στυλιαν Κανλλο του Γεωργου) για την προσφορ των 100 ευρ$ για την ενσχυση της κδοσης της εφηµερδας καθ$ς και για τα θερµ του λγια στην επιστολ που µας στειλε εκφρζοντας τα συναισθµατ του για την Πινα µας. ñ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ∞Ó‰Ú¤· µÔ‡Ï· - ∫ˆÛÙԇϷ - ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·ÓÓ·Ú¿ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 292 ¢ÚÒ. ñ E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÙËÓ Ê›ÏË Ù˘ ¶È¿Ó·˜ η KˆÓ/Ó· AÏÙ¿ÓË - K·Ú˘ÒÙË ÙËÏ. 0109961500, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ë ÔÔ›· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁfi Ì·˜.

Y¶EN£YMI™H AÁ·ËÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜, YÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ηٷ‚¿ÏÔÓÙ·˜ 15 € ›Ù Û οÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ›Ù ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜ 108/948028-58 Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ ÛÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi Û·˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜.

XPH™IMA TH§EºøNA ΣYΛΛOΓOΣ TΩN EN AΘHNAIΣ ΠΙANIΩTΩN 0105232765 ∆HMAPXEIO ΦAΛANΘOY 0710 431520 ΓPAΦEIO ΠAPE∆POY ΠIANAΣ 0710 431236 NOMAPXIA TPIΠOΛHΣ 0710 222243 AΓPOTIKO IATPEIO ΠIANAΣ 0710 431209 ΣTAΘMOΣ EΛ.AΣ ΠIANAΣ 0710 431205 KAΦENEIO APΓYPOΠOYΛOY ΠAN. 0710 431455 » ΣYΨH ΘEO∆ΩPOY 0710 431213 » TPIANTAΦYΛΛOΠOYΛOY ∆HMHTPA 0710 431213 » ΣYΨH ΠANAΓIΩTA 0710 431300 ΠANAPKA∆IKO NOΣOKOMEIO 0710 238542 ΠOΛEO∆OMIA TPIΠOΛHΣ 0710 222445 ΣTPATOΛOΓIKO ΓPAΦEIO 0710 222097 AMEΣH ∆PAΣH 100 ΠYPOΣBEΣTIKH 199 EKAB 166 ∆EH TPIΠOΛHΣ 0710 222453 - ∆EH BΛABEΣ 125 OTE TPIΠOΛHΣ 0710 222999 - OTE BΛABEΣ 121 OΣE TPIΠOΛHΣ 0710 225224 - OΣE AΘHNAΣ 010 5131601 KTEΛ APKA∆IAΣ Tρπολη 0710 222560 - 0710 222650 » Aθνα 010 5134575 TAXI Tρπολη 0710 239820 - 0710 226220 TAXI για Tρπολη Zνωνος 010 5231288 EΛΠA 104 - EXPRESS SERVICE 154 - HELLAS SERVICE 157

T· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÂÒÓ˘Ì· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ı· ʤÚÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ˜.

¶ ∞ ƒ ∞ π ∆ ∏ ™ ∏ Το µλος του ∆.Σ. Σαραντπουλος Γ. Μιχαλ υπβαλε την παρατησ του για προσωπικο ς και οικογενειακο ς λγους. Τη θση του στο ∆.Σ. καταλαµβνει το αναπληρωµατικ µλος απ τις τελευταες εκλογς Τρκας Αντ. Γε$ργιος.

¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO ¶Úfi‰ÚÔ˜: Iˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, A˘ÁÂÚÈÓÔ‡ 81, 115 24 Aı‹Ó·, TËÏ. 0106918536, KÈÓ. 0974341951. AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ™˘„‹˜ KˆÓ/ÓÔ˜, 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 130, 173 43 AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, TËÏ. 010 9731495, ÎÈÓ. 0937630024. °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ KˆÓ/ÓÔ˜, AÏ. ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 6, 167 77 EÏÏËÓÈÎfi, TËÏ. 0109938581, KÈÓ. 0977223779. T·Ì›·˜: A‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ™‡ÚÔ˜, ¶ˆÁˆÓ›Ô˘ 10, 173 42 AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, TËÏ. 0109837620, KÈÓ. 0944652985. AÓ·. °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ™˘„‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, B·Û. TÛÔ˘Î·Ï¿ 12, 173 42 AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, TËÏ. 0109832434. KÈÓ. 0976334620. M¤ÏÔ˜: Tڿη˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, P‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 30, ZÂʇÚÈ AÙÙÈ΋˜, 154 69, TËÏ. 0102313217, KÈÓ. 0973005616. M¤ÏÔ˜: M·ÓÙ¿˜ AÔÛÙfiÏ˘, M·È΋ӷ 78, 157 71 ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, TËÏ. 010 7783756, KÈÓ. 0974362257.

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: Σ λλογος των εν Aθναις Πιανιωτ$ν “O AΓIOΣ ΓEΩPΓIOΣ”, Mρνη 54, ΑΘΗΝΑ TK 104 37, Tηλ. 0105232765. ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Iωννης Πετρπουλος. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Iωννης Πετρπουλος. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: Kων/νος Συψς, Kων/νος Πετρπουλος, Σπ ρος Aδαµπουλος, Γε$ργιος Συψς,Aπ. Mαντς. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Γραφικς Τχνες ΑΒΕΛ, τηλ. 0109711877. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ: Συψς Kων/νος, Πετρπουλος Kων/νος.


TA NEA TH™ ¶IANA™

3

¶ÚÈÓ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ηÈ... ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶È¿Ó·˜

™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ ı· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. M·˙› Ì ÙË ¢·ÛοϷ Â›Ó·È 57 ¿ÙÔÌ·. °Ú¿„Ù ̷˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È fiÔÈÔ˜ Ì·˜ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ÂÙ¿ (57) ÔÓfiÌ·Ù· ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ı· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ¤Ó· ‰ÒÚÔ, fi¯È ÁÈ·Ù› ı· ‚Ú›Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ Ó· ·Á·Ëı› ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÙÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘.

TO ¢.™. Û·˜ ÚÔÛηÏ› ... AÁ·ËÙÔ› ™˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜, M ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ K·ÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ‡¯ÂÙ·È ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Ì·˜ ÚÒÙ·, ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ͤÓÔÈ·ÛÙ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, Ì Ôχ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ·È¯Ó›‰È, ‡¯ÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Û fiÏ· Ì·˜ Ù· ̤ÏË Î·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ï¿ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÎÔ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ϛÁ˜ ‹ ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ¶È¿Ó· Ì·˜. M¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ô˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, ʤÙÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó. O ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ ÛÙËÓ ¶È¿Ó· ı· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi K·ÏÔη›ÚÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¤ÚÛÈ. °È ·˘Ùfi Û·˜ ηÏԇ̠ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙȘ 14 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ¤Ó· ¶È·ÓÈÒÙÈÎÔ ÍÂÊ¿Óو̷ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi Â͈ÎÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. E›Û˘ ÛÙȘ 17 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™‹Ï·È· §ÈÌÓÒÓ, K·Ï¿‚Ú˘Ù·, AÁ›· §·‡Ú·. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ó· ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔÓ ¶¿Ú‰ÚÔ Ù˘ ¶È¿Ó·˜ Î. KÒÛÙ· AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ K·Ïfi K·ÏÔη›ÚÈ!


4

TA NEA TH™ ¶IANA™

EÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ EΉËÏÒÛÂȘ ¶¿Û¯· & AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ °ια λλη µια φορ η Πινα τις Dγιες µρες του Πσχα ταν τπος συγκντρωσης των συµπατριωτ$ν µας. Πρα απ την λαχτρα του καθενς µας να βρεθε στο χωρι τις µρες αυτς υπρχαν κι λλοι λγοι πως το τι ταν 5 MαFου - σχετικ αργ - και υπρχε επιπλον µια µρα αργας λγω µεταφορς της Πρωτοµαγις.Tο αποτλεσµα ταν να κατβει αρκετς κσµος. Gτσι απ την αρχ της Mεγλης Eβδοµδας και σιγ σιγ µχρι κα το M. Σββατο ρχιζε το µεγλο αντµωµα. H εκκλησα απ την M. Πµπτη και µετ θ µιζε µρες λλων εποχ$ν και ταν κατµεστη. Πιστε ουµε πως ταν µια καλ ευκαιρα στον καθνα να νοι$σει τις µεγλες στιγµς της χριστιανοσ νης µακρι απ το απρσωπο και τυπικ της πλης. Tη M. Παρασκευ κατ την περιφορ του Eπιταφου λος ο κσµος ακολο θησε µε κατνυξη τη συνηθισµνη διαδροµ και εν$ η κεφαλ εχε αρχσει να ανηφορζει στη ραχο λα, οι τελευταοι ξεκινο σαν απ την πλατεα. H δια εικνα και την Aνσταση µε την πλατεα κατµεστη και λοι µε την λαµπδα στο χρι, νδρες, γυνακες και παιδι αντλλασαν ευχς µετ το Xριστς Aνστη. Tην Kυριακ γινε η λειτουργα της Aγπης και ο εσπερινς για την Eπτειο της εορτς του προσττη µας Aγου Γεωργου, που ακολο θησε και η περιφορ της εικνας. Mετ την περιφορ της εικνας του Aγου Γεωργου ακολο θησε το γνωστ µας πανηγ ρι που κρτησε ως αργ. Aνµερα του Aγου Γεωργου ο κσµος απ νωρς ρχισε να συγκεντρ$νεται χι µνον αυτς που δη ταν στο χωρι αλλ και πολλο λλοι συµπατρι$τες µας και φλοι που ρθαν για την λειτουργα και ναψαν να κερ στη χρη του. Παρλληλα υπρχε και µεγλη συµµετοχ για τους αγ$νες δρµου που ρχονται απ παλι απ το 1936 και µετ. Πρα απ κποιους αθλητς που ρχονται τα τελευταα χρνια το µεγλο κρδος εναι η συµµετοχ κυρως της νεολαας µας που δειξαν περτρανα πως χι µνον δεν φθνει αυτς ο θεσµς αλλ αντθετα δυναµ$νει και εναι οι συνεχιστς αυτς της εκδλωσης, πως ταν απ πολ παλι λα αυτ τα χρνια η νεολαα της Πινας.

Aκολουθ(ντας την περιφορ' του Eπιταφου.

Tο µλλον της Πι'νας στους αγ(νες του Aη Γι(ργη.

Θε$δωρος ∆ελ,ς 40 χρ$νια συνεχο2ς παρουσας στους αγ(νες του Aγου Γεωργου.

Στιγµι$τυπο απ$ την απονοµ, των επ'θλων.

Στον καθαρ αγωνιστικ τοµα εχαµε τα αποτελσµατα: νδρες: 1. Tζαναβρας Πα λος. 2. Kαλγερος Nαθαναλ. 3. Σκο πας M. Γυνακες: 1. Xαραλαµποπο λου Mαρα. 2. Tρκολα ∆µητρα. 3. Σταυροπο λου Kλ. Στις µικρς ηλικες. Aγ$ρια: 1. Γεωργακπουλος 2. Aγγελπουλος N. 3. Σαρρς Mιλτ. Kορτσια: 1. Συψ Xριστ. 2. Συψ Aρετ 3. Συψ Gλλη. Kατπιν εδθησαν τα παθλα στους νικητς και στη συνχεια ο ∆µος παρθεσε γε µα στους επσηµους και στους αθλητς.


TA NEA TH™ ¶IANA™

5

¶PO™ø¶A

AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ·¿ NÙ›ÓÔ ¢ÂÏ‹ 50 XPONIA ¶PO™ºOPA™ ™TO XøPIO ¶¤Ú·Û·Ó ÎÈfiÏ·˜ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÎÔÈÌ‹ıË (ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿) Ô Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ Ô ¿· NÙ›ÓÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ¤Ó· ¿ÓıÚˆÔ, Ì ¤Ó·Ó ÔÈÌÂÓ¿Ú¯Ë Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· (42). M¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ¤˙ËÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÒÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚfiÏ·‚·Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·· NÙ›ÓÔ˘. O ›‰ÈÔ˜ ¿ÊËÛ ÔÏϤ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶È·ÓÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶È¿Ó· ÛÙȘ 3 M·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1900. OÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È AÈηÙÂÚ›ÓË, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È‰› ÌÈ·˜ - ·ÎfiÌË ÔχÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. T· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, Û‡˙˘ÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ (NÈÎÔÏÔ‡ÏÈ·). B·Û›Ï˘ ¢ÂÏ‹˜ (KÔ˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓÔ‡Ï˘). E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÏ‹˜ (M¿ÚÌ· B·ÁÁ¤Ï˘). £ÂÔÊ¿Ó˘ ¢ÂÏ‹˜ (·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ TÂÁ¤·). ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢ÂÏ‹˜ (ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ¶È·ÓȈÙÒÓ). ™ÔÊ›·, Û‡˙. KˆÓ/ÓÔ˘ KÔÚÌ¿ÎË. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ XÚÈÛÙ›Ó· §·ÏÈÒÙË ÙÔ 1924 Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ¤ÍË ·È‰È¿.TÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯·Û Û ËÏÈΛ· 28 ÂÙÒÓ, ‰¿ÛηÏÔ. TËÓ TԇϷ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·˘Ù‹ ¤¯·Û Û ËÏÈΛ· 18 ÂÙÒÓ. TÔÓ °ÈÒÚÁÔ, ÙËÓ ŒÏÏË Û‡˙˘ÁÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™˘„‹, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ÙËÓ B·ÛÈÏÈ΋ Û‡˙˘ÁÔ £Âfi‰ˆÚÔ˘ KÔ˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡. E›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Á¢ı› ÙË ¯·Ú¿ 11 ÂÁÁÔÓÈÒÓ Î·È 8 ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓˆÓ (Û‹ÌÂÚ· 16). TÂÏ›ˆÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ™¯ÔÏ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ÂÛÙÂÁ¿˙ÂÙÔ ÙfiÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ KÔ˘ÚÔ‡ÛË (Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™˘„‹) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Ô‡Ï¢Â, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ÛÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. MÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÙÔ˘, ÙÔ 1932, ηÙfiÈÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÛÂÏ‹ÊıÂÈ ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· TÚ›ÔÏ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ TÚ›ÔÏ˘ ·ÏÏ¿ Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ M·ÓÙÈÓ›·˜. TfiÙ ·ÚÚÒÛÙËÛ ‚·ÚÈ¿ ·fi Ó¢ÌÔÓ›· ̤¯ÚÈ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÓÂÎÚfi Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ Ó·

™ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ M·›Ó·ÏÔ.

ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ. TËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô ™˘„‹˜ Î·È ÙÔÓ ÊÒÓ·Í·Ó Ó· ‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Î·È ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›¯Â Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÓÂÎÚÔÊ¿ÓÂÈ·) ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ˙ÂÛÙfi Î·È Ì ̷ϿÍÂȘ ÙÔÓ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ˙ˆ‹. H ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ‹Ù·Ó Ó· ‚·Ù›ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ¤ÁÎ˘Ô˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. K·ÓÔÓÈο Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÂÁ¤ÓÂÙÔ Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ∫ÔÓÙfiÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÈfi‰Ô ÙÔ˘ ∞ψ™ÙÔ ¢ÂÛÔÙÈÎfi Ó¿ÚË Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤‰ÈÓ ¤Ó· Ì‹ÎÔÈÏÔ ÛÈÙ¿ÚÈ (ÓÙÂÓÂΤ˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ∫ÔÓÙfiÙ·˜). §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 1933 ηÙfiÈÓ ÂÎÏÔÁ‹˜ ‹Ú ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ó· Á›ÓÂÈ ·¿˜. ™˘Ó˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‹Ù·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··ÓÈÎfiÏ·˜ (‹ KÏÂÛÈÔ‡Ú˘), Ô £fi‰ˆÚÔ˜ °È·ÓÓ·Ú¿˜ (‹ §¤Ú˘) Î·È Ô ™‡ÚÔ˜ MÈÛÈ·Îfi˜. E„‹ÊÈÛ·Ó 121 οÙÔÈÎÔÈ fiÔ˘ ¤Ï·‚ 99 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ 22 ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ. TÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1933, ·ÊÔ‡ ˘¤‚·Ï ٷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘, ‹Á ÛÙËÓ IÂÚ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ KÔÚ›ÓıÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. EӉȿÌÂÛ· ÛÙȘ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1934 ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠ¢È¿ÎÔ˜, ÛÙȘ 11 IÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1935 ·¿˜ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÛÙȘ 12 IÔ˘Ó›Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ·fi ÙÔÓ ·¿ AÚÈÛÙ›‰Ë ¶·¿ÙÛÈÚÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™·Ù˙›ÎÔ ÙÔ˘ N·˘Ï›Ô˘ Î·È ÂÚˆÙÔÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÌÈÛıfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· ÊÈϤ̷ٷ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ó ·˘Ù¿ ˘‹Ú¯·Ó, ΢ڛˆ˜ Û ›‰Ô˜ - οÔÈÔ ·˘Áfi, Ï›ÁÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, Ì·ÏÏ› ·fi Úfi‚·Ù· Î.·. ªÈÛıfi˜ ηıÈÂÚÒıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ 1954. ™Â ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «EΛ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· Ô›ÎËÌ· Ì·ÎÚ˘Ó¿ÚÈ Ì ÌÈÎÚ¿ ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÛȉÂÚÔοÁÎÂÏ· Î·È ÂϤÁÂÙÔ K¿ÛÙÚÔ ‹ K·ÛÙÚ¿ÎÈ Ù˘ ¶È¿Ó·˜, ÚÔ ÙÔ˘ 1900 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÁÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ˘„ÒÓÂÙÔ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˜. EÂȉ‹ Ë ·Ï·È¿ ÂÎÎÏËÛԇϷ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹ Î·È ‰ÂÓ ¯ÒÚ·Á ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ‹Û·Ó ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ¤ÌÂÓ·Ó ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û ¤Ó· Û›ÙÈ fiˆ˜ .¯. ÔÈ §·ÏȈٷ›ÔÈ Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛQ ¤Ó· Û›ÙÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›·. EÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙ‰¿ÊÈÛ·Ó ÙÔ K·ÛÙÚ¿ÎÈ, ÈÛÔ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿¯Ô Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÕË °ÈÒÚÁË ÙÔ 1909. AÏÏ¿ ÂÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ÂÌfiÏÂ̘ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ Î·È ·ÓÂÎfiËÛ·Ó


6

TA NEA TH™ ¶IANA™

ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂÛ˘Ó¯›˙ÔÓÙÔ Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. TÔ 1917 ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Ù· ÙÔȯ›·, ÔÈ ıfiÏÔÈ Î·È Ù· ÚÒÙ· Ï·ÛÒÌ·Ù·. TÔ 1918 ¤Î·Ó ÙÔ T¤ÌÏÔ Ô °¤ÚÔ AÓÙÒÓ˘ AÁÁÂÏ¿Î˘ Ì ÙÔ‡‚Ï·. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÛÙÚ¿ÎÈ ‹Ù·Ó Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‹ KÔ˘ÚÔ‡Û˘ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ KˆÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜, £ÂÔÊ¿Ó˘ ¶··ıÂÔÊ¿Ó˘, AÓÙÒÓ˘ K¤˙ÈÔ˜ ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ KÔ˘ÎÔ˘ÂÚ¿ÎÈ Ì ÙËÓ Î·È ¶·¿‰Â˜ ‹ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú·. Ù·Ó ÙfiÙ ‰‡Ô Ô ¶··ÁÈÒÚÁ˘ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘ ÙÔ˘ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ô ¶··‚·Û›Ï˘ Ô T˙·Ì·Ï‹˜, ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÔ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÕË °ÈÒÚÁË, ‰ÈfiÙÈ ¤ı·Ó·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ 1917 ̤۷ Û 40 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÁÚ›Ë, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ÊÈ·Ûı› ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ÔÏ˘Î·Ì̤Ó˘. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ¤ı·Ó·Ó 118 ¿ÙÔÌ·, ¿Ó‰Ú˜ - Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿. Afi ÙÔ 1917 - 1935 ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Í¤ÓÔÈ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ·¿‰Â˜. Afi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔÓ ÕË °ÈÒÚÁË ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ. EÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ¤ÚÂ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ ÙÔ ¤Ù˘¯Â. TÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶··ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ›¯Â ‚ÚÂÈ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ¿ ÙÔ˘. AÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ¤ÙÚ¯ fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ·ÓıÚÒÈÓË ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿. O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë AÁÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ηٷ̷ÚÙ˘Ú‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ÌÂÌÙfi, ÎÚ·ÙÔ‡Û ¿ÓÙ· ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·Á¿˘ ·Q fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ù‡ÙËΠÔÙ¤ Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ. ¶ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ ÙÔÓ ·¿ NÙ›ÓÔ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹ ηÙfiÈÓ ˘·ÁÔÚ‡Ûˆ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ η¸ÌÔ‡˜, Ù· Ó¤·, ÙȘ ¯·Ú¤˜, ÙȘ ÛÙÂÓ·¯ÒÚȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ÍÂÓÈÙÂ̤ӷ ·È‰È¿, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Û ÙÚ›ÙÔ˘˜. Afi Ôχ ÓˆÚ›˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·˘Ù¿ ¤ÏÂÁÂ: Â›Ó·È ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ô £Âfi˜. °È· Ó· ÓÈÒıÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰È¿‚·˙ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË Î·È ÂÓÒ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ηÏÏÈÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·ÊȤڈÓ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜

ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ¤Ó·. ¶¿ÓÙ· ÂÚÌ‹Ó¢ ÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. T˘ ™Ù·˘ÚÔÚÔÛÎËÓ‡Ûˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ Ì·˙‡ÂÈ Î·È Ó· ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ì ̷ÓÔ˘Û¿ÎÈ· Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H M. E‚‰ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·¿ NÙ›ÓÔ ÔÏfiÎÏËÚË ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙÔ Î·È ÂÛ˘ÌÂÚÈʤÚÂÙÔ „˘¯Èο Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. H ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌ‹ οı ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÙË M. ¶¤ÌÙË Ô˘ ¤‚Á·˙ ÙÔÓ ÂÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ Î·È ¤ÏÂÁ ÙÔ «™‹ÌÂÚÔÓ ÎÚÂÌ¿Ù·È Â› ͇ÏÔ˘…» ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜. MÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ¤Î·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· „¿ÏÏÔ˘Ó Ù· EÁÎÒÌÈ· ÙÔ˘ EÈÙ·Ê›Ô˘. TÔ “ÕÍÈÔÓ EÛÙ›”, ÙË “˙ˆ‹ ÂÓ Ù¿Êˆ” Î·È ÙÔ “ø ÁÏ˘Î‡ ÌÔ˘ ¤·Ú”. ¶ÔÈfi˜ ı· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ Î·È ·Á¤Ú·ÛÙÔ ·¿ NÙ›ÓÔ Ó· Á˘ÚÓ¿ Ì ÙËÓ ·ÁÈ·ÛÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙȘ ÚˆÙ¿ÁȘ Ó· Ú·ÓÙ›ÛÂÈ Ì ·ÁÈ·ÛÌfi Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ ‹ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶¿Û¯· ·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ Ó· „¿ÏÏÂÈ ÙÔ XÚÈÛÙfi˜ AÓ¤ÛÙË. ¶ÔÈfi˜ ı· ͯ¿ÛÂÈ ·Ï‹ıÂÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ º·Ï¿ÓıÔ˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ Á·˚‰Ô˘Ú›ÙÛ· ÙÔ˘, ÙËÓ B·Ú‚¿Ú·, Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿, XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯· Î·È 15A‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Û·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë̤ڷ ̤۷ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÂÍÔÌÔÏÔÁËı› Î·È Ó· ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔÚÙ¤˜ ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ¶ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ οı ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔ Î·Ù˯ËÙÈÎfi ‹ Ì‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·¿ NÙ›ÓÔ˘ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ‹ ·fi ÙÔ „·ÏÙ‹ÚÈ ‹ ·fi ÙÔ IÂÚfi, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï·Ì¿‰· ÛÙ· ÕÁÈ·, ÛÙÔ ™ÔÊ›· OÚı‹, ÛÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ‹ Ù· ÂÍ·Ù¤Ú˘Á· ÛÙȘ ÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ EÈÙ·Ê›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÕË °ÈÒÚÁË ‹ ¿ÏÏÔÙ ¿ÏÈ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙˆÓ Ó· ÙÔ˘ ·Ó¿„Ô˘Ó ÙÔ ı˘ÌÈ·Ùfi ‹ Ó· ÙÔ˘ ‚Ú¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙¤ÔÓ. °È· ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: «ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ IÂÚ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¿ÎÔ˘Û· ˆ˜ Û οÔÈÔ ¯ˆÚÈfi ı· ¤Î·Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÌÔ˘ ηÚÊÒıËÎÂ Ë È‰¤· Î·È ÙÔ 1936 ÙÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ¤·ıÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ıÏËÙ‹ ¤Ó· ·ÚÓ›». A˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰› ·fi ÙËÓ ¶È¿Ó· Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘. O ·¿ NÙ›ÓÔ˜ ™ÙËÓ øÚ·›· ¶‡ÏË Û ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¢ڛÛÎÂÙÔ ·ÚÎÂ-


TA NEA TH™ ¶IANA™ Ù¤˜ ÒÚ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. K¿ı Úˆ˝ Î·È Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ ·fi ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ KÔ˘ÎÔ˘ÂÚ¿ÎÈ, ÚÒÙ· ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ›¯·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ £. K·ÓÓ¤ÏÔ (KÔÎÔÚfiÁÈ·ÓÓË), ™‡ÚÔ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ (ÎÔÓÙfi) Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™. ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó „¿ÏÙ˘ Î·È Ù·Ì›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ η٤‚·ÈÓ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Ó· ηı‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÌfiÏȘ Ó˘¯ÙÒÛÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, fiÔ˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ η̷ڿÎÈ ‰È¿‚·˙ ‹ ¤ÁÚ·ÊÂ. N·Úfi˜ ¢È¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ KfiÚÈÓıÔ. ¶¤Ú· ·fi Ù· IÂÚ·ÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. «ŸÙ·Ó ·Ú¤Ï·‚· ÙÔÓ ÕË °ÈÒÚÁË - ÁÚ¿ÊÂÈ - ÔÈ ıfiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ‹Ù·Ó ÌÔ˘¯ÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ, οӷÌ ÙÔÓ ÙÚÔ‡ÏÔ Î·È ÙË ÛÙ¤ÁË ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ÎÂÚ·ÌÌ›‰È· Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÎÏ›ÛË Î·È ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ÙË ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·, ηÙfiÈÓ Î¿Ó·Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÌÌÔÎÔÓ›·, ÙËÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ T¤ÌÏÔ˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙȘ ·ÁÈÔÁڷʛ˜. K¿Ó·Ì ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ›Ûˆ ·fi ÙÔ IÂÚfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÁÎÚÂÌÈÛı› ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ÂÛÒıËÛ·Ó ÂÎ ı·‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÚÈÙÔȯ›ÛÌ·Ù· Á‡Úˆ - Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ù· ˘fiÛÙÂÁ· Ì ÙȘ η̿Ú˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ó· ÌËÓ Ì·›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÂÌfi‚ÚÔ¯·. O Á˘Ó·ÈΈӛÙ˘ Ù˘ ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ù¿ÚÈ Í‡ÏÈÓÔ

7

Î·È ÙÔ Î¿Ó·Ì ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ. ™ÙÔÓ ÕË °È¿ÓÓË ÛÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ· ÙÔ Û¿ÈÔ T¤ÌÏÔ, ¤Î·Ó· Ù· ˘fiÛÙÂÁ· Î·È Ê‡Ù„· ÙȘ χΘ Á‡Úˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì ÂÚÁ¿ÙË ÙÔÓ KÒÛÙ· °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ (X·Ú¿Ï·) ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹. H ÂÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÔÈ΋̷ٷ, ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ¤Ó·Ó ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ‹ M·ÛÙÚÔ‚·Û›ÏË, ÚÔÛ¿Ô˘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ M·ÛÙÚÔ‚·ÛÈÏ·›ˆÓ Î·È ÂÛÙÂÁ¿˙ÂÙÔ Ë AÛÙ˘ÓÔÌ›·. TÔ ¿ÏÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ ·ÌÓËÌÔÓÂ‡ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ˆ˜ ÌÂÙfi¯È Î·È Â¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ º·Ï¿ÓıÔ˘ Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ AÁÁÂÏ‹ KˆÛÙ·ÓÙÔ‡ÚÔ ·fi ÙË ™˘ÏÏ›ÌÓ· ÁÈ· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ.ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٷÚÁ‹ıËÛ·Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÛÙÂÁ¿ÛıÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ 1907 Ì ‰‡Ô ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ Z·Ì·ÎfiÔ˘ÏÔ ·fi ÙËÓ B˘Ù›Ó· Î·È ÙÔÓ KÒÛÙ· E˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ ·fi ÙËÓ ™˘ÏÏ›ÌÓ· Î·È ÌÈ· ‰·ÛοϷ EÈÚ‹ÓË ·fi ÙËÓ TÚ›ÔÏË, ‰ÂÓ ÂÓı˘ÌÔ‡Ì·È ÙÔ ÂÒÓ˘Ìfi Ù˘. TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙfiÙ ›¯Â 120 Ì·ıËÙ¤˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈοÓÔÈ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ §·ÏȈٷ›Ô˘˜ Î·È ÂÁηÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ Ô›ÎÈÛÌ·, ÙÔ ÂÈÛ΢¿Û·ÌÂ Î·È ÛÙÂÁ¿Û·Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ Û˘ÌÙ˘¯ı› ÛÙËÓ TÚ›ÔÏË». O ·¿ NÙ›ÓÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıË ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1976 Î·È ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÛÙË TÚ›ÔÏË. K·ÙfiÈÓ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏ›ÙË ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔÚÙ¤˜ ÁÈ· (7) ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·¿ §¿ÌÚÔ ·fi ÙËÓ AψӛÛÙ·ÈÓ· Ô˘ ›¯Â ÙfiÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿. O ·¿ NÙ›ÓÔ˜ ÂÎÔÈÌ‹ıË ÛÙȘ 8 IÔ˘Ï›Ô˘ 1992 ÛÙȘ 15.30 Î·È Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÛÙȘ 11 Ë ÒÚ· ÛÙËÓ ¶È¿Ó·. O ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÓÒ‰˘ÓÔ˜ Î·È ‹ÚÂÌÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏË ÙÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÈÛ¯·ÈÌÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. TËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÙÈ˙ ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î‹Ô ¤ÓȈÛ ·‰È·ıÂÛ›·. ¶‹ÁÂ, Í¿ψÛÂ Î·È ¤Ê˘Á ÁÈ· ¿ÓÙ·. H ÛÂÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Û·Ó fiÚ·Ì· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë „˘¯Ú‹ Î·È ·‰˘ÛÒËÙË ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÂÈه̂ȷ Ͽη «IÂÚ‡˜ KˆÓ/ÓÔ˜ ¢ÂÏ‹˜, 1900 - 1992, «AIøNIA TOY H MNHMH».

¢HMOTIKE™ EK§O°E™ °È· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜: M·˘ÚÔÂȉfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ù. ∞ı·Ó·Û›Ô˘, K·ÓÓÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Ù. KˆÓ/ÓÔ˘, °·‚Ú›ÏÔ˘ XÚÈÛÙ›Ó· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÔÈ : AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ KˆÓ/ÓÔ˜ Ù. ™ˆÙËÚ. ¿Ú‰ÚÔ˜, ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï Î·È °ÎfiÚÔ˘ AÛ·Û›· ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Ó˘Ó ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫ÒÛÙ· æ˘¯¿ÚË.

KAº∂ ª¶∞ƒ - OYZEPI

°∂¡π∫∂™ ª∂∆∞ºOPE™ & METAKOMI™EI™

∆Ô ™Ù¤ÎÈ Ù˘ ¶È¿Ó·˜

KøN/NO™ °KOPO™

æËÛÙ·ÚÈ¿ - ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ - ¶›Ù˜ Î·È Î¿ı ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Á‡ÛË

KIN. TH§. 0972 225526 KIN.0972312036 ATA§ANTH™ 3 - TH§. 0710 24 11 49 ñ 0710 24 27 25

∆√À§∞ °. ™Àæ∏

KHºI™OY 91 - °10ñ TH§. FAX: 010 3467700

∆ËÏ. 0 7 1 0 4 3 1 3 0 0 ñ ∫ È Ó . 0 9 7 2 0 5 1 5 6 4

BPENTA™ ñ A£HNA


TA NEA TH™ ¶IANA™

8

∞¶O∫∞§À¶∆∏ƒπ∞ ¶POTOMH™ £EO¢øPOY KO§OKOTPøNH ‰›·˜ Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ AÚη‰ÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ fiÔ˘ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÂÊ¿ÓÈ. O ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ AÚο‰ˆÓ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ Î. KˆÓ. ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏÔ˜ Î·È Ô AÚο˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Iˆ·. ¶ÈÛÈÌ‹Û˘ ÂÍ‹Ú·Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ MˆÚÈ¿ Ì ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ M¿ÓÙ· Ì ÕÁËÌ· ·¤‰ˆÛ·Ó ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ¢ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ AÚο‰ˆÓ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ” Î. K. ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏÔ˜, Ô ¢/Ú¯Ô˜ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ Î. ™Ù. §ÒÏ·˜, Ô ¢ˆÚËÙ‹˜ Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜ Î. B·Û. ¶··ÓÈÎfiÏ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¶È¿Ó· AÚ牛·˜, Ô ¶Ú/‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î. A. K·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Î·È Ô N/گ˘ AÚ牛·˜ Î. ¶·Ó. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜.

TËÓ K˘Úȷ΋ 2 IÔ˘Ó›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ AÚο‰ˆÓ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ ¤Î·Ó ٷ ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ EÏ¢ıÂÚˆÙ‹ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ AÚ¯ÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ £EO¢øPOY KO§OKOTPøNH ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· EÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ BÚÈÏËÛ›ˆÓ Â› Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘. H ÚÔÙÔÌ‹ ¤ÁÈÓ Ì ‰ˆÚ¿ Î·È ¤ÍÔ‰· Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ «AÊÔÈ ¶A¶ANIKO§A A.T.E.» ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶È·ÓȈÙÒÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ‰ˆÚËÙ¤˜. ™ÙËÓ Ï·ÌÚ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙËÚ›ˆÓ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ¶Úfi‰Ԙ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î. K·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ B·Û. ¶··ÓÈÎfiÏ· ·ÂÎ¿Ï˘„ ÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹, Ô AÓÙ/‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î. °Â›ÙÔÓ·˜, ÔÏÏÔ› BÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô NÔ̿گ˘ AÚη-

™ÙË ÊˆÙ. ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈÛÙ. Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ AÚο‰ˆÓ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ” Î. K. ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏÔ˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. £. TÛÔ˘Î¿ÙÔ˜, Ô N/گ˘ AÚ牛·˜ Î. ¶·Ó. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. B‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ AıËÓÒÓ, Ô ¢ˆÚËÙ‹˜ Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜ Î. B·Û. ¶··ÓÈÎfiÏ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¶È¿Ó· AÚ牛·˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î. A. K·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ô BÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. M. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô AÓÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ Î. K. °Â›ÙÔÓ·˜. @? @? @@@@@@@@?@@@@6K? ?@@? 3@@@@@@@?3@@@@@@@?@@@@@@@@fJ@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?W2@@@@@@? ?@@@?W@@?N@@@?@@@?N@@@e@@e?W&@@??N@@@Xe@@@@?@@@?@@?@@@??W@@@??@@@?@@@?N@@@HW&@@?I'@@? 7@@@T&R'e@@@?@@@?J@@@e@@eW&@@@?e3@@)X?@?4@X@@@?@@?@@@??7@@5??@@@?@@@?J@@5?7@@5e?@@L ?@ @@@V@@e?J@@@?@@@?7@@5f?W&@@@@?eV'@@1?e?B@@@5e?J@@@??@@@H?J@@@?@@@?7@@HJ@@@He7@@1 @@@@@@e?7@@@@@@@?@@@HfW&@@@@@?f@@5?f@@@He?7@@@@@@@@e7@@@@@@@?@@@?7@@5?e@@@5 ?J@@@?@@L??@@@g@@@?f7@@?@@5?eW&@(Y?f@@@?e?@@@eW@@5e@@@@@0M?J@@@?@@@H?e@@@H ?7@@5?3>1??@@@f?J@@@?e?J@@@@@@e?W&@0Yf?J@@@?eJ@@@e7@@H?J@@@?f7@@5?@@@e?J@@5? J@@@H?V@@?J@@5f?7@@5?eW&(M?W@@)KO&@?eO2@??7@@5?e7@@5e@@@??7@@5?f@@@H?@@@eW&@@H? ?@he?@ 7@@@W2@@@W&@@?fJ@@@e?W&@eW&@@@@@@@@@@@@H?J@@@e?J@@@Ye@@@??@@@f?J@@@L?3@@?O&@@@ @@@@@@@@@@@@@@f@@@@@??&@@@?&@@@@@@@@@@@@@e@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@?V4@@@@0M? ?I40M? W26K 7@@@6K O26X @@@@@@@? W2@@@1 @@@@@@@? ?O&@@@@@ @@@@@@@@@@@6X? ?O2@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@)X W2@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@1 7@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@?@@@@@@g@@@6X? ?W2@@@@6X?@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@5g@@@@1? W&@@@@@@1?@@@@@@@??@@@ ?@@@@@@@@@@@(Yg@@@@@L ?W&@@@@@@@@W@@@@@@@L?3@@ ?@@@@@?@@@@(Y?g@@@@@1f?W2@@@6X W26XgW&@@@@@@@@@@Y@@@@@@1?V4@ ?@@@@@@@@@@Hh@@@@@@f?7@@@@@)X?@@@@@6X?g?O2@@?fO)X?g7@@1g7@@@@@@@@@@@?3@@@@@@L? ?@@@@@@@@@5?g?J@@@@@@L?e?@@@@@@@1?@@@@@@1?@@@@@@@@@@@Le?@@@)Xf?J@@@@L?f@@@@@@@@@@@@LN@@@@@@1? ?@@@@@@@@@H?g?7@@@@@@1?e?3@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@1e?@@@@1f?7@@@@1?e?J@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@@? ?@@@@@@@@@h?@@@@@@@@?e?V'@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@eJ@@@@@f?@@@@@@?e?7@@@@@?@@@@@@@?N@@@@@@L ?@@@@@@@@@L?g?@@@@@@@@?fN@@@@@@@W@@@@@5?3@@@@@@@@@@@e7@@@@@fJ@@@@@@?e?@@@@@@?@@@@@@@??3@@@@@1 ?@@@@@@@@@1?g?@@@@@@@@Lf?@@@@@@@@Y@@@@H?N@@@@@@?@@@@e@@@@@@L?e7@@@@@@LeJ@@@@@@?@@@@@@@??N@@@@@@ ?@@@@@@@@@@?gJ@@@@@@@@1f?@@@@@@@@?@@@@e?@@@@@@@@@@@?J@@@@@@1?e@@@@@@@1e7@@@@@@?@@@@@@@?e@@@@@@ ?@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@f?@@@@@@@@?@@@5e?@@@@@@@@@@@?7@@@@@@@?e@@@@@@@@e@@@@@@@?@@@@@@@??J@@@@@5 ?@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@He?@@@@@@@@@e?@@@@@@@@??J@@@@@@@@e@@@@@@@?@@@@@@@??7@@@@@H ?@@@@@@@@@@1g@@@@?@@@@@f?@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@e?@@@@@@@@L?7@@@@@@@@e@@@@@@@?@@@@@@@??@@@@@@?@@@? ?@@@@@@@@@@@f?J@@@@@@@@@@L?e?@@@@@@@@@@@@Le?@@@@@@@@@eJ@@@@@@@@1?@@@@@@@@@L?@@@@@@@?@@@@@@5?J@@@@@@?@@@?f@? ?@@@@@@@@@@@L?e?7@@@@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@e7@@@@@@@@@?@@@@@@@@@1?@@@@@@@?@@@@@@H?7@@@@@@X@@@?he@? ?@@@@@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@e@@@@@@V@@@@? J@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@5e?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@?J@@@@@@?@@@@? 7@@@@@@@@@@@@Le7@@@@@@@@@@@@LeJ@@@@?@@@@@@@He?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@V'@@@@@W@@@@@@@?@@@@@@?7@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@1?J@@@@@W@@@@@@@1e7@@@@?3@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@?N@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@Y@@@@@@@e@@@@@LN@@@@@@??W&@@@@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@?hf?@ 3@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@5?hf?@ V4@@@0Y??@@@@0MI4@@@0Y?@@@@@@0MI4@@@@@eV4@@@??V4@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@??I4@@@@0M?e@@@@@@@@@@@@H? ?I4@

@?

LOBBE TZILALIS

?@

@?f?@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@?h O@?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h @@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h 3@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h V@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@? O2@@@6X?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@h @@@@@@@? ?@@@@@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fW@?@@@@@@?@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@?g?@@@@? ?W2@@6X?J@@@@@@@@1e@@6X?@@Xe@@@@?@@@?@@@?@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@@@@@@X@@?@@@?@@@@@@@@@@h @@@@@@@?gJ@@@@Le@@e@@@@@@@@@6?&@@@@)?&@@(M?I4@@?J@@@1?@V@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V@@@?@@@?@0Y@@@@@@@h @@@@@@@?g7@@@@1e@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?7@@@@?@@@@@@@@@?@@@?@@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@9e:@@@@@@@h @@@@@@@?g@@@@@@e@@e@@@??@@@e@@eI'@@@@@Lg?@@@@@@@@?e?@@@?@@@@@@W@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@V@@@@Y@@@@@@h @@@@@@@?f?J@@@@@@L?@@e@@@??@@@e@@L?e@@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@Y@@@@@@@?@@@@@@?@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@?f?7@@@@@@1?@@L?@@@??@@@e@@)KO&@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@?fJ@@@@@@@@?@@)X@@@??@@@e3@@@@@@5?3@@@@@@(Y@@(MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@5??3@@eV4@@@@0Y?V4@@@@0Y?@0Y?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@?f@@0MeI4@0?4@@@0Y??V4@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@? @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@? @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@L ?J@@@(MW@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h @@@@@@@1 ?7@@@UO&@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g @@@@@@@@ ?@@@V@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g 3@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g N@@@@@@@ ?@@?@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@ J@@@@@?@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@hf?O&@@@@@X@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@he?W2@@@@@@V@@@@@@L?hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@heW&(Y@@@@@@@@@@@@1?he?O2@(Me?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@he7@H?3@@@@@@@@@?@@?h?O2@@0Y?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@he@@eN@@@@@@@@@W@@LgO2@@@0M?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@he@5e?@@@@@@@@@@Y@1e?O2@@@@X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?J@HeJ@@@@@@@@@@?@@e@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?7@?e7@@@@@@@@@@?3@e@@@@@@@@@6K?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?@@??J@?e@@@@@@@?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I@M?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?@@??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?@@??@@@@@@?@@e@@@X@@@5f?I4@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?@5??@eW@@@@@?J@@V@@@@Hh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?@H??@L?'@@@@@W&@@@@?@@?g?@@@@??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?@L??@1?V'Y@@@@@@@@@@@@?gJ@@@5?h@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?@1??@@?e?@@@@@@@@@@@@?g7@@@he@@@@?@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?3@??@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@6K?e@@@@)Xh@@@@@@@@X@(MeJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@h?N@?J@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@)K?g@@@@@@@>@@H?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@he@W&@@@e@?@@@@@5?@@@@@@@V4@@0Y@V4@@@@@@@@@@@@@?@V@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@he@@@@@@?J@@@@@@@Y?@@@@?@5g@?f?@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@L?g@@@(MI'@W&@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@6X@@@?@@@@@@@@@@@W26Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg ?@@@@@@@1?g@@@YeV@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g ?@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f3@@@0?4@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g ?@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@)XfN@@?e?S@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@LeS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g ?3@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@)K?e?3@LeW&@@@@@??@@@@(M?e?I'@@@@@@Y@@@1e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g ?N@@@@@@@?h?@e?I'@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@6K?V@1e7@@@@@@1?@@@0YgN@@@?@@@@@@@e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?hJ@fN@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@?@@?h?@@@@@@@@@@@eV@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?h7@L?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?fO)T.?3@@@@V4@@@@?@@@@@@@@@?W@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?h3@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?'@@@H?V@@@5g?@@@@@@?@@?7@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@6XV4@@?@@@@0Yf@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?h?@@?e@@e?I'@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@@)Kf@@(Mg@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@(R40?'@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?hJ@@?e@5fN@@@@@@@@@@?@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@0Y?he?@@@@@@@@@@@@?@@@@@YfV@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?h7@@?@@@Hf?3@@@@@@@@@X@@@0M?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@? J@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?g?J@@@?@@@?f?N@@@@@@@@>@@(M?h?I4@@@@@@@@@@@@Lhf@@@@6?&@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?g?@@@@?e@@@?f3@@@@@0R@@@U W@@@@@@@@)K?he@@@@@@@@@0M?W@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?g?N@@@@@@@@@LfV'@@(M?J@@V@@@@6K?he@@@@@@e@@@6?2@?e@@6Khf7@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?h@@@@@@@@@@f?V40Y?W&@@@@@@@@@6X?he@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?e@@@6K?@@@@@@@@@Hh?W&@@@@@@@@@@@)Xhe3@@@@@@@@@@@@=O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?e?I4@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@)K?hN@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?V4@X??@@@@@@@@@@@?@@@g @@@@@@@?g?I4@@0M?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O)Xe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??V@6X@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@? ?@@@eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@? ?@@@e*@@@@@@@@@@@@V4@@@@@e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@? N@@@0Y@@@@@@@?e@@@5hI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?e?@6K ?@M?e@@@@@@@@@@@@0Yhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?e?@@@@6K? ?I4@@@@@@@0Mhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?g?I4@@@@6KO2@ ?@@?e?@@@@?e?W2@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?h?I4@@@@@@@ ?@@?e?@@@@?@?W&@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@?hf?I4@@@ ?W&@0Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HeN@@@@@@@@??V+Me@@@@@@@@@@@@g @@@@@@@? ?7(Me?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?3@@@@@@@?e?O2@@@@@@@@@@@@@g 3@@@@@@L @@@@@6K?hf?(Y?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?f@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@L?f N@@@@@@1e@@6X ?I4@@@@@@@@6K?hf@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@1?f ?@@@@@@@e@@@)e@@@? ?I4@@@@@@@6Khe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f ?@@@@@@@h@@@? @@@@6Kh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f ?@@@@@@@ @MI4@@@@@6K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he ?@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he ?@@@@@@@gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@0M

?@

?@

?@

?@

@?h

@? @? ?@ @? @?

?@ ?@ ?@

?@

?@

@?

@?

@?

?@

@? ?@ @?

@?

?@

?@

?@

@?h ?@f

?@ @? ?@

?@he

?@

?@

?@

?@

@?f ?O@? '@5? V+Y? @?h

@? @?h@?

?@

@@@@6Xf?@@?W2@@@@@@@@?@@@@@6?26X?W2@?W26X?@@@@@@@?W26X??@6Xe@@ ?J@@@@@1f?@@W&@(Y@@@@@@?@@(?'@@@@1?7@5?7@@1?3@@@@@@?7@@1??@@1e@@ ?7@@@@@@f?@@@@(Y?@@e@@@@(Y?N@@V'@?@(Y?@@@@?V'@@Xe?@@@@??@@@L?@@ ?3@@@@@@f?@@@@?e@@@@@@@@H?e@@?N@@@H?J@@@@L?N@@1eJ@@@@L?@@@)X@@ ?N@@@@@5f?@@@@)X?@@@@0Y@@L?e@@e3@5??7@@@@1?J@@5e7@@@@1?@@@@@@@ @@@@@Uf?@@V'@1?@@f3@)X?J@@eN@H??@@@@@@W&@(Ye@@@@@@?@@?@@@@ I/f?@@?N@@?@@fN@@)?&@@L??@eJ@(MI'@@@@Y?e@(MI'@?@@?3@@@ ?@@??@@@@@f?@@@@@0R/??@e@0Y??V'@@@@@@@0YeV4@@@?V4@@ V+?@M? ?@

@?

@?

@?he?@hg

?@

ñ TYPO¶ITTE™ ñ KPOYA™AN ñ ¶YPO™KI @?

§ÂˆÊ. T·ÙÔ˝Ô˘ 126 & N·˘Ï›Ô˘ 3 144 52 MÂÙ·ÌfiÚʈÛË AÙÙÈ΋˜ TËÏ.: 010 28.88.000 Fax: 010 28.88.156

O. ?@(Y ?(Y? @?

?W-X O&@)X? W2@@6Xf?@@@@@@@6X?@@@@@@@@@?@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@ 7@@@@1g?@@?I'@)X@@?@@V'@@?@@?I'@1?@@?e@@@@e?@@?e?@@??@@?f3@@X @@@@@@g?@@??V'@@@5?@@?V@@@@5??N@@?@@?e@@@@e?@@?e?@@??@@?fV'@1 @@@@@@g?@@?eN@@@H?@@@@@@@@H?e@@?@@?e@@@@e?@@?e?@@??@@@@@@?e@@ 3@@@@5g?@@?e?@@5e@@@@0Y@@L?e@@?@@?e@@@@e?@@?e?@@??@@@@@@?W&@5 V4@@0Yg?@@?e?@@He@@f3@)Ke@@?@@?e@@@@e?@@Le?@@??@@?e?O&@@Yg@? ?@@?e?@@?e@@fV'@@@@@5?@@?e@@@@e?@@,e?@@??@@@@@@@@@@@@@ ?@@?e?@@?e@@f?V4@@@0Y?@@?e@@@@e?@0Ye?@@??@@@@@@@@@@@@@

¶ƒO™TA™IA ñ E•Y°IAN™H ñ TEXNO§O°IA ¶EPIBA§§ONTO™

@?hf

?@ ?@

EPΓAΣTHPIO

@? @?

?@

@?hf?@ @@

@?

?@

@@hg ?@he W.hg .Yhg

@? ?/K? ?W2@6Xf?@@@@@@@@@@??@@@@@@@6X?S@@@6X?@@@@@@?@@?W2@@@? W&@@@)X?e?@@@@@@@@@@??@@@@@@@@)?&@@@@)T@@@@@@?@@W&@@@@? 7@@@@@1?e?@@?e@@V'@@@@@@@??W@@@@(MI'@@R'@@X??@@@@(Y@@? @@@@@@@?e?@@?e@@?N@@@@?@@?O&@@@@H??N@@?N@@1??@@@@H?@@? 3@@@@@5?e?@@?e@@e3@@@X@@@@@0Y@@f@@?J@@5??@@@@L?@@? V4@@@0Y?e?@@?e@@eN@@V@@@?f@@L??J@@W&@(Y??@@@@)X@@? I@M?f?@@?e@@e?@@?3@@?f3@)KO&@@@@@Ye?@@V'@@@@? ?@@?e@@e?@@?N@@?fV'@@@@(Y@@@@@@?@@?N@@@@? ?@@?e@@e?@@??@@?f?V4@@0Y?@@@@@@?@@??@@@@?

@? ?W2@ ?W&? @@ W&@5 W&@? ?W2@hf ?J@@L? 7@(Y ?@@@@@?W&@5? W&@5hf ?7@@1? @@ ?@@@@@?7@(Y? ?@hf7@@Hhf J@@@@?e?O2@6?)X?W2@?J@@)KO2@??@@?hW2@@@@@@@@@@eW2@6X? C@0Y@@?3@? @@@?hf 7@@@@Le@@@@@@@)?&@@T&@@@@@@@??@@??W2@@@?W&@@@@@@@@@@@?W&@@@1?f?@6?2@@@?W2@@@@?W2@@6XeO2@@@@@??@@@eW26?2@@@@<?J@@LN@1?W2@@@@?W2@@@?f?@@??W2@@@e?O2@@?g@@e@6K?eO@KO2@@@6?2@e@@eO@?W2@@@?J@@@@@?he ?J@@V'@1?J@@@W@@@@@@@V@@(?'@@@@??@@?W&@@@@?7@(?'@@?@@?e?7@@W@@?f?@@@@@@@T&@@@@@W&@@@@1?@@@@@@@@?J@@@L?7@@@@@@@@?W&@@1?@@?7@@@@@T&@@@@?f?@@L?7@@@@?W2@@@@?g@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@?@@@W&@@@@?7@@@@@?he ?7@5?N@@W&@@@@YW@@@@@?@@H??@@@@??@@?7@@X@@?@@He@@?@@?e?@@@@Yg?@@(Y@@V@@@@@@@@@(MW@@?@@@X@@@@W&@@@)X@@?@@@@?e7@@@@?@@?@@@@?B@@(M?g?3@)X@@?@@?7@@@@@?g@@e@@@@@@@@?@@(?'@@@@e@@?@@@@@(Y@@?@@@@@@?he ?@@He3@@@@@@@@@Y@@@@?@@e7@@@@??@@?@@V@@@@@@??7@5?@@?W2@@@@@@@?f?@@H?@@?@@@X@@@@@H?7@@@@@>@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@6X@@@@@?@@?@@@@=?@@Hh?N@@@@5?@@?@@?W@@?g@@e@@?@e?@@@@He@@@@e@@@@@@@@HJ@@?@@@@Xhf J@@?eV@@@@??@@@@@@@@?@@e@@?@@??@@@@@@@@@@@@??@@H?@@W&@@@@??@@?f?@@??@@?@@V@@@@@@??@@?@@V@@@@@@@@5?@@@@?@@@??@@@@(Y@@?@@@@@?S@@@@?he@@@@H?@@@@@T&@@?g@@?J@@?@e?@@@@?W&@@@@?J@@@@?@@@?7@@@@@@>@@?he 7@@@@@@@@@@@@@(Y@(?'@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@5??@@@@@@@@@@@5?f?@@??@@?@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@?@@(Y?3@@5?3@@@@@@@@H?3@@@@@@@W&@@@@W26X?g3@@5e@@@@V@@@@?g@@W&@@?@eJ@@@@W&@(Y@@W&@@@@?@@@?@@@@@@V@@5?he @@@@@@@@0?4@@0Y?(Y?V4@@@@@0Y?@@@@@@@@@@@@@?@@@@0Y??@@@0MI4@@@0Y?f?@@??@@?@@@0?4@@@@@0Y?@@@0?4@?@@H??N@@H?V'@@@0?4@??V4@@0?'@@@0?4@@@@1?gN@@He@@@@@@@@@?g@@@@@@@@e'@V'@@@(Y?@@@@(Y@@@@@@@@(M?@@@@(Y?he ?@@? ?@@?hf@@f@@e?V40M?he?V40M?eI'@@@?g?@@?fI40Mhe@@@@@0?@eV'?V4@0Ye@@@0Y?@@@@@@@0Y??@@@0Yhf ?@@? ?@@?hf@@f@@ @@@?g?@@? @@ @@ ?@@? ?@@?f?@g@@f@@ ?@@@@?g?@@?he?@g@@ @@ ?@@? @@ ?@ ?@@? @@ @?f @? @? ?@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@ ?O)Xhf ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf W@ ?I40?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf @@ @@ I@M? W&K? ?@ @6KO2@?@6X?@@@?@@??@@?@@@@@?7@@@@??W2@6X?@6X?@@? W&K? ?@hf@? 3@@@@5?@@)X@@@?@@??@@?3@@@5?3@@@5?W&@@@)T@@)X@@?e@?W26X?@@@@@?@@@6Xf@@@@@@e@@6Xe7@@@@?@6?2@(?@@@@@eW2@@?@@@@@@?@@he?@@@@@@?@@e@@e@@@?he?@@@@@6?2@6XgO2@??W2@@?e?W2@6X?W2@6X?W2@6Xhf N@@@@H?@@@@@@@?@@??@@?N@@@H?N@@@H?7@(Y@@@Y@@@@5?f&@@1?@@@@@?@@@@)f@@e@@e@@@1e@@@@@?@@@@(Y?@@@@@e7@@@?@@@@@@?@@he?@@@@@@?@@e@@e@@@Lf?@@?e?@@@@@@@@@@1f?@@@@??7@@@?e?7@@@1?7@@@1?7@@@1hf ?3@@5??@@@@@@@?@@@@@@??@@@e?@@@e@@H?@@@?3@@@H?fN@@5?@@@@@?@@@@?f@@e@@?J@@@@e@@f@@@@H??@@@@@?J@@@@L??@@V@?@@hf?@@?e@@@@@@?J@@@1f?@@?f?W@(Y@@@@@f?@@@@?J@@@@?e?@@X@@?@@?@@?3@?@@hf @@H??@@@@@@@?@@@@@@??@@@e?@@@e@@e@@@?N@@5g?@@H?@@@@@?@@@@1f@@e@@?7@@@@L?@@f@@@@L??@@@@@?7@@@@1??@@?e@@f?@@@f?@@?e@@@@@@?7@@@@f?@@?f?7@H?@@?@@g?@@?7@@@@?fS@@5?@@?@@e@@@5hf ?'@@e?@@@@@@@?@@??@@??@@@e?@@@e3@@@@@5??@@Hg?@@??@@?@@?@@@@@f@@e@@?@@@@@1?@@f@@@@)X?@@?e?@@@@@@??@@?e@@f?@@@f?@@?e@@e@@?@@@@@hfJ@@??@@@@@gJ@@?@@@@@?e?W&@@??@@?@@?7@@@?hf ?V4@e?@@@0?4@?@@??@@??@@@e?@@@eV4@@@0Y??@@?g?@@??3@@@@?3@@@@f@5e@@?@@??@@?@@f@@V'@1?@@?e?@@??@@??@@?e@@hf?@@?e@@e@@?@@V'@@@@@?@@?f7@5??3@@@@?@@?e'@@?@@@@5?@@?7@@@1?3@@@5?@@@@1hf I@M? ?V40M??S@0M?f(Ye@@?@@??@@?@@f@@?V4@?@@?e?@@??@@??@@?e@@hf?@@?e@@e@@?@@?V4@@@@?@@?f@0Y??V4@@@?@@?eV4@?eI(Y?@@?@@@@@?V4@0Y?@@@@@hf @? ?.M? @? ?@

¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÌÔ˘Ê¤ YMHTTOY 136 ΠAΓKPATI - THΛ. 70.14.202

™Ù· ̤ÏË 10% ¤ÎÙˆÛË Û ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·Ï·ÎÙÈο

AºOI A¢AMO¶OY§OI KI™™AMOY 77 M¶PAXAMI TH§. 0109831728 0109884762

E•EI¢IKEYMENO ™YNEP°EIO

TOYOTA SERVICE - E¶I™KEYE™ - METATPO¶E™ °NH™IA ANTA§§AKTIKA KAINOYP°IA - METAXEIPI™MENA

¶. ANA™TA™O¶OY§O™ E¶I™KEYAI KAPO™EPI AYTOKINHTøN

MAKPY°IANNH 81, A°. ¢HMHTPIO™ TH§.: 010 99.45.857, 010 99.45.957


TA NEA TH™ ¶IANA™

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ TËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‰È·‚¿˙ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ AıÏËÙÈÎÔ‡ Ì·˜ K¤ÓÙÚÔ˘. M·˜ ‹Ú ϛÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·¿Óˆ ·’ fiÙÈ Â›¯·Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ∆· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ‰Ôı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÚÂ ӷ Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ∆À¢∫ ¡. ∞Ú牛·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Î·È Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤ÚÁˆÓ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‹Úı·Ì Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ∂‹ÏıÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ fiÏÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ¢È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈο. ∞˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎfiÛÌËÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶È¿Ó· ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ı· ÎÈÓËıԇ̠ÁÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ÓÂÔÏ·›· Ì·˜ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ.

177Ë E¶ETEIO™ TH™ MAXH™ TøN TPIKOPºøN ™ÙȘ 23 IÔ˘Ó›Ô˘ 2002 ÛÙ· TÚ›ÎÔÚÊ· (ÂÚÈÔ¯‹ ™˘Ï›ÌÓ·˜) ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ º·Ï¿ÓıÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ËÚˆ˚ÎÒÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ¶·ÏËηÚÈÒÓ ÙÔ˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·Ù¿ ÙËÓ Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ IÌÚ·‹Ì ÛÙȘ 23 IÔ˘Ó›Ô˘ 1825. K·Ù¿ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 177˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ º·Ï¿ÓıÔ˘ TÚÈfiψ˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù˘ AÚ牛·˜. ¶·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ: EÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ NÔÌ¿Ú¯Ë Î. AÚ. MÔ‡Ú·˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ AÚ牛·˜ Î. °È¿Ù·Ú˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ TÚÈÎÔÏÒÓˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ AÚ¯ÒÓ Î·È ™ˆÌ¿ÙˆÓ AÛÊ·Ï›·˜. ™‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ º·Ï¿ÓıÔ˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¶È¿Ó·˜, PÔ˚ÓÔ‡ Î·È ¢·‚È¿˜ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ Ô˘ ¤∞fi ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ „·Ï·Ó ÔÈ ÂÊË̤ÚÈÔÈ ™˘Ï›ÌÓ·˜, TÛÂÏÂ¿ÎÔ˘ Î·È M·ÈÓ¿ÏÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ º·Ï¿ÓıÔ˘ Î. KÒÛÙ·˜ æ˘¯¿Ú˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÍ‹Ú ÙÔÓ ËÚˆÈÛÌfi Î·È ·˘ÙÔı˘Û›· ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ·ÏËηÚÈÒÓ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ Ó· ·ÔÙ›ÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙ· ËÚˆÈο ·ÏÏËοÚÈ· Ô˘ Ì ÙÔÓ ¿ÓÈÛÔ ·ÁÒÓ· Î·È ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¢ÙÂÚÈ¿ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ Î. T¿ÎË PÔ‡ÓË “HMEPA §EYTEPIA™” Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î. ¢. K·ÚÓ¤˙Ë ÂÍÂʈӋıË Ô ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÛÎfiÚÈÛ ڛÁË ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÂΛÓËÛ ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜... E‡Á ÙÔ˘! ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÙÂÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶È·ÓȈÙÒÓ Ô Î. Iˆ¿ÓÓ. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. E„¿ÏË Ô EıÓÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ º·Ï¿ÓıÔ˘. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ E·Ó¿ÛÙ·Û˘.

9


10

TA NEA TH™ ¶IANA™

TÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ô˘ ÂÚˆÙÔ‡Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. T›; ¶Ô‡; ¶Ò˜; ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î.Ï. °È· ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ŒÁÎÚÈÙ˘ EÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·fi 20/ÂÙ›·˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ë ÔÔ›· Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÒÛÙ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È EıÓÈΤ˜ EÎÏÔÁ¤˜. TÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›ÛÙ ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ı· Û·˜ ηϤÛÂÈ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÙ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Û·˜ οÚÙ·, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ. H ÂÎÏÔÁÈ΋ οÚÙ· ÂΉ›‰ÂÙ·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ - ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Ô ÔÏ›Ù˘ ηٿ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 13˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÙÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ οı ÂÎÏÔÁ¤·: ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰‹ÌÔ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜, ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (Ô˘ ıQ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÓÔÚ›·) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Ì ‚¿ÛË ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ EȉÈÎfi EÎÏÔÁÈÎfi AÚÈıÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. OÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ οÚÙ˜ ı· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (‹ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘) ‹ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÁÁÚ·Ê‹, ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÎÏ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÁÁڷʤ˜ Ù˘¯fiÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏÂÈÊı› ÎÏ. M¿ıÂÙ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÙ Ù˘ KATIA™ ¶ETPO¶OY§OY, ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ TÚÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó. N· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ «1464» (Ì ·ÛÙÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· fiÏË ÙË ¯ÒÚ·), ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.ypes.gr. EΛ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «EÎÏÔÁ¤˜ 2002» Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· οÓÔ˘Ó «ÎÏÈλ ÛÙÔ «M¿ı Ô˘ „ËÊ›˙ÂȘ». H ÔıfiÓË ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ, ÙÔ fiÓÔÌ·, Ù· ·ÙÚÒÓ˘ÌÔ Î·È ÌËÙÚÒÓ˘ÌÔ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Á¤ÓÓËÛ˘. AÓ Ù· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ Î·È fiÏ· ¿Ó ηϿ, ı· ·Ô˙ËÌȈı›Ù Ì ¤Ó·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î· Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û·˜, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ Û·˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô „ËÊ›˙ÂÙÂ. °È· ÙÔ Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi ı· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔfiÙ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÓÔڛ˜ Ì ÂÎÏÔÁÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ı· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿. Y¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌËÓ ¿Ó fiÏ· ηϿ, Ó· Û·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÔıfiÓË Û·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó¢ڛÛÎÂÙ·È ÔÏ›Ù˘ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÒÛ·ÙÂ. EȯÂÈÚ›ÛÙ ¿ÏÈ «·›˙ÔÓÙ·˜» Ì ٷ ÛÙÔȯ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ Â›Ó·È AÈηÙÂÚ›ÓË Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ‚Á¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ· Ë ÔıfiÓË, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ ÙÔ K·ÙÂÚ›Ó·, ‹ ÙÔ K·Ù›Ó·, ‹ ÙÔ K¿ÙÈ·. AÓ Û·˜ ʈӿ˙Ô˘Ó °ÈÒÚÁÔ, ÚÔÛ·ı›ÛÙ Ì ÙÔ °ÂÒÚÁÈÔ˜. AÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÁÈ· ·ÓÙÚÂ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Î·È Ì ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Î·È Ì ÙÔ Û˘˙˘ÁÈÎfi Â›ıÂÙÔ. AÓ Î·È ¿ÏÈ ·ÔÙ‡¯ÂÙÂ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›ÛÙ Ì ÙÔ 1464 - Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ - ‹ Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙË ÌË Î·Ù·¯ÒÚÈÛ‹ Û·˜. AÓ ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, οÓÂÙ ¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÁÈ· Û˘ÁÁÂÓ›˜ Û·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÈÒÛÂÈ Î·È ‰ËÏÒÛÙ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘¯fiÓ Ï¿ıÔ˜ ÂÁÁڷʤ˜.

T· ÂÎÏÔÁÈο ‚È‚ÏÈ¿Ú· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. O Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤ÌÂÈÓ ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙÔ˜… «M¿ı Ô˘ „ËÊ›˙ÂȘ», ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„·Ó, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ οÓÔÓÙ·˜ «ÎÏÈλ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¤Ì·ıÂ Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌ·: fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ - Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· ÂÁÎfiÛÌÈ· Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· - «„ËÊ›˙Ô˘Ó» ÎÈ ·˘ÙÔ›, Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÚÈıÌfi… ¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜; K·ıfiÏÔ˘. XÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÔÈ ·ÚÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì - ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÎfiÌÌ·Ù· - ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁÈÎÔ› ηٿÏÔÁÔÈ ‚Ú›ıÔ˘Ó Ï·ıÒÓ: ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙ˜ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ëψı›, ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú·¤ÛÂÈ Ë ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ 25.000 Ì·ıÔ˘Û¿Ï˜ Ì ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Á¤ÓÓËÛ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ… 1850. ÕÏÏÔÈ 340.000 Ôϛ٘ Â›Ó·È ‰ÈÏÔÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÂÚ›Ô˘ 30.000 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ - Î·È Û˘ÓÂÒ˜ «‡ÔÙÔÈ», Û οı ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ· ‰ÈÏÔ„ËÊ›·, Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·ÏÏÔ‡ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤Ó˜ Ì ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÒÓ˘ÌÔ ÎÈ ·ÏÏÔ‡ Ì ÙÔ Û˘˙˘ÁÈÎfi ÎÏ. Afi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı¤ÏËÛ ӷ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi 70 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÔȤ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜; T· ÂÎÏÔÁÈο ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ›‰Ô˜. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· „ËÊ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔÓ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ (.¯. ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ) Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ™ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi ¤Ó·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· «EȉÈÎfi˜ EÎÏÔÁÈÎfi˜ AÚÈıÌfi˜» Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Û fiÏË ÙË ˙ˆ‹ Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ÈÏÔ„ËÊÈÒÓ. T¤ÏÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Î·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û’ ¤Ó· ‰‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹. TÒÚ·, Ù· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. A˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ÌÂÚ›‰·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÔÏ›Ù˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ º·Ï¿ÓıÔ˘ AÚ牛·˜, ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È „ËÊ›˙ÂÈ ÛÙËÓ A AıËÓÒÓ. M ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· „ËÊ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô º·Ï¿ÓıÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ AÚ牛·. AÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· „ËÊ›˙ÂÈ ÛÙËÓ AR AıËÓÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢ÛË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ, ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 IÔ˘Ó›Ô˘, ÔfiÙ ϋÁÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›·. AÓÙÈÛÙÚfiʈ˜: ¿ÏÏÔ˜ ÔÏ›Ù˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ AÙÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ AÚ牛·. M ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ BR ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ AıËÓÒÓ. AÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· „ËÊ›˙ÂÈ ÛÙËÓ AÚ牛· ı· Ú¤ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· οÓÂÈ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢ÛË, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ AÚ牛·˜ ·Q fiÔ˘ ηٿÁÂÙ·È, ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 IÔ˘Ó›Ô˘. TË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. KÈ ÂÂȉ‹ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ ÛQ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ Ï¿ıË, ·‚Ï„›Â˜ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛ‹ ÙÔ˘˜. K·Ù·Ú¯‹Ó ÏÔÈfiÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘ÛÙ·ı› Û οı ‰‹ÌÔ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ÍÂΛÓËÛ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó.


TA NEA TH™ ¶IANA™

K

11

O I N ø N I K A

ñ Mε πολ πνο και θλψη συγγενες και φλοι αποχαιρτησαν για τελευταα φορ στο νεκροταφεο του B ρωνα την Bσω Aθ. Kανλλου, σ ζυγο Iωννου Kουλο ρη. H τυχη Bσω φησε την τελευταα της πνο στις 2 Iουνου 2002 αφο δωσε να µακρ και θαρραλο αλλ νισο αγ$να µε τη επρατο νσο. H αξιαγπητη Bσω ταν µλις 46 ετ$ν και µητρα δυο αγορι$ν του Kων/νου και του Dρη. Eχε τελει$σει την Nοµικ και εργζετο στο Eφετεο Aθην$ν. Tο ∆.Σ. εκφρζει τα θερµ του συλληπητρια στη µητρα της, στο σ ζυγο, τα παιδι και τα αδλφια της. Θα τη θυµµαστε πντα. ñ Στις 30-4-2002 φυγε απ την πρσκαιρη ζω η Eλνη, χρα Γεωργου Συψ (η θει Γιατρνα) πως την αποκαλο σαµε, σε ηλικα 98 ετ$ν. Σεµν, καλκαρδη και αξιαγπητη µε πειρη καλοσ νη και αγπη προς λους τους συµπατρι$τες µας, χαιρε ιδιαιτρας εκτιµσεως απQ λους που τυχε να την γνωρσουν. Στην τελευταα της κατοικα το BR Nεκροταφεο Aθην$ν την συνδεψαν τα παιδι της, τα εγγνια και πλθος κσµου. Aς εναι ελαφρ το χ$µα που την σκεπζει. Eκ µρους του Συλλγου θερµ συλλυπητρια στους οικεους της. Aπ τα παιδι της Mµη, Γιο λα και Στλλα για την µνµη της προσεφρθει στο Σ λλογο το χρηµατικ ποσ των 300 ευρ$. ñ Την 1η ΜαFου 2002 φυγε απ τη ζω η Γεωργα ∆ελ σ ζυγος Γεωργου ∆ελ (Καργιαννη) το γνος Μπεντεβ σε ηλικα 78 ετ$ν. Η κηδεα της γινε την εποµνη στο κοιµητριο της Tρπολης. Tο ∆.Σ. εκφρζει τα Συλληπητρια στα δυ της παιδι Nκο και Bασιλικ.

Γ A M O I ñ Στις 12-5-2002 στον Iερ Nα Zωοδχου Πηγς στην Dνω ∆φνη παντρε τηκαν ο Σαραντπουλος Mιχλης του Γεωργου και της Kωστο λας µε την Mκα Πρεβεδο ρου. ñ Στις 2-6-2002 στον Iερ Nα Kοσµ του Aιτωλο στην Aγα Παρασκευ παντρε τηκαν η Dννα Παπανικλα του Θεοφνη µε τον ∆ηµτρη Mανδαµαδι$τη. ñ Στις 9 - 6 - 2002 στον Iερ Nα Aγας Παρασκευς στο ∆σος Xαϊδαρου παντρε τηκαν η Eλνη Πετροπο λου, κρη του Γι$ργου Πετροπο λου (Nικολο λια) µε τον Nκο Λεοντσνη. Tο ∆.Σ. ε χεται στα να ζευγρια κθε ευτυχα στο νο ξεκνηµα της ζως τους.

Γ E N N H Σ E I Σ E›¯·Ì ¢¯Ëı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ Ó· η̷ÚÒÛÔ˘Ì ÁÔÓ›˜ οÔÈ· ·È‰È¿ Ì·˜ Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÙËηÓ. H ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ™Ù·Ì·Ù›Ó· Iˆ·Ó. ™·ÚÚ‹, Û‡˙˘ÁÔ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÛÙȘ 29-4-2002 ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ ¤Ó· ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. TÔ ¢.™. ÙÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ Î·È Û - ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ - Ì ˘Á›·. ñ Στις 3-5-2002 η Xριστνα ∆ελ, σ ζυγος ∆ηµητρου Γουργι$τη κρη του ∆ηµτρη του Παπ η οποα διαµνει στην Kαβλα φερε στον κσµο να υγιστατο αγορκι. Tο ∆.Σ. ε χεται στους ευτυχες γονες να τους ζσει. Yπενθυµζεται τι εναι το δε τερο παιδκι τους, αφο χουν δη την σχεδν τρχρονη Bερνα.

∆ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ

Σπουδαα διεθν,ς δι'κριση στην κα Aγγελικ, B. Παπανικ$λα H εκλεκτ µας συµπατρι$τισσα και γνωστ για τις φιλανθρωπικς κ.α. δραστηριτητς της, κα Aγγελικ Bασιλεου Παπανικλα, βραβε τηκε στις 17 MαFου στην Oυσιγκτον HΠA, για την προσφορ της ως Aντιπρεδρος, επ 12 συνεχ τη, του Eλληνικο Tµµατος του ∆ιεθνο ς Iδρ µατος Nεανικο ∆ιαβτη (Πρεδρος εναι ο γνωστς ιατρς, καθηγητς Παιδιατρικς, κ. Xρστος Mπαρτζ$κας). Στο σκεπτικ της βραβε σεως επισηµανεται ιδιατερα, τι η κα Παπανικλα προσφρει, χωρς η δια να χει πρβληµα. Σηµει$νεται τι η κα Παπανικλα χει και στο παρελθν βραβευθε, αλλ δεν το ανφερε λγω υπερβολικς σεµντητας.


12

TA NEA TH™ ¶IANA™

°¿ÌÔ˜ ÛÙÔ §ÈÌÔ‚›ÛÈ ™ ÙfiÓ πÛÙÔÚÈÎfi ÃÒÚÔ ÙÔ˘ §ÈÌÔßÈÛ›Ô˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ª·ÈÓ¿ÏÔ˘, ÛÙ· ÏÈ̤ÚÈ· ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿ Â¤ÏÂÍ ӷ ÙÂϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ °¤ÏË Ã. ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¿ÛßÂÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ, ·fi ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ £. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. O Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛË Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙËÓ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ·È‰È¿ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÔ˘Ì¿ÚÔÈ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. Mȯ¿Ï˘ ™¿ÏÏ·˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì º˘ÓÙ·Ó›‰Ë˜, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. N›ÎÔ˜ °ÔÚÁ›·˜, Ë ÂÍ·‰¤ÏÊË Ù˘ Ó‡Ê˘ η AÓ·ÛÙ·Û›· ¢‹ÌÔ˘, ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ: H ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌ. ŒÚÁˆÓ η B¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ AıËÓ·›ˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N.¢. Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Î. AÓ‰Ú¤·˜ AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚fiÔ˘ÏÔ˜, Ô Î. Z¿¯Ô˜ X·Ù˙ËÊˆÙ›Ô˘, Ô Û˘Óı¤Ù˘ Î. °È¿ÓÓ˘ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù¤ÏÂÛÂ Ô MËÙÚÔÔÏ›Ù˘ M·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È K˘ÓÔ˘Ú›·˜ AϤͷӉÚÔ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ K·Ó¤ÏÔ˜. MÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ §ÈÌÔ‚ÈÛ›Ô˘. TÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ‡¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ KˆÓ/ÓÔ ¶. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ °¤ÏË Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÁÂÚÔ›, Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹

Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ AË °È¿ÓÓË, ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙˆÓ KÔÏÔÎÔÙÚˆÓ·›ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

M ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ.

∞ ıÏËÙÈΤ˜ ∂ÈÙ˘¯›Â˜ Στην πλη KAEM της Γαλλας στις 28 MαFου 2002 ο Πτρος K. Πετρ$πουλος πρε µρος στο Παγκσµιο Σχολικ Πρωτθληµα Kολ µβησης, εκπροσωπ$ντας επξια τα σχολεα της χ$ρας µας, κερδζοντας Χρυσ$ Μετ'λλιο στα 400 µ. µικτς ατοµικς και Αργυρ$ Μετ'λλιο στα 200 µ. µικτς ατοµικς. Μλιστα στα 400 µ. µικτς ατοµικς τσο στον προκριµατικ σο και στον τελικ κατγραψε τις επιδσεις του ως παγκσµιο σχολικ ρεκρ αφο το αγ$νισµα γινταν για πρ$τη φορ. Oι επιτυχες αυτς του εξασφαλζουν την εισαγωγ του νευ εξετσεων σε οποιαδποτε Αν$τατη Σχολ επιθυµε. Το ∆.Σ. του Συλλγου του ε χεται πρωτστως υγεα, η επιτυχα αυτ να εναι η µικρτερη στην καριρα του και να τον δο µε στο βθρο µ’ να ολυµπιακ µετλλιο.


TA NEA TH™ ¶IANA™

13

MAINA§O: TO BA™I§EIO TOY ¶ANA ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ¡. ªÈÛÈ·ÎÔ‡

¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÈÛÛÒÓ· ÛÙËÓ ¶È¿Ó· O ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ª·ÈÓ¿ÏÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞Ú牛·˜. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È Û 1.000.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, οÙÈ Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÚÂÈÓ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. OÈ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ‰Âο‰ˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ Î·È ¯·Ú¿‰ÚˆÓ Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ÏÂÈÌÒÓ˜, ÔÚÔ¤‰È· Î·È ‰ÔϛӘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ ÔχÌÔÚÊÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ŒÓ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫ÂÊ·ÏÏËÓȷ΋˜ ÂÏ¿Ù˘ ηχÙÂÈ ÙÔ 70% Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ˙ÒÓ˘ Î·È Ì·˙› ÌÂ Û˘ÛÙ¿‰Â˜ ‰Ú˘ÒÓ, Ì·˘ÚfiÂ˘ÎˆÓ, Ú›ÓˆÓ Î·È Î¤‰ÚˆÓ ‰›ÓÂÈ Î¿Ï˘„Ë Û ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· ˙ÒˆÓ Î·È Ô˘ÏÈÒÓ. ¢Èη›ˆ˜ ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ “¢›ÎÙ˘Ô ¢È·Ù‹ÚËÛ˘ Natura 2000”. ŸÌˆ˜ Ú·ÎÙÈο Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÂÓÂÚÁfi. ∞ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ·Ú¯·›ˆÓ, ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ›, Ó·Ô›, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÁÂʇÚÈ·, ·ÛÎËÙ·ÚÈ¿, ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ Î·È ÏÈıfiÛÙÚˆÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ͢ÓÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÌӋ̘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ ÁÂÓ¿Ú¯Ë Ì·˜ ∞Úο‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚˆÓ·›Ô˘˜ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙ¤˜ Ì·˜. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·Úı¤ÓÔ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜. ŒÓ· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÚÔÙÂΠAPA∆OΣH ΣTIΣ Ú·ÈfiÙËÙ·˜ Ì ˘„ËÏ‹˜ KATAΣKEYEΣ KTIPIΩN ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔ›Ô, Ô˘ Â¿Ó ‰È·ÙËÚËı› ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ê’ ·˘ÙÔ‡ ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÌÔ¯Ïfi ‹È·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ӷ ›ÛÔ˘Ì (Î·È Û’ fiÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ) ÙÔ˘˜ ÊÔA¢E§ºOI Ú›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔȶA¶ANIKO§A ÓˆÓ›·˜ fiÙÈ Ë “ÔıÔ‡ÌÂÓË” ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ

Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ‚Ïfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¿Ó·Ú¯Ë˜ Î·È Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛ˘. ŸÙÈ Ë ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ı· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ Ù· ÙÔ›·, ı· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ Î·È ı· ηٷÎÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. £· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î·È ı· Ú˘¿ÓÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿. £· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ÓÙ·Ì¿ÚÈ·, ı· ·ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÚÂÛ›‚ÈÔ˘ ∞Úο‰·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û¯Â‰›Ô˘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È ‰·ÛÔÏÔÁ›Ô˘, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (˘ÏÔÙÔÌ›·, ‚ÔÛ΋ ÚÔ‚¿ÙˆÓ, ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·,ÓfiÌÈÌÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ÔÚÂÈÓ‹ ÁˆÚÁ›·, ÔÚÂÈ‚·Û›·, Â˙ÔÔÚ›·, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î.Ï.) Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ̤۷ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Û ·˘ÛÙËÚ¿ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ˙ÒÓ˜ ÔÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (∑OE), Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ‚ÈÒÛÈÌÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ¶ÚÔÛÙ·Û›· - ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ - ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ - ‹È· ‰È·¯Â›ÚËÛË - ˙ˆÓÔÔ›ËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÌÈ·˜ fiÌÔÚÊ˘, ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ AÚ牛·˜. O ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô Â‡ÎÔÏÔ˜, Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙·˜ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. O ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜, ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ù˘ Á˘. TÔ˘ ηÌ̤ÓÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÛÙÔÓ «KÔÙÛfi‚ÔÏÔ», ÛÙÔ P·Ô‡ÓÈ Î·È ÛÙ· §˘Îfi¯È·, Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. A˜ ȤÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. N· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈ̤ÓÔ˘˜ EıÓÈÎÔ‡˜ ¢Ú˘ÌÔ‡˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ‚ÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜. N· ȉڇÛÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ‰¿ÛË, ˘ÁÚfiÙÔÔ˘˜ Î·È ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Natura 2000. ¡· ÌËÓ ˘Ô·„ÂÈ Û ȤÛÂȘ ÁÈ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù·, Î·È ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙÔ §Ô‡ÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÏÊÂÈfi ÔÙ·Ìfi. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È „‹ÊÈÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË «OÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ - ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ ª·›Ó·ÏÔ». ∆¤ÏÔ˜ ·˜ ȤÛÔ˘Ì ÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∞Ú牛·˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÌÂÛ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¢È·Ù‹ÚËÛË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ª·›Ó·ÏÔ».

¶È¿Ó·. ™‹Ï·ÈÔ ¶·Ófi˜.


14

TA NEA TH™ ¶IANA™

H Φ A Λ A N Θ O Σ ( O N O M AT O Λ O Γ I K A ) Φλανθος ταν πλη της αρχαας Aρκαδας, ευρισκοµνη επ επων µου ρους (Φλανθος ρος), το H οποο ταυτζεται σµερα µε τα βουν τα ευρισκµενα στα

δυτικ του χωριο της Aλωνσταινας και φρουν το νοµα Bουν της Aλωνσταινας. H πλη κειτο σε ερεπια δη απ του δευτρου π.X. αι$νος. Eρεπι της δεν χουν µχρι σµερα εντοπισθ. I. ΓPAMMATEIAKH ΠAPOYΣIA TOY ONOMATOΣ: Πρ$τος την Φλανθο αναφρει ο Παυσανας στα Aρκαδικ του (VIII 35 9): «κατ δε την ευθε αν Mεθυδρ ου… Aνεµσα τε εστι χωρ ον και ρος Φλανθον, εν αυτ δε ερε πια εστι Φαλνθου πλεως Aγελου δε του Στυµφλου πα δα ε ναι τον Φλανθον λγουσιν». Tην πλη µνηµονε ει και ο Στφανος ο Bυζντιος, που αντλε, πως δεχνει το κεµεν του, απ τον Παυσανα: «Φλανθος, ρος και πλις Aρκαδ ας. Παυσαν ας ογδω απ Φαλνθου» (Eθνικ s.v.). Tο εθνικ νοµα των κατοκων της πλεως (πατριδωνυµικ) ταν Φαλνθιος και δδεται απ τον Στφανο Bυζντιο: «Tο εθνικν Φαλνθιος, ως Aκνθιος, Oλµπιος» (.π.). II. ΣHMAΣIOΛOΓIKA KAI ETYMOΛOΓIKA: Tη σηµασα και ετυµολογα του ονµατος δνει αναλυτικ ο γραµµατικς Φρ νιχος, αττικιστς συγγραφας επ Mρκου Aυρηλου: «Φλανθος ο αναφαλανθ ας, ο ουδπω µεν φαλακρς, υπ δε της ουλτητος των τριχν το µτωπον µε ζον αναφα νων, ε ρηται δε απ του φαλο, περ εστ το λµπρυσµα» (Σοφιστικ Παρασκευ, κδ. Joannes de Borries, σ. 124). Eποµνως φλανθος εναι ο κατ το βργµα φαλακρς. Tην σηµασα αυτν της λξεως επιβεβαι$νει να ποηµα αδλου ποιητ που περιλαµβνει στην Παλατιν Aνθολογα (IX 317): «Xα ρω τον λακρυζον ορν θεν εις τον φλανθον βργµ" υπ τας οχνν, αιπλε, τυπτµενον». Λξη αναφλαντος, που χρησιµοποιθηκε τον 3ο π.X. αι$να απ τους Eβδοµκοντα στη µετφραση της Παλαις ∆ιαθκης (Λευϊτ. ιγR 41), εναι η παλαιτερη περπτωση γραµµατειακς παρουσας λξεως της αυτς ετυµολογικς οµδας: «εν δε κατ πρσωπον µαδ#ση η κεφαλ# αυτο, αναφλαντος εστιν». O Λουκιανς στον Tµων του (47) χρησιµοποιε ρο αναφαλαντας µε τη σηµασα του αναφλαντος: «Tις ουτς εστιν ο προσιν, ο αναφαλαντ ας». O ∆ιογνης ο Λαρτιος µνηµονε ει (VIII 170) προσων µιο ιστορικο προσ$που Φλανθος: «Aρστων ο Xος ο Φλανθος». Kαι τα Λεξικ των Bυζαντιν$ν χρνων εναι διαφωτιστικ: O Hσ χιος χει γλ$σσα «φλανθον = πολιν και η Nστορος κρα, οι δε φαλακρν». Kαι ακολουθο ν ο Φ$τιος, η Σο δα και το Mγα ετυµολογικ (786 59), που γρφουν: «φλανθοι φαλακρο  νθος γαρ η λευκ# θριξ». Aπ τα παραπνω κεµενα συνγονται τα ακλουθα συµπερσµατα: 1) H λξη φλανθος χει την δια σηµασα και ρζα µε τη λξη φαλακρςU 2) και στις δ ο λξεις υπκειται η λξη φαλς, που σηµανει τον λευκ, και 3) υποδηλ$νεται θση του Φωτου, της Σο δας και του Mεγλου Eτυµολογικο , τι η φλανθος χει ως βR συνθετικ τη λξη νθος. H τελευταα ποψη, για παρξη της λξεως νθος στη ρζα του φλανθος, δεν θεωρεται πιθαν σµερα, χει δε αµφισβητηθ δη απ τον προηγο µενο αι$να απ διακεκριµνους φιλολγους, πως ο C. A. Lobeck κ.. Στον αι$να µας µελετητς, πως ο Whatmough, ο Brandenstein κ.., δειξαν την καταληκτικ υφ του µορφµατος -νθος

στη λξη φλανθος, µε το συσχετισµ της µε τα µεσσαπικ Balethas και Baletum flumen, τσι $στε να αποκλεισθ η παρξη της λξεως νθος στη δοµ του φλανθος. Tλος πρπει να σηµειωθ τι στο παρελθν ο τ πος Φλανθος επεχειρθη να συσχετισθ µε την αρχαα διλεκτο των Kερκυραων. III. KATAΛHΞH KAI ΓENOΣ TOY ONOMATOΣ: H κατληξη -νθος, που υπρχει στη λξη φλανθος, εναι γνωστ τι εναι προελληνικ. H λξη φαλς που υπρχει στη ρζα του φλανθος εναι ινδοευρωπαϊκ, απ τη ρζα bhel = λµπειν, και χει την αντιστοιχα της στο αρχαο ινδικ bhalam, το Aλβαν. bale = µτωπο κ.. H χρησιµοποηση προελληνικς καταλξεως σε λξη µε ρζα ινδοευρωπαϊκ - ελληνικ δεν πρπει να ξενζη, γιατ τα ξνα γλωσσικ στοιχεα, ταν υιοθετο νται στις γλ$σσες, δια της χρσεως καθστανται ζωνταν γλωσσικ στοιχεα και µετχουν ενεργ$ς στη δια συνθσεων δηµιουργα νων γλωσσικ$ν τ πων. Σχετικ µε το γνος του τοπωνυµου Φλανθος, πρπει να παρατηρηθ τι το το δεν δηλ$νεται στα δ ο αρχαα αποσπσµατα που χοµε. Kαι εναι εµφανς τι ως κοιν νοµα η λξη φλανθος εναι τριγενς και δικατληκτο επθετο, ο, η φλανθος, το φλανθον. Gτσι, εκ του λγου τι το τοπων µιο Φλανθος εναι ουσιαστικοποιηµνο επθετο απ κφραση «η φλανθος πλις» οδηγο µεθα στο συµπρασµα, τι το ουσιαστικ Φλανθος στην περπτωσ µας εναι γνους θηλυκο . IV. TYΠOΣ TOΠΩNYMIOY: O Παυσανας θεωρε το τοπων µιο κυρι$νυµο, εξ ονµατος οικιστ Φαλνθου, που ταν γιος του Aγελου του Στυµφλου. Kαι λγει (.π.) ο Παυσανας τι η ποψη αυτ ταν παρδοση των εντοπων. Eπειδ µως οι αρχαοι ε κολα κατφευγαν σQ αυτν την ερµηνεα και επειδ εµφανς εναι ο περιγραφικς χαρακτρας του ονµατος, πρπει να συµπερνουµε τι το τοπων µιο εναι περιγραφικ του χ$ρου και δνει να συµπερνουµε τι το τοπων µιο εναι περιγραφικ του χ$ρου και δνει να συµπερνουµε τι το τοπων µιο εναι περιγραφικ του χ$ρου και δνει τη συγκεκριµνη µορφ  το σχµα του εδφους, πως το το συµβανει και µε τα Zυγς, ∆ρπανον, Στενν, Πενταδκτυλος, Bαθ , Λκκοι κ.. VII. ANABIΩΣH TOY ONOMATOΣ: Στα νε$τερα χρνια το νοµα εµφανζεται επισµως για πρ$τη φορ στην κατ το τος 1836 πρ$τη επσηµη εµφνιση των οικισµ$ν της Eλλδος, που χρησιµοποιθηκε για να ονοµατση τον αποκληθντα δµο Φαλνθου, ναν απ τους δµους βR τξεως της ∆ιοικσεως Mαντινεας. Tο 1840 το νοµα του δµου εµφανζεται και πλι σε να νοµικ ρ θµιση, που προβλεπε διευρυµνο δµο1. Kαι πλι εµφανζεται στο κεµενο του Nµου KER του 1845, σε να διε ρυνση2. O δµος διελ θη το 1812 µε τον ιστορικ για την αυτοδιοκηση Nµο ∆NZR, εν$ περιελµβανε δκα τρα χωρι. Tη θση του κατβαλαν οι εξς επτ κοιντητες: Aλωνσταινας, Zαρκοβας, Πινας, Pοϊνο , Συλµνης, Tσελεπκου και Xρυσοβιτσου. Tο νοµα Φλανθος περιπεσε κτοτε και πλι σε αχρηστα. 1. Περιλαµβνει τα χωρι Πινα (δρα του δµου), Xρυσοβτσι, Aρκουδρευµα. Λιµποβσι, Pοϊνν, ∆αβι, Zαρκοβα, Tζελεπκου, Συλµνα, Kαρτλι και Aλωνσταινα. 2. Περιλαµβνει τα χωρι Πινα, Xρυσοβτσιον, Aρκουδρευµα, Aλωνσταινα, Λιµποβσιον, Kαρδαρ, Pοϊνν, Dνω ∆αβι, Kτω ∆αβι, Zαρκοβα, Συλµνα, Tσελεπκου, Λυκο ρεσι και Λυκχια.


TA NEA TH™ ¶IANA™

£Âfi‰ˆÚÔ˜

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘

Eναι η σηµαντικτερη στρατιωτικ και πολιτικ φυσιογνωσµα της Eπανστασσης του 1821. O λγος για τον Θεδωρο Kολοκοτρ$νη, που προσπθησε µαζ µε τον κακ εξωτερικ εχθρ, τους το ρκους, να επσει τους Gλληνες µε την οµνοια να αντιµετωπσουν και τον εσωτερικ, προαι$νιο εχθρ, τη διχνοια. ∆εν απφυγε τις δι$ξεις, τις ραδιουργες και τελικ, την καταδκη του σε θνατο, απ τους Bαυαρο ς. Παραµρισε την προσωπικ του πκρα του πολλς φορς για χρη του αγ$να. Tο 1825 αποµονωµνος στην Wδρα διωγµνος απ τον στρατ, αφο του πρανε την αρχιστρατηγα, βουλιαγµνος στη θλψη απ το θνατο του γιου του Πνου, πρε π λι τα πλα για νQ αντιµετωπσει τον στρατ του Iµπραµ. που εισβαλε στην Eλλδα, απειλ$ντας να συντρψει την Eπανσταση, καθ$ς οι Gλληνες εχαν αναλωθε σε εµφ λια πθη κι ριδες. Mια οµιλα 182 χρνων, που διατηρε τη φλγα και τηνε πικαιρτητ της, τσι για να συνειδητοποισουµε λοι µας τι στην πραγµατικτητα ελχιστα χουµε καταχτσει στον λλο αγ$να, τον εππονο και δ σκολο, τον αγ$να για την βελτωση της θσης µας ως πολτες συνειδητο και υπε θυνοι. O λRγοος του Kολοκοτρ$νη στην Πν κα. «Παιδι µου! Eις τον τπο το το, οπο εγ$ πατ$ σµερα, επατο σαν και εδηµιουργο σαν τον παλαι καιρ νδρες σοφο και νδρες, µε τους οποους δεν εµαι ξιος να συγκριθ$, και ο τε να φθσω τα χνη των. Eγ$ επιθυµο σα να σας ιδ$, παιδι µου, εις την µεγλη δξα των προπατρων µας, και ρχοµαι να σας ειπ$, σα εις τον καιρ του αγ$νος µας, και προ αυτο] και στερα απQ αυτν ο διος επαρατρησα, και απQ αυτ να κµουµε συµπερασµο ς και δια την µλλουσαν ευτυχαν σας,

15


¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û‚·ÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ª¿˚Ô ÙÔ˘ 2002 ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ §ÈÌÔ‚ÈÛ›Ô˘, Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∂›Ó·È ÌÔÓfi¯ˆÚË Í˘ÏfiÛÙÂÁË ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì ÙÚ›Ï¢ÚË ·„›‰· ÛÙÔ πÂÚfi µ‹Ì·. ∞Ú¯Èο ‹Ù·Ó η̷ÚÔÛΤ·ÛÙË Ì ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÛÊÂÓ‰fiÓÈ·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÓfiÙÈÔ˜ ÙÔ›¯Ô˜ η٤ÚÚ¢ÛÂ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ì¿Ú·, ÔfiÙ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ ÙÔ›¯Ô˜ Î·È ‰›ÚÚȯÙË Í‡ÏÈÓË ÛÙ¤ÁË. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ÚÔÂÎÙ›ÛÌ·Ù·: ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜ ·ÓÔȯً ÛÙÔ¿ Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜ ·Ôı‹ÎË.

Œ

∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Ë ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ӷ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Î·È Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ŒÙÛÈ, ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔÂÎÙ›ÛÌ·Ù·, ÛÙÂÚÂÒıËÎÂ Ë ˘ÔıÂÌÂÏ›ˆÛË Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÙÛÈÌÂÓÙÂÓ¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠӤ· ͇ÏÈÓË ÛÙ¤ÁË Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÎÂÚ·Ì›‰È·. ∂›Û˘ ηı·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÙÔ›¯ÔÈ ·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÎÔÓÈ¿Ì·Ù· - ÂȯڛÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÈıÔ‰ÔÌÒÓ, ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ó¤· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È ‚ÂÏÙÈÒıËΠÙÔ ‰¿‰Ô.

Piana tefxos3  

T T A A N N E E A A T T A A N N E E A A ™™ ·· ˜˜  ˘˘ ¯¯ fifi ÌÌ ·· ÛÛ Ù٠ KK ·· ÏÏ fifi KK ·· ÏÏ ÔÔ ÎÎ ·· ›› ÚÚ ÈÈ !! ∆∂ÀÃO™ 3Ô ñ TPIMHNIAIA...