Page 1

ประเพณีไทยกับการฝังศพของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง สมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ตอนต้น ดร.โขมสี แสนจิตต์๑ บทน้า : คติ ความเชื่อ พิธีกรรม เกี่ยวกับการตายและประเพณีการฝังศพ เดิมเราเชื่อว่าร่างกายคนย่อมมีสิ่งหนึ่งสิงอยู่ เมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว แต่สิ่งที่สิงอยู่ในร่างกายยังคง อยู่ ไม่ตายไปตามร่างกาย เซอร์เจมส์เฟรเซอกล่าวอธิบายไว้ในหนังสือ The Gloden Bough ว่า มนุษย์ สมัยป่าเถื่อนย่อมอธิบายลักษณะแห่งความเป็นไปของธรรมชาติในส่วนที่ไม่ มีชีวิตว่า มีอานาจอะไรอย่าง หนึ่งซึ่งมีชีวิต เป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือให้เป็นไปตามนั้น เช่น คนเรามีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ เพราะมีคนเล็ก ๆ หรือสัตว์เล็ก ๆ สิงอยู่ในร่างกายคน สัตว์ก็มีสัตว์น้อ ย ๆ อยู่ในตน คนก็มีคนน้อย ๆ อยู่ในตน เรียกกันว่า วิญญาณ วิญญาณทาให้สิ่งมีชีวิตกระดุกกระดิกได้ ถ้าคนเรานอนหลับหรือตายไป วิญญาณก็จะออกจาก ร่างชั่วคราว แต่ถ้าตายไปก็จะออกจากร่างกายไปอย่างเด็ดขาด๒ คติ ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของความตายมี ม ากมายหลายรู ป แบบ แต่ ล ะชุ ม ชนก็ แ ตกต่ า งกั น ใน รายละเอียด แต่มีประเด็นหลักที่น่าจะมาจากแนวคิดเดียวกันคือ ความหวาดกลัววิญญาณหรือผีของผู้ตาย ปรานี วงษ์เทศ กล่าวไว้ว่า๓ เมื่อผู้ตายตายไปจะเปลี่ยนสภาพเป็นวิญญาณที่ดุร้ายและอาจนาอั นตรายมา สู่คนได้ จึงจาเป็นต้องมีพิธีกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธีกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อว่า ความตายไม่ใช่ จุดสิ้นสุดของชีวิตโดยสมบูรณ์ แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพจากโลกที่อยู่อาศัย หรือจากสิ่งที่มีชีวิต ไปสู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีกรรมเกี่ยวกับการแยกตั ว หรือแยกคนตายออกจากความเป็นคน พิธีกรรมนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ เช่น การปล่อยให้เน่าเปื่อย หรือการเผา และพิธีการรวมตัวของ ผู้ตายในโลกใหม่หรือในสภาพใหม่กับบทบาทใหม่ ที่แตกต่างไปจากโลกของคนเป็น ในการทาพิธีนั้น เพื่อให้ถูกใจผีและด้วยความห่วงใยอาลัย ญาติพี่น้องจะจัดหาเสื้อหาและข้าวปลาอาหารไปไว้ที่ หลุมฝังศพ เพื่อผู้ตายจะได้ใช้และกิน ไม่ขาดแคลนอดอยาก เพราะคิดว่าผีก็เหมือนคน ต้องใช้สิ่งของ ต้องกินอาหาร ถ้า ผู้ตายเป็นนักรบ ญาติพี่น้องจะนาอาวุธที่เคยใช้ไปวางไว้ในหลุมฝังศพด้วย ติดตามออนไลน์ได้ที่ : http://xn--12c0bmop0abc6c1dg9c9hnc6f.blogspot.com และ

http://thailandi.wordpress.com

จบการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัยสหวิทยาการ ตาแหน่งผู้อานวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ๒ ๓

กรมศิลปากร, ประเพณีเก่าของไทย ,ประเพณีเนื่องในการตาย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๙๑), ๗. ปรานี วงษ์เทศ อ้างถึงใน นวรัตน์ แก่อินทร์, การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์และประเพณีการฝังศพที่ปราสาทพนมวัน อ้าเภอ

เมือง นครราชสีมา (สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๒), ๑๖-๑๗.

ประเพณีไทยและการฝังศพของชุมชนโบราณในGMS  

ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย รักษาไว้เพื่อคนไทย การฝังศพของชุมชนโบราณในประเทศลุ่มน้ำโขง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you