Page 1

т

і д  ц а л ий па

2014

к ь с в ї и К

ва

цт а н ю а ей т

10-12 КВІТНЯ Організатори:

МІністерство освіти і науки України Товариство «Знання» України

Ексклюзивний інтернет-партнер

Інформаційна підтримка:

www.osvitainfo.com.ua


Організаторам, гостям та учасникам XXV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2014»

Шановні організатори виставки, учасники та гості! Щиросердечно вітаю Вас з відкриттям Двадцять п’ятої міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2014». В умовах інтелектуалізації праці, впровадження новітніх технологій, формування інформаційного суспільства освіта і наука є одним із найважливіших пріоритетів української держави. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал держави і є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей. Стратегія державної політики України щодо реформування усіх ланок галузі освіти спрямована на випереджаючий інноваційний розвиток, забезпечення відповідності рівня знань міжнародним вимогам і потребам економічного розвитку нашої країни, інтеграцію у європейське співтовариство. Євроінтеграція України в освітній і науковий простір передбачає поглиблення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, розширення участі вищих навчальних закладів у міжнародних освітніх та наукових проектах, що є поштовхом до активного застосування нових педагогічних технологій та розвитку міжнародної мобільності студентів та викладачів. У рамках прямих угод між українськими та закордонними вищими навчальними закладами щорічно відряджаються на навчання та стажування в інші країни близько 4000 осіб. Розширюється участь вищих навчальних закладів України з обміну студентів і викладачів у програмах Європейського Союзу «Еразмус Мундус» та «Жан Моне». Водночас за останні 3 роки спостерігається стійка тенденція щодо збільшення контингенту іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в Україні. Сьогодні у вітчизняній освіті повинні здійснюватися системні реформи, спрямовані на досягнення високих європейських стандартів якості, застосування у навчальновиховному процесі сучасних педагогічних та інформаційних технологій, формування у молодого покоління професійних компетенцій, створення умов для неперервної самоосвіти, духовного самовдосконалення, вміння працювати в умовах ринку. Під час проведення виставкових заходів відбудеться презентація вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, молодіжних програм, програм обміну студентами, узагальнення досвіду співпраці з питань працевлаштування молоді. Це дуже важливо для молодих людей, які обирають свій життєвий шлях. Оскільки вдалий вибір – це крок до здійснення мрії, можливість займатися улюбленою справою. Зичу організаторам, учасникам виставки, усім освітянам творчих надбань, плідної праці, здоров’я і благополуччя. Абітурієнтам бажаю здійснити правильний вибір життєвої дороги та обрати навчальний заклад своєї мрії.

Міністр освіти і науки України

Сергій Квіт


Шановні учасники, гості та організатори виставки! Щиросердно вітаю Вас із відкриттям Двадцять п’ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2014»! У сучасному світі поняття «освіта» і «кар’єра» тісно пов’язані, і це закономірно, адже знаннєва цивілізація, до якої ми невпинно рухаємося, передбачає в людині все більшу освіченість, все точнішу спеціалізацію, все більше творчості й динамізму. Освіта відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал нації і є головним стратегічним ресурсом держави. Саме людський капітал, конкурентоспроможність кожного громадянина, визначатимуть розвиток України та місце нашої держави в європейській і світовій спільноті. Саме ці причини зумовлюють потребу в ефективній національній освітній системі, всебічній та максимальній реалізації кожної особистості. Наша країна особливо потребує освічених, високоморальних, патріотичних і духовно багатих громадян. Історичні події в нашій державі, свідками яких ми є, показали, що в Україні виросло нове покоління, готове до відстоювання й втілення гуманістичних цінностей сучасного українського суспільства. Нинішня виставка дає унікальну можливість старшокласникам, майбутнім абітурієнтам, освітянам і вченим – усім бажаючим зустрітися з керівниками, викладачами і студентами провідних вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, ознайомитися з унікальним досвідом чи обрати навчальний заклад відповідно до своїх здібностей та уподобань. Щиро бажаю всім учасникам, відвідувачам та організаторам Двадцять п’ятої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2014» активної участі в її заходах, творчих надбань, здоров’я та благополуччя!

Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


Буковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет – вищий медичний навчальний закладIV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за галузями знань «Медицина» та «Фармація» за 16 спеціальностями: • • • • • • • •

лікувальна справа (спеціаліст, магістр); педіатрія (спеціаліст, магістр); стоматологія (спеціаліст, магістр); медична психологія (спеціаліст); сестринська справа (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр); лабораторна діагностика (бакалавр); фармація (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст); клінічна фармація (спеціаліст, магістр). Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2 Тел. (0372) 55-37-54 Факс: (0372) 55-37-54 E-mail: office@bsmu.edu.ua www.bsmu.edu.ua


Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ Тел.: (048) 724-28-75, 712-41-30 Факс: (048) 722-80-42, 714-86-72 E-mail: postmaster@onaft.edu.ua або nauka@onaft.edu.ua (для Данилової) www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) – сучасний інноваційний науково-навчальний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для народного господарства. До складу академії входить 6 інститутів, 12 факультетів денної та заочної форм навчання, технічний коледж, три технікуми, 48 кафедр, сучасна науковотехнічна бібліотека з загальним бібліотечним фондом понад 1 млн. примірників, наукові та виробничі підрозділи. В академії навчається майже 15 тисяч студентів за 19 напрямами, 39 спеціальностями та 175 спеціалізаціями та програмами підготовки, функціонує аспірантура та докторантура, 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Освітньо-наукову діяльність академії забезпечує висококваліфікований склад науково-педагогічних працівників, серед яких 102 - доктори наук, професори, понад 400 кандидатів наук, доцентів, 17 заслужених діячів науки,

освіти і культури, 6 лауреатів Державних премії України в галузі науки і техніки, два члена-кореспондента НААН України. З метою сприяння працевлаштуванню випускників в академії двічі на рік провадяться Ярмарки вакансій. Наукова діяльність академії, яка є визнаним лідером із впровадження готових інноваційних розробок в агропромисловому комплексі, сконцентрована у Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий потенціал Академії забезпечує діяльність 16 наукових шкіл, визнаних міжнародною професійною спільнотою. Міжнародне визнання Академії підтверджується договорами про співпрацю із зарубіжними університетами та грантами на проведення наукових досліджень. Діяльність Академії визнана європейськими освітніми та науковими центрами. Академія є дійсним членом 11 міжнародних асоціацій.

Комунальний навчальний заклад «Житомирський інститут медсестринства» Комунальний навчальний заклад «Житомирський інститут медсестринства» засновано 2 лютого 1875 року як Волинська губернська фельдшерська школа. Очолює заклад ректор Шатило Віктор Йосипович, заслужений лікар України, доктор медичних наук. Інститут, в структуру якого входить коледж, здійснює підготовку медичних фахівців для потреб практичної охорони здоров’я області та держави за 7 акредитованими спеціальностями: «Лікувальна справа» (фельдшер); «Сестринська справа» (медична сестра); «Стоматологія» (зубний гігієніст); «Акушерська справа» (акушерка); «Стоматологія ортопедична» (зубний технік); «Сестринська справа» (медична сестра-бакалавр); «Сестринська справа» (медична сестра - магістр). Пріоритетним напрямком діяльності вузу є науково-дослідницька, видавнича діяльність. 32 співробітника інституту

виконують наукові дослідження на здобуття наукового ступеню, в тому числі 7 дисертацій на ступінь доктора наук. За останні три роки співробітниками інституту захищено 15 дисертацій, з них 2 докторських та 13 кандидатських. За результатами науково-дослідних робіт в інституті щорічно видається більше 200 одиниць наукової продукції: монографій, статей в наукових фахових виданнях, методичних рекомендацій, підручників, методичних вказівок, нововведень, патентів. Співробітники інституту постійно беруть участь у наукових форумах міжнародного, державного та регіонального рівнів. У 2013 році науковій спільноті держави і за кордоном було представлено більше 250 наукових досліджень.

Україна, 10002, м. Житомир, вул.Велика-Бердичівська, 46/15 Тел: (0412) 46-19-81, 43-08-91 Факс (0412) 43-08-91 E-mail: ztims@yandex.ru www.ztim.org.ua


2014 Організатори: Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Товариство «Знання» України


2014

3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ........................... 4 ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ ................................................... 4 «1С УКРАЇНА» ФІРМА ........................................................................ 5

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ................................................. 23 НАУКОВІ УСТАНОВИ НАПН УКРАЇНИ ............................. 25-36

.................... 7

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ " НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" .................. 36

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................................................... 5

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ......................................................................... 37

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ....................................................................................... 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» ..................................... 6 ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ .6

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ............................................ 39

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ......................................................... 8

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІАЛА МАКАРОВА ......................................................... 40

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ............ 10

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ...................................................................................... 41

«ОСВІТА.UA» – ОСВІТНІЙ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А. НОБЕЛЯ .................................................................................. 10 ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МАКСИМА ГОРЬКОГО ........................... 11 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................. 11

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ........................ 38

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ........................................................................... 41 ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХОЛОГІЙ .......................................................................................... 42

КВНЗ "ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА" ....................................................................... 12

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ...................................................... 42

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ ............ 13

ТИЖНЕВИК «РАБОТА И УЧЕБА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА» ............. 43

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРАКОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО .............................. 14

«РОБОТА ПЛЮС» КОМПАНІЯ ................................................... 44

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ ................................................ 15 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ............................... 16 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА .............................................................. 16 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ..... 17 ДП «КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ»................. 17 КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ» ................................. 18 ВНЗ " УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК" ..... 20 ДЗ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ............................................................6 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................................ 20 МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (МЕГІ) ................................................................................ 21 МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .................... 21

«СТІНА» ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ ........................... 44 ДВНЗ "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ............................................... 45 ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» .............................................. 46 УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ................................. 47 УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ....................................... 45 УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ............................................. 48 «ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ .................................................................... 49 ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ....................................................... 50 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................... 50

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ .................................................................................... 22

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................... 51

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ............................................................................ 19

«AVISO.РОБОТА» ВИДАННЯ ........................................................ 52 PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ ......... 52

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ .............. 22

Національний авіаційний університет .................... 53


10-12 КВІТНЯ

4

2014

Український дім

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486–24–42, Факс (044) 236–10–49 Е-mail: minіstry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України — СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та бере участь у визначенні та реалізації державної політики в галузі освіти і науки. Міністерство розробляє програми розвитку освіти, стандарти освіти, визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів та наукових установ, забезпечує зв'язок з державними органами освіти інших країн з питань, що входять до його компетенції. Міністерство проводить ліцензування та акредитацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, розробляє умови прийому та здійснює керівництво закладами освіти, контроль за виконанням законодавчих актів в усіх типах навчальних закладів незалежно від форм власності і підпорядкування. Забезпечує випуск підручників, навчальних посібників, методичної літератури. Організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань. Акти міністерства, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.

Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел. (044) 248–91–13 http://iitzo.gov.ua Інститут інноваційних технологій і змісту освіти — провідна державна наукова установа Міністерства освіти і науки України. Головне завдання Інституту полягає в реалізації державної політики в галузі освіти щодо задоволення потреб у науково-методичному забезпеченні, удосконаленні змісту і методів навчання та виховання молодого покоління на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти, проведення наукових досліджень у цих сферах. Згідно з концептуальними засадами модернізації освіти в Україні діяльність Інституту спрямована на розробку державних стандартів освіти для різних її рівнів (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища та післядипломна), проведення експертизи та сертифікації сучасних дидактичних засобів навчання і шкільного обладнання, комп'ютеризації освіти і впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес, запровадження сучасних методів і засобів автоматизованого управління закладами освіти та інформаційно-телекомунікаційне забезпечення їхнього функціонування. Головними функціями інституту є проведення наукових досліджень та експериментальної роботи щодо створення інноваційних навчально-виховних технологій, впровадження у практику роботи навчальних закладів досягнень педагогічної науки, інноваційних технологій та моніторингу якості освіти.


2014

5

Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою талановитою молоддю, створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчальний процес прогресивних педагогічних технологій, організації та проведенню масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), науково-практичних конференцій і семінарів з проблем освіти.

«1С УКРАЇНА» ФІРМА Україна, 01019, Київ, а/с 124 E-mail: 1c@1c.ua, uz@1c.ua www.1c.ua

Фірма «1С» займається розробкою, дистрибуцією, виданням та підтримкою комп’ютерних програм, баз даних ділового та домашнього призначення. Найвідомішими в Україні програмними продуктами, розробленими на платформі «1С: Підприємство 8», є 1С: Бухгалтерія, 1С: Управління торговим підприємством, 1С: Зарплата та управління персоналом, 1С: Управління виробничим підприємством та інші. Фірма «1С» приділяє велику увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі автоматизації підприємств — постійно видає навчальні версії своїх програм, розробляє сертифіковані курси, пропонує співпрацю вищим та середнім учбовим закладам на партнерських засадах. На початок 2012 року угоду про співпрацю з «1С» в Україні підписали понад 400 вищих і середніх учбових закладів. Програмні продукти та технології «1С: Підприємства» широко використовуються в учбовій, науковій, адміністративній діяльності для автоматизації управління та обліку учбових закладів всіх рівнів. Партнери «1С» — Центри сертифікованого навчання (ЦСН) гарантують якісне навчання користувачам програм та спеціалістам по впровадженню. В ЦСН читаються курси, які розроблені викладачами-методистами з досвідом впровадження програмних продуктів «1С». Методична література по платформі та прикладним рішенням "1С: Підприємство 8" дає змогу легко підготуватися до сертифікації та атестації. Повний перелік партнерів-ЦСН дивіться на сайті: www.1c.ua Для самостійного навчання користувачам пропонуються учбові версії продуктів «1С»: «1С: Бухгалтерія 8 для України» учбова версія» та «1С: Підприємство 8.2» версія для навчання програмуванню». Зазначені продукти можна придбати у партнерів фірми «1С».

Буковинський державний медичний університет Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2 Тел. (0372) 55–37–54, Факс: (0372) 55–37–54 E-mail: office@bsmu.edu.ua www.bsmu.edu.ua Буковинський державний медичний університет — вищий медичний навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за галузями знань «Медицина» та «Фармація» за 16 спеціальностями: лікувальна справа (спеціаліст, магістр); педіатрія (спеціаліст, магістр); стоматологія (спеціаліст, магістр); медична психологія (спеціаліст); сестринська справа (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр); лабораторна діагностика (бакалавр); фармація (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст); клінічна фармація (спеціаліст, магістр).


10-12 КВІТНЯ

6

2014

Український дім

Державний заклад "Луганський державний медичний університет" Україна, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річча Оборони Луганська, 1 E-mail: kanc@lsmu.edu.ua lsmu.edu.ua Ректор: Івченко Валерій Костянтинович, доктор медичних наук, професор. Університет (інститут) було засновано в 1956 році. Луганський державний медичний університет, що є закладом найвищого ІV рівня акредитації, пропонує Вам найпрестижнішу медичну освіту за світовими стандартами. Університет проводить навчання за рахунок бюджету та контракту за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «фармація», «технологія парфумерно-косметичних засобів» та «сестринська справа». До послуг студентів — сучасні мультимедійні аудиторії та навчальні класи, бібліотека із вільною Wi-Fi зоною Інтернету, відремонтовані гуртожитки, їдальня, спортивний комплекс із тренажерними залами.

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287–41–45, 239–23–28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info

Директор — Харлан Анатолій Андронович Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент — повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Україна, 03150, МСП, Київ, вул. Горького, 180 Тел. для довідок: (044) 528–23–38, 529–42–04, Тел./факс (044) 529–43–92 E-mail: gntb@gntb.gov.ua www.gntb.gov.ua Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України). Ніколаєнко Леонід Іванович, директор. Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву — 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, авторефератів дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламноінформаційна діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.


10-12 КВІТНЯ

8

2014

Український дім

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Україна, 03049, Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19 Тел: (044) 591–51–89, 248–94–91, 465–42–89, 591–51–18, Факс (044) 245–46–88 E-mail: detut@detut.edu.ua www.detut.edu.ua Державний економіко-технологічний університет транспорту — сучасний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для залізничного транспорту, підприємств та організацій України. Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 10.09.2012 р. Серія АД № 072653 Університет має право на здійснення підготовки наступних фахівців: • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»: 0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» — 6.050202 Напрям підготовки: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (форма навчання — денна, заочна). 0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» — 6.070101 Напрям підготовки: «Транспортні технології (залізничний транспорт)» (форма навчання — денна, заочна); 6.070105 Напрям підготовки: «Рухомий склад залізниць» (форма навчання — денна, заочна); 6.070108 Напрям підготовки: «Залізничні споруди та колійне господарство» (форма навчання — денна, заочна). 0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» — 6.050702 Напрям підготовки: «Електромеханіка» (форма навчання — денна, заочна). 0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» — Напрями підготовки: 6.030504 Економіка підприємства (форма навчання — денна, заочна); 6.030509 Облік і аудит (форма навчання — денна, заочна); 6.030508 Фінанси і кредит (форма навчання — денна, заочна). 0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування»6.030601 Менеджмент (форма навчання — денна, заочна). • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»: 0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» — 7.03050401 Назва спеціальності підготовки: Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна, заочна); 7.03050801 Назва спеціальності підготовки: Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) (форма навчання — денна, заочна); 7.03050901 Назва спеціальності підготовки: Облік і аудит (форма навчання — денна, заочна). 0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування» — 7.03060101 Назва спеціальності підготовки: Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна, заочна). 0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» — 7.05020203 Назва спеціальності підготовки: Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна).

0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» — 7.05070203 Назва спеціальності підготовки: Електричний транспорт (форма навчання — денна, заочна). 0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» — 7.07010102 Назва спеціальності підготовки: Організація перевезення і управління на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна); 7.07010501 Назва спеціальності підготовки: Локомотиви та локомотивне господарство (форма навчання — заочна); 7.07010502 Назва спеціальності підготовки: Вагони та вагонне господарство (форма навчання — денна, заочна); 7.07010801 Назва спеціальності підготовки: Залізничні споруди та колійне господарство (форма навчання — денна, заочна). • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»: 0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» — 8.03050401 Назва спеціальності підготовки: Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна); 8.03050901 Назва спеціальності підготовки: Облік і аудит (форма навчання — денна, заочна); 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) (форма навчання — денна). 0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування» — 8.03060101 Назва спеціальності підготовки: Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна, заочна). 0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» — 8.05020203 Назва спеціальності підготовки: Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна). 0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» — 8.05070203 Назва спеціальності підготовки: Електричний транспорт (форма навчання — денна). 0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» — 8.07010102 Назва спеціальності підготовки: Організація перевезення і управління на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна); 8.07010502 Назва спеціальності підготовки: Вагони та вагонне господарство (форма навчання — денна, заочна); 8.07010801 Назва спеціальності підготовки: Залізничні споруди та колійне господарство (форма навчання — денна, заочна). Випускники отримують дипломи державного зразка за всіма формами навчання бакалавра, спеціаліста, магістра.


ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ліц.АЕ № 285238 МОНУ від 01.07.2013р.

Рік заснування: 1993 р. Ректор: Білоконний Петро Григорович

E-mail: rektor-vfeu@ukr.net Web: www.vfeu.edu.ua Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71 А Тел. (0432) 53-62-59; 50-55-54

ВФЕУ ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ НА ДЕННОМУ І ЗАОЧНОМУ НАВЧАННІ БАКАЛАВРІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ, МАГІСТРІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ на базі 11 класів навчання в бакалавраті з сертифікатом ЗНО базі диплому молодшого спеціаліста за фахом бакалаврату прийом за іспитами (на 2-й чи 3-й курс) та на базі диплому бакалавра навчання в магістратурі За спеціальностями університету: *МЕНЕДЖМЕНТ *ФІНАНСИ І КРЕДИТ *ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА *ОБЛІК І АУДИТ

МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9 класів за іспитами (навчання 3 роки) на базі 11 класів з сертифікатом ЗНО та на базі диплому кваліфікованого робітника (навчання 2 роки)- прийом за іспитами Молодші спеціалісти навчаються в коледжі 2 роки за спеціальностями:

молодші спеціалісти менеджери і економісти продовжують навчання з 3-го курсу в бакалавраті університету

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА на базі диплому спеціаліста, магістра будь-якого ВНЗ за співбесідою з соціально-економічної географії За спеціальностями: *МЕНЕДЖМЕНТ *ФІНАНСИ І КРЕДИТ * ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА *ОБЛІК І АУДИТ

*ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА *ФІНАНСИ І КРЕДИТ *ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА *БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК * ПРАВОЗНАВСТВО(навчання 3 роки денне, 4-заочне)

юристи продовжують навчання з IV курсу заочно у Київському університеті права Національної академії наук України (на базі ВФЕУ)

Заочники, які закінчили школу до 2007р. включно та випускники 9-го класу, молодші спеціалісти на 2-й чи 3-й курс бакалаврату, бакалаври і спеціалісти до магістратури, студенти переведені з інших вузів, бажаючі навчатись на Другій вищій освіті чи за скороченою програмою поступають до Університету за іспитами БЕЗ СЕРТИФІКАТУ ЗНО.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ ПОМІРНА Стажування за кордоном Іногородні забезпечуються гуртожитком


10-12 КВІТНЯ

10

2014

Український дім

Державний університет телекомунікацій (ДУТ) Україна, 03110, Київ, вул. Солом'янська, 7. Тел. (044) 249–25–27, Факс: (044) 248–85–78 E-mail: info@www.dut.edu.ua www.dut.edu.ua Державний університет телекомунікацій є провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом освіти IV рівня акредитації в галузі IT-технологій та телекомунікацій. Напрями підготовки: Телекомунікації, Комп'ютерна інженерія, Радіотехніка, Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Системи технічного захисту інформації, Управління інформаційною безпекою, Менеджмент, Соціологія. Післядипломна освіта: Телекомунікаційні системи та мережі, Інформаційні мережі зв’язку, Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Менеджмент організацій і адміністрування. Аспірантура і докторантура. Підготовка офіцерів запасу.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18 Тел.: (056) 370–36–21, (0562) 31–20–40 E-mail: abit@duep.edu www.nobel-univer.edu.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З 1993 року — перший на Дніпропетровщині недержавний навчальний заклад нового типу, З 2009 року — визнаний Національний лідер у галузі вищої освіти, Єдиний в Україні університет, де ЛІЦЕНЗОВАНІ: довузівська підготовка, навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів, перепідготовка, підвищення кваліфікації громадян України та іноземців у сфері економіки, товарознавства, філології, права, ALFRED NOBEL психології, соціальної педагогіки, політології, а також підготовка за кваліфікацією "Магістр бізнесUNIVERSITY адміністрування" (МВА), аспірантура та докторантура. DNIPROPETROVS'K, UKRAINE • У 2010 р. та 2011 р. за визначенням міжнародного економічного рейтингу «Ліга кращих» Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля отримав відповідні Національні сертифікати та статус «ПІДПРИЄМСТВО РОКУ». • У 2010 р. університет отримав сертифікат Європейської бізнес-асоціації «Європейська якість» за дотримання європейських стандартів у галузі освіти. • У 2012 р. рішенням Генеральної Асамблеї Європейської організації з якості (EOQ) Університет Альфреда Нобеля — ПЕРШИЙ З РЕГІOНАЛЬНИХ ВИШІВ! — став фіналістом Міжнародного Турніру з якості Центральної та Східної Європи та призером, володарем найпрестижнішої в Європі нагороди за досконалість та якість — ЗНАКА ФІНАЛІСТА! • У 2012р. та 2013 р. рішенням експертів Української асоціації якості Університет отримав Сертифікати «Визнання досконалості в Україні» та "Визнання досконалості в Європі", дипломи та нагороди призера 17 та переможця 18 Українських національних конкурсів якості. • У 2013 р. рішенням Головної конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» Університет визнано Переможцем Конкурсу… • У січні 2014 року світове визнання Університету підтверджено Webometrics Ranking of World’s Universities. За даними цього авторітетного світового рейтингу (22 000 вишів), Alfred Nobel University — У ТОП-20% кращих університетів світу. • • • •


2014

11

• і на 27 місці серед 313 українських ВНЗ, представлених у рейтингу. • Свій лідерський статус підтверджуємо ЩОДНЯ! Сертифікат про акредитацію ВНЗ в цілому НІ-IV № 0424850 від 26 квітня 2013 року. Ліцензія МОН України АЕ № 270710 від 02.07.2013.

Донецький національний медичний університет імені М. Горького Україна, 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16 Тел./факс (062) 344–40–01 Е-mail: contact@dsmu.edu.ua www.dsmu.edu.ua Єдиний серед медичних ВНЗ України, в якому реалізовано унікальну систему управління якістю підготовки фахівців, вперше було впроваджено стандартизовану оцінку знань-умінь студентів і який отримав сертифікат якості за стандартом ISO 9001. Навчання базується на інноваційному впровадженні кредитно-модульної організації навчального процесу у поєднанні з реалізацією компетентністного підходу. Моніторинг якості знань-умінь студентів здійснюється за допомогою власної системи оцінювання. Протягом 17 років ВНЗ є лідером за результатами ліцензійних тестових іспитів.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В (ст. м. “Святошин”) Тел.: (044) 537–35–00, 450–64–90, 450–99–31, Факс (044) 452–35–68 Е-mail: office@e-u.in.ua www.e-u.in.ua

Рік заснування — 1991. Рівень акредитації — IV. Ліцензія МОНМСУ серії АЕ № 285580 від 13.01.2014 р. У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; гуманітарно-природничий факультет; факультет професійної адаптації і підприємництва; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Інститут регіонального розвитку; Міжнародний освітньо-підготовчий центр. У Європейському університеті здійснюється навчання за напрямами підготовки та спеціальностями: Документознавство та інформаційна діяльність; Правознавство; Фінанси і кредит; Банківська справа; Економіка підприємства; Маркетинг; Облік і аудит; Менеджмент; Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); Менеджмент інноваційної діяльності (магістерська програма); Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Менеджмент безпеки підприємств; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; Комп’ютерні науки; Програмна інженерія; Інформаційні управляючи системи та технології (за галузями); Програмне забезпечення систем; Системи і методи прийняття рішень; Управління інформаційною безпекою; Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації; Управління інноваційною діяльністю (магістерська програма). Випускники університету отримують диплом державного зразка та диплом Європейського університету.


10-12 КВІТНЯ

12

2014

Український дім

В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школа-дитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій. За 23 роки існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю “Визнання досконалості в Європі” та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. — переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік — нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!

Комунальний навчальний заклад «Житомирський інститут медсестринства» Україна, 10002, м. Житомир, вул. Велика-Бердичівська, 46/15 Тел: (0412) 46–19–81, 43–08–91, Факс (0412) 43–08–91 E-mail: ztims@yandex.ru www.ztim.org.ua Комунальний навчальний заклад «Житомирський інститут медсестринства» засновано 2 лютого 1875 року як Волинська губернська фельдшерська школа. Очолює заклад ректор Шатило Віктор Йосипович, заслужений лікар України, доктор медичних наук. Інститут, в структуру якого входить коледж, здійснює підготовку медичних фахівців для потреб практичної охорони здоров'я області та держави за 7 акредитованими спеціальностями: «Лікувальна справа» (фельдшер); «Сестринська справа» (медична сестра); «Стоматологія» (зубний гігієніст); «Акушерська справа» (акушерка); «Стоматологія ортопедична» (зубний технік); «Сестринська справа» (медична сестра-бакалавр); «Сестринська справа» (медична сестра — магістр). Пріоритетним напрямком діяльності вузу є науково-дослідницька, видавнича діяльність. 32 співробітника інституту виконують наукові дослідження на здобуття наукового ступеню, в тому числі 7 дисертацій на ступінь доктора наук. За останні три роки співробітниками інституту захищено 15 дисертацій, з них 2 докторських та 13 кандидатських. За результатами науково-дослідних робіт в інституті щорічно видається більше 200 одиниць наукової продукції: монографій, статей в наукових фахових виданнях, методичних рекомендацій, підручників, методичних вказівок, нововведень, патентів. Співробітники інституту постійно беруть участь у наукових форумах міжнародного, державного та регіонального рівнів. У 2013 році науковій спільноті держави і за кордоном було представлено більше 250 наукових досліджень.


2014

13

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ Україна, 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 5-й поверх Тел. (044) 285–68–36, Факс (044) 285–33–69 www.il4u.org.il/Israel/Centers/Kiev/ Ізраїльський культурний центр при Посольстві держави Ізраїль в Україні було відкрито у Києві у 1992 р. і за 20 років своєї діяльності в Україні ми стали однією з провідних структур, яка знайомить громадян України з культурою, економікою, політикою, науково-технічними досягненнями, розвитком системи освіти та іншими аспектами суспільного життя сучасного Ізраїлю. Ізраїльський культурний центр в Україні сприяє вивченню та викладанню мови іврит, як головного засобу комунікації та взаєморозуміння, що зміцнює симпатії до Ізраїлю. Ми розвиваємо дієві мережеві структури, що сприяють студентському обміну та мобільності молоді України та Ізраїлю. Центральна роль відводиться відкритим інформаційним площам, таким, як форуми, де утворюється громадська думка, читальні зали, центри вивчення івриту та центри учбовометодичної літератури. Освітні, інформаційні та культурні установи — елементи нашої мережі — репрезентують сучасну культуру Ізраїлю, синергетично посилюючи існуючий потенціал інтересу до держави та зміцнюють демократичні процеси громадянського суспільства. Ми впроваджуємо сучасні форми викладання і підтримуємо перспективні проекти. Ми маємо велику інформаційну базу, яка є доступною для усіх громадян України. Ми є органазітором багатьох культурних заходів: лекцій, художніх та фотовиставок, дискусій і форумів, семінарів і тренінгів, концертів і вечірок для молоді та студентів, дитячих таборів і зустрічей з видатними ізраїльськими діячами культури та мистецтв, які проводяться як у Києві, так і за його межами. Наші двері широко відкриті для усіх бажаючих познайомитися з культурою Ізраїлю! Наші програми: Курси вивчення мови іврит Незалежно від того, чи починаєте ви тільки-но вивчати іврит, чи вже добре ним володієте, чи він вам потрібен для роботи, чи для того, щоб комфортно подорожувати Ізраїлем і розуміти звернену до вас мову — курси івриту при ІКЦ допоможуть вам покращити рівень володіння івритом та набути нові знання! Слухачі оволодіють всіма мовними навичками: читанням, письмом, усним мовленням та аудіюванням. Групи займаються у зручний час, викладання проводиться російською, українською мовами та на івриті. Після завершення курсу слухачі складають іспити та отримують відповідний сертифікат. Набір початківців проводиться постійно. Пропонуємо вам просто спробувати и бажаємо успіхів! Курси є безкоштовними для всіх громадян України. «Binat Atid — інтелектуали майбутнього» — це новий проект організації «Натів» при міністерстві Глави уряду Ізраїлю. Вас чекає знайомство з вищими навчальними закладами Ізраїлю, відвідування найбільших ізраїльських компаній, а також незабутні екскурсїі. Група формується з молоді 16–17 років, яка проявляє неабиякі таланти у навчанні. Програма «Натів — Техніон» «Точні науки та інженерія: перший рік навчання російською мовою»


10-12 КВІТНЯ

14

2014

Український дім

Представляємо Вашій увазі освітній проект тривалістю в 10 місяців для випускників шкіл і молодих людей віком до 27 років в ізраїльському технологічному інституті «Техніон». Якщо у Вас є схильність та талант до вивчення природничих наук, у Вас технічний склад розуму і Ви успішно засвоюєте математику і фізику — це унікальна можливість отримати освіту в одному з найкращих політехнічних ВНЗ світу. МАСА — освітні програми в Ізраїлі тривалістю до 1 року за напрямами: • Міжнародний маркетинг • Засоби масової інформації та мультимедіа • Індивідуальний курс дослідницьких робіт • Стажування та кар’єрний рост в ізраїльських фірмах • Програма по підготовці до екзамену та отримання ліцензії на роботу в Ізраїлі для лікарів та стоматологів В наступному навчальному році відкриваються нові, дуже цікаві освітні програми в Еврейському університеті, технологічному університеті « Техніон» та в педколеджі “Оранім». Програма «МАСА» відкриє перед тобою нові можливості майбутнього життя, ти отримаєш досвід навчання за кордоном, розшириш свій світогляд, побачиш і відчуєш іншу країну. Якщо ти хочеш навчатися у Ізраїлі і тобі від 18 до 40 років — «МАСА» саме для тебе! Скаутський молодіжний клуб «ЦОФІМ» запрошує друзів! В’язати будь-які вузли, розпалювати вогнище дюжиною способів, орієнтуватися на місцевості, розбивати намети — цими та іншими корисними навичками ви зможете оволодіти, якщо приєднаєтесь до нас. Головною метою «Цофім» є духовний та фізичний розвиток у поєднанні з активною участю в громадському житті. Вихованці клубу в майбутньому можуть стати інструкторами. До кожної дитини ми знаходимо індивідуальний підхід, намагаємося виявити кращі якості та активізувати їх. Діяльність скаутів проводиться за трьома основними напрямками: заняття в групі, на природі та практичні заняття.

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Україна, 04071, Київ, вул. Фрунзе, 9, кім. 119 (приймальна комісія) Тел. приймальної комісії: (044) 417–17–57 Е-mail: academy@maritime.kiev.ua Тел. центру довузівської підготовки: (044) 417–17–60 Е-mail: pv.kl@yandex.ru www.maritime.kiev.ua Навчальний заклад ІІІ, ІV рівнів акредитації. Ліцензія МОНУ АЕ № 270786 від 12.08.2013 р. Ректор: Панін Владислав Вадимович, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, д. т.н., проф. Факультети академії — Спеціальності: • Судноводіння — Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, експлуатація електрообладнання та автоматики суден.

• Юридичний — Правознавство. • Економіки транспорту — Менеджмент, Облік і аудит, Економіка підприємства, Транспортні технології, Програмна інженерія. Військова кафедра. Друга вища освіта. Навчання студентів-іноземців. Магістратура. Аспірантура. Центр довузівської підготовки. Безкоштовна юридична клініка. Міжнародні зв’язки академії розвиваються на основі співробітництва між навчальними закладами, міжнародними морськими


2014

15

організаціями та судноплавними компаніями на основі міжнародних проектів, договорів та угод. Академія має такі відокремлені структурні підрозділи: • Миколаївський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ. • Дунайський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ у м. Ізмаїл. • Коледж морського і річкового флоту КДАВТ. • Київський транспортно-технологічний коледж КДАВТ. • Київське вище професійне училище водного транспорту КДАВТ. • Ізмаїльське вище професійне училище КДАВТ. • Миколаївське професійно-технічне училище “Морехідна школа” КДАВТ. • Дунайський навчально-консультативний пункт КДАВТ. • Навчально-консультаційний центр КДАВТ у  м. Миколаєві. • Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ.

Академія є членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) та постійним учасником Генеральної асамблеї асоціації. ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ здійснює підготовку слухачів до незалежного тестування з дисциплін: математика, історія України, українська мова, іноземна мова. За умовами позитивного складання атестаційних контрольних робіт — додається до 20 балів до основних балів рейтингу, при вступі до академії на спеціальності: «судноводіння», «експлуатація суднових енергетичних установок», «програмна інженерія», «транспортні технології». Форми навчання: вечірня (вт, чт), суботня (суб), дистанційна (за допомогою мережі Internet). Прийом документів: протягом вересня — для 8-ми місячних ПК та протяом грудня — для 5-ти місячних ПК. Початок занять: з 1 жовтня (для 8-ми місячних ПК) та з 1 січня (для 5-ти місячних ПК).

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ Україна, 01015, Київ, вул. Лаврська, 15. Тел. (044) 255–12–06. Факс (044) 255–12–60. E-mail: pom.rektor@bk.ru Офіційний сайт Київської духовної академії: http://kdais.kiev.ua

Рік відродження семінарії — 1989 р.; Рік відродження академії — 1992 р. Київська духовна академія є вищим навчальним закладом Української Православної Церкви, який готує богословів та кандидатів для прийняття священного сану. В Академії вивчаються богословські дисципліни (такі як Святе Письмо Старого та Нового Завіту, догматичне богослов’я, історія християнської Церкви) та інші (філософія, історія України, педагогіка, психологія, сучасні і стародавні мови та ін.). Всі дисципліни розділяються на наступні кафедри: • Кафедра біблеїстики; • Кафедра богослов’я;

• Кафедра церковної історії; • Кафедра церковно-практичних дисциплін. Наукова праця викладачів КДА представлена в офіційному друкованому виданні «Труди Київської духовної академії», а також виданнями власних наукових досліджень. З 2008 року Академія видає студентський журнал «Академічний Літописець», в якому кожен студент має можливість опублікувати свій творчий доробок. Зарахування до Київської духовної академії відбуватиметься за результатами ЗНО (сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти) та результатами внутрішніх іспитів.


10-12 КВІТНЯ

16

2014

Український дім

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Україна, 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Тел. (044) 278–75–73, 424–60–01 E-mail: kiti@cyfra.net www.kip.org.ua Рівень акредитації — IV. • Факультет перекладу здійснює підготовку: бакалаврів (очно), спеціалістів (очно/заочно), магістрів (очно/заочно) — 2–3 іноземні мови. • Факультет другої вищої освіти здійснює перепідготовку: спеціалістів (очно, в денні та вечірні години) — 2 іноземні мови з першого року. Термін навчання — 2,5 роки. Прийом документів двічі на рік — в липні (початок занять з 1 вересня) та в січні (початок занять з 1 лютого). Виробнича перекладацька практика

в міністерствах, відомствах, іноземних посольствах та представництвах, банках та міжнародних організаціях (67 баз практики). Підготовчі курси протягом року. Прийом документів на підготовчі курси — протягом року. Для вступу на першу освіту рівня «бакалавр» приймаються сертифікати незалежного зовнішнього тестування з української мови та літератури, історії України або всесвітньої історії та з англійської мови.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 64 Тел. (044) 239–33–33. Факс (044) 239–33–88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua

Рік заснування - 1834 р. Рівень акредитації – IV Ректор – Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура: в університеті функціонує 7 навчальних інститутів (філології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України), 15 факультетів (географічний; геологічний; економічний; історичний; механікоматематичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; кібернетики; психології; соціології; факультет інформаційних технологій; фізичний; філософський; хімічний; юридичний; навчання іноземних громадян), 1 Навчально-науковий центр «Інститут біології», 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптико-механічний), Український фізико-математичний ліцей, 193 кафедри, на яких навчається понад 26 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету 640 професорів, докторів наук, із них більше 60 академіків і член-кореспондентів Національних академій наук України та більш як 1610 доцентів, кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними напрямами: філософія; історія; філологія; соціологія; психологія; політологія; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича справа та редагування; кіно- та телемистецтво; економічна теорія; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; фінанси і кредит; облік і аудит; менеджмент; хімія; біологія; геологія; географія; гідрометеорологія; математика; механіка; фізика; прикладна фізика; прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; радіотехніка; оптотехніка; геодезія, картографія та землеустрій; соціальна робота; туризм; соціальна педагогіка; культурологія; правознавство; прикладна статистика; статистика; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Форми навчання: денна, заочна. Діє аспірантура і докторантура. Міжнародні зв’язки: на сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 214 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 57 країн світу.


2014

17

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Контактна інформація для вступників (Приймальна комісія) Україна, Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б, к. 116, Тел. (044) 428–34–07 E-mail: abiturient@kubg.edu.ua www.kubg.edu.ua 140 років освітніх традицій столиці! Рівень акредитації: IV. Форма власності: університет належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.Рік заснування: літопис університету ведеться з 16 березня 1874 р., коли було відкрито перші педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Ректор: Віктор Олександрович Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Київський університет імені Бориса Грінченка — сучасний та успішний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, у якому навчається понад 7 тисяч студентів. Університет забезпечує неперервну підготовку конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами від молодших спеціалістів до докторантів та підвищення кваліфікації педагогів навчальних закладів м.Києва. У рейтингу МОН України Київський університет імені Бориса Грінченка посідає 6 місце серед ВНЗ педагогічних, гуманітарних, фізичного виховання та спорту (2013 р.). Структура: в університеті функціонує 6 навчальних інститутів (Інститут людини, Інститут суспільства, Гуманітарний інститут, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут післядипломної педагогічної освіти) та Університетський коледж, що здійснюють підготовку за 39 напрямами та спеціальностями. Університет має 5 корпусів загальною площею 43,3 тис м2 та розвинуту інфраструктуру: сучасну бібліотеку з філіями в корпусах; спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами; понад 80 SMART — аудиторій; сучасні комп’ютерні аудиторії; Wi-Fi зони; системи відеоконференцій; актові зали; телестудію та прес-центр. Одним з найважливіших напрямків діяльності університету є його інтернаціоналізація. Університет є підписантом Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації освіти дорослих. В університеті активно розвиваються академічні обміни, мобільність науковців та студентів; гостьові лекції професорів закордонних університетів та представників міжнародних організацій. Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій. Навчання: за бюджетом і на контрактній основі. Діє аспірантура й докторантура.

ДП «КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ» Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 вул. Борщагівська, 204-Г, Тел. (044) 234–61–69, 234–07–99, 401–10–41 E-mail: kijanochka@ukr.net, college_horeograf@ukr.net www.kievbalet.in.ua ВНЗ І-го рівня акредитації (ліцензія АД № 034582, сертифікат про акредитацію. НІ-І № 1153608). Готує молодших спеціалістів зі спеціальності ХОРЕОГРАФІЯ («Класична хореографія», «Сучасна хореографія»). Кваліфікація: Артист балету (Артист ансамблю сучасного танцю), Викладач хореографії, Керівник хореографічного колективу. Навчання — платне. Для переможців міжнародних конкурсів — пільги. Форма навчання — денна. Є гуртожиток, студентський автобус. При коледжі працює хореографічна гімназія «Кияночка». Директор — Кайгородов Д. Є., заслужений працівник культури України, володар почесної медалі ім. А. С. Макаренка, «Відмінник освіти України».


10-12 КВІТНЯ

18

2014

Український дім

КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ» Украина, Киев, бул. Леси Украинки 26а, 5 этаж Тел.: (044) 537–22–60, www.kiev.itstep.org

Компьютерная Академия «Шаг» — одна из лидеров компьютерного образования в Украине, готовящая профессиональных IT-специалистов по следующим направлениям: • Разработка программного обеспечения • Сетевые технологии и системное администрирование • Компьютерная графика и дизайн.

Срок обучения — 2,5 года. Возможность выбора обучения как на стационаре (занятия 4 раза в неделю + 1 день на самостоятельную подготовку), так и на полустационаре (1 раз в неделю по выходным). Обучаясь в Академии Вы можете самостоятельно выбирать время обучения: утром, днем или вечером. За 13 лет своего существования Академия открыла 15 филиалов в самых крупных областных центрах Украины, а также филиал в Казани, Праге, Минске, Астане и подготовила более 16000 квалифицированных программистов, системных администраторов, дизайнеров и webразработчиков. Студенты Академии выигрывают множество международных конкурсов: в 2012 году выиграли один из самых престижных IT-чемпионатов — международный конкурс Microsoft Imagine Cup, в самой главной категории — Software Design (дизайн программного обеспечения). В учебном процессе используются уникальные программы и методические материалы, за разработку которых Компьютерная Академия «Шаг» получила серебряную медаль на конкурсе «Высокие технологии в образовании», организованном Министерством образования и науки Украины. В настоящее время Компьютерная Академии «ШАГ» имеет следующие статусы: • Microsoft IT Academy; • Локальная Академия CISCO; • Autodesk Training Center; • Авторизованные центры тестирования Pearson VUE и Prometric; • Авторизованный центр SUN. По окончании обучения выпускники Компьютерной Академии получают диплом на украинском и английском языках, помощь в трудоустройстве, а также международные сертификаты по программам Microsoft, Sun, Oracle, Cisco, AutoCAD, Maya, Inventor, 3D Max. При Киевском филиале Компьютерной Академии "Шаг" открыты: • Центр по трудоустройству, помогающий каждому выпускнику с выбором наилучшего места работы. • Малая Компьютерная Академия «ШАГ» для детей от 9 до 14 лет; • Профессиональные компьютерные курсы по различным направлениям компьютерной индустрии, в том числе для корпоративных клиентов по индивидуально разработанным программам; • Подготовительное отделение для абитуриентов Академии. Для желающих получить качественные компьютерные знания за максимально короткий срок Компьютерная Академия «Шаг» предлагает множество курсов — от «Пользователь ПК» до профессиональных. Занятия проходят как в группе, так и индивидуально. Подробно с программой курсов можно ознакомиться на сайте: www.kiev.itstep.org или посетив приемную комиссию. Для Вас всегда может быть составлена программа индивидуального обучения. Хочешь получить престижную работу завтра? Получи серьезную специальность сегодня!


10-12 КВІТНЯ

20

2014

Український дім

Університет економіки та права «КРОК» Україна, 03113, Київ, вул. Лагерна, 30–32, Тел.: (044) 455–57–57, 455–57–07 E-mail: krok@krok.edu.ua www.krok.edu.ua Державний диплом. IV рівень акредитації. Ліцензія МОН України АЕ 270721 від 02.07.2013 р. Університет «КРОК» — є одним з перших приватних ВНЗ України, заснований у 1992 році. В Університеті здійснюється підготовка, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за напрямами: «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Психологія», «Правознавство», «Комп’ютерні науки». У складі Університету працюють: Коледж економіки права та інформаційних технологій та Київський Коледж нерухомості.

Львівський національний аграрний університет Україна, 80381, Львівська обл., Жовківський р-н., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 Тел. приймальні ректора: (032) 22–42–335. Тел. першого проректора: (032) 22–42–502 Тел. проректора з НР: (032) 22–42–503. Факс (032) 22–42–919 E-mail: lnau@mail.lviv.ua, forum2009lnau@ukr.net www.lnau.lviv.ua Рік заснування — 1856 р. Ректор — академік НААНУ Снітинський В. В. Факультети: агротехнологій та екології, економічний, механіки та енергетики, землевпорядний, будівництва та архітектури, заочної освіти. В структурі університету — Інститут післядипломної освіти, Навчально-науково-дослідний центр, Новаційний центр, 5 НДІ, лабораторії, майстерні та ін. Напрями підготовки: “Агрономія”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Облік і аудит”, “Менеджмент”, “Фінанси і кредит”, “Економіка підприємства”, “Міжнародна економіка”, “Геодезія, картографія та землеустрій”, “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, “Енергетика та електротехнічні системи в АПК”, “Автомобільний транспорт”, “Машинобудування”, "Метрологія, стандартизація та сертифікація", “Будівництво”, “Архітектура”.


2014

21

МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (МЕГІ) Україна, 86157, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Островського, 16 Тел/факс: (0623) 22–22–27, 22–03–23 E-mail: mail@megi.com.ua

МЕГІ — сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній та заочній формах навчання за 8 напрямами підготовки (спеціальностями): «Фінанси і кредит», «Правознавство», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Психологія», «Соціологія», «Мова і література (англійська)», «Українська мова і література». У структурі інституту функціонують 3 факультети (економічний, права і психології, гуманітарний), аспірантура, лабораторії (соціологічних досліджень, експериментальної психології, педагогічних технологій), юридична клініка, консалтинговий центр, науково-консультаційний психологічний центр, Макіївський міський інформаційно-просвітницький центр «Права людини», навчальнокоординаційний центр екології та безпеки життєдіяльності, центр працевлаштування студентів і випускників, філологічний навчально-науковий центр, центр інноваційних технологій навчання іноземної мови та коледж. Діє програма підготовки офіцерів запасу. Матеріально-технічну базу Макіївського економіко-гуманітарного інституту складають три навчальних корпуси, гуртожиток, спортивні та тренажерні зали, приміщення громадського харчування, клубно-видовищні приміщення. Інститут має сертифікацію Товариства міжнародної освіти (IES) (м.Лондон), що дає можливість випускникам одержувати поряд з вітчизняним дипломом Міжнародний сертифікат IES за всіма спеціальностями.

Мукачівський державний університет (МДУ) Україна, 89600, м. Мукачево, Закарпатська обл., вул. Ужгородська, 26 Тел./факс: (031) 31–2–11–09, 3–13–43 Е-mail: info@msu.edu.ua, nauka@msu.edu.ua www.msu.edu.ua Мукачівський державний університет (МДУ) створено у вересні 2008 р. Ректор МДУ — д. псих. н., професор Щербан Тетяна Дмитрівна. Науково-педагогічна діяльність колективу МДУ спрямована на вирішення найважливіших прикладних і фундаментальних проблем психолого-педагогічних, гуманітарних, природничих і технічних наук. Професорсько-викладацький склад в університеті нараховує 268 осіб, з яких 24 доктори наук, професори, 92 кандидатів наук, доцентів. В МДУ здійснюється підготовка фахівців за напрямами ОКР «Бакалавр»–13; «Спеціаліст»–14; «Магістр»–12. Структурними підрозділами університету є Виноградівський державний коледж та Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж. На 6 факультетах вузу навчається 3189 студ., у том числі 1578 студ. д. ф.н. і 1611 з. ф.н. У вузі успішно здійснює інноваційну діяльність навчально-методичний центр інноваційних технологій, який займається розробкою, координацією та впровадженням інноваційних технологій у навчальний процес, реалізацією стандартів європейської вищої освіти, повною комп'ютеризацією навчального процесу, підвищенням рівня педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів та магістрантів. Інтенсивна робота структурних підрозділів — Школи моделювання та дизайну одягу, Музею прикладного мистецтва Закарпаття і Студентського будинку моди дає можливість студентам


10-12 КВІТНЯ

22

2014

Український дім

здобути більш поглиблені знання у сфері дизайну одягу та взуття з метою створення конкурентоздатних виробів легкої промисловості. Лабораторія «Педагогічних досліджень та інноваційно-освітніх технологій» впроваджує результати наукових досліджень і експериментально перевірених інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес вищої та загальноосвітньої шкіл. Новизна та високий рівень інноваційних науково-технічних розробок МДУ пiдтвердженi отриманими дипломами, золотими та срібними медалями на міжнародних і національних виставках та конкурсах.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.: (044) 490–95–05, 494–47–47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua Ліцензії МОН України АЕ № 285589 від 23.01.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р. МАУП — найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України. Здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за 27 спеціальностями та 141 спеціалізацією з 11 галузей знань та 15 напрямів. Напрями підготовки: менеджмент, управління персоналом та економіка праці, туризм, фінанси і кредит, маркетинг, облік і аудит, країнознавство, програмна інженерія, програмне забезпечення систем, політологія, соціологія, соціальна робота, психологія, філологія, правознавство, правоохоронна діяльність, адміністративний менеджмент, управління навчальним закладом, дизайн. Академія ліцензована та акредитована МОН України за найвищим IV рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. Форми навчання: денна, вечірня, заочна (в т. ч. дистанційна — з використанням Інтернет- та мультимедійних технологій). У структурі МАУП: Ліцей, Технікуми, Підготовче відділення, Інститути, МВА, Аспірантура, Докторантура, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр, а також інститути та філії по всій Україні та за кордоном. За результатами Рейтингу “Софія Київська” МАУП визнано кращою в номінаціях: «недержавні» та «управлінські ВНЗ України», нагороджено Дипломом Всенародного конкурсу «Бренд року –2004» (номінація «Народне визнання»). Лауреат Всеукраїнського галузевого рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «освіта» (2011р.). У 2012 році — нагорода Загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246–94–91. Тел. приймальної комісії: (044) 520–06–66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua www.naiau.kiev.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АД № 073175 від 30.11.2012. Рівень акредитації — IV. Форма власності — державна. Ректор — Коваленко Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, членкореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, генераллейтенант міліції.


2014

23

Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямами підготовки та спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», а також освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальностями «Управління у сфері правопорядку» та «Судова експертиза». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням — для органів внутрішніх справ, а також фахівців у галузі права, підприємництва, психології — за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Навчально-виховний процес і наукову роботу забезпечують 41 кафедра та 7 наукових лабораторій, у яких працюють 8 академіків та член-кореспондентів галузевих академій наук України, 79 докторів наук та професорів, 493 кандидати наук і доценти. Почесне звання «заслужений» мають 38 науковопедагогічних працівників. В академії сформувалися та успішно розвиваються наукові школи, зокрема з проблем конституціоналізму, теоретичних основ забезпечення прав і свобод людини, адміністративного права і процесу, кримінального права, кримінального процесу, філософії права та юридичної психології, теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, кримінально-виконавчого права та кримінологічної віктимології, криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ тощо. Останніми роками на етапі формування перебувають наукові школи з проблем юридичної компаративістики та проблем економічної безпеки. НАВС — член Асоціації Європейських поліцейських коледжів, Асоціації вищих навчальних закладів МВС держав-учасниць СНД, постійний учасник Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи. Академія підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, навчальними закладами та поліцейськими установами Білорусі, Вірменії, Казахстану, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, США, Туреччини, Франції та інших держав. Спеціальний миротворчий центр НАВС здійснює підготовку миротворчого персоналу МВС України до участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. У структурі академії функціонують: докторантура та ад’юнктура, п’ять навчально-наукових інститутів, інститут післядипломної освіти, юридичний ліцей. Діють регіональні відділення навчальнонаукового інституту заочного навчання у містах: Вінниці, Житомирі, Кіровограді, Луцьку, Миколаєві, Мукачевому, Полтаві, Рівному, Севастополі, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах. В академії працює підготовче відділення з надання освітніх послуг майбутнім абітурієнтам у підготуванні до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, історії України, іноземної мови та основ правознавства.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН України надано статус національної. Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий — перший віце-президент, доктор педагогічних наук, професор; академік Андрій Миколайович Гуржій — віце-президент, доктор технічних наук, професор; академік Михайло Іванович Бурда — головний вчений секретар, доктор педагогічних наук, професор.


10-12 КВІТНЯ

24

2014

Український дім

Члени НАПН України об'єднані в п'ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академік-секретар Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік-секретар Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік-секретар Микола Борисович Євтух, доктор педагогічних наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки, Інститут психології імені Г. С. Костюка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут проблем виховання, Інститут спеціальної педагогіки, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Інститут професійно-техніч¬ної освіти, Інститут обдарованої дитини, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Навчальнонауковий центр про¬фесійно-технічної освіти, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Педагогічний музей України, видавництво «Педагогічна думка». Наукові дослідження здійснюють 1430 осіб, які працюють у штаті підвідомчих наукових установ Академії. У складі НАПН України 62 дійсних члени, 87 членів-кореспондентів, 38 іноземних членів і 10 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 223 доктори наук і 540 кандидатів наук. Члени Академії та наукові співробітники підвідомчих їй установ виконують 279 досліджень за 31 науковим напрямом. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретико-методологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психолого-педагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання. У ході 229 експериментів різних рівнів Академією та її науковими установами відпрацьовуються близько 270 педагогічних і психологічних інновацій. За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці підвідомчих установ щорічно публікують майже 3 тис. праць, у тому числі близько 100 монографій, понад 130 підручників і навчальних посібників, більше 140 методичних посібників і рекомендацій, майже 50 словників і довідників, близько 140 збірників наукових праць, більше 70 навчальних програм і концепцій; проводять близько 200 масових науково-практичних заходів. Основними періодичним виданнями НАПН України є «Педагогічна газета» і науково-теоретичний та інформаційний журнал «Педагогіка і психологія». Загалом Академія та її підвідомчі установи є засновниками та співзасновниками 62 періодичних видань, у тому числі 56 друкованих (26 наукових журналів і 30 збірників наукових праць) та шести електронних наукових видань. 67% найменувань є науковими фаховими виданнями у галузі педагогічних, психологічних і філософських наук. Серед наукової періодики НАПН України: «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України», «Шлях освіти», «Проблеми сучасного підручника», «Порівняльно-педагогічні студії», «Актуальні проблеми психології», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Професійно-технічна освіта», «Позашкільна освіта та виховання», «Мистецтво та освіта», «Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», «Вісник післядипломної освіти», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Наука і освіта» та ін. В Академії створена цілісна система підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура функціонує в 12 підвідомчих установах за десятьма (з десяти) спеціальностями педагогічних, дев'ятьма (з одинадцяти) психологічних, трьома (з чотирнадцяти) філософських, однією (з одинадцяти) спеціальністю економічних наук — усього за 23 спеціальностями. Докторантура діє у десяти інститутах за десятьма спеціальностями педагогічних, вісьмома — психологічних, двома — філософських наук (усього 20 спеціальностей). У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь вісімнадцять спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні. Міжвідомча рада щороку розглядає та затверджує понад 1,5 тис. тем докторських і кандидатських дисертацій. Освітня діяльність у НАПН України здійснюється через підготовку робітничих кадрів (професійно-технічна освіта), фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у трьох


2014

25

підвідомчих установах Академії: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Навчально-науковому центрі професійнотехнічної освіти і Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти. НАПН України співпрацює з науковими установами, начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-Д. Тел.: (044) 481–37–14 Е-mail: nauk_org_undip@ukr.net www.undip.org.ua Директор Інституту — Олег Михайлович Топузов, доктор педагогічних наук, професор. Інститут педагогіки засновано у 1926 році. У складі Інституту — 22 лабораторії, у яких працює 210 наукових співробітників. Серед них — 38 докторів і 107 кандидатів наук. Імена таких учених-педагогів, як дійсні члени НАПН України О. І. Ляшенко, М. С. Вашуленко, О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська, М. І. Бурда, членикореспонденти Академії Ю. І. Мальований, О. І. Пометун, почесні академіки Н. М. Буринська, О. Н. Хорошковська та багато інших, добре відомі серед фахівців освітянської галузі України та за її межами. Тематика наукових досліджень Інституту педагогіки спрямована на методологічне, теоретичне, дидактичне й методичне забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої освіти в Україні. Основними напрямами досліджень науковців Інституту є: розвиток національної школи і педагогічної думки в історичному контексті; методологія і теорія педагогічної науки; зміст загальної середньої освіти і тенденції його розвитку; теорія і практика сучасного підручника; особистісно орієнтовані технології навчання, педагогічні інновації; інформаційні технології у шкільній освіті; методологія педагогічного оцінювання. Досягненням Інституту є створення підручників нового покоління, монографій, навчальнометодичних комплектів із окремих предметів загальноосвітньої школи. В Інституті функціонують п’ять спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти; 13.00.09 — теорія навчання; 13.00.02 — теорія та методика навчання технології; 13.00.02 — теорія та методика навчання (технічні дисципліни); 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова); 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська література); 13.00.02 — теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); 13.00.02 — теорія та методика навчання (географія); 13.00.02 — теорія та методика навчання (хімія). Упродовж останніх десяти років докторський і кандидатський наукові ступені здобули понад 400 осіб. Інститут є засновником і співзасновником восьми наукових періодичних фахових видань: «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова і література в школі», «Біологія і хімія в сучасній школі», «Математика в сучасній школі», «Географія та економіка в сучасній школі», «Комп’ютер у школі та сім'ї», «Російська словесність у школах України», «Порівняльно-педагогічні студії»; електронного наукового фахового видання «Народна освіта» і трьох фахових збірників наукових праць: «Проблеми сучасного підручника», «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Педагогічний дискурс». Інститут підтримує творчі зв'язки з інститутами Російської академії освіти, Пекінським університетом, Шведською академією освіти, культурно-освітнім центром «Україна-Баварія» та ін.


10-12 КВІТНЯ

26

2014

Український дім

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ Україна, 01033, Київ, вул. Паньківська, 2. Тел.: (044) 288–33–20 Е-mail: 244–19–63@mail.ru www.psy-science.com.ua Директор Інституту — Сергій Дмитрович Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України створено в 1945 році. Наукові традиції Інституту продовжуються і розвиваються в наукових школах дійсних членів НАПН України С. Д. Максименка, В. О. Моляка, Н. В. Чепелєвої, членів-кореспондентів Академії М. Й. Боришевського, Г. О. Балла, Л. М. Карамушки, М. Л. Смульсон та ін. Наукові дослідження здійснюються у 18 лабораторіях, де працюють 227 наукових співробітників, у тому числі 29 докторів і 113 кандидатів наук. Інститут проводить наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на отримання теоретично і практично значущих результатів із основних напрямів психологічної науки — методології та історії психології, психології особистості, психології навчання і виховання, психології творчості, економічної, організаційної, когнітивної, екологічної психології, етнопсихології, психофізіології та психодіагностики. Пріоритетом у діяльності Інституту є розроблення актуальних проблем навчання, виховання і психічного розвитку особистості в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві, зміцнення зв’язку досліджень із освітньою практикою. В Інституті функціонує аспірантура за сімома спеціальностями та докторантура за трьома спеціальностями, дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 19.00.01 — загальна психологія, історія психології; 19.00.02 — психофізіологія; 19.00.04 — медична психологія; 19.00.05 — соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія; 19.00.10 — організаційна психологія, економічна психологія. Інститут є засновником і співзасновником чотирьох збірників наукових праць: «Проблеми загальної та педагогічної психології», «Актуальні проблеми психології», «Проблеми сучасної психології» (фахові), «Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України»; електронного журналу «Технології розвитку інтелекту». Співробітництво Інституту із зарубіжними психологічними установами та організаціями охоплює світові й загальноєвропейські наукові психологічні об’єднання, дослідницькі установи та організації Франції, Туреччини, Польщі, Німеччини, Російської Федерації, Португалії, Чехії, Білорусі, Бельгії, Швейцарії, Нідерландів та інших країн. На базі визнаних міжнародних наукових шкіл Інститутом було засновано шість дослідницьких психологічних лабораторій, у яких співпрацюють психологи та психотерапевти за відповідними психологічними напрямами: Україна –США, Україна — Канада, Україна — Австралійський Союз, Україна –Республіка Польща, Україна — Австрійська Республіка.

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ Україна,04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9, Тел./факс: (044) 440–62–86 Е-mail: ipood2008@ukr.net www.ipood.kiev.ua Директор Інституту — Іван Андрійович Зязюн, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих створено в 1993 році.


2014

27

В Україні та за її межами відомі наукові школи дійсних членів НАПН України І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. У восьми наукових відділах Інституту працює 83 наукових співробітники, у тому числі 27 докторів і 28 кандидатів наук. Співробітниками Інституту виконуються науково-дослідні роботи за п’ятьма напрямами: історія педагогіки, порівняльна педагогіка; психологія особистості, соціальна психологія; психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці; теоретико-методичні засади освіти дорослих; педагогічна освіта. В Інституті започатковано дослідження психолого-педагогічних проблем освіти дорослих, теоретично обґрунтовуються її зміст і напрями розвитку. Значна увага приділяється проблемам підготовки педагогів нової генерації з урахуванням особливостей і потреб різних освітньо-виховних систем, а також розвиваються ідеї педагогічної майстерності, обґрунтовані академіком І. А. Зязюном. Інститутом засновано 24 центри педагогічної майстерності на базі навчальних закладів різних типів. В Інституті функціонує спеціалізована рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Інститут є засновником і співзасновником трьох періодичних наукових видань: «Професійнотехнічна освіта», «Педагогіка і психологія професійної освіти» (фахові), «Порівняльна професійна педагогіка»; трьох збірників наукових праць: «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (фаховий), «Професійно-художня освіта України», «Естетика і етика педагогічної дії». Тісні наукові зв'язки поєднують Інститут із навчальними закладами та науковими установами ряду зарубіжних країн: Комітетом педагогічних наук Польської академії наук, Люблінським університетом імені М. Кюрі-Склодовської, Вищою педа¬гогічною школою в Кельце, Пьотркові Трибунальським, Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові, Радомською Політехнікою імені К. Пуласького (Республіка Польща), кафедрою «Гендер і культура» Центрально-Європейського університету (Будапешт, Угорщина), Центром освітніх технологій штату Айова (США), Університетом м. Веллінгтона (Нова Зеландія), Українським вільним університетом у Мюнхені (Німеччина) та ін.

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9. Тел. (044) 455–53–38, факс (044) 440–25–25 Е-mail: ipv.apnu@ipv.org.ru Веб-сайт: ipv.org.ua Директор Інституту — Іван Дмитрович Бех, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Інститут проблем виховання створено в 1997 році. У дванадцяти лабораторіях Інституту працює 102 наукових співробітника, із них — 11 докторів і 45 кандидатів наук. Тематика наукових досліджень Інституту передбачає розроблення фундаментальних теоретикометодологічних аспектів виховного процесу та актуальних проблем модернізації його змісту, оновлення форм і методів виховання дітей та учнівської молоді. Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження інноваційних особистісно орієнтованих технологій, спрямованих на морально-духовний розвиток особистості в дошкільний та шкільний період її життєдіяльності. Дослідження здійснюються за трьома напрямами: теорія і методика виховання, соціальна педагогіка та теоретико-методологічні основи дошкільної освіти. Співробітниками Інституту розроблено й затверджено на державному рівні «Програму виховання дітей та учнівської молоді», «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», у яких задано стратегічні напрями розвитку теорії та методики виховання, дошкільної і соціальної педагогіки.


10-12 КВІТНЯ

28

2014

Український дім

В Інституті працюють докторантура та аспірантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.05 — соціальна педагогіка, 13.00.07 — теорія і методика виховання, 13.00.08 — дошкільна педагогіка. Інститут є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Позашкільна освіта і виховання», «Мистецтво та освіта» (фахове); двох фахових збірників наукових праць: «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка», «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді».

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9. Тел.: (044) 440–42–92 Е-mail: ukreditor@ukr.net http://ispukr.org.ua Директор Інституту — В’ячеслав Васильович Засенко, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Інститут спеціальної педагогіки створено в 1994 році. У складі восьми лабораторій Інституту працюють 8 докторів і 28 кандидатів наук. Інститут є провідною науковою установою, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами. Науковці Інституту розробляють науково-теоретичні засади навчання та виховання таких дітей, інноваційні технології і моделі їх корекційного навчання, запроваджують інклюзивну модель освіти. Серед основних наукових результатів найбільш значущими є: розроблення теоретикометодологічних засад науково-методичного забезпечення навчання дітей з особливими потребами; оновлення змісту та розроблення Державного стандарту спеціальної освіти; визначення системоутворюючих складових інклюзивної освіти та організаційно-методичних підходів до її впровадження в Україні; розроблення на цій основі її науково- та навчально-методичного забезпечення; обґрунтування білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху та розроблення лінгво-теоретичних засад української жестової мови; окреслення основних напрямів психологічної допомоги дітям з особливими потребами, розроблення корекційно-реабілітаційних технологій роботи з дітьми з розладами аутичного спектра, інтелектуальними, сенсорними та комбінованими порушеннями, розроблення комп’ютерних навчально-розвивальних технологій для дітей з особливими потребами тощо. В Інституті функціонують аспірантура й докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.03 — корекційна педагогіка та 19.00.08 — спеціальна психологія. Інститут є засновником і співзасновником періодичного наукового фахового видання «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання»; електронного журналу «Спеціальна педагогіка та психологія»; семи збірників наукових праць: «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (фахові), «Жестова мова і сучасність», «Спеціальна педагогіка та психологія», «Український логопедичний вісник», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання», «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології». Інститут співпрацює з Університетом Альберта та Коледжем Грента МакЮена (Канада), Академією спеціальної освіти імені Марії Гжегожевської (Польща), Інститутом корекційної педагогіки РАО (Росія) та ін., є незмінним учасником міжнародних проектів.


2014

29

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04070, Київ, вул. Андріївська,15. Тел.: (044) 416–3–382, факс: (044) 425–45–56 Е-mail: ispp@skif.com.ua Веб-сайт: ispp.org.ua Директор Інституту — Микола Миколайович Слюсаревський, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук. Інститут соціальної та політичної психології створено в 1994 р. як Науково-практичний центр політичної психології АПН України, який у 1996 р. набув статусу Інституту. Науково-дослідну роботу в Інституті здійснюють 10 лабораторій, де працюють 106 наукових співробітників. У складі науковців 3 члени-кореспонденти НАПН України: М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко; 21 доктор і 41 кандидат наук. До наукової роботи залучаються докторанти, аспіранти, наукові кореспонденти і здобувачі. Інститут має розгалужену регіональну мережу інтерв’юерів для проведення всеукраїнських масових опитувань і регулярно їх здійснює. Зусилля наукового колективу Інституту спрямовано на оновлення відповідно до викликів сьогодення теоретичних засад і методичного інструментарію соціально-психологічної науки, пошук шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів, вирішення актуальних завдань соціально-психологічного супроводу освітніх реформ, упровадження в навчально-виховний процес психологічно обґрунтованих інновацій, що враховують особливості трансформації українського суспільства, імперативи і суперечності інформаційної доби, дедалі більшу віртуалізацію соціальнокомунікативних практик молоді. Істотними теоретичними надбаннями Інституту стали: концепція соціальної психології як фундаментальної, базової психологічної дисципліни, модель типологізації та актуалізації соціальнопсихологічних проблем у межах культурно-історичного циклу, концептуальна модель діагностики, прогнозування та коригування соціальної напруженості, концепція особистісного самоконституювання, теоретична модель спільного вчинку та онтогенетична модель розвитку інтимноособистісної сфери людських стосунків, теорії фрактальної психології та архетипового менеджменту, концептуальна модель когнітивно насиченого спілкування, теорія групової рефлексії, теоретичні модуси автентичності особистості, нова концепція переживання людиною плину часу, інтерактивна теорія влади і модель колективного самовизначення етнолінгвістичних спільнот, модель впливу соціального научіння на політичні ставлення молоді, тезаурусна модель інформаційного впливу, соціально-психологічна модель медіаосвіти. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в аспіратурі та докторантурі за трьома спеціальностями. В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 19.00.05 — соціальна психологія, психологія соціальної роботи та 19.00.11 — політична психологія. Інститут є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Психологічні перспективи» (фахове), «Психодрама и современная психотерапия»; трьох фахових збірників наукових праць: «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Психологічні науки: проблеми і здобутки».


10-12 КВІТНЯ

30

2014

Український дім

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 01014, Київ, вул. Бастіонна, 9. Тел.: (044) 286–65–85 Е-mail: iheapsu@gmail.com, ihed@ukr.net Веб-сайт: ihed.org.ua Директор Інституту — Михайло Филимонович Степко, член-кореспондент НАПН України, кандидат фізико-метематичних наук, професор. Інститут вищої освіти створено в 1999 році. У шести відділах Інституту вищої освіти НАПН України працює 78 наукових співробітників, у тому числі дійсні члени Академії В. І. Луговий, М. Б. Євтух, В. П. Андрущенко, члени-кореспонденти НАПН України В. М. Ткаченко, М. Ф. Степко, О. Г. Ярошенко, І. М. Грищенко, 34 доктори і 29 кандидатів наук. Інститут здійснює фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на розв’язання актуальних методологічних, теоретичних і практичних проблем розвитку вищої освіти, розроблення та впровадження в освітню практику науково-методичного, психолого-педагогічного забезпечення становлення національної системи вищої школи, її входження у світовий освітній, науковий і загальнокультурний простір. Фахівці Інституту входять до Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні і внесли вагомий внесок у розроблення «Національного освітнього глосарію: вища освіта»; Національної рамки кваліфікацій і проекту Закону України «Про вищу освіту». Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. 58 аспірантів, докторантів, здобувачів виконують дисертаційні роботи за спеціальностями: 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти; 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії; 09.00.10 — філософія освіти; 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. В Інституті діють дві спеціалізовані вчені ради для захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі педагогічних і філософських наук. Інститут є співзасновником трьох періодичних наукових видань: «Вища освіта України», «Економіка і управління» (фахові), «Філософія освіти»; фахового збірника наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами».

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9. Тел.: (044) 453–90–51, факс: (044) 453–97–09 Е-mail: iitzn_apn@ukr.net Веб-сайт: ime.edu-ua.net Директор Інституту — Валерій Юхимович Биков, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання створено в 1999 році. У складі шести наукових відділів Інституту працюють дійсні члени НАПН України А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, В. В. Олійник, М. І. Шут, член-кореспондент Н. В. Морзе. Дослідження здійснюють 55 наукових співробітників, із них 14 докторів і 17 кандидатів наук. Інститут здійснює фундаментальні та прикладні дослідження актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та використання новітніх засобів навчання та інформаційних технологій в освіті, побудови та розвитку комп'ютерно орієнтованого середовища систем відкритої освіти й електронного дистанційного навчання, електронних освітніх ресурсів навчального призначення, управління та підтримки наукових досліджень із застосуванням технологій хмарних обчислень. Колектив Інституту бере активну участь у розробленні та виконанні державних документів із розвитку освіти, державних цільових програм. Значну увагу вчені Інституту приділяють питанням інформатизації наукової і науково-організаційної діяльності НАПН України. Упроваджено в освітню


2014

31

практику численні матеріали з науково-методичного забезпечення процесів інформатизації і комп’ютеризації освіти, створення новітніх засобів навчання з різних предметів для навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації. Науковцями Інституту створені та підтримуються електронні освітні ресурси (сайти, дистанційні курси, портал http://planning.edu-ua.net та ін.). У 2011 р. введено в дію програмний комплекс електронної бібліотеки НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua). В Інституті функціонує аспірантура та докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.10 — інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Інститут є співзасновником періодичного наукового фахового видання «Комп’ютер у школі та сім'ї»; електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»; фахового збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті». Інститут співпрацює із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними освітянськими організаціями.

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98. Тел.: (044) 252–72–75, факс: (044) 259–45–53 Е-mail: ipto_info@ukr.net Веб-сайт: ipto.kiev.ua Директор Інституту — Валентина Олександрівна Радкевич, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Інститут професійно-технічної освіти створено в 2006 році. У шести лабораторіях Інституту працює 111 наукових співробітників, у тому числі 13 докторів і 29 кандидатів наук. В Інституті досліджуються актуальні проблеми теорії і методики професійно-технічної освіти. Науковцями Інституту розроблено концептуальні основи професійної орієнтації учнівської молоді на робітничі професії, методику створення нових інтегрованих і укрупнених робітничих професій; опрацьовано модель професійних і освітніх стандартів, заснованих на компетентнісному підході; створено інформаційно-аналітичну систему ПРОФТЕХ для автоматизації моніторингу ефективної діяльності ПТНЗ; розроблено педагогічні технології, інноваційні методики, дидактичні комплекси, електронні підручники, системи тестового контролю навчальних досягнень учнів ПТНЗ. На базі Інституту функціонують три центри: енергоефективності, сучасних професій і технологій, здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу. Здійснюється психолого-педагогічна підтримка учнівського самоврядування, профільного навчання учнів старшої школи. В Інституті функціонують аспірантура і докторантура за спеціальностями 13.00.02 — теорія та методика навчання (трудове навчання), 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти, діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. Інститут є засновником і співзасновником електронного наукового видання «Теорія і методика професійної освіти»; чотирьох збірників наукових праць: «Науковий вісник Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка», «Професійне навчання на виробництві», «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки, перспективи». Інститут бере участь у міжнародному проекті Європейського Союзу TVINING, грантовій програмі Європейського Союзу з підтримки професійної освіти і навчання В Республіці Киргизія; співпрацює із Субрегіональним бюро МОП у країнах Східної Європи та Центральної Азії, Міжнародною професійною академією «Туран-профі» (Республіка Казахстан), Республіканським інститутом професійної освіти (Республіка Білорусь).


10-12 КВІТНЯ

32

2014

Український дім

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03190, Київ, вул. Салютна, 11-а. Тел.: (044) 422–55–11, факс (044) 400–98–69 Е-mail: iod@iod.gov.ua Веб-сайт: iod.gov.ua Директор Інституту — Володимир Вікторович Камишин, кандидат технічних наук. Інститут обдарованої дитини створено в 2007 році. У восьми наукових відділах Інституту працюють 186 наукових співробітників, у тому числі дійсний член НАПН України С. М. Довгий, член-кореспондент Академії А. І. Сологуб, 14 докторів і 39 кандидатів наук. Інститут обдарованої дитини НАПН України здійснює науково-методичне забезпечення створення та функціонування в Україні державної системи виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та молоді. Науковцями Інституту розроблено науково-методичні засади впровадження та використання системи технологій виявлення, діагностики, проектування розвитку та підтримки обдарованих дітей та молоді; комплекс інноваційних мережевих інформаційних освітніх технологій виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей та молоді; створено інфраструктуру державних і громадських інституцій як складових національної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей і молоді, його науково-методичне забезпечення; всеукраїнський освітній інтернет-портал «Острів знань». Інститутом засновано 7 регіональних центрів, відкрито кабінет психолого-педагогічного консультування, який здійснює психолого-педагогічну діагностику обдарованих дітей і надає консультації. В Інституті функціонує аспірантура за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. Інститут є співзасновником фахового збірника наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика». Інститут є членом Всесвітньої асоціації обдарованих і талановитих дітей.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А. Тел./факс: (044) 484–10–96 Е-mail: rector@umo.edu.ua Веб-сайт: umo.edu.ua Ректор Університету — Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України створено у 2007 році. Університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації інноваційно-дослідницького типу. У складі Університету функціонують: 4 навчальні інститути (Інститут менеджменту та психології, Інститут відкритої освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк); Науково-дослідний інститут післядипломної педагогічної освіти; Науково-навчальний центр міжнародної освіти; Науковометодичний центр координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків.


2014

33

В Університеті працюють 6 дійсних членів і членів-кореспондентів НАПН України, 25 докторів і понад 100 кандидатів наук. Університет забезпечує підготовку спеціалістів за 14 спеціальностями, в тому числі магістрів за шістьма спеціальностями (управління навчальним закладом, менеджмент організацій і адміністрування, психологія, управління персоналом та економіка праці, педагогіка вищої школи, адміністративний менеджмент), а також підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Університет є засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти». Університетом започатковано Всеукраїнську школу новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників. Підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти, 13.00.06 — теорія та методика управління освітою, 19.00.01 — загальна психологія, історія психології, 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія. В Університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти та 13.00.06 — теорія та методика управління освітою. Університет є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Горизонти освіти» (фахове), «Післядипломна освіта в Україні»; двох електронних наукових фахових видань: «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання»; двох збірників наукових праць: «Вісник післядипломної освіти» (фаховий), «Простір арт-терапії». Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науковопедагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98. Тел.: (044) 259–41–58 Е-mail: 2594158@ ukr.net Веб-сайт: nnc.kiev.ua

Директор Центру — Дмитро Васильович Гоменюк. Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти створено в 2001 році. У Центрі працюють 74 педагогічні працівники та майстри виробничого навчання. Центр формує кадровий потенціал для сфери послуг шляхом надання середньої і вищої освіти, підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки. Фахівці Центру здійснюють науково-методичне забезпечення потреб професійно-технічної освіти. У Центрі підготовлено 7680 кваліфікованих робітників, 990 молодших спеціалістів, 1400 військових водіїв.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 10. Тел.: (032) 260–16–95, факс: (032) 275–52–95 Е-mail: lnpc@ukr.net Веб-сайт: lnpc.com.ua Директор Центру — Григорій Петрович Васянович, доктор педагогічних наук, професор. Науково-практичний центр професійно-технічної освіти створено в 1994 р. у структурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. У 1995 р. Центр набув самостійного статусу. У шести наукових відділах Центру працюють 29 науковців, із яких 7 докторів і 18 кандидатів наук.


10-12 КВІТНЯ

34

2014

Український дім

Співробітниками Центру досліджуються теоретичні і методичні засади професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників за професіями, що користуються сталим попитом на ринку праці. Центром розроблено моделі управління професійною підготовкою кадрів із актуальних на ринку праці професій, концепцію розвитку інформаційно-аналітичної системи управління професійнотехнічною освітою на основі моніторингових досліджень ринку освітніх послуг у галузі професійнотехнічної освіти. Центр є співзасновником періодичного наукового фахового видання «Педагогіка і психологія професійної освіти».

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98. Тел.: (044) 252–70–11 Е-mail: ucap@ ukr.net Веб-сайт: psyua.com.ua

Директор Центру — Віталій Григорович Панок, доктор психологічних наук, професор. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи створено у 1998 році. У Центрі працюють 19 наукових співробітників, у тому числі доктор наук і 8 кандидатів наук. Науковцями Центру досліджуються теоретико-методологічні засади становлення і розвитку практичної психології і соціальної педагогіки в Україні, здійснюється науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти України, визначаються напрями та пріоритети її розвитку. Центром розроблено нормативно-правові документи, які регламентують діяльність працівників психологічної служби системи освіти України. Організаційно-управлінське та навчально-методичне забезпечення діяльності психологічної служби, що здійснюється фахівцями Центру, спрямовано на підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників.

КРИМСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НАПН УКРАЇНИ І ТАВРІЙСКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Україна, 95997, м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 4 Тел. (0652) 54–49–30, факс (0652) 54–49–30. Е-mail: csmctnu@crimea.edu Директор Центру — Галина Юріївна Богданович, доктор філологічних наук, професор. Кримський науково-методичний центр управління освітою НАПН України і Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського засновано в 1995 році. У Центрі працюють 15 наукових співробітників, у тому числі доктор і 7 кандидатів наук. Наукова проблематика Центру охоплює переважно теоретичні та методичні аспекти розвитку лінгвокультурологічної компетентності та формування навичок міжкультурної комунікації школярів в умовах поліетнічного середовища Криму. Співробітники Центру створили тримовні словники, навчальні посібники, методичні розробки, що сприяють удосконаленню мовної підготовки учнів, підвищенню майстерності вчителів української, російської та кримськотатарської мов, стимулюють їх самоосвіту.


2014

35

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО головне приміщення: Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 філія: Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 (Будинок учителя) Тел./факс: (044) 440–35–48, Е-mail: dnpb@i.ua Веб-портал: dnpb.gov.ua Директор Бібліотеки — Павла Іванівна Рогова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського створена у 1999 році. У 2003 р. за вагомий внесок у втілення в навчально-виховний процес ідей видатного українського педагога-гуманіста і вченого Бібліотеці було присвоєно ім’я В. О. Сухомлинського. Бібліотека є науково-дослідною установою, національним галузевим книгосховищем, всеукраїнським галузевим інформаційним центром, науково-методичним і координаційним центром бібліотек освітянської мережі МОНмолодьспорту України та НАПН України. У 13 наукових відділах Бібліотеки працюють 80 наукових співробітників, у тому числі 8 кандидатів наук. Бібліотека має головне приміщення та філію, розташовану в Київському будинку вчителя. У бібліотеці діє 8 читальних залів, зокрема: два загальні, дисертаційний, Фонду В. О. Сухомлинського, кабінету бібліотекознавства, документів іноземними мовами, медіацентр. До послуг користувачів — універсальний фонд із понад 580 тис. видань українською та багатьма іноземними мовами; 50% фонду — документи з педагогіки, психології та освіти. Фонд галузевих періодичних видань налічує 1300 назв. Важливою складовою фонду є рідкісні та цінні видання з психолого-педагогічних питань ІІ пол. XVII — поч. ХХ ст., що становлять національне надбання України. Фонд періодичних фахових видань бібліотеки становить 1300 назв, хронологічні рамки якого ХVІІІ–ХХІ ст. Доступ до фонду Бібліотекиелектронний каталог, що містить понад 150000 записів, і традиційний довідково-пошуковий апарат обсягом понад 1,5 млн. карток. Через веб-портал Бібліотеки надається доступ до її електронного каталогу, зведених баз даних, бібліографічної та аналітичної продукції, віртуальних інформаційно-бібліографічних ресурсів «Видатні педагоги України та світу», «Педагогиноватори», «Видатні бібліотекознавці України і світу» та інших. Через веб-портал Бібліотеки надаються он-лайн послуги: віртуальна довідка, електронна доставка документі.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 (Будинок учителя) Тел.: (044) 234–36–66, Е-mail: pedmuz@gmail.com Веб-сайт: pmu.in.ua Директор Музею — Володимир Павлович Малюга. Педагогічний музей України створено у 1902 році. До складу НАПН України Музей увійшов у 1992 році. У Музеї працюють 10 наукових співробітників. Місія Музею — збереження, вивчення, наукова інтерпретація історії і сучасного стану вітчизняної освіти та педагогічної думки. У фондах Музею зберігаються понад 45 тисяч пам’яток історії вітчизняної освіти: колекції підручників, посібників, фотознімків, періодичних педагогічних видань, матеріали про вчителів


10-12 КВІТНЯ

36

2014

Український дім

і вчених-педагогів України та ін. Особлива увага Музею спрямовується на збереження та популяризацію наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України», що становить національне надбання (3200 одиниць зберігання). Експозиція Музею наочно показує шлях становлення та розвитку освіти в Україні від найдавніших часів до 1945 р. За 20 років функціонування в системі НАПН України науковцями Музею організовано близько 80 освітянських виставок, 220 виставок педагогічної і просвітницької спадщини. Музей відвідало понад 300 тис. осіб.

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19 Тел./факс: (056) 744–62–11 Тел. Приймальної комісії: (056) 745–05–60; (0562) 47–24–57 E-mail: nmu@nmu.org.ua www.nmu.org.ua Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (надалі НГУ) був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Перший набір становив лише 77 чоловік. Сьогодні загальна кількість студентів Гірничого понад чотирнадцять тисяч. Університет готує висококваліфікованих фахівців за 31 напрямом підготовки, серед яких інженерні, комп’ютерні, економічні. НГУ — визнаний і відомий не тільки в межах України, але й у всьому світі, як навчальний та науковий центр, що підтверджено статусом дослідницького. До структури університету входять: п’ять інститутів і дев’ять факультетів; чотири технікуми; аспірантура та докторантура. Вища освіта, яку пропонує НГУ — це поєднання багаторічного досвіду, більш ніж 110-річних традицій у підготовці висококваліфікованих фахівців, і новітніх методів навчання. Інформаційне забезпечення в університеті здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та через електронні ресурси. Фонд бібліотеки університету становить близько 1,5 млн. примірників. Бібліотека НГУ стала найбільшим інформаційним центром навчального закладу в країні. Студенти, які вчаться у нашому університеті, мають великі можливості і широку мобільність в європейському просторі. Важливе значення у НГУ надається міжнародному обміну і стажуванню студентів і викладачів. Студенти мають можливість отримати два дипломи — гірничого та університету, який є його міжнародним партнером. Навчальний процес забезпечують близько тисячі викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 20 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки України, кожний шостий — заслужений діяч науки і техніки, або відмінник освіти України. Навчання передбачає грунтовну мовну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів університету та запрошених з-за кордону. Рівень знань студентів достатній для складання екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного рівня, наприклад, TOEFL або Zertifikat Deutsch. Міжнародна діяльність НГУ спрямована на досягнення головної мети — визнання його наукових шкіл на світовій арені у сфері науки та підготовки фахівців. Університет прийнято до ряду престижних міжнародних освітніх і наукових організацій. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ 200 Україна», Національний гірничий університет третій рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів сьоме місце серед 200 університетів країни і третє місце — серед вітчизняних технічних університетів.


2014

37

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел./факс: (044) 234–92–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–83, 454–49–49, 235–93–80, 235–31–45 E-mail: nmu@nmu.ua Офіційний сайт: nmu.ua Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 270518 від 05.06.2013р. Форма власності: державна. Факультети: 9 — додипломної, 3 — післядипломної підготовки лікарів і провізорів. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Спеціальності: на додипломному етапі — 6, на післядипломному — 34. В Університеті навчаються близько 14 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів (провізорів) -інтернів, у т. ч. 1340 іноземних громадян з 64 країн світу. За останні роки більше 100 студентів стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади та наукових конкурсів МОН України. За роки існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, в тому числі, понад 3000 — з числа іноземних громадян з 68 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні — випускник НМУ. У 2013 р. на кафедри Університету працевлаштовано 19 найкращих випускників. Вперше проведено набір до Медичного коледжу НМУ з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична». Розгалужена система доуніверситетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах. Університет першим у державі перейшов на підготовку лікаря за новою методологією — європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). Унікальний міжнародний освітній документ — Diploma Supplement, як Додаток до диплому європейського зразка, отримали майже 2000 випускників. Прийом до НМУ для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проводиться на такі факультети: медичний факультет: • «лікувальна справа» (7.12010001) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; • «педіатрія» (7.12010002) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; • «медико-профілактична справа» (7.12010003) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; стоматологічний факультет: • «стоматологія» (7.12010005) — термін навчання 5 років, кваліфікація — лікар-стоматолог; фармацевтичний факультет: • «фармація» (7.12020101) денна форма — термін навчання 5 років, кваліфікація — провізор; • «технологія парфумерно-косметичних засобів» (7.12020104) — термін навчання 5 років, кваліфікація — провізор; • «фармація» (7.12020101) заочна форма — термін навчання 5,5 років, • кваліфікація — провізор; факультет підготовки лікарів для Збройних сил України: • «лікувальна справа» (7.12010001) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; медико-психологічний факультет: • «медична психологія» (7.12010004) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар.


10-12 КВІТНЯ

38

2014

Український дім

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» проводиться в Медичному коледжі Університету за спеціальністю «стоматологія ортопедична» (5.12010106) — термін навчання 2 роки, кваліфікація — зубний технік. Абітурієнти, які вступають до НМУ імені О. О. Богомольця подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з наступних предметів: медичний, медико-психологічний та стоматологічний факультети: • українська мова та література, біологія (профільний), фізика або хімія (за вибором абітурієнта); фармацевтичний факультет: • українська мова та література, хімія (профільний), біологія або фізика (за вибором абітурієнта); до Медичного коледжу НМУ: • українська мова та література (профільний), творчий конкурс — ліплення або різьблення. На всіх факультетах, крім фармацевтичного, передбачена денна форма навчання. На фармацевтичному факультеті діє денна та заочна форма навчання. Про умови вступу для іноземних громадян детальна інформація надається в деканаті по роботі з іноземними студентами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Приймальна комісія: Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136) Тел.: (044) 454–96–45, 454–96–46 www.kpi.ua

НТУУ «КПІ» — найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 30 тисяч студентів, у т. ч. 337 студентівіноземців з країн близького та далекого зарубіжжя. До його складу входять 30 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 20 факультетів), 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро. Здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів наук (PhD), докторів наук. Відкриття в університеті нових факультетів гуманітарного профілю надає унікальні можливості студентам інженерних спеціальностей для здобуття освіти одночасно за двома спеціальностями. В НТУУ «КПІ» працює Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, який проводить перепідготовку спеціалістів на базі середньо-спеціальної, вищої та повної вищої освіти за різними спеціальностями та центр дистанційної освіти. НТУУ «КПІ» бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗ із 47 країн світу, має 32 спільні структури з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.). Ректор НТУУ «КПI», Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В. М. Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович. На сьогодні головною метою діяльності НТУУ «КПІ» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.


2014

39

Національний університет державної податкової служби України Україна, 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 Тел. консультаційного центру з питань прийому до університету: (04597) 56–595, 60–353. Факс: (04597) 60–294, 60–353 E-mail: admin@asta.edu.ua, vdp207@ukr.net www.asta.edu.ua

Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія серія АЕ № 285585 від 13.01.2014 р. Національний університет державної податкової служби України розташований на 23 га паркової зони на відстані 25 км від Києва у мальовничому місті Ірпінь. Університет — це найкраще місце для здобуття якісної освіти, реалізації здорових амбітних планів, де відкрито широкий шлях для самовдосконалення, творчого розвитку, духовного зростання. Навчальний заклад готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Підготовка фахівців здійснюється на факультетах: економіки та оподаткування; фінансів та банківської справи; обліково-економічному; юридичному; підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, у складі яких 30 кафедр, де навчається понад 8 тисяч юнаків та дівчат. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок видатків державних та місцевих бюджетів — за державним замовленням, за ваучерами та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за денною та заочною формами навчання. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом, незалежно від джерел фінансування. Університет сприяє працевлаштуванню своїх випускників, які навчаються за державним замовленням. Для абітурієнтів діють шестимісячні підготовчі курси. У структурі Національного університету діють: Київський фінансово-економічний коледж, який готує молодших спеціалістів з фінансів, бухгалтерського обліку, інформаційної діяльності підприємства та правознавства; Науково-дослідний інститут фінансового права; Науково–дослідний центр з проблем оподаткування; Інститут післядипломної освіти; Видавничо-інформаційний центр; Центр інформаційних технологій. Університет має аспірантуру, докторантуру, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у галузі економіки та правознавства. Студенти університету, які придатні до військової служби за станом здоров´я та морально-діловими якостями, мають можливість навчатись на військовій кафедрі університету. Навчальний заклад уклав угоди про співробітництво з Академією фінансів у Варшаві, Університетом імені Марії Кюрі-Складовської у м. Люблін, Економічним університетом у м. Краків, Університетом Анже, Вищою школою менеджменту GSM у м. Барселона та ін. Університет співпрацює з Університетським коледжем Салесіан де Саррія (Іспанія), який є філіалом Державного університету Барселони та належить до відомої навчальної організації DON BOSCO Schools.Встановлено зв’язки з Посольством Франції в Україні, Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, США), Американською радою з міжнародної освіти ASTR/ACCELS (США), Офісом зв’язку НАТО в Україні тощо. Налагоджено партнерські стосунки з Вищою школою управління та адміністрації у м. Пшемишль (Польща), Ірландським інститутом з питань оподаткування (м. Дублін, Ірландія), Варненським вільним університетом (Болгарія) та Центральноєвропейським університетом (м. Будапешт, Угорщина) тощо. У м. Вінниці, м. Житомирі, м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області, м. Сімферополі АР Крим, м. Сторожинці Чернівецької області функціонують філії заочної форми навчання Національного університету ДПС України.


10-12 КВІТНЯ

40

2014

Український дім

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9 Тел. приймальні ректора: (0512) 42–46–52 Тел. приймальної комісії: (0512) 47–97–47 www.nuos.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний інститут: Морська техніка (кораблі та океанотехніка, суднокорпусо-будування; суднові машини і механізми); Машинобудівний інститут: Морська техніка (суднові енергетичні установки та устаткування), Енергетика та енергетичне машинобудування (теплоенергетика, турбіни, холодильні машини і установки); Машинобудування та матеріалообробка (технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння); Факультет екологічної та техногенної безпеки: Природничі науки (екологія та охорона навколишнього середовища; економіка довкілля і природних ресурсів); Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук: Машинобудування та матеріалообробка (технологія та устаткування зварювання); Металургія та матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетно-космічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення систем; інформаційні технології проектування); Специфічні категорії (управління проектами; управління інноваційною діяльністю). Факультет економіки моря: Економіка та підприємництво (економіка підприємства, фінанси і кредит; облік і аудіт), Менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій і адміністрування); Гуманітарний інститут: Право (право), Гуманітарні науки (прикладна лінгвістика), Мистецтво (дизайн), Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (спорт); Інститут автоматики і електротехніки: Електротехніка та електромеханіка (техніка і електрофізика високих напруг, електричні системи і комплекси транспортних засобів, електромеханічні системи автоматизації та електропривод); Електроніка (електронні системи); Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології (прилади і системи точної механіки); Інформатика та обчислювальна техніка (спеціалізовані комп’ютерні системи); Автоматика та управління (комп’ютеризовані системи управління та автоматика); Інформаційна безпека (системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки); Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (телекомунікації). Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другий-третій курси після технікумів.


2014

41

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії (044) 289–64–00 Тел. підготовчих курсів (044) 289–67–13 Тел. підготовчого відділення (044) 287–94–92

Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» — єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у кому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра — за 215 освітніми програмами для м’ясо-молочної, кондитерської, хлібопекарної, фармацевтичної, оліє-жирової, парфумерної та багатьох інших галузей промисловості. В університеті нема „штучно створених" спеціальностей. Кожна зі спеціальностей відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для наших випускників проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 28000. Національний університет харчових технологій — єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про співпрацю з багатьма зарубіжними спорідненими ВНЗ харчового профілю. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу нашим майбутнім студентам надає факультет доуніверситетської освіти. Система підготовки включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи. Регіональні підготовчі курси працюють у містах: Вінниця, Лубни, Нововолинськ, Луцьк, Чернігів, Сміла, Новоград-Волинський. Профорієнтовані класи: в м. Київ — гімназія „Потенціал” (Оболонь), Технічний ліцей (Дніпровський район); Володимирецький колегіум у м. Володимирець (Рівненська обл.); спеціалізована школа І-ІІІ ст. „Ліцей” у м. Шостка, Апостолівський ліцей-інтернат у м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл.

Національний університет цивільного захисту України ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Україна, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 Тел./факс (057) 700–31–71. Факс (057) 715–63–91 Е-mail: post@nuczu.edu.ua www.nuczu.edu.ua

Національний університет цивільного захисту України — це провідний вищий навчальний заклад ДСНС України IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профілю східної Європи. У 2012 році Міністерство освіти і науки України визнало університет Лідером національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України. Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців із вищою освітою в 4 галузях знань із 6 напрямів підготовки бакалаврів та за 13 спеціальностями спеціалістів та магістрів, такі як «Цивільний захист», «Управління пожежної безпекою», «Управління у сфері цивільного захисту», «Охорона праці у сфері цивільного захисту», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологічна безпека», «Природоохоронні хімічні технології» тощо. В університеті навчаються курсанти, студенти та слухачі з усіх регіонів України, слухачі та студенти з інших держав.


10-12 КВІТНЯ

42

2014

Український дім

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ Тел.: (048) 724–28–75, 712–41–30. Факс: (048) 722–80–42, 714–86–72 E-mail: postmaster@onaft.edu.ua або nauka@onaft.edu.ua (для Данилової) www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) — сучасний інноваційний науковонавчальний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для народного господарства. До складу академії входить 6 інститутів, 12 факультетів денної та заочної форм навчання, технічний коледж, три технікуми, 48 кафедр, сучасна науково-технічна бібліотека з загальним бібліотечним фондом понад 1 млн. примірників, наукові та виробничі підрозділи. В академії навчається майже 15 тисяч студентів за 19 напрямами, 39 спеціальностями та 175 спеціалізаціями та програмами підготовки, функціонує аспірантура та докторантура, 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Освітньо-наукову діяльність академії забезпечує висококваліфікований склад науково-педагогічних працівників, серед яких 102 — доктори наук, професори, понад 400 кандидатів наук, доцентів, 17 заслужених діячів науки, освіти і культури, 6 лауреатів Державних премії України в галузі науки і техніки, два члена-кореспондента НААН України. З метою сприяння працевлаштуванню випускників в академії двічі на рік провадяться Ярмарки вакансій. Наукова діяльність академії, яка є визнаним лідером із впровадження готових інноваційних розробок в агропромисловому комплексі, сконцентрована у Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий потенціал Академії забезпечує діяльність 16 наукових шкіл, визнаних міжнародною професійною спільнотою. Міжнародне визнання Академії підтверджується договорами про співпрацю із зарубіжними університетами та грантами на проведення наукових досліджень. Діяльність Академії визнана європейськими освітніми та науковими центрами. Академія є дійсним членом 11 міжнародних асоціацій.

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел./факс (04467) 5–63–94. Тел. Приймальної комісії: (04467) 5–66–96 E-mail: phdpu@mail.ru www.phdpu.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. В 2007 році університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. В університеті функціонує 3 інститути: фізичного виховання та природознавства; мови та літератури; навчально-науковий фінансово-економічний, 4 факультети: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, педагогічно-індустріальний, відділення довузівської підготовки та післядипломної освіти.


2014

43

В інститутах та на факультетах навчається біля 7,0 тисяч студентів за 20 спеціальностями та спеціалізаціями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі — 70% студентів, на заочній — 30%. Підготовка магістрів здійснюється за 17 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 12-ма спеціальностями. Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 29 кафедр, у складі яких понад 60% науковопедагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філології та філософії. Університет забезпечує перепідготовку за 12 спеціальностями педагогічного, психологічного та економічного профілю. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.

Тижневик «Работа и Учеба», Всеукраїнський журнал «Сучасна освіта», Освітній сайт www.s-osvita.com.ua Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, офіс 1-В. Тел. (044) 453–34–90, 453–35–00 E-mail: poisk@optima.com.ua www.riu.com.ua www.s-osvita.com.ua www.s-osvita.com.ua Тижневик «Работа и Учеба» — газета для тих, хто шукає роботу, або хоче вчитись. В 2012 році газеті виповнилось 16 років — це говорить про багато. Ми професійні, популярні, стабільні! У кожному номері більш ніж на 100 сторінках: Тисячі реальних вакансій від роботодавців; Робота для студентів і старшокласників; Робота за кордоном, сезонна робота. А також найсучасніша інформація про ВНЗ, коледжі та різноманітні курси. Тираж щомісяця близько 55 тис. примірників, кольорова крейдяна обкладинка, формат А4.Реалізація — кіоски «Союздруку», точки роздрібної торгівлі преси, безкоштовне розповсюдження.Виходить щопонеділка. Передплатний індекс 40366. Всеукраїнський журнал «Сучасна освіта» видається з 1997 року, виходить щомісяця, є лідером на ринку освітніх послуг складається з двох самостійних розділів: «Освіта в Україні», «Освіта за кордоном». Призначення журналу. Освіта — стартовий майданчик для зростання та розвитку кар’єри. Вибрати цікаву і перспективну професію, знайти цікаві курси і тренінги, стати висококласним фахівцем, отримавши другу вищу освіту або ступінь МВА, — серйозні завдання, вирішувати які доводиться кожному. Основа журналу — довідкова інформація про вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації в Україні та за кордоном, статті фахівців та експертів у галузі освіти, новини законодавства від МОНУ, практичні рекомендації. Детальна інформація про журнал, про теми майбутніх публікацій розміщена на сайті журналу www.s-osvita.com.ua (понад 39000 відвідувачів в місяць). Тираж щомісяця — 17000 тис., повнокольорові обкладинки, формат А4, друк на глянцевому папері, розповсюджується за передплатою та вроздріб. Передплатний індекс 06222. Освітній сайт www.s-osvita.com.ua функціонує вже 6 років. Він став надійним помічником для всіх, хто хоче і любить навчатися: абітурієнтів (і їх батьків); бажаючих вивчити іноземні мови; пройти професійну перепідготовку; отримати освіту за кордоном. На сайті зручний доступ до довідкової та аналітичної інформації про: українські та закордонні ВНЗ; умови вступу до них; підготовку до ЗНО та інше.З допомогою нашого сайту ви легко можете переглянути сайт навчального закладу, що вас зацікавив, або компанії, що надає освітні послуги за кордоном. Перевагою сайту є те, що більшість матеріалів ексклюзивні, так як надаються популярним всеукраїнським журналом «Сучасна освіта». Приєднуйтесь до нас!


10-12 КВІТНЯ

44

2014

Український дім

Компанія ТОВ "Робота Плюс" Україна, 02660, Київ, вул. Шимановського, 2/1, оф. 512. Тел/факс: (044) 537–37–17, 495–14–23 E-mail: post@rabotaplus.com.ua Http: www.rabotaplus.ua, www.pro-robotu.com, www.ladyjob.com.ua, www.propobotu.net.ua, www.rabotaplus.mobi Компанія "Робота Плюс" успішно працює на українському ринку вже 17 років, пропонуючи широкий спектор інформаційних послуг щодо навчання та працевлаштування персоналу. Основні напрями розвитку-друковані видання, Інтернет-ресурси з працевлаштування, Рекрутинговая компанія. Тижневик "Пропоную роботу"- понад 7000 вакансій на 130 сторінках. Газета надає оперативну практичну допомогу у вирішенні питань працевлаштування, є надійним інструментом моніторингу на ринку праці. "Навчання та професійні курси" — спеціалізоване видання, що виходить спільно з газетою "Пропоную роботу" і висвітлює ринок освіти Києва і України. В газеті представлені пропозиції від вищих навчальних закладів, центрів, тренінгових компаній, курсів. "Срочно требуются!" — щоденна газета з працевлаштування, виходить в Києві з вівторка по п'ятницю. Найгарячіші вакансії: від вузькопрофільних фахівців до некваліфікованих працівників.

Молодіжний журнал «Стіна» Медіахолдинг «Голос Серця» Україна, Київ, 03113, пр-т Перемоги, 68-А, офіс 1. Тел.: (044) 456–63–18 Моб. тел. (095) 111–35–18

Засновник і президент Медіахолдингу «Голос Серця» Анастасія Правдивець. За сім років існування журналу «Стіна», наш молодіжний проект переріс у цілий культурний і духовний напрямок під загальною назвою «Школа розвиту людини «Голос Серця»». Це не школа під дахом будівлі, і не обмежене коло людей, це напрямок, що немає кордонів, це розвиток усіх, хто бажає розвиватися, це творчість і співтворчість, знання і пізнання себе і світу. Молодіжний журнал «Стіна», книги нашого медіахолдингу, різноманітні фестивалі, конкурси, майстер-класи — це лише частина великого цілого під назвою культурний і духовий розвиток людини. НАШІ ІНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ: • Сайт школи розвитку людини «Голос Серця» — www.serdce.do.am • Форум для творчих людей журналу «Стіна» — www.stena.easyforum.ru • Сайт «Освіта України» — www.ukrosvita.at.ua • Сайт для творчих дітей «Діти-індиго» — www.deti-indigo.at.ua • Блогосфера, що об’єднує 30 блогів освітнього і культурологічного напрямків НАШІ ПРОЕКТИ: Молодіжний журнал «Стіна». Рік заснування 2005. Рубрики журналу: Освіта, музика, кіномистецтво, пізнання себе, мудрість здорового життя, колаж, енергія каміння, творчі потоки. Школа юнкорів. Заняття проходять на базі Київського палацу дітей та юнацтва щосуботи з 12–00 до 15–00 (другий поверх, Юн-Прес). Заняття безкоштовні. Проводить координатор молодіжного журналу «Стіна», журналіст Костилєва Наталія (для іногородніх дистанційно через інтернет). Приєднатися до школи можна у будь-який час за телефоном 095–111–35–18


2014

45

Серія книг для школярів та студентів: «Створення друкованого видання з нуля. Практичні рекомендації» автор Анастасія Правдивець; «Інтернет-журналістика та ІТ-технології» автор Наталія Костилєва; «Этика начинающего журналиста». Готується до друку книга для батьків і педагогів «Батькам про дітей», заснована на практичному досвіді і історіях, розказаних дітьми. А також книга «Мудрість здорового життя».

ДВНЗ “Ужгородський національний університет” Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46 Тел.: (03122) 3–33–41, 3–61–36. Факс: (03122) 3–61–36 E-mail: official@uzhnu.edu.ua Ректор — Смоланка Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор. Ужгородський національний університет заснований в 1945 році — один із класичних університетів України. Підготовка фахівців ведеться за 41-м напрямом, 48-ма спеціальностями ОКР «Спеціаліст» та 38-ма спеціальностями ОКР «Магістр» на 116 кафедрах, 20 факультетах та в 3-х навчально-наукових інститутах. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру з 53-ти наукових спеціальностей та докторантуру з 5-ти наукових спеціальностей. В складі університету є унікальні науково-навчальні підрозділи: станція спостережень за штучними супутниками Землі, прискорювачі електронних частинок (мікротрон та бетатрон), зоологічний музей з однією з найкращих в Європі колекцій пернатих, історичний музей, в якому представлені експонати стародавніх та давніх часів (епохи кельтів та даків). Ужгородський національний університет здійснює міжнародне співробітництво із понад 70 науковими установами.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2. Тел./факс (04744) 3–45–82 E-mail: udpu@udpu.org.ua www.udpu.org.ua Рік заснування — 1930. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія СЕ № 270714 від 02.07.2013 р. Ректор — Побірченко Наталія Семенівна. У складі університету 4 навчально-наукові інститути, які об’єднують 12 факультетів, 39 кафедр. Основні напрями діяльності: підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів для 10 галузей знань за 24 спеціальностями, з 26 напрямів підготовки. Діє аспірантура і докторантура. Професорсько-викладацький склад — 536 осіб, з них 3 академіки та 2 члени-кореспонденти Академії педагогічних наук України, 1 академік Академії вищої школи; 1 член-кореспондент Національної Академії наук України, 50 докторів наук, професорів; близько 250 кандидатів наук, доцентів. Для успішного навчання та повноцінного відпочинку студентів університет має п’ять навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, агро біостанцію, наукову бібліотеку, читальні зали, два гуртожитки, спортивний комплекс, дві їдальні.


10-12 КВІТНЯ

46

2014

Український дім

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Україна, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел./факс: (0532) 60–20–51, (05322) 7–17–69 Е-mail: mail@umsa.edu.ua Тел. приймальної комісії: (0532) 50–25–66 Е-mail: рricom@umsa.pl.ua Тел. підготовчого відділення (курсів) для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–41–74 Тел. підготовчого відділення з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–91–62 www.umsa.edu.ua Рік заснування — 1921. Рівень акредитації — IV. Ліцензія серія АД № 041116 видана 13.07.2012 р. Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, факультет з підготовки іноземних студентів, післядипломної освіти; медичний коледж: медсестринське, зуботехнічне, фармацевтичне відділення. Академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями: • стоматологія (7.12010005, термін навчання — 5 років); • лікувальна справа (7.12010001, термін навчання — 6 років); • педіатрія (7.12010002, термін навчання — 6 років); • сестринська справа (5.12010102, термін навчання — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); • стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти); • фармація (5.12020101, термін навчання — очна форма — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; заочна — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); Академія здійснює: • підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; • підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів; • підготовку іноземних громадян за базовими спеціальностями: «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична»; • підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку фахівців в клінічній ординатурі; • підвищення кваліфікації за базовими напрямами. Науково-педагогічний процес на 53 кафедрах здійснюють 549 викладачів, із них: 87 докторів і 348 кандидатів наук, 79 науковці мають учене звання професора, 180 — учене звання доцента, 2 співробітники академії — лауреати Державних премій України. 10 осіб із числа професорськовикладацького складу мають звання заслужений діяч науки і техніки та заслужений лікар України, 11 — академіків галузевих академій. Нині в академії навчається понад 4000 студентів. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (УДУФМТ) Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. До складу Університету входять: Одеський інститут фінансів; Харківський інститут фінансів; Донецька філія. УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ: Фінансово-економічний факультет Факультет міжнародної економіки, менеджменту та права підготовку бакалаврів за напрямами: 1.Найменування галузі – 1.Найменування галузі – 1.Найменування галузі «Економіка та підприємництво»; «Міжнародні відносини»; «Менеджмент і адміністрування»; напрям підготовки напрям підготовки напрям підготовки 6.030601 6.030508 «Фінанси і кредит». 6.090202 «Міжнародне право». «Менеджмент». Конкурс сертифікатів з предметів: Конкурс сертифікатів з предметів: Конкурс сертифікатів з предметів: «Математика»; «Всесвітня історія» або «Географія»; «Математика»; «Українська мова та література»; «Українська мова та література»; «Українська мова та література»; «Історія України» або «Географія». «Іноземна мова». «Іноземна мова» або «Географія» 2.Найменування галузі – 2.Найменування галузі – 2.Найменування галузі - «Право»; «Економіка та підприємництво»; «Економіка та підприємництво»; напрям підготовки 6.030401 напрям підготовки 6.030503 напрям підготовки 6.030509 «Облік і «Правознавство». «Міжнародна економіка». аудит». Конкурс сертифікатів з предметів: Конкурс сертифікатів з предметів: Конкурс сертифікатів з предметів: «Історія України»; «Математика»; «Математика»; «Українська мова та література»; «Українська мова та література»; «Українська мова та література»; «Іноземна мова» «Іноземна мова» або «Географія». «Історія України» або «Географія». 3.Найменування галузі – . «Системні науки та кібернетика»;

напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Конкурс сертифікатів з предметів: «Математика»; «Українська мова та література»; «Іноземна мова» або «Фізика». підготовку спеціалістів, магістрів за спеціальностями: 1. Найменування галузі – 1. Найменування галузі – 1. Найменування галузі – «Економіка і підприємництво», «Міжнародні відносини», «Менеджмент», спеціальність – 8.03050201 «Фінанси і спеціальність – 7.03050901, спеціальність – 8.03060104 кредит»; 8.03020201 «Міжнародне право»; «Менеджмент зовнішньоекономічної 2. Найменування галузі – 2. Найменування галузі – «Право», діяльності»; «Економіка і підприємництво», спеціальність – 7.03040101 2. Найменування галузі – спеціальність – 8.03050901 «Облік і «Правознавство». «Економіка і підприємництво», аудит». спеціальність – 3. Найменування галузі – 8.03050301 «Міжнародна «Специфічні категорії», економіка»; Спеціальність – 8.18010014 3. Найменування галузі – «Управління фінансово-економічною «Комп’ютерні науки», безпекою». спеціальність – 7.04030302 «Cистеми і методи прийняття рішень». Тел.: (044) 522-61-88 Тел.: (044) 529-42-21 Тел.: (044) 529-50-42 Аспірантура Післядипломна освіта за Здійснює навчання за спеціальностями: спеціальностями: 1.«Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; 1.«Менеджмент Університет здійснює підготовку 2. «Міжнародне право». зовнішньоекономічної діяльності», іноземних громадян за всіма Термін навчання в аспірантурі: 2.«Фінанси і кредит», акредитованими напрямами з відривом від виробництва – 3 роки, 3.«Правознавство», (спеціальностями) без відриву від виробництва – 4 роки. 4.«Міжнародне право» Тел.: (044) 529-60-87 Тел.: (044) 529 -32 -72, 529-41-69 В Університеті діють курси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання В залежності від напряму підготовки вивчаються предмети: 1.Українська мова та література; 2. Історія України; 3. Математика; 4. Іноземна мова (англійська). Форма навчання: вечірня; заочна; Тел.: (044) 529-32-72, (044) 529-14-88.

Тел.: (044) 528-10-05 Коледж міжнародної торгівлі Здійснює прийом після 9-го, 10-го та 11-го класів за напрямами: «Економіка підприємства», «Правознавство». Випускники Коледжу згідно комплексу з УДУФМТ можуть бути зараховані до Університету на ІІІ курс. Форма навчання: денна. Тел.: (044) 285-84-69; 529-20-70

З питань прийому до Університету звертатися за адресою:


10-12 КВІТНЯ

48

2014

Український дім

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «Університет сучасних знань» Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 метро “Олімпійська” (“Республіканський стадіон”) Тел. приймальної комісії (044) 287–52–90 Тел. підготовчих курсів (044) 246–60–26, 229–89–71 Тел./факс: (044) 287–02–17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua Ліцензія МОН України АЕ № 270178 від 02.07.2013 р. Недержавний вищий навчальний заклад України, що розташований в центрі Києва, засновано в 2002 р. на базі Товариства «Знання» України — громадської організації з 60-річним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет та Коледж мають розгалужену мережу регіональних підрозділів (філій та НКЦ) у різних регіонах України: м. Вінниця, м. Житомир, м. Донецьк, м. Біла Церква, м. Луцьк, м. Ковель, м. Луганськ, м. Запоріжжя, м. Красноармійськ, м. Первомайськ, м. Жмеринка, м. Олександрія, м. Кіровоград Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Напрями підготовки: Психологія; Правознавство; Облік і аудит; Фінанси і кредит; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Філологія (англійська, німецька мова та література); Екологія (зелений туризм), збалансоване природокористування. Вступники Університету сучасних знань та Київського коледжу вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» працюють за інтегрованими навчальними планами та одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА.


2014

49

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ вищого навчального закладу «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, метро “Олімпійська” (“Республіканський стадіон”) ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9–11 класів за спеціальностями: • Правознавство — 3 р. 10 міс., (2р. 10 міс.) • Фінанси і кредит — 3 р., (2 роки) • Видавнича справа та редагування — 4 р., (3 роки) Атестат про повну загальну середню освіту. Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс Приходьте навчатись до Університету сучасних знань та Київського коледжу вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» — і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту.

«ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ Україна, 03148, Київ, вул. Гната Юри, 9 Тел.: (044) 403–07–57, 407–10–39, 537–29–86, 537–29–81 Тел./факс: (044) 403–07–57,407–10–05, 407–62–83, 537–29–86, 537–29–81 E-mail: unist-reklama@mail.ru www.novarobota.ua, www.gotostudy.com.ua, t-lider.com.ua ТОВ «Фірма Юність” розпочала свою діяльність у 1998 році, працює в галузі працевлаштування та навчання. є видавцем газети „Нова робота” та журналу «Куди піти навчатись». «Нова робота» — газета гарячих вакансій. Реалізується по м. Києву, області та частково регіонах України. Виходить двічі на тиждень: понеділок, четвер. Містить максимально оперативну та докладну інформацію про працевлаштування. Постійні рубрики: вакансії підприємств м. Києва та області, робота за кордоном, вакансії кадрових агенцій. А також поради та консультації на тему працевлаштування, юридичні поради та багато ін. Передплатний індекс — 35335. «Куди піти навчатись» — перший всеукраїнський спеціалізований журнал в галузі навчання. Реалізується по всій території України. Виходить 6 разів на рік. Містить докладну інформацію про навчання в Україні та за кордоном. Абітурієнти та спеціалісти, що прагнуть здобути освіту, змінити або підвищити свою кваліфікацію, знайдуть у виданні конкретні поради та рекомендації для досягнення поставленої ними мети, а також багато корисної та цікавої інформації. Передплатний індекс — 21927. Головний редактор видань — Олександр Борисович Спасіченко — також є директором тренінгового центру „Технології лідерства”. Його авторські розробки: „Технології НЛП в продажах”, „Успішний менеджер з продажу в умовах кризи”, „Особистий розвиток і техніки продажів на основі НЛП”, „Ефективні стратегії досягнення успіху”, „Підвищення мотивації та ефективності роботи персоналу”. З 2009 р. ТОВ „Фірма Юність” здійснює безкоштовне навчання тих, хто прагне стати менеджером з продажу рекламних площ і працювати у фірмі.


10-12 КВІТНЯ

50

2014

Український дім

Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерство охорони здоров’я України Україна, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58 Тел. (057) 711–35–56, Факс (057) 711–80–25 Е-mail: office@med.edu.ua www.med.edu.ua Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з отримання другої вищої освіти — менеджер в охороні здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і для далекого зарубіжжя.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) Україна, 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25 Тел./факс (057) 700–38–65 E-mail: admin@khadi.kharkov.ua www.khadi.kharkov.ua Харківський національний автомобільно-дорожній університет засновано у 1930 році (ХАДІ). Рівень акредитації — IV-й. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів з 10 галузей знань, за 15 напрямами, 21 спеціальностями та 27 спеціалізаціями. На 38 кафедрах працюють викладачі 70 відсотків з них із вченими ступенями та званнями, серед них 25 академіків і 32 члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 10 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. У структурі університету: • факультети: автомобільний, дорожньо-будівельний, механічний, управління та бізнесу, транспортних систем, мехатроніки транспортних засобів, підготовки іноземних громадян; • центр заочного і дістанційного навчання, центр професійно-технічної та доуніверситетської підготовки (підготовче відділення, підготовчі курси), центр підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти; навчально-консультаційні центри у Кривому Розі, Полтаві, Сімферополі; навчально-науково-виробничий комплекс ХНАДУ. Діє аспірантура, докторантура та 7 наукових шкіл з міжнародним визнанням. Усі комп'ютери університету та студентських гуртожитків підключено до єдиної локальної мережі з виходом в Інтернет. На всіх факультетах організовано вільний WI-FI доступ до мережі Інтернет. Університет має власне видавництво, оснащене сучасною поліграфічною технікою.


2014

51

В університеті діють унікальні навчальні та наукові лабораторії, серед яких лабораторія швидкісних автомобілів, проблемна лабораторія з розробки та дослідження ДВЗ, регіональна лабораторія експертизи автотранспорту, конструкторське бюро із розробки перспективних моделей автотранспортних засобів (гібридні автомобілі, електромобілі тощо.), діючий полігон дорожньої та автомобільної техніки. Відома в усьому світі своїми конструкторськими і спортивними досягненнями лабораторія швидкісних автомобілів, у 2010 році за результатами змагання «Shell ecomarathon» екомобіль «ХАДІ-34» занесено до книги рекордів України в категорії «Технології» як найенергоефективніший. А також колектив лабораторії із модернізованим екомобілем «ХАДІ-34» у 2013 році взяв участь у міжнародних студентських змаганнях «Shell ecomarathon 2013» у місті Роттердам (Нідерланди). Як єдиний представник СНД у цьому виді змагань серед 220 команд із 24 країн світу команда ХНАДУ посіла почесне 22 місце. В університеті навчається майже 9000 студентів, зокрема 4500 денної форми навчання, з яких понад 1400 студентів — іноземців із 30 країн світу. До послуг студентів — 7 гуртожитків, медичний центр, їдальня, буфети, кафе, студентський клуб, спортивний комплекс, база відпочинку у Криму.

Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ) Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 Тел. (04622) 3–42–44, Е-mail: cstu@stu.cn.ua, www.stu.cn.ua Чернігівський національний технологічний університет — найбільший у Чернігівській області навчально-науковий центр та єдиний у регіоні навчальний заклад з системою безперервної освіти, складовими якої є: школи, ліцей, коледжі, університет, аспірантура та докторантура. Освітня діяльність університету сертифікована за міжнародною системою стандартів якості ISO 9001. У 2013 році ЧНТУ включений до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum Observatory).


10-12 КВІТНЯ

52

2014

Український дім

Видання «Aviso.Робота» Вакансії великого міста! Тел. редакції: (044) 200–8–555 Е-mail: job@aviso.ua www.aviso.ua

Видання «Aviso.Робота» надає комплексні послуги в сфері рекрутмента компанії. Це дає можливість не тільки розмістити інформацію про вакансії своєї компанії, але і вибрати потенціальних кандидатів серед більше 2000 оголошень претендентів. День виходу: понеділок Формат: А3 Обсяг: 16 стр. Придбати «Aviso.Робота» можна в кіосках та на розкладках продажу преси, безкоштовно видання розповсюджується в центрах зайнятості м. Києва. Кожний номер «Aviso.Робота» читають більше 30 тисяч претендентів. Також розміщуйте резюме та шукайте вакансії на www.aviso.ua — всеукраїнський портал товарів та послуг.

PARTA.UA — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ Україна, 01013, Київ, вул. Промислова, 1 Тел. (044) 247–19–09 Моб. тел. (067) 447–00–40 E-mail: info@parta.com.ua www.parta.com.ua Parta.ua — всеукраїнський освітній портал, на якому завжди можна знайти всю інформацію про освіту в Україні. Найбільш повний каталог ВНЗ України, курси професій, мовні центри, тисячі анкет репетиторів за більш ніж 30-а напрямами навчання — це далеко не весь список розділів, які працюють на порталі. На поточний момент портал є топ-1 серед освітніх ресурсів України. Для кожної вікової категорії, від школярів до працюючих фахівців, на сайті працюють свої тематичні сервіси. Ласкаво просимо на Parta.ua!


2014

53

Національний авіаційний університет Рік заснування: 1933 Рівень акредитації: ІV Адреса: 03680, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1 Приймальна комісія: тел.(044)497-41-05 pk@nau.edu.ua;. Інститут доуніверситетської підготовки: тел.: (044) 406-74-04, 406-72-09 idp@nau.edu.ua, web-сторінка: www.nau.edu.ua; Інститут післядипломного навчання: тел./факс: (044) 406-74-96 ipn@nau.edu.ua,

Національний авіаційний університет – автономний дослідницький вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації державної форми власності (ліцензія АЕ № 270705 від 20.07.2013 р). До його складу входять 16 інститутів, 6 факультетів, 7 науково-дослідних інститутів, 7 коледжів, 2 ліцеї, академія. • • • •

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр. Форма навчання: денна, заочна, дистанційна. Навчання здійснюється за 51 напрямами та 74 спеціальностями. Вид фінансування: державне.

Матеріально-технічна база: 12 навчально-лабораторних корпусів, 11 гуртожитків, їдальня, інтернет-кафе, Авіаційний медичний центр, Центр культури і мистецтв, Спортивний оздоровчий центр, яхт-клуб, навчальний аеродром, авіаційний ангар та полігон авіаційної наземної техніки, аеродинамічний та тренажерний комплекси. Книжковий фонд бібліотеки – понад 2,5 млн. примірників.

Каталог выставки ОСВІТА та КАР'ЄРА - 04 2014  

Каталог выставки ОСВІТА та КАР'ЄРА - 04 2014