Page 1

| ƫſƁƍƀƭƼƬƸ | ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ | ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ | ƁƀƍDŽſƫſ |

Ơ56, ǀǘǛǘƻǘƹƴ 2011

ǐƼǙǩDžǗ ǑǛƼǜƷƺƹƶǙ: ƚ 2012 ǛǩǙǝ njǑǨ ƻǗǚǛǗƮƶDŽ ƻǗ ƹǩƽƼƸƼ ǚǛǗƽƼDžǗƸƼ


Асоціація консалтингових фірм надає такі послуги: ϑ Аудит та супутні йому послуги; ϑ Юридичний консалтинг; ϑ Оцінка майна та брокеридж; ϑ Консалтинг у сфері земельних відносин; ϑ Організація та супроводження закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; ϑ Кадровий консалтинг Звертайтесь: АП «Асоціація консалтингових фірм» Київ, 01001, вул. Малопідвальна,10, офіс 11 Тел./факс 279-40-00 E-mail: info@ akf.com.ua

З нами Ваш бізнес зростатиме!


ƷŴƹ Ɓƀƹſƍƭ͙Ɓſ

ǑǩǜƸǡưǙǗ ƿDžƷ ƯǘƸǚǡǩƹǡƽ Ʀ ƹǗưǡң ǙǛǗǢƹǡ ǛǩƻƸǩƽƼ ǚǘǛǘƽǗƺƹǩ ǜǙDžǗƿǗDžƼǜƷ ƻ ƭǛǗƻ, ǝƻƷƓƼǞ ƻ ƓǘDžǘǚǛǩƾǛǗƸ ... ŷ. Ŷ͙ƬƬƀƸƅƭ, «żƬŴƹſƬ͙ƍ ƹDŽƶ ƯƀƫƎŴ͙ƬŴƷ» źƂ͙ǂƼƂƭ͙ ƫƀƬŴ ƬſƷƀƂƬŴ ƷƍƁſ͟ Ƭƀ ƷƼƂƭſƯſƚ ƱƼƁ͙ƂƭŴ, ƎƁ͙Ƃƭ͙ƭƼ ͟ ƺƼƷ͙Ƹ͙ DŽƵƹƂƴƍ͙Ƹ͙ ƂƎŴDŽƍƅƷſƬƬƶ. Ɨ͙ƭƅƵƯƼ ƹ͙ ƹƁƅƍƅ ǂƀƁƀƻƬƀƷƼ͟ Ƭ͙ƫƀƁ ƺƅƁƬſDŽƅ Ŵ ƎſƁſDŽƀDŽƴƬ͙ ƎƀƁƀƸDŽƶƹſƵƯƼ ͙ƂƭſƬƬŴ Ƭ͙ƷƼƬƼ, ƶ ƎƀƁƀƍ͙ƬſDŽſƂƶ: ƱƼƁ͙ƂƭŴ Ǝ͙ƭƁƀǂƅƚ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƯƼ Ƭƀ ƍ͙ƺƀƬ ƸƁ͙ƫſƹƶƬƼƬ ƔƀƫDŽŴ. «ƧƌƀžѯƫƁƳƌƻѲ žƷƀѬƂѬǃƸƻƫƷ Ƅ ƁƶѬƙƪƄ ƌѬƀƍѬƀžƬƻƶƫѬƪƄ ƌžǃſƫƸžƀų ƫž 2011 ƀųƌ žƌƭſƫƬƄƙ ƄƶžƷƄ ƫž ƍƀѬƁƬƻƂ ƁƍųƶƀѬǁųƬƫƻƌžƂ – ƶƻƀѬǁƫƻƮƫƻƌžƂ ƄƌƀžѯƫƁƳƌѬƷѬ Ɓſǃž» (Sostav.ua). «ƜѬ 2012 ƀѬƌƄ ƶ ŷѬƁƌƶų ƍѬƶƫųƁƬƴ ƸſƪѬƫƬƄƴƬƳ ƄƁų ƬƄƀƫųƌſƬƻ Ƅ ƬƀžƪƶžƵƂ, ƬƀѬǃſѲǁƄƁžƂ Ѳ žƶƬѬǁƄƁžƂ. Ƨ ƬƀžƫƁƍѬƀƬ ƀѬƁųѲƁƳƌѬѯ ƁƬѬǃƻƭų ƍѬƶſƀƫƄƬƳƁƵ ƌѬƫƬƀѬǃſƀƻ Ƭž ƌѬƫƸƄƌƬѬƀƻ» («ƗѬǃƳƯѬѲ ƖѬƀѬƸ»). «ŵſǃƻƌѬǁƀƻƬžƫųƵ ƪѬƹſ ƁƬžƬƻ ƍſƀƯѬƴ ƌƀžѯƫѬƴ, Ƶƌž ƶųƸƪѬƶƻƬƳƁƵ ƶųƸ ƵƁƌƀžƶѬƷѬ ƸƻƺžѲƫƄ ƄƍžƌѬƶѬƌ ƬƴƬƴƫѬƶѬѯ ƍƀѬƸƄƌƭųѯ. ƕžƮƌƻ ƍǃžƫƄƴƬƳ ƺƀѬǁƻƬƻ ƪžƌƁƻƪžǃƳƫѬ ƍƀѬƁƬƻƪƻ Ѳ ѬƸƫѬƬƻƍѬƶƻƪƻ» (BBC). źƂƴ ƭſƍƀ, ƻ ͙ƹƬ͙Ƹ͙ ǂ͙ƍƅ «ƂƎƁ͙ƱƀƬƬƶ», ſ ƻ ŴƬư͙Ƹ͙ – «͙DŽƵƹƬƀƬƬƶ» ǂŴƻƬƀƂƅ Ŵ Ʒƻſƚƫ͙ƷŴƹƬ͙ƂƼƬ ƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ. ŸƼ ƻƬ͙Ʒƅ ƻſƫƼƂDŽƵƚƫ͙Ƃƶ ƎƁ͙ DŽƵƹƂƴƍƅ ƂƍDŽſƹ͙Ʒƅ Ʒ ƂƀƁƷŴƂŴ – Ʒ ƀƎ͙ƃƅ ƷŴƁƭƅſDŽƴƬƼƃ ƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͟ Ŵ ſƷƭ͙ƫſƭƼƻſƮŴ͜ ǂŴDŽƴư͙ƂƭŴ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ. Ŷ ŸŴƬŴƂƭƀƁƂƭƷŴ ſƸƁſƁƬ͙͜ Ǝ͙DŽŴƭƼƍƼ ƭſ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷſ, ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ ƶƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƂƷƶƯƀƬƼ͟ ͙ƍƁƀƫƼ͟ Ɓ͙ƻƹŴDŽ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƷƼƎƅƂƍƅ, ͙ƂƭſƬƬŴƫ ƯſƂ͙ƫ ſƍƭƼƷƬ͙ ƬſƸ͙DŽ͙ưƅƵƭƴ Ƭſ ƷſƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƺƼƷ͙Ƹ͙ ƹŴſDŽ͙Ƹƅ ƻ ƅƯſƂƬƼƍſƫƼ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ŵƖŷ. Ɲ͙ƂDŽŴƹƬƼƍƼ ƁƼƬƍŴƷ ƷŴƹƫ͙ƷDŽƶƵƭƴƂƶ ƷŴƹ ſǂƂƭƁſƍƭƬƼƃ Ǝ͙Ƭƶƭƴ: «Ǝ͙ƎƼƭ», «ƻǂƅƭ», «Ǝ͙ƭƁƀǂƼ», ƹƀƹſDŽŴ ƯſƂƭŴưƀ Ʒ Ə͙ƍƅƂŴ – ƷŴƹƬ͙ƂƼƬƼ, ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ, ƁƀƎƅƭſƮŴƶ. ƘŴƻƬƀƂ-ƍ͙ƬƂƅDŽƴƭſƬƭƼ ƬſƸſƹƅƵƭƴ ƎƁ͙ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬŴƂƭƴ Ŵ Ʒ͙ƹƬ͙ƯſƂ – ƎƁ͙ ƂƭſƬƹſƁƭƼ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ. Ɵƀ ͙ƹƬſ ŴDŽƵƂƭƁſƮŴƶ ǂſDŽſƬƂƅ ƫŴƺ DŽƵƹƶƬŴƂƭƵ Ŵ ƎƁ͙Ƃƭ͙ƭ͙Ƶ.

Ƈƍ ƮŴ ƻƫŴƬƼ ƫ͙ƺƅƭƴ Ǝ͙ƻƬſƯƼƭƼƂƶ Ƭſ ƍ͙ƺƬ͙ƫƅ ƍ͙ƬƍƁƀƭƬ͙ƫƅ ǂŴƻƬƀƂŴ? ŶƭŴDŽƵƵƯƼ ŴƬŴƮŴſƭƼƷƅ «ǂƅƭƼ ǂDŽƼƺƯƼƫƼ ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ», ǂƁƀƬƹƼ ƂƭſƵƭƴ ƎƁ͙ƻ͙ƁŴưƼƫƼ Ŵ ƂƼDŽƴƬŴưƼƫƼ. ŵƹƺƀ ƱƼƁŴƂƭƴ ƎƁƼ͟ƬƶƭƬſ ƹDŽƶ ƭƼƃ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟, ƅ ƶƍƼƃ ƻǂƀƁŴƸſƚƭƴƂƶ ƂƭſǂŴDŽƴƬſ ƁƀƎƅƭſƮŴƶ Ƭſ ƁƼƬƍƅ ſǂ͙ ƎƁƼƬſ͟ƫƬŴ ƎƁƼƂƅƭƬƚ ƷƀDŽƼƯƀƻƬƀ ǂſƺſƬƬƶ ƻƹ͙ǂƅƭƼ ƭſƍƅ ƁƀƎƅƭſƮŴƵ. ŸſƁƍƀƭƼƬƸ Ʒƺƀ Ƭƀ ƚ «ƫ͙ƹƬ͙Ƶ ƏŴưƍ͙Ƶ». ŶŴƬ ƭƀƎƀƁ ǂŴDŽƴư ƅƁƀƸƅDŽƴ͙ƷſƬƼ͟, Ưƅ͟ƬŴưƼ͟ ƹ͙ Ǝ͙ƭƁƀǂ ſƅƹƼƭ͙ƁŴ͜ ͟ ƻſƷƹƶƍƼ ƎƁ͙Ƃƭ͙ƭŴ ƭſ ƫŴƬŴƫſDŽŴƻƫƅ Ʒ ŴƬƂƭƁƅƫƀƬƭſƃ, – ƻƁ͙ƻƅƫŴDŽŴưƼ͟ ƹDŽƶ ƍƀƁŴƷƬƼƮƭƷſ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. Ƈƍ ƍſƺƅƭƴ, «͙ƭ ƭ͙ǂŴ Ŵ ƎƀƁưſ ƷƼƸ͙ƹſ». ƜƀƁƀƻ ƭƀ, Ʊ͙ Ʒ ͙ƂƬ͙ƷŴ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƬŴưƬŴƃ ƫſƂ͙ƷƼƃ ƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͟ – ƎƁ͙ƂƭŴ DŽƵƹƂƴƍŴ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬƼ, ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, Ʊ͙ ƂƎ͙ƷŴƹƅƵƭƴ Ʈƀ͟ ƎƁƼƬƮƼƎ, ƯƅƵƭƴ Ƹ͙DŽ͙Ƃ ƎƁſƍƭƼƯƬ͙ ƍ͙ƺƬ͙Ƹ͙ ƂƷ͙Ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ Ŵ ͙ƎƀƁſƭƼƷƬ͙ ƁƀſƸƅƵƭƴ Ƭſ ͙͟Ƹ͙ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ. ŵ ƍDŽŴƚƬƭ, ƅ ƂƷ͙Ƶ ƯƀƁƸƅ, ǂſƯƼƭƴ ƺƼƷƼ͟ Ǝ͙ƸDŽƶƹ Ŵ ƅƂƫŴưƍƅ ƭſƫ, ƹƀ ƷƯ͙Ɓſ ǂƅDŽƼ ƭŴDŽƴƍƼ ƶƂƍƁſƷſ ƷƼƷŴƂƍſ ƭſ ƷDŽƅƯƬƼ͟ ƂDŽ͙ƸſƬ. ƖƁƼƚƫƬ͙, Ʊ͙ Ʈƶ Ǝ͙ƂƫŴưƍſ ƫſ͟ƺƀ Ƭƀ ƬſƸſƹƅƚ ƸƁƼƫſƂƅ ſƫƀƁƼƍſƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ƂƀƁƷŴƂƅ ƻƁſƻƍſ 90-ƃ. Ɵƀ ƎƁƼƚƫƬŴưƀ, Ʊ͙ ƂDŽŴƹ͙ƫ ƻſ Ǝ͙DŽŴƭƼƯƬƼƫƼ DŽŴƹƀƁſƫƼ, ƷDŽſƂƬƼƍſƫƼ ǂŴƻƬƀƂƅ ƭſ PR-ƹƼƁƀƍƭ͙ƁſƫƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟ Ǝ͙ƯƼƬſƵƭƴ Ǝ͙ƂƫŴƃſƭƼƂƶ ƂƷ͙͜͟ ſƅƹƼƭ͙ƁŴ͜ ƫƀƬƀƹƺƀƁƼ ƂƀƁƀƹƬƴ͙͜ DŽſƬƍƼ ͟ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƵƯƼ͟ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ. ƨƷſƺƬƼ͟ ƯƼƭſƯ ǂƀƁƀƻƬƀƷ͙Ƹ͙ Ƭ͙ƫƀƁſ «ŷ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸƅ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ» ƭſƍ͙ƺ ƻƫ͙ƺƀ Ǝ͙ƫŴƭƼƭƼ Ǝ͙ƂƫŴưƍƅ ƫŴƺ ƁƶƹƍŴƷ Ŵ ƭſƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ ͙ƭƁƼƫſƭƼ ƂƷ͙Ƶ ƯſƂƭƍƅ ƱƼƁ͙ƂƭŴ ƭſ Ɓſƹ͙ƂƭŴ ƷŴƹ ƺƼƷ͙Ƹ͙ DŽƵƹƂƴƍ͙Ƹ͙ ƂƎŴDŽƍƅƷſƬƬƶ. ƝſƁƅ͟ƭƀ ƂƷ͙Ƶ ƅƂƫŴưƍƅ Ŵ ͙ƭƁƼƫƅ͟ƭƀ ƹ͙ƷŴƁƅ ƅ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƴ. ų Ƭƀƃſ͟ ƍDŽŴƚƬƭƼ ǂſƯſƭƴ Ʒ Ʈƴ͙ƫƅ ŶſƂƂƎƁſƷƺƬŴƃ, ſ Ƭƀ ƭ͙ƬƍƼ͟ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙ƷƼ͟ ƃŴƹ. Ɠ ƍѬƶžƷѬƴ ƸѬ ŵžƁ Ƭž ƸѬ ŵžƯѬƷѬ ǁųƺƫſƁƄ, ƷѬǃѬƶƫƻѲ ƀſƸžƌƬѬƀ ŻƶųƬǃžƫž ƅžǃƳѬƶž, falyova@akf.com.ua

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011


07 24 33 38


ƔŸųżŽ ǔǘƸǗ ƹǩƸǘǛǗ

04

IT-ǙǩƹǜǗDžƓƼƹƾ

ŸƼƍ͙DŽſ ƖƁƼƂƶƺƬƵƍ: Ɣ 2012 Ɓ͙ƍƅ ŵƖŷ ƻſƎƁſƮƵƚ ƻſ Ƭ͙ƷƼƫƼ ƎƁſƷƼDŽſƫƼ

07

źƸDŽƶƹ ƁƼƬƍƅ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƨƍƁſ͜ƬƼ

08

ŶƀƁƫƅƭ: ƻƫŴƬƼ ƂƭſƷDŽƀƬƬƶ ƹ͙ ƬſƎ͙Ƶ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ

10

ŹſƭƅƁſDŽƴƬŴ ƷƼƬſ Ŵ ƂƼDŽƴƬŴ ǂƁƀƬƹƼ

11

ŻƼƬ͙ƍ ſƸƁ͙ƭƀƃƬŴƍƼ: ǂƁƀƬƹƼ, Ǝ͙ƂƭſƯſDŽƴƬƼƍƼ, ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴ

12

źƮŴƬƍſ ƻƀƫDŽŴ Ʒ ŵƖŷ

26

«żŴƁſ ƍ͙ƬƶƯƍſ» ƷŴƁƭƅſDŽŴƻſƮŴ͜

27

ǃƀƸƀƬƹƼ ƭſ ƫŴƏƼ CRM ƎƁ͙ƀƍƭŴƷ

HR-ǙǩƹǜǗDžƓƼƹƾ

29

żƭƁſƭƀƸŴƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƶƍ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬſ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴƶ

MǗǛǙǘƓƼƹƾ-mix

ǓƓǛǗƓǘƾǡǢ&ǨǗǚǡƓǗDž

16

żƼƂƭƀƫſ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ: Ɓ͙ǂ͙ƭſ Ƭſƹ Ǝ͙ƫƼDŽƍſƫƼ

20

ƔſƫſDŽƴ͙ƷƍƼ ƎƁ͙ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬŴƂƭƴ

24

ƨƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼ͟ ſƅƹƼƭ: ƻſƷƹſƬƬƶ ͟ ƎƁ͙ƮƀƂƼ

ǓƽǡƿǩƮƓƽǩ ǚǛǩ ǛǘDŽǜƓǛǗƮǡƶ Ŷŵ ƥ6687 ƶųƸ 12.11.02 ƚǗǜƹǩƽƹƼǙ ƓǗ ƽƼƿǗƽǘƮƴ Ŵƕ «ŴƁѬƭųžƭųƵ ƌѬƫƁžǃƬƻƫƷѬƶƻƂ Ǝųƀƪ» ƪ. Ŷƻѯƶ, ƶƄǃ. ŷžǃѬƍųƸƶžǃƳƫž, 10 ǎǩDžǩƽƹƼң ǛǘƿǗǙƓǩǛ CƶųƬǃžƫž ƅŴǂƏŹŵŴ, falyova@akf.com.ua ƛƼƻǗңƹ ƗŴ «Inspire» ǍǘǛǜƓǙǗ źſƫž ƖŹźŸƆŶ, designer@akf.com.ua ǒǘǙDžǗƸǗ (044) 279-40-00, 279-60-00 marketing@akf.com.ua ǒǘƿǗǙƮǡңƹǗ ǚǘǛǘƿǚDžǗƓǗ (044) 279-40-00 reklama@akf.com.ua

ǑǘǛǘƿǚDžǗƓƹƼң ǡƹƿǘǙǜ Ƅ ƌžƬžǃѬƺų Ɯƕ «ƕźƤŻŴ» 09890 njƿǛǘǜǗ ǛǘƿǗǙƮǡǢ 01001, ƪ. Ŷƻѯƶ, ƶƄǃ. ŷžǃѬƍųƸƶžǃƳƫž, 10 ǔǘDžǘƭǩƹƼ (044) 279-40-00, ƎžƌƁ: (044) 270-51-45 ǏDžǘǙƓǛǩƹƹǗ ǚǩưƓǗ info@akf.com.ua ǨǩDžƴǩǛǩǚǩƿǡDž ƓǗ ƿǛǝǙ ƕƕ «ŻƬƄƸųƵ-ƕѬǃųƷƀžƎƻƮ», ƪ. Ŷƻѯƶ, ƶƄǃ. ŻſƀžƎƻƪѬƶƻƮž, 15/1, (044) 223-79-25 ǪǗǙDžǗƿ 5 000 ƍƀƻƪųƀƫƻƌųƶ

33

Ż͙ƻƫŴƭƍſ ƹDŽƶ ǂŴƻƬƀƂƅ

36

ŷ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬŴ ƫƀƹŴſ: ŴƬƂƭƁƅƍƮŴƶ ƻ ƷƼƺƼƷſƬƬƶ Ʒ ͙ƬDŽſ͟ƬŴ

ƘǗңƭ-ǜƓǗңDž

38

ŽƅƁƼƻƫ Ŵƻ ƍ͙ƁƼƂƭƵ

ŻƬƻǃƳ ѬƎѬƀƪǃſƫƫƵ ƹƄƀƫžǃƄ ų ѲѬƷѬ ƺƪųƁƬ ƙ Ѭǁ’ƙƌƬѬƪ žƶƬѬƀƁƳƌѬƷѬ ƍƀžƶž ų ƺžƂƻưžƴƬƳƁƵ ƺžƌѬƫѬƪ. ǂƻƁƬƄƶžƫƫƵ ƺ ƮƻƬžƮžƪƻ ƺƸųѲƁƫƴƙƬƳƁƵ ƍѬƯƬѬƴ Ƭž ſǃſƌƬƀѬƫƫѬƴ ƍѬƯƬѬƴ. źſƸžƌƭųƵ ƫſ ƍѬƶſƀƬžƙ ų ƫſ ƀſƭſƫƺƄƙ ƪžƬſƀųžǃƻ. źſƸžƌƭųƵ ƺžǃƻƯžƙ ƺž ƁѬǁѬƴ ƍƀžƶѬ ƫž ƁƌѬƀѬƮſƫƫƵ ų ƀſƸžƷƄƶžƫƫƵ ƬſƌƁƬųƶ. źſƸžƌƭųƵ ƫſ ƺžƶƹƸƻ ƍѬƸųǃƵƙ ƍѬƺƻƭųƴ žƶƬѬƀųƶ ƍƄǁǃųƌžƭųѲ. ŵųƸƍѬƶųƸžǃƳƫųƁƬƳ ƺž ƍųƸǁųƀ Ƭž ƶƻƌǃžƸ ƎžƌƬųƶ Ƅ ƪžƬſƀųžǃžƂ ƫſƁƄƬƳ žƶƬѬƀƻ. ƕſƀſƸƀƄƌ ƪžƬſƀųžǃųƶ — ƺ ƍƻƁƳƪѬƶѬƷѬ ƸѬƺƶѬǃƄ ƀſƸžƌƭųѯ. ŵųƸƍѬƶųƸžǃƳƫųƁƬƳ ƺž ƺƪųƁƬ ƀſƌǃžƪƻ ƫſƁſ ƀſƌǃžƪѬƸžƶſƭƳ.

© Ŵƕ «ŴƁѬƭųžƭųƵ ƌѬƫƁžǃƬƻƫƷѬƶƻƂ Ǝųƀƪ». ƧƁų ƍƀžƶž ƺžƁƬſƀſƹſƫѬ


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

Žƀƫſ Ƭ͙ƫƀƁſ

ǐƙǨǫƘnj ǑǒƙǓƥơǪƢǨ:

ƚ 2012 ǒǫǨƦ njǑǨ ƚnjǑǒnjƗƢǥ ƚnj ǪǫǍƙǐƙ ǑǒnjǍƙƘnjǐƙ Ƨƹſ ƶ Ʈſƀƶƫų-ǃƻƍƫų ƭƳѬƷѬ ƀѬƌƄ ŵſƀƂѬƶƫž źžƸž Ƨƌƀžѯƫƻ ƪžƙ ƄƂƶžǃƻƬƻ ǁžƺѬƶų ƺžƌѬƫѬƍƀѬſƌƬƻ, ưѬ ѬǁƄƪѬƶǃƵƬƳ ƂųƸ Ƭž ƀſƺƄǃƳƬžƬ ƍſƀſƬƶѬƀſƫƳ ƫž Ɓſǃų. ƅžƌƬƻƮƫѬ ƶƹſ ƺž ƌųǃƳƌž ƪųƁƵƭųƶ Ƅƌƀžѯƫƭų ѬƬƀƻƪžƴƬƳ ƌѬƫƌƀſƬƫų ƸѬƌƄƪſƫƬƻ, ƮųƬƌſ ƶƻƌѬƫžƫƫƵ ƵƌƻƂ ƸѬƺƶѬǃƻƬƳ ƫſ ƷѬƶѬƀƻƬƻ, ž ƶųƸƮƄƬƻ, Ƶƌ ƪųƎ ƍƀѬ ƧƌƀžѯƫƄ-ƹƻƬƫƻƭƴ ƉƶƀѬƍƻ ƍſƀſƬƶѬƀƴƙƬƳƁƵ ƫž ƀſžǃƳƫųƁƬƳ. ƕƀѬ ƸſƬžǃų Ƭž ƭųǃų ųƫųƭųžƬƻƶ, ưѬ ƫžƀžƺų ƷѬƬƄƴƬƳƁƵ ƸѬ ƷѬǃѬƁƄƶžƫƫƵ, ѲƯǃѬƁƵ Ƅ ƀѬƺƪѬƶų ƺ ƪųƫųƁƬƀѬƪ žƷƀžƀƫѬѯ ƍѬǃųƬƻƌƻ Ѳ ƍƀѬƸѬƶѬǃƳƁƬƶž ǐƼǙǩDžǩƶ ǑǛƼǜƷƺƹƶǙǩƸ. ǫDžǘǜƷ ǓǗƭǛǩƹǩƽǗ ǐƼǙǩDžǩ ǍǩDžǩƿƼƸƼǛǩƽƼƯǝ, ƷǙ ǜǚǛƼңƸǗDŽƓƴǜƷ ǩǚƓƼƸǡƻǗƮǡƷ ǛǩǀǩƓƼ ƸǡƹǡǜƓǘǛǜƓƽǗ? njƿƺǘ ƽǡƿǚǩƽǡƿǗDžƴƹǡǜƓƴ, ǚǩǙDžǗƿǘƹǗ ƽ ƓǩƸǝ ƯƼǜDžǡ ң ƹǗ ǍǗǜ ǩǜǩǀƼǜƓǩ, ƽǘDžƼƯǘƻƹǗ: ƽǜǘ-ƓǗǙƼ Ʈǘ – ǩƿƼƹ ǡƻ ƹǗǚǛƷƸǙǡƽ, ƷǙƼң ǚǛƼңƹƷƓǩ ƹǗƻƼƽǗƓƼ ǜƓǛǗƓǘƾǡƯƹƼƸ. – ŻƀƏ͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ ƂƭƁŴƫƍ͙. ƔſƎƁ͙Ǝ͙Ƭ͙ƷſƬſ ͟ ƷŴƹƎƁſƮƴ͙ƷſƬſ ͙ƎƭƼƫŴƻſƮŴƶ ƂƭƁƅƍƭƅƁƼ ͟ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ŸŴƬŴƂƭƀƁƂƭƷſ ſƸƁſƁƬ͙͜ Ǝ͙DŽŴƭƼƍƼ ͟ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷſ ƂƎƁƼ͟ƫſƚƭƴƂƶ ƹ͙ǂƁƀ. ƖŴƹ Ƭſưƅ ƍ͙͙ƁƹƼƬſƮŴƵ ƎŴƹƎ͙Ɓƶƹƍ͙ƷſƬ͙ ſƸƀƬƭƂƭƷ͙ DŽŴƂ͙Ʒ͙Ƹ͙ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷſ, ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƁƀƂƅƁƂŴƷ. ƖƀƁƀƹǂſƯƀƬ͙ ͟ ƂƭƷ͙ƁƀƬƬƶ ƚƹƼƬ͙͜ ŴƬƂƎƀƍƮŴ͜ ƻſƫŴƂƭƴ 14, ƶƍŴ ƅ ƬſƂ

4

ǂƅDŽƼ. ƆſƍƭƼƯƬ͙ ƁƀƏ͙Ɓƫſ ƸſƁƫ͙ƬŴƻƅƷſDŽſ ƷƼƍ͙ƬſƷƯƅ ƸŴDŽƍƅ ƷDŽſƹƼ ƻ ƚƷƁ͙Ǝƀ͟ƂƴƍƼƫƼ ƂƭſƬƹſƁƭſƫƼ. ŶŴƹƭſƍ ƫ͙ƺƬſ Ƹ͙Ʒ͙ƁƼƭƼ ͟ ƎƁ͙ ƭƀ, Ʊ͙ ƫƼ Ɓ͙ǂƼƫ͙ Ǝ͙ƭƅƺƬŴ ƍƁ͙ƍƼ ƻ ͙ƎƭƼƫŴƻſƮŴ͜ ƭſ ƸſƁƫ͙ƬŴƻſƮŴ͜ ƂƷ͙ƚ͜ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ. – ƥǙǡ ƮƼƭǛƼ ƻǗǙDžǗƿǗDžƼǜƷ ƽ ǀƶƿƺǘƓ Ʈƴǩƾǩ ǛǩǙǝ ƹǗ ǗƾǛǗǛƹƼң ǜǘǙƓǩǛ? – Ƙƅƹƴ-ƶƍſ ƹƀƁƺſƷſ ƹſƚ ƭ͙͟ ͙ǂƂƶƸ ƎŴƹƭƁƼƫƍƼ, Ƭſ ƶƍƼ͟ Ʒ͙Ƭſ ƂƎƁ͙ƫ͙ƺƬſ. Źſ ƺſDŽƴ, ƅ ƬſƂ Ʈƀ͟ ͙ǂƂƶƸ Ƭƀ ƚ ǂƀƻƫƀƺƬƼƫ. ƖƁ͙ƭƀ ƎŴƹƭƁƼƫƍſ ƚ. Ŷ ƻſƍ͙ƬŴ ƎƁ͙ ǂƵƹƺƀƭ ƎƀƁƀƹǂſƯƀƬŴ 5 ƫDŽƁƹ ƸƁƬ ƅ ƷƼƸDŽƶƹŴ źŶƗƔ


Ƭſ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ Ə͙ƁƷſƁƹƬƼƃ ƻſƍƅƎŴƷƀDŽƴ ƭŴƚ͜ ƸƁƅƎƼ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ, ƶƍŴ ƎŴƹDŽƶƸſƵƭƴ ƮŴƬ͙Ʒ͙ƫƅ ƁƀƸƅDŽƵƷſƬƬƵ. ŷƁŴƫ ƭ͙Ƹ͙, ƻſƍDŽſƹƀƬ͙ 2,5 ƫDŽƁƹ ƸƁƬ, Ʊ͙ ǂƅƹƅƭƴ ſƍƅƫƅDŽƴ͙ƷſƬŴ ƶƍ ƖƝŶ-ƎŴDŽƴƸƼ ƷŴƹ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƫ͙DŽ͙ƍſ ͟ ƫ’ƶƂſ. Źƀ ǂƅƹƀƫ͙ ƻſǂƅƷſƭƼ ͟ ƎƁ͙ ŴƬưŴ ƎŴDŽƴƸƼ ſƸƁ͙Ƃƀƍƭ͙Ɓƅ. ƇƍƱ͙ Ɓſƻ͙ƫ Ǝ͙ƹƼƷƼƭƼƂƶ ƎƁƶƫŴ ƍ͙ưƭƼ ƎŴƹƭƁƼƫƍƼ ƭſ ͙ǂƂƶƸ ƎŴDŽƴƸ, Ʊ͙ ƬſƹſƵƭƴƂƶ, ƷƼƃ͙ƹƼƭƴ ƹ͙ 20 ƫDŽƁƹ ƸƁƬ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ Ʈƀ͟ ͙ǂƂƶƸ ƍ͙ưƭŴƷ ƫſƚ ƂƭſƭƼ Ƃƍ͙ƁŴưƀ ƫ͙ƭƼƷſƮŴƚƵ ƹDŽƶ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍſ, ſ Ƭƀ ƎƁƶƫ͙Ƶ ƹƀƁƺſƷƬ͙Ƶ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ, ƶƍƅ ƫƼ ƻƷƼƍDŽƼ ƬſƹſƷſƭƼ ͟ Ƭƀ ƷŴƹƂDŽŴƹƍ͙ƷƅƷſƭƼ, ƯƼ ƷƼƍ͙Ƭƅƚ Ʈƶ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹſ ƂƷ͙͜ ƏƅƬƍƮŴ͜. – ǐƼ ƽǚǛƼƓǝDž ƹǗǀDžƼƺǗDŽƸǩǜƷ ƿǩ ƽƽǘƿǘƹƹƷ ǛƼƹǙǝ ƻǘƸDžǡ? – Žſƍ. ŵDŽƀ Ƃſƫƀ ƁƼƬƍƅ – Ƭƀ ǂſƻſƁƅ. ƔƬƀƹ͙DŽƼƭƼ, Ǝ͙ƻǂſƷƼƭƼ ƂƀDŽƶƬƼƬſ ƻƀƫDŽŴ ƬƀƎƁƼƎƅƂƭƼƫ͙. Ɲ͙ ƭ͙Ƹ͙ ƺ, ƫƼ ƂƭƼƫƅDŽƵƷſƭƼƫƀƫ͙ Ƭƀ ƷDŽſƂƬƀ ƍƅƎŴƷDŽƵ-ƎƁ͙ƹſƺ ƻƀƫDŽŴ, ſ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬƼ ƎƁſƷſ ͙ƁƀƬƹƼ Ƭſ ƻƀƫDŽƵ. Ž͙ǂƭ͙ ƻƀƫDŽƶ ƂƭſƬƀ ƭ͙ƷſƁ͙ƫ, ſDŽƀ ƏŴƬſƬƂ͙Ʒſ ƂƍDŽſƹ͙Ʒſ ſƍƅƫƅDŽƵƷſƭƼƫƀƭƴƂƶ ƻƹƀǂŴDŽƴư͙Ƹ͙ ƬſƷƍ͙DŽ͙

– ƛǩ ǛǘƯǡ, ǩǜƓǗƹƹǡ ƸǡǜƷƮǡ ǐǡƹǡǜƓǘǛǜƓƽǩ ǚǛǩƽǘDžǩ ƻƹǗƯƹǝ ǛǩǀǩƓǝ ƻ ǚǩƹǩƽDžǘƹƹƷ ǚǛƼǜǝƓƹǩǜƓǡ ƹǗ ƓǛǗƿƼƮǡңƹƼǞ ǙǩDžƼǜƴ ǛƼƹǙǗǞ – ƻǩǙǛǘƸǗ, ƧDžƼƻƴǙǩƾǩ ǓǞǩƿǝ. ǑǛǩǜǝƽǗƶƓƴǜƷ ң ǚǘǛǘƾǩƽǩǛƼ ƻ ǥǓ… Ɣ͙ƷƬŴưƬƴ͙ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬſ ƹŴƶDŽƴƬŴƂƭƴ – ƎƁŴ͙ƁƼƭƀƭ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ŸŴƬŴƂƭƀƁƂƭƷſ. Ƙ͙Ɓ͙ƭƴǂſ ƻſ ƁƼƬƍƼ ƻǂƅƭƅ ƭ͙ƯƼƭƴƂƶ ƬſƹƻƷƼƯſ͟Ƭ͙ ƺ͙ƁƂƭƍſ, ƭ͙ƺ ƎƁ͙ƂƅƷſƭƼ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼ͟ ƎƁ͙ƹƅƍƭ, ƷƼƍ͙ƬƅƷſƭƼ Ǝ͙ƂƭſƷDŽƀƬƀ ƻſƷƹſƬƬƶ ƹ͙Ʒ͙ƹƼƭƴƂƶ, ƶƍ ƍſƺƅƭƴ, ƻ ǂ͙ƶƫƼ. żƍſƺŴƫ͙, ƻ ƊƷƁ͙Ƃ͙Ƶƻ͙ƫ ƎƁ͙ƷƀDŽƼ Ʒƺƀ 14 ƁſƅƬƹŴƷ ƎƀƁƀƸ͙Ʒ͙ƁŴƷ. Ÿƅưƅ ƍ͙ƬƂƭſƭƅƷſƭƼ: ƷƼƫ͙ƸƼ ƹ͙ ƨƸ͙ƹƼ ƎƁ͙ ƻ͙Ƭƅ ƷŴDŽƴƬ͙͜ ƭ͙ƁƸŴƷDŽŴ – ƂƍDŽſƹƬŴ Ŵ ƹDŽƶ ƬſƂ Ƭƀ ƹƅƺƀ ƂƎƁƼƶƭDŽƼƷŴ. ŷ͙ƫƎƁ͙ƫŴƂ ƫ͙ƺDŽƼƷƼ͟, ſDŽƀ Ʒ Ɓſƫƍſƃ ƹ͙ƎƅƂƭƼƫ͙Ƹ͙. ŸƼ Ƭƀ Ǝ͙Ƹ͙ƹƼƫ͙Ƃƶ, ƬſƎƁƼƍDŽſƹ, Ƭſ ƭƀ, Ʊ͙ Ɗż Ƭſƫ ƹſƚ ƭſƍƅ ƍƷ͙ƭƅ Ƭſ ƻƀƁƬ͙, ƶƍſ ƚ ƬƀƮŴƍſƷ͙Ƶ. Źƀ Ǝ͙Ƹ͙ƹƼƫ͙Ƃƶ Ƭſ ƭƀ, Ʊ͙ǂ ƻƬƼƻƼƭƼ ƷƂŴ ǂſƁ’ƚƁƼ Ƭſ ƷƷƀƻƀƬƬƶ ƎƀƷƬ͙͜ ƸƁƅƎƼ ƫ’ƶƂſ ͟ ƫ’ƶƂ͙ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ, ƶƍŴ Ʒ Ɗż ƂƭƼƫƅDŽƵƵƭƴƂƶ ƏŴƬſƬƂ͙Ʒ͙Ƶ ƎŴƹƭƁƼƫƍ͙Ƶ. ŸƼ ƷƼƫſƸſƚƫ͙ ſǂ͙ ƁŴƷƬ͙ƻƬſƯƬƼƃ Ǝ͙ƂƭƅƎ͙ƍ, ſǂ͙ ƁŴƷƬ͙ƻƬſƯƬƼƃ ǂſƁ’ƚƁŴƷ.

ƚǘƸDžƷ ǜƓǗƹǘ ƓǩƽǗǛǩƸ, ǗDžǘ ƭǡƹǗƹǜǩƽǗ ǜǙDžǗƿǩƽǗ ǗǙǝƸǝDžƶƽǗƓƼƸǘƓƴǜƷ ƻƿǘǀǡDžƴưǩƾǩ ƹǗƽǙǩDžǩ ǩǛǘƹƿƼ ͙ƁƀƬƹƼ. ƖƁƼƬſ͟ƫƬŴ Ƭſ ƎƀƁƀƃŴƹƬƼ͟ ƎƀƁŴ͙ƹ. ƝDŽƶ ƎƁſƍƭƼƯƬ͙Ƹ͙ ƷƭŴDŽƀƬƬƶ ƻſƎƁ͙Ǝ͙Ƭ͙ƷſƬ͙͜ ƂƃƀƫƼ Ǝ͙ƭƁŴǂƬ͙ ƅƃƷſDŽƼƭƼ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂ ƻſƍ͙ƬŴƷ Ǝ͙ ƁƼƬƍƅ ƻƀƫDŽŴ, Ʒƺƀ Ɓ͙ƻƁ͙ǂDŽƀƬƼƃ Ʒ ŸŴƬŴƂƭƀƁƂƭƷŴ. ͛ƹƀƭƴƂƶ ƎƁ͙ ƻſƍ͙ƬƼ «ƖƁ͙ ƁƼƬ͙ƍ ƻƀƫƀDŽƴ», «ƖƁ͙ ƻƀƫƀDŽƴƬƼ͟ ƍſƹſƂƭƁ», «ƖƁ͙ ƹƀƁƺſƷƬƼ͟ ƻƀƫƀDŽƴƬƼ͟ Ə͙Ƭƹ» Ŵ ƬƼƻƍƅ ŴƬưƼƃ ƹ͙Ǝ͙ƫŴƺƬƼƃ ƎƁ͙ƀƍƭŴƷ. ƝƁƅƸƼ͟ ƍƁ͙ƍ – ƂƭƷ͙ƁƀƬƬƶ ƝƀƁƺſƷƬ͙Ƹ͙ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ə͙Ƭƹƅ ƭſ ŵƸƁſƁƬ͙Ƹ͙ ǂſƬƍƅ. ƝƀƁƺſƷƬƼ͟ ƻƀƫƀDŽƴƬƼ͟ Ə͙Ƭƹ ͙ƎŴƍƅƷſƭƼƫƀƭƴƂƶ ͙ǂŴƸ͙ƫ ƻƀƫƀDŽƴ. ŵƸƁſƁƬƼ͟ ǂſƬƍ ƍƁƀƹƼƭƅƷſƭƼƫƀ ƂŴDŽƴƸ͙ƂƎƭ͙ƷſƁ͙ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƎŴƹ 10-11% ƁŴƯƬƼƃ. Ɩ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻ ƬƼƬŴưƬŴƫƼ ƍƁƀƹƼƭſƫƼ ƎŴƹ 25-27% ƁŴƯƬƼƃ, Ƭſưſ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴƶ – Ʈƀ ƷƀDŽƼƍƼ͟ ƍƁ͙ƍ ƅƎƀƁƀƹ. Ɗ ͟ ŴƬưŴ ƮŴƍſƷŴ ƬſƎƁſƮƵƷſƬƬƶ, ƶƍŴ ƻƸ͙ƹ͙ƫ ǂƅƹƅƭƴ ͙ƻƷƅƯƀƬŴ ͟ ƁƀſDŽŴƻ͙ƷſƬŴ. ŶƭŴDŽƼƷưƼ ͜ƃ, ƫƼ ƂƭƷ͙ƁƼƫ͙ ƎƀƁƀƹƅƫ͙ƷƼ ƹDŽƶ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ſƸƁſƁƬ͙Ƹ͙ ǂŴƻƬƀƂƅ. Ɣ 2012 Ɓ͙ƍƅ ŵƖŷ ƻſƎƁſƮƵƚ ƻſ Ƭ͙ƷƼƫƼ ƎƁſƷƼDŽſƫƼ. – ǑƼƓǗƹƹƷ, ǚǛƼƸǡǛǩƸ, ǚǛǩƿǩƽƺǘƹƹƷ ǙƽǩƓǝƽǗƹƹƷ ǘǙǜǚǩǛƓǝ ƽǞǩƿƼƓƴ ƿǩ ƮƼǞ ƹǩƽƼǞ ǚǛǗƽƼDž? – ŷƷ͙ƭƅƷſƬƬƶ – Ʈƀ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬƼ͟ ƻſƃŴƹ ƻſǂƀƻƎƀƯƀƬƬƶ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƯ͙͜ ǂƀƻƎƀƍƼ. ƔƸ͙ƹ͙ƫ ƫƼ ƻƬſ͟ƹƀƫ͙ ǂŴDŽƴư ƹŴƚƷƼ͟ ƫƀƃſƬŴƻƫ: ƻſ ƁſƃƅƬ͙ƍ ǂƵƹƺƀƭƬƼƃ ƍ͙ưƭŴƷ ƎƁ͙Ʒƀƹƀƫ͙ Ə͙ƁƷſƁƹƬŴ ƻſƍƅƎŴƷDŽŴ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷſ. Ɲ͙ ƂDŽ͙Ʒſ, ƻƀƁƬ͙Ʒſ ƭƀƫſ ƹDŽƶ ƬſƂ ƹŴ͟ƂƬ͙ ƷſƺDŽƼƷſ. ŸƼ ƎƀƁưŴ Ʒ ƂƷŴƭŴ ƻſ ƀƍƂƎ͙Ɓƭ͙ƫ ƶƯƫƀƬƵ, ƭƁƀƭŴ – ƻſ ƀƍƂƎ͙Ɓƭ͙ƫ ƍƅƍƅƁƅƹƻƼ. ƨ ƬſƂ ƷƀDŽƼƍŴ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƼ ƅ ƏƅƁſƺƬ͙ƫƅ ƻƀƁƬŴ, ƶƍƀ ƭſƍ Ƃſƫ͙ ƻſƭƁƀǂƅƷſƬƀ, ƶƍ Ŵ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƯƀ. ƔƀƁƬ͙ – Ʈƀ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƼ͟ ƎƁ͙ƹƅƍƭ, ƻ ƶƍƼƫ ƫƼ ƫſƚƫ͙ ǂƅƭƼ ƎƁƼƂƅƭƬŴƫƼ Ƭſ ƻ͙ƷƬŴưƬŴƃ ƁƼƬƍſƃ.

ŹſƁſƻŴ ƫƼ ƻƫſƸſƚƫ͙Ƃƶ ƻſ ƁƼƬƍƼ ƍƁſ͜Ƭ ƘDŽƼƻƴƍ͙Ƹ͙ żƃ͙ƹƅ. Ɲ͙Ʒ͙DŽŴ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭƼƷƬ͙Ƶ ƚ ƂƎŴƷƎƁſƮƶ ƻ Ż͙ƂŴƚƵ. ƇƍƱ͙ ƫƼ ƻ Ɓ͙ƂŴƶƬſƫƼ ͙ǂ’ƚƹƬſƚƫ͙ ƻƅƂƼDŽDŽƶ Ƭſ ƻƀƁƬ͙Ʒ͙ƫƅ ƁƼƬƍƅ, ƷƼ͟ƹƀƫ͙ Ƭſ ƂƀƁ͙͟ƻƬŴ ƂƎŴDŽƴƬŴ Ǝ͙ƻƼƮŴ͜ Ƭƀ ƭŴDŽƴƍƼ ƅ Ɯ͙ƁƬ͙ƫ͙ƁƂƴƍ͙ƫƅ ǂſƂƀ͟ƬŴ, ſDŽƀ ͟ ƅ ƂƷŴƭŴ. – ǐƼǙǩDžǩ ǍǩDžǩƿƼƸƼǛǩƽƼƯǝ, ƷǙƱǩ ǚǛǩƿƼƽƼƓƼǜƷ ǙǩƹƓǘǙǜƓ ƹǩƽƼƹ ƻ ǗƾǛǗǛƹǩǢ ƓǘƸǗƓƼǙƼ, Ɠǩ ңƿǘƓƴǜƷ ƻƿǘǀǡDžƴưǩƾǩ ǚǛǩ ǩǀƾǩƽǩǛǘƹƹƷ ƽǗǛƓǩǜƓǡ ǚǛǩƿǩƽǩDžƴǜƓƽǗ ƿDžƷ ǙǡƹƮǘƽǩƾǩ ǜǚǩƺƼƽǗƯǗ. ǑǘǛǘƽǗƺƹǗ ǀǡDžƴưǡǜƓƴ ƓǗǙƼǞ ǚǩƽǡƿǩƸDžǘƹƴ – Ʈǘ ǡƹƭǩǛƸǗƮǡңƹǡ ƻǗǙƼƿƼ ƿDžƷ ǜƓƽǩǛǘƹƹƷ ǗƺǡǩƓǗƺǝ. ƥǙ ǍƼ ǩǜǩǀƼǜƓǩ ǛǘǗƾǝDŽƓǘ ƹǗ Ʈǘ? – ƖƀƁƀƹƅƂŴƫ, ƃ͙Ưƅ ƬſƸ͙DŽ͙ƂƼƭƼ Ƭſ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ƻſƷƹſƬƬƶƫ ŸŴƬŴƂƭƀƁƂƭƷſ ſƸƁſƁƬ͙͜ Ǝ͙DŽŴƭƼƍƼ ƭſ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷſ ƚ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷ͙ ƶƍŴƂƬƼƃ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ ƃſƁƯƅƷſƬƬƶ ƭſ ƎŴƹƭƁƼƫƍſ ƷŴƭƯƼƻƬƶƬ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍſ Ʒ ŴƬƭƀƁƀƂſƃ ƂƎ͙ƺƼƷſƯſ. Ž͙ƫƅ ƍ͙ƫƀƬƭƅƷſƭƼ ſƺŴ͙ƭſƺƬƼ͟ Ǝ͙ƎƼƭ, ƷƼƍDŽƼƍſƬƼ͟ ưƭƅƯƬ͙Ƶ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͟Ƭ͙Ƶ ƎſƬŴƍ͙Ƶ – Ʈƀ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴƶ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬƼƃ, Ʒ ƭ͙ƫƅ ƯƼƂDŽŴ ƎƁſƷ͙͙ƃ͙Ɓ͙ƬƬƼƃ ͙ƁƸſƬŴƷ. żƍſƺƅ DŽƼưƀ ͙ƹƬƀ: ſƺŴ͙ƭſƺ Ɓ͙ǂƼƭƴ ƂƷ͙Ƶ ƍƀƎƂƴƍƅ ƂƎƁſƷƅ. ŸƼ ƎƁ͙ſƬſDŽŴƻƅƷſDŽƼ, ƂƍŴDŽƴƍƼ ƸƁƀƯƍƼ ƂƎ͙ƺƼƷſDŽƼ ƅƍƁſ͜ƬƮŴ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ͙ƂƭſƬƬŴƃ 5 Ɓ͙ƍŴƷ. ŶƼƶƷƼDŽ͙Ƃƶ, Ƭƀ ǂŴDŽƴưƀ 90 ƭƼƂ. ƭ͙ƬƬ ƍƁƅƎƼ Ƭſ ƁŴƍ. Ɣſ ͙ƂƭſƬƬŴ ƎŴƷƁ͙ƍƅ ƂƎ͙ƺƼDŽƼ Ʒƺƀ 70 ƭƼƂ. ƭ͙ƬƬ. Ɯ͙ƫƅ? ŶƼƍDŽƵƯƬ͙ ƯƀƁƀƻ Ƭƀ͙ǂȱƁƅƬƭ͙ƷſƬƼ͟ ſƺŴ͙ƭſƺ. Ƈ Ʊ͙ƭƼƺƬƶ ǂƅƷſƵ ƅ ƁƀƸŴ͙Ƭſƃ. źǂ͙Ʒ’ƶƻƍ͙Ʒ͙ ƷŴƹƷŴƹƅƵ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƯŴ ƫſƸſƻƼƬƼ, ƹƼƷDŽƵƂƶ ſƂ͙ƁƭƼƫƀƬƭ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ ƃſƁƯƅƷſƬƬƶ ƭſ ƻƬſƵ ͜ƃ ƷſƁƭŴƂƭƴ. ƈƀ ƹſƚ ƫƀƬŴ ƎƁſƷ͙ ƂƭƷƀƁƹƺƅƷſƭƼ, Ʊ͙ ƹƀƏŴƮƼƭƅ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷſ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ Ƭƀƫſƚ. żƍſƺƅ ǂŴDŽƴưƀ: ƸƁƀƯ-

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

5


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

Žƀƫſ Ƭ͙ƫƀƁſ ƍſ, ƶƍƅ ƫƼ ƬſƁſƻŴ ƹ͙ƫ͙ƷƼDŽƼƂƶ ƻſƍƅƎƼƭƼ Ʒ ŷƼƭſ͜, ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſƭƼƫƀƭƴƂƶ Ƭƀ ƹDŽƶ Ǝ͙ƍƁƼƭƭƶ ƹƀƏŴƮƼƭƅ, ſ ƻſƹDŽƶ ƭ͙ƷſƁƬ͙͜ ŴƬƭƀƁƷƀƬƮŴ͜ – ƎƀƁư ƻſ ƷƂƀ, ƹDŽƶ ƂƭſǂŴDŽŴƻſƮŴ͜ ƮŴƬ͙Ʒ͙͜ ƂƼƭƅſƮŴ͜. – ƥǙ ǚǛǩǜǝƽǗDŽƓƴǜƷ ǛǘǗDžǡƻǗƮǡƷ ƹǗƮǡǩƹǗDžƴƹƼǞ ǚǛǩǘǙƓǡƽ? – ƖƀƁƀƹ ƬſƫƼ Ƃƭ͙͜ƭƴ ƹƀƍŴDŽƴƍſ ƷƀDŽƼƍƼƃ ƮŴDŽƀ͟, ƹ͙ƂƶƸƭƼ ƶƍƼƃ ƫſƚƫ͙ Ʒƺƀ ƻſ ƍŴDŽƴƍſ Ɓ͙ƍŴƷ. Ɩ͙ƎƀƁưƀ, ƁƀƏ͙Ɓƫſ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬ, ƷƷƀƹƀƬƬƶ ƁƼƬƍƅ ͟ ͙ǂŴƸƅ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ ƻƀƫƀDŽƴ. ƈƀ ƹ͙ƻƷ͙DŽƼƭƴ Ƭſƫ ƂƭƷ͙ƁƼƭƼ ͟ ƬſƎ͙ƷƬƼƭƼ ƍſƹſƂƭƁ, ƂƅƭƭƚƷ͙ Ʒƹ͙Ƃƍ͙ƬſDŽƼƭƼ ƂƼƂƭƀƫƅ ƁƀƚƂƭƁſƮŴ͜ ƎƁſƷ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ Ƭſ ƻƀƫDŽƵ, ƻſƭƷƀƁƹƼƭƼ ƎſƂƎ͙ƁƭƼ ſƸƁ͙ƎƁ͙ƫƼƂDŽ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ. Ž͙ƫƅ ƎƁ͙ƮƀƂ ſƸƁſƁƬ͙͜ ƁƀƏ͙ƁƫƼ ƫſƚ ǂƅƭƼ ƎŴƹƭƁƼƫſƬƼ͟ ƷƂŴƫſ ͙ƁƸſƬſƫƼ ƹƀƁƺſƷƬ͙͜ ƷDŽſƹƼ, Ʒ ƭ͙ƫƅ ƯƼƂDŽŴ ͟ ſƸƁſƁŴƶƫƼ Ŵ ƀƍƂƎƀƁƭƬƼƫ ƂƀƁƀƹ͙ƷƼƱƀƫ. żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƫƼ ƎƁ͙Ƹ͙Ʒ͙ƁƵƚƫ͙ ƎƼƭſƬƬƶ ƬſƹſƬƬƶ ƎƁſƷſ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ Ƭſ ƻƀƫ-

DŽŴ ͟ ƻſƍ͙Ƭ͙ƹſƷƯƼƃ ŴƬŴƮŴſƭƼƷ – ƶƍ Ʒ Ɓſƫƍſƃ ƂƎƀƮŴſDŽƴƬƼƃ ƬſƁſƹ, ƭſƍ Ŵ Ƭſ Ʒƀǂ-Ǝ͙ƁƭſDŽŴ ƫŴƬŴƂƭƀƁƂƭƷſ. ƜŴƭƍſ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁſ ƹƀƁƺſƷƬ͙Ƹ͙ ƻſƫ͙ƷDŽƀƬƬƶ ƻſǂƀƻƎƀƯƼƭƴ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍſƫ ƁƀſDŽŴƻſƮŴƵ, ſ ƂƎ͙ƺƼƷſƯſƫ ƹ͙ƂƭƅƎƬŴ ƮŴƬƼ. ŹŴƃƭ͙ Ƭƀ ƻſƷſƺſƚ Ƭſƫ Ɓ͙ǂƼƭƼ ǂſDŽſƬƂƼ ƂƎ͙ƺƼƷſƬƬƶ ͟ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜. ŹŴƃƭ͙ Ƭƀ ƻſƷſƺſƚ ͜ƂƭƼ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƀ ƂſDŽ͙ ƻ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƫ, ſ Ƭƀ ƻ ƍƼƭſ͟ƂƴƍƼƫ ƯſƂƬƼƍ͙ƫ, Ƭƀƃſ͟ ƫƀƬƀ ƷƼǂſƯſƭƴ ƍƼƭſ͟ƂƴƍŴ ƍ͙DŽƀƸƼ. ƔƁ͙ƻƅƫŴDŽ͙, Ʊ͙ ǂſDŽſƬƂƼ Ǝ͙ƎƼƭƅ ͟ ƂƎ͙ƺƼƷſƬƬƶ – Ʈƀ ƎƀƁưƼ͟ ƍƁ͙ƍ ƹ͙ ƬſƷƀƹƀƬƬƶ DŽſƹƅ ƅ ƎƼƭſƬƬŴ ƻſǂƀƻƎƀƯƀƬƬƶ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷ͙ƫ. ƝſDŽŴ ƎƀƁƀƹ ƅƂŴƫſ ƅƯſƂƬƼƍſƫƼ ſƸƁſƁƬ͙Ƹ͙ ƁƼƬƍƅ Ǝ͙ƂƭſƬƀ Ʊƀ ͙ƹƬƀ ƍDŽƵƯ͙Ʒƀ ƻſƷƹſƬƬƶ – Ɓ͙ƻǂƅƹ͙Ʒſ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƼ ͟ ƷƬƅƭƁŴưƬƴ͙͜ DŽ͙ƸŴƂƭƼƍƼ: Ǝ͙ƭƅƺƬ͙Ƃƭƀ͟ ƹDŽƶ ƻǂƀƁŴƸſƬƬƶ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜, ͜͜ ƫſƍƂƼƫſDŽƴƬ͙͜ ƎƀƁƀƁ͙ǂƍƼ, ƅƬƼƍƬƀƬƬƶ ƻſ͟Ʒ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƂƀƁƀƹƬƼƮƭƷſ ƎƁƼ ƹ͙ƂƭſƷƮŴ ƭ͙ƷſƁŴƷ ƹ͙ ƍŴƬƮƀƷ͙Ƹ͙ ƂƎ͙ƺƼƷſƯſ, ƂƭƷ͙ƁƀƬƬƶ ͙Ǝƭ͙ƷƼƃ ƁƼƬƍŴƷ ƭſ ƂƎ͙ƁƅƹƺƀƬƬƶ ͙Ʒ͙ƯƀƂƃ͙ƷƼƱ.

ǪǡǞƓǩ ƹǘ ƻǗƽǗƺǗDŽ ǢǜƓƼ ǝǙǛǗǢƹǜƴǙǘ ǜǗDžǩ ƻ ǝǙǛǗǢƹǜƴǙƼƸ, Ǘ ƹǘ ƻ ǙƼƓǗңǜƴǙƼƸ ƯǗǜƹƼǙǩƸ DŽƵ ƷƼƍDŽƵƯƬ͙ ƏŴƻƼƯƬƼƫ ͙Ƃ͙ǂſƫ, ƁƀſDŽƴƬƼƫ DŽƵƹƶƫ, ƶƍŴ ƭſƍ ƯƼ ŴƬſƍưƀ ƻƷ’ƶƻſƬŴ ƻ ƻƀƫDŽƀƵ – ƫſƵƭƴ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬƅ ͙ƂƷŴƭƅ, ƎƁſƮƵƵƭƴ Ƭſ ƻƀƫDŽŴ. ŸƼ ƻſƷƀƁưƅƚƫ͙ Ɓ͙ƻƁ͙ǂƍƅ Ƭ͙Ɓƫ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſDŽƴƬ͙ƂƭŴ ƻſ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ ƍ͙ƺƬƼƃ 100 ƸƀƍƭſƁŴƷ. ŹſưŴ Ƭſƅƍ͙ƷŴ ŴƬƂƭƼƭƅƭƼ ƷƼƬſ͟ưDŽƼ ͙ƎƭƼƫſDŽƴƬƅ Ƃƃƀƫƅ ƂŴƷ͙ƻƫŴƬ, ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ Ɓ͙ǂŴƭ ƹDŽƶ ƍ͙ƺƬ͙Ƹ͙ ƍDŽſƎƭƼƍſ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍ͙͜ ƻƀƫDŽŴ. ŻƼƬ͙ƍ ƻƀƫDŽŴ ƫſƚ Ǝ͙ƷƬ͙ƮŴƬƬ͙ ƻſƎƁſƮƵƷſƭƼ Ʒƺƀ ƻ ƬſƂƭƅƎƬ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƍƅ. ƖƁƼƯ͙ƫƅ ƃſ͙Ƃƅ ƯƼ ƬƀƹǂſDŽ͙ƂƭŴ ƭƅƭ ƹ͙ƎƅƂƭƼƭƼ Ƭƀ ƫ͙ƺƬſ. źƂƴ Ư͙ƫƅ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬƀ ƂƭƷ͙ƁƀƬƬƶ ƝƀƁƺſƷƬ͙Ƹ͙ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ə͙Ƭƹƅ ƭſ ƝƀƁƺſƷƬ͙Ƹ͙ ſƸƁſƁƬ͙Ƹ͙ ǂſƬƍƅ. źƹƬſ ƅƂƭſƬ͙Ʒſ ƷƀƂƭƼƫƀ ͙ǂŴƸ ƻƀƫƀDŽƴ, ŴƬưſ – ƍƁƀƹƼƭƅƷſƭƼƫƀ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ. Žſƍ ƫƼ ƻ ͙ƹƬ͙Ƹ͙ ǂ͙ƍƅ Ƭƀ ƷƭƁſƭƼƫ͙ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƵ, ƻ ŴƬư͙Ƹ͙ – ƻſƎƁ͙Ǝ͙Ƭƅƚƫ͙ ƁƼƬƍ͙ƷŴ ŴƬƂƭƁƅƫƀƬƭƼ, ƶƍŴ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƭƴ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙ƫƅ ƁƼƬƍƅ Ɓ͙ƻƷƼƷſƭƼƂƶ. Źſ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ŸŴƬſƸƁ͙ƎƁ͙ƹ ƂƎŴDŽƴƬ͙ ƻ ƀƍƂƎƀƁƭſƫƼ ſƸƁſƁƬ͙Ƹ͙ ƁƼƬƍƅ Ɓ͙ƻƁ͙ǂƼƷ ƎƁƼƬƮƼƎ͙Ʒ͙ Ƭ͙Ʒƅ ƂƼƂƭƀƫƅ ƍƁƀƹƼƭƅƷſƬƬƶ ſƸƁ͙ƎƁ͙ƫƼƂDŽ͙Ʒ͙Ƹ͙ Ƃƀƍƭ͙Ɓƅ. żƎŴDŽƴƬƼƫƼ ƻƅƂƼDŽDŽƶƫƼ ƫƼ ƷƼƷƯƼDŽƼ ƍƁſƱŴ ƎƁſƍƭƼƍƼ ƍƁƀƹƼƭƅƷſƬƬƶ ſƸƁſƁƬ͙Ƹ͙ Ƃƀƍƭ͙Ɓƅ, ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ͙ƂƭſƬƬƴ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƍƅ ƅƷſƺƬ͙ ƷƼƷƯƼDŽƼ Ŵ ƷƁſƃƅƷſDŽƼ ƚƷƁ͙Ǝƀ͟ƂƴƍƼ͟ ƹ͙ƂƷŴƹ. ƖƀƁư͙ƯƀƁƸ͙Ʒſ ƅƷſƸſ ŸŴƬſƸƁ͙ƎƁ͙ƹƅ ǂƅDŽſ ƂƎƁƶƫ͙ƷſƬſ Ƭſ ƏŴƬſƬƂ͙Ʒ͙-ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬƼ͟ Ɓ͙ƻƷƼƭ͙ƍ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙͜ ƸƁ͙ƫſƹƼ ƻ ƅƁſƃƅƷſƬƬƶƫ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙͜ ƻſƂƭſƷƼ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ. – Ɨǡ ƻǗǙǩƹǩƿǗƽƯǡ ǡƹǡƮǡǗƓƼƽƼ ǜǞƽǗDžƴƹǩ ǜǚǛƼңƸǗƶƓƴǜƷ ǝ ǜǝǜǚǡDžƴǜƓƽǡ? – Źſ ƺſDŽƴ, ͙ƂƭſƬƬŴ Ɓ͙ƍƼ Ɓƶƹ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƂƀDŽƶƬƼƬſ ƹŴ͟ƂƬ͙ ƬŴƃƭ͙ Ƭƀ ƎƼƭſƷ: Ʊ͙ ͙͟ƫƅ Ǝ͙ƭƁŴǂƬ͙? Ž͙ƫƅ ƫƼ Ǝ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙ ƭƁƼƫſƚƫ͙ Ɓƅƍƅ Ƭſ ƎƅDŽƴƂŴ ƺƼƭƭƶ ƁƀƸŴ͙ƬŴƷ, ƷDŽſưƭ͙Ʒƅƚƫ͙ ƸƁ͙ƫſƹƂƴƍŴ ͙ǂƸ͙Ʒ͙ƁƀƬƬƶ, Ʒ ƭ͙ƫƅ ƯƼƂ-

6

Ɲ͙ ƂDŽ͙Ʒſ, ƮŴ ſƂƎƀƍƭƼ ƎƁ͙ƎƼƂſƬŴ Ŵ Ʒ ƬſƮŴ͙ƬſDŽƴƬƼƃ ƎƁ͙ƀƍƭſƃ «ƥƏƀƍƭƼƷƬƀ ƭƷſƁƼƬƬƼƮƭƷ͙˞ ƭſ «ƔƀƁƬ͙ ƨƍƁſ͜ƬƼ˞. ŶƭŴDŽƀƬƬƶ ƮƼƃ ŴƬŴƮŴſƭƼƷ ƹ͙ƻƷ͙DŽƼƭƴ ƹ͙ 2015 Ɓ͙ƍƅ ƷƹƷŴƯŴ ƻǂŴDŽƴưƼƭƼ ƷſDŽ͙Ʒƀ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷ͙ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜, ƹ͙ƷƀƂƭƼ ƷƁ͙ƺſ͟ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƹ͙ 80 ƫŴDŽƴ͙͟ƬŴƷ ƭ͙ƬƬ Ƭſ ƁŴƍ, ſ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷ͙ ƫ’ƶƂſ ƹ͙ 4 ƫŴDŽƴ͙͟ƬŴƷ ƭ͙ƬƬ Ƭſ ƁŴƍ. – ƚǗƽǩƶƽǗƹƹƷ ƻǩƽƹǡưƹƴǩƾǩ ǛƼƹǙǝ ƓǗǙǩƺ ƹǘǩƿƹǩǛǗƻǩƽǩ ƹǗƻƼƽǗDžǩǜƷ ǝ ƯƼǜDžǡ ǚǛǡǩǛƼƓǘƓǡƽ. ǪǗ ǍǗư ǚǩƾDžƷƿ, ǜƽǡƓ ƯǘǙǗDŽ ƹǗưǩƾǩ ǚǛǩƿǝǙƓǝ? Žſƍ, Ưƀƍſƚ. ŵDŽƀ ƚ ƬƵſƬƂƼ ƎŴƹ ƬſƻƷ͙Ƶ «ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƮŴƶ˞ Ŵ «Ʒƻſƚƫ͙ƷƼƸŴƹƬƼ͟ ƍ͙ƫƎƁ͙ƫŴƂ˞. Źſưſ ƫƀƭſ – ƻſƷ͙ƵƷſƬƬƶ ƁƼƬƍŴƷ ƹDŽƶ ƷŴƭƯƼƻƬƶƬƼƃ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜. ŸƼ Ƭƀ ƬſDŽſưƭ͙ƷſƬŴ ƻſ ǂƅƹƴ-ƶƍƼƃ ƅƫ͙Ʒ ƎŴƹƎƼƂſƭƼ ƨƸ͙ƹƅ ƎƁ͙ ƻ͙Ƭƅ ƷŴDŽƴƬ͙͜ ƭ͙ƁƸŴƷDŽŴ ƻ Ɗż ƯƼ ƎƁſƮƵƷſƭƼ Ƃ͙ǂŴ ƅ ƻǂƼƭ͙ƍ ƯƀƁƀƻ ƭƀ, Ʊ͙ ƫƼ ƚ ƯDŽƀƬſƫƼ żźŽ, ſ ƬſưŴ ŴƬ͙ƻƀƫƬŴ ƎſƁƭƬƀƁƼ ƻƸſƹƅƵƭƴ ƎƁ͙ Ʈƀ DŽƼưƀ ƭ͙ƹŴ, ƍ͙DŽƼ ͜ƫ Ʈƀ ƷƼƸŴƹƬ͙. ƨƍƁſ͜Ƭſ ƅƷŴ͟ưDŽſ Ʒ Ǝ’ƶƭŴƁƍƅ ƎƁ͙ƷŴƹƬƼƃ ƀƍƂƎ͙ƁƭƀƁŴƷ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷſ Ŵ ƫ͙ƺƀ ƹƼƍƭƅƷſƭƼ ƂƷ͙͜ ƎƁſƷƼDŽſ ƸƁƼ. – ǪǗ ƽƹǝƓǛǡưƹƴǩƸǝ ǛƼƹǙǝ ƓǗǙ ǜǗƸǩ ƹǘƽƿǩƽƻǡ ǝƽǡңƿǘƓǘ ƿǩ DžǡƿǘǛǡƽ? – ŵ ƬſƷŴƱ͙ ƺ ƭ͙ƹŴ ƎƁſƮƵƷſƭƼ, ƶƍƱ͙ Ƭƀ ƻſƹDŽƶ ƎƀƁƀƭƷ͙ƁƀƬƬƶ ŵƖŷ ƅ ƏDŽſƸƫſƬ, ƅ DŽ͙ƍ͙ƫ͙ƭƼƷ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƍƼ? Ƈ ƷƎƀƷƬƀƬƼ͟, Ʊ͙ Ǝ͙ƭƅƺƬƼ͟ Ɓ͙ƻƷƼƭ͙ƍ ſƸƁſƁƬ͙͜ ƸſDŽƅƻŴ, ƶƍƼ͟ ƬſƹƼƃƬƀ ŴƬưŴ, ƂƅƫŴƺƬŴ ƸſDŽƅƻŴ Ƭſ ƬſƁ͙ƱƅƷſƬƬƶ ƭƀƫƎŴƷ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ – ƮŴDŽƍ͙ƫ ƁƀſDŽƴƬƼ͟. ŸƼ ƫƅƂƼƫ͙ ƹ͙ƷƀƂƭƼ, Ʊ͙ ƨƍƁſ͜Ƭſ ƫ͙ƺƀ ͟ ǂƅƹƀ Ǝ͙ƭƅƺƬ͙Ƶ ſƸƁſƁƬ͙Ƶ ƹƀƁƺſƷ͙Ƶ. źſƸžƌƭųƵ ƶƻƁǃѬƶǃƴƙ ƍѬƸƵƌƄ žƷſƫƭųѯ «ƧŸŸ» (www.imk.net.ua) ƺž ƸѬƍѬƪѬƷƄ Ƅ ƍųƸƷѬƬѬƶƭų ƪžƬſƀųžǃƄ.


ǫǎƘƥƛ ǒƙǪǨƦ ƚǏǒǪǫǍƙǖ ƦǨǒnjNJǪƙ ƁŴƷƬƀƫ ƎƁƼƁ͙Ƃƭƅ Ʈƴ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƍſƻƬƼƍſ. ƖƁſƍƭƼƯƬ͙ ƅƹƷŴƯŴ ƫƀƬưƀ – Ƭſ 51% – ǂƅDŽ͙ ƻŴǂƁſƬ͙ ƺƼƭſ, Ƭſ 37% ƫƀƬưƀ ƷŴƷƂſ, Ƭſ 29% ƸƁƀƯƍƼ ͟ Ƭſ 28% ƫƀƬưƀ ƶƯƫƀƬƵ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻ ƁŴƷƬƀƫ 2009 Ɓ͙ƍƅ. ƖƀƁưƀ ƫŴƂƮƀ ƻſ ƁƀƬƭſǂƀDŽƴƬŴƂƭƵ ƂƀƁƀƹ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƍƅDŽƴƭƅƁ Ʒ ǪǗƓǗDžǡƷ ǎǗDžǙǡƹǗ, 2010 Ɓ͙ƮŴ Ǝ͙ƂŴDŽſ ƍƅƍƅ- ƸƻƀſƌƬѬƀ ƸſƍžƀƬžƪſƫƬƄ Ɓƅƹƻſ Ƭſ ƻƀƁƬ͙, ƎƁƼǂƅƭ- ƎųƫžƫƁѬƶѬƷѬ ƌѬƫƁžǃƬƻƫƷƄ, ƷƀƄƍž ƍ͙ƷŴƂƭƴ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƅųƫžƫƁѬƶѬ-žƫžǃųƬƻƮƫž «ƕźŹ-ŶŹŸŻŴǂżƔŸƖ» ƶƍ͙͜ Ʒ ƂƀƁƀƹƬƴ͙ƫƅ Ǝ͙ ƸſDŽƅƻŴ ƂƍDŽſDŽſ ǂDŽƼƻƴƍ͙ 30%. ƝſƬƼ͟ Əſƍƭ ͙ǂƅƫ͙ƷDŽƵƚƭƴƂƶ ƎƀƁƀƹƅƂŴƫ ƎŴƹƷƼƱƀƬƬƶƫ ƮŴƬƼ Ƭſ ƮƵ ƍƅDŽƴƭƅƁƅ ƭ͙ƁŴƍ ǂŴDŽƴư ƬŴƺ Ƭſ 50% Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻ ƁŴƷƬƀƫ 2009 Ɓ͙ƍƅ. 2010 ƁŴƍ ͙ƻƬſƫƀƬƅƷſƷƂƶ ƻſƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶƫ ƍƷ͙ƭ Ƭſ ƀƍƂƎ͙Ɓƭ ƻƀƁƬſ. ƥƍƂƎ͙ƁƭƬƀ ƍƷ͙ƭƅƷſƬƬƶ ƻƀƁƬſ ǂƅDŽ͙ ƻſƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƀ ƅƁƶƹ͙ƫ ƨƍƁſ͜ƬƼ Ƭſ Ǝ͙Ưſƭƍƅ ƺ͙ƷƭƬƶ 2010 Ɓ͙ƍƅ Ŵ Ƭſ ƎƀƁŴ͙ƹ ƹ͙ ƍŴƬƮƶ Ɓ͙ƍƅ, ſ ƻƸ͙ƹ͙ƫ ƎƁ͙ƹ͙ƷƺƀƬƀ ƹ͙ 31 ǂƀƁƀƻƬƶ 2011 Ɓ͙ƍƅ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƂƅƫſƁƬƼ͟ Ɓ͙ƻƫŴƁ ƍƷ͙ƭ ƂƭſƬ͙ƷƼƭƴ 4,2 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ Ŵ Ɓ͙ƻƎ͙ƹŴDŽƶƚƭƴƂƶ Ʒ ƭſƍƼƃ Ɓ͙ƻƫŴƁſƃ: ƀƍƂƎ͙Ɓƭ ƍƅƍƅƁƅƹƻƼ – 3 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ, ƎưƀƬƼƮŴ – 1 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ, ƶƯƫƀƬƶ – 0,2 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ, ƺƼƭſ ͟ ƸƁƀƯƍƼ – Ǝ͙ 1 ƭƼƂ ƭ͙ƬƬ. źƂƍŴDŽƴƍƼ ƅ ƂƷŴƭ͙ƷŴ͟ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƮŴ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ Ǝ͙ƂƭŴ͟Ƭƀ ƻƁ͙ƂƭſƬƬƶ ƮŴƬ Ƭſ ƎƁ͙ƹƅƍƭƼ ƃſƁƯƅƷſƬƬƶ, ƭ͙ ƻſƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶ ƀƍƂƎ͙ƁƭƬƼƃ ƍƷ͙ƭ ƃ͙Ưſ ͟ ƎƀƁƀƹǂſƯſƚ ƻſƃƼƂƭ ƷƬƅƭƁŴưƬŴƃ ƮŴƬ ƷŴƹ ƛƼƹǗƸǡǙǗ ƽƼǛǩǀƹƼƮƓƽǗ ƓǗ ǝǛǩƺǗңƹǩǜƓǡ ƻǘǛƹǩƽƼǞ ƽ ƦǙǛǗǢƹǡ ƂƷŴƭ͙ƷƼƃ, Ʒ͙ƹƬ͙ƯſƂ Ʒ͙Ƭ͙ ƚ ƂƷŴƹ͙ƫƼƫ ǂſƁ’ƚƁ͙ƫ, ƶƍƼ͟ Ǝ͙ƸŴƁưƅƚ ǂŴƻƬƀƂ-ƍDŽŴƫſƭ ƅ ƍƁſ͜ƬŴ ͟ Ƭƀ ƹſƚ ƻƫ͙ƸƼ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſƭƼ ƷƼƸ͙ƹƅ ƷŴƹ ƷƼƂ͙ƍƼƃ ƮŴƬ ƹDŽƶ ƎŴƹƷƼƱƀƬƬƶ ƎƁƼǂƅƭƍ͙Ʒ͙ƂƭŴ ͟ ŴƬƷƀƂƭƼƮŴ͟Ƭ͙͜ ƎƁƼƷſǂDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƸſDŽƅƻŴ. __________________________ www.pro-consulting.com.ua

ƖƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ͙ƂƭſƬƬŴƃ 5 Ɓ͙ƍŴƷ ƨƍƁſ͜Ƭſ Ǝ͙ƂŴƹſƚ ƂƭſǂŴDŽƴƬŴ Ǝ͙ƻƼƮŴ͜ ƅ ŽźƖ-10 ƍƁſ͜Ƭ-ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƭſ ƀƍƂƎ͙ƁƭƀƁŴƷ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƍƅDŽƴƭƅƁ. Źſ͟ǂŴDŽƴưƼ͟ ƅƁ͙ƺſ͟ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ƻſƻƬſƯƀƬ͙Ƹ͙ ƎƀƁŴ͙ƹƅ ǂƅƷ ƻŴǂƁſƬƼ͟ Ʒ 2008 Ɓ͙ƮŴ – 53,3 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ. Ž͙ƹŴ ƺ ǂƅƷ ƻſƁƀƚƂƭƁ͙ƷſƬƼ͟ Ƭſ͟ǂŴDŽƴưƼ͟ ƀƍƂƎ͙Ɓƭ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ, – 29,5 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ. 2009 Ŵ 2010 Ɓ͙ƍƼ ƭſƍ͙ƺ ͙ƻƬſƫƀƬƅƷſDŽƼƂƶ ƸſƁƬƼƫ ƁŴƷƬƀƫ ƷſDŽ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƻǂ͙Ɓƅ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ, ƶƍƼ͟ ƂƍDŽſƷ 46,0 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ Ŵ 39,2 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ Ʊ͙ƁŴƯƬŴ Ǝ͙ƭƁƀǂƼ ƨƍƁſ͜ƬƼ Ʒ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƍ͙DŽƼƷſƵƭƴƂƶ Ʒ ƫƀƺſƃ 25–27 ƫDŽƬ ƭ͙ƬƬ, Ə͙Ƭƹ ƂƎ͙ƺƼƷſƬƬƶ ƂƭſƬ͙ƷƼƭƴ ǂDŽƼƻƴƍ͙ 6 800 ƭƼƂ ƭ͙ƬƬ, ƹDŽƶ ƬſƂŴƬƬƶ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƚƭƴƂƶ ǂDŽƼƻƴƍ͙ 3100 ƭƼƂ ƭ͙ƬƬ. żƀƁƀƹƬƶ ƷƁ͙ƺſ͟ƬŴƂƭƴ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƅ ƎƀƁŴ͙ƹ ƻ 2000 Ǝ͙ 2010 ƁƁ. ƂƭſƬ͙ƷƼDŽſ 25,8 ƮƀƬƭƬƀƁŴƷ ƻ 1 Ƹſ ƎDŽ͙ƱŴ. Ŷ 2010 Ɓ͙ƮŴ ǂƅƷ ƻŴǂƁſƬƼ͟ ƭƁƀƭŴ͟ ƻſ ƷƀDŽƼƯƼƬ͙Ƶ ƷƁ͙ƺſ͟ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ͙ƂƭſƬƬŴƃ Ǝ’ƶƭƼ Ɓ͙ƍŴƷ – 26,9 Ʈ Ŵƻ 1 Ƹſ. ƇƍƱ͙ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƼ ſƬſDŽŴƻ ƁŴƷƬŴƷ Ǝ͙ƍſƻƬƼƍŴƷ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ Ʒ 2010 Ɓ͙ƮŴ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻ 2009 Ɓ͙ƍ͙ƫ, ƭ͙ ƹſƬŴ ƻƫƀƬưƼDŽƼƂƶ Ƭſ 14,8%. ƖƁƼƯƼƬſƫƼ ƭſƍ͙Ƹ͙ ƻƬƼƺƀƬƬƶ ƂƭſDŽ͙ Ƃƍ͙Ɓ͙ƯƀƬƬƶ ƎDŽ͙ƱŴ ƻǂ͙Ɓƅ (Ƭſ 894,1 ƭƼƂ Ƹſ ſǂ͙ Ƭſ 5,8%), ſ ƭſƍ͙ƺ Ƃƍ͙Ɓ͙ƯƀƬƬƶ ƷƁ͙ƺſ͟Ƭ͙ƂƭŴ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƍƅDŽƴƭƅƁ (Ƭſ 2,9 Ʈ ƻ 1 Ƹſ, ſǂ͙ Ƭſ 9,7%), ƷƼƍDŽƼƍſƬƀ Ɓƀƍ͙ƁƹƬ͙Ƶ ƂƎƀƍ͙Ƶ. Žſƍ͙ƺ ƅ 2010 Ɓ͙ƮŴ ƷŴƹǂƅDŽ͙Ƃƶ Ƃƍ͙Ɓ͙ƯƀƬƬƶ ƷſDŽ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƻǂ͙Ɓƅ ƎƁſƍƭƼƯƬ͙ ƷƂŴƃ ƻƀƁƬ͙ƷƼƃ ƍƅDŽƴƭƅƁ, ƻſ ƷƼƬƶƭƍ͙ƫ ƍƅƍƅƁƅƹƻƼ ƹDŽƶ ƻƀƁƬſ, ƷſDŽ͙ƷƼ͟ ƻǂŴƁ ƶƍ͙͜ ƻǂŴDŽƴưƼƷƂƶ Ƭſ 1432,3 ƭƼƂ ƭ͙ƬƬ Ŵ ƂƍDŽſƷ 11 918,6 ƭƼƂ ƭ͙ƬƬ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƁƼƂƅ ƻ ƅƁ͙ƺſ͟ƬŴƂƭƵ Ʒ 147,9 ƭƼƂ ƭ͙ƬƬ Ʒ 2010 Ɓ͙ƮŴ ͟ 3,5 – ƷŴƹƂ͙ƭƍ͙ƷƼƫ

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

7


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

Žƀƫſ Ƭ͙ƫƀƁſ

ǍǏǒǐƦǔ: ƚǐljǪƙ ǓǔnjǍƘǏǪǪƥ ƛǫ ǪnjǑǫƢ Ǎ ƦǨǒnjNJǪlj ŻƼƬ͙ƍ ƷƀƁƫƅƭŴƷ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ Ǝ͙ƍſƻƅƚ ŴƬƭƀƬƂƼƷƬƅ ƹƼƬſƫŴƍƅ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻ ŴƬưƼƫƼ ƂƀƸƫƀƬƭſƫƼ ſDŽƍ͙Ƹ͙DŽƴƬƼƃ ƬſƎ͙͜Ʒ. ŹƀƻƷſƺſƵƯƼ Ƭſ ƹ͙ƫŴƬƅƷſƬƬƶ Ƭſ ƁƼƬƍƅ ͙ƹƬ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍſ, ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍŴ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍƼ ƷƂƀ ƯſƂƭŴưƀ ƻƷƀƁƭſƵƭƴ ƅƷſƸƅ Ƭſ ƹƼƂƭƁƼǂƅƮŴƵ Ŵ/ſǂ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷ͙ ƷƀƁƫƅƭŴƷ ƎŴƹ ƂƷ͙͜ƫƼ ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƫƼ ƫſƁƍſƫƼ. ŶƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƫ͙ƺƬſ ƻƁ͙ƻƅƫŴƭƼ, ƭ͙ƫƅ Ʊ͙ ƹƁſ͟ƷƀƁſƫƼ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƂƀƸƫƀƬƭſ ƚ Ƃſƫƀ Ǝ͙ƍƅƎƮŴ ƷƀƁƫƅƭŴƷ. ŻƼƬ͙ƍ ƫ͙ƺƬſ ͙ƃſƁſƍƭƀƁƼƻƅƷſƭƼ ƶƍ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴƵ Ǝ͙ƍƅƎƮƶ, ſ Ƭƀ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ. ǒƼƹǙǩƽƼң ǜǘƾƸǘƹƓ ƽǘǛƸǝƓǡƽ Ɣſ ƹƀƶƍƼƫƼ ƹſƬƼƫƼ, ƅ ƎƀƁư͙ƫƅ ƎŴƷƁŴƯƯŴ 2010 Ɓ͙ƍƅ ͙ǂƂƶƸ ƎƁ͙ƹſƺƅ ƷƀƁƫƅƭŴƷ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ ƷƼƁŴƂ Ƭſ 175% ƷŴƹƬ͙ƂƬ͙ ƭ͙Ƹ͙ ƺ ƎƀƁŴ͙ƹƅ 2009 Ɓ͙ƍƅ. źǂƂƶƸ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ Ʒ͙ƹƬ͙ƯſƂ ƷƼƁŴƂ ƅ 3,3 ƁſƻƼ. ƈƀ ƂƷŴƹƯƼƭƴ ƎƁ͙ ƭƀ, Ʊ͙ ƷƀƁƫƅƭ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƻƬſ͟ư͙Ʒ ƂƷ͙ƚ ƫŴƂƮƀ Ŵ Ƭſ ƀƍƂƎ͙ƁƭƬƼƃ ƁƼƬƍſƃ. ŶƻſƸſDŽŴ ƂƀƸƫƀƬƭ ƷƀƁƫƅƭŴƷ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ ƹ͙ƂƼƭƴ ƍ͙ƬƂ͙DŽŴƹ͙ƷſƬƼ͟. Źſ ƁƼƬƍƅ ƎƁƀƹƂƭſƷDŽƀƬſ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴƶ Ƭƀ ǂŴDŽƴưƀ 10 ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ.

ǨǗƓǘƾǩǛǡƷ ƽǘǛƸǝƓǡƽ Ɣſ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭſƫƼ ƂƀƁŴ͜ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƴ, ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƼƃ Advanter Group, ƫ͙ƺƬſ ƂƭƷƀƁƹƺƅƷſƭƼ, Ʊ͙ ƍſƭƀƸ͙ƁŴƶ ƷƀƁƫƅƭŴƷ ƯſƂƭƍ͙Ʒ͙ ƂƏ͙Ɓƫ͙ƷſƬſ. Ɩ͙Ƭſƹ 90% Ǝ͙ƍƅƎƮŴƷ ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƃ ƫſƁ͙ƍ ƷƀƁƫƅƭŴƷ Ɓ͙ƻƅƫŴƵƭƴ, Ʊ͙ ƬſƎ͙͜, ƶƍŴ Ʒ͙ƬƼ ƎƼDŽƼ, ƬſDŽƀƺſƭƴ ǫDžǘǙǜǡң ƢƻƽƷǙ, ƹ͙ ƍſƭƀƸ͙ƁŴ͜ «ƷƀƁƫƅƭƼ». ƌѬƫƁƄǃƳƬžƫƬ ƷƀƄƍƻ ƌѬƪƍžƫųѲ ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ, ͙ƎƼƂƅƵ- Advanter Group ƸѬƁǃųƸƫƻƭƳƌƻƂ ƍƀѬſƌƬųƶ ƯƼ ƷƀƁƫƅƭƼ, ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴ ƌſƀųƶƫƻƌ ASCREEN Research Ʒ 40% ƂƎŴƷƷŴƹƬ͙Ƃƶƭƴ ͜ƃ Ŵƻ ƍſƭƀƸ͙ƁŴƚƵ «ƷƼƬ͙», Ʒ 33% – ƻ ƬƀƻſDŽƀƺƬƼƫ ƷƼƹ͙ƫ ƬſƎ͙Ƶ, Ʒ 15% – ƻ ƬſƂƭ͙ƶƬƍſƫƼ. ƔſƸſDŽƴƬſ ƃſƁſƍƭƀƁƼƂƭƼƍſ, ƶƍƅ ƹſƵƭƴ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴ, ƻƸŴƹƬ͙ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƴ: «ŶƀƁƫƅƭ – Ʈƀ ͙Ƃ͙ǂDŽƼƷƼ͟ ƬſƎŴ͟ Ƭſ ƷƼƬƬŴ͟ ͙ƂƬ͙ƷŴ ƻ ƹ͙ƹſƷſƬƬƶƫ ƭƁſƷ».

ǓƼƓǝǗƮǡǢ ǜǚǩƺƼƽǗƹƹƷ ǐǗDž. 1. ƛǩ ƷǙǩƾǩ ƓƼǚǝ ƹǗǚǩǢƽ ǜǚǩƺƼƽǗƯǡ ƽǡƿƹǩǜƷƓƴ ƔƫŴƬƵƚƭƴƂƶ ƭſƍ͙ƺ ƂƼƭƅſƮŴƶ ƂƎ͙ƺƼƹǗǚǩǢ ƻ ƓǩǛƾǩƽǘDžƴƹƼƸƼ ƸǗǛǙǗƸƼ ƽǘǛƸǝƓǡƽ? ƷſƬƬƶ ƷƀƁƫƅƭŴƷ. ŶƀƁƫƅƭƼ ƎƁ͙ƃ͙ƹƶƭƴ ƭ͙͟ ƂſƫƼ͟ ưDŽƶƃ, ƶƍƼƫ Ʒƺƀ ƎƁ͙͟ưDŽ͙ ƷƼƬ͙. ƇƍƱ͙ ƁſƬŴưƀ, ƻſ ƬſưƼƫƼ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶƫƼ, ƷƀƁƫƅƭ ǂƅƷ ƭſƍƼƫ Ƃ͙ǂŴ «ƍſƭſDŽŴƻſƭ͙Ɓ͙ƫ ƂƎŴDŽƍƅƷſƬƬƶ» Ŵ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬƼƫ ſƭƁƼǂƅƭ͙ƫ ƷƼƍDŽƵƯƬ͙ ƹDŽƶ ƷƀƯŴƁƍƼ ƯƼ ƻƅƂƭƁŴƯŴ ƻ ƹƁƅƻƶƫƼ, ƭ͙, ƻſ ͙ƂƭſƬƬŴƫƼ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶƫƼ, ƯſƂƭŴưƀ ƻƅƂƭƁŴƯſƚƭƴƂƶ ƂƼƭƅſƮŴƶ ƷƺƼƷſƬƬƶ ƷƀƁƫƅƭŴƷ Ʒƹ͙ƫſ. Ÿ͙ƺƀƫ͙ ƎƁ͙ƸƬ͙ƻƅƷſƭƼ, Ʊ͙ ƻƫŴƬƼ Ʒ ƂƎ͙ƺƼƷƯŴ͟ Ǝ͙ƷƀƹŴƬƮŴ ƫſƭƼƫƅƭƴ ƫŴƂƮƀ ƭſƍ͙ƺ ƷŴƹƬ͙ƂƬ͙ Ŵ ƷƼƹ͙Ʒ͙͜ ƎƁƀƏƀƁƀƬƮŴ͜ ƷƀƁƫƅƭŴƷ. ƖƁƼ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬŴ ſƬſDŽ͙ƸŴ͟ ƻ ƁƼƬƍſƫƼ ƷƼƬſ Ŵ ưſƫƎſƬƂƴƍ͙Ƹ͙, ƫ͙ƺƬſ ƻſƅƷſ-

8


ǐǗDž. 2. Ɲǩ ƓǗǙǘ «ƽǘǛƸǝƓ»?

ƺƼƭƼ, Ʊ͙ ƅƍƁſ͜ƬƮŴ ƷŴƹƹſƵƭƴ ƎƀƁƀƷſƸƅ ƫƀƬư ƍƁŴƎDŽƀƬƼƫ ƭſ Ƃ͙DŽ͙ƹƍƼƫ ƬſƎ͙ƶƫ. ƝƀƂƀƁƭƬƀ – ƬſƎŴƷƂ͙DŽ͙ƹƍƀ – ƬſƎŴƷƂƅƃƀ – Ƃƅƃƀ (ǂƁƵƭ): Ƃſƫƀ Ʒ ƭſƍŴ͟ Ǝ͙ƂDŽŴƹ͙ƷƬ͙ƂƭŴ ƻƫŴƬƵƵƭƴƂƶ ƅƎ͙ƹ͙ǂſƬƬƶ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƃ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƷƼƬ Ŵ ưſƫƎſƬƂƴƍ͙Ƹ͙. ŽſƍƼ͟ ƂſƫƼ͟ ưDŽƶƃ ƎƁ͙͟ƹƅƭƴ Ŵ ƷƀƁƫƅƭƼ. Ŷ ƹſƬƼ͟ ƯſƂ, ƻſ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶƫƼ Advanter Group, ƹDŽƶ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƷƀƁƫƅƭƼ ƷŴƹƁŴƻƬƶƵƭƴƂƶ ƷŴƹ ƷƼƬſ Ʊƀ ͟ ƭƼƫ, Ʊ͙ Ʈƀ ǂŴDŽƴư Ƃ͙DŽ͙ƹƍŴ Ŵ ƫŴƮƬŴ ƬſƎ͙͜ (30%). Ɩ͙ƍƼ Ʊ͙ ƂƅƃŴ ƷƀƁƫƅƭƼ (Dry) ƅƍƁſ͜ƬƮŴ Ƭƀ ƂƎƁƼ͟ƫſƵƭƴ. ǔǩǛƾǩƽǡ ƸǗǛǙƼ źƂ͙ǂDŽƼƷŴƂƭƴ ƁƼƬƍƅ ƷƀƁƫƅƭŴƷ Ǝ͙DŽƶƸſƚ Ʒ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ Ƭſ Ƭƴ͙ƫƅ ƎƁƼƂƅƭƬŴ͟ DŽŴƹƀƁ – ƍ͙DŽƼưƬŴ͟ ƫ͙Ƭ͙Ǝ͙DŽŴƂƭ, ƭ͙ƁƸ͙Ʒſ ƫſƁƍſ ƶƍ͙Ƹ͙ ƂƭſDŽſ ƻſƸſDŽƴƬƼƫ Ŵƫ’ƶƫ ƍſƭƀƸ͙ƁŴ͜ (Ư͙Ƹ͙ ƁſƬŴưƀ ƂƎƁ͙ƫ͙ƸDŽƼƂƶ ƹ͙ƂƶƸƭƼ Ƭſ ƂƷ͙͜ƃ ƁƼƬƍſƃ ƭ͙ƁƸ͙ƷŴ ƫſƁƍƼ Pampers, Xerox, Jeep ƭſ ŴƬưŴ). Ɯ͙ƭƼƁƼ Ɓ͙ƍƼ ƭ͙ƫƅ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼ͟ ƂƎ͙ƺƼƷſƯ ƍƅƎƅƷſƷ ƬſƎŴ͟ «ƫſƁƭŴƬŴ», ƹƷſ Ɓ͙ƍƼ ƭ͙ƫƅ Ʒƺƀ – «Martini» ſǂ͙ «ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƀ ƫſƁƭŴƬŴ». ƨ ƫſ͟ǂƅƭƬƴ͙ƫƅ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼ͟ Ǝ͙ƍƅƎƀƮƴ Ʒƺƀ ƍƅƎƅƷſƭƼƫƀ «ƷƀƁƫƅƭ». ŵDŽƀ Ʒ ƹſƬƼ͟ ƯſƂ ƺ͙ƹƀƬ ƻ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƃ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ Ƭƀ ƎƁ͙ƹſƚ «ƷƀƁƫƅƭ». ŶƂŴ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍŴ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍƼ ƎƁ͙ƹſƵƭƴ ƭſƍ ƯƼ ŴƬſƍưƀ «ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƀ ƫſƁƭŴƬŴ». ƈƀ͟ ƷƼƂƬ͙Ʒ͙ƍ ƫ͙ƺƬſ ƻƁ͙ǂƼƭƼ ƎƁ͙ſƬſDŽŴƻƅƷſƷưƼ ƃ͙Ưſ ǂ ƻ͙ƷƬŴưƬŴ͟ ƷƼƸDŽƶƹ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜. MǗDž. 4. ǍǗƺDžƼƽǡǜƓƴ ǚǗǛǗƸǘƓǛǡƽ ǚǛƼ ƽƼǀǩǛǡ ƽǘǛƸǝƓǝ

ǐǗDž. 3. ƞƼƸ ƽǘǛƸǝƓƼ ƽǡƿǛǡƻƹƷƶƓƴǜƷ ƽǡƿ ƽƼƹǗ?

ƝDŽƶ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬƬƶ ƫ͙ƺƬſ Ǝ͙ƸDŽƶƬƅƭƼ Ƭſ ƹ͙ƂƷŴƹ ƚƷƁ͙Ǝƀ͟ƂƴƍƼƃ ƍƁſ͜Ƭ. Ŷ ͙ƹƬ͙ƫƅ ƻ ƂƅƎƀƁƫſƁƍƀƭŴƷ ŶƀDŽƼƍ͙ǂƁƼƭſƬŴ͜, ƬſƎƁƼƍDŽſƹ, ƎƁƀƹƂƭſƷDŽƀƬ͙ 8 ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƃ ƫſƁ͙ƍ ƷƀƁƫƅƭŴƷ. ƇƍƱ͙ Ǝ͙ƹƼƷƼƭƼƂƶ Ƭſ ƷŴƻƅſDŽƴƬƀ ͙Ə͙ƁƫDŽƀƬƬƶ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜, ƭ͙ ƫ͙ƺƬſ ƍ͙ƬƂƭſƭƅƷſƭƼ, Ʊ͙ ƅ ŶƀDŽƼƍ͙ǂƁƼƭſƬŴ͜ ƎƁ͙ƹſƵƭƴ Ƃſƫƀ ƷƀƁƫƅƭƼ. ƈŴƍſƷƼ͟ Əſƍƭ – ƷƀƁƫƅƭ Martini ƚ Ƭſ͟ǂŴDŽƴư ƹƀưƀƷƼƫ ƷƀƁƫƅƭ͙ƫ Ʒ ƂƅƎƀƁƫſƁƍƀƭŴ ŶƀDŽƼƍ͙ǂƁƼƭſƬŴ͜ Ŵ ƬſDŽƀƺƼƭƴ ưƷƼƹưƀ ƹ͙ ƬƼƻƴƍ͙Ƹ͙ ƮŴƬ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƂƀƸƫƀƬƭƅ. ƨƍƁſ͜ƬƂƴƍŴ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍƼ Ǝ͙ƍƼ Ʊ͙ Ƭƀ Ǝ͙ƂƎŴưſƵƭƴ Ə͙ƁƫƅƷſƭƼ ǂƁƀƬƹƼ Ƭſ ƁƼƬƍƅ ƷƀƁƫƅƭŴƷ, ͙ǂƫƀƺƅƵƯƼƂƴ Ɓ͙ƻƷƼƭƍ͙ƫ ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƃ ƫſƁ͙ƍ ƶƍ ƎƁƶƫƼƃ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭŴƷ ǂƁƀƬƹƅ Martini. źƂƬ͙ƷƬ͙Ƶ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭƬ͙Ƶ ƎƀƁƀƷſƸ͙Ƶ ƎƀƁƀƹ Martini Ƃƭſƚ ƮŴƬ͙ƷƼ͟ Əſƍƭ͙Ɓ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍŴ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍƼ ƂƭſƵƭƴ ƅƎƀƷƬƀƬƼƫƼ Ʒ ƂƀƸƫƀƬƭŴ ƷƀƁƫƅƭŴƷ Ŵ ƷƼƎƅƂƍſƵƭƴ ƍŴDŽƴƍſ ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƃ ƫſƁ͙ƍ ƷŴƹ ͙ƹƬ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍſ. Žſƍ͙ƺ ŴƂƬƅƚ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴƶ Ʊƀ ƎƁ͙ ƹƀƍŴDŽƴƍſ ƷƀƁƫƅƭ͙ƷƼƃ ƎƁ͙ƀƍƭŴƷ ƷŴƹ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ, Ƭƀ ƎƁƼƂƅƭƬŴƃ ƁſƬŴưƀ Ƭſ Ʈƴ͙ƫƅ ƂƀƸƫƀƬƭŴ. Ɣ ŴƬư͙Ƹ͙ ǂ͙ƍƅ, ƫ͙ƺƬſ ƷŴƹƻƬſƯƼƭƼ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƃ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƷƀƁƫƅƭŴƷ ƻſ Ƃƫſƍ͙ƷŴ ƃſƁſƍƭƀƁƼƂƭƼƍƼ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜. Ɣſ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭſƫƼ ƂDŽŴƎ͙Ƹ͙ ͙ƁƸſƬ͙DŽƀƎƭƼƯƬ͙Ƹ͙ ƭƀƂƭƅƷſƬƬƶ ƂƀƁƀƹ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƷƀƁƫƅƭŴƷ, ƶƍŴ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼDŽſ ƸƁƅƎſ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟ Advanter Group, ͙ƮŴƬƍſ Ƃƫſƍƅ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƃ ƷƀƁƫƅƭŴƷ ǂƅDŽſ ƷƼƱ͙Ƶ, ƬŴƺ Ʒ ŴƬ͙ƻƀƫƬƼƃ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ. Ŷ͙ƹƬ͙ƯſƂ ƎŴƂDŽƶ ƭ͙Ƹ͙, ƶƍ ƭƀƂƭƅƷſƬƬƶ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼDŽ͙Ƃƶ ƻ Ǝ͙ƻƬſƯƀƬƬƶƫ ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƃ ƫſƁ͙ƍ, ƻſƍ͙Ɓƹ͙ƬƬŴ ƷƀƁƫƅƭƼ ͙ƭƁƼƫſDŽƼ ǂŴDŽƴư Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬƅ ͙ƮŴƬƍƅ. ƈƀ͟ Əſƍƭ Ʊƀ Ɓſƻ ƎŴƹƭƷƀƁƹƺƅƚ ƭƀ, Ʊ͙ ƎƁƼ ƷƼǂ͙ƁŴ ƷƀƁƫƅƭŴƷ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴ Ƃƍ͙ƁŴưƀ ƂƃƼDŽƴƬŴ ƻƹŴ͟ƂƬƵƷſƭƼ ƷƼǂŴƁ, ƷƼƃ͙ƹƶƯƼ Ŵƻ ƭ͙ƁƸ͙ƷƀDŽƴƬƼƃ ƫſƁ͙ƍ. ŽſƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ, Ƭſ ƁƼƬƍƅ ƂƍDŽſDŽſƂƶ ƂƼƭƅſƮŴƶ, ƍ͙DŽƼ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƫ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍſƫ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ Ɓ͙ƻƷƼƷſƭƼ ƷDŽſƂƬƅ ǂƁƀƬƹ-Ǝ͙DŽŴƭƼƍƅ ƅ ƹƷ͙ƃ Ʒƀƍƭ͙Ɓſƃ: ƨ ƂƀƸƫƀƬƭŴ ƹ͙ 35 ƸƁƬ (0,5 DŽ) – ƎƁ͙ƹ͙ƷƺƅƷſƭƼ ƷŴƹƭƼƬſƭƼ ƯſƂƭƍƅ ŴƬ͙ƻƀƫƬƼƃ ǂƁƀƬƹŴƷ ƻſ ƁſƃƅƬ͙ƍ ƮŴƬ͙Ʒ͙Ƹ͙ Əſƍƭ͙Ɓſ; ƎƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ͙ƁŴƚƬƭƅƷſƭƼƂƶ Ƭſ ͙ƭƁƼƫſƬƬƶ ƀƏƀƍƭƅ ƫſƂưƭſǂƅ. ƨ ƂƀƸƫƀƬƭŴ 35-55 ƸƁƬ (0,5 DŽ) – Ɓ͙ƻƷƼƷſƭƼ ƷDŽſƂƬŴ ǂƁƀƬƹƼ, ƶƍŴ ƫ͙ƺƅƭƴ ƍ͙ƬƍƅƁƅƷſƭƼ ƻ ŴƬ͙ƻƀƫƬƼƫƼ ƷƀƁƫƅƭſƫƼ Ƭƀ Ʒ ƮŴƬŴ, ſ ƅ Ǝ͙ƻƼƮŴ͙ƬƅƷſƬƬŴ ͟ ͙ƁŴƚƬƭſƮŴ͜ Ƭſ ƷƼƸ͙ƹƼ ƹDŽƶ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ, ƎƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ Ɓ͙ǂDŽƶƯƼ ƂƭſƷƍƅ Ƭſ ƫſƁƺƼƬſDŽƴƬŴƂƭƴ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ.

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

9


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

Žƀƫſ Ƭ͙ƫƀƁſ

ǪnjǔƦǒnjƘƕǪlj ǍƙǪnj lj ǓƙƘƕǪlj ƧǒǏǪƛƙ ŶƼƷƯſƵƯƼ Ǝ͙ƷƀƹŴƬƍƅ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƃ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƷƼƬſ, ƫ͙ƺƬſ cƎƁ͙ƸƬ͙ƻƅƷſƭƼ Ǝ͙ƹſDŽƴưƀ Ƃƍ͙Ɓ͙ƯƀƬƬƶ Ǝ͙ƎƅDŽƶƁƬ͙ƂƭŴ ƂƀƸƫƀƬƭƅ ƬƼƻƴƍ͙ƶƍŴƂƬƼƃ, ƹƀưƀƷƼƃ ƷƼƬ. Ɩ͙-ƎƀƁưƀ, ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴ Ǝ͙ƯſDŽƼ ͙ǂƀƁƀƺƬ͙ ƎŴƹƃ͙ƹƼƭƼ ƹ͙ ƎƁ͙ƮƀƂƅ ƷƼǂ͙Ɓƅ ƷƼƬſ, ͙ƂƭƀƁŴƸſƵƯƼƂƴ ƎƁƼƹǂſƭƼ ƎŴƹƁ͙ǂƍƅ. Ɣſ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭſƫƼ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƴ Advanter Group, 77% ƁƀƂƎ͙ƬƹƀƬƭŴƷ ƫſDŽƼ ƹ͙ƂƷŴƹ Ɓ͙ƻƯſƁƅƷſƬƬƶ ƎƁƼƹǂſƬƼƫ ƷƼƬ͙ƫ. ƖƁſƍƭƼƯƬ͙ Ʒ 50% ƷƼƎſƹƍŴƷ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ Ƭƀ ƷDŽſưƭƅƷſƷ Ƃƫſƍ ƷƼƬſ, ƶƍƼ͟ ǂƅƷ ƬƀƬſƭƅƁſDŽƴƬƼƫ Ŵ ſƂ͙ƮŴƵƷſƷƂƶ ƻ Ɓ͙ƻƷƀƹƀƬƼƫ ƂƎƼƁƭ͙ƫ. ƖƁƼ ƷƼǂ͙ƁŴ ƷƼƬſ ƷƼƻƬſƯſDŽƴƬƼƫ ƍƁƼƭƀƁŴƚƫ ƹDŽƶ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƚ ƷƎƀƷƬƀƬŴƂƭƴ ƅ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ƷƼƬ͙ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſƚ ƂƭſƬƹſƁƭƅ ƶƍ͙ƂƭŴ ƭſ ƚ ƬſƭƅƁſDŽƴƬƼƫ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƮŴƬ͙ƷƼ͟ Əſƍƭ͙Ɓ ƫſƚ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƫƀƬưƀ ƻƬſƯƀƬƬƶ. Ɣſ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭſƫƼ ƮŴƬ͙ƷƼƃ ƭƀƂƭŴƷ, ǂŴDŽƴưŴƂƭƴ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƂƃƼDŽƴƬŴ ƎŴƹƹſƭƼ ƂƅƫƬŴƷƅ ƶƍŴƂƭƴ Ŵ ƬſƭƅƁſDŽƴƬŴƂƭƴ ƷƼƬſ, ƶƍƱ͙ ƎDŽƶưƍſ ƍ͙ưƭƅƷſƭƼƫƀ ƫƀƬưƀ 20 ƸƁƼƷƀƬƴ. Ɣſ ͙ƮŴƬƍſƫƼ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ, ͙ƎƭƼƫſDŽƴƬſ ƮŴƬſ ƻſ ƎDŽƶưƍƅ ƶƍŴƂƬ͙Ƹ͙ ƷƼƬſ Ǝ͙ƷƼƬƬſ ƂƍDŽſƹſƭƼ ǂDŽƼƻƴƍ͙ 30 ƸƁƼƷƀƬƴ, Ʊ͙ Ʊƀ Ɓſƻ ƎŴƹƭƷƀƁƹƺƅƚ ƭƀƬƹƀƬƮŴƵ ƻƫŴƱƀƬƬƶ ƂƎ͙ƺƼƷƯƼƃ ƎƀƁƀƷſƸ Ŵƻ ƬƼƺƬƴ͙Ƹ͙ ƮŴƬ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƂƀƸƫƀƬƭƅ ƹ͙ ƂƀƁƀƹƬƴ͙Ƹ͙. Ɩ͙-ƹƁƅƸƀ, ƃſƁſƍƭƀƁƬƼƫ ŴƬƹƼƍſƭ͙Ɓ͙ƫ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƍƅDŽƴƭƅƁƼ ƂƎ͙ƺƼƷſƬƬƶ ƷƼƬ ƂƭſDŽ͙ ƭƀ, Ʊ͙ ƂƎ͙ƺƼƷƯŴ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ ƷŴƹ ƷƼƬſ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƂƼƭƅſƮŴ͜ ƂƎ͙ƺƼƷſƬƬƶ, Ǝ͙ƂƭƅƎ͙Ʒ͙ ƻƫŴƱƅƵƭƴƂƶ ƷŴƹ ƭƁſƹƼƮŴ͟ƬƼƃ «ƷƀƂƀDŽ͙Ƹ͙ ƹ͙ƻƷŴDŽDŽƶ» ƭſ «ƂƷƶƭƍ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƻſƂƭŴDŽDŽƶ» Ʒ ǂŴƍ «ŴƬƹƼƷŴƹƅſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ǂſƺſƬƬƶ ƬſƂ͙DŽ͙ƹƼƭƼƂƶ Ƃƫſƍ͙ƫ ƷƼƬſ» ƭſ «ƷŴƹƎ͙ƯƼƬƍƅ Ʒ ƭƀƎDŽ͙ƫƅ, ƂŴƫƀ͟Ƭ͙ƫƅ ƍ͙DŽŴ». Ɩ͙-ƭƁƀƭƚ, ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ Ǝ͙ƍſƻƅƵƭƴ ǂŴDŽƴư Ǝ͙ƻƼТиповіƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ситуації вживання ƭƼƷƬƀ ƂƭſƷDŽƀƬƬƶ ƹ͙ вина ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƷƼƬ, ǔƼǚǩƽǡ ǜƼƓǝǗƮǡǢ ƽƺƼƽǗƹƹƷ ƽƼƹǗ

ƶƍŴ ƫſƵƭƴ ǂſƸſƭƅ ŴƂƭ͙ƁŴƵ ƭſ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƵƭƴ ƍDŽſƂƼƯƬƅ ƁƀƮƀƎƭƅƁƅ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ Ŵƻ ƂƅƯſƂƬƼƫƼ ŴƬƬ͙Ʒſƭ͙ƁſƫƼ. Ɣ͙ƍƁƀƫſ, ſƬſDŽŴƻ ƂƎ͙ƺƼƷƯ͙Ƹ͙ ƂƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ ƍƁƼƫƂƴƍƼƃ ƷƼƬ Ǝ͙ƍſƻƅƚ ƬſƶƷƬŴƂƭƴ ƃſƁſƍƭƀƁƬ͙͜ ſƂ͙ƮŴſƮŴ͜ ƻ ǂſƸſƭ͙Ƶ ŴƂƭ͙ƁŴƚƵ ƭſ ƭƁſƹƼƮŴƶƫƼ ƷƼ- ǍǗƿƼƸ ǓǗƽǘDžƴDŽƽ, Ƭ͙Ɓ͙ǂƂƭƷſ. Žſƍ͙ƺ ƹDŽƶ ƌſƀųƶƫƻƌ ƍƀѬſƌƬųƶ, ƌѬƫƁƄǃƳƬžƫƬ ƷƀƄƍƻ ƌѬƪƍžƫųѲ ƍƁƼƫƂƴƍƼƃ ƷƼƬ ƃſƁſƍƭƀƁ- Advanter Group ƬŴ ƭſƍŴ ſƂ͙ƮŴſƮŴ͜ ƶƍ ǂſƸſƭƼ͟ Ƃƫſƍ͙ƷƼ͟ ǂƅƍƀƭ Ŵ ƻƬſƍ ƶƍ͙ƂƭŴ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ǂŴDŽƴưŴƂƭƴ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƫƀƬư͙Ƶ ƫŴƁ͙Ƶ ſƂ͙ƮŴƵƵƭƴ ƍƁƼƫƂƴƍŴ ƷƼƬſ ƻ ƀDŽŴƭƬƼƫ ƷƼƬ͙ƫ ƎƁƀƫŴƅƫ ƍDŽſƂƅ. ǪǗ ǚǡƿǜƓǗƽǡ ƽƼƱǘǩǚƼǜǗƹƼǞ ƓǘƹƿǘƹƮǡң ƻǛǩǀDžǘƹǡ ƹǗǜƓǝǚƹǡ ƽƼǜƹǩƽǙƼ: ̒ Ɣ ͙ƸDŽƶƹƅ Ƭſ Ɓ͙ƻƷƼƭ͙ƍ ƍƅDŽƴƭƅƁƼ ƂƎ͙ƺƼƷſƬƬƶ ƶƍŴƂƬƼƃ ƷƼƬ, Ʒƺƀ Ʒ Ƭſ͟ǂDŽƼƺƯŴ͟ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷŴ ƫ͙ƺƬſ ƯƀƍſƭƼ Ƭſ ƻƫŴƬƅ ƂƭƁƅƍƭƅƁƼ ƁƼƬƍƅ ƷƼƬſ. ̒ ƖƀƁƀƹƅƂŴƫ Ʈƀ ƷƼƶƷƼƭƴƂƶ Ʒ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ Ƭſ ƁƼƬƍƅ ƻſDŽƼưƼƭƴƂƶ 5-7 DŽŴƹƀƁŴƷ. ŶŴƹǂƅƹƀƭƴƂƶ Ƃƍ͙Ɓ͙ƯƀƬƬƶ ƎƁƀƹƂƭſƷDŽƀƬƼƃ Ƭſ Ǝ͙DŽƼƮŴ ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƃ ƫſƁ͙ƍ Ƭſ ƍ͙ƁƼƂƭƴ ƂƼDŽƴƬƼƃ ǂƁƀƬƹŴƷ, ƶƍŴ ƫſƵƭƴ ƯŴƭƍƀ Ǝ͙ƻƼƮŴ͙ƬƅƷſƬƬƶ Ŵ ƻƫ͙ƸDŽƼ ƻſƷ͙ƵƷſƭƼ ƂƎ͙ƺƼƷƯƅ DŽ͙ƶDŽƴƬŴƂƭƴ. ̒ Ŷ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭŴ ƻǂŴDŽƴưƼƭƴƂƶ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ, ƶƍƼƃ ƫ͙ƺƬſ ǂƅƹƀ ƷŴƹƬƀƂƭƼ ƹ͙ ƁƀƸƅDŽƶƁƬƼƃ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ ƎƀƷƬ͙͜ ƭ͙ƁƸ͙Ʒ͙͜ ƫſƁƍƼ ƷƼƬſ. Ɣſ ƹſƬƼƫƼ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƴ ƻſƁſƻ ƺ͙ƹƬſ Ŵƻ ƎƁƼƂƅƭƬŴƃ Ƭſ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍ͙ƫƅ ƁƼƬƍƅ ƭ͙ƁƸ͙ƷƼƃ ƫſƁ͙ƍ Ƭƀ ƎƀƁƀƷƼƱƅƚ ǂſƁ’ƚƁ Ʒ 15% ƻſ ƹſƬƼƫ Ǝ͙ƍſƻƬƼƍ͙ƫ. ŽſƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ, ƍDŽƵƯ͙ƷƼƫ Əſƍƭ͙Ɓ͙ƫ ƅƂƎŴƃƅ ǂƅƹƀ Ǝ͙ƚƹƬſƬƬƶ ƶƍŴƂƬ͙Ƹ͙ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ ƭſ ͙͟Ƹ͙ ƶƍŴƂƬ͙͜ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙Ʒ͙͜ ƎŴƹƭƁƼƫƍƼ Ƭſ ƁƼƬƍƅ. Advanter Group, Ɠ. +38(044)383-00-41, +38(044)287-34-95,+38050 330-47-64; www.advanter.com.ua

10


ǒƙǪǫǨ njǎǒǫǔǏǖǪljǨƙ: ƧǒǏǪƛƙ, ǑǫǓǔnjƞnjƘƕǪƙǨƙ, ǓǑǫơƙǍnjƞlj źƎƀƁſƭ͙ƁƼ ƻ ƎƁ͙ƹſƺƅ ƭƀƃƬŴƍƼ ƹDŽƶ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷſ ƷŴƹƻƬſƯſƵƭƴ Ƃƀƻ͙ƬƬŴ ƍ͙DŽƼƷſƬƬƶ Ǝ͙ƎƼƭƅ. ųƬƭƀƁƀƂ ƹ͙ ƫſưƼƬ ƻƁ͙Ƃƭſƚ ƎƁƼǂDŽƼƻƬ͙ ƻſ ƎŴƷƁ͙ƍƅ ƹ͙ Ǝ͙DŽƴ͙ƷƼƃ Ɓ͙ǂŴƭ. żŴDŽƴƸ͙ƂƎƫſưƼƬƼ ƹDŽƶ Ǝ͙ƂŴƷƅ ƍƁſƱƀ ƍƅƎƅƵƭƴ Ʒ͙ƂƀƬƼ, ſ ƹDŽƶ ƻǂ͙Ɓƅ ƷƁ͙ƺſƵ – ƬſƷƀƂƬŴ. ƖƀƁƀƷſƺƬſ ǂŴDŽƴưŴƂƭƴ ͙ƹƼƬƼƮƴ ƎƁ͙ƹſƬ͙͜ ƂŴDŽƴƸ͙ƂƎƭƀƃƬŴƍƼ ƷƼƁ͙ǂDŽƀƬſ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ ſǂ͙ Ʒ ƍƁſ͜Ƭſƃ żŹƝ. Źſ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴ͜ ƨƍƁſ͜ƬƼ ƏƅƬƍƮŴ͙ƬƅƵƭƴ ǂDŽƼƻƴƍ͙ 40 ƷƼƁ͙ǂƬƼƯƼƃ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷ, Ʊ͙ ƷƼƸ͙ƭ͙ƷDŽƶƵƭƴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƅ ƭƀƃƬŴƍƅ. żƀƁƀƹ ƬƼƃ: ŶŵŽ «žſƁƍŴƷƂƴƍƼ͟ ƭƁſƍƭ͙ƁƬƼ͟ ƻſƷ͙ƹ», ŷŶƖ «ƝƬŴƎƁ͙ƎƀƭƁ͙ƷƂƴƍƼ͟ ƍ͙ƫǂſ͟Ƭ͙ƷƼ͟ ƻſƷ͙ƹ», ƝƖ Ŷź «ƖŴƷƹƀƬƬƼ͟ ƫſưƼƬ͙ǂƅƹŴƷƬƼ͟ ƻſƷ͙ƹ», ŶŵŽ «ǃƴƷŴƷƂŴDŽƴƫſư», ŶŵŽ «ŽƀƁƬ͙ƎŴDŽƴƂƴƍƼ͟ ƍ͙ƫǂſ͟Ƭ͙ƷƼ͟ ƻſƷ͙ƹ», ŶŵŽ «ƨƫſƬƴƏƀƁƫƫſư», ŹŶƖ «žƀƁƂ͙ƬƂƴƍƼ͟ ƫſưƼƬ͙ǂƅƹŴƷƬƼ͟ ƻſƷ͙ƹ», ƖƖ «ŵƸƁ͙-ż͙Ƶƻ», ŶŵŽ «ƘſƁƮDŽſƷ», ŶŵŽ «ƜƀƁƷ͙Ƭſ ƔŴƁƍſ», ŶŵŽ «ŷſƁDŽŴƷƂƴƍƼ͟ ƫſưƼƬ͙ǂƅƹŴƷƬƼ͟ ƻſƷ͙ƹ», ŽźŶ żƨŻŶƖ «Ɲ͙Ƭ-ǃſƬ», ŶŵŽ «ŷ͙ƷƀDŽƴƂŴDŽƴƫſư», ŽźŶ ŶŽŷ «ƘŴDŽ͙ƮƀƁƍŴƷƂƴƍƼ͟ ƍ͙ƫǂſ͟Ƭ͙-ƭƁſƍƭ͙ƁƬƼ͟ ƻſƷ͙ƹ», ŶŵŽ «ŷƘ ƘƀƁƹƶƬƂƴƍƂŴDŽƴƫſư» ƭſ ŴƬưŴ. Žſƍ͙ƺ ŴƂƬƅƵƭƴ ͙ƍƁƀƫŴ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷſ ƻ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƫƀƃſƬŴƻ͙ƷſƬ͙Ƹ͙ ƅƂƭſƭƍƅƷſƬƬƶ ƹDŽƶ ƭƷſƁƼƬƬƼƮƭƷſ ͟ ƷƼƸ͙ƭ͙ƷDŽƀƬƬƶ ƍ͙ƁƫŴƷ. Źſ͟Ǝ͙ƭƅƺƬŴưŴ ƻ ƬƼƃ: ŶŵŽ «ŹŴƺƼƬƂŴDŽƴƫſư», Ŷź «ŽƀƃƬſ», ŽźŶ «ƆſǂƁƼƍſ ŶſƁŴſƬƭ» ƭſ ŴƬưŴ. Ɣ ƍƁſ͜Ƭ żŹƝ Ƭſ ƁƼƬƍƅ ƫſƵƭƴ ƹ͙ƂƼƭƴ ƹ͙ǂƁŴ Ǝ͙ƻƼƮŴ͜ ƍ͙ƫǂſ͟ƬƼ «Ż͙ƂƭƂŴDŽƴƫſư», «Ɨ͙ƫƂŴDŽƴƫſư» Ŵ ƭƁſƍƭ͙ƁƼ ƷŴƹ ŸŴƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ƭƁſƍƭ͙ƁƬ͙Ƹ͙ ƻſƷ͙ƹƅ. Ɣſƍ͙Ɓƹ͙ƬƬŴ ƫſưƼƬƼ ƹDŽƶ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ Ɓ͙ǂŴƭ ƷŴƹƻƬſƯſƵƭƴƂƶ ƷƼƱƼƫ ƁŴƷƬƀƫ ƶƍ͙ƂƭŴ ƭſ ƭƁƼƷſDŽŴƂƭƵ Ɓ͙ǂ͙Ư͙Ƹ͙ ƎƀƁŴ͙ƹƅ ƫŴƺ ƂƀƁƷŴƂƬƼƫƼ ƷƭƁƅƯſƬƬƶƫƼ. ƖƁ͙ƭƀ Ʒ͙ƬƼ ƫſƵƭƴ Ŵ ƷƼƂ͙ƍƅ ƷſƁƭŴƂƭƴ Ƃſƫ͙͜ ƭƀƃƬŴƍƼ ƭſ ƁƀƸƅDŽƶƁƬ͙Ƹ͙ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ. żƀƁƀƹ ƬƼƃ: John Deere, Claas, Massey Ferguson, CNH (Case & New Holland), Challenger. żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ Ʊƀ ƻſƁſƬ͙ Ƹ͙Ʒ͙ƁƼƭƼ ƎƁ͙ ƹ͙ƍƁƼƻ͙ƷŴ ͙ǂ’ƚƫƼ ƭ͙ƁƸŴƷDŽŴ. ƖƁ͙ƹſƷƮŴ ƭƀƃƬŴƍƼ ƍ͙ƬƍƅƁƅƵƭƴ ƻſ ƂƍDŽſƹƬƼƃ ƁƼƬƍ͙ƷƼƃ ƅƫ͙Ʒ Ŵ ƭ͙ƫƅ ƻſƂƭ͙Ƃ͙ƷƅƵƭƴ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙Ʒƅ Ǝ͙DŽŴƭƼƍƅ, Ʊ͙ ƫſƍƂƼƫſDŽƴƬ͙ ƂƎƁƶƫ͙ƷſƬſ

Ƭſ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƬƶ Ǝ͙ƭƁƀǂ ƏƀƁƫƀƁƂƴƍƼƃ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷ. Ɨ͙DŽ͙ƷƬƀ – ƹ͙ƬƀƂƭƼ ƹ͙ ƎƁƀƹƂƭſƷƬƼƍŴƷ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ ƭ͙ƷſƁƼƂƭƷ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴƵ ƎƁ͙ ƭƀƃƬŴƯƬŴ ƎƀƁƀƷſƸƼ ƷDŽſƂƬ͙͜ ƭƀƃƬŴƍƼ, ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬƅ ƹ͙ƮŴDŽƴƬŴƂƭƴ ƅ ƁſƻŴ ƎƁƼƹǂſƬƬƶ Ƭſ ƎƀƁŴ͙ƹ ǂſƸſƭƴ͙ƃ Ƃƀƻ͙ƬŴƷ ƭſ ƷƼƸŴƹƬŴ ƏŴƬſƬƂ͙ƷŴ ƅƫ͙ƷƼ. ǓǘǛƾǡң ǐǗǙǜƼƸǘƹǙǩ, ƌѬƫƁƄǃƳƬžƫƬ ƺ ƪžƀƌſƬƻƫƷƄ Žſƍ͙ƺ ƷſƺDŽƼƷƼƫ ƀDŽƀƫƀƬƭ͙ƫ ƚ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ ƬſƹſƬƬƶ ƂƀƁƷŴƂƬ͙Ƹ͙ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ. Ɨ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷſ, Ʊ͙ Ƭƀ ƫſƵƭƴ ƍ͙ưƭŴƷ Ƭſ ƎƁƼƹǂſƬƬƶ Ƭ͙Ʒ͙͜ ƭƀƃƬŴƍƼ ƅ Ǝ͙ƷƬ͙ƫƅ ͙ǂ’ƚƫŴ, ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƵƭƴ DŽŴƻƼƬƸ͙ƷŴ ƭſ ƍƁƀƹƼƭƬŴ ƂƃƀƫƼ. ƝƀƁƺſƷſ ƎŴƹƭƁƼƫƅƚ ƸſDŽƅƻƴ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƭƀƃƬŴƍƼ, ƷƎƁ͙ƷſƹƺƅƵƯƼ ƎƁ͙ƸƁſƫƼ ƻƹŴ͟ƂƬƀƬƬƶ ƏŴƬſƬƂƅƷſƬƬƶ ƯƀƁƀƻ ƫƀƃſƬŴƻƫ ƻƹƀưƀƷDŽƀƬƬƶ ƍƁƀƹƼƭŴƷ. Ɣſƍ͙Ɓƹ͙ƬƬƼ͟ ƹ͙ƂƷŴƹ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶ ƎƁ͙ƸƁſƫ ƻ ƎŴƹƭƁƼƫƍƼ ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ ƂŴDŽƴƸ͙ƂƎƭƀƃƬŴƍƼ ƚ ƮŴDŽƍ͙ƫ ƅƂƎŴưƬƼƫ. ƔƅƂƼDŽDŽƶƫƼ ƹƀƁƺſƷƼ ƂƭƷ͙ƁƵƵƭƴƂƶ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƹDŽƶ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƷƬƅƭƁŴưƬƴ͙Ƹ͙ ƁƼƬƍƅ ƻǂƅƭƅ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜. źƍƁƀƫſ ƯſƂƭƍſ ƁƼƬƍƅ – ƎƁ͙ƹſƺ ƭƀƃƬŴƍƼ, Ʊ͙ Ʒƺƀ ǂƅDŽſ ƅ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬŴ. ƈŴƬſ Ƭſ Ƭƀ͜ ƫ͙ƺƀ ǂƅƭƼ ƬƼƺƯ͙Ƶ ƷŴƹ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ Ƭ͙Ʒ͙͜ ͙ƹƼƬƼƮŴ ƫſ͟ƺƀ Ƭſ 50 %. ųƂƬƅƚ ƂƭſDŽƼ͟ ŴƬƭƀƁƀƂ ƶƍ ƹ͙ ƷŴƭƯƼƻƬƶƬ͙͜, ƭſƍ Ŵ ƹ͙ ƻſƍ͙Ɓƹ͙ƬƬ͙͜ ƭƀƃƬŴƍƼ. Ɲ͙ƹſƭƍ͙Ʒſ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƶ ƍ͙ưƭŴƷ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ Ʊƀ ͟ ƻſ ƁſƃƅƬ͙ƍ ƅƭƁƼƫſƬƬƶ ƭƀƃƬŴƯƬƼƃ ƻſƂ͙ǂŴƷ ͙ƹƬŴƚ͜ ƫſƁƍƼ ſǂ͙ ƫſưƼƬ ƂƎŴDŽƴƬ͙͜ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƭſƮŴ͜. Ɣſ ͙ƂƭſƬƬŴ Ɓ͙ƍƼ Ƭſ ƁƼƬƍƅ Ǝ͙ƯſDŽ͙ ƻ’ƶƷDŽƶƭƼƂƴ ǂŴDŽƴưƀ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟, ƶƍŴ ƎƁ͙Ǝ͙ƬƅƵƭƴ ƭƀƃƬŴƍƅ, Ʊ͙ Ʒƺƀ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſDŽſƂƴ, ƭſ ƻƹŴ͟ƂƬƀƬƬƶ Ǝ͙ƹſDŽƴư͙Ƹ͙ ƂƀƁƷŴƂƬ͙Ƹ͙ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ.

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

11


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

Žƀƫſ Ƭ͙ƫƀƁſ

ǫƗljǪǨnj ƚǏǐƘlj Ǎ njǑǨ żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƨƍƁſ͜Ƭſ ƫſƚ ƅ ƂƷ͙ƚƫƅ Ɓ͙ƻƎ͙ƁƶƹƺƀƬƬŴ ƁƀſDŽƴƬŴ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƅƻƶƭƼ Ƭſ ƂƷ͙͜ ƎDŽƀƯŴ ƮƀƬƭƁ ƭƶƺŴƬƬƶ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƯ͙Ƹ͙ ƍ͙ưƼƍſ ƂƷŴƭƅ. ƈƴ͙Ƹ͙ ƫ͙ƺƬſ ƹ͙ƂƶƸƭƼ ƻſ ƁſƃƅƬ͙ƍ Ǝ͙ƷƬ͙Ƹ͙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ ſƸƁ͙ƀƍ͙DŽ͙ƸŴƯƬ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƭƀƬƮŴſDŽƅ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ə͙Ƭƹƅ ƨƍƁſ͜ƬƼ. ƝDŽƶ Ƭſư͙͜ ƍƁſ͜ƬƼ ƁƀſDŽƴƬ͙ ƻſ 10 Ɓ͙ƍŴƷ ƻǂŴDŽƴưƼƭƼ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷ͙ ƎƁ͙ƹ͙Ʒ͙DŽƴƂƭƷſ Ʒ 2-3 ƁſƻƼ. Ɣſ ƂƅƯſƂƬƼƃ ƅƫ͙Ʒ, ƫſƵƯƼ Ʒ ƂƷ͙ƚƫƅ Ɓ͙ƻƎ͙ƁƶƹƺƀƬƬŴ ƷƀDŽƼƯƀƻƬŴ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ ƁƀƂƅƁƂƼ, ƨƍƁſ͜Ƭſ ƫſƚ ƂƎ͙ƷƬſ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƭƼ Ʈƀ͟ Ǝ͙ƭƀƬƮŴſDŽ. ų Ƃſƫƀ Ʒ Ʈƴ͙ƫƅ Ǝ͙DŽƶƸſƚ Ƹ͙DŽ͙ƷƬƼ͟ ưſƬƂ ƨƍƁſ͜ƬƼ ƻſ͟ƬƶƭƼ Ʒ ƂƷŴƭŴ ƎƁ͙ƷŴƹƬƀ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬƀ ƂƭſƬ͙ƷƼƱƀ Ʒƺƀ Ʒ ƎƀƁưŴ͟ ƯƷƀƁƭŴ XXI Ƃƭ͙DŽŴƭƭƶ. ŻƼƬƍ͙Ʒſ ƭƁſƬƂƏ͙ƁƫſƮŴƶ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬ͙͜ ƂƼƂƭƀƫƼ ƨƍƁſ͜ƬƼ ͙ǂ’ƚƍƭƼƷƬ͙ Ə͙Ɓƫƅƚ ƎƀƁƀƹƅƫ͙ƷƼ ƹDŽƶ ƻſDŽƅƯƀƬƬƶ ƻƀƫDŽŴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ Ʒ ƁƼƬƍ͙ƷƼ͟ ͙ǂŴƸ, Ʊ͙ Ƭſƹſƚ ͜͟ ƻƫŴƂƭƅ ƭ͙ƷſƁƅ. Ƈƍ Ŵ Ƭſ ǂƅƹƴ-ƶƍ͙ƫƅ ŴƬư͙ƫƅ ƁƼƬƍƅ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬƼƃ ƁƀƂƅƁƂŴƷ, ƮŴƬſ Ƭſ ƻƀƫDŽƵ Ə͙ƁƫƅƚƭƴƂƶ ƎŴƹ ƷƎDŽƼƷ͙ƫ Ǝ͙ƎƼƭƅ Ŵ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴ͜, ƃ͙Ưſ Ŵ ƫſƚ ƂƷ͙͜ ͙Ƃ͙ǂDŽƼƷ͙ƂƭŴ. ǐǗDž.1. ǓƓǛǝǙƓǝǛǗ ǚǛǗƽǗ ƽDžǗǜƹǩǜƓǡ ƹǗ ƻǘƸDžƶ ƽ ƦǙǛǗǢƹǡ, %, 1990-2010 ǛǛ.

12

ƚǘƸDžǡ ǜǡDžƴǜƴǙǩƾǩǜǚǩƿǗǛǜƴǙǩƾǩ ǚǛƼƻƹǗƯǘƹƹƷ: ǜƓǛǝǙƓǝǛǗ, ƿƼƹǗƸǡǙǗ ƔƀƫDŽƶƫƼ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ, ƻƸŴƹƬ͙ Ƃƭ. 22 ƔƀƫƀDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƍ͙ƹƀƍƂƅ ƨƍƁſ͜ƬƼ, ƷƼƻƬſƵƭƴƂƶ ƻƀƫDŽŴ, ƬſƹſƬŴ ƹDŽƶ ƷƼ- ǫDžǘǙǜǗƹƿǛ ƞǝƿƶǙ, Ɓ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙Ƃ- ƺžƁƬ. ƸƻƀſƌƬѬƀž Ǝ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜, ƺ ƍƻƬžƫƳ ѬƭųƫѬƮƫѬѯ ƸųƵǃƳƫѬƁƬų ƕƖŹŲ «ƇƤƕƓ» ƻƹŴ͟ƂƬƀƬƬƶ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ Ƭſƅƍ͙Ʒ͙ƹ͙ƂDŽŴƹƬ͙͜ ƭſ ƬſƷƯſDŽƴƬ͙͜ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ, Ɓ͙ƻƫŴƱƀƬƬƶ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙͜ ƷƼƁ͙ǂƬƼƯ͙͜ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƼ, ƅ ƭ͙ƫƅ ƯƼƂDŽŴ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƼ ͙Ǝƭ͙ƷƼƃ ƁƼƬƍŴƷ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜, ſǂ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬŴ ƹDŽƶ ƮƼƃ ƮŴDŽƀ͟. ljǛƼƹǗ ǒǘƽǗ, ƔƀƫDŽŴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙- ƫžƮžǃƳƫƻƌ ƶųƸƸųǃƄ ƷƀѬƯѬƶѬѯ Ѭƭųƫƌƻ ƺſƪſǃƳƫƻƂ ƸųǃƵƫѬƌ Ƭž ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƺſƪǃſƄƁƬƀѬƴ ƕƖŹŲ «ƇƤƕƓ» Ǝ͙ƹŴDŽƶƵƭƴƂƶ Ƭſ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍŴ ƭſ ƬƀƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍŴ ƅƸŴƹƹƶ. Ɲ͙ ƁųǃƳƁƳƌѬƷѬƁƍѬƸžƀƁƳƌƻƂ ƅƸŴƹƴ ƬſDŽƀƺſƭƴ: ƁŴDŽDŽƶ, ǂſƸſƭ͙ƁŴƯƬŴ ƬſƂſƹƺƀƬƬƶ, ƂŴƬ͙ƺſƭŴ, ƎſƂ͙ƷƼƱſ ƭſ ƎƀƁƀDŽ͙ƸƼ; Ɲ͙ ƫſƁųǃƳƁƳƌѬƷѬƁƍѬƸžƀƁƳƌƻƂ ƅƸŴƹƴ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙ ƬſDŽƀƺſƭƴ: Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍŴ ưDŽƶƃƼ Ŵ ƎƁ͙Ƹ͙ƬƼ, Ǝ͙DŽƀƻſƃƼƂƬŴ DŽŴƂ͙ƷŴ ƂƫƅƸƼ ƭſ ŴƬưŴ ƻſƃƼƂƬŴ ƬſƂſƹƺƀƬƬƶ, ƍƁŴƫ ƭƼƃ, Ʊ͙ ƷŴƹƬƀƂƀƬŴ ƹ͙ ƻƀƫƀDŽƴ DŽŴƂ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ, ƻƀƫDŽŴ ƎŴƹ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƫƼ ǂƅƹŴƷDŽƶƫƼ Ŵ ƹƷ͙ƁſƫƼ, ƻƀƫDŽŴ ƎŴƹ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁ͙Ƶ ͙Ǝƭ͙ƷƼƃ ƁƼƬƍŴƷ


ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜, ƻƀƫDŽŴ ƭƼƫƯſƂ͙Ʒ͙͜ ƍ͙ƬƂƀƁƷſƮŴ͜ ƭ͙Ʊ͙. ƔƀƫDŽŴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƎƀƁƀƹſƵƭƴƂƶ ƅ ƷDŽſƂƬŴƂƭƴ ƭſ ƬſƹſƵƭƴƂƶ ƅ ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƬƬƶ: ſ) ƸƁ͙ƫſƹƶƬſƫ – ƹDŽƶ ƷƀƹƀƬƬƶ ͙Ƃ͙ǂƼƂƭ͙Ƹ͙ ƂƀDŽƶƬƂƴƍ͙Ƹ͙ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷſ, ƂſƹŴƷƬƼƮƭƷſ, Ƹ͙Ɓ͙ƹƬƼƮƭƷſ, ƂŴƬ͙ƍ͙ƂŴƬƬƶ ƭſ ƷƼƎſƂſƬƬƶ ƃƅƹ͙ǂƼ, ƷƀƹƀƬƬƶ ƭ͙ƷſƁƬ͙Ƹ͙ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ; ǂ) ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƫ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷſƫ – ƹDŽƶ ƷƀƹƀƬƬƶ ƭ͙ƷſƁƬ͙Ƹ͙ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ; Ʒ) ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƫ Ƭſƅƍ͙Ʒ͙-ƹ͙ƂDŽŴƹƬƼƫ ƅƂƭſƬ͙Ʒſƫ ƭſ ƬſƷƯſDŽƴƬƼƫ ƻſƍDŽſƹſƫ, ƂŴDŽƴƂƴƍƼƫ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͟Ƭ͙-ƭƀƃƬŴƯƬƼƫ ƅƯƼDŽƼƱſƫ ƭſ ƻſƸſDŽƴƬ͙͙ƂƷŴƭƬŴƫ ưƍ͙DŽſƫ – ƹDŽƶ ƹ͙ƂDŽŴƹƬƼƃ Ŵ ƬſƷƯſDŽƴƬƼƃ ƮŴDŽƀ͟, ƎƁ͙ƎſƸſƬƹƼ ƎƀƁƀƹ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƹ͙ƂƷŴƹƅ ƷƀƹƀƬƬƶ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷſ; Ƹ) ƬƀƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƫ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷſƫ, ƅƂƭſƬ͙Ʒſƫ ƭſ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƶƫ, ƁƀDŽŴƸŴ͟ƬƼƫ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ-

ƹƀƁƺſƷƬ͙͜ ƭſ ƍ͙ƫƅƬſDŽƴƬ͙͜ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ, ƷƭƁſƭ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ Ŵ DŽŴƂ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƎƁƼ Ɓ͙ƻƁ͙ǂƮŴ Ǝ͙ƍſƻƬƼƍŴƷ ƭſ ƫƀƃſƬŴƻƫŴƷ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬ͙Ƹ͙ ƂƭƼƫƅDŽƵƷſƬƬƶ ƁſƮŴ͙ƬſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ ƭſ ͙ƃ͙Ɓ͙ƬƼ ƻƀƫƀDŽƴ. Ŷ ͙ƂƬ͙Ʒƅ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ Ƭ͙ƁƫſƭƼƷƬ͙͜ ƸƁ͙ư͙Ʒ͙͜ ͙ƮŴƬƍƼ Ǝ͙ƍDŽſƹƀƬ͙ ƁƀƬƭƬƼ͟ ƹ͙ƃŴƹ. ǏǙǜǚǘǛƓƹǗ ƾǛǩưǩƽǗ ǩƮǡƹǙǗ ƻǘƸǘDžƴƹƼǞ ƿǡDžƷƹǩǙ ƓǗ ǚǛǗƽ ƹǗ ƹƼǞ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƴƂƶ ƻ ƫƀƭ͙Ƶ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ͙ǂ’ƚƍƭſ ͙ƮŴƬƍƼ ƅ ƁſƻŴ: • ƷŴƹƯƅƺƀƬƬƶ ƭſ ƂƭƁſƃƅƷſƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ; • ƻſƂƭſƷƼ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙ ƹ͙ ƻſƍ͙Ƭƅ; • ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ŴƬƷƀƂƭƼƮŴ͟Ƭ͙Ƹ͙ ƷƍDŽſƹƅ Ʒ ƁƀſDŽŴƻſƮŴƵ ŴƬƷƀƂƭƼƮŴ͟Ƭ͙Ƹ͙ ƎƁ͙ƀƍƭƅ Ƭſ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ Ǝ͙DŽŴƎưƀƬƬƶ; • ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ, Ʊ͙ ƬſDŽƀƺſƭƴ ƹ͙ ƹƀƁƺſƷƬ͙͜ ſǂ͙ ƍ͙ƫƅƬſDŽƴƬ͙͜ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ, ƶƍƱ͙ Ʒ͙ƬƼ ƷƬ͙ƂƶƭƴƂƶ ƹ͙ ƂƭſƭƅƭƬ͙Ƹ͙ Ə͙Ƭƹƅ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƭ͙ƷſƁƼƂƭƷſ; • ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƎƁƼ

ǫǜƹǩƽǩƶ ƿDžƷ ƽƼƻƹǗƯǘƹƹƷ ƽǗǛƓǩǜƓǡ ƻǘƸDžǡ DŽ ǢǢ ƾǛǩưǩƽǗ ǩƮǡƹǙǗ, ƷǙǗ ƻǗDžǘƺƹǩ ƽǡƿ ǚǛƼƻƹǗƯǘƹƹƷ ƓǗ ǚǩǛƷƿǙǝ ǚǛǩƽǘƿǘƹƹƷ Ƹǩƺǘ ǀǝƓƼ ƹǩǛƸǗƓƼƽƹǩƶ ǡ ǘǙǜǚǘǛƓƹǩƶ ƶƫ Ŵ ͙ǂ’ƚƹƬſƬƬƶƫ ƸƁ͙ƫſƹƶƬ – ƹDŽƶ ƷƀƹƀƬƬƶ ƎŴƹƂ͙ǂƬ͙Ƹ͙ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷſ; ȱ) ͙Ǝƭ͙ƷƼƫ ƁƼƬƍſƫ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜ – ƹDŽƶ Ɓ͙ƻƫŴƱƀƬƬƶ ƷDŽſƂƬ͙͜ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƼ. Ɣſ ƹſƬƼƫƼ ƝƀƁƺſƷƬ͙Ƹ͙ ſƸƀƬƭƂƭƷſ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƁƀƂƅƁƂŴƷ ƹƼƬſƫŴƍſ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ə͙Ƭƹƅ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ Ʒ ƎƀƁŴ͙ƹ 2006-2010 ƁƁ. ƻƫŴƬƵƷſDŽſƂƴ (ƫſDŽ. 2). ǍǗǛƓǡǜƓƴ ƻǘƸǘDžƴƹƼǞ ƿǡDžƷƹǩǙ ǪǩǛƸǗƓƼƽƹǗ ƾǛǩưǩƽǗ ǩƮǡƹǙǗ ƻǘƸǘDžƴƹƼǞ ƿǡDžƷƹǩǙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƚƭƴƂƶ ƹDŽƶ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ Ɓ͙ƻƫŴƁƅ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƹſƭƍƅ, ƹƀƁƺſƷƬ͙Ƹ͙ ƫƼƭſ ƎƁƼ ͙ǂƫŴƬŴ, ƂƎſƹƍƅƷſƬƬŴ ƭſ ƹſƁƅƷſƬƬŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƻƸŴƹƬ͙ Ŵƻ ƻſƍ͙Ƭ͙ƫ, ͙ƁƀƬƹƬ͙͜ ƎDŽſƭƼ ƻſ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ ƹŴDŽƶƬƍƼ

Ɓƀ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͜, ǂſƬƍƁƅƭƂƭƷŴ ſǂ͙ DŽŴƍƷŴƹſƮŴ͜ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƭ͙ƷſƁƼƂƭƷſ (ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷſ) ƻ ƹƀƁƺſƷƬ͙Ƶ ƯſƂƭƍ͙Ƶ ƯƼ ƯſƂƭƍ͙Ƶ ƍ͙ƫƅƬſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƫſ͟Ƭſ, ƶƍƀ ƚ ƷDŽſƂƬƼƍ͙ƫ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ; • ƷƼƹŴDŽƀƬƬƶ ſǂ͙ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƯſƂƭƍƼ ƹƀƁƺſƷƼ ƯƼ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴſDŽƴƬ͙͜ ƸƁ͙ƫſƹƼ ƅ ƂƍDŽſƹŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ, Ʊ͙ ƎƀƁƀǂƅƷſƵƭƴ ƅ ƂƎŴDŽƴƬŴ͟ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ; • ƷŴƹ͙ǂƁſƺƀƬƬƶ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƭſ ƎƁſƷſ ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƫƼ ƹŴDŽƶƬƍſƫƼ ƅ ǂƅƃƸſDŽƭƀƁƂƴƍ͙ƫƅ ͙ǂDŽŴƍƅ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙ ƹ͙ ƻſƍ͙Ƭ͙ƹſƷƂƭƷſ ƨƍƁſ͜ƬƼ; • ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƻǂƼƭƍŴƷ ƷDŽſƂƬƼƍſƫ ſǂ͙ ƻƀƫDŽƀƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƯſƫ ƅ ƷƼƎſƹƍſƃ, ƷƂƭſƬ͙ƷDŽƀƬƼƃ ƻſƍ͙Ƭ͙ƫ ſǂ͙ ƹ͙Ƹ͙Ʒ͙Ɓ͙ƫ;

ǐǗDž. 2. ƛƼƹǗƸǡǙǗ ƻƸǡƹ ƻǘƸǘDžƴƹǩƾǩ ƭǩƹƿǝ ƦǙǛǗǢƹƼ ƻ 01.01.2006 ǚǩ 01.01.2010 ǛǛ.

1. ǓǡDžƴǜǙǩƾǩǜǚǩƿǗǛǜƴǙǡ ƻǘƸDžǡ; 2. ƘǡǜƼ ƓǗ ǡƹưǡ DžǡǜǩƽǙǛƼƓǡ ǚDžǩƱǡ; 3. ƚǗǀǝƿǩƽǗƹǡ ƻǘƸDžǡ; 4. ǍǡƿǙǛƼƓǡ ƻǗǀǩDžǩƯǘƹǡ ƻǘƸDžǡ; 5. ǓǝǞǡ ƽǡƿǙǛƼƓǡ ƻǘƸDžǡ ƻ ǩǜǩDžƼƽƼƸ ǛǩǜDžƼƹƹƼƸ ǚǩǙǛƼƽǩƸ; 6. ǍǡƿǙǛƼƓǡ ƻǘƸDžǡ ǀǘƻ ǛǩǜDžƼƹƹǩƾǩ ǚǩǙǛƼƽǝ Ǘǀǩ ƻ ƹǘƻƹǗƯƹƼƸ ǛǩǜDžƼƹƹƼƸ ǚǩǙǛƼƽǩƸ (ǙǗƸ’ƷƹƼǜƓǡ ƸǡǜƮƷ, ǚǡǜǙƼ, ƷǛƼ ǡƹưǡ); 7. ǍǩƿƼ (ƓǘǛƼƓǩǛǡǢ, Ʊǩ ǚǩǙǛƼƓǡ ǚǩƽǘǛǞƹǘƽƼƸƼ ƽǩƿǗƸƼ).

ƜƹſƀſǃѬ: Ɯſƀƹžƶƫſ žƷſƫƬƁƬƶѬ ƺſƪſǃƳƫƻƂ ƀſƁƄƀƁųƶ Ƨƌƀžѯƫƻ

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

13


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

Žƀƫſ Ƭ͙ƫƀƁſ • ƁŴưƀƬƬƶ Ƃƅƹƅ. ųƬƏ͙ƁƫſƮŴ͟Ƭ͙Ƶ ǂſƻ͙Ƶ ƹDŽƶ ƭſƍ͙Ƹ͙ ͙ƮŴƬƵƷſƬƬƶ ƚ ƹſƬŴ ƹƀƁƺſƷƬ͙Ƹ͙ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƍſƹſƂƭƁƅ, ƷŴƹ͙ƫ͙ƂƭŴ ƎƁ͙ ƮŴƬƼ, ƻſ ƶƍƼƫƼ ƎƁ͙ƹſƵƭƴƂƶ ƭſƍŴ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ ƹŴDŽƶƬƍƼ, ƹſƬŴ ƎƁ͙ ŴƬƺƀƬƀƁƬƀ ͙ǂDŽſưƭƅƷſƬƬƶ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴ͜, ƎƁ͙ƀƍƭ ƷŴƹƷƀƹƀƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ, ƫŴƂƭ͙ǂƅƹŴƷƬſ ƹ͙ƍƅƫƀƬƭſƮŴƶ Ŵ ƫŴƂƮƀƷŴ ƎƁſƷƼDŽſ ƻſǂƅƹ͙ƷƼ ƭſ ƎƁƼƁ͙ƹƬŴ, ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬŴ, ƀƍ͙DŽ͙ƸŴƯƬŴ, ŴƂƭ͙ƁƼƍ͙-ƍƅDŽƴƭƅƁƬŴ ͙Ƃ͙ǂDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴ͜, Ƭſ ƶƍŴ͟ Ɓ͙ƻƭſư͙ƷſƬſ Ʈƶ ƹŴDŽƶƬƍſ. ƥƍƂƎƀƁƭƬſ ƸƁ͙ư͙Ʒſ ͙ƮŴƬƍſ ƻƀƫDŽŴ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƴƂƶ Ƭſ ͙ƂƬ͙ƷŴ ƭſƍƼƃ ƫƀƭ͙ƹƼƯƬƼƃ ƎŴƹƃ͙ƹŴƷ: 1. ŷſƎŴƭſDŽŴƻſƮŴ͜ ƯƼƂƭ͙Ƹ͙ ͙ƎƀƁſƮŴ͟Ƭ͙Ƹ͙ ſǂ͙ ƁƀƬƭƬ͙Ƹ͙ ƹ͙ƃ͙ƹƅ (ƎƁƶƫ͙͜ ƯƼ ƬƀƎƁƶƫ͙͜) ƷŴƹ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ. 2. ƔŴƂƭſƷDŽƀƬƬƶ ƮŴƬ ƎƁ͙ƹſƺƅ Ǝ͙ƹŴǂƬƼƃ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ. 3. ŶƁſƃƅƷſƬƬƶ ƷƼƭƁſƭ Ƭſ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ Ǝ͙DŽŴƎưƀƬƬƶ. ǏǙǜǚǘǛƓƹǗ ƾǛǩưǩƽǗ ǩƮǡƹǙǗ ƻǘƸǘDžƴƹƼǞ ƿǡDžƷƹǩǙ, ƷǙǡ ƽƼǙǩǛƼǜƓǩƽǝƶƓƴǜƷ ƷǙ ǜǡDžƴǜƴǙǩƾǩǜǚǩƿǗǛǜƴǙǡ ǝƾǡƿƿƷ ƨ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙ƫƅ Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƭƷŴ ƻƀƫDŽƶ ƷƼƂƭƅƎſƚ Ƭƀ ƭŴDŽƴƍƼ ƎƁ͙Ƃƭ͙Ɓ͙ƷƼƫ ǂſƻƼƂ͙ƫ ƹDŽƶ Ɓ͙ƻƫŴƱƀƬƬƶ ƷƼƁ͙ǂƬƼƯƼƃ ƂƎ͙Ɓƅƹ, ſ ͟ Ʒ͙ƹƬ͙ƯſƂ ƚ ƎƁƀƹƫƀƭ͙ƫ ƎƁſƮŴ, ƻſƂ͙ǂ͙ƫ ƎƁſƮŴ ƭſ ͙ƂƬ͙ƷƬƼƫ ƻſƂ͙ǂ͙ƫ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ. ƔƸŴƹƬ͙ Ÿƀƭ͙ƹƼƍƼ ƀƍƂƎƀƁƭƬ͙͜ ƸƁ͙ư͙Ʒ͙͜ ͙ƮŴƬƍƼ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƷƼƻƬſƯƀƬŴ ƬſƂƭƅƎƬŴ ͙ƂƬ͙ƷƼ Ʒ ͙ƮŴƬƮŴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ ƅƸŴƹƴ: ƝDŽƶ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƁƀƬƭƬ͙Ƹ͙ ƹ͙ƃ͙ƹƅ Ŵƻ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ, ƶƍŴ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƵƭƴƂƶ ƶƍ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍŴ ƅƸŴƹƹƶ, ƷƁſƃ͙ƷƅƚƭƴƂƶ ƭƼƎ͙ƷƼ͟ ƹDŽƶ ƹſƬ͙͜ ƫŴƂƮƀƷ͙ƂƭŴ ƬſǂŴƁ ƍƅDŽƴƭƅƁ, Ʊ͙ ƻſǂƀƻƎƀƯƅƚ ͜͜ ƀƏƀƍƭƼƷƬƀ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ, ƹ͙ƭƁƼƫſƬƬƶ ƂŴƷ͙ƻƫŴƬƼ Ŵ ƻǂƀƁƀƺƀƬƬƶ Ɓ͙ƹƵƯ͙ƂƭŴ ƻƀƫDŽŴ. ƝDŽƶ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ Ƭſ ƎŴƹƂƭſƷŴ ƍſƎŴƭſDŽŴƻſƮŴ͜ ƹ͙ƃ͙ƹƅ ƷŴƹ ͙ƁƀƬƹƬƼƃ ƎDŽſƭƀƺŴƷ ƯƼƂƭƼ͟ ͙ƎƀƁſƮŴ͟ƬƼ͟ ƹ͙ƃŴƹ ͙ǂƯƼƂDŽƵƚƭƴƂƶ ƶƍ ƁŴƻ-

ƬƼƮƶ ƫŴƺ ƹ͙ƃ͙ƹ͙ƫ ƷŴƹ ͙ƁƀƬƹƬƼƃ ƎDŽſƭƀƺŴƷ, Ɓ͙ƻƫŴƁ ƶƍƼƃ ƷƼƻƬſƯſƚƭƴƂƶ ưDŽƶƃ͙ƫ ſƬſDŽŴƻƅ ƁƼƬƍƅ ͙ƁƀƬƹƼ, ƭſ Ʊ͙ƁŴƯƬƼƫƼ ƷƼƭƁſƭſƫƼ, Ǝ͙Ʒ’ƶƻſƬƼƫƼ ƻ ƅƭƁƼƫſƬƬƶƫ ƭſ ƀƍƂƎDŽƅſƭſƮŴƚƵ ƹŴDŽƶƬƍƼ. ƖƁƼ ƻŴƂƭſƷDŽƀƬƬŴ ƮŴƬ ƎƁ͙ƹſƺƅ Ǝ͙ƹŴǂƬƼƃ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƎŴƹ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƫƼ ƅƸŴƹƹƶƫƼ ƷƁſƃ͙ƷƅƵƭƴƂƶ Ƃ͙ƮŴſDŽƴƬ͙-ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬŴ ƭſ ŴƬưŴ Əſƍƭ͙ƁƼ, Ʊ͙ ƷƎDŽƼƷſƵƭƴ Ƭſ ƮŴƬƅ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ, ƻ͙ƍƁƀƫſ: ƎƁſƷ͙ƷƼ͟ ƁƀƺƼƫ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ; ƅƫ͙ƷƼ ƎƁ͙ƹſƺƅ ƭſ Ǝ͙Ʒ’ƶƻſƬƀ ƻ ƬƼƫ ƏŴƬſƬƂƅƷſƬƬƶ; ƹſƭƼ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ (ƁŴƻƬƼƮƶ Ʒ ƯſƂŴ ƫŴƺ ͙ƎƀƁſƮŴƶƫƼ ƻ ƎƁ͙ƹſƺƅ, Ǝ͙Ʒ’ƶƻſƬſ Ŵƻ ƻƫŴƬ͙Ƶ ƁƼƬƍ͙ƷƼƃ ƅƫ͙Ʒ); ͙Ƃ͙ǂDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƫŴƂƮƶ Ɓ͙ƻƭſưƅƷſƬƬƶ (ƷŴƹƫŴƬƬ͙ƂƭŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ, Ɓ͙ƻƫŴƱƀƬƼƃ ƅ ƁŴƻƬƼƃ ƫŴƍƁ͙ƍDŽŴƫſƭƼƯƬƼƃ ƻ͙Ƭſƃ, ƫſƂƼƷſƃ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ ƻƀƫƀDŽƴ, ƭƁſƬƂƎ͙ƁƭƬƼ͟ Əſƍƭ͙Ɓ, ƹ͙ƂƭƅƎƬŴƂƭƴ ƹ͙ ƁƼƬƍŴƷ ƻǂƅƭƅ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜ ƭſ ƫƀƁƀƺŴ ſƸƁ͙ƭƀƃƂƀƁƷŴƂƅ, ƹƀƫ͙ƸƁſƏŴƯƬſ ƭſ Ƃ͙ƮŴſDŽƴƬ͙-ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬſ ƂƼƭƅſƮŴƶ, ƅƫ͙ƷƼ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ ƎƁƼDŽƀƸDŽ͙͜ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴ͜ ƭ͙Ʊ͙); ƶƍŴƂƬŴ ƃſƁſƍƭƀƁƼƂƭƼƍƼ (Ɓ͙ƻƫŴƁ ƭſ ƍ͙ƬƏŴƸƅƁſƮŴƶ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ), ͜͜ Ƹƀ͙DŽ͙ƸŴƯƬŴ ƎſƁſƫƀƭƁƼ (ƀƍƂƎ͙ƻƼƮŴƶ ƭſ ƍƁƅƭƼƻƬſ ƂƃƼDŽƅ, ƻſǂ͙DŽ͙ƯƀƬŴƂƭƴ, ƀƁ͙ƹ͙ƷſƬŴƂƭƴ, ƁŴƷƀƬƴ ŴƬƺƀƬƀƁƬ͙-ƫƀDŽŴ͙ƁſƭƼƷƬ͙Ƹ͙ ͙ǂDŽſưƭƅƷſƬƬƶ, ƁƀƺƼƫ ȱƁƅƬƭ͙ƷƼƃ Ʒ͙ƹ ƭſ ƎſƷ͙ƹƍŴƷ), ƎƀƁƀƷſƺƬƼ͟ ƬſƎƁƶƫ͙ƍ Ǝ͙ƷŴƭƁƶƬƼƃ Ǝ͙ƭ͙ƍŴƷ, ƏŴƻƼƍ͙-ƃŴƫŴƯƬŴ ƃſƁſƍƭƀƁƼƂƭƼƍƼ, Ɓ͙ƹƵƯŴƂƭƴ ƭſ ƂƭſƬ ȱƁƅƬƭŴƷ (ǂ͙ƬŴƭƀƭ) ƭ͙Ʊ͙; ƭƼƎ͙ƷƼ͟ ƬſǂŴƁ ƍƅDŽƴƭƅƁ, Ʊ͙ ƷƼƁ͙ƱƅƵƭƴƂƶ Ʒ Ɓſ͙͟ƬŴ Ɓ͙ƻƭſưƅƷſƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ. ƝDŽƶ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƁƼƬƍ͙Ʒ͙͜ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƎŴƹ ƎƁƼƁ͙ƹƬƼƫƼ ƂŴƬ͙ƺſƭƶƫƼ Ŵ ƎſƂ͙ƷƼƱſƫƼ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƎƀƁƀDŽ͙ƸſƫƼ ͙ƮŴƬƵƚƭƴƂƶ ƻƀƫDŽƶ Ɓſƻ͙ƫ ƻ Ɓ͙ƂDŽƼƬƬƼƫ Ǝ͙ƍƁƼƷ͙ƫ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƷƁſƃ͙ƷƅƵƭƴƂƶ ƫŴƂƮƀ Ɓ͙ƻƭſưƅƷſƬƬƶ, ƂƭſƬ Ɓ͙ƂDŽƼƬƬ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƍƁƼƷƅ, ƁŴƷƀƬƴ ƎƁ͙ƹƅƍƭƼƷƬ͙ƂƭŴ, ƂƭſƬ ȱƁƅƬƭŴƷ, ƎƁƼƁ͙ƹƬŴ ƅƫ͙ƷƼ ƭ͙Ʊ͙. Ŷ ͙ƂƬ͙Ʒƅ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƷƼƭƁſƭ Ƭſ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ Ǝ͙DŽŴƎưƀƬƬƶ Ǝ͙ƍDŽſƹſƵƭƴƂƶ ƷƼƭƁſƭƼ Ƭſ ƎŴƹƸ͙ƭ͙Ʒƍƅ ƹŴDŽƶƬƍƼ ƹDŽƶ ͜͜ ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ (ƎDŽſƬƅƷſƬ-

ǪǩǛƸǗƓƼƽƹǗ ƾǛǩưǩƽǗ ǩƮǡƹǙǗ ǜǡDžƴǜƴǙǩƾǩǜǚǩƿǗǛǜƴǙƼǞ ƻǘƸǘDžƴ ƦǙǛǗǢƹƼ (ǜƓǗƹǩƸ ƹǗ 01.01.2010 Ǜ.)

14


ǓƓǛǝǙƓǝǛǗ ǝǙDžǗƿǘƹƼǞ ƿǩƾǩƽǩǛǡƽ ǩǛǘƹƿƼ ƻǘƸDžǡ, 2010 ǛǡǙ

ƜƹſƀſǃѬ: Ɯſƀƹžƶƫſ žƷſƫƬƁƬƶѬ ƺſƪſǃƳƫƻƂ ƀſƁƄƀƁųƶ Ƨƌƀžѯƫƻ

Ƭƶ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴ͜, ƎDŽſƬƭſƺƬſ ͙ƁſƬƍſ, ƻſƃ͙ƹƼ ƫƀDŽŴ͙ƁſƮŴ͜ ƭſ ƂƎ͙ƁƅƹƺƀƬƬƶ ƫƀDŽŴ͙ƁſƭƼƷƬƼƃ ƂƼƂƭƀƫ, ƻſƍDŽſƹſƬƬƶ ǂſƸſƭ͙ƁŴƯƬƼƃ ƬſƂſƹƺƀƬƴ, Ǝ͙ƂDŽƅƸƼ ƻ ƎƁ͙ƀƍƭƅƷſƬƬƶ ƭſ ƏŴƬſƬƂƅƷſƬƬƶ, ƎƁƼǂƅƭ͙ƍ ŴƬƷƀƂƭ͙Ɓſ). ƘſƸſƭ͙ƁŴƯƬŴ ƬſƂſƹƺƀƬƬƶ ͙ƮŴƬƵƵƭƴƂƶ Ɓſƻ͙ƫ Ŵƻ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙Ƶ ƹŴDŽƶƬƍ͙Ƶ ſǂ͙ ƺ ͙ƍƁƀƫ͙ – ƭŴDŽƴƍƼ ǂſƸſƭ͙ƁŴƯƬŴ ƬſƂſƹƺƀƬƬƶ ƻ ƅƁſƃƅƷſƬƬƶƫ ͜ƃ ƷŴƍƅ ƭſ ƂƭſƬƅ. ƝDŽƶ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ǂƅƹŴƷƀDŽƴ Ŵ ƂƎ͙Ɓƅƹ, ƫƀDŽŴ͙ƁſƭƼƷƬƼƃ ƂƼƂƭƀƫ ƅ ƂƍDŽſƹŴ Ǝ͙DŽŴƎưƀƬƼƃ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƻſƂƭ͙Ƃ͙ƷƅƚƭƴƂƶ ƷſƁƭŴƂƭƴ ƷŴƹƬ͙ƷDŽƀƬƬƶ ſǂ͙ ƻſƫŴƱƀƬƬƶ ƻ ƅƁſƃƅƷſƬƬƶƫ ƅƂŴƃ ƷƼƹŴƷ ƻƬ͙Ƃƅ. ŶƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ǂſƸſƭ͙ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ (ƶƍŴ ƷƍDŽƵƯſƵƭƴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍŴ ƭſ ƬƀƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍŴ ƅƸŴƹƹƶ, ƻƀƫDŽŴ ƎŴƹ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƫƼ ǂƅƹŴƷDŽƶƫƼ Ŵ ƂƎ͙ƁƅƹſƫƼ ƭ͙Ʊ͙) ƫ͙ƺƀ ƻƹŴ͟ƂƬƵƷſƭƼƂƶ ưDŽƶƃ͙ƫ ƷƼƹŴDŽƀƬƬƶ ͙ƍƁƀƫƼƃ ƯſƂƭƼƬ ƻſ ƏƅƬƍƮŴƚƵ ͜ƃ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ (ƶƍƱ͙ Ʒ͙ƬƼ ƭſƍ ƎƁƀƹƂƭſƷDŽƀƬŴ Ƭſ ƁƼƬƍƅ). ǏǙǜǚǘǛƓƹǗ ƾǛǩưǩƽǗ ǩƮǡƹǙǗ ƻǘƸǘDžƴ ƿDžƷ ƽǘƿǘƹƹƷ ƓǩƽǗǛƹǩƾǩ ǜ/ƾ ƽƼǛǩǀƹƼƮƓƽǗ ƽ ǝƸǩƽǗǞ ǜǝƯǗǜƹǩƾǩ ǛƼƹǙǝ ƻǘƸDžǡ ƖŴƷƭ͙Ɓſ ƹƀƂƶƭƍſ Ɓ͙ƍŴƷ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ ƭ͙ƯſƭƴƂƶ ƹƼƂƍƅƂŴ͜ Ʊ͙ƹ͙ Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƁƼƬƍƅ ƻƀƫƀDŽƴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ. ƨ ƂƅƂƎŴDŽƴƂƭƷŴ ƻƁŴƚ, ƬſǂƼƁſƚ ƂƼDŽƼ ƭſ ƻſƷ͙͙͟Ʒƅƚ ƷƂƀ ǂŴDŽƴưƀ ƎƁƼƃƼDŽƴƬƼƍŴƷ ƹƅƫƍſ Ƃƭ͙Ƃ͙ƷƬ͙ ƬƀƫƼƬƅƯ͙ƂƭŴ ƭſ ƬƀƻƷ͙Ɓ͙ƭƬ͙ƂƭŴ ƻƫŴƬ ƅ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ͟ ƂƏƀƁŴ. ŶŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙ ƹ͙ ƯƼƬƬ͙Ƹ͙ Ɣŷƨ, Ƭſ ƹſƬƼ͟ ƯſƂ ƬſƍDŽſƹƀƬ͙ ƫ͙Ɓſƭ͙ƁŴ͟ Ƭſ ƍƅƎŴƷDŽƵ-ƎƁ͙ƹſƺ ſǂ͙ ŴƬưƼƫ ƂƎ͙Ƃ͙ǂ͙ƫ ƷŴƹƯƅƺƀƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ Ŵ ƻƫŴƬƅ ƮŴDŽƴ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ (ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ) ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƹDŽƶ ƷƀƹƀƬƬƶ ƭ͙ƷſƁƬ͙Ƹ͙ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƹ͙ ƫ͙ƫƀƬƭƅ ƬſǂƁſƬƬƶ ƯƼƬƬ͙ƂƭŴ ƻſƍ͙ƬſƫƼ ƨƍƁſ͜ƬƼ ƎƁ͙ ƹƀƁƺſƷƬƼ͟ ƻƀƫƀDŽƴƬƼ͟ ƍſƹſƂƭƁ ƭſ ƎƁ͙ ƁƼƬ͙ƍ ƻƀƫƀDŽƴ, ſDŽƀ Ƭƀ ƁſƬŴưƀ 1 ƂŴƯƬƶ 2012 Ɓ͙ƍƅ. Ɣ ƯſƂƅ ƎƁ͙Ƹ͙DŽ͙ưƀƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƁƀƏ͙ƁƫƼ ƍſƁƹƼƬſDŽƴƬ͙ ƻƫŴƬƼDŽƼƂƶ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬƼ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ Ƭſ ƻƀƫDŽƵ, ƂƭƁƅƍƭƅƁſ ƻƀƫDŽƀƷ͙DŽ͙ƹŴƬƴ Ŵ ƻƀƫDŽƀƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƬƴ, ƻſƎƁ͙ƷſƹƺƀƬŴ ƎDŽſƭſ ƻſ ƻƀƫDŽƵ, ͙ƁƀƬƹſ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ, ͜ƃƬƶ ƍƅƎŴƷDŽƶ-ƎƁ͙ƹſƺ, ƹſƁƅƷſƬƬƶ, ͙ǂƫŴƬ. Ƙƀƻƍ͙ưƭ͙ƷƬ͙ ƫŴDŽƴ͙͟ƬƼ ƸƁ͙ƫſƹƶƬ ͙ƹƀƁƺſDŽƼ ƷŴƹ ƹƀƁƺſƷƼ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ ƹŴDŽƶƬƍƼ. Ŷ ƨƍƁſ͜ƬŴ ƻſƁƀƚƂƭƁ͙ƷſƬ͙ ǂDŽƼƻƴƍ͙ 6,7 ƫŴDŽƴ͙͟ƬŴƷ ƷDŽſƂƬƼƍŴƷ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ Ǝſ͜Ʒ. Ɣ ƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶƫ ƅƍſƻŴƷ ƎƁ͙ ƎƁƼƂƍ͙ƁƀƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƁƀƏ͙ƁƫƼ ƭſ ƎƁ͙ ƎſƵƷſƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴ ǂƅDŽƼ ƂƭƷ͙ƁƀƬŴ ƎƁſƷ͙ƷŴ ƎƀƁƀƹƅƫ͙ƷƼ ƹDŽƶ ƁƼƬƍ͙Ʒ͙Ƹ͙ ͙ǂŴƸƅ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƯſƂƭ͙ƍ (Ǝſ͜Ʒ). ŵDŽƀ ƷƁſƃ͙ƷƅƵƯƼ ƫ͙Ɓſƭ͙ƁŴ͟ Ƭſ ƷŴƹƯƅƺƀƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƹDŽƶ ƷƀƹƀƬƬƶ ƭ͙ƷſƁƬ͙Ƹ͙ Ƃ/Ƹ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ, ƚƹƼƬƼƫ ưDŽƶ-

ƃ͙ƫ Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƫſƂƼƷŴƷ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ ƭ͙ƷſƁ͙ƷƼƁ͙ǂƬƼƍŴƷ Ƭſ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƚ ͙ƁƀƬƹſ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƯſƂƭ͙ƍ (Ǝſ͜Ʒ). Ɣſ Ǝ͙ƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶƫ ƝƀƎſƁƭſƫƀƬƭƅ ƻƀƫƀDŽƴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƭſ ŴƬư͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ, ͙ƃ͙Ɓ͙ƬƼ Ŵ ƫ͙ƬŴƭ͙ƁƼƬƸƅ ƻƀƫƀDŽƴ ƝƀƁƺƻƀƫſƸƀƬƭƂƭƷſ, ƷDŽſƂƬƼƍſƫƼ ƎƁſƷſ Ƭſ ƻƀƫƀDŽƴƬƅ ƯſƂƭƍƅ, Ǝ͙ƂƷŴƹƯƀƬ͙Ƹ͙ ƂƀƁƭƼƏŴƍſƭ͙ƫ Ƭſ ƎƁſƷ͙ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ Ƭſ ƻƀƫƀDŽƴƬƅ ƯſƂƭƍƅ ſǂ͙ ƹƀƁƺſƷƬƼƫ ſƍƭ͙ƫ Ƭſ ƎƁſƷ͙ ƷDŽſƂƬ͙ƂƭŴ Ƭſ ƻƀƫƀDŽƴƬƅ ƹŴDŽƶƬƍƅ, ƂƭſƬ͙ƫ Ƭſ 1 DŽƼƎƬƶ 2010 Ɓ͙ƍƅ ƅƍDŽſƹƀƬ͙ 4584,4 ƭƼƂ ƹ͙Ƹ͙Ʒ͙ƁŴƷ ͙ƁƀƬƹƼ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƯſƂƭƍƼ. ƖDŽ͙Ʊſ ƻƀƫƀDŽƴ, ƎƀƁƀƹſƬƼƃ Ʒ ͙ƁƀƬƹƅ ƷDŽſƂƬƼƍſƫƼ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƯſƂƭ͙ƍ, ƂƭſƬ͙ƷƼƭƴ 17 ƫDŽƬ Ƹſ (62%) ƷŴƹ ƎDŽ͙ƱŴ Ɓ͙ƻƎſ͙͟ƷſƬƼƃ ƻƀƫƀDŽƴ. ƖƀƁƀƷſƺƬƅ ǂŴDŽƴưŴƂƭƴ ƹ͙Ƹ͙Ʒ͙ƁŴƷ ͙ƁƀƬƹƼ ƅƍDŽſƹƀƬ͙ Ƭſ ƂƭƁ͙ƍ ƹ͙ 5 Ɓ͙ƍŴƷ. żƀƁƀƹƬŴ͟ Ɓ͙ƻƫŴƁ ͙ƁƀƬƹƬ͙͜ ƎDŽſƭƼ Ƭſ ƁŴƍ ƂƭſƬ͙ƷƼƭƴ 292,5 ƸƁƬ. ƻſ 1 ƸƀƍƭſƁ. Ɩ͙ƍƼ Ʊ͙ ƷDŽſƹſ Ƭƀ ƬſƷſƺƅƚƭƴƂƶ ƬſƻƼƷſƭƼ ƍ͙ƬƍƁƀƭƬƅ ƹſƭƅ, ƍ͙DŽƼ ƫ͙Ɓſƭ͙ƁŴ͟ Ƭſ ƎƁ͙ƹſƺ ƻƀƫƀDŽƴ ƹDŽƶ ƭ͙ƷſƁƬ͙Ƹ͙ Ƃ/Ƹ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƫ͙ƺƀ ǂƅƭƼ ƂƍſƂ͙ƷſƬƼ͟. źƹƬſ ƻ ƎƁƼƯƼƬ Ǝ͙DŽƶƸſƚ Ʒ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ƎſƁDŽſƫƀƬƭ ƂƷ͙Ŵƫ ƁŴưƀƬƬƶƫ Ƭƀ͙ƹƬ͙Ɓſƻ͙Ʒ͙ ƎƁ͙ƹ͙ƷƺƅƷſƷ ƹŴƵ ƻſƍ͙Ƭƅ, ƶƍƼƫ ƎƁ͙ƹſƺ ƻƀƫDŽŴ ƻſǂ͙Ɓ͙ƬƶƚƭƴƂƶ. ƖƁ͙ƶƂƬƼƭƼ Ǝ͙ƹſDŽƴưƼ͟ Ɓ͙ƻƷŴƭ͙ƍ Ǝ͙ƹŴ͟ Ʊ͙ƹ͙ ƻƬƶƭƭƶ ƫ͙Ɓſƭ͙ƁŴƵ ƫ͙ƺƅƭƴ ǂƀƁƀƻƬƀƷŴ ƎſƁDŽſƫƀƬƭƂƴƍŴ ƂDŽƅƃſƬƬƶ Ʈƴ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƍƅ Ƭſ ƭƀƫƅ: «ƔƀƫDŽƶ Ʒ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍŴ͟ ƹ͙DŽŴ: ƂƼƭƅſƮŴƶ ƅ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ͟ ƂƏƀƁŴ, ƻſƍ͙Ƭ͙ƹſƷƯƀ ƻſǂƀƻƎƀƯƀƬƬƶ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬ ƭſ ƎƁſƍƭƼƍſ ͙͟Ƹ͙ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜». Ɣſ ƬſƶƷƬ͙ƂƭŴ Ɓ͙ƻƷƼƬƅƭ͙Ƹ͙ ƁƼƬƍƅ ƍƅƎŴƷDŽŴ-ƎƁ͙ƹſƺƅ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƹDŽƶ ƭ͙ƷſƁƬ͙Ƹ͙ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƷƼƁ͙ǂƬƼƮƭƷſ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƁƼƬƍ͙Ʒ͙͜ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƷƀDŽƼƍƼƃ ƭƁƅƹƬ͙ƱŴƷ Ƭƀ ƂƍDŽſƹſƚ. ŵDŽƀ ƎƁƼ ƷŴƹƂƅƭƬ͙ƂƭŴ ƁƼƬƍƅ ƍƅƎŴƷDŽŴ-ƎƁ͙ƹſƺƅ ƷƼƻƬſƯƼƭƼ ƭƀ, Ư͙Ƹ͙ Ƭƀƫſƚ, ƹ͙Ʒ͙DŽŴ ƎƁ͙ǂDŽƀƫſƭƼƯƬ͙. ŹſƷŴƭƴ ƎŴƂDŽƶ ƂƍſƂƅƷſƬƬƶ ƫ͙Ɓſƭ͙ƁŴƵ Ƭſ ƮƵ ƍſƭƀƸ͙ƁŴƵ ƻƀƫƀDŽƴ Ɓ͙ƻƷƼƬƅƭƼ͟ ƁƼƬ͙ƍ ƻ’ƶƷƼƭƴƂƶ Ƭƀ ͙ƹƁſƻƅ. ƝDŽƶ ƻſƂƭ͙ƂƅƷſƬƬƶ ƍDŽſƂƼƯƬƼƃ ƫƀƭ͙ƹŴƷ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ ƁƼƬƍ͙Ʒ͙͜ ƷſƁƭ͙ƂƭŴ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍƼƃ ƅƸŴƹƴ (ƫƀƭ͙ƹ ƻŴƂƭſƷDŽƀƬƬƶ ƮŴƬ ƎƁ͙ƹſƺƅ Ǝ͙ƹŴǂƬƼƃ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƭſ ŴƬƷƀƂƭƼƮŴ͟ƬƼ͟ ƫƀƭ͙ƹ) Ƭƀƹ͙ƂƭſƭƬƴ͙ ƁƼƬƍ͙ƷƼƃ ƹſƬƼƃ Ʒ ƂƼDŽƅ ƬƀƁ͙ƻƷƼƬƅƭ͙ƂƭŴ ƁƼƬƍƅ ƻƀƫƀDŽƴƬƼƃ ƹŴDŽƶƬ͙ƍ ƂŴDŽƴƂƴƍ͙Ƹ͙ƂƎ͙ƹſƁƂƴƍ͙Ƹ͙ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ. Źſ ƹƅƫƍƅ ƏſƃŴƷƮŴƷ (ź.ƝƁſƎŴƍ͙ƷƂƴƍƼ͟, ų.ųƷſƬ͙Ʒſ), Ʒ ƬƼƬŴưƬŴƃ ƅƫ͙Ʒſƃ ǂŴDŽƴư ƹ͙ƮŴDŽƴƬ͙ Ŵ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƼ ͙ƮŴƬƍƅ Ƃ/Ƹ ƅƸŴƹƴ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ ƫƀƭ͙ƹƅ ƍſƎŴƭſDŽŴƻſƮŴ͜ ƻƀƫƀDŽƴƬ͙͜ ƁƀƬƭƼ (ƫƀƭ͙ƹ ƻƼƂƍƅ). Ž͙ǂƭ͙ ƷƼƃŴƹƬ͙Ƶ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴƚƵ ƹDŽƶ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ ͙ƮŴƬƍƼ ǂƅƹƀ ƻſDŽƼưƍ͙Ʒſ ƎƁ͙ƹƅƍƭƼƷƬŴƂƭƴ, ƶƍƅ ƫ͙ƺƬſ ͙ƭƁƼƫſƭƼ ƷŴƹ Ƃ/Ƹ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ, ƶƍſ ƻƹŴ͟ƂƬƵƚƭƴƂƶ Ƭſ ƹſƬŴ͟ ƻƀƫƀDŽƴƬŴ͟ ƹŴDŽƶƬƮŴ.

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

15


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

żƭƁſƭƀƸŴ͜ ƭſ ƍſƎŴƭſDŽ

ǓƙǓǔǏǐnj ǑǒǫƛnjơljǍ: ǒǫƧǫǔnj Ǫnjƛ ǑǫǐƙƘǨnjǐƙ ƕѬǁƄƸѬƶž ƁƻƁƬſƪƻ ƍƀѬƸžƹųƶ – ƺžƍѬƀƄƌž ƄƁƍųƂƄ ƌѬƹƫѬѯ ƌѬƪƍžƫųѯ Ƭž ƶѬƸƫѬƮžƁ ƷѬǃѬƶƫƻѲ ƌžƪųƫƳ ƁƍѬƬƻƌžƫƫƵ ƸǃƵ ѯѯ ƁƬƀƄƌƬƄƀƫƻƂ ƍųƸƀѬƺƸųǃųƶ. Ɔƌ ƍſƀſƬƶѬƀƻƬƻ ƌžƪųƫƳ ƁƍѬƬƻƌžƫƫƵ Ƅ ƫžƀųƹƫƻѲ, ưѬ ƍųƸƬƀƻƪƄƶžƬƻƪſ ƀѬƺƶƻƬѬƌ ƌѬƪƍžƫųѯ ƍƀѬƬƵƷѬƪ ǁžƷžƬƳѬƂ ƀѬƌųƶ, – ƪƻ ѬǁƷѬƶѬƀƴƶžǃƻ ƺ ƌѬƫƁƄǃƳƬžƫƬѬƪ ųƺ ƀѬƺƶƻƬƌƄ ǓƓǗƹǡǜDžǗƽǩƸ ljƻƶƸǩƽƼƸ Ƭž ſƌƁƍſƀƬѬƪ ƺ Ѭƭųƫƌƻ ƍſƀƁѬƫžǃƄ, ƌſƀųƶƫƻƌѬƪ ƌѬƪƍžƫųѯ HRPuzzle ǥƽƾǘƹǩƸ ǑǘǜƓǘǛƹǡǙǩƽƼƸ. Ǔ.Ǖ.: ǓƓǗƹǡǜDžǗƽǘ, ƷǙ ǙǗƺǝƓƴ, «ƻƽǘǛƹǘƸǩǜƷ ƿǩ ƽƼƓǩǙǡƽ»: ƷǙƼƸ ƯƼƹǩƸ ǝ DžƶƿƼƹƼ ǚǛǩƷƽDžƷDŽƓƴǜƷ ǞƼǜƓ ƿǩ ǚǛǩƿǗƺǡƽ? ƞǩƸǝ ǞƓǩǜƴ Ƹǩƺǘ ǚǛǩƿǗƽǗƓƼ ǀǝƿƴ-Ʊǩ, Ǘ ǞƓǩǜƴ ƹǗƽǡƓƴ ǜǙDžǗǜƓƼ ǛǘƻƶƸǘ, ǗǀƼ «ǚǛǩƿǗƓƼ» ǜǘǀǘ ƹǗ ǜǚǡƽǀǘǜǡƿǡ, ƹǘ Ƹǩƺǘ? ǓƓǗƹǡǜDžǗƽ ljƻƶƸǩƽ: Ɲ͙ƂDŽŴƹƬƼƍƼ ƷƷſƺſƵƭƴ, Ʊ͙ ƅƂŴ ƭſDŽſƬƭƼ Ə͙ƁƫƅƵƭƴƂƶ ƅ DŽƵƹƼƬƼ ƹ͙ ƬſƂƭſƬƬƶ 10-ƁŴƯƯƶ. Źſưƀ ͙ƭ͙ƯƀƬƬƶ, ƁŴƻƬ͙ƫſƬŴƭƬŴ ƺƼƭƭƚƷŴ Ǝ͙ƹŴ͜ – ƅƂƀ Ʈƀ ƷƎDŽƼƷſƚ Ƭſ Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƻƹŴǂƬ͙Ƃƭƀ͟ ƭſ ƅƎ͙ƹ͙ǂſƬƴ. ƇƍƱ͙ Ʒ ͙ƭ͙ƯƀƬƬŴ ƹƼƭƼƬƼ ƎƀƁƀǂƅƷſƷ «ƸƀƬŴ͟ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ» – ƃƼƂƭ ƹ͙ ƮŴƚ͜ ƂƏƀƁƼ ƻƸ͙ƹ͙ƫ ƎƁ͙ƶƷƼƭƴƂƶ ƬſƯƀǂƭ͙ «ƬŴƻƷŴƹƍƼ». Ɣ ŴƬư͙Ƹ͙ ǂ͙ƍƅ, ƶƍƱ͙ ƭſƍ͙Ƹ͙ ͙ƭ͙ƯƀƬƬƶ ſǂ͙ Ǝ͙ƹŴ͟ Ƭƀ ǂƅDŽ͙ ƅ ƬſDŽƀƺƬŴ͟ ƍŴDŽƴƍ͙ƂƭŴ ƭſ ƅ Ǝ͙ƭƁŴǂƬƼ͟ ƯſƂ – ƅ ƹƼƭƼƬƼ Ɓ͙ƻƷƼƷſƭƼƫƅƭƴƂƶ ŴƬưŴ ƻƹŴǂƬ͙ƂƭŴ. Ǔ.Ǖ.: ƞƼ Ƹǩƺǘ ƓǛǗǚƼƓƼǜƷ, Ʊǩ DžƶƿƼƹǗ ƽƺǘ ǝ ƻǛǡDžǩƸǝ ƽǡƮǡ ǚǡǜDžƷ 35-50 ǛǩǙǡƽ ƹǗƽƯƼƓƴǜƷ ǚǛǩƿǗƽǗƓƼ ǜƽǡң ƓǗDžǗƹƓ Ǘǀǩ ǚǛǩƿǝǙƓ ǙǩƸǚǗƹǡǢ, ƻ ƷǙǩƶ ǚǛǗƮƶDŽ?

16

Ǔ.lj.: Ƈ Ǝ͙ƂƭſƷDŽƵ ƻƅƂƭƁŴƯƬƀ ƎƼƭſƬƬƶ: ǓƽǡƓDžǗƹǗ ǕǗDžƴǩƽǗ, ƯƼ ǂſƸſƭ͙ ƹ͙Ɓ͙ƂDŽƼƃ DŽƵƹƀ͟ Ǝ͙ƷƻſƵƭƴ ƷѬǃѬƶƫƻѲ ƀſƸžƌƬѬƀ ƹƄƀƫžǃƄ Ƭſ ƍ͙DŽŴƬſƃ? ŷ͙DŽƼ ƹƼƭƼƬſ Ɓ͙ǂƼƭƴ ƎƀƁ- «ŶѬƫƁžǃƬƻƫƷ ƶ Ƨƌƀžųƫų» ưŴ ƍƁ͙ƍƼ, Ʒ͙Ƭſ Ƭƀ ƂƭſƷƼƭƴ ƹDŽƶ Ƃƀǂƀ ͙ǂƫƀƺƀƬƴ: ƂƎƁ͙ǂƅƷſƭƼ ƎŴƹƷƀƂƭƼƂƶ Ʊƀ 40-60 ƁſƻŴƷ, ſ ƶƍƱ͙ Ƭƀ ƷƼ͟ƹƀ, ƭ͙ ƍƼƬƅƭƼ Ʈƀ ƹƅƁƬƀ ƻſƬƶƭƭƶ. Ŷ͙Ƭſ ƎŴƹƷ͙ƹƼƭƴƂƶ Ŵ Ǝſƹſƚ, Ŵ ƻƬ͙Ʒƅ ƎŴƹƷ͙ƹƼƭƴƂƶ – Ǝ͙ƍƼ Ƭƀ ƬſƷƯƼƭƴƂƶ ƃ͙ƹƼƭƼ. ƖƁſƸƬƀƬƬƶ ƹ͙ ƬſƷƯſƬƬƶ ƭſ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ Ʒ ƬſƂ ƻſƍDŽſƹƀƬƀ ƎƁƼƁ͙ƹ͙Ƶ. ŵ ƁŴƻƬ͙ƫſƬŴƭƬŴ ͙ǂƫƀƺƀƬƬƶ ƫƼ ƷƼƸſƹƅƚƫ͙ ƹDŽƶ Ƃƀǂƀ Ƃſƫ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙. Ǔ.Ǖ.: ƛǩ ǛǘƯǡ – ǚǛǩ ǩǀƸǘƺǘƹƹƷ. ǓƓǗƹǡǜDžǗƽ ljƻƶƸǩƽ, Ʀ ǀǗƾǗƓƴǩǞ ƻǗǙDžǗƿǘƹǘ ǝƷƽDžǘƹƹƷ, ƌѬƫƁƄǃƳƬžƫƬ ųƺ ƀѬƺƶƻƬƌƄ Ʊǩ ǚǛǗƮƶƽǗƓƼ ǝ ǚǛǩƿǗƺǗǞ ƹǘ ǚǛǘǜƓƼƺƹǩ. ǑǛƼƾǗƿǝDŽƓƴǜƷ ǜƓǡңǙƼң ǜƓǘǛǘǩƓƼǚ: ƷǙƱǩ DžƶƿƼƹǗ ңƿǘ ǝ ǚǛǩƿǗƺǡ, ƽǩƹǗ ƹǘ ǛǩƻƽƼƽǗDŽƓƴǜƷ, Ǘ ƿǘƾǛǗƿǝDŽ – Ǘƿƺǘ ƽǩƹǗ ƹǘ ƻƸǩƾDžǗ ƻƹǗңƓƼ ǜǘǀǘ ǝ ǜƽǩǢң ƾǗDžǝƻǡ. Ǔ.lj.: ƗƁ͙ưŴ ƭſ ƫƼƂƭƀƮƭƷ͙ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ ſǂƂ͙DŽƵƭƬ͙ ǂƀƻƎŴƹƂƭſƷƬ͙ ƬƀƂƅƭƴ Ƭſ Ƃ͙ǂŴ «ƭſƷƁ͙» ƬƀƸſƭƼƷƅ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ DŽƵƹƼƬſ, ƶƍſ ƎƁſƮƵƚ ƅ ƎƁ͙ƹſƺſƃ, Ƭſ͟- ǥƽƾǘƹ ǑǘǜƓǘǛƹǡǙǩƽ, ƯſƂƭŴưƀ Ɓ͙ƻƸDŽƶƹſƚƭƴƂƶ ƶƍ ưſƃƁſ͟, Ƹ͙- ſƌƁƍſƀƬ ƺ Ѭƭųƫƌƻ ƍſƀƁѬƫžǃƄ, ƌſƀųƶƫƻƌ ƌѬƪƍžƫųѯ HRPuzzle ƭ͙ƷƼ͟ ǂƅƹƴ-ƍ͙DŽƼ ƷƷƀƂƭƼ Ʒ ͙ƫſƬƅ ƹ͙ƷŴ-


ƁDŽƼƷƼƃ ƸƁ͙ƫſƹƶƬ. ŽƼƫ ƯſƂ͙ƫ, ƫƼ ƅƂŴ ƬƀƎ͙ƫŴƭƬ͙ ƹDŽƶ Ƃƀǂƀ ƻſ͟ƫſƚƫ͙Ƃƶ ƎƁ͙ƹſƺſƫƼ. ŹſƎƁƼƍDŽſƹ ƭ͙ƹŴ, ƍ͙DŽƼ ƂƎƀƁƀƯſƚƫ͙Ƃƶ ƻ ƍƼƫ͙Ƃƴ, ƫƼ ƬſƫſƸſƚƫ͙Ƃƶ «ƎƁ͙ƹſƭƼ» ͙Ǝ͙ƬƀƬƭƅ ƷDŽſƂƬƅ ƹƅƫƍƅ. Žſƍ, Ʈƀ͟ «ƎƁ͙ƹſƺ» ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ ǂƀƻ ƸƁ͙ưƀ͟. ų ƶƍƁſƻ ƎƁ͙ƹſƷſƭƼ ƻſ ƸƁ͙ưŴ ƅ ƬſƂ Ư͙ƫƅƂƴ Ƭƀ ƫ͙ƺƬſ Ŵ ƬſƷŴƭƴ Ƃ͙Ɓ͙ƫƬ͙. Ǔ.Ǖ.: ƥǙƱǩ ƻǡ ǜƓǗƽDžǘƹƹƷƸ ƿǩ ƭǗǞǡƽƮƷ ƻ ǚǛǩƿǗƺǡƽ ǝ ƹǗǜ ƽ ǜǝǜǚǡDžƴǜƓƽǡ ǀǡDžƴư-Ƹǘƹư ǝǜǘ ƻǛǩƻǝƸǡDžǩ, Ɠǩ ǩǀǛǗƻ ǜǚǘƮǡǗDžǡǜƓǗ ƻ ƸǗǛǙǘƓƼƹƾǝ ƓǡDžƴǙƼƹǩ ǚǩƯǗƽ «ǩǙǛǘǜDžƶƽǗƓƼǜƷ». ǒǩDžƴ ƓǗ ƸǡǜƮǘ Ʈƴǩƾǩ ǚǛǗƮǡƽƹƼǙǗ ƽ Ǚǩƺƹǡң ǙǩƸǚǗƹǡǢ ǜƽǩƷ. lj ǞǩƯǗ ƸƼ ǀǗƾǗƓǩ ƾǩƽǩǛƼƸǩ ǚǛǩ ƽƻǗDŽƸǩƿǡƶ ƸǗǛǙǘƓƼƹƾǝ ƓǗ

ƺŴ ͟ƹƅƭƴ ƷŴƹ «ƬŴƯ͙Ƹ͙ Ɓ͙ǂƼƭƼ», ƻſƁſƹƼ ƬſƹŴ͜ ưƷƼƹƍ͙ ƷƼƁŴưƼƭƼ ƏŴƬſƬƂ͙ƷŴ ƎƼƭſƬƬƶ. Ƙƅƹƴ-ƶƍſ ƫ͙DŽ͙ƹſ DŽƵƹƼƬſ, ƬƀƻſDŽƀƺƬ͙ ƷŴƹ ͙ƭƁƼƫſƬ͙͜ Ʒ ƅƬŴƷƀƁƂƼƭƀƭŴ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͜, ƫ͙ƺƀ ƂƎƁ͙ǂƅƷſƭƼ Ƃƀǂƀ ƅ ƎƁ͙ƹſƺſƃ. Ž͙ƫƅ ƷƀDŽƼƍƼ͟ Ǝ͙ƭŴƍ ƍſƬƹƼƹſƭŴƷ Ƭſ ƷſƍſƬƂŴ͜ ƫƀƬƀƹƺƀƁſ ƻ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ – Ʈƀ DŽƵƹƼ ǂƀƻ ƯŴƭƍ͙Ƹ͙ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͟Ƭ͙Ƹ͙ ƷƼǂ͙Ɓƅ, ƭŴ, ƶƍŴ ƎƁ͙Ƃƭ͙ Ƭƀ ƻƫ͙ƸDŽƼ ƅƂƎŴưƬ͙ ƂƭſƁƭƅƷſƭƼ Ʒ ŴƬưƼƃ ƂƎƀƮŴſDŽƴƬ͙Ƃƭƶƃ. ƨ ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬƼƃ ƎƁ͙ƹſƺſƃ ƭſƍŴ ƎƁſƮŴƷƬƼƍƼ ƻſDŽƼưſƵƭƴƂƶ «ƫƀƁƭƷƼƫ ƷſƬƭſƺƀƫ». Źſ ƍƁƼƭƀƁŴ͜ ƷŴƹǂ͙Ɓƅ ƍſƬƹƼƹſƭſ ƻƬſƯƬ͙Ƶ ƫŴƁ͙Ƶ ƷƎDŽƼƷſƚ ƂƭſƬ ƻƁŴDŽ͙ƂƭŴ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ Ʒſư͙͜ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. ƇƍƱ͙ ƷŴƬ Ƭƀƹ͙͙Ə͙ƁƫDŽƀƬƼ͟, ƭ͙ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ Ǝ͙ƭƁŴǂƬƼ͟

ǑǩǙƼ ǚǛǩƿǗƽƮǡ ƻǗǚǩƽƹƶƶƓƴ ƻƽǡƓƼ, ǞƓǩ ǜǚǡDžǙǝDŽƓƴǜƷ ƻ ǙDžǡDŽƹƓǗƸƼ? ƛǩǀǛǘ, ƷǙƱǩ ƽǗưǡ ƸǗǛǙǘƓǩDžǩƾƼ. ƥǙƱǩ ƹǡ – ƽǗǛƓǩ ƹǗƽǗƹƓǗƺƼƓƼ ƻǗǚǩƽƹǘƹƹƷƸ ƻƽǡƓǡƽ ǜǘǙǛǘƓǗǛƷ ǝ ƽǡƿƿǡDžǡ ǚǛǩƿǗƺǡƽ. ǫƿƹǗ DžƶƿƼƹǗ ǝ ƮƴǩƸǝ ǛǗƻǡ ǚǛƼƹǘǜǘ ǀǡDžƴưǘ ǙǩǛƼǜƓǡ, ƹǡƺ ǝƽǘǜƴ ƽǡƿƿǡDž, ƽƼƸǝưǘƹƼң ƽƼƓǛǗƯǗƓƼ ƯǗǜ ƹǗ ǚǗǚǘǛǩƽǝ ǛǩǀǩƓǝ ǚǛǩƿǗƺǡƽ, ƻǀǘǛǡƾǗDŽƓƴǜƷ ǚǛǩǀDžǘƸǗ: ƸǗǛǙǘƓǩDžǩƾ ƽ ƹǗưǡң ǙǛǗǢƹǡ – Ʈǘ ǚǛǗƮǡƽƹƼǙ, ƷǙƼң ǚƼưǘ ƸǘƾǗǀǗңƓƼ ƿǩǜDžǡƿƺǘƹƴ ǡ ǜƓƽǩǛƶDŽ «ǚǛƼƸǗǛƹǡ» ǙDžǡDŽƹƓǜƴǙǡ ǀǗƻƼ. ƥǙƱǩ ƸǗǛǙǘƓǩDžǩƾ ǩǚǡǙǝDŽƓƴǜƷ «ǀDžǗǙƼƓƹƼƸƼ ǩǙǘǗƹǗƸƼ», Ɠǩ ǜǘңDžƻ-ƸǘƹǘƿƺǘǛ ǚǛǗƮƶDŽ «ƽ ǚǩDžǡ». ƥǙ ǩǀ’DŽƿƹǗƓƼ ǢǞƹƶ ƿǡƷDžƴƹǡǜƓƴ? ǥƽƾǘƹ ǑǘǜƓǘǛƹǡǙǩƽ: Žƀƫſ Ʒƻſƚƫ͙ƹŴ͜ ƫſƁƍƀƭƼƬƸƅ Ŵ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ ſƍƭƅſDŽƴƬſ Ŵ ƯſƂƭ͙ ͙ǂƸ͙Ʒ͙ƁƵƚƭƴƂƶ ƅ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͟ƬƼƃ ƂƎŴDŽƴƬ͙ƭſƃ. ŷ͙DŽƼƂƴ ƫƼ ƻ ƍ͙DŽƀƸſƫƼ ƂƭƷ͙ƁƼDŽƼ ƫ͙ƹƀDŽƴ, ƹƀ Ƭſ ͙ƹƬ͙ƫƅ Ǝ͙DŽƵƂŴ ƷŴƹƁŴƻƍƅ ƎƀƁƀǂƅƷſƚ «ŴƹƀſDŽƴƬƼ͟ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ», ſ ͙͟ƫƅ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſƚ «Ɓ͙ǂ͙ƭ-ƎƁ͙ƹſƷƀƮƴ» (Ƭſ͟ƶƂƍƁſƷŴưƼ͟ ƎƁƼƍDŽſƹ ƭſƍ͙͜ ƂƼƂƭƀƫƼ – ƍſƷ͙ƷŴ ſƷƭ͙ƫſƭƼ). Źſ ŴƬư͙ƫƅ Ǝ͙DŽƵƂŴ Ɓ͙ƻƭſư͙ƷſƬƼ͟ «ƭ͙ƭſDŽƴƬ͙ Ǝ͙ƸſƬƼ͟ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ». ƨ Ʈƴ͙ƫƅ ƁſƻŴ ƎƁ͙ƹſƷƀƮƴ ƫſƚ ǂƅƭƼ ŴƹƀſDŽƴƬƼƫ – Ƃſƫƀ ƷŴƬ ƷŴƻƴƫƀ Ƭſ Ƃƀǂƀ ƬƀƻDŽŴƯƀƬƬƅ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙ƷƼƃ ƏƅƬƍƮŴ͟. ƔſDŽƀƺƬ͙ ƷŴƹ ƎƁƼƁ͙ƹƼ ǂŴƻƬƀƂƅ ƭſ ƁŴƷƬƶ ƻƁŴDŽ͙ƂƭŴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼƃ ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ Ƭſ Ʈƴ͙ƫƅ ƷŴƹƁŴƻƍƅ ƫ͙ƺƬſ Ɓ͙ƻƭſưƅƷſƭƼ ſǂƂ͙DŽƵƭƬ͙ ƷƂŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. Ǔ.lj.: ƖƁ͙ƹſƷƮƶƫ, ƅ ƶƍƼƃ Ʒ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ Ưƅƹ͙Ʒ͙ ƎƁſƮƵƚ ƷŴƹƹŴDŽ ƫſƁƍƀƭƼƬƸƅ, ƬſǂſƸſƭ͙ DŽƀƸưƀ ƎƁ͙ƹſƷſƭƼ. ŵƹƺƀ ƍ͙DŽƼ Ʒ͙ƬƼ ƎƁƼƃ͙ƹƶƭƴ ƹ͙ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜-ƍDŽŴƚƬƭſ, ƭ͙ ƯƅƵƭƴ: «ź, ƭſƍ! ŸƼ ƻƬſƚƫ͙ ƎƁ͙ Ʒſưƅ ƍ͙ƫƎſƬŴƵ. ƨ ƷſƂ Ưƅƹ͙ƷƼ͟ ƎƁ͙ƹƅƍƭ». ŽſƍŴ ƎƁƼƍDŽſƹƼ ŴƂƬƅƵƭƴ. ŵDŽƀ Ǝ͙ƍƼ ͜ƃ ƹƅƺƀ ƫſDŽ͙. Ǔ.Ǖ.: ƥǙ ƻƹǗңƓƼ ǙDžǗǜƹǩƾǩ ǜǘңDžƻ-ƸǘƹǘƿƺǘǛǗ? ƥǙǡ ǙǩƸǚǘƓǘƹƮǡǢ ƸǗƶƓƴ ǀǝƓƼ ǝ DžƶƿƼƹƼ, ƷǙǗ ǛǘǗDžǡƻǝDŽ ƸǗǛǙǘƓƼƹƾǩƽǡ ƹǗƸǡǛƼ ƽ ǙǩƸǚǗƹǡǢ? ǥ.Ǒ.: ƔƬſƯƬſ ƎƁ͙ǂDŽƀƫſ ƅ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƷſƍſƬƂŴƶ «ƫƀƬƀƹƺƀƁ ƻ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ» – Ʈƀ ƭƀ Ƃſƫƀ, ƯƼƫ 10 Ɓ͙ƍŴƷ ƭ͙ƫƅ ǂƅDŽſ ƷſƍſƬƂŴƶ ƷſƬƭſƺƬƼƍſ. ƨ ƎƁ͙ƹſ-

ƭ͙͟, ƃƭ͙ Ʒ ƻƫ͙ƻŴ ƎŴƹƭƁƼƫſƭƼ ǂƁƀƬƹ, ƻſDŽƅƯſƭƼƫƀƭƴƂƶ ƹ͙ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙ƷƼƃ ŴƬŴƮŴſƭƼƷ ƭſ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſƭƼƫƀ Ƭſ ƷſưŴ Ɓ͙ƻƹƅƫƼ ƎƁ͙ ƅƹ͙Ƃƍ͙ƬſDŽƀƬƬƶ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ ƍ͙ƬƍƁƀƭƬƼƫƼ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴƶƫƼ. Ǔ.Ǖ. ƥǙ ƽǡƿưǝǙǗƓƼ ƓǗǙǩƾǩ ǙǗƹƿƼƿǗƓǗ ƹǗ ǛƼƹǙǝ ǚǛǗƮǡ? ǥ.Ǒ.: ŶſƺDŽƼƷ͙ ƻƷƀƁƭſƭƼ ƅƷſƸƅ Ƭſ ƹƷŴ ƂƍDŽſƹ͙ƷŴ ƍſƬƹƼƹſƭſ – ƎƂƼƃ͙DŽ͙ƸŴƯƬƅ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬŴƂƭƴ ƻſƷƹſƬƬƶƫ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ Ŵ «ƍƅƎŴƷDŽƵ» ͙͟Ƹ͙ Ƭſ ƁŴƷƬŴ ƻſDŽƅƯƀƬ͙ƂƭŴ. ƇƍƱ͙ ƍſƬƹƼƹſƭ Ƭƀ «ƎƁ͙ƹſƂƭƴ» ƂƷ͙͜ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜, ſǂƼ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƴƬƼƭƼ ƂƷŴ͟ ſƻſƁƭ Ŵ ƻſƮŴƍſƷDŽƀƬŴƂƭƴ ƅ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴ Ʒſư͙͜ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, – ƂƎŴDŽƴƬ͙͜ ƸƁƼ Ƭƀ ǂƅƹƀ. «ƈŴƬſ» ƭſƍ͙Ƹ͙ ƏſƃŴƷƮƶ Ƭƀ ƫſƚ ǂƅƭƼ ƷƼƂ͙ƍ͙Ƶ. Źſ ƫŴ͟ Ǝ͙ƸDŽƶƹ, ƅ ƎƁ͙ƹſƺſƃ Ƭƀ ƫ͙ƺƀ ŴƂƬƅƷſƭƼ Ǝ͙Ƭƶƭƭƶ «ƹ͙Ɓ͙ƸƼ͟ ƫƀƬƀƹƺƀƁ Ŵƻ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ». Ɵ͙Ɓſƻƅ ƎƁſƮƵƵƯƼ ƻ Ƭ͙ƷƼƫ ƎƁ͙ƹƅƍƭ͙ƫ, ƎƁ͙ƹſƷƀƮƴ Ʒƍ͙ƭƁƀ ƹ͙Ʒ͙ƹƼƭƴ ƂƷŴ͟ ƁŴƷƀƬƴ ƫſ͟ƂƭƀƁƬ͙ƂƭŴ. ŽŴ «ƎƁ͙ƏŴ-Ƹ͙Ɓƀ-ƎƁ͙ƹſƷƮŴ», ƶƍŴ ƎƁſƮƵƷſDŽƼ ƅ ƻƁ͙ƂƭſƵƯƼƃ ƍ͙ƫƎſƬŴƶƃ Ŵ ƯſƂƭ͙ ƎƁ͙Ƃƭ͙ «ƂƼƹŴDŽƼ» Ƭſ Ǝ͙ƂƭſƯſƬƬŴ, ƻſƮŴƍſƷDŽƀƬŴ ƅ Ǝ͙ƹſDŽƴưŴ͟ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ ƻ ƂƼDŽƴƬƼƫƼ ǂƁƀƬƹſƫƼ Ŵ Ƭƀ ͙ƎŴƍƅƷſƭƼƫƅƭƴƂƶ Ɓ͙ƻƷƼƭƍ͙ƫ Ƭ͙ƷƼƃ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ. Ǔ.Ǖ.: Ʀ ǙǩƸǚǗƹǡƷǞ ƻ ǜƼDžƴƹƼƸƼ ǀǛǘƹƿǗƸƼ ǚǛǩƿǗƽƮǡ ǚǛǗƮƶƶƓƴ ƻǗ ƸǡƹǡƸǗDžƴƹǝ ƭǡǙǜǩƽǗƹǝ ƯǗǜƓƼƹǝ ǡ ƽǘDžƼǙǝ ƻƸǡƹƹǝ. ƥǙƱǩ ƸƼ ƸǗDŽƸǩ ǜǚǛǗƽǝ ƻ ƸǗDžǩƽǡƿǩƸƼƸ ǀǛǘƹƿǩƸ, ƷǙƼң ǚǩƓǛǘǀǝDŽ ǛǩƻƽƼƓǙǝ, – ƯƼ ǜDžǡƿ ǚǡƿƽƼƱǝƽǗƓƼ ƭǡǙǜǩƽǗƹǝ ƯǗǜƓƼƹǝ? ǥ.Ǒ: ƨ ǂƅƹƴ-ƶƍŴ͟ ƂƼƭƅſƮŴ͜ ƻŴ ƂDŽſǂƍƼƫƼ ǂƁƀƬƹſƫƼ ƂƭſƷƼƭƼ ƅƫ͙ƷƬ͙ ƷƀDŽƼƍƼ͟ «ƏŴƍƂ» ƬƀǂƀƻƎƀƯƬ͙. Ž͙ƫƅ Ʊ͙ Ʒſƫ ƹ͙ƷƀƹƀƭƴƂƶ ƫſƭƼ ƂƎƁſƷƅ ƻ ƫſDŽ͙ƹ͙ƂƷŴƹƯƀƬƼƫƼ ƎƁ͙ƹſƷƮƶƫƼ, ƶƍŴ Ŵƻ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƬƶƫ

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

17


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

żƭƁſƭƀƸŴ͜ ƭſ ƍſƎŴƭſDŽ Ǝ͙Ƹ͙ƹƺƅƵƭƴƂƶ Ƭſ ƭſƍŴ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴ͜, ƹƀ ƏŴƍƂ͙ƷſƬſ ƯſƂƭƼƬſ Ŵ ǂƀƻ ǂ͙ƬƅƂŴƷ ƷDŽſưƭ͙Ʒƅƚ ƫƀƬƀƹƺƀƁſ. Ɣſ ƭſƍƼƃ ƅƫ͙Ʒ ƎƁ͙ƹſƷƀƮƴ Ƭƀ ƹſƷſƭƼƫƀ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭƅ, ƷŴƹƭƶƸƅƷſƭƼƫƀ ƯſƂ, ͙ƭƁƼƫƅƵƯƼ ƎƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƹ͙ƂƼƭƴ ƷƀDŽƼƍŴ ƸƁ͙ưŴ. ŷƁſƱŴ ƎƁſƮŴƷƬƼƍƼ Ǝ͙Ƹ͙ƹƺƅƵƭƴƂƶ Ƭſ ƫŴƬŴƫſDŽƴƬƅ ƏŴƍƂ͙ƷſƬƅ ƂƭſƷƍƅ Ŵ ƃ͙Ɓ͙ưƅ ǂ͙ƬƅƂƬƅ ƯſƂƭƼƬƅ. ƖŴƹ ƯſƂ ƂƎŴƷǂƀƂŴƹƼ Ŵƻ ƭſƍƼƫƼ ƍſƬƹƼƹſƭſƫƼ ƷſƺDŽƼƷ͙ Ǝ͙ƶƂƬƼƭƼ: ƅ ƁſƻŴ ƷƼƃ͙ƹƅ Ƭſ ƂƭſǂŴDŽƴƬƼ͟ ƁŴƷƀƬƴ ƂƭſƷƍſ ƎŴƹƷƼƱƅƷſƭƼƫƀƭƴƂƶ, ſ ƂƭƁƅƍƭƅƁſ ǂ͙ƬƅƂƅ – ƻƫŴƬƵƷſƭƼƫƀƭƴƂƶ. Ǔ.lj.: Ɲ͙ ƁƀƯŴ, Ŵƻ Ɓ͙ƻƷƼƭƍ͙ƫ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ Ŵ ƎƁ͙ƂƅƷſƬƬƶƫ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ Ʒſƫ ƫ͙ƺƀ ƻƬſƹ͙ǂƼƭƼƂƶ Ƭ͙ƷƼ͟ ƭƼƎ ƫƀƬƀƹƺƀƁŴƷ Ŵƻ ƎƁ͙ƹſƺƅ. ŵ Ǝ͙ƭƀƬƮŴſDŽ ſƍƭƼƷƬ͙ƂƭŴ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ ƫ͙ƺƬſ ƷƼƻƬſƯƼƭƼ Ŵ Ƭſ ƂƎŴƷǂƀƂŴƹŴ. ƇƍƱ͙ DŽƵƹƼƬſ Ʒƀƹƀ ſƍƭƼƷƬƼ͟ ƂƎ͙ƂŴǂ ƺƼƭƭƶ, ƫſƚ ưƼƁ͙ƍƀ ƍ͙DŽ͙ ƻƬſ͙͟ƫƂƭƷ – ƭ͙ Ŵ ƅ ƎƁ͙ƹſƺſƃ ƷŴƬ Ǝ͙Ʒ͙ƹƼƭƼƫƀƭƴƂƶ ſƍƭƼƷƬ͙. Ɣ ŴƬư͙Ƹ͙ ǂ͙ƍƅ, ƭſƍŴ͟ DŽƵƹƼƬŴ Ƭƀ ƫ͙ƺƀ Ǝ͙ƹ͙ǂſƭƼƂƶ ͙ƹƬ͙ƫſƬŴƭƬſ Ɓ͙ǂ͙ƭſ – ƻſƎ͙ƷƬƀƬƬƶ ƻƷŴƭŴƷ ƻ͙ƍƁƀƫſ. ƇƍƱ͙ ƎŴƹ ƯſƂ ƂƎŴƷǂƀƂŴƹƼ ƷƼ ƹŴƻƬſƚƭƀƂƶ, Ʊ͙ ƎƁƀƭƀƬƹƀƬƭ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙Ʒƅƚ ƹ͙ƻƷŴDŽDŽƶ ƹDŽƶ ƎƀƁƀƸDŽƶƹƅ ƍŴƬ͙ƏŴDŽƴƫŴƷ ſǂ͙ ƯƼƭſƬƬƶ ƍƬƼƺ͙ƍ, – ƭſƍƼ͟ ƍſƬƹƼƹſƭ ƫ͙ƺƀ ƂƭſƭƼ ƅ ƎƁƼƸ͙ƹŴ Ʒ ŴƬư͙ƫƅ ƎŴƹƁ͙ƻƹŴDŽŴ. ŵ ƅ ƎƁ͙ƹſƺſƃ ƷŴƬ, Ƭſ͟ƷŴƁ͙ƸŴƹƬŴưƀ, «ƂƭƁƅƍƭƅƁƅƷſƭƼƫƀ ƯſƂ». ǥ.Ǒ.: Ƈ ƎƁ͙ƹ͙Ʒƺƅ ƭƀƫƅ ƫ͙ƭƼƷſƮŴ͜. ǃƵƹƂƭƷ͙ ƂƭƷ͙ƁƼDŽ͙ ƂƭŴDŽƴƍƼ Ƃƃƀƫ ƹDŽƶ ƻſ͙ƃ͙ƯƀƬƬƶ, Ʊ͙ ƍ͙ƺƬſ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ Ǝ͙ƷƼƬƬſ DŽƼưƀ ƹ͙ ƬƼƃ ƹ͙ƻƁŴƭƼ. ŶƂƭſƬ͙ƷƼƭƼ ƻƷ’ƶƻ͙ƍ ƅ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ ǂƅƃƸſDŽƭƀƁŴƷ ƭſ ƫƀƬƀƹƺƀƁŴƷ

ƬſƷƎſƍƼ). ŷ͙ƫƎſƬŴƶ Ɓ͙ǂƼƭƴ Ǝ͙ƫƼDŽƍƅ, ƍ͙DŽƼ ƸſƁƬſ ƭſ ƫ͙ƹƬſ, ƻſƎ͙ƻƼƯƀƬſ Ƭſ ͙ƂƭſƬƬƴ͙ƫƅ ǂŴƻƬƀƂ-ƂƀƫŴƬſƁŴ ƫ͙ƭƼƷſƮŴ͟Ƭſ Ƃƃƀƫſ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƅƚƭƴƂƶ ƅ ǂŴƻƬƀƂ ƬƀƷƯſƂƬ͙, ǂƀƻ ƅƁſƃƅƷſƬƬƶ ƬƼƻƍƼ Ƭƀƹ͙Ƃƍ͙ƬſDŽƼƃ ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ. Ǔ.Ǖ.: Ɲǘ ǩƿƹǘ ǀǩDžǡǜƹǘ ǚƼƓǗƹƹƷ – ƻƽǡDžƴƹǘƹƹƷ ǙDžƶƯǩƽǩƾǩ ǜǘңDžƻ-ƸǘƹǘƿƺǘǛǗ. ǔǗǙƼң ǚǛǗƮǡƽƹƼǙ ƹǗңƯǗǜƓǡưǘ ǡƿǘ ƿǩ ǙǩƹǙǝǛǝƶƯǩǢ ǙǩƸǚǗƹǡǢ. ǒǘƓǘDžƴƹǗ ƻƽǡƓƹǡǜƓƴ «ƹǗ ƽƼǞǩƿǡ» ƽƼǛǡưǝDŽ ǀǡDžƴưǡǜƓƴ ƸǩƺDžƼƽƼǞ ǚǛǩǀDžǘƸ ǡƻ ƽǡƿƓǩǙǩƸ ǙDžǡDŽƹƓǡƽ, ǗDžǘ ǩǜǩǀƼǜƓǡ ǜƓǩǜǝƹǙƼ ǚǛǩƿǗƽƮƷ ǡ ǙDžǡDŽƹƓǗ ƹǘ ǚǘǛǘƿǗƓƼ ƹǗǜƓǝǚƹƼǙǝ. ƥǙ ƸǡƹǡƸǡƻǝƽǗƓƼ ǛƼƻƼǙƼ ǝ Ʈǡң ǜƼƓǝǗƮǡǢ? ǥ.Ǒ.: ƖƁ͙Ǝ͙ƬƅƵ Ǝ͙ƸDŽƶƬƅƭƼ Ƭſ Ʈƀ ƻſƎƼƭſƬƬƶ ƂƼƂƭƀƫƬ͙ Ŵ ƎŴƹ ƍƅƭ͙ƫ ƬſưƼƃ ŴƹƀſDŽƴƬƼƃ ƅƶƷDŽƀƬƴ ƎƁ͙ ƎƀƁƀƹſƬƬƶ ƂƎƁſƷ «Ƭſ ƷƼƃ͙ƹŴ». ƇƍƱ͙ ƎƁ͙ƹſƷƀƮƴ ƻƷŴDŽƴƬƼƷƂƶ Ŵ ƍDŽŴƚƬƭƅƁſ ƎŴưDŽſ ƻſ ƬƼƫ ƹ͙ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭſ – ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴƶ Ʒſư͙͜ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƚ ƂDŽſǂƍ͙Ƶ. ƇƍƱ͙ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴƶ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ Ƭƀ ƚ ƂƼDŽƴƬŴư͙Ƶ ƻſ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴƵ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭſ – ƎƁƼƷſǂDŽƼƷƼ͟ ƎƁ͙ƹſƷƀƮƴ ƎƁ͙Ƃƭ͙ ƚ «͙ƂƭſƬƬŴƫ ſƁƸƅƫƀƬƭ͙ƫ», ƶƍƼ͟ Ƃƭſƚ ƍDŽƵƯ͙ƷƼƫ Əſƍƭ͙Ɓ͙ƫ ƎŴƹ ƯſƂ ƷƼǂ͙Ɓƅ Ƭſ ƍ͙ƁƼƂƭƴ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭſ. ŵ ͙ƂƍŴDŽƴƍƼ Ƭſ ƁŴƷƬŴ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ Ƭſ ƁƼƬƍƅ Ǝ͙ƂDŽƅƸ ƍ͙ƬƍƅƁƅƷſƭƼ ǂƀƻƸDŽƅƻƹ͙, ƭ͙ ƚ ƂƀƬƂ ƍ͙ƬƍƅƁƅƷſƭƼ Ƭſ ƁŴƷƬŴ ǂŴƻƬƀƂ-ƫ͙ƹƀDŽŴ. Ǔ.Ǖ.: Ʀ ƮƴǩƸǝ ƻƽ’ƷƻǙǝ ǚǛƼƾǗƿǝƶ ǡǜƓǩǛǡƶ, ǙǩDžƼ ǙǩƸǚǗƹǡƷ, ǚǛǗƮƶƶƯƼ ƹǗ ƽƼǜǩǙǩǙǩƹǙǝǛǘƹƓƹǩƸǝ

Ǎ ǝǜƴǩƸǝ ƸǗDŽ ǀǝƓƼ ǜǘƹǜ – ǝ ƸǗǛǙǘƓƼƹƾǩƽƼǞ ǚDžǗƹǗǞ ƓǗ ǜƓǛǗƓǘƾǡƷǞ ƻǩǙǛǘƸǗ. ƥǙƱǩ ǙǩƸǚǗƹǡƷ ǚǛǗƮƶDŽ ƿDžƷ ǙDžǡDŽƹƓǗ – ƽǩƹǗ ǛǩƻƽƼƽǗDŽƓƴǜƷ, Ǘ ǙDžǡDŽƹƓƼ ǚǛǩƾǩDžǩǜǝƶƓƴ ƻǗ ǢǢ ǛǩƻƽƼƓǩǙ ǜƽǩǢƸƼ ƾǗƸǗƹƮƷƸƼ. ƥǙƱǩ ǙǩƸǚǗƹǡƷ ǚǛǗƮƶDŽ, ǗǀƼ ưƽƼƿǙǩ ǚǛƼƹǘǜƓƼ ƾǛǩưǡ ǢǢ ƻǗǜƹǩƽƹƼǙǗƸ – ǩǜƴ Ɠǩƿǡ ǚǛǩƿǗƺǡ ǡ ǚǘǛǘƓƽǩǛƶƶƓƴǜƷ ǝ «ƽǚǗǛƶƽǗƹƹƷ» ƓǗ ƸǗƹǡǚǝDžƷƮǡǢ ƻ ǘƸǩƮǡƷƸƼ ǙDžǡDŽƹƓǡƽ. ƻ ƎƁ͙ƹſƺƅ ƫ͙ƺƬſ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ DŽ͙ƸŴƍƼ ƭſ ƫſƭƀƫſƭƼƍƼ, ƬſƎƁƼƍDŽſƹ, ƫƀƭ͙ƹ͙ƫ ƷƻſƚƫƬƼƃ ͙ƮŴƬ͙ƍ (ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ ƎƁƀƭƀƬƻŴ͟ ƎƁ͙ƹſƷƮŴƷ ƹ͙ ǂƅƃƸſDŽƭƀƁŴ͜ ƭſ

ǛƼƹǙǝ, ƻǗǚǛǩǜƼDžǗ ƹǗ ǚǩǜǗƿǝ ƸǘƹǘƿƺǘǛǗ ƻ ǚǛǩƿǗƺǝ DžƶƿƼƹǝ ǘǙƻǩƓƼƯƹǩǢ ƹǗƮǡǩƹǗDžƴƹǩǜƓǡ. lj Ʈǘң ǚǛǗƮǡƽƹƼǙ ǚǡƿƽƼƱƼƽ ǚǛǩƿǗƺǡ DžƼưǘ ƓǩƸǝ, Ʊǩ ǙDžǡDŽƹƓƼ ңǩƾǩ ƻǗǚǗƸ’ƷƓǩƽǝƽǗDžƼ ƻ-ǚǩƸǡƺ ǚǛǘƿǜƓǗƽƹƼǙǡƽ ǛǘưƓƼ ǙǩƸǚǗƹǡң. Ǔ.lj.: ŵ ƶ ƎƁƼƸſƹƅƵ ſƬƀƍƹ͙ƭ, ƍ͙DŽƼ ƷDŽſƂƬƼƍ ƬƀƷƀDŽƼƍ͙͜ ƍƁſƫƬƼƯƍƼ ƎŴƂDŽƶ ǂƅƹŴƷƬƼƮƭƷſ ƬſƷƍ͙DŽ͙ Ƭƀ͜ ƹƷ͙ƃ ƂƅƎƀƁƫſƁƍƀƭŴƷ Ǝ͙ƷŴƂƼƷ Ƭſ ƂƷ͙͜ƃ ƹƷƀƁƶƃ ƭſǂDŽƼƯƍƅ «ƮƀƭƁſDŽƴƬƼ͟ ƷƃŴƹ». ƨ ǂƅƹƴ-ƶƍŴ͟ ƂƼƭƅſƮŴ͜ ƚ ƷƼƃŴƹ. ų ƶƍƱ͙ Ʒſư͙Ƹ͙ ƫƀƬƀƹƺƀƁſ ƷƂƀ ƷDŽſưƭ͙Ʒƅƚ, ƭ͙ ƻƫŴƬƵƷſƭƼ Ɓ͙ǂ͙ƭƅ ƷŴƬ Ƭƀ ǂƅƹƀ. ƨƭŴƫ, ƭƁſƎDŽƶƚƭƴƂƶ, Ʊ͙ ƎƁ͙ƹſƷƀƮƴ ƷƼƃ͙ƹƼƭƴ ƻſ ƫƀƺŴ ƂƷ͙Ƹ͙ ƁŴƷƬƶ Ʒ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ – ƷŴƬ ƅƂƴ͙Ƹ͙ ƹ͙ƂƶƸ, ƎƁ͙ ƷƂƀ ƹŴƻƬſƷƂƶ, Ŵ ƎƁ͙ƹſƺŴ Ʒƺƀ Ƭƀ ƎƁƼƬ͙Ƃƶƭƴ ͙͟ƫƅ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƬƶ. Ž͙ƹŴ ƷŴƬ Ŵƹƀ ƹ͙ ŴƬư͙Ƹ͙ ǂƁƀƬƹƅ – ſǂƼ Ǝ͙ƯſƭƼ ƷƂƀ ƂƎ͙Ưſƭƍƅ. ŽſƍƼƫ ƏſƃŴƷƮƶƫ ƂDŽŴƹ ƎŴƹƷƼƱƅƷſƭƼ ƎDŽſƬƍƅ – ƬſƎƁƼƍDŽſƹ, ƻſƎƁ͙Ǝ͙ƬƅƷſƭƼ Ǝ͙Ƃſƹƅ ƫƀƬƀƹƺƀƁſ ƻ ƁƀƸŴ͙ƬſDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ.

18


ŵҜưƀƱƲſƃ ƀƁƄƂƀƃƲſ ŷ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ ƶ ƷƼƻƬſƯſƵ ƻſ 2 Ǝ͙ƍſƻƬƼƍſƫƼ: ƭƀƃƬŴƍſ ͟ ƫƼƂƭƀƮƭƷ͙. ŽƀƃƬŴƍſ – Ʈƀ ƷƼƷƯƀƬƬƶ ͟ ƎƁſƍƭƼƍſ ǂſƻ͙ƷƼƃ ƎƁſƷƼDŽ, ƫƀƭ͙ƹƼƍ, ƎŴƹƃ͙ƹŴƷ, ŴƬƂƭƁƅƫƀƬƭŴƷ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ. ŸƼƂƭƀƮƭƷ͙ – Ʈƀ Ǝ͙ƶƷſ ǍǗDžǘƹƓƼƹ ƥǛǩƸǘƹǙǩ, «ƂƷ͙Ƹ͙ ƂƭƼDŽƵ», Ʊ͙ Ʒƀƹƀ CEO «Mark&Sales Assistance» ƻſ Ƃ͙ǂ͙Ƶ ƷƎƀƷƬƀƬŴƂƭƴ, ƷŴƹƂƅƭƬŴƂƭƴ ưſǂDŽ͙ƬŴƷ ƭſ ƬſƶƷƬŴƂƭƴ ŴƫƎƁ͙ƷŴƻſƮŴ͜. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƷƼƷƯƀƬŴ ͟ ƻſƍƁŴƎDŽƀƬŴ Ƭſ ƎƁſƍƭƼƮŴ ƻƬſƬƬƶ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƵƭƴƂƶ ſƷƭ͙ƫſƭƼƯƬ͙. ƖƁƼƁ͙ƹƬŴ ƻƹŴǂƬ͙ƂƭŴ ƭƅƭ ƷŴƹŴƸƁſƵƭƴ ƹƁƅƸ͙ƁƶƹƬƅ Ɓ͙DŽƴ. ŸſƵƯƼ ǂſƺſƬƬƶ ͟ ƹ͙ƹſƵƯƼ ƻƅƂƼDŽDŽƶ, ƍ͙ƺƀƬ ƫ͙ƺƀ ƂƭſƭƼ ƍDŽſƂƬƼƫ ƎƁ͙ƹſƷƮƀƫ. ŵ ƬſƶƷƬŴƂƭƴ ƹ͙-

– ƶƍƱ͙ ƷŴƹƹŴDŽ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ ƹŴƚ Ƭƀ ƎƀƁưƼ͟ ƁŴƍ, ŴƂƬƅƚ ƬſƎƁſƮƴ͙ƷſƬſ ǂſƻſ – Ɓ͙ǂ͙ƭſ ƫƀƬƀƹƺƀƁſ ǂƅƹƀ ƻ͙ƂƀƁƀƹƺƀƬſ Ƭſ ƎŴƹƭƁƼƫƮŴ ƹſƬ͙Ƹ͙ ƍſƬſDŽƅ Ŵ ƎƁ͙ƹſƺſƃ «ƷƃŴƹƬƼƫ» ƍDŽŴƚƬƭſƫ Ŵ ƎſƁƭƬƀƁſƫ. ƨ ƭſƍ͙ƫƅ ƷƼƎſƹƍƅ DŽ͙ƸŴƯƬƀ ƷƂƭſƬ͙ƷDŽƀƬƬƶ ͙ƂƬ͙ƷƬ͙͜ ƏŴƍƂ͙ƷſƬ͙͜ ƂƭſƷƍƼ ͟ ƍƷſƁƭſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ǂ͙ƬƅƂƅ ſǂ͙ ƬƀƷƀDŽƼƍ͙Ƹ͙ ƷŴƹƂ͙ƭƍſ ƷŴƹ ͙ǂƂƶƸƅ; – ƶƍƱ͙ ƫƼ ƫſƚƫ͙ ƂƎƁſƷƅ ƻ Ƭ͙ƷƼƫ ƎƁ͙ƹƅƍƭ͙ƫ, ƍ͙ƫƎſƬŴƚƵ ſǂ͙ ƁƼƬƍ͙ƫ – Ɓ͙ǂ͙ƭſ ƷŴƹƹŴDŽƅ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ Ǝ͙DŽƶƸſƭƼƫƀ ƅ ƎƁƶƫƼƃ ƎƁ͙ƹſƺſƃ Ŵ ƬſƎƁſƮƵƷſƬƬŴ ǂſƻƼ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƭſ ƎſƁƭƬƀƁŴƷ. ƨ Ʈƴ͙ƫƅ ƷƼƎſƹƍƅ ƷſƺDŽƼƷ͙ ƍ͙ƫƎƀƬƂƅƷſƭƼ ƫŴƬŴƫſDŽƴƬƼ͟ ƁŴƷƀƬƴ ƻſƁ͙ǂŴƭƍƅ ƫƀƬƀƹƺƀƁſ, Ŵ ƷƂƭſƬ͙ƷƼƭƼ ƻƬſƯƬƼ͟ % ƷŴƹ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ. ƇƍƱ͙ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƼ ſƍƭƼƷƬŴ ƎƁ͙ƹſƺŴ, Ŵ ƫƀƬƀƹƺƀƁ Ǝ͙ƷƼƬƀƬ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƼ ƷƀDŽƼƍƅ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ ƻƅƂƭƁŴƯƀ͟, ƶ Ɓƀƍ͙ƫƀƬƹƅƵ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſƭƼ ƂƼƂƭƀƫƅ ƸſƁſƬƭ͙ƷſƬ͙Ƹ͙ ƫŴƬŴƫſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƻſƁ͙ǂŴƭƍƅ. Ɣſ ƭſƍ͙͜ ƂƼƂƭƀƫƼ ƫƼ ƷƂƭſƬ͙ƷDŽƵƚƫ͙ ƍ͙ƫŴƂŴ͟Ƭƅ ƷƼƬſƸ͙Ɓ͙ƹƅ, ƸſƁſƬƭƅƵƯƼ ͙͟ƫƅ ƫŴƬŴƫſDŽƴƬƼ͟ ƁŴƷƀƬƴ

ǨǩƸǚǘƓǘƹƮǡǢ ǚǛǩƿǗƽƮƷ ƹǘ ƸǩƺǝƓƴ ǀǝƓƼ ǝƹǡƽǘǛǜǗDžƴƹƼƸƼ. Ʀǜǘ ƻǗDžǘƺƼƓƴ ƽǡƿ ƾǗDžǝƻǡ, ǜǚǘƮƼƭǡǙƼ ǙǩƸǚǗƹǡǢ, ǛƼƹǙǝ, ǙDžǡDŽƹƓǡƽ, ǚǛǩƿǝǙƓǝ. lj ƽ Ǚǩƺƹǡң ǙǩƹǙǛǘƓƹǡң ǜƼƓǝǗƮǡǢ ǜƓƽǩǛƶDŽƓƴǜƷ ǝƹǡǙǗDžƴƹǗ ƸǩƿǘDžƴ ǛǩǀǩƓƼ, ƷǙǗ ƽƼƸǗƾǗDŽ «ǜƽǩǢǞ» ƷǙǩǜƓǘң. ƦƓǡƸ, ǙǩƺƹǗ DžƶƿƼƹǗ, ƹǘƻǗDžǘƺƹǩ ƽǡƿ ǜƽǩDŽǢ ƽƿǗƯǡ, ǜƓǗƓǡ, ƻǩƽƹǡưƹǩǜƓǡ ƓǗ ƻƿǡǀƹǩǜƓǘң Ƹǩƺǘ ǜƓǗƓƼ ƾǗǛƹƼƸ ǚǛǩƿǗƽƮǘƸ. ǎǩDžǩƽƹǘ ƻǗƽƿǗƹƹƷ – ƹǗƽƯƼƓƼǜƷ ƽƼǙǩǛƼǜƓǩƽǝƽǗƓƼ ǜǘǀǘ ǝ ǚǛǩƿǗƺǗǞ, ǡƹưƼƸƼ ǜDžǩƽǗƸƼ – ǗƿǗǚƓǝƽǗƓƼ ǝǜǚǡưƹƼң «ƿǩǜƽǡƿ ǚǡƿ ǜǘǀǘ» ƂƷŴƹƯƀƬ͙Ƹ͙ ƬſƂƭſƷƬƼƍſ, ƶƍƼ͟ Ǝ͙Ɓƀƍ͙ƫƀƬƹƅƚ, Ʊ͙ ƷƯƼƭƼ ͟ ƹƀ ƎƁſƮƵƷſƭƼ, – ƹ͙ƻƷ͙DŽƼƭƴ ƹ͙ƂƶƸƭƼ ƮŴƚ͜ ƫƀƭƼ ưƷƼƹưƀ. żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼ͟ Ƃƀ͟DŽƻ-ƫƀƬƀƹƺƀƁ – ƎƁ͙ƏƀƂŴƶ ƹDŽƶ Ǝ͙Ưſƭƍƅ ƍſƁ’ƚƁƼ ſǂ͙ ƹDŽƶ ƭƼƃ, ƅ ƍ͙Ƹ͙ Ƭƀ ƂƍDŽſDŽ͙Ƃƶ ƻ ŴƬưƼƫƼ ƸſDŽƅƻƶƫƼ. ƨ ƊƷƁ͙ƎŴ ƂƭſƷDŽƀƬƬƶ ƹ͙ ƎƁ͙ƹſƷƮŴƷ ƍſƁƹƼƬſDŽƴƬ͙ ŴƬưƀ. ƈƀ ƎƁƀƂƭƼƺƬſ ƷƼƂ͙ƍ͙͙ƎDŽſƯƅƷſƬſ Ɓ͙ǂ͙ƭſ, ƶƍſ ƹ͙ ƭ͙Ƹ͙ ƺ ƅ ǂſƸſƭƴ͙ƃ ƸſDŽƅƻƶƃ ƬſƷŴƭƴ ƂƀƁƭƼƏŴƍ͙ƷſƬſ. ųƂƬƅƚ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂƬſ ƂƼƂƭƀƫſ ƬſƷƯſƬƬƶ, Ʊ͙ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ Ƹ͙ƭƅƷſƭƼ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͟ƬƼƃ ƏſƃŴƷƮŴƷ. ŶƼƃ͙ƹƶƯƼ ƻ ƷŴƭƯƼƻƬƶƬƼƃ ƁƀſDŽŴ͟, ƁƀƍƁƅƭƼƬƸ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ ƷſƁƭ͙ Ǝ͙ƯƼƬſƭƼ ƻŴ ƂƭƷ͙ƁƀƬƬƶ ͙͟Ƹ͙ ƫŴƂƮƶ Ʒ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ (ƫ͙ƹƀDŽŴ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ): ƶƍŴ ƎƁ͙ƹƅƍƭƼ ƷŴƬ ƎƁ͙ƹſƷſƭƼƫƀ, ƃƭ͙ ǂƅƹƀ ͙͟Ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ, ƅ ƶƍƼƃ ƍſƬſDŽſƃ ƷŴƬ ƎƁſƮƵƷſƭƼƫƀ ƭ͙Ʊ͙. ƈƀ ƹƅƺƀ ƷſƺDŽƼƷ͙, ſƹƺƀ ǂŴDŽƴưŴƂƭƴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟ ưƅƍſƚ «ƯſƁŴƷƬƼƍſ», ƶƍƼ͟ ƎƁƼ͟ƹƀ ͟ ƷŴƹƁſƻƅ ǂƅƹƀ ƎƁ͙ƹſƷſƭƼ Ǝ͙ ƭƀDŽƀƏ͙Ƭƅ ƷƂƀ, Ʊ͙ ͙͟ƫƅ Ƃƍſƺƅƭƴ. Ɩ͙ƁƭƁƀƭ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ ƂƭƷ͙ƁƵƚƭƴƂƶ Ʒ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭŴ ſƬſDŽŴƻƅ ƭŴƚ͜ ƫ͙ƹƀDŽŴ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ Ŵ ƭƼƃ ƻſƷƹſƬƴ, ƶƍŴ ǂƅƹƅƭƴ Ǝ͙ƍDŽſƹƀƬŴ Ƭſ ƍſƬƹƼƹſƭſ. żƼƂƭƀƫſ ƫ͙ƭƼƷſƮŴ͜ Ǝ͙ƷƼƬƬſ ƷŴƹưƭ͙ƷƃƅƷſƭƼƂƶ ƷŴƹ ƂƭſƬƅ ͟ ƃſƁſƍƭƀƁƅ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ: ƯƼ ƚ ǂſƻſ ƂƭſƁƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ƯƼ ƁƀſDŽŴƻ͙ƷƅƵƭƴƂƶ ƍƁ͙Ƃ-ƎƁ͙ƹſƺŴ, ƶƍſ ƷſƁƭŴƂƭƴ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ, ƯƼ ƷƼƭƁƼƫƅƚƭƴƂƶ ƮƼƍDŽŴƯƬŴƂƭƴ ƅƸ͙ƹƼ. Ɨ͙DŽ͙ƷƬƼƫ ƎƁſƷƼDŽ͙ƫ ƚ ƬſƂƭƅƎƬƀ – ƯƼƫ ƎƁ͙ƂƭŴư͙Ƶ ƚ ƂƼƂƭƀƫſ ͙ƎDŽſƭƼ, ƭƼƫ Ʒ͙Ƭſ ƀƏƀƍƭƼƷƬŴưſ. ƨ ƮŴDŽ͙ƫƅ ƎƁƼƬƮƼƎ ƷƼƬſƸ͙Ɓ͙ƹƼ ƫ͙ƺƬſ ŴDŽƵƂƭƁƅƷſƭƼ ƹƷ͙ƫƶ ƎƁƼƍDŽſƹſƫƼ:

ƻſƁ͙ǂŴƭƍƅ, ƶƍƼ͟ ƷƼƎDŽſƯƅƚƭƴƂƶ ƭŴDŽƴƍƼ ƅ ƷƼƎſƹƍƅ, ƍ͙DŽƼ Ƃƅƫſ ƷƼƬſƸ͙Ɓ͙ƹƼ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ (%) ǂƅƹƀ ƫƀƬư͙Ƶ ƻſ ƫŴƬŴƫſDŽƴƬƼ͟ ƁŴƷƀƬƴ. ŹſƎƁƼƍDŽſƹ, ƫƼ ƹſƚƫ͙ 15% ƷŴƹ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ ͟ ƸſƁſƬƭ͙ƷſƬƅ ƫŴƬŴƫſDŽƴƬƅ Ƃƅƫƅ Ʒ 3000 ƸƁƬ. ƨ ƷƼƎſƹƍƅ, ƶƍƱ͙ ƷŴƬ ƎƁ͙ƹſƂƭƴ Ƭſ 2000 ƸƁƬ, ƫƼ ƷƼƎDŽſƯƅƚƫ͙ ͙͟ƫƅ ƫŴƬŴƫſDŽƴƬƅ ƂƭſƷƍƅ – 3000 ƸƁƬ. ƇƍƱ͙ ƷŴƬ ƎƁ͙ƹſƂƭƴ Ƭſ 4000 ƸƁƬ, ƷŴƬ ͙ƹƀƁƺƅƚ ƮŴ 4000 ƸƁƬ. ƈƶ ƂƼƂƭƀƫſ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƫ͙ƭƼƷƅƷſƭƼ DŽƵƹƀ͟ ƎƁſƮƵƷſƭƼ Ƭſ %, ſ Ƭƀ Ƭſ ƂƭſƷƍƅ. Žſƍ ƯƼ ŴƬſƍưƀ ƅƂƎŴưƬƼ͟ ƫƀƬƀƹƺƀƁ ƻ ƎƁ͙ƹſƺƅ «ƷƼƁ͙Ƃƭſƚ» ƻŴ ƂƷ͙ƚ͜ Ǝ͙ƂſƹƼ. ƜſƂƭ͙ ͙͟Ƹ͙ ƬſƂƭƅƎƬſ ƍſƁ’ƚƁƬſ Ƃƃ͙ƹƼƬƍſ Ʒ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ – Ǝ͙Ƃſƹſ ƍƀƁŴƷƬƼƍſ ƷŴƹƹŴDŽƅ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ, ƶƍſ ƷƼƫſƸſƚ ƹ͙ƹſƭƍ͙ƷƼƃ ƬſƷƼƯ͙ƍ Ŵ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͟. ƖƀƁƀƹƅƂŴƫ ƍƀƁŴƷƬƼƍ ƷŴƹƹŴDŽƅ Ǝ͙ƷƼƬƀƬ ǂƅƭƼ DŽŴƹƀƁ͙ƫ ƍ͙DŽƀƍƭƼƷƅ. ƇƍƱ͙ ƎƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƷŴƬ ǂƅƹƀ ƸſƁƬƼƫ ƎƁ͙ƹſƷƮƀƫ – Ưƅƹ͙Ʒ͙, ƃ͙Ưſ ƷŴƹ Ʈƴ͙Ƹ͙, Ƭſ͟ƷŴƁ͙ƸŴƹƬŴưƀ, ƹ͙ƷƀƹƀƭƴƂƶ ƷŴƹƫ͙ƷƼƭƼƂƶ. Ɲƅƺƀ ƷſƺDŽƼƷ͙ ƬſƷƯƼƭƼƂƶ ƹƀDŽƀƸƅƷſƭƼ Ǝ͙ƷƬ͙ƷſƺƀƬƬƶ, ƷŴƹƹſƷưƼ ƂƷ͙͜ƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƎŴƹDŽƀƸDŽƼƫ ƫƀƬƀƹƺƀƁſƫ, ƻ͙ƂƀƁƀƹƺƅƵƯƼƂƴ Ƭſ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͜ ͟ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƷŴƹƹŴDŽƅ. ųƻ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƫ͙ƫƀƬƭƅ ƻƅƂƭƁŴƯŴ, ƎƀƁƀƸ͙Ʒ͙ƁƼ, ƎƁƀƻƀƬƭſƮŴ͜ Ǝ͙ƭƁŴǂƬ͙ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƼ Ƭƀ ƹDŽƶ «ƂƷ͙͜ƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ», ſ ƹDŽƶ ƎƁŴ͙ƁƼƭƀƭƬƼƃ Ŵ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƬƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƂƷ͙͜ƃ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍŴƷ, Ɓſƻ͙ƫ ƻ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſDŽƴƬƼƫ ƫƀƬƀƹƺƀƁ͙ƫ. Źƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƷƼ͟ƭƼ ƻ ƎƀƁƀƸ͙ƬŴƷ ƎƁ͙ƹſƷƮŴƷ, ͙ƮŴƬƵƷſƭƼ ƂƷ͙Ƶ Ɓ͙ǂ͙ƭƅ, ƷƼƃ͙ƹƶƯƼ ƻ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭŴƷ ƍ͙ƫſƬƹƼ. żƼƭƅſƮŴƶ, ƍ͙DŽƼ ƍƀƁŴƷƬƼƍ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ – Ʒ͙ƹƬ͙ƯſƂ ͜͜ ƍDŽƵƯ͙ƷƼ͟ Ƃƀ͟DŽƻƫƀƬƀƹƺƀƁ, ƃſƁſƍƭƀƁƼƻƅƚ Ƭƀ ƍƁſƱƼƫ ƯƼƬ͙ƫ ƯƼƬƬƅ ƂƼƂƭƀƫƅ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ.

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

19


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

żƭƁſƭƀƸŴ͜ ƭſ ƍſƎŴƭſDŽ

ƚnjǐnjƘƕǫǍǨƙ Ǒǒǫ ǨƘljǥǪǔǫǫǒljǥǪǔǫǍnjǪljǓǔƕ Źſ Ǝ͙Ưſƭƍƅ – ƫſDŽƀƬƴƍſ Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬſ ŴƂƭ͙ƁŴƶ. ƕſƀſƀƶž ƫž ƸƹžƺѬƶѬƪƄ ƌѬƫƭſƀƬų. ŷƻ ѲƸſƪѬ ƍƻƬƻ ƌžƶƄ ƸѬ ƁƻƪƍžƬƻƮƫѬѯ ƌžƶ’Ƶƀƫų. ŹƎųƭųžƫƬ, ƪѬǃѬƸƻѲ ƮžƀųƶƫƻѲ ƂǃѬƍſƭƳ, ƍųƸųѲƯѬƶ ƺž ƂƶƻǃƻƫƄ. ŷųѲ ƺƫžѲѬƪƻѲ – ƪƄƺƻƌžƫƬ, ǃƴƸƻƫž ƬƶѬƀƮž – ƺžƪѬƶǃƵƙ ƁѬǁų ƌžƍƄƮƻƫѬ Ѳ «ƪžƀƭƻƍžƫ». Ɯžǃų ƶųƸǁƄƶžƙƬƳƁƵ ƫžƁƬƄƍƫƻѲ ƸųžǃѬƷ: – ŷžƀƭƻƍžƫ? Ƨ ƫžƁ ƫſƪžƙ ƬžƌѬƷѬ… ŵƻ Ƅ ƫžƁ ƭſ ƺžƪѬƶǃƵǃƻ? – żžƌ, Ƅ ƶžƁ! ƕžƀƄǁѬƌ, ƫſ ƺžǃƻƯžƴƮƻ ƫžƸųѯ ƺžƸѬƶѬǃƳƫƻƬƻ ƌǃųƙƫƬž Ѳ Ƹžǃų Ƭžƌ ƁžƪѬ ƍƀƻƙƪƫѬ ƍѬƁƪųƂžƴƮƻƁƳ: – Ŵ Ƶƌ ƶųƫ ƶƻƷǃƵƸžƶ? – żžƌž ǁƄǃƌž ƫžƍųƶƶƻƷƫƄƬž… – Ŵ, Ƭžƌ ƭſ ƌƀƄžƁžƫ!… – ŸƄ, ƫžƍſƶƫѬ, Ƶ ƫſ ƺƫžƴ…, – ƶųƸƍѬƶųƶ ƪųѲ ƺƫžѲѬƪƻѲ. ƜǃƵ ƪƄƺƻƌžƫƬž ƭų ƁǃѬƶž, ƫžƍſƶƫѬ, ƁƍųƶƺƶƄƮƫų. Ɠž ƌųǃƳƌž Ƃƶƻǃƻƫ ѬƎųƭųžƫƬ ƍѬƶſƀƫƄƶƁƵ ųƺ ƺžƪѬƶǃſƫƫƵƪ ų ƍѬƁƬžƶƻƶ ƶƻƍųƮƌƄ ƍſƀſƸ ƪѬѯƪ ƺƫžѲѬƪƻƪ: – ŵžƯ ƪžƀƭƻƍžƫ, – ƂǃѬƍſƭƳ ƍƀѬƸѬƶƹƄƶžƶ ƍƀƻƙƪƫѬ ƍѬƁƪųƂžƬƻƁƵ. Ƨ ƌžƶ’Ƶƀƫų ǁƄǃѬ ǁžƷžƬѬ ǃƴƸſѲ, žǃſ ѬƎųƭųžƫƬ ƸƄƹſ ƯƶƻƸƌѬ ų ƶѬƸƫѬƮžƁ ƫſ ƪſƬƄƯǃƻƶѬ ƀƄƂžƶƁƵ ƸѬ ƫžƁƬƄƍƫƻƂ ƶųƸƶųƸƄƶžƮųƶ. Ƈ ƻſƎſƫ’ƶƭſDŽſ ƮƵ ƍſƷ’ƶƁƬƵ ͟, ƍ͙DŽƼ ǂƅƷſƵ Ǝ͙ǂDŽƼƻƅ, ͙ǂ͙Ʒ’ƶƻƍ͙Ʒ͙ ͜͜ ƷŴƹƷŴƹƅƵ. ŵ Ʊƀ – Ɓ͙ƻƎ͙ƷŴƹſƵ ƮƵ ŴƂƭ͙ƁŴƵ ƂƷ͙͜ƫ ƹƁƅƻƶƫ Ŵ ƍſƺƅ, ƹƀ Ʈƶ ƍſƷ’ƶƁƬƶ Ɓ͙ƻƭſư͙ƷſƬſ. ųƂƭ͙ƁŴƶ, ƶƍ ƷƼ Ʒƺƀ ƻƁ͙ƻƅƫŴDŽƼ, – ƎƁ͙ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬŴƂƭƴ. Ŷ ƹſƬ͙ƫƅ ƁſƻŴ – ͙ƏŴƮŴſƬƭſ, ſDŽƀ, ƂƅƹƶƯƼ ƻŴ ưƷƼƹƍ͙ƂƭŴ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶ ƻſƫ͙ƷDŽƀƬƬƶ, – ƭſƍ Ƃſƫ͙ ƅƂŴƚ͜ ƍ͙ƫſƬƹƼ ƻſƍDŽſƹƅ Ŵ ƬſDŽſƸ͙ƹƺƀƬƼƃ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ ƅ Ƭƴ͙ƫƅ.

20

żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƭƀƫſ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬ͙ƂƭŴ ƹƅƺƀ Ǝ͙ƎƅDŽƶƁƬſ. ŹſƷƁƶƹ ƯƼ ƻƬſ͟ƹƅƭƴƂƶ ƍƀƁŴƷƬƼƍƼ, ƶƍŴ Ƭƀ Ƹ͙Ʒ͙Ɓƶƭƴ ƎƁ͙ Ʈƀ. Ɵ͙ ƺ Ʈƀ ƻſ ƷŴƹ͙ƫſ ƅƂŴƫ «ƭſƚƫƬƼƮƶ»? ǔǛǩǞƼ ƓǘǩǛǡǢ Ƈƍ Ŵ ƹDŽƶ ƫſƁƍƀƭƼƬƸƅ, ƹDŽƶ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙- ǥƽƾǘƹǡƷ ǎǛǗǀǘƺǩƽǗ, ƷſƬ͙ƂƭŴ Ƭƀƫſƚ ƚƹƼƬ͙Ƹ͙ ǁųƺƫſƁ-Ƭƀſƫſƀ, ǁųƺƫſƁƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ. Źſ ƻſƎƼƭ ƌѬƫƁƄǃƳƬžƫƬ ƺ ƄƍƀžƶǃųƫƫƵ Ƭž ƪžƀƌſƬƻƫƷƄ ƅ Ǝ͙ưƅƍ͙ƷƼƃ ƂƼƂƭƀƫſƃ ƶ ͙ƭƁƼƫſDŽſ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭ ƅ Ǝ͙Ƭſƹ 1500 Ƃſ͟ƭŴƷ. Ž͙ƺ ƎƁƼƷƀƹƅ ƷƼƻƬſƯƀƬƬƶ, ƶƍŴ ǂDŽƼƻƴƍŴ ƫƀƬŴ ͙Ƃ͙ǂƼƂƭ͙. ǨDžǡDŽƹƓǩǩǛǡDŽƹƓǩƽǗƹǡǜƓƴ – Ʈƀ ƻƹſƭƬŴƂƭƴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ͜͜ ƍƀƁŴƷƬƼƍŴƷ ƭſ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍŴƷ ǂƅƹƅƷſƭƼ ƹ͙ƷƸ͙ƂƭƁ͙ƍ͙ƷŴ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬƼ Ŵƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ, ƸDŽƼǂ͙ƍ͙ Ɓ͙ƻƅƫŴƵƯƼ ͟ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƴƬƶƵƯƼ ǂŴƻƬƀƂ-Ǝ͙ƭƁƀǂƼ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ͙ƹƀƁƺƅƵƯƼ ƎƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƹ͙ƹſƭƍ͙ƷƼ͟ ƎƁƼǂƅƭ͙ƍ (ƶƍ ƫſƭƀƁŴſDŽƴƬƼ͟, ƭſƍ Ŵ Ƭƀ ƫſƭƀƁŴſDŽƴƬƼ͟, ƬſƎƁƼƍDŽſƹ, ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭƬŴ ƎƀƁƀƷſƸƼ). Ž͙ǂƭ͙ – ƍ͙ƫƎſƬŴƶ Ɓ͙ǂƼƭƴ ƱſƂDŽƼƷƼƫƼ ƂƷ͙͜ƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ͙ƹƀƁƺƅƵƯƼ ƎƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƹƼƷŴƹƀƬƹƼ. ǨDžǡDŽƹƓǩǩǛǡDŽƹƓǩƽǗƹǡǜƓƴ – Ʈƀ ƃſƁſƍƭƀƁƼƂƭƼƍſ ƷDŽſƂƬƀ ǂŴƻƬƀƂƅ, ƶƍſ ƷŴƹ͙ǂƁſƺſƚ ƫŴƂƮƀ ŴƬƭƀƁƀƂŴƷ ƍDŽŴƚƬƭſ Ʒ ƂƼƂƭƀƫŴ ƎƁŴ͙ƁƼƭƀƭŴƷ ƍƀƁŴƷƬƼƮƭƷſ ͟ ƷDŽſƂƬƼƍŴƷ. ƈƀ ƏŴDŽ͙Ƃ͙ƏŴƶ ƷƀƹƀƬƬƶ ǂŴƻƬƀƂƅ ƭſ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ.


ǨDžǡDŽƹƓǩǩǛǡDŽƹƓǩƽǗƹǡǜƓƴ – Ʈƀ ŴƬƂƭƁƅƫƀƬƭ, ƶƍƼ͟ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƻſƁ͙ǂDŽƶƭƼ ǂŴDŽƴưƀ, ͙ƹƀƁƺƅƵƯƼ DŽ͙ƶDŽƴƬƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ. ŵDŽƀ ƬſƂƍŴDŽƴƍƼ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ ͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬſ Ƭſ ƍDŽŴƚƬƭſ, ƫ͙ƺƀ ƷƼƻƬſƯƼƭƼ DŽƼưƀ ƍDŽŴƚƬƭ, Ŵ ƬŴƍ͙DŽƼ – ƫƀƬƀƹƺƫƀƬƭ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. źƭƺƀ, ƎŴƹ ƯſƂ ͙ƮŴƬƍƼ ƁŴƷƬƶ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬ͙ƂƭŴ ƫſƚ ƻƬſƯƀƬƬƶ DŽƼưƀ ƹƅƫƍſ ƍDŽŴƚƬƭſ – Ŵ ƹ͙ ƭ͙Ƹ͙ ƺ Ƭƀ ƍ͙ƺƬ͙Ƹ͙. ƝDŽƶ ƬſƂ ƷſƺDŽƼƷſ ǩƮǡƹǙǗ ǙDžƶƯǩƽǩƾǩ ǙDžǡDŽƹƓǗ ſǂ͙, Ƹ͙Ʒ͙ƁƶƯƼ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙Ʒ͙Ƶ ƫ͙Ʒ͙Ƶ, ͙ƮŴƬƍſ ƮŴDŽƴ͙Ʒ͙͜ ſƅƹƼƭ͙ƁŴ͜. Žƅƭ ƬſƷƀƹƅ ƍƬƼƺƍ͙ƷƼ͟ ƎƁƼƍDŽſƹ. Ɗ ƷƀDŽƼƍſ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ ƻ DŽſƬƹưſƏƭƬ͙Ƹ͙ ƹƼƻſ͟Ƭƅ. Ƌ͜ ƍDŽŴƚƬƭƼ – ƅƁƶƹ ƭſ ͙Ƃ͙ǂƼ ƎƁƼ ƷDŽſƹŴ, ƬƀƷƀDŽƼƍſ ƯſƂƭƍſ – ƭƁſƬƂƬſƮŴ͙ƬſDŽƴƬŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. ų ͙Ƃƴ ƹ͙ ͙ƏŴƂƅ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƎƁƼƃ͙ƹƼƭƴ ƷDŽſƂƬƼƍ ƎƁƼƂſƹƼǂƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ. Ɲ͙ƭƁƼƫƅƵƯƼƂƴ ƂƷ͙͜ƃ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ, ͙͟Ƹ͙ ƻƅƂƭƁŴƯſƵƭƴ ƶƍ Ǝ͙ƷſƺƬƅ ͙Ƃ͙ǂƅ, ƎƁƼƸ͙ƱſƵƭƴ ƬſƎ͙ƶƫƼ, ƅƷſƺƬ͙ ƂDŽƅƃſƵƭƴ Ŵ ƬſƻƼƷſƵƭƴ ƂƷ͙Ƶ ƮŴƬƅ. ŷDŽŴƚƬƭ ƅ ƎſƬŴƮŴ ƍƼƹſƚƭƴƂƶ Ƹƀƭƴ. ƜƼ ƚ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬ͙Ƶ? Ɣ Ǝ͙ƸDŽƶƹƅ ƷDŽſƂƬƼƍſ ƎƁƼƂſƹƼǂƬ͙͜ ƹŴDŽƶƬƍƼ – ƬŴ. Ž͙ƫƅ Ʊ͙ Ƭſ Ʒƃ͙ƹŴ Ƭƀ ƬſƎƼƂſDŽƼ ƷſƁƭŴƂƭƴ Ǝ͙ƂDŽƅƸ, ƍ͙ƫƎſƬŴƶ Ƭƀ ƫſƚ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ͙ǂƁ͙ǂƍƼ ƫſDŽƀƬƴƍƼƃ ƻſƫ͙ƷDŽƀƬƴ, ƷŴƹƎƁſƮƴ͙ƷſƬƼ͟ ƚƹƼƬƼ͟ ƎŴƹƃŴƹ ƹ͙ ƅƂŴƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ. ŵDŽƀ ƻ Ǝ͙ƸDŽƶƹƅ ƷDŽſƂƬƀ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ – ƭſƍ, Ʒ͙Ƭſ ƚ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬ͙Ƶ. Ž͙ƫƅ Ʊ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ ƻƅƂƭƁŴDŽƼ ͟ ƷƼƶƷƼDŽƼ ƅƷſƸƅ Ƭſ ƷƼƱ͙ƫƅ ƁŴƷƬŴ, ƎƁ͙ƷƀDŽƼ ƎƁƀƻƀƬƭſƮŴƵ Ǝ͙ƂDŽƅƸ ƻƸŴƹƬ͙ ƻ ͙ƎƼƂſƬƼƫƼ ƅ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƂƭſƬƹſƁƭſƫƼ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ. Ɣ Ǝ͙ƸDŽƶƹƅ ƍDŽƵƯ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ – ƻƬ͙Ʒƅ ƭſƍ, ƍ͙ƫƎſƬŴƶ ƚ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬ͙Ƶ. ŵƹƺƀ Ʒ͙Ƭſ Ʒƀƹƀ ƂƎƁſƷƼ Ƭſ ƷƼƱ͙ƫƅ ƁŴƷƬŴ, ƭſƫ ƎƁſƮƵƵƭƴ Ǝ͙ƷſƺƬŴ ƹƼƻſ͟ƬƀƁƼ, ͜ƃ Ɓ͙ǂ͙ƭſ ƷƼƻƬſƬſ ƂƷŴƭ͙ƫ, ƎŴƹƷƼƱƅƚ ƂƭſƭƅƂ ƻſƫ͙ƷƬƼƍſ Ŵ ƷſƁƭŴƂƭƴ ͙ǂƁ͙ǂDŽƀƬ͙͜ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴ͜. źƭƺƀ, ƯƼƶ ͙ƮŴƬƍſ ƫſƚ ƻƬſƯƀƬƬƶ? ŽŴDŽƴƍƼ ͙ƮŴƬƍſ ƍDŽƵƯ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ. ƥǙǡ ƿǡǢ ƹǘǩǀǞǡƿƹǡ ƿDžƷ ƿǩǜƷƾǘƹƹƷ ǙDžǡDŽƹƓǩǩǛǡDŽƹƓǩƽǗƹǩǜƓǡ? ƖƀƁƀƹƅƂŴƫ ƂDŽŴƹ ƷƼƁ͙ǂƼƭƼ ƯŴƭƍƅ ƁƼƬƍ͙Ʒƅ ƂƀƸƫƀƬƭſƮŴƵ Ŵ ƎƁƼƬƮƼƎƼ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ƻŴ ƂƷ͙͜ƫ ƍDŽŴƚƬƭ͙ƫ.

ƝſDŽŴ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƻƁ͙ǂƼƭƼ ǩǚƼǜ ǜƽǩǢǞ ǙDžƶƯǩƽƼǞ ǙDžǡDŽƹƓǡƽ Ŵ ƹſƭƼ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƴ Ƭſ ƻſƎƼƭſƬƬƶ: ƶƍƅ Ǝ͙ƭƁƀǂƅ ƍDŽŴƚƬƭſ ƷƼ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƴƬƶƚƭƀ, ƶƍ Ʈƶ Ǝ͙ƭƁƀǂſ Ə͙ƁƫƅƚƭƴƂƶ Ʒ ƍDŽŴƚƬƭſ Ŵ ƶƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ Ʒ͙Ƭſ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƴƬƶƚƭƴƂƶ? ƔſƎƼƭſƬƬƶ ƬſƯƀǂƭ͙ ƎƁ͙ƂƭŴ, ſDŽƀ Ƭſ ƺſDŽƴ, ƶ ƹƅƺƀ ƁŴƹƍ͙ ƻƅƂƭƁŴƯſDŽſ ƎƁſƷƼDŽƴƬŴ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹŴ Ƭſ ƬƼƃ. ŵƹƺƀ Ƭſ͟ƯſƂƭŴưƀ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƹſƵƭƴ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƴ ƷƼƃ͙ƹƶƯƼ ƻŴ ƂƷ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƻƅƫŴƬƬƶ, ſ Ƭƀ ƻ ƅƶƷDŽƀƬƴ ƍDŽŴƚƬƭſ. ƜƼ ƻƬſƚƭƀ ƷƼ ƎƁ͙ ƮŴƬƬ͙ƂƭŴ, ƎƀƁƀƍ͙ƬſƬƬƶ, ƸDŽƼǂƼƬƬŴ Ǝ͙ƭƁƀǂƼ ƂƷ͙Ƹ͙ ƍDŽƵƯ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ? ų ƯƼ Ƹ͙Ʒ͙ƁƼƭƀ ƷƼ ͙͟Ƹ͙ ƫ͙Ʒ͙Ƶ? ƜƼ ǂſƯƼƭƀ ƷƼ ƂƷŴ͟ ƎƁ͙ƹƅƍƭ ͙ƯƼƫſ ƍDŽŴƚƬƭſ? Źƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƫſƭƼ ƂƎƁſƷƺƬŴ͟ ƃƼƂƭ ƹ͙ ƎƀƁƀƷƭŴDŽƀƬƬƶ, ſǂƼ ƎƁſƷƼDŽƴƬ͙ ƷŴƹƎ͙ƷŴƂƭƼ Ƭſ ƮŴ ƻſƎƼƭſƬƬƶ. ŹſƂƭƅƎƬƀ ƻſƎƼƭſƬƬƶ, Ƭſ ƶƍƀ Ǝ͙ƭƁŴǂƬ͙ ƻƬſ͟ƭƼ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƴ: ƯƼ ǝǜǡ ǜǚǡƽǛǩǀǡƓƹƼǙƼ ƽǗưǩǢ ǙǩƸǚǗƹǡǢ ǚǩƿǡDžƷƶƓƴ ƽǗưǘ ǀǗƯǘƹƹƷ? ŵƹƺƀ ƂƎŴDŽƴƬƀ ǂſƯƀƬƬƶ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬ͙ƂƭŴ ƹDŽƶ ƅƂŴƃ ƎƁſƮŴƷƬƼƍŴƷ ƚ ͙ǂ͙Ʒ’ƶƻƍ͙Ʒ͙Ƶ ƅƫ͙Ʒ͙Ƶ ƅƂƎŴƃƅ. ǍƼƽƯǗңƓǘ ƾDžƼǀƼƹƹǡ ǚǩƓǛǘǀƼ ƽǗưƼǞ ǙDžǡDŽƹƓǡƽ Ɵƀ ͙ƹƬſ ƫſDŽƀƬƴƍſ ŴƂƭ͙ƁŴƶ. Ɔ ƍѬƍƀѬƁƻǃž ƁƶѬƷѬ ƸƀƄƷž ƺžѲƬƻ ƸѬ ƌƀžƪƫƻƭų ѬƸƵƷƄ ƫž ƕѬƸѬǃų, Ƹſ Ƶ ƶųƸƌǃžǃž ƀſƮų, ų ƺžǁƀžƬƻ ƪѬƴ ƍѬƌƄƍƌƄ. ŶƀžƪƫƻƭƵ ƙƶƀѬƍſѲƁƳƌѬƷѬ ƀųƶƫƵ: Ʒžƀƫž, ƍƀѬƁƬѬƀž, ƁƶųƬǃž, ƺ ƸƻƺžѲƫſƀƁƳƌƻƪƻ «ƎųƯƌžƪƻ». ŵƀžƹſƫƫƵ ƪѬƷѬ ƸƀƄƷž: żžƌƻѲ ƷžƀƫƻѲ ƪžƷžƺƻƫ! Ų ƫžƺƄƁƬƀųƮ ƪſƫų ƫųƂƬѬ ƫſ ƶƻƁƬƀƻǁƫƄƶ, ž ƶ ƺžǃų ƪſƫſ ƺƄƁƬƀųǃž ƁƍѬƌųѲƫž ƍѬƁƪųƯƌž Ѳ ƍѬƷǃƵƸ ƍƀѬƸžƶƭƵ. Ɔ ƍѬƂѬƸƻƶ, ƍѬƸƻƶƻƶƁƵ ƫž ѬƸƵƷ. ŻƍѬƮžƬƌƄ ƍѬƸƄƪžƶ, ưѬ ƬƄƬ ƺžƸѬƀѬƷѬ, žǃſ ƭųƫƻ ƶƻƵƶƻǃƻƁƵ ƀſžǃƳƫƻƪƻ, ž ƵƌųƁƬƳ ƬѬƶžƀƄ – ƶųƸƪųƫƫѬƴ. Ų ƺž ƪƫѬƴ ƫųƂƬѬ ƫſ ƂѬƸƻƶ ų ƫſ ƍѬƍƀžƶǃƵƶ ƺžƮſƍǃſƫų ƪƫѬƴ ƶųƯžǃƌƻ! ƧƬųƪ, Ƶƌ ƬųǃƳƌƻ Ƶ ƍųƸųѲƯѬƶ ǁǃƻƹƮſ ƸѬ ƁƬųѲƌƻ ų ƺžƷѬƶѬƀƻƶ, ƄƁƵ ƄƶžƷž ƸųƶƮƻƫƻ-ƍƀѬƸžƶƭƵ ǁƄǃѬ ƪѬƙƴ. żžƌ ƍƀƻƙƪƫѬ, ƫſƫžƶ’ƵƺǃƻƶѬ, žǃſ ƶ ƬѬѲ ƹſ ƮžƁ ƸǁžѲǃƻƶѬ. ƜѬ ƀſƮų, Ƶ ų ƁѬǁų ƍƀƻƌƄƍƻƶ Ƭžƪ Ƹƹſƪƍſƀž».

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

21


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

żƭƁſƭƀƸŴ͜ ƭſ ƍſƎŴƭſDŽ ƖƁ͙ Ʊ͙ Ʈƶ ŴƂƭ͙ƁŴƶ? ƖƁ͙ Ǝ͙ƭƁƀǂƼ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ƭ͙ƯƬŴưƀ – ƎƁ͙ ͜ƃƬŴ ƾDžƼǀƼƹƹǡ Ǝ͙ƭƁƀǂƼ. ŷƁſƫƬƼƮƶ ͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬſ Ƭſ «ƫŴƮƬƼ͟» ƂƀƁƀƹƬŴ͟ ƍDŽſƂ. ƋŴ ƍDŽŴƚƬƭƼ DŽƵǂDŽƶƭƴ ƷDŽſƂƬ͙ƁƅƯ ƍƀƁƅƷſƭƼ ƂƼƭƅſƮŴƚƵ: ƂƎ͙ƍŴ͟Ƭ͙ ƃ͙ƹƼƭƼ ƫſƸſƻƼƬ͙ƫ ǂƀƻ ƂƅƎƁ͙Ʒ͙ƹƅ, ƎŴƹǂƼƁſƭƼ ƁƀƯŴ, ƻſƎƼƭƅƷſƭƼ ƎƁ͙ƹſƷƮƶ, ƍ͙DŽƼ ƷƼƬƼƍſƚ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬŴƂƭƴ. ƥǙ ƭǩǛƸǝƶƓƴǜƷ ǩƯǡǙǝƽǗƹƹƷ ǙDžǡDŽƹƓǗ ǫƯǡǙǝƽǗƹƹƷ ǙDžǡDŽƹƓǗ – Ʈƀ ƭƀ, ƻſ Ʊ͙ ƍDŽŴƚƬƭ, ƶƍ ƽǡƹ ƽƽǗƺǗDŽ, ƎDŽſƭƼƭƴ ƷſưŴ͟ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƶƍ Ǝ͙ƂƭſƯſDŽƴƬƼƍƅ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ. ŶƼ ƻƹƼƷƅƚƭƀƂƶ, ƍ͙DŽƼ ͙ƹƀƁƺƼƭƀ ƎƀƁƀDŽŴƍ ƬſƶƷƬƼƃ ǩƯǡǙǝƽǗƹƴ ǙDžǡDŽƹƓǗ Ʊ͙ƹ͙ ƷſưƼƃ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ ſǂ͙ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. Ž͙ƺ ƯƼ ƻƬſƚƭƀ ƷƼ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ ƍDŽƵƯ͙ƷƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ Ʊ͙ƹ͙ Ʒſư͙Ƹ͙ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ? ƔƬ͙Ʒƅ ƎƁƼƍDŽſƹ Ŵƻ ƺƼƭƭƶ. ŷѬѯ ƸƀƄƺų ƍƀѬƶſǃƻ ƶƻƂųƸƫų ƶ ѬƸƫѬƪƄ ųƺ ƍƀſƁƬƻƹƫƻƂ ƌѬƪƍǃſƌƁųƶ ƕƀƻƌžƀƍžƬƬƵ, ƵƌƻѲ ƍѬƺƻƭųѬƫƄƙƬƳƁƵ Ƶƌ 4–5–ƺųƀƌѬƶƻѲ ƌѬƪƍǃſƌƁ. ŵſǃƻƌž ƸѬƷǃƵƫƄƬž ƬſƀƻƬѬƀųƵ, ƷžƀƫƻѲ ƀſƪѬƫƬ, ǁžƷžƬѬ ƍѬƁǃƄƷ, ƯƶſƸƁƳƌƻѲ ƁƬųǃ, ƄƶųƮǃƻƶƻѲ ƍſƀƁѬƫžǃ… Ŵǃſ ƪѬѯ ƸƀƄƺų ƍѬƶſƀƫƄǃƻƁƵ ƸƄƹſ ƫſƺžƸѬƶѬǃſƫų. ƕƀƻ ƶžƀƬѬƁƬų ƁƬžƫƸžƀƬƫѬƷѬ ƫѬƪſƀž Ƅ ƭſѲ ƍſƀųѬƸ ǁǃƻƺƳƌѬ 140 ƙƶƀѬ, ƫž ƁƫųƸžƫѬƌ – ƌžƶž ƺ ƶſǃƻƌѬƷѬ ǁžƌƄ, Ɓųƌ ƺ ƍžƌſƬųƶ, Ɓƻƀų ƷѬƀųƂƻ, ƫžƍųƶƁƶųƹų ƎƀƄƌƬƻ… ŸžƬƄƀžǃƳƫž ƌžƶž Ƭž ƎƀſƯ – ƬųǃƳƌƻ ƺž ƸѬƸžƬƌѬƶƄ ѬƍǃžƬƄ. ŷѬѯƪ ƸƀƄƺƵƪ ǁƄǃѬ ųƺ Ʈƻƪ ƍѬƀųƶƫƴƶžƬƻ. ŵѬƫƻ ƬųǃƳƌƻ ƍѬƶſƀƫƄǃƻƁƵ ƺ ŲƬžǃųѯ, Ƹſ ƶ ƷѬƬſǃų «5 ƺųƀѬƌ» Ƅ ƌƄƀѬƀƬƫѬƪƄ ƪųƁƬſƮƌƄ ŻſƀƪųѬƫſ ƺž 170 ƙƶƀѬ ƺž ƫѬƪſƀ ƍųƸƶƻưſƫѬѯ ƌѬƪƎѬƀƬƫѬƁƬų ƫž ƁƫųƸžƫѬƌ ǁƄǃƻ ƫſ ƬųǃƳƌƻ ƫžƬƄ-

ƬѬѬƀųƙƫƬѬƶžƫѬƁƬų. ŷƻ ƍƀƻѲƯǃƻ ƶƮžƁƫѬ, žƸƪųƫųƁƬƀžƬѬƀ ƍѬƭųƌžƶƻǃžƁƵ, ƸѬ ƌѬƷѬ ƪƻ ų ƍѬƌžƺžǃž ƫž Ƹƻƶžƫ, ưѬ ƁƬѬƵƶ Ƅ ƬſƪƫѬƪƄ ƌƄƬų. żžƪ ƪƻ ƍƀѬƁƻƸųǃƻ ƍѬƫžƸ 20 Ƃƶƻǃƻƫ, ƫžƪ ƫųƂƬѬ ƫſ ƺžƍƀѬƍѬƫƄƶžƶ ƀѬƺƸƵƷƫƄƬƻƁƵ, ƫſ Ɓƌžƺžƶ, Ƅ ƮѬƪƄ ƍƀƻƮƻƫž ƺžƬƀƻƪƌƻ ƺƄƁƬƀųƮų, ƫſ ƺžƍƀѬƍѬƫƄƶžƶ ƌžƶƻ žǁѬ ƍƀſƁƄ. ŷѬǁųǃƳƫƻѲ ƬſǃſƎѬƫ ƫžƯѬƷѬ ƶųƺžƶų ƫſ ƶųƸƍѬƶųƸžƶ, ƍųƁǃƵ ƫžƯѬƷѬ ƺžƍƻƬžƫƫƵ ưѬƸѬ ƄƬѬƮƫſƫƫƵ ƮžƁƄ ƺƄƁƬƀųƮų, žƸƪųƫųƁƬƀžƬѬƀ ƍѬƶųƸѬƪƻƶ, ưѬ Ƅ ƌſƀųƶƫƻƌž Ƭƀƻƶžƙ ƫžƀžƸž. ŶѬǃƻ ƫžƁ ƫžƀſƯ-

ǪǗ ƽƼǜǩǙǩǙǩƹǙǝǛǘƹƓƹǩƸǝ ǛƼƹǙǝ ǙDžǡDŽƹƓǗƸƼ DŽ ǝǜǡ: ƽDžǗǜƹǘ ǙDžǡDŽƹƓƼ, ǚǗǛƓƹǘǛƼ, ǚǩǜƓǗƯǗDžƴƹƼǙƼ, ǚǡƿǛƷƿƹƼǙƼ ƀžǃƳƫž ƁƶųƹѬƺƶžƀſƫž ƌžƶž Ѳ ƎƀſƯ, žǃſ Ѳ ƯžƪƍžƫƁƳƌſ ƺ ƍѬǃƄƫƻƭſƴ.

Ƭų ƺžƍƀѬƁƻǃƻ ƸѬ ƌųƪƫžƬƻ ƍſƀſƷѬƶѬƀųƶ, ƫųƂƬѬ ƫſ ƶƻǁžƮƻƶƁƵ ƍſƀſƸ ƫžƪƻ.

ƖƁ͙ Ʊ͙ Ʈƀ? ƖƁ͙ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ƶƍŴ ƹ͙ ƭ͙Ƹ͙ ƺ ƂƏ͙Ɓƫ͙ƷſƬŴ ƍ͙ƫƎſƬŴƶƫƼ! Ɩ͙ƹ͙Ɓ͙ƺƅƵƯƼ ƊƷƁ͙Ǝ͙Ƶ, ƫƼ Ʒƺƀ ƻƬſƚƫ͙, Ʊ͙ ƭſƍƀ ƂƀƁƷŴƂ ƁŴƷƬƶ «4-5 ƻŴƁ͙ƍ». ų ƍ͙DŽƼ Ƭſƫ ƅ ƁƀƍDŽſƫŴ ͙ǂŴƮƶƵƭƴ ƂƀƁƷŴƂ ƭſƍ͙Ƹ͙ ƁŴƷƬƶ, ƅ ƬſƂ Ə͙ƁƫƅƵƭƴƂƶ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬŴ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ. Ɣſƍ͙Ƭ͙ƫŴƁƬŴƂƭƴ ƭſƍſ: ƯƼƫ ƷƼƱƼƫ ƚ ƻſƶƷDŽƀƬƼ͟ ƁŴƷƀƬƴ, ƭƼƫ ǂŴDŽƴưƀ ͙ƯŴƍƅƷſƬƴ ƅ ƍDŽŴƚƬƭſ, Ŵ ƭƀƫ ƫƀƬưƀ ƻſDŽƼưſƚƭƴƂƶ ƭƼƃ ƹƀƭſDŽƀ͟, Ƭſ ƶƍŴ Ƭƀ ƻƷƀƁƭſƵƭƴ ƅƷſƸƼ ƍDŽŴƚƬƭƼ. źƭƺƀ, ƫƼ ƷƎDŽƼƷſƚƫ͙ Ƭſ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ ƬſưƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƬſǂſƸſƭ͙ ǂŴDŽƴưƀ, ƬŴƺ Ƭſƫ ƻƹſƚƭƴƂƶ.

ƖƁ͙ Ʊ͙ Ʈƶ ŴƂƭ͙ƁŴƶ? ƖƁ͙ ƭƀ, Ʊ͙ Ƭſ ƷƼƂ͙ƍ͙ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭƬ͙ƫƅ ƁƼƬƍƅ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ ƚ ƅƂŴ: ƷDŽſƂƬƀ ƍDŽŴƚƬƭƼ, ƎſƁƭƬƀƁƼ, Ǝ͙ƂƭſƯſDŽƴƬƼƍƼ, ƎŴƹƁƶƹƬƼƍƼ. ŷ͙DŽƼ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƮŴƶ ƚ ƬƼƻƴƍ͙Ƶ, ƭ͙ ƫ͙ƺƬſ ƎƁ͙ Ʈƀ Ƭƀ ƹƅƫſƭƼ. ŵDŽƀ Ʈƀ ƻſƭƼưưƶ Ƭƀ Ƭſƹ͙ƷƸ͙. Ž͙ƺ ƮŴƬƬŴƂƭƴ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬ͙ƂƭŴ – ƅ Ə͙ƁƫƅƷſƬƬŴ DŽ͙ƶDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƂƭſƷDŽƀƬƬƶ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƹ͙ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ſ ƮŴƬƬŴƂƭƴ DŽ͙ƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ – Ʒ ͙ƹƀƁƺſƬƬŴ ƹ͙ƹſƭƍ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƎƁƼǂƅƭƍƅ: • ƍ͙DŽƼ ƍDŽŴƚƬƭ ƻǂŴDŽƴưƅƚ ƯſƂƭ͙ƭƅ ͟ ͙ǂƂƶƸ ƻſƍƅƎŴƷƀDŽƴ, ƭ͙ǂƭ͙ – ƏŴƻƼƯƬ͙ ƎƁƼƬ͙ƂƼƭƴ ǂŴDŽƴưƀ ƸƁ͙ưƀ͟. • ƍ͙DŽƼ ƹŴDŽƼƭƴƂƶ ƻ Ʒſư͙Ƶ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƚƵ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴƚƵ, Ʊ͙ ƹ͙Ǝ͙ƫſƸſƚ Ǝ͙DŽŴƎưƼƭƼ ƎƁ͙ƹƅƍƭ Ŵ ƶƍŴƂƭƴ ƂƀƁƷŴƂƅ, ͙ƎƭƼƫŴƻƅƷſƭƼ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ ( ƻſ ƁſƃƅƬ͙ƍ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƷƼ ƫ͙ƺƀƭƀ ƎŴƹƷƼƱƼƭƼ ƮŴƬƅ ſǂ͙ ƮŴƬƬŴƂƭƴ ƂƷ͙ƚƫƅ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ). ŵDŽƀ Ǝ͙ƍƼ ƹſDŽƀƍ͙ Ƭƀ ƷƂŴ Ɓ͙ƻƸDŽƶƹſƵƭƴ Ʈƀ ƶƍ ƮŴƬƬŴƂƭƴ. • ƍ͙DŽƼ ƍDŽŴƚƬƭ Ɓƀƍ͙ƫƀƬƹƅƚ Ʒſưƅ ƍ͙ƫƎſƬŴƵ ŴƬưƼƫ Ǝ͙ƍƅƎƮƶƫ, ƶƍŴ ƎƁƼƬ͙Ƃƶƭƴ Ʒſƫ ƎƁƼǂƅƭ͙ƍ.

njǙƓǝǗDžƴƹǡǜƓƴ ǙDžǡDŽƹƓǩǩǛǡDŽƹƓǩƽǗƹǩǜƓǡ ų ƻƬ͙Ʒƅ – ŴƂƭ͙ƁŴƶ. ŷƻ ƍƀƻѲƯǃƻ ƫž ƍƀƻƺƫžƮſƫƄ ƺƄƁƬƀųƮ ƶ ѬƎųƁ ƸƄƹſ ƶųƸѬƪѬѯ ƪųƹƫžƀѬƸƫѬѯ ƌѬƪƍžƫųѯ. ŲƫųƭųžƬƻƶž ƺƄƁƬƀųƮų ƫžǃſƹžǃž ƷѬƁƍѬƸžƀƵƪ ѬƎųƁƄ. żſƪž ѬƮųƌƄƶžƫѬѯ ƀѬƺƪѬƶƻ ƁƬѬƁƄƶžǃžƁƵ ƍƀѬǁǃſƪƻ ƌǃųƙƫ-

22


ǪǘƻǗƿǩƽǩDžǘƹƼң ǙDžǡDŽƹƓ: ƯƼ ƽǗǛƓǩ ƻ ƹƼƸ ƾǩƽǩǛƼƓƼ ŶſƺDŽƼƷ͙ ƎƁƼƹŴDŽƶƭƼ ƅƷſƸƅ Ƭƀƻſƹ͙Ʒ͙DŽƀƬ͙ƫƅ ƍDŽŴƚƬƭƅ. Ɯ͙ƫƅ? ƜſƂƭ͙ ƭſƍŴ ƍDŽŴƚƬƭƼ ͙Ƃ͙ǂƼƂƭ͙ Ʒſƫ ƬŴƯ͙Ƹ͙ Ƭƀ Ƃƍſƺƅƭƴ, ƻſƭƀ ƷƼƂDŽ͙ƷDŽƶƭƴ ƂƷ͙ƚ ƬƀƷƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƬƶ ƂƷ͙͜ƫ ǂDŽƼƻƴƍƼƫ ƭſ ƎƁ͙Ƃƭ͙ ƻƬſ͙͟ƫƼƫ, ƶƍ Ʒ ŴƂƭ͙ƁŴ͜ ƻ Ƹ͙ƭƀDŽƀƫ. (Ɲ͙ ƁƀƯŴ, ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ Ǝ͙ƍſƻƅƵƭƴ, Ʊ͙ Ʒ ƂƀƁƀƹƬƴ͙ƫƅ ƎƁ͙ ƂƷ͙ƚ Ƭƀƻſƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƬƶ ƫƼ Ɓ͙ƻƎ͙ƷŴƹſƚƫ͙ 8-10 ͙ƭ͙ƯƅƵƯƼƫ). Ž͙ƺ ƫſƚƫ͙ Ǝ͙ƭƁŴ͟Ƭƅ ƷƭƁſƭƅ: 1. ŶƼ ƷƭƁſƭƼDŽƼ ǂƀƻƎ͙ƂƀƁƀƹƬƴ͙ Ʒſư͙Ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ (ƻŴ 100%, Ʊ͙ ƎƁƼƃ͙ƷſDŽƼ ƂƷ͙ƚ ƬƀƷƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƬƶ, 95% ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƎŴƹƅƭƴ ƹ͙ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭſ). 2. ŶƼ ƷƭƁſƭƼDŽƼ Ʊƀ ƫŴƬŴƫƅƫ ƹƀƂƶƭ͙ƍ Ǝ͙ƭƀƬƮŴ͟ƬƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ƭ͙ƫƅ Ʊ͙ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͜ ƻ «ƷƅƂƭ ƅ ƷƅƂƭſ» ƹ͙ƷŴƁƶƵƭƴ ǂŴDŽƴưƀ.

ƯƻƬƻ ƁƶųѲ ƶųƸƷƄƌ ƍƀѬ ƶųƸƶųƸƄƶžƫƫƵ ƁžǃѬƫƄ. Ɠž 3 Ƹƫų ƪѬƙѯ ƀѬǁѬƬƻ ƶ ƌѬƪƍžƫųѯ Ƶ ƫſ ƍѬǁžƮƻǃž ƹѬƸƫѬƷѬ ǁžƹžƴƮѬƷѬ ƺžǃƻƯƻƬƻ ųƫƎѬƀƪžƭųƴ ƍƀѬ ƁƶѬѯ ƶƀžƹſƫƫƵ. Ÿž ƪѬƙ ƺžƍƻƬžƫƫƵ ƍƀѬ ƀſƺƄǃƳƬžƬƻƶƫųƁƬƳ ƍƀƻѲѬƪƄ ƺ ƪѬƫųƬѬƀѬƪ, Ƶ ѬƸſƀƹžǃž ƶųƸ ƪſƫſƸƹſƀž ƀѬƺƪƻƬƄ ƶųƸƍѬƶųƸƳ ǁſƺ ſƫƬƄƺųžƺƪƄ: «ŸžƍſƶƫѬ, ƌѬƀƻƁƫѬ…» ƖƁ͙ Ʊ͙ Ʈƀ? ƖƁ͙ ƭƀ, Ʊ͙ Ə͙ƁƫſDŽƴƬ͙ ƁƀſDŽŴƻƅƷſƭƼ ŴƹƀƵ Ƭƀƹ͙ƂƭſƭƬƴ͙. ŽƁƀǂſ ƻſƫ͙ƭƼƷƅƷſƭƼ ƮŴƚƵ ŴƹƀƚƵ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ ƏƁ͙Ƭƭ-͙ƏŴƂƅ ƻ Ǝ͙ƶƂƬƀƬƬƶƫ, Ʊ͙ Ʈƀ ƹſƂƭƴ ƹDŽƶ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ͟ ͙Ƃ͙ǂƼƂƭ͙ ƍ͙ƺƬ͙ƫƅ. ų ƻſƎƁ͙ƷſƹƼƭƼ ƮŴ ƁŴưƀƬƬƶ Ʒ ƅƂŴ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ. ų Ƹ͙DŽ͙ƷƬƀ: ƎƁ͙ƫŴƺƬŴ ƎŴƹƂƅƫƍƼ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƁƀƸƅDŽƶƁƬ͙ ͙ǂƸ͙Ʒ͙ƁƵƷſƭƼ ƻŴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍſƫƼ, ƅƃƷſDŽƵƷſƭƼ ƁŴưƀƬƬƶ Ʊ͙ƹ͙ ƹŴ͟ ƅ ƮŴ͟ ƂƏƀƁŴ, ſ Ǝ͙ƭŴƫ ͙ƮŴƬƵƷſƭƼ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭ. ŵƹƺƀ ƍDŽŴ-

ǕǩǛƸǗDžƴƹǩ ǛǘǗDžǡƻǝƽǗƓƼ ǡƿǘƶ ƹǘƿǩǜƓǗƓƹƴǩ. ǔǛǘǀǗ ƻǗƸǩƓƼƽǝƽǗƓƼ ƮǡDŽƶ ǡƿǘDŽƶ ǚǘǛǜǩƹǗDž ƭǛǩƹƓ-ǩƭǡǜǝ ƻ ǚǩƷǜƹǘƹƹƷƸ, Ʊǩ Ʈǘ ƿǗǜƓƴ ƿDžƷ ǙǩƸǚǗƹǡǢ ң ǩǜǩǀƼǜƓǩ ǙǩƺƹǩƸǝ. lj ƻǗǚǛǩƽǗƿƼƓƼ Ʈǡ ǛǡưǘƹƹƷ ƽ ǝǜǡ ǀǡƻƹǘǜ-ǚǛǩƮǘǜƼ 3. ų ƬſƁƀưƭŴ, ƷƼ ƎƁ͙ƸſƷƼDŽƼ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ Ǝ͙DŽŴƎưƼƭƼ Ʒſư ƎƁ͙ƹƅƍƭ ſǂ͙ ƶƍŴƂƭƴ ƂƀƁƷŴƂƅ ƭſ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ. Źƀƻſƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƼ͟ ƍDŽŴƚƬƭ – Ʒſư ǂƀƻƍ͙ưƭ͙ƷƬƼ͟ ƷƯƼƭƀDŽƴ! ƇƍƱ͙ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ 24 Ƹ͙ƹƼƬ ƅƂƅƬƅƭƼ ƎƁƀƭƀƬƻŴ͜, Ʊ͙ ƷƼƬƼƍDŽƼ, ƭ͙ ƫ͙ƺƬſ ƅƭƁƼƫſƭƼ 95% ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, Ʊ͙ ƫſƵƭƴ ƬſƫŴƁ ƎŴƭƼ. ŷ͙DŽƼ Ʈƀ Ƭƀ ƷƹſƚƭƴƂƶ ƻƁ͙ǂƼƭƼ ƻſ ƹ͙ǂƅ, ƍ͙ƀƏŴƮŴƚƬƭ ƻǂƀƁƀƺƀƬƬƶ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ Ǝſƹſƚ ƹ͙ 46%. ƝƀƶƍŴ ƻſƃŴƹƬŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƂƭſDŽƼ Ɓ͙ƻƁ͙ǂDŽƶƭƼ ƎƁ͙ƸƁſƫƼ, ƶƍŴ ƻſ͙ƃ͙ƯƅƵƭƴ Ƭƀƻſƹ͙Ʒ͙DŽƀƬƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƂƍſƁƺƼƭƼƂƶ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜-Ǝ͙ƂƭſƯſDŽƴƬƼƍƅ. ŹſƷƀƹƅ ƬƀƷƀDŽƼƍƼ͟ ƎƁƼƍDŽſƹ. Ɔ ƍƀžƭƴƶžǃž ƺ žƶƬѬƪѬǁųǃƳƫѬƴ ƌѬƪƍžƫųƙƴ-ƸƻǃſƀѬƪ, Ƅ ƁžǃѬƫų ƵƌѬѯ ƁƬѬƵƶ ƪѬƫųƬѬƀ ųƺ ƺžƌǃƻƌѬƪ ƺžǃƻ-

ƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬſ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ ƂƍDŽſƹſƚƭƴƂƶ Ŵƻ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬƼƃ ƎƁſƮŴƷƬƼƍŴƷ. Ǎǡƿ Ưǩƾǩ ƻǗDžǘƺƼƓƴ ǙDžǡDŽƹƓǩǩǛǡDŽƹƓǩƽǗƹǡǜƓƴ ǚǛǗƮǡƽƹƼǙǗ? Ƈ ƷŴƹ͙ƍƁƀƫDŽƵƵ 3 Ƹ͙DŽ͙ƷƬƼƃ ƯƼƬƬƼƍƼ: 1. ǫǜǩǀƼǜƓǡǜƓƴ ǜǚǡƽǛǩǀǡƓƹƼǙǗ. ŹſƎƁƼƍDŽſƹ, ƷŴƬ ƅƻſƸſDŽŴ Ƭƀ DŽƵǂƼƭƴ ƂƎŴDŽƍƅƷſƭƼƂƶ ƻ DŽƵƹƴƫƼ, Ʈƀ ͙͟Ƹ͙ «ƬſƎƁƅƺƅƚ», Ŵ ƬŴƯ͙Ƹ͙ ƭƅƭ Ƭƀ ƷƹŴƚư. ŵǂ͙ ƻƸſƹſƚƫ͙ ƬſƷƀƹƀƬƼ͟ ƷƼƎſƹ͙ƍ ƻ ͙ƏŴƮŴſƬƭ͙ƫ, ƶƍƼ͟ ƱƼƁ͙ ƎƁſƸƬƅƷ ƹ͙ǂƁƀ ͙ǂƂDŽƅƺƼƭƼ ƍDŽŴƚƬƭſ. 2. ǨǝDžƴƓǝǛǗ, ǚǩǀǝƿǩƽǗƹǗ ƽ ǩǛƾǗƹǡƻǗƮǡǢ – ƭŴ ƂƭſƬƹſƁƭƼ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ, ƶƍŴ ƎƁƼ͟ƬƶƭŴ ƭſ ƍƅDŽƴƭƼƷƅƵƭƴƂƶ. ŵƹƺƀ ƬŴƃƭ͙ Ƭƀ ƎƁſƸƬƀ ǂƅƭƼ «ǂŴDŽ͙Ƶ Ʒ͙Ɓ͙Ƭ͙Ƶ». Ž͙ƫƅ ƬſƷŴƭƴ ƎƁƼƁ͙ƹƬſ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬŴƂƭƴ ƎƁſƮŴƷƬƼƍſ Ƭƀ ƻƫ͙ƺƀ ŴƭƼ ƅ Ɓ͙ƻƁŴƻ ƻ ŴƬư͙Ƶ ƍƅDŽƴƭƅƁ͙Ƶ, ƎƁƼ͟Ƭƶƭ͙Ƶ Ʒ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͜. 3. ǑǘǛưǗ ǩǜǩǀǗ ǙǩƸǚǗƹǡǢ, ǜƓƼDžƴ ǝǚǛǗƽDžǡƹƹƷ ǙǘǛǡƽƹƼǙǗ, ͙͟Ƹ͙ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƴƬſ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬŴƂƭƴ – ſƹƺƀ ͙͟Ƹ͙ ƎƀƁưƼƫƼ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ ƚ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ. ų Ƃſƫƀ ƷŴƬ ƂƭƷ͙ƁƵƚ ſƭƫ͙ƂƏƀƁƅ Ʒ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. Ɲ͙ƂƷŴƹ Ǝ͙ƍſƻƅƚ, Ʊ͙ Ƭſ͟ƹƅƺƯƼ͟ ƷƎDŽƼƷ ƫſƚ Ǝ. 3. ŸŴ͟ ƹ͙ƂƷŴƹ ƂƷŴƹƯƼƭƴ, Ʊ͙ ƎƁƼƂDŽŴƷ’ƶ «Ɩ͙ƍſƺƼ ƫƀƬŴ, ƃƭ͙ ƭƷŴ͟ ƹƁƅƸ Ŵ ƶ Ƃƍſƺƅ, ƃƭ͙ ƭƼ» ƫ͙ƺƬſ ƎƀƁƀƏ͙ƁƫƅDŽƵƷſƭƼ «żƍſƺƼ ƫƀƬŴ, ƯƼ ƱſƂDŽƼƷŴ ƷƼ Ƭſ ƂƷ͙͜͟ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ, Ŵ ƶ Ƃƍſƺƅ ƯƼ ƍDŽŴƚƬƭ͙͙ƁŴƚƬƭ͙ƷſƬſ Ʒſưſ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ». źƭƺƀ, ƷƼƷƯſ͟ƭƀ ƂƷ͙͜ƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ƎŴƻƬſƷſ͟ƭƀ ͜ƃƬŴ Ǝ͙ƭƁƀǂƼ ͟ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ, ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƴƬƶ͟ƭƀ Ʊ͙Ƭſ͟ƍƁſƱƀ, – Ŵ ǂŴƻƬƀƂ-ƁƀƻƅDŽƴƭſƭ Ƭƀ ƻƫƅƂƼƭƴ Ƃƀǂƀ ƯƀƍſƭƼ: ƷƼ ͙ƹƀƁƺƼƭƀ Ǝ͙ƂƭŴ͟ƬƼƃ Ŵ DŽ͙ƶDŽƴƬƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ, ƶƍŴ «ƎƁ͙ƂƅƷſƭƼƫƅƭƴ» ƷſƂ Ƭſ ƁƼƬƍƅ ͟ ƂƭſƬƅƭƴ ƷſưƼƫƼ ǂƀƻƍ͙ưƭ͙ƷƬƼƫƼ ƎƁ͙ƫ͙ƅƭƀƁſƫƼ.

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

23


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

żƭƁſƭƀƸŴ͜ ƭſ ƍſƎŴƭſDŽ

ƦǑǒnjǍƘljǪǓƕǨƙҠ njƦƛƙǔ: ƚnjǍƛnjǪǪƥ Ҡ ǑǒǫƗǏǓƙ ƨ ƎſƁſƹƼƸƫŴ ƍƀƁƅƷſƬƬƶ ƀƏƀƍƭƼƷƬŴƂƭƵ ǂŴƻƬƀƂƅ (business performance management) ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼ͟ ſƅƹƼƭ (performance auditing) Ǝ͙ƂŴƹſƚ ƍDŽƵƯ͙Ʒƀ ƫŴƂƮƀ. ͙͛Ƹ͙ ͙ƂƬ͙ƷƬƀ ƻſƷƹſƬƬƶ: ͙ƮŴƬƼƭƼ ƀƏƀƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƍ͙ƫƎſƬŴƚƵ, ƏſƍƭƼƯƬ͙ – ͙ƮŴƬƼƭƼ ͜͜ ƻſƸſDŽƴƬƅ ƀƏƀƍƭƼƷƬŴƂƭƴ. Ɣſ ƂƷ͙ƚƵ ƂƅƭƬŴƂƭƵ ƭſ Ə͙Ɓƫ͙Ƶ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼ͟ ſƅƹƼƭ ƚ ͙ƮŴƬƍ͙Ƶ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ƶƍſ ƻƹŴ͟ƂƬƵƚƭƴƂƶ ƅ ƷƼƸDŽƶƹŴ ƂƭƁƅƍƭƅƁƬ͙Ƹ͙ ƻǂ͙Ɓƅ ƹſƬƼƃ ƎƁ͙ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬŴƂƭƴ ƮŴƚ͜ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ͟ Ʊ͙ƁŴƯƬ͙ƫƅ ƎDŽſƬƅ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ. ƥƍƂƎƀƁƭƼ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƅƵƭƴ ƂƭƁƅƍƭƅƁƅ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ƶƍſ Ǝ͙ƷƼƬƬſ ƸſƁſƬƭƅƷſƭƼ, Ʊ͙ ƎƁ͙ƸƁſƫſ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƷƀƹƀƭƴƂƶ Ʒ ƎƁſƷƼDŽƴƬ͙ƫƅ ƬſƎƁƶƫƍƅ, ſ ƭſƍ͙ƺ Ǝ͙ƭ͙ƯƬƀ ƂƭſƬ͙ƷƼƱƀ Ʒ ƅƂŴƃ ƍDŽƵƯ͙ƷƼƃ ƂƏƀƁſƃ Ŵ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƴƬƼƃ ƎƅƬƍƭſƃ Ƭſ ƁŴƷƬŴ ƎŴƹƁ͙ƻƹŴDŽŴƷ. źƂƬ͙ƷƬƼƫ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƼƫ ƻſƷƹſƬƬƶƫ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ſƅƹƼƭƅ DŽ ǩƮǡƹǙǗ ǛǡƽƹƷ ƾǩƓǩƽƹǩǜƓǡ ǚǡƿǚǛƼDŽƸǜƓƽǗ ƓǗ ңǩƾǩ ǜǚǡƽǛǩǀǡƓƹƼǙǡƽ ƿǩ ǘƭǘǙƓƼƽƹǩǢ ǛǩǀǩƓƼ ƽǡƿǚǩƽǡƿƹǩ ƿǩ ƮǡDžǘң ƓǗ ƻǗƽƿǗƹƴ ǛǩƻƽƼƓǙǝ ǙǩƸǚǗƹǡǢ. Źſ ͙ƂƬ͙ƷŴ ƮŴƚ͜ ͙ƮŴƬƍƼ Ɓ͙ƻƁ͙ǂDŽƶƚƭƴƂƶ ƎƁ͙ƸƁſƫſ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ Ɓƀ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͜ ƂƼƂƭƀƫƼ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷ͙ƫ, ƻſDŽƅƯƀƬƬƶ Ƭ͙ƷƼƃ ſǂ͙ ƎƀƁƀƬſƷƯſƬƬƶ ƬſƶƷƬƼƃ ƎƁſƮŴƷƬƼƍŴƷ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ͙ƹƬƀ ƻ ͙ƂƬ͙ƷƬƼƃ ƭſƍƭƼƯƬƼƃ ƻſƷƹſƬƴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ſƅƹƼƭƅ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟ – ƽƼƻƹǗƯǘƹƹƷ ң ƻǡǜƓǗƽDžǘƹƹƷ ƭǗǙƓƼƯƹǩ ƿǩǜƷƾƹǝƓƼǞ ǚǩǙǗƻƹƼǙǡƽ ǡƻ ǚDžǗƹǩƽƼƸƼ/ ƹǩǛƸǗƓƼƽƹƼƸƼ. ų ƶƍƱ͙ ƭſƍƭƼƯƬƀ ƻſƷƹſƬƬƶ ƭſƍ ƻƷſƬ͙Ƹ͙ ƷƬƅƭƁŴưƬƴ͙ƏŴƁƫ͙Ʒ͙Ƹ͙ ſƅƹƼƭƅ ƫ͙ƺƬſ ƻƹŴ͟ƂƬƼƭƼ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ ưƭſƭƬƼƃ ƏſƃŴƷƮŴƷ (ƶƍ ƎƼưƀ Ŷ. ƖƅƹƼƯ – ſƅƹƼƭ-ƫƀƬƀƹƺƀƁŴƷ1), ƭ͙ ƹDŽƶ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƻſƷƹſƬƬƶ Ƭſ ƁŴƷƬŴ ſƬſDŽŴƻƅ ƻſƸſDŽƴƬ͙͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟ƬƼƃ ưDŽƶƃŴƷ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ͟ ƀƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭŴ ƂƭƁƅƍƭƅƁ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƻſDŽƅƯſƭƼ ƍƷſDŽŴƏŴƍ͙ƷſƬƼƃ ƀƍƂƎƀƁƭŴƷ. Ž͙ƺ ƅ ƶƍƼƃ ƷƼƎſƹƍſƃ ƹ͙ƮŴDŽƴƬ͙ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƼ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼ͟ ſƅƹƼƭ? • ƎƀƁƀƹ Ǝ͙Ưſƭƍ͙ƫ ǂƅƹƴ-ƶƍƼƃ ƂƀƁ͙͟ƻƬƼƃ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟ƬƼƃ ƻƫŴƬ; 1. ƕƄƸƻƮ ŵ.Ż. «ŷſƫſƸƹƪſƫƬ ƶ źѬƁƁƻƻ ƻ ƺž ƀƄǁſƹѬƪ». ƥ2, 2005

24

• ƎƀƁƀƹ ƍƅƎŴƷDŽƀƵ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷſ ſǂ͙ ƅ ƁſƻŴ ͙͟Ƹ͙ ƮŴDŽƴ͙Ʒ͙Ƹ͙ ŴƬƷƀƂƭƅƷſƬƬƶ; • ƎŴƹ ƯſƂ ƍ͙ƬƂ͙DŽŴƹſƮŴ͜ ƹ͙ƯŴƁƬŴƃ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟ ƅ ƮƀƬƭƁſDŽŴƻ͙ƷſƬƼ͟ ƃ͙DŽƹƼƬƸ; • ƎƁƼ Ɓƀ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͜ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ƻ͙ƍƁƀƫſ – ƻƫŴƬŴ ƍ͙ƫſƬƹƼ ƭ͙Ǝ-ƫƀƬƀƹƺƀƁŴƷ; ǪǘǜƓǘǛǩƽǗ, • ƎƁƼ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ƂƭŴ ǐǗǛǡƷ ƸƻƀſƌƬѬƀ Amity Consulting ƎŴƹƷƼƱƀƬƬƶ ƍƀƁ͙ƷſƬ͙ƂƭŴ ƏŴDŽŴ͟ ſǂ͙ ƷŴƹƹŴDŽƀƬƴ ƹDŽƶ ͙ƎƭƼƫŴƻſƮŴ͜ ͟ ƎŴƹƷƼƱƀƬƬƶ ƎƁ͙ƻ͙Ɓ͙ƂƭŴ ƫƀƬƀƹƺƫƀƬƭƅ, ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ ͟ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƭ͙Ʊ͙; • ƅ ƁſƻŴ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶ ƁŴƻƬƼƃ ƂƼƂƭƀƫ ſƷƭ͙ƫſƭƼƻſƮŴ͜ – ſǂƼ Ƭƀ ſƷƭ͙ƫſƭƼƻƅƷſƭƼ «ƃſ͙Ƃ» Ŵ Ƹ͙DŽ͙ƷƬƀ, ͙ƮŴƬƼƭƼ ƂƭƅƎŴƬƴ Ƹ͙ƭ͙ƷƬ͙ƂƭŴ ƁŴƻƬƼƃ ƬſƎƁƶƫƍŴƷ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƹ͙ ſƷƭ͙ƫſƭƼƻſƮŴ͜; • ƎƁƼ ƸſDŽƅƻƀƷ͙ƫƅ ǂƀƬƯƫſƁƍŴƬƸƅ, ƍ͙DŽƼ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ͙ƮŴƬƼƭƼ ƂƼƂƭƀƫƅ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƭſ ƎƀƁƀƷŴƁƼƭƼ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬŴƂƭƴ ͜͜ ƂƎƀƮƼƏŴƯƬƼƫ ƂƭſƬƹſƁƭſƫ ͟ ƭƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴƶƫ ƍƀƁƅƷſƬƬƶ, Ʊ͙ ƹŴƵƭƴ ƅ ƮŴ͟ ƸſDŽƅƻŴ. ŵƅƹƼƭ ƻƹŴ͟ƂƬƵƚƭƴƂƶ ƅ ƷƼƸDŽƶƹŴ ƂƭƁƅƍƭƅƁ͙ƷſƬ͙Ƹ͙ ƻǂ͙Ɓƅ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͜ ƁŴƻƬƼƫƼ ƫƀƭ͙ƹſƫƼ, ͜ƃƬƴ͙Ƹ͙ ſƬſDŽŴƻƅ ͟ ƷƼƹſƯŴ Ɓƀƍ͙ƫƀƬƹſƮŴ͟ Ŵ ƻſƻƷƼƯſ͟ ƎƁ͙ƃ͙ƹƼƭƴ ƅ ƭƁƼ ƀƭſƎƼ: 1. ǑǡƿƾǩƓǩƽǙǗ. 2. ǍǡƻƼƓ ƹǗ ǚǡƿǚǛƼDŽƸǜƓƽǩ Ǘǀǩ ǚǘǛǘƽǡǛǙǗ ǩǙǛǘƸƼǞ ǛǩǀǩƯƼǞ ǩƿƼƹƼƮƴ. 3. njƹǗDžǡƻ, ƻƽǩǛǩƓƹƼң ƻƽ’ƷƻǩǙ ǡ ƻƽǡƓ ƻ ǛǘǙǩƸǘƹƿǗƮǡƷƸƼ. ǑǡƿƾǩƓǩƽƯǗ ǜƓǗƿǡƷ ƎƀƁƀƷŴƁƍƼ ƀƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭŴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ Ǝ͙ƯƼƬſƚƭƴƂƶ ƻ ſƬſDŽŴƻƅ ƬſƶƷƬ͙͜ ƻƷŴƭƬ͙ƂƭŴ ƭſ ŴƬưƼƃ, ƻ͙ƍƁƀƫſ ƷŴƹƍƁƼƭƼƃ ƹƺƀƁƀDŽ ƎƁ͙ ƹŴƶDŽƴƬŴƂƭƴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. ƈƀ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƀƏƀƍƭƼƷƬ͙ ƎƁ͙ƷƀƂƭƼ Ǝ͙ƹſDŽƴưŴ ƂƎ͙ƂƭƀƁƀƺƀƬƬƶ ͟ ƀƍƂƎƀƁƭƬŴ ŴƬƭƀƁƷ’Ƶ ƎƁƼ


ǂƀƻƎ͙ƂƀƁƀƹƬƴ͙ƫƅ ƍ͙ƬƭſƍƭŴ ƻŴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍſƫƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. Źſ Ʈƴ͙ƫƅ ƺ ƀƭſƎŴ ƂƍDŽſƹſƚƭƴƂƶ ƎDŽſƬ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ ſƅƹƼƭƅ. • ƖŴƹ ƯſƂ ƷŴƹƷŴƹƅƷſƬƬƶ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷſ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƵƭƴƂƶ ƂƭſƬƹſƁƭƬŴ ƫƀƭ͙ƹƼ ƀƍƂƎƀƁƭƬ͙Ƹ͙ ƍ͙ƬƂƅDŽƴƭƅƷſƬƬƶ: ƅƂƭſƬ͙ƷƯŴ ͟ ƀƍƂƎƀƁƭƬŴ ŴƬƭƀƁƷ’Ƶ, ſƬſDŽŴƻ ƹ͙ƍƅƫƀƬƭŴƷ, ƻǂŴƁ ƹſƬƼƃ, ƂƎ͙ƂƭƀƁƀƺƀƬƬƶ ƅ ƎƁ͙ƮƀƂŴ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ (͙Ƃ͙ǂDŽƼƷ͙ Ʒ ƎƁ͙ƮƀƂŴ ƻƹŴ͟ƂƬƀƬƬƶ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼƃ ƹŴ͟ – ƬſƁſƹ, Ɓ͙ǂ͙ƯƼƃ ƻƅƂƭƁŴƯƀ͟ ƭ͙Ʊ͙). Ɩ͙ƭŴƫ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ Ə͙ƁƫſDŽŴƻ͙ƷſƬƼ͟ ͙ƎƼƂ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁ, Ǝ͙ǂƅƹ͙Ʒſ Ƃƃƀƫ Ŵ ƫ͙ƹƀDŽƵƷſƬƬƶ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƍDŽƵƯ͙ƷƼƃ ƏƅƬƍƮŴ͟. Ɣſ Ƭſ͟Ǝ͙ưƼƁƀƬŴư͙Ƶ ƫƀƭ͙ƹƼƍ͙Ƶ, Ǝ͙ƂDŽŴƹ͙ƷƬŴƂƭƴ ƹŴ͟ ƅ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬŴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ſƅƹƼƭƅ ƚ ƬſƂƭƅƎƬ͙Ƶ. ƖƀƁƀƹƅƂŴƫ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƶƭƴƂƶ ƬſƂƭſƬ͙ƷƯŴ ŴƬƭƀƁƷ’Ƶ ƻ ƍƀƁŴƷƬƼƍſƫƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. ƖŴƹ ƯſƂ ͜ƃ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ ƅƭ͙ƯƬƵƵƭƴƂƶ ƫƀƺŴ ǂŴƻƬƀƂƅ (ƎƁ͙ƹƅƍƭƼ/Ǝ͙ƂDŽƅƸƼ); ͙Ƃ͙ǂƼ ͟ ƎŴƹƁ͙ƻƹŴDŽƼ, ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſDŽƴƬŴ ƻſ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ ƭſ ƍDŽƵƯ͙ƷŴ ƏƅƬƍƮŴ͜, Ǝ͙ƭ͙ƯƬŴ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬŴ ƮŴDŽŴ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƂƭƅƎŴƬƴ Ə͙ƁƫſDŽŴƻſƮŴ͜ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍ͙͜ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ – ƹ͙ƍƅƫƀƬƭƼ, ƹ͙ƂƭƅƎƬŴ ƹDŽƶ ſƬſDŽŴƻƅ. Źſ ƹƁƅƸ͙ƫƅ ƀƭſƎŴ ſƅƹƼƭƅ ƻƷƼƯſ͟Ƭ͙ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƴƂƶ ſƬſDŽŴƻ ƹ͙ƍƅƫƀƬƭŴƷ. źƂƬ͙ƷƬƼƫ ƹƺƀƁƀDŽ͙ƫ ŴƬƏ͙Ɓƫſ-

ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƵ (ƎƁ͙ƫŴƺƬŴ ͟ ƍŴƬƮƀƷŴ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭƼ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁ), ƂƭſƬƹſƁƭƼ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶ, ƍƁƼƭƀƁŴ͜ ͙ƮŴƬƍƼ ƶƍ͙ƂƭŴ, ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽƴƬſ ƭſ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͟Ƭſ Ʒƻſƚƫ͙ƹŴƶ. Źſ ƬſƂƭƅƎƬ͙ƫƅ ƀƭſƎŴ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƴƂƶ ſƬſDŽŴƻ ƫ͙ƹƀDŽƀ͟ ƭſ ƎƀƁƀƷŴƁƍſ ͜ƃ Ƭſ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬŴƂƭƴ ƻſƸſDŽƴƬ͙ƎƁƼ͟ƬƶƭƼƫ ƂƭſƬƹſƁƭſƫ ƍƀƁƅƷſƬƬƶ. źƹƁſƻƅ ƎŴƂDŽƶ ƷŴƹƷŴƹƅƷſƬƬƶ ͙ǂ’ƚƍƭſ ſƅƹƼƭ͙ƁƼ ƻƅƂƭƁŴƯſƵƭƴƂƶ ƻ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼƫ ƍ͙DŽƀƍƭƼƷ͙ƫ ƹDŽƶ ƻƷ͙Ɓ͙ƭƬƴ͙Ƹ͙ ƻƷ’ƶƻƍƅ ͟ ƷƼƁ͙ǂDŽƀƬƬƶ ƻſƸſDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƻƅƫŴƬƬƶ ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ Ŵ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁ. ƖƁ͙ƮƀƂ ƻƷ͙Ɓ͙ƭƬƴ͙Ƹ͙ ƻƷ’ƶƻƍƅ ͟ ƬſƹſƬƬƶ ƎŴƹƂƅƫƍ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƻƷŴƭƅ ƷſƺDŽƼƷƼ͟ ƹDŽƶ ƻſƸſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭƅ ſƅƹƼƭ-ƫƀƬƀƹƺƫƀƬƭƅ, ſ ͙ƭƺƀ – ƹDŽƶ Ǝ͙ƹſDŽƴư͙͜ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. ƨ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭŴ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ſƅƹƼƭƅ ƍƀƁŴƷƬƼƮƭƷ͙ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ͙ƹƀƁƺƅƚ ͙ǂ’ƚƍƭƼƷƬƅ ƍſƁƭƼƬƅ ƁŴƻƬƼƃ ſƂƎƀƍƭŴƷ ͜͜ ƹŴƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ. Źſ͟ƯſƂƭŴưƀ Ʒ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƃ ƍ͙ƫƎſƬŴƶƃ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƼ ƷŴƹƻƬſƯſƵƭƴƂƶ ƅ ƷDŽſƂƬƀ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬŴ: ƂƭƼDŽƴ ƍƀƁŴƷƬƼƮƭƷſ, ƹƅǂDŽƵƷſƬƬƶ ƏƅƬƍƮŴ͟, ƬƀƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬŴƂƭƴ ƂƭƁƅƍƭƅƁƼ, ƬƀƀƏƀƍƭƼƷƬŴ ƭſ ƹƅǂDŽƵƵƯŴ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ. ƖŴƹ ƯſƂ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƎƀƁư͙Ƹ͙ ƻſƷƹſƬƬƶ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ ƷƼƶƷDŽƀƬƬƶ ƍ͙ƁƀƬƀƷƼƃ ƎƁ͙ǂDŽƀƫ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͜.

ǪǗңƯǗǜƓǡưǘ ƽ ǝǙǛǗǢƹǜƴǙƼǞ ǙǩƸǚǗƹǡƷǞ ǚǛǩǀDžǘƸƼ ƽǡƿƻƹǗƯǗƶƓƴǜƷ ǝ ƽDžǗǜƹǘ ǝǚǛǗƽDžǡƹƹǡ: ǜƓƼDžƴ ǙǘǛǡƽƹƼƮƓƽǗ, ƿǝǀDžƶƽǗƹƹƷ ƭǝƹǙƮǡң, ƹǘƽǡƿǚǩƽǡƿƹǡǜƓƴ ǜƓǛǝǙƓǝǛƼ, ƹǘǘƭǘǙƓƼƽƹǡ ƓǗ ƿǝǀDžƶƶƯǡ ǀǡƻƹǘǜ-ǚǛǩƮǘǜƼ ƮŴ͜ ƚ Ɓ͙ƻƎ͙ƁƶƹƯŴ, Ƭ͙ƁƫſƭƼƷƬŴ ͟ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟ƬŴ ƹ͙ƍƅƫƀƬƭƼ ƎŴƹƎƁƼƚƫƂƭƷſ: ƬſƍſƻƼ, Ɓ͙ƻƎ͙ƁƶƹƺƀƬƬƶ, Ǝ͙DŽ͙ƺƀƬƬƶ ƎƁ͙ ƎŴƹƁ͙ƻƹŴDŽƼ, Ǝ͙Ƃſƹ͙ƷŴ ŴƬƂƭƁƅƍƮŴ͜, ƷƼƁ͙ǂƬƼƯŴ ͟ ſƹƫŴƬŴƂƭƁſƭƼƷƬŴ ŴƬƂƭƁƅƍƮŴ͜, ƎDŽſƬƼ, ƻƷŴƭƼ ƎƁ͙ ƁƀſDŽŴƻſƮŴƵ ƭ͙Ʊ͙. ƖŴƂDŽƶ ſƬſDŽŴƻƅ ƹ͙ƍƅƫƀƬƭŴƷ ƻƬ͙Ʒƅ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƶƭƴƂƶ ƀƍƂƎƀƁƭƬŴ ŴƬƭƀƁƷ’Ƶ ƻ ƍƀƁŴƷƬƼƍſƫƼ ƎŴƹƁ͙ƻƹŴDŽŴƷ Ŵ ƏſƃŴƷƮƶƫƼ, ƎŴƹ ƯſƂ ƶƍƼƃ ƅƭ͙ƯƬƵƵƭƴƂƶ ƹ͙ƭƁƼƫſƬƬƶ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁ, Ǝ͙ƂDŽŴƹ͙ƷƬŴƂƭƴ ͜ƃƬƴ͙͜ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜, ƭ͙ƯƍƼ

ŵ ƎŴƹ ƯſƂ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƹƁƅƸ͙Ƹ͙ ƻſƷƹſƬƬƶ ͙ƮŴƬƵƚƭƴƂƶ Ƹ͙ƭ͙ƷƬŴƂƭƴ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƅ ƍDŽƵƯ͙ƷƼƃ ƎŴƹƁ͙ƻƹŴDŽŴƷ ƹ͙ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶ ƻſƸſDŽƴƬƼƃ ƮŴDŽƀ͟. Ɲ͙ƮŴDŽƴƬŴưƀ ƷƂƴ͙Ƹ͙ Ʈƀ Ɓ͙ǂƼƭƼ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ Ɓ͙ƻƁ͙ǂƍƼ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙͜ ƫ͙ƹƀDŽŴ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͟, ſ Ǝ͙ƭŴƫ ͙ƮŴƬƵƷſƭƼ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜ ƍDŽƵƯ͙ƷƼƃ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍŴƷ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. ƖŴƂDŽƶ ſƅƹƼƭƅ Ƭƀƹ͙DŽŴƍŴƷ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍ͙͜ ƂƼƂƭƀƫƼ ƻ’ƶƷDŽƶƚƭƴƂƶ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ Ɓ͙ƻƁ͙ǂƍƼ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂƅ ƻſƃ͙ƹŴƷ, ƂƎƁƶƫ͙ƷſƬƼƃ Ƭſ ͜ƃƬƚ ƅƂƅƬƀƬƬƶ.

ǑǡƿǜǝƸǙǩƽǡ ƻƹǗƯǘƹƹƷ ǩƮǡƹǙƼ ǘƭǘǙƓƼƽƹǩǜƓǡ ǝ ǙǩƺƹǩƸǝ ǀǡƻƹǘǜ-ǚǛǩƮǘǜǡ

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

25


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

ųŽ-ƍ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸ

̅Ǔljǒnj ǨǫǪƥƞǨnj̆ ǍljǒǔƦnjƘljƚnjƗljNJ ŶѬƪƍžƫųƵ Quest ƶųƸѬƪž ƁſƀſƸ ƀѬƺƀѬǁƫƻƌųƶ ƍųƸ Oracle. żžƌų ѯѯ ƀųƯſƫƫƵ Ƶƌ SQL Navigator ƁǃƄƷƄƴƬƳ ƸǃƵ ƁƍƀѬưſƫƫƵ ƍƀѬƭſƁƄ ƫžƍƻƁžƫƫƵ, ƀſƸžƷƄƶžƫƫƵ Ѳ ѬǁƁǃƄƷѬƶƄƶžƫƫƵ Ѭǁ’ƙƌƬųƶ ǁžƺƻ ƸžƫƻƂ. ƕƀƻ ƭƳѬƪƄ ƫſ ƶƁų ƺƫžƴƬƳ, ưѬ Quest Soljware – ѬƸƻƫ ųƺ ƶƻƁѬƌѬƬſƂƫѬǃѬƷųƮƫƻƂ ƶƻƀѬǁƫƻƌųƶ ƀųƯſƫƳ ƸǃƵ ƶųƀƬƄžǃųƺžƭųѯ ƸſƁƌƬѬƍųƶ. żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ Quest ƎƁ͙Ǝ͙Ƭƅƚ ƎƁ͙ƹƅƍƭ vWorkspace, ƶƍƼ͟ ƁſƬŴưƀ Ǝ͙ƂƭſƷDŽƶƷƂƶ ƎŴƹ ǂƁƀƬƹ͙ƫ Provision Networks Virtual Access Suite. ƈƀ ƚƹƼƬſ ƻſƷƀƁưƀƬſ ƎDŽſƭƏ͙Ɓƫſ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƷŴƁƭƅſDŽƴƬƼƫƼ ƫſưƼƬſƫƼ ƻ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƵ ƹƀDŽƀƸƅƷſƬƬƶ ƎƁſƷ Ŵ Ɓ͙DŽƀ͟, ŴƬƭƀƸƁſƮŴ͜ ƻ ƭƀƁƫŴƬſDŽƴƬƼƫƼ ƂƀƁƷƀƁſƫƼ ͟ ƸƀƭƀƁ͙ƸƀƬƬƼƫƼ ƎDŽſƭƏ͙ƁƫſƫƼ. Ŷ ƎƁ͙ƹƅƍƭſƃ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƚƭƴƂƶ ƎƁ͙ƎƁŴƚƭſƁƬƼ͟ ƎƁ͙ƭ͙ƍ͙DŽ EOP (Experience Optimized Protocol, RDP+). ŶŴƬ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƎƀƁƀƹſƷſƭƼ ƻƷƅƍ, ƷŴƹƀ͙ ƭ͙Ʊ͙. ƔſƷƹƶƍƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƎƁ͙ƭ͙ƍ͙DŽƅ vWorkspace ƹſƚ ƻƫ͙Ƹƅ ƎƁſƮƵƷſƭƼ ƂƍDŽſƹƬƼƫ ƷƼƹſƷƬƼƯƼƫ ƂƼƂƭƀƫſƫ Ŵ ƎƁ͙ƸƁſƫſƫ, ƻſǂƀƻƎƀƯƅƚ ƎDŽſƷƬŴ ƎƀƁƀƃ͙ƹƼ ƫŴƺ ƷŴƍƬſƫƼ, ƎŴƹƭƁƼƫƅƚ ƎſƁſƫƀƭƁƼ ƀƍƁſƬſ ſƺ ƹ͙ 4096ƃ2048, ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƫƅDŽƴƭƼƫ͙ƬŴƭ͙ƁƬƅ ƎŴƹƭƁƼƫƍƅ, ƎƀƁƀƬſƎƁſƷDŽƀƬƬƶ USB Ŵ ƅƬŴƷƀƁƂſDŽƴƬƀ ƍƀƁƅƷſƬƬƶ ƎƁƼƬƭƀƁſƫƼ. Ž͙ǂƭ͙, ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƯ ƫ͙ƺƀ ƎƁſƮƵƷſƭƼ Ƭſ ƷŴƁƭƅſDŽƴƬ͙ƫƅ Ɩŷ ƭſƍ, ƬſƯƀǂƭ͙ ƷŴƬ ƎƁſƮƵƚ Ƭſ ƏŴƻƼƯƬ͙ƫƅ Ɩŷ. ƨ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ ƫ͙ƺƬſ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſƭƼ ƶƍ ƭ͙ƬƍƼ͟ ƍDŽŴƚƬƭ, ƭſƍ Ŵ Ǝ͙ƷƬ͙ƮŴƬƬƼ͟ Ɩŷ. źƹƬſ ƻ Ƹ͙DŽ͙ƷƬƼƃ ƷŴƹƫŴƬƬ͙Ƃƭƀ͟ ƎƁ͙ƹƅƍƭƅ Quest ƹDŽƶ ƷŴƁƭƅſDŽŴƻſƮŴ͜ ƹƀƂƍƭ͙ƎŴƷ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻŴ Ƃƃ͙ƺƼƫƼ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭƬƼƫƼ ƎƁ͙ƹƅƍƭſƫƼ – ͙͟Ƹ͙ ƎƁ͙Ƃƭ͙ƭſ. Žſƍ, ƻſƷƹƶƍƼ ſƷƭ͙ƁƼƻſƮŴ͜ single sign-on (SSO), ŴƬƭƀƸƁſƮŴ͜ ƻ ŵƍƭƼƷƬƼƫ ƍſƭſDŽ͙Ƹ͙ƫ ƻƹŴ͟ƂƬƵƚƭƴƂƶ ƚƹƼƬƼ͟ ƷƃŴƹ ƅ ƷŴƁƭƅſDŽƴƬŴ ƂƼƂƭƀƫƼ. ƇƍƱ͙ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƶ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙Ʒƅƚ ſƷƭ͙ƁƼƻſƮŴƵ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ ƷŴƹǂƼƭƍŴƷ ƎſDŽƴƮŴƷ ſǂ͙ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ ƂƫſƁƭƍſƁƭ, ƭ͙ ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƯ ƫ͙ƺƀ DŽƀƸƍ͙ «Ǝ͙ƹ͙Ɓ͙ƺƅƷſƭƼ» ͙ƏŴƂ͙ƫ ƭſ ƎŴƹƍDŽƵƯſƭƼƂƶ ƹ͙ ƂƷ͙Ƹ͙ ƷŴƁƭƅſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƹƀƂƍƭ͙Ǝƅ Ƭſ ƂƀƁƷƀƁŴ. ǒǩǀǩƓǗ ƻ ǛƼƹǙǩƸ ƨƭŴƫ, ƹſDŽƀƍ͙ Ƭƀ ƷƂŴ Ʒ ƨƍƁſ͜ƬŴ ƻƬſƵƭƴ ƎƁ͙ ƹƀưƀƷƅ ͟ ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽƴƬƅ ƷŴƁƭƅſDŽŴƻſƮŴƵ ƹƀƂƍƭ͙ƎŴƷ. ŵƹƺƀ ƭŴDŽƴƍƼ ƭ͙ƁŴƍ ƅ ƭƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴ͜ ƻ’ƶƷƼƷƂƶ ͙ƏŴƮŴ͟ƬƼ͟ Ŵ ſƍƭƼƷƬƼ͟ ƹƼƂƭƁƼǂƅƭ͙Ɓ, ƂƭſDŽƼ ƹ͙ƂƭƅƎƬƼƫƼ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙ƷŴ ƫſƭƀƁŴſDŽƼ, ƂƭƷ͙ƁƀƬſ ƎſƁƭƬƀƁƂƴƍſ ƫƀƁƀƺſ. ǪǗǚǛƷƸǙƼ ƻǛǩǜƓǗƹƹƷ ƖƀƷƬ͙, ƎƁ͙ƹƅƍƭƼ ƹDŽƶ ƷŴƁƭƅſDŽŴƻſƮŴ͜ ƬƀƷƹ͙ƷƻŴ ƻƬſ͟ƹƅƭƴ ƂƷ͙ƚ ƫŴƂƮƀ Ƭſ ųŽ ƁƼƬƍƅ ƨƍƁſ͜ƬƼ. Źſ͟ǂDŽƼƺƯƼƫ ƯſƂ͙ƫ ƻƁ͙ƂƭſƭƼƫƀ Ǝ͙ƎƼƭ Ƭſ vWorkspace ƶƍ ſDŽƴƭƀƁ-

26

ƬſƭƼƷƅ Citrix Xendesktop. ŵƹƺƀ Ʈƀ͟ ƎƁ͙ƹƅƍƭ ƻſƂƭ͙Ƃ͙ƷƅƚƭƴƂƶ Ƭƀ ƭŴDŽƴƍƼ ƹDŽƶ ƷŴƁƭƅſDŽŴƻſƮŴ͜ ƹƀƂƍƭ͙ƎŴƷ. ŹſƎƁƼƍDŽſƹ, ƁŴưƀƬƬƶ Connection Broker ƫ͙ƺƬſ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſƭƼ Ʒ ǓǘǛƾǡң ǔƼưǘƹǙǩ, ƭƀƁƫŴƬſDŽƴƬƼƃ ƂƀƁƷƀƁſƃ, ƌѬƪƍžƫųƵ «ŶѬƪƍǃſƌƁƫų ƀųƯſƫƫƵ» ſǂƼ ƻſǂƀƻƎƀƯƼƭƼ ƸſƁſƬƭ͙ƷſƬƼ͟ ƹƁƅƍ Ƭſ ƎƁƼƬƭƀƁſƃ ƅ ƂƀƁƀƹ͙ƷƼƱŴ MicrosoNJ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƹDŽƶ ƂƍſƬƅƷſƬƬƶ ſǂ͙ ƹDŽƶ ƎƀƁƀƹſƷſƬƬƶ ƻƷƅƍƅ. ƨ ƍ͙ƫƎſƬŴƶƃ, Ʊ͙ ƬſƁſƃ͙ƷƅƵƭƴ Ǝ͙Ƭſƹ 500 Ɩŷ, ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƭƼƫƅƭƴƂƶ Ǝ͙ƎƼƭ͙ƫ ƎƁ͙ƹƅƍƭƼ ƹDŽƶ ƫŴƸƁſƮŴ͜, ƬſƎƁƼƍDŽſƹ, ƻ Novell Groupwise Ƭſ Exchange, ƻ Lotus Ƭſ Exchange. ŷ͙ƫƎſƬŴ͜, ƶƍŴ ƷƂƭſƬ͙ƷƼDŽƼ SCOM ſǂ͙ SCCM, ƅƺƀ ƻſƁſƻ ƍƅƎƅƵƭƴ QMX (Quest Management Extensions) ſǂƼ ƷƼƍ͙ƬƅƷſƭƼ ƫ͙ƬŴƭ͙ƁƼƬƸ ǂſƻƼ Oracle ſǂ͙ Lotus, ƍ͙ƫƅƭſƭ͙ƁŴƷ Cisco. Žſƍ͙ƺ ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƭƼƫƅƭƴƂƶ Ǝ͙ƎƼƭ͙ƫ ƁŴưƀƬƬƶ ƹDŽƶ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƂƼƂƭƀƫſƫƼ Unix ƻ Windows. ƈƀ Ŵ Ɓ͙ƻƹſƯſ Ǝ͙DŽŴƭƼƍ ǂƀƻƎƀƍƼ Windows Ƭſ Unix, ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƶ Əſ͟DŽ͙ƷƼƃ Ƃƃ͙ƷƼƱ ƭ͙Ʊ͙. Quest Authentication Services (ƅ ƫƼƬƅDŽ͙ƫƅ Vintela Authentication Services) ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ Ɓ͙ƻưƼƁƼƭƼ ǂƀƻƎƀƍƅ ͟ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ Active Directory Ƭſ ƎDŽſƭƏ͙ƁƫƼ Unix, Linux Ŵ Mac, ſ ƭſƍ͙ƺ Ƭſ ƭſƍƼƃ ƂƼƂƭƀƫſƃ, ƶƍ SAP Ŵ Siebel. ƖƁ͙ƹƅƍƭ Ɓ͙ƻƁ͙ǂDŽƀƬƼ͟ ƹDŽƶ ƻſǂƀƻƎƀƯƀƬƬƶ ƮƀƬƭƁſDŽŴƻ͙ƷſƬ͙Ƹ͙ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƍƁ͙ƂƎDŽſƭƏ͙ƁƫƬƼƫ ƂƀƁƀƹ͙ƷƼƱƀƫ, ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ SSO ƅ ƸƀƭƀƁ͙ƸƀƬƬŴ͟ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁŴ ͟ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƅƬŴƏŴƍƅƷſƭƼ ŴƹƀƬƭƼƏŴƍſƮŴƵ ͟ ƍſƭſDŽ͙ƸƼ ƹDŽƶ ƂƎƁ͙ƱƀƬƬƶ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ſƅƭƀƬƭƼƏŴƍſƮŴƚƵ ƭſ ƹ͙ƂƭƅƎ͙ƫ.

ŹƎųƭųѲƫƻѲ ƸƻƁƬƀƻǁƄƬѬƀ Quest Soljware ƶ Ƨƌƀžѯƫų www. bakotech.ua; +380(44) 273-33-33

ŶѬƪƍžƫųƵ-ųƫƬſƷƀžƬѬƀ «ŶѬƪƍǃſƌƁƫų ƀųƯſƫƫƵ» +38(044) 585-77-99; cs.com.ua


ƘǏǎǏǪƛƙ ǔnj ǐljǕƙ CRM˼ǑǒǫǏǨǔljǍ ŹƁƬžƫƫųƪ ƮžƁѬƪ CRM-ƁƻƁƬſƪƻ ƶƍƀѬƶžƸƹƄƴƬƳƁƵ Ƅ ƌѬƪƍžƫųѯ ƸſƸžǃų ƀųƸƯſ. ƛѬƪƄ ƶѬƫƻ ƶƬƀžƮžƴƬƳ ƁƶѬƴ ƍѬƍƄǃƵƀƫųƁƬƳ Ƭž ƮѬƪƄ CRM ƫſ ƶƻƍƀžƶƸѬƶƄƴƬƳ ѬƮųƌƄƶžƫƳ ƁƶѬѯƂ ƌѬƀƻƁƬƄƶžƮųƶ – ƍƀѬ ƭſ «ŶѬƫƁžǃƬƻƫƷ ƶ Ƨƌƀžѯƫų» ƺžƍƻƬžƶ Ƅ njǛƓǝǛǗ ǕǘƿǩǛǘƹǙǗ, ƸƻƀſƌƬѬƀž ƺ ƀѬƺƶƻƬƌƄ ǁųƺƫſƁƄ ƌѬƀƍѬƀžƭųѯ «ƕžƀƄƁ» ƶ Ƨƌƀžѯƫų. ǓƽǡƓDžǗƹǗ ǕǗDžƴǩƽǗ: njǛƓǝǛǘ, Ưǩƾǩ ƹǘ ƽƼǜƓǗƯǗDŽ ƿDžƷ ǘƭǘǙƓƼƽƹǩǢ ǛǩǀǩƓƼ CRM ǜƼǜƓǘƸ ǝ ǀǡDžƴưǩǜƓǡ ǙǩƸǚǗƹǡң? njǛƓǝǛ ǕǘƿǩǛǘƹǙǩ: Ɣ Ǝ͙ƻƼƮŴ͜ Ǝ͙ƎƼƭƅ Ƭſ CRM, ƶ Ǝ͙ƹŴDŽƶƵ ƁƼƬ͙ƍ Ƭſ ƹƷſ ƂƀƸƫƀƬƭƼ – «ƫſDŽƼ͟ Ŵ ƂƀƁƀƹƬŴ͟ ǂŴƻƬƀƂ» Ŵ «ƷƀDŽƼƍƼ͟ ǂŴƻƬƀƂ». ƖƀƁƀƹ ƮƼƫƼ ƹƷ͙ƫſ ƂƀƸƫƀƬƭſƫƼ Ǝ͙ƂƭſƵƭƴ ƮŴDŽƍ͙ƫ Ƃƃ͙ƺŴ ƻſƷƹſƬƬƶ ƅ ƂƏƀƁŴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬſƫƼ ƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ. ŶŴƹƫŴƬƬ͙ƂƭŴ Ǝ͙DŽƶƸſƵƭƴ ƅ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƎŴƹƃ͙ƹŴƷ Ŵ ͙Ƃ͙ǂƼƂƭƼƃ «ƫŴƏſƃ» ƍ͙ƺƬ͙Ƹ͙ ƍDŽŴƚƬƭſ. ŻŴưƀƬƬƶ ƎƁ͙ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶ CRM ƅƃƷſDŽƵƚƭƴƂƶ, ƶƍ ƎƁſƷƼDŽ͙, ƍ͙DŽƀƸŴſDŽƴƬ͙. ŶŴƹƎ͙ƷŴƹſDŽƴƬŴƂƭƴ ƹƀDŽƀƸƅƚƭƴƂƶ ͙ƹƬ͙ƫƅ ƭ͙Ǝ-ƫƀƬƀƹƺƀƁƅ – ƶƍ ƎƁſƷƼDŽ͙, Ƭſ͟ŴƬŴƮŴſƭƼƷƬŴư͙ƫƅ ƭſ Ƭſ͟ǂŴDŽƴư ƻſƮŴƍſƷDŽƀƬ͙ƫƅ. ƖƁƼ ƭſƍ͙ƫƅ ƎŴƹƃ͙ƹŴ Ɓ͙DŽƴ ŴƬưƼƃ ƭ͙ƎŴƷ Ŵ ƻſDŽƅƯƀƬƬƶ ͜ƃ Ʒ ƚƹƼƬƼ͟ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͟ƬƼ͟ ƎƁ͙ƂƭŴƁ ƷŴƹƍDŽſƹſƚƭƴƂƶ «Ƭſ Ǝ͙ƭŴƫ». ŵ ƸƀƬƀƁſDŽƴƬƼ͟ ƹƼƁƀƍƭ͙Ɓ ƻſ͟ƫſƚ ƷƼƯŴƍƅƷſDŽƴƬƅ Ǝ͙ƻƼƮŴƵ. ų ƎƁ͙ƀƍƭ ƅ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ſƷƭ͙ƫſƭƼƯƬ͙ ƻƷƅƺƅƚƭƴƂƶ ƹ͙ ƎƁ͙ƀƍƭƅ ƷŴƹƹŴDŽƅ (ƫſƁƍƀƭƼƬƸƅ ſǂ͙ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ). Ɵƀ ͙ƹƼƬ Ǝ͙ƎƅDŽƶƁƬƼ͟ ƷſƁŴſƬƭ, ƍ͙DŽƼ ƎƁ͙ƀƍƭ ƻſƫƍƬƅƭƼ͟ Ƭƀ Ƭſ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ſ Ƭſ ƍ͙ƬƍƁƀƭƬ͙ƫƅ ƫƀƬƀƹƺƀƁ͙ƷŴ. ƖŴư͙Ʒ ƫƀƬƀƹƺƀƁ ƻ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ – Ŵ Ƭƀƫſƚ ƎƁ͙ƀƍƭƅ. Ǔ.Ǖ.: lj ƷǙ Ʈƴǩƾǩ ǝƹƼǙƹǝƓƼ? nj.Ǖ.: ŶƀDŽƼƍƼƃ ƻƅƂƼDŽƴ Ƭſƫ ƍ͙ưƭƅƚ ƎƁƼƫƅƂƼƭƼ (͙Ƃ͙ǂDŽƼƷ͙ Ƭſ Ǝ͙Ưſƭƍ͙Ʒ͙ƫƅ ƀƭſƎŴ) ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ ƂƼƂƭƀƫſƭƼƯƬ͙ ƷƬ͙ƂƼƭƼ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴƵ Ʒ CRM-ƂƼƂƭƀƫƅ. ŽŴDŽƴƍƼ ƁŴưƅƯŴ ƹŴ͜ Ƭſ Ƭſ͟ƷƼƱ͙ƫƅ ƁŴƷƬŴ ƫ͙ƺƅƭƴ ƻſǂƀƻƎƀƯƼƭƼ Ɓ͙ƻƷƼƭ͙ƍ ƎƁ͙ƀƍƭƅ. ŵDŽƀ ƶƍ ƭŴDŽƴƍƼ ƷƼ ƎƁƼƎƼƬƶƚƭƀ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƴ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƬſƎƁƶƫƍƅ, CRM-ƂƼƂƭƀƫſ ƎƀƁƀƭƷ͙ƁƵƚƭƴƂƶ Ƭſ «ƀDŽƀƍƭƁ͙ƬƬƅ ƻſƎƼƂƬƅ ƍƬƼƺƍƅ» ƻ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴƚƵ ƎƁ͙ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ. ƝDŽƶ ƭ͙Ƹ͙, Ʊ͙ǂ CRMƂƼƂƭƀƫſ ƹſƷſDŽſ ͙ƯŴƍƅƷſƬŴ ƀƏƀƍƭƼ, ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ Ǝ͙ƷƼƬƬŴ ƎƁſƮƵƷſƭƼ ǂƀƻ ſƷƭ͙ƫſƭƼƻſƮŴ͜ ƃ͙Ưſ ǂ Ƭſ 50%. ŵƷƭ͙ƫſƭƼƻƅƷſƭƼ ƷƼƁ͙ǂƬƼƯƼ͟ ƃſ͙Ƃ Ƭƀƫ͙ƺDŽƼƷ͙. ŵ ƻſƫ͙ƷƬƼƍ Ưƀƍſƚ, Ʊ͙ Ƃſƫſ CRMƂƼƂƭƀƫſ ƻƫƅưƅƷſƭƼƫƀ ƎƁſƮƵƷſƭƼ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍŴƷ

ƻſ ƻſƹſƬƼƫƼ ƂƮƀƬſƁŴƶƫƼ. Ɣſ ƷDŽſƂƬƼƫƼ ƂƎ͙ƂƭƀƁƀƺƀƬƬƶƫƼ, ƅ ƂƀƁƀƹƬƴ͙ƫƅ ƻ 12 ƭƀDŽƀƏ͙ƬƬƼƃ ƻƷƀƁƬƀƬƴ ƹ͙ ƍ͙ƬƍƅƁƅƵ- njǛƓǝǛ ǕǘƿǩǛǘƹǙǩ, ƯƼƃ ƫŴƺ Ƃ͙ǂ͙Ƶ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟ ƸƻƀſƌƬѬƀ ƺ ƀѬƺƶƻƬƌƄ ǁųƺƫſƁƄ ŶѬƀƍѬƀžƭųѯ ƕžƀƄƁ ƶ Ƨƌƀžѯƫų ƻ ƎƁƼƷ͙ƹƅ ƮŴƬƼ ƎƀƷƬ͙Ƹ͙ ƭ͙ƷſƁƅ/Ǝ͙ƂDŽƅƸƼ ƹſƚ ƭſƍƼ͟ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭ: Ʒ 10-ƭƼ ƍ͙ƫƎſƬŴƶƃ ƫƀƬƀ ƎƁ͙Ƃƶƭƴ ƻſDŽƼưƼƭƼ ƍ͙ƬƭſƍƭƬƼ͟ ƭƀDŽƀƏ͙Ƭ ƯƀƁƀƻ ƻſ͟ƬƶƭŴƂƭƴ ſǂ͙ ƷŴƹƂƅƭƬŴƂƭƴ Ǝ͙ƭƁŴǂƬ͙Ƹ͙ ƫƀƬƀƹƺƀƁſ. ų ƭŴDŽƴƍƼ 2-3 ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƻƷ’ƶƻƅƵƭƴƂƶ Ŵƻ ƫƬ͙Ƶ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ƎƀƁư͙͜ ƹ͙ǂƼ. Ɵƀ ͙ƹƬſ – ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ƭƁƴ͙ƃ ƬſƂƭƅƎƬƼƃ ƹŴǂ. Żƀưƭſ, ƶƍ ƎƁſƷƼDŽ͙, ƬŴƯ͙Ƹ͙ Ƭƀ Ɓ͙ǂDŽƶƭƴ ƷƻſƸſDŽŴ! ų ƶƍƱ͙ ƍƀƁŴƷƬƼƍ ƮƼƃ « ƫ͙ƷƯƅƬŴƷ» ƷƼƁŴưƼƭƴ ƻſƎƁ͙ƷſƹƼƭƼ ƹDŽƶ ƬƼƃ CRM-ƂƼƂƭƀƫƅ, ƭ͙ ͙͟ƫƅ Ǝ͙ƯƼƬſƭƼ ƭƁƀǂſ Ƭƀ ƻ ſƷƭ͙ƫſƭƼƻſƮŴ͜, ſ ƻŴ ƂƭƷ͙ƁƀƬƬƶ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ, ƻ ƍ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸƅ. ŵ ͙ƭ ƎDŽſƭƼƭƼ ƻſ ƍ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸ ƫſDŽƼ͟ Ŵ ƂƀƁƀƹƬŴ͟ ǂŴƻƬƀƂ Ƭƀ Ƹ͙ƭ͙ƷƼ͟ ƅ ƎƁƼƬƮƼƎŴ. Ǔ.Ǖ.: ƞƼ DŽ ǚǡƿǜƓǗƽƼ ƿDžƷ ǩǚƓƼƸǡƻƸǝ ǝ ƹǗңǀDžƼƺƯǡң ǚǘǛǜǚǘǙƓƼƽǡ ƿDžƷ Ʈƴǩƾǩ ǜǘǙƓǩǛǝ ǛƼƹǙǝ? nj.Ǖ.: żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƫ͙ƺƬſ ƍ͙ƬƂƭſƭƅƷſƭƼ, Ʊ͙ ƻ ſƍſƹƀƫŴƯƬ͙͜ ƎDŽ͙ƱƼƬƼ ŴƬƭƀƁƀƂƅ ƹ͙ CRM-ƂƼƂƭƀƫ, ƻſƷƹƶƍƼ ƷƀDŽƼƯƀƻƬŴ͟ ƍŴDŽƴƍ͙ƂƭŴ ƍ͙ƬƏƀƁƀƬƮŴ͟ Ŵ ƂƀƫŴƬſƁŴƷ Ƭſ ƮƵ ƭƀƫƅ, ƁƼƬ͙ƍ ƂƭƁŴƫƍ͙ ƎƀƁƀ͟ư͙Ʒ ƅ Ƭ͙Ʒƅ Əſƻƅ. 40% ƁƼƬƍƅ ƫſDŽ͙Ƹ͙ ͟ ƂƀƁƀƹƬƴ͙Ƹ͙ ǂŴƻƬƀƂƅ ƎŴƹƭƷƀƁƹƺƅƵƭƴ ƎƁƼƹǂſƬƬƶ CRM (ſ ƫƼ ƫŴƺ ƁƶƹƍŴƷ ƯƼƭſƚƫ͙, Ʊ͙ ƅ ƬƼƃ Ƃƍ͙ƁŴưƀ ƚ «ƀDŽƀƍƭƁ͙ƬƬſ ƻſƎƼƂƬſ ƍƬƼƺƍſ»). ƖƁƼǂDŽƼƻƬ͙ 50% ƎƀƁƀǂƅƷſƵƭƴ ƅ ƷƀDŽƼƍ͙ƫƅ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬŴ ƍƁſƱƼƃ ƯſƂŴƷ, ſǂƼ Ǝ͙ƯſƭƼ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƅƷſƭƼ CRM. ŶƼƎƁſƷƹ͙ƷƅƵƭƴ Ʈƀ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶ Ƭſ͟ƯſƂƭŴưƀ ƹ͙ƂƼƭƴ ǂſƬſDŽƴƬ͙: «ƬƀƷƯſƂƬ͙, Ƭƀƫſƚ ƸƁ͙ưƀ͟, Ƭƀƫſƚ ƯſƂƅ, Ƭƀƫſƚ ƁƀƂƅƁƂŴƷ». ų DŽƼưƀ 7-10% ƁƀſDŽƴƬ͙ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƅƵƭƴ ſǂ͙ Ƹ͙ƭƅƵƭƴƂƶ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƅƷſƭƼ CRM ƅ ƭ͙ƫƅ ƷƼƸDŽƶƹŴ, ƅ ƶƍ͙ƫƅ ƫ͙ƺƬſ ͙ƹƀƁƺſƭƼ ƷƼƫŴƁƵƷſƬŴ ƀƏƀƍƭƼ ͟ ƏƅƬƍƮŴ͜,

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

27


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

ųŽ-ƍ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸ ƶƍŴ ƹŴ͟ƂƬ͙ ƫ͙ƺƬſ ƬſƻƷſƭƼ ƂƼƂƭƀƫ͙Ƶ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬſƫƼ ƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ. ƨ ƷƀDŽƼƍ͙ƫƅ ǂŴƻƬƀƂŴ ƅƂƀ ƭƁ͙ƃƼ ŴƬſƍưƀ: ƯŴƭƍŴưƀ ƂƏ͙Ɓƫ͙ƷſƬŴ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ ͟ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁƼ, DŽ͙ƶDŽƴƬŴưſ ſƭƫ͙ƂƏƀƁſ ƹ͙ ƍ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸƅ, ƷƼƱŴ ƷƼƫ͙ƸƼ ƹ͙ ƭƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴƯƬ͙ƂƭŴ ƁŴưƀƬƴ ƭſ ƎƁ͙ƸƁſƫƬƼƃ ƎDŽſƭƏ͙Ɓƫ. ŵDŽƀ ͟ Ʈƀ Ƭƀ Ɓƶƭƅƚ ƷŴƹ Ǝ͙ƫƼDŽ͙ƍ ƭƼƎƅ: «ƍƅƎƅƵƯƼ CRMƂƼƂƭƀƫƅ, ͙ƹƬ͙ƯſƂƬ͙ ƷƼƁŴưƅƚƫ͙ ƷƂŴ ƻſƷƹſƬƬƶ». ƨ ƎŴƹƂƅƫƍƅ ƹƅƺƀ ƯſƂƭ͙ ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƚƭƴƂƶ Ƭſ ƁŴƷƬŴ 8-9% Ŵ ƀƏƀƍƭƼ ƷŴƹ ƭſƍ͙Ƹ͙ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶ ƷƼƸDŽƶƹſƵƭƴ ƬƀƎƀƁƀƍ͙ƬDŽƼƷ͙ Ƭſ ƭDŽŴ ƻſƷƹſƬƼƃ ƷƼƭƁſƭ. ƝDŽƶ ƹƀƶƍƼƃ ƷƀDŽƼƍƼƃ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟ ƬƀƎƁƼ͟ƬƶƭƬ͙Ƶǂƅƹƀ ͟ ƬƀƷƼƂ͙ƍſ ƷſƁƭŴƂƭƴ ƎƁ͙ƀƍƭƅ. Ŷ͙ƬƼ Ƹ͙ƭ͙ƷŴ ƎƀƁƀƎDŽſƭƼƭƼ Ʒ 5-10 ƁſƻŴƷ, ſDŽƀ ƍƅƎƼƭƼ ƎƁ͙ƀƍƭ Ƭſ ǂſƻŴ ƻſƃŴƹƬ͙Ƹ͙ ƖƔ, ƶƍƼ͟ ƅ ƎŴƹƂƅƫƍƅ Ƭƀ ǂƅƹƀ ƍƁſƱƼƫ, ƬŴƺ ͙ǂƁſƭƼ ƷŴƭƯƼƻƬƶƬŴ ſDŽƴƭƀƁƬſƭƼƷƼ. Ǔ.Ǖ.: nj Ʊǩ «Ƹǩƿƹǩ» ǝ ǜƭǘǛǡ CRM-ǜƼǜƓǘƸ? ǪǗ Ʊǩ ƻǗƸǩƽƹƼǙƼ ƻƽǘǛƓǗƶƓƴ ǝƽǗƾǝ? nj.Ǖ.: źƹƬŴƚƵ ƻ ƫ͙ƹƬƼƃ ƭƀƬƹƀƬƮŴ͟ ͙ƂƭſƬƬƴ͙Ƹ͙ ƯſƂƅ ƚ Ǝ͙ƂƭſƯſƬƬƶ ƖƔ ƶƍ ƂƀƁƷŴƂƅ (Saas). ŽƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴƯƬ͙, ƎƁſƍƭƼƯƬ͙, ſDŽƀ ͟ƹƀ ƅ Ɓ͙ƻƁŴƻ Ŵƻ Ƭſư͙Ƶ ƬſƮŴ͙ƬſDŽƴƬ͙Ƶ ƫƀƬƭſDŽƴƬŴƂƭƵ. ƘſƸſƭ͙ Ǝ͙ƭƀƬƮŴ͟ƬƼƃ ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƯŴƷ ƫŴƁƍƅƵƭƴ ƎƁƼǂDŽƼƻƬ͙ ƭſƍ: «ƈƀ Ʊ͙ǂ ƫ͙ƶ ǂſƻſ ƹſƬƼƃ ƹ͙Ɓ͙Ƹ͙ƮŴƬƬƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ǂ͙ƷƭſDŽſƂƶ Ʒ ǂƀƻƍƁſ͟ƬŴƃ ƎƁ͙Ƃƭ͙Ɓſƃ ųƬƭƀƁƬƀƭƅ? ŵ Ʊƀ ƫƀƬŴ ƹ͙ƷƀƹƀƭƴƂƶ ƎDŽſƭƼƭƼ Ƭƀ ƻſ ƍ͙ƬƍƁƀƭƬƀ ƎƁ͙ƸƁſƫƬƀ ƻſǂƀƻƎƀƯƀƬƬƶ, ſ ƭŴDŽƴƍƼ ƻſ ƂƀƁƷŴƂ – Ʈƴ͙Ƹ͙ Ʒƺƀ ƭ͙ƯƬ͙ Ƭƀ ǂƅƹƀ». ųƬưƼ͟ ƭƁƀƬƹ – Ʈƀ ƷƼƫ͙ƸƼ ƹ͙ ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽƅ. ƘſƸſƭ͙ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ Ɓ͙ƻƸDŽƶƹſƵƭƴ CRM-ƂƼƂƭƀƫƅ ƶƍ Ʒƅƻƴƍ͙ƂƎƀƮŴſDŽŴƻ͙ƷſƬƀ ƁŴưƀƬƬƶ ƹDŽƶ ƭƼƎ͙ƷƼƃ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ ƻ ƁƀſDŽŴƻſƮŴƚƵ ƭ͙Ƹ͙ ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽƅ, ƶƍƼ͟ Ƭƀ ƫſƚ ǂƀƻƎ͙ƂƀƁƀƹƬƴ͙Ƹ͙ Ƃƭ͙ƂƅƬƍƅ ƹ͙ CRM (ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƹƀǂŴƭ͙ƁƂƴƍ͙-ƍƁƀƹƼƭ͙ƁƂƴƍ͙Ƶ ƻſǂ͙ƁƸ͙ƷſƬŴƂƭƵ, ƷƼƁ͙ǂƬƼƯŴ ƻſƷƹſƬƬƶ, ƫƀƬƀƹƺƫƀƬƭ ƎƁ͙ƀƍƭŴƷ, Ɓ͙ƻƁſƃƅƬƍƼ ƻſƁƎDŽſƭƼ, ƎDŽſƬƅƷſƬƬƶ ƁƀƂƅƁƂŴƷ, ͙ǂƁ͙ǂƍƅ ƻſƫ͙ƷDŽƀƬƴ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƭ͙Ʊ͙). ƨ ƎŴƹƂƅƫƍƅ ƍDŽŴƚƬƭ ƃ͙Ưƀ ƎƁƼƹǂſƭƼ Ƭƀ CRM, ſ ƎƂƀƷƹ͙-ERP. ŵ ƎDŽſƭƼƭƼ ƻſ Ʈƀ͟ ƎƁ͙ƹƅƍƭ ƶƍ ƻſ ERP ƷŴƬ ƻ͙ƷƂŴƫ Ƭƀ Ƹ͙ƭ͙ƷƼ͟. Ǔ.Ǖ.: njǛƓǝǛǘ, Ʊǩ ǜǚǩƺƼƽǗƯǡƽ CRM-ǚǛǩǘǙƓǡƽ ǩƯǡǙǝDŽ ǝ ƹǗңǀDžƼƺƯǡң ǚǘǛǜǚǘǙƓƼƽǡ? nj.Ǖ.: ƝƀƹſDŽŴ ǂŴDŽƴư͙͜ Ǝ͙ƎƅDŽƶƁƬ͙ƂƭŴ ƻƹ͙ǂƅƷſƭƼƫƅƭƴ ƂƼƂƭƀƫƼ, ƅ ƶƍƼƃ ƁƀſDŽŴƻ͙ƷſƬƼ͟ on-line ƹ͙ƂƭƅƎ ƹ͙ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͜ ƯƀƁƀƻ ųƬƭƀƁƬƀƭ ƻ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶƫ ŷƖŷ, Ƭ͙ƅƭǂƅƍŴƷ, ƫ͙ǂŴDŽƴƬƼƃ ƭƀDŽƀƏ͙ƬŴƷ – ƻ ǂƅƹƴ-ƶƍ͙͜ ƭ͙ƯƍƼ ƎDŽſƬƀƭƼ. ƖƁƼƯ͙ƫƅ Ǝ͙ƎƼƭ͙ƫ ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƭƼƫƅƭƴƂƶ ƎƀƁƀƹƅƂŴƫ ƭŴ ƁŴưƀƬƬƶ, ƹƀ ƂƅƍƅƎƬſ ƷſƁƭŴƂƭƴ Ʒ͙DŽ͙ƹŴƬƬƶ ǂƅƹƀ Ƭſ͟ƬƼƺƯ͙Ƶ. ŵ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƫ͙ƺƬſ ƹ͙ƂƶƸƭƼ ưDŽƶƃ͙ƫ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ ǂƀƻƍ͙ưƭ͙ƷƬƼƃ Ŵ ƅƫ͙ƷƬ͙ ǂƀƻƍ͙ưƭ͙ƷƬƼƃ ƎDŽſƭƏ͙Ɓƫ. Žſƍ, Ƭſưſ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƮŴƶ ƷƼƎƅƂƭƼDŽſ Ƭſ ƁƼƬ͙ƍ Ƭ͙ƷƼ͟ ƎƁ͙ƸƁſƫƬƼ͟ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂ «jǑǗǛǝǜ». ŻŴưƀƬƬƶ, ƻ ͙ƹƬ͙Ƹ͙ ǂ͙ƍƅ, ƷŴƹ͙ǂƁſƺſƚ Ʒ Ƃ͙ǂŴ ǂſƸſƭƼ͟ ƹ͙ƂƷŴƹ Ƭſƍ͙ƎƼƯƀƬƼƃ ƻƬſƬƴ, ƻ ŴƬư͙Ƹ͙ ǂ͙ƍƅ – ƁƀſDŽŴƻ͙ƷſƬƀ Ƭſ ͙ƂƬ͙ƷŴ ͙ƂƭſƬƬŴƃ ƭƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴ͟. ŶſƺDŽƼƷ͙Ƶ ƷŴƹƫŴƬƬŴƂƭƵ ƮŴƚ͜ DŽŴƬŴ͟ƍƼ ƎƁ͙ƸƁſƫƬƼƃ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ ƚ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ Ʒ ƂƀƁƀƹ͙ƷƼƱŴ ƷŴDŽƴƬ͙ Ɓ͙ƻƎ͙ƷƂƵƹƺƅƷſƬ͙Ƹ͙ ƎƁ͙ƸƁſƫƬ͙Ƹ͙ ƻſǂƀƻƎƀƯƀƬƬƶ. Žſƍ, ƅ ƶƍ͙ƂƭŴ ͙ƎƀƁſƮŴ͟Ƭ͙͜ ƂƼƂƭƀƫƼ ƫ͙ƺƀ ǂƅƭƼ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƼ͟ Linux, ƻſƂ͙ǂƅ ƬſDŽſưƭƅƷſƬƬƶ Ŵ ƹƁƅƍƅ ƻƷŴƭŴƷ – OpenoLjce, ƹƁƅƍ ƭſƍ͙ƺ ƫ͙ƺƀ ƻƹŴ͟ƂƬƵƷſƭƼƂƶ Ʒ pdf-Ə͙ƁƫſƭŴ.

28

ƖƀƁưƼƫ Ŵƻ ƎƁ͙ƸƁſƫƬƼƃ ƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ ƂƀƁŴ͜ «jƖſƁƅƂ» ƫƼ ƎƁƀƹƂƭſƷDŽƶƚƫ͙ CRM ƂƼƂƭƀƫƅ «ŸƀƬƀƹƺƫƀƬƭ Ŵ ŸſƁƍƀƭƼƬƸ». ƈƀ Ǝ͙ƷƬ͙ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽƴƬſ CRM-ƂƼƂƭƀƫſ, Ʊ͙ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ͙ǂ’ƚƹƬſƭƼ Ʒ ƚƹƼƬƼ͟ ƮƼƍDŽ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂƼ ƭƁƴ͙ƃ ͙ƂƬ͙ƷƬƼƃ ƎŴƹƁ͙ƻƹŴDŽŴƷ, ƶƍŴ Ʒƻſƚƫ͙ƹŴƵƭƴ Ŵƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ – ƷŴƹƹŴDŽŴƷ ƫſƁƍƀƭƼƬƸƅ, ƎƁ͙ƹſƺŴƷ Ŵ ƂƀƁƷŴƂƬ͙Ƹ͙ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ. żƼƂƭƀƫƅ ƭſƍ͙ƺ ƫ͙ƺƬſ Ɓ͙ƻƸDŽƶƹſƭƼ ƶƍ ƏƁ͙Ƭƭ-͙ƏŴƂ Ǝ͙ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ Ŵƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ.

ǕǝƹǙƮǡǢ CRM «ǐǘƹǘƿƺƸǘƹƓ ǡ ƸǗǛǙǘƓƼƹƾ» ǐnjǒǨǏǔƙǪǎ

• ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƶ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ Ŵƻ ƎƁ͙ƂƅƷſƬƬƶ ƭ͙ƷſƁŴƷ Ŵƻ ƻſƂƭ͙ƂƅƷſƬƬƶƫ ƭƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴ͟ ƭƀDŽƀƫſƁƍƀƭƼƬƸƅ (ŴƬƭƀƸƁſƮŴƶ ƻ ŵŽż) Ŵ direct-mail (ƎƀƁƂ͙ƬſDŽŴƻ͙ƷſƬŴ Ǝ͙ưƭ͙ƷŴ ͟ ƀDŽƀƍƭƁ͙ƬƬŴ Ɓ͙ƻƂƼDŽſƬƬƶ); • ƷƀƹƀƬƬƶ ͙ǂDŽŴƍƅ ͟ ƎDŽſƬƅƷſƬƬƶ ƎƀƁƀƸ͙Ʒ͙ƁŴƷ ƻŴ ƔŸų, ƁƀƍDŽſƫƬƼƫƼ ſƸƀƬƭƂƭƷſƫƼ Ǝ͙ Ɓ͙ƻƫŴƱƀƬƬƵ ƁƀƍDŽſƫƼ ͟ ƅƯſƂƭŴ Ʒ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙ƷƼƃ ƻſƃ͙ƹſƃ; • Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƫƀƹŴſƎDŽſƬƅ, ƷƀƹƀƬƬƶ ͙ǂDŽŴƍƅ ƻſƃ͙ƹŴƷ ƅ Ɓ͙ƻƁŴƻŴ ƷƼƭƁſƭƼ/ƹ͙ƃ͙ƹƼ; • ƻƹŴ͟ƂƬƀƬƬƶ ſƬſDŽŴƻƅ ƀƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭŴ ƁƀƍDŽſƫƼ ͟ ŴƬưƼƃ ƹƺƀƁƀDŽ ŴƬŴƮŴƵƷſƬƬƶ ƍ͙ƬƭſƍƭŴƷ; • ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƶ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙ƷƼƃ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƴ; • Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ͟ ͙ǂDŽŴƍ ƂƼƂƭƀƫƼ ƻƬƼƺ͙ƍ; • Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ͙ǂ͙Ɓ͙ƭŴƷ ƻſ ƎƀƁŴ͙ƹ ƅ Ɓ͙ƻƁŴƻŴ ƭ͙ƷſƁŴƷ/Ǝ͙ƂDŽƅƸ, ƎƁ͙ƹſƷƮŴƷ/ƍDŽŴƚƬƭŴƷ Ŵ ǂſƸſƭ͙ Ư͙Ƹ͙ ŴƬ.; Ǒǒǫƛnjơlj

• ƷƀƹƀƬƬƶ Ǝ͙ƷƬ͙͜ ŴƂƭ͙ƁŴ͜ Ʒƻſƚƫ͙ƹŴ͜ Ŵƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ (ƹƻƷŴƬƍƼ, ƻƅƂƭƁŴƯŴ, ƎƀƁƀƎƼƂƍſ Ŵ ƭ.ƹ.); • ƎDŽſƬƅƷſƬƬƶ ƏŴƬſƬƂ͙ƷƼƃ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭŴƷ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ «DŽŴƬŴ͟ƍƼ ƎƁ͙ƹſƺŴƷ»; • ƷƀƹƀƬƬƶ ŴƂƭ͙ƁŴ͜ ƮŴƬ͙ƷƼƃ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴ͟ Ŵ Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƍ͙ƫƀƁƮŴ͟ƬƼƃ ƎƁ͙Ǝ͙ƻƼƮŴ͟; • ƷƀƹƀƬƬƶ ƁƀƚƂƭƁƅ ƎƀƁƷƼƬƬƼƃ ƹ͙ƍƅƫƀƬƭŴƷ Ŵ ƷŴƹƂƭƀƺƀƬƬƶ ͜ƃ ƂƭſƬƅ (ƹ͙Ƹ͙Ʒ͙Ɓƅ, ƁſƃƅƬƍƅ) ƻ Ǝ͙ƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶƫ ƎƁ͙ ͙ƎDŽſƭƅ (ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ ŴƬƭƀƸƁſƮŴ͜ Ŵƻ ƻ͙ƷƬŴưƬŴƫƼ ͙ǂDŽŴƍ͙ƷƼƫƼ ƂƼƂƭƀƫſƫƼ); • Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ͙ǂ͙Ɓ͙ƭŴƷ Ŵ ƻƷŴƭŴƷ Ǝ͙ ƎƁ͙ƹſƺſƃ; • ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ ͙ƮŴƬƍƼ ƀƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭŴ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƅ; • ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƶ ͙Ǝ͙ƷŴƱƀƬƴ Ŵ ƬſƸſƹƅƷſƬƴ Ǝ͙ ƁŴƻƬƼƃ Ǝ͙ƹŴƶƃ. ǓǏǒǍljǓǪǏ ǫƧǓƘƦǎǫǍƦǍnjǪǪƥ (SERVICE DESK)

• ͙ǂDŽŴƍ ƷƃŴƹƬƼƃ ͙ǂŴƸŴƷ Ŵ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƴ ͜ƃ ƷŴƹƎƁſƮƴ͙ƷƅƷſƬƬƶ; • ͙ǂDŽŴƍ ƁƀƍDŽſƫſƮŴ͟; • ƻƹŴ͟ƂƬƀƬƬƶ Ǝ͙ƂƭſƬ͙ƷƍƼ ƻſƷƹſƬƴ Ŵƻ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƀƫ ƷŴƹƎƁſƮƴ͙ƷƅƷſƬƬƶ ͜ƃ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶ; • ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴƶ ƂƀƁƷŴƂƬ͙Ƹ͙ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ: ƁƀƚƂƭƁſƮŴƶ ͙ǂŴƸŴƷ Ŵ ƻſƶƷ͙ƍ Ǝ͙ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƵ, ͙ǂDŽŴƍ ƹ͙Ƹ͙Ʒ͙ƁŴƷ, ƂƍDŽſƹſƬƬƶ ƸƁſƏŴƍŴƷ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ͟ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƴ ͜ƃ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶ ͟ ŴƬ.; • ƏƅƬƍƮŴ͙ƬſDŽ ƹDŽƶ ſƷƭ͙ƫſƭƼƻſƮŴ͜ ǂŴƻƬƀƂ-ƎƁ͙ƮƀƂŴƷ ƅ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙ƂƭŴ ƻŴ ƂƭſƬƹſƁƭſƫƼ ITIL/ITSM. njǪnjƘljǔƙǨnj

• ſƬſDŽŴƻ Ŵ ƂƀƸƫƀƬƭſƮŴƶ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ; • ͙ƮŴƬƍſ Ǝ͙ƍſƻƬƼƍŴƷ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƅ; • ƷŴƹƂƭƀƺƀƬƬƶ ƎƀƁƀƷſƸƼ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ; • ƷŴƹƂƭƀƺƀƬƬƶ ƎƁ͙ƂƅƷſƬƬƶ ƭ͙ƷſƁŴƷ/Ǝ͙ƂDŽƅƸ; • ͙ǂDŽŴƍ ƎƁ͙ƀƍƭƬƼƃ Ɓ͙ǂŴƭ; • ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ͙ƎDŽſƭſƫƼ.


ƖƀƁƂ͙ƬſDŽ

ǓǔǒnjǔǏǎljƞǪǏ ǐƙǓƘǏǪǪƥ ƥǨ ǨǫǒǑǫǒnjǔƙǍǪnj ǨǫǐǑǏǔǏǪƗljƥ ŻƬƀžƬſƷųƮƫſ ƪƻƁǃſƫƫƵ – ƭſ ѬƌƀſƪƻѲ Ѭǁ’ƙƌƬ ƄƍƀžƶǃųƫƫƵ ų ƌѬƫƁžǃƬƻƫƷƄ, ƵƌƻѲ ƶųƸƀųƺƫƵƙƬƳƁƵ ƶųƸ ƁƬƀžƬſƷųƮƫѬƷѬ ƍǃžƫƄƶžƫƫƵ ų ƄƍƀžƶǃųƫƫƵ, ǁѬ ƪžƙ ǁƄƬƻ ƍƀƻƬžƪžƫƫƻƪ ƫžǁžƷžƬѬ ƯƻƀƯѬƪƄ ƌѬǃƄ ѬƁųǁ, ƫųƹ ƄƍѬƶƫѬƶžƹſƫƻƂ ƶ ƀѬƺƀѬǁƭų ƁƬƀžƬſƷųѲ. Żžƪſ ƺ ƬžƌƻƂ ƪųƀƌƄƶžƫƳ ǁƄǃѬ ƁƬƶѬƀſƫѬ ƬƀſƫųƫƷ «ŻƬƀžƬſƷųƮƫſ ƪƻƁǃſƫƫƵ». ѮѬƷѬ ƀſƺƄǃƳƬžƬƻ žƍƀѬǁžƭųѯ Ƭž ƌѬƫƭſƍƭųѯ, Ƶƌų ƍѬƌǃžƸſƫѬ ƶ ѬƁƫѬƶƄ ƬƀſƫųƫƷƄ, ų ƶƻƁƶųƬǃƴƙ ƁƬžƬƬƵ. ŹƁƌųǃƳƌƻ ƫſưѬƸžƶƫѬ ƍƻƬžƫƫƵ ƍƀѬ Ƭſ, Ʈƻ «ƶ ƪѬƸų» ƁƬƀžƬſƷųѯ ƶ Ƨƌƀžѯƫų, ƁƬžǃƻ ѬǁƷѬƶѬƀƴƶžƬƻ ƶ ѬƸƫųѲ ƺ ƍƀѬƎſƁųѲƫƻƂ ƷƀƄƍ ƶ LinkedIn, ƬѬ ƪžƴ ƫžƸųƴ, ưѬ Ƭſƪž ǁƄƸſ žƌƬƄžǃƳƫѬƴ ų ƸǃƵ ƮƻƬžƮųƶ ƹƄƀƫžǃƄ «ŶѬƫƁžǃƬƻƫƷ ƶ Ƨƌƀžѯƫų». ŸƼ ƎƁſƸƬƀƫ͙ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙ ƫƼƂDŽƼƭƼ ƹDŽƶ ƭ͙Ƹ͙, Ʊ͙ǂ ƫſ͟ǂƅƭƬƚ, ƎƀƁƀƭƷ͙ƁƵƵƯƼƂƴ ƅ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƀƬƬƶ, ƬſƂ ƭŴưƼDŽ͙, ſ Ƭƀ ƎƁƼƍƁ͙ ƷƁſƺſDŽ͙, Ʊ͙ǂ ƻſƹƅƫƼ ƷƭŴDŽƵƷſDŽƼƂƴ, Ʊ͙ǂ ƁƀſDŽƴƬŴƂƭƴ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſDŽſ ƬſưƼƫ ͙ƯŴƍƅƷſƬƬƶƫ. ų ƎƀƁư͙Ƶ ƻ ͙ƻƬſƍ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƚ ͙͟Ƹ͙ ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬŴƂƭƴ. żƷ͙Ƹ͙ ƯſƂƅ, żƭŴƷƀƬ ŷ͙ƷŴ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƷ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ, ƶƍŴ ƹ͙ƻƷ͙DŽƼDŽƼ Ɓ͙ƻƍDŽſƂƭƼ ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬŴƂƭƴ Ƭſ ƹƷŴ ƂƍDŽſƹ͙ƷŴ ͙ƻƬſƍƼ – ƬſƶƷƬŴƂƭƴ ǂſƯƀƬƬƶ ƭſ ƬſƶƷƬŴƂƭƴ ƹŴ͟. Ɣſ Ǝ͙ƚƹƬſƬƬƶƫ ƮƼƃ ͙ƻƬſƍ ͙ƭƁƼƫƅƚƫ͙ 4 ƭƼƎƼ Ǝ͙ƷƀƹŴƬƍƼ – ƁƀſƍƭƼƷƬƼ͟ (ƷƼƂ͙ƍſ ſƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƻſ ƷŴƹƂƅƭƬ͙ƂƭŴ ǂſƯƀƬƬƶ), ƎſƂƼƷƬƼ͟ (ƷŴƹƂƅƭƬŴƂƭƴ ƶƍ ǂſƯƀƬƬƶ, ƭſƍ Ŵ ƹŴ͟), ƫƁŴ͟DŽƼƷƼ͟ (ƷŴƹƂƅƭƬŴƂƭƴ ſƍƭƼƷƬ͙ƂƭŴ ƻſ ƬſƶƷƬ͙ƂƭŴ ǂſƯƀƬƬƶ), ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬƼ͟ (ƷƼƂ͙ƍſ ſƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƻſ ƬſƶƷƬ͙ƂƭŴ ǂſƯƀƬƬƶ). ƇƍƼƫ ƺƀ ƯƼƬ͙ƫ ƻſǂƀƻƎƀƯƼƭƼ ƬſƶƷƬŴƂƭƴ ǂſƯƀƬƬƶ? ƜƼ ƹ͙ƂƭſƭƬƴ͙ ƫſƭƼ ƷƀDŽƼƍŴ ſƫǂŴƭƬŴ ƮŴDŽŴ (ƻƬſƭƼ, Ư͙Ƹ͙ ƃ͙Ưƀư ƷŴƹ ƂƷ͙Ƹ͙ ƺƼƭƭƶ), ƯƼ ƚ Ʊƀ ƶƍŴƂƴ ƯƼƬƬƼƍƼ, Ʊ͙ ƷƼƻƬſƯſƵƭƴ ƬſƶƷƬŴƂƭƴ/ƷŴƹƂƅƭƬŴƂƭƴ ǂſƯƀƬƬƶ? žŴǂſ ƁƀſƍƭƼƷƬƼ͟ ƂƭƼDŽƴ Ǝ͙ƷƀƹŴƬƍƼ ƎƁƼƭſƫſƬƬƼ͟ DŽƵƹƶƫ ǂƀƻ ſƫǂŴƮŴ͟? ŹſƷƁƶƹ ƯƼ, ǂ͙ Ƃſƫƀ ſƫǂŴƮŴ͜ ƂƎ͙ƬƅƍſƵƭƴ ƹ͙ ƹŴ͟, Ɓ͙ǂDŽƶƭƴ ƬſƂ ſƍƭƼƷƬƼƫƼ, ſ Ƭƀ ǂƀƻƹŴƚƷƼƫƼ. ŻƀſƍƭƼƷƬŴ DŽƵƹƼ ƭſƍ Ƃſƫ͙ ſƍƭƼƷƬŴ, ƶƍ Ŵ ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬŴ – ƎƁ͙Ƃƭ͙ Ǝ͙ƂDŽƅƸ͙ƷƅƵƭƴƂƶ ƅ ƂƷ͙͜ƃ ƹŴƶƃ

ǫDžƴƾǗ ƚǗңƯǘƹǙǩ, ƌѬƫƁƄǃƳƬžƫƬ ƗƄƬųƌƄ ƀѬƺƶƻƶžƴƮƻƂ ƀųƯſƫƳ ŲƌƳƴ ŲƪƍžƌƬ

ƂƭƀƁƀ͙ƭƼƎſƫƼ ƭſ ƷƍſƻŴƷƍſƫƼ, ƬſƷŴƵƷſƬƬƶƫ ƻ ƯƼ͙͟Ƹ͙Ƃƴ ǂ͙ƍƅ, ſ Ƭƀ ƷDŽſƂƬƼƫ ǂſƯƀƬƬƶƫ. Ɵ͙ ƺ ƭ͙ƹŴ Ʒ Ƃ͙ǂŴ ƹ͙ƂDŽŴƹƼƭƼ ƭſ Ɓ͙ƻƷƼƬƅƭƼ, ƹDŽƶ Ǝ͙ƂƼDŽƀƬƬƶ ƷDŽſƂƬ͙͜ ƻƹſƭƬ͙ƂƭŴ ƫ͙ƹƀDŽƵƷſƭƼ Ɓ͙ƻƷƼƭ͙ƍ Ǝ͙ƹŴ͟ Ŵ ͙ǂƼƁſƭƼ ǂſƺſƬƼ͟ (ƶƍƼ͟ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙ƺƀ ƻƁƀſDŽŴƻƅƷſƭƼ ƷƀDŽƼƍŴ ſƫǂŴƭƬŴ ƮŴDŽŴ. Ɣſ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭſƫƼ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ, ƎƁ͙ƷƀƹƀƬ͙Ƹ͙ ƯƀƁƀƻ 3 ƭƼƺƬŴ ƎŴƂDŽƶ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙Ƹ͙ ƭƁƀƬŴƬƸƅ 50% ƸƁƅƎƼ (Ƭſ Ə͙ƬŴ ƂƭſƭƼƂƭƼƍƼ ƎƁ͙ 10% ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬƼƃ DŽƵƹƀ͟) ſƍƭƼƷƬ͙ ƎƁſƮƵƷſDŽƼ Ƭſƹ ƂƷ͙͜ƫƼ ƁƀƻƀƁƷſƫƼ ƭſ ƷƍſƻƅƷſDŽƼ ƍDŽƵƯ͙ƷƼƫƼ ŴƬƂſ͟ƭſƫƼ ƷƼƂƬ͙ƷƍƼ ƎƁ͙ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƴƬŴ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ƍƀƁŴƷƬƼƍŴƷ ƭſ ƭƼƎƼ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ (Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬƀ/ ƬƀƸſƭƼƷƬƀ/ Ƭƀ͟ƭƁſDŽƴƬƀ, ƭ͙ǂƭ͙ ǂſ͟ƹƅƺƀ), ſ ƭſƍ͙ƺ ƫƀƃſƬŴƻƫ ƭƁſƬƂƏ͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƼ Ʒ ƻſƹſƯƅ. Ÿſǂƅƭƴ, Ƃſƫƀ Ƭſ ƭſƍ͙ƫƅ ƬſƎƁƶƫƍƅ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƂƷ͙͜ƃ ƍ͙DŽƀƸ ƭƁƀǂſ ƻ͙ƂƀƁƀƹƼƭƼƂƴ, ƍ͙DŽƼ ͟ƹƀƭƴƂƶ ƎƁ͙ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƶƍ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƅ ƂƭƁſƭƀƸŴƵ. Žſƍ, ƅƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƂƷ͙Ƹ͙ ƭƼƎƅ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƍƀƁƅƷſƭƼ ͙͟Ƹ͙ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬŴƂƭƵ, ſ Ƃſƫƀ Ʈƀ ƷŴƹƫƀƺ͙Ʒƅƚ ƫŴƺ Ƃ͙ǂ͙Ƶ ƭſƍƭƼƯƬƀ ƭſ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. ŽſƍƭƼƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ, Ʊ͙ ƎƁƼƻƷ͙ƹƼƭƴ ƹ͙ ƷƼƸƁſưƅ «ǂ͙Ƶ», ƭſƍ͙ƺ ƻſƂƬ͙ƷſƬ͙ Ƭſ ƯŴƭƍ͙ƫƅ ƅƶƷDŽƀƬƬŴ

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

29


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

ƖƀƁƂ͙ƬſDŽ ƍŴƬƮƶ ƯƀƂƬƼƫƼ Ŵƻ Ƃ͙ǂ͙Ƶ, ƭ͙ ƻƁ͙ǂƼƭƀ ƻſƫŴƬƅ ƶƍƬſ͟ưƷƼƹưƀ, Ʊ͙ǂ Ƭƀ ƺƼƭƼ ƻ ͙ƂƭƁſƃ͙ƫ ƭ͙Ƹ͙, Ʊ͙ ƃƭ͙Ƃƴ ƻ ƬƼƃ Ǝ͙Ƃƶƹƀ Ŷſưƀ ƫŴƂƮƀ ſǂ͙ Ǝ͙ƻǂſƷƼƭƴ ŶſƂ ſƷƭ͙ƁƼƭƀƭƅ, ſǂ͙ ƷƼƍDŽƼƯƀ Ǝ͙ƸŴƁưƀƬƬƶ Ŷſư͙Ƹ͙ ƂƭſƬƅ ƻƹ͙Ɓ͙Ʒ’ƶ ƭ͙Ʊ͙. ŷƀƁƅƵƯƼƂƴ Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬƼƫ ƫƼƂDŽƀƬƬƶƫ, ŶƼ ƂƎƁ͙ǂƅƚƭƀ ſǂ͙ Ɓ͙ƻƷſƬƭſƺƼƭƼ ƂƷŴ͟ ƯſƂ ƻſƷƹƶƍƼ ƹƀDŽƀƸƅƷſƬƬƵ, ſǂ͙ Ɓ͙ƻƷƼƬƅƭƼ ƷDŽſƂƬŴ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜ ƻſƷƹƶƍƼ ƻſDŽƅƯƀƬƬƵ, ſǂ͙ ƷƻſƸſDŽŴ Ǝ͙ǂƅƹƅƷſƭƼ ƂƎŴDŽƴƬƅ ƍſƁ’ƚƁƅ. ƖƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ƯſƂ ƎƁſƮƵƷſƭƼƫƀ Ƭſ ŶſƂ ƻ͙ƷƂŴƫ Ʒ ŴƬư͙ƫƅ ƬſƎƁƶƫƍƅ – ƻſƫŴƂƭƴ ƻƸ͙ƁƬƅƭƼƂƴ Ŵ ƎƁƀƂƼƬƸƅƷſƭƼ ŶſƂ, Ɓ͙ƻƸ͙ƁƬƀƭƴƂƶ Ŵ ƻſƎƁ͙Ǝ͙Ƭƅƚ ƹ͙ƹſƭƍ͙ƷŴ ƻſƎſƂƼ. ŹſƫſƸſƬƬƶ ƎƁ͙ŴƸƬ͙ƁƅƷſƭƼ Ʈƀ ƂƭſƬ͙ƷƼƱƀ, ƹſƭƼ ƂƼƭƅſƮŴ͜ Ɓ͙ƻƷƼƷſƭƼƂƶ Ƃſƫ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙, ƷƼƶƷƼƭƼ Ƭƀ͟ƭƁſDŽƴƬƀ (ǂſ͟ƹƅƺƀ) ƂƭſƷDŽƀƬƬƶ (ƫƼƂDŽƀƬƬƶ) ƭŴDŽƴƍƼ Ǝ͙ƂƼDŽƼƭƴ ƬƀƷƼƻƬſƯƀƬŴƂƭƴ Ŵ ƎƀƁƀƹſƂƭƴ ŴƬŴƮŴſƭƼƷƅ ƹ͙ Ɓƅƍ ƎŴƹDŽƀƸDŽƼƃ, ƭ͙ǂƭ͙ ƻƁ͙ǂƼƭƴ Ŷſưƀ ƫſ͟ǂƅƭƬƚ ƻſDŽƀƺƬƼƫ ƷŴƹ ͜ƃƬƴ͙͜ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜, ſ Ƭƀ Ŷſư͙͜. ƇƍƼ͟ ƷƼƂƬ͙Ʒ͙ƍ ƻ ƬſƷƀƹƀƬ͙Ƹ͙ ƎƁƼƍDŽſƹƅ? ŹƀƸſƭƼƷƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƻƷƅƺƅƚ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƼ, Ǝ͙ƂƼDŽƵƚ ƷŴƹƯƅƭƭƶ ƎƁƀƂƼƬƸƅ ƯſƂƅ, ǂDŽ͙ƍƅƚ «Ɓ͙ƻƸ͙ƁƭſƬƬƶ» ƂƼƭƅſƮŴ͜ ƭſ Ǝ͙ƻǂſƷDŽƶƚ ƻƹſƭƬ͙ƂƭŴ ǂſƯƼƭƼ ƎƁƼƃ͙ƷſƬŴ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ. Źƀ͟ƭƁſDŽƴƬƀ ƂƭſƷDŽƀƬƬƶ ƸſDŽƴƫƅƚ ƎƁ͙ƮƀƂ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ, Ɓ͙ǂƼƭƴ ƂƼƭƅſƮŴƵ Ʒ’ƶƻƍ͙Ƶ, Ɓ͙ƻƫƼƷſƚ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƼ. Ɩ͙ƻƼƭƼƷƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ Ɓ͙ƻưƼƁƵƚ ƭſ Ǝ͙ƸDŽƼǂDŽƵƚ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƼ, ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ƻƬſƃ͙ƹƼƭƼ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƭſƫ, ƹƀ ŴƬưƼ͟ ͜ƃ Ƭƀ Ǝ͙ǂſƯƼƭƴ, Ƭſƹſƚ ƎƁ͙ƂƭŴƁ ƹDŽƶ ƷƍDŽƵƯƀƬƬƶ DŽſƭƀƁſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. ŸƼ ƻƬſ͟ưDŽƼ Ʊƀ ͙ƹƬƅ ƻſƍ͙Ƭ͙ƫŴƁƬŴƂƭƴ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ: Ʊ͙ǂ ƻǂƀƁŴƸſƭƼ ƻƹſƭƬŴƂƭƴ ƫƼƂDŽƼƭƼ ƷŴƹƹſDŽƀƬƼƫƼ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷſƫƼ ƭſ ƷŴƹƬſƃ͙ƹƼƭƼ ƹ͙ƂƭſƭƬƴ͙ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙Ƃƭƀ͟ ƹDŽƶ ƷƭŴDŽƀƬƬƶ ƂƷ͙͜ƃ ƻſƹƅƫŴƷ, Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ Ɓ͙ƻƷƼƷſƭƼ ǚǩƻƼƓƼƽƹǘ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ – ƻƹſƭƬŴƂƭƴ ƷǂſƯſƭƼ Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬŴ ƬſƫŴƁƼ ŴƬưƼƃ Ƃƭ͙ƁŴƬ ƶƍ Ǝ͙ƭƀƬƮŴ͟ƬƼƃ Ƃ͙ƵƻƬƼƍŴƷ. ŷ͙DŽƼ ͟ƹƀƭƴƂƶ ƎƁ͙ Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ, ƯſƂƭ͙ ͙͟Ƹ͙ ƎDŽƅƭſƵƭƴ ƻ ŴƬƏſƬƭƼDŽŴƻƫ͙ƫ. ŶŴƹƎƁſƮƵƷſƬƬƶ ƻƹſƭƬ͙ƂƭŴ ƫƼƂDŽƼƭƼ Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬ͙, Ʊ͙ǂ Ɓ͙ƻưƼƁƵƷſƭƼ ƭſ Ǝ͙ƸDŽƼǂDŽƵƷſƭƼ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ, ƻ Ǝ͙ƎƀƁƀƹƺƀƬƬƶƫ ŴƬƏſƬƭƼDŽƴƬƼƃ ǐǗDž.1 ǑǛǩƮǘǜǜƼ ǛǡưǘƹƹƷ ǚǛǩǀDžǘƸ ƓǗ ǚǛƼңƹƷƓƓƷ Ǜǡưǘƹƴ – ǘƓǗǚƼ ƷƼƂƬ͙ƷƍŴƷ ƭſ ƹŴ͟ – Ʊƀ ͙ƹƼƬ ƻ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭŴƷ ƭƁƀƬŴƬƸƅ «żƭƁſƭƀƸŴƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ». ŷDŽƵƯ͙ƷƼ͟ ƫƀƃſƬŴƻƫ Ǝ͙ƎƀƁƀƹƺƀƬƬƶ ŴƬƏſƬƭƼDŽŴƻƫƅ – ƂƭƼƫƅDŽƵƷſƬƬƶ ƮŴDŽŴƂƬ͙ƂƭŴ ƂƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ ƭſ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹſDŽƴƬ͙Ƹ͙, ƻſDŽƅƯƀƬ͙Ƹ͙ ƂƭſƷDŽƀƬƬƶ – ƂƼƂƭƀƫƬŴƂƭƴ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƭſ ƹŴ͟. ǓƼǜƓǘƸƹǡǜƓƴ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ – Ʈƀ Ʊƀ ͙ƹƬſ ƃſƁſƍƭƀƁƼƂƭƼƍſ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. ƇƍƱ͙ ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƎƁƼƭſƫſƬƬſ (ƻſ ƷŴƹƂƅƭƬ͙ƂƭŴ ƭƁƀƬƅƷſƬƬƶ) DŽƼưƀ 10% DŽƵƹƂƭƷſ, ƭ͙ ƂƼƂƭƀƫƬŴƂƭƴ – ƷƻſƸſDŽŴ DŽƼưƀ 3%. Ɯ͙ƫƅ ƭſƍ ƂƍDŽſƹƬ͙ ǂƅƭƼ ƂƼƂƭƀƫƬƼƫ?

ƎƁ͙ ƫſ͟ǂƅƭƬƚ. Ÿƀƺƅ ƫŴƺ ƭſƍƭƼƯƬƼƫ Ŵ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƼƫ ƫƼƂDŽƀƬƬƶƫ ƎƁ͙Ʒ͙ƹƼƭƴ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷſ, Ʒ ƶƍŴ͟ ƭƁƼƷſƚ ƷƼƸƁſư. ŷ͙DŽƼ ƫƼ ƷƼƸƁſƚƫ͙ «ƷŴ͟Ƭƅ», ſ Ƭƀ DŽƼưƀ «ǂŴ͟», Ʈƀ ƚ ͙ƻƬſƍ͙Ƶ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. źƭƺƀ, Ʊ͙ǂ ƫƼƂDŽƼƭƼ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙, Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƫƼƂDŽƼƭƼ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬ͙. ƔƹſƭƬŴƂƭƴ ƫƼƂDŽƼƭƼ ƹƀƱ͙ ǂŴDŽƴư ƷŴƹƹſDŽƀƬ͙Ƶ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷ͙Ƶ ƻſDŽƀƺƼƭƴ ƷŴƹ ƂƭƅƎƀƬƶ ſƫǂŴƭƬ͙ƂƭŴ ƮŴDŽƀ͟ ƭſ ƷŴƹ DŽ͙ƸŴƯƬƼƃ ƁŴƷƬŴƷ (ƹƼƷ. ƫſDŽ.1), Ƭſ ƶƍƼƃ Ɓ͙ƻƸDŽƶƹſƚƫ͙ ƂƼƭƅſƮŴƵ ƭſ ƎƁƼ͟ƫſƚƫ͙ ƁŴưƀƬƬƶ. ƖƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƃſƁſƍƭƀƁƼƻƅƚƭƴƂƶ ƻƹſƭƬŴƂƭƵ ƍ͙ƬƂƭƁƅƵƷſƭƼ ǂƅƹƴ-ƶƍƼ͟ ƷŴƹƁŴƻ͙ƍ ƫſ͟ǂƅƭƬƴ͙Ƹ͙, ƻ ƁŴƻƬƼƫ ƷŴƹƹſDŽƀƬƬƶƫ ƷŴƹ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƀƬƬƶ. Źſ͟ƫƀƬưƀ ƷŴƹƹſDŽƀƬƬƶ, ƶƍƀ ƎƀƁƀƭƷ͙ƁƵƚ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƅ Ƭſ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƅ ƫƀƭƅ, ƂƭſƬ͙ƷƼƭƴ 5 Ɓ͙ƍŴƷ. ƇƍƱ͙ Ƭſư͙ƫƅ ƫƼƂDŽƀƬƬƵ ƹ͙ ƂƬſƸƼ ͙ƃ͙ƎƼƭƼ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƅ ƅ 5 Ɓ͙ƍŴƷ Ŵ ƫƼ DŽƀƸƍ͙ ǂſƯƼƫ͙ Ʈƀ ƫſ͟ǂƅƭƬƚ ƭſ ưDŽƶƃ, ƶƍƼ͟ Ʒƀƹƀ ƹ͙ Ƭƴ͙Ƹ͙, ƭ͙ ƫ͙ƺƀƫ͙ ƷƷſƺſƭƼ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬŴƂƭƴ Ƭſư͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƂƎƁƼƶƭDŽƼƷ͙Ƶ ƹDŽƶ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙ƂƭŴ Ƭſư͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. żſƫƀ ƭſƍ͙Ƶ ƚ ƎƁƼƁ͙ƹſ Ɓ͙ƻƎ͙ƷƂƵƹƺƀƬ͙Ƹ͙ ƍ͙DŽƼƂƴ ƻſƎƼƭſƬƬƶ ƎƁƼ ƷŴƹǂ͙ƁŴ ƍſƬƹƼƹſƭŴƷ ƭſ ƫƀƬƀƹƺƀƁƂƴƍŴ Ǝ͙ƂſƹƼ ƎƁ͙ ƭƀ, ƍƼƫ ƷŴƬ/Ʒ͙Ƭſ ǂſƯƼƭƴ Ƃƀǂƀ ƯƀƁƀƻ 5 Ɓ͙ƍŴƷ, ƭſ ƶƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ Ʈƀ ǂſƯƀƬƬƶ ƻƹŴ͟ƂƬƀƬƬƀ. Ɵ͙ǂ ƫƼƂDŽƼƭƼ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬ͙, Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƷƫŴƭƼ Ɓ͙ƻưƼƁƼƭƼ ƭſ Ǝ͙ƸDŽƼǂƼƭƼ Ƹ͙ƁƼƻ͙Ƭƭ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. Ż͙ƻưƼƁƼƭƼ Ƹ͙ƁƼƻ͙Ƭƭ ͙ƻƬſƯſƚ ƻƬſ͟ƭƼ ƎƁƼƃ͙ƷſƬŴ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ. Ɩ͙ƸDŽƼǂƼƭƼ Ƹ͙ƁƼƻ͙Ƭƭ ͙ƻƬſƯſƚ ƷŴƹƹſDŽƼƭƼ ƍŴƬƮƀƷƼ͟ ƍ͙Ɓƹ͙Ƭ, ƻſƹDŽƶ Ư͙Ƹ͙ Ɓƀƍ͙ƫƀƬƹ͙ƷſƬ͙ ƎŴƹƬƶƭƼƂƶ ƷƼƱƀ ƻſ DŽ͙ƸŴƯƬƼƫƼ ƁŴƷƬƶƫƼ, ƃ͙Ưſ ǂ Ƭſ ƁŴƷƀƬƴ Ƃſƫ͙ŴƹƀƬƭƼƏŴƍſƮŴ͜. Ɩ͙ƷƀƁƭſƵƯƼƂƴ ƹ͙ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ƂƭŴ ƎƁſƮƵƷſƭƼ Ƭſƹ ƷDŽſƂƬƼƫ ƭƼƎ͙ƫ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ, Ɓ͙ƻƸDŽƶƬƀƫ͙ ƭƀ, ƶƍ Ƃſƫƀ ƭ͙͟ ƯƼ ŴƬưƼ͟ ƭƼƎ ƷƎDŽƼƷſƚ Ƭſ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. Źƀƃſ͟ ŶſƂ ƎƁƼƻƬſƯƼDŽƼ ƍƀƁŴƷƬƼƍ͙ƫ ƍ͙ƫſƬƹƼ, Ʒ ƶƍŴ͟ ƹƀƍŴDŽƴƍſ ƎƁſƮŴƷƬƼƍŴƷ ƅ Ư͙ƫƅƂƴ ƚ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƭƬŴưƼƫƼ ƻſ ŶſƂ. ŷƀƁƅƵƯƼƂƴ ƬƀƸſƭƼƷƬƼƫ ƫƼƂDŽƀƬƬƶƫ, ƷƼ ǂƅƹƀƭƀ ƷǂſƯſƭƼ DŽƼưƀ ƻſƸƁ͙ƻƼ Ŷſư͙ƫƅ ƷDŽſƂƬ͙ƫƅ ƂƭſƬ͙ƷƼƱƅ, ſ ƭ͙ƫƅ ƅƂŴ ƁŴưƀƬƬƶ, ƶƍŴ ƷƼ ƻƫ͙ƺƀƭƀ ƻƬſ͟ƭƼ, ƷƀƂƭƼƫƅƭƴ ƹ͙ ƻſƫŴƬƼ ƂƍDŽſƹƅ ƍ͙ƫſƬƹƼ, ƎƁƶƫ͙ ſǂ͙ ͙Ǝ͙ƂƀƁƀƹƍ͙ƷſƬ͙. ƇƍƱ͙ ŶƼ ǂƅƹƀƭƀ ƹ͙

30


źƻƬſƍſƫƼ ǂƅƹƴ-ƶƍ͙͜ ƂƼƂƭƀƫƼ ƚ ƭ͙ƭſDŽƴƬŴƂƭƴ, Ǝ͙Ʒƭ͙ƁƵƷſƬŴƂƭƴ, Ǝ͙ƂDŽŴƹ͙ƷƬŴƂƭƴ, ƂƭſǂŴDŽƴƬŴƂƭƴ ƎƁƼƯƼƬƬ͙-ƬſƂDŽŴƹƍ͙ƷƼƃ ƻƷ’ƶƻƍŴƷ. ƇƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ ƂƼƂƭƀƫƬŴƂƭƴ ƎƁ͙ƶƷDŽƶƚ Ƃƀǂƀ ƅ ƫƼƂDŽƀƬƬŴ? Ž͙ƭſDŽƴƬŴƂƭƴ ƷƼƶƷDŽƶƚƭƴƂƶ ƅ ƷŴƹƂƅƭƬ͙ƂƭŴ Ǝ͙ƹƷŴ͟Ƭ͙͜ ƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͜, ƍ͙DŽƼ ƅƂŴ ƁŴưƀƬƬƶ ƻƅƫ͙ƷDŽƀƬŴ ƚƹƼƬƼƫƼ ƮŴƬƬ͙ƂƭƶƫƼ. Ɩ͙Ʒƭ͙ƁƵƷſƬŴƂƭƴ – ƅ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ ƍ͙ƺƬ͙Ƹ͙ ƫ͙ƫƀƬƭƅ. Ɩ͙ƂDŽŴƹ͙ƷƬŴƂƭƴ – ƅ ƂƎŴƷƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙ƂƭŴ ƮŴDŽƀ͟ ƭſ ƹŴ͟. żƭſǂŴDŽƴƬŴƂƭƴ ƎƁƼƯƼƬƬ͙-ƬſƂDŽŴƹƍ͙ƷƼƃ ƻƷ’ƶƻƍŴƷ – ƅ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ǂŴDŽƀ ƻſDŽƼưſƚƭƴƂƶ ǂŴDŽƼƫ ƻſ ǂƅƹƴ-ƶƍ͙Ƹ͙ ͙ƂƷŴƭDŽƀƬƬƶ. ų Ƭſ ƻſƷƀƁưƀƬƬƶ Ɓ͙ƻƸDŽƶƹƅ ƂƅƭƬ͙ƂƭŴ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ Ʊƀ Ɓſƻ ƎƁ͙ ƾǩǛƼƻǩƹƓƼ ǚDžǗƹǝƽǗƹƹƷ ƓǗ DžǩƾǡƯƹǡ Ǜǡƽƹǡ (ƹƼƷ. ƫſDŽ. 1) ƶƍ ͙ƻƬſƍƼ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ. Ƈƍ Ƭſưſ ƹƅƫƍſ ƁƅƃſƚƭƴƂƶ DŽ͙ƸŴƯƬƼƫƼ ƁŴƷƬƶƫƼ Ʒ ƃ͙ƹŴ Ə͙ƁƫƅƷſƬƬƶ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜? ƇƍƱ͙ Ƭſ ƶƍ͙ƫƅƂƴ ƻ ƬƼƺƬŴƃ ƁŴƷƬŴƷ, Ʊ͙ ƎƀƁƀƹƅƵƭƴ ƁŴƷƬƵ «ƮŴƬƬ͙ƂƭŴ», ƫƼ ƷŴƹƯƅƷſƚƫ͙ Ǝ͙ƭƁƀǂƅ Ʒ ƻƫŴƬſƃ, ƭ͙ Ƭſƫ ƂDŽŴƹ ƂƏ͙ƁƫƅƷſƭƼ ſǂ͙ ͟ ƎƀƁƀƸDŽƶƬƅƭƼ ƂƷ͙Ƶ ƂƭƁſƭƀƸŴƵ. żƭƁſƭƀƸŴƶ ƷƼƬƼƍſƚ Ƭſ ƁŴƷƬƶƃ «ǂſƯƀƬƬƶ», «Ƃſƫ͙ŴƹƀƬƭƼƏŴƍſƮŴƶ», «ƮŴƬƬ͙ƂƭŴ». ŵ ƹDŽƶ ƷƭŴDŽƀƬƬƶ

ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴƚƵ? Ž͙͟ Əſƍƭ, Ʊ͙ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ƺƼƭƭƶ ƍ͙ƺƀƬ ƻ ƬſƂ ƍƀƁƅƚƭƴƂƶ ƭƼƫƼ ƯƼ ŴƬưƼƫƼ ŴƬƹƼƷŴƹƅſDŽƴƬƼƫƼ ƂƭƁſƭƀƸŴƶƫƼ, ƬƀƻſDŽƀƺƬ͙ ƷŴƹ ƭ͙Ƹ͙, ƶƍƼƫ Ƃſƫƀ ƯƼƬ͙ƫ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙Ʒƅƚ ƂƷŴ͟ ƭƁƅƹ͙ƷƼ͟ ƁƀƂƅƁƂ. ƇƍƱ͙ ƫƼ ƻƹſƭƬŴ ƷƼǂƅƹ͙ƷƅƷſƭƼ ŴƬƹƼƷŴƹƅſDŽƴƬŴ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜, ƫƼ ƫ͙ƺƀƫ͙ ͙ƂƶƸƬƅƭƼ ƭſ ƷƭŴDŽƼƭƼ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬŴ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ . ƖƀƁưſ ƎƀƁƀƹƅƫ͙Ʒſ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ǂƅƹƴ-ƶƍ͙͜ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙͜ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜ – Ʈƀ ͜͜ ƶƍŴƂƬƼ͟ ǩǚƼǜ. źƎƼƂ ƚ ƶƍŴƂƬƼƫ, ƍ͙DŽƼ ƫƼ ƻ Ƭƴ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƻƅƫŴƚƫ͙, ƯƼƫ ƹſƬƬſ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴƶ ƷƼƁŴƻƬƶƚƭƴƂƶ ƻ-Ǝ͙ƫŴƺ ŴƬưƼƃ, Ʒ Ư͙ƫƅ ͜͜ ƮŴƬƬŴƂƭƴ. ŹſƷƀƹƀƬŴ Ʒ ƭſƍ͙ƫƅ ͙ƎƼƂŴ ƎƁƼƍDŽſƹƼ ƎƁ͙ƶƷŴƷ Ǝ͙ƷƀƹŴƬƍƼ ƂƸƁƅƎ͙ƷſƬ͙ ƻſ ƁŴƷƬƶƫƼ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜. ŷ͙ƺƀƬ ƻ ƁŴƷƬŴƷ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜ ƯŴƭƍ͙ ƷŴƹƁŴƻƬƶƚƭƴƂƶ ƷŴƹ ƂƅƂŴƹƬŴƃ. Žſƍ͙ƺ ƷƷſƺſƵ ƻſ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬƀ ƹDŽƶ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƶƍ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙͜ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜ ƂƭƼƫƅDŽƵƷſƭƼ ƬſƂƭƅƎƬŴ ƻƫŴƬƼ Ʒ ŴƬƹƼƷŴƹƅſDŽƴƬŴ͟ ƭſ ƍ͙DŽƀƍƭƼƷƬŴ͟ ƂƷŴƹ͙ƫ͙ƂƭŴ ƍ͙DŽƀƸ: 1. ƨƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƍ͙ƺƬƼƫ ƻ ƎƁſƮŴƷƬƼƍŴƷ ƂƏƀƁ ƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƼƃ ƁŴưƀƬƴ. 2. ƨƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƷDŽſƂƬ͙͜ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ (Ƭſ͟ƫſƬ͙Ƹ͙

ƦǜƽǡƿǩƸDžǘƹƹƷ ǜƽǩƾǩ ƓƼǚǝ ƸƼǜDžǘƹƹƷ ƿǩƻƽǩDžƷDŽ ǙǘǛǝƽǗƓƼ ǚǘǛǜǚǘǙƓƼƽƹǡǜƓƶ ǜƽǩƾǩ ƸƼǜDžǘƹƹƷ, Ǘ ǜǗƸǘ ƽǩƹǗ ƽǡƿƸǘƺǩƽǝDŽ Ƹǡƺ ǜǩǀǩƶ ƓǗǙƓƼƯƹǘ ƓǗ ǜƓǛǗƓǘƾǡƯƹǘ ƸƼǜDžǘƹƹƷ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƂƭƷ͙ƁƼƭƼ ƎDŽſƬ ƹŴ͟ – Ŵ Ʒ Ʈƴ͙ƫƅ ƎƁ͙ƮƀƂŴ ƹƅƫƍſ ƎƁ͙ƹ͙Ʒƺƅƚ ƁƅƃſƭƼƂƴ ƷƬƼƻ ƻſ DŽ͙ƸŴƯƬƼƫƼ ƁŴƷƬƶƫƼ. ŽſƍƭƼƍſ ƷƼƬƼƍſƚ Ƭſ ƁŴƷƬŴ «ƻƹŴǂƬ͙ƂƭŴ», «ƹŴ͜», «͙ƭ͙ƯƀƬƬƶ». Ɨ͙ƁƼƻ͙ƬƭƼ ƎDŽſƬƅƷſƬƬƶ ƂƎŴƷƷŴƹƬ͙ƂƶƭƴƂƶ ƻ DŽ͙ƸŴƯƬƼƫƼ ƁŴƷƬƶƫƼ ƬſƂƭƅƎƬƼƫ ƯƼƬ͙ƫ: ͙ƎƀƁſƮŴ͟ƬƼ͟ ƎDŽſƬ (ƹ͙ 1 Ɓ͙ƍƅ) Ƃſƫ͙Ƶ ƬſƻƷ͙Ƶ Ʒƍſƻƅƚ Ƭſ ƁŴƷƬŴ «͙ƭ͙ƯƀƬƬƶ» ƭſ «ƹŴ͜», ƭſƍƭƼƯƬƼ͟ (ƷŴƹ 1 Ɓ͙ƍƅ) – «ƻƹŴǂƬ͙ƂƭŴ», ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƼ͟ (ƹ͙ 10 Ɓ͙ƍŴƷ) – «ƮŴƬƬ͙ƂƭŴ» ƭſ ƷƼƱƀ. Ÿƀƭſ ƻſƷƺƹƼ ƷƼƬƼƍſƚ Ƭſ ƁŴƷƀƬƴ-ƹƷſ ƷƼƱƀ, ſ ƁƀſDŽŴƻƅƚƭƴƂƶ Ƭſ ƁŴƷƀƬƴ–ƹƷſ ƬƼƺƯƀ. ǓƓǛǗƓǘƾǡƯƹǘ ƸƼǜDžǘƹƹƷ – Ʈǘ ǚǛƼƽǡDžǘң, ƓǗDžǗƹƓ ƯƼ ǙǩǛǚǩǛǗƓƼƽƹǗ ǙǩƸǚǘƓǘƹƮǡƷ? Źſ ƫƀƺŴ 20-Ƹ͙ ƭſ 21-Ƹ͙ Ƃƭ͙DŽŴƭƴ Ʒ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍŴ͟ ƹƅƫƮŴ ƷŴƹǂƅƷƂƶ ƯƀƁƸ͙ƷƼ͟ ƎƀƁƀƃŴƹ – ƷŴƹ ſƍƮƀƬƭƅ Ƭſ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƴƬŴ͟ ƏƅƬƍƮŴ͜ ƹ͙ ſƍƮƀƬƭƅ Ƭſ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ƂƭŴ ƂƎ͙ƬƅƍſƭƼ ƍ͙ƺƬ͙Ƹ͙ ƎƁſƮŴƷƬƼƍſ ƫƼƂDŽƼƭƼ ƭſ ƻſDŽƅƯſƭƼƂƶ ƹ͙ ƁƀſDŽŴƻſƮŴ͜ ƻſƹƅƫŴƷ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜-Ɓ͙ǂ͙ƭ͙ƹſƷƮƶ. Ɣſ ƭſƍƼƃ ƍƅDŽƴƭƅƁƬƼƃ ƻƫŴƬ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƎƀƁƀƂƭſƚ ǂƅƭƼ ƎƁƼƷŴDŽƀƚƫ ƭ͙Ǝ-ƫƀƬƀƹƺƫƀƬƭƅ, ǂ͙ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶ ƂƭƁſƭƀƸŴ͟ ǂƀƻ ͜ƃ Ƃſǂ͙ƭſƺƅ ƷƼƫſƸſƚ ƬſƂƭŴDŽƴƍƼ ƺ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƷŴƹ ƷƼƍ͙ƬſƷƮŴƷ, ƶƍ Ŵ ƷŴƹ ſƷƭ͙ƁŴƷ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜. Ž͙ƫƅ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ Ǝ͙ƯƼƬſƵƭƴ ƷƬ͙ƂƼƭƼ Ʒ ƎƀƁƀDŽŴƍ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƼƃ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͟ – ͙ƮŴƬƵƷſƭƼ ͙͟Ƹ͙ ƎƁ͙ƶƷƼ ƭſ ƂƭƼƫƅDŽƵƷſƭƼ Ɓ͙ƻƷƼƭ͙ƍ. Ɵ͙ Ƃſƫƀ ƹſƚ ƎƁſƷ͙ ƂƎ͙ƹŴƷſƭƼƂƶ ƎƁſƮƵƷſƭƼ ƻŴ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƼƫ ƫƼƂDŽƀƬƬƶƫ ƶƍ ƻ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙Ƶ

ƎƁſƮŴƷƬƼƍſ, ƷƼƍ͙ƬſƷƮƶ, ƍƀƁŴƷƬƼƍſ ƭ͙Ʊ͙). 3. Ɩ͙ƚƹƬſƬƬƶ ŴƬƹƼƷŴƹƅſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƭſ ƸƁƅƎ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ ƁŴưƀƬƴ. 4. ƨƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƷŴƹƫŴƬƬ͙Ƃƭƀ͟ ƮŴDŽƀ͟ Ŵ ƻſƹſƯ. żƏƀƁſ ƁŴưƀƬƬƶ ƷƼƻƬſƯƀƬſ ƁŴƷƬƀƫ ŴƹƀƬƭƼƏŴƍſƮŴ͜ – ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƹƵ Ƭſ ƎƼƭſƬƬƶ «ƃƭ͙ ƶ ƭſƍƼ͟, ƶƍƼ͟ ƶ Ʒ Ʈƴ͙ƫƅ». Ƈ – ƍƀƁŴƷƬƼƍ. Ƈ – Ƭſ͟ƫſƬƼ͟ ƎƁſƮŴƷƬƼƍ. Ƈ – ǂŴƻƬƀƂƫƀƬ. Ƈ – Ɓ͙ǂ͙ƭ͙ƹſƷƀƮƴ. Ƈ – ͙Ƃ͙ǂƼƂƭŴƂƭƴ. Ƈ – ƹƁƅƸ. Ƈ – ǂſƭƴƍ͙/ƫſƭƼ. Ƈ – ƹƼƭƼƬſ ƂƷ͙͜ƃ ǂſƭƴƍŴƷ. żƭƁſƭƀƸŴƶ, ƃſƁſƍƭƀƁƬſ ƹDŽƶ ͙ƹƬŴƚ͜ Ɓ͙DŽŴ, ƫ͙ƺƀ ǂƅƭƼ ƻſƂƭ͙Ƃ͙ƷſƬſ Ʒ ŴƬưŴ͟, ƭ͙ƫƅ ƂDŽŴƹ ƻſ͙ƃ͙ƯƅƷſƭƼ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬƀ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ Ʒ ƅƂŴƃ ƂƏƀƁſƃ ƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ ƁŴưƀƬƴ ƎƁſƮŴƷƬƼƍſƫƼ. ƕƀƻƌǃžƸѬƪ ƍſƀſƫѬƁƄ ƁƬƀžƬſƷųѯ ƺ ѬƸƫųƙѯ ƁƎſƀƻ ƶ ųƫƯƄ ƙ ƀųƯſƫƫƵ ǁųƺƫſƁƪſƫž ƍƀѬ ƸƻƶſƀƁƻƎųƌžƭųƴ ǁųƺƫſƁƄ ƍųƸ ƶƍǃƻƶѬƪ ƍѬǁžƮſƫѬѯ ƍųƸ ƮžƁ ƶųƸƍѬƮƻƫƌƄ Ƅ ƅƀžƫƭųѯ ƍǃƵƯƌƻ, Ƶƌž ƁƶѬѯƪ ƸƻƺžѲƫѬƪ ƫžƷžƸžǃž ƍƀſƸƪſƬ ƺ ƄǃƴǁǃſƫѬƷѬ ƎųǃƳƪƄ. ƕƀѬƸƄƌƬ, ƶƻƀѬǁƫƻƭƬƶѬƪ ƵƌѬƷѬ ƺžѲƫƵƶƁƵ ƭſѲ ǁųƺƫſƁƪſƫ ƍѬƶſƀƫƄƶƯƻƁƳƸѬ ƀѬǁѬƬƻ, ѬƬƀƻƪžƶ ƫžƺƶƄ ƭƳѬƷѬ ƍƀſƸƪſƬƄ, ž ƫѬƶž ƌѬƪƍžƫųƵ ѬƬƀƻƪžǃž ƫžƺƶƄ ƁžƪѬƷѬ ƎųǃƳƪƄ. ƆƌѬƴ ǁƄǃž ƁƬƀžƬſƷųƵ? ƜѬƁǃƄƂžƬƻƁƳ ƍѬƌǃƻƌƄ ƁſƀƭƵ, ƹƻƬƻ Ƅ ƺƷѬƸų ƺų ƁƶѬѯƪƻ ǁžƹžƫƫƵƪƻ. Ƈſ ƁƬƀžƬſƷųƵ ƹƻƬƬƵ, ƀѬƺƍѬƶƁƴƸƹſƫž ƫž ǁųƺƫſƁ. Ƙƀƻ ƅƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƷDŽſƂƬƼƃ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƴƬƼƃ ƂƭƁſƭƀƸŴ͟ ƭſ ͜ƃ ƭƼƎ͙ƷƼƃ ƬſƂDŽŴƹƍŴƷ ƫ͙ƺƬſ ƻſDŽƼưƼƭƼƂƴ ƅ Ǝ͙DŽ͙ƬŴ ƂƭƀƁƀ͙ƭƼƎŴƷ, ƎƁƼƭſƫſƬƬƼƃ ƬƀƸſƭƼƷƬ͙ƫƅ ƫƼƂDŽƀƬƬƵ, Ʊ͙ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬƼƫ ƯƼƬ͙ƫ ƷƎDŽƼƬƀ Ƭſ ƎƀƁƂƎƀƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ, Ŵ, ƻƁƀưƭ͙Ƶ, ƻſDŽƼưƼƭƴ

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

31


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

ƖƀƁƂ͙ƬſDŽ ƍ͙ƬƍƁƀƭƬ͙Ƹ͙ ƎƁſƮŴƷƬƼƍſ/ƍƀƁŴƷƬƼƍſ Ƭſ ƭſƍƭƼƯƬ͙ƫƅ ƁŴƷƬŴ, ſ ƭ͙ƫƅ ƁŴưƀƬƬƶ ƷƼƱ͙Ƹ͙ ƍƀƁŴƷƬƼƮƭƷſ ƎƁ͙ƹ͙ƷƺƅƷſƭƼƫƅƭƴ ƻſDŽƼưſƭƼƂƶ ƬƀƻƁ͙ƻƅƫŴDŽƼƫƼ, ƯƅƺƼƫƼ – Ŵ ƷƼƍDŽƼƍſƭƼ ƂƎƁ͙ƭƼƷ ƭſ ƎƁ͙ƭƼƹŴƵ (ƷŴƹƍƁƼƭƅ ƯƼ ƎƁƼƃ͙ƷſƬƅ). żſƫ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙ ƎƁ͙ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƴƬŴ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ƻƸſƹƅƵƭƴ, ƍ͙DŽƼ ͟ƹƀƭƴƂƶ ƎƁ͙ ƎƀƁƀƫ͙ƷƼƬƼ. Źſ ƭƁƀƬŴƬƸƅ ƫƼ ƂƭƼƫƅDŽƵƚƫ͙ ƅƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƭ͙Ƹ͙, Ʊ͙ ſƬſDŽ͙ƸŴƯƬƼƫ ƯƼƬ͙ƫ ƫ͙ƺƬſ ƭſ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƍDŽſƂƼƏŴƍƅƷſƭƼ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ Ƭſ͟ƫſƬ͙Ƹ͙ ƎƁſƮŴƷƬƼƍſ, ǂ͙ Ƃſƫƀ Ʒ͙ƬƼ Ə͙ƁƫƅƵƭƴ ƍſƭƀƸ͙ƁŴ͜ DŽ͙ƶDŽƴƬ͙ƂƭŴ. Źƀ ƫƀƬư ƷſƺDŽƼƷƼƫƼ ƹDŽƶ ƅƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƚ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ƍƀƁŴƷƬƼƍſ, ǂ͙ Ʒ͙ƬƼ ƭƁſƬƂƏ͙ƁƫƅƵƭƴ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽƴƬŴ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ƎŴƹDŽƀƸDŽƼƃ, Ŵ Ƭƀ ƻſƷƺƹƼ Ƭſ ƍƁſƱƀ, ƶƍƱ͙ ƻſDŽƼưſƭƼ ƂƷ͙͜ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ǂƀƻ ſƬſDŽŴƻƅ. żſƫƀ ƭ͙ƫƅ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͟Ƭƅ Ƹ͙ƁƹŴƂƭƴ ſƷƭ͙Ɓſ ƭŴưƼƭƴ Əſƍƭ, Ʊ͙ ſǂƂ͙DŽƵƭƬƼƫƼ ƯƀƫƎŴ͙ƬſƫƼ ƂƀƁƀƹ ŴƬƂſ͟ƭŴƷ, Ʊ͙ ƷƼƺƼƷſƵƭƴ ƻ ƎDŽƼƬ͙ƫ ƯſƂƅ ƎŴƂDŽƶ ƭƁƀƬŴƬƸƅ ƻŴ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ, ƚ Ƃſƫƀ ƭƼƎƼ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƭſ ƂƭƁſƭƀƸŴ͜ ƍƀƁŴƷƬƼƍſ. Ɩ͙ƚƹƬƅƷſƭƼ ŴƬƹƼƷŴƹƅſDŽƴƬƀ ƭſ ƍ͙DŽƀƍƭƼƷƬƀ ƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ ƁŴưƀƬƴ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙, ͙ƂƍŴDŽƴƍƼ ŴƂƬƅƵƭƴ ͙ǂƫƀƺƀƬƬƶ ŴƬƹƼƷŴƹƅſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ – ƬƀƅƷſƺƬŴƂƭƴ ƹ͙ ƹƀƭſDŽƀ͟, ƅƂƍDŽſƹƬƀƬƬƶ «ƻſƻƀƫDŽƀƬƬƶ» ƭſ ƎƀƁƀƃ͙ƹƅ ƷŴƹ ͙ǂƹƅƫƅƷſƬƬƶ ƹ͙ ƹŴ͟. Žƀ, Ʊ͙ ͙ƹƬſ DŽƵƹƼƬſ ƂƎƁƼ͟ƫƀ ƶƍ ƹƁŴǂƬƼƮƵ, ŴƬưſ DŽƵƹƼƬſ ƻſƅƷſƺƼƭƴ ƭſ

ƻſƫƼƂDŽƼƭƴƂƶ Ƭſƹ ƭƼƫ, ƹ͙ Ư͙Ƹ͙ ͟ƹƀƭƴƂƶ – Ŵ ƻſƎƼƭſƚ ƎƁ͙ Ʈƀ ƍ͙DŽƀƸ, ƶƍƱ͙ ƹDŽƶ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƂƭƷ͙ƁƀƬ͙ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬƅ ſƭƫ͙ƂƏƀƁƅ. ŷ͙DŽƀƍƭƼƷƬſ ƂƷŴƹ͙ƫŴƂƭƴ ƻſƷƺƹƼ Ʒ͙DŽ͙ƹŴƚ ƅƂŴƫſ ƹƀƭſDŽƶƫƼ ƭſ ſƁƸƅƫƀƬƭſƫƼ, ſDŽƀ ƫƼ Ƭƀ ƻſƷƺƹƼ Ƹ͙ƭ͙ƷŴ ƮƼƫ Ƃƍ͙ƁƼƂƭſƭƼƂƶ. Ɵ͙ǂ Ǝ͙ƭƀƬƮŴſDŽ ƍ͙DŽƀƍƭƼƷƬ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƻƅƫƅ ǂƅDŽ͙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬ͙, Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬſ ƂƼƬƀƁƸŴƶ. żƭƼƫƅDŽƵƷſƭƼ ƅƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬƬƶ ƷŴƹƫŴƬƬ͙Ƃƭƀ͟ ƫŴƺ ƮŴDŽƶƫƼ Ŵ ƻſƹſƯſƫƼ ƷſƺDŽƼƷ͙ Ʒ ƎƁ͙ƮƀƂŴ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬ͙Ƹ͙ ƫƼƂDŽƀƬƬƶ ƶƍ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙͜ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜. ŷ͙ƬƮƀƬƭƁƅƵƯƼƂƴ Ƭſ ƻſƹſƯſƃ, ƻſǂƅƷſƵƯƼ ƎƁ͙ ƮŴDŽŴ, ƫƼ ƻſDŽƼưſƚƫ͙Ƃƴ Ƭſ ƁŴƷƬŴ ƭſƍƭƼƍƼ, ſ ƭ͙ Ŵ ͙ƎƀƁſƮŴ͟, ſ ƭ͙ƫƅ ͙ƭƁƼƫƅƚƫ͙ ƻ͙ƷƂŴƫ Ƭƀ ƭ͙͟ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭ, Ƭſ ƶƍƼ͟ ͙ƯŴƍƅƷſDŽƼ. ƈƀ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ, ǂ͙ ƫƀƭſ Ə͙ƁƫſDŽŴƻƅƚ ƸƀƬƀƁſDŽƴƬƼ͟ ƬſƫŴƁ, Ǝ͙ƭƁƀǂƅ, ſ ƻſƹſƯſ Ǝ͙DŽƶƸſƚ Ʒ ƎƀƷƬŴ͟ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁŴ, ƶƍſ ƻſǂƀƻƎƀƯƅƚ ƹ͙ƂƶƸƬƀƬƬƶ ƫƀƭƼ. ƇƍƱ͙ ƍ͙ƬƮƀƬƭƁƅƷſƭƼƂƴ Ƭſ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁŴ, ƻſǂƅƷſƵƯƼ, ƻſƹDŽƶ Ư͙Ƹ͙ Ʒ͙Ƭſ ŴƂƬƅƚ, Ǝ͙ƯƼƬſƚư Ɓ͙ǂƼƭƼ ͜͜ ƬƀƬſDŽƀƺƬƼƫ ƯƼƬ͙ƫ.

ƧǝƓƼǙ ǛǩƻƽƼƽǗƶƯƼǞ Ǜǡưǘƹƴ eqimpact@voliacable.com +38 039 459 41 98, +38 067 243 72 46

ǫǛƾǗƹǡƻǗƮǡңƹƼң ǙǩǝƯǡƹƾ: ǙǛǩǙ ƿǩ ƻǛǡDžǩǜƓǡ ƸǘƹǘƿƺǘǛǗ Źſ Ǝ͙Ưſƭƍƅ 2011 Ɓ͙ƍƅ ƞƍ͙DŽſ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟Ƭ͙Ƹ͙ ƍ͙ƅƯŴƬƸƅ ƷŴƹƍƁƼDŽſ Ǝ’ƶƭƼ͟ ƫ͙ƹƅDŽƴ – ƎƀƁƀƃŴƹ ƅ ƂƅƎƀƁƷŴƻŴƵ ƭſ ƷƼƁŴưſDŽƴƬƼ͟ ƍƁ͙ƍ ƹ͙ ƂƀƁƭƼƏŴƍſƭƅ ƍ͙ƅƯſ. ŽƁƀƬƀƁ ưƍ͙DŽƼ ơƁŴ͟ ŷƁſƷƯƀƬƍ͙, ƎƁƼƷŴƭſƷưƼ ƅƯſƂƬƼƍŴƷ Ŵƻ Ǝ͙Ưſƭƍ͙ƫ ƶƍŴƂƬ͙ Ƭ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƀƭſƎƅ, Ʒ͙ƹƬ͙ƯſƂ «ƻſƬƅƁƼƷ» ƎƁƼƂƅƭƬŴƃ ƅ Ǝ͙Ƭƶƭƭƶ ƂƅƎƀƁƷŴƻŴ͜ ƭſ ƻƬſƯƀƬƬƶ ͜͜ ƹDŽƶ ƏſƃŴƷƮƶ: «ƓƼƭƭƶ ƂƍDŽſƹſƚƭƴƂƶ Ŵƻ ƹƷ͙ƃ «ƥ»: ƥƍƂƎƀƁƼƫƀƬƭƅ ƭſ ƥƍƻſƫƀƬƅ. źƂƭſƬƬŴ͟ Ŵ ƚ ƎſƁſDŽƀDŽDŽƵ ƂƅƎƀƁƷŴƻŴ͜ – ƅƭŴƫ, DŽƼưƀ Ƭſ ƎƀƁư͙ƫƅ ƁŴƷƬŴ». Ɣſ ƂDŽ͙ƷſƫƼ ơƁŴƶ, ưƍ͙DŽſ ƂƅƎƀƁƷŴƻŴ͜ ƫ͙ƺƀ Ɓ͙ƻƸDŽƶƹſƭƼƂƶ Ƭſ Ư͙ƭƼƁƴ͙ƃ ƁŴƷƬƶƃ: ƷŴƹ ƁŴƷƬƶ «ƀƍƻſƫƀƬƅ» ƫſ͟ǂƅƭƬŴ͟ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͟ƬƼ͟ ƍ͙ƅƯ ƎƀƁƀƃ͙ƹƼƭƴ ƹ͙ ƁŴƷƬƶ Ɓ͙ƻƅƫŴƬƬƶ ƂƅƎƀƁƷŴƻŴ͜ ƶƍ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ƂƭŴ, ƻƸ͙ƹ͙ƫ – ƹ͙ ƁŴƷƬƶ «ƎƁƼƚƫƬ͙͜ ƎƁ͙ƮƀƹƅƁƼ». ų Ƭſ ͙ƂƭſƬƬƴ͙ƫƅ, ƯƀƭƷƀƁƭ͙ƫƅ ƁŴƷƬŴ ƍ͙ƅƯ ƎŴƹƃ͙ƹƼƭƴ ƹ͙ ƂƅƎƀƁƷŴƻŴ͜ ƻ ƅƂƷŴƹ͙ƫDŽƀƬ͙Ƶ DŽƵǂ͙Ʒ’Ƶ. ƖƁ͙ƭƶƸ͙ƫ 5 ƫ͙ƹƅDŽƵ ƷŴƹƷŴƹƅƷſƯŴ ƻſƃƼƱſƵƭƴ ƎƁ͙ƀƍƭƼ ƭſ ƷŴƹƀ͙ƍƀ͟ƂƼ, ͙ƎƁſƮƴ͙ƷƅƵƭƴ Ƃſƫ͙ƫƀƬƀƹƺƫƀƬƭ ƭſ ƅƂƷŴƹ͙ƫDŽƵƵƭƴ ưDŽƶƃƼ ƹ͙ƂƶƸƬƀƬƬƶ ͙Ƃ͙ǂƼƂƭ͙Ƹ͙ ƍ͙ƫƏ͙Ɓƭƅ ƍ͙ƅƯſ. Ɔ͙ƁƫſDŽƴƬƼƫ ƻſƷƀƁưƀƬƬƶƫ ƫ͙ƹƅDŽƵ ƚ ƻƹ͙ǂƅƭƭƶ ƂƀƁƭƼƏŴƍſƭſ ƍ͙ƅƯſ. Ɯ͙ƫƅ Ʈƶ, ƻƹſƷſDŽ͙Ƃƴ ǂƼ, «ƎƁ͙ƃŴƹƬſ» ƹDŽƶ ưƼƁ͙ƍ͙Ƹ͙ ƻſƸſDŽƅ Ǝ͙ƹŴƶ ƂƭſDŽſ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͟ƬƼƫ ƎƁƼƷ͙ƹ͙ƫ? Ÿſǂƅƭƴ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟ƬƼ͟ ƍ͙ƅƯŴƬƸ Ʒ ƶƍ͙ƂƭŴ Ƭ͙Ʒ͙Ƹ͙ ŴƬƂƭƁƅƫƀƬƭƅ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƎƀƁƀƂƭſƚ ǂƅƭƼ ƫ͙ƹƬƼƫ Ŵ Ǝ͙ƯƼƬſƚ ǂƅƭƼ ƅƺƼƷſƬƼƫ, ſ ƻƬſƯƼƭƴ, – ƹŴƚƷƼƫ. ŷ͙DŽƼ ƬſƂƭſƬ͙ƷƼ ƭſ ƻſƍDŽƼƍƼ ƍƀƁŴƷƬƼƍſ ƷƭƁſƯſƵƭƴ ƷƎDŽƼƷ Ƭſ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ, Ə͙Ɓƫſƭ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙Ƹ͙ ƂƎŴDŽƍƅƷſƬƬƶ «ƻſƎƼƭſƬƬƶ-ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƴ» ƬſǂƼƁſƚ ƫ͙ƭƼƷƅƵƯ͙͜ ƂƼDŽƼ.

32

Ƈƍ ƻſƻƬſƯƼDŽſ ƎŴƹ ƯſƂ ǂƀƂŴƹƼ ƹƼƎDŽ͙ƫ͙ƷſƬƼ͟ ƭƁƀƬƀƁ ƭſ ƂƀƁƭƼƏŴƍ͙ƷſƬƼ͟ ƍ͙ƅƯ ŵƬƬſ Ÿ͙ƸƼDŽƴƬƼƍ, ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƅ ƂƭƼDŽŴ ƍ͙ƅƯŴƬƸ Ʒ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͜ ƹ͙Ǝ͙ƫſƸſƚ ƷƼƁŴưƼƭƼ ƎƼƭſƬƬƶ ƹƀƫ͙ƭƼƷſƮŴ͜ ƭſ ƬƀƎƁ͙ƻ͙Ɓ͙ƂƭŴ ƅ ƬſƫŴƁſƃ ƎƁſƮŴƷƬƼƍŴƷ, Ƭƀ͟ƭƁſ͟DŽŴƻƅƚ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƼ ƍ͙ƬƂ͙DŽŴƹ͙ƷſƬ͙Ƹ͙ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶ ƻſƷƹſƬƴ, ƁƀſDŽŴƻƅƚ ƂƭƁſƭƀƸŴƯƬŴ ƮŴDŽŴ ǂŴƻƬƀƂƅ ƭſ Ɓ͙ƻƷƼƷſƚ ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮŴ͜ ƎƁſƮŴƷƬƼƍŴƷ ͙ƹƬ͙ƯſƂƬ͙. ǃƀƸƍ͙ ŴƬƂƭſDŽƵƵƯƼƂƴ ƅ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬŴ ƎƁ͙ƮƀƂƼ ƭſ Ǝ͙ƚƹƬƅƵƯƼƂƴ ƻ ŴƬưƼƫƼ ƂƼƂƭƀƫſƫƼ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƭſ ƬſƷƯſƬƬƶ, ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟ƬƼ͟ ƍ͙ƅƯŴƬƸ ſƍƭƼƷŴƻƅƚ, ƻſƎƅƂƍſƚ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬŴ ƷſƺƀDŽŴ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ Ŵ Ʒ͙ƹƬ͙ƯſƂ – Ɓ͙ǂƼƭƴ ƍ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸ DŽƀƸưƼƫ ƹDŽƶ ƂƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ. ŵ ǂƀƂŴƹƼ ƍƀƁŴƷƬƼƍſ ƻ ƎŴƹDŽƀƸDŽƼƫƼ ƎŴƹ ƯſƂ ƻƫŴƬƼ ŴƹƀƬƭƼƯƬ͙Ƃƭƀ͟ Ƭſ ƍ͙ƅƯſ Ŵ ƍ͙ƅƯƼ ƂƭſƵƭƴ ǂſƺſƬƼƫ ƍDŽƵƯƀƫ ƹ͙ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙͜ ƍƅDŽƴƭƅƁƼ, ƹ͙Ǝ͙ƫſƸſƵƭƴ ƻƫŴƮƬƼƭƼ ƷƬƅƭƁŴưƬŴ ƻƷ’ƶƻƍƼ ƭſ ƎŴƹƂƼDŽƼƭƼ DŽŴƹƀƁƂƭƷ͙ ƭ͙Ǝ-ƫƀƬƀƹƺƀƁſ. Źſ ƯſƂ ƷƼƃ͙ƹƅ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƫſƭƀƁŴſDŽƅ ƅ ƞƍ͙DŽŴ ͙ƁƸſƬŴƻſƮŴ͟Ƭ͙Ƹ͙ ƍ͙ƅƯŴƬƸƅ Ǝ͙ƯƼƬſƚƭƴƂƶ ƷƀƂƬƶƬƼ͟ ƬſƷƯſDŽƴƬƼ͟ ƮƼƍDŽ – ƹDŽƶ ƅƂŴƃ ƭƼƃ, ƃƭ͙ ƎƁſƸƬƀ ƹ͙ ƶƍŴƂƬƼƃ ƻƫŴƬ Ŵ Ƭ͙Ʒ͙Ƹ͙, ƀƏƀƍƭƼƷƬŴư͙Ƹ͙ ǂſƯƀƬƬƶ ƷDŽſƂƬ͙Ƹ͙ ǂŴƻƬƀƂƅ.


ŸſƁƍƀƭƼƬƸ-ƫŴƍƂ

ǒǫƚǐljǔǨnj ƛƘƥ ƧljƚǪǏǓƦ Źſ ƎƁſƍƭƼƮŴ ƶ ƯſƂƭ͙ ƂƎ͙ƂƭƀƁŴƸſƵ ƂƼƭƅſƮŴƵ, ƍ͙DŽƼ ƷDŽſƂƬƼƍ ſǂ͙ ƍƀƁŴƷƬƼƍ ǂŴƻƬƀƂƅ Ɓ͙ƻƎ͙ƷŴƹſƚ ƎƁ͙ ƭ͙ƷſƁ ſǂ͙ Ǝ͙ƂDŽƅƸƅ Ŵƻ ƻſƃƷſƭ͙ƫ Ŵ DŽƵǂ͙Ʒ’Ƶ. Ŷ͙ƹƬ͙ƯſƂ DŽŴƬŴ͟ƬŴ ƍƀƁŴƷƬƼƍƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ Ǝ͙ƷŴƹ͙ƫDŽƶƵƭƴ ƎƁ͙ ƭƀ Ƃſƫƀ ƻ ƬƀƻƬſƯƬƼƫ ƀƬƭƅƻŴſƻƫ͙ƫ, ſ ƎƁ͙ƹſƷƮŴ ƅ Ƭſ͟ƍƁſƱ͙ƫƅ ƁſƻŴ ƷƼƍDŽſƹſƵƭƴ ƂƅƃŴ ƏſƍƭƼ. ŵ ƻ ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ ƂƎŴDŽƍƅƵƭƴƂƶ Ƃſƫƀ Ʒ͙ƬƼ! Ɩ͙ưƼƁƼƭƼ ͙ƹƬſƍ͙ƷƼ͟ ƂƭƼDŽƴ Ǝ͙ƹſƬƬƶ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͜ ƎƁ͙ Ʒſư ƭ͙ƷſƁ ſǂ͙ Ǝ͙ƂDŽƅƸƅ ƫ͙ƺƬſ, ƻſƎƁ͙ƷſƹƼƷưƼ ǜƓǗƹƿǗǛƓƼ ǩǀǜDžǝƾǩƽǝƽǗƹƹƷ – ͙ǂ͙Ʒ’ƶƻƍ͙ƷŴ ƎƁſƷƼDŽſ ƹDŽƶ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍŴƷ ƻ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƅ ƓƼǚǩƽƼǞ ǜƼƓǝǗƮǡƷǞ. ƝDŽƶ ƭ͙Ƹ͙, Ʊ͙ǂ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ Ɓ͙ƻƎ͙ƷŴƹſƷ ƍDŽŴƚƬƭ͙ƷŴ ƎƁ͙ ƭ͙ƷſƁƼ ͟ Ǝ͙ƂDŽƅƸƼ ƭŴDŽƴƍƼ ƭƀ, Ʊ͙ ƃ͙Ưƀƭƀ Ŵ ƶƍ Ʈƀ ǂſƯƼƭƀ ŶƼ, – ƎƁ͙ƎƼƂƅƵƭƴƂƶ ƂƭſƬƹſƁƭƼ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ. ƈƀ͟ ƹ͙ƍƅƫƀƬƭ ƎƼưƀƭƴƂƶ ͙ƹƼƬ Ɓſƻ, ƻ ƯſƂ͙ƫ ƹ͙ Ƭƴ͙Ƹ͙ ƷƬ͙ƂƶƭƴƂƶ DŽƼưƀ ƬƀƻƬſƯƬŴ ƍ͙ƁƀƸƅƷſƬƬƶ. Ɲƅƺƀ ƷſƺDŽƼƷ͙, Ʊ͙ǂ ƂƭſƬƹſƁƭƼ ǂƅDŽƼ ƬſƎƼƂſƬŴ ƎƁ͙Ƃƭ͙Ƶ ƭſ ƹ͙ƂƭƅƎƬ͙Ƶ ƫ͙Ʒ͙Ƶ. Ŷ ƺ͙ƹƬ͙ƫƅ ƁſƻŴ Ʒ͙ƬƼ Ƭƀ Ǝ͙ƷƼƬƬŴ ƫſƭƼ ƷƼƸDŽƶƹ Ə͙DŽŴſƬƭƅ Ƭſ ƻƁſƻ͙ƍ «ŶŴ͟ƬƼ ƭſ ƫƼƁƅ» – ƭſƍƼ͟ «ưƀƹƀƷƁ» ƬŴƃƭ͙ Ƭƀ ƯƼƭſƭƼƫƀ. Źſ ƭƁƀƬŴƬƸſƃ ƶ ƯſƂƭ͙ Ɓ͙ƻƎ͙ƷŴƹſƵ ŴƂƭ͙ƁŴƵ-ƫƀƭſƏ͙Ɓƅ ƎƁ͙ ƂƭſƬƹſƁƭƼ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ. ƨƂŴ ƫƼ ƃ͙Ư Ɓſƻ ƅ ƺƼƭƭŴ ͜ƃſDŽƼ ſƷƭ͙ƫ͙ǂŴDŽƀƫ ƫŴƺƫŴƂƴƍ͙Ƶ ƭƁſƂ͙Ƶ. ŶŴƻƴƫƀƫ͙ ƹDŽƶ ƎƁƼƍDŽſƹƅ ƸſƁƬŴ ƭƁſƂƼ. Ŷ͙ƬƼ ƁŴƷƬŴ, ƸDŽſƹƀƬƴƍŴ, Ŵƻ ƯŴƭƍ͙Ƶ Ɓ͙ƻƫŴƭƍ͙Ƶ, ͙ǂDŽſƹƬſƬŴ Ǝ͙ƍſƺƯƼƍſƫƼ ƭſ Ǝ͙ƎƀƁƀƹƺƅƷſDŽƴƬƼƫƼ ƻƬſƍſƫƼ. ƖƁſƮŴƷƬƼƍƼ Ɲŵų ƭŴDŽƴƍƼ Ƃƭƀƺſƭƴ ƻſ ƭƼƫ, Ʊ͙ǂ ƎƁſƷƼDŽſ ƹ͙Ɓ͙ƺƬƴ͙Ƹ͙ Ɓƅƃƅ ƷƼƍ͙ƬƅƷſDŽƼƂƶ, Ŵ Ǝ͙ƹ͙Ɓ͙ƺƅƷſƭƼ ǂƅDŽ͙ ǂƀƻƎƀƯƬ͙. ƇƍƱ͙ ŶƼ ͜ƹƀƭƀ ƭſƍ͙Ƶ ƹ͙Ɓ͙Ƹ͙Ƶ, ƷƼƍ͙Ƭƅƚƭƀ ƅƂŴ ƎƁſƷƼDŽſ Ɓſƻ͙ƫ ƻ ŴƬưƼƫƼ ƅƯſƂƬƼƍſƫƼ ƹ͙Ɓ͙ƺƬƴ͙Ƹ͙ Ɓƅƃƅ, ƭ͙ DŽƀƸƍ͙ ͟ ưƷƼƹƍ͙ ƹŴƂƭſƬƀƭƀƂƶ ƫŴƂƮƶ ƎƁƼƻƬſƯƀƬƬƶ. Žſƍ Ƃſƫ͙ Ŵ ƬſưŴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ, ƹ͙ƭƁƼƫƅƵƯƼƂƴ ƅƂŴƃ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ (Ʒ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬŴ, ƅ ƻ͙ƷƬŴưƬƴ͙ƫƅ ƷƼƸDŽƶƹŴ, Ʊ͙ƹ͙ ƸƁſƏŴƍƅ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ, ͙ƎƀƁſƮŴ͟ƬƼƃ ƏƅƬƍƮŴ͟), ƂƭƷ͙ƁƵƵƭƴ ƹDŽƶ ƍDŽŴƚƬƭſ ƹƀƱ͙ Ƃƃ͙ƺƀ Ƭſ Ǝ͙͜ƻƹƍƅ ƸſƁ-

Ƭ͙Ƶ ƭƁſƂ͙Ƶ: ƫƼ «Ɓƅƃſƚƫ͙Ƃƶ» ưƷƼƹƍ͙ ƭſ DŽƀƸƍ͙, ƯſƂ DŽƀƭƼƭƴ ƬƀƎ͙ƫŴƭƬ͙ ͟ ƃ͙ƯƀƭƴƂƶ Ǝ͙ƷƀƁƬƅƭƼƂƶ ƂƵƹƼ Ʊƀ Ɓſƻ. ƨ Ʈƴ͙ƫƅ ƷƼƎſƹƍƅ ƬſưŴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ ͙ƹƀƁƺƅƵƭƴ ǂ͙ƬƅƂƼ: ƎƁƀƫŴſDŽƴƬŴ, ƹ͙ƹſƭƍ͙ƷŴ ƭƁƀƬŴƬƸƼ, ƍſƁ’ƚƁƬƀ ƻƁ͙ƂƭſƬƬƶ ƭ͙Ʊ͙. ųƬ͙ƹŴ ƬſưŴ ƂƎŴƷƁ͙ǨǗǛǚǩƽǗ, ǂŴƭƬƼƍƼ ƬſƫſƸſƭƼƫƅƭƴ- ǪǗƓǗDžƷ ƌſƀƄƴƮƻѲ ƍžƀƬƫſƀ ƌѬƪƍžƫųѯ Ƃƶ «ƻ’͜ƃſƭƼ Ƭſ ƅƻǂŴƯƯƶ»: źŹƓŸƔƇŴ UA ƂƎŴƻƬƼƭƼƂƶ Ƭſ Ɓ͙ǂ͙ƭƅ, ƻſǂƅƭƼ Ɓ͙ǂ͙Ưƅ Ə͙Ɓƫƅ, Ƭƀ ƎƁƼǂƁſƭƼ Ɓ͙ǂ͙Ưƀ ƫŴƂƮƀ ƭ͙Ʊ͙. ų ƬſƯƀǂƭ͙ ƬŴƯ͙Ƹ͙ ƂƭƁſưƬ͙Ƹ͙ Ƭƀƫſƚ. ų ƎƁſƮƵƷſƭƼ Ʊƀ ƫ͙ƺƬſ, ſDŽƀ ƎƁƼ Ʈƴ͙ƫƅ ǂ͙ƬƅƂƼ, ưƷƼƹưƀ ƻſ ƷƂƀ, ƻƬƼƍƬƅƭƴ. ƨ ƭſƍ͙ƫƅ ƁſƻŴ ƹ͙ƂƼƭƴ ƎƁ͙Ƃƭ͙ ƷƍſƻſƭƼ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƅ Ƭſ ƭƀ, Ʊ͙ ƷŴƬ ƅƺƀ «Ƭƀ Ƭſ ƭƁſƂŴ». ƔƅƂƭƁŴƯſƵƭƴƂƶ Ŵ ƭſƍŴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ, ƶƍŴ ƷƼƁŴưƅƵƭƴ ƂƎƁ͙ǂƅƷſƭƼ «Ǝ͙͜ƻƹƍƅ ǂƀƻƹ͙ƁŴƺƺƶƫ»… ŻƀƻƅDŽƴƭſƭƼ ƷŴƹ ƭſƍ͙Ƹ͙ ƁŴưƀƬƬƶ ƯſƂƭ͙ ƺſDŽƵƸŴƹƬŴ Ŵ ƎƀƁƀƹƅƂŴƫ ƹDŽƶ Ƃſƫ͙Ƹ͙ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍſ. ŵƹƺƀ Ʈƀ – ƭƀƁƼƭ͙ƁŴƶ ưƭƁſƏŴƷ, Ǝ͙ƍſƁſƬƴ, Ǝ͙ƎƀƁƀƹƺƀƬƴ ƭſ ŴƬưƼƃ «ƬƀƎƁƼƚƫƬ͙Ƃƭƀ͟». źƭƺƀ, ƂƭſƬƹſƁƭƼ – Ʈƀ ƭſ ƺ Ɓ͙ƻƫŴƭƍſ Ƭſ ƹ͙Ɓ͙ƻŴ. ƇƍƱ͙ Ʒ͙Ƭſ ƷŴƹƂƅƭƬƶ, ƭ͙ Ʒ͙ƹŴƵ Ʒſƺƍ͙ ƻ͙ƁŴƚƬƭƅƷſƭƼƂƶ. ƇƍƱ͙ ŴƬƂƭƁƅƍƮŴ͟ ƹƅƺƀ ǂſƸſƭ͙ ͟ Ʒ͙ƬƼ ƬſƹDŽƼưƍ͙ƷŴ, ƭ͙ Ʈƀ ƶƍ ƻƬſƍƼ Ƭſ ƹ͙Ɓ͙ƻŴ, ƶƍŴ ƂƅƎƀƁƀƯſƭƴ ͙ƹƬƀ ͙ƹƬ͙ƫƅ. ų ƻƷƼƯſ͟Ƭ͙, Ƭſ ƹ͙Ɓ͙ƻŴ Ƭƀ ͙ǂŴ͟ƭƼƂƶ ǂƀƻ Ɲŵų, ſ ƅ Ƭſư͙ƫƅ ƷƼƎſƹƍƅ – ǂƀƻ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƵ ƻſ ƷƼƍ͙ƬſƬƬƶƫ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ. ǨǩDžƼ ǜDžǡƿ ƻǗƸƼǜDžƼƓƼǜƷ ǚǛǩ ƽǚǛǩƽǗƿƺǘƹƹƷ ǜƓǗƹƿǗǛƓǡƽ ǩǀǜDžǝƾǩƽǝƽǗƹƹƷ: • Ŷ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƬƀƷƀDŽƼƍſ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ Ǝ͙ƂƭŴ͟ƬƼƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ. • żƀƁƀƹƬŴ͟ Ưƀƍ ƻſƫſDŽƼ͟.

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

33


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

ŸſƁƍƀƭƼƬƸ-ƫŴƍƂ • Ɩ͙ƸſƬ͙ ƎƁſƮƵƵƭƴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ. ƇƍƱ͙ Ʒƺƀ ƬſƷŴƭƴ ƎƁƼ ŶſƂ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ Ǝ͙ƸſƬ͙ ƎƁſƮƵƵƭƴ, ƭ͙ ƫ͙ƺƀƭƀ Ƃ͙ǂŴ ƅƶƷƼƭƼ Ʊ͙ ƷŴƹǂƅƷſƚƭƴƂƶ Ʒ ƂſDŽ͙ƬŴ, ƍ͙DŽƼ ŶƼ ƷŴƹƂƅƭƬŴ. ƥǙƼƸ ƯƼƹǩƸ ǚƼưǝƓƴǜƷ ǜƓǗƹƿǗǛƓƼ? Ɗ ƹƷſ ƂƎ͙Ƃ͙ǂƼ ƬſƎƼƂſƬƬƶ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ: «ƻƸ͙ƁƼ» ƭſ «ƻƬƼƻƅ». ƨ ƎƀƁư͙ƫƅ ƷƼƎſƹƍƅ ƂƭſƬƹſƁƭƼ ƎƼưƀ ƍƀƁŴƷƬƼƍ, ƶƍƼ͟ ƫŴƁƍƅƚ ƻ Ǝ͙ƻƼƮŴ͜ ƂƷ͙͜ƃ ŴƹƀſDŽƴƬƼƃ ƅƶƷDŽƀƬƴ ƎƁ͙ ƂƭſƬ ƁƀƯƀ͟ Ʒ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. Źƀƹ͙DŽŴƍ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƫƀƭ͙ƹƅ Ʒ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ŴƬ͙ƹŴ ƮŴ ƫŴƁƍƅƷſƬƬƶ ƷŴƹŴƁƷſƬŴ ƷŴƹ ƎƁſƍƭƼƍƼ. ŵƹƺƀ Ƭƀ ƻſƷƺƹƼ «ƶƍ ƃ͙ƭŴDŽ͙Ƃƶ ǂ» ƻǂŴƸſƚƭƴƂƶ ƻ ƭƼƫ, Ʊ͙ «ƚ ƬſƂƎƁſƷƹŴ». ƨ ƷƼƎſƹƍƅ ƬſƎƼƂſƬƬƶ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ «ƻƬƼƻƅ» ͜ƃ ƎƼưƅƭƴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ, ƶƍŴ ǂƀƻƎ͙ƂƀƁƀƹƬƴ͙ ƎƁſƮƵƵƭƴ Ŵƻ Ǝ͙ƍƅƎƮƶƫƼ. Źƀƹ͙DŽŴƍ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƫƀƭ͙ƹƅ ƅ ƭ͙ƫƅ, Ʊ͙ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ Ƭƀ ƻſƷƺƹƼ Ɓ͙ƻƅƫŴƵƭƴ ͙ǂȱƁƅƬƭ͙ƷſƬŴƂƭƴ Ǝ͙ƶƷƼ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ ſǂ͙ ƎƁ͙ƎƼƂƅƵƭƴ ͜ƃ, ƷƼƃ͙ƹƶƯƼ ƻŴ ƂƷ͙͜ƃ ŴƬƭƀƁƀƂŴƷ Ŵ ǂƀƻ ƅƁſƃƅƷſƬƬƶ ŴƬƭƀƁƀƂŴƷ ǂŴƻƬƀƂƅ. ų Ʊƀ ͙ƹƬƀ, Ŵƻ ƯƼƫ ƯſƂƭ͙ ƻƅƂƭƁŴƯſƵƭƴƂƶ ƍDŽŴƚƬƭƼ: DŽƵƹƼƬſ, ƶƍſ ƹ͙ǂƁƀ ͙ǂƂDŽƅƸ͙Ʒƅƚ ƍDŽŴƚƬƭſ, Ƭƀ ƻſƷƺƹƼ ƫ͙ƺƀ Ǝ͙ƶƂƬƼƭƼ, ƶƍ Ƃſƫƀ Ʒ͙Ƭſ Ʈƀ Ɓ͙ǂƼƭƴ. Ž͙ƫƅ Ƭſ͟ƍƁſƱƼƫ ƷſƁŴſƬƭ͙ƫ ƹDŽƶ ƬſƎƼƂſƬƬƶ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ ƚ ƅƍDŽſƹƀƬƬƶ ͜ƃ ƍƀƁŴƷƬƼƍ͙ƫ ƂƎŴDŽƴƬ͙ ƻŴ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍſƫƼ. ǍǚǛǩƽǗƿƺǘƹƹƷ ǜƓǗƹƿǗǛƓǡƽ ǩǀǜDžǝƾǩƽǝƽǗƹƹƷ ŷ͙DŽƼ ƂƭſƬƹſƁƭƼ ƬſƎƼƂſƬŴ, ͜ƃ Ƭƀ͙ǂƃŴƹƬ͙ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƅƷſƭƼ. ŵƹƺƀ ƎƁ͙Ƃƭ͙ Ɓ͙ƻƹſƭƼ ƂƭſƬƹſƁƭƼ ͟ Ǝ͙ƎƁ͙ƂƼƭƼ ƻ ƬƼƫƼ ͙ƻƬſ͙͟ƫƼƭƼƂƶ – ƬƀƀƏƀƍƭƼƷƬ͙. Ž͙ƫƅ

ƻƬſƭƼ, Ʊ͙ ǂƅƹƀ ƭ͙ƫƅ, ƃƭ͙ ƎƁſƮƵƚ ƹ͙ǂƁƀ ͟ Ʊ͙ – ƭ͙ƫƅ, ƃƭ͙ ƎƁſƮƵƚ Ǝ͙ƸſƬ͙. ǨǩƹƓǛǩDžƴ ƻǗ ƽƼǙǩƹǗƹƹƷƸ ǜƓǗƹƿǗǛƓǡƽ ǩǀǜDžǝƾǩƽǝƽǗƹƹƷ ŷ͙ƬƭƁ͙DŽƵƷſƭƼ ƶƍŴƂƭƴ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ Ǝ͙ƍƅƎƮŴƷ ƫ͙ƺƬſ, ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƵƯƼ ƁŴƻƬŴ Ə͙ƁƫƼ: ſƁƍƅưŴ ƂƎ͙ƂƭƀƁƀƺƀƬƬƶ, ͙ƮŴƬƍſ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ǂƀƻƎ͙ƂƀƁƀƹƬŴƫ ƍƀƁŴƷƬƼƍ͙ƫ, ǂDŽŴƮ-͙ƎƼƭƅƷſƬƬƶ Ǝ͙ƍƅƎƮŴƷ, Ɓ͙ǂ͙ƭſ «ƭſƚƫƬƼƯƼƃ Ǝ͙ƍƅƎƮŴƷ». ƇƍƱ͙ ŶƼ ƃ͙Ư Ɓſƻ ƻƅƂƭƁŴƯſDŽƼƂƶ ƻ ƹŴƶDŽƴƬŴƂƭƵ «ƭſƚƫƬƼƯƼƃ Ǝ͙ƍƅƎƮŴƷ», ƭ͙ ƻƬſƚƭƀ, ƶƍſ Ʈƀ ƍ͙ƎŴƭƍſ Ɓ͙ǂ͙ƭſ: ƂƍDŽſƂƭƼ ſƬƍƀƭƅ ͟ ƸƁſƏŴƍ ƷŴƻƼƭŴƷ, ƷƼƸſƹſƭƼ «DŽƀƸƀƬƹƅ», ƷƼƬſ͟ƬƶƭƼ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬƼ͟ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ, ƬſƷƯƼƭƼ ͜ƃ ƎƁſƮƵƷſƭƼ. ųƻ Ư͙Ƹ͙ Ǝ͙ƯſƭƼ? 1. ǍƼƻƹǗƯƓǘ ƿDžƷ ǜǘǀǘ ƸǘƓǝ ǚǘǛǘƽǡǛǙƼ. 2. ƧǝƿƴƓǘ ƾǩƓǩƽǡ ƿǩ ǜǝǚǛǩƓƼƽǝ ƻ ǀǩǙǝ ǚǘǛǜǩƹǗDžǝ. ƈƀ Ƭ͙ƁƫſDŽƴƬſ ƁƀſƍƮŴƶ Ƭſ ƻſƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶ ƻƫŴƬ. 3. ǓǙǗǜǝңƓǘ «ǚǩDžƶƽǗƹƹƷ ƹǗ ƽǡƿƴǩƸ». ųƬ͙ƹŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƎƁƼƻƬſƯſƵƭƴ ƎƁƀƫŴ͜ ƂƷ͙͜ƫ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍſƫ ƻſ ƭƀ, Ʊ͙ Ʒ͙ƬƼ «Ɓ͙ƻƸſƹſƵƭƴ» «ƭſƚƫƬƼƯ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƍƅƎƮƶ». ų ƻſƫŴƂƭƴ ƭ͙Ƹ͙, Ʊ͙ǂ ƹ͙ǂƁƀ ƎƁſƮƵƷſƭƼ ͟ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƭƼ Ǝ͙ƍƅƎƮŴƷ, ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ ƸƁſƵƭƴ Ʒ « ŵƬƅ ƺ ǂ͙ ƷƸſƹſ͟!». 4. ǫǀǘǛǡƓƴ ƻǩƽƹǡưƹƴǩƾǩ ǚǛǩƽǗңƿǘǛǗ. ǑǛƼ ƮƴǩƸǝ ƽǗǛƓǩ ƻƽǘǛƹǝƓƼ ǝƽǗƾǝ ƹǗ ƹǗǜƓǝǚƹǘ: • Ɲ͙ƂƷŴƹ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƬƶ Ǝ͙ƹŴǂƬƼƃ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƴ. ƘſƺſƬ͙, ƅ ƭŴ͟ ƂſƫŴ͟ ƂƏƀƁŴ, Ʒ ƶƍŴ͟ ƎƁſƮƵƚ Ʒſưſ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ. • ƜƼ ƚ Ʒ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƂƼƂƭƀƫſ ͙ƬDŽſ͟Ƭ-ſƬſDŽŴƭƼƍƼ, ƬſƂƍŴDŽƴƍƼ Ʒ͙Ƭſ ƻƁƅƯƬſ, ƯƼ ƹ͙ƻƷ͙DŽƶƚ ͙ƹƀƁƺƅƷſƭƼ Ɓƀ-

ǒǘƻƶƸǘ: • ǓƓǗƹƿǗǛƓƼ ǚǩƽƼƹƹǡ ǀǝƓƼ ǚǛǩǚƼǜǗƹǡ. ǑǩƿǀǗңƓǘ ǚǛǩ «ǛǩƻƸǡƓǙǝ ƿǩǛǩƾƼ». • ǑǘǛǜǩƹǗDž ƹǘǩǀǞǡƿƹǩ ƹǗƽƯƼƓƼ ƿǩƓǛƼƸǗƹƹƶ ǜƓǗƹƿǗǛƓǡƽ. ǑǛǗƽǗ ƽǩƿǡƷƸ ǀǘƻ ǡǜǚƼƓǝ ƹǘ ƽƼƿǗƶƓƴ. • ǍƼǙǩƹǗƹƹƷ ǜƓǗƹƿǗǛƓǡƽ ƹǘǩǀǞǡƿƹǩ ǙǩƹƓǛǩDžƶƽǗƓƼ. Ɲǩ ǙǩƹƓǛǩDžƶDŽƓƴǜƷ, Ɠǘ ң ƽƼǙǩƹǝDŽƓƴǜƷ. • ǑǛǩƾǛǗƸǗ ƸǩƓƼƽǗƮǡǢ. ƚ ƓƼƸƼ, ǞƓǩ ǚǛǗƮƶDŽ ƿǩǀǛǘ ң ƻ ƓƼƸƼ, ǞƓǩ ǚǛǗƮƶDŽ ǚǩƾǗƹǩ – ǚǩƽƼƹƹǡ ƽǡƿǀǝƽǗƓƼǜƷ Ǜǡƻƹǡ ǛǘƯǡ. ƂDŽŴƹ ƬſƷƯƼƭƼ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍŴƷ, ƎƁ͙Ƹ͙Ʒ͙ƁƼƭƼ Ɓſƻ͙ƫ ƻ ƬƼƫƼ ƫƀƭ͙ƹƼƍƼ, ƭƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴ͜, ƎƁƼ͙͟ƫƼ, ƶƍŴ ŶƼ ƎƁ͙ƎƼƂƅƷſDŽƼ ƅ ƂƭſƬƹſƁƭſƃ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ. ƈƀ ŶƼ ƫ͙ƺƀƭƀ ƻƁ͙ǂƼƭƼ Ƃſƫ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙ ſǂ͙ ƻſƎƁ͙ƂƼƭƼ ƭƁƀƬƀƁſ. Ƈƍ ƷŴƹ͙ƫ͙, Ƭƀƫſƚ ƎƁ͙Ɓ͙ƍſ Ƭſ ŶŴƭƯƼƻƬŴ, Ŵ ƯſƂƭ͙ Ƭſ ƂDŽ͙Ʒſ «Ưƅƺ͙Ƹ͙ ƹƶƹƴƍſ» ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ ƁƀſƸƅƵƭƴ ƬſǂſƸſƭ͙ ƍƁſƱƀ. Žſƍ͙ƺ ͙ǂ͙Ʒ’ƶƻƍ͙Ʒ͙ Ǝ͙ƭƁŴǂƬŴ ƍƁƼƭƀƁŴ͜, ƻſ ƶƍƼƫƼ ƫƼ ƷŴƹƻƬſƯſƭƼƫƀƫ͙ Ǝ͙DŽŴƎưƀƬƬƶ ƁŴƷƬƶ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ. ŶƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſƭƼ ͙ƹƼƬ ƍƁƼƭƀƁŴ͟, ƬſƎƁƼƍDŽſƹ, ƻǂŴDŽƴưƀƬƬƶ ƷƼƭ͙ƁƸƅ – Ƭƀ ƫ͙ƺƬſ: Ƭſ Ʈƀ͟ Ǝ͙ƍſƻƬƼƍ ƷƎDŽƼƷſƚ Ƃƀƻ͙ƬƬŴƂƭƴ, ƹŴƶDŽƴƬŴƂƭƴ ƍ͙ƬƍƅƁƀƬƭŴƷ, Ǝ͙Ưſƭ͙ƍ ſǂ͙ ƻſƷƀƁưƀƬƬƶ ƁƀƍDŽſƫƬ͙͜ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƭ͙Ʊ͙. Ɵƀ ͙ƹƬſ ͙ǂ͙Ʒ’ƶƻƍ͙Ʒſ ƅƫ͙Ʒſ ƅƂƎŴưƬ͙Ƹ͙ ƷƎƁ͙ƷſƹƺƀƬƬƶ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ – Ɓ͙ƻƁ͙ǂƍſ ƫ͙ƭƼƷſƮŴ͟Ƭ͙͜ ƎƁ͙ƸƁſƫƼ. żƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍƼ Ǝ͙ƷƼƬƬŴ ƻſƻƹſDŽƀƸŴƹƴ

34

ƻƅDŽƴƭſƭƼ ƻſ ƁŴƻƬƼƫƼ ƎſƁſƫƀƭƁſƫƼ ƅ ǂƅƹƴ-ƶƍƼ͟ ƯſƂ. ƔƷƀƁƬŴƭƴ ƅƷſƸƅ, ƯƼ Ʒƃ͙ƹƼƭƴ ƅ ƷſƁƭŴƂƭƴ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ ƬſƷƯſƬƬƶ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ ƻ ƂƼƂƭƀƫ͙Ƶ. • ƇƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ ƅ ƍ͙ƫƎſƬŴƵ ƬſǂƼƁſƵƭƴƂƶ «ƭſƚƫƬƼƯŴ Ǝ͙ƍƅƎƮŴ», ƯƼ ƎƁ͙ƃ͙ƹƶƭƴ Ʒ͙ƬƼ ƬſƷƯſƬƬƶ, ƶƍ ƍ͙ƬƭƁ͙DŽƵƚƭƴƂƶ ͜ƃƬƶ Ɓ͙ǂ͙ƭſ. ŶŴƹ Ʈƴ͙Ƹ͙ ƻſDŽƀƺſƭƼƫƀ ƎƁſƷƹƼƷŴƂƭƴ ͙ƭƁƼƫſƬƼƃ ƹſƬƼƃ. • ŶſƁƭŴƂƭƴ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ. ƜƼ Ʒƃ͙ƹƼƭƴ ƅ ƷſƁƭŴƂƭƴ ƻƷŴƭ? • ƔſƻƹſDŽƀƸŴƹƴ ͙ǂƸ͙Ʒ͙ƁƵ͟ƭƀ ƷŴƹƂ͙ƭ͙ƍ ƎƁƼƎƅƂƭƼƫ͙͜ Ǝ͙ƃƼǂƍƼ (Ƭƀƹ͙ƭƁƼƫſƬƬƶ ƸƁſƏŴƍſ ƷŴƻƼƭŴƷ, ƬƀƷŴƁƬŴ ƹſƬŴ Ʒ ſƬƍƀƭŴ, Ǝ͙ƁƅưƀƬƼ͟ ƂƮƀƬſƁŴ͟ ƷŴƻƼƭƅ). Źƀ ƷŴƁƭƀ ƍ͙ƫƎſƬŴƶƫ, ƶƍŴ Ƹ͙Ʒ͙Ɓƶƭƴ, Ʊ͙ Ʒ͙ƬƼ ƸſƁſƬƭƅƵƭƴ 100% ƁƀƻƅDŽƴƭſƭ – Ʈƀ Ƭƀƫ͙ƺDŽƼƷ͙ ƯƀƁƀƻ ƂƎƀƮƼƏŴƍƅ ǂŴƻƬƀƂƅ. ŶƼƻƬſƯƭƀ ƎDŽſƬ ƂƎŴDŽƴƬƼƃ ƹŴ͟, ƶƍƱ͙ Ƭƀƹ͙DŽŴƍƼ ƅ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ ǂƅƹƅƭƴ ƷƼƶƷDŽƀƬŴ.


5. ƧǝƿƴƓǘ ƾǩƓǩƽǡ ƽƼƓǛǗƯǗƓƼ ǀǗƾǗƓǩ ƯǗǜǝ ƹǗ ƽǡƿǜƓǘƺǘƹƹƷ ǛǘƻǝDžƴƓǗƓǡƽ ǚǘǛǘƽǡǛǩǙ, ͙ǂƸ͙Ʒ͙ƁƀƬƬƶ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭŴƷ Ŵ ƎƁƼ͟Ƭƶƭƭƶ ƅƎƁſƷDŽŴƬƂƴƍƼƃ ƁŴưƀƬƴ.

ƷŴƹ 71% ƹ͙ 85% – ƸѬǁƀſ ƷŴƹ 86% ƹ͙ 100% – ƶųƸƪųƫƫѬ

ǒǘƻǝDžƴƓǗƓƼ ƿǩǜDžǡƿƺǘƹƹƷ ƔſƸſDŽƴƬƼ͟ ƂƀƁƀƹƬŴ͟ Ǝ͙ƍſƻƬƼƍ ƅ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬŴ ƥǙ Ʈǘ ǚǛǗƮƶDŽ? ƨƺƀ ƍŴDŽƴƍſ Ɓ͙ƍŴƷ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ ŻźƔŹƕƈŵ.UA ƎƁ͙Ʒ͙- ƫƀƁƀƺ ŷƼƚƷſ ƂƭſƬ͙ƷƼƭƴ 77,9%. ƝſƬƼ͟ ƁƀƻƅDŽƴƭſƭ ƹƼƭƴ ƸſDŽƅƻƀƷŴ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ ƶƍ͙ƂƭŴ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ƬſDŽƀƺƼƭƴ ƻſ ưƍſDŽ͙Ƶ ͙ƮŴƬƍƼ ƹ͙ ƍſƭƀƸ͙ƁŴ͜ «ƹ͙ǂƁƀ». Ǝ͙ƍƅƎƮŴƷ ƅ ƁŴƻƬƼƃ ƫƀƁƀƺſƃ ƨƍƁſ͜ƬƼ. Źƀ ƭſƍ ƹſƷƬ͙ Ƈƍ Ŵ ƭ͙ƁŴƍ, ƻǂƀƁŴƸſƚƭƴƂƶ ƬƀƁŴƷƬ͙ƫŴƁƬŴƂƭƴ ƅ ƷƼƍ͙ƫƼ ƎƁ͙ƷƀDŽƼ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ ƎƁ͙ƹƅƍƭ͙Ʒ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƻƹƁŴǂƅ ƬſƬƬŴ ƎƀƷƬƼƃ ƍ͙ƫƎ͙ƬƀƬƭŴƷ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ƎƀƁƂ͙ƬſDŽ͙ƫ. ƔſƸſDŽƴƬſ ƍſƁƭƼƬſ Ǝ͙ ƫŴƂƭƅ ͟ Ǝ͙ ƍ͙ƫƎ͙ƬƀƬŷƼƚƷſ (ƹƼƷ. ƫſDŽ. 1). źƂƬ͙ƷƬƼ͟ DŽƀ͟ƭƫ͙ƭƼƷ ƹ͙ƂDŽŴƹƺƀƬƬƶ – «ŷƁſƫƬƼ- ƭſƃ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ƷŴƹ͙ǂƁſƺƀƬſ Ƭſ ƫſDŽ. 2. ____________________________________ Ʈƶ ƻ Ǝ͙ƸDŽƶƹƅ ƻƷƼƯſ͟Ƭ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƍƅƎƮƶ». ŷ͙ƺƬƀ ƻ 60 ƎƼƭſƬƴ ſƬƍƀƭƼ ͙ƮŴƬƵƷſDŽ͙Ƃƶ Ʒ 0 ſǂ͙ ǪǗƓǗDžƴƷ ǨǗǛǚǩƽǗ ǝǚǛǗƽDžƷƶƱƼң ǚǗǛƓƹǘǛ 1 ǂſDŽ (ƭſƍ/ƬŴ). ŹſǂƁſƬŴ 60 ǂſDŽŴƷ ƂƭſƬ͙ƷƼDŽƼ 100 % ǙǩƸǚǗƹƼƼ ǒǫƚǪƙƗnj UA ͙ƮŴƬƍƼ. ŶŴƹƎ͙ƷŴƹƬſ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ ƬſǂƁſƬƼƃ ǂſDŽŴƷ ƎƀƁƀ+38 050 448 1053, Ɓſƃ͙ƷƅƷſDŽſƂƶ ƅ ƷŴƹƂ͙ƭƍƼ ƻ ͙ƍƁƅƸDŽƀƬƬƶƫ ƹ͙ ƮŴDŽ͙Ƹ͙. skype: N_Karpova ƝDŽƶ ƻſƸſDŽƴƬ͙͜ ͙ƮŴƬƍƼ ƻſƂƭ͙Ƃ͙ƷƅƷſDŽſƂƶ ƬſƂƭƅƎe-mail: karpova@retail-ua.com Ƭſ, ƎƁƼ͟Ƭƶƭſ Ʒ ƅƂƴ͙ƫƅ ƂƷŴƭŴ, ưƍſDŽſ: www.retail-ua.com; www.natkarpova.com.ua ƷŴƹ 0% ƹ͙ 50% – ƫſƺžƸѬƶųǃƳƫѬ ƷŴƹ 51% ƹ͙ 70% – ƺžƸѬƶųǃƳƫѬ ǐǗDž. 1. ǒǡƽǘƹƴ ǩǀǜDžǝƾǩƽǝƽǗƹƹƷ ǝ ƓǩǛƾǩƽǘDžƴƹƼǞ ƸǘǛǘƺǗǞ ǨƼDŽƽǗ

ǐǗDž. 2. ǒǩƻƿǡDžƼ ǚǘǛǘƽǡǛǙƼ ƓǩǛƾǩƽǘDžƴƹƼǞ ƸǘǛǘƺ (ƻǗ ǙǩƸǚǩƹǘƹƓǗƸƼ)

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

35


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

ŸſƁƍƀƭƼƬƸ-ƫŴƍƂ

ǨǫǒǑǫǒnjǔƙǍǪlj ǐǏƛljnj: ljǪǓǔǒƦǨƗljƥ ƚ ǍƙơƙǍnjǪǪƥ Ǎ ǫǪƘnjҠǪlj ƜǃƵ ǁųǃƳƯѬƁƬų ƶųƬƮƻƺƫƵƫƻƂ ƌѬƪƍžƫųѲ ƶƻƂųƸ Ƅ ƭƻƎƀѬƶƻѲ ƌѬƪƄƫųƌžƭųѲƫƻѲ ƍƀѬƁƬųƀ ƍƀƻƀųƶƫƴƙƬƳƁƵ ƸѬ ƶƻƂѬƸƄ ƶ ƌѬƁƪѬƁ. ŶѬƪƍžƫųƵ ƍѬƶƻƫƫž ǁƄƬƻ ƶƫƄƬƀųƯƫƳѬ ƷѬƬѬƶѬƴ ƶųƸƌƀƻƬƻƁƵ ų ƫžƶƮƻƬƻƁƵ ƫſ ƁƬųǃƳƌƻ ƷѬƶѬƀƻƬƻ, ƁƌųǃƳƌƻ ƁǃƄƂžƬƻ ųƫƯƻƂ. ƕѬ-ƸƀƄƷſ, ųƫƬſƀžƌƬƻƶƫų ƓŷŲ ƶƻƪžƷžƴƬƳ ưѬƂƶƻǃƻƫƫѬѯ ƄƮžƁƬų ƶ ƸųžǃѬƺų, ƶƪųƫƫƵ ƯƶƻƸƌѬ ų ƍƀžƶƻǃƳƫѬ ƀſžƷƄƶžƬƻ ƫž ƌѬƪſƫƬžƀų. ƇƍƱ͙ Ʊƀ ƷƯ͙Ɓſ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƻſƹ͙Ʒ͙DŽƴƬƶDŽƼƂƶ ƭƁſƹƼƮŴ͟ƬƼƫƼ ƀDŽƀƍƭƁ͙ƬƬƼƫƼ Ɓ͙ƻƂƼDŽƍſƫƼ Ŵ ƷDŽſƂƬƼƫƼ Ƃſ͟ƭſƫƼ, ƭ͙ Ƃƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ Ʒ͙ƬƼ ſƍƭƼƷƬ͙ ǂƀƁƅƭƴ ƅƯſƂƭƴ Ʒ ųƬƭƀƁƬƀƭ-Ə͙Ɓƅƫſƃ, ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƵƭƴ ƅ ƂƷ͙͜͟ ƎƁſƍƭƼƮŴ ǂDŽ͙ƸŴƬƸ͙ƷŴ ƫſ͟ƹſƬƯƼƍƼ LiveJournal, Twitter, Ƃ͙ƮŴſDŽƴƬŴ ƫƀƁƀƺŴ Facebook, Linkedin, Ŷŷ͙ƬƭſƍƭŴ, Əſ͟DŽ͙͙ǂƫŴƬƬƼƍƼ YouTube, Flickr ƭ͙Ʊ͙. ƖƀƁƀƹƅƂŴƫ, Ʈƀ ƎƁ͙ƹƼƍƭ͙ƷſƬ͙ ƎƁſƸƬƀƬƬƶƫ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƮŴ͟ Ɓ͙ƻưƼƁƼƭƼ ƂƷ͙ƚ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͟Ƭƀ Ǝ͙DŽƀ, ƻſǂƀƻƎƀƯƼƭƼ ƶƍŴƂƬƼ͟ ƹƷ͙Ƃƭ͙Ɓ͙ƬƬŴ͟ ƍ͙Ƭƭſƍƭ ƻŴ ƂƎ͙ƺƼƷſƯſƫƼ, ƍDŽŴƚƬƭſƫƼ, ƎſƁƭƬƀƁſƫƼ, ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƍſƫƼ. ƖƁ͙Ƃƭ͙ƭſ Ɓ͙ƻƫŴƱƀƬƬƶ ƫſƭƀƁŴſDŽŴƷ (ƎƁƼƯ͙ƫƅ Ƭƀ ƭŴDŽƴƍƼ ƭƀƍƂƭŴƷ, ſ ͟ Ə͙ƭ͙-, ƷŴƹƀ͙-, ſƅƹŴ͙Əſ͟DŽŴƷ, ųƬƭƀƁƬƀƭ-Ǝ͙ƂƼDŽſƬƴ), ſ ƭſƍ͙ƺ Ǝ͙ƷƬſ ŴƬƭƀƁſƍƭƼƷƬŴƂƭƴ ƻƁ͙ǂƼDŽƼ Ƭ͙ƷŴ ƫƀƹŴſ Ǝ͙ưƼƁƀƬƼƫ ƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͟ƬƼƫ ƶƷƼƱƀƫ XXI Ƃƭ͙DŽŴƭƭƶ. ƨ ƂƷ͙Ƶ ƯƀƁƸƅ ƮƼƏƁ͙ƷŴ ƭƀƃƬ͙DŽ͙ƸŴ͜ Ǝ͙Ɓ͙ƹƼDŽƼ ƭſƍŴ Ƃ͙ƮŴ͙ƍƅDŽƴƭƅƁƬŴ ƏƀƬ͙ƫƀƬƼ, ƶƍ «ƸƁ͙ƫſƹƶƬƂƴƍſ ƺƅƁƬſDŽŴƂƭƼƍſ» (ƍ͙DŽƼ ƍ͙ƺƬſ DŽƵƹƼƬſ, ƬƀƻſDŽƀƺƬ͙ ƷŴƹ ƎƁ͙ƏƀƂŴ͜ ƭſ ͙ƂƷŴƭƼ, ƫ͙ƺƀ ƅ ƷŴDŽƴƬƼ͟ ƷŴƹ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ƯſƂ ƎƼƂſƭƼ ƁƀƎ͙ƁƭſƺŴ ƻ ƫŴƂƮƶ Ǝ͙ƹŴ͟, ƭƷ͙ƁƼƭƼ ſƬſDŽŴƭƼƯƬŴ ƍ͙ƫƀƬƭſƁŴ Ƭſ ƁŴƻƬŴ Ǝ͙DŽŴƭƼƯƬŴ, ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬŴ ƭƀƫƼ) Ŵ ƬſƷŴƭƴ «ƷŴƍŴ-ƺƅƁƬſDŽŴƂƭƼƍſ» (ƍ͙DŽƼ ǂƅƹƴ-ƃƭ͙ ƫ͙ƺƀ ƎƼƂſƭƼ Ƭ͙ƷƼƬƬŴ ƫſƭƀƁŴſDŽƼ Ŵ ǂƅƹƴ-ƃƭ͙ ƫ͙ƺƀ ƁƀƹſƸƅƷſƭƼ ͙ƎƅǂDŽŴƍ͙ƷſƬƼ͟ ƫſƭƀƁŴſDŽ). Ɵ͙ ƺ ƷŴƹƁŴƻƬƶƚ «ƂƭſƁŴ» Ŵ Ƭ͙ƷŴ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬŴ ƫƀƹŴſ? ŹƀƻƷſƺſƵƯƼ Ƭſ ƹ͙ƷƸƼ͟ ƂƎƼƂ͙ƍ ƎƀƁƀƷſƸ, ƏŴƁƫ͙ƷŴ ƹƁƅƍ͙ƷſƬŴ ƷƼƹſƬƬƶ ƭƶƺŴƵƭƴ ƹ͙ ſƷƭ͙ƍƁſƭŴ͜: ͜ƃ ƍ͙ƬƭƀƬƭ Ǝ͙ƷƬŴƂƭƵ ƎŴƹƍ͙ƬƭƁ͙DŽƴƬƼ͟ ƫƀƬƀƹƺƫƀƬƭƅ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ͙ƭƁƼƫſƭƼ ƻƷ͙Ɓ͙ƭƬŴ͟ ƻƷ’ƶƻ͙ƍ ƷŴƹ ſƅƹƼƭ͙ƁŴ͜ Ǝ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻ ƀDŽƀƍƭƁ͙ƬƬƼƫƼ ſƬſDŽ͙ƸſƫƼ ƬſǂſƸſƭ͙ ƂƍDŽſƹƬŴưƀ. ƨ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬŴ͟ ƎƁƀƂŴ ƯſƂƭ͙ ƎƀƁƀƷſƺſƚ

36

͙ƏŴƮŴ͟Ƭſ ƭ͙Ưƍſ ƻ͙Ɓƅ Ŵ ƷŴƹƯƅƷſƚƭƴƂƶ ƎƀƷƬſ ƫ͙Ƭ͙DŽ͙ƸŴƯƬŴƂƭƴ ƂƎŴDŽƍƅƷſƬƬƶ. ƨ Ƭ͙ƷƼƃ ƫƀƹŴſ ƅƂƀ, Ʊ͙ ƎƼưƀƭƴƂƶ, ƚ ƎƁ͙ƹƅƍƭ͙ƫ ƛƸƼƓǛǩ ǫDžƓǗǛƺǘƽǜƴǙƼң, ƍ͙DŽƀƍƭƼƷƬ͙͜ ƭƷ͙ƁƯ͙ƂƭŴ, ƸѬƭſƫƬ ƌžƎſƸƀƻ ƀſƌǃžƪƻ Ƭž ƺƶ’Ƶƺƌųƶ ųƺ ƷƀѬƪžƸƁƳƌųƁƬƴ ƍ͙DŽƼ ƍ͙ƺƀƬ ƯƼƭſƯ ƫſƚ ŲƫƁƬƻƬƄƬƄ ƹƄƀƫžǃųƁƬƻƌƻ ŶŸƧ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ ƷƎDŽƼƷſƭƼ Ƭſ ųƪ. ż. ƝſƶƮſƫƌѬ, ƌžƫƸƻƸžƬ ƻƫŴƂƭ, ƍ͙ƫƀƬƭƅƷſƭƼ ƷƼ- ƎųǃѬǃѬƷųƮƫƻƂ ƫžƄƌ ƂDŽ͙ƷDŽƵƷſƬƬƶ, ƻſƹſƷſƭƼ ƎƼƭſƬƬƶ Ŵ ͙ƭƁƼƫƅƷſƭƼ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹŴ Ʒ ƁƀƺƼƫŴ ƁƀſDŽƴƬ͙Ƹ͙ ƯſƂƅ. ƔƷƼƯſ͟Ƭ͙, ƅƎƁſƷDŽƶƭƼ ƂƎ͙ƬƭſƬƬƼƫƼ Ǝ͙ƭ͙ƍſƫƼ ƂƅƂƎŴDŽƴƬ͙͜ ƂƷŴƹ͙ƫ͙ƂƭŴ ƬƀƎƁ͙Ƃƭ͙, ſDŽƀ ƚ Ʒ ƮŴ͟ ƂƼƂƭƀƫŴ ͟ ƷƀDŽƼƯƀƻƬŴ ƎDŽƵƂƼ. ƥDŽƀƍƭƁ͙ƬƬŴ ƔŸų ŴƂƭ͙ƭƬ͙ Ƃƍ͙Ɓ͙ƯƅƵƭƴ ƷŴƹƂƭſƬƴ ƹ͙ ƂƎ͙ƺƼƷſƯſ ŴƬƏ͙ƁƫſƮŴ͜, ƷƼƍDŽƼƍſƵƭƴ ǂŴDŽƴưƀ ƹ͙ƷŴƁƼ Ʒ ſƅƹƼƭ͙ƁŴ͜. Ɲ͙ƂDŽŴƹƬƼƍƼ ƂƭƷƀƁƹƺƅƵƭƴ, Ʊ͙ ƻſ ƂƷ͙ƚƵ ƀƏƀƍƭƼƷƬŴƂƭƵ Ɓƀƍ͙ƫƀƬƹſƮŴƶ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ƭ͙ƷſƁƅ ſǂ͙ Ǝ͙ƂDŽƅƸƼ Ʒ Ƃ͙ƮŴſDŽƴƬŴ͟ ƫƀƁƀƺŴ ƀƍƷŴƷſDŽƀƬƭƬſ 200 ƷƼƃ͙ƹſƫ ƁƀƍDŽſƫƬ͙Ƹ͙ Ɓ͙DŽƼƍſ Ƭſ ƭƀDŽƀǂſƯƀƬƬŴ. Źſ ƎƁ͙ƷƀƹƀƬ͙ƫƅ Ʒ ŷƼƚƷŴ V ŸŴƺƬſƁ͙ƹƬ͙ƫƅ ƘŴƻƬƀƂ-Ɔ͙ƁƅƫŴ «ŽƁƀƬƹƼ 2011. ųƬƬ͙ƷſƮŴ͟ƬŴ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ͙ƷŴ ƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͜» ƎƁ͙DŽƅƬſDŽſ ƬƼƻƍſ ƎƁƼƍDŽſƹŴƷ ƷƹſDŽ͙Ƹ͙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ Ƭ͙ƷŴƭƬŴƃ ͙ƬDŽſ͟Ƭ-ŴƬƂƭƁƅƫƀƬƭŴƷ ƅ Ɓ͙ǂ͙ƭŴ ƷƂƀƂƷŴƭƬƴ͙ ƷŴƹ͙ƫƼƃ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƮŴ͟. Žſƍ, ƫƀƁƀƺſ ƍſƷ’ƶƁƀƬƴ Starbucks ƎƁ͙Ǝ͙Ƭƅƚ ƂƷ͙͜ƫ ƍDŽŴƚƬƭſƫ ƹŴDŽƼƭƼƂƶ ƮŴƍſƷƼƫƼ ŴƹƀƶƫƼ, ƂƎƁƶƫ͙ƷſƬƼƫƼ Ƭſ Ǝ͙DŽŴƎưƀƬƬƶ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ƹDŽƶ Ư͙Ƹ͙ ƂƭƷ͙ƁƼDŽſ ͙ƍƁƀƫƼ͟ ųƬƭƀƁƬƀƭ-ƁƀƂƅƁƂ. ŻƀƻƅDŽƴƭſƭ: Ƭſ Ƃſ͟ƭ ǂƅDŽ͙ Ǝ͙ƹſƬ͙ Ǝ͙Ƭſƹ 95 000 Ŵƹƀ͟, 100 ƻ ƶƍƼƃ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ ƷƭŴDŽƼDŽſ Ʒ ƺƼƭƭƶ.


Ɣ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙Ƹ͙ ǂDŽ͙Ƹƅ Vega: ljƽǗƹ ǓǗƽǩƽƼƯ: «Žſƍ, ưſƬ͙ƷƬŴ (ƶƍƱ͙ ƫ͙ƺƬſ ƭſƍ ƷſƂ ƬſƻƼƷſƭƼ) ƎſƬƼ, ƷŴƹƯƅƷſƚƭƴƂƶ, Ʊ͙ ƷƼ Ƭſ ͙ƂƭſƬƬƴ͙ƫƅ Ǝ͙ƹƼƃƅ! ų ƻ ƭſƍƼƫ ƂƭſƷDŽƀƬƬƶƫ ƹ͙ ƂƷ͙͜ƃ ƍDŽŴƚƬƭŴƷ ƷƼ ƹ͙ƷƸ͙ Ƭƀ ƎƁ͙ƭƶƸƬƀƭƀ! ƈƀ ƺ Ƭƀ ƻƷ’ƶƻ͙ƍ 21 Ƃƭ͙DŽŴƭƭƶ, Ʈƀ ƯƼƂƭŴƂŴƬƴƍƼ͟ Ɠŵž !!!!!» nj. ƜǗǚǩƽǗDžǩƽǗ (ǜǚǡƽǛǩǀǡƓƹƼƮƷ ǙǩƸǚǗƹǡǢ): «ƞſƬ͙ƷƬƼ͟ ųƷſƬƀ żſƷ͙ƷƼƯƅ, ƸſƹſƵ, ƯƅƭƍƼ ƎƁ͙ Ƭſưƅ ƂƫƀƁƭƴ ƻƬſƯƬ͙ ƎƀƁƀǂŴDŽƴưƀƬŴ. ƨ ƷƂƶƍ͙ƫƅ ƁſƻŴ, ƫƼ ƻ ƍ͙DŽƀƸſƫƼ Ǝ͙ƍƼ Ƭƀ ưƅƍſƚƫ͙ Ƭ͙Ʒƅ Ɓ͙ǂ͙ƭƅ, Ŵ Ƭƀ ƫſƚƫ͙ ƬſƫŴƁƅ Ɓ͙ǂƼƭƼ Ʈƀ Ʒ Ƭſ͟ǂDŽƼƺƯ͙ƫƅ ƫſ͟ǂƅƭƬƴ͙ƫƅ. ƖƁ͙ǂDŽƀƫſ ƻ ƷƼƁŴƻƅƷſƬƬƶƫ ƍſǂƀDŽƵ ƚ, ƅ ƝƬŴƎƁ͙ƎƀƭƁ͙ƷƂƴƍƅ Ʒ͙Ƭſ Ƭſ͟Ƹ͙ƂƭƁŴưſ Ǝ͙ ƷƂŴ͟ ƨƍƁſ͜ƬŴ. ƖƁƼƎƅƂƍſƵ, Ʊ͙ Ʈƀ Ǝ͙Ʒ’ƶƻſƬ͙ ƻ Ƭſ͟ƷƼƱ͙Ƶ ƍ͙ƬƮƀƬƭƁſƮŴƚƵ ƬƀDŽƀƸſDŽƴƬƼƃ ƎƅƬƍƭŴƷ ƎƁƼ͙͟ƫƅ ƍ͙DŽƴ͙Ɓ͙ƷƼƃ ƫƀƭſDŽŴƷ. ŸƼ – ųƬƭƀƁƬƀƭ-ƎƁ͙Ʒſ͟ƹƀƁ, ſ Ƭƀ ƎƁſƷ͙͙ƃ͙Ɓ͙ƬƬŴ ͙ƁƸſƬƼ, ƂſƫŴ DŽ͙ƷƼƭƼ ƻDŽ͙ƯƼƬƮŴƷ Ƭƀ ƫ͙ƺƀƫ͙. ž͙Ưſ Ƭſưſ ƂDŽƅƺǂſ ǂƀƻƎƀƍƼ Ʒƺƀ ƹ͙ƂƶƸDŽſ ƹƀƶƍƼƃ ƅƂƎŴƃŴƷ ƅ ƷƼƁŴưƀƬƬŴ ƮŴƚ͜ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƼ ..»

ƝDŽƶ ƷƂƭſƬ͙ƷDŽƀƬƬƶ ƹƷ͙Ƃƭ͙Ɓ͙ƬƬƴ͙Ƹ͙ ƍ͙Ƭƭſƍƭƅ ƻ ſƅƹƼƭ͙ƁŴƚƵ ǂſƸſƭ͙ ƏŴƁƫ͙ƷƼƃ ƫƀƹŴſ ſƎƀDŽƵƵƭƴ ƹ͙ DŽƵƹƂƴƍ͙͜ ƮŴƍſƷ͙ƂƭŴ, ƷŴƹƍƁƼƷſƵƯƼ ƭƀ, Ʊ͙ ƻſƻƷƼƯſ͟ Ƭƀƹ͙ƂƭƅƎƬƀ Ɓƶƹ͙ƷƼƫ ƸƁ͙ƫſƹƶƬſƫ. Žſƍ, Ɓ͙ƂŴ͟Ƃƴƍſ ƭƀDŽƀƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͟Ƭſ ƍ͙ƫƎſƬŴƶ «ƇƬƹƀƍƂ» Ɓ͙ƻƫŴƱƅƚ Ʒ ǂDŽ͙ƻŴ Ə͙ƭ͙ƸƁſƏŴ͜ ƂƷ͙͜ƃ ƹſƭſ-ƮƀƬƭƁŴƷ Ŵ ͙ƭƁƼƫƅƚ ƷŴƹ ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƯŴƷ ƷƀDŽƼƍƅ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ ƍ͙ƫƀƬƭſƁŴƷ ƭſ ƷŴƹƸƅƍŴƷ. źƭƺƀ, Ƹ͙DŽ͙ƷƬƀ Ʒ Ƭ͙ƷƼƃ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƼƃ ƫƀƹŴſ – ͙ƎſƬƅƷſƭƼ ƫƼƂƭƀƮƭƷ͙ ƫ͙ƹƀƁſƮŴ͜ ƂƎŴDŽƍƅƷſƬƬƶ, ƬſƷƯƼƭƼƂƶ ƻſDŽƅƯſƭƼ ƹ͙ Ƭƴ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƭƁŴǂƬƅ ſƅƹƼƭ͙ƁŴƵ, ƂDŽƅƃſƭƼ Ŵ ƯƅƭƼ ͜͜ ƹƅƫƍƅ, ƂƭƼƫƅDŽƵƵƯƼ DŽƵƹƀ͟ Ɓ͙ƻƎ͙ƷŴƹſƭƼ ƂƷ͙͜ ŴƂƭ͙ƁŴ͜, ƹŴDŽƼƭƼƂƶ ƹƅƫƍſƫƼ, ƷƁſƺƀƬƬƶƫƼ. ƔƁ͙ƻƅƫŴDŽ͙, ŴƂƬƅƚ ƻſƸƁ͙ƻſ, Ʊ͙ ƯƼƭſƯŴ ƫ͙ƺƅƭƴ ƬƀƸſƭƼƷƬ͙ ƷƼƂDŽ͙ƷDŽƵƷſƭƼƂƶ ƎƁ͙ ƍ͙ƫƎſƬŴƵ ƭſ ͜͜ ǂƁƀƬƹƼ, ƯƼƫ ƻſƷƹſƹƅƭƴ ưƍ͙ƹƼ ͜͜ ŴƫŴƹƺƅ. Ž͙ƫƅ, Ʊ͙ǂ ƅƬƼƍƬƅƭƼ ƻƷ͙Ɓ͙ƭƬ͙Ƹ͙ ƀƏƀƍƭƅ ƷŴƹ ƭſƍ͙͜ ƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͜, Ǝ͙ƭƁŴǂƬ͙ ƹ͙ƍDŽſƹſƭƼ ǂŴDŽƴưƀ ƎƁ͙ſƍƭƼƷƬƼƃ ƻƅƂƼDŽƴ, ƎDŽſƬ͙ƫŴƁƬ͙ Ŵ ƂƼƂƭƀƫƬ͙ ƷƼǂƅƹ͙ƷƅƷſƭƼ «ŴƹƀſDŽƴƬŴ ƷŴƹƬ͙ƂƼƬƼ» ƻ ƸƁ͙ƫſƹƂƴƍŴƂƭƵ, ƻſƷ͙͙͟ƷƅƷſƭƼ ͜͜ ſƷƭ͙ƁƼƭƀƭ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ ƂƼDŽƼ ƹƅƫƍƼ Ŵ ƂDŽ͙Ʒſ, ƻſƷƹƶƍƼ ƷŴƹƍƁƼƭ͙ƂƭŴ, ƱƼƁ͙ƂƭŴ, ƹ͙ǂƁ͙ƻƼƯDŽƼƷ͙ƂƭŴ, ſ Ƭƀ ƭ͙ƭſDŽƴƬ͙͜ ƮƀƬƻƅƁƼ. ƖƁƼƍDŽſƹ͙ƫ ƷƹſDŽ͙Ƹ͙ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ Ƭ͙ƷƼƃ ƫƀƹŴſ ƶƍ ŴƬƂƭƁƅƫƀƬƭƅ ƅƎƁſƷDŽŴƬƬƶ ƸƁ͙ƫſƹƂƴƍ͙Ƶ ƹƅƫƍ͙Ƶ ƫ͙ƺƀ ƂDŽƅƺƼƭƼ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƼ͟ ǂDŽ͙Ƹ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍ͙͜ ƭƀDŽƀƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͟Ƭ͙͜ ƸƁƅƎƼ Vega. Źſ ͙͟Ƹ͙ Ƃƭ͙ƁŴƬƍſƃ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴ ƅ ƷŴƹƍƁƼƭ͙ƫƅ ƹ͙ƂƭƅƎŴ ͙ǂƸ͙Ʒ͙ƁƵƵƭƴ ƎƼƭſƬƬƶ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ, ŴƬ͙ƹŴ ƬſƷŴƭƴ ƅ ƹ͙ƂƼƭƴ Ƹ͙ƂƭƁŴ͟ Ə͙ƁƫŴ ƍ͙ƫƀƬƭƅƵƭƴ ƎƀƁŴ͙ƹƼƯƬŴ ƭƀƃƬŴƯƬŴ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƼ. Ŷ͙ƹƬ͙ƯſƂ ƎƁƀƹƂƭſƷƬƼƍƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ƷƼƻƬſƵƭƴ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƼ, ƷƼƁŴưƅƵƭƴ ͜ƃ Ŵ Ǝ͙ƷŴƹ͙ƫDŽƶƵƭƴ ƸƁ͙ƫſƹƂƴƍ͙ƂƭŴ ƎƁ͙ ƭƀ, Ʊ͙ ƻƁ͙ǂDŽƀƬ͙. ƖƁ͙ſƬſDŽŴƻƅƷſƷưƼ Ƭſ͟ǂŴDŽƴư Ǝ͙ƎƅDŽƶƁƬŴ ƷŴƭƯƼƻƬƶƬŴ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬŴ ǂDŽ͙ƸƼ, ƫƼ ƷƼƹŴDŽƼDŽƼ ƹƷŴ ƭƼƎ͙ƷŴ ƎƁ͙ǂDŽƀƫƼ, Ʊ͙ ƎƀƁƀưƍ͙ƹƺſƵƭƴ ƀƏƀƍƭƼƷƬŴ͟ ƍ͙ƫƅƬŴƍſƮŴ͜. ƖƀƁưſ – Ʈƀ ƂƎƁ͙ǂƼ ƍ͙ƫƎſƬŴ͟ ƷƼƍ͙ƁƼƂƭ͙ƷƅƷſƭƼ Ƭ͙ƷŴ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬŴ ƫƀƹŴſ ƶƍ ƭƁſƹƼƮŴ͟ƬƼ͟ ƁƀƍDŽſƫƬƼ͟ ƍſƬſDŽ. ŹſƹƫŴƁƬƼ͟ ƎſƏ͙Ƃ, ƸŴƎƀƁƭƁ͙Ə͙ƷſƬƀ ǂſƺſƬƬƶ

ƻƹſƷſƭƼƂƶ ƍƁſƱƀ, ƬŴƺ ƚ ƬſƂƎƁſƷƹŴ, – ƷƂŴ ƮŴ ſƭƁƼǂƅƭƼ ƎƁƶƫ͙͜ ƁƀƍDŽſƫƼ Ƭƀƹ͙ƁƀƯƬŴ Ʒ ƫƀƁƀƺƀƷƼƃ ƁƀƂƅƁƂſƃ. Ɵƀ ǂŴDŽƴư ſǂƂƅƁƹƬ͙ ƷƼƸDŽƶƹſƵƭƴ ƍ͙ƫƀƬƭſƁŴ ƬŴǂƼƭ͙ ƷŴƹ ƷƹƶƯƬƼƃ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ Ƭſ ſƹƁƀƂƅ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜ ſǂ͙ ͜͜ ƎƁ͙ƹƅƍƮŴ͜. ŹſƎƁƼƍDŽſƹ, Ƭſ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬ͙ƫƅ ǂDŽ͙ƻŴ ͙ƹƬ͙Ƹ͙ ƻ ǂſƬƍŴƷ ƯƼƭſƚƫ͙ ƭſƍƼ͟ «ƬƀƻſſƬƸſƺ͙ƷſƬƼ͟» ƍ͙ƫƀƬƭſƁ: «ŸƀƬŴ ƹƅƺƀ Ǝ͙ƹ͙ǂſƚƭƴƂƶ Ʈƶ ſƍƮŴƶ! ŷ͙ƫƎſƬŴƶ ž ƹƀƫ͙ƬƂƭƁƅƚ ƂƎƁſƷƺƬƚ DŽŴƹƀƁƂƭƷ͙ Ŵ ƸŴƹƬſ ƬſƂDŽŴƹƅƷſƬƬƶ!». ƈƀ͟ ƷŴƹƸƅƍ ƶƷƬ͙ ǂƅƷ ƬſƎƼƂſƬƼ͟ PR-ƫƀƬƀƹƺƀƁ͙ƫ ƅ Ǝ͙ƁƼƷŴ ƻƫŴƮƬƼƭƼ Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬƼ͟ ŴƫŴƹƺ ƂƷ͙ƚ͜ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜. ŻƀſDŽƴƬŴ ͙ƬDŽſ͟Ƭ-ƍ͙ƁƼƂƭƅƷſƯŴ, ƶƍ ƎƁſƷƼDŽ͙, ƂƍƀƎƭƼƯƬŴ ƅ ƂƷ͙͜ƃ ƍ͙ƫƀƬƭſƁƶƃ Ŵ ƶƍƱ͙ ƷŴƹƻƬſƯſƵƭƴ ƎƀƷƬŴ Ǝ͙ƻƼƭƼƷƬŴ ƁƀƯŴ – Ɓ͙ǂDŽƶƭƴ Ʈƀ ſƁƸƅƫƀƬƭ͙ƷſƬ͙. ƝƁƅƸſ ƎƁ͙ǂDŽƀƫſ – ƬƀƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬŴƂƭƴ ƫ͙ƷƬ͙͜ ƂƭƼDŽŴƂƭƼƍƼ. «ƓƼƭƀDŽŴ» ƫƀƁƀƺŴ ƷƼƂDŽ͙ƷDŽƵƵƭƴ ƂƷ͙͜ ƹƅƫƍƼ ƅ ƷŴƁƭƅſDŽƴƬ͙ƫƅ ƎƁ͙Ƃƭ͙ƁŴ ƭſƍ Ƃſƫ͙, ƶƍ Ŵ Ʒ ƁƀſDŽƴƬ͙ƫƅ ƺƼƭƭŴ. ƝDŽƶ ͜ƃƬƴ͙͜ ƫ͙ƷƼ ƃſƁſƍƭƀƁƬƼ͟ Ɓ͙ƻƫ͙ƷƬƼ͟ ƂƭƼDŽƴ, ƍ͙Ɓ͙ƭƍŴ ƁƀƯƀƬƬƶ, ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶ ƺſƁƸ͙ƬŴƻƫŴƷ, ƎƁ͙ƏƀƂŴ͙ƬſDŽŴƻƫŴƷ. Ž͙ƫƅ Ŵ ƭƷ͙ƁƮƶƫ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƼƃ ƫƀƹŴſ ƷſƁƭ͙ ƂƎŴDŽƍƅƷſƭƼƂƶ ƻ ſƅƹƼƭ͙ƁŴƚƵ ƍ͙ƫƏ͙ƁƭƬ͙Ƶ ƹDŽƶ Ƭƀ͜ ƫ͙Ʒ͙Ƶ. ŵ Ƭſ ƏŴƁƫ͙ƷƼƃ ƁƀƂƅƁƂſƃ ƬƀƁŴƹƍ͙ ƭƁſƎDŽƶƵƭƴƂƶ «ưƭƅƯƬŴ» ƭƀƍƂƭƼ: «Ɵ͙ǂ ƂƭſƭƼ ǂDŽƼƺƯƀ ƹ͙ ƂƎ͙ƺƼƷſƯſ, ƫƼ ƎƀƁƀƎ͙ƻƼƮŴ͙ƬƅƷſDŽƼ Ƭſư ƎƁ͙ƹƅƍƭ ž, Ʊ͙ ƎƁƼƻƷƀDŽ͙ ƹ͙ ƻƁ͙ƂƭſƬƬƶ ͙͟Ƹ͙ ƯſƂƭƍƼ Ƭſ ƁƼƬƍƅ». ƖƁſƮƵƵƯƼ Ƭſƹ ƂƭƷ͙ƁƀƬƬƶƫ Ŵ ƎŴƹƭƁƼƫƍ͙Ƶ Ƭ͙ƷƼƃ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƼƃ ƫƀƹŴſ, Ƭƀ ƂDŽŴƹ ƻſǂƅƷſƭƼ Ŵ ƻſƸſDŽƴƬƼƃ ƺƅƁƬſDŽŴƂƭƂƴƍƼƃ ƎƁƼƬƮƼƎŴƷ ƻſƷ͙DŽ͙ƹŴƬƬƶ ƅƷſƸ͙Ƶ Ŵ ƷƎDŽƼƷƅ Ƭſ ſƅƹƼƭ͙ƁŴƵ. ŽƀƍƂƭƼ Ǝ͙ƷƼƬƬŴ ǂƅƭƼ ƮŴƍſƷƼƫƼ ƹDŽƶ ƯƼƭſƯŴƷ ƶƍ ƻſ ƻƫŴƂƭ͙ƫ, ƭſƍ Ŵ ƻſ Ə͙Ɓƫ͙Ƶ ƷƼƍDŽſƹƅ (ƷƼƍ͙ƁƼƂƭſƬƬƶƫ ƶƂƍƁſƷƼƃ ƫƀƭſƏ͙Ɓ, ƬƀƂƭſƬƹſƁƭƬƼƃ ƫ͙ƷƬƼƃ ƍ͙ƬƂƭƁƅƍƮŴ͟, ưƼƁ͙ƍ͙͜ ƂDŽ͙ƷƀƂƬ͙͜ ƎſDŽŴƭƁƼ ƭ͙Ʊ͙). źƭƺƀ, ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƼ͟ ͙ƬDŽſ͟Ƭ-ƁƀƂƅƁƂ – Ʈƀ ƻſƭƼưƬſ ƷŴƭſDŽƴƬƶ ƹDŽƶ ƹƁƅƺƬƴ͙Ƹ͙ Ŵ ƻƫŴƂƭ͙ƷƬ͙Ƹ͙ ƂƎŴDŽƍƅƷſƬƬƶ ͙ƹƬ͙ƹƅƫƮŴƷ, ƎŴƹƭƁƼƫƍſ ƶƍ͙Ƹ͙ ƚ ƷſƺDŽƼƷ͙Ƶ ƯſƂƭƼƬ͙Ƶ Ɓ͙ǂ͙ƭƼ ƫſƁƍƀƭ͙DŽ͙ƸŴƷ, PR ƭſ HR-ƏſƃŴƷƮŴƷ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜.

ƖƁƼƍDŽſƹƼ ƭƷ͙ƁƯƼƃ ƻƬſƃŴƹ͙ƍ ƅ ƭƀƍƂƭſƃ Ƭ͙ƷƼƃ ƍ͙ƁƎ͙ƁſƭƼƷƬƼƃ ƫƀƹŴſ: • «ŹƀƎƁƼƂƭ͙͟Ƭƀ ƻſƎƼƭſƬƬƶ» (ŴƬƭƁƼƸƅƵƯƼ͟ ƻſƸ͙DŽ͙Ʒ͙ƍ ƹ͙ Ǝ͙Ƃƭƅ ƎƁ͙ ƭƀ, ƶƍŴ ƍƬƼƸƼ ƫƼ ƯƼƭſƚƫ͙). ƨ ƎƀƁưƼƃ ƺƀ Ɓƶƹƍſƃ ƻƬſƃ͙ƹƼƫ͙ Ǝ͙ƶƂƬƀƬƬƶ ƬƀƂƎ͙ƹŴƷſƬ͙͜ ƬſƻƷƼ: «ŹƀƱ͙ƹſƷƬ͙ ƬſƭƁſƎƼƷ Ƭſ ƭſƍƅ ƏƁſƻƅ: «Źſ͟ƬƀƎƁƼƂƭ͙͟ƬŴưƀ ƻſƎƼƭſƬƬƶ Ƭſ ƭƀDŽƀǂſƯƀƬƬŴ ƭſƍƀ: «ŵ Ʊ͙ ƷƼ ƻſƁſƻ ƯƼƭſƚƭƀ?». ƔſƹſƷ ͙͟Ƹ͙ Ƃ͙ǂŴ ƭſ ƷƼƁŴưƼƷ ƂƍDŽſƂƭƼ ƂƎƼƂ͙ƍ ƎƁ͙ƯƼƭſƬƼƃ ƍƬƼƸ». • ŵƬ͙ƬƂ ƁŴƯƬƼƮŴ ƻſƂƬƅƷſƬƬƶ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜: «żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƷƷƀƯƀƁŴ ƫƼ ƻſƹƅƚƫ͙ Ʒƺƀ ƹƷŴ ƂƷŴƯƍƼ Ƭſ ƂƷƶƭƍ͙Ʒ͙ƫƅ ƭ͙ƁƭŴ ...» • ŹƀƂƭſƬƹſƁƭƬƼ͟ Ǝ͙Ưſƭ͙ƍ Ǝ͙Ƃƭƅ ƎƁ͙ ͙ƁƸſƬŴƻ͙ƷſƬƀ Ʒ ƂƭƼDŽŴ «ŵDŽŴƂſ Ʒ ŷƁſ͜ƬŴ ƯƅƹƀƂ» ƂƷƶƭƍƅƷſƬƬƶ ƹƬƶ ƬſƁ͙ƹƺƀƬƬƶ ƂƎŴƷƁ͙ǂŴƭƬƼƮŴ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜: «Ɣ Ƃſƫ͙Ƹ͙ ƁſƬƍƅ ƭƷ͙ƁƼDŽƼƂƶ ƯƅƹƀƂſ! .. Ŷ ͙ƏŴƂŴ Ɓ͙ƻƷƀDŽƼƂƶ ƸƅƂƀƬƼƮŴ, ƯƀưƼƁƂƴƍŴ ƍ͙ƭƼ, Ə͙ƍƅƂƬƼƍƼ, ǂ͙ƺƀƷŴDŽƴƬŴ ƍƁ͙DŽƼƍƼ ƻ ƹƻƷŴƬƍƼƫƼ ǂƅƹƼDŽƴƬƼƍſƫƼ Ʒ Ɓƅƍſƃ, Ə͙ƍƅƂƬƼƍƼ, Ʊ͙ ƻ’͜ƹſƵƭƴ ƂƷ͙͜ ƎſDŽƴƮŴ, ƭſ ŴƬưŴ ƍſƻƍ͙ƷŴ ŴƂƭ͙ƭƼ ».

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

37


[Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³] ¹ 56 áåðåçåíü 2011

ǃſ͟Ə żƭſ͟DŽ

ǔƦǒƙƚǐ ljƚ ǨǫǒƙǓǔƢ żƴ͙Ƹ͙ƹƬŴ ƫſƂ͙ƷƼ͟ ƭƅƁƼƻƫ ƹ͙ ƍƁſ͜Ƭ ǂDŽƼƺƬƴ͙Ƹ͙ ƭſ ƹſDŽƴƬƴ͙Ƹ͙ ƻſƍ͙Ɓƹ͙Ƭƅ Ƃƭſƚ ƹ͙ƂƭƅƎƬƼƫ ƹƀƹſDŽŴ ǂŴDŽƴưŴ͟ ƍŴDŽƴƍ͙ƂƭŴ ǂſƺſƵƯƼƃ. ŷ͙ƺƬſ ƻſƍ͙Ɓƹ͙ƬƬſ Ǝ͙ƹ͙Ɓ͙ƺ ƹ͙ ƫ͙ƁŴƷ ƫſƚ ƷƼƸDŽƶƹ Ƹ͙ƬƼƭƷƼ ƻſ Ƭ͙ƷƼƫƼ ƀƫ͙ƮŴƶƫƼ, ƀƍƻ͙ƭƼƯƬƼƫƼ ƷƁſƺƀƬƬƶƫƼ. żƀƁƷŴƂ Ƹ͙ƭƀDŽŴƷ «5 ƻŴƁ͙ƍ» ƅ ƂƃŴƹƬƼƃ ƍƁſ͜Ƭſƃ Ʒƺƀ ƬŴƍ͙Ƹ͙ Ƭƀ ƹƼƷƅƚ, ſ VIP-ƎƀƁƂ͙ƬƼ ƷƷſƺſƵƂƴ DŽƵƍƂ͙Ʒƅ ͙ǂƂƭſƬ͙Ʒƍƅ «4» ſǂ͙ «5 ƻŴƁ͙ƍ» ƅ Ƹ͙ƭƀDŽƶƃ ƬſǂſƸſƭ͙ ƸŴƁư͙Ƶ ƻſ ͙ǂDŽſưƭƅƷſƬƬƶ ͜ƃƬƴ͙Ƹ͙ ƷDŽſƂƬ͙Ƹ͙ ƺƼƭDŽſ. Ŷ͙ƹƬ͙ƯſƂ ƍDŽŴƚƬƭ ƎƁ͙ƹ͙Ʒƺƅƚ ƎƁſƸƬƅƭƼ ƹ͙ ƂƷŴƺƼƃ ƷƁſƺƀƬƴ Ŵ ƶƍŴƂƬ͙Ƹ͙ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬƍƅ. Ɣſ 60-ƃ Ɓ͙ƍŴƷ ƫƼƬƅDŽ͙Ƹ͙ Ƃƭ͙ƁŴƯƯƶ ſƻŴſƭƂƴƍŴ ƍƁſ͜ƬƼ ſƍƭƼƷƬ͙ Ɓ͙ƻƷƼƷſDŽƼ ƷDŽſƂƬŴ ƭƅƁƼƂƭƼƯƬŴ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƼ, Ɓ͙ƻƁſƃ͙ƷƅƵƯƼ Ƭſ ƫſ͟ǂƅƭƬƵ ŴƬƭƀƸƁſƮŴƵ ƭſ ŴƬƭƀƁƀƂ ƻſƃŴƹƬƼƃ ƭƅƁƼƂƭŴƷ ƹ͙ ƍƁſ͜Ƭ ƖŴƷƹƀƬƬ͙-żƃŴƹƬ͙͜ ŵƻŴ͜. Ɣ͙ƍƁƀƫſ, ƂƎ͙Ưſƭƍƅ Ʒ Žſ͜DŽſƬƹŴ Ɓ͙ƻƫŴƱƅƷſDŽƼƂƴ ƷŴ͟Ƃƴƍ͙ƷŴ ǂſƻƼ ſƫƀƁƼƍſƬƂƴƍ͙͜ ſƁƫŴ͜, Ʊ͙ Ʒ͙ƵƷſDŽſ ƅ Ŷ‘ƚƭƬſƫŴ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƫŴƂƮƶ ƹDŽƶ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬƍƅ ƭſ ƁƀƍƁƀſƮŴ͜ ƷŴ͟Ƃƴƍ͙Ʒ͙ƂDŽƅƺǂ͙ƷƮŴƷ żƞŵ. Ŷ ƍŴƬƮŴ 1960-ƃ ƁƁ Ƭſ Ƃƃ͙ƹŴ Žſ͜DŽſƬƹƅ Ǝ͙ƯſDŽ͙Ƃƴ ƫſƂ͙Ʒƀ ǂƅƹŴƷƬƼƮƭƷ͙ Ƹ͙ƭƀDŽŴƷ ƭƁƼƻŴƁƍ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƁŴƷƬƶ, ǂſƁŴƷ, ƫſƂſƺƬƼƃ ƂſDŽ͙ƬŴƷ ƭſ ƂƅƫŴƺƬ͙͜ ƭƅƁƼƂƭƼƯƬ͙͜ ŴƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƼ. ƜƼƂDŽ͙ ƭƅƁƼƂƭŴƷ, ƶƍŴ ƷŴƹƷŴƹƅƵƭƴ ƍƁſ͜Ƭƅ, ƻſ 50 Ɓ͙ƍŴƷ ƻǂŴDŽƴưƼDŽ͙Ƃƴ ƹ͙ ƹƀƂƶƭƍŴƷ ƫŴDŽƴ͙͟ƬŴƷ ƭƅƁƼƂƭŴƷ Ƭſ ƁŴƍ. żƎƁſƮƵƷſDŽƼ ƭſƍ͙ƺ Ŵ ƷƹſDŽŴ ƻſƃ͙ƹƼ ƷDŽſƹƼ Ŵƻ ƻſDŽƅƯƀƬƬƶ ŴƬƷƀƂƭ͙ƁŴƷ Ƭſ ƭƀƁƼƭ͙ƁŴƵ ƻƬƼƍDŽ͙Ƹ͙ ŷ͙Ɓ͙DŽŴƷƂƭƷſ żŴſƫ ƭſ ƹ͙ ŴƬƹ͙ƬƀƻŴ͟Ƃƴƍ͙Ƹ͙ ƅƻǂƀƁƀƺƺƶ, ƹƀ ƁƶƂƬ͙ ƍƷŴƭƬƅƭƴ ƁŴƻƬ͙ƫſƬŴƭƬŴ Ɓ͙ƂDŽƼƬƼ, ſ ƫŴƂƮƀƷŴ ƺƼƭƀDŽŴ ƻǂƼƁſƵƭƴ ƱƀƹƁƼ͟ ƷƁ͙ƺſ͟ ƀƍƻ͙ƭƼƯƬƼƃ ƏƁƅƍƭŴƷ ƹƷŴƯŴ Ƭſ ƁŴƍ. Źſ ƻƫŴƬƅ ƻƷƼƯƬƼƫ Ƹ͙ƭƀDŽƶƫ «3 ƻŴƁƍƼ» ƎƁƼƃ͙ƹƼƭƴ Ɓ͙ƻǂƅƹ͙Ʒſ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂŴƷ ƎƁƼƷſƭƬƼƃ ǂƅƬƸſDŽ͙ ƹ͙ «3 ƻŴƁ͙ƍ» ƭſ ƍ͙ƫƏ͙ƁƭſǂƀDŽƴƬƼƃ ƷŴDŽDŽ «4 ƻŴƁƍƼ» Ŵ «5 ƻŴƁ͙ƍ ƎDŽƵƂ», ƎƁƼƻƬſƯƀƬƼƃ ƹDŽƶ ƎƁƼ͙͟ƫƅ ƭƅƁƼƂƭŴƷ. żƀƁƀƹ ƻſǂƅƹ͙ƷƬƼƍŴƷ – ŴƬƷƀƂƭ͙ƁƼ ƭſ Ǝ͙ƍƅƎƮŴ, Ʊ͙ ǂſƺſƵƭƴ ƎƁƼƹǂſƭƼ ƬƀƁƅƃ͙ƫŴƂƭƴ Ʒ Ǝ͙ƎƅDŽƶƁƬƼƃ ƭƅƁƼƂƭƼƯƬƼƃ ƁƀƸŴ͙Ƭſƃ ƻ ƫƀƭ͙Ƶ Ǝ͙ƹſDŽƴư͙Ƹ͙ ͜͜ ƎƀƁƀƹſƬƬƶ Ʒ ͙ƁƀƬƹƅ. Ɩ͙ƁŴƷƬƶƬ͙ ƻ ǂſƬƍŴƷƂƴƍƼƫƼ ƷƬƀƂƍſƫƼ Ʈƀ͟ ƷƼƹ

38

ŴƬƷƀƂƭƼƮŴ͟ ƫſƚ ƬƼƻƍƅ ƎƀƁƀƷſƸ: ͙ƹƬſ ƻ ƬƼƃ ƷƼƱſ ƎƁƼǂƅƭƍ͙ƷŴƂƭƴ (ƹƀƶƍŴ ƭƅƁƼƂƭƼƯƬŴ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂƼ ƭſ ͙ƍƁƀƫŴ ƷŴDŽDŽƼ ƬſƂƭŴDŽƴƍƼ Ǝ͙ƎƅDŽƶƁƬŴ ƂƀƁƀƹ ͙ƁƀƬƹſƁŴƷ, Ʊ͙ ƷƼƎƁſƷƹ͙ƷƅƵƭƴ ƷƼƭƁſƭƼ Ʒƺƀ ƯƀƁƀƻ 4–5 Ɓ͙ƍŴƷ ƀƍƂƎDŽƅſƭſƮŴ͜). Žſ ͟ Ƃſƫſ ƬƀƁƅƃ͙ƫŴƂƭƴ Ʊ͙Ɓ͙ƍƅ ƹ͙Ɓ͙ƺƯſƚ, ƭ͙ƫƅ ǫDžǘƹǗ ƜƽǘƮƴ, ƷƬƀƂƍƼ ƍſƎŴƭſDŽŴƻƅƵƭƴƂƶ, ƸƻƀſƌƬѬƀ ųƺ ƀѬƺƶƻƬƌƄ Ʒ ƭ͙͟ ƯſƂ ƶƍ ƷDŽſƂƬƼƍ ƫſƚ Houseville Villa Holidays ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ ǂƀƻƍ͙ưƭ͙ƷƬ͙ ƷŴƹƎ͙ƯƼƷſƭƼ Ƭſ ƷDŽſƂƬŴ͟ ƷŴDŽDŽŴ, ſ ƭſƍ͙ƺ ƬſƹſƷſƭƼ ƬƀƁƅƃ͙ƫŴƂƭƴ ƹDŽƶ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬƍƅ ƹƁƅƻƶƫ ƭſ Ɓ͙ƹƼƯſƫ. Ɩ͙ƂƭƅƎ͙Ʒ͙ Ʈƶ ǂŴƻƬƀƂ-ƭƀƬƹƀƬƮŴƶ Ǝ͙ưƼƁƼDŽſƂƴ Ŵƻ ŵƫƀƁƼƍƼ Ʒ ƊƷƁ͙Ǝƅ, ƹƀƹſDŽŴ ǂŴDŽƴưſ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƴ ŴƬƷƀƂƭ͙ƁŴƷ ƷƼƁƅưſƚ Ʒ Ǝ͙ưƅƍſƃ ƷƼƸŴƹƬƼƃ ƎƁ͙ƀƍƭŴƷ ƹ͙ ŵƻŴ͜. ƔſƻƷƼƯſ͟ ƷDŽſƂƬƼƍƼ ƷŴDŽDŽ ƭſ ƁƀƻƼƹƀƬƮŴ͟ ƹ͙ƁƅƯſƵƭƴ ƬſƸDŽƶƹ ƻſ ƬƀƁƅƃ͙ƫŴƂƭƵ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬƼƫ ƍ͙ƫƎſƬŴƶƫ, Ʊ͙ ƂƎƀƮŴſDŽŴƻƅƵƭƴƂƶ Ƭſ Ǝ͙ưƅƍƅ ƭƅƁƼƂƭŴƷ ƭſ ƻſǂƀƻƎƀƯƅƵƭƴ ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƷſƬƬƶ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂƅ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ ƮŴDŽ͙Ƹ͙ Ɓ͙ƍƅ. ŽſƍƼƫ ƯƼƬ͙ƫ, ƹŴ͟ưDŽſ ƯƀƁƸſ Ŵ ƹ͙ ƂDŽ͙Ʒ`ƶƬƂƴƍƼƃ ƹƀƁƺſƷ: ƫ͙ƹſ Ƭſ ƷŴƹƷŴƹƅƷſƬƬƶ ſƻŴſƭƂƴƍƼƃ ƍƅƁ͙ƁƭŴƷ, ƹƀ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ Ɓ͙ƍƅ ƭƀƫƎƀƁſƭƅƁſ ƹ͙ƂƶƸſƚ +25, ſ ƫ͙Ɓƀ ƭƀƎDŽƀ ƭſ ƂƎ͙ƍŴ͟Ƭƀ, – Ǝ͙ưƼƁƵƚƭƴƂƶ, ſ Ǝ͙ƎƼƭ Ƭſ Ǝ͙ƹ͙Ɓ͙ƺŴ ƹ͙ ƖŴƷƹƀƬƬ͙Ƹ͙ żƃ͙ƹƅ ƻƁ͙Ƃƭſƚ. żƀƁƀƹ ͙ƂƬ͙ƷƬƼƃ ƎƀƁƀƷſƸ: ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ Ǝ͙ƭƁſƎƼƭƼ «Ŵƻ ƻƼƫƼ Ʒ DŽŴƭ͙» ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ Ɓ͙ƍƅ, ͙Ƃ͙ǂDŽƼƷ͙ Ʒ ƃ͙DŽ͙ƹƬŴ Ƃƀƻ͙ƬƼ ƭſ ƬſƎƀƁƀƹ͙ƹƬŴ Ź͙Ʒ͙Ƹ͙ Ż͙ƍƅ ſǂ͙ ŻŴƻƹƷſ. Ɗ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ ƬſƂ͙DŽ͙ƹƼƭƼƂƴ ƷƀDŽƼƍ͙Ƶ ƍŴDŽƴƍŴƂƭƵ ƀƍƻ͙ƭƼƯƬƼƃ ͙Ʒ͙ƯŴƷ ƭſ ƏƁƅƍƭŴƷ, ƫ͙ƁƀƎƁ͙ƹƅƍƭŴƷ, ƂƍƅưƭƅƷſƭƼ ƬſƹƻƷƼƯſ͟ƬŴ ƂƭƁſƷƼ ƻſ ƁƀƮƀƎƭſƫƼ ſƻŴſƭƂƴƍƼƃ ƍƅƃſƁŴƷ. ƘſƸſƭƴ͙ƃ ƎƁƼƷſǂDŽƵƵƭƴ ſƻŴſƭƂƴƍŴ ŴƂƭ͙ƁƼƍ͙-ƍƅDŽƴƭƅƁƬŴ ƭſ ƎƁƼƁ͙ƹƬŴ Ǝſƫ`ƶƭƍƼ, ƎDŽƶƺŴ


ƭſ ͙ƂƭƁ͙ƷƼ. ŵƻŴſƭƼ ưƷƼƹƍ͙ Ƭſƻƹ͙ƸƬſDŽƼ ƊƷƁ͙Ǝƅ ƻſ ƹƼƬſƫŴƍ͙Ƶ Ɓ͙ƻƷƼƭƍƅ ƭſ Ɓ͙ƻǂƅƹ͙ƷƼ ƷŴƹƎ͙ƷŴƹƬ͙ ƹ͙ ƚƷƁ͙Ǝƀ͟ƂƴƍƼƃ ƂƭſƬƹſƁƭŴƷ! Źſ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬ͙ƍ Ʒ Ƹ͙ƭƀDŽŴ ƻſƻƷƼƯſ͟ Ǝ͙Ƹ͙ƹƺƅƵƭƴƂƶ ƭƅƁƼƂƭƼ ƻ ͙ǂƫƀƺƀƬƼƫ ǂƵƹƺƀƭ͙ƫ: ƂƀƁƷŴƂ all inclusive, ƹ͙ƻƷŴDŽDŽƶ Ŵ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬ͙ƍ ƁƀƸƅDŽƵƚƭƴƂƶ ƭƅƁƼƂƭſƫƼ Ƃſƫ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙. VIP-ƭƅƁƼƂƭƼ ͙ǂƼƁſƵƭƴ ƎŴƹƷƼƱƀƬƼ͟ ƁŴƷƀƬƴ ƎƁƼƷſƭƬ͙ƂƭŴ, ƍ͙ƫƏ͙Ɓƭƅ ƭſ ͙Ƃ͙ǂDŽƼƷƼ͟ ƂƀƁƷŴƂ «5 ƻŴƁ͙ƍ ƎDŽƵƂ»: ƍ͙ƺƬſ ƁƀƻƼƹƀƬƮŴƶ ͙ƻƹ͙ǂDŽƀƬſ ƻſ ſƷƭ͙ƁƂƴƍƼƫ ƹƼƻſ͟Ƭ͙ƫ, ͙ǂƂDŽƅƸ͙ƷƅƚƭƴƂƶ Ǝ͙ƍ͙͜ƷƍſƫƼ, ưƀƏ-ƍƅƃſƁƶƫƼ, ƮŴDŽ͙ƹ͙ǂ͙Ʒ͙ ͙ƃ͙Ɓ͙ƬƶƚƭƴƂƶ. ƝDŽƶ ƹŴƭƀ͟ ƷƼƬſ͟ƫſƵƭƴƂƶ ƸƅƷƀƁƬſƬƭƍƼ, ƹ͙ Ǝ͙ƂDŽƅƸ ƍ͙ƺƬ͙͜ ƸƁƅƎƼ Ƹ͙Ƃƭƀ͟ Ʒ ƁƀƻƼƹƀƬƮŴ͜ – ſƬƸDŽ͙ƫ͙ƷƬƼ͟ ſǂ͙ Ɓ͙ƂŴ͟Ƃƴƍ͙ƫ͙ƷƬƼ͟ ƍ͙ƬƂ’ƚƁƺ, ƶƍƼ͟ ƁƀſƸƅƚ Ƭſ ǂƅƹƴ-ƶƍŴ Ǝ͙ǂſƺſƬƬƶ, ͙ƁƸſƬŴƻ͙Ʒƅƚ ƹ͙ƻƷŴDŽDŽƶ, ƻſǂƀƻƎƀƯƅƚ ǂƀƻƹ͙ƸſƬƬƼ͟ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬ͙ƍ Ƹ͙Ƃƭƶƫ ƍ͙ƺƬ͙͜ ƷŴDŽDŽƼ. Ɗ ƫ͙ƺDŽƼƷŴƂƭƴ ƷƼƬſ͟ƬƶƭƼ ſƷƭ͙ ƻ Ʒ͙ƹŴƚƫ ſǂ͙ Ʒ͙ƹƼƭƼ ſƷƭ͙ Ƃſƫ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙ (Ʒ͙ƹŴ͟ƂƴƍŴ ƎƁſƷſ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍ͙Ƹ͙ ƻƁſƻƍſ ƮŴDŽƍ͙ƫ ƎƁƼ͟ƬƶƭƬŴ Ʒ Žſ͜DŽſƬƹŴ). żƀƁƀƹ ƁƀƍƁƀſƮŴ͟ƬƼƃ ƁƀƂƅƁƂŴƷ – ƁŴƻƬ͙ƫſƬŴƭƬŴ żƖŵ-ƎƁ͙ƸƁſƫƼ, ƷŴƭſƫŴƬƬŴ ƭſ ƸſƂƭƁ͙Ƭ͙ƫŴƯƬŴ ƭƅƁƼ, ƷŴƹƷŴƹƅƷſƬƬƶ ƎſƁƍŴƷ, ƍſƭſƬƬƶ Ƭſ ƂDŽ͙Ƭſƃ, ƷŴƹƷŴƹƅƷſƬƬƶ ǂƅƹƹŴ͟ƂƴƍƼƃ ƃƁſƫŴƷ ƭſ Ɓ͙ƻƍŴưƬƼƃ ƎſDŽſƮŴƷ ƎŴƹ ƯſƂ ƀƍƂƍƅƁƂŴ͟, ƅDŽƴƭƁſƂƅƯſƂƬŴ ƃƫſƁ͙Ư͙ƂƼ ƭſ ƸſDŽſƂDŽƼƷŴ

DŽƵƹƼ ƫſDŽƼ ƻƫ͙Ƹƅ ƫƀưƍſƭƼ ƹƀƶƍƼ͟ ƯſƂ Ʒ Ɓ͙ƻƍŴưƬŴ͟ ƁƀƻƼƹƀƬƮŴ͜, ͙ƮŴƬƼƭƼ ƀƍ͙Ƭ͙ƫŴƯƬŴ ƎƀƁƀƷſƸƼ ƭſ Ǝ͙ƭƀƬƮŴſDŽ ƭƅƁƼƂƭƼƯƬ͙͜ ƬƀƁƅƃ͙ƫ͙ƂƭŴ Ʒ ŵƻŴ͜, ƻ͙ƍƁƀƫſ Ʒ Žſ͜DŽſƬƹŴ ƭſ Ʒ ųƬƹ͙ƬƀƻŴ͜. Ɣ ƯſƂ͙ƫ ƂƭſDŽ͙ ƻƁ͙ƻƅƫŴDŽ͙, Ʊ͙ Ƭſ ƷŴƹƫŴƬƅ ƷŴƹ ƺƼƭƀDŽŴƷ żƞŵ ƭſ ƊƷƁ͙ƎƼ, ǂŴDŽƴưŴƂƭƴ ƸƁ͙ƫſƹƶƬ ƭſ ƺƼƭƀDŽŴƷ ƍƁſ͜Ƭ żŹƝ ƫſƵƭƴ ƬƀƯŴƭƍƀ ƅƶƷDŽƀƬƬƶ ƎƁ͙ ŴƬƷƀƂƭƼƮŴ͟ƬƼ͟/ƭƅƁƼƂƭƼƯƬƼ͟ Ǝ͙ƭƀƬƮŴſDŽ ƁƀƍƁƀſƮŴ͜ ƭſ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬƍƅ Ƭſ ƎƁƼƷſƭƬƼƃ ƷŴDŽDŽſƃ Ŵ ƁƀƻƼƹƀƬƮŴƶƃ. ƔƷſƺſƵƯƼ Ƭſ Ǝ͙ƭƁƀǂƅ Ʒ Ǝ͙ƂƭŴ͟Ƭ͙ƫƅ ƎŴƹƷƼƱƀƬƬŴ ƍ͙ƫƏ͙Ɓƭƅ ƭſ ƂƀƁƷŴƂƅ ƻſƹDŽƶ ƻſǂƀƻƎƀƯƀƬƬƶ ƂƭſǂŴDŽƴƬ͙Ƹ͙ Ǝ͙ƭ͙ƍƅ ƭƅƁƼƂƭŴƷ Ʒ ŵƻŴƵ,

ǑǛǩƾƹǩƻƼ ǜƽǡƓǩƽƼǞ ǗƹǗDžǡƓƼǙǡƽ ƓǩƯƹǩ ƽǙǗƻǝƶƓƴ ƹǗ ƻǛǩǜƓǗƹƹƷ ǚǩǚƼƓǝ ƹǗ ǗƻǡǗƓǜƴǙǡ ƓǩƽǗǛƼ ƓǗ ǚǩǜDžǝƾƼ, ƻǩǙǛǘƸǗ ƓǝǛƼǜƓƼƯƹǩǢ ƾǗDžǝƻǡ. ǓǘǛǘƿ ǚǘǛǘƽǗƾ – ƽƿǗDžǘ ǚǩDŽƿƹǗƹƹƷ ǘǙƻǩƓƼǙƼ, ƸǩƺDžƼƽǩǜƓǡ ǙǗƻǙǩƽǩƾǩ ƽǡƿǚǩƯƼƹǙǝ ǚǛǩƓƷƾǩƸ ǛǩǙǝ ƻǗ ǚǩƸǡǛƹǝ Ʈǡƹǝ ƓǗ ƽƼưǝǙǗƹƼң ǜǘǛƽǡǜ, ƷǙǩƾǩ ƽƿǗDŽƓƴǜƷ ƿǩǜƷƾƓƼ ƻǗ ƿǩǚǩƸǩƾǩƶ DŽƽǛǩǡƹƓǘƾǛǗƮǡǢ ƹǗ ǓǞǩƿǡ ưƷƼƹƍŴƂƬŴ ƀƂƭſƍſƹƼ. ŹƀſǂƼƶƍ͙Ƹ͙ Ǝ͙ưƼƁƀƬƬƶ ƬſǂƅƷſƵƭƴ ƁŴƻƬ͙ƫſƬŴƭƬŴ ƂƷƶƭƍƅƷſƬƬƶ ƻſ ƫŴƂƮƀƷƼƫƼ ƭƁſƹƼƮŴƶƫƼ: ƷƂƀ ǂŴDŽƴưƀ ƎſƁ ƷƼƁƅưſƵƭƴ ƹ͙ Žſ͜DŽſƬƹƅ ƭſ ųƬƹ͙ƬƀƻŴ͜, ſǂƼ ƷƻƶƭƼ ưDŽƵǂ ƻſ ƎƁƼƂƅƭƬ͙ƂƭŴ ǂƅƹƹŴ͟ƂƴƍƼƃ ƫ͙ƬſƃŴƷ, ƂƀƁƀƹ Ɓ͙ƻƍŴưƬƼƃ ƸŴƁDŽƶƬƹ ǂŴDŽƼƃ ƍƷŴƭŴƷ, Ʒ ͙ſƻƼƂŴ Ɓſ͟Ƃƴƍ͙͜ ƬſƂ͙DŽ͙ƹƼ! Ŷ ƨƍƁſ͜Ƭƅ ƫ͙ƹſ Ƭſ ƷŴƹƷŴƹƅƷſƬƬƶ ƭſ ƂƎŴƷƎƁſƮƵ ƻ ſƻŴ͟ƂƴƍƼƫƼ ƍƁſ͜ƬſƫƼ ƎƁƼ͟ưDŽſ ƬƀƱ͙ƹſƷƬ͙, ſDŽƀ, ƻƷſƺſƵƯƼ Ƭſ Ǝ͙ƂƭƁſƹƶƬƂƴƍƼ͟ ƫƀƬƭſDŽŴƭƀƭ, ƍ͙ƺƬ͙ƫƅ ƻ Ǝ͙ƭƀƬƮŴ͟ƬƼƃ ƅƍƁſ͜ƬƂƴƍƼƃ ŴƬƷƀƂƭ͙ƁŴƷ ƹ͙ƷƀDŽ͙Ƃƶ ƎƁ͙Ǝ͙ƬƅƷſƭƼ ͙Ƃ͙ǂDŽƼƷƅ Ǝ͙ƂDŽƅƸƅ TRY BEFORE YOU BUY (ƂƎƁ͙ǂƅ͟ ƎƀƁƀƹ ƭƼƫ, ƶƍ ƍƅƎƼƭƼ): ƻſƫ͙ƺƬŴ

ƷƼƬƼƍDŽſ Ǝ͙ƂDŽƅƸſ «ARRIVE-CHOOSE-SETTLE» (ƎƁƼ͜ƃſƷ-͙ǂƁſƷ-ƻſƂƀDŽƼƷƂƶ). ųƬƷƀƂƭ͙Ɓ, VIP-ƎƀƁƂ͙Ƭſ ſǂ͙ ƻƷƼƯſ͟ƬƼ͟ ƭƅƁƼƂƭ ƫſƵƭƴ ƻƫ͙Ƹƅ, ƎƁƼ͜ƃſƷưƼ ƹ͙ Žſ͜DŽſƬƹƅ, ƻſƂƀDŽƼƭƼƂƴ Ʒ Ƹ͙ƭƀDŽƴ, ƎƀƁƀƎ͙ƯƼƭƼ ƎŴƂDŽƶ ƷƼƂƬſƺDŽƼƷ͙Ƹ͙ ƎƀƁƀDŽƴ͙ƭƅ, Ŵ, Ɓſƻ͙ƫ ƻ ƍ͙͙ƁƹƼƬſƭ͙Ɓ͙ƫ ƍƀƁƅƵƯ͙͜ ŴƬƷƀƂƭƼƮŴ͟Ƭ͙-ƍ͙ƬƂſDŽƭƼƬƸ͙Ʒ͙͜ ƍ͙ƫƎſƬŴ͜, ƷDŽſưƭƅƷſƭƼ ͙ƸDŽƶƹƼƬƼ ƍŴDŽƴƍ͙ƃ ƁƀƻƼƹƀƬƮŴ͟ ƭſ ƍ͙ƫƎDŽƀƍƂŴƷ ƷŴDŽDŽ, ƂƀƁƀƹ ƶƍƼƃ ͙ǂƁſƭƼ Ƭſ͟ǂŴDŽƴư ƍ͙ƫƏ͙ƁƭſǂƀDŽƴƬƅ, ͙ƂƀDŽƼƭƼƂƴ Ƭſ ƬŴ͟ ƶƍ ƹDŽƶ ƭƼƫƯſƂ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬƍƅ, ƭſƍ Ŵ ƻ ƫƀƭ͙Ƶ Ǝ͙ƹſDŽƴư͙Ƹ͙ ƎƁƼƹǂſƬƬƶ ƭſ ƀƍƂƎDŽƅſƭſƮŴ͜. ŽƁƀƬƹ͙ƫ ƂƭſƵƭƴ ǂƅƹƴ-ƶƍŴ ƂƀƁƷŴƂƼ ƻ ƍ͙ƹ͙Ʒ͙Ƶ ƷŴƹƫŴƭƍ͙Ƶ «͙Ƃ͙ǂDŽƼƷſ ƶƍŴƂƭƴ». ƔſƻƷƼƯſ͟ ƂƵƹƼ ƬſDŽƀƺſƭƴ ƂƀƁƷŴƂƼ, ƎƁƼƻƬſƯƀƬŴ ƹDŽƶ ƂƎ͙ƺƼƷſƯŴƷ Ǝ͙ƂDŽƅƸ ƁŴƷƬƶ luxury. ƖƁ͙ƸƬ͙ƻƼ ƂƷŴƭ͙ƷƼƃ ſƬſDŽŴƭƼƍŴƷ ƭ͙ƯƬ͙ ƷƍſƻƅƵƭƴ Ƭſ ƻƁ͙ƂƭſƬƬƶ Ǝ͙ƎƼƭƅ Ƭſ ſƻŴſƭƂƴƍŴ ƭ͙ƷſƁƼ ƭſ Ǝ͙ƂDŽƅƸƼ, ƻ͙ƍƁƀƫſ ƭƅƁƼƂƭƼƯƬ͙͜ ƸſDŽƅƻŴ. żƀƁƀƹ ƎƀƁƀƷſƸ – ƷƹſDŽƀ Ǝ͙ƚƹƬſƬƬƶ ƀƍƻ͙ƭƼƍƼ, ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ ƍſƻƍ͙Ʒ͙Ƹ͙ ƷŴƹƎ͙ƯƼƬƍƅ ƎƁ͙ƭƶƸ͙ƫ Ɓ͙ƍƅ ƻſ Ǝ͙ƫŴƁƬƅ ƮŴƬƅ ƭſ ƷƼưƅƍſƬƼ͟ ƂƀƁƷŴƂ, ƶƍ͙Ƹ͙ ƷƹſƚƭƴƂƶ ƹ͙ƂƶƸƭƼ ƻſ ƹ͙Ǝ͙ƫ͙Ƹ͙Ƶ ƚƷƁ͙ŴƬƭƀƸƁſƮŴ͜ Ƭſ żƃ͙ƹŴ. żƀƁƀƹ Ǝ͙ƭƀƬƮŴ͟ƬƼƃ ƭƅƁƼƂƭŴƷ ƭſ ŴƬƷƀƂƭ͙ƁŴƷ ƍ͙ƺƀƬ, ƍ͙ƫƅ ƎƀƁƀƫ͙Ƹſ Ƭſƹ ƭƁƅƹƬ͙ƱſƫƼ ƎŴƹ ƯſƂ ƍƁƼƻƼ ƹŴƂƭſDŽſƂƴ ƬƀDŽƀƸƍ͙Ƶ ƎƁſƮƀƵ, ƻſƂDŽƅƸ͙Ʒƅƚ Ƭſ Ɓ͙ƻƍŴưƬƅ ƷƼƬſƸ͙Ɓ͙ƹƅ ƭſ Ƭ͙ƷŴ ƫ͙ƺDŽƼƷ͙ƂƭŴ Ʒ ƁŴƻƬ͙ƫſƬŴƭƬƼƃ ƬſƎƁƶƫƍſƃ ſƻŴſƭƂƴƍ͙Ƹ͙ ƭƅƁƼƻƫƅ ƻſ ƚƷƁ͙Ǝƀ͟ƂƴƍƼƫ ƂƭſƬƹſƁƭ͙ƫ.

Êîíñàëòèíã â Óêðà¿í³ ¹ 56 áåðåçåíü 2011

39


¹ 57 ÷åðâåíü 2011

ǐǏƛƙƞǪƙҠ ǨǫǪǓnjƘǔƙǪǎ ŻƀƚƂƭƁſƮŴƶ DŽŴƍſƁƂƴƍƼƃ ƎƁƀƎſƁſƭŴƷ ƭſ ͙ǂDŽſƹƬſƬƬƶ

ŸƀƹƼƯƬƀ ƂƭƁſƃƅƷſƬƬƶ

ƘŴƻƬƀƂ-ƎDŽſƬ ƭſ ƫſƁƍƀƭƼƬƸ-ƂƭƁſƭƀƸŴƶ ƫƀƹƼƯƬ͙Ƹ͙ ƻſƍDŽſƹƅ

ŻƀƍƁƅƭƼƬƸ ƏſƁƫƎƀƁƂ͙ƬſDŽƅ


Consulting in Ukraine, iss 56/march/2011  

Consulting in Ukraine - the only business publication in the Ukrainian language. Issue 56 of the journal is devoted to consulting for the ag...

Advertisement